Juryrapport. Politie innovatie Prijs 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juryrapport. Politie innovatie Prijs 2007"

Transcriptie

1 Juryrapport Politie innovatie Prijs 2007 Aanmoedigingsprijs 2007

2 Inleiding De Politie innovatie Prijs is een onderscheiding die wordt toegekend aan politiemensen die een vernieuwend idee hebben uitgevoerd dat daadwerkelijk een effectieve bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de taakuitvoering door de politie. De prijs beoogt innovatief denken en het ontplooien van initiatieven ten voordele van de politie in de samenleving te stimuleren en te belonen. De Politie innovatie Prijs wordt zinvol geacht omdat: het beschouwd wordt als een bijdrage ter verbetering van de kwaliteitszorg bij de politie; de prijs de betrokkenheid van het politiepersoneel bij de organisatie vergroot; door het toekennen van een dergelijke prijs en de wijze waarop dit geschiedt, innovatieve projecten extra in de belangstelling komen te staan; de afgelopen jaren is gebleken dat veel van deze projecten in de overige korpsen navolging hebben gekregen. De Politie innovatie Prijs (PiP) wordt georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wordt in principe jaarlijks uitgereikt. Het ministerie wil hiermee het belang onderstrepen van innovatieve ontwikkelingen in brede zin binnen de politie, en die vanuit de politieorganisatie zelf worden geïnitieerd. Dit jaar wordt de prijs voor de veertiende achtereenvolgende keer uitgereikt. De Aanmoedigingsprijs wordt dit jaar voor de derde keer uitgereikt. Deze prijs is er gekomen, omdat uit inzendingen van voorgaande jaren bleek dat vaak goede en originele ideeën ingestuurd werden. Ideeën, waar echter nog geen voldragen plan achter zat en zodoende niet in aanmerking kwamen voor de PiP. Om te stimuleren dat deze ideeën alsnog uitgewerkt worden tot een plan of project, is er de Aanmoedigingsprijs. Onder het motto Kom uit je schulp! zijn de korpsen uitgedaagd om innovatieve projecten en originele ideeën in te sturen, om in aanmerking te komen voor de Politie innovatie Prijs 2007 of de Aanmoedigingsprijs

3 De wedstrijd Algemeen De Politie innovatie Prijs bestaat uit een bronzen sculptuur van de kunstenaar Jits Bakker die twee figuren uitbeelden, waarvan de ene figuur vanuit een cirkel de ander daarbuiten iets aanreikt. De symboliek hiervan is: het binnen het eigen korps ontwikkelde innovatieve idee ook daarbuiten verspreiden en los durven komen van het gangbare, om op vernieuwende wijze het werk te kunnen oppakken en uitvoeren. Behalve dit beeld ontvangt de winnaar een oorkonde en een cheque van ,-. De Aanmoedigingsprijs bestaat uit een cheque van 5.000,- bedoeld als stimulans om originele ideeën, waar nog geen voldragen plan achter zit, verder uit te werken. De organisatie van de Politie innovatie Prijs berust bij de afdeling Politieel Veiligheidsbeleid van de directie Politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit jaar werd wederom het secretariaat vanaf de campagne tot en met de uitreiking zelf uitgebreid ondersteund door het Congres- en Evenementenbureau Politieacademie. Daarnaast is in samenwerking met bureau NEROC VGM uit Amsterdam een uitgebreide promotiecampagne ontwikkeld. In het kader hiervan ontvingen alle politiekorpsen en de Politieacademie posters en het wedstrijdreglement. Digitale inschrijfformulieren werden uitsluitend via de websites van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Politie Kennis Net aangeboden. De inzendtermijn liep tot en met 15 januari De jury De samenstelling van de jury beoogt een zo goed mogelijke afspiegeling te zijn van aan de politie gerelateerde organisaties. De winnaar van de vorige PiP neemt als ervaringsdeskundige plaats in de jury. De juryleden van de Politie innovatie Prijs 2007 en de Aanmoedigingsprijs 2007 zijn: de heer F.J. Heeres, korpschef Midden-West Brabant (voorzitter jury); de heer mr. G.W. van der Burg, hoofdofficier van Justitie van het arrondissementsparket s- Hertogenbosch; de heer prof.dr. C.J. Fijnaut, hoogleraar faculteit rechtsgeleerdheid, Universiteit van Tilburg; de heer H.P. Miltenburg, directeur Politie van het Korps Landelijke Politiediensten de heer P.E.J. den Oudsten, korpsbeheerder van de regiopolitie Twente; de heer F. Smilda, vertegenwoordiger namens de winnaar van de PiP 2006; mevrouw drs. C.J. Smitshuysen, hoofd afdeling Politieel Veiligheidsbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; mevrouw mr. D.E.S.M. Vliege, hoofd afdeling Criminaliteit en Veiligheid van het ministerie van Justitie; de heer prof.drs. F. Stevens, adviseur PiP. 3

4 De beoordelingscriteria De PiP-inzendingen zijn door de jury beoordeeld aan de hand van de volgende aspecten: het achterliggende idee; de doelstelling; de uitwerking; de resultaten; de borging; de maatschappelijke relevantie. De jury heeft bij haar beoordeling speciaal rekening gehouden met: de mate waarin het idee daadwerkelijk vernieuwend is; de mate waarin de resultaten meetbaar zijn; de mate waarin de resultaten benutbaar zijn voor andere korpsen; de mate waarin er met partijen binnen en buiten de politie wordt samengewerkt. De inzendingen voor de Aanmoedigingsprijs zijn door de jury beoordeeld aan de hand van de volgende aspecten: de hardnekkigheid van het probleem; de mate waarin buiten gebaande paden wordt gedacht; de onorthodoxheid van de bedachte oplossingen. 4

5 De Politie innovatie Prijs 2007 Algemeen oordeel Voor de veertiende keer heeft de jury zich gebogen over de inzendingen voor de Politie innovatie Prijs en voor de derde keer over de inzendingen voor de Aanmoedigingsprijs. Dit jaar hebben 24 korpsen, de Politieacademie en de Voorziening tot Samenwerking samen in totaal 44 projecten ingediend voor de PiP en 31 ideeën ingezonden voor de Aanmoedigingsprijs. Veel korpsen hebben meer dan één project ingediend voor de PiP. Het aantal korpsen dat een project heeft ingestuurd is toegenomen (24 dit jaar tegen 20 korpsen vorig jaar). Dit jaar heeft regiopolitie Rotterdam-Rijnmond de meeste projecten ingestuurd, vijf van zichzelf en één project waarin met een ander korps wordt samengewerkt. Daarmee is het korps koploper. Met het inzenden van vier projecten voor de PiP scoort regiopolitie Groningen ook hoog. De regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland deelt deze tweede plaats vier inzendingen, waarvan twee eigen projecten en twee projecten waarin wordt samengewerkt met andere korpsen. Opvallend is dat enkele thema s eruit springen. Zo is een aantal projecten gericht op jeugd, zoals het project signalering en interventie 12-minners waarin indicatoren zijn opgesteld voor het signaleren van risicojongeren en de Politiecursus voor jongeren, voor een beter contact tussen jongeren en de politie. Daarnaast was een aantal projecten gericht op het contact tussen de politie en de burger, zoals Training bejegening, Buurtveiligheidsteams en Buurtinformatienetwerk. Ook dit jaar zijn veel projecten gericht op het verbeteren van opsporing. Zo voorziet het project Digitale tracering in een verbeterde opslag van sporen die verzameld zijn op een plaats delict. Het project VizXimage richt zich op het goed kunnen verwerken van grote hoeveelheden multimediafiles ten behoeve van opsporing van kinderporno. Ook het project Mobiel Sporenregistratiesysteem is gericht op het goed opslaan van gegevens, door ter plekke barcodes aan sporen toe te kennen. Alle inzendingen hebben een belangrijke gemeenschappelijke deler, namelijk de samenwerking met ketenpartners. Daarbij is het opvallend dat veel thema s aan bod komen waarbij soms de politie een grote rol speelt en soms een kleinere ketenpartner is. Desondanks is ook een kleine rol van de politie van wezenlijk belang. Verder is het interessant om te constateren dat ongeveer één derde van de projecten in een eerder stadium een stimuleringsbijdrage heeft ontvangen uit de Stimuleringsregeling Taakuitvoering Politiekorpsen of Experimentenregeling. Het doel van deze regeling is om vernieuwende projecten van de grond te krijgen. Ook wordt een aantal inzendingen ondersteund door bijdragen van gemeenten. De jury is positief over de kwaliteit van een groot deel van de inzendingen. Hoewel het bij sommige projecten in wezen om verbeteringen gaat in plaats van echte innovaties, vindt de jury het over het algemeen erg inspirerend om de projectbeschrijvingen te lezen. Daarnaast bevindt een groot aantal van de projecten zich nog in een opstartfase. Hierdoor zijn de beoogde resultaten nog niet zichtbaar. De jury moedigt inzenders van deze jonge projecten aan om volgend jaar opnieuw mee te dingen om de Politie innovatie Prijs Een overzicht van alle 44 ingezonden projecten is als bijlage opgenomen bij dit juryrapport (bijlage 3). 5

6 Dit jaar wordt de Aanmoedigingsprijs voor de derde keer uitgereikt. Het aantal inzendingen is vrijwel gelijk aan dat van vorig jaar: 31 ten opzichte van 33 vorig jaar. Ook dit jaar weer veel leuke, praktische en sympathieke ideeën waaruit betrokkenheid van de individuele politiemedewerker spreekt bij het politievak en de veiligheid in Nederland. Het verschil in uitwerking van de ideeën is groot, maar het valt de jury op dat veel ideeën een oplossing proberen te bieden voor hardnekkige problemen in de maatschappij. De motivatie en drijfveren van de inzenders is duidelijk voelbaar. De jury heeft ook dit jaar bij veel ideeën de reactie: Gewoon doen!. Net als bij de PiP is het korps Rotterdam-Rijnmond koploper met het insturen van 3 ideeën voor de Aanmoedigingsprijs Een overzicht van alle 31 ingezonden ideeën is als bijlage opgenomen bij dit juryrapport (bijlage 4). 6

7 De genomineerden voor de Aanmoedigingsprijs 2007 Uit de 31 inzendingen heeft de jury de volgende inzendingen genomineerd voor de Aanmoedigingsprijs 2007: Boetevolgsysteem regiopolitie Noord-Holland-Noord, ingediend door A. Jongejan Vernieuwde methode onrechtmatige daad regiopolitie Brabant-Zuid-Oost, ingediend door H.P. Jozee Boetevolgsysteem De politie Noord-Holland-Noord wil op eigentijdse wijze de dienstverlening aan burgers vormgeven. Met het idee van het boetevolgsysteem kan een overtreder zijn/haar eigen overtreding online opvragen. Daarbij kunnen overtreders de gegevens van de overtreding controleren op juistheid en tevens voorzien worden van allerlei relevante informatie. Dit idee beoogt de klantvriendelijkheid van de politie naar de burger te verhogen. Daarnaast stelt dit idee de politie is staat te besparen op administratieve lasten, aangezien nu de verwerking van een verzoek om bewijs van de overtreding handmatig plaatsvindt. Vernieuwde methode onrechtmatige daad Het idee vernieuwde methode onrechtmatige daad voorziet in een alternatieve mogelijkheid voor slachtoffers tot het verhalen van schade op criminelen en andere bevoordeelden bij vermogenscriminaliteit met gebruikmaking van onderzoeksinformatie. Vaak krijgt een slachtoffer van bijvoorbeeld een inbraak wel het weggenomen goed terug van de dader, maar is de schade in het huis soms nog groter. Met deze methode kan een benadeelde of verzekeraar, met behulp van informatie van de politie die gebruikt is voor het strafrechtelijk beslag, de schade verhalen op daders en profiteurs van vermogensdelicten. De winnaar van de Aanmoedigingsprijs 2007 Het oordeel van de jury Bij veel ideeën is de jury van mening dat het hardnekkige maatschappelijke problemen zijn die de inzenders probeerden op te lossen. Toch springt één idee eruit omdat het een zeer helder idee is waarbij zowel de burger beter bediend wordt als dat innovatie binnen de politieorganisatie plaatsvindt. Dit systeem is volgens de jury eenvoudig uit te breiden naar andere toepassingen, zoals ook blijkt uit de PiP-nominatie voor het Aangiftevolgsysteem. De jury moedigt de grote klantvriendelijkheid van het systeem aan! Met dit systeem vergroot de politie haar transparantie naar de burger. En dus: het korps Noord-Holland-Noord met het idee Het boetevolgsysteem is de winnaar van de Aanmoedigingsprijs

8 De genomineerden voor de Politie innovatie Prijs 2006 Uit de 44 inzendingen heeft de jury de volgende inzendingen genomineerd voor de Politie innovatie Prijs 2007: Attenderingsservice regiopolitie Groningen Aangiftevolgsysteem regiopolitie Noord-Holland-Noord Ter controle Search, Detect & React politieacademie Attenderingsservice De attenderingsservice richt zich op de informatiepositie van de politieambtenaar op straat. Onvoldoende kennis van de omgeving waarin de politieambtenaar acteert, kan leiden tot onvoldoende veiligheid. Doel van dit project is om door middel van een location based service informatie daar te krijgen waar de politieambtenaar die nodig heeft. Dit kan de veiligheid van de burger en politieambtenaar op straat verhogen en de pakkans vergroten. Binnen het politienetwerk staat een server met incidentdata waar een GPS positie aan is gekoppeld. Is er een match met de positie van een politieambtenaar op straat dan wordt die politieambtenaar geattendeerd op het incident of de informatie die in zijn onmiddellijke omgeving relevant is. Daarnaast is de positie van de ambtenaar zichtbaar voor andere agenten en gebruikers op het politiebureau. De Attenderingsservice is nog steeds mondiaal uniek, niet zozeer door de techniek als wel door de toepassing daarvan binnen het veiligheidsdomein. Oordeel jury De jury vindt het project Attenderingservice zeer innovatief en een aanvulling voor de diender op straat. Het feit dat politieambtenaren informatie krijgen vanuit de politiesystemen op basis van hun rol ( b.v. buurtagent) en op basis van hun positie op dat moment is vernieuwend. Het project voorziet in een gewenste focus in de grote stroom informatie waarover de politie vandaag de dag beschikt. De attenderingsservice brengt de juiste informatie daar waar het moet zijn. Het Aangiftevolgsysteem Het aangiftevolgsysteem maakt het mogelijk voor de burgers die aangifte doen, hun aangifte via internet zelf te kunnen volgen. Klanttevredenheid is een erg belangrijke prestatie-indicator voor de politie. Uit onderzoek blijkt dat burgers die aangifte doen via het internet minder tevreden zijn dan burgers die aangifte doen via het fysieke kanaal. De aangevers willen geïnformeerd worden over het verloop van hun zaak en geen black-box zien. Met het project Aangiftevolgsysteem kan de aangever zijn/haar aangifte volgen tijdens het opsporingsproces bij de politie en het vervolgingsproces bij het Openbaar Ministerie. Het Aangiftevolgsysteem maakt de aangever onafhankelijk van openingstijden op het politiebureau. Het is een extra service naar de burger toe, maar persoonlijk contact over de aangifte blijft daarnaast mogelijk. Naast het vergroten van de klanttevredenheid van de burger, dient dit systeem ook voor de politie als een extra hulpmiddel om het aangifteproces inzichtelijk te maken. Oordeel jury De jury is zeer te spreken over dit project aangezien het proces van aangifte doen een belangrijk contactmoment is met de burger. Het vergroten van de transparantie en daarmee de 8

9 klanttevredenheid in dit proces wordt door de jury als een grote meerwaarde beschouwd. De burger wordt geïnformeerd of de politie wel of geen vervolg kan geven aan de aangifte. Naast het vergroten van de klanttevredenheid is dit systeem bijna moeiteloos uit te breiden naar meer toepassingen zoals het boetevolgsysteem dat genomineerd is voor de Aanmoedigingsprijs Ter controle Search, Detect & React Het project Ter controle Search, Detect & React voorziet in een methode waarmee politieagenten gedragsverandering kunnen waarnemen in een mensenmassa op bijvoorbeeld grote stations, luchthavens als Schiphol en bij grootschalige evenementen. Er bestaan veel opleidingen voor terreurbestrijding die met name op kennis zijn gebaseerd van radicalisering. Echter deze kennis is niet direct toepasbaar in het dagelijkse werk van agenten omdat ze bijvoorbeeld de mensen in de massa niet kennen en er gemiddeld personen per uur voorbij komen. Het doel van het concept is het onderkennen van kwaadaardige intenties (geweld plegen/criminaliteit plegen/terrorisme/hooliganisme) in grote groepen mensen door actief impulsen uit te zenden naar het publiek, waarbij het publiek of individuele personen moeten reageren en hun intenties uitvergroot naar voren komen. Tevens is het doel van de training dat de agent leert reageren op en handelen bij abnormaal gedrag. Dit handelen kan bestaan uit het testen van iemands reactie op een uniform, het uitvoeren van de legitimatieplicht in de buurt van iemand die abnormaal gedrag vertoont, waarbij zijn reactie bekeken kan worden, of het direct aanspreken van iemand die abnormaal gedrag vertoond. Zeer vernieuwend is het feit dat het concept niet alleen specifiek geldt voor terrorisme maar ook voor andere en lichtere vormen van crimineel gedrag, waardoor de werkwijze altijd actueel en onderhouden kan blijven. Oordeel jury De jury is erg enthousiast over het innovatieve aspect van dit project, dat niet gericht is op technologie maar op de werkwijze van de politieagent. Deze training brengt een attitudeverandering bij de politieagenten tot stand, die van grote meerwaarde is bij evenementen en op locaties waar mensen zich in grote aantallen begeven. De winnaar van de Politie innovatie Prijs 2007 De winnaar van de Politie innovatie Prijs 2007 is het project De attenderingsservice van politie Groningen. Het oordeel van de jury Dit project was volgens de jury het meest innovatief. De doeltreffendheid van de agent op straat wordt met de attenderingsservice vergroot. Deze handzame methode biedt informatie op maat aan de agent die bijdraagt aan opsporing, maar waarmee ook de veiligheid van de agent wordt vergroot. En dus: de winnaar van de Politie innovatie Prijs 2007! 9

10 Bijlage 1: Overzicht winnaars en genomineerden Politie innovatie Prijs > Gericht opsporen en vervolgen regiopolitie Kennemerland > Ideeënbureau regiopolitie Amsterdam-Amstelland > Nazorg benadeelden regiopolitie Groningen > Noorderlicht regiopolitie Midden- en West-Brabant 1995 > Een-mens-surveillance regiopolitie Brabant-Zuid-Oost > Samen werken aan veilig wonen regiopolitie Utrecht > Klanten Kontakt Groep regiopolitie Utrecht, Hollands-Midden en Rotterdam-Rijnmond > Begeleidend Koopgedrag, winkeldiefstal in voorkomende gevallen voorkomen regiopolitie Haaglanden 1996 > Impuls veilig wonen regiopolitie Utrecht > Wijkgericht werken regiopolitie Utrecht > Senioren veiligheid regiopolitie Amsterdam-Amstelland 1997 > Het schooladoptieplan Doe effe normaal regiopolitie Rotterdam-Rijnmond > Gebiedsgericht milieuhandhavingsbeleid, Niet anders maar beter regiopolitie Midden- en West-Brabant > Bureau schadebemiddeling regiopolitie Brabant-Zuid-Oost > Samen veilig ondernemen regiopolitie Utrecht 1998 > Stappenplannen Technische en milieuhygiënische bewijsvergaring en ondersteuning in milieuonderzoeken en technische bewijsvergaring en ondersteuning in verdovende middelen onderzoeken regiopolitie Haaglanden > Een multidimensionele benadering van Criminaliteit regiopolitie Utrecht > Met twee benen in de wijk - een balans in beweging regiopolitie Utrecht > Drugfire regiopolitie Rotterdam-Rijnmond > Duurzaam Veilig Verkeer in de kop van Overijssel regiopolitie IJsselland 10

11 1999 > Kwaliteitsinstrument voor zware en georganiseerde criminaliteit regiopolitie Midden- en West-Brabant, Rotterdam-Rijnmond en IJsselland > Integrale Veiligheid Leidsche Rijn regiopolitie Utrecht > Politie Huiskamer regiopolitie Gelderland-Midden > Cursus Politie voor Burgers regiopolitie Gelderland-Midden > Vroegtijdig signaleren van risicogedrag regiopolitie Gelderland-Midden 2000 > Inzet visueel gehandicapten Korps Landelijke Politiediensten > Klantgericht Werken met behulp van dienstverleningsovereenkomsten regiopolitie Gelderland-Midden > Onderdeel van een geheel, Politie Service Center regiopolitie Zuid-Holland-Zuid 2001 nominaties: > GSM-BOM regiopolitie Amsterdam-Amstelland > Digitaal dossier Tolteam regiopolitie Twente > Het praktijkexperiment Talent Ontwikkeling Politie Intercultureel Communiceren (TOPIC) regiopolitie Utrecht, Amsterdam-Amstelland en Hollands-Midden 2002 > Gemeenschappelijke Aanpak Minderjarige Maatwerk (GAMMA) regiopolitie Brabant-Zuid-Oost > Periodiek Overleg Werk en Resultaten (POWER) regiopolitie Brabant-Noord > Operationele briefing regiopolitie Zuid-Holland-Zuid 2003 > Nieuwe opsporingsmethodiek facilitators synthetische drugs Korps Landelijke Politiediensten en Europol > HASH-codering kinderporno regiopolitie Twente en Gelderland-Zuid > Blitz-to-bloom regiopolitie Rotterdam-Rijnmond 2004 > Profcheck Opsporing regiopolitie Midden- en West Brabant, Zuid-Holland-Zuid, Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam-Amstelland en de Politieacademie > Doelgericht presteren met processen regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland > De digitale ketenkalender/module Integrale Bevraging regiopolitie Utrecht 11

12 > Landelijke Deskundigheidsmakelaar regiopolitie Twente en de Politieacademie > IVAB (Integrale Veiligheids Aanpak Betrokkenen regiopolitie Hollands Midden > PILO (Project Intelligent Landelijk Ontsluiten ) regiopolitie Twente, Groningen, Fryslân, Drenthe, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid en Flevoland > regiopolitie Utrecht > Cabrio-methode & Afnemen. Dat kan jij ook! regiopolitie Amsterdam-Amstelland > Het Groene Goud; regiopolitie Limburg-Noord 12

13 Bijlage 2: Overzicht winnaar en genomineerden Aanmoedigingsprijs winnaar: > Meerdimensionale modellen ten behoeve van het waarnemingsvermogen in de veiligheidsketen Korps Landelijke Politiediensten nominaties: > Afgeven radiosignaal regiopolitie Utrecht > Benutten ongevaldata uit airbagregeleenheden regiopolitie Gelderland-Midden 2006 winnaar: > De Glazen bol regiopolitie Amsterdam-Amstelland nominaties: > Voorkomen verkoop gestolen goederen via marktplaats / ebay regiopolitie Hollands Midden regiopolitie Midden- en West-Brabant 13

14 Bijlage 3: Inzendingen Politie innovatie Prijs 2007 Nr. Naam project Regio 1 Attenderingsservice Regiopolitie Groningen 2 Papos, ParketPolitieSysteem "Het begint bij de politie en eindigt bij de politie" Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 3 Oog en Oor voor Zeeland Regiopolitie Zeeland 4 5 Het Regionaal Uitbuitings en Interventie Team (R-UIT) Schildprocedure, alsmede het aanbrengen van verlichting op een lexaanschild Regiopolitie Groningen Regiopolitie Amsterdam-Amstelland 6 Implementatie Wet Tijdelijk Huisverbod Regiopolitie Gelderland-Midden 7 Regionale Intake Arrestanten Regiopolitie Brabant-Zuid-Oost 8 Buurtveiligheidsteams (mijn buurt beter) Regiopolitie Amsterdam-Amstelland 9 FotoGSM Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond 10 Goed Gehoor Hoofdzaak Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond 11 De Taakwerkplaats Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond 12 Innovatie Infrastructuur Stroomnetwerk Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond & Middenen West-Brabant 13 Aware Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond 14 "Werken Werkt" Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond 15 Interregionaal Project Internet Recherche Oost- Nederland Regiopolitie Gelderland-Zuid 16 Telefoononderzoeken basiseenheid Winschoten Regiopolitie Groningen 17 Eye-view Regiopolitie Groningen 18 NIK/RIK Portaal Korps Landelijke Politie Diensten 19 Mobiel Sporenregistratiesysteem Korps Landelijke Politie Diensten 20 De ontwikkeling van het Verjaringsprogramma Zeden Politieacademie 21 ScanEx Regiopolitie IJsselland 22 Touch & Go Regiopolitie Amsterdam-Amstelland 23 Training Bejegening: Burgertevredenheid Regiopolitie Zuid-Holland-Zuid 24 Klantgerichtheid Regiopolitie Brabant-Noord 25 Verkeershufters Maasland Regiopolitie Brabant-Noord 26 Lerend Vernieuwen Regiopolitie Gelderland-Midden 27 Aangiftevolgsysteem Regiopolitie Noord-Holland Noord 28 Pilot project Werken aan Vertrouwen Regiopolitie Twente 29 Project 'Signalering en Interventie 12-minners' Regiopolitie Gelderland-Midden, Gelderland- Zuid en Noord- en Oost-Gelderland 14

15 Nr. Naam project Regio 30 Digitale Tracering Regiopolitie Gelderland-Zuid 31 VizXimage Regiopolitie Twente en Noord- en Oost- Gelderland 32 TWENS Regiopolitie Twente 33 Politiecursus voor jongeren: "Lekker boeiend?!" Regiopolitie Amsterdam-Amstelland 34 Integrale Benadering Polen Regiopolitie Hollands Midden 35 Wijkveiligheidsscan Regiopolitie Haaglanden 36 Project 'Boete of een kanskaart' Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland 37 PIT 'Politie Internet Televisie' Regiopolitie Limburg-Zuid 38 Tercontrole (training) Search, Detect & React (concept) Politieacademie 39 Vreemdelingenatlas Noord- en Oost-Gelderland Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland 40 Buurtinformatienetwerk (BIN) Regiopolitie Brabant-Noord 41 Project Spraaktechnologie Regiopolitie Utrecht 42 Burger Alert Regiopolitie Utrecht 43 Bureau Vrijwilligers Regiopolitie Haaglanden 44 Draaiboek Aanpak van overlast door jeugd op locaties Regiopolitie Haaglanden 15

16 Bijlage 4: Inzendingen Aanmoedigingsprijs 2007 Nr. Naam inzending Regio 1 Dienstverlenende Taxiservice Verdachten Regiopolitie Drenthe 2 Wat is Papos Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 3 Filedrukte Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond 4 Kinder-commissaris PLIESSIE-BROM Regiopolitie Midden- en West-Brabant 5 Inzending is geannuleerd 6 De Draad van Ariadne Vts Politie Nederland 7 Oog en Oor voor Zeeland Regiopolitie Zeeland 8 Inzending is geannuleerd 9 Inzending is geannuleerd 10 Terugvinden verwaterde relaties Regiopolitie Limburg-Zuid 11 Rijdende Informatie-, klachten- aangiftebureaus Regiopolitie Haaglanden 12 Personeelstekorten in de Basis Politiezorg Regiopolitie Hollands Midden 13 Commerciële Porno Industrie (Internet) Regiopolitie Kennemerland 14 Verdwijning Oefenspullen Regiopolitie Kennemerland 15 Begeleiden Studenten Regiopolitie Zuid-Holland-Zuid 16 Betere verbinding Politiepraktijk en Politieonderwijs Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond 17 Alcoholprobleem Minderjarigen Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond 18 Probleem teruggave gestolen snor- en bromfietsen Regiopolitie Limburg-Zuid 19 Terugdringen van tanken zonder te betalen Regiopolitie Zaanstreek-Waterland 20 Registratie in beslag genomen goederen Korps Landelijke Politie Diensten 21 Benutten van toenemende intelligente instrumenten Korps Landelijke Politie Diensten 22 Pilot 'Motorfiets' Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland 23 Boetevolgsysteem eigen overtreding opvragen Regiopolitie Noord-Holland Noord 24 Het contact tussen politie en jongeren Regiopolitie Amsterdam-Amstelland 25 Vernieuwde methode onrechtmatige daad Regiopolitie Brabant-Zuid-Oost 26 Aanvragen voor het uitvoeren van betrouwbaarheids- en geschiktheidonderzoeken Regiopolitie Noord-Holland Noord 27 Interne Communicatie Regiopolitie Brabant-Noord 28 Gezondheid politiemedewerker Regiopolitie Brabant-Noord 29 Storing plaats delict Regiopolitie Haaglanden 30 Invloed burger politieprocessen Regiopolitie Twente 31 Non Gouvermentele Organisaties Regiopolitie Midden- en West-Brabant 32 Blue Eyeballs Regiopolitie Amsterdam-Amstelland Samenwerkingsverband Haagse Hogeschool / Politie Haaglanden Afhandeling meldingen Politie Meldkamer en Politie Service Centrum Regiopolitie Haaglanden Regiopolitie Gelderland-Midden 16

17 17

18 18

Groningen. Samenhang. Samenwerking. Operationele prestaties. Kwaliteit

Groningen. Samenhang. Samenwerking. Operationele prestaties. Kwaliteit Groningen De Inspectie constateert dat de veiligheidsregio Groningen de samenhang tussen de opgestelde plannen, de samenwerking met de gemeenten, de internationale samenwerking en de kwaliteitszorg in

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

Juryrapport. Politie innovatie Prijs 2006

Juryrapport. Politie innovatie Prijs 2006 Juryrapport Politie innovatie Prijs 2006 Aanmoedigingsprijs 2006 Inleiding De Politie innovatie Prijs is een onderscheiding die wordt toegekend aan politiemensen die een vernieuwend idee hebben uitgevoerd

Nadere informatie

Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010

Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010 Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010 drs. P.F. Rozenberg MPA ing. R. Rozenberg Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: april 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Inspectie Veiligheid en Justitie Sjaak Krombeen

Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Inspectie Veiligheid en Justitie Sjaak Krombeen Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Sjaak Krombeen Doel van deze presentatie Inspectie Onze missie en visie Toezicht: wat, waarom en hoe Vervolgonderzoek Publieksevenementen Reden vervolgonderzoek

Nadere informatie

Geregistreerde criminaliteit, geweldsmisdrijven en overvallen

Geregistreerde criminaliteit, geweldsmisdrijven en overvallen Bijlage 4 635 Tabellen bij hoofdstuk 10 Tabel 10.1 criminaliteit, geweldsmisdrijven en overvallen criminaliteit geweldsmisdrijven overvallen criminaliteit geweldsmisdrijven overvallen Aandeel overval in

Nadere informatie

Vrouwen 8 Registratie Totaal. bijvoorbeeld. tijdstip toch. In de maand. januari zijn. Helaas is er wachtlijst.

Vrouwen 8 Registratie Totaal. bijvoorbeeld. tijdstip toch. In de maand. januari zijn. Helaas is er wachtlijst. Maandelijkse rapportage cijfers slachtoffers mensenhandel Maand: januari Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van januari tot en met

Nadere informatie

NoodCommunicatieVoorziening (NCV) als communicatiemiddel voor de veiligheidssector.

NoodCommunicatieVoorziening (NCV) als communicatiemiddel voor de veiligheidssector. NoodCommunicatieVoorziening (NCV) als communicatiemiddel voor de veiligheidssector. Piet van den Berg Freek van Elswijk NVBR Brandende Vraag - 31 maart 2011 Bernhardkazerne Defensie - Amersfoort Agenda

Nadere informatie

Context van de RIO. Organisatie van de RIO

Context van de RIO. Organisatie van de RIO Context van de RIO Omvang van het korps in termen van aantal FTE (peildatum 1-1-2010) Omvang van het korps in termen van omvang budget in mln (peildatum 1-1-2010) Organisatie van de RIO Archetype Daar

Nadere informatie

Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003

Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003 Vrouwen in politiek en openbaar bestuur Voortgangsrapportage 2003 1. Inleiding Voor u ligt de elfde rapportage Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Sinds 1993 worden de streefcijfers en ontwikkelingen

Nadere informatie

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen Inhoud bijgewerkt op: 10 januari 2017 CONCEPT - cijfers onder voorbehoud

Nadere informatie

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen Inhoud bijgewerkt op: 3 januari 2017 CONCEPT - cijfers onder voorbehoud

Nadere informatie

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a 336 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.4 Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a VMR IVM b 2004 c 2005 c 2006 c 2007 c 2008 d 2009

Nadere informatie

4 Onderzoeksverantwoording

4 Onderzoeksverantwoording 4 Onderzoeksverantwoording Het onderzoek Het veldwerk van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 liep 11 weken en vond plaats van 19 september tot en met 6 december 2005. In totaal zijn 38.030 bedrijven

Nadere informatie

Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar

Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar Doelstellingen: Het Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten (LPCGBI) heeft twee doelstellingen

Nadere informatie

Achtergrond en doel van de inventarisatie

Achtergrond en doel van de inventarisatie Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding NVBR Inventarisatie 10 maart 2009 Onderwerp: Initiatiefnemer: Ondersteund door: Inventarisatie Objectportofonie DMO vraagstukken Stephan Wevers

Nadere informatie

Waarom PPMO? Periodiek Preventief Medisch Onderzoek voor repressief brandweerpersoneel

Waarom PPMO? Periodiek Preventief Medisch Onderzoek voor repressief brandweerpersoneel Waarom PPMO? CAO-afspraak: individuele monitoring i.p.v. leeftijdsgrens voor werken in repressieve functie Behoefte aan eenduidige keuringen en testen Bijzondere karakter van brandweerman of vrouw maakt

Nadere informatie

Eindrapport. Samenvatting. Programmabureau Burgernet

Eindrapport. Samenvatting. Programmabureau Burgernet Eindrapport programma Burgernet Samenvatting Opgesteld door: Programmabureau Burgernet 12 december 2011 Inhoudsopgave 1 SAMENVATTING RESULTATEN 3 2 ACHTERGROND 4 2.1 Missie Burgernet 4 2.2 Doelstellingen

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.4 Februari 2016 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.4 Referentie: Landelijk Kader Fleetmap C2000 versie 2015 Uniform Begrippenkader

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14806 16 augustus 2011 Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Directie Weerbaarheidsverhoging Afdeling veiligheidsregio's Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Bijlage 4a bij circulaire

Bijlage 4a bij circulaire Bijlage 4a bij circulaire 2010-399096 Asielbudget 2010 asielbudget loon- en prijs bijstelling 2010 Asielbudget 2010 Afroming asielbudget tbv Toedeling cf. V05H03/07- frictie compensatie asielbudget totaal

Nadere informatie

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 212 Samenvatting Afbakening van de analyse In deze rapportage die te beschouwen is als een landelijke monitor wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

NHN PROGRAMMA. AVS, BVS en EAA. Portal Aangiftevolgservice (AVS) Boetevolgservice (BVS)

NHN  PROGRAMMA.  AVS, BVS en EAA. Portal  Aangiftevolgservice (AVS) Boetevolgservice (BVS) WWW.MIJNPOLITIE.NL: AVS, BVS en EAA NHN WWW.MIJNPOLITIE.NL: PROGRAMMA Portal www.mijnpolitie.nl Aangiftevolgservice (AVS) Boetevolgservice (BVS) Elektronische Afspraken Agenda (EAA) 'Het nieuwe politiewerken;

Nadere informatie

OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. reg.nr.: procesverantw. ciass.nr.

OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. reg.nr.: procesverantw. ciass.nr. OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 90520 2509 LM Den Haag Regionaal Archief Nijmegen t.a.v. gemeente archivaris dhr.

Nadere informatie

Hein Roethofprijs 2007. veiligheid door samenwerking

Hein Roethofprijs 2007. veiligheid door samenwerking Hein Roethofprijs 2007 veiligheid door samenwerking omslag: Stadsmarinierschap uit Rotterdam wint Hein Roethofprijs 2006 Het project Stadsmarinierschap is een van de maatregelen die Rotterdam neemt om

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

Op weg naar een vereniging met inhoud

Op weg naar een vereniging met inhoud Australiëlaan 5, 3526 AB Utrecht tel: 030 693 60 00 fax: 030 693 60 01 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl Op weg naar een vereniging met inhoud Enquête over de nieuwe personenvereniging

Nadere informatie

Toelichting Independer.nl Award Beste Hypotheekkantoor 2011

Toelichting Independer.nl Award Beste Hypotheekkantoor 2011 Toelichting Independer.nl Award Beste Hypotheekkantoor 2011 Independer.nl reikt eind 2011 een award uit aan het beste hypotheekkantoor van iedere regio. Deze awards worden dit jaar voor het eerst uitgereikt.

Nadere informatie

Klachten? Zo dient u ze in

Klachten? Zo dient u ze in Utrecht p u b l i e k s i n f o r m a t i e Klachten? Zo dient u ze in Als Politie Utrecht werken wij hard aan de veiligheid van u en anderen. Denkt u dat het beter kan? Vertel het ons dan! Wij werken

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Connected Health Challenge. Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving

Wedstrijdreglement. Connected Health Challenge. Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving Wedstrijdreglement Connected Health Challenge Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving 16 juli 2014 Wedstrijdreglement Dit reglement is van toepassing op de Connected

Nadere informatie

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen Bijlage 4 Tabellen Verklaring van tekens in tabellen. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

Datum 20 november 2012 Onderwerp Beleidsreactie bij Rapport 'Aangifte doen: de burger centraal' van de Inspectie Veiligheid en Justitie

Datum 20 november 2012 Onderwerp Beleidsreactie bij Rapport 'Aangifte doen: de burger centraal' van de Inspectie Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den haag Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Politie Politiële Taken Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: mei 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Verbindende schakel in rampenbestrijding

Verbindende schakel in rampenbestrijding Verbindende schakel in rampenbestrijding en crisisbeheersing 2 Veiligheidsberaad De voorzitters van de 25 veiligheidsregio s vormen samen het Veiligheidsberaad. Dit landelijke overleg is opgericht in februari

Nadere informatie

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Voortgang oprichting Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC) Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U200901861

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 628 Politie Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer)

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer) 338 Criminaliteit en rechtshandhaving 2013 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.5 Slachtofferschap en door burgers ondervonden delicten naar delictsoort, volgens de VM a 2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: augustus 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Van cold case naar hot case

Van cold case naar hot case Ilse van Leiden en Henk Ferwerda Verschenen in: Het Tijdschrift voor de Politie 1/2 januari/februari 2007, jaargang 69 Van cold case naar hot case De stand van zaken en opbrengsten van coldcaseonderzoek

Nadere informatie

Ic rfo. E QC, Pt' _D9co. Pin] Ra 11.175

Ic rfo. E QC, Pt' _D9co. Pin] Ra 11.175 _D9co E QC, Pt' Ic rfo Ra 11.175 00 Pin] EIO8 15-15-332 Politiemonitor Bevolking 1997 Landelijke rapportage MiNiSTER!E VAN JUSTME Wetenschappe:iik Gfideizoek- en Documentatiece trum 's-gravenhage PO Den

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.0 April 2009 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.0 Referentie: Landelijk Kader Fleetmapping C2000 versie 2008/6.1 Versie : 1.0 Definitieve

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: juni 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport

Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport Den Haag/Hilversum, april 2004 Colofon In deze rapportage treft u de resultaten aan van de zevende meting van het landelijke onderzoek Politiemonitor Bevolking

Nadere informatie

Procesbeschrijving Accountbeheer NL-Alert. Versie: 1.0 Datum: 17 april 2013 Status: definitief

Procesbeschrijving Accountbeheer NL-Alert. Versie: 1.0 Datum: 17 april 2013 Status: definitief Procesbeschrijving Accountbeheer NL-Alert Versie: 1.0 Datum: 17 april 2013 Status: definitief Contactpersoon opdrachtnemer: Contactpersoon opdrachtgever: Auteur: Politie Nederland, Meldkamer Diensten Centrum

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Rijk 2008 Landelijke rapportage

Veiligheidsmonitor Rijk 2008 Landelijke rapportage Veiligheidsmonitor Rijk 2008 Landelijke rapportage Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee

Nadere informatie

Peter Peerdeman senior adviseur. 11 november 2015

Peter Peerdeman senior adviseur. 11 november 2015 Peter Peerdeman senior adviseur 11 november 2015 Workshop eigen veiligheid Wat is VPT EVPT Waar praten we over Gezamenlijk belang 8 maatregelen Normstellen aangifte Factsheets Bronnen / links Stel gerust

Nadere informatie

Regiopolitie Groningen verbetert informatiepositie van buurtagenten met 150 HP ipaq Pocket PC's

Regiopolitie Groningen verbetert informatiepositie van buurtagenten met 150 HP ipaq Pocket PC's Regiopolitie Groningen verbetert informatiepositie van buurtagenten met 150 HP ipaq Pocket PC's De Regiopolitie Groningen zoekt continu naar mogelijkheden om de buurt- en jeugdagenten een informatievoorsprong

Nadere informatie

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,.

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,. Artikel PM1 A.4 Bijlage 4 De Wet veiligheidsregio s wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van het artikel door een puntkomma, toegevoegd korpschef:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102 Rapport Rapport in het onderzoek naar klachten en signalen over het Meldpunt Internetoplichting, ondergebracht bij het regionale politiekorps Kennemerland. Datum: 13 juni 2012 Rapportnummer: 2012/102 2

Nadere informatie

Solo-surveillance Kosten en Baten

Solo-surveillance Kosten en Baten Solo-surveillance Kosten en Baten SH Esselink MSc Dr FMHM Driessen Bureau Driessen Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek Utrecht 2008 (Reeks Politiekunde, Elsevier Overheid) Het onderzoek opsporen bestaande

Nadere informatie

Brandveilig Leven: Bedreven in Brandveilig Leven kennis opdoen en delen op de netwerkdag

Brandveilig Leven: Bedreven in Brandveilig Leven kennis opdoen en delen op de netwerkdag Brandveilig Leven: Bedreven in Brandveilig Leven kennis opdoen en delen op de netwerkdag Netwerkdag 27 april 2011 Rob Frek Portefeuillehouder verantwoordelijkheidsverdeling en veiligheidsbewustzijn Directeur

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht).

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht). Wat is Burgernet? Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Politie Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus

Nadere informatie

FYSIEKE VAARDIGHEIDSTOETS 2012

FYSIEKE VAARDIGHEIDSTOETS 2012 FYSIEKE VAARDIGHEIDSTOETS 2012 Professioneel en betrokken, waakzaam en dienstbaar geven politiemensen inhoud aan hun werk. Het werk van de politie vindt plaats in een dynamische en complexe context en

Nadere informatie

Klachtafhandeling bij de Nederlandse politie: een evaluatiestudie binnen 26 politiekorpsen

Klachtafhandeling bij de Nederlandse politie: een evaluatiestudie binnen 26 politiekorpsen Klachtafhandeling bij de Nederlandse politie 2009 Herziene versie / december 2009 Klachtafhandeling bij de Nederlandse politie: een evaluatiestudie binnen 26 politiekorpsen Opdrachtgever: Ministerie van

Nadere informatie

Gegevens burgers niet veilig bij politie

Gegevens burgers niet veilig bij politie Gegevens burgers niet veilig bij politie Onderzoek naar de audits Wet politiegegevens bij de politie 4 juli 2012 De politie heeft ingrijpende bevoegdheden voor het verwerken van persoonsgegevens. Ook is

Nadere informatie

Rapport. Datum: 21 december 2007 Rapportnummer: 2007/318

Rapport. Datum: 21 december 2007 Rapportnummer: 2007/318 Rapport Datum: 21 december 2007 Rapportnummer: 2007/318 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat twee politieambtenaren van het regionale politiekorps Limburg Zuid op 10 november 2005 onvoldoende zorgvuldig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 628 Politie Nr. 256 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 mei

Nadere informatie

Datum 10 januari 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het rapport van Amnesty International over etnisch profileren

Datum 10 januari 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het rapport van Amnesty International over etnisch profileren 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award

Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award Winnaar: Trimbos Instituut met De gezonde school en genotmiddelen Uitgereikt tijdens het Nationale E-learning Congres op 10 februari 2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Veiligheid Bekostiging en Monitoring Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Datum 28 oktober 2013 Onderwerp Reactie op het SMV-onderzoek Burgers over Politie en Buitengewoon Opsporingsambtenaren

Datum 28 oktober 2013 Onderwerp Reactie op het SMV-onderzoek Burgers over Politie en Buitengewoon Opsporingsambtenaren 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

innovatieprijs Handhaving en Toezicht

innovatieprijs Handhaving en Toezicht Cameratoezicht en Autisme TNO, Watch-Aut, Alpha Security, Sociale Werkplaats Noorderkwartier Het project Cameratoezicht en Autisme is volgens de vakjury een bijzonder origineel project dat vanwege de sociaal

Nadere informatie

Beleids- en Bestuurszaken. Rotterdam-Rijnmond. \^ Jaarrapportage klachten 2011. WWW. politie-rotterdam-rijnmond, nl. gleden Korpsleiding

Beleids- en Bestuurszaken. Rotterdam-Rijnmond. \^ Jaarrapportage klachten 2011. WWW. politie-rotterdam-rijnmond, nl. gleden Korpsleiding Beleids- en Bestuurszaken Adres Doelwater 5 3011 AH Rotterdam Postbus 70023 3000 LD Rotterdam Postadres Internet Notitie van Behandeld door E-mail WWW. politie-rotterdam-rijnmond, nl Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

mr. A.F. (Sandor) Gaastra - Congres: De toekomst van het Nederlandse Politiebestel

mr. A.F. (Sandor) Gaastra - Congres: De toekomst van het Nederlandse Politiebestel mr. A.F. (Sandor) Gaastra - Congres: De toekomst van het Nederlandse Politiebestel (Alleen het gesproken woord geldt) Dames en heren, Toenemende globalisering, digitalisering en de groeiende mobiliteit

Nadere informatie

Datum 28 maart 2014 Onderwerp Brief met reactie op uitzending Altijd Wat Monitor d.d. 12 maart 2014

Datum 28 maart 2014 Onderwerp Brief met reactie op uitzending Altijd Wat Monitor d.d. 12 maart 2014 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Afrekenen met winkeldieven. Doe aangifte en laat de dief betalen

Afrekenen met winkeldieven. Doe aangifte en laat de dief betalen Afrekenen met winkeldieven Doe aangifte en laat de dief betalen Afrekenen met winkeldieven Doe aangifte en laat de dief betalen Diefstal door klanten. Helaas krijgt elke winkel er wel eens mee te maken.

Nadere informatie

Reglement Rotterdamse emancipatieprijs voor roldoorbrekend opvoeden

Reglement Rotterdamse emancipatieprijs voor roldoorbrekend opvoeden Reglement voor de Rotterdamse emancipatieprijs voor roldoorbrekend opvoeden. In het kader van het gemeentelijk Emancipatiebeleid Afdeling: Afzender: Onderwerp: Scholing en Integratie Jeugd, Onderwijs en

Nadere informatie

Beleidsreactie bij Rapport 'Aangifte doen: de burger centraal' van de Inspectie Veiligheid en Justitie, 20 november 2012. 2

Beleidsreactie bij Rapport 'Aangifte doen: de burger centraal' van de Inspectie Veiligheid en Justitie, 20 november 2012. 2 29628 Politie Nr. 404 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juli 2013 Met de realisatie van de nationale politie is voor

Nadere informatie

Algemene Bestuurlijke en Politieen Brandweeraangelegenheden

Algemene Bestuurlijke en Politieen Brandweeraangelegenheden Gemeente Den Haag RIS 70236 Bestuursdienst Commissie Algemene Bestuurlijke en Politieen Brandweeraangelegenheden Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Aan de leden van de commissie

Nadere informatie

BURNY BOS TALENT AWARD 2015 DEELNAMEFORMULIER

BURNY BOS TALENT AWARD 2015 DEELNAMEFORMULIER BURNY BOS TALENT AWARD 2015 DEELNAMEFORMULIER PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Adres Te bereiken op mail Telefoon Facebook; LinkedIn;Twitter profiel: Korte beschrijving van je achtergrond, CV IDEE VOOR ANIMATIE

Nadere informatie

SPREEKBEURT POLITIE. Ga een dagje op stap met politieagent Arjan en leer meer over de politie

SPREEKBEURT POLITIE. Ga een dagje op stap met politieagent Arjan en leer meer over de politie SPREEKBEURT POLITIE Ga een dagje op stap met politieagent Arjan en leer meer over de politie Wat doet een politieagent? WELKOM DE POLITIEPRAKTIJK helpen bij een ongeluk pak de winkeldief! bekeuren en aanhouden

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken Aanbieding rapport "Klagen bij de politie"

Ministerie van Binnenlandse Zaken Aanbieding rapport Klagen bij de politie Ministerie van Binnenlandse Zaken ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Aanbieding rapport "Klagen bij de politie" Datum Aan 6 maart l998 De korpsbeheerders De korpschefs : Directie Politie : EA98/U600

Nadere informatie

Op 25 november heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over bovengenoemd onderwerp. De vragen beantwoorden wij als volgt.

Op 25 november heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over bovengenoemd onderwerp. De vragen beantwoorden wij als volgt. Fractie GroenLinks directie/afdeling telefoon mo/veiligheid en wijken 0182-587258 contactpersoon uw kenmerk N.Schaper onderwerp Beantwoording artikel 38 vragen over discriminatie door politie gouda 14

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 november 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 november 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 mei 1998 Rapportnummer: 1998/177

Rapport. Datum: 15 mei 1998 Rapportnummer: 1998/177 Rapport Datum: 15 mei 1998 Rapportnummer: 1998/177 2 Klacht Op 23 december 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw Pr. te Rotterdam, ingediend door de heer mr. R., advocaat te

Nadere informatie

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Dit vacatureprofiel betreft de functie van kwartiermaker nationale politie en tevens beoogd korpschef. Bureau ABD Politietop 31 maart 2011 ALGEMEEN Aanstelling

Nadere informatie

De Nederlandse Lucht- en ruimtevaartprijs voor het Wetenschappelijk Onderwijs ter grootte van 5.000 euro

De Nederlandse Lucht- en ruimtevaartprijs voor het Wetenschappelijk Onderwijs ter grootte van 5.000 euro Wedstrijdreglement Nederlandse Lucht- en ruimtevaartvaartprijzen Lid 1: De Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartprijzen Het bestuur van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartfonds stelt prijzen beschikbaar voor

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 628 Politie Nr. 417 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008 Aan de Raad Made, 22 januari 2008 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 6 maart 2008 Onderwerp: Korpsnavigator Midden en West

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Datum 11 april 2014 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport 'Bedreigen en Intimideren van OM- en politiemedewerkers

Datum 11 april 2014 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport 'Bedreigen en Intimideren van OM- en politiemedewerkers 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Training samenwerking van veiligheidspartners

Training samenwerking van veiligheidspartners Training samenwerking van veiligheidspartners Effectieve samenwerking tussen veiligheidspartners gaat verder dan samen optreden bij incidenten. Veiligheidspartners vormen samen een sleepnet tegen criminaliteit

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: maart 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 mei 2004 Rapportnummer: 2004/180

Rapport. Datum: 18 mei 2004 Rapportnummer: 2004/180 Rapport Datum: 18 mei 2004 Rapportnummer: 2004/180 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het regionale politiekorps Haaglanden geen nader onderzoek heeft ingesteld naar aanleiding van zijn aangiften van

Nadere informatie

van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik

van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik hoofdlijnen De zij kennis vertrouwenscommissie heeft uitgewerkt. acht genomen zich verantwoordelijk In van heeft praktijk beschuldigingen

Nadere informatie