Gestandaardiseerde vragenlijsten van de FAR-methodiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gestandaardiseerde vragenlijsten van de FAR-methodiek"

Transcriptie

1 Gestandaardiseerde vragenlijsten van de FAR-methodiek Op basis van gestandaardiseerde vragenlijsten verzamelt de consultant data gedurende interviewsessies met medewerkers van de desbetreffende organisatie. De onderwerpen van deze vragenlijsten zijn gerangschikt overeenkomstig de drie bouwstenen van ons strategisch raamwerk van flexibiliteit: de omgeving (onderdeel A), de huidige flexibiliteitsmix (onderdeel B), en het flexibiliteitspotentieel dat beschikbaar is binnen de organisatorische condities, in het bijzonder technologie, structuur en organisatiecultuur (de onderdelen C, D en E). Om het dataverzamelings- en -analyseproces te versnellen kan de consultant gebruikmaken van het softwaresysteem FARSYS I. Met dit systeem kan de consultant de vragenlijst bewerken, respondenten vragen om de digitale vragenlijst te beantwoorden via een formulier, ingevulde floppy disk of internet, en de data analyseren met de FARSYS-software. Het gebruik van FARSYS resulteert in een database met de desbetreffende data en een grafische weergave van deze data in zes diagrammen: een omgevingsturbulentieprofiel, het huidige flexibiliteitsprofiel, een technologiekarakteristiek, een structuurkarakteristiek, een cultuurkarakteristiek en een beslissingsondersteunende matrix. A. De omgevingsturbulentiescan 1. Het primaire proces Als we uw eenheid of afdeling beschouwen als een producerend systeem, wat komt er dan letterlijk of figuurlijk gesproken aan de ene kant als opdrachten, taken of werkorders/grondmaterialen binnen, en wat gaat er aan de andere kant als producten/diensten uit? Gestandaardiseerde vragenlijsten van de FAR-methodiek 1

2 Input Grondmaterialen Leveranciers Werkaanbod/opdrachten Interne leveranciers Externe leveranciers Arbeidsmarkt Middelenvoorziening Technologie Financiële middelen Transformatieproces Knowhow Productiemiddelen Voorraden Producten in bewerking, aangeboden diensten Personeel Financiële middelen Informatiesysteem Output Producten/diensten PMC s Interne klanten Externe klanten 2. Met betrekking tot de grondmaterialen (input) a. Welke grondmaterialen gebruikt u? aantal onderlinge relatie ter vervaardiging van hetzelfde product/ter vervaardiging van verschillende producten b. Koopt u deze op verschillende markten voor grondstoffen? aantal afhankelijke/complementaire markten c. Hebben er recentelijk veranderingen plaatsgevonden in de levering van grondmaterialen of deelcomponenten? Zo ja, wat voor soort veranderingen? het niet meer beschikbaar zijn van grondstoffen/deelcomponenten het duurder of goedkoper worden van bepaalde grondstoffen/deelcomponenten transportproblemen van grondstoffen/deelcomponenten het ontstaan van substituut-grondstoffen/deelcomponenten d. Wat is de reactie van uw organisatie hierop geweest? het in staat zijn tijdelijk of permanent op andere grondstoffen over te schakelen het bewust gebruikmaken van meerdere grondstoffen/het beperken tot één of enkele grondstoffen vanwege kostenvoordelen het aanleggen van veiligheidsvoorraden het maken van afspraken met leveranciers e. In welke mate treden deze veranderingen op, oftewel wat zijn de gevolgen ervan (intensiteit), en hoe vaak treden ze op (frequentie)? f. Zijn (waren) deze veranderingen voorspelbaar? trendmatig/cyclisch

3 g. Zo nee, over welke informatie beschikt(e) u dan niet? soort veranderingen mate waarin veranderingen optreden tijdstip van optreden h Verwacht u in de toekomst ook veranderingen met betrekking tot grondstoffen/deelcomponenten, en hoe probeert uw eenheid/afdeling daarop in te spelen? voorspelbaar/onvoorspelbaar 3. Met betrekking tot de geleverde producten/diensten a. Produceert uw eenheid/afdeling voornamelijk standaardproducten; dat wil zeggen: zeer eenvoudige massaproducten, of ligt het accent meer op eenmalige producten, oftewel maatwerk? b. Hoeveel producten fabriceert uw eenheid/afdeling? Kunt u een indeling geven van de geleverde producten, c.q. uitgevoerde opdrachten of werkzaamheden? complementaire/substituut-producten of diensten bestaande uit gelijksoortige componenten en/of werkzaamheden/bestaande uit totaal verschillende componenten en/of werkzaamheden c. Zijn er veranderingen opgetreden of te verwachten met betrekking tot de geleverde producten? Zo ja, welke? verandering in hoeveelheid en/of verkoopvolume (kwantitatief) van producten verandering in soort product (kwalitatief), in verband met producteisen van interne en externe klanten, et cetera ontstaan van substituut-producten of gehele nieuwe producten d. Hoe speelt uw eenheid/afdeling daarop in? aantal stuurmaatregelen kwaliteit van de stuurmaatregelen snelheid van invoeren e. Zijn deze veranderingen ingrijpend of niet ingrijpend (intensiteit), en hoe vaak treden ze op (frequentie)? snelle en veelvuldige fluctuaties in omvang van te leveren producten korte levenscycli van producten snel variërende eisen van interne en externe klanten f. Zijn de veranderingen met betrekking tot de producten voorspelbaar? Zo niet, welke informatie ontbreekt er? soort verandering mate waarin tijdstip van optreden Gestandaardiseerde vragenlijsten van de FAR-methodiek 3

4 Laten we de eenheid/afdeling in haar omgeving bekijken. 4. Leveranciers van grondstoffen en basismaterialen/aanbieders/opdrachtgevers a. Wie zijn de leveranciers (van grondstoffen en halffabrikaten) van de eenheid/afdeling? diversificatie/geen diversificatie b. Is het gemakkelijk om van leverancier te veranderen? c. Is de eenheid/afdeling erg afhankelijk van deze leveranciers? Zo ja, probeert uw eenheid/afdeling deze afhankelijkheid te reduceren? d. Zijn er veranderingen te verwachten of geweest in het leveranciersnetwerk of leveranciersaanbod? Zo ja, wat voor veranderingen? e. In welke mate doen deze veranderingen zich voor (intensiteit) en hoe vaak komen deze veranderingen voor (frequentie)? f. Zijn deze veranderingen voorspelbaar? Zijn er bijvoorbeeld met betrekking tot het aanbod van grondstoffen en halffabrikaten min of meer voorspelbare pieken, die geregeld terugkeren? Is er bijvoorbeeld een jaarcyclus? Indien deze veranderingen niet voorspelbaar zijn, welke informatie ontbreekt dan? soort verandering met betrekking tot de leveranciers de mate van verandering tijdstip van optreden 5. Klanten en afnemers a. Wie zijn uw klanten/afnemers of klanten-/afnemersgroepen? interne klanten externe klanten b. Hebt u inzicht en informatie over de behoeften en eisen van deze klanten (groepen)? speciaal variërende eisen van klanten (fluctuerende hoeveelheden en types)/stabiele eisen van klanten c. Heeft het onderscheidend vermogen van uw producten betrekking op de levertijd of kwaliteit, of is het juist de prijs die doorslaggevend is? levertijd/kwaliteit/prijs

5 d. Zijn er veranderingen te verwachten met betrekking tot de klanten-/afnemersgroepen en hun eisen? Zo ja, welke? Zijn deze eisen ingrijpend? Hoe vaak komen ze voor? ingrijpend/niet ingrijpend vaak/soms onvoorspelbaar/voorspelbaar e. Wat de externe klanten betreft, verschilt dit ook per marktsegment? f. Zijn er met betrekking tot de afname van producten min of meer voorspelbare werkpieken die geregeld terugkeren? Is er bijvoorbeeld een jaarcyclus? Is de vraag van klanten voorspelbaar? 6. Markten en concurrenten a. Welke marktsegmenten (PMC s) kunnen worden onderscheiden? spreiding/concentratie fase van de levenscyclus b. Is er sprake van een bepaalde afhankelijkheid tussen deze markten? gerelateerd/niet gerelateerd elkaar versterkend/elkaar verzwakkend c. Welke positie neemt uw organisatie in op de desbetreffende markt(en) van producten of diensten of op het desbetreffende verzorgingsgebied (marktaandeel)? vrijwel onbedreigde positie tamelijk competitieve en/of kritische omgeving vitaal bedreigde positie d. Wie zijn de concurrenten van de eenheid/afdeling? e. Zijn er veranderingen te verwachten met betrekking tot de bestaande marktsegmenten? Zo ja, welke? ontstaan van nieuwe markten ineenstorten van bestaande markten f. Hoe speelt uw afdeling/eenheid daarop in? g. In welke mate treden deze veranderingen op (intensiteit)? Hoe vaak treden ze op (frequentie)? intensiteit frequentie Gestandaardiseerde vragenlijsten van de FAR-methodiek 5

6 h. Zijn de veranderingen met betrekking tot de marktsegmenten voorspelbaar? Zo nee, welke informatie ontbreekt dan? soort verandering mate van verandering tijdstip van optreden i. Zijn de uittredingsbarrières van bestaande marktsegmenten hoog of laag? al gedane kapitaalsinvesteringen schaalvoordelen gepaard gaande met deze markt(en) de distributiekanalen die zijn gevormd voor deze markt(en) de productnaam opgebouwd in deze markt(en) j. Zijn de toetredingsbarrières van nieuwe potentiële markten hoog of laag? de benodigde kapitaalsinvesteringen de benodigde schaalvoordelen om enig rendement te halen het opbouwen van distributiekanalen het vestigen van een productnaam k. Zijn er nieuwe potentiële concurrenten te verwachten? snelle en regelmatige toetreding en uittreding van concurrenten voorspelbaar/onvoorspelbaar l. Hebt u voldoende informatie over uw concurrenten (assortiment, et cetera)? snelle en goedkope registratie van klantenwensen sterkte/zwakteanalyse van de markt concurrentieanalyse 7. Distributiekanalen a. Over welke distributiekanalen beschikt uw organisatie-eenheid? b. Zijn de toetredings- en uittredingsbarrières van deze distributiekanalen groot of klein? c. Zijn er veranderingen te verwachten in het distributiesysteem (wijze van distributie)? ingrijpende/niet ingrijpende veranderingen vaak/soms onvoorspelbaar/voorspelbaar 8. Arbeidsmarkt a. Wat is de positie van uw eenheid/afdeling op de arbeidsmarkt, oftewel wat zijn de formatie- en personeelsmogelijkheden? vrijwel probleemloos werving van kwantitatief/kwalitatief voldoende personeel

7 formatiemogelijkheden tamelijk beperkt en kwetsbaar kwantitatief/kwalitatief zeer beperkte en bedreigende formatiemogelijkheden b. Hoe groot is de inleertijd, training, opleiding en scholing die vereist is om het werk te kunnen uitvoeren? uitwisselbaarheid in personeel horizontale en verticale taakverruiming c. Maakt uw organisatie-eenheid gebruik van tijdelijk personeel? Zo ja, in welke vorm (uitzendkrachten, afroepcontracten, seizoensmedewerkers, et cetera)? d. Maakt uw organisatie-eenheid gebruik van variabele werktijden, flexibele beloningssystemen of het in- en uitlenen van personeel? e. Hebt u de indruk dat er zich in de loop van de tijd binnen uw eenheid/afdeling veranderingen voordoen in de kwantiteit en kwaliteit van personeel en uitrusting (voorspelbaar/onvoorspelbaar)? Heeft de organisatie hier van tevoren op geanticipeerd (personeelsbeleid, manpower planning, et cetera)? 9. Voorziening financiële middelen a. Beschikt uw eenheid over financiële middelen, budgetten of andere middelen die nog niet zijn toegewezen? b. Welk bedrag zou uw organisatie-eenheid op dit moment maximaal kunnen vrijmaken voor extra investeringen met behulp van intern beschikbare middelen of overige middelen? c. Hoe beoordeelt u de mobiliteit van de activa c.q. financiële middelen of budgetten? mogelijkheden om beperkingen aan te brengen op de geplande outflow (personeel, productie, budgetten) mogelijkheden om grote investeringen op te splitsen in kleine onafhankelijke delen, afhankelijk van de beschikbare middelen mogelijkheden om de pay-backperiode op investeringen te variëren d. Wat is de verhouding tussen vaste en variabele kosten? Zijn in deze verhouding vaste/variabele kosten veranderingen waarneembaar? e. Wat is de verhouding tussen de directe en indirecte kosten? Zijn in deze verhouding directe/indirecte kosten veranderingen waarneembaar? Gestandaardiseerde vragenlijsten van de FAR-methodiek 7

8 f. Heeft uw organisatie-eenheid bepaalde langlopende, niet tussentijds opzegbare contracten afgesloten met bepaalde partijen? Zo ja, met welke partijen is een contract afgesloten, en wat is het contractbelang en de contracttermijn? 10. Knowhow a. Zijn er veranderingen te verwachten met betrekking tot de gehanteerde technologie/knowhow van de eenheid/afdeling? Zo ja, welke? gebruiken van nieuwe technologieën proces- of productinnovaties ontstaan van substitutietechnologieën (nieuwe technologie, die een bestaande technologie vervangt) b. Zijn deze technologische veranderingen: ingrijpend/niet ingrijpend regelmatig/onregelmatig snel/traag c. Hebt u voldoende inzicht en informatie over eventuele nieuw toe te passen technologieën (voorspelbaar/onvoorspelbaar)? Zo nee, welke informatie ontbreekt dan? soort technologische verandering mate waarin tijdstip waarop 11. Beperkingen door de overheid, statutaire beperkingen of eigen organisatie a. Hebt u te maken met specifieke overheidsbepalingen, statutaire beperkingen en/of beperkingen opgelegd door controlerende afdelingen? b. Zijn er veranderingen te verwachten met betrekking tot deze beperkingen? Zijn deze veranderingen enigszins beïnvloedbaar? Het voorgaande in overweging nemende, is het externe klimaat waaronder de organisatie moet functioneren te karakteriseren als onveranderlijk, weinig veranderlijk, tamelijk veranderlijk, veranderlijk of als zeer veranderlijk? (Omcirkel). onveranderlijk weinig veranderlijk tamelijk veranderlijk veranderlijk zeer veranderlijk

9 B. De flexibiliteitsscan In de nu volgende checklist zijn met betrekking tot de aspecten input, throughput en output van de afdeling flexibele vaardigheden weergegeven. Met behulp van deze flexibiliteitsscan (een systematisering van flexibele vaardigheden) is het mogelijk de flexibiliteitsmix van het management vast te stellen. Aan u de vraag of u voor alle vaardigheden wilt aangeven of uw afdeling daar: 1. geen gebruik van maakt; 2. weinig gebruik van maakt; 3. geregeld gebruik van maakt; 4. veel gebruik van maakt; 5. zeer veel gebruik van maakt. 1. Input 1.1 Deelcomponenten, grondmaterialen 1.2 Werkaanbod Inkopen van diverse soorten deelcomponenten en grondmaterialen (vergroting reactievermogen) Inkopen van diverse soorten grondmaterialen en deelcomponenten ter vervaardiging van hetzelfde product Tijdelijk of permanent overschakelen op alternatieve grondmaterialen en/of deelcomponenten (back-upgelegenheid) Inkopen van grondmaterialen en deelcomponenten die gebruikt kunnen worden voor de productie van verschillende soorten eindproducten (alternatieve aanwendbaarheid van grondmaterialen en deelcomponenten) Productsamenstelling zodanig maken dat het benodigde aantal verschillende deelcomponenten en grondmaterialen geminimaliseerd wordt (vergroting reactiesnelheid) Zorgen voor een gelijkmatig aanbodsvolume (contracyclisch aanbodbeleid); afremmen van aanbod tijdens piektijden, en bevorderen van aanbod tijdens daltijden Vooraf afstemmen van werkaanbod en machine- en arbeidscapaciteit; vooraf vaststellen waar eventuele knelpunten in de productie en personeelsbezetting ontstaan om daar vervolgens adequaat op in te spelen Gestandaardiseerde vragenlijsten van de FAR-methodiek 9

10 Stellen van prioriteiten met betrekking tot werkopdrachten in geval van capaciteitsgebrek: orders van belangrijke klanten (key customers) vóór orders van gewone klanten Opvullen van veiligheidsvoorraad van de verkooppunten en distributiepunten in het geval van overcapaciteit Tijdelijk of permanent kunnen overschakelen op alternatieve werkzaamheden; back-upgelegenheid in geval van overbezetting (bijvoorbeeld training) Uitbesteden van werkaanbod aan andere organisaties Uitbesteden van werkaanbod aan andere afdelingen binnen uw organisatie Productenpakket zodanig maken dat het benodigd aantal verschillende werkopdrachten geminimaliseerd wordt (vergroting reactiesnelheid) 1.3 Leveranciers (leveranciers van kerncomponenten en basismaterialen die nodig zijn voor de productie van eindproducten) Betrekken van deelcomponenten (halffabrikaten) en grondmaterialen bij verschillende, niet-gerelateerde leveranciers (multi-sourcing); minimaal beschikken over een second-supplier Betrekken van deelcomponenten en grondmaterialen van leveranciers met een zeer korte levertijd (just-in-time purchasing) Betrekken van deelcomponenten en grondmaterialen die niet in voorraad kunnen worden gehouden, van leveranciers met een betrouwbare en zo mogelijk korte levertijd Periodiciteit van orders; dat wil zeggen: de totale order gunnen aan één leverancier, maar de orders laten roteren binnen een vaste kring leveranciers; dit heeft als voordeel: risicospreiding betrouwbare leveringstijd, vanwege grotere betrokkenheid Een heel klein percentage van de deelcomponenten/ halffabrikaten zelf produceren, en de rest betrekken van leveranciers (vergroting onderhandelingsmacht) Afspraken maken met vaste (grote) leveranciers over de af te nemen hoeveelheid en de kwaliteit daarvan: vooral voor leveranciers van kerncomponenten

11 Betrekken van subassemblages bij leveranciers (comakership) Gezamenlijk met leverancier(s) ontwikkelen van deelcomponenten (co-design) Aanleggen van voorraden van grondmaterialen en/of deelcomponenten bij de leverancier(s); dat wil zeggen: het achterwaarts verschuiven van de voorraadvorming Reserveren van capaciteit bij leveranciers Reserveren van capaciteit met beding dat wanneer er geen beroep op deze capaciteit wordt gedaan, de leverancier deze capaciteit ten nutte kan maken door middel van matig rendabel stopwerk; het verschil tussen het normale rendement en het rendement van het stopwerk moet worden bijbetaald Uitbesteden van niet-kernactiviteiten aan leveranciers (outsourcing) 1.4 Arbeidsmarkt (tijdelijke arbeidskrachten) Gebruikmaken van tijdelijk personeel arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een bepaald karwei oproepcontract overeenkomst met vakantiewerkers overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten freelance overeenkomst uitzendkrachten thuiswerkers stagiairovereenkomst leer-/arbeidsovereenkomst Lenen van personeel uitzendpools externe arbeidspools (met andere bedrijven) Uitbesteden van werk (subcontractors) Aantrekken van gevarieerd en veelzijdig inzetbaar personeel Hanteren van goede procedures voor het inzetten van vervangend personeel 11 Gestandaardiseerde vragenlijsten van de FAR-methodiek

12 1.5 Technologie (technologische ontwikkelingen met betrekking tot het productieproces en productontwikkeling) Gebruikmaken van verschillende technologieën qua aard op het gebied van productie en ontwikkeling Hanteren van technologieën die zich in verschillende fasen van de levenscyclus bevinden Reduceren van commitment/afhankelijkheid met betrekking tot één bepaalde technologie Accent leggen op toegepaste R&D in plaats van fundamentele R&D Hanteren van de tactiek van de technological follower (kopiëren van nieuwe technologische ontwikkelingen betreffende productie en producten) Opstarten van multi-project researchprogramma s voor productontwikkeling; dat wil zeggen: het leggen van strategische zwaartepunten in het onderzoek dat verscheidene projecten omvat Gezamenlijk met andere organisaties/concurrenten ontwikkelen van nieuwe producten of technologische toepassingen in het productieproces in verband met de hoge ontwikkelingskosten Gezamenlijk met andere afdelingen ontwikkelen van nieuwe producten of technologische toepassingen in het productieproces in verband met de hoge ontwikkelingskosten Snel en gemakkelijk incorporeren en toepassen van nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van productie; frequent implementeren van productietechnische veranderingen Toepassen van snelle productontwikkeling en productinnovatie 2 Throughput 2.1 Productiesysteem (machines, apparatuur en hulpmiddelen die nodig zijn om deelcomponenten en grondmaterialen te verwerken en te assembleren tot eindproducten) Implementeren van een modulaire opbouw; dat wil zeg-

13 gen: standaardisatie van onderdelen en equipment, maar ook variëteit van eindproducten als gevolg van veranderingen in de configuratie normalisatie van het voorbereidingstraject normalisatie van onderdelen en materialen behoud van schaalvoordelen korte levertijden lagere voorraad van onderdelen inkoopvoordelen Inrichten van parallelle (programmeerbare) productiestromen Mogelijkheid om over te schakelen op een andere lijn/machine/werkstation (shuntflexibiliteit) Mogelijkheid om machinevolgorde te veranderen (machinerouting flexibiliteit) Mogelijkheid om volgorde van bewerkingen te veranderen binnen een vaste opstelling van productiemiddelen (productrouting flexibiliteit) Vergroten van de aanwendbaarheid/toepassingsmogelijkheden van bestaande machines en apparatuur (multipurpose machinery) Verbeteren van de omschakelbaarheid van machines en apparatuur kortere omsteltijden hogere bezettingsgraad Hanteren van omstelbare computergestuurde machines; numerically controlled machines (NC) of robotisering: bredere aanwendbaarheid van productiemiddelen lagere omstelkosten mogelijkheid om bewerkingsgang te veranderen (programmeerflexibiliteit) Toepassing van CAD/CAM (computer aided design/computer aided manufacturing) Gebruik van genormaliseerde hulpgereedschappen op diverse machines om omsteltijden te verminderen Vergroten van de onderlinge verwisselbaarheid van onderdelen en gereedschappen Verbijzonderen naar eindproduct in een zo laat mogelijk stadium van de goederenstroom; zo laag mogelijke specificiteit per onderdeel Kwaliteitsmeting in een zo vroeg mogelijk stadium van het productieproces Verkleinen van de (technische) doorlooptijd en inherent daaraan de levertijd van de producten Gestandaardiseerde vragenlijsten van de FAR-methodiek 13

14 verkleinen van het aantal bewerkingsfasen door verschillende processtappen te integreren combineren van verschillende bewerkingen (bijvoorbeeld werkassemblage en kwaliteitscontrole); flexibele fabricagesystemen accent op directe kwaliteitscontrole in plaats van controle achteraf (dingen meteen goed doen) verschuiven van tussenvoorraden naar het eindstadium van het productieproces (verhoging reactiesnelheid) afhankelijk van: toegevoegde waardeopbouw van de voorraden convergentie of divergentie van het productieproces vergroten van de productiemiddelen- en arbeidscapaciteit en verlagen van de bezettingsgraad met als gevolg dat de wachttijden tussen opeenvolgende productiefasen worden gereduceerd. Sterk afhankelijk van het type productieproces: kapitaalintensief productieproces: hoge (technische) bezettingsgraad van machines arbeidsintensief productieproces: universeel inzetbaar personeel met een hoge (organisatorische) bezettingsgraad en machines en apparatuur met een lage bezettingsgraad Oplossing: gedeelte van de capaciteit zeer hoog bezet en een ander deel zeer laag bezet. Het laag bezette gedeelte dient dan om onverwachte afwijkingen op te kunnen vangen verkorten van de (gemiddelde) bewerkingstijden per fase terugdringen van variaties in bewerkingstijden tussen machineonderdelen hanteren van prioriteitsregels en urgentieprocedures Produceren van kleine, wisselende seriegrootten Beschikken over variabele productiecapaciteit Diversificeren van productiemethoden; dat wil zeggen: het verbreden van het bestaande productierepertoire Opzetten van kleine productie-units met eigen pakket van onderdelen of producten lagere omstelkosten lagere aanloopkosten Diversificeren van productielocaties; dat wil zeggen: de productie niet geconcentreerd op één plaats

15 2.2 Informatiesystemen Decentraliseren van informatiesystemen; bijhouden en wijzigen in bestanden door individuele medewerkers Toepassen van een modulaire opbouw; decompositie in onafhankelijke deelsystemen: vergroting van de aanpasbaarheid en onderhoudbaarheid van het informatiesysteem gegevensopbouw die gemakkelijk uitbreidbaar en toegankelijk is Vergroten van de integreerbaarheid (compatibiliteit); vele mogelijkheden tot onderlinge afstemming van de verschillende deelsystemen van een informatiesysteem vergroting van de onderlinge uitwisselbaarheid van deelsystemen vergroting van de koppelingsmogelijkheden van deelsystemen; automatisch mee wijzigen van gekoppelde bestanden Vergroten van de gevarieerdheid van gebruiksmogelijkheden; universele systemen te gebruiken voor verschillende productieactiviteiten Verkorten van de responsietijd van informatiesystemen Vergroten van de overdraagbaarheid van informatie door het kiezen van de juiste presentatievorm, overzichtelijkheid, et cetera Vergroten van de gebruikersvriendelijkheid; dat wil zeggen: hoge toegankelijkheid en gemakkelijk te hanteren Beschikken over een back-upgelegenheid in geval van storingen in het informatiesysteem 2.3 Voorraden (beginvoorraden, tussenvoorraden, eindvoorraden) Het aanleggen van veiligheidsvoorraden om grote stagnaties in aanvoer of productie op te vangen van deelcomponenten en/of grondmaterialen die voor de voortzetting van het productieproces van essentieel belang zijn Het aanleggen van ontkoppelingsvoorraden, waardoor twee opeenvolgende fasen in het productieproces in bepaalde mate onafhankelijk van elkaar kunnen worden gemaakt (slack resources) Verplaatsen van tussenvoorraden naar de beginfase van het productieproces om de alternatieve aanwendbaar- Gestandaardiseerde vragenlijsten van de FAR-methodiek 15

16 heid van deze voorraden te verhogen (verhoging reactievermogen); dat wil zeggen: stroomopwaarts verschuiven van de voorraad (het klantenorderontkoppelpunt naar links brengen) Het aanleggen van voorraad gereed product speculatieve voorraden; deze worden gehouden met de bedoeling om voordeel te behalen uit verwachte prijsveranderingen (grote reactiesnelheid) seizoensvoorraden; om fluctuaties in de afname op te vangen 2.4 Producten (in bewerking) Verkorten van de lead time van producten; dat wil zeggen: een snelle orderacceptatie, materiaalverzameling, korte technische doorlooptijden en snelle aflevering Variëren van het productassortiment; uitbreiding/ inkrimping van het assortiment (assortimentsflexibiliteit) Variëren in de kwantitatieve samenstelling van de productmix (mixflexibiliteit) Variëren van het productvolume Samenstellen van een complementaire productmix; combinatie van producten die zeer fluctuatiegevoelig zijn met producten met een meer constant volume Leveren van een zo breed mogelijk pakket van producten verkerend in verschillende fasen van de levenscyclus, waardoor de gevoeligheid voor fluctuaties in de conjunctuur afneemt Leveren van maatwerkproducten (specialties); kleine series voor essentiële klanten (key customers) Snel en gemakkelijk opnemen van spoedorders met als gevolg dat uitzonderingen zullen moeten worden gemaakt in de planning; leveren van extra orders op korte termijn Snel en gemakkelijk nieuwe producten kunnen leveren (toevoeging assortiment) met daaruit voortvloeiende veranderende productietaken (productinnovatieflexibiliteit)

17 2.5 Personeel (vaste medewerkers) Verbeteren van de vakbekwaamheid van personeel (upgrading van personeel); management development, interne opleiding van medewerkers Toepassen van horizontale taakverruiming (job enlargement); dat wil zeggen: het kunnen verrichten van een breder repertoire aan uitvoerende activiteiten: job rotation om de multi-inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren; vooral voor zeer kwetsbare taken vergroten van de overdraagbaarheid en uitwisselbaarheid van functies Toepassen van verticale taakverruiming (job enrichment); dat wil zeggen: het verkrijgen van een grotere beslissingsbevoegdheid over de uit te voeren activiteiten: het stellen van prioriteiten met betrekking tot de uit te voeren productietaken overlaten aan medewerkers; grotere regelcapaciteit voor medewerkers een continue kwaliteitsbeoordeling door de desbetreffende medewerker zelf (intrinsiek), naast een eventuele aparte kwaliteitscontrole (extrinsiek) verhogen van opleiding; te grote taakverruiming (zonder extra opleiding) kan leiden tot efficiency- en kwaliteitsverlies Inzetten van crashploegen (vlinders, vliegende brigades); dat wil zeggen: ploegen die uitsluitend dienen voor het opknappen van allerlei onverwachte karweien (universeel inzetbaar personeel) Creëren van: kernfuncties allround functies Toepassen van flexibele beloningssystemen beloning gekoppeld aan prestatie winstdeling aandelenparticipatie Variëren van werktijden variëren van werktijden afhankelijk van het seizoen; werktijd niet alleen aangepast aan de piekdrukte, maar kan ook in daluren worden verkort verschuiven van werktijden om zodoende dure machines langer te laten draaien, of om knelpuntfactoren c.q. bottlenecks in het productieproces te reduceren Gestandaardiseerde vragenlijsten van de FAR-methodiek 17

18 maken van goede afspraken voor overwerk compenseren van overwerk in vrije tijd (tijd-voortijdregeling) hanteren van een flexibel dienstrooster toepassen van flexi-time (bloktijd en variabele tijd); geschikt voor organisaties met een fluctuerende werklast; de werknemers mogen hierbij hun eigen begin- en eindtijd bepalen, maar moeten op bepaalde vaste tijden (bloktijd) aanwezig zijn Afsluiten van flexibele arbeidsovereenkomsten functiecontract: arbeidsduur voor onbepaalde tijd, waarbij de lengte van de arbeidsduur niet in uren is uitgedrukt, maar bepaald wordt door de te verrichten werkzaamheden verbonden aan de functie deeltijd/parttimecontract Uitlenen van medewerkers op tijdelijke basis aan andere afdelingen Creëren van een interne arbeidspool, waarvan de afdelingen, afhankelijk van hun werkdruk, gebruik kunnen maken 2.6 Financiële middelen Verhogen van de beschikbaarheid over nog niet toegewezen financiële middelen (uncommitted resources) Beperken/uitbreiden van budgetten ten aanzien van productie, personeelsomvang en kapitaalsgrootte Liquideren van bepaalde activa (afstoten, verkopen) Leasen van bepaalde bedrijfsmiddelen Gemakkelijk extra investeringen kunnen doen voor bepaalde capaciteitsuitbreiding en/of nieuwe faciliteiten Opsplitsen van grote investeringen in kleinere, onafhankelijke delen, afhankelijk van de beschikbaarheid van fondsen/budgetten Verkorten van de payback -periode op investeringen Reduceren van de vaste kosten Reduceren van de indirecte kosten Beperken van langlopende, niet tussentijds opzegbare, contracten

19 3. Output 3.1 Interne klanten Leveren van eindproducten aan niet-gerelateerde interne klanten (groepen) Aanleggen van voorraden van eindproducten bij de interne klant; dat wil zeggen: het voorwaarts verschuiven van de voorraadvorming Het maken van afspraken met interne klanten onder bepaalde (aantrekkelijke) voorwaarden om een meer gelijkmatige afzet van producten te krijgen (het volplannen van productiecapaciteit) Afspraken maken met vaste (grote) interne klanten over het aantal en de soort producten en de gewenste kwaliteit daarvan (bijvoorbeeld in de vorm van jaarcontracten) Gezamenlijk met interne klanten (op specificatie) ontwikkelen van nieuwe producten (co-design) Gezamenlijk met interne klanten afstemmen van promotieacties ten behoeve van de marketing van bepaalde producten Zorgdragen voor een eenduidig aanspreekpunt voor interne klanten 3.2 Externe klanten Leveren van producten aan niet-gerelateerde externe klanten (groepen); spreiding van activiteiten Aanleggen van voorraden van eindproducten bij de externe klant; dat wil zeggen: het voorwaarts verschuiven van de voorraadvorming Maken van afspraken met grote externe klanten (key customers) over maatwerkproducten (specialties) Afspraken maken met vaste (grote) externe klanten (key customers) over het aantal en de soort producten en de gewenste kwaliteit daarvan (bijvoorbeeld in de vorm van jaarcontracten) Beïnvloeden van het afnamepatroon van externe klanten om het werkaanbod meer te egaliseren Zorgdragen voor een eenduidig aanspreekpunt voor externe klanten Gestandaardiseerde vragenlijsten van de FAR-methodiek 19

20 3.3 Product-marktcombinaties (PMC s) Afzetten van producten op geografisch gespreide markten Afzetten van producten op niet-gerelateerde markten Afzetten van producten op markten die verkeren in verschillende fasen van de levenscyclus Verkleinen van de uittredingsbarrières van al gepenetreerde PMC s Verkleinen van de toetredingsbarrières van nog niet gepenetreerde PMC s (bijvoorbeeld door het ontwikkelen van extra knowhow of het verlagen van de standaardkostprijs) Aanbieden van capaciteit als combinatie van productiecapaciteit en werkvoorbereiding (vooral belangrijk bij specialties) Lanceren van al bestaand product op nieuwe markten Introduceren van nieuwe producten op al bestaande markten Introduceren van nieuwe producten op nieuwe markten Informatie Voor het kiezen van de juiste vaardigheden om op de turbulente omgeving in te spelen zal uw afdeling over bepaalde informatie moeten beschikken. Geef voor elke van de onderstaande informatieverzamelingsactiviteiten aan of uw organisatie deze activiteit: 1. niet uitvoert 2. soms uitvoert 3. geregeld uitvoert 4. vaak uitvoert 5. zeer vaak uitvoert Informatieactiviteiten Afbakenen en definiëren van grondmaterialen- en deelcomponentenmarkten Opstellen van een analyse met betrekking tot alternatieve grondmaterialen en deelcomponenten Opstellen van een kwetsbaarheidsanalyse met betrekking tot de verkrijgbaarheid van grondmaterialen en deelcomponenten; informatie verzamelen over beschikbare soorten en hoeveelheden grondmaterialen en deelcomponenten (kwalitatief en kwantitatief)

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos. Groningen, februari 2006

Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos. Groningen, februari 2006 Polca als innovatief materiaalbeheersingssysteem Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos Groningen, februari 2006 Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Bedrijfskunde Cluster Ontwerp van Productiesystemen

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

Verkoop en marketing

Verkoop en marketing Kwaliteit in Praktijk VERKOOP EN MARKETING februari 2005 B1-4 Verkoop en marketing Ir. Jan Maas Inhoud Samenvatting, leeswijzer en toepassing 2 Kwaliteit bij verkoop en marketing 3 Het verkoop- en marketingproces

Nadere informatie

Shared EDA Centre Business plan

Shared EDA Centre Business plan 2008 Shared EDA Centre Business plan Rick Stroot STRiTec Technical Consultancy Versie 2.1 (22-7-2008) Inhoud Technical Consultancy 1 Achtergrond... 3 2 Doelstellingen... 3 3 Organisatie... 4 3.1 Tijdsbestek...

Nadere informatie

Make-or-Buy beslissingen, zelf doen of uitbesteden

Make-or-Buy beslissingen, zelf doen of uitbesteden Make-or-Buy beslissingen, zelf doen of uitbesteden CA 1.6-1 CA 1.6 Make-or-Buy beslissingen, zelf doen of uitbesteden Doel We spreken van uitbesteding als resultaat van een make or buy-beslissing indien

Nadere informatie

Nieuwe Drukvormen. Onderzoek naar veranderprocessen in de grafische industrie. Richard van Hoorn, Onderzoek & Advies

Nieuwe Drukvormen. Onderzoek naar veranderprocessen in de grafische industrie. Richard van Hoorn, Onderzoek & Advies Nieuwe Drukvormen Onderzoek naar veranderprocessen in de grafische industrie Richard van Hoorn, Onderzoek & Advies De Kreek 1 3823 TG Amersfoort Amersfoort Tel: 06-55962062 info@richardvanhoorn.nl www.richardvanhoorn.nl

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

Risicomanagement en informatiebeveiliging

Risicomanagement en informatiebeveiliging PART 13-B Risicomanagement en informatiebeveiliging Dit rapport heeft 65 pagina s CC/sk/rn Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Begrippen in risicomanagement en informatiebeveiliging 4 3 In beeld brengen van

Nadere informatie

Contents Hoofdstuk 1... 5 Wat is bedrijfskunde?... 5 Wat is Richten, Inrichten, Verrichten en Berichten?... 5 MesoMacroModel... 6 Hoofdstuk 2...

Contents Hoofdstuk 1... 5 Wat is bedrijfskunde?... 5 Wat is Richten, Inrichten, Verrichten en Berichten?... 5 MesoMacroModel... 6 Hoofdstuk 2... Samenvatting OIB Contents Hoofdstuk 1... 5 Wat is bedrijfskunde?... 5 Wat is Richten, Inrichten, Verrichten en Berichten?... 5 MesoMacroModel... 6 Hoofdstuk 2... 8 Wat is een strategie?... 8 SWOT analyse...

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

De toekomst van flexibele arbeid: hoe flexibel is Nederland?

De toekomst van flexibele arbeid: hoe flexibel is Nederland? : hoe flexibel is Nederland? Een onderzoek van TNO naar flexibiliteitstrategiën van Nederlandse bedrijven in opdracht van de ABU Een onderzoek naar flexibiliteitsstrategieën van Nederlandse bedrijven in

Nadere informatie

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Werken met supply chain management Werken met supply chain management A.R. van Goor W. Ploos van Amstel Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

Inleiding organisatiekunde Toolbox

Inleiding organisatiekunde Toolbox Inleiding organisatiekunde Toolbox Loek ten Berge Marco Oteman m.m.v. Johan van Kooten bussum 2011 Dit extra materiaal hoort bij de vierde, herziene uitgave van Inleiding organisatiekunde van Loek ten

Nadere informatie

Shared Services in Den Haag

Shared Services in Den Haag P a g i n a 1 Shared Services in Den Haag Scriptie over de vorming van een Shared Service Center Automatisering bij de gemeente Den Haag Studie Bestuurskunde Faculteit Sociale Wetenschappen Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Groei in organisaties: De relatie met incident- en changemanagement volgens CMM en ITIL

Groei in organisaties: De relatie met incident- en changemanagement volgens CMM en ITIL Groei in organisaties: De relatie met incident- en changemanagement volgens CMM en ITIL Hessel Mooiman Amsterdam, 2008 EDP Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Studiebegeleider: Bedrijfscoach:

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Market intelligence en e-marketing

Market intelligence en e-marketing Market intelligence en e-marketing I. Informatiebehoefte en market intelligence II. Customer relationship management (CRM) III. Direct marketing IV. Digitalisering; internet en marketing De voortdurend

Nadere informatie

Kijk op de organisatiepraktijk

Kijk op de organisatiepraktijk Kijk op de organisatiepraktijk Algemene managementkennis op basis van het NEMAS - programma UITWERKINGEN Ad Bakker Ton Verweij Derde, herziene druk De serie Kijk op de organisatiepraktijk bestaat uit:

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie