FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 Gegevens failliet: ISN Holding B.V. Handelend onder de naam Infraservice Nederland Gevestigd en kantoorhoudende te (7602 KA) Almelo, Bedrijvenpark Twente 5 A KvK-nummer: Jesta B.V. Statutair gevestigd te gemeente Twenterand Kantoorhoudende te (7681 LS) Vroomshoop, De Kieviet 7, feitelijk gevestigd en kantoorhoudende te (7602 KA) Almelo, Bedrijvenpark Twente 5 A KvK-nummer: Faillissementsnummer: ISN Holding B.V.: C/08/13/254 F Jesta B.V: C/08/13/294 F Datum uitspraak: ISN Holding B.V.: 10 april 2013 Op verzoek van: mr. J. Vestering namens Heuver Den Ham B.V. en Evert Hammink Vrachtwagenonderdelen B.V. Jesta B.V.: 24 april 2013 Op verzoek van: eigen aangifte. Curator: mr. W.B. Brusse Faillissementsmedewerker: E.A.M. van Maanen Rechter-commissaris: mr. M.M. Verhoeven Activiteiten onderneming: ISN Holding B.V. in het handelsregister staat als bedrijfsomschrijving vermeld: Financiële Holdings. Feitelijke functioneerde gefailleerde volgens bestuurders als een soort verkoopafdeling en bestonden de activiteiten van gefailleerde uit het aannemen van projecten met betrekking tot wegenbouw, welke werden uitbesteed aan Jesta B.V. (zie 1.7), waarvoor gefailleerde een vergoeding ontving. Gefailleerde heeft haar activiteiten per 1 april 2013 gestaakt. Jesta B.V. in het handelsregister staat als bedrijfsomschrijving vermeld: Financiële Holdings. De bestuurder heeft aangegeven dat de activiteiten feitelijk bestonden uit het uitvoeren van projecten met betrekking tot wegenbouw. Het betreft de voormalige activiteiten van de vof Infraservice Nederland, waar Jesta B.V. vennoot van was. Gefailleerde heeft haar activiteiten per 1 april 2013 gestaakt.

2 Omzetgegevens: De curator is in het bezit gesteld van de jaarrekening 2009 en 2010 van Jesta B.V., evenals de jaarrekening 2009 en 2010 van Infraservice Nederland V.O.F. In de jaarrekeningen van Jesta B.V. wordt geen omzet vermeld. De netto-omzet van Infraservice Nederland V.O.F. bedraagt in ,= en in ,=. Personeel gemiddeld aantal: ISN Holding B.V.: onbekend Jesta B.V.: Geen. Uit de aan de curator ter hand gestelde arbeidsovereenkomsten blijkt dat alle personeelsleden in dienst waren van ISN Holding B.V. Verslagperiode: 18 oktober 2014 tot en met 16 januari 2015 Bestede uren in verslagperiode: 3 uren en 40 minuten (zie urenoverzicht) Bestede uren totaal: 116 uren en 53 minuten Boedelrekening: SNS Bank saldo ,74 saldo ,76 saldo ,13 saldo ,96 saldo ,54 saldo ,54 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie: ISN Holding B.V. Aandeelhouders en bestuurders van gefailleerde zijn Minnema Bedrijven Beheer B.V. en Reuvers Holding B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Minnema Bedrijven Beheer B.V. is de heer K. Minnema. Enig aandeelhouder en bestuurder van Reuvers Holding B.V. is de heer J.H. Reuvers.

3 Organigram: De heer K. Minnema De heer J.H. Reuvers 100% AH/bestuurder 100% AH/bestuurder Minnema Bedrijven Beheer B.V. 50% AH/bestuurder Reuvers Holding B.V. 50% AH/bestuurder ISN Holding B.V. 1.2 Winst en verlies: ISN Holding B.V. Onbekend. De heren Minnema en Reuvers hebben verklaard dat de functie van de heer Minnema kan worden omschreven als financieel manager en de functie van de heer Reuvers als operationeel manager. Jesta B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is per datum faillissement de heer J.H. Reuvers. Jesta B.V. 2010: winst 2009: verlies 1.3 Balanstotaal: ISN Holding B.V. Onbekend. Jesta B.V. 2010: : Lopende procedures: geen 1.5 Verzekeringen: ISN Holding B.V. De curator is doende de verzekeringsportefeuille te inventariseren en zal de zakelijke verzekeringen opzeggen per datum faillissement voor zover gewenst. Er liepen autoverzekeringen bij Allianz Nederland B.V. betreffende twee voertuigen van het merk Scania, type R500 met de kentekens BT-HJ-16 en BT-GR-74 en een heftruck van het merk Nissan. De verzekeringen zijn per 10 april 2013 beëindigd in het kader van het faillissement.

4 Jesta B.V. De verzekeringsportefeuille is door royement door de verzekeraar voor datum faillissement beëindigd wegens wanbetaling. Er liep een aansprakelijkheids-, rechtsbijstands- en een vervoerdersverzekering bij Nationale Nederlanden. De verzekeringen zijn per 1 oktober 2012 geroyeerd wegens achterstand in de premiebetaling. 1.6 Huur: er was sprake van een mondelinge huurovereenkomst met B.G.M. Lenferink betreffend het pand aan het Bedrijvenpark Twente 5 A. De facturen werden gericht aan Infraservice Nederland (zie ook 1.7). Deze werden voldaan door ISN Holding B.V. Jesta B.V. hield ook kantoor in dit bedrijfspand. Ook de verhuurder is van mening dat er een huurovereenkomst bestaat met ISN Holding B.V. De huur bedroeg tot 1 april 1.500,= exclusief btw per maand. Per 1 april zou gefailleerde een kleiner gedeelte van het bedrijfspand gaan huren en was gefailleerde maandelijks een bedrag ad 800,00 inclusief btw verschuldigd. De curator heeft de huurovereenkomst per brief van 12 april 2013 opgezegd. Met de verhuurder is overeengekomen dat de huurovereenkomst wordt beëindigd per 10 april 2013 (faillissementsdatum ISN Holding B.V.), waarbij de verhuurder zal zorg dragen voor het op correcte wijze afvoeren van het afval en de opbrengst van de weinige activa die er nog is krijgt toebedeeld. Een en ander heeft inmiddels plaatsgevonden. 1.7 Oorzaak faillissement: bij notariële akte d.d. 13 juni 2007 is de besloten vennootschap Jesta B.V. opgericht met als enig aandeelhouder en bestuurder de heer J.H. Reuvers. Jesta B.V. verrichtte in eerste instantie geen activiteiten, maar is opgericht om toe te treden als vennoot van de op 20 december 2007 opgerichte vennootschap onder firma Infraservice Nederland V.O.F., tezamen met de besloten vennootschap Koenderink Holding B.V. Koenderink Holding B.V. is per 14 oktober 2011 uitgetreden, waardoor de vennootschap onder firma is ontbonden. Jesta B.V. heeft volgens informatie van de bestuurders het bedrijf van de vennootschap voortgezet met alle rechten en verplichten. De naam van de besloten vennootschap Jesta B.V. is bij notariële akte d.d. 3 januari 2012 ook gewijzigd in Infraservice Nederland B.V. Alle aandelen van Infraservice Nederland B.V. (voorheen Jesta B.V.) zijn per 3 januari 2012 overgedragen aan ISN Holding B.V. (gefailleerde). Jesta B.V. heeft korte tijd de werkzaamheden van het bedrijf van Infraservice Nederland V.O.F. voortgezet.

5 Bij notariële akte van 26 september 2012 zijn voornoemde transacties weer teruggedraaid in die zin dat Infraservice Nederland B.V. van naam is gewijzigd in Jesta B.V. en alle aandelen van Jesta B.V. weer door ISN Holding B.V. (gefailleerde) zijn overgedragen aan de heer J.H. Reuvers. Door deze naamswijzigingen is overigens veel verwarring ontstaan in de markt. ISN Holding B.V. heeft de bedrijfsvoering van Jesta B.V. voortgezet met de bedoeling om een nieuwe werkmaatschappij op te richten, waarin de activiteiten zouden worden ondergebracht. Een en ander heeft echter nimmer plaatsgevonden. ISN Holding B.V. heeft tevens de naam Infraservice Nederland B.V. gevoerd, waardoor de verwarring nog groter is geworden in de markt. In feite heeft ISN Holding B.V. hierdoor gefunctioneerd als een soort van verkoopkantoor en Jesta B.V. als uitvoerder, zo hebben bestuurders de curator laten weten. Bestuurders van gefailleerde hebben aangegeven dat de heer Koenderink (enig aandeelhouder en bestuurder van Koenderink Holding B.V.) ten tijde van de vof verantwoordelijk was voor het voeren van de administratie van het bedrijf. Na uittreding van Koenderink Holding B.V. en de voortzetting van de activiteiten door Jesta B.V. bleek er sprake te zijn van veel meer openstaande schulden dan de heren Minnema en Reuvers aanvankelijk dachten. De balansen van de voorgaande jaren bleken niet te kloppen, met andere woorden: de start van Jesta B.V. (het nieuwe Infraservice Nederland) is een valse geweest. Dit heeft tot heel veel extra kosten geleid bij ISN Holding B.V., als ook Jesta B.V. ISN Holding B.V. had voorts een grote opdrachtgever, te weten BAM, die een groot gedeelte van de openstaande aanneemsom inhield. Dit vanwege het feit dat het werk niet goed zou zijn uitgevoerd. Volgens bestuurders is dit niet juist, maar heeft dit wel geleid tot grote liquiditeitsdruk, als gevolg waarvan de problemen steeds groter zijn geworden. Ten slotte wilde de kredietverstrekker het krediet niet in stand houden, maar juist afbouwen. Koenderink Holding B.V. is bij vonnis van 4 juli 2012 door de Rechtbank Almelo failliet verklaard met aanstelling van mr. J.C. van Nie tot curator.

6 Mr. J. Vestering heeft namens Heuver Den Ham B.V. en Evert Hammink Vrachtwagenonderdelen B.V. het faillissement van ISN Holding B.V. aangevraagd. Bestuurders gaven aan niets van de faillissementsaanvraag te weten. Zij zijn derhalve ook niet bij de behandeling van het faillissement aanwezig geweest. Vanwege de hiervoor genoemde situatie is uiteraard ISN Holding B.V. onlosmakelijk verbonden met de besloten vennootschap Jesta B.V., nu de bedrijfsactiviteiten van Jesta B.V. en van ISN Holding B.V. per 1 april 2013 volledig zijn gestaakt en ook Jesta B.V. technisch failliet was, heeft de heer Reuvers in overleg met de curator besloten het faillissement van Jesta B.V. aan te vragen. Jesta B.V. is bij vonnis van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo, d.d. 24 april 2013 tevens in staat van faillissement verklaard, waarbij de heer mr. W.B. Brusse is aangesteld tot curator. De rechter-commissaris heeft ingestemd met het voorstel van de curator om deze faillissementen geconsolideerd af te wikkelen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill.: ISN Holding B.V.: volgens bestuurders was er sprake van vijf werknemers, waarvan de arbeidsovereenkomsten voor datum faillissement al waren beëindigd. Partijen hebben een vaststellingsovereenkomst ondertekend. Jesta B.V.: geen. Uit de aan de curator ter hand gestelde arbeidsovereenkomsten blijkt dat alle personeelsleden in dienst waren van ISN Holding B.V. 2.2 Aantal in jaar voor faill.: ISN Holding B.V.: 6 Jesta B.V.: geen 2.3 Datum ontslagaanzegging: de curator heeft de werknemers met machtiging van de rechter-commissaris per brief van 15 april 2013 zekerheidshalve ontslagen en heeft het UWV hieromtrent ingelicht. Uit de aan de curator ter hand gestelde administratie is gebleken van een mogelijke zesde (ex-)werknemer. Ook deze werknemer is zekerheidshalve door de curator ontslagen. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving: n.v.t. 3.2 Verkoopopbrengst: n.v.t. 3.3 Hoogte hypotheek: n.v.t.

7 3.4 Boedelbijdrage: n.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving: wegverbredingsmachine, een Volkswagen Caddy voorzien van reclamestickers, een computer, handgereedschap waaronder een accuboormachine, een haakse slijper en diverse boormachines, een zaagmachine, een kolomboormachine, trilplaat, aanhangwagen (enkelasser), een trailer met kenteken OK-76-JL. 3.6 Verkoopopbrengst: nog onbekend (zie ook werkzaamheden onder 3.13) De nog aanwezige activa is op 4 december 2013 verkocht door middel van openbare verkoop. De openbare verkoop heeft een bedrag ad 5.675,= bruto opgebracht. Zodra de taxateur de factuur voor de advertentiekosten heeft ontvangen, zal er worden afgerekend. De curator heeft nog geen afrekening van de taxateur mogen ontvangen. De curator heeft de taxateur hieromtrent aangeschreven. De curator heeft de afrekening van de taxateur ontvangen. De taxatieen advertentiekosten bedragen 635,25. De nettoopbrengst van de openbare verkoop bedraagt 3.596,14. Dit bedrag is op 29 april 2014 ontvangen op de boedelrekening. 3.7 Boedelbijdrage: volgens de bestuurders van gefailleerde heeft de ING Bank mogelijk een pandrecht op de bedrijfsmiddelen. De curator heeft de ING Bank verzocht om de stukken ter beoordeling van de rechtsgeldigheid van het veronderstelde pandrecht. Deze zijn tot op heden niet (volledig) ontvangen. De curator heeft de ING Bank ter zake een termijn gesteld. De ING Bank heeft de curator een aantal stukken doen toekomen. De curator is doende deze stukken te beoordelen. Bij de van de ING Bank ontvangen stukken zaten geen pandakten. In een telefonisch gesprek met de curator heeft de ING Bank aangegeven dat er waarschijnlijk geen pandakten beschikbaar zijn. De curator heeft de ING Bank ter zake een formele termijn gesteld. Deze termijn is inmiddels verlopen. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus: de fiscus heeft deels een bodemvoorrecht op deze zaken. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving: diverse zaken van zeer weinig waarde. Een inventarisatie moet nog worden gemaakt. Met de verhuurder is overeengekomen dat de verhuurder de weinige activa die er nog is krijgt toebedeeld (zie 1.6). Een nadere inventarisatie is derhalve niet opgemaakt Verkoopopbrengst: onbekend (waarschijnlijk nihil)

8 3.11 Boedelbijdrage: volgens de bestuurders van gefailleerde heeft de ING Bank mogelijk een pandrecht op de voorraad. De curator heeft de ING Bank verzocht om de stukken ter beoordeling van de rechtsgeldigheid van het veronderstelde pandrecht. Deze zijn tot op heden niet (volledig) ontvangen. De curator heeft de ING Bank ter zake een termijn gesteld. De ING Bank heeft de curator een aantal stukken doen toekomen. De curator is doende deze stukken te beoordelen. Bij de van de ING Bank ontvangen stukken zaten geen pandakten. In een telefonisch gesprek met de curator heeft de ING Bank aangegeven dat er waarschijnlijk geen pandakten beschikbaar zijn. De curator heeft de ING Bank ter zake een formele termijn gesteld. Deze termijn is inmiddels verlopen. Ander activa 3.12 Beschrijving: n.v.t Verkoopopbrengst: n.v.t. Werkzaamheden Bestuurders hebben verklaard dat gefailleerde haar activiteiten per 1 april 2013 heeft gestaakt. Op 5 april 2013 heeft een van de bestuurders van gefailleerde voor het laatst het bedrijfspand bezocht. Alle voornoemde activa waren toen aanwezig. Tijdens de eerste bespreking met de bestuurders in het bedrijfspand van gefailleerde is gebleken dat de wegverbredingsmachine, de Volkswagen Caddy, het handgereedschap, de zaagmachine, de kolomboormachine, de trilplaat, de aanhangwagen en de trailer waren verdwenen. De bestuurders hebben in aanwezigheid van de curator aangifte van diefstal gedaan. Van de aangifte is proces-verbaal opgemaakt. De curator beschikt over een exemplaar van het proces-verbaal. De politie heeft inmiddels laten weten het onderzoek te hebben afgerond en de dader niet te hebben gevonden. De bestuurders hebben ook de curator medegedeeld welke partijen mogelijkerwijs in staat zijn om de gestolen activa weg te nemen. De curator heeft een aantal van deze partijen bezocht, ook de bestuurders hebben nog nader onderzoek verricht. De curator heeft de gestolen activa niet aangetroffen. Het is niet duidelijk of ISN Holding B.V. of Jesta B.V. eigenaar is van de activa. Ook de bestuurders konden hier niet echt een duidelijk antwoord op geven. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren: de overzicht van de openstaande debiteurenposten met originele facturen is opgevraagd bij de bestuurders. Het overzicht van de openstaande debiteurenposten is ontvangen. De onderliggende facturen ontbreken echter. Deze zijn nogmaals opgevraagd bij de bestuurders. Op de debiteurenlijst staat een vordering op BAM. BAM houdt een bedrag van ,= achter, omdat er, volgens BAM, ondeugdelijk werk zou zijn verricht. ISN Holding B.V. heeft de vordering voor datum faillissement in behandeling gegeven aan Kolkman

9 Advocaten. Nu ISN Holding B.V. geen geld had om te procederen is de vordering in februari 2013 gecedeerd aan J&T Equipment B.V. De koopprijs van de vordering is verrekend met de vordering van J&T Equipment B.V. op ISN Holding B.V. ter zake onder meer huur van machines. Deze cessie is naar het oordeel van de curator paulianeus. De curator heeft de rechter-commissaris een voorstel gedaan. De rechter-commissaris heeft ingestemd met het voorstel van de curator en de concept vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst is getekend. Er zal een procedure worden opgestart tegen BAM. J&T Equipment B.V. heeft gemeld toch geen procedure te willen aanspannen jegens BAM. Als argumenten hiervoor worden aangevoerd de onzekere uitkomst van de procedure en de hieraan verbonden kosten. De curator acht deze argumenten niet valide. De curator heet J&T Equipment B.V. gesommeerd alsnog de procedure op te starten. J&T Equipment B.V. heeft dit tot op heden geweigerd en meent dat zij niet kan worden verplicht op grond van de vaststellingsovereenkomst. De curator heeft de rechter-commissaris een voorstel gedaan. 4.2 Opbrengst: 0, Boedelbijdrage: volgens de bestuurders van gefailleerde heeft de ING Bank mogelijk een pandrecht op de debiteuren. De curator heeft de ING Bank verzocht om de stukken ter beoordeling van de rechtsgeldigheid van het veronderstelde pandrecht. Deze zijn tot op heden niet (volledig) ontvangen. De curator heeft de ING Bank ter zake een termijn gesteld. De ING Bank heeft de curator een aantal stukken doen toekomen. De curator is doende deze stukken te beoordelen. Bij de van de ING Bank ontvangen stukken zaten geen pandakten. In een telefonisch gesprek met de curator heeft de ING Bank aangegeven dat er waarschijnlijk geen pandakten beschikbaar zijn. De curator heeft de ING Bank ter zake een formele termijn gesteld. Deze termijn is inmiddels verlopen. 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en): een overzicht van de openstaande crediteuren is opgevraagd bij de bestuurders. Een overzicht van de openstaande crediteuren is inmiddels door de curator ontvangen. Voorlopig erkend: ,28 (ING Bank). 5.2 Leasecontracten: uit de aan de curator ter hand gestelde administratie is gebleken van een tweetal financial

10 leaseovereenkomsten voor bedrijfsauto s. De leasecontracten staan op naam van Infraservice Nederland. Per datum faillissement is niet duidelijk of deze leasecontracten opnieuw zijn afgesloten, dan wel stilzwijgend zijn overgegaan naar ISN Holding B.V., dan wel Jesta B.V. De curator heeft de betreffende leasemaatschappij aangeschreven. Genoemde leaseovereenkomsten zijn voor datum faillissement beëindigd en de bedrijfsauto s zijn ingenomen door Scania. Scania Finance Nederland B.V. heeft een vordering ingediend tot een bedrag ad ,54, betreffende de betalingsachterstand en het verlies dat Scania heeft geleden na verkoop van de auto s. Tevens is er nog sprake van een leaseovereenkomst met Cosmo Wagenparkbeheer B.V. ter zake een trailer van het merk ATM Kipper. De curator heeft de betreffende leaseovereenkomst opgevraagd. De curator heeft de leaseovereenkomst tot op heden niet mogen ontvangen. Zowel de heer Reuvers als de curator hebben Cosmo Wagenparkbeheer B.V. nogmaals verzocht de leaseovereenkomst te verstrekken. De leaseovereenkomst is inmiddels ontvangen. Uit deze leaseovereenkomst blijkt dat het gaat om operationele leasecontracten, die zijn afgesloten in het jaar 2012, met een looptijd van 48 maanden. Hieruit volgt dat Cosmo Wagenparkbeheer B.V. eigenaar is en was van de betreffende voertuigen en dat er geen mogelijkheid is (geweest ) om tot afkoop over te gaan. 5.3 Beschrijving zekerheden: volgens de bestuurders van gefailleerde heeft de ING Bank mogelijk een pandrecht op de bedrijfsmiddelen, de voorraad en de debiteuren. De curator heeft de ING Bank verzocht om de stukken ter beoordeling van de rechtsgeldigheid van het veronderstelde pandrecht. Deze zijn tot op heden niet (volledig) ontvangen. De curator heeft de ING Bank ter zake een termijn gesteld. De ING Bank heeft de curator een aantal stukken doen toekomen. De curator is doende deze stukken te beoordelen. Bij de van de ING Bank ontvangen stukken zaten geen pandakten. In een telefonisch gesprek met de curator heeft de ING Bank aangegeven dat er waarschijnlijk geen pandakten beschikbaar zijn. De curator heeft de ING Bank ter zake een formele termijn gesteld. Deze termijn is inmiddels verlopen. 5.4 Separatistenpositie: afspraken zijn (nog) niet gemaakt. 5.5 Boedelbijdragen: afspraken zijn (nog) niet gemaakt. 5.6 Eigendomsvoorbehoud: tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld die aanspraak maken op eigendomsvoorbehoud. Atradius Collections B.V. heeft namens Lijssel

11 Transport B.V. aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud. De curator heeft deze claim afgewezen, nu uit de ontvangen stukken niet blijkt dat er sprake is van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud. Bierens Advocaten heeft namens Van de Beeten Meulendijks aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud. De curator heeft deze claim afgewezen nu Van de Beeten Meulendijks enkel diensten heeft geleverd aan ISN Holding B.V. 5.7 Reclamerechten: n.v.t. 5.8 Retentierechten: n.v.t. 6. Doorstart/voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden: n.v.t. 6.2 Financiële verslaglegging: n.v.t. 7. Rechtmatigheid 7.1 Paulianeuze transacties: nog in onderzoek. De curator heeft betreffende de gecedeerde vordering van BAM aan J&T Equipment een voorstel gedaan. De rechter-commissaris heeft ingestemd met het voorstel. Deze kwestie is afgerond. Nu J&T Equipment B.V. de vaststellingsovereenkomst tot op heden niet is nagekomen, heeft de curator de rechter-commissaris een voorstel gedaan (zie punt 4.1). 7.2 Boekhoudplicht: nog in onderzoek. De curator is in het bezit gesteld van een zeer summiere boekhouding. Het restant is opgevraagd bij de bestuurders. Inmiddels is het restant van de boekhouding ontvangen. De curator is doende de boekhouding te beoordelen. De curator heeft de boekhouding beoordeeld. Er heeft op 22 november 2013 een bespreking plaatsgevonden met de bestuurders en hun accountant. De curator heeft geen nadere vragen omtrent de boekhouding. 7.3 Depot Jaarrekeningen: ISN Holding B.V. is opgericht op 3 januari De jaarrekening 2012 is niet gedeponeerd. De curator heeft de boekhouding bij de bestuurders opgevraagd. De boekhouding is volgens bestuurders tot aan de faillissementsdatum bijgewerkt. Inmiddels is het restant van de boekhouding ontvangen. De curator is doende de boekhouding te beoordelen. De curator is tot op heden niet in het bezit gesteld van de jaarstukken van Jesta B.V. De bestuurders hebben hun accountant verzocht de jaarstukken van Jesta B.V. aan de curator te verstrekken. De curator heeft de jaarstukken van Jesta B.V. ontvangen en bestudeerd. De curator heeft de inhoud besproken

12 met de bestuurders en de accountant. De curator heeft geen nadere vragen omtrent de jaarstukken. 7.4 Goedk. verkl. accountant: n.v.t. 7.5 Stortingsverpl. aandelen: nog in onderzoek. De curator heeft tot op heden nog geen afdoende bewijs van volstorting van de aandelen mogen ontvangen. De bestuurders hebben hun accountant de opdracht gegeven een en ander duidelijk in kaart te brengen. De curator heeft de bewijsstukken ontvangen ter zake de volstorting van de aandelen. Hieruit blijkt dat de aandelen zijn volgestort. 7.6 Onbehoorlijk bestuur: niet van gebleken. 8. Crediteuren 8.1 Aantal conc. crediteuren: een overzicht van de openstaande crediteuren is opgevraagd bij de bestuurders. De curator heeft een overzicht van de openstaande crediteuren inmiddels ontvangen. Volgens bestuurder: 66 Voorlopig erkend: Bedrag conc. crediteuren: een overzicht van de openstaande crediteuren is opgevraagd bij de bestuurders. De curator heeft een overzicht van de openstaande crediteuren inmiddels ontvangen. Volgens bestuurder: ,73 Voorlopig erkend: , Pref. vordering fiscus: een overzicht van de openstaande crediteuren is opgevraagd bij de bestuurders. De curator heeft een overzicht van de openstaande crediteuren inmiddels ontvangen. Volgens bestuurder: 437,= Voorlopig erkend: ,= 8.4 Pref. vordering UWV: Voorlopig erkend: 7.426, Andere pref. crediteuren: een overzicht van de openstaande crediteuren is opgevraagd bij de bestuurders. De curator heeft een overzicht van de openstaande crediteuren inmiddels ontvangen. Volgens bestuurder: 0,00 Voorlopig erkend: 1.115,58 Heuver Den Ham B.V. (kosten faillissementsaanvraag) 8.6 Boedelvorderingen: 2.329,67 (UWV) 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: nog niet bekend 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill.: nog niet bekend 9.2 Plan van aanpak: a) onderzoek rechtsgeldigheid verpanding ING Bank; afgewikkeld; b) traceren gestolen activa; afgewikkeld;

13 c) verkoop activa; afgewikkeld; d) beoordelen boekhouding; afgewikkeld; e) onderzoek paulianeuze transacties; afgewikkeld; f) beoordelen volstoringsverplichting aandelen; afgewikkeld; g) onderzoek onbehoorlijk bestuur; afgewikkeld; h) kwestie paulianeuze cessie. 9.3 Indiening volgend verslag : 16 april 2015 Bijlagen: - lijst voorlopig erkende boedelcrediteuren; - lijst voorlopig erkende preferente crediteuren; - lijst voorlopig erkende concurrente crediteuren; - tussentijds financieel verslag; - urenoverzicht.

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014 Gegevens failliet: de heer Rijcko Littooij geboren op 2 mei 1983 te Almelo voorheen wonende aan de Gaarden 22, 7607 MJ te Almelo, thans wonende aan de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : C/01/09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F.

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 Gegevens onderneming : J.B.A.N. Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/17/13/348 F Datum uitspraak : 3 december 2013 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie