Maatschappelijk Verslag Siemens Nederland N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk Verslag 2014. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl"

Transcriptie

1 Maatschappelijk Verslag 2014

2

3 Maatschappelijk verslag Hoofdstuk 1 pagina 5 Voorwoord CEO Siemens Nederland Hoofdstuk 7 pagina 51 Compliance Hoofdstuk 2 pagina 11 Strategie, profiel en structuur Hoofdstuk 8 pagina 59 Medewerkers (Health & Safety) Hoofdstuk 3 pagina 21 Kerncijfers Hoofdstuk 9 pagina 69 Leveranciers Hoofdstuk 4 pagina 25 Duurzaamheid als guiding principle Hoofdstuk 10 pagina 75 Milieubescherming (Environment) Hoofdstuk 5 pagina 33 Duurzaam portfolio Hoofdstuk 11 pagina 85 Corporate Citizenschip Hoofdstuk 6 pagina 45 Bijlagen pagina 93 Stakeholders

4 4 Maatschappelijk verslag 2014 Hoofdstuk 1 Voorwoord

5 Hoofdstuk 1 Voorwoord Maatschappelijk verslag Hoofdstuk 1 Voorwoord

6 6 Maatschappelijk verslag 2014 Hoofdstuk 1 Voorwoord Inspelen op een snel veranderende maatschappij Nederland bevindt zich, net als veel andere landen, in een ingrijpende transitiefase. Maatschappelijke, demografische en geopolitieke veranderingen laten zien dat de economische crisis van de voorbije jaren geen tijdelijke onderbreking was, maar een kantelpunt. Europa en Nederland zien zich gesteld voor de opgave om hun concurrentie- en innovatiekracht te versterken. Waar het afgelopen jaar de trend van economisch herstel is doorgezet, moeten we helaas ook constateren dat de geopolitieke situatie verre van geruststellend is. Niettemin bood het, in sommige sectoren nog voorzichtige economische herstel, tal van kansen. Voor Nederland als exportland in zijn geheel, maar ook voor Siemens Nederland. Ingrijpende transities Op dit moment vinden op tal van gebieden ingrijpende transities plaats. In de energievoorziening, in de infrastructuur en de (gezondheids)zorg, maar ook op de arbeidsmarkt en in het onderwijs en dat alles met een krimpende beroepsbevolking. Waar in het verleden vijf op de zeven Nederlanders actief waren in het arbeidsproces, is dat nu de helft. Instroom van jonge goed geschoolde mensen op een flexibeler arbeidsmarkt, langer doorwerken en (permanente) bijscholing zijn van het grootste belang om de BV Nederland een toppositie in Europa te laten behouden. Siemens investeert continu in oplossingen. Langjarige partnerships Naast de krimp in de arbeidsmarkt stelt ook de vergrijzing vooral de zorgsector de komende jaren voor een grote uitdaging: meer patiënten behandelen met minder mensen en beperkter budgetten. Langjarige partnerships waarin onze onderneming samenwerkt met ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen richten zich op een vroegtijdiger diagnose en een nog beter op de individuele patiënt toegesneden behandeling, tegen acceptabele kosten. Kennisuitwisseling en cocreatie Moderne technologie genereert enorme hoeveelheden data, die beveiligd, beheerst en benut moeten worden. Bij herhaling is gebleken hoe kwetsbaar complexe datasystemen in bedrijven, maatschappelijke organisaties, maar ook in de openbare infrastructuur zijn geworden. Siemens investeert continu in de daarvoor benodigde oplossingen. Met haar competence center voor datacenters, de monitoring en aansturing van verkeersstromen, de ontwikkeling van smart grids en de digitalisering van de maakindustrie onder het motto Industrie 4.0. Maar ook initiëren wij kennisuitwisseling, stimuleren wij cocreatie en participeren wij in tal van platforms. Deelname in de Stichting Maatschappij en Veiligheid en in de The Hague Security Delta zijn daar voorbeelden van, evenals kennisuitwisseling met stakeholders over cyber security of Smart Industry, een initiatief van FME-CWM. Honderden extra banen In 2016 vindt het evaluatiemoment plaats van het Energieakkoord dat in 2013 via de SER werd gesloten tussen kabinet, bedrijfsleven, vakbonden en milieubeweging. Het akkoord onderschrijft de noodzaak tot substantiële verduurzaming van opwekking en gebruik van onze energie en koppelt hieraan een ambitieus investeringsprogramma. Niet alleen mocht ik zelf actief betrokken zijn bij de totstandkoming en zijn wij als onderneming (nog steeds) in voortdurende dialoog met ngo s, overheden en andere stakeholders in dit speelveld, het legt ons ook (duurzaamheids)verplichtingen op. Bijvoorbeeld in het omvangrijke innovatieprogramma om de kosten van windenergie rond 2020 met 40 procent te verlagen. De opgewekte duurzame energie zal hierdoor niet alleen aanmerkelijk goedkoper worden, het levert de branche door

7 Hoofdstuk 1 Voorwoord Maatschappelijk verslag

8 8 Maatschappelijk verslag 2014 Hoofdstuk 1 Voorwoord onze innovaties, ook die in de off shore, honderden extra banen op. De opdrachten voor het grootste Nederlandse offshore windpark Gemini en het grootste near shore windpark Westermeerwind hebben daartoe de eerste belangrijke aanzet gegeven. Het leveren van toegevoegde waarde is cruciaal voor het succes van onze onderneming. Duurzaamheidswinst Ook zijn in het Energieakkoord doelstellingen geformuleerd voor de CO2 -reductie in de gebouwde omgeving, de logistiek en het transport. Alleen in het verkeer en vervoer is al een forse duurzaamheidswinst te boeken. Regio s zetten daarbij in op samenwerkingsverbanden tussen overheden en bedrijven. Siemens participeert hierin actief en zoekt de dialoog, bijvoorbeeld via Bereikbaar Haaglanden, of beter Benutten. En eisen uit de samenleving worden gehonoreerd. Dat komt tot uitdrukking in de nieuwe milieuvriendelijke door Siemens geleverde ultralagevloer trams die in Den Haag gaan rijden, maar ook in de 120 nieuwe hybride bussen voor De Lijn, waarvoor wij de elektrische aandrijvingen leveren aan VDL Bus & Coach. Strategische keuzes Het leveren van toegevoegde waarde is cruciaal voor het succes van onze onderneming. Teneinde onze marktpositie verder uit te bouwen is het strategisch van groot belang nu en in de komende jaren heldere portfoliokeuzes te maken, gemotiveerde en hooggekwalificeerde medewerkers te mobiliseren en onze tijd en middelen doelgericht in te zetten. Met het oog hierop moesten we de activiteiten in onze fabriek voor paneelbouw in Zoetermeer beëindigen en, gezien de cyclische markt, het personeelsbestand in onze vestiging in Hengelo inkrimpen. Het merendeel bestond uit inleenkrachten, maar voor een beperkt gedeelte ook uit vaste medewerkers. Daarentegen heeft de forse toename van onze activiteiten in het noorden van ons land er toe geleid dat Siemens onlangs een nieuwe vestiging heeft geopend op de campus van het Universitair medisch Centrum Groningen (UMCG). Met de medische technologie en het medisch onderzoek, de al langer bestaande activiteiten inzake olie en gas (het Groninger gasveld), de gebouwentechniek, alsmede de recentelijk verworven grote projecten in de windenergie, is een nieuwe vestiging in Groningen hiervan een logisch vervolg. Marktgerichte organisatie Aan het eind van het verslagjaar werd afscheid genomen van het wereldwijd gebruikte organisatiemodel, met de vier operationele sectoren: Energy, Industry, Healthcare en Infrastructure & Cities. Per 1 oktober 2014 werd internationaal - en dus ook in ons land - een meer marktgericht organisatiemodel geëffectueerd, bestaande uit negen divisies: Power and Gas, Wind Power and Renewables, Power Generation Services, Energy Management, Building Technologies, Mobility, Digital Factory, Proces Industries and Drives en Healthcare. Siemens levert met deze negen divisies haar klanten een breed portfolio aan producten, systemen, installaties en diensten op de gebieden elektrificering, automatisering en digitalisering. Drie gebieden waarop we de komende jaren belangrijke investeringen verwachten. Deels gaat het dan om geheel nieuwe, maar deels ook om, door de economische crisis, uitgestelde investeringen. Voorbeelden daarvan zijn verouderde infrastructuren in de industrie en de publieke infrastructuur, die geen verder uitstel dulden.

9 Hoofdstuk 1 Voorwoord Maatschappelijk verslag Carbon footprint verkleinen Afgezien van het feit dat de helft van onze omzet wordt geboekt met groene producten en oplossingen, verkleinen we ook onze eigen carbon-footprint. Siemens Nederland bereikte het hoogste niveau op de CO2-prestatieladder en verduurzaamt momenteel haar eigen hoofdkantoor in Den Haag naar de LEED Gold-standaard, een certificering voor energiezuinigheid. Ook wordt het gebouw ingericht volgens het Siemens Office-concept, dat uitgaat van tijd- en plaatsonafhankelijk werken en het stimuleren van samenwerken en kennisdelen. Hiermee bieden we nu ook onze medewerkers in Den Haag na de eerdere bouw en ingebruikname van ons duurzame kantoorgebouw in Hengelo - een centrale, goed met het openbaar vervoer te bereiken, prettige en vooral goed gefaciliteerde werkomgeving, die hen in staat stelt hun productiviteit te verhogen. Grotere diversiteit Siemens werd in 2014 door technische studenten verkozen tot meest aantrekkelijke werkgever van Europa, een uitverkiezing waar we niet alleen trots op zijn, maar die ons inziens ook aangeeft dat we op de goede weg zijn. Waar Siemens streeft naar een evenwichtige vertegenwoordiging, op man/vrouw gebied als ook in diversiteit in bredere zin, is het aantal vrouwen in hogere posities (helaas) nog (te) beperkt. Om tot een meer evenwichtige verdeling man/vrouw te komen is een programma gestart voor meer vrouwen in topfuncties, dat inmiddels zijn eerste vruchten heeft afgeworpen. Dialoog met de stakeholders Hoewel de afgelopen jaren een solide basis is gelegd, wil Siemens Nederland de dialoog met haar stakeholders in de toekomst nog verder intensiveren. Duurzaamheid is - en ik zei het al eens eerder - niet alleen een kwestie van doen, maar óók van praten. Om te beginnen met elkaar. Daarenboven is het zeker zo belangrijk dat we duurzaamheid ook met cijfers kunnen onderbouwen. Het geeft criticasters het nakijken, maar wat belangrijker is: het levert ook meer op, voor onze stakeholders en voor onze hele maatschappelijke omgeving. Siemens werd in 2014 door technische studenten verkozen tot meest aantrekkelijke werkgever van Europa A.F.van der Touw CEO Siemens Nederland

10 10 Maatschappelijk verslag 2014 Hoofdstuk 2 Strategie, profiel en structuur

11 Hoofdstuk 2 Strategie, profiel en structuur Maatschappelijk verslag Hoofdstuk 2 Strategie, profiel en structuur

12 12 Maatschappelijk verslag 2014 Hoofdstuk 2 Strategie, profiel en structuur Strategie Siemens wil een pionier van deze tijd zijn. Met innovatieve technologie antwoorden en oplossingen bieden voor de megatrends verstedelijking, klimaatverandering, digitalisering, mondialisering en demografische verandering. Om dat waar te maken, wakkeren we de geest van vernieuwing continu aan. Denken we aan de lange termijn. En boren we met een duurzaam portfolio van innovatieve producten en oplossingen continu nieuwe markten aan. Kernwaarden van Siemens bij dit alles zijn Verantwoordelijk, Excellent en Innovatief. De informatie in dit Maatschappelijk Verslag van maakt integraal onderdeel uit van het Annual Report (AR) en het Sustainability Report (SR), dat Siemens AG ieder jaar publiceert. De visie, beleidslijnen en doelstellingen zoals vermeld in die Reports gelden voor alle Siemens organisaties en vestigingen in de wereld. Het Maatschappelijk Verslag van vermeldt de specifieke informatie van de lokale Nederlandse vestiging, met name ten aanzien van duurzaamheid en meer algemeen ten aanzien van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor de algemene doelstelling, strategie, portfolio en resultaten wordt verwezen naar het Annual Report 2013 van Siemens AG en het Sustainability Report van Siemens AG 2013, te vinden via reporting/current_reporting.htm In dit Nederlandse Maatschappelijk Verslag zal worden toegelicht hoe Siemens Nederland deze onderwerpen actief in praktijk brengt. Visie: Als pionier oplossingen aanbieden voor urbanisatie, globalisering, klimaatverandering, demografische verandering en digitalisering. Sustainability programma staat voor duurzaam handelen bij creëren van nieuwe business mogelijkheden. Business mogelijkheden Walk the Talk Stakeholder Betrokkenheid Ontwikkeling portfolio. Duurzaamheid gerelateerde initiatieven in divisies / sectoren. Toenemende focus op sociale bijdrage business activiteiten. Innovatie in duurzame producten en business modellen. Waarborgen efficiënt grondstofverbruik, gezondheid en veiligheid door de gehele waardeketen Sturing op duurzaamheid en compliance via effectieve managementsystemen. Betrokken leiderschap en medewerkers. Implementeren van strategische citizenship approach. Waardetoevoegende projecten met leidende instellingen. Constructieve dialoog met relevante stakeholders. Aanmoedigen van eerlijke marktcondities via collectieve acties. De Kernwaarden van Siemens: Verantwoordelijk Excellent Innovatief Voldoen aan alle wettelijke en ethische eisen en waar mogelijk overtreffen. Zaken doen volgens de hoogste professionele en ethische normen. Afwijken wordt niet getolereerd. Ambitieuze doelstelling op basis visie. Controle aan de hand van benchmarks. Ondersteunen klanten bij zoektocht naar hoogst mogelijke kwaliteit. Oplossingen die verwachtingen overtreffen. Innovatie is hoeksteen van succes Investeringen in R&D afgestemd op bedrijfsstrategie. Doelstelling om in al onze marktsegmenten toonaangevend te zijn.

13 Hoofdstuk 2 Strategie, profiel en structuur Maatschappelijk verslag Profiel Siemens Nederland Actief sinds 1879 Vestiging Zoetermeer Vestiging Assen Hoofdkantoor Den Haag Vestiging Hengelo Vestiging Amersfoort Vestiging Rotterdam Vestiging Den Bosch Producten, systemen, installaties, diensten op vrijwel alle terreinen van de elektrotechniek en elektronica Omzet circa 1 miljard 2309 medewerkers Omzet van circa 1 miljard en 2309 medewerkers (status 30 september 2014). Belangrijkste afnemers instellingen uit gezondheidszorg, openbaar vervoerbranche, industrie- en energiemarkt.

14 14 Maatschappelijk verslag 2014 Hoofdstuk 2 Strategie, profiel en structuur De organisatie van Siemens Nederland bestaat (per 1 oktober 2014) uit 9 divisies: Power and Gas Conventionele elektriciteitsopwekking Olie- en gasindustrie Generatoren, Compressoren Gas- en stoomturbines, turnkey STEG installaties Drives, Proces automatisering, E-techniek Wind Power and Renewables Windparken Zowel op land als op zee Energy Management Slimmer omgaan met energie Maatwerkoplossingen groener en efficiënter energiebeheer Energienetwerk betrouwbaar en beschikbaar Building Technologies Veilige, energie-efficiënte, milieuvriendelijke gebouwen en infrastructuur Brandveiligheid Veiligheid Intelligente gebouwen Verwarming, ventilatie, airconditioning Energiebeheer Power Generation Services Onderhoud voor Wind Power and Renewables Onderhoud voor Power and Gas Mobility Oplossingen voor vlotter en sneller wegverkeer Milieuvriendelijke en efficiënte treinen en trams Betrouwbare treindienstregelingen en vrachtzendingen IT-gestuurde mobiliteit Digital Factory Naadloos geïntegreerde hardware, software en diensten Verbeterde flexibiliteit en efficiëntie productieprocessen Snellere time to market van producten Process Industries and Drives Verhoging productiviteit van bedrijven wereldwijd Kortere marktintroductietijd Innoverende geïntegreerde technologie in hele levenscyclus Optimalisatie producten, processen en fabrieken Healthcare Oplossingen medische beeldvorming, therapie, laboratoriumdiagnostiek en IT Patiëntvriendelijke en personalized healthcare Organisatieschema Voor een uitgebreide beschrijving van de organisatiestructuur van Siemens Nederland en haar portfolio zie ondernemingsstructuur/country-cross-sector.htm en

15 Hoofdstuk 2 Strategie, profiel en structuur Maatschappelijk verslag Structuur is een 100% dochter van Siemens International Holding B.V., gevestigd te Den Haag. Deze holding is een volledige dochter van Siemens Beteiligungsverwaltung GmbH & Co. OHG, welke weer een volledige dochter is van Siemens AG in Berlijn / München. De Raad van Bestuur van bestaat uit: drs. A.F. van der Touw (CEO), W.G. van der Poel (CFO) en ir. B. C. Fortuyn. De Raad van Commissarissen bestond in het verslagjaar uit de heren Christian Kaeser, Hans de Boer en Georg Weiher. Voor meer informatie over de Raad van Bestuur en de Commissarissen, zie ondernemingsstructuur/raad-van-bestuur.htm Boundary van dit maatschappelijk Verslag De gegevens in deze publicatie hebben alleen betrekking op en haar 100% dochter Siemens Healthcare Diagnostics B.V. Naast Siemens Nederland N.V. zijn in Nederland ook andere vennootschappen actief die tot de Siemens groep behoren. Bijvoorbeeld Siemens Audiologie Techniek B.V. (hoortoestellen), Siemens Industry Software. (PLM oplossingen) en Omnetric B.V. (smartgrid oplossingen). Deze bedrijven maken geen deel uit van en zijn daarom niet meegenomen in de boundary van dit verslag. Dit geldt ook voor de overnames en desinvesteringen die niet door, maar bijvoorbeeld door het moederbedrijf Siemens AG zijn gedaan. Ook cijfers van door Siemens ingeschakelde onderaannemers en/of leveranciers zijn niet in dit verslag opgenomen, omdat deze bedrijven een eigen beleid voeren ten aanzien van maatschappelijke verslaglegging, los van De verslagperiode van deze jaarlijkse publicatie betreft het fiscale boekjaar 2013/2014 Dit boekjaar loopt van 1 oktober 2013 tot en met 30 september Daarmee loopt de maatschappelijke verslaglegging parallel met de financiële verslaglegging. Gevraagd naar sterke en zwakke punten van Siemens Nederland ten opzichte van andere ondernemingen, noemde CEO Van der Touw de volgende punten: Kansen Marine en offshore technologie Verduurzaming bestaande gebouwen Smart grid, windturbines Kansen Sterktes Portfolio gericht op verduurzamen van infrastructuur Internationaal opereren Zeer grote orderintake in afgelopen boekjaar Sterktes Zwaktes _ Hoge leeftijdsopbouw _ Weinig vrouwen in topfuncties Zwaktes Bedreigingen! Geopolitieke situatie! Onvoldoende flexibiliteit op de arbeidsmarkt! Weinig technici Bedreigingen

16 16 Maatschappelijk verslag 2014 Hoofdstuk 2 Strategie, profiel en structuur Siemens AG zal zich in de toekomst positioneren rond elektrificatie, automatisering en digitalisering. Binnen deze waardeketens heeft Siemens verschillende groeivelden geïdentificeerd, waarin het concern voor zichzelf het grootste langetermijn-potentieel ziet. Op die groeivelden richt de onderneming haar middelen-allocatie en heeft daarvoor concrete maatregelen aangekondigd. Daartoe behoren de overname van het grootste deel van de energietak van Rolls-Royce. Ook wordt er gewerkt aan een beursgang van de audiologie-business. Siemens zal de organisatie bovendien platter en klantgeoriënteerder maken. Dat is Siemens Visie Siemens presenteert Visie 2020 Onze Visie 2020 richt zich op de langetermijn-perspectieven van onze onderneming met betrekking tot de waardeketens van moderne elektrificatie en automatisering. Met de uitbreiding van de aandelengeoriënteerde participatie van medewerkers in het succes van onze onderneming creëren we duurzame betrokkenheid bij Siemens, aldus Joe Kaeser, voorzitter van het Siemens-concernbestuur. De onderneming wil haar aandelenprogramma voor medewerkers die niet tot het senior management behoren, uitbreiden en het aantal aandeelhoudende medewerkers met een toename van ten minste 50 procent tot ruim boven de laten stijgen. Daartoe stelt Siemens jaarlijks een bedrag tot een maximum van EUR 400 miljoen beschikbaar, afhankelijk van het succes van de onderneming. Bovendien gaat binnenkort het reeds aangekondigde aandelenterugkoopprogramma tot EUR 4 miljard van start. Op het gebied van elektrificatie en automatisering neemt Siemens in tal van markten nu al de nummer 1-positie in. Tot de groeivelden binnen deze gebieden behoren de markten voor kleine gasturbines en offshore windturbines, die profiteren van de stijgende vraag naar betrouwbare en duurzame stroomvoorziening. De procesindustrie biedt Siemens aantrekkelijke mogelijkheden om zichzelf op deze markt, bijvoorbeeld met haar oplossingen op het gebied van automatisering en aandrijving, nog sterker te positioneren. Ook de markt voor de winning van onconventionele olie en gas biedt voor Siemens een aantrekkelijk groeipotentieel. Daarnaast wil Siemens het potentieel van de toenemende digitalisering volledig benutten, niet alleen voor wat de productie betreft. De Digital Factory maakt dankzij software en simulatie aanzienlijk snellere en efficiëntere productontwikkelingen mogelijk. Datagedreven services, software en IT-oplossingen zijn van doorslaggevende betekenis, doordat ze van grote invloed zijn op alle toekomstige groeivelden van Siemens. Om in deze groeivelden het markt potentieel ten volle te kunnen benutten, wijzigt Siemens haar organisatiestructuur. Ten behoeve van de herinrichting van de organisatiestructuur zijn met ingang van 1 oktober 2014 de sectoren afgeschaft en zijn de activiteiten in negen - in plaats van de huidige zestien - divisies gebundeld. Daarnaast zullen de Healthcare-activiteiten in de toekomst zelfstandig worden geleid. Als gevolg hiervan kunnen regionale organisatiestructuren aan de eisen van de zorgmarkt aangepast worden en hoeven zij niet meer overeen te komen met de matrix van de concernorganisatie. Hierdoor krijgt Healthcare meer flexibiliteit op de markt voor medische techniek, die fundamenteel aan het veranderen is en die gekenmerkt wordt door paradigma verschuivingen. In het kader van de nieuwe positionering wil Siemens op termijn ook haar audiologie-activiteiten naar de beurs brengen. Door de divisies te bundelen en de sectoren op te heffen, zal bureaucratie worden verminderd, zullen kosten worden bespaard en beslissingen binnen de onderneming worden versneld. Tevens zullen de overkoepelende functies van de onderneming zoals Human Resources en Communicatie in de toekomst gestroomlijnd en centraal aangestuurd worden. Deze maatregelen zullen in totaal een extra productiviteit van circa een miljard euro genereren. Het volledige effect van alle maatregelen zal tegen het einde van boekjaar 2016 zijn bereikt. Om de kostenontwikkeling duurzaam te optimaliseren, heeft de onderneming zich een nieuw doel gesteld met betrekking tot de totale kosten van de productiviteit. Deze zal vanaf het boekjaar 2015 jaarlijks drie tot vijf procent bedragen. De divisies ontvangen vanaf boekjaar 2015 als doelstelling een bandbreedte voor wat betreft de winstmarge exclusief de acquisitiegerelateerde afschrijvingen op immateriële vermogenswaarden). Deze bandbreedtes zijn gebaseerd op de resultaten van de belangrijkste concurrenten in de betreffende divisie.

17 Hoofdstuk 2 Strategie, profiel en structuur Maatschappelijk verslag Waardeketen Siemens Nederland waardecreatie, output strategie input Siemens AG, R&D budget 4.1 miljard per jaar Verantwoordelijk, Excellent en Innovatief + technologische kennis Siemens + leningen + aandelenkapitaal, eigen vermogenverschaffers + vooruitbetalingen voor projectfinancieringen Duurzame oplossingen, producten, turnkey projecten voor afnemers in de volgende branches: Energie Mobiliteit Industrie Gezondheid Gebouwen 2309 medewerkers + klanten + samenwerkingspartijen, partnerships + leveranciers, agenten, business partners, tussenpersonen en onderaanemers + training medewerkers + verwachtingen stakeholders Vision 2020 Siemens voorkeurspartner voor: Elektrificatie Automatisering Digitalisering Bijdrage aan maatschappij, milieu en medewerkers + betrouwbare en duurzame stroomvoorziening + lagere Co2 uitstoot door duurzaam portfolio 428 miljoen ton minder in FY antwoorden op maatschap pelijke trends als klimaatverandering, verstedelijking, globalisering en demografische veranderingen (gezondheidszorg) + Corporate Citizenship + dialoog met stakeholders + investeren in medewerkers Megatrends: digitalisering, urbanisatie demografische veranderingen, klimaatverandering, globalisering 20 nieuwe patenten per werkdag Vision 2020: clear mission lived ownership culture consistent strategy Meer informatie: Bijdrage aan klanten: + efficiënte productieprocessen, en snelle productontwikkeling door automatisering en digitalisering (Digital Factory) + laag energieverbruik door inzet innovatieve technologie Bijdrage aan shareholders: + dividendbetaling ( 3,30 per aandeel) + aandelenparticipatie medewerkers (wereldwijd 400 miljoen beschikbaar)

18 18 Maatschappelijk verslag 2014 Hoofdstuk 2 Strategie, profiel en structuur Siemens wil waarde creëren voor al haar stakeholders. Zowel voor aandeelhouders, medewerkers en klanten als voor de maatschappij als geheel. Om dit te realiseren focust Siemens op innovatiegedreven groeimarkten. Met medewerkers in Research & Development en een onderzoeksbudget van 4,1 miljard is Siemens goed voor circa 20 patenten per werkdag. Deze worden ingezet op uiteenlopende werkgebieden van Siemens als Energie, Gezondheid, Industrie, Mobiliteit en Gebouwen. Waardecreatie door een helder bedrijfsproces In Nederland is Siemens al actief vanaf 1879, een periode van 135 jaar, waarmee de onderneming haar klanten een grote mate van continuïteit biedt. Met een omzet van circa 1,0 miljard en bijna 3000 medewerkers behoort de Siemens Groep tot de grootste onderneming op elektrotechnisch en technologisch gebied in ons land. Wereldwijd werken er bij Siemens ongeveer medewerkers, verspreid over meer dan 190 landen. De concernomzet bedraagt 72 miljard en 46% hiervan wordt behaald met een duurzaam portofolio. Om het innovatietempo hoog te houden, wordt er wereldwijd per jaar ongeveer 4 miljard besteed aan research & development. In Nederland levert Siemens Nederland N.V. zowel producten, systemen, installaties als diensten. Het gevarieerde leveringsprogramma bestrijkt vrijwel alle terreinen van de elektrotechniek en de elektronica. De Nederlandse afnemers uit de zakelijke markt vinden bij Siemens totaaloplossingen op het gebied van Power and gas, Wind Power and Renewables, Power Generation Services, Energy Management, Building Technologies, Mobility, Digital Factory, Process Industries and Drives en Healthcare. Met deze 9 divisies geeft Siemens antwoord op de maatschappelijke vragen die de Megatrends (urbanisatie en demografische veranderingen) met zich meebrengen. Het klantenbestand van Siemens is divers samengesteld. Van ziekenhuizen, waaronder vele academische centra tot procesindustrie, openbaar vervoermaatschappijen tot energiebedrijven. Ook hotelketens, zuivelfabrieken en scheepsbouwers mag Siemens tot haar klanten rekenen. Vaak gaat Siemens ook partnerships aan in consortiaverband om omvangrijke opdrachten te realiseren. Bijvoorbeeld bij de bouw van windpark Westermeer, het grootste nearshore windpark van Nederland. Bij de bouw daarvan werkt Siemens nauw samen met Nederlandse banken, het Deense EKF en Eneco. Grote projecten worden vaak door de klant voorgefinancierd.of door moeder Siemens AG of door de banken of door kapitaal van aandeelhouders Omdat Siemens een integrale solution partner wil zijn, heeft haar toegevoegde waarde vele gezichten; van activiteiten op projectmanagement, advies en engineering tot service, onderhoud en reparatie. Maar bijvoorbeeld ook het gebied van installatie, inbedrijfstelling en logistiek. Opleidingen en insourcing tot slot, maken eveneens dee l uit van het uitgebreide leveringspakket. Naast continuïteit en betrouwbaarheid zoeken klanten bij Siemens kwaliteit en innovatieve kracht binnen een mondiaal opererend kennisnetwerk.

19 Hoofdstuk 2 Strategie, profiel en structuur Maatschappelijk verslag Waardecreatie door Bedrijfsmodel met kernactiviteiten en -processen.

20 20 Maatschappelijk verslag 2014 Hoofdstuk 3 Kerncijfers

21 Hoofdstuk 3 Kerncijfers Maatschappelijk verslag Hoofdstuk 3 Kerncijfers 1

22 22 Maatschappelijk verslag 2014 Hoofdstuk 3 Kerncijfers Omzet 973 miljoen 969 miljoen 2012/ /2014 Orderontvangst 867 miljoen 2924 miljoen 2012/ /2014 Belastingafdracht Betaalde belasting 2014 in Nederland Vennootschapsbelasting BTW Loonbelasting & sociale premies Elektriciteit 2 Behaalde resultaten op het gebied van milieu zijn uit te drukken in een monetaire waarde. De milieubesparingen op elektriciteit en stads verwarming hebben geleid tot een geprognotiseerde besparing van ,-, op basis van werkelijk verbruik 2014 t.o.v 2011 genormaliseerd naar graaddagen. Gas kwh kwh 2012/ /2014 De daadwerkelijke reductie electriciteit/stadsverwarming, genormaliseerd naar graaddagen, FTE en m2 is kwh/2090 GJ, waarvan ruim kwh productie gerelateerd is en derhalve niet als structureel wordt beschouwt. De gas en water reductie zijn financieel niet significant en derhalve niet meegenomen m m / /2014

23 Hoofdstuk 3 Kerncijfers Maatschappelijk verslag Stadsverwarming / GJ 2013/ GJ C02 emissie / ,1 ton 2013/ ,7 ton Water / m / m 3 Medewerkers 2012/ / Ziekteverzuim /2013 2,1 % 2013/2014 2,2 % Voetnoten: 1) Cijfers per 30 september van het betreffende jaar. Siemens hanteert een gebroken boekjaar, steeds lopend van 1 oktober tot en met 30 september van het betreffende jaar. Geconsolideerde cijfers Siemens Nederland N.V. 2) Alleen het energieverbruik waar Siemens Nederland partijen gebruikmaken van de ruimte maakt onderdeel uit van dit overzicht. Dit is met name van belang voor het deels aan externe partijen verhuurde Bedrijvencentrum Zoetermeer. Het totaalcijfer van het Elektriciteitsverbruik geeft het verbruik weer van de locaties Den Haag (Hoofdkantoor), (Bedrijvencentrum) Zoetermeer, Assen, Den Bosch, Hengelo, Rotterdam en Amersfoort. 3) Het gasverbruik van het boekjaar 2012/2013 is van de locaties Amersfoort, Assen, Den Bosch, Rotterdam, Zoetermeer en Hengelo. Het gasverbruik voor het boekjaar 2012/2013 is exclusief het gas verbruik van de testfaciliteiten van locatie Hengelo. Dit gasverbruik is op dit moment nog niet bekend en maakt overigens geen onderdeel uit van de reductiedoelstelling door het niet te voorspellen karakter van dit gasverbruik. 4) De locaties Den Haag en Hengelo maken gebruik van stadsverwarming. 5) Totale emissie van aardgasverbruik, brandstof leaseautoís, elektriciteitsverbruik, warmte (stadsverwarming), zakelijk gebruik van privéauto s en vliegverkeer over het boekjaar 2010/2011 heeft Siemens Nederland voor het eerst haar Carbon Footprint officieel laten vaststellen door een externe certificerende organisatie. In de cijfers over het boekjaar 2012/2013 is nu ook de locatie Hengelo betrokken die door de aard van zijn productieproces een aanzienlijke CO2 uitstoot heeft. 6) Het waterverbruik van het boekjaar 2012/2013 is van de locaties Den Haag, Zoetermeer, Assen, Hengelo en Rotterdam. Het waterverbruik van Den Bosch is in deze cijfers niet opgenomen. Het gebruik van Hengelo voor 2013/2014 is gebaseerd op het gebruik van vorig jaar en geëxtrapoleerd op basis van aantal medewerkers. 7) De vestiging van Siemens Nederland in Hengelo beschikt over een eigen interne arbodienst. De cijfers van Hengelo zijn door de interne arbodienst van Siemens Nederland verwerkt in het gemiddelde van 2,2%.

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 mvo jaarverslag 2012 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN.

HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN. HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN. RWE EEN GOEDE PARTNER VOOR NEDERLAND? INHOUD 7 INHOUD Waarom RWE een goede partner

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Chairman s Statement Duurzaamheidsverslag 2004 Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Tate consendipis dionsequat. Feugiat. Ut nullutpat. Lorper sustrud ea commod eu faccum am, consequismod mincip

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2010

Maatschappelijk jaarverslag 2010 Maatschappelijk jaarverslag 200 0.000 Aantal ING medewerkers wereldwijd 4,9% van onze ING Management Council bestaat uit vrouwen 72/00 ING heeft een score van 72 in de Dow Jones Sustainability Index +40

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 Kerncijfers Geconsolideerde kerncijfers Nuon In miljoenen euro s 2006 2005 Financiën Netto-omzet 5.598 5.017 Brutomarge 2.244 2.086 Bedrijfsresultaat 849 1.098 Resultaat

Nadere informatie

duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort

duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort jaarverslag 2013 jaarverslag 2013 Wij ontzorgen onze opdrachtgevers met innovatieve en duurzame oplossingen, optimale communicatietoepassingen

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

Strategic Alignment in ICT

Strategic Alignment in ICT Strategic Alignment in ICT Jaarverslag 2008 Financiële Kengetallen (Alle bedragen x EUR 1.000, tenzij anders aangegeven) Omzet per deelgebied 40% 14% 15% ICT services Consultancy 31% Software gerelateerde

Nadere informatie

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley.

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Vooraf Op basis van haar positie in de energievoorziening

Nadere informatie

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd aan Nyse Euronext. Inhoud 5 Endless Energy Endless

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN AANDACHT VOOR MVO ZET FORS DOOR IN NEDERLAND P.8 MVO LIJKT (VOORLOPIG) CRISISBESTENDIG P.10 MVO ALS KOSTENPOST DEFINITIEF VERLEDEN TIJD P.12 STERKE STIJGING VRAAG

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

Juni 2011. Duurzaamheid als intrinsieke drive. MVO en stakeholdersbelangen. Carbon footprint-reductie

Juni 2011. Duurzaamheid als intrinsieke drive. MVO en stakeholdersbelangen. Carbon footprint-reductie Juni 2011 Duurzaamheid als intrinsieke drive MVO en stakeholdersbelangen Carbon footprint-reductie Van waterstof tot energie Afvalstromen gebruiken als energiebron Inhoud 4 Imtech s MVO-beleid: Duurzaamheid

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie