Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting Rijksbegroting voor het jaar Hoofdstuk X Departement van Defensie Hoofdstuk XIII Departement van Economische Zaken Nr.25 LIJST VAN ANTWOORDEN INZAKE DE AANSTAANDE VERVANGING VAN DE NEPTUNE-VLIEGTUIGEN VOOR DE KONINKLIJKE MARINE Ontvangen 17 mei 1978 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage, 17 mei 1978 Onderwerp: Antwoorden op vragen betreffende de Neptune-vervanging'. Hierbij bied ik u aan, mede namens mijn ambtgenoot van Economische Zaken, de antwoorden op de door u en de leden van uw commissies gestelde vragen betreffende de vervanging van de Neptune-vliegtuigen. Een aantal vragen vooral op het gebied van Economische Zaken, vergt meer tijd voor beantwoording. Deze zullen u zo spoedig mogelijk worden toegezonden. De Minister van Defensie, W. Scholten ' Op 20 april 1978 had de voorzitter van de vaste Commissie voor Defensie reeds aan de vaste Commissies voor Defensie en voor Economische Zaken het volgende geschreven ingevolge het besluit van de commissies dat hij met de bewindslieden zou spreken over de voor de commissies beschikbare reactietijd: «Naar aanleiding van het mondeling overleg over de vervanging van de Neptune, heb ik nader met de Minister van Defensie besproken hoe de Regering een eventuele beslissing tot vervanging ter kennis van de commissies zal brengen. De Minister heeft mij in dit gesprek verzocht u mede te delen dat de Regering de volgende procedure zal volgen: de Regering zal de vaste Commissie voor Defensie van haar voorgenomen beslissing op de hoogte stellen veertien dagen voordat zij voornemens is zich definitief te committeren». 2 vel Tweede Kamer, zitting ,14800 hoofdstukken X en XIII, nr. 25 1

2 1 Het wapen- en sensorsysteem van de ORION tot en met de versie die wordt aangeduid als «up-date II» is volledig ontwikkeld en in de praktijk beproefd. Het wapen- en sensorsysteem van de NIMROD MKII is vastgesteld en is in ontwikkeling. Het wapen- en sensorsysteem van de ATLANTIC NG (Nouvelle Génération) is nagenoeg vastgesteld; met de ontwikkeling van een prototype is juist begonnen. Daar het wapen- en sensorsysteem van de ORION reeds in produktie is, mag een Nederlands aandeel daarin niet worden verwacht. Voor de systemen van de NIMROD en de ATLANTIC is een Nederlands aandeel in de ontwikkeling mogelijk; concrete aanbiedingen op dit gebied zijn gevraagd en worden eind van deze maand verwacht. Onderlinge vergelijking van de systemen is slechts mogelijk door de bewezen kwaliteiten van de ORION af te zetten tegen de verwachtbare kwaliteiten van de NIMROD en ATLANTIC, zoals die naar voren komen uit opgaven van de fabrikanten van deze toestellen. Hiervan uitgaande kan van nagenoeg gelijkwaardige systemen worden gesproken. 2 Operationele consequenties Een bestelling van de ORION, die beschikbaar en leverbaar is, betekent dat in de tijd gezien het aantal beschikbare LRMP-vliegtuigen voor de Koninklijke Marine voldoende blijft. Aanschaf van de ATLANTIC NG, die niet voor 1985 leverbaar zal zijn, heeft tot gevolg dat tussen 1981 en 1985 het aantal beschikbare LRMP-vliegtuigen zo laag wordt, dat moet worden overgegaan tot kopen, huren of leasen van Franse ATLANTIC MK I (minimaal 4). Financiële consequenties ORION ATLANTIC (AANL) 1 «Fly away» prijs, d.w.z. het vliegtuig inclusief alle wapen- en sensorsystemen (prijspeil 1981) f 40 min. f 64 min. Geschatte programmakosten voor 13 vliegtuigen inclusief logistieke ondersteuning (prijspeil 1981) ca. f 800 min. ca. f 1200 min. 2 Materiële exploitatiekosten op jaarbasis, gebaseerd op: brandstof f 5 min. f 3,2 min. revisies (onderdelen), reparatiekosten (bij 6500 vlieguren per jaar) f 11,2mln. f 17,3 min. 1 Dit betreft de speciaal voor Nederland ontwikkelde versie van de ATLANTIC, die eerder beschikbaar kan komen. Naar verwachting zal de prijs van de ATLANTIC NG lager zijn. 2 Gebaseerd op ATLANTIC (AANL). Daar de ORIONS begin 1981 beschikbaar zijn, werd nimmer onderhandeld over de huren of leasen maar slechts over het kopen van deze vliegtuigen. Een prijsopgave van de Amerikaanse regering werd ontvangen voor de aanschaffing van de eerste vier ORIONS van de versie «up-date II» die per stuk f 40 min. (prijspeil 1981) moeten kosten. Ten aanzien van de ATLANTIC geldt dat de Franse Minister van Defensie heeft gezegd bereid te zijn naar een oplossing te zoeken om Nederland tegemoet te komen voor wat betreft een eventuele overbrugging van de periode Nadere bijzonderheden hierover en de eventuele financiële gevolgen zullen eind mei bekend zijn. Tweede Kamer, zitting , hoofdstukken X en XIII, nr. 25

3 In een vroeger stadium (1976) zijn door de Engelse luchtmacht vier NIM- RODS MK I op leasebasis aangeboden met het recht deze aan te kopen en te laten ombouwen tot de versie MK II. De hiermee gemoeide kosten waren buitensporig hoog. Bovendien is door de beslissing 11 NIMRODS MK I te bestemmen voor de AWACS-rol, dit aanbod doorkruist. 3 Gezien de logistieke gevolgen van een keuze voor een beperkt aantal vliegtuigen van een bepaald type nu en mogelijk van een ander type later moet deze vraag ontkennend worden beantwoord. De keuze voor een bepaald type die thans moet worden gemaakt, zal bepalend zijn voor de gehele serie. Overigens bestaat wel de mogelijkheid - rekening houdend met de beschikbare financiële middelen - niet in één keer 13 nieuwe toestellen te betrekken, maar de aanschaf op te splitsen in enkele kleinere series. Dit laatste geldt uitsluitend voor de ORION. 4 De ontvangen offertes hebben voornamelijk betrekking op de «fly-away» prijs van de betrokken vliegtuigen. Deze heeft betrekking op complete vliegtuigen, dus inclusief alle wapen- en sensorsystemen en bedraagt voor de verschillende vliegtuigtypes (op prijspeil 1981): NIMROD ATLANTIC (AANÜ' ORION Prijs per vliegtuig f 88 min. f 64 min. f 40 min. Prijs voor 13 vliegtuigen f 1144 min. f 832 min. f 520 min. ' Naar verwachting zal de prijs van de ATLANTIC NG lager zijn Daarnaast moet bij de aanschaffing rekening worden gehouden met de kosten van logistieke ondersteuning die ca. 35 tot 40% van de totale vliegtuigprijs bedragen. Deze kunnen echter pas bij de bestelling nauwkeurig worden vastgesteld. Op basis van een schatting van deze kosten zouden de totale programmakosten het volgende beeld opleveren: NIMROD ATLANTIC (AANL)' ORION Totale programmakosten voor 1 3 vliegtuigen, inclusief logistieke ondersteuning (prijspeil 1981) ca. f 1700 min. ca. f 1200 min. ca. f 800 min. ' Naar verwachting zal de prijs van de ATLANTIC NG lager zijn. De exploitatiekosten van de drie vliegtuigen zijn niet in elk opzicht onderling vergelijkbaar. Zij kunnen echter tamelijk nauwkeurig worden bepaald aan de hand van de voornaamste elementen die bij de vliegtuigexploitatie een rol spelen: brandstofverbruik, deelrevisie (casco en motoren), materialen (bij voorbeeld reservedelen) en reparatie en revisie van componenten. De bedragen in onderstaand staatje zijn op jaarbasis voor 13 vliegtuigen bij 6500 vlieguren per jaar (prijspeil 1978). NIMROD ATLANTIC ORION Brandstof Deelrevisie (casco) Deelrevisie (motoren) Materialen (bijv. reservedelen) en reparatie en revisie van componenten f 10 min. f 3,25 min. f 5 min. f 5,80 min. f 1,95 min. i f 20 min. f 3,25 min. f 2,60 min. (gegevens zijn opgevraagd) f 8,25 min. f 6,66 min. ca. f 30 min. f 20,55 min. f 16,21 min. Tweede Kamer, zitting , hoofdstukken X en XIII, nr. 25 3

4 Aannemende dat met af leveringsvoorwaarden wordt gedoeld op de tijdstippen waarop de toestellen kunnen worden geleverd, is dit voor de NIM- ROD , voor de ATLANTIC en voor de ORION Van de Franse overheid is een compensatie-aanbod te verwachten omstreeks 25 mei a.s. Door de Engelse overheid is vooralsnog geen compensatieaanbod gedaan. Aan de desbetreffende Franse en Engelse industrieën werd verzocht uiterlijk 20 mei a.s. een definitief prijs- en compensatieaanbod in te dienen. 6 Het opstellen van een totaaloverzicht van de in de offertes aangeboden compensatie bij de verschillende opties zal, zo zij compleet zijn, slechts enkele dagen in beslag nemen. Het produceren van een dergelijk overzicht is evenwel pas mogelijk, wanneer alle relevante gegevens voorhanden zijn en kan derhalve eerst geschieden, nadat een definitief prijs- en compensatieaanbod van de respectievelijke overheden en industrieën is ontvangen. 7 De aan de Franse regering gevraagde gegevens zullen per eind mei beschikbaar zijn. Voor datzelfde tijdstip is om het definitieve Britse aanbod gevraagd. Hierdoor en doordat de «letter of offer and acceptance» van de Amerikaanse regering is verlengd zal de uiteindelijke beslissing naar de vooruitzichten van dit moment in de loop van juni kunnen worden genomen. 8 Het tijdstip van de eventuele bestelling van de ORION kon enigermate worden uitgesteld, zonder dat dit de prijs beïnvloedde. Hierdoor is wel de leverdatum van het eerste vliegtuig opgeschoven van december 1980 naar maart Uiteraard zijn hierdoor de operationele problemen in verband met de vervanging van de NEPTUNE vergroot. 9 Zowel bij aanschaf van de NIMROD als bij die van de ATLANTIC is samenwerking mogelijk op het gebied van de logistiek, bevoorrading, verwerving en onderhoud en operationele opleiding. Met Noorwegen zijn voorbereidende besprekingen over logistieke samenwerking met betrekking tot de ORION gevoerd. In de Europese Programma Groep is pas zeer onlangs gesproken over mogelijke samenwerking op het gebied van LRMP-vliegtuigen. De mogelijkheden daarvoor kunnen pas op langere termijn worden beoordeeld. 10 De NEPTUNE-vliegtuigen beschikken thans voor de uitvoering van hun onderzeebootbestrijdingstaak over de technische mogelijkheid nucleaire dieptebommen af te werpen. De vraag of ook de opvolgers van de NEPTU- NES over deze mogelijkheid zullen moeten beschikken, zal pas worden beantwoord in het licht van de operationele omstandigheden en van de effectiviteit van de onderzeebootbestrijdingsmiddelen, die bestaan op het moment waarop de vervangende toestellen ter beschikking komen. 15 Zowel op politiek als op militair niveau worden over de vervanging van de NEPTUNE-vliegtuigen regelmatig besprekingen gevoerd met Groot-Brittannië. Eind mei wordt nog een demonstratievlucht met de NIMROD georganiseerd. In dit verband wordt ook verwezen naar het laatste gedeelte van het antwoord op vraag 2. Tweede Kamer, zitting , hoofdstukken X en XIII, nr. 25 4

5 16 Ontkend wordt dat de MK II in de vergelijking van de drie eventuele opvolgers van de NEPTUNE in het situatierapport summier is behandeld. De thans beschikbare informatie over het toestel die voor een vergelijking van belang is, werd in het situatierapport verwerkt. 17 Bij de keuze van het vervangende vliegtuig zijn, bezien vanuit het standpunt van Defensie, vooral de volgende criteria van belang: a. De operationele hoedanigheden. b. De beschikbaarheid in de tijd. c. De kosten van de vervanging. Ad a. Verwezen wordt naar het op 7 april aangeboden situatierapport. Ad b: De NIMROD is niet voor eind 1982 beschikbaar. Ad c. De voorlopige prijs van het NIMROD-programma bedraagt bijna het dubbele van het ORION-programma en wordt voor ca. f 900 min. niet gedekt in de meerjarenramingen van Defensie. Echter wordt nog een nadere offerte voor de NIMROD tegemoet gezien. 18 De totstandkoming van een «Memorandum of Understanding» over de «two-way street» tussen de Verenigde Staten en Nederland en de eventuele aankoop van de ORION zijn gescheiden zaken. Het memorandum bedoelt in zijn algemeenheid de verbetering te regelen van de mogelijkheden voor de Nederlandse en Amerikaanse industrieën om tot de realisering van de «two-way street»-gedachte te komen. De eventuele aankoop van de ORION is een eenmalige zaak en dient derhalve los daarvan te worden beschouwd. Het streven is erop gericht dat - mocht het «Memorandum of Understanding» worden afgesloten - de aankoop van de ORION onder de bepalingen daarvan zal komen te vallen, waardoor wellicht betere mogelijkheden voor de Nederlandse industrie worden geschapen. 19 Bij het overleg dat Staatssecretaris Van Eekelen in Washington heeft gevoerd, is de compensatie voor het overheidsdeel van de ORION-uitrusting (de z.g. «government furnished equipment»), die ca. 50% van de totale waarde uitmaakt, ter sprake geweest. Ondanks voorstellen van Nederlandse zijde dat de Verenigde Staten Nederlandse uitrusting zouden aanschaffen, is het Amerikaanse regeringsstandpunt tot nu toe dat voor dit overheidsdeel geen compensatie wordt gegeven. Door de Amerikaanse overheid is dan ook niet meer toegezegd dan dat men dit aspect nader zou bezien. Wel heeft de Amerikaanse overheid aangeboden te komen tot het afsluiten van een «Memorandum of Understanding» (zie vraag 18). Het definitieve compensatieaanbod van Lockheed wordt eind mei verwacht. 22 Ofschoon het de Regering bekend is, dat Lockheed met een aantal andere landen compensatieovereenkomsten heeft afgesloten in, verband met het feit dat deze landen de ORION aanschaften, is over de inhoud daarvan, noch over de realisering enige informatie beschikbaar. 27 Door de Regering en door Defensie is regelmatig - ook bij het recente bezoek van Staatssecretaris Van Eekelen aan Washington - bij de Amerikaanse overheid aangedrongen op het mede in beschouwing nemen van de F-27 en F-28 bij het verwerven van vliegtuigen, zowel in de civiele sector als voor militaire doeleinden. Tot op heden zijn hierop echter geen formele reacties ontvangen. Tweede Kamer, zitting ,14800 hoofdstukken X en XIII, nr. 25 5

6 29 Aan het voorstel van Dassault voor de versnelde levering van de ATLAN- TIC (AANL) kleven inderdaad bezwaren. Deze hangen vooral samen met het ontbreken van voldoende tijd voor de ontwikkeling van het wapen- en sensorsysteem. Dit laatste zou moeten geschieden door de Koninklijke marine in samenwerking met Fokker en HSA. De Koninklijke marine, de Franse marine en deze industrieën zijn van mening, dat binnen het beschikbare tijdsbestek een en ander niet te verwezenlijken is. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat de gewenste standaardisatie nadelig wordt beïnvloed door afwijking van het wapen- en sensorsysteem van de latere versie. 30 Ten tijde van de aanschaffing van de ATLANTIC MK I werd door de deelnemende landen (de Bondsrepubliek, Frankrijk, Italië en Nederland) een internationaal consortium gevormd, dat onder de naam CIGMA (Centre lnternational de Gestion Atlantic), de logistieke ondersteuning van de ATLANTIC verzorgt. CIGMA is gevestigd in Toussus-le-Noble bij Parijs en functioneert naar behoren. Het personeel wordt door de deelnemende landen geleverd, terwijl ieder land ook bij toerbeurt de directeur levert. 31 Het casco van de ATLANTIC MK I is, op enkele verbeteringen of wijzigingen na, gelijk aan dat van de ATLANTIC NG. Voor wat de wapen- en sensorsystemen (electronica) betreft zal de AT- LANTIC NG geheel verschillen van de ATLANTIC MK I door de toepassing van nieuwe technologische ontwikkelingen. 32 De Franse regering biedt niet rechtstreeks een oplossing voor de uitrusting van de ATLANTIC omdat dit een zaak is van de fabrikant. Wel zal van de zijde van de Franse regering nader contact tussen de Franse industrie en de Nederlandse industrie worden bevorderd. De Franse regering is ook bereid controle op de industriële activiteiten uit te oefenen en dit op basis van wederkerigheid in een met de Nederlandse Regering te sluiten akkoord op te nemen. 33 De Franse Minister van Defensie heeft toegezegd te zullen zoeken naar een oplossing voor de overbruggingsperiode. Beschikbaarstelling van vier AT- LANTICS MK I door de Franse overheid wordt als een essentiële voorwaarde gesteld voor een eventuele aankoop door Nederland van de ATLANTIC NG. 34 De Franse ontwikkelingen met betrekking tot de ATLANTIC werden steeds nauwlettend gevolgd. Dit geschiedde onder meer tijdens besprekingen in het «Comité Directeur Atlantic», dat bestaat uit hoge functionarissen van de deelnemende landen. Op 10 februari heeft Staatssecretaris Van Eekelen de Franse ambassadeur in Nederland verzocht de Franse voornemens ten aanzien van de ontwikkeling van de ATLANTIC NG nauwkeurig te omschrijven. Eind februari 1978 werd van Franse zijde meegedeeld, dat de Minister van Defensie akkoord was gegaan met de bouw van prototypes en daarvoor gelden beschikbaar had gesteld. Op dat moment werd de ATLANTIC NG een serieuze kandidaat voor de vervanging van de Neptunevliegtuigen. De intensiteit van de contacten met Franrijk blijkt verder uit het feit, dat op verzoek van de Koninklijke Marine op 15 maart 1978 een offerte werd ontvangen vooreen zogenaamde tussenversie van de ATLANTIC NG: de AT- LANTIC (AANL), die eerder zou kunnen worden geleverd, namelijk vanaf eind Overigens wordt verwezen naar het antwoord op vraag 29. Tweede Kamer, zitting , hoofdstukken X en XIII, nr. 25 6

7 35 Aangenomen moet worden dat het functioneren en de prijsstelling van vliegtuigen, waarvan bepaalde deelsystemen van het wapen- en sensorsysteem nog niet ontwikkeld zijn, overeenkomen met de gedane opgaven. In het contract moeten zekerheden worden ingebouwd, dat de vliegtuigen bij eventuele aflevering voldoen aan de gestelde eisen en dat zij geleverd worden tegen de afgesproken prijs. 36 Een prijsofferte voor de ATLANTIC (AANL), die vanaf eind 1983 geleverd kan worden, werd op 15 maart 1978 ontvangen. Zoals in het antwoord op vraag 29 is gesteld, zijn aan deze offerte bepaalde bezwaren verbonden. De ATLANTIC NG is pas in 1985 voor aflevering beschikbaar. Een prijsopgave voor dit toestel is aangevraagd en wordt eind mei verwacht. Voor wat betreft de prijs van de ANTLANTIC (AANL) zij verwezen naar het antwoord op de vragen 2 en Tijdens zijn bezoek aan Parijs heeft Staatssecretaris Van Eekelen gesteld, dat uiterlijk in de laatste week van mei een aanbieding moet worden ontvangen voor het totale project. 39 Een definitieve Franse order bij Dassault voor de levering van 42 ATLAN- TICS NG aan de Franse marine is spoedig te verwachten, nu de Franse Minister van Defensie heeft verklaard dat een «engagement ferme» bestaat voor 42 ATLANTICS NG. Hierbij moet worden aangetekend, dat een uitvoeringsbeslissing nog de goedkeuring van het Franse Parlement zal behoeven. Van de Franse minister werd de toezegging ontvangen dat Fokker, als Nederland tot bestelling overgaat, bij de constructie van het vliegtuig zelf op dezelfde wijze zal worden ingeschakeld als bij de huidige versie het geval was: op «single source» basis voor de totale produktie, dat wil zeggen dat uitsluitend Fokker bepaalde delen levert voor alle bestelde en eventueel nog te bestellen toestellen. 44 Dit onderwerp is tijdens het bezoek van Staatssecretaris Van Eekelen aan Bonn ter sprake gekomen. Vernomen werd dat de Duitse regering medio 1977 heeft besloten het bestaande bestand aan ATLANTICS (15 toestellen) te moderniseren voor wat betreft de operationele uitrusting. Deze modernisering moet omstreeks 1982 gereed zijn. Dit bestand zal volgens deze zelfde informatie niet voor het eind der jaren tachtig vervangen worden. Als gevolg hiervan moet worden verwacht dat niet in de komende jaren een beslissing betreffende de aanschaf van de ATLANTIC NG zal worden genomen. Als een eventuele Duitse bestelling bij SECBAT 1 geplaatst zou worden, zal Fokker, als deelnemer aan dit consortium, naar alle waarschijnlijkheid een aandeel krijgen in de produktie. 45 Met de Italiaanse regering heeft geen rechtstreeks contact over dit onderwerp plaats gehad. Voor zover bekend is de Italiaanse regering niet van plan voorlopig tot aanschaffing van nieuwe LRMP-vliegtuigen over te gaan. ' Societé Européenne de Construction de l'avion Bréguet Atlantic. Tweede Kamer, zitting , hoofdstukken X en XIII, nr. 25 7

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting voor het jaar 1985 18600 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 56 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 69 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Rijksbegroting voor het jaar 1987 19 700 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER EN VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 27 830 Materieelprojecten Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 oktober

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag S Reactie op verzoek 08-DEF-B-183

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag S Reactie op verzoek 08-DEF-B-183 Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 1 december 2008 Ons kenmerk Onderwerp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 46 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1980-1981 Rijksbegroting voor het jaar 1981 16 400 Hoofdstuk XII Departement van Verkeer en Waterstaat Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 637 Casinospelen Nr. 2 Het vroegere stuk is gedrukt in de zitting 1978-1979 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de heer Voorzitter

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum Betreft F-35 programma en Nederlandse testtoestellen

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum Betreft F-35 programma en Nederlandse testtoestellen > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl Betreft F-35

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 900 X Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1995 Nr. 86 BRIEF VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1988-1989 19 455 Marinebasis Den Helder Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage,

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Afschrift aan de Voorzitter van de Eerste

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

vrom0200983 Voorgenomen reactie van Nederland Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 november 2002

vrom0200983 Voorgenomen reactie van Nederland Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 november 2002 vrom0200983 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 november 2002 In mijn brief van 24 september jl. (SAS/2002075714) ben ik ingegaan op de reactie van de Europese Commissie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Ministerie van Defensie Postbus 20701 00 ES Den Haag Telefoon (070) - 3 18 81 88 Fax (070) - 3 18 78 88 Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Plein 2 11 CR Den Haag Datum Onderwerp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam Brussel Parijs en Utrecht Arnhem Duitse grens Nr. 237 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied

Nadere informatie

'S-G R AVE N H AG E. 9 k APR iqc"7 /J 4 i*^7 Datum: </~&'

'S-G R AVE N H AG E. 9 k APR iqc7 /J 4 i*^7 Datum: </~&' M I N I S T E R I E VAN B U I T E N L A N D S E Z A K E N 'S-G R AVE N H AG E 2C. y. s 7 / /On V E R Z O E K E BI) B E A N T W O O R D I N G. K E N M E R K, O N D E R W E R P, D A T U M EN N U M M Ministerraad,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 606 Het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een verzorgingshuis, in de aanspraken op grond van de Algemene

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 27 januari 2015 Betreft vragen over KLM. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 27 januari 2015 Betreft vragen over KLM. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 48 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 170 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 Rapport Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 2 Klacht Op 8 maart 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw M. te Rotterdam, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Douane,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 26 488 Behoeftestelling vervanging F-16 Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN DEFENSIE EN VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1974-1975 13 412 Protocol van de regeringsconferentie Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, van 20 en 21 mei te Paramaribo, en de conclusies van het

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.2662 (068.05) ingediend door: hierna te noemen 'klagers', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. Inleiding en verloop procedure

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. Inleiding en verloop procedure Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 100792/ 47 Betreft: Besluit tot wijziging van het besluit van 18 juli 2001 kenmerk 100247/37, waarbij de tarieven zijn vastgesteld die Westland Energie

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Sector Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

vaste commissie voor Defensie

vaste commissie voor Defensie Den Haag, 20 februari Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie EZ i.v.m. agendapunt 3, 4, 10, 11, 12, 15, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 FIN i.v.m. agendapunt 3, 4, 10, 11, 12, 15, 19, 23,24,25

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 X Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk X (Ministerie van Defensie) voor het jaar 1992 Nr. 5 BRIEF

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1985-1986 16431 Zeescheepsnieuwbouw Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 Rapport Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 2 Klacht Op 1 mei 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw S. te Zutphen, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Ondernemingen

Nadere informatie

Voorzienings- en reserveringsbeleid Coöperatieve Vereniging Meerewijck II u.a.

Voorzienings- en reserveringsbeleid Coöperatieve Vereniging Meerewijck II u.a. Voorzienings- en reserveringsbeleid Coöperatieve Vereniging Meerewijck II u.a. Inleiding. Zoals afgesproken in de ledenvergadering 2004 is het voorzienings- en reserveringsbeleid van onze vereniging door

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 22.1.2004 COM(2004) 32 definitief 2004/0009 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD over de omrekeningskoersen tussen de euro en de munteenheden

Nadere informatie

Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301

Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 47 25 DP Den Haag Postbus 2030 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19 582 Het toeristisch en recreatief onderwijs Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad Verslag over de stand

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 55 BRIEF VAN DE

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Ministerie van Defensie Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) - 3 18 81 88 Fax (070) - 3 18 78 88 Aan Afschrift aan Datum Onderwerp De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor To The Point Webdesign niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor To The Point Webdesign niet bindend en niet van toepassing. To The Point Webdesign betalings- en leveringsvoorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Toepasbaarheid 1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 13 419 Eurocontrol Nr. 16 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 6 februari 1980 De vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat' heeft op 28 november

Nadere informatie

Dassault Rafale Frankrijk M B C India

Dassault Rafale Frankrijk M B C India Bijlage 1 Type Land Gunning Contractdata Aantal vliegtuigen Aanvang Levering Waarvan op Waarvan levering voltooid Variant Gepland contract afgeleverd Opties Dassault Rafale Frankrijk 1999 2004 2023 M 58

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Nummer : 09-04.2014 Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Korte inhoud : De brandweerkazernes in Uithuizermeeden en Usquert voldoen al

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 071 Wateroverlast in Nederland Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

DBFM-CONTRACT PROJECT X

DBFM-CONTRACT PROJECT X XIII. Consultatiefase Bijlage II Voorbeeld Consultatieprotocol DBFM-CONTRACT PROJECT X (EG 200X/XXX-XXXXXX) DATUM Uitsluitend voor intern gebruik projectorganisatie 2 Inhoudsopgave consultatieprotocol

Nadere informatie

Partijen hebben ter zitting hun standpunten (nader) toegelicht.

Partijen hebben ter zitting hun standpunten (nader) toegelicht. Uitspraak van de Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie, nr. 16.07 d.d. 3 augustus 2016 te Amsterdam (prof. mr. J.J.C. Kabel, A.A.M. Beijersbergen van Henegouwen, mr. K.D. van Ringen, mr. A.H.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 september 2003 Rapportnummer: 2003/340

Rapport. Datum: 26 september 2003 Rapportnummer: 2003/340 Rapport Datum: 26 september 2003 Rapportnummer: 2003/340 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het UWV, kantoor Groningen, tot het moment dat hij laatstelijk contact had met de Nationale ombudsman (2 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt.

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt. Van toepassing zijn: Algemene voorwaarden Alternatieve Kadobon BV en de aanvullende voorwaarden voor kerstpakketten, relatiegeschenken en andere bedrijfskado's, zoals hieronder vermeld. Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 19.4.2010 COM(2010)153 definitief 2010/0083 (NLE) betreffende de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 18623 Verslagen van de Commissie voor de Verzoekschriften Nr. 314 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR Aan de

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 26 488 Behoeftestelling vervanging F-16 Nr. 47 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 X Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2004 Nr. 66 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service

Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service KPN B.V. versie juli 2009 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN..........................................

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

Protocol van 3 juni Houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980 (Protocol 1999)

Protocol van 3 juni Houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980 (Protocol 1999) Protocol van 3 juni 1999 Houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980 (Protocol 1999) Met toepassing van de artikelen 6 en 19, 2 van het Verdrag

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266 15 (1965) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1994 Nr. 266 A. TITEL Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouwformae v.o.f.

Algemene voorwaarden Bouwformae v.o.f. Algemene voorwaarden Bouwformae v.o.f. Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening in de ruimste zin van het woord, die door Bouwformae v.o.f.,

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Brude IT. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder KvK nummer: 55965296 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Energietransitiefonds (ETF) Oproep FAQ Veelgestelde vragen. Toepassingsgebied ETF. Klopt.

Energietransitiefonds (ETF) Oproep FAQ Veelgestelde vragen. Toepassingsgebied ETF. Klopt. Energietransitiefonds (ETF) Oproep 30.06.2017 FAQ Veelgestelde vragen Toepassingsgebied ETF 1. We veronderstellen dat een consortium van verschillende partners een project kan voorstellen. Kunt u dit bevestigen

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over de achttiende voortgangsrapportage van het project Verwerving F-35

Antwoorden op vragen over de achttiende voortgangsrapportage van het project Verwerving F-35 > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 176

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 176 42 (1995) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 176 A. TITEL Protocol betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot het Akkoord tussen het Koninkrijk der

Nadere informatie

Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE)

Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) Stap 1. Oriëntatie/Vooronderzoek U vindt uw energiekosten te hoog? U hebt in uw koopflat een eigen cv-ketel en u vindt uw

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 Rapport Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 2 Klacht Verzoeker, een Afghaanse asielzoeker, klaagt over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie

Nadere informatie

Aan: de Minister-President de Minister van Defensie de Minister van Buitenlandse Zaken. Van: Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Aan: de Minister-President de Minister van Defensie de Minister van Buitenlandse Zaken. Van: Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten Aan: de Minister-President de Minister van Defensie de Minister van Buitenlandse Zaken Van: Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten Betreft: Toestand Midden-Oosten Afgesloten 17.00 uur op 17 oktober

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 681 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met versnelde invoering toets nieuwe opleiding Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 27 830 Materieelprojecten Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 september

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Vragen Nieuw-Zeeland

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Vragen Nieuw-Zeeland De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

0 werknemers volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel en opgave van bestuurder.

0 werknemers volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel en opgave van bestuurder. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Selim Onroerend Goed B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

... I... EUROPESE RAAD TE FONTAINEBLEAU CONCLUSIES VAN HET VOORZITTERSCHAP

... I... EUROPESE RAAD TE FONTAINEBLEAU CONCLUSIES VAN HET VOORZITTERSCHAP EUROPESE RAAD TE FONTAINEBLEAU CONCLUSIES VAN HET VOORZITTERSCHAP De Europese Raad heeft op zijn bijeenkomst van 25 en 26 juni 1984 te Fontainebleau de besluiten aangenomen waarmee de vraagstukken worden

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT BEGROTINGSCOMMISSIE. Mededeling aan de leden. Betreft: Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement voor 2004

EUROPEES PARLEMENT BEGROTINGSCOMMISSIE. Mededeling aan de leden. Betreft: Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement voor 2004 EUROPEES PARLEMENT BEGROTINGSCOMMISSIE Mededeling aan de leden Betreft: Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement voor 2004 Hierbij gaat het voorstel tot krediet C 5 Begrotingsjaar 2004. DIRECTORAAT

Nadere informatie

Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen. Collegevoorstel

Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen. Collegevoorstel College V200900943 Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen Collegevoorstel Inleiding: Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding van de realisatie van het centrumplan Vlijmen is gebleken dat het noodzakelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 X Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2001 Nr. 4 BRIEF VAN

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Leveringsvoorwaarden De betalingen van uw bestelling dient te geschieden via IDeal, PayPal of per bank. Een artikel kan binnen 14 dagen retour gezonden worden. De kosten van het retour zenden

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van Across4/DeGriekseWinkel handelend onder de handelsnaam De Griekse

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 110 Wet van 6 maart 2003 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-117 d.d.11 april 2012 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mevrouw mr. A.M.T. Wigger en drs. A. Adriaansen, leden en mr. B.C. Donker als secretaris)

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Ditzo B.V., gevestigd te Zeist, hierna te noemen Aangeslotene. Procesverloop

Samenvatting. Consument, tegen. Ditzo B.V., gevestigd te Zeist, hierna te noemen Aangeslotene. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-162 d.d. 28 mei 2013 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, en mevrouw mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting De auto van consument is in

Nadere informatie

In bezwaar of beroep

In bezwaar of beroep In bezwaar of beroep Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Nederlandse overheid op grond van de Vreemdelingenwet, dan kunt u hiertegen juridische stappen ondernemen. Dit informatieblad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 X Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2004 Nr. 82 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal. Leidschendam, 13 juni 1978

Tweede Kamer der Staten-Generaal. Leidschendam, 13 juni 1978 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1977-1978 Rijksbegroting voor het jaar 1978 14800 Hoofdstuk XVII Departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne Nr.30 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

Algemene voorwaarden jouwbedrijfopinternet (Leef Concepts)

Algemene voorwaarden jouwbedrijfopinternet (Leef Concepts) Algemene voorwaarden jouwbedrijfopinternet (Leef Concepts) Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de

Nadere informatie

Kenmerk: / Betreft: verzoek om ontheffing op grond van artikel 3.20, tweede lid, en 3.24, tweede lid, van de Mediawet 2008

Kenmerk: / Betreft: verzoek om ontheffing op grond van artikel 3.20, tweede lid, en 3.24, tweede lid, van de Mediawet 2008 Besluit Kenmerk: 676322/676783 Betreft: verzoek om ontheffing op grond van artikel 3.20, tweede lid, en 3.24, tweede lid, van de Mediawet 2008 Besluit van het Commissariaat voor de Media betreffende het

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 10 (1992) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1993 Nr. 51 A. TITEL Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 B. TEKST De Nederlandse

Nadere informatie

EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM

EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM Napels, 2 december 2003 AANBEVELING VAN HET EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM AAN DE VIde EURO-MEDITERRANE MINISTERSCONFERENTIE betreffende de oprichting van een Euro-Mediterrane

Nadere informatie

gebonden nadat hij de opdracht nadrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd, dan wel reeds feitelijk met de uitvoering van de opdracht is

gebonden nadat hij de opdracht nadrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd, dan wel reeds feitelijk met de uitvoering van de opdracht is Algemene voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en transacties met betrekking tot reparatie, uitbreiding en upgrading van computer(rand)apparatuur

Nadere informatie

Koninklijke PostNL B.V., gevestigd in Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 23, 2595AK; Postbus 30250, 2500 GG Den Haag;

Koninklijke PostNL B.V., gevestigd in Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 23, 2595AK; Postbus 30250, 2500 GG Den Haag; ALGEMENE VOORWAARDEN COLLECTCLUB.NL Inhoud 1. Definities 2. Overeenkomst 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 5. Totstandkoming Overeenkomst 6. De Vervoersdienst

Nadere informatie

Garantievoorwaarden Deijne.nl

Garantievoorwaarden Deijne.nl Garantievoorwaarden Deijne.nl 1. Met uitzondering van electronische onderdelen komen voor garantie in aanmerking, verkochte en/of geleverde gebruikte voertuigdelen. 2. De koper kan slechts rechten ontlenen

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Laatste update: april 2017 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juni 2003 Rapportnummer: 2003/172

Rapport. Datum: 13 juni 2003 Rapportnummer: 2003/172 Rapport Datum: 13 juni 2003 Rapportnummer: 2003/172 2 Klacht Verzoekster klaagt over de lange behandelingsduur van haar aanvraag om toekenning van een WAO-uitkering, die zij op 26 maart 2002, en nogmaals

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 125 Defensie Industrie Strategie Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie