CO 2 -jaarverslag conform

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013"

Transcriptie

1 Sanitas Groep te Barendrecht CO 2 -jaarverslag conform Sanitas Groep Zuideinde LK Barendrecht 10 januari 2014 CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 1

2 Inhoudsopgave Verklaring 3 Inleiding 4 1. Carbon Footprint Methode 1.2 Verantwoordelijke 1.3 Organizational Boudaries 1.4 Operational Boudaries Scope 1 en 2 emissies Biomassa GHG verwijdering Uitsluitingen 1.6 Toelichting op de uitkomsten Energie Management Actieplan Review doelstellingen Review plan van aanpak Doelstellingen Plan van aanpak Communicatiestructuur Taken, Verantwoordelijkheden, bevoegdheden 15 CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 2

3 Verklaring De directie van Sanitas is zich bewust van het belang van CO2 reductie. Het doel voor 2014 is om gecertificeerd te blijven volgens de CO2 Prestatieladder, voor minimaal niveau 3 en te werken aan verdere CO2 reductie. Via ondertekening van deze verklaring, bevestigt de directie van Sanitas het belang van CO2 reductie en verklaart ze dat de benodigde middelen ter beschikking zullen worden gesteld om de reductiedoelen te bereiken. Bovendien ziet de directie het als haar taak om de medewerkers te informeren over het belang van CO2 reductie, via de gestelde doelen. F. Hoogerbrugge Algemeen directeur CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 3

4 Inleiding Kingbridge Holding B.V., houdstermaatschappij van meerdere Sanitas bedrijven, bestaat uit; Sanitas Metingen& Inspecties B.V., Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V. en Sanitas Laboratorium Services B.V. Kortweg; de Sanitas Groep. De Sanitas Groep is kennispartner op het gebied van asbest; inventarisaties, laboratoriumanalyses en metingen & inspecties. Sanitas beschikt hiervoor over een volledig uitgerust asbestlaboratorium en mobiele laboratoria voor de dagelijkse uitvoer van luchtmetingen op locatie. In 2003 is Sanitas van start gegaan en werkt momenteel met een team van ruim 55 gekwalificeerde werknemers aan allerhande asbestzaken. Ons bedrijf is opgesplitst in drie disciplines: Milieukundig Adviesbureau, Metingen & Inspecties en Laboratoriumservices. Deze onderverdeling zorgt ervoor dat wij onze afnemers in alle facetten snel en adequaat kunnen bedienen. SANITAS MILIEUKUNDIG ADVIESBUREAU (SMA) Het adviesbureau beantwoord vragen over o.a. asbestinventarisaties, risicoanalyses of projectmanagement. Klanten kunnen met vragen over bovenstaande terecht bij SMA. SANITAS METINGEN & INSPECTIES (SMI) De buitendienst met mobiele laboratoria verricht eindmetingen en visuele inspecties na het verwijderen van asbest. SANITAS LABORATORIUM SERVICES (SLS) Het laboratorium voert alle analyses uit ten behoeve van asbest in alle denkbare matrices (materialen, stof, bodem, puin, water en lucht). De analyses kunnen worden uitgevoerd met lichtmicroscopie en met Scanning Elektronen Microscopie (SEM). Tot onze opdrachtgevers behoren o.a.: Chemische- en olieraffinaderijen Maritiem & Offshore Rijksgebouwendienst Ministeries Vastgoed ontwikkelaars Rijksmuseum Gemeentes Woningcorporaties Universiteiten Aannemerij Asbestverwijderaars Scheepswerven/ eigenaren Architecten Zoals in het beleid aangegeven (zie MVO), heeft Sanitas Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, hoog in het vaandel staan. Belangrijk onderdeel van MVO is het milieu en de CO2 uitstoot. Om de totale CO2 uitstoot van Sanitas in kaart te brengen en te reduceren, is gekozen voor certificering volgens de CO2 prestatieladder. CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 4

5 De CO2 prestatieladder is een instrument, ontwikkeld door ProRail, om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen, te stimuleren tot CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten. De prestatieladder kent 4 invalshoeken: A. inzicht B. CO2 reductie C. Transparantie D. Deelname aan initiatieven Elke invalshoek is ingedeeld in 5 niveaus. Via dit rapport wordt inzicht gegeven over de CO2 inventarisatie van de Sanitas Groep. Gekozen is voor certificering op niveau 3. De emissie-inventarisatie voldoet aan ISO versie In dit rapport wordt verantwoord hoe is voldaan aan de gestelde eisen. Als basisjaar is gekozen voor De rapportageperiode valt samen met het financiële boekjaar: januari tot en met december. Dit rapport is opgesteld volgens de eisen uit ISO , 7.3, A tot en met Q. Binnen de Sanitas Groep is Michel Felperlaan, als kwaliteitsmanager, verantwoordelijk gesteld voor de inventarisatie en rapportage van CO2. Het bepalen en opvolgen van de doelstellingen is de verantwoording van het management team, bestaande uit de directie en de kwaliteitsverantwoordelijke. Indien gewenst, kan men gebruik maken van externe ondersteuning (b.v. voor de interne audits). CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 5

6 1. Carbon footprint 1.1 Methode Zoals aangegeven, is gekozen voor de methode zoals vastgelegd in de CO2 Prestatieladder, versie 2.1, d.d. 18 juli 2012, welke uitgegeven wordt door de stichting SKAO (http://www.skao.nl/ ). Als uitgangsjaar is 2011 gekozen. In het vorige verslag zijn een aantal doelstellingen vastgelegd. In dit verslag zijn de gegevens van 2012 en 2013 toegevoegd en wordt teruggeblikt op de doelstellingen. Voor 2014 worden nieuwe doelstellingen bepaald. De rapportageperiode is gelijk aan het boekjaar zijnde 1 januari 201x tot en met 31 december 201x. In basis is gebruik gemaakt van de conversietabellen van de norm. Voor brandstof is de meest nauwkeurige eenheid gebruikt: g CO2 / liter brandstof. Daar waar afgeweken wordt of informatie wordt geïnterpreteerd, is dit toegelicht. Om de juistheid van de gegevens zeker te stellen wordt een externe audit uitgevoerd door TuV Nord Nederland. De audit is gepland op 20 en 21 februari De uitslag was tijdens het opstellen van dit rapport nog niet bekend. 1.2 Verantwoordelijke De verantwoordelijke voor dit document is de kwaliteitsmanager Michel Felperlaan en directievertegenwoordiger zoals bedoeld in ISO Voor ondersteuning is gebruik gemaakt van een extern adviesbureau: HQM Advies. 1.3 Organizational boundaries De Sanitas Groep is geen formele entiteit, maar de verzamelnaam voor de B.V. s die vallen onder de Kingbridge Holding. Omdat de entiteitenstructuur overzichtelijk is, vallen alle B.V. s onder de organizational boundarie. De structuur is sinds het vorige verslag gewijzigd: de functie van team manager is tussengevoegd bij SMA, SLS en SMI. De structuur is weergegeven in onderstaand organigram. CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 6

7 King Bridge holding is de holding, waarvan de heer Hoogerbrugge, algemeen directeur is. De activiteiten van SLS, SMA en SMI zijn beschreven in de inleiding. Het materiaal wat door de medewerkers van de verschillende B.V. s wordt gebruikt, is ondergebracht in Sanitas Equipment B.V. Bofra B.V. is de B.V. waarin het vastgoed is ondergebracht. CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 7

8 1.4 Operational Boundaries Voor een goede afbakening van de scopes wordt gebruik gemaakt van de scope indeling van het Green House Gas protocol (GHG Protocol) en de scope indeling van de CO2 Prestatieladder, waarbij de definitie van scope 2 van de CO2 Prestatieladder leidend is. In de onderstaande figuur is verduidelijkt wat de scopes inhouden. Scope 1: directe CO2 uitstoot Dit betreft de CO2 uitstoot die veroorzaakt worden door bronnen, die eigendom zijn van de organisatie: verwarming en leaseauto s. Woon-werkverkeer is meegenomen in de inventarisatie, onder scope 2. Voor de Sanitas Groep gaat het hier vooral om diesel. Daarnaast heeft men enkele benzine en hybride auto s. Voor de inventarisatie is gebruik gemaakt van de gegevens die de lease maatschappij kon verstrekken. Hierbij is de volgende aanname gedaan: In sommige gevallen heeft de berijder de verkeerde brandstof ingetoetst. De aangegeven liters zijn als juist aangenomen en vertaald naar de juiste conversiefactor. De, door de leasemaatschappij, aangeleverde gegevens zijn juist. Scope 2: indirecte CO2 uitstoot of elektriciteit Dit betreft CO2 uitstoot door het inkopen en verbruiken van elektriciteit. Dit gaat om elektriciteitsverbruik op de kantoren, maar ook op projectlocatie: computers, printers, acetonverdamper en microscoop. Zoals in het plaatje is aangegeven, rekent SKAO woon-werkverkeer ook onder scope 2. Sanitas Groep betaalt voor woon-werkverkeer 0,19 per kilometer. Via de gegevens uit de administratie is herleid hoeveel kilometers zijn gereden in 2012 en Ook hier zijn een aantal aannames gedaan: Sanitas voert werkzaamheden uit op projectlocatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een computer, een acetonverdamper, een microscoop en een printer. Hiervan maakt men per project 1 uur gebruik van. Per apparaat is het verbruik bepaald en dit is vermenigvuldigd met het aantal projecten over 2012, zijnde 2683 en 2013, zijnde Dit aantal was in 2012, 60 % (!) meer dan in Het aandeel in het totale elektriciteitsverbruik is echter nog steeds gering (3,5% in 2012 tegen 1,8% in 2011) en is in 2013 nauwelijks toegenomen. In 2012 en 2013 zijn enkele zakelijke vliegreizen gemaakt; de kilometers zijn ingevuld in de conversietabel. Scope 3: andere indirecte CO2 uitstoot Alle overige CO2 uitstoot. Omdat Sanitas zich wil certificeren voor niveau 3, is dit nog niet aan de orde. CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 8

9 1.5 Scope 1 en 2 emissies. Hieronder is in tabelvorm weergegeven wat, per jaar, de tonnages CO2 t.a.v. gas, elektriciteit en brandstof waren. Gas Elektriciteit Brandstof Locatie Zeemanstraat ,4 - - Zuideinde ,6 32,6 36,8 Gouderakstraat ,5 23,6 23 Projecten ,1 1,8 1,8 Σ tonnage , , gas elektriciteit brandstof Σ tonnage CO CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 9

10 verdeling CO2 uitstoot 2011 Zakelijk vervoer per auto Gasverbruik Elektriciteit Zakelijk vervoer diesel benzine hybride onbekend (woon-werkverkeer) 6% 20% 74% 23% 6% 9% 62% verdeling CO2 uitstoot 2012 zakelijk vervoer Gasverbruik elektriciteit 8% 14% Zakelijk vervoer diesel benzine onbekend (woon-werkverkeer) vliegen 2% 7% 16% 78% 75% verdeling CO2 uitstoot 2013 zakelijk vervoer Gasverbruik elektriciteit 7% 14% Zakelijk vervoer diesel benzine onbekend (woon-werkverkeer) vliegen 1% 14% 13% 79% 72% Biomassa Binnen Sanitas heeft in 2012 en 2013 geen verbranding van biomassa plaatsgevonden GHG verwijdering Binnen Sanitas heeft in 2012 en 2013 geen verwijdering van GHG plaatsgevonden Uitsluitingen Alle scope 1 en 2 emissies zijn in dit rapport opgenomen. Er zijn geen uitzonderingen gemaakt. Indien er aannames nodig waren, dan zijn deze verantwoord in 1.5. In 2012 en 2013 zijn er enkele zakelijke vliegreizen uitgevoerd. De gegevens zijn verwerkt in de totaaltelling. Er is niet afgeweken van de conversies, die in de CO2 prestatieladder zijn opgenomen in bijlage C. Van alle CO2 emissies voor scope 1 en 2 waren de gegevens beschikbaar van het basisjaar 2011 en van 2012 en Toelichting op de uitkomsten: Het brandstofverbruik is in 2012 aanzienlijk toegenomen. Juist in 2012 is een grote opdracht aanvaard, waardoor het aantal auto s van 24 in 2011 is toegenomen tot 40 in Het gasverbruik is met 70% toegenomen. Dit is verklaarbaar doordat in 2012 verwarmingsunits in de luchtbehandeling zijn geplaatst. Het elektriciteitsverbruik is afgenomen met 4,2%. Dit omdat de locatie Zeemanstraat in 2011 is gesloten. Bovendien zijn op de Gouderakstraat aanzienlijk minder projecten gedaan. In 2013 zijn het gas- en elektriciteitsverbruik nagenoeg gelijk gebleven. Het brandstofverbruik is iets gestegen, met name door de toename van de woon-werkverkeerkilometers en een lichte stijging van het aantal projecten. CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 10

11 2 Energie Management Actieplan Conform eis 3B2 moet een Energie management Actieplan worden opgesteld. Het EMA moet minimaal het volgende bevatten: Conform 3B1: een gekwantificeerde doelstelling, betrekking hebbende op projecten significant en vergelijkbaar met sectorgenoten gekozen voor de meest materiele emissies Plan van aanpak met: Lijst van CO2 reducerende maatregelen Kwantitatieve indicatie van de beoogde bijdrage aan de doelstelling Per project: de lijst met maatregelen die in het project worden toegepast en een tijdsplanning. Het gestelde in van NEN-ISO 50001:2011 Per project de CO2 reductie per maatregel kwantitatief Een overzicht van verantwoordelijkheden per maatregel 2.1 Review doelstellingen 2013 In het begin van 2013 zijn de volgende doelstellingen bepaald en vastgelegd: Doelstelling 1: het reduceren van het brandstofverbruik per zakelijke auto met 5% over Vanuit de gegevens die de leasemaatschappij aanlevert, is het werkelijk verbruik per kwartaal de genereren. Uit het overzicht blijkt dat niet alle gegevens voorhanden zijn, of dat gegevens niet juist zijn ingevuld. Van in totaal 40 berijders, mag gevoeglijk worden aangenomen dat van 23 de gegevens kloppen. Hierbij moet opgemerkt worden, dat het uitgangspunt hierbij is, dat kwartaal 2 en 4 kloppen. Die gegevens zijn tegen elkaar afgezet, om een beeld te krijgen van het verloop in verbruik over Belangrijkste conclusie is dat er een stijging van het verbruik zichtbaar is van 5%, terwijl de doelstelling, een daling was van 5%. Wat echter belangrijker is, is het feit dat de gegevens voor alle bedrijven veel secuurder moeten worden ingevuld. Het is nog niet duidelijk of de medewerkers de gegevens niet juist invullen, of dat de leasemaatschappij gegevens onjuist verwerkt. Dit is een verbeterproject voor Doelstelling 2: overstappen op groene stroom in Door allerlei andere prioriteiten is deze doelstelling niet ingevuld. Daarnaast loopt de discussie of groene stroom, ook werkelijk groen is. De energiemarkt is in deze niet geheel transparant. Doelstelling 3: bij vervanging van apparatuur die op projectlocaties worden gebruikt: alleen apparaten met een Energy Star label aanschaffen. Subdoelstelling: elektriciteits- en gasverbruik 2012 inventariseren is het eerste jaar dat Sanitas volledig is gevestigd op Zuideinde 68. Begin 2013 was een reductiedoelstelling niet zinvol. Vanaf 1 januari 2014 worden de meterstanden opgeschreven, om makkelijker een analyse te kunnen maken. 2.2 Review plan van aanpak 2013 Om de doelstellingen voor 2013 met succes te kunnen realiseren is onderstaand actieplan vastgelegd: Nr. Maatregel Verantwoordelijke realisatie Doelstelling 1 1 Bewustzijn medewerkers verhogen: directie Q CO2 vast agendapunt bij overleg maken Voorlichting geven over CO2 en het doel van de CO2 Prestatieladder Bewust maken van juiste registratie kilometers 2 Verbruik over 2012 inventariseren: kwaliteit Q Totaalverbruik Verbruik per medewerker 3 Per kwartaal kilometers bijhouden a.d.h.v. gegevens leasemaatschappij (begin en eindstand): Directie / kwaliteit Q1 t/m Q Totaalverbruik registreren Individueel verbruik registreren en terugkoppelen CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 11

12 4 Bij vervanging: A of B label (zie MVO) directie Bij vervanging 5 Inzet elektrische auto onderzoeken: dit is inmiddels directie 2012 onderzocht en niet toepasbaar gebleken voor Sanitas. Doelstelling 2 6 Overstappen op groene stroom Directie Q Doelstelling 3 8 Inventariseren huidige apparatuur kwaliteit Q Opdracht aan inkoop: alleen met Energy Star label Directie Q inkopen 10 Apparaten voor projecten vervangen na afschrijving inkoop ongoing 11 Elektriciteits- en gasverbruik per kwartaal vastleggen Directie / kwaliteit Q1 t/m Q42013 Nr. 1, 2 en 3: het bewustzijn van de medewerkers is duidelijk verbeterd. In een presentatie, begin 2013, is duidelijk gemaakt, dat het brandstofverbruik en lokaal tanken, gemeten gaat worden. Per kwartaal wordt hiervan een overzicht aangeleverd door de leasemaatschappij. CO2 en MVO zijn inmiddels vaste agendapunten voor overleg. Michel Felperlaan houdt hier notulen van bij. Wel is gebleken bij de analyse van de gegevens over 2012 en 2013, dat niet iedereen consequent de juiste gegevens invult. Dit blijkt ook uit de toelichting bij de doelstelling 1. Nr. 4: bij vervanging wordt zeker gekeken naar verbruik en de CO2 uitstoot. Voor de uitvoering van de opdracht van Alliander was het noodzakelijk dat Sanitas meer auto s ging aanschaffen. Onderzoek heeft er toe geleid dat men voor de Renault Megane heeft gekozen. Belangrijk bijkomend voordeel was dat deze modellen een bijtelling van 14% hadden. Voor de bussen heeft men gekozen voor de Renault Traffic, i.v.m. het verbruik, de ruimte en het comfort. Daarnaast heeft Sanitas vanuit veiligheidsoogpunt winterbanden ter beschikking gesteld. Nr. 5: Sanitas heeft onderzoek gedaan naar de inzet van elektrische auto s, maar dat bleek niet praktisch, omdat men opdrachten uitvoert binnen heel Nederland. De actieradius voor elektrische auto s is nog te gering. Nr. 6: de overstap naar Groene stroom is nog niet gemaakt, omdat het bedrijf andere prioriteiten had. Daarnaast loopt de discussie of groene stroom, ook werkelijk groen is. Nr. 7, 8 en 9: Er zijn inmiddels nieuwe printers aangeschaft. Bij controle bleek dat deze niet waren voorzien van een Energy Star label (http://www.eu-energystar.org/nl/database.shtml ). Hieruit moet geconcludeerd worden dat de eisen t.a.v. Energy Star label niet goed gecommuniceerd zijn richting inkoop. Nr. 10: dit is een doorlopende actie. Ook hier moet voor inkoop duidelijk zijn dat men als eis meeneemt dat printers e.d. voldoen aan het Energy Star label. Nr. 11: Vanaf 1 januari 2014 zijn de meterstanden genoteerd. Bij de bepaling van het CO2 tonnage werd tot nu toe uitgegaan van de gegevens op de eindafrekeningen. Omdat de periodes niet van 1 januari t/m 31 december lopen, vergt dit rekenwerk. Bovendien wordt gerekend met daggemiddelden, wat minder nauwkeurig is dan de actuele meterstanden. 2.3 Doelstellingen voor 2014 Doelstelling 1: het reduceren van het brandstofverbruik per zakelijke auto met 5% over Doelstelling 2: (Elektrische) apparatuur inkopen die energiezuinig is; intern en voor projectlocaties. Doelstelling 3: Onderzoek naar reductiemogelijkheden voor gas en elektriciteit. CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 12

13 2.4 Plan van aanpak 2014 Nr. Maatregel Verantwoordelijke realisatie Doelstelling 1 1 Bewustzijn van de medewerkers nog verder verhogen, MT leden middels Eind Q4 zodat men de juiste gegevens invult: werkoverleggen CO2 moet op alle afdelingen onderdeel van overleg zijn Onderzoeken of de leasemaatschappij de juiste gegevens aanlevert. Per kwartaal de gegevens van brandstofverbruik bespreken met de medewerkers Doelstelling 2 3 Duidelijke instructie naar inkoop, dat MF Q1 reproductieapparatuur, monitoren etc. met energiezuinig label moet worden ingekocht middels Procedure inkoop en kwaliteitsoverleg, MVO-CO2- overleg. Doelstelling 3 4 Registratie meterstanden per kwartaal 5 Bepalen van een juiste indicator: MT Eind Q4 Elektriciteitsverbruik in relatie tot aantal medewerkers? Idem in relatie tot omzet? 6 Onderzoek naar reductiemogelijkheden elektriciteit: MT Eind Q4 Bewegingssensoren Zonnepanelen 7 Onderzoek naar reductiemogelijkheden gas. MT Eind Q4 CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 13

14 2.5 Communicatiestructuur Via onderstaande overlegstructuur wordt de voortgang bewaakt en wordt bewerkstelligd, dat CO2 een vast onderdeel wordt van de bedrijfsvoering. Indien uit overleg blijkt dat resultaten niet gehaald worden of dat maatregelen in de tijd niet haalbaar zijn, dan wordt bijgestuurd. Jaarlijks wordt de directiebeoordeling conform ISO 9001 uitgevoerd. Hiervan is het MVO jaarverslag een belangrijk onderdeel. In dit verslag worden ook de maatregelen en doelstellingen van CO2 beoordeeld. Via deze vormen van communicatie worden stakeholders geïnformeerd over MVO en CO2. stakeholder communicatievorm Frequentie registratie opmerkingen directie Jaarverslag managementoverleg 1x per jaar 10x per jaar Jaarverslag Notulen CO2 en MVO opgenomen Medewerkers Werkoverleg 12x per jaar 12x per jaar 6x per jaar SLS notulen SMI notulen SMA notulen Gerichte onderwerpen Klanten Leveranciers Overheid (met name SZW) Jaarverslag op website, Projectevaluatie Klantbezoek Website, met uitnodiging om dialoog te starten Reactief via de website, proactief via direct contact met de ministeries Wisselend Doorlopend, 1x per jaar Doorlopend, enkele momenten in het jaar Website, jaarverslag, verslag evaluatie Verslag met uitnodiging Website, jaarverslag, overleg met de ministeries Gemeente Website Doorlopend Website Inspectie SZW Website Wisselend Verslag inspectie SZW: intern op klachtenformulier en eventueel toolbox Certificerende instellingen Website, 4 jaarlijkse audits Doorlopend, 4x per jaar Banken Website, gesprek Doorlopend, elk kwartaal Accountant Website, gesprek Doorlopen, elk kwartaal Stichting Ascert Website, vergaderingen Doorlopend, bij stichting Ascert volgens planning Ascert Doel is om te komen tot interactie. Jaarverslag, Verslagen Ci. Eventuele afwijkingen op eigen formulier Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Vergaderverslagen Website met info over MVO en CO2 CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 14

15 2.6 Taken, Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Voor de duidelijkheid is in onderstaande matrix weergegeven wie waarvoor verantwoordelijk is. Functie Directie Afdelingshoofd Kwaliteitsmanager medewerkers Onderwerp / taak Beleid en doelstellingen vaststellen Opstellen en beheren Emissie inventarisatie Opstellen CO2 jaarverslag Inventariseren van sector- en keten initiatieven en reductiemogelijkheden Inventariseren van energiestromen en emissiebronnen op relevante projecten Bewaken maatregelen t.b.v. doelstellingen (laten) uitvoeren van (energie) audits Bewaken navolging communicatiestructuur Accorderen en publiceren CO2 jaarverslag Uitvoeren van maatregelen en instructies om doelstellingen te behalen CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 15

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Handboek Samen zorgen voor minder CO2

Handboek Samen zorgen voor minder CO2 3.B.2 Handboek Samen zorgen voor minder CO2 Aqualectra Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld.

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. CO 2 Reductiebeleid 1. Inleiding Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2. Het CO 2 reductiebeleid van Europcar

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V.

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. 2013 Versie 1.2 Maart 2014 Organisatie Legrand Nederland B.V. gevestigd in Boxtel maakt onderdeel uit van de Legrand Group, wereldwijde specialist in

Nadere informatie

3 november 2014 Versie 1

3 november 2014 Versie 1 ENERGIE AUDIT VERSLAG code: B1408 3 november 2014 Versie 1 datum: 3 november 2014 referentie: lak code: B1408 blad: 3/14 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Omschrijving bedrijf 5 1.1 Activiteiten 5 2. Energieverbruik

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 MILON Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 Versie 1; 26 juni 2015 Inleiding MILON onderneemt maatschappelijk verantwoord. Dat is een doel, maar zit eveneens opgesloten in het DNA van het bedrijf.

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 Inhoud P0.6 - ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM 1 Algemeen... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Bepalen grootte van het bedrijf m.b.t. CO 2- uitstoot...

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan. Conform NEN-ISO 50001. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4. CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2. Vario Grass B.V.

Energiemanagement Actieplan. Conform NEN-ISO 50001. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4. CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2. Vario Grass B.V. Energiemanagement Actieplan Conform NEN-ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass

Nadere informatie

(VOORTGANGS-) RAPPORTAGE CO₂-FOOTPRINT 2014

(VOORTGANGS-) RAPPORTAGE CO₂-FOOTPRINT 2014 (VOORTGANGS-) RAPPORTAGE CO₂-FOOTPRINT 2014 1 Document: CF150121/13Q1-4/V3 RAPPORTAGE CO₂-footprint 2014 (extern) Opgesteld door: Stefanie Kamphuis, KAM-coördinator Goedgekeurd door: Bas Reimert, directeur

Nadere informatie

Energie beleid, reductiedoelstellingen

Energie beleid, reductiedoelstellingen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Directie verklaring CO 2 footprint HIG... 2 Energiebeoordeling... 2 Analyse vroeger en huidig energieverbruik... 2 Gebieden met significant energiegebruik en verbruik... 3

Nadere informatie