- 1 - Gedeputeerde Staten van Overijssel (t.a.v. mevrouw J.M. von Oerthel (1C)) Postbus GB Zwolle. Dalfsen, 7 november 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- 1 - Gedeputeerde Staten van Overijssel (t.a.v. mevrouw J.M. von Oerthel (1C)) Postbus 10078 8000 GB Zwolle. Dalfsen, 7 november 2011"

Transcriptie

1 Gedeputeerde Staten van Overijssel (t.a.v. mevrouw J.M. von Oerthel (1C)) Postbus GB Zwolle Dalfsen, Onderwerp: Zienswijze Duurzame Variant N340 Geachte leden van Gedeputeerde Staten, Met belangstelling hebben wij het Statenvoorstel Provinciaal Inpassingsplan nr. PS/20110/ N 340/N48 Zwolle Ommen en de bijbehorende rapportages Planstudie BesluitMER N340/N48 gelezen. Dit voorstel is gebaseerd op een democratisch genomen politiek besluit. Dit politiek besluit is het resultaat na een aantal jaren hard werken met de bewoners en organisaties in het gebied. Daarbij zijn alle voor- en nadelen van de studievarianten zorgvuldig in beeld gebracht en in onderling verband met elkaar beoordeeld. Wij hebben dit ervaren als een professioneel proces, waarbij de inpassing van de ambitie in de volle samenhang van alle beleidsterreinen in beeld is gebracht en iedereen serieus is genomen. 1 Invloed gekozen oplossing op het Vechtdal Tijdens het doornemen van de hiervoor genoemde stukken werd heel goed duidelijk wat voor een immense invloed de aanleg van het geplande ontwerp van de weg op het gebied heeft. En telkens stellen we ons de vraag: is dit allemaal nodig? Laten we toch eens met z n allen ons Sallandse boerenverstand gebruiken om de N340 aan te gaan passen. De weg ligt er al een paar generaties. Wat is er nu eigenlijk nodig? 2 N 340 een maatje kleiner: voldoet prima, minder verandering gebied en fors lagere kosten Wij hadden vooraf al onze twijfels over de groeiuitgangspunten (inwoners en bedrijvigheid) van elke gemeente op basis waarvan de (verkeers-)groei in het plan-mer onderzoek is geprognogtiseerd. Waar komen al die mensen vandaan, terwijl we vanaf 2018 in een krimpsituatie belanden in Noord- Oost Overijssel. Sinds het PlanMER onderzoek van de provincie zijn de groei van de economie en het verkeer sterk achtergebleven. Kijkt u maar naar grafiek 1 op bladzijde 3. Groei? Krimp! De voorspellingen over de economische en ruimtelijke groei, gebaseerd op de ruimtelijke en economische wensen van gemeentebesturen, dienen naar beneden te worden bijgesteld. Te lang is om allerlei redenen (o.m. financiële positie gemeentelijk grondbedrijf, onduidelijke rolverdeling tussen kleine gemeentes en grotere gemeentes) uitgegaan van continuering van de groei in de afgelopen decennia. De kredietcrisis heeft alle gemeenten doen besluiten om de uit de hand gelopen prognoses voor geplande vastgoedontwikkelingen (woningbouw, kantoren- en bedrijfsgebouwen/terreinen) op zijn minst aan te passen aan de werkelijke, veel lagere, vraag. Gebaseerd op de autonome bevolkingsontwikkeling en de huishoudensamenstelling. Gemeenten beseffen steeds meer dat de uitdaging voor de komende 15 jaar niet ligt in het continue uitbreiden met nieuwe uitleggebieden. Er is een overaanbod van woningen (die heel lang te koop staan), woning prijzen dalen fors en er is - 1 -

2 grote leegstand ontstaan in kantoor- en bedrijfs onroerend goed als gevolg van het ongebreideld doorbouwen van nieuwe gebouwen. Minder woningbouw De bouw van woningen zal de komende jaren slechts mondjesmaat plaatsvinden omdat het aantal toekomstige nieuwe bewoners veel te hoog werd ingeschat, c.q. men zich heeft laten leiden door het overaanbod van ontwikkelingslocaties van projectontwikkelaars. Het aanbod aan (bouw-)plannen was daardoor de afgelopen jaren al veel hoger dan de toekomstige marktvraag. Vanuit de Omgevingsverordening heeft de Provincie de taak om de woningbouwopgaven van de verschillende gemeenten op realisme te beschouwen en beleidsmatig in evenwicht te brengen. Veel gemeentes hebben vraag en aanbod nu in evenwicht gebracht, of zijn daar mee bezig via een Woonvisie. De ambities voor uitbreidingslocaties met honderden woningen zijn fors neerwaarts bijgesteld. Vraagt u eens aan de woningcorporaties in Ommen (de Veste), Dalfsen (Vechthorst) en Hardenberg (Beter Wonen Vechtdal) wat de nieuwbouwplannen zijn. U zult ervaren dat het antwoord is: concentratie op verbetering van de bestaande woningvoorraad (verduurzamen en woningaanpassingen vanwege de toenemende zorgvraag), op vervanging na sloop en op herstructurering, terwijl er geen prioriteiten liggen bij veel nieuwbouw. Eigenlijk wisten we het allemaal al, we wilden het alleen niet horen. In 2006 vond de eerste publicatie op dit gebied plaats, later zijn vele gevolgd. Het rapport Structurele bevolkingsdaling 1 bevestigt de krimp van de Nederlandse bevolking in het algemeen en in Overijssel in het bijzonder. Op bladzijde 13 zijn de laatste prognoses van het CBS van de ontwikkeling van de omvang van de bevolking van Nederland tot 2034 gegeven. Na 2020 nog steeds sprake is van groei, maar ook dat die groei laag is en geleidelijk vertraagt. Het jaar waarin we onder het nulpunt zakken, dus wanneer de groei overgaat in krimp, is moeilijk precies te voorspellen. De lijn van de trendmatige daling van de natuurlijke aanwas (saldo van geboorte en sterfte) daalt al in 2028 onder nul. Bladzijde 25 geeft aan: De nog resterende groei van 2006 naar de top (binnen tien jaar) is nog maar ongeveer 4% in Nederland als geheel. In Nederland zal vanaf nu de werkzame beroepsbevolking, en daarmee dus ook de werkgelegenheid, in totaal in de komende vijf á tien jaar nog maar met ongeveer 4% groeien, waarna een structurele daling begint. Figuur 1 uit het rapport: 1 Structurele bevolkingsdaling, een urgente nieuwe invalshoek voor beleidsmakers W. Derks, Universiteit van Maastricht, P. Hovens, en L.E.M. Klinkers, i.o.v. de Raad voor Verkeer enwaterstaat en van de VROMRaad, Den Haag, februari

3 Het rapport waarschuwt voor het risico van overinvesteringen in infrastructuur en bedrijventerreinen. Noord Overijssel krijgt vanaf 2015/2018 met de eerste effecten van de bevolkingsafname te maken. Op bladzijde 29 staat hierover: Conclusie: Al met al kan gesteld worden dat het einde van de groei van de werkzame beroepsbevolking in de meeste regio s in zicht komt en dat de nog resterende groei over het algemeen zeer beperkt is. Ook voor de ontwikkeling van de fileproblematiek heeft het naderend einde van de groei van het aantal werkenden uiteraard grote gevolgen. De demografische ontwikkeling op zich, maar ook de doorwerking daarvan via de arbeidsmarkt, moet dus uitdrukkelijk meegenomen worden in het mobiliteitsbeleid. Op het vlak van de (rijks)wegenplanning zou men daarom nu al rekening moeten houden met de naderende top van de werkzame beroepsbevolking, de mogelijkheden van de afvlakking van de top van het spitsverkeer en met de aanstaande afname van mobiliteit op het vlak van het woon-werkverkeer. Het rapport Welvaart en Leefomgeving 2 komt tot soortgelijke conclusies. Minder verkeer Er komt dus veel minder verkeer op de weg dan nog werd voorzien ten tijde van het opstellen van de Planstudie PlanMER. Duurzaam door het Vechtdal heeft daarom voor u de werkelijke cijfers, de geprognosticeerde groei en de geëxtrapoleerde groei in een handige grafiek gezet. In deze grafiek is aangegeven hoe vanaf 2005 de door de Provincie Overijssel aangehouden prognose achterhaald wordt door de werkelijk gemeten aantallen motorvoertuigen per etmaal. Grafiek 1: Verkeersgroei gemeten in de afgelopen tijd en de prognose voor de toekomst. Bron: Zienswijze DdhV op Planstudie Planmer en reactie op Structuurvisie N340 dd. 19 maart 2009, in oktober 2011 aangevuld met metingen van de Provincie Overijssel uit Welvaart en Leefomgeving, een scenariostudie voor Nederland in 2040 van het Centraal Planbureau, Milieu en Natuurplanbureau en Ruimtelijk Planbureau, september

4 Totaal van de 3 wegen Voor de grafieken totaal zijn de aantallen motorvoertuigen per etmaal van de N340, N377 en de N758 gesommeerd. De blauwe getrokken lijn geeft na 2005 de in eerste instantie aangehouden prognose van de groei van de Provincie Overijssel aan (ca. 4,5%/jaar groei verkeersintensiteit). De blauwe, onderbroken lijn geeft de later bijgestelde prognose van de provincie aan, naar aanleiding van de opmerkingen van Duurzaam door het Vechtdal. Het toen gehanteerde Verkeersmodel ging onder meer uit van de ruimtelijke groeicijfers van de gemeenten in de regio. De rode getrokken lijn geeft de werkelijk gemeten aantallen na De rode onderbroken lijn geeft nu de bijgestelde prognose weer. N 340 Voor de grafiek N340 geldt hetzelfde principe: De zwarte getrokken lijn laat de oorspronkelijke prognose van de provincie zien. De zwarte, onderbroken lijn geeft ook hier de later bijgestelde prognose van de provincie aan, als gevolg van de opmerkingen van Duurzaam door het Vechtdal. De groene getrokken lijn geeft de werkelijk gemeten aantallen na De groene onderbroken lijn geeft nu de bijgestelde prognose weer voor de N 340. Hiermee wordt duidelijk dat een meer bescheiden weg dan het Combinatie-alternatief veel langer zal voldoen, dan door U in het onderzoek voorgesteld. Het is allemaal begonnen met het jarenlang ongemoeid laten van een paar knelpunten Laten we wel wezen: ook nu veroorzaken het kruispunt Varsen de spoorwegovergang en de aansluiting op de A 28 het grootste probleem. Dat zal niet veel veranderen. Dat moet opgelost worden. Het kan echter met veel minder beslag op omgeving en middelen. 3 De Duurzame Variant Eerst willen wij een misverstand rechtzetten. In de Reactienota N 340/N48 Zwolle-Ommen van de provincie (september 2011) wordt op bladzijde 70 gesteld dat de Duurzame Variant ten onrechte wordt vergeleken met het Netwerk 80 alternatief uit de Planstudie PlanMER. Al op 9 september 2009 hebben wij u in de Toelichting Zienswijze Plan MER N 340 van 9 september 2009 aangegeven wat onder de Duurzame Variant (Netwerk 80++) wordt verstaan. Wij vergelijken dus niet, zoals de provincie stelt, de Duurzame variant met de Netwerk 80. De 0++ is de basis, aangevuld met de kenmerken van Netwerk 80. Wat er werkelijk aan de hand is, is dat de provincie de Duurzame Variant nooit heeft onderzocht. Er was niet het verkeersoplossend vermogen aan beide uiteinden voorzien, waardoor de 0++ minder tijdwinst laat zien. In het onderzoek, in onze opdracht uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van de Wageningen UR 3, bleek de door ons gepropageerde Duurzame Variant aan de eisen van doorstroming te kunnen voldoen tot in Nu wij de nieuwe prognoses beschouwen, kan de duurzaam aangepaste weg tot ver na 2030 mee. Onze Netwerk 80++ variant is, zoals hierboven nog eens uitgelegd, een verbeterde Net 80. Met een vlottere doorstroming en veiliger. Deze benadert het best het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA). Het geringe ruimtebeslag en de lagere snelheid zijn de belangrijkste kenmerken van het meest milieuvriendelijke alternatief. Ook als slechts een deel van die eigenschappen gerealiseerd kunnen worden, is dit positief voor het Vechtdal. 3 De N 340 noodzakelijk goed door de tuin van Nederland, A. Middag Msc., M. Timmermans Msc., ir. H. Hoofdwijk, Dr. Ir. R. Jaarsma, december 2008, rapport

5 In onze brief van 9 september 2009 aan u hebben wij de kenmerken en voordelen van de Duurzame Variant toegelicht, kort samengevat: Een veilige N 340 met 80 km/uur op het huidige tracé, Ongelijkvloers waar nodig (eventueel rotondes waar dat kan), uitgevoerd als een 2 x 1 weg, N 377 en N 48 blijven 100 km/uur (behalve in de dorpen,) waarbij allereerst de knelpunten (Varsen, spoorwegovergang, aansluiting op de A 28) worden aangepakt (faseren dus door overzichtelijke stukjes aan te pakken, te beginnen met de ernstigste vertragingsoorzaken), overlast voor de direct aanwonenden wordt beperkt. 4 Verkeersoplossend vermogen Het verkeersoplossend vermogen van tracé alternatieven N340 die in de PlanMERstudie 2009 onderzocht zijn. Deze reistijden/snelheden zijn berekend tot Weergegeven in afnemend verkeersoplossend vermogen (bron: Structuurvisie N340, 2009). Alternatief 0 referentie Combinatie Netwerk Netwerk 80 alternatief toegestane snelheid (km/u) Rijstroken overal 1x2 2x2 en 2x 1 2x1 1x2 1x2 Kruisingen gelijkvloers ongelijkvloers ongelijkvloers ongelijkvloers rotondes Tracé bestaand deels nieuw bestaand bestaand bestaand Gem. snelheid (km/u) 61,8 81,1 72,5 67,8 61,1 Gem. reistijd (min.) A28 Hardenberg 31,4 25,9 28,3 29,5 31,6 De reistijdverbetering geldt alleen in de spits, buiten de spits is er niets aan de hand. Laten we daar nou gewoon gepast mee omgaan en niet doordraven! Toelichting Het blijkt mogelijk te zijn om aan de verwachting te voldoen, wanneer de huidige N 340 in fasen opgewaardeerd wordt naar de Duurzame Variant. Het opheffen van gelijkvloerse kruisingen blijkt het belangrijkst te zijn voor een goede doorstroming. Dat is de voornaamste reden waarom wij pleiten voor de Netwerk 80++ oplossing. Ook deze variant zal tijdwinst opleveren ten opzichte van de 0 referentie. De verkeersonderzoeken en het op ons initiatief uitgevoerde (WUR) onderzoek wijzen uit dat er geen enkele reden is voor een vierstrooksweg vanaf Zwolle naar Dalfsen. U kunt zich de energie en het geld besparen. De weg krijgt dan kenmerken van andere onderzochte alternatieven, zoals: - beperken van het aantal rijstroken tot overal 2x1 (zie Netwerk 100) - beperken van de toegestane snelheid en een smaller wegprofiel (0++) *) *) Wij adviseren u om het wegprofiel van de nieuwe noordelijke rondweg Ommen (verlenging N 36) op de N 340 toe te passen (zie aub onder 5. Inrichtingsalternatieven). Door eerst de kruisingen ongelijkvloers te maken, kan met een eenvoudiger (goedkoper) wegontwerp volstaan worden. Een verbeterd huidig profiel misschien? Zo n weg is al een stuk duurzamer

6 Dergelijke werkzaamheden zullen het verkeer niet langdurig ophouden. 5 Inrichtingsalternatieven Wij adviseren u om het wegprofiel van de nieuwe omleiding Ommen (N34/36) en van de nieuwe N48 op de N 340 toe te passen. Deze wegen met een groene middenloper zijn algemeen geaccepteerd, wat de herkenbaarheid van het wegtype ten goede komt. Verder kost dit minder ruimte voor de rijstroken. In het BesluitMER onderzoek (inrichtingsmer) heeft u slechts één inrichtingsalternatief onderzocht: een breed en open profiel met een lelijke vangrail in het midden. De schoonheid én de noodzaak van dit alternatief ontgaat ons. Wij hebben in maart 2010 een uitgebreid advies voor diverse alternatieve inrichtingsprofielen aan u voorgelegd. Wij betreuren het dat u geen enkel alternatief onderzocht heeft. Wij laten enkele voordelen zien: Bij een 80 km/u weg, zoals wij voorstaan, kunnen de bermen veel smaller dan de nu geplande 13 m. Maar ook bij een 100km/u weg, zoals u voorstaat, is 13 m alleen nodig in een geheel open situatie, om de veiligheid op de parallelwegen te garanderen. Geheel open is echter alleen een kenmerk van het deel westelijk van Ankum (uw landschapsvisie). Alleen daar zou er reden zijn om het door de provincie gehanteerde (gehele) profiel toe te passen. Tussen Ankum en Ommen is echter sprake van een coulissen- en boslandschap. Daar is het passend om de weg meer aan te kleden. Wij stellen voor dat u een (haag-)beplanting in de zijbermen opneemt, omdat die tot vele voordelen leidt: - Minder zichtbaarheid (= koplamp overlast) van het N 340 verkeer vanuit de omgeving, - Kans voor plaatsen van vangrails die naar buiten niet zichtbaar zijn, - Daaruit volgend een versmalling van het profiel, zodat de weg eerder in te passen is, - Minder kosten voor aankoop van grond, - Minder vernietiging van bijzondere natuur, archeologie en aardkunde, - Minder verblinding van verkeer op de parallelwegen. - Een groene aanblik, zoals uw adviseur Hans van Maanen adviseerde. kortom: een weg die in het Vechtdal past. 6 Lagere kosten Duurzame Variant Op dit moment moet overal op bezuinigd worden. We pleiten voor het vermijden van overinvesteringen. En dat kán! Er komt minder verkeer en er is minder geld: het is dan verstandig om te kijken wat er echt nodig is, niet méér dan dat. En er ligt al een prima weg, die op wat knelpunten na, prima voldoet en kan blijven voldoen. 1 De kosten voor de aanleg van de Duurzame Variant bedragen globaal maar de helft van het nu uitgewerkte Combinatie-alternatief. 2 De kosten van het onderhoud van de Duurzame Variant zijn een stuk lager. Het onderhoud en de reserveringen voor groot onderhoud, komen immers elk jaar terug. Bij het Combinatie alternatief is dat een stuk hoger. 3 Door de gefaseerde aanpak (los de knelpunten eerst maar eens op) kunt u de investeringen spreiden over een langere periode

7 4 De N348 met een simpele af- en een oprit laten aansluiten op de N 340. Veel goedkoper en voldoet prima aan reistijdnormen. De nu voorgestelde oplossing uit het Combinatiealternatief bij Varsen is te ingrijpend (is niet nodig) en daardoor onnodig duur. De oorzaak is dat ook de N348 (weer) een 100 km/uur weg wordt. Wat blijkt nu in de uitvoering van dát 100 km/u plan? Bij Lemelerveld worden gelijkvloers (!) twee aansluitingen gemaakt met verkeerslichten en op dat traject mag maximaal 70 km /uur worden gereden. Het wordt dus een weg, net als de N377: 100 km/uur waar mogelijk en minder waar nodig. Hier is dus het CROW handboek losgelaten door het boerenverstand te gebruiken. Als we dat plaatje nu loslaten op Varsen, dan mag de N348 best met wat minder belang aansluiten op de N340. Varsen hoeft dan helemaal niet in de verdrukking te komen door de ruimtevretende oplossing die nu wordt geïntroduceerd. Voor Lemelerveld bent u op dit moment met de gemeente Dalfsen bezig met de planstudie voor de N 348 tussen Raalte en Ommen, met name vanwege de gelijkvloerse aansluitingen bij Lemelerveld. U overlegt nu met Plaatselijk Belang en Ondernemersvereniging Lemelerveld. Wij geven u in overweging om een gedragen oplossing voor de aansluiting bij Varsen in onderling overleg met het plaatselijk belang te verkennen. Wij zeggen: Zowel de N340 als de N 348 kunnen ongehinderd doorlopen, de N348 mag met een afen een oprit aansluiten op de N Conclusie Zo kijkt Duurzaam door het Vechtdal (1.200 sympathisanten) naar de plannen voor de N 340 in ons Vechtdal. Geen standaardweg in een uniek gebied! Gebruik de mogelijkheden die er blijken te zijn, om verbeterde doorstroming tussen Zwolle en Ommen te realiseren, met een wegontwerp dat recht doet aan het Vechtdal. Het voorliggende ontwerp is te groot voor de schaal van het Vechtdal, te duur voor het gewenste rendement en speelt te weinig in op de aanwezige omgevingskwaliteit. Voor veel minder geld is een veel mooiere weg op het huidige tracé mogelijk, die ruim aan de eisen voldoet. U staat voor een moeilijke en complexe besluitvorming. De omstandigheden waaronder het eerder genoemde Stroomwegbesluit is genomen, waren heel anders dan de omstandigheden die nu uw besluitvorming beïnvloeden. Juist daarom willen wij dit alternatief, dat vele malen minder beslag legt op schaarse middelen, nogmaals onder uw aandacht brengen vanuit een integrale visie op het gebied en de weg. Wij vertrouwen erop u hiermee op dit moment voldoende te hebben ingelicht. Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, kunt u bellen met de heer P. Westenbrink ( ) of met ondergetekende ( ). Graag maken wij met u een afspraak om onze analyse en visie mondeling toe te lichten. Met een vriendelijke groet, Wim Prinsse voorzitter van de stichting Duurzaam door het Vechtdal - 7 -

Reacties op bevolkingsdaling

Reacties op bevolkingsdaling Reacties op bevolkingsdaling Wim Derks Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid, Universiteit Maastricht en Etil www.bevolkingsdaling.nl w.derks@beoz.unimaas.nl 1 Inhoud 1996-2006 Structurele bevolkingsdaling

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

Ing. J. Hogenkamp Vechtvliet 13 7721 BS Dalfsen e-mail: i.hogenkamp@planet.nl

Ing. J. Hogenkamp Vechtvliet 13 7721 BS Dalfsen e-mail: i.hogenkamp@planet.nl Ing. J. Hogenkamp Vechtvliet 13 7721 BS Dalfsen e-mail: i.hogenkamp@planet.nl mw. Drs. A. th.b. Bijleveld-Schouten Provinciehuis Overijssel 8000 GB Zwolle. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. "P&/&012

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

2 Verkeersgeneratie en routekeuze

2 Verkeersgeneratie en routekeuze Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst gemeenteraden. 25 januari 2011, Twello Gerard Sizoo

Informatiebijeenkomst gemeenteraden. 25 januari 2011, Twello Gerard Sizoo Informatiebijeenkomst gemeenteraden 25 januari 2011, Twello Gerard Sizoo Waarom aandacht voor demografie? Demografische prognoses naar beneden bijgesteld Actualisering regionaal woningbouwprogramma Vergrijzing

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder WW w iiiiiiiiiiiiiniiiiihii gemeente Oosterhout Aan de gemeenteraad 2 mi m Uw kenmerk Ons kenmerk IO.1431088 In behandeling bij r.van.haaf@oosterhout.nl Onderwerp Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Buitenlandse migratie vertraagt bevolkingskrimp JUNI 2015

Neimed Krimpbericht. Buitenlandse migratie vertraagt bevolkingskrimp JUNI 2015 JUNI 2015 Neimed Krimpbericht Buitenlandse migratie vertraagt bevolkingskrimp Het aantal inwoners daalt in de meeste Limburgse gemeenten, omdat er weinig kinderen geboren worden. De daling wordt versterkt

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Uitgevoerd door: Jan van Poorten Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2011 Informatie: Gemeente Purmerend Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties 1 juni 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 VARIANTEN RESULTATEN VARIANT 1 EN 2 UITWERKING VARIANT 1 CONCLUSIES 1 INLEIDING Voor de Ringweg Oost is voor de toekomstige

Nadere informatie

VERZONDEN - 4.11.13 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1101231 31 oktober 2013

VERZONDEN - 4.11.13 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1101231 31 oktober 2013 gemeentebestuur,..,.. r^fw Postbus 15 PURMEREND JSj 1440 AA Purmerend V telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Economie Aan de gemeenteraad van Purmerend VERZONDEN

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

OMALA-gebied Lelystad: Verkeersmodelstudie. 2 Uitgangspunten verkeersmodel Lelystad

OMALA-gebied Lelystad: Verkeersmodelstudie. 2 Uitgangspunten verkeersmodel Lelystad Oranjewoud Ruimte en Mobiliteit OMALA-gebied Lelystad: Verkeersmodelstudie Uitgangspuntennotitie Datum 23 november 2009 OJW100/Gsa/0674 Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding Oranjewoud Ruimte & Mobiliteit

Nadere informatie

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek W.815 Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek Opdrachtgever Gemeente Laarbeek Wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2010/833

Statenvoorstel nr. PS/2010/833 Statenvoorstel nr. PS/2010/833 N 340/N48 Zwolle - Ommen Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 07.09.2010 2010/0145416 hr. G.M. van Weerd, telefoon 038 499 71 29 e-mail GM.v.Weerd@overijssel.nl Aan Provinciale

Nadere informatie

Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult

Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult Advies verkeersproblematiek Zuidtangent Heerhugowaard Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult 1. Inleiding De gemeente Heerhugowaard is voornemens voor de oplossing van de verkeersproblematiek

Nadere informatie

TB A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen

TB A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen TB A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Uitgangspuntendocument voor berekeningen met het NRM Oost Definitief Inhoudelijk ongewijzigd vastgesteld t.o.v. het OTB In opdracht van: Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Nadere informatie

Motie Titel: Opdracht tot het indienen van een zienswijze betr. ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau Duinpolderweg (start MER)

Motie Titel: Opdracht tot het indienen van een zienswijze betr. ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau Duinpolderweg (start MER) Motie Titel: Opdracht tot het indienen van een zienswijze betr. ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau Duinpolderweg (start MER) Van: VVD/CDA/D66/PvdA/GL Raadsvergadering: 27 juni 2013 Collegebrief:

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen.

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Startbeslissing Verbreding A4 Vlietland N14 Datum 12 september 2013 Status Eindversie De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Inhoud 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Afbakening

Nadere informatie

kun j i j er zorg voor dragen dat deze brief wordt ingeboekt en z.s.m. aan Raad en College wordt gezonden?

kun j i j er zorg voor dragen dat deze brief wordt ingeboekt en z.s.m. aan Raad en College wordt gezonden? larafa WebAccess - ht!p://wrickshire/webaccess/index.php?load=dialog&task: i -T:)rinti!:e. Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Gewijzigd: Bijlagen: Graag bijgaande brief inboeken. Met vriendelijke groet, W.

Nadere informatie

leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40

leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40 leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40 WelkoM Hallo, Deze leeswijzer begeleidt u doorheen de kennisgevingsnota van het milieueffectenrapport voor de ontsluiting Haspengouw

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Primos-model. Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum

Primos-model. Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum Primos-model Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum 2 Het Primos-model Werking Primos-model Het Primos-model voorspelt de bevolkingsontwikkeling als gevolg van geboorte, sterfte, buitenlandse en binnenlandse

Nadere informatie

Noordstra, lepie. Kampen Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Geachte heer, mevrouw,

Noordstra, lepie. Kampen <rn.kampen84@upcmail.nl> Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Geachte heer, mevrouw, Noordstra, lepie Van: Kampen Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Brief aan Statenfracties betreffende tunnel Hurdegaryp, Bijlagen:

Nadere informatie

Randweg Zundert en Studie Ontsluiting Zundert Zuid Alternatieven en varianten presentatie stand van zaken Informatiebijeenkomst 10 februari 2010

Randweg Zundert en Studie Ontsluiting Zundert Zuid Alternatieven en varianten presentatie stand van zaken Informatiebijeenkomst 10 februari 2010 Randweg Zundert en Studie Ontsluiting Zundert Zuid Alternatieven en varianten presentatie stand van zaken Informatiebijeenkomst 10 februari 2010 Doel presentatie Informeren stand van zaken Presenteren

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014 Aan de raad van de gemeente Lelystad uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014 behandeld door algemeen nummer U13-74923 bijlagen FAB-SEC dossiernummer AC Dombroek-van Vliet 14 0320 1 onderwerp

Nadere informatie

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en zienswijze Meldpunt Veilig Verkeer http://www.meldpuntveiligverkeer.nl Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Datum: maandag 06 juli 2015 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer

Nadere informatie

*ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015

*ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015 *ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.13-25984/DV.14-417, afdeling Ruimte. Sellingen, 15 januari 2015 Onderwerp: Herinrichting schoolomgeving OBS De Plaggenborg

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop VLUGSCHRIFT Bevolkingsprognose gemeente Groningen - Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop Inleiding De omvang en samenstelling van de bevolking van de gemeente Groningen

Nadere informatie

Geluidsmetingen in Bunnik

Geluidsmetingen in Bunnik 1 Geluidsmetingen in Bunnik Geluidsmetingen uitgevoerd naar aanleiding van het Ontwerp Inpassingsplan (OIP) voor de aanleg van de Rijsbruggerweg van Houten naar de A12 Inhoud 1. Inleiding 2. Samenvatting

Nadere informatie

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 memo Postbus 0, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2055 Fax: 010-21039 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Verkeers bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 Referte: ing. Hanno Hommel De verkeers van de

Nadere informatie

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl gemeente Langedijk Urhahn Urban Design Tav. de heer S. Feenstra Laagte Kadijk 153 1O18ZD AMSTERDAM Datum 17 maart 2015 B P/PEZ/SA Afdeling/team Uw brief/nummer Inlichtingen bi1 Onderwerp Bijiage(r) De

Nadere informatie

BIJLAGE A KENGETALLEN In deze bijlage geven we in overzichtelijke tabellen de kengetallen weer die gebruikt zijn ter bepaling van de effecten van het kantoren- en bedrijventerreinenprogramma voor de regio

Nadere informatie

provincie :: Utrecht Mobiliteit

provincie :: Utrecht Mobiliteit provincie :: Utrecht Mobiliteit Aan: Minister van Infrastructuur en Milieu Mw. drs. M.H. Schultz van Haegen Postbus 20901 2500 EX Den Haag Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111

Nadere informatie

Vervanging Steekterbrug Informatie bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer

Vervanging Steekterbrug Informatie bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer Vervanging Informatie Steekterbrug bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer Deze presentatie is toegelicht tijdens de informatieavond op 6 oktober in het stadhuis van de gemeente Alphen aan den Rijn. Vrije

Nadere informatie

Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN

Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN kenmerk opdrachtnr. uw kenmerk datum AM/IFK/O2010.2449 2010/23999 19 april 2010 onderwerp Geluidsimplicaties aansluiting

Nadere informatie

Maastricht raakt de liftersplaats kwijt!?

Maastricht raakt de liftersplaats kwijt!? Maastricht raakt de liftersplaats kwijt!? Ing. Frank Verhart St Antoniusbank 42F 6268 NP Bemelen 043 407 2770 fverhart@hotmail.com Voorgenomen ontwikkeling De gemeente Maastricht en Rijkswaterstaat directie

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie Manifeste lokale woningbehoefte Vraag zoekt locatie 10-3-2015 Inleiding In de gemeentelijke Visie op Wonen en Leefbaarheid (2012) is uitgesproken dat de gemeente in principe in alle kernen ruimte wil zoeken

Nadere informatie

Leegstand van kantoren, 1991-2013

Leegstand van kantoren, 1991-2013 Leegstand van kantoren, 1991-2013 Conclusie In Nederland is een overaanbod van kantoorvloeroppervlakte. Gemiddeld 16% van het kantoorvloeroppervlakte staat leeg in 2013. Dit percentage neemt nog steeds

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Datum: 12 november 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Aartsbisdom Utrecht Prognose van de ontwikkeling van de personele bezetting van het parochiepastoraat, voor de jaren 2005 en 2010

Aartsbisdom Utrecht Prognose van de ontwikkeling van de personele bezetting van het parochiepastoraat, voor de jaren 2005 en 2010 Aartsbisdom Utrecht Prognose van de ontwikkeling van de personele bezetting van het parochiepastoraat, voor de jaren 2005 en 2010 Rapport nr. 495 maart 2002 Dr. Ton Bernts Drs. Joris Kregting KASKI onderzoek

Nadere informatie

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht Hoe verandert uw route naar de? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) maart 2014 cd0314ck001

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hameinde te Loenen

Akoestisch onderzoek Hameinde te Loenen 16 februari 2015 Akoestisch onderzoek Hameinde te Loenen Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai www.deerns.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

icie /^ groningen 6-1 1 maart 2010 Corrnr 2010-15.618, W Nummer 6/2010

icie /^ groningen 6-1 1 maart 2010 Corrnr 2010-15.618, W Nummer 6/2010 icie /^ groningen 1 maart 2010 Corrnr 2010-15.618, W Nummer 6/2010 Zaaknr 237914 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de herinrichting van de kruisingen van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg Notitie Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn Aan RWS Noord Holland ir. E. Tenkink Van Ir. P.W.H.G. Coenen Kopie aan www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 541 98 37 Onderwerp Emissie ontwikkeling

Nadere informatie

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Getypt door / paraaf H.C.

Nadere informatie

N18 Varsseveld Enschede

N18 Varsseveld Enschede Nieuwsbrief Oktober 2009 N18 Varsseveld Enschede Inhoud Standpunt over N18 ingenomen Wat houdt het Standpunt in? Waarom juist dit Standpunt? Wat ligt nu vast en wat nog niet? Wat gaat er de komende tijd

Nadere informatie

Onderzoek effectiviteit doorstromingsbevorderende verkeersmaatregelen

Onderzoek effectiviteit doorstromingsbevorderende verkeersmaatregelen Onderzoek effectiviteit doorstromingsbevorderende verkeersmaatregelen Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 4 juni 2015 In Amersfoort zijn op diverse trajecten maatregelen genomen om

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: >Hier komt de naam van dossier zoals in Meldpunt en wordt ingevoegd door meldpuntmedewerker< Locatie: Eenderparkweg in Ermelo

Nadere informatie

PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005 2025 voor provincies

PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005 2025 voor provincies PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 225 voor provincies Andries de Jong 1) In 26 hebben het Ruimtelijk Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het eerst

Nadere informatie

: A.C. de Jong, S.G.T. Koekoek, E. Landman (gemeente Soest) : Alex Bouthoorn (Royal HaskoningDHV) : Ramon Nieborg (Royal HaskoningDHV)

: A.C. de Jong, S.G.T. Koekoek, E. Landman (gemeente Soest) : Alex Bouthoorn (Royal HaskoningDHV) : Ramon Nieborg (Royal HaskoningDHV) HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft Ons kenmerk Datum : 3 april 2015 Classificatie : Openbaar : A.C. de Jong, S.G.T. Koekoek, E. Landman (gemeente Soest) : Alex

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt Geachte lezer, Met deze 3 e nieuwsbrief willen we u, bewoner van Alteveer Cranevelt, verder op de hoogte brengen van de vorderingen omtrent het Masterplan van Rijnstate, locatie Arnhem. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Hierbij treft u aan een bij Provinciale Staten ingekomen brief van Coöperatieve vereniging De Windvogel d.d. 3 juli 2012 inzake 1000 PalenPlan.

Hierbij treft u aan een bij Provinciale Staten ingekomen brief van Coöperatieve vereniging De Windvogel d.d. 3 juli 2012 inzake 1000 PalenPlan. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 56 provincie.overljssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Gedeputeerde Staten van Overijssel Inlichtingen

Nadere informatie

Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314. Informatie-avond. Presentatie 30 juni 2009

Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314. Informatie-avond. Presentatie 30 juni 2009 Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314 Informatie-avond Presentatie 30 juni 2009 PRESENTATIE DIT IS EEN DOORLOPENDE PRESENTATIE De presentatie geeft informatie over de verkeerskundige aanleiding en

Nadere informatie

Bijlage VII. Voortgangsrapportage project N 340/N48

Bijlage VII. Voortgangsrapportage project N 340/N48 Bijlage VII Voortgangsrapportage project N 340/N48 De volgende onderwerpen zijn in deze voortgangsrapportage opgenomen: 1. Verkenning grondverwerving en het grondverwervingsplan 2. Beleid voor te herbouwen

Nadere informatie

Noordoostcorridor Voorkeursalternatief. Augustus 2013

Noordoostcorridor Voorkeursalternatief. Augustus 2013 Noordoostcorridor Voorkeursalternatief Augustus 2013 Bereikbaarheid Zuidoost-Brabant Brainportregio Brainport Oost = Verbreden N279 Veghel Asten Aanleg nieuwe verbinding Eindhoven Helmond om Ruit rond

Nadere informatie

Planbureau voor de Leefomgeving PERSBERICHT. Bevolking daalt in kwart Nederlandse gemeenten. Nieuwe regionale bevolkingsprognoses tot 2040:

Planbureau voor de Leefomgeving PERSBERICHT. Bevolking daalt in kwart Nederlandse gemeenten. Nieuwe regionale bevolkingsprognoses tot 2040: Planbureau voor de Leefomgeving PERSBERICHT Nieuwe regionale bevolkingsprognoses tot 2040: Bevolking daalt in kwart Nederlandse gemeenten De komende dertig jaar treedt in delen van Nederland, vooral in

Nadere informatie

Planstudie PlanMER N 340 Zwolle - Ommen

Planstudie PlanMER N 340 Zwolle - Ommen N 340, vlot en veilig door de Vechtstreek Planstudie PlanMER N 340 Zwolle - Ommen Deel A - de hoofdnota Januari 2009 Colofon Datum Januari 2009 Auteur Lydia Manders Ingrid Burggraaf Williard van der Sluis

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7.

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. *ZE946A470E0* = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.13-22432/DV.13-190, afdeling Ruimte. Sellingen, 16 mei 2013 Onderwerp: Beleidsvisie Wonen en Leven Inleiding

Nadere informatie

Toename bevolking v.a. 2008

Toename bevolking v.a. 2008 Collegevoorstel Inleiding De provincie prognosticeert de ontwikkeling van de woningbouw en bevolking voor elke gemeente. Het is aan elke gemeente om deze prognose om te zetten in een planning en deze te

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeernormering ontwikkeling Brittenstein. Rijnhart Wonen. notitie. 28 augustus 2012 RHW010/Bes/0025

1 Inleiding. Parkeernormering ontwikkeling Brittenstein. Rijnhart Wonen. notitie. 28 augustus 2012 RHW010/Bes/0025 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

De vergeten baten van light rail

De vergeten baten van light rail De vergeten baten van light rail dr. ir. Niels van Oort Assistant professor openbaar vervoer Dag van de Light rail, Maart 2013 1 Inhoud Transport Institute Delft Light rail De vergeten baten van light

Nadere informatie

N280. Ook PDV ontwikkelingen en Branchering

N280. Ook PDV ontwikkelingen en Branchering N280 Ook PDV ontwikkelingen en Branchering Wat gaan we doen? GOML en N280 Roermond Leudal Weert PDV ontwikkelingen Schetsontwerp N280/PDV in Weert Branchering Gebiedsonwikkeling Midden Limburg N 280 Waarom

Nadere informatie

Cijfers rond structurele bevolkingsdaling in chronologisch perspectief

Cijfers rond structurele bevolkingsdaling in chronologisch perspectief Cijfers rond structurele bevolkingsdaling in chronologisch perspectief Mei 2013 Als gevolg van de omvangrijke publiciteit rond het rapport Structurele bevolkingsdaling, Een urgente nieuwe invalshoek voor

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit - Files en bereikbaarheid - conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards Verkeersmodel Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 Juni 2013 Carlo Bernards 1 Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 2 Vandaag een toelichting op: Bouwen versus toepassen van een model Waarom een actualisatie van het verkeersmodel?

Nadere informatie

Bijeenkomst werkgroep -Investeren in Landschap en Leefomgeving-

Bijeenkomst werkgroep -Investeren in Landschap en Leefomgeving- Plaats : De Wiekelaar Oudleusen Datum : 9 juni 2011 Deelnemers : Anet Bovendeert, Henriëtte Koers, Jolande Onderdijk, Hein Kuijper, Henk Pierik, Wim van Lenthe, Han Brouwers, Alie Slagter Voorzitter :

Nadere informatie

N33 Assen - Zuidbroek

N33 Assen - Zuidbroek N33 Assen - Zuidbroek Bijlage 5 Uitgangspunten bij de verkeersberekeningen Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800-8002 (ma t/m zo 06.00-22.30

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 8 Onderwerp: Starterslening: evaluatie, aanpassing verordening Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

Het TB. Redenen voor vernietiging van het TB. Ingesteld beroep. Duurzaam, duurzamer, duurzaamst A4 en de Raad van State PLATOS 2008

Het TB. Redenen voor vernietiging van het TB. Ingesteld beroep. Duurzaam, duurzamer, duurzaamst A4 en de Raad van State PLATOS 2008 Het TB Frank Hofman 5 maart 2008 Duurzaam, duurzamer, duurzaamst A4 en de Raad van State PLATOS 2008 TB A4 Hoogmade Zoeterwoude Dorp Niets in TB over OWN opgenomen Autonome situatie 2020 niet realistisch,

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

Overijssel. Aan de leden van de Provinciale Statencommissies Ruimte duurzaamheid en water en Economic en bestuur

Overijssel. Aan de leden van de Provinciale Statencommissies Ruimte duurzaamheid en water en Economic en bestuur Overijssel Aan de leden van de Provinciale Statencommissies Ruimte duurzaamheid en water en Economic en bestuur Secretariaat: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwoile Telefoon 038 499 74 04 E-mail

Nadere informatie

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten CONCEPT 1 1. Inhoud 1. Toetsingscriteria... 3 1.1 Samenstelling van de toetsingscriteria...

Nadere informatie

B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n

B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n figuur 1 f i g u u r 2 V e r k e e r s t o e d e l i n g I n l e i

Nadere informatie

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen»

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen» Gemeente Barneveld T.a.v. het college van B&W en de Gemeenteraad Postbus 63 3770 AB Barneveld Voorthuizen, 5 april 2012 Onderwerp: Inspraak reactie op de voorgestelde plannen Rondweg Voorthuizen Noord.

Nadere informatie

Wilt u deze e-mail s.v.p. doorsturen naar de gedeputeerde vervoer en naar de verkeersdeskundigen van de staten fracties.

Wilt u deze e-mail s.v.p. doorsturen naar de gedeputeerde vervoer en naar de verkeersdeskundigen van de staten fracties. Van: Wim Verbruggen [mailto:wverbrug@hetnet.nl] Verzonden: woensdag 10 juni 2015 21:42 Aan: STATENGRIFFIE Onderwerp: klachten-verbeterpunten openbaar vervoer Noordoost Brabant Geachte griffie, Wilt u deze

Nadere informatie

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten Ontsluiting Hofstad III Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten emeente Houten Optie A (Ontsluiting Via Castellum- Tweerichtingverkeer) Voordelen Nadelen Herkomst Intensiteit amgras

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug

Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug Afdeling Verkeer en Vervoer Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug Datum: 12 januari 2015 Locatie: Waterbedrijf Groningen Genodigden: ondernemers Witte Lam en Hornbach

Nadere informatie