Gebiedsdocument. Herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebiedsdocument. Herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard"

Transcriptie

1 Gebiedsdocument Herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard Provinciaal Inpassingsplan Bommelerwaard Resultaten gebiedsproces 25 maart 27 mei juni 2014

2 1. Inleiding / aanleiding Provinciale Staten (PS) hebben op 22 januari 2014 het (ontwerp) Provinciaal Inpassingsplan Herstructurering glastuinbouw Bommelerwaard (hierna te noemen: PIP Bommelerwaard) niet behandeld vanwege tekortkomingen qua inhoud en proces. Wel hebben PS een Voorbereidingsbesluit genomen. Vervolgens heeft de statencommissie LCJ voorgesteld een informateur aan te stellen om het proces van het PIP Bommelerwaard vlot te trekken. De informateur, mevrouw A. Van Vliet, heeft gesprekken gevoerd met alle betrokkenen en het resultaat vastgelegd in een rapport: Rapport informateur herstructurering glastuinbouw Bommelerwaard (3 maart 2014). Haar overall-conclusie was dat de verschillen overbrugbaar zijn, mits alle partners op een open manier worden betrokken bij het proces. Naar aanleiding van dit rapport hebben GS van de Staten de opdracht gekregen om te komen tot een PIP "met meer zekerheden". Wezenlijk in die opdracht is het betrekken van alle partners in het gebied en een regelmatig contact met de Staten. GS hebben de opdracht voortvarend opgepakt door een gebiedsproces te organiseren over het PIP. Dit document geeft de resultaten van dat gebiedsproces in de periode 25 maart t/m 27 mei 2014 en gaat vervolgens kort in op de stappen die nog gezet moeten worden. Dit document kan gezien worden als oogst van het gebied en alle partners die betrokken zijn bij het PIP-proces. De oogst is nog niet zo concreet (en juridisch bindend) als sommigen wellicht gewenst hadden, maar dat kan in deze fase nog niet. Daarom is het van belang dat vanuit dit gebiedsdocument gezamenlijk wordt toegewerkt naar een ontwerp-pip met omlijnde afspraken; dit gebiedsdocument is de basis voor het plan van aanpak voor dit ontwerp-pip. Het plan van aanpak zal op 3 juni 2014 in GS worden behandeld, op 18 juni in de statencommissie LCJ en op 9 juli in PS. Het gebiedsdocument zal als bijlage bij het plan van aanpak worden gevoegd. 2. Proces tot nu toe In de afgelopen maanden is er in het kader van de nieuwe opdracht aan GS veelvuldig contact geweest tussen alle partners in het gebied: Tuinders (in wisselende samenstelling) LTO (Glaskracht, ZLTO, LTO-Noord) Gemeente Zaltbommel Gemeente Maasdriel Werkgroep Kassen en Landschap (WKL) Stichting plattelandswaarden (SPW) Waterschap Rivierenland Drinkwaterbedrijf Dunea Dorpsplatforms Projectbureau herstructurering tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) Provincie Gelderland Dit zijn dezelfde partners die ook met informateur mevrouw Van Vliet gesproken hebben in het kader van haar opdracht. Hierdoor is er een goede aansluiting op het proces in de Staten. 2

3 Voor de bijeenkomsten werden verder inhoudelijke adviseurs uitgenodigd op het gebied van planologie, ruimtelijke ordeningrecht, financiën en landschapsinrichting. De werksessies vonden plaats onder externe gespreksleiding. Er werden plenaire sessies georganiseerd op 25 maart, 2, 10, 24 april, 16 en 27 mei Tijdens de bijeenkomst van 2 april werd tevens een busrit door het gebied georganiseerd om gezamenlijk een beeld te krijgen (op te frissen) van de problematiek. Daarnaast werden meerdere bilaterale gesprekken gehouden tussen gedeputeerde Van Dijk en de wethouders en ambtenaren van de beide gemeenten, LTO en tuinders, WKL en SPW. Maandelijks (12 maart, 9 april, 14 mei) werd de Statencommissie Landelijk gebied, Cultuur en Jeugdzorg (LCJ) door gedeputeerde Van Dijk op de hoogte gesteld van de stand van zaken. Ook hebben de Staten op 7 mei 2014 een excursie in het gebied georganiseerd en een tweetal workshops rondom het juridisch instrumentarium in het PIP. Deze activiteiten hebben de statenleden meer inzicht gegeven in de complexiteit van de materie. De resultaten van de besprekingen in de Statencommissie werden telkens door gedeputeerde van Dijk weer teruggekoppeld naar de gebiedspartners. 3. Resultaten In deze paragraaf gaan wij in op de punten waar men het over eens is geworden in het gebied. Voor zover aan de orde is per onderwerp ook aangegeven hoe de statenleden (commissie LCJ 14 mei 2014) tegen een aantal vraagpunten aankijken. Dit laatste is van belang met het oog op de koers in het PIP. Proces Alle partners zijn consequent uitgenodigd voor alle plenaire bijeenkomsten en zij waren daar ook telkens goed vertegenwoordigd. Tijdens de bijeenkomsten hebben alle partners hun inbreng geleverd, tussen de bijeenkomsten in was er voldoende ruimte om terug te koppelen naar achterbannen, waartoe ook regelmatig werd opgeroepen door gedeputeerde Van Dijk. De partners hebben aangegeven tevreden te zijn met dit proces van werksessies en bilateraal overleg. De sfeer is in het algemeen constructief en de partners luisteren naar elkaar. Uiteraard zijn er (soms grote) verschillen van inzicht, maar men gaat respectvol met elkaar om en er is bereidheid om samen te zoeken naar mogelijkheden om de verschillen te overbruggen. De gemeenten geven aan dat ook de raadsleden meer betrokken moeten worden bij het proces; de colleges van B&W zullen daar initiatief in nemen en GS betrekken. Samenwerkingsovereenkomst 2009 In de ogen van alle partners is en blijft de Samenwerkingsovereenkomst uit 2009 (SOK) de basis voor de herstructurering. Dit betekent dat alle partners wensen dat de drie hoofddoelstellingen uit de SOK gelijkwaardig tot hun recht komen in de herstructurering, en dat het PIP hieraan moet bijdragen: 1. Toekomstperspectief voor de tuinbouwsector 3

4 2. Verbetering van de leefbaarheid 3. Verbetering van de landschappelijke kwaliteit Deze visie betekent voor het PIP dat de drie SOK-doelen niet 'los verkrijgbaar' zijn en dat, t.o.v. het liggende ontwerp (van 17 september 2013), de doelen 2 en 3 een duidelijker plaats moeten krijgen. PIP is middel, geen doel Alle partners zien in dat het PIP een middel is om voor de (integrale) SOK-doelen de ruimtelijk relevante kaders (in Wro-termen) te scheppen. Vanwege het voorbereidingsbesluit dat op dit moment van kracht is en waardoor het gebied enigszins 'op slot' staat, is het van belang dat het PIP op zo kort mogelijke termijn wordt vastgesteld. In dit gebiedsdocument concentreren wij ons daarom met name op het PIP. Maar intussen gaat de herstructurering door op basis van in de SOK gemaakte concentratie-afspraken (2009), de succesvolle verplaatsingsregeling (sinds 2010), het PHTB (sinds 2011) en de structuurvisie herstructurering (2012). Voor alle duidelijkheid: het PIP heeft alleen betrekking op de herstructureringsgebieden 1. Buiten deze gebieden gelden de overige bestemmingsplannen (o.m. bestemmingsplannen buitengebied van de gemeenten). Nieuw ontwerp-pip Het gebiedsproces zal leiden tot aanpassingen in het PIP. Afhankelijk van de impact van deze wijzigingen is er de keuze om een gewijzigd PIP vast te stellen (op basis van het liggende ontwerp en de gegeven zienswijzen) of eerst een nieuw ontwerp te maken en dat ter inzage te leggen. Gezien het intensieve gebiedsproces en de verwachte wijzigingen pleiten de partners voor het laatste: een nieuw ontwerp-pip en een nieuwe periode van ter inzagelegging. Uitvoeringsconvenant In het gebied is ook het inzicht ontstaan dat behalve over het PIP over meer zaken nagedacht moet worden om de herstructurering (integrale doelstellingen SOK) verder gestalte te geven. Dit leidt tot de wens dat de betrokken overheden een zgn. uitvoeringsconvenant opstellen. In dit convenant worden afspraken gemaakt over aspecten die niet in het PIP geregeld kunnen worden, zoals de verkeersstructuur tussen de herstructureringsgebieden, en niet-ruimtelijke onderdelen zoals duurzaamheid en waterkwaliteit. In het PIP wordt een relatie gelegd met dit uitvoeringsconvenant om zo aan burgers, bedrijven en bestuurders duidelijkheid te bieden over de realisatie van de (integrale) SOK-doelen. Statenleden zien ook de goede kanten van zo'n uitvoeringsconvenant, en benadrukken dat dit convenant concreet moet zijn, met afspraken over financiën en realisatie termijnen. Het is niet de bedoeling dat er een nieuwe SOK wordt opgesteld. Landschappelijke inpassing De partners zijn het erover eens dat de landschappelijke inpassing voor intensiveringsgebieden en reserveconcentratiegebieden op gebiedsniveau moet plaatsvinden en in extensiveringsgebieden (via maatwerk) op kavelniveau. Bij de landschappelijke inpassing is het van belang dat wordt 1 Het gaat om 16 extensiveringsgebieden bij Brakel, Nederhemert, Poederoijen, Zuilichem, Gameren, Kerkwijk-Bruchem, Hedel, Rossum en Kerkdriel; 7 intensiveringsgebieden: Brakel-Oost, Poederoijen, Zuilichem, Nieuwaal, Gameren, Kerkwijk-Bruchem en Grote Ingh; 2 reserveconcentratiegebieden: Velddriel en Zuilichem-Oost. 4

5 aangesloten bij de omgeving van de herstructureringsgebieden (bestemmingsplan buitengebied). Verder dient op een aantal plaatsen, vanwege nabijheid van het dorp, extra aandacht te worden besteed aan de bestemming van landschappelijk groen (voorbeelden Nieuwaal, Poederoijen). Er dienen eisen gesteld te worden aan de maximale bouwhoogte van kassen (nokhoogte) en bedrijfsgebouwen (variabel, bij kwetsbare plekken zoals bij het dorp of aan de dijk is het maximum lager). Tijdens het gebiedsproces is hiervoor al een voorzet gedaan die verder wordt uitgewerkt. Statenleden wensen de begrenzing in de SOK te handhaven. Dit betekent dat de landschappelijke inpassing gerealiseerd wordt binnen de aangegeven begrenzing van het intensiveringsgebied. Hiervan kan alleen in bijzondere gevallen worden afgeweken. Streefbeelden Ter inspiratie voor de landschappelijke inpassing, verkeer en andere functies (o.m. waterberging) is door alle partners de wens uitgesproken deze steviger te koppelen aan het het PIP. Er is de wens uitgesproken de streefbeelden op een gelijk detailniveau te brengen (voor het PIP) en de extensiveringsgebieden mee te nemen. Reserveconcentratiegebieden (magneetlocaties) 2 >Velddriel De partners zijn het erover eens dat Velddriel als reserveconcentratiegebied op de kaart wordt gehandhaafd. Enkelen geven daarbij aan dat dit gebied als wenkend perspectief voor grootschalige bedrijfsvestiging zou moeten dienen (90 ha), waarbij paddenstoelenteelt en glastuinbouw elkaar flankeren. >Zuilichem-Oost De partners zijn het erover eens dat het realistisch is om Zuilichem-Oost onder voorwaarden op de kaart te houden als reserveconcentratiegebied. Die voorwaarden zijn dat er (ruimtelijke relevante) eisen worden gesteld aan het moment van inzet, het type bedrijf (grondgebonden) en de herkomst van het bedrijf (uit de Bommelerwaard). Ook worden eisen gesteld aan de landschappelijke inpassing: aan de buitenranden dient een robuuste 3 landschapszone te worden gerealiseerd. Tot slot dient de verkeersproblematiek te worden meegekoppeld met de gebiedsontwikkeling. Statenleden geven aan de afspraken in de SOK te willen vervolgen. Dit betekent dat de magneetlocaties benut worden als dit in de intensiveringsgebieden niet kan; daarom wordt de term reserveconcentratiegebied uit de Structuurvisie overgenomen. Van belang hierbij is dat duidelijke vestigingscriteria worden gehanteerd. Extensiveringsgebieden Voor de toekomstbestendige bedrijven in de extensiveringsgebieden kiezen de partners voor maatwerkoplossingen. Dit betekent dat per bedrijf afspraken worden gemaakt over een op maat gesneden overgangsregeling. Hiermee is de 'nette overgangsregeling' dus geen confectie meer, maar maatwerk. 2 In plaats van de term Magneetlocatie wordt de term Reserveconcentratiegebied overgenomen uit de Provinciale verordening. Bedoeld wordt hetzelfde. 5

6 Tevens vinden alle partners het van belang dat in onbruik geraakte glasopstanden worden opgeruimd en dat daar in of via het PIP aandacht aan wordt besteed. Instrumentenmix Alle partners zien in dat met de huidige bestemmingsplannen de integrale SOK-doelen niet gerealiseerd kunnen worden. Ruimtevragende publieke doelen, zoals wegen en landschappelijke inpassing, kunnen via de huidige bestemmingsplannen namelijk niet worden geregeld. Een nieuw ruimtelijk plan, een PIP, is dus noodzakelijk. De vraag is welk juridisch instrument daarbij het beste kan worden gehanteerd. Onder de partners is duidelijk geworden dat de wens van optimale flexibiliteit en de wens van optimale zekerheid erbij gebaat is dat in het PIP met een mix van instrumenten wordt gewerkt: bestemmen bij recht waar dat kan en bestemmen via een wijzigingsbevoegdheid of een uitwerkingsplicht waar dat niet kan. Voor alle duidelijkheid: hetzij rechtstreeks (in het PIP), hetzij in tweede instantie (via een wijzigingsplan) zal er sprake zijn van een bestemming bij recht. Of bestemmen bij recht nu meteen kan (in het PIP dus) is sterk afhankelijk van de concreetheid van de plannen voor uitbreiding en nieuwe vestiging van bedrijven, maar ook van de landschappelijke inpassing, verkeer en andere publieke functies. Is die concreetheid er nu niet, dan is een systeem van wijzigingsplannen een alternatief. Belangrijk punt daarbij is het aantal wijzigingsplannen. Nadrukkelijke wens is om dit aantal zoveel mogelijk te beperken en de wijzigingsplannen zoveel mogelijk te maken op het schaalniveau van de herstructureringsgebieden. Dit zou een aantal van circa 9 wijzigingsplannen betekenen. Statenleden geven aan zich te kunnen vinden een dergelijke mix van instrumenten. Men geeft aan een zo kort mogelijke doorlooptijd te wensen. Bevoegd gezag In het gebiedsproces is door enkele partners naar voren gebracht dat de bevoegdheid voor het vaststellen van wijzigingsplannen bij GS neergelegd zou moeten worden, met het oog op een daadkrachtige en slagvaardige realisatie van de SOK-doelen. Dit standpunt wijkt af van de visie dat lokale afweging ook om een lokale bevoegdheid vraagt (dus B&W), zoals betoogd in het liggende ontwerp-pip, maar lijkt tegelijk van doorslaggevend belang voor het draagvlak onder een groot aantal partijen voor de instrumentenmix. Duidelijk is wel, dat het voorstel 'GS bevoegd' om een degelijke onderbouwing vraagt en adequate afstemming met de gemeenten. Onder statenleden lijkt er een voorkeur te ontstaan om de bevoegd gezag rol bij GS onder te brengen. Financiering uitvoering SOK, kostenverhaal De tuinbouwsector ziet in dat een vorm van kostenverhaal noodzakelijk is voor het financieren van de SOK-doelen en geeft aan bereid te zijn een bijdrage te leveren aan leefbaarheid en landschappelijke kwaliteit in de herstructureringsgebieden. Deze bijdrage zou wel gemaximeerd moeten worden. Ook vindt men het van groot belang dat de bijdrage via een 'multiplier' terug te zien is: investeringen van de sector en de verschillende overheden gezamenlijk leiden tot daadwerkelijke uitvoering van maatregelen. 6

7 Alle partners spreken uit belang te hebben bij een integrale aanpak als het gaat om de toekomstmogelijkheden voor de sector en het realiseren van de publieke doelen. Daarom willen de partners een goed inzicht in de 'businesscase' van de gebiedsontwikkeling, om op deze manier een vorm van kostenverhaal te kunnen verantwoorden. Statenleden geven aan een helder inzicht te willen hebben in de financiering van het PIP en ondersteunen het uitvoeren van een onderzoek hiernaar in samenspraak met de sector en overheidspartijen. Bedrijfswoningen De discussie over bedrijfswoningen betreft de bewoning door burgers van woningen die in de praktijk geen bedrijfsfunctie meer hebben, maar binnen de vigerende bestemmingsplannen nog wel bedrijfswoning zijn. Hoe om te gaan met deze woningen is onderwerp van een redeneerlijn die is ontwikkeld in het bestaande ontwerp-pip. Deze redeneerlijn sluit aan bij de vigerende bestemmingsplannen en houdt in dat wat illegaal was, ook in het PIP illegaal blijft. Illegaal is dan ook het gebruik van een voormalige bedrijfswoning als burgerwoning. Specifiek staat in het ontwerp-pip (17 september 2013): Extensiveringsgebied: gemeenten maken de afweging of omzetting naar burgerwoning mogelijk en/of wenselijk is. Intensiveringsgebied en magneetlocatie: tegen strijdig woongebruik wordt opgetreden, maar met de optie van legalisatie, afweging per individueel geval. Criteria voor legalisatie: Wonen frustreert de herstructurering niet. Diepe kavels komen ter beschikking voor de herstructurering. De woning krijgt een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De partners kunnen zich erin vinden dat deze redeneerlijn wordt gehandhaafd in het PIP. Wel dringt men erop aan coulant om te gaan met schrijnende situaties 3. Men roept de overheden op om de mogelijkheid om te werken met plattelandswoningen mee te nemen in het flankerend beleid. 4. Hoe verder? Themaworkshops Om een en ander verder te kunnen brengen in de richting van een nieuw ontwerp-pip zullen verschillende themaworkshops worden georganiseerd. Aan deze workshops zullen de partners in wisselende samenstelling deelnemen. Op een aantal momenten zal ook een plenaire terugmelding worden verzorgd en mogelijk een nieuwsbrief via . Het is immers van belang dat met alle partners de energie wordt vastgehouden. Streefbeelden Analyse en mogelijk uitwerking van de streefbeelden (ook van de extensiveringsgebieden), inclusief landschappelijke inpassing en verkeersontsluiting. Dit zal per gebied worden georganiseerd, waarbij het PHTB wordt betrokken, de gemeenten en de partners per gebied. Het detailniveau dient geschikt te zijn voor een vorm van koppeling aan het PIP; naar deze koppelmogelijkheid 3 In dit document worden soms kwalitatieve termen gebruikt (robuust, coulant, schrijnend e.d.), omdat deze in het gebiedsproces zo naar voren zijn gekomen. In het PIP zullen deze termen kwantitatief worden geduid. 7

8 wordt onderzoek gedaan. Met de gemeenten worden afspraken gemaakt over de koppeling aan gemeentelijk beleid, bijvoorbeeld via het uitvoeringsconvenant (zie hierna). Zuilichem-Oost Voorgesteld wordt op korte termijn een specifieke workshop te wijden aan Zuilichem-Oost vanwege de samenhang tussen extensivering, intensivering, reserveconcentratiegebied, landschappelijke waarden en verkeer. Hier zal op een gebiedsontwikkelende manier naar gekeken moeten worden, door meerdere doelen te verenigen in een samenhangende visie t.b.v. het PIP. Nieuwaal De problematiek rondom Nieuwaal is complex. Vanwege het intensiveringsgebied lijkt het dorp te worden 'ingepakt' door de glastuinbouw, waar een stuk open ruimte en/of groen dringend gewenst is met het oog op de (SOK-doelen) leefbaarheid en landschappelijke kwaliteit. Ook de verkeerssituatie vraagt om maatregelen op korte termijn. In een aparte workshop zal ook voor Nieuwaal gewerkt worden aan een samenhangende visie t.b.v. het PIP, waar de verschillende doelen een plek in hebben. Instrumentarium In het gebiedsproces zijn veel vragen gesteld over het instrumentarium. Om ze te beantwoorden worden enkele juridische workshops georganiseerd. Doel is de samenstelling van een optimale mix voor het nieuwe ontwerp-pip, waar de partners zich in kunnen vinden. Bij de workshops worden de partners ingeschakeld die nauw betrokken zijn bij de juridische constructie van het PIP. Extensiveringsgebieden Aan de hand van inventarisaties van LTO en PHTB worden keukentafelgesprekken gevoerd met toekomstbestendige bedrijven in de extensiveringsgebieden. Doel hiervan is maatwerkafspraken te maken met deze bedrijven over ontwikkelmogelijkheden, bijvoorbeeld door een toegesneden overgangsregeling. Hieruit wordt tevens een redeneerlijn afgeleid voor het PIP. Financiering, kostenverhaal Met PHTB, LTO, gemeenten en financiële adviseurs zal via workshops en eventueel nader onderzoek worden gewerkt aan een businesscase voor de herstructurering, aan de hand van nog op te stellen ontwikkelscenario's voor de bedrijvigheid en de publieke functies. Hierbij wordt de dekking vanuit private en publieke middelen benoemd en op kosten gezet. Uit deze exercitie kan een multiplier voor het kostenverhaal worden afgeleid, die via overeenkomsten of exploitatieplannen aan het PIP (met de wijzigingsplannen) kan worden gekoppeld. Paddenstoelteelt In het afgelopen gebiedsproces is de paddenstoelenteelt wat onderbelicht gebleven. Dit is bij de rondgang door de statenleden op 7 mei 2014 ook geconstateerd. In een nader te bepalen workshop zal daarom worden geanalyseerd hoe het beleid tot nu toe heeft uitgepakt, welke knelpunten er liggen specifiek voor de paddenstoelenteelt en in hoeverre die om een oplossing vragen via het PIP. Water en duurzaamheid 8

9 Met het waterschap, Dunea, PHTB en LTO zal een workshop worden georganiseerd om water- en duurzaamheidsmaatregelen te inventariseren die in het kader van de SOK opgepakt zouden worden. Daarbij wordt gestreefd naar haalbare afspraken binnen termijnen die voor de partners te overzien zijn; uiteraard worden wettelijke vereisten als uitgangspunt genomen. Voor zover er sprake is van ruimtelijke relevantie zal het PIP ingaan op de gemaakte afspraken. Voor zover dat niet het geval is zullen de afspraken een plaats krijgen in het uitvoeringsconvenant, nadat een toets is gedaan op reeds in andere kaders vastgelegde maatregelen (we gaan geen dingen dubbel doen). Uitvoeringsconvenant De partners in de SOK (gemeente Zaltbommel, gemeente Maasdriel, Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland) stellen een lijst op van afspraken die zij met elkaar wensen te maken over SOK-doelen die niet via het PIP geregeld kunnen worden. Daar hoort ook een aanpak bij voor de rol van belanghebbenden en het PHTB. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het PHTB de benodigde werkzaamheden in het kader van de herstructurering blijft coördineren. Deze afspraken worden gevoed vanuit de workshops over o.m. verkeer, duurzaamheid en waterkwaliteit. Via het uitvoeringsconvenant worden ook relaties gelegd met andere reeds gemaakte of nog te maken afspraken tussen de gebiedspartners. Voorbeeld hiervan is de zgn. Green Deal, waarin de sector, gemeenten, waterschap en drinkwaterbedrijf Dunea afspraken maken over de waterkwaliteit. Door de partners wordt met nadruk aangegeven dat het uitvoeringsconvenant qua planning gelijk op dient te lopen met het PIP-proces. Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat het uitvoeringsconvenant er niet toe dient om de SOK te herijken of nog eens opnieuw op te schrijven wat al eerder bedacht is. Wat goed geregeld is blijft goed geregeld. Flankerend beleid Als gezegd is het PIP een middel om de herstructurering mogelijk te maken. Maar er zijn nog veel meer middelen, waaronder de verplaatsingsregeling. Er zal een inventarisatie gemaakt worden van dergelijk flankerend beleid, wat vervolgens kan leiden tot nieuwe voorstellen aan de betrokken overheden (buiten PIP). Ontwerp-PIP De resultaten van dit gebiedsproces en de resultaten van de verschillende workshops zullen verwerkt worden in een nieuw ontwerp-pip. Het plan van aanpak hiervoor zal op 3 juni 2014 door GS worden vastgesteld in de vorm van een voorstel aan Provinciale Staten. De Staten zullen dit voorstel bespreken en GS vervolgens de opdracht geven het plan van aanpak uit te voeren. De vervolgplanning is globaal als volgt: juni september : themaworkshops juni oktober : opstellen ontwerp-pip en ontwerp-uitvoeringsconvenant 4 november : ontwerp-pip in GS november : ontwerp-uitvoeringsconvenant in colleges gemeenten, waterschap, provincie 20 november : ter visielegging (6 weken) ontwerp-pip februari 2015 : vaststelling PIP door PS maart 2015 : ondertekening uitvoeringsconvenant. 9

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: PIP Bommelerwaard Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit Over de inhoud van

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: PIP Bommelerwaard Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit Over de inhoud van

Nadere informatie

Rapport informateur herstructurering glastuinbouw Bommelerwaard

Rapport informateur herstructurering glastuinbouw Bommelerwaard Rapport informateur herstructurering glastuinbouw Bommelerwaard Albertine van Vliet 3 maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... pag. 3 Matrix vragen van Provinciale Staten... pag. 4 Conclusies... pag. 7 Bijlagen

Nadere informatie

Aanvulling PlanMER tuinbouw Bommelerwaard

Aanvulling PlanMER tuinbouw Bommelerwaard Aanvulling PlanMER tuinbouw Bommelerwaard Aanvulling PlanMER tuinbouw Bommelerwaard 29 november 2013 Projectnummer 70018.00.00.00.00 O v e r z i c h t s k a a r t I n h o u d s o p g a v e 1 V e r w

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PROJECTBUREAU HERSTRUCTURERING TUINBOUW BOMMELERWAARD

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PROJECTBUREAU HERSTRUCTURERING TUINBOUW BOMMELERWAARD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PROJECTBUREAU HERSTRUCTURERING TUINBOUW GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PROJECTBUREAU HERSTRUCTURERING TUINBOUW Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard

Raadsvoorstel. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard Gemeenteraad 25 november 2010 13 Kerkdriel, 27 september 2010 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard Beslispunten 1. Ingevolge

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

memo Verdeling exploitatietekort businesscase PIP Bommelerwaard

memo Verdeling exploitatietekort businesscase PIP Bommelerwaard memo Verdeling exploitatietekort businesscase PIP Bommelerwaard bestemd voor Bestuurlijk overleg 10-12-2014 datum Amersfoort, 8 december 2014 afzender Rick Meijer gezien Bestuurlijk overleg 10 december

Nadere informatie

Aan : ABT Van : Jan Oosterkamp CC : Datum : Betreft : Project : Kenmerk : Nota Handhaving Versie : Jitske van Dijk

Aan : ABT Van : Jan Oosterkamp CC : Datum : Betreft : Project : Kenmerk : Nota Handhaving Versie : Jitske van Dijk Notitie Handhaving Aan : ABT Van : Jan Oosterkamp CC : Datum : 18-8-2013 Betreft : Project : Kenmerk : Nota Handhaving Versie : 1-7-2013Jitske van Dijk 1. Inleiding In de Bommelerwaard neemt de glastuinbouw

Nadere informatie

Uitvoeringsconvenant. herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard

Uitvoeringsconvenant. herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard Uitvoeringsconvenant herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard gesloten tussen Provincie Gelderland Gemeente Zaltbommel Gemeente Maasdriel en Waterschap Rivierenland inzake het

Nadere informatie

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Gemeente Maasdriel commissie Ruimte 9 januari 2013 Teun Biemond Jan Woertman 1 Inhoud 1. Voorstellen 2.Herstructurering en Duurzaamheid 3.Duurzame

Nadere informatie

Aanmeldingsnotitie m.e.r. -beoordeling Glastuinbouw Bommelerwaard

Aanmeldingsnotitie m.e.r. -beoordeling Glastuinbouw Bommelerwaard Aanmeldingsnotitie m.e.r. -beoordeling Glastuinbouw Bommelerwaard Aanmeldingsnotitie m.e.r. -beoordeling Glastuinbouw Bommelerwaard Inhoud Rapport 5 januari 2012 Projectnummer 700.00.01.00.00 O v e r

Nadere informatie

BUITENGEBIED WIJZIGING 2017, VEERSTEEG 12A

BUITENGEBIED WIJZIGING 2017, VEERSTEEG 12A wijzigingsplan BUITENGEBIED WIJZIGING 2017, VEERSTEEG 12A vastgesteld 18 juli 2017 wijzigingsplan BUITENGEBIED WIJZIGING 2017, VEERSTEEG 12A documentstatus vastgesteld documentversie 1 IMRO-code NL.IMRO.0263.BP1165-

Nadere informatie

Waterkwaliteit binnen de normen Haalbaarheid en betaalbaarheid van ambities in de Bommelerwaard

Waterkwaliteit binnen de normen Haalbaarheid en betaalbaarheid van ambities in de Bommelerwaard Waterkwaliteit binnen de normen Haalbaarheid en betaalbaarheid van ambities in de Bommelerwaard Eize Drenth (Antea Group), Co van Dongen (werkgroep Waterkwaliteit Tuinbouw Bommelerwaard), Ton van Remmen

Nadere informatie

Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied.

Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied. Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied. 1. Inleiding Deze Toelichting baseert zich op het inpassingsplan Greenportlane, zoals

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.05 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN D66

SCHRIFTELIJKE VRAGEN D66 SCHRIFTELIJKE VRAGEN D66 Datum: 14 september 2010 Aan de voorzitter van de raad Aan de leden van de gemeenteraad/ beantwoording college: 12 oktober 2010 Onderwerp: Oprichten Sedumkwekerij te Brakel / Zuilichem

Nadere informatie

Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Bestemmingsplan Plattelandswoning Middenweg 87 en 91

Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Bestemmingsplan Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Bestemmingsplan Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Gemeente Venlo Projectnummer BRO: 211x08099 Identificatienummer: NL.IMRO.0983.BP201605MDDNWG8791-VA01 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2016, afdeling FLO, 819F8D33;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2016, afdeling FLO, 819F8D33; Besluit Provinciale Staten van Utrecht; Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2016, afdeling FLO, 819F8D33; Gelezen het concept van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en.

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en. Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en. Informatiebijeenkomst gemeenteraad Marum 20 mei 2015 Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier Agenda 1. Opening 2. Voorstellen gasten

Nadere informatie

Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten.

Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten. Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten. Aanleiding Veel ondernemers in de land- en tuinbouw maken gebruik van tijdelijke arbeidsmigranten. Ondernemers zijn verantwoordelijk voor een goede huisvesting

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Bûtewei 14A Ureterp (agrarische bedrijfswoning) Gemeente Opsterland

Ruimtelijke onderbouwing Bûtewei 14A Ureterp (agrarische bedrijfswoning) Gemeente Opsterland Ruimtelijke onderbouwing Bûtewei 14A Ureterp (agrarische bedrijfswoning) Gemeente Opsterland INHOUDSOPGAVE pagina HOOFDSTUK 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Plangebied 5 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status De voorliggende ruimtelijke onderbouwing betreft een concept waarvoor een inspraakprocedure

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten in de tuinbouwgebieden van Erica en Klazienaveen

Onderwerp: Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten in de tuinbouwgebieden van Erica en Klazienaveen svoorstel Onderwerp: Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten in de tuinbouwgebieden van Erica en Klazienaveen 2013-2018 Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Beleid en Regie Ruimtelijk Beleid Reina Beijering,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Glastuinbouw Hoeksche Waard

Informatiebijeenkomst Glastuinbouw Hoeksche Waard Informatiebijeenkomst Glastuinbouw Hoeksche Waard Deel 1 1. Introductie 2. Achtergrond regelingen: Glas voor Glas Rood voor Rood 3. Regelingen in de praktijk 4. Toelichting wijziging provinciale verordening

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Verordening Ruimte ontwerp wijzigingsbesluit ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van Zuid-Holland; Gelezen het

Nadere informatie

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enterweg 13

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enterweg 13 Aan de raad, Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enterweg 13 Voorstel: Het bestemmingsplan Buitengebied Hof vantwente, herziening Enterweg 13 overeenkomstig

Nadere informatie

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Programma Stedelijke ontwikkeling Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De initiatiefnemer van de realisatie

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 26 oktober 2009 Nummer PS : PS2009RGW22 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2009INT247037 Portefeuillehouder : Krol Titel : Project

Nadere informatie

Nota Plattelandswoningen Wijdemeren

Nota Plattelandswoningen Wijdemeren 1 Nota Plattelandswoningen Wijdemeren 1. Aanleiding Op 1 januari 2013 is de wet plattelandswoning in werking getreden. Deze wet biedt de mogelijkheid om als 'burger' in (voormalige) agrarische bedrijfswoningen

Nadere informatie

Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente

Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente Geachte mevrouw, heer, Het is enige tijd stil geweest rondom de ontwikkeling van het Regionaal Bedrijventerrein Twente, het RBT. In oktober 2001 stelde de provincie

Nadere informatie

Inventarisatie WOB verzoek. Documenten

Inventarisatie WOB verzoek. Documenten Inventarisatie WOB verzoek Documenten 1. Inhoudelijke beoordeling van het plan door de provincie; 2. Diverse mails van gemeente gericht aan provincie. bedrijfskavel Beste Op 7 februari hebben wij jouw

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Doel van dit voorstel: De ingediende aanvraag om omgevingsvergunning planologisch mogelijk maken.

Doel van dit voorstel: De ingediende aanvraag om omgevingsvergunning planologisch mogelijk maken. Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-083 Houten, 17 november 2015 Onderwerp: Verzoek om Verklaring van geen bedenkingen uitbreiden en wijzigen bedrijf Schonauwenseweg 8 Beslispunten: ^ 1. het Toetsingskader

Nadere informatie

Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren

Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren ONTWERP Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst projectgebied Henschotermeer

Samenwerkingsovereenkomst projectgebied Henschotermeer Samenwerkingsovereenkomst projectgebied Henschotermeer Partijen: - De provincie Utrecht, gevestigd aan de Archimedeslaan 6, 3544 BB te Utrecht, te dezer zake vertegenwoordigd door gedeputeerde A.M.A. Pennarts-Pouw

Nadere informatie

Toelichting Wijzigingsplan Glastuinbouw Nieuwe Dijk 7 Artikel 3.6 Wro

Toelichting Wijzigingsplan Glastuinbouw Nieuwe Dijk 7 Artikel 3.6 Wro Toelichting Wijzigingsplan Artikel 3.6 Wro INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1. Gegevens initiatiefnemer...3 1.2. Glastuinbouw Het Grootslag...3 2. Bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Het Grootslag 2003

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Waard evol Wonen met Zorg

Waard evol Wonen met Zorg Waard evol Wonen met Zorg Ontwikkeling van een gezamenlijke visie op wonen & zorg in de regio Bommelerwaard Samenvatting Introductie De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en de woningcorporaties Woonlinie,

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3 Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3 Bestemmingsplan : Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3 Datum vaststelling raad : 29

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Ontwerp wijziging PRVS

Ontwerp wijziging PRVS Model bekendmaking regeling provinciale staten 1 8 Ontwerp wijziging PRVS Ontwerp besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van [..], tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

Agendapunt: 19 No. 59/'11. Dokkum, 7 juni 2011

Agendapunt: 19 No. 59/'11. Dokkum, 7 juni 2011 Agendapunt: 19 No. 59/'11 Dokkum, 7 juni 2011 ONDERWERP: de bouw van een akkerbouwloods aan de Seepmawei 4 te Ternaard en de bouw van een akkerbouwloods in het algemeen met een goothoogte tot maximaal

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel van het college aan de raad Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Agendapunt 07-03 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied, de Soppeweg 3 en 3A. Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Register gemeenschappelijke regelingen gemeente 2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- Burgemeester

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Beheersverordening oud zandbergen e.o.

RAADSVOORSTEL Beheersverordening oud zandbergen e.o. RAADSVOORSTEL Beheersverordening oud zandbergen e.o. Portefeuillehouder S. Jansen Ronde Tafel N.v.t. Opsteller M.A.G. Dingemans Debat N.v.t. Zaak/stuknummer 0207261 Raadsvergadering 24 januari 2017 Raadsvoorstel

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Auke Sybesma

Adviesnota voor de raad. Auke Sybesma Adviesnota voor de raad Onderwerp : Vaststellen structuurvisie "Buitengebied" Datum collegebesluit : dinsdag 1 november 2011 Datum raadsvergadering : donderdag 16 februari 2012 Agendapunt : Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp: Vervolg Zicht op legalisatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp: Vervolg Zicht op legalisatie Raadsinformatiebrief Onderwerp: Vervolg Zicht op legalisatie Inleiding Op 18 juni 2013 heeft uw raad het bestemmingsplan Buitengebied fase II 2013 vastgesteld. Tegelijk met het vaststellen van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

2004-100. Verplaatsing agrarische bedrijven

2004-100. Verplaatsing agrarische bedrijven 2004-100 Verplaatsing agrarische bedrijven Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Milieu, Water en Groen op 12 januari 2004 - provinciale staten op 4 februari 2004 - fatale beslisdatum: n.v.t. Voorgestelde

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/637429 Besluitnummer: 52 6.2 Onderwerp: Ontwerp wijzigingsplan Molenhof fase 2 voor de realisatie van 4 woningbouwkavels

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bergse Haven 1eW.jzigingsplan:K«ikindePot

Bestemmingsplan Bergse Haven 1eW.jzigingsplan:K«ikindePot Bestemmingsplan Bergse Haven 1eW.jzigingsplan:K«ikindePot Niet op barcode schrijven!! Gemeente Bergen op Zoom 108-005151 Reg. Datum: 15/02/2008 Eenheid: GRIFF 1.58 Ontwerp 17 September 2007 Vaststelling

Nadere informatie

3. Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee, namens deze Arjan van der Tol, handelend als voorzitter, hierna te noemen: Windgroep.

3. Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee, namens deze Arjan van der Tol, handelend als voorzitter, hierna te noemen: Windgroep. Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee Samenwerkingsovereenkomst Partijen: 1. Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, handelend als bestuursorgaan, namens deze de gedeputeerde voor Economie, Ruimte

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BIJ BEEINDIGING AGRARISCHE

BELEIDSREGEL BIJ BEEINDIGING AGRARISCHE GEMEENTE OLDEBROEK BELEIDSREGEL BIJ BEEINDIGING AGRARISCHE BEDRIJFSVOERING IN DE GEMEENTE OLDEBROEK 27 oktober 2009 afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling - 2 - 3 1. Aanleiding Bij het opstellen van het (voor)ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen 22 april 199797-000527 concept-nota Hoofdlijnen ruimtelijk beleid regio Gooi en Vechtstreek Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen Het bebouwde deel

Nadere informatie

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 3 juli 2013 tot en met 13 augustus 2013 voor een ieder ter inzage gelegen in het Compagnieshuis,

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

GEMEENTE FERWERDERADIEL WIJZIGINGSPLAN BURDAARD DS. R.H. KUIPERSSTRAAT 9

GEMEENTE FERWERDERADIEL WIJZIGINGSPLAN BURDAARD DS. R.H. KUIPERSSTRAAT 9 GEMEENTE FERWERDERADIEL WIJZIGINGSPLAN BURDAARD DS. R.H. KUIPERSSTRAAT 9 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Planologische regeling 2 1.3 Leeswijzer 3 HOOFDSTUK 2 HUIDIGE

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied, integrale herziening, wijziging (Kulsdom 3 Geesteren)

Bestemmingsplan Buitengebied, integrale herziening, wijziging (Kulsdom 3 Geesteren) Bestemmingsplan Buitengebied integrale herziening, wijziging 2017-4 (Kulsdom 3 Geesteren) www.ruimtelijkeplannen.nl Identificatienummer: NL.IMRO.18590000WPBGB20170014 Bestemmingsplan Buitengebied, integrale

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Besluitenlijst (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013

Besluitenlijst (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013 Besluitenlijst (1) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A. van den Bosch Wethouder : A.C. van Balken Wethouder

Nadere informatie

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing.

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing. Wijzigingen nieuw en huidig Rood voor Rood beleid In het nieuwe Rood voor Rood beleid 2015 zijn een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het in 2011 vastgestelde beleid. Dit betreffen wijzigingen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Nummer: 9A Tubbergen, 27 september 2013 Onderwerp: Vaststellen van het beleidskader voor de toepassing van de Kwaliteitsimpuls groene omgeving KGO. Samenvatting

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Onderstaand is uitsluitend de voor het onderhavige plan relevante regelgeving weergegeven.

Onderstaand is uitsluitend de voor het onderhavige plan relevante regelgeving weergegeven. Betreft : Bijlage 7: Toets aan het bestemmingsplan Locatie : Krite 23-25 te Boornbergum Van : J.M. Miellet, Exlan Datum : Februari 2016 Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

29 januari 2014 H. de Paepe. Onderwerp Beleidsnota woningen in het buitengebied van de gemeente Lansingerland 2014

29 januari 2014 H. de Paepe. Onderwerp Beleidsnota woningen in het buitengebied van de gemeente Lansingerland 2014 Raadsvoorstel Datum Raad Portefeuillehouder 29 januari 2014 H. de Paepe Datum commissie: Commissie Ruimte 17-1-2014 Registratienummer BR1400022 N.a.v. B&W-voorstel BW1400095 Behandeld 21 januari 2014 Onderwerp

Nadere informatie

Notitie. Datum : 27 februari : Stuurgroep Bommelerwaard : W. Theijse (Metrum)

Notitie. Datum : 27 februari : Stuurgroep Bommelerwaard : W. Theijse (Metrum) Notitie Datum : 27 februari 2009 Aan Van : Stuurgroep Bommelerwaard : W. Theijse (Metrum) Betreft : Uitvoerings- en grondstrategie glastuinbouw Bommelerwaard Aanleiding Met het oog op de ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll zienswijze ontwerp wijzigingsplan "Aagtekerkseweg 6 te Aagtekerke"

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll zienswijze ontwerp wijzigingsplan Aagtekerkseweg 6 te Aagtekerke Beslisnota GS 'JSfJ. Provincie ^Zeeland OPENBAAR documentnummer 17023857 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll onderwerp Zaal

Nadere informatie

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 28 september 2015 Documentnummer : 2015.0.072.749 Zaaknummer: 2015-03-01380 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Stadsblokken - Meinerswijk 2015'

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

MEMORIE VAN TOELICHTING AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK MEMORIE VAN TOELICHTING AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 2 april 2013 Datum B&W besluit 26 maart 2013 Portefeuillehouder P. Beerten Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Oplegnotitie tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied

Oplegnotitie tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied Oplegnotitie tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied 1. Voorstel Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied (NL.IMRO.0642.bp15buitengebied 3002), zoals weergegeven

Nadere informatie

Gemeente Bellingwedde. Advies over ingekomen zienswijzen bestemmingsplan Wedde-Wedderheide

Gemeente Bellingwedde. Advies over ingekomen zienswijzen bestemmingsplan Wedde-Wedderheide Gemeente Bellingwedde Advies over ingekomen zienswijzen bestemmingsplan Wedde-Wedderheide 1. Aanleiding De gemeente Bellingwedde is bezig met de actualisatie van het bestemmingsplan Wedde- Wedderheide.

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Gemeenteblad. Uitbreiding agrarische bedrijven Hoorn. Jaar/nummer: 2014 / 8

Gemeenteblad. Uitbreiding agrarische bedrijven Hoorn. Jaar/nummer: 2014 / 8 Gemeenteblad Onderwerp: Uitbreiding agrarische bedrijven Hoorn Jaar/nummer: 2014 / 8 In behandeling bij: Beleid / Gea van Essen Voorstel De verzoeken van zowel Mier als Vis gelijk te behandelen. Een keuze

Nadere informatie

Bijlage 1: kwaliteitsverbetering

Bijlage 1: kwaliteitsverbetering Bijlage 1: kwaliteitsverbetering Aanleiding De kwaliteit van het landelijk gebied is belangrijk voor een hoogwaardig leef- en vestigingsklimaat en draagt daardoor bij aan de economische ontwikkeling van

Nadere informatie

Informatieavond Maaslijn Spoorverbinding Roermond Nijmegen

Informatieavond Maaslijn Spoorverbinding Roermond Nijmegen Informatieavond Maaslijn Spoorverbinding Roermond Nijmegen 17 december 2015 18.30 20.00 u Hotel Asteria Welkom Hartelijk welkom Het programma start om 18.15 uur Informatieavond Maaslijn Spoorverbinding

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2016/112134 Onderwerp Vaststelling Beheersverordening Inverdan Inhoud voorstel aan Raad Gevraagd besluit De beheersverordening Inverdan, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in

Nadere informatie

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Memo AAN VAN Raadsleden M. Bonouvrié ONDERWERP Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied DATUM 11 september 2012 REGISTRATIENUMMER 1101280/4283 Geachte raadsleden, Naar

Nadere informatie

GEMEENTE ZEIST Nota van ambtshalve wijzigingen Bestemmingsplan Zorginstelling Dennendal Reinaerde

GEMEENTE ZEIST Nota van ambtshalve wijzigingen Bestemmingsplan Zorginstelling Dennendal Reinaerde GEMEENTE ZEIST Bestemmingsplan Zorginstelling Dennendal Reinaerde Datum : mei 2017 Versie : 08 Auteurs : mro b.v. 99.267 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. AMBTSHALVE AANPASSINGEN BESTEMMINGSPLAN...

Nadere informatie

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp)

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Nota van Beantwoording Ontvangen reacties en beantwoording van reacties op 1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Amstelveen, februari 2016 Nota van beantwoording

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI Burgerzaken 24 juli 2008 onderwerp AntiDiscriminatieVoorziening Limburg Inleiding Zoals nu bekend gaat vanuit het Ministerie van VROM een wettelijke regeling

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 339941 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/556817 Besluitnummer: 29 6.2 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Woningsplitsing Tongerlo 2 Maasbree Advies:

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg)

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 23 september 2008 Agendapunt: Reg.nr: BJZ/2008/6803 RTG: 9 september 2008 Inleiding AAN DE RAAD Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg

Nadere informatie

Agendapunt. Afdeling Wonen en Leven

Agendapunt. Afdeling Wonen en Leven RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 3 maart 2016 Afdeling Wonen en Leven Voorstel nummer 2016.00001 Datum 12 januari 2016 Onderwerp Programma Voorontwerp inpassingsplan landgoed Prattenburg Fysieke leefomgeving

Nadere informatie

3. Wat willen we bereiken? Nadat de keuze over de beleidsuitgangspunten is gemaakt, kan op basis hiervan het proces verder worden opgepakt.

3. Wat willen we bereiken? Nadat de keuze over de beleidsuitgangspunten is gemaakt, kan op basis hiervan het proces verder worden opgepakt. RAADSVOORSTEL GEMEENTE GROESBEEK Nummer: B39 Onderwerp: Beleidsuitgangspunten Streefbeeldnotitie nader uitgewerkt Vergadering B&W: 1 juni 2010 Raadsvergadering: 1 juli 2010 Carrousel: 1 juli 2010 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking Samenvatting Samenvatting Handreiking bij de ladder voor duurzame verstedelijking Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd,

Nadere informatie

Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton

Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton 1 2 1. Inleiding Toelichting Vanaf 7 december 2012 heeft het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Schellevis Beton gedurende

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK GEMEENTE OLDEBROEK STRUCTUURVISIE PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK 188197 Inhoudsopgave 1 Beleidskader 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Beleidsmatige aspecten 5 2 Toetsingskader

Nadere informatie

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen.

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen. Onderwerp Uitspraak RvS inzake wijzigingsbesluit Duinweg 56 Collegevoorstel Zaaknummer: OLOGMM27 Inleiding Op 30 november 2010 heeft uw college besloten het wijzigingsbesluit Duinweg 56, Drunen vast te

Nadere informatie

Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Molenblok Varik 2014 Gemeente Neerijnen

Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Molenblok Varik 2014 Gemeente Neerijnen Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Molenblok Varik 2014 Gemeente Neerijnen Colofon Datum : Oktober 2014 Versie : 1 Document : 14-18137 / 3760_3 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland mmm < 3 2 0 1 6 Statengriffi Notitie voor MID/DIV: Uw contactpersoon na registratie Verseon graag doorsturen naar behandelend Claire Frijns ambte naar/sector. AD/STC Let opl Indien

Nadere informatie

Gemeente Boekel AB/ Z/

Gemeente Boekel AB/ Z/ Nota van Zienswijzen behorende bij bestemmingsplan Burgt 15 d.d. 29 maart 2012 Gemeente Boekel Ontwerpbesluit d.d. 13 september 2011 Ontwerp bestemmingsplan d.d. 14 september 2011 Ter visie van 21 september

Nadere informatie