Blended learning combination of two worlds.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blended learning combination of two worlds."

Transcriptie

1 Blended learning combination of two worlds. Generatie Y groeit op in een tijd waarin alles beschikbaar en toegankelijk is, tijdens hun opleiding gebruiken ze MP-3, tablet, smartphone en communiceren ze met twitter, facebook, ping en whatsapp. Morgen zijn er weer andere nieuwe media en instrumenten die zij als eerste inzetten bij het verwerven van kennis. Werkgevers moeten daarin mee, ze kunnen niet blijven doorgaan met het aanbieden van trainingen en opleiding op de wijze zoals ze dat al jaren gedaan hebben. De nieuwe generatie kan niet meer uit de voeten in een systeem dat gebouwd is op het topdown overdragen van kennis. De focus moet meer gericht zijn op de passie en talenten van mensen. Het concept van Het Nieuwe Werken (HNW), waarbij het resultaat een veel belangrijkere rol speelt dan de fysieke aanwezigheid op de werkplek, vraagt ook om een conceptwijziging in het leren in organisaties. Deze ontwikkelingen zijn de aanleiding geweest tot de start van een project waarvoor subsidie is verkregen bij Sofokles. In de project werd samengewerkt door de TU Delft, de Universiteit Leiden, de UU, de EUR en de TUe. Binnen dit project werd een literatuurstudie gedaan naar nieuwe leervormen en er werd een training wordt ontwikkeld gebaseerd op het concept van blended learning. Inleiding De toekomstige medewerker maakt deel uit van de generatie Y, ze zijn opgegroeid in het digitale tijdperk en gaan anders om met het verkrijgen van informatie en kennis dan de generaties voor hen. Om deze groep te kunnen binden is het van belang dat werkgevers in staat zijn om werken en leren vorm te geven in een wijze die aansluit bij de stijl van deze nieuwe generatie medewerkers. Dit heeft consequenties voor de harde en de zachte omstandigheden van leren en werken. De harde kant betekent de beschikbaarheid en inzetbaarheid van nieuwe tools en instrumenten en de zachte kant betekent de fysieke aspecten waar geleerd en gewerkt wordt en de stijl waarin leiding wordt gegeven aan deze nieuwe generatie, die verschuift steeds meer in de richting van output gestuurde begeleiding. Er is nog een drijfveer voor werkgevers om te gaan onderzoeken of de huidige manier van het aanbieden van opleidingen nog voldoende aangesloten is bij de huidige, veeleisende, privé omstandigheden van medewerkers. Nieuwe, jonge medewerkers hebben vaak een jong gezin, een werkende partner en een overvolle agenda. Dat heeft tot gevolg dat er drempels bestaan voor deelname aan trainingen of opleidingen die uit meer dan twee dagdelen bestaan en zeker die waarvoor overnachtingen vereist zijn. Een opleiding of training die flexibeler in te plannen is en die voor een deel op de eigen werkplek of vanuit de thuissituatie gevolgd kan worden zou voor deze groep medewerkers een goed alternatief kunnen zijn. Blended learning Een antwoord op de hierboven genoemde dilemma s kan worden gevonden in het concept blended learning. Blended learning is een combinatie van vormen van e-learning en traditionele vormen van onderwijs, gebonden aan locaties. Dat het hier een combinatie van verschillende vormen van leren en onderwijs betreft geeft aan dat er keuzes gemaakt moeten worden om de meest geschikte combinatie voor het leertraject te bepalen. Fransen (006) gebruikt het model 1 Blended learning combination of two worlds

2 van Gierke, Schlieszeit & Windschiegl om de vier aspecten waartussen keuzes gemaakt moeten worden weer te geven. Leerinhouden kunnen worden vastgelegd op informatiedragers maar kunnen ook verspreid te vinden zijn via internnet. Communicatie kan synchroon plaatsvinden wanneer deelnemers aan een leertraject tijdens sommige modules gelijktijdige communiceren, e- intervisie is daar een voorbeeld van waarbij deelnemers niet op dezelfde locatie zijn maar wel gelijktijdig ingelogd moeten zijn. Een leer community is een voorbeeld van asynchrone communicatie waarbij deelnemers op verschillende momenten in de leer community inloggen en met elkaar discussiëren. Ten aanzien van leerprocessen kan gekozen worden voor individuele leerprocessen of voor groepsgewijs leren. De leerstrategie waarvoor gekozen wordt kan statisch zijn, waarbij modules volgordelijk worden doorlopen, maar kan ook een interactief karakter hebben waarbij de sturing van het leerproces door de deelnemer wordt geleid. Er zijn dus veel opties en de meest optimale combinatie zal per traject verschillend zijn en bijvoorbeeld afhangen van de doelgroep, de leerstijl van de deelnemers en de context waarbinnen geleerd wordt. Voor- en nadelen van blended learning. Waarom en wanneer is het goed om voor blended learning te kiezen. Er is een aantal voor- en nadelen ter afweging: Voordelen: - Flexibiliteit: niet de gehele training is plaats en tijd gebonden. Deelnemers zijn vrij om voor de e-learning onderdelen hun eigen tijd, tempo en plaats te kiezen. De claim van deelname aan een leertraject op de agenda is minder groot. - Didactische voordelen: door inzet van ICT wordt het aantal inzetbare leervormen veel groter, bijvoorbeeld door de inzet van simulaties en gaming. De beschikbare tijd in de face-to-face modules wordt effectiever gebruikt omdat de deelnemers de theorie zelf vooraf online kunnen bestuderen en hierover vragen kunnen stellen. Deelnemers kunnen hun eigen leertempo bepalen en eventueel e-learning modules herhalen als het nodig is. - Kostenbesparing: omdat niet alle modules op locatie plaats vinden zijn de kosten daardoor geringer. Deelnemers en trainers maken minder reiskosten. - Goed werkgeverschap: werkgevers die leertrajecten aanbieden gebaseerd op het concept van blended learning zijn zich bewust van de moderne ontwikkelingen en gaan mee met Blended learning combination of two worlds

3 hun tijd. Ook kunnen zij de leertrajecten die zij aanbieden aanpassen aan de behoeften van hun medewerkers. Nadelen: - Discipline: deelnemers aan blended learning trajecten moeten beschikken over een flinke mate van zelfdiscipline. Zij moeten voor de e-learning onderdelen hun tijd indelen en hun planning maken. - Speciale vaardigheden: deelnemers moeten beschikken over ruime ervaring met computer, internet en sociale media. Een toepassing. Het project dat de vijf universiteiten (genoemd in de aanhef van dit artikel) samen hebben aangepakt is een toepassing van het concept blended learning. Het project werd gesubsidieerd door SoFoKles, heette Leren.0 en leverde, naast dit artikel, een training op: Basisvaardigheden voor leidinggevenden en een brainstorm workshop over de toepassingen van blended learning. Het initiatief tot het starten van dit project is genomen door de TU Delft De bron tot het nemen van dit initiatief is onder andere gelegen in het feit dat binnen de TU Delft wordt gewerkt aan de invoering van Het Nieuwe Werken (HNW). De invoering van HNW betekent dat je je als organisatie ook moet bezinnen op de wijze waarop je trainingen en opleidingen aanbiedt aan de medewerkers. Veel van de meer traditionele leervormen zijn dan niet meer zo geschikt omdat ze op vastgestelde tijden en op locatie plaatsvinden. Daarnaast was een andere reden voor de TU Delft om dit project te starten dat zij aan haar studenten, de toekomstige arbeidspopulatie, ziet dat die aan een andere benadering van leren behoefte hebben. De jonge mensen die binnen nu en een aantal jaren de arbeidsmarkt op gaan zijn opgegroeid in het digitale tijdperk en gaan anders om met het verkrijgen van informatie en kennis dan de generaties voor hen. Om deze groep te kunnen binden is het van belang dat de werkgever in staat is opleiden aan te bieden in vormen die aansluiten bij hun werk- en leerstijl. Een laatste argument is de drempel die er voor medewerkers lijkt te bestaat voor deelname aan trainingen of opleidingen die uit meer dan twee dagdelen bestaan en waarvoor in de agenda meerdere dagen vrijgemaakt moeten worden. Een opleiding of training die flexibeler in te plannen is en die voor een deel op de eigen werkplek of vanuit de thuissituatie gevolgd kan worden zou voor deze groep medewerkers een goed alternatief kunnen zijn. Het project Leren.0 is een onderzoek naar digitale leervormen en de toepassing daarvan in een pilottraining. Ter voorbereiding op de subsidieaanvraag, die voor dit project bij SoFoKles is gedaan, is navraag gedaan bij collega s van de andere universiteiten en het blijkt dat binnen een aantal universiteiten nog relatief weinig of geen aanbod is op het gebied van digitaal leren in het kader van opleidingen van medewerkers (TU Delft, UU, RUG, VU en Leiden). Er is uiteindelijk een projectgroep gevormd waarin de TU Delft, EUR, UU, Universiteit Leiden en TUe hebben samengewerkt. Zij hebben binnen blended learning gekozen voor de leervorm, zelfgestuurd leren. Deze leervorm geeft het meeste ruimte tot flexibel om gaan met het plannen van de leeractiviteiten in de meestal overvolle agenda s van de deelnemers. De e-learning elementen in het programma zijn plaats- en tijdsonafhankelijk uit te voeren. 3 Blended learning combination of two worlds

4 De projectgroep heeft de inhoud van de training bepaald op basis van interviews met potentiele deelnemers waarin gevraagd werd naar leerdoelen en knelpunten in relatie tot het onderwerp. Uit alle informatie die op deze manier werd verkregen zijn door de projectgroep de thema s Programma: Basisvaardigheden voor leidinggevenden Traditioneel E-learning Jij als leidinggevende Blok I - Film over rollen en stijlen van leidinggeven 0,5 - Theorie over leiderschapsstijlen dagdeel - Leiderschapstesten - Rol en positie als leidinggevende dagdelen - Stijlen van beïnvloeding - Doorgroei vanuit de groep 1 dagdeel - E-intervisie - E-coaching Jij en je medewerker Blok II 1 dagdelen dagdelen - Situationeel leiderschap - Gespreksvoering 1 dagdeel - E-intervisie - E-coaching Jij en je afdeling Blok III 1 dagdeel - E-opdrachten (met feedback en terugkoppeling in het programma) - Theorie en test situationeel leidinggeven - E-opdrachten (met feedback en terugkoppeling in het programma) - Theorie conflicthantering - Conflicthantering dagdelen - Visie en missie 1 dagdeel - E-coaching (1x kort na het laatste blok en 1x na 6 maanden) Figuur 3. Programma van de training Basisvaardigheden voor leidinggevenden, waarbij weergegeven wordt welke inhoud in welke leervorm wordt aangeboden. gefilterd die in de leergang behandeld moesten worden. Het leerproces wordt bij zelfgestuurd leren door de deelnemer aan de training bepaald. In de training Basisvaardigheden voor leidinggevenden, het resultaat van dit project, konden de deelnemers het leerproces voor een groot deel zelf plannen. De theorie, opdrachten, testen, e-coaching en e-intervisie werden via internet aangeboden alleen drie losse dagen op locatie, waarin geoefend werd en rollenspellen werden gedaan, waren al ingepland (zie figuur 3). Na afloop van de training werd door een deel van de deelnemers (7 van de 1) een evaluatieformulier ingevuld en een deel werd geïnterviewd. De schriftelijke evaluatie bevatte vragen over de inhoud van het programma, over e-learning en het tijdsaspect. Een paar vragen zijn eruit gehaald en hieronder weergegeven. 4 Wat vond je van het zelf inplannen van online onderdelen Het concept van zelfsturend leren vraagt van de deelnemers dat zij goed in staat zijn te plannen. Uit de evaluatie blijkt dat een klein deel van de deelnemers dit als vervelend ervaart maar dat dit voor het grootste deel van de deelnemers geen probleem is en dat sommigen dit als positief ervaren. 0 Goed Gemiddeld Slecht 4 Blended learning combination of two worlds

5 Aangezien een deel van het programma online wordt gevolgd geeft dit de deelnemers de mogelijkheid om de plaats waar zij leren aan te passen aan hun mogelijkheden. Van de deelnemers groep blijkt iets meer dan de helft van die gelegenheid gebruikt heeft gemaakt en thuis aan de leergang heeft gewerkt. Het gegeven dat een deel van de leergang niet op locatie plaatsvond werd door de het merendeel van de deelnemers groep als positief 4 0 Wat vond je ervan dat een deel van de training niet op locatie plaatsvond Heel goed Goed Gemiddeld ervaren, niemand gaf aan dit vervelend te hebben gevonden. In de evaluatie werd de deelnemersgroep ook de vraag gesteld wat hun voorkeur had, Blended learning of de traditionele, klassikale vorm. Hierop antwoordden de meerderheid dat zij de voorkeur gaven aan Blended learning. In de mondelinge evaluatie werd gesproken over de beleving van de training, de e-learning aspecten en het contact met collega s van andere universiteiten. Door de geïnterviewden werd aangegeven dat zij de trainingsdagen als goed hebben ervaren, er werd veel geleerd en men deed nieuwe inzichten op. Er was veel enthousiasme over het concept van blended learning. De e-learning opdrachten vond men informatief en nuttig. Daarnaast werd het als positief ervaren dat zelf gekozen kon worden wat nuttig was om te maken en wat men open kon laten staan voor een later moment wanneer de inhoud relevant zou zijn. Als nadeel werd genoemd dat het in de praktijk vaak betekende dat de e-learning opdrachten in eigen tijd werden gemaakt. Het contact met collega s van andere universiteiten werd vooral als positief en interessant ervaren. Een enkele keer werd echter ook aangegeven dat men niet verwachtte dat men nog vaak contact met elkaar zou opnemen. De resultaten van de pilotleergang geven ons voldoende aanknopingspunten om in de toekomst verder te gaan met het ontwikkelen van trainingen op basis van Blended learning en om het veld van e-learning verder te gaan verkennen. Wel zien we ook dat deelnemers aan dergelijke trainingen begeleid moeten worden in het werken met de mogelijkheden ervan. Op dit punt kunnen we zeker nog verbetering bewerkstelligen. 5 Blended learning combination of two worlds

6 Literatuurlijst Aarts, Jeroen (010) Impact van het nieuwe leren is groot in: Leren in organisaties, okt. Arets, Jos en Heijen, Vivian (010) Sync up Over de impact van social media op leren in organisaties. in Leren in organisaties, nov. 010 Berg, W. en Meer, M. van der (najaar 010) De crisis (voorbij): nieuwe rondes en nieuwe kansen voor MD en HRD. Op zoek naar het nieuwe leren. In Tijdschrift voor MD Blerkom, Caroline van (8 december 010) Blended learning: mix van online en klassikaal leren in Synetens Castenmiller, Kim (010) Community based werken & leren in de praktijk Fransen, Jos (006) Blended Learning Fransen, Jos (006) Ontwerpstrategie voor blended learning in: Onderwijsinnovatie Gilaard, Robin en Pool, van der Han E-learning 010 een update. In Md winter 010 Hilhorst, Pieter (011) Essay Nieuwe Leren. In Onderwijs maak je samen Huyben, Marcolien (010) Hoe-boek voor de trainer Uitgeverij Thema Pool, J.P. van der, (001) E-learning Collaborative learing Collectief leren in reorganisaties. In Tijdschrijft voor MD Rubens, Wilfred (008) E-learning: trends en ontwikkelingen in: Develop nr.4 Veen, Wim (009) Homo Zapiens Opgroeien, leven en werken in een digitaal tijdperk. Prentice Hall Wassink, Hartger en Goes-Daniels (011) Miriam, Een vliegende start voor netwerkleren in: O&O nr. Woning, Erik (19 oktober 01) Hangout over Blended learning and Flipped Classrooms. In Kennisnet 6 Blended learning combination of two worlds

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Het nieuwe leren. Het Nieuwe Leren Concurrentie analyse

Het nieuwe leren. Het Nieuwe Leren Concurrentie analyse Het nieuwe leren Het Nieuwe Leren Concurrentie analyse Conclusies (I) Het Nederlandse begrip Het nieuwe leren is niet zo n bekend begrip, is vooral gefocused op onderwijs. Het nieuwe leren wordt vooral

Nadere informatie

Blended learning. Waarom, wat en hoe? Steven Verjans

Blended learning. Waarom, wat en hoe? Steven Verjans Blended learning Waarom, wat en hoe? Steven Verjans Pagina 2 A. Haddad, technologies for education Vooraf: Is blended learning een nieuw fenomeen? Niet echt: al lang afwisseling didactische werkvormen

Nadere informatie

De kracht van virtual classrooms

De kracht van virtual classrooms praxis Marion Reijerink De voordelen van live online leren en de toegevoegde waarde voor leertrajecten De kracht van virtual classrooms De markt voor professionele opleidingen en trainingen staat onder

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. "Van reactief naar creatief"

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. Van reactief naar creatief Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs "Van reactief naar creatief" In veel scholen is het klassiek hiërarchisch leiderschap niet langer toereikend. De veranderingen in de maatschappij en daarmee ook

Nadere informatie

Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT. Wilfred Rubens

Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT. Wilfred Rubens Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT Wilfred Rubens Programma Introductie Huidige situatie docentprofessionalisering digitale didactiek Perspectieven op een alternatief Voorbeelden en leervragen

Nadere informatie

Blended Learning in de praktijk Welke keuzes moeten gemaakt worden binnen flexibel onderwijs? Pieter Swager, 21 november 2006

Blended Learning in de praktijk Welke keuzes moeten gemaakt worden binnen flexibel onderwijs? Pieter Swager, 21 november 2006 in de praktijk Welke keuzes moeten gemaakt worden binnen flexibel onderwijs? Pieter Swager, 21 november 2006 Interne notitie Hogeschool INHOLLAND in het kader van het project New Blends, in de praktijk.

Nadere informatie

Dag van de Trainer. Gaat online leren ten koste van verbinding?

Dag van de Trainer. Gaat online leren ten koste van verbinding? Dag van de Trainer Gaat online leren ten koste van verbinding? Marion Reijerink 10 jaar ABN AMRO Trainer sinds 2005 Online trainer sinds 2010 Opleidingen in VS Nu: directeur atsync Trainer van het jaar

Nadere informatie

Blended learning: waarom en hoe? #hanzeblended. Wilfred Rubens

Blended learning: waarom en hoe? #hanzeblended. Wilfred Rubens Blended learning: waarom en hoe? #hanzeblended Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Programma Blended learning? Waarom? Benaderingen en modellen Voorbeelden Gij zult aan blended learning doen Moses

Nadere informatie

e - V a a r d i G t r a i n e n e n c o a c h e n o n l i n e t r a i n e n o p l e i d e n c o a c h e n o r G a n i S a t i e a d V i e S

e - V a a r d i G t r a i n e n e n c o a c h e n o n l i n e t r a i n e n o p l e i d e n c o a c h e n o r G a n i S a t i e a d V i e S E - v a a r d i g T r a i n e n e n C o a c h e n o n l i n e trainen opleiden coachen ORGANISATIEADVIES E-leren, e-coachen, online trainen, leren via social media, wiki s en e-modules Als trainen of coachen

Nadere informatie

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers De apotheker is de coach! coaching van medewerkers De apotheker is de coach! coaching van medewerkers Inleiding Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in een complexe werkomgeving. Je

Nadere informatie

De digitale leerwereld RIZO 2.0, 13 maart 2012

De digitale leerwereld RIZO 2.0, 13 maart 2012 De digitale leerwereld RIZO 2.0, 13 maart 2012 1 Inhoud Belangrijke definities en voorbeelden Middelen, techniek en ICT Opdracht in subgroepen Wat verwacht u van ons Afsluiting Contact gegevens 2 Belangrijke

Nadere informatie

Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar

Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar Online learning is the single biggest change in education since the printing press John Chubb and Terry Moe Inhoud Online leren Voordelen en aandachtspunten

Nadere informatie

Projectleider, e-learning adviseur, blogger

Projectleider, e-learning adviseur, blogger Projectleider, e-learning adviseur, blogger Projectleider, e-learning adviseur, blogger Programma Blended learning? Vormen van blended learning Praktijkvoorbeelden blended learning De mix maken Blended

Nadere informatie

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken Hoe zorg je er in deze turbulente tijden voor dat mensen zich blijven ontwikkelen en relevant blijven voor

Nadere informatie

E-learning biedt perspectief

E-learning biedt perspectief E-learning biedt perspectief Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com http://www.slideshare.net/wrubens Wie van u... Raad van bestuur Directies/managers (lijn) P&O Beleidsadviseurs Opleidingsadviseurs

Nadere informatie

Middenkaderopleiding voor beginnend leidinggevenden (MKOB)

Middenkaderopleiding voor beginnend leidinggevenden (MKOB) Middenkaderopleiding voor beginnend leidinggevenden (MKOB) Verbeter je vaardigheden en word een betere en effectievere leidinggevende Opleidingsinstituut DJI Voor wie Voor leidinggevenden met zes maanden

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Virtuele Mobiliteit. Droom of realiteit? Katrin Bijnens (EuroPACE ivzw/ K.U.Leuven - AVNet)

Virtuele Mobiliteit. Droom of realiteit? Katrin Bijnens (EuroPACE ivzw/ K.U.Leuven - AVNet) Virtuele Mobiliteit Droom of realiteit? Katrin Bijnens (EuroPACE ivzw/ K.U.Leuven - AVNet) EuroPACE Europees netwerk van onderwijs-instellingen Missie: bevordering genetwerkt e-leren Interesses: Onderwijs-innovatie

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl

www.ludenstraining.nl MANAGEMENT DEVELOPMENT Het is belangrijk om als organisatie de jonge (potentiële) leidinggevenden te koesteren. Ten slotte zijn het de leiders van de toekomst. Een MD- traject is een effectieve manier

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor VU medisch centrum Respons Totaal aantal respondenten: 1212 medewerkers Basishouding HNW Basishouding HNW Basishouding HNW 1. Werkplek Werkplek: vast of flexibel 24%

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Online Training Gewenst Gedrag

Online Training Gewenst Gedrag Online Training Gewenst Gedrag www.gewenstgedrag.nl Een online training om kennis over beleid ongewenste omgangsvormen en integriteit over te dragen en op speelse wijze eigen te maken en te kunnen toepassen.

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

VISIEVORMING & LEIDERSCHAP

VISIEVORMING & LEIDERSCHAP VISIEVORMING & LEIDERSCHAP Een leerweg voor het ontwikkelen van jouw visie en leiderschap Pieterman & Partners VISIEVORMING & LEIDERSCHAP WAAROM DEZE LEERWEG Naast de focus op het dagelijkse proces, willen

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

HOGESCHOOL WINDESHEIM

HOGESCHOOL WINDESHEIM HOGESCHOOL WINDESHEIM Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het

Nadere informatie

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 2. VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN... 6 2.1 De relatie tussen leeractiviteiten

Nadere informatie

Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers

Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers Introductie Wat we (denken te) weten over competentieontwikkeling Middel tot het versterken van inzetbaarheid

Nadere informatie

Leergang. Inspirerend Leiderschap

Leergang. Inspirerend Leiderschap Leergang Inspirerend Leiderschap Algemene informatie Doelgroep Leergang opzet Groepsgrootte Begeleiders en docenten hoger en midden management 8 modules van 2 dagen, incl.1 overnachting per module maximaal

Nadere informatie

Audio e-module Ontwerpen van een e-learning

Audio e-module Ontwerpen van een e-learning Audio e-module Ontwerpen van een e-learning Fragment 001.mp3 002.mp3 Tekst Welkom bij deze e-module. Test je geluid en stel het juiste volume in! De e-module bestaat uit twee delen: Deel 1: de theoretische

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Trends in het nieuwe leren

Trends in het nieuwe leren Trends in het nieuwe leren Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Projectleider, e-learning adviseur, blogger Projectleider, e-learning adviseur, blogger Programma Definitie Enkele waarschuwingen

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

Green Shipping. Hoe kan het Nieuwe Leren hier een bijdrage aan leveren?

Green Shipping. Hoe kan het Nieuwe Leren hier een bijdrage aan leveren? Green Shipping Hoe kan het Nieuwe Leren hier een bijdrage aan leveren? & Welkom! Introductie De automobielsector als benchmark Tools, functionaliteiten en voordelen: Virtual Classroom Training - VCT Video-based

Nadere informatie

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt? Durf

Nadere informatie

Training KED-Coach Gevorderd

Training KED-Coach Gevorderd Training KED-Coach Gevorderd Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en

Nadere informatie

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Training Training Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in een training van HRD Group? Neem dan gerust contact met ons op.

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Taal in de blender. Succesrecepten. Mariet Schiepers_CTO_KU Leuven

Taal in de blender. Succesrecepten. Mariet Schiepers_CTO_KU Leuven Taal in de blender Succesrecepten Mariet Schiepers_CTO_KU Leuven Digitale (onderwijs)revolutie (?) In welke mate kunnen online taken het taalleerproces van anderstalige werknemers versterken? Welke functionele,

Nadere informatie

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, hergebruikt, openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder mijn persoonlijke voorafgaande

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, hergebruikt, openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder mijn persoonlijke voorafgaande Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, hergebruikt, openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder mijn persoonlijke voorafgaande INHOUDSOPGAVE WELKOM! 5 1. EEN LEERPLATFORM KIEZEN 7 2. E-LEARNING

Nadere informatie

De workshop Leiderschap wordt incompany gegeven en op maat aangeboden en is geschikt voor zowel beginnende- als doorgewinterde leidinggevenden.

De workshop Leiderschap wordt incompany gegeven en op maat aangeboden en is geschikt voor zowel beginnende- als doorgewinterde leidinggevenden. Workshop Leiderschap Leiderschap, krachtig in elke situatie Wat maakt iemand tot een goede leidinggevende? Natuurlijk moeten er doelen gehaald worden en het liefst binnen een bepaald budget. Maar zonder

Nadere informatie

Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com

Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com EMMA Pilots MOOCs Meerdere talen #EUMoocs Aggregator http://europeanmoocs.eu/

Nadere informatie

Valkuilen, middelen en begeleiding van docenten Klaas Bellinga

Valkuilen, middelen en begeleiding van docenten Klaas Bellinga Docent is keyin blended learning Valkuilen, middelen en begeleiding van docenten Klaas Bellinga Blended learning Blended learning omvat een mix van e-learning en andere vormen van onderwijs, Daarbij gaat

Nadere informatie

E-COACHEN MET PASSIE JOKE VAN DER VEN

E-COACHEN MET PASSIE JOKE VAN DER VEN E-COACHEN MET PASSIE JOKE VAN DER VEN INHOUD Voorwoord 9 Inleiding 11 1 Coachen versus e-coachen 1.1 Ervaringen Interapy 1.2 Eerste evaluatie 1.3 Het ontstaan 1.4 Online therapie versus online coachen

Nadere informatie

A la carte modules voor operationeel leidinggevenden. Het fundament... en dan?

A la carte modules voor operationeel leidinggevenden. Het fundament... en dan? A la carte modules voor operationeel leidinggevenden Het fundament... en dan? A la carte modules voor operationeel leidinggevenden Het fundament... en dan? Als operationeel expert of specialist ben je

Nadere informatie

De workshop Situationeel leidinggeven wordt incompany gegeven en op maat aangeboden.

De workshop Situationeel leidinggeven wordt incompany gegeven en op maat aangeboden. Workshop Situationeel leidinggeven Situationeel leidinggeven, krachtig in iedere situatie Als leidinggevende probeer jij het beste uit je medewerkers te halen. Daar profiteert de organisatie van, maar

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

Trends in onderwijs. Interview met Coen Free

Trends in onderwijs. Interview met Coen Free Trends in onderwijs Interview met Coen Free Welke trends doen er toe? Trends in het onderwijs: welke zijn van belang en welke niet? Waar kan uw onderwijsinstelling haar voordeel mee doen en welke kun je

Nadere informatie

Over Jos Brenninkmeijer

Over Jos Brenninkmeijer Over Jos Brenninkmeijer Jos Brenninkmeijer heeft sinds 2010 verschillende directiefuncties vervuld bij KPN. Zij heeft vervolgens de overstap gemaakt naar ManpowerGroup Nederland in de functie van Commercieel

Nadere informatie

Digitaal Samenwerken. Bij de gemeente Den Haag. Software Systemen Organisaties User Adoption

Digitaal Samenwerken. Bij de gemeente Den Haag. Software Systemen Organisaties User Adoption Digitaal Samenwerken Bij de gemeente Den Haag Software Systemen Organisaties User Adoption www.useradoption.nl 2017 Janneke Kromkamp janneke@useradoption.nl www.useradoption.nl 2018 Wat was onze uitdaging

Nadere informatie

Blended Learning in de praktijk: een kwestie van kiezen

Blended Learning in de praktijk: een kwestie van kiezen Blended Learning in de praktijk: een kwestie van kiezen Handreiking bij het maken van keuzes Show & Share 2008 10 april 2008 Pieter Swager / Jos Fransen Opbouw presentatie Blended Learning definitie[s]

Nadere informatie

Leergang Social Media

Leergang Social Media Leergang Social Media Ben je op zoek naar het hoe, wat, waarom, voor wie en wanneer van social media? Heb je behoefte aan een goede social media strategie voor je organisatie? En kun je daarbij gerichte

Nadere informatie

E-learning Solliciteren. Sanne van Hoof 2 juli 2014

E-learning Solliciteren. Sanne van Hoof 2 juli 2014 E-learning Solliciteren Sanne van Hoof 2 juli 2014 Inhoud workshop 1. Introductie 2. E-learning 3. Nieuwe module: Solliciteren 4. Didactisch concept 5. Inhoud 6. Aanvullend materiaal: Handreikingen 7.

Nadere informatie

SUCCESVOL IN COACHING

SUCCESVOL IN COACHING SUCCESVOL IN COACHING Een leerweg voor resultaatgericht coachen Pieterman & Partners SUCCESVOL IN COACHING WAAROM DEZE LEERWEG Binnen een resultaatgerichte omgeving is het niet alleen van belang om medewerkers

Nadere informatie

(0 reviews) JE BENT ADVISEUR ADVIESVAARDIGHEDEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS

(0 reviews) JE BENT ADVISEUR ADVIESVAARDIGHEDEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS (0 reviews) JE BENT ADVISEUR ADVIESVAARDIGHEDEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS Meer invloed krijgen? Het kan. Je bent al even aan het werk en je wilt groeien in je rol als adviseur. In deze training oefen je

Nadere informatie

WORKSHOP AANBOD DOELGROEP VSO HAVO VMBO-BL-REA KICKOFF ICT 4 JUNI 2014 LOCATIE VSO DUINVLEUGEL, WIJK AAN ZEE

WORKSHOP AANBOD DOELGROEP VSO HAVO VMBO-BL-REA KICKOFF ICT 4 JUNI 2014 LOCATIE VSO DUINVLEUGEL, WIJK AAN ZEE WORKSHOP AANBOD DOELGROEP VSO HAVO VMBO-BL-REA KICKOFF ICT 4 JUNI 2014 LOCATIE VSO DUINVLEUGEL, WIJK AAN ZEE Titel POV aan de hand van 6 didactische stappen. Korte beschrijving workshop De deelnemers maken

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Statistiek: 455 (100%) P&O-ers zijn benaderd 161 (35%) P&O-ers hebben de enquete geopend maar niet afgerond 123 (27%) van de P&O-ers hebben

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

De stille revolutie van technologie

De stille revolutie van technologie De stille revolutie van technologie Jeroen Krouwels Leren in de zorgsector van de 21e eeuw WAT WILLEN WE IN ONZE INSTELLING? Doelstelling leren en ontwikkelen binnen XXXXX als Leerhuis: Van functie- en

Nadere informatie

Praktisch leidinggeven op de FPZ-werkvloer De situatie de baas!

Praktisch leidinggeven op de FPZ-werkvloer De situatie de baas! Praktisch leidinggeven op de FPZ-werkvloer De situatie de baas! Praktisch leidinggeven op de FPZ-werkvloer De situatie de baas! Inleiding De farmaceutisch consulent, farmaceutisch managers en teamleiders

Nadere informatie

Studiegids training praktijkgerichte productieleider

Studiegids training praktijkgerichte productieleider Studiegids training praktijkgerichte productieleider Inhoud Inhoud... 2 1. Inhoudelijke informatie... 3 1.1 Beschrijving van de training... 3 1.2 Modules... 4 1.3 Opbouw van de training... 6 1.4 E-learningplatform...

Nadere informatie

Flexibel onderwijs en een flexibele digitale leeromgeving (DLO).

Flexibel onderwijs en een flexibele digitale leeromgeving (DLO). Flexibel onderwijs en een flexibele digitale leeromgeving (DLO). Over dit thema werd op donderdag 29 september in de monumentale omgeving van de Leidse Faculty Club door ruim 40 aanwezigen een goed gesprek

Nadere informatie

Symposium E-coaching: Start van een nieuw tijdperk? Drs. Anne Ribbers. Onderzoeker

Symposium E-coaching: Start van een nieuw tijdperk? Drs. Anne Ribbers. Onderzoeker Symposium E-coaching: Start van een nieuw tijdperk? Drs. Anne Ribbers Onderzoeker Universiteit van Tilburg, Faculteit Sociale Wetenschappen Departement Personeelswetenschappen E-coaching belicht vanuit

Nadere informatie

Ontwerpsessie professionaliseringstraject digitale media. Wilfred Rubens

Ontwerpsessie professionaliseringstraject digitale media. Wilfred Rubens Ontwerpsessie professionaliseringstraject digitale media Wilfred Rubens Trouw, 21 oktober 2014 Uit de peiling blijkt dat het aantal scholen voor voortgezet onderwijs dat structureel overschakelt met een

Nadere informatie

Training Verbindend Leiderschap

Training Verbindend Leiderschap Training Verbindend Leiderschap Voor vrouwen die leiding geven binnen de Medezeggenschap (of deze ambitie hebben) Het idee achter deze training is ontstaan vanuit gesprekken met vrouwen in een leidinggevende

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Totaalanalyse September 2012 Respons Deelname aan de monitor 10.618 medewerkers uit 22 organisaties 14 non profit organisaties: 7.399 medewerkers (70%) 8 profit organisaties:

Nadere informatie

COP Video 23 januari 14:00-16:00 Den Haag

COP Video 23 januari 14:00-16:00 Den Haag COP Video 23 januari 14:00-16:00 Den Haag Ronde 1 12:15-13:00 Ronde 2 13:45-14:30 4-124 Ontwerpen op basis van blended learning Jos Fransen 4-422 Feedback Fruits Richard Kragten & Jeroen Bottema 4-109

Nadere informatie

Leiderschap trainingen. Persoonlijke Effectiviteit trainingen. Coachend Leidinggeven. Leiderschap van Nu. Leiderschap van Nu - Advanced

Leiderschap trainingen. Persoonlijke Effectiviteit trainingen. Coachend Leidinggeven. Leiderschap van Nu. Leiderschap van Nu - Advanced Leiderschap trainingen Coachend Leidinggeven Leiderschap van Nu Leiderschap van Nu - Advanced Persoonlijke Effectiviteit trainingen Optimaal Omgaan met Tijd en Werkdruk Vergroot je Assertiviteit en Zelfvertrouwen

Nadere informatie

Business School Nederland. Fast track MBA 2011

Business School Nederland. Fast track MBA 2011 Business School Nederland Fast track MBA 2011 je en jij interactief mobiel uit vertrouwelijk aantekeningen www.gertjanschop.com/bsn Centrale ligging Buren Gert Jan Schop Halen Brengen Drive Familie

Nadere informatie

je en jij interactief mobiel uit vertrouwelijk aantekeningen Business School Nederland Marsroute Fast track MBA 2011 Centrale ligging

je en jij interactief mobiel uit vertrouwelijk aantekeningen Business School Nederland Marsroute Fast track MBA 2011 Centrale ligging je en jij interactief Business School Nederland Fast track MBA 2011 mobiel uit vertrouwelijk aantekeningen www.gertjanschop.com/bsn Centrale ligging Buren 1 Gert Jan Schop Halen Brengen Drive Familie Werk

Nadere informatie

TPACK in HO docentprofessionalisering

TPACK in HO docentprofessionalisering TPACK in HO docentprofessionalisering Nataša Brouwer Waarom een kookboek? There is no single technological solution that applies for every teacher, every course, or every view of teaching. Mishra & Koehler,

Nadere informatie

VOORDELEN VAN BLENDED LEARNING

VOORDELEN VAN BLENDED LEARNING 10 VOORDELEN VAN BLENDED LEARNING En de inzet van technologie vanuit onderwijsgedreven innovatie op scholen in het VO en MBO 10 voordelen van blended learning Blended learning is hot in Nederland. Blended

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Haal het beste uit jezelf met een training van het A+O fonds Rijk!

Haal het beste uit jezelf met een training van het A+O fonds Rijk! Haal het beste uit jezelf met een training van het A+O fonds Rijk! Haal het beste uit jezelf met een training van het A+O fonds Rijk! Ontdek en gebruik je talenten en competenties: Maak stappen in je loopbaan

Nadere informatie

Vragen beantwoorden en informatie geven over life long learning binnen de waterketen en het watersysteem.

Vragen beantwoorden en informatie geven over life long learning binnen de waterketen en het watersysteem. Algemeen Format opgave potentiele activiteiten afname activiteit excl. btw Informatiemarkt Wateropleidingen Alle medewerkers van het waterschap n.v.t. 3 uur Vragen beantwoorden en informatie geven over

Nadere informatie

SAMEN MEER BETEKENEN. Perspectief Zutphen

SAMEN MEER BETEKENEN. Perspectief Zutphen SAMEN MEER BETEKENEN Perspectief Zutphen Perspectief Zutphen 3 oktober 2018 Vrijwilligerscentrale Zutphen onderdeel Perspectief Zutphen. Perspectief Zutphen is een welzijnsorganisatie in Zutphen Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

samen sterk door innovatie en kennisdeling e-learning basisvaardigheden staal Learn anywhere Learn anytime

samen sterk door innovatie en kennisdeling e-learning basisvaardigheden staal Learn anywhere Learn anytime Waarom e-learning? E-learning is een ideaal leerlinggericht plaform dat een interessante educatieve ervaring biedt. Online leren is een van de meest populaire manieren om je kennis te verbreden. Leer overal

Nadere informatie

BLENDED LEEROMGEVING HANDHAVING RECHTMATIGHEID EN ARBEIDSVERPLICHTINGEN

BLENDED LEEROMGEVING HANDHAVING RECHTMATIGHEID EN ARBEIDSVERPLICHTINGEN BLENDED LEEROMGEVING HANDHAVING RECHTMATIGHEID EN ARBEIDSVERPLICHTINGEN Divosa regio Oost, 20 maart 2014 Wim Heersink RCF Kenniscentrum Handhaving Landelijk Kenniscentrum 1 Programma 1. Aanleiding 2. Blended

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Herontwerp van een opleidingsonderdeel met behulp van de Community of Inquiry. Kirsten Vandermeulen

Herontwerp van een opleidingsonderdeel met behulp van de Community of Inquiry. Kirsten Vandermeulen Herontwerp van een opleidingsonderdeel met behulp van de Community of Inquiry Kirsten Vandermeulen kirsten.vandermeulen@thomasmore.be Agenda Intro Aanpak blend 1 Resultaten blend 1 Input Aanpak blend 2

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

OUTPLACEMENT. Wij brengen talent in beweging

OUTPLACEMENT. Wij brengen talent in beweging OUTPLACEMENT Wij brengen talent in beweging Welkom! Lee Hecht Harrison begeleidt als wereldmarktleider meer dan 250.000 mensen en doet dit met de hoogste slagingspercentages. Talentontwikkeling en outplacement;

Nadere informatie

We zijn op de goede weg!

We zijn op de goede weg! Interview met etutor Hans Troost, School of Education Hogeschool INHOLLAND Door Pieter Swager, Lectoraat elearning, december 2005 We zijn op de goede weg! Het gesprek met Hans Troost vindt plaats op de

Nadere informatie

(0 reviews) OMGAAN MET STRESS PRAKTISCHE TIPS VOOR YOUNG PROFESSIONALS!

(0 reviews) OMGAAN MET STRESS PRAKTISCHE TIPS VOOR YOUNG PROFESSIONALS! (0 reviews) OMGAAN MET STRESS PRAKTISCHE TIPS VOOR YOUNG PROFESSIONALS! Het lijkt alsof iedereen iets van jou nodig heeft. Je opdracht- of werkgever zit je achter de broek over deadlines, je mailbox ontploft

Nadere informatie

Training Conflicthantering

Training Conflicthantering Training Conflicthantering Training Conflicthantering, een stevige discussie met een goede afloop Je zal het best weleens hebben meegemaakt, een flinke discussie tijdens een vergadering. Jij en je collega

Nadere informatie