Gebiedsdocument. Herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebiedsdocument. Herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard"

Transcriptie

1 Gebiedsdocument Herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard Provinciaal Inpassingsplan Bommelerwaard Resultaten gebiedsproces 25 maart 27 mei juni 2014

2 1. Inleiding / aanleiding Provinciale Staten (PS) hebben op 22 januari 2014 het (ontwerp) Provinciaal Inpassingsplan Herstructurering glastuinbouw Bommelerwaard (hierna te noemen: PIP Bommelerwaard) niet behandeld vanwege tekortkomingen qua inhoud en proces. Wel hebben PS een Voorbereidingsbesluit genomen. Vervolgens heeft de statencommissie LCJ voorgesteld een informateur aan te stellen om het proces van het PIP Bommelerwaard vlot te trekken. De informateur, mevrouw A. Van Vliet, heeft gesprekken gevoerd met alle betrokkenen en het resultaat vastgelegd in een rapport: Rapport informateur herstructurering glastuinbouw Bommelerwaard (3 maart 2014). Haar overall-conclusie was dat de verschillen overbrugbaar zijn, mits alle partners op een open manier worden betrokken bij het proces. Naar aanleiding van dit rapport hebben GS van de Staten de opdracht gekregen om te komen tot een PIP "met meer zekerheden". Wezenlijk in die opdracht is het betrekken van alle partners in het gebied en een regelmatig contact met de Staten. GS hebben de opdracht voortvarend opgepakt door een gebiedsproces te organiseren over het PIP. Dit document geeft de resultaten van dat gebiedsproces in de periode 25 maart t/m 27 mei 2014 en gaat vervolgens kort in op de stappen die nog gezet moeten worden. Dit document kan gezien worden als oogst van het gebied en alle partners die betrokken zijn bij het PIP-proces. De oogst is nog niet zo concreet (en juridisch bindend) als sommigen wellicht gewenst hadden, maar dat kan in deze fase nog niet. Daarom is het van belang dat vanuit dit gebiedsdocument gezamenlijk wordt toegewerkt naar een ontwerp-pip met omlijnde afspraken; dit gebiedsdocument is de basis voor het plan van aanpak voor dit ontwerp-pip. Het plan van aanpak zal op 3 juni 2014 in GS worden behandeld, op 18 juni in de statencommissie LCJ en op 9 juli in PS. Het gebiedsdocument zal als bijlage bij het plan van aanpak worden gevoegd. 2. Proces tot nu toe In de afgelopen maanden is er in het kader van de nieuwe opdracht aan GS veelvuldig contact geweest tussen alle partners in het gebied: Tuinders (in wisselende samenstelling) LTO (Glaskracht, ZLTO, LTO-Noord) Gemeente Zaltbommel Gemeente Maasdriel Werkgroep Kassen en Landschap (WKL) Stichting plattelandswaarden (SPW) Waterschap Rivierenland Drinkwaterbedrijf Dunea Dorpsplatforms Projectbureau herstructurering tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) Provincie Gelderland Dit zijn dezelfde partners die ook met informateur mevrouw Van Vliet gesproken hebben in het kader van haar opdracht. Hierdoor is er een goede aansluiting op het proces in de Staten. 2

3 Voor de bijeenkomsten werden verder inhoudelijke adviseurs uitgenodigd op het gebied van planologie, ruimtelijke ordeningrecht, financiën en landschapsinrichting. De werksessies vonden plaats onder externe gespreksleiding. Er werden plenaire sessies georganiseerd op 25 maart, 2, 10, 24 april, 16 en 27 mei Tijdens de bijeenkomst van 2 april werd tevens een busrit door het gebied georganiseerd om gezamenlijk een beeld te krijgen (op te frissen) van de problematiek. Daarnaast werden meerdere bilaterale gesprekken gehouden tussen gedeputeerde Van Dijk en de wethouders en ambtenaren van de beide gemeenten, LTO en tuinders, WKL en SPW. Maandelijks (12 maart, 9 april, 14 mei) werd de Statencommissie Landelijk gebied, Cultuur en Jeugdzorg (LCJ) door gedeputeerde Van Dijk op de hoogte gesteld van de stand van zaken. Ook hebben de Staten op 7 mei 2014 een excursie in het gebied georganiseerd en een tweetal workshops rondom het juridisch instrumentarium in het PIP. Deze activiteiten hebben de statenleden meer inzicht gegeven in de complexiteit van de materie. De resultaten van de besprekingen in de Statencommissie werden telkens door gedeputeerde van Dijk weer teruggekoppeld naar de gebiedspartners. 3. Resultaten In deze paragraaf gaan wij in op de punten waar men het over eens is geworden in het gebied. Voor zover aan de orde is per onderwerp ook aangegeven hoe de statenleden (commissie LCJ 14 mei 2014) tegen een aantal vraagpunten aankijken. Dit laatste is van belang met het oog op de koers in het PIP. Proces Alle partners zijn consequent uitgenodigd voor alle plenaire bijeenkomsten en zij waren daar ook telkens goed vertegenwoordigd. Tijdens de bijeenkomsten hebben alle partners hun inbreng geleverd, tussen de bijeenkomsten in was er voldoende ruimte om terug te koppelen naar achterbannen, waartoe ook regelmatig werd opgeroepen door gedeputeerde Van Dijk. De partners hebben aangegeven tevreden te zijn met dit proces van werksessies en bilateraal overleg. De sfeer is in het algemeen constructief en de partners luisteren naar elkaar. Uiteraard zijn er (soms grote) verschillen van inzicht, maar men gaat respectvol met elkaar om en er is bereidheid om samen te zoeken naar mogelijkheden om de verschillen te overbruggen. De gemeenten geven aan dat ook de raadsleden meer betrokken moeten worden bij het proces; de colleges van B&W zullen daar initiatief in nemen en GS betrekken. Samenwerkingsovereenkomst 2009 In de ogen van alle partners is en blijft de Samenwerkingsovereenkomst uit 2009 (SOK) de basis voor de herstructurering. Dit betekent dat alle partners wensen dat de drie hoofddoelstellingen uit de SOK gelijkwaardig tot hun recht komen in de herstructurering, en dat het PIP hieraan moet bijdragen: 1. Toekomstperspectief voor de tuinbouwsector 3

4 2. Verbetering van de leefbaarheid 3. Verbetering van de landschappelijke kwaliteit Deze visie betekent voor het PIP dat de drie SOK-doelen niet 'los verkrijgbaar' zijn en dat, t.o.v. het liggende ontwerp (van 17 september 2013), de doelen 2 en 3 een duidelijker plaats moeten krijgen. PIP is middel, geen doel Alle partners zien in dat het PIP een middel is om voor de (integrale) SOK-doelen de ruimtelijk relevante kaders (in Wro-termen) te scheppen. Vanwege het voorbereidingsbesluit dat op dit moment van kracht is en waardoor het gebied enigszins 'op slot' staat, is het van belang dat het PIP op zo kort mogelijke termijn wordt vastgesteld. In dit gebiedsdocument concentreren wij ons daarom met name op het PIP. Maar intussen gaat de herstructurering door op basis van in de SOK gemaakte concentratie-afspraken (2009), de succesvolle verplaatsingsregeling (sinds 2010), het PHTB (sinds 2011) en de structuurvisie herstructurering (2012). Voor alle duidelijkheid: het PIP heeft alleen betrekking op de herstructureringsgebieden 1. Buiten deze gebieden gelden de overige bestemmingsplannen (o.m. bestemmingsplannen buitengebied van de gemeenten). Nieuw ontwerp-pip Het gebiedsproces zal leiden tot aanpassingen in het PIP. Afhankelijk van de impact van deze wijzigingen is er de keuze om een gewijzigd PIP vast te stellen (op basis van het liggende ontwerp en de gegeven zienswijzen) of eerst een nieuw ontwerp te maken en dat ter inzage te leggen. Gezien het intensieve gebiedsproces en de verwachte wijzigingen pleiten de partners voor het laatste: een nieuw ontwerp-pip en een nieuwe periode van ter inzagelegging. Uitvoeringsconvenant In het gebied is ook het inzicht ontstaan dat behalve over het PIP over meer zaken nagedacht moet worden om de herstructurering (integrale doelstellingen SOK) verder gestalte te geven. Dit leidt tot de wens dat de betrokken overheden een zgn. uitvoeringsconvenant opstellen. In dit convenant worden afspraken gemaakt over aspecten die niet in het PIP geregeld kunnen worden, zoals de verkeersstructuur tussen de herstructureringsgebieden, en niet-ruimtelijke onderdelen zoals duurzaamheid en waterkwaliteit. In het PIP wordt een relatie gelegd met dit uitvoeringsconvenant om zo aan burgers, bedrijven en bestuurders duidelijkheid te bieden over de realisatie van de (integrale) SOK-doelen. Statenleden zien ook de goede kanten van zo'n uitvoeringsconvenant, en benadrukken dat dit convenant concreet moet zijn, met afspraken over financiën en realisatie termijnen. Het is niet de bedoeling dat er een nieuwe SOK wordt opgesteld. Landschappelijke inpassing De partners zijn het erover eens dat de landschappelijke inpassing voor intensiveringsgebieden en reserveconcentratiegebieden op gebiedsniveau moet plaatsvinden en in extensiveringsgebieden (via maatwerk) op kavelniveau. Bij de landschappelijke inpassing is het van belang dat wordt 1 Het gaat om 16 extensiveringsgebieden bij Brakel, Nederhemert, Poederoijen, Zuilichem, Gameren, Kerkwijk-Bruchem, Hedel, Rossum en Kerkdriel; 7 intensiveringsgebieden: Brakel-Oost, Poederoijen, Zuilichem, Nieuwaal, Gameren, Kerkwijk-Bruchem en Grote Ingh; 2 reserveconcentratiegebieden: Velddriel en Zuilichem-Oost. 4

5 aangesloten bij de omgeving van de herstructureringsgebieden (bestemmingsplan buitengebied). Verder dient op een aantal plaatsen, vanwege nabijheid van het dorp, extra aandacht te worden besteed aan de bestemming van landschappelijk groen (voorbeelden Nieuwaal, Poederoijen). Er dienen eisen gesteld te worden aan de maximale bouwhoogte van kassen (nokhoogte) en bedrijfsgebouwen (variabel, bij kwetsbare plekken zoals bij het dorp of aan de dijk is het maximum lager). Tijdens het gebiedsproces is hiervoor al een voorzet gedaan die verder wordt uitgewerkt. Statenleden wensen de begrenzing in de SOK te handhaven. Dit betekent dat de landschappelijke inpassing gerealiseerd wordt binnen de aangegeven begrenzing van het intensiveringsgebied. Hiervan kan alleen in bijzondere gevallen worden afgeweken. Streefbeelden Ter inspiratie voor de landschappelijke inpassing, verkeer en andere functies (o.m. waterberging) is door alle partners de wens uitgesproken deze steviger te koppelen aan het het PIP. Er is de wens uitgesproken de streefbeelden op een gelijk detailniveau te brengen (voor het PIP) en de extensiveringsgebieden mee te nemen. Reserveconcentratiegebieden (magneetlocaties) 2 >Velddriel De partners zijn het erover eens dat Velddriel als reserveconcentratiegebied op de kaart wordt gehandhaafd. Enkelen geven daarbij aan dat dit gebied als wenkend perspectief voor grootschalige bedrijfsvestiging zou moeten dienen (90 ha), waarbij paddenstoelenteelt en glastuinbouw elkaar flankeren. >Zuilichem-Oost De partners zijn het erover eens dat het realistisch is om Zuilichem-Oost onder voorwaarden op de kaart te houden als reserveconcentratiegebied. Die voorwaarden zijn dat er (ruimtelijke relevante) eisen worden gesteld aan het moment van inzet, het type bedrijf (grondgebonden) en de herkomst van het bedrijf (uit de Bommelerwaard). Ook worden eisen gesteld aan de landschappelijke inpassing: aan de buitenranden dient een robuuste 3 landschapszone te worden gerealiseerd. Tot slot dient de verkeersproblematiek te worden meegekoppeld met de gebiedsontwikkeling. Statenleden geven aan de afspraken in de SOK te willen vervolgen. Dit betekent dat de magneetlocaties benut worden als dit in de intensiveringsgebieden niet kan; daarom wordt de term reserveconcentratiegebied uit de Structuurvisie overgenomen. Van belang hierbij is dat duidelijke vestigingscriteria worden gehanteerd. Extensiveringsgebieden Voor de toekomstbestendige bedrijven in de extensiveringsgebieden kiezen de partners voor maatwerkoplossingen. Dit betekent dat per bedrijf afspraken worden gemaakt over een op maat gesneden overgangsregeling. Hiermee is de 'nette overgangsregeling' dus geen confectie meer, maar maatwerk. 2 In plaats van de term Magneetlocatie wordt de term Reserveconcentratiegebied overgenomen uit de Provinciale verordening. Bedoeld wordt hetzelfde. 5

6 Tevens vinden alle partners het van belang dat in onbruik geraakte glasopstanden worden opgeruimd en dat daar in of via het PIP aandacht aan wordt besteed. Instrumentenmix Alle partners zien in dat met de huidige bestemmingsplannen de integrale SOK-doelen niet gerealiseerd kunnen worden. Ruimtevragende publieke doelen, zoals wegen en landschappelijke inpassing, kunnen via de huidige bestemmingsplannen namelijk niet worden geregeld. Een nieuw ruimtelijk plan, een PIP, is dus noodzakelijk. De vraag is welk juridisch instrument daarbij het beste kan worden gehanteerd. Onder de partners is duidelijk geworden dat de wens van optimale flexibiliteit en de wens van optimale zekerheid erbij gebaat is dat in het PIP met een mix van instrumenten wordt gewerkt: bestemmen bij recht waar dat kan en bestemmen via een wijzigingsbevoegdheid of een uitwerkingsplicht waar dat niet kan. Voor alle duidelijkheid: hetzij rechtstreeks (in het PIP), hetzij in tweede instantie (via een wijzigingsplan) zal er sprake zijn van een bestemming bij recht. Of bestemmen bij recht nu meteen kan (in het PIP dus) is sterk afhankelijk van de concreetheid van de plannen voor uitbreiding en nieuwe vestiging van bedrijven, maar ook van de landschappelijke inpassing, verkeer en andere publieke functies. Is die concreetheid er nu niet, dan is een systeem van wijzigingsplannen een alternatief. Belangrijk punt daarbij is het aantal wijzigingsplannen. Nadrukkelijke wens is om dit aantal zoveel mogelijk te beperken en de wijzigingsplannen zoveel mogelijk te maken op het schaalniveau van de herstructureringsgebieden. Dit zou een aantal van circa 9 wijzigingsplannen betekenen. Statenleden geven aan zich te kunnen vinden een dergelijke mix van instrumenten. Men geeft aan een zo kort mogelijke doorlooptijd te wensen. Bevoegd gezag In het gebiedsproces is door enkele partners naar voren gebracht dat de bevoegdheid voor het vaststellen van wijzigingsplannen bij GS neergelegd zou moeten worden, met het oog op een daadkrachtige en slagvaardige realisatie van de SOK-doelen. Dit standpunt wijkt af van de visie dat lokale afweging ook om een lokale bevoegdheid vraagt (dus B&W), zoals betoogd in het liggende ontwerp-pip, maar lijkt tegelijk van doorslaggevend belang voor het draagvlak onder een groot aantal partijen voor de instrumentenmix. Duidelijk is wel, dat het voorstel 'GS bevoegd' om een degelijke onderbouwing vraagt en adequate afstemming met de gemeenten. Onder statenleden lijkt er een voorkeur te ontstaan om de bevoegd gezag rol bij GS onder te brengen. Financiering uitvoering SOK, kostenverhaal De tuinbouwsector ziet in dat een vorm van kostenverhaal noodzakelijk is voor het financieren van de SOK-doelen en geeft aan bereid te zijn een bijdrage te leveren aan leefbaarheid en landschappelijke kwaliteit in de herstructureringsgebieden. Deze bijdrage zou wel gemaximeerd moeten worden. Ook vindt men het van groot belang dat de bijdrage via een 'multiplier' terug te zien is: investeringen van de sector en de verschillende overheden gezamenlijk leiden tot daadwerkelijke uitvoering van maatregelen. 6

7 Alle partners spreken uit belang te hebben bij een integrale aanpak als het gaat om de toekomstmogelijkheden voor de sector en het realiseren van de publieke doelen. Daarom willen de partners een goed inzicht in de 'businesscase' van de gebiedsontwikkeling, om op deze manier een vorm van kostenverhaal te kunnen verantwoorden. Statenleden geven aan een helder inzicht te willen hebben in de financiering van het PIP en ondersteunen het uitvoeren van een onderzoek hiernaar in samenspraak met de sector en overheidspartijen. Bedrijfswoningen De discussie over bedrijfswoningen betreft de bewoning door burgers van woningen die in de praktijk geen bedrijfsfunctie meer hebben, maar binnen de vigerende bestemmingsplannen nog wel bedrijfswoning zijn. Hoe om te gaan met deze woningen is onderwerp van een redeneerlijn die is ontwikkeld in het bestaande ontwerp-pip. Deze redeneerlijn sluit aan bij de vigerende bestemmingsplannen en houdt in dat wat illegaal was, ook in het PIP illegaal blijft. Illegaal is dan ook het gebruik van een voormalige bedrijfswoning als burgerwoning. Specifiek staat in het ontwerp-pip (17 september 2013): Extensiveringsgebied: gemeenten maken de afweging of omzetting naar burgerwoning mogelijk en/of wenselijk is. Intensiveringsgebied en magneetlocatie: tegen strijdig woongebruik wordt opgetreden, maar met de optie van legalisatie, afweging per individueel geval. Criteria voor legalisatie: Wonen frustreert de herstructurering niet. Diepe kavels komen ter beschikking voor de herstructurering. De woning krijgt een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De partners kunnen zich erin vinden dat deze redeneerlijn wordt gehandhaafd in het PIP. Wel dringt men erop aan coulant om te gaan met schrijnende situaties 3. Men roept de overheden op om de mogelijkheid om te werken met plattelandswoningen mee te nemen in het flankerend beleid. 4. Hoe verder? Themaworkshops Om een en ander verder te kunnen brengen in de richting van een nieuw ontwerp-pip zullen verschillende themaworkshops worden georganiseerd. Aan deze workshops zullen de partners in wisselende samenstelling deelnemen. Op een aantal momenten zal ook een plenaire terugmelding worden verzorgd en mogelijk een nieuwsbrief via . Het is immers van belang dat met alle partners de energie wordt vastgehouden. Streefbeelden Analyse en mogelijk uitwerking van de streefbeelden (ook van de extensiveringsgebieden), inclusief landschappelijke inpassing en verkeersontsluiting. Dit zal per gebied worden georganiseerd, waarbij het PHTB wordt betrokken, de gemeenten en de partners per gebied. Het detailniveau dient geschikt te zijn voor een vorm van koppeling aan het PIP; naar deze koppelmogelijkheid 3 In dit document worden soms kwalitatieve termen gebruikt (robuust, coulant, schrijnend e.d.), omdat deze in het gebiedsproces zo naar voren zijn gekomen. In het PIP zullen deze termen kwantitatief worden geduid. 7

8 wordt onderzoek gedaan. Met de gemeenten worden afspraken gemaakt over de koppeling aan gemeentelijk beleid, bijvoorbeeld via het uitvoeringsconvenant (zie hierna). Zuilichem-Oost Voorgesteld wordt op korte termijn een specifieke workshop te wijden aan Zuilichem-Oost vanwege de samenhang tussen extensivering, intensivering, reserveconcentratiegebied, landschappelijke waarden en verkeer. Hier zal op een gebiedsontwikkelende manier naar gekeken moeten worden, door meerdere doelen te verenigen in een samenhangende visie t.b.v. het PIP. Nieuwaal De problematiek rondom Nieuwaal is complex. Vanwege het intensiveringsgebied lijkt het dorp te worden 'ingepakt' door de glastuinbouw, waar een stuk open ruimte en/of groen dringend gewenst is met het oog op de (SOK-doelen) leefbaarheid en landschappelijke kwaliteit. Ook de verkeerssituatie vraagt om maatregelen op korte termijn. In een aparte workshop zal ook voor Nieuwaal gewerkt worden aan een samenhangende visie t.b.v. het PIP, waar de verschillende doelen een plek in hebben. Instrumentarium In het gebiedsproces zijn veel vragen gesteld over het instrumentarium. Om ze te beantwoorden worden enkele juridische workshops georganiseerd. Doel is de samenstelling van een optimale mix voor het nieuwe ontwerp-pip, waar de partners zich in kunnen vinden. Bij de workshops worden de partners ingeschakeld die nauw betrokken zijn bij de juridische constructie van het PIP. Extensiveringsgebieden Aan de hand van inventarisaties van LTO en PHTB worden keukentafelgesprekken gevoerd met toekomstbestendige bedrijven in de extensiveringsgebieden. Doel hiervan is maatwerkafspraken te maken met deze bedrijven over ontwikkelmogelijkheden, bijvoorbeeld door een toegesneden overgangsregeling. Hieruit wordt tevens een redeneerlijn afgeleid voor het PIP. Financiering, kostenverhaal Met PHTB, LTO, gemeenten en financiële adviseurs zal via workshops en eventueel nader onderzoek worden gewerkt aan een businesscase voor de herstructurering, aan de hand van nog op te stellen ontwikkelscenario's voor de bedrijvigheid en de publieke functies. Hierbij wordt de dekking vanuit private en publieke middelen benoemd en op kosten gezet. Uit deze exercitie kan een multiplier voor het kostenverhaal worden afgeleid, die via overeenkomsten of exploitatieplannen aan het PIP (met de wijzigingsplannen) kan worden gekoppeld. Paddenstoelteelt In het afgelopen gebiedsproces is de paddenstoelenteelt wat onderbelicht gebleven. Dit is bij de rondgang door de statenleden op 7 mei 2014 ook geconstateerd. In een nader te bepalen workshop zal daarom worden geanalyseerd hoe het beleid tot nu toe heeft uitgepakt, welke knelpunten er liggen specifiek voor de paddenstoelenteelt en in hoeverre die om een oplossing vragen via het PIP. Water en duurzaamheid 8

9 Met het waterschap, Dunea, PHTB en LTO zal een workshop worden georganiseerd om water- en duurzaamheidsmaatregelen te inventariseren die in het kader van de SOK opgepakt zouden worden. Daarbij wordt gestreefd naar haalbare afspraken binnen termijnen die voor de partners te overzien zijn; uiteraard worden wettelijke vereisten als uitgangspunt genomen. Voor zover er sprake is van ruimtelijke relevantie zal het PIP ingaan op de gemaakte afspraken. Voor zover dat niet het geval is zullen de afspraken een plaats krijgen in het uitvoeringsconvenant, nadat een toets is gedaan op reeds in andere kaders vastgelegde maatregelen (we gaan geen dingen dubbel doen). Uitvoeringsconvenant De partners in de SOK (gemeente Zaltbommel, gemeente Maasdriel, Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland) stellen een lijst op van afspraken die zij met elkaar wensen te maken over SOK-doelen die niet via het PIP geregeld kunnen worden. Daar hoort ook een aanpak bij voor de rol van belanghebbenden en het PHTB. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het PHTB de benodigde werkzaamheden in het kader van de herstructurering blijft coördineren. Deze afspraken worden gevoed vanuit de workshops over o.m. verkeer, duurzaamheid en waterkwaliteit. Via het uitvoeringsconvenant worden ook relaties gelegd met andere reeds gemaakte of nog te maken afspraken tussen de gebiedspartners. Voorbeeld hiervan is de zgn. Green Deal, waarin de sector, gemeenten, waterschap en drinkwaterbedrijf Dunea afspraken maken over de waterkwaliteit. Door de partners wordt met nadruk aangegeven dat het uitvoeringsconvenant qua planning gelijk op dient te lopen met het PIP-proces. Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat het uitvoeringsconvenant er niet toe dient om de SOK te herijken of nog eens opnieuw op te schrijven wat al eerder bedacht is. Wat goed geregeld is blijft goed geregeld. Flankerend beleid Als gezegd is het PIP een middel om de herstructurering mogelijk te maken. Maar er zijn nog veel meer middelen, waaronder de verplaatsingsregeling. Er zal een inventarisatie gemaakt worden van dergelijk flankerend beleid, wat vervolgens kan leiden tot nieuwe voorstellen aan de betrokken overheden (buiten PIP). Ontwerp-PIP De resultaten van dit gebiedsproces en de resultaten van de verschillende workshops zullen verwerkt worden in een nieuw ontwerp-pip. Het plan van aanpak hiervoor zal op 3 juni 2014 door GS worden vastgesteld in de vorm van een voorstel aan Provinciale Staten. De Staten zullen dit voorstel bespreken en GS vervolgens de opdracht geven het plan van aanpak uit te voeren. De vervolgplanning is globaal als volgt: juni september : themaworkshops juni oktober : opstellen ontwerp-pip en ontwerp-uitvoeringsconvenant 4 november : ontwerp-pip in GS november : ontwerp-uitvoeringsconvenant in colleges gemeenten, waterschap, provincie 20 november : ter visielegging (6 weken) ontwerp-pip februari 2015 : vaststelling PIP door PS maart 2015 : ondertekening uitvoeringsconvenant. 9

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: PIP Bommelerwaard Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit Over de inhoud van

Nadere informatie

Rapport informateur herstructurering glastuinbouw Bommelerwaard

Rapport informateur herstructurering glastuinbouw Bommelerwaard Rapport informateur herstructurering glastuinbouw Bommelerwaard Albertine van Vliet 3 maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... pag. 3 Matrix vragen van Provinciale Staten... pag. 4 Conclusies... pag. 7 Bijlagen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard

Raadsvoorstel. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard Gemeenteraad 25 november 2010 13 Kerkdriel, 27 september 2010 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard Beslispunten 1. Ingevolge

Nadere informatie

memo Verdeling exploitatietekort businesscase PIP Bommelerwaard

memo Verdeling exploitatietekort businesscase PIP Bommelerwaard memo Verdeling exploitatietekort businesscase PIP Bommelerwaard bestemd voor Bestuurlijk overleg 10-12-2014 datum Amersfoort, 8 december 2014 afzender Rick Meijer gezien Bestuurlijk overleg 10 december

Nadere informatie

Waterkwaliteit binnen de normen Haalbaarheid en betaalbaarheid van ambities in de Bommelerwaard

Waterkwaliteit binnen de normen Haalbaarheid en betaalbaarheid van ambities in de Bommelerwaard Waterkwaliteit binnen de normen Haalbaarheid en betaalbaarheid van ambities in de Bommelerwaard Eize Drenth (Antea Group), Co van Dongen (werkgroep Waterkwaliteit Tuinbouw Bommelerwaard), Ton van Remmen

Nadere informatie

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Gemeente Maasdriel commissie Ruimte 9 januari 2013 Teun Biemond Jan Woertman 1 Inhoud 1. Voorstellen 2.Herstructurering en Duurzaamheid 3.Duurzame

Nadere informatie

Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied.

Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied. Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied. 1. Inleiding Deze Toelichting baseert zich op het inpassingsplan Greenportlane, zoals

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.05 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Glastuinbouw Hoeksche Waard

Informatiebijeenkomst Glastuinbouw Hoeksche Waard Informatiebijeenkomst Glastuinbouw Hoeksche Waard Deel 1 1. Introductie 2. Achtergrond regelingen: Glas voor Glas Rood voor Rood 3. Regelingen in de praktijk 4. Toelichting wijziging provinciale verordening

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Verordening Ruimte ontwerp wijzigingsbesluit ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van Zuid-Holland; Gelezen het

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Ontwerp wijziging PRVS

Ontwerp wijziging PRVS Model bekendmaking regeling provinciale staten 1 8 Ontwerp wijziging PRVS Ontwerp besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van [..], tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Nadere informatie

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 3 juli 2013 tot en met 13 augustus 2013 voor een ieder ter inzage gelegen in het Compagnieshuis,

Nadere informatie

Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten.

Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten. Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten. Aanleiding Veel ondernemers in de land- en tuinbouw maken gebruik van tijdelijke arbeidsmigranten. Ondernemers zijn verantwoordelijk voor een goede huisvesting

Nadere informatie

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 28 september 2015 Documentnummer : 2015.0.072.749 Zaaknummer: 2015-03-01380 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Stadsblokken - Meinerswijk 2015'

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/637429 Besluitnummer: 52 6.2 Onderwerp: Ontwerp wijzigingsplan Molenhof fase 2 voor de realisatie van 4 woningbouwkavels

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

Waard evol Wonen met Zorg

Waard evol Wonen met Zorg Waard evol Wonen met Zorg Ontwikkeling van een gezamenlijke visie op wonen & zorg in de regio Bommelerwaard Samenvatting Introductie De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en de woningcorporaties Woonlinie,

Nadere informatie

Besluitenlijst (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013

Besluitenlijst (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013 Besluitenlijst (1) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A. van den Bosch Wethouder : A.C. van Balken Wethouder

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 339941 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/556817 Besluitnummer: 29 6.2 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Woningsplitsing Tongerlo 2 Maasbree Advies:

Nadere informatie

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen 22 april 199797-000527 concept-nota Hoofdlijnen ruimtelijk beleid regio Gooi en Vechtstreek Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen Het bebouwde deel

Nadere informatie

naam opsteller: E. Wentink telefoonnummer: 399 678 e-mailadres: e.wentink@doetinchem.nl

naam opsteller: E. Wentink telefoonnummer: 399 678 e-mailadres: e.wentink@doetinchem.nl Bestemmingsplan Buitengebied - 2012 voor beeldvormende raad naam opsteller: E. Wentink telefoonnummer: 399 678 e-mailadres: e.wentink@doetinchem.nl Voorstel: 1. De Nota van zienswijzen, Nota van wijzigingen

Nadere informatie

2004-100. Verplaatsing agrarische bedrijven

2004-100. Verplaatsing agrarische bedrijven 2004-100 Verplaatsing agrarische bedrijven Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Milieu, Water en Groen op 12 januari 2004 - provinciale staten op 4 februari 2004 - fatale beslisdatum: n.v.t. Voorgestelde

Nadere informatie

Strategie kostenverhaal wijzigingsplannen

Strategie kostenverhaal wijzigingsplannen N O V E M B E R 2 0 1 5 S T R A T E G I E K O S T E N V E R H A A L W I J Z I G I N G S P L A N N E N Strategie kostenverhaal wijzigingsplannen Bommelerwaard 2015 November 2015 1 N O V E M B E R 2 0 1

Nadere informatie

Wegen Waterketen d.d. Onderwerp: Grondgebonden glastuinbouw in nieuwe bestemmingsplangebied Zuilichem-Oost

Wegen Waterketen d.d. Onderwerp: Grondgebonden glastuinbouw in nieuwe bestemmingsplangebied Zuilichem-Oost Voorstel Routing voorstel Commissies: DR d.d. 28-11-2011 Middelen, d.d. Communicatie en CDH d.d. 29-11-2011 Regelgeving OR d.d. Watersysteem d.d. GO d.d. Waterkeringen en d.d. AB d.d. Wegen Waterketen

Nadere informatie

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp)

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Nota van Beantwoording Ontvangen reacties en beantwoording van reacties op 1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Amstelveen, februari 2016 Nota van beantwoording

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2011 en plan-mer

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2011 en plan-mer Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2011 en plan-mer 27 februari 2013 Agenda 1. Proces tot nu toe 2. Plan-MER 3. Vragen/opmerkingen n.a.v. ingekomen reacties 4. Vervolgprocedure 1. Proces tot nu toe Bijeenkomsten

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 4106385 B&W verg. : 9 december 2014 Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan '3 woningen Maliskampsestraat 61 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan betreft een ontwerp

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg)

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 23 september 2008 Agendapunt: Reg.nr: BJZ/2008/6803 RTG: 9 september 2008 Inleiding AAN DE RAAD Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen.

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen. Onderwerp Uitspraak RvS inzake wijzigingsbesluit Duinweg 56 Collegevoorstel Zaaknummer: OLOGMM27 Inleiding Op 30 november 2010 heeft uw college besloten het wijzigingsbesluit Duinweg 56, Drunen vast te

Nadere informatie

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem

Nadere informatie

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beschrijving initiatief

Nadere informatie

Huisvesting arbeidsmigranten

Huisvesting arbeidsmigranten Paraplubestemmingsplan Huisvesting arbeidsmigranten Zienswijzenrapport Gemeente Horst aan de Maas mei 2013 INLEIDING De gemeente Horst aan de Maas heeft het paraplubestemmingsplan huisvesting arbeidsmigranten

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN HARLINGEN - LUDINGA

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN HARLINGEN - LUDINGA REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN HARLINGEN - LUDINGA Reactienota Zienswijzen Bestemmingsplan Harlingen - Ludinga Code 071905 / 19-11-14 GEMEENTE HARLINGEN 071905 / 19-11-14 REACTIENOTA ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Noordoostcorridor Voorkeursalternatief. Augustus 2013

Noordoostcorridor Voorkeursalternatief. Augustus 2013 Noordoostcorridor Voorkeursalternatief Augustus 2013 Bereikbaarheid Zuidoost-Brabant Brainportregio Brainport Oost = Verbreden N279 Veghel Asten Aanleg nieuwe verbinding Eindhoven Helmond om Ruit rond

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2 Vanaf 1 januari 2016 gaat Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) van start. Vanuit een collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer willen overheid, koepels en collectieven

Nadere informatie

5. De raad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

5. De raad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief. ..aao *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 13 juli 2015 afdeling: Stedelijke Ontwikkeling datum/agendapunt B&Wve aderi 2107151401 = Ondelwerp:

Nadere informatie

Bijeenkomst werkgroep -Investeren in Landschap en Leefomgeving-

Bijeenkomst werkgroep -Investeren in Landschap en Leefomgeving- Plaats : De Wiekelaar Oudleusen Datum : 9 juni 2011 Deelnemers : Anet Bovendeert, Henriëtte Koers, Jolande Onderdijk, Hein Kuijper, Henk Pierik, Wim van Lenthe, Han Brouwers, Alie Slagter Voorzitter :

Nadere informatie

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen:

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen: Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg Partijen: 1. De gemeente Roermond, ten dezen vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer H.M.J.M. van Beers, de gemeente Roermond ingevolge

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Nummer: 9A Tubbergen, 27 september 2013 Onderwerp: Vaststellen van het beleidskader voor de toepassing van de Kwaliteitsimpuls groene omgeving KGO. Samenvatting

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Tijdelijke afwijking bestemmingsplan tbv voercentrum Geldersche Vallei

Tijdelijke afwijking bestemmingsplan tbv voercentrum Geldersche Vallei Gemeente Woudenberg Besluitenregistratie: RAPPORTFORMULIER Ingekomen brief Postregistratienummer : 130443//l 31 Oer] 33 13 Datum inboeken : 30 april 2014 Openbaar Ja Internet Nee naar RAAD OR Nee Communicatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Visienota bestemmingsplan Buitengebied. Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan

Raadsvoorstel. Visienota bestemmingsplan Buitengebied. Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan Titel Visienota bestemmingsplan Buitengebied Nummer 11 38 Datum 29 juni 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Project: Vergroten woning Oudelandseweg 6 te Sint-Maartensdijk September 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Projectbeschrijving 2 3. Vigerend bestemmingsplan 3 4. Omgevingsplan

Nadere informatie

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van J. Verkuyl Kaagweg 35 2157 LH Abbenes Omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met

Nadere informatie

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006 ~. Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 Voorstenr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006, Vaststelling intememeentelijk DlÎmtelijk structuurplan voor de gemeenten Obdam Wester

Nadere informatie

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay)

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) 30 oktober 2013 Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) Inhoudsopgave blz 1. 2. 3. Achtergrond 3 Doelgroep van beleid 3 Huisvestingsmogelijkheden binnen het beleid 3 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Raad op dd maand jjjj) 1 Raad op dd maand jjjj) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7)

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7) S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW Registratienummer : 2005REG001129i Portefeuillehouder J. van Bergen Titel : Bestuursovereenkomst

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Memo AAN VAN Raadsleden M. Bonouvrié ONDERWERP Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied DATUM 11 september 2012 REGISTRATIENUMMER 1101280/4283 Geachte raadsleden, Naar

Nadere informatie

Toelichting. Wijzigingsplan Glastuinbouw Nieuwe Dijk 2, 4, 6, 8. Artikel 3.6 Wro

Toelichting. Wijzigingsplan Glastuinbouw Nieuwe Dijk 2, 4, 6, 8. Artikel 3.6 Wro Toelichting Wijzigingsplan Artikel 3.6 Wro INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1. Gegevens initiatiefnemer... 3 1.2. Glastuinbouw Het Grootslag... 3 2. Bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Het Grootslag 2003,

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

- Ideeënconsultatie Circuit Zandvoort -

- Ideeënconsultatie Circuit Zandvoort - - Ideeënconsultatie Circuit Zandvoort - De Provincie Noord-Holland vraagt om: Ideeën uit de markt Aanleiding De provincie Noord-Holland roept marktpartijen en maatschappelijke organisaties op om mee te

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied. Gemeente Uithoorn Mei 2015 1

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied. Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Het ontwerp bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied heeft in de periode van 6 maart

Nadere informatie

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing.

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing. Wijzigingen nieuw en huidig Rood voor Rood beleid In het nieuwe Rood voor Rood beleid 2015 zijn een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het in 2011 vastgestelde beleid. Dit betreffen wijzigingen

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING

BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING 5 MAART 2015 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA HOOFDSTUK 1: INLEIDING 1.1 Aanleiding en doel van het plan 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 13. Datum: 12 augustus 2014. Decosnummer: 226. E. m.borkent@dalfsen.nl T.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 13. Datum: 12 augustus 2014. Decosnummer: 226. E. m.borkent@dalfsen.nl T. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 13 Onderwerp: Geurverordening Datum: 12 augustus 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 226 Informant: Marco Borkent E. m.borkent@dalfsen.nl

Nadere informatie

Ontwikkelingen Ruimtelijke Ordening en paardenhouderij. Yvonne Verhagen Adviseur RO en Milieu Specialist Paarden

Ontwikkelingen Ruimtelijke Ordening en paardenhouderij. Yvonne Verhagen Adviseur RO en Milieu Specialist Paarden Ontwikkelingen Ruimtelijke Ordening en paardenhouderij Yvonne Verhagen Adviseur RO en Milieu Specialist Paarden Specialisten ROMB ZLTO Advies Complete begeleiding bij bedrijfsontwikkeling vanaf 1e idee,

Nadere informatie

Procesconvenant ruimtelijke ordening Zuid-Holland

Procesconvenant ruimtelijke ordening Zuid-Holland Procesconvenant ruimtelijke ordening Zuid-Holland Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Ondertekend door Gedeputeerde Staten, de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten, en de acht Regionale Samenwerkingsverbanden,

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning.

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 33 Uitgifte: 24 december 2013 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot

Nadere informatie

Wonen op bedrijventerreinen. Hoe nu verder? Woensdag 15 juli

Wonen op bedrijventerreinen. Hoe nu verder? Woensdag 15 juli Hoe nu verder? Woensdag 15 juli Agenda 19:30 Opening 19:35 Wethouder Johan Sluiter 19:45 Aanleiding handhaving Samir Lamkadmi 20:05 Handhaving; hoe nu verder? Erik Nas (ODRA) 20:25 Plenaire afsluiting

Nadere informatie

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Seminar, Ladder voor duurzame verstedelijking: lessen uit de praktijk, 10 maart 2015 Willemien Croes Wat is de Ladder voor Provincie Zuid- Holland? Instrument

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL PROVINCIE NOORD-BRABANT 4 juni 2012 076445727:0.8 - Definitief B01055.000582.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Overzicht reacties... 3 2 s in

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Ontwerpbestemmingsplan Froombosch, Hoofdweg 154.

NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Ontwerpbestemmingsplan Froombosch, Hoofdweg 154. NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Ontwerpbestemmingsplan Froombosch, Hoofdweg 154. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Overzicht indieners zienswijze... 3 3. Zienswijze, commentaar en wijziging...

Nadere informatie

Glastuinbouwintensiveringsgebied Tinte

Glastuinbouwintensiveringsgebied Tinte Glastuinbouwintensiveringsgebied Tinte Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 29 maart 2011 / rapportnummer 2513 24 1. Oordeel over het MER De gemeente Westvoorne heeft het voornemen om het bestemmingsplan

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 B en W voorstel 13INT02879 Onderwerp Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 Samenvatting voorstel Het te actualiseren bestemmingsplan Buitengebied 2014 is kaderstellend

Nadere informatie

TOELICHTING. Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl www.c5s.nl 20083802

TOELICHTING. Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl www.c5s.nl 20083802 telefoon fax email internet kvk Breda Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl www.c5s.nl 20083802 TOELICHTING Project : Bestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

Ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek unilocatie Grevenbicht-Obbicht Informatiebijeenkomst 16 maart 2015

Ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek unilocatie Grevenbicht-Obbicht Informatiebijeenkomst 16 maart 2015 Ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek unilocatie Grevenbicht-Obbicht Informatiebijeenkomst 16 maart 2015 Programma informatiebijeenkomst 20.00 uur Opening dagvoorzitter 20.05 uur Inleiding wethouder Bert Kamphuis

Nadere informatie

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06.

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06. OPENBAAR Opsteller: GGZ/VROM/AH/751 Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006 Raadsvergadering d.d. 20 november 2006 Voorstel nr.: 132/06 Onderwerp: Bestuursovereenkomst Leiden-Oegstgeest

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Uitvoeringsorganisatie Greenport Duin- en Bollenstreek i.o. 23 juli 2007

Plan van Aanpak. Uitvoeringsorganisatie Greenport Duin- en Bollenstreek i.o. 23 juli 2007 Plan van Aanpak Uitvoeringsorganisatie Greenport Duin- en Bollenstreek i.o. 23 juli 2007 Onderwerpen Plan van Aanpak 1. Vertrekpunten Uitvoeringsorganisatie Greenport Duin- en Bollenstreek 2. Opstellen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

Notitie zienswijze ontwerpbestemmingsplan Benneveld - Bennevelderstraat-Almaatsweg

Notitie zienswijze ontwerpbestemmingsplan Benneveld - Bennevelderstraat-Almaatsweg Notitie zienswijze ontwerpbestemmingsplan Benneveld - Bennevelderstraat-Almaatsweg Zienswijze: Stichting Univé Rechtshulp namens de bewoner(s) van het perceel Almaatsweg 11, Benneveld Ad 1. Appellant geeft

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland 12.008525 POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders Zijpe Postbus 5 1 750 AA SCHAGERBRUG Gemeente Zijpe 7 6 SEP ZQti ingekomen: * ^Gedeputeerde Statf n Behandelaar:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 435 Nota Ruimte Nr. 260 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE- LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Sint-Oedenrode Postbus 44 5490 AA Sint-Oedenrode. Sint-Oedenrode, 22 augustus 2011

Aan de gemeenteraad van Sint-Oedenrode Postbus 44 5490 AA Sint-Oedenrode. Sint-Oedenrode, 22 augustus 2011 Aan de gemeenteraad van Sint-Oedenrode Postbus 44 5490 AA Sint-Oedenrode Sint-Oedenrode, 22 augustus 2011 Betreft: inspraakreactie ontwerpbestemmingsplan buitengebied Geachte heer, mevrouw, Middels deze

Nadere informatie

Agrarische makelaardij

Agrarische makelaardij Agrarische makelaardij College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Kenmerk/Intake: Betreft: Uw kenmerk: Datum: TB/GD/111102/ principeverzoek Ruimte voor

Nadere informatie

Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH. Geachte college,

Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH. Geachte college, Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH Uw kenmerk : Datum : 13 oktober 2011 Ons kenmerk : DZH/RO/Wonen 2011-668 Contactpersoon : P. Vermeulen

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen betreffende ontwerpbestemmingspian Molenweg 53/ 53a te Haarle en

Onderwerp: Zienswijzen betreffende ontwerpbestemmingspian Molenweg 53/ 53a te Haarle en 12INK080O6 III II III HM Burgemeester en Wethouders van (i EM F.BNTE H ELLEND()()RN Beband.: 0 AUG 20IÍ Hellendoorn Postbus 200 7440 AE Nijverdal AI B Stuk Tľd'w.: We[kļ2L Kopie nan: ArchiĽľ DI N. reeksį

Nadere informatie

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Afgelopen jaar bent u geïnformeerd over de mogelijkheden voor aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de gemeenten Ommen en Hardenberg. In de tweede

Nadere informatie

Bij de aanvraag om vrijstelling heeft het MFB een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. In aanvulling hierop melden wij u het volgende:

Bij de aanvraag om vrijstelling heeft het MFB een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. In aanvulling hierop melden wij u het volgende: Inleiding: Het Monumenten Fonds Brabant NV (MFB) is eigenaar van de monumentale boerderij aan de. Voor het behoud op langere termijn is een economisch verantwoorde vorm van hergebruik van de boerderij

Nadere informatie

Onderwerp: Bestemmingsplan Buitengebied Winsum en milieueffectrapport (MER).

Onderwerp: Bestemmingsplan Buitengebied Winsum en milieueffectrapport (MER). Agendanummer: 2 Status: Informerend Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar H. Emons, 0595 447781 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Emons) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Bestemmingsplan

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoningen Someren Gemeente Someren

Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoningen Someren Gemeente Someren Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Toepassingsbereik 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Herziening bestemmingsplan Buitengebied Someren 5 Artikel 4 Herziening

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN PARTIËLE HERZIENING STADHOUDERSPARK VUGHT GEMEENTE VUGHT

BESTEMMINGSPLAN PARTIËLE HERZIENING STADHOUDERSPARK VUGHT GEMEENTE VUGHT BESTEMMINGSPLAN PARTIËLE HERZIENING STADHOUDERSPARK VUGHT GEMEENTE VUGHT Gemeente Vught Bestemmingsplan Partiële herziening Stadhouderspark Vught Toelichting Voorschriften Overzicht deelplankaarten Deelplankaarten

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie