Juryrapport. Politie innovatie Prijs 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juryrapport. Politie innovatie Prijs 2007"

Transcriptie

1 Juryrapport Politie innovatie Prijs 2007 Aanmoedigingsprijs 2007

2 Inleiding De Politie innovatie Prijs is een onderscheiding die wordt toegekend aan politiemensen die een vernieuwend idee hebben uitgevoerd dat daadwerkelijk een effectieve bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de taakuitvoering door de politie. De prijs beoogt innovatief denken en het ontplooien van initiatieven ten voordele van de politie in de samenleving te stimuleren en te belonen. De Politie innovatie Prijs wordt zinvol geacht omdat: het beschouwd wordt als een bijdrage ter verbetering van de kwaliteitszorg bij de politie; de prijs de betrokkenheid van het politiepersoneel bij de organisatie vergroot; door het toekennen van een dergelijke prijs en de wijze waarop dit geschiedt, innovatieve projecten extra in de belangstelling komen te staan; de afgelopen jaren is gebleken dat veel van deze projecten in de overige korpsen navolging hebben gekregen. De Politie innovatie Prijs (PiP) wordt georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wordt in principe jaarlijks uitgereikt. Het ministerie wil hiermee het belang onderstrepen van innovatieve ontwikkelingen in brede zin binnen de politie, en die vanuit de politieorganisatie zelf worden geïnitieerd. Dit jaar wordt de prijs voor de veertiende achtereenvolgende keer uitgereikt. De Aanmoedigingsprijs wordt dit jaar voor de derde keer uitgereikt. Deze prijs is er gekomen, omdat uit inzendingen van voorgaande jaren bleek dat vaak goede en originele ideeën ingestuurd werden. Ideeën, waar echter nog geen voldragen plan achter zat en zodoende niet in aanmerking kwamen voor de PiP. Om te stimuleren dat deze ideeën alsnog uitgewerkt worden tot een plan of project, is er de Aanmoedigingsprijs. Onder het motto Kom uit je schulp! zijn de korpsen uitgedaagd om innovatieve projecten en originele ideeën in te sturen, om in aanmerking te komen voor de Politie innovatie Prijs 2007 of de Aanmoedigingsprijs

3 De wedstrijd Algemeen De Politie innovatie Prijs bestaat uit een bronzen sculptuur van de kunstenaar Jits Bakker die twee figuren uitbeelden, waarvan de ene figuur vanuit een cirkel de ander daarbuiten iets aanreikt. De symboliek hiervan is: het binnen het eigen korps ontwikkelde innovatieve idee ook daarbuiten verspreiden en los durven komen van het gangbare, om op vernieuwende wijze het werk te kunnen oppakken en uitvoeren. Behalve dit beeld ontvangt de winnaar een oorkonde en een cheque van ,-. De Aanmoedigingsprijs bestaat uit een cheque van 5.000,- bedoeld als stimulans om originele ideeën, waar nog geen voldragen plan achter zit, verder uit te werken. De organisatie van de Politie innovatie Prijs berust bij de afdeling Politieel Veiligheidsbeleid van de directie Politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit jaar werd wederom het secretariaat vanaf de campagne tot en met de uitreiking zelf uitgebreid ondersteund door het Congres- en Evenementenbureau Politieacademie. Daarnaast is in samenwerking met bureau NEROC VGM uit Amsterdam een uitgebreide promotiecampagne ontwikkeld. In het kader hiervan ontvingen alle politiekorpsen en de Politieacademie posters en het wedstrijdreglement. Digitale inschrijfformulieren werden uitsluitend via de websites van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Politie Kennis Net aangeboden. De inzendtermijn liep tot en met 15 januari De jury De samenstelling van de jury beoogt een zo goed mogelijke afspiegeling te zijn van aan de politie gerelateerde organisaties. De winnaar van de vorige PiP neemt als ervaringsdeskundige plaats in de jury. De juryleden van de Politie innovatie Prijs 2007 en de Aanmoedigingsprijs 2007 zijn: de heer F.J. Heeres, korpschef Midden-West Brabant (voorzitter jury); de heer mr. G.W. van der Burg, hoofdofficier van Justitie van het arrondissementsparket s- Hertogenbosch; de heer prof.dr. C.J. Fijnaut, hoogleraar faculteit rechtsgeleerdheid, Universiteit van Tilburg; de heer H.P. Miltenburg, directeur Politie van het Korps Landelijke Politiediensten de heer P.E.J. den Oudsten, korpsbeheerder van de regiopolitie Twente; de heer F. Smilda, vertegenwoordiger namens de winnaar van de PiP 2006; mevrouw drs. C.J. Smitshuysen, hoofd afdeling Politieel Veiligheidsbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; mevrouw mr. D.E.S.M. Vliege, hoofd afdeling Criminaliteit en Veiligheid van het ministerie van Justitie; de heer prof.drs. F. Stevens, adviseur PiP. 3

4 De beoordelingscriteria De PiP-inzendingen zijn door de jury beoordeeld aan de hand van de volgende aspecten: het achterliggende idee; de doelstelling; de uitwerking; de resultaten; de borging; de maatschappelijke relevantie. De jury heeft bij haar beoordeling speciaal rekening gehouden met: de mate waarin het idee daadwerkelijk vernieuwend is; de mate waarin de resultaten meetbaar zijn; de mate waarin de resultaten benutbaar zijn voor andere korpsen; de mate waarin er met partijen binnen en buiten de politie wordt samengewerkt. De inzendingen voor de Aanmoedigingsprijs zijn door de jury beoordeeld aan de hand van de volgende aspecten: de hardnekkigheid van het probleem; de mate waarin buiten gebaande paden wordt gedacht; de onorthodoxheid van de bedachte oplossingen. 4

5 De Politie innovatie Prijs 2007 Algemeen oordeel Voor de veertiende keer heeft de jury zich gebogen over de inzendingen voor de Politie innovatie Prijs en voor de derde keer over de inzendingen voor de Aanmoedigingsprijs. Dit jaar hebben 24 korpsen, de Politieacademie en de Voorziening tot Samenwerking samen in totaal 44 projecten ingediend voor de PiP en 31 ideeën ingezonden voor de Aanmoedigingsprijs. Veel korpsen hebben meer dan één project ingediend voor de PiP. Het aantal korpsen dat een project heeft ingestuurd is toegenomen (24 dit jaar tegen 20 korpsen vorig jaar). Dit jaar heeft regiopolitie Rotterdam-Rijnmond de meeste projecten ingestuurd, vijf van zichzelf en één project waarin met een ander korps wordt samengewerkt. Daarmee is het korps koploper. Met het inzenden van vier projecten voor de PiP scoort regiopolitie Groningen ook hoog. De regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland deelt deze tweede plaats vier inzendingen, waarvan twee eigen projecten en twee projecten waarin wordt samengewerkt met andere korpsen. Opvallend is dat enkele thema s eruit springen. Zo is een aantal projecten gericht op jeugd, zoals het project signalering en interventie 12-minners waarin indicatoren zijn opgesteld voor het signaleren van risicojongeren en de Politiecursus voor jongeren, voor een beter contact tussen jongeren en de politie. Daarnaast was een aantal projecten gericht op het contact tussen de politie en de burger, zoals Training bejegening, Buurtveiligheidsteams en Buurtinformatienetwerk. Ook dit jaar zijn veel projecten gericht op het verbeteren van opsporing. Zo voorziet het project Digitale tracering in een verbeterde opslag van sporen die verzameld zijn op een plaats delict. Het project VizXimage richt zich op het goed kunnen verwerken van grote hoeveelheden multimediafiles ten behoeve van opsporing van kinderporno. Ook het project Mobiel Sporenregistratiesysteem is gericht op het goed opslaan van gegevens, door ter plekke barcodes aan sporen toe te kennen. Alle inzendingen hebben een belangrijke gemeenschappelijke deler, namelijk de samenwerking met ketenpartners. Daarbij is het opvallend dat veel thema s aan bod komen waarbij soms de politie een grote rol speelt en soms een kleinere ketenpartner is. Desondanks is ook een kleine rol van de politie van wezenlijk belang. Verder is het interessant om te constateren dat ongeveer één derde van de projecten in een eerder stadium een stimuleringsbijdrage heeft ontvangen uit de Stimuleringsregeling Taakuitvoering Politiekorpsen of Experimentenregeling. Het doel van deze regeling is om vernieuwende projecten van de grond te krijgen. Ook wordt een aantal inzendingen ondersteund door bijdragen van gemeenten. De jury is positief over de kwaliteit van een groot deel van de inzendingen. Hoewel het bij sommige projecten in wezen om verbeteringen gaat in plaats van echte innovaties, vindt de jury het over het algemeen erg inspirerend om de projectbeschrijvingen te lezen. Daarnaast bevindt een groot aantal van de projecten zich nog in een opstartfase. Hierdoor zijn de beoogde resultaten nog niet zichtbaar. De jury moedigt inzenders van deze jonge projecten aan om volgend jaar opnieuw mee te dingen om de Politie innovatie Prijs Een overzicht van alle 44 ingezonden projecten is als bijlage opgenomen bij dit juryrapport (bijlage 3). 5

6 Dit jaar wordt de Aanmoedigingsprijs voor de derde keer uitgereikt. Het aantal inzendingen is vrijwel gelijk aan dat van vorig jaar: 31 ten opzichte van 33 vorig jaar. Ook dit jaar weer veel leuke, praktische en sympathieke ideeën waaruit betrokkenheid van de individuele politiemedewerker spreekt bij het politievak en de veiligheid in Nederland. Het verschil in uitwerking van de ideeën is groot, maar het valt de jury op dat veel ideeën een oplossing proberen te bieden voor hardnekkige problemen in de maatschappij. De motivatie en drijfveren van de inzenders is duidelijk voelbaar. De jury heeft ook dit jaar bij veel ideeën de reactie: Gewoon doen!. Net als bij de PiP is het korps Rotterdam-Rijnmond koploper met het insturen van 3 ideeën voor de Aanmoedigingsprijs Een overzicht van alle 31 ingezonden ideeën is als bijlage opgenomen bij dit juryrapport (bijlage 4). 6

7 De genomineerden voor de Aanmoedigingsprijs 2007 Uit de 31 inzendingen heeft de jury de volgende inzendingen genomineerd voor de Aanmoedigingsprijs 2007: Boetevolgsysteem regiopolitie Noord-Holland-Noord, ingediend door A. Jongejan Vernieuwde methode onrechtmatige daad regiopolitie Brabant-Zuid-Oost, ingediend door H.P. Jozee Boetevolgsysteem De politie Noord-Holland-Noord wil op eigentijdse wijze de dienstverlening aan burgers vormgeven. Met het idee van het boetevolgsysteem kan een overtreder zijn/haar eigen overtreding online opvragen. Daarbij kunnen overtreders de gegevens van de overtreding controleren op juistheid en tevens voorzien worden van allerlei relevante informatie. Dit idee beoogt de klantvriendelijkheid van de politie naar de burger te verhogen. Daarnaast stelt dit idee de politie is staat te besparen op administratieve lasten, aangezien nu de verwerking van een verzoek om bewijs van de overtreding handmatig plaatsvindt. Vernieuwde methode onrechtmatige daad Het idee vernieuwde methode onrechtmatige daad voorziet in een alternatieve mogelijkheid voor slachtoffers tot het verhalen van schade op criminelen en andere bevoordeelden bij vermogenscriminaliteit met gebruikmaking van onderzoeksinformatie. Vaak krijgt een slachtoffer van bijvoorbeeld een inbraak wel het weggenomen goed terug van de dader, maar is de schade in het huis soms nog groter. Met deze methode kan een benadeelde of verzekeraar, met behulp van informatie van de politie die gebruikt is voor het strafrechtelijk beslag, de schade verhalen op daders en profiteurs van vermogensdelicten. De winnaar van de Aanmoedigingsprijs 2007 Het oordeel van de jury Bij veel ideeën is de jury van mening dat het hardnekkige maatschappelijke problemen zijn die de inzenders probeerden op te lossen. Toch springt één idee eruit omdat het een zeer helder idee is waarbij zowel de burger beter bediend wordt als dat innovatie binnen de politieorganisatie plaatsvindt. Dit systeem is volgens de jury eenvoudig uit te breiden naar andere toepassingen, zoals ook blijkt uit de PiP-nominatie voor het Aangiftevolgsysteem. De jury moedigt de grote klantvriendelijkheid van het systeem aan! Met dit systeem vergroot de politie haar transparantie naar de burger. En dus: het korps Noord-Holland-Noord met het idee Het boetevolgsysteem is de winnaar van de Aanmoedigingsprijs

8 De genomineerden voor de Politie innovatie Prijs 2006 Uit de 44 inzendingen heeft de jury de volgende inzendingen genomineerd voor de Politie innovatie Prijs 2007: Attenderingsservice regiopolitie Groningen Aangiftevolgsysteem regiopolitie Noord-Holland-Noord Ter controle Search, Detect & React politieacademie Attenderingsservice De attenderingsservice richt zich op de informatiepositie van de politieambtenaar op straat. Onvoldoende kennis van de omgeving waarin de politieambtenaar acteert, kan leiden tot onvoldoende veiligheid. Doel van dit project is om door middel van een location based service informatie daar te krijgen waar de politieambtenaar die nodig heeft. Dit kan de veiligheid van de burger en politieambtenaar op straat verhogen en de pakkans vergroten. Binnen het politienetwerk staat een server met incidentdata waar een GPS positie aan is gekoppeld. Is er een match met de positie van een politieambtenaar op straat dan wordt die politieambtenaar geattendeerd op het incident of de informatie die in zijn onmiddellijke omgeving relevant is. Daarnaast is de positie van de ambtenaar zichtbaar voor andere agenten en gebruikers op het politiebureau. De Attenderingsservice is nog steeds mondiaal uniek, niet zozeer door de techniek als wel door de toepassing daarvan binnen het veiligheidsdomein. Oordeel jury De jury vindt het project Attenderingservice zeer innovatief en een aanvulling voor de diender op straat. Het feit dat politieambtenaren informatie krijgen vanuit de politiesystemen op basis van hun rol ( b.v. buurtagent) en op basis van hun positie op dat moment is vernieuwend. Het project voorziet in een gewenste focus in de grote stroom informatie waarover de politie vandaag de dag beschikt. De attenderingsservice brengt de juiste informatie daar waar het moet zijn. Het Aangiftevolgsysteem Het aangiftevolgsysteem maakt het mogelijk voor de burgers die aangifte doen, hun aangifte via internet zelf te kunnen volgen. Klanttevredenheid is een erg belangrijke prestatie-indicator voor de politie. Uit onderzoek blijkt dat burgers die aangifte doen via het internet minder tevreden zijn dan burgers die aangifte doen via het fysieke kanaal. De aangevers willen geïnformeerd worden over het verloop van hun zaak en geen black-box zien. Met het project Aangiftevolgsysteem kan de aangever zijn/haar aangifte volgen tijdens het opsporingsproces bij de politie en het vervolgingsproces bij het Openbaar Ministerie. Het Aangiftevolgsysteem maakt de aangever onafhankelijk van openingstijden op het politiebureau. Het is een extra service naar de burger toe, maar persoonlijk contact over de aangifte blijft daarnaast mogelijk. Naast het vergroten van de klanttevredenheid van de burger, dient dit systeem ook voor de politie als een extra hulpmiddel om het aangifteproces inzichtelijk te maken. Oordeel jury De jury is zeer te spreken over dit project aangezien het proces van aangifte doen een belangrijk contactmoment is met de burger. Het vergroten van de transparantie en daarmee de 8

9 klanttevredenheid in dit proces wordt door de jury als een grote meerwaarde beschouwd. De burger wordt geïnformeerd of de politie wel of geen vervolg kan geven aan de aangifte. Naast het vergroten van de klanttevredenheid is dit systeem bijna moeiteloos uit te breiden naar meer toepassingen zoals het boetevolgsysteem dat genomineerd is voor de Aanmoedigingsprijs Ter controle Search, Detect & React Het project Ter controle Search, Detect & React voorziet in een methode waarmee politieagenten gedragsverandering kunnen waarnemen in een mensenmassa op bijvoorbeeld grote stations, luchthavens als Schiphol en bij grootschalige evenementen. Er bestaan veel opleidingen voor terreurbestrijding die met name op kennis zijn gebaseerd van radicalisering. Echter deze kennis is niet direct toepasbaar in het dagelijkse werk van agenten omdat ze bijvoorbeeld de mensen in de massa niet kennen en er gemiddeld personen per uur voorbij komen. Het doel van het concept is het onderkennen van kwaadaardige intenties (geweld plegen/criminaliteit plegen/terrorisme/hooliganisme) in grote groepen mensen door actief impulsen uit te zenden naar het publiek, waarbij het publiek of individuele personen moeten reageren en hun intenties uitvergroot naar voren komen. Tevens is het doel van de training dat de agent leert reageren op en handelen bij abnormaal gedrag. Dit handelen kan bestaan uit het testen van iemands reactie op een uniform, het uitvoeren van de legitimatieplicht in de buurt van iemand die abnormaal gedrag vertoont, waarbij zijn reactie bekeken kan worden, of het direct aanspreken van iemand die abnormaal gedrag vertoond. Zeer vernieuwend is het feit dat het concept niet alleen specifiek geldt voor terrorisme maar ook voor andere en lichtere vormen van crimineel gedrag, waardoor de werkwijze altijd actueel en onderhouden kan blijven. Oordeel jury De jury is erg enthousiast over het innovatieve aspect van dit project, dat niet gericht is op technologie maar op de werkwijze van de politieagent. Deze training brengt een attitudeverandering bij de politieagenten tot stand, die van grote meerwaarde is bij evenementen en op locaties waar mensen zich in grote aantallen begeven. De winnaar van de Politie innovatie Prijs 2007 De winnaar van de Politie innovatie Prijs 2007 is het project De attenderingsservice van politie Groningen. Het oordeel van de jury Dit project was volgens de jury het meest innovatief. De doeltreffendheid van de agent op straat wordt met de attenderingsservice vergroot. Deze handzame methode biedt informatie op maat aan de agent die bijdraagt aan opsporing, maar waarmee ook de veiligheid van de agent wordt vergroot. En dus: de winnaar van de Politie innovatie Prijs 2007! 9

10 Bijlage 1: Overzicht winnaars en genomineerden Politie innovatie Prijs > Gericht opsporen en vervolgen regiopolitie Kennemerland > Ideeënbureau regiopolitie Amsterdam-Amstelland > Nazorg benadeelden regiopolitie Groningen > Noorderlicht regiopolitie Midden- en West-Brabant 1995 > Een-mens-surveillance regiopolitie Brabant-Zuid-Oost > Samen werken aan veilig wonen regiopolitie Utrecht > Klanten Kontakt Groep regiopolitie Utrecht, Hollands-Midden en Rotterdam-Rijnmond > Begeleidend Koopgedrag, winkeldiefstal in voorkomende gevallen voorkomen regiopolitie Haaglanden 1996 > Impuls veilig wonen regiopolitie Utrecht > Wijkgericht werken regiopolitie Utrecht > Senioren veiligheid regiopolitie Amsterdam-Amstelland 1997 > Het schooladoptieplan Doe effe normaal regiopolitie Rotterdam-Rijnmond > Gebiedsgericht milieuhandhavingsbeleid, Niet anders maar beter regiopolitie Midden- en West-Brabant > Bureau schadebemiddeling regiopolitie Brabant-Zuid-Oost > Samen veilig ondernemen regiopolitie Utrecht 1998 > Stappenplannen Technische en milieuhygiënische bewijsvergaring en ondersteuning in milieuonderzoeken en technische bewijsvergaring en ondersteuning in verdovende middelen onderzoeken regiopolitie Haaglanden > Een multidimensionele benadering van Criminaliteit regiopolitie Utrecht > Met twee benen in de wijk - een balans in beweging regiopolitie Utrecht > Drugfire regiopolitie Rotterdam-Rijnmond > Duurzaam Veilig Verkeer in de kop van Overijssel regiopolitie IJsselland 10

11 1999 > Kwaliteitsinstrument voor zware en georganiseerde criminaliteit regiopolitie Midden- en West-Brabant, Rotterdam-Rijnmond en IJsselland > Integrale Veiligheid Leidsche Rijn regiopolitie Utrecht > Politie Huiskamer regiopolitie Gelderland-Midden > Cursus Politie voor Burgers regiopolitie Gelderland-Midden > Vroegtijdig signaleren van risicogedrag regiopolitie Gelderland-Midden 2000 > Inzet visueel gehandicapten Korps Landelijke Politiediensten > Klantgericht Werken met behulp van dienstverleningsovereenkomsten regiopolitie Gelderland-Midden > Onderdeel van een geheel, Politie Service Center regiopolitie Zuid-Holland-Zuid 2001 nominaties: > GSM-BOM regiopolitie Amsterdam-Amstelland > Digitaal dossier Tolteam regiopolitie Twente > Het praktijkexperiment Talent Ontwikkeling Politie Intercultureel Communiceren (TOPIC) regiopolitie Utrecht, Amsterdam-Amstelland en Hollands-Midden 2002 > Gemeenschappelijke Aanpak Minderjarige Maatwerk (GAMMA) regiopolitie Brabant-Zuid-Oost > Periodiek Overleg Werk en Resultaten (POWER) regiopolitie Brabant-Noord > Operationele briefing regiopolitie Zuid-Holland-Zuid 2003 > Nieuwe opsporingsmethodiek facilitators synthetische drugs Korps Landelijke Politiediensten en Europol > HASH-codering kinderporno regiopolitie Twente en Gelderland-Zuid > Blitz-to-bloom regiopolitie Rotterdam-Rijnmond 2004 > Profcheck Opsporing regiopolitie Midden- en West Brabant, Zuid-Holland-Zuid, Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam-Amstelland en de Politieacademie > Doelgericht presteren met processen regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland > De digitale ketenkalender/module Integrale Bevraging regiopolitie Utrecht 11

12 > Landelijke Deskundigheidsmakelaar regiopolitie Twente en de Politieacademie > IVAB (Integrale Veiligheids Aanpak Betrokkenen regiopolitie Hollands Midden > PILO (Project Intelligent Landelijk Ontsluiten ) regiopolitie Twente, Groningen, Fryslân, Drenthe, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid en Flevoland > regiopolitie Utrecht > Cabrio-methode & Afnemen. Dat kan jij ook! regiopolitie Amsterdam-Amstelland > Het Groene Goud; regiopolitie Limburg-Noord 12

13 Bijlage 2: Overzicht winnaar en genomineerden Aanmoedigingsprijs winnaar: > Meerdimensionale modellen ten behoeve van het waarnemingsvermogen in de veiligheidsketen Korps Landelijke Politiediensten nominaties: > Afgeven radiosignaal regiopolitie Utrecht > Benutten ongevaldata uit airbagregeleenheden regiopolitie Gelderland-Midden 2006 winnaar: > De Glazen bol regiopolitie Amsterdam-Amstelland nominaties: > Voorkomen verkoop gestolen goederen via marktplaats / ebay regiopolitie Hollands Midden regiopolitie Midden- en West-Brabant 13

14 Bijlage 3: Inzendingen Politie innovatie Prijs 2007 Nr. Naam project Regio 1 Attenderingsservice Regiopolitie Groningen 2 Papos, ParketPolitieSysteem "Het begint bij de politie en eindigt bij de politie" Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 3 Oog en Oor voor Zeeland Regiopolitie Zeeland 4 5 Het Regionaal Uitbuitings en Interventie Team (R-UIT) Schildprocedure, alsmede het aanbrengen van verlichting op een lexaanschild Regiopolitie Groningen Regiopolitie Amsterdam-Amstelland 6 Implementatie Wet Tijdelijk Huisverbod Regiopolitie Gelderland-Midden 7 Regionale Intake Arrestanten Regiopolitie Brabant-Zuid-Oost 8 Buurtveiligheidsteams (mijn buurt beter) Regiopolitie Amsterdam-Amstelland 9 FotoGSM Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond 10 Goed Gehoor Hoofdzaak Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond 11 De Taakwerkplaats Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond 12 Innovatie Infrastructuur Stroomnetwerk Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond & Middenen West-Brabant 13 Aware Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond 14 "Werken Werkt" Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond 15 Interregionaal Project Internet Recherche Oost- Nederland Regiopolitie Gelderland-Zuid 16 Telefoononderzoeken basiseenheid Winschoten Regiopolitie Groningen 17 Eye-view Regiopolitie Groningen 18 NIK/RIK Portaal Korps Landelijke Politie Diensten 19 Mobiel Sporenregistratiesysteem Korps Landelijke Politie Diensten 20 De ontwikkeling van het Verjaringsprogramma Zeden Politieacademie 21 ScanEx Regiopolitie IJsselland 22 Touch & Go Regiopolitie Amsterdam-Amstelland 23 Training Bejegening: Burgertevredenheid Regiopolitie Zuid-Holland-Zuid 24 Klantgerichtheid Regiopolitie Brabant-Noord 25 Verkeershufters Maasland Regiopolitie Brabant-Noord 26 Lerend Vernieuwen Regiopolitie Gelderland-Midden 27 Aangiftevolgsysteem Regiopolitie Noord-Holland Noord 28 Pilot project Werken aan Vertrouwen Regiopolitie Twente 29 Project 'Signalering en Interventie 12-minners' Regiopolitie Gelderland-Midden, Gelderland- Zuid en Noord- en Oost-Gelderland 14

15 Nr. Naam project Regio 30 Digitale Tracering Regiopolitie Gelderland-Zuid 31 VizXimage Regiopolitie Twente en Noord- en Oost- Gelderland 32 TWENS Regiopolitie Twente 33 Politiecursus voor jongeren: "Lekker boeiend?!" Regiopolitie Amsterdam-Amstelland 34 Integrale Benadering Polen Regiopolitie Hollands Midden 35 Wijkveiligheidsscan Regiopolitie Haaglanden 36 Project 'Boete of een kanskaart' Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland 37 PIT 'Politie Internet Televisie' Regiopolitie Limburg-Zuid 38 Tercontrole (training) Search, Detect & React (concept) Politieacademie 39 Vreemdelingenatlas Noord- en Oost-Gelderland Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland 40 Buurtinformatienetwerk (BIN) Regiopolitie Brabant-Noord 41 Project Spraaktechnologie Regiopolitie Utrecht 42 Burger Alert Regiopolitie Utrecht 43 Bureau Vrijwilligers Regiopolitie Haaglanden 44 Draaiboek Aanpak van overlast door jeugd op locaties Regiopolitie Haaglanden 15

16 Bijlage 4: Inzendingen Aanmoedigingsprijs 2007 Nr. Naam inzending Regio 1 Dienstverlenende Taxiservice Verdachten Regiopolitie Drenthe 2 Wat is Papos Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 3 Filedrukte Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond 4 Kinder-commissaris PLIESSIE-BROM Regiopolitie Midden- en West-Brabant 5 Inzending is geannuleerd 6 De Draad van Ariadne Vts Politie Nederland 7 Oog en Oor voor Zeeland Regiopolitie Zeeland 8 Inzending is geannuleerd 9 Inzending is geannuleerd 10 Terugvinden verwaterde relaties Regiopolitie Limburg-Zuid 11 Rijdende Informatie-, klachten- aangiftebureaus Regiopolitie Haaglanden 12 Personeelstekorten in de Basis Politiezorg Regiopolitie Hollands Midden 13 Commerciële Porno Industrie (Internet) Regiopolitie Kennemerland 14 Verdwijning Oefenspullen Regiopolitie Kennemerland 15 Begeleiden Studenten Regiopolitie Zuid-Holland-Zuid 16 Betere verbinding Politiepraktijk en Politieonderwijs Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond 17 Alcoholprobleem Minderjarigen Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond 18 Probleem teruggave gestolen snor- en bromfietsen Regiopolitie Limburg-Zuid 19 Terugdringen van tanken zonder te betalen Regiopolitie Zaanstreek-Waterland 20 Registratie in beslag genomen goederen Korps Landelijke Politie Diensten 21 Benutten van toenemende intelligente instrumenten Korps Landelijke Politie Diensten 22 Pilot 'Motorfiets' Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland 23 Boetevolgsysteem eigen overtreding opvragen Regiopolitie Noord-Holland Noord 24 Het contact tussen politie en jongeren Regiopolitie Amsterdam-Amstelland 25 Vernieuwde methode onrechtmatige daad Regiopolitie Brabant-Zuid-Oost 26 Aanvragen voor het uitvoeren van betrouwbaarheids- en geschiktheidonderzoeken Regiopolitie Noord-Holland Noord 27 Interne Communicatie Regiopolitie Brabant-Noord 28 Gezondheid politiemedewerker Regiopolitie Brabant-Noord 29 Storing plaats delict Regiopolitie Haaglanden 30 Invloed burger politieprocessen Regiopolitie Twente 31 Non Gouvermentele Organisaties Regiopolitie Midden- en West-Brabant 32 Blue Eyeballs Regiopolitie Amsterdam-Amstelland Samenwerkingsverband Haagse Hogeschool / Politie Haaglanden Afhandeling meldingen Politie Meldkamer en Politie Service Centrum Regiopolitie Haaglanden Regiopolitie Gelderland-Midden 16

17 17

18 18

MEER BLAUW EN MINDER BUREAUCRATIE

MEER BLAUW EN MINDER BUREAUCRATIE MEER BLAUW EN MINDER BUREAUCRATIE Een onderzoek naar de administratieve werkzaamheden van politieagenten uit de politieregio s Gelderland-Midden, Haaglanden en Hollands Midden Masterscriptie Martine Bruinink

Nadere informatie

BINNEN ZONDER KLOPPEN

BINNEN ZONDER KLOPPEN BINNEN ZONDER KLOPPEN Omvang, aard en achtergronden van huiselijk geweld in 2005 op basis van landelijke politiecijfers. Colofon Omvang, aard en achtergronden van huiselijk geweld in 2005 op basis van

Nadere informatie

Sociale media en de politie, een eerste verkenning

Sociale media en de politie, een eerste verkenning Een wereld te winnen... Sociale media en de politie, een eerste verkenning POLITIEACADEMIE Gerard Snel en Pieter Tops (red.) Een wereld te winnen... sociale media en de politie, een eerste verkenning Een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2014 De vaste

Nadere informatie

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST Een inventarisatie naar het gebruik van sociale media door overheid(sinstellingen) en gemeenten bij. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Utrecht,

Nadere informatie

TALENT EN LEIDERSCHAPSONTWIKKELING COACHEN OP OPERATIONEEL EN TACTISCH NIVEAU

TALENT EN LEIDERSCHAPSONTWIKKELING COACHEN OP OPERATIONEEL EN TACTISCH NIVEAU TALENT EN LEIDERSCHAPSONTWIKKELING COACHEN OP OPERATIONEEL EN TACTISCH NIVEAU Naam: J.A. (Jozé) Gerrits Studentnummer: 141991 Datum: 29 augustus 2013 NCOI Opleidingsgroep Bedrijfskundig Management Begeleider:

Nadere informatie

Notitie Integrale aanpak hennepteelt

Notitie Integrale aanpak hennepteelt Notitie Integrale aanpak hennepteelt 1. Inleiding De afgelopen twee decennia heeft de illegale hennepteelt in Nederland een grote vlucht genomen. Zoals reeds is geconstateerd in de cannabisbrief van april

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Vita Los Frank Schalekamp Marjolijn Distelbrink Deze database is een bijlage bij de handleiding Maatwerk

Nadere informatie

Een veiliger (t)huis door samenwerking in. het veiligheidshuis?!

Een veiliger (t)huis door samenwerking in. het veiligheidshuis?! -Een onderzoek naar de invloed van de politiemedewerker op de samenwerking binnen het terrein van huiselijk geweld- Een veiliger (t)huis door samenwerking in het veiligheidshuis?! Lucille Smit 0077453

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Vitaal, competent, gemotiveerd en met plezier werken gedurende de gehele loopbaan Eindrapportage Werkgroep Inzetbaarheid

Nadere informatie

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S.

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. Zouridis of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie

Nadere informatie

Filmen tijdens Oud en Nieuw

Filmen tijdens Oud en Nieuw Ervaringen met mobiel cameratoezicht tijdens de jaarwisseling in vijf pilotkorpsen Filmen tijdens Oud en Nieuw 2009 l 2010 Tom van Ham Henk Ferwerda Jos Kuppens Ervaringen met mobiel cameratoezicht tijdens

Nadere informatie

Actie Oss OM, politie en andere partijen werken succesvol samen bij een actie in Oss. p.6 >

Actie Oss OM, politie en andere partijen werken succesvol samen bij een actie in Oss. p.6 > Pakkend Nieuws Actie Oss OM, politie en andere partijen werken succesvol samen bij een actie in Oss. p.6 > Belastingdienst maakt vuist tegen misdaad en misbruik Peter Veld probeert de mazen in het systeem

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Derde rapportage racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld in Nederland

Derde rapportage racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld in Nederland Derde rapportage racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld in Nederland Incidenten, aangiftes, verdachten en afhandeling in 2013 Bas Tierolf Niels Hermens Lisanne Drost Deze rapportage is uitgevoerd

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling. Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren

Uitvoeringsregeling. Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren Uitvoeringsregeling Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren (protocol GTPA) Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2. De totstandkoming van deze uitvoeringsregeling...7 2.1 Samenstelling van een werkgroep...7

Nadere informatie

PERSPECTIEF OP 2015. Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM

PERSPECTIEF OP 2015. Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM PERSPECTIEF OP 2015 Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM 3 Perspectief op 2015 OPENBAAR MINISTERIE PERSPECTIEF OP 2015 1. Inleiding 3 2. Rol en positie OM: effectiviteit, selectiviteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Omdat de samenleving eraan toe is. Naar een lokaal contextgedreven, regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie

Omdat de samenleving eraan toe is. Naar een lokaal contextgedreven, regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie Omdat de samenleving eraan toe is 1 Naar een lokaal contextgedreven, regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie Bascole Omdat de samenleving eraan toe is Naar een lokaal contextgedreven,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Daar doen we het voor!

Daar doen we het voor! Daar doen we het voor! Opbrengsten en effecten van verslavingsreclassering Inge Bakker Bas Tierolf Vita Los Daar doen we het voor! Opbrengsten en effecten van verslavingsreclassering Inge Bakker Bas Tierolf

Nadere informatie

NL-Alert testrapport. Datum 29 september 2011 Status Definitief

NL-Alert testrapport. Datum 29 september 2011 Status Definitief NL-Alert testrapport Datum 29 september 2011 Status Definitief Colofon Dienstnaam NL-Alert Versienummer 1.0 Organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Pagina

Nadere informatie

Geweld tegen gezagsdragers Preventie en aanpak van geweld tegen politie en politici

Geweld tegen gezagsdragers Preventie en aanpak van geweld tegen politie en politici Geweld tegen gezagsdragers Preventie en aanpak van geweld tegen politie en politici Prof.dr. Mirko Noordegraaf, prof.mr. Ivo Giesen, prof.mr. François Kristen, drs. Martijn van der Meulen, mw. mr. Evelien

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

Wie kent de veelpleger?

Wie kent de veelpleger? Achtergronden van ALLE veelplegers binnen het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Voorwoord Een Veiligheidshuis biedt een platform voor instellingen, justitieel en niet- justitieel,

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie