- 1 - Gedeputeerde Staten van Overijssel (t.a.v. mevrouw J.M. von Oerthel (1C)) Postbus GB Zwolle. Dalfsen, 7 november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- 1 - Gedeputeerde Staten van Overijssel (t.a.v. mevrouw J.M. von Oerthel (1C)) Postbus 10078 8000 GB Zwolle. Dalfsen, 7 november 2011"

Transcriptie

1 Gedeputeerde Staten van Overijssel (t.a.v. mevrouw J.M. von Oerthel (1C)) Postbus GB Zwolle Dalfsen, Onderwerp: Zienswijze Duurzame Variant N340 Geachte leden van Gedeputeerde Staten, Met belangstelling hebben wij het Statenvoorstel Provinciaal Inpassingsplan nr. PS/20110/ N 340/N48 Zwolle Ommen en de bijbehorende rapportages Planstudie BesluitMER N340/N48 gelezen. Dit voorstel is gebaseerd op een democratisch genomen politiek besluit. Dit politiek besluit is het resultaat na een aantal jaren hard werken met de bewoners en organisaties in het gebied. Daarbij zijn alle voor- en nadelen van de studievarianten zorgvuldig in beeld gebracht en in onderling verband met elkaar beoordeeld. Wij hebben dit ervaren als een professioneel proces, waarbij de inpassing van de ambitie in de volle samenhang van alle beleidsterreinen in beeld is gebracht en iedereen serieus is genomen. 1 Invloed gekozen oplossing op het Vechtdal Tijdens het doornemen van de hiervoor genoemde stukken werd heel goed duidelijk wat voor een immense invloed de aanleg van het geplande ontwerp van de weg op het gebied heeft. En telkens stellen we ons de vraag: is dit allemaal nodig? Laten we toch eens met z n allen ons Sallandse boerenverstand gebruiken om de N340 aan te gaan passen. De weg ligt er al een paar generaties. Wat is er nu eigenlijk nodig? 2 N 340 een maatje kleiner: voldoet prima, minder verandering gebied en fors lagere kosten Wij hadden vooraf al onze twijfels over de groeiuitgangspunten (inwoners en bedrijvigheid) van elke gemeente op basis waarvan de (verkeers-)groei in het plan-mer onderzoek is geprognogtiseerd. Waar komen al die mensen vandaan, terwijl we vanaf 2018 in een krimpsituatie belanden in Noord- Oost Overijssel. Sinds het PlanMER onderzoek van de provincie zijn de groei van de economie en het verkeer sterk achtergebleven. Kijkt u maar naar grafiek 1 op bladzijde 3. Groei? Krimp! De voorspellingen over de economische en ruimtelijke groei, gebaseerd op de ruimtelijke en economische wensen van gemeentebesturen, dienen naar beneden te worden bijgesteld. Te lang is om allerlei redenen (o.m. financiële positie gemeentelijk grondbedrijf, onduidelijke rolverdeling tussen kleine gemeentes en grotere gemeentes) uitgegaan van continuering van de groei in de afgelopen decennia. De kredietcrisis heeft alle gemeenten doen besluiten om de uit de hand gelopen prognoses voor geplande vastgoedontwikkelingen (woningbouw, kantoren- en bedrijfsgebouwen/terreinen) op zijn minst aan te passen aan de werkelijke, veel lagere, vraag. Gebaseerd op de autonome bevolkingsontwikkeling en de huishoudensamenstelling. Gemeenten beseffen steeds meer dat de uitdaging voor de komende 15 jaar niet ligt in het continue uitbreiden met nieuwe uitleggebieden. Er is een overaanbod van woningen (die heel lang te koop staan), woning prijzen dalen fors en er is - 1 -

2 grote leegstand ontstaan in kantoor- en bedrijfs onroerend goed als gevolg van het ongebreideld doorbouwen van nieuwe gebouwen. Minder woningbouw De bouw van woningen zal de komende jaren slechts mondjesmaat plaatsvinden omdat het aantal toekomstige nieuwe bewoners veel te hoog werd ingeschat, c.q. men zich heeft laten leiden door het overaanbod van ontwikkelingslocaties van projectontwikkelaars. Het aanbod aan (bouw-)plannen was daardoor de afgelopen jaren al veel hoger dan de toekomstige marktvraag. Vanuit de Omgevingsverordening heeft de Provincie de taak om de woningbouwopgaven van de verschillende gemeenten op realisme te beschouwen en beleidsmatig in evenwicht te brengen. Veel gemeentes hebben vraag en aanbod nu in evenwicht gebracht, of zijn daar mee bezig via een Woonvisie. De ambities voor uitbreidingslocaties met honderden woningen zijn fors neerwaarts bijgesteld. Vraagt u eens aan de woningcorporaties in Ommen (de Veste), Dalfsen (Vechthorst) en Hardenberg (Beter Wonen Vechtdal) wat de nieuwbouwplannen zijn. U zult ervaren dat het antwoord is: concentratie op verbetering van de bestaande woningvoorraad (verduurzamen en woningaanpassingen vanwege de toenemende zorgvraag), op vervanging na sloop en op herstructurering, terwijl er geen prioriteiten liggen bij veel nieuwbouw. Eigenlijk wisten we het allemaal al, we wilden het alleen niet horen. In 2006 vond de eerste publicatie op dit gebied plaats, later zijn vele gevolgd. Het rapport Structurele bevolkingsdaling 1 bevestigt de krimp van de Nederlandse bevolking in het algemeen en in Overijssel in het bijzonder. Op bladzijde 13 zijn de laatste prognoses van het CBS van de ontwikkeling van de omvang van de bevolking van Nederland tot 2034 gegeven. Na 2020 nog steeds sprake is van groei, maar ook dat die groei laag is en geleidelijk vertraagt. Het jaar waarin we onder het nulpunt zakken, dus wanneer de groei overgaat in krimp, is moeilijk precies te voorspellen. De lijn van de trendmatige daling van de natuurlijke aanwas (saldo van geboorte en sterfte) daalt al in 2028 onder nul. Bladzijde 25 geeft aan: De nog resterende groei van 2006 naar de top (binnen tien jaar) is nog maar ongeveer 4% in Nederland als geheel. In Nederland zal vanaf nu de werkzame beroepsbevolking, en daarmee dus ook de werkgelegenheid, in totaal in de komende vijf á tien jaar nog maar met ongeveer 4% groeien, waarna een structurele daling begint. Figuur 1 uit het rapport: 1 Structurele bevolkingsdaling, een urgente nieuwe invalshoek voor beleidsmakers W. Derks, Universiteit van Maastricht, P. Hovens, en L.E.M. Klinkers, i.o.v. de Raad voor Verkeer enwaterstaat en van de VROMRaad, Den Haag, februari

3 Het rapport waarschuwt voor het risico van overinvesteringen in infrastructuur en bedrijventerreinen. Noord Overijssel krijgt vanaf 2015/2018 met de eerste effecten van de bevolkingsafname te maken. Op bladzijde 29 staat hierover: Conclusie: Al met al kan gesteld worden dat het einde van de groei van de werkzame beroepsbevolking in de meeste regio s in zicht komt en dat de nog resterende groei over het algemeen zeer beperkt is. Ook voor de ontwikkeling van de fileproblematiek heeft het naderend einde van de groei van het aantal werkenden uiteraard grote gevolgen. De demografische ontwikkeling op zich, maar ook de doorwerking daarvan via de arbeidsmarkt, moet dus uitdrukkelijk meegenomen worden in het mobiliteitsbeleid. Op het vlak van de (rijks)wegenplanning zou men daarom nu al rekening moeten houden met de naderende top van de werkzame beroepsbevolking, de mogelijkheden van de afvlakking van de top van het spitsverkeer en met de aanstaande afname van mobiliteit op het vlak van het woon-werkverkeer. Het rapport Welvaart en Leefomgeving 2 komt tot soortgelijke conclusies. Minder verkeer Er komt dus veel minder verkeer op de weg dan nog werd voorzien ten tijde van het opstellen van de Planstudie PlanMER. Duurzaam door het Vechtdal heeft daarom voor u de werkelijke cijfers, de geprognosticeerde groei en de geëxtrapoleerde groei in een handige grafiek gezet. In deze grafiek is aangegeven hoe vanaf 2005 de door de Provincie Overijssel aangehouden prognose achterhaald wordt door de werkelijk gemeten aantallen motorvoertuigen per etmaal. Grafiek 1: Verkeersgroei gemeten in de afgelopen tijd en de prognose voor de toekomst. Bron: Zienswijze DdhV op Planstudie Planmer en reactie op Structuurvisie N340 dd. 19 maart 2009, in oktober 2011 aangevuld met metingen van de Provincie Overijssel uit Welvaart en Leefomgeving, een scenariostudie voor Nederland in 2040 van het Centraal Planbureau, Milieu en Natuurplanbureau en Ruimtelijk Planbureau, september

4 Totaal van de 3 wegen Voor de grafieken totaal zijn de aantallen motorvoertuigen per etmaal van de N340, N377 en de N758 gesommeerd. De blauwe getrokken lijn geeft na 2005 de in eerste instantie aangehouden prognose van de groei van de Provincie Overijssel aan (ca. 4,5%/jaar groei verkeersintensiteit). De blauwe, onderbroken lijn geeft de later bijgestelde prognose van de provincie aan, naar aanleiding van de opmerkingen van Duurzaam door het Vechtdal. Het toen gehanteerde Verkeersmodel ging onder meer uit van de ruimtelijke groeicijfers van de gemeenten in de regio. De rode getrokken lijn geeft de werkelijk gemeten aantallen na De rode onderbroken lijn geeft nu de bijgestelde prognose weer. N 340 Voor de grafiek N340 geldt hetzelfde principe: De zwarte getrokken lijn laat de oorspronkelijke prognose van de provincie zien. De zwarte, onderbroken lijn geeft ook hier de later bijgestelde prognose van de provincie aan, als gevolg van de opmerkingen van Duurzaam door het Vechtdal. De groene getrokken lijn geeft de werkelijk gemeten aantallen na De groene onderbroken lijn geeft nu de bijgestelde prognose weer voor de N 340. Hiermee wordt duidelijk dat een meer bescheiden weg dan het Combinatie-alternatief veel langer zal voldoen, dan door U in het onderzoek voorgesteld. Het is allemaal begonnen met het jarenlang ongemoeid laten van een paar knelpunten Laten we wel wezen: ook nu veroorzaken het kruispunt Varsen de spoorwegovergang en de aansluiting op de A 28 het grootste probleem. Dat zal niet veel veranderen. Dat moet opgelost worden. Het kan echter met veel minder beslag op omgeving en middelen. 3 De Duurzame Variant Eerst willen wij een misverstand rechtzetten. In de Reactienota N 340/N48 Zwolle-Ommen van de provincie (september 2011) wordt op bladzijde 70 gesteld dat de Duurzame Variant ten onrechte wordt vergeleken met het Netwerk 80 alternatief uit de Planstudie PlanMER. Al op 9 september 2009 hebben wij u in de Toelichting Zienswijze Plan MER N 340 van 9 september 2009 aangegeven wat onder de Duurzame Variant (Netwerk 80++) wordt verstaan. Wij vergelijken dus niet, zoals de provincie stelt, de Duurzame variant met de Netwerk 80. De 0++ is de basis, aangevuld met de kenmerken van Netwerk 80. Wat er werkelijk aan de hand is, is dat de provincie de Duurzame Variant nooit heeft onderzocht. Er was niet het verkeersoplossend vermogen aan beide uiteinden voorzien, waardoor de 0++ minder tijdwinst laat zien. In het onderzoek, in onze opdracht uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van de Wageningen UR 3, bleek de door ons gepropageerde Duurzame Variant aan de eisen van doorstroming te kunnen voldoen tot in Nu wij de nieuwe prognoses beschouwen, kan de duurzaam aangepaste weg tot ver na 2030 mee. Onze Netwerk 80++ variant is, zoals hierboven nog eens uitgelegd, een verbeterde Net 80. Met een vlottere doorstroming en veiliger. Deze benadert het best het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA). Het geringe ruimtebeslag en de lagere snelheid zijn de belangrijkste kenmerken van het meest milieuvriendelijke alternatief. Ook als slechts een deel van die eigenschappen gerealiseerd kunnen worden, is dit positief voor het Vechtdal. 3 De N 340 noodzakelijk goed door de tuin van Nederland, A. Middag Msc., M. Timmermans Msc., ir. H. Hoofdwijk, Dr. Ir. R. Jaarsma, december 2008, rapport

5 In onze brief van 9 september 2009 aan u hebben wij de kenmerken en voordelen van de Duurzame Variant toegelicht, kort samengevat: Een veilige N 340 met 80 km/uur op het huidige tracé, Ongelijkvloers waar nodig (eventueel rotondes waar dat kan), uitgevoerd als een 2 x 1 weg, N 377 en N 48 blijven 100 km/uur (behalve in de dorpen,) waarbij allereerst de knelpunten (Varsen, spoorwegovergang, aansluiting op de A 28) worden aangepakt (faseren dus door overzichtelijke stukjes aan te pakken, te beginnen met de ernstigste vertragingsoorzaken), overlast voor de direct aanwonenden wordt beperkt. 4 Verkeersoplossend vermogen Het verkeersoplossend vermogen van tracé alternatieven N340 die in de PlanMERstudie 2009 onderzocht zijn. Deze reistijden/snelheden zijn berekend tot Weergegeven in afnemend verkeersoplossend vermogen (bron: Structuurvisie N340, 2009). Alternatief 0 referentie Combinatie Netwerk Netwerk 80 alternatief toegestane snelheid (km/u) Rijstroken overal 1x2 2x2 en 2x 1 2x1 1x2 1x2 Kruisingen gelijkvloers ongelijkvloers ongelijkvloers ongelijkvloers rotondes Tracé bestaand deels nieuw bestaand bestaand bestaand Gem. snelheid (km/u) 61,8 81,1 72,5 67,8 61,1 Gem. reistijd (min.) A28 Hardenberg 31,4 25,9 28,3 29,5 31,6 De reistijdverbetering geldt alleen in de spits, buiten de spits is er niets aan de hand. Laten we daar nou gewoon gepast mee omgaan en niet doordraven! Toelichting Het blijkt mogelijk te zijn om aan de verwachting te voldoen, wanneer de huidige N 340 in fasen opgewaardeerd wordt naar de Duurzame Variant. Het opheffen van gelijkvloerse kruisingen blijkt het belangrijkst te zijn voor een goede doorstroming. Dat is de voornaamste reden waarom wij pleiten voor de Netwerk 80++ oplossing. Ook deze variant zal tijdwinst opleveren ten opzichte van de 0 referentie. De verkeersonderzoeken en het op ons initiatief uitgevoerde (WUR) onderzoek wijzen uit dat er geen enkele reden is voor een vierstrooksweg vanaf Zwolle naar Dalfsen. U kunt zich de energie en het geld besparen. De weg krijgt dan kenmerken van andere onderzochte alternatieven, zoals: - beperken van het aantal rijstroken tot overal 2x1 (zie Netwerk 100) - beperken van de toegestane snelheid en een smaller wegprofiel (0++) *) *) Wij adviseren u om het wegprofiel van de nieuwe noordelijke rondweg Ommen (verlenging N 36) op de N 340 toe te passen (zie aub onder 5. Inrichtingsalternatieven). Door eerst de kruisingen ongelijkvloers te maken, kan met een eenvoudiger (goedkoper) wegontwerp volstaan worden. Een verbeterd huidig profiel misschien? Zo n weg is al een stuk duurzamer

6 Dergelijke werkzaamheden zullen het verkeer niet langdurig ophouden. 5 Inrichtingsalternatieven Wij adviseren u om het wegprofiel van de nieuwe omleiding Ommen (N34/36) en van de nieuwe N48 op de N 340 toe te passen. Deze wegen met een groene middenloper zijn algemeen geaccepteerd, wat de herkenbaarheid van het wegtype ten goede komt. Verder kost dit minder ruimte voor de rijstroken. In het BesluitMER onderzoek (inrichtingsmer) heeft u slechts één inrichtingsalternatief onderzocht: een breed en open profiel met een lelijke vangrail in het midden. De schoonheid én de noodzaak van dit alternatief ontgaat ons. Wij hebben in maart 2010 een uitgebreid advies voor diverse alternatieve inrichtingsprofielen aan u voorgelegd. Wij betreuren het dat u geen enkel alternatief onderzocht heeft. Wij laten enkele voordelen zien: Bij een 80 km/u weg, zoals wij voorstaan, kunnen de bermen veel smaller dan de nu geplande 13 m. Maar ook bij een 100km/u weg, zoals u voorstaat, is 13 m alleen nodig in een geheel open situatie, om de veiligheid op de parallelwegen te garanderen. Geheel open is echter alleen een kenmerk van het deel westelijk van Ankum (uw landschapsvisie). Alleen daar zou er reden zijn om het door de provincie gehanteerde (gehele) profiel toe te passen. Tussen Ankum en Ommen is echter sprake van een coulissen- en boslandschap. Daar is het passend om de weg meer aan te kleden. Wij stellen voor dat u een (haag-)beplanting in de zijbermen opneemt, omdat die tot vele voordelen leidt: - Minder zichtbaarheid (= koplamp overlast) van het N 340 verkeer vanuit de omgeving, - Kans voor plaatsen van vangrails die naar buiten niet zichtbaar zijn, - Daaruit volgend een versmalling van het profiel, zodat de weg eerder in te passen is, - Minder kosten voor aankoop van grond, - Minder vernietiging van bijzondere natuur, archeologie en aardkunde, - Minder verblinding van verkeer op de parallelwegen. - Een groene aanblik, zoals uw adviseur Hans van Maanen adviseerde. kortom: een weg die in het Vechtdal past. 6 Lagere kosten Duurzame Variant Op dit moment moet overal op bezuinigd worden. We pleiten voor het vermijden van overinvesteringen. En dat kán! Er komt minder verkeer en er is minder geld: het is dan verstandig om te kijken wat er echt nodig is, niet méér dan dat. En er ligt al een prima weg, die op wat knelpunten na, prima voldoet en kan blijven voldoen. 1 De kosten voor de aanleg van de Duurzame Variant bedragen globaal maar de helft van het nu uitgewerkte Combinatie-alternatief. 2 De kosten van het onderhoud van de Duurzame Variant zijn een stuk lager. Het onderhoud en de reserveringen voor groot onderhoud, komen immers elk jaar terug. Bij het Combinatie alternatief is dat een stuk hoger. 3 Door de gefaseerde aanpak (los de knelpunten eerst maar eens op) kunt u de investeringen spreiden over een langere periode

7 4 De N348 met een simpele af- en een oprit laten aansluiten op de N 340. Veel goedkoper en voldoet prima aan reistijdnormen. De nu voorgestelde oplossing uit het Combinatiealternatief bij Varsen is te ingrijpend (is niet nodig) en daardoor onnodig duur. De oorzaak is dat ook de N348 (weer) een 100 km/uur weg wordt. Wat blijkt nu in de uitvoering van dát 100 km/u plan? Bij Lemelerveld worden gelijkvloers (!) twee aansluitingen gemaakt met verkeerslichten en op dat traject mag maximaal 70 km /uur worden gereden. Het wordt dus een weg, net als de N377: 100 km/uur waar mogelijk en minder waar nodig. Hier is dus het CROW handboek losgelaten door het boerenverstand te gebruiken. Als we dat plaatje nu loslaten op Varsen, dan mag de N348 best met wat minder belang aansluiten op de N340. Varsen hoeft dan helemaal niet in de verdrukking te komen door de ruimtevretende oplossing die nu wordt geïntroduceerd. Voor Lemelerveld bent u op dit moment met de gemeente Dalfsen bezig met de planstudie voor de N 348 tussen Raalte en Ommen, met name vanwege de gelijkvloerse aansluitingen bij Lemelerveld. U overlegt nu met Plaatselijk Belang en Ondernemersvereniging Lemelerveld. Wij geven u in overweging om een gedragen oplossing voor de aansluiting bij Varsen in onderling overleg met het plaatselijk belang te verkennen. Wij zeggen: Zowel de N340 als de N 348 kunnen ongehinderd doorlopen, de N348 mag met een afen een oprit aansluiten op de N Conclusie Zo kijkt Duurzaam door het Vechtdal (1.200 sympathisanten) naar de plannen voor de N 340 in ons Vechtdal. Geen standaardweg in een uniek gebied! Gebruik de mogelijkheden die er blijken te zijn, om verbeterde doorstroming tussen Zwolle en Ommen te realiseren, met een wegontwerp dat recht doet aan het Vechtdal. Het voorliggende ontwerp is te groot voor de schaal van het Vechtdal, te duur voor het gewenste rendement en speelt te weinig in op de aanwezige omgevingskwaliteit. Voor veel minder geld is een veel mooiere weg op het huidige tracé mogelijk, die ruim aan de eisen voldoet. U staat voor een moeilijke en complexe besluitvorming. De omstandigheden waaronder het eerder genoemde Stroomwegbesluit is genomen, waren heel anders dan de omstandigheden die nu uw besluitvorming beïnvloeden. Juist daarom willen wij dit alternatief, dat vele malen minder beslag legt op schaarse middelen, nogmaals onder uw aandacht brengen vanuit een integrale visie op het gebied en de weg. Wij vertrouwen erop u hiermee op dit moment voldoende te hebben ingelicht. Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, kunt u bellen met de heer P. Westenbrink ( ) of met ondergetekende ( ). Graag maken wij met u een afspraak om onze analyse en visie mondeling toe te lichten. Met een vriendelijke groet, Wim Prinsse voorzitter van de stichting Duurzaam door het Vechtdal - 7 -

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen De onderhavige petitie wordt u aangeboden door een overgrote meerderheid van de bedrijven, organisaties en inwoners die direct betrokken

Nadere informatie

Wim Derks Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid, Universiteit Maastricht en Etil

Wim Derks Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid, Universiteit Maastricht en Etil Bevolkingsontwikkeling: Lichte groei, stabilisatie of lichte daling? Worden we daar beter of slechter van? Wim Derks Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid, Universiteit Maastricht en Etil www.bevolkingsdaling.nl

Nadere informatie

Reacties op bevolkingsdaling

Reacties op bevolkingsdaling Reacties op bevolkingsdaling Wim Derks Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid, Universiteit Maastricht en Etil www.bevolkingsdaling.nl w.derks@beoz.unimaas.nl 1 Inhoud 1996-2006 Structurele bevolkingsdaling

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Structurele bevolkingsdaling nu ook in Midden- en Noord-Limburg NOVEMBER 2015

Neimed Krimpbericht. Structurele bevolkingsdaling nu ook in Midden- en Noord-Limburg NOVEMBER 2015 NOVEMBER Neimed Krimpbericht Structurele bevolkingsdaling nu ook in Midden- en Noord- In alle se gemeenten worden inmiddels minder kinderen geboren dan er mensen sterven. De natuurlijke aanwas is kleiner

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 Verkenning N307 Roggebot-Kampen bijna klaar De provinciale weg N307 verbindt Lelystad en Kampen en is ook nog eens onderdeel van een groter geheel: de N23 van A (Alkmaar)

Nadere informatie

Betreft: Zienswijze op Startdocument planmer Windenergielocatie No. 45 A12, De Balij

Betreft: Zienswijze op Startdocument planmer Windenergielocatie No. 45 A12, De Balij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. mw. H. Maagdenberg afdeling Ruimte, Wonen en Bodem, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. windenergie@pzh.nl Betreft: Zienswijze op Startdocument planmer Windenergielocatie

Nadere informatie

Infrastructuur in het Vechtdal

Infrastructuur in het Vechtdal Infrastructuur in het Vechtdal Natuur en Milieu Overijssel Circulaire economie Vitale leefomgeving Kracht van de samenleving Inhoud Historie Planvorming N35 (Marsroute) Planvorming N340/N377 Planvorming

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2015/934

Statenvoorstel nr. PS/2015/934 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 08.12.2015 2015/0396704 H.C. van Ommen, telefoon 06 53 72 76 96 e-mail HC.v.ommen@overijssel.nl Aan Provinciale Staten Onderwerp: Voorstel uitvoering Besluit PS/2014/248

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

De opkomst van structurele bevolkingsdaling

De opkomst van structurele bevolkingsdaling Dit is het laatste Neimed Krimpbericht van de hand van Wim Derks. Na twee jaar komt er een einde aan de boeiende serie van deze auteur. De serie verscheen maandelijks op de website van Neimed. De hele

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeken variant 7

Samenvatting onderzoeken variant 7 De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: Verkeerstechnisch (tekeningen) Verkeerskundig (verkeersmodellen) Kostenramingen Geluidberekeningen Strategische Milieu Beoordeling Maatschappelijke Kosten Baten

Nadere informatie

Nieuwsbrief N340/N48 en N377

Nieuwsbrief N340/N48 en N377 mei 2014 Nieuwsbrief N340/N48 en N377 Inhoud nieuwsbrief En nu weer verder! Wat gebeurt waar? Betrokkenheid belanghebbenden Politieke feiten op een rij Aanbesteding en contract Grondverwerving N340 Bestemmingsplannen

Nadere informatie

e^verijssei N35 Samenvatting van het voorgestelde provincie Aan Provinciale Staten

e^verijssei N35 Samenvatting van het voorgestelde provincie Aan Provinciale Staten Statenvoorstel nr. PS/2014/691 N35 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 26.08.2014 2014/0232126 dhr. M. Oving, telefoon 06 46037666 e-mail M.Oving@overijssel.nl Aan Provinciale Staten Onderwerp Investeringsvoorstel

Nadere informatie

effecten verbreding N279 op A2 en A50

effecten verbreding N279 op A2 en A50 Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 'shertogenbosch t.a.v. wethouder dhr. Hoskam Postbus 12345 5200 GZ 'shertogenbosch Contactpersoon mw. L. Kusters T 073 681 78 34 Classificatie

Nadere informatie

verijssel provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Ib/Zolé/éöO Datqj./: 0 1 JUL JULI 2016

verijssel provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Ib/Zolé/éöO Datqj./: 0 1 JUL JULI 2016 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Ib/Zolé/éöO Datqj./: 0 1 JUL 2016 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl

Nadere informatie

Bevolkingsprognoses Deventer 2013

Bevolkingsprognoses Deventer 2013 Bevolkingsprognoses Deventer 2013 december 2013 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 1 Samenvatting en conclusies... 3 2 Inleiding...

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst gemeenteraden. 25 januari 2011, Twello Gerard Sizoo

Informatiebijeenkomst gemeenteraden. 25 januari 2011, Twello Gerard Sizoo Informatiebijeenkomst gemeenteraden 25 januari 2011, Twello Gerard Sizoo Waarom aandacht voor demografie? Demografische prognoses naar beneden bijgesteld Actualisering regionaal woningbouwprogramma Vergrijzing

Nadere informatie

2 Verkeersgeneratie en routekeuze

2 Verkeersgeneratie en routekeuze Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Provinciale Staten. Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle. Telefoon Telefax

Provinciale Staten.  Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle. Telefoon Telefax www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 32 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum PS/2005/836 04 07

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Uitgevoerd door: Jan van Poorten Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2011 Informatie: Gemeente Purmerend Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder WW w iiiiiiiiiiiiiniiiiihii gemeente Oosterhout Aan de gemeenteraad 2 mi m Uw kenmerk Ons kenmerk IO.1431088 In behandeling bij r.van.haaf@oosterhout.nl Onderwerp Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

Nadere informatie

Ing. J. Hogenkamp Vechtvliet 13 7721 BS Dalfsen e-mail: i.hogenkamp@planet.nl

Ing. J. Hogenkamp Vechtvliet 13 7721 BS Dalfsen e-mail: i.hogenkamp@planet.nl Ing. J. Hogenkamp Vechtvliet 13 7721 BS Dalfsen e-mail: i.hogenkamp@planet.nl mw. Drs. A. th.b. Bijleveld-Schouten Provinciehuis Overijssel 8000 GB Zwolle. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. "P&/&012

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Potentiële beroepsbevolking Limburg MEI 2014

Neimed Krimpbericht. Potentiële beroepsbevolking Limburg MEI 2014 MEI 214 Neimed Krimpbericht Potentiële beroepsbevolking Voor de ontwikkeling van het aanbod van arbeidskrachten is de potentiële beroepsbevolking van belang. Deze leeftijdsgroep daalt in al sinds 1995.

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant actualisering 2011

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant actualisering 2011 Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant actualisering 2011 ontwikkelingen van de (West-)Brabantse bevolking trends - prognoses - beleidseffecten --- Congres Regio West-Brabant 23 maart 2012

Nadere informatie

De Brabantse Agenda Wonen

De Brabantse Agenda Wonen De Brabantse Agenda Wonen Wat beweegt de woningmarkt in Brabant? ---- actuele ontwikkelingen en opgaven voor de regionale woningmarkt Brabant Vastgoed 2017 11 mei 2017 Niek Bargeman Senior adviseur bevolking

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Noord-Brabant in demografisch perspectief

Noord-Brabant in demografisch perspectief Noord-Brabant in demografisch perspectief over prognoses, trends en ontwikkelingen en de opgaven op het vlak van wonen met zorg en welzijn --- Inspiratiebijeenkomst Wonen met zorg en welzijn Futura / Provincie

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 4 december 2015 TYN002/Ksg/

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 4 december 2015 TYN002/Ksg/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Buitenlandse migratie vertraagt bevolkingskrimp JUNI 2015

Neimed Krimpbericht. Buitenlandse migratie vertraagt bevolkingskrimp JUNI 2015 JUNI 2015 Neimed Krimpbericht Buitenlandse migratie vertraagt bevolkingskrimp Het aantal inwoners daalt in de meeste Limburgse gemeenten, omdat er weinig kinderen geboren worden. De daling wordt versterkt

Nadere informatie

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015

Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015 Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding:

Nadere informatie

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties 1 juni 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 VARIANTEN RESULTATEN VARIANT 1 EN 2 UITWERKING VARIANT 1 CONCLUSIES 1 INLEIDING Voor de Ringweg Oost is voor de toekomstige

Nadere informatie

Masterclass Krimp. Presentatie Angelique vanwingerden. 16 september 2011 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN)

Masterclass Krimp. Presentatie Angelique vanwingerden. 16 september 2011 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) Masterclass Krimp Presentatie Angelique vanwingerden 16 september 2011 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) Bevolkingsontwikkeling Bevolkingsontwikkeling in Noord-Drenthe 2000-2010 Bevolkingsontwikkeling

Nadere informatie

Betreft: Mondeling overleg structuurvisie NWO Den Haag, 1 april 2014

Betreft: Mondeling overleg structuurvisie NWO Den Haag, 1 april 2014 Eerste Kamer, commissie IMRO Postbus 20017 2500 EA Den Haag Betreft: Mondeling overleg structuurvisie NWO Den Haag, 1 april 2014 Geachte leden van de commissie IMRO, Op 8 april aanstaande heeft u een mondeling

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2009/632

Statenvoorstel nr. PS/2009/632 Statenvoorstel nr. PS/2009/632 CONCEPTYC Structuurvisie N 340 / N48 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 23 juni 2009 2009/0095527 dhr. G.M. van Weerd, telefoon 038 499 71 29 gm.v.weerd@overijssel.nl Aan

Nadere informatie

Uitgangspunten Verkeersmodel N34

Uitgangspunten Verkeersmodel N34 N34 provinciale weg gedeelte Witte Paal grens Drenthe Uitgangspunten Verkeersmodel N34 Planstudie ombouw provinciale weg N34 deelplan B wegvak J.C. Kellerlaan Krimweg (N377) naar een veilige regionale

Nadere informatie

Reacties op de NRD worden verwerkt

Reacties op de NRD worden verwerkt Nieuwsbrief N279 Veghel-Asten Editie december 2016 Over de N279 Veghel-Asten Een toekomstbestendige N279 Veghel-Asten is essentieel voor de economische kracht van Zuidoost-Brabant. Ook is de weg belangrijk

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer :

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : NOTITIE Uitvoeren Werken Van : Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 Betreft : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : 2011-017681 Inleiding De provinciale weg

Nadere informatie

N35 i.r.t. Haarle. 24 november 2015 Wethouder Beintema

N35 i.r.t. Haarle. 24 november 2015 Wethouder Beintema N35 i.r.t. Haarle 24 november 2015 Wethouder Beintema Inhoud Proces tot op heden Financiën Bestuursovereenkomst Onderzochte varianten Gekozen variant Vervolgtraject Organisatie Communicatie en participatie

Nadere informatie

Brabant in demografisch perspectief

Brabant in demografisch perspectief Brabant in demografisch perspectief Actuele bevolkingsontwikkelingen, prognoses en provinciaal (ruimtelijk) beleid Provinciale Raad voor de Leefomgeving 4 november 2016 Niek Bargeman Senior adviseur bevolking

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

Bestuurdersconferentie Krimp in beweging!

Bestuurdersconferentie Krimp in beweging! Bestuurdersconferentie Krimp in beweging! Den Haag, 2 december 2010 Wim Deetman, Jan Mans en Pieter Zevenbergen Adviescommissie-Deetman Opdracht van provincie Limburg Strategisch meerjarenperspectief voor

Nadere informatie

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : Provincie Overijssel : Tijmen van de Poll : Jorrit Stegeman

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : Provincie Overijssel : Tijmen van de Poll : Jorrit Stegeman MEMO Aan : Provincie Overijssel Van : Tijmen van de Poll Kopie : Jorrit Stegeman Dossier : 9Y3469-0A0-1 Project : Kruispunt N377/Sluis 4 Betreft : Toetsing luchtkwaliteitseisen Wm Ons kenmerk : AM-AF20130596

Nadere informatie

N279tegengeluid. kiest voor 80 km weg. Goed is Goed Genoeg

N279tegengeluid. kiest voor 80 km weg. Goed is Goed Genoeg N279tegengeluid kiest voor 80 km weg Goed is Goed Genoeg N279Tegengeluid@hotmail.com Jan 2013 Goed is Goed genoeg: Kies MMA 80 km weg 80 km VKA variant voldoet aan alle eisen van provincie Logische stap

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant. actualisering Brabantse Agenda Wonen

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant. actualisering Brabantse Agenda Wonen Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant Hart van Brabant 28 augustus 2017 Niek Bargeman Senior adviseur bevolking en wonen Provincie Noord-Brabant actualisering 2017 ----- Brabantse Agenda

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 561 Tracé A4 Delft Schiedam Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg

Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg Gemeente Vlaardingen juli 2009 concept Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg dossier : C5416-01-001 registratienummer : GS/MBi/MC/V-1117

Nadere informatie

prognoses in tijden van crisis

prognoses in tijden van crisis prognoses in tijden van crisis over demografische veranderingen, flinke bouwopgaven en stagnerende woningbouw --- Bouwberaad West-Brabant 1 maart 2012 --- Niek Bargeman senior adviseur bevolking en wonen

Nadere informatie

28 oktober 2014 Corr.nr , WE Nummer 57/2014 Zaaknr

28 oktober 2014 Corr.nr , WE Nummer 57/2014 Zaaknr 28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.895, WE Nummer 57/2014 Zaaknr. 530309 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over wijziging knoop N370 noordelijke ringweg westelijke ringweg

Nadere informatie

BRABANT IN DEMOGRAFISCH PERSPECTIEF ontwikkelingen van de (West-)Brabantse bevolking trends prognoses beleidseffecten - opgaven

BRABANT IN DEMOGRAFISCH PERSPECTIEF ontwikkelingen van de (West-)Brabantse bevolking trends prognoses beleidseffecten - opgaven BRABANT IN DEMOGRAFISCH PERSPECTIEF ontwikkelingen van de (West-)Brabantse bevolking trends prognoses beleidseffecten - opgaven Regionale Collegebijeenkomst Regio West-Brabant 19 september 2012 Niek Bargeman

Nadere informatie

Jij kleurt Overijssel. Ontwerp - Omgevingsvisie en - Omgevingsverordening september 2016

Jij kleurt Overijssel. Ontwerp - Omgevingsvisie en - Omgevingsverordening september 2016 Jij kleurt Overijssel Ontwerp - Omgevingsvisie en - Omgevingsverordening september 2016 Jij kleurt Overijssel In 2030 ziet Overijssel er anders uit dan nu. En in 2050 zal er weer van alles veranderd zijn.

Nadere informatie

Woonmonitor Limburg 2015 en Bevolkings- en huishoudensprognose Progneff 2016

Woonmonitor Limburg 2015 en Bevolkings- en huishoudensprognose Progneff 2016 provincie limburg!ngekomef\i Gemeente Nederweert PERSOONLIJK Gemeente Nederweert College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT 3 1 OKT. 2016 NR. -------- ----.. --- - - -- -- Cluster

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot instemming van de rapportage Bereikbaar Boxmeer ook na 2020 en uitwerking van de gedane aanbevelingen.

Onderwerp: Voorstel tot instemming van de rapportage Bereikbaar Boxmeer ook na 2020 en uitwerking van de gedane aanbevelingen. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot instemming van de rapportage Bereikbaar Boxmeer ook na 2020 en uitwerking van de gedane aanbevelingen. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 januari

Nadere informatie

VERZONDEN - 4.11.13 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1101231 31 oktober 2013

VERZONDEN - 4.11.13 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1101231 31 oktober 2013 gemeentebestuur,..,.. r^fw Postbus 15 PURMEREND JSj 1440 AA Purmerend V telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Economie Aan de gemeenteraad van Purmerend VERZONDEN

Nadere informatie

1. De doorstroming op etmaalniveau op de t Goylaan is in 2017 t.o.v licht verbeterd;

1. De doorstroming op etmaalniveau op de t Goylaan is in 2017 t.o.v licht verbeterd; Arane Adviseurs in verkeer en vervoer Groen van Prinsterersingel 43b 2805 TD Gouda Memo e info@arane.nl t 0182 555 030 Van: Aan: Arane Adviseurs in verkeer en vervoer Gemeente Utrecht Datum: 6 april 2017

Nadere informatie

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC Memo nummer 02 datum 11 november 2014 aan R. Wilms Provincie Flevoland W. Kaljouw van Hans van Herwijnen Antea Group kopie Marijke Visser Robin Huizenga Antea Group Antea Group project Vervolg op de plan-

Nadere informatie

De brief bevat een uitnodiging voor een bijeenkomst/wandeling in Wageningen, die wij organiseren op zaterdag 2 september, aanvang 14 uur.

De brief bevat een uitnodiging voor een bijeenkomst/wandeling in Wageningen, die wij organiseren op zaterdag 2 september, aanvang 14 uur. Van: bocbounces@webmail.prvgld.nl namens Liesbeth Roel Verzonden: maandag 21 augustus 2017 21:37 Aan: boc@mailman.prvgld.nl CC: Peter Spitteler Onderwerp: [Boc] brief en uitnodiging Wageningen Goed op

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden,

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden, Leden van Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Onderwerp Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid Datum 10

Nadere informatie

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls,

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls, abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/u.06.01301

Nadere informatie

ZUID. 11 DEC. mm. provincie H 0 L L A N D. Memo. J.W.A. van Dijk. Statencommissie MKE. Paraaf U \\)\w. Voortgangsrapportage Piet Gijzenbrug

ZUID. 11 DEC. mm. provincie H 0 L L A N D. Memo. J.W.A. van Dijk. Statencommissie MKE. Paraaf U \\)\w. Voortgangsrapportage Piet Gijzenbrug i 11 DEC. mm Memo J.W.A. van Dijk Contact T 070-441 7112 F 070-441 7883 jwa.van.dijk@pzh.nl provincie H 0 L L A N D ZUID Datum 15 december 2009 Aan Statencommissie MKE Paraaf U \\)\w 0 Onderwerp Voortgangsrapportage

Nadere informatie

OMALA-gebied Lelystad: Verkeersmodelstudie. 2 Uitgangspunten verkeersmodel Lelystad

OMALA-gebied Lelystad: Verkeersmodelstudie. 2 Uitgangspunten verkeersmodel Lelystad Oranjewoud Ruimte en Mobiliteit OMALA-gebied Lelystad: Verkeersmodelstudie Uitgangspuntennotitie Datum 23 november 2009 OJW100/Gsa/0674 Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding Oranjewoud Ruimte & Mobiliteit

Nadere informatie

N315: Trajectaanpak Ruurlo-Neede/N18

N315: Trajectaanpak Ruurlo-Neede/N18 N315: Trajectaanpak Ruurlo-Neede/N18 Onderdeel Rondweg Neede Haaksbergseweg: stand van zaken Peter Kettelarij (OG) en Ben van Ginkel (Projectmanager) Resultaten trajectverkenning N315 (Rondweg Neede en

Nadere informatie

Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie

Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie Drachten Ureterp 1 2 Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie 3 4 Donkerbroek 5 Oosterwolde Appelscha Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie Datum: 1 augustus 2003

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010)

Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010) Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010) Vanuit de VNG komen diverse krimp en vergrijzingcijfers. In de woonvisie Wonen in een

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing N207 Passage Leimuiden Samenwerken aan een gedragen oplossing Inhoud presentatie Corridorstudie N207 en maatregelen N207 N207 Passage Leimuiden Proces Varianten, verkeerseffecten Varianten, technische

Nadere informatie

Brug Rhenen - Verbinding verbroken?

Brug Rhenen - Verbinding verbroken? Brug Rhenen - Verbinding verbroken? 16 februari 2011 bron: www.utrechtsarchief.nl 1 Brug Rhenen - Facts & figures 16 februari 2011 Ron Linschoten 2 Inhoud presentatie Meer dan 50 jaar Rijnbrug (sfeerbeelden)

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2010/833

Statenvoorstel nr. PS/2010/833 Statenvoorstel nr. PS/2010/833 N 340/N48 Zwolle - Ommen Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 07.09.2010 2010/0145416 hr. G.M. van Weerd, telefoon 038 499 71 29 e-mail GM.v.Weerd@overijssel.nl Aan Provinciale

Nadere informatie

1 Achtergrond en vraagstelling

1 Achtergrond en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-073 13 december 2012 9.30 uur Potentiële beroepsbevolking blijft straks op peil dankzij 65-plussers Geen langdurige krimp potentiële beroepsbevolking

Nadere informatie

N 348 Raalte-Ommen. Beantwoording motie Antuma- Duisterwinkel c.s. d.d. 7 juli 2010

N 348 Raalte-Ommen. Beantwoording motie Antuma- Duisterwinkel c.s. d.d. 7 juli 2010 Statenvoorstel nr. PS/2010/886 N 348 Raalte-Ommen. Beantwoording motie Antuma- Duisterwinkel c.s. d.d. 7 juli 2010 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 20 September 2010 2010/0155368 dhr. R.Ph. van Witzen'burg,

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Enkele lessen van krimpprofessor Derks:

Enkele lessen van krimpprofessor Derks: 7 september 2011 Enkele lessen van krimpprofessor Derks: Zorg dat je de demografische cijfers kent Anticipeer tijdig Krimp is geen rampscenario Er moet een omslag komen van kwantiteit naar kwaliteit Prognose

Nadere informatie

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek W.815 Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek Opdrachtgever Gemeente Laarbeek Wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

Cijfers rond structurele bevolkingsdaling in chronologisch perspectief

Cijfers rond structurele bevolkingsdaling in chronologisch perspectief Cijfers rond structurele bevolkingsdaling in chronologisch perspectief April 2012 Derks, Hovens, Klinkers) is het onderwerp bevolkingsdaling op de agenda gekomen. Er zijn inmiddels veel publicaties verschenen

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel augustus 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Primos-model. Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum

Primos-model. Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum Primos-model Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum 2 Het Primos-model Werking Primos-model Het Primos-model voorspelt de bevolkingsontwikkeling als gevolg van geboorte, sterfte, buitenlandse en binnenlandse

Nadere informatie

Nota beantwoording zienswijzen omgevingsvergunning speelparadijs Groenhovenpark 1.

Nota beantwoording zienswijzen omgevingsvergunning speelparadijs Groenhovenpark 1. Nota beantwoording zienswijzen omgevingsvergunning speelparadijs Groenhovenpark 1. 1. Inleiding In deze nota van beantwoording zienswijzen worden de ingekomen zienswijzen in het kader van de omgevingsvergunning

Nadere informatie

Omgevingsvisie Overijssel Aanvullend advies over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport

Omgevingsvisie Overijssel Aanvullend advies over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport Omgevingsvisie Overijssel Aanvullend advies over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 3 oktober 2008 / rapportnummer 2066-76 1. AANVULLEND ADVIES REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Overwegingen randweg Boekel Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van de nadere onderbouwing van de wijze waarop wij de knelpunten op de

Nadere informatie

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december 2015 Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Onderdeel van Gebiedsakkoord N69 Gebiedsakkoord gebaseerd op drie onderdelen: 1. Nieuwe N69 (aanleg

Nadere informatie

PS2010MME College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2010MME College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010MME17-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 16 november 2010 Nummer PS: PS2010MME17 Afdeling : MOB Commissie : MME/RGW Registratienummer : 2010INT264977 Portefeuillehouder: Van

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in de provincie Noord-Brabant Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 www.brabant.nl

Nadere informatie

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen.

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Startbeslissing Verbreding A4 Vlietland N14 Datum 12 september 2013 Status Eindversie De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Inhoud 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Afbakening

Nadere informatie

leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40

leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40 leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40 WelkoM Hallo, Deze leeswijzer begeleidt u doorheen de kennisgevingsnota van het milieueffectenrapport voor de ontsluiting Haspengouw

Nadere informatie

TB A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen

TB A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen TB A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Uitgangspuntendocument voor berekeningen met het NRM Oost Definitief Inhoudelijk ongewijzigd vastgesteld t.o.v. het OTB In opdracht van: Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Nadere informatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie Manifeste lokale woningbehoefte Vraag zoekt locatie 10-3-2015 Inleiding In de gemeentelijke Visie op Wonen en Leefbaarheid (2012) is uitgesproken dat de gemeente in principe in alle kernen ruimte wil zoeken

Nadere informatie

kun j i j er zorg voor dragen dat deze brief wordt ingeboekt en z.s.m. aan Raad en College wordt gezonden?

kun j i j er zorg voor dragen dat deze brief wordt ingeboekt en z.s.m. aan Raad en College wordt gezonden? larafa WebAccess - ht!p://wrickshire/webaccess/index.php?load=dialog&task: i -T:)rinti!:e. Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Gewijzigd: Bijlagen: Graag bijgaande brief inboeken. Met vriendelijke groet, W.

Nadere informatie

BIJLAGE Afweging verplaatsen bruglichten

BIJLAGE Afweging verplaatsen bruglichten BIJLAGE Afweging verplaatsen bruglichten In deze bijlage worden de voor- en nadelen van het verplaatsen van de bruglichten naar de kruispunten Opdijk en de Venebosweg tegen elkaar afgewogen. Beoogd effect

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O Research

Nadere informatie