Verkennend onderzoek ervaringen patiënten met Zorgdomein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkennend onderzoek ervaringen patiënten met Zorgdomein"

Transcriptie

1 December 2010 Verkennend onderzoek ervaringen patiënten met Zorgdomein

2 Verkennend onderzoek Ervaringen patiënten met Zorgdomein Henriëtte Bleumink, Belangenbehartiger Zorgbelang December 2010

3 Onderzoek verbetering wachttijden invoering Zorgdomein Zorgdomein Zorgdomein is een digitaal verwijsprogramma, een eenrichtingsweg, van de huisarts naar de specialist in het ziekenhuis. De patiënt krijgt een persoonlijke code en het telefoonnummer van de polikliniek en maakt zelf een afspraak met de polikliniek. Binnen Zorgdomein kan de huisarts: de toegangstijden zien tot de diverse ziekenhuizen die aangesloten zijn bij Zorgdomein, een verwijsbrief schrijven naar het ziekenhuis, informatiefolders voor de patiënt uitprinten. De informatie voor de patiënt bevat een opsomming van voorbereidingen die een patiënt kan treffen voor een bezoek aan de polikliniek. De huisarts geeft deze informatieve folders mee aan de patiënt om de patiënt van informatie te voorzien over zijn ziekte of aandoening. De patiënt kan zich daardoor beter voorbereiden op het ziekenhuisbezoek. Vooronderzoek Alvorens te starten met het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met de ROS Friesland en twee ziekenhuizen (De Sionsberg en Nij Smellinghe). Daarnaast is bij de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en Zorgbelang Zuid-Holland navraag gedaan naar informatie of signalen over problemen met doorverwijzen van patiënten van huisarts naar ziekenhuis. Graag bedanken we De Sionsberg, Nij Smellinghe, ROS Friesland, NPCF en Zorgbelang Zuid-Holland voor het meedenken en meewerken aan het onderzoeksproces. Naar aanleiding van het vooronderzoek zijn de volgende bevindingen naar voren gekomen: Transparantie zorgaanbod en zorgtraject Het zorgaanbod en zorgtraject wordt voor de patiënt transparanter als de huisarts de patiënt: - wijst op de mogelijke opties voor behandeling, - inzicht geeft in de toegangstijden voor de diverse ziekenhuizen, - het zorgtraject inzichtelijk maakt door folders mee te geven. - inzage geeft in de verwijsbrief. Doorverwijzen & combinatieafspraken Huisartsen verwijzen patiënten (nog) niet uitsluitend door met Zorgdomein. In de praktijk blijkt dat huisartsen het ziekenhuis per fax verwijsbrieven sturen en huisartsen bellen soms zelf de polikliniek voor een afspraak. Vaak is er in het laatste geval sprake van een spoedverwijzing. Ook de zuiverheid van doorverwijzen van de huisarts binnen Zorgdomein is van cruciaal belang bij het slagen van de werking van Zorgdomein. Als een huisarts gebruik maakt van een combinatieafspraak voor een bepaalde aandoening, dan zullen in het ziekenhuis, in combinatie met het consult bij de specialist vooronderzoeken plaats vinden. Dit levert tijdswinst op voor patiënt en specialist waardoor de behandeling ook sneller ingezet kan worden. 3

4 Echter, een combinatieafspraak is niet altijd beschikbaar in een ziekenhuis. Maakt de huisarts gebruik van een verwijsafspraak of reguliere verwijzing, voor dezelfde specifieke aandoening, dan komt deze combinatieafspraak niet tot stand. Het ziekenhuis moet dan, na het bezoek van de patiënt, de onderzoeken alsnog inplannen. Niet voor alle verwijsredenen zijn combinatieafspraken mogelijk. Verwijst de huisarts meer algemeen voor dezelfde specifieke aandoening, dan komt deze combinatieafspraak niet tot stand. Het ziekenhuis moet dan, na het bezoek van de patiënt, een nieuwe combinatieafspraak inplannen. De combinatieafspraken worden niet bepaald door het verwijsprogramma Zorgdomein, maar door de zorglogistieke inrichting van een ziekenhuis. Afspraak maken De patiënt krijgt binnen Zorgdomein een persoonlijke code en gebruikt die bij het maken van een afspraak. Niet bij alle ziekenhuizen werkt dit systeem. Er is ook een ziekenhuis dat, specialisme afhankelijk, naar aanleiding van de verwijsbrief zelf contact opneemt met de patiënt voor het maken van een afspraak. Dit heeft enerzijds te maken met de zuiverheid van doorverwijzing door de huisarts. Anderzijds met een mogelijk noodzakelijke triage van de specialist, omdat wellicht hiervoor specifieke deskundigheid vereist is. Het ziekenhuis kan, door zelf contact op te nemen, een efficiëntere planning maken. Knelpunten doorverwijzing Bij de patiëntenorganisaties en ROS Friesland is geen informatie bekend over problemen van doorverwijzing van huisarts naar ziekenhuis vóór de invoering van Zorgdomein. Door de start van het elektronisch verwijzen was het wel noodzakelijk afspraken tussen 1e en 2e lijn te realiseren over de volgende punten: wanneer verwijst een huisarts door naar de specialist, wat kan de huisarts vooraf aan voorbereiding realiseren, wat voor traject kan de patiënt verwachten in het ziekenhuis, op welke termijn kan een patiënt, normaliter, in het ziekenhuis terecht, Vooraanname onderzoek Eén vooraanname bij het onderzoek is dat door Zorgdomein een verbetering van de wachttijden in de wachtkamers binnen de diverse poliklinieken tot stand komt. Hierbij fungeert eerder onderzoek Wachten is niet goed als nulmeting. Dit hebben we niet kunnen aantonen. Zorgdomein is namelijk geen instrument voor ziekenhuizen om de interne organisatie van de poliklinieken mee te sturen 1. 1 Te lange wachttijden in combinatie met de productie worden wel gehanteerd voor het eventueel openen van een extra spreekuur, mits mogelijk binnen budget en formatie. 4

5 Doelstellingen Bovenstaand vooronderzoek heeft ertoe geleid dat het onderzoek naar verbetering van wachttijden door de invoering van Zorgdomein omgevormd is tot een verkennend onderzoek naar de ervaringen van patiënten met het digitale verwijsprogramma van huisarts naar specialist. Hierbij in ogenschouw nemend de doelstellingen uit het ingediende projectplan van de ROS Friesland bij de provincie Fryslân, die gericht zijn op zorggebruikers. De doelstellingen voor het project zoals verwoord waren in het ingediende projectplan: De invoering van één en hetzelfde Verwijsmodel gecoördineerd te ondersteunen in de hele provincie Friesland Daarmee ontstaat in de hele provincie een verwijsmethode die: 1. Voor zorggebruikers leidt tot een transparanter, sneller en beter afgestemd zorgaanbod 2. Het aantal polikliniek bezoeken voor patiënten substantieel zal verminderen 3. De zorggebruiker bij verwijzing inzicht geeft in het geboden zorgtraject inclusief de toegangstijd 4. Voor de zorggebruiker en de verwijzer de mogelijkheid creëert om op basis van adequate (wachtlijst)informatie gezamenlijk een keuze te maken voor een bepaalde zorginstelling Het patiënttevredenheidsonderzoek, dat Zorgbelang onder handen heeft, zal uitwijzen of de doelstellingen voor de zorggebruiker: het zorgaanbod transparanter, sneller en beter afgestemd en het aantal polikliniekbezoeken verminderd gehaald zijn en ook zo ervaren worden door de doelgroep. Met de succesvolle invoering van Zorgdomein heeft de zorggebruiker al bij verwijzing inzicht in het geboden zorgtraject inclusief de toegangstijd, zodat een afgewogen keuze kan worden gemaakt voor een bepaalde zorginstelling. Bron: projectplan ROS Friesland voor implementatie Zorgdomein 5

6 Vragenlijst De vragenlijst voor het verkennend onderzoek is opgesteld in samenspraak met ROS Friesland. De vragenlijst is geënt op de doelstellingen uit het projectplan van ROS Friesland. De vragenlijst bestaat uit twaalf vragen over ervaringen van patiënten met Zorgdomein en drie algemene gegevensvragen. Aan de patiënten wordt onder andere gevraagd naar wat er in de verwijsbrief geschreven is, of de patiënt samen met de huisarts voor dit ziekenhuis heeft gekozen, of de patiënt wist hoe lang het duurde tot de eerste afspraak in het ziekenhuis en of er een combinatieafspraak gemaakt is. De vragenlijst is toegevoegd als bijlage 1. De vragenlijst is afgenomen op twee dagen op verschillende poliklinieken. Daarnaast was het mogelijk de vragenlijst digitaal in te vullen. 6

7 Resultaten verkennend onderzoek ervaringen patiënten Zorgdomein Algemene kenmerken patiënten onderzoek In totaal hebben zevenentwintig patiënten die met Zorgdomein zijn doorverwezen meegedaan aan dit verkennende onderzoek. Het gaat om tien mannen en zeventien vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 54 jaar. Van de zevenentwintig ondervraagden zijn vierentwintig patiënt van het ziekenhuis. De overige drie zijn mantelzorger. Zorgdomein Van deze zevenentwintig patiënten heeft een ruime meerderheid (drieëntwintig patiënten) een verwijscode en telefoonnummer gekregen om een afspraak te maken met de polikliniek. Verwijsbrief Bijna de helft (dertien van de zevenentwintig patiënten) weet dat het ziekenhuis, vóór de afspraak in het ziekenhuis, een verwijsbrief van de huisarts heeft ontvangen. Bij tien patiënten heeft het ziekenhuis (nog) geen verwijsbrief ontvangen en voor vier patiënten is het onbekend of er een verwijsbrief voor de afspraak met het ziekenhuis aanwezig is. Slechts elf van de zevenentwintig patiënten zeggen dat ze weten wat er in de verwijsbrief door de huisarts is geschreven. De overige zestien patiënten weten niet wat er in de verwijsbrief staat. Keuze mogelijkheden Een meerderheid (drieëntwintig patiënten) heeft samen met hun huisarts voor dit ziekenhuis gekozen. Meer dan de helft (zestien patiënten) zeggen dat het een logische keuze is omdat het ziekenhuis dichtbij huis is. In slechts negen gevallen heeft de huisarts aangegeven dat patiënten naast deze behandelmogelijkheid een andere behandeloptie hebben. Bij achttien patiënten heeft de huisarts de patiënt geen andere behandelmogelijkheid gegeven. Toegangstijd Bij bijna de helft (dertien van de zevenentwintig patiënten) heeft de huisarts verteld hoeveel dagen/weken het zal duren voordat er een afspraak met het ziekenhuis gemaakt kan worden. Bij tien van de dertien geïnformeerde patiënten klopte de toegangstijd tot de polikliniek ook met hetgeen de huisarts vertelt. Slechts één patiënt moest drie weken langer wachten dan aangegeven via Zorgdomein. Daarnaast vertelde één andere patiënt dat de huisarts geen idee had van de toegangstijd. Informatie Van de zevenentwintig patiënten hebben slechts acht patiënten informatie meegekregen over het zorgtraject. Van deze acht hebben vier patiënten de informatie gelezen ter voorbereiding op het ziekenhuisbezoek. Drie patiënten vertellen dat ze deze behandeling al een keer eerder hebben gehad en ze weten wat er gaat gebeuren. 7

8 Combinatieafspraken De noodzaak tot het maken van een combinatieafspraak kan met dit onderzoek niet achterhaald worden. Misschien hebben een aantal van deze patiënten een verwijsafspraak gekregen waarbij de huisarts geen gebruik heeft gemaakt van een combinatieafspraak. Deze combinatieafspraak is niet gemaakt omdat deze er niet is of omdat de huisarts hier niet voor heeft gekozen binnen Zorgdomein. Uit het verkennend onderzoek is wel bekend dat voor zes patiënten een combinatieafspraak gemaakt is. Bij drie van deze zes patiënten zijn de afspraken op één dag gepland. Het ziekenhuis heeft één van de patiënten die niet op één dag een combinatieafspraak kon krijgen wel een reden gegeven waarom dat niet mogelijk was. De patiënt moet in twee ziekenhuizen behandeld worden. Bij de andere patiënt met een combinatieafspraak is geen reden gegeven waarom het niet mogelijk is de afspraken op één dag te plannen. Let op: de resultaten uit dit onderzoek zijn niet generaliseerbaar! 8

9 Conclusie Als Zorgdomein gebruikt wordt zoals het bedoeld is geeft het transparantie voor de cliënt voor wat betreft de toegangstijden en het zorgtraject. Dat het zorgaanbod en zorgtraject daadwerkelijk transparanter wordt door de invoering van Zorgdomein, wordt uiteindelijk bepaald door de huisarts. Ook het sneller en beter afstemmen van het zorgaanbod wordt uiteindelijk bepaald door de mate van fine-tuning van de huisarts. Ten slotte is het aan de huisarts de patiënt te voorzien van adequate informatie waarbij hij inzicht geeft in het zorgaanbod en zorgtraject zodat gezamenlijk een zorginstelling gekozen wordt. Natuurlijk heeft de patiënt ook het recht om de huisarts erop te wijzen dat hij meer informatie wenst over het zorgtraject of zijn verwijsbrief in wil kijken. Uit het verkennend onderzoek valt op te maken dat er nog veel transparantiewinst te behalen is voor de patiënten die met Zorgdomein worden doorverwezen. De inhoud van de verwijsbrief dat digitaal naar het ziekenhuis wordt verstuurd is minder transparant geworden voor de cliënt ten opzichte van de papierenversie. Patiënten kunnen de verwijsbrief niet meer inzien tenzij ze er om vragen. Het onderzoek laat zien dat bij minder dan de helft van de patiënten bekend is wat er in de verwijsbrief over hen geschreven staat. Bijna alle patiënten zeggen dat ze samen met de huisarts voor dit ziekenhuis hebben gekozen. Echter, meer dan de helft van hen zegt dat de keuze logisch is omdat het het ziekenhuis is dat het dichtste bij huis is. De meeste patiënten krijgen geen informatie mee van de huisarts over het zorgtraject. Ongeveer de helft van de patiënten zegt door de huisarts te zijn geïnformeerd over de toegangstijden. Binnen Zorgdomein heeft de huisarts echter wel toegang tot deze gegevens en folders voor de patiënt. Als patiënten vooraf beter geïnformeerd worden zal het ziekenhuisbezoek soepeler verlopen omdat patiënten zich beter kunnen voorbereiden op het ziekenhuisbezoek. Patiënten kunnen dan gerichter vragen stellen en zullen dan met een geruster gevoel het ziekenhuis verlaten. Het is niet aan te tonen met dit onderzoek dat Zorgdomein leidt tot een sneller en beter afgestemd zorgaanbod. De organisatie van de polikliniek wordt niet bepaald door Zorgdomein. De noodzaak tot het maken van een combinatieafspraak kan met dit onderzoek ook niet achterhaald worden. Efficiëntere invulling van de uren op de polikliniek vallen dus buiten dit onderzoek naar de werking van Zorgdomein. 9

10 Bijlage 1 Vragenlijst Zorgdomein.en Zorgbelang Fryslân werken samen om, aan de hand van ervaringen, te toetsen of het ingevoerde verwijsprogramma van huisarts naar specialist voordeel oplevert voor de patiënt. Wij willen daarom graag weten wat u nu vindt van de doorverwijzing, informatievoorziening via Zorgdomein en combinatieafspraken. Wilt u aankruisen wat voor u van toepassing is? Vragen over de doorverwijzing huisarts: 1. Heeft u van uw huisarts een verwijscode en een telefoonnummer gekregen om een af spraak te maken met het ziekenhuis? Ja 2. Heeft het ziekenhuis de verwijsbrief ontvangen voordat u een afspraak maakte? Ja 3. Weet u wat de huisarts in uw verwijsbrief heeft geschreven? Ja 4. Heeft u samen met uw huisarts voor dit ziekenhuis gekozen? Ja, omdat 5. Heeft de huisarts u andere mogelijkheden aangeboden zoals: ander ziekenhuis/behandeling? Ja, namelijk 6. Heeft uw huisarts u vertelt hoeveel dagen/weken het zou duren voordat u bij de arts van uw keuze/polikliniek terecht kon (=toegangstijd)? Ja, ga door naar vraag 7, ga door naar vraag 8 7. Klopt de toegangstijd voor het ziekenhuisbezoek met de werkelijke toegangstijd? Ja, de toegangstijd was.. dagen langer.. dagen korter

11 8. Heeft u van uw huisarts informatie meegekregen over het zorgtraject ( = wat u te wachten staat bij de behandeling, onderzoek, gesprekken)? Ja, ga door naar vraag 9, ga door naar vraag Heeft u de informatie gelezen om u voor te bereiden op het ziekenhuisbezoek? Ja 10. Heeft uw huisarts een combinatieafspraak gemaakt met het ziekenhuis? (combinatieafspraak= polikliniek bezoek, onderzoek en behandeling) Ja, ga door naar vraag 11, u bent klaar met dit gedeelte van de vragenlijst 11. Kon u met uw combinatieafspraak op één dag voor polikliniek bezoek, onderzoek en/of behandeling terecht? Ja, u bent klaar met dit gedeelte van de vragenlijst, ga door naar vraag Hebben ze u hier een reden voor gegeven? Ja, de reden dat het niet op één dag tegelijk kon is.. Algemene gegevens: 1. Ik ben: 0 man 0 vrouw 2. Mijn leeftijd is:..jaar 3. Ik ben: 0 patiënt 0 ouder/begeleider 0 mantelzorger Polikliniek: Hartelijk dank voor uw medewerking aan ons onderzoek. Heeft u nog aanvullingen dan kunt u die onderstaand nog toevoegen.

12 Bijlage 2 Met dank aan: Mw. C. Eikhout, coördinator MCC/Programmamanager Pasana Zorggroep Dhr. P. Buwalda, Programma Manager Zorglogistiek & Innovatie Nij Smellinghe Mw. T. Corsèl, ROS Friesland Mw. L. van der Schaaf, Zorgbelang Fryslân Mw. E. Spieker, Zorgbelang Fryslân Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door

13

medisch centrum alkmaar Beter Verwijzen

medisch centrum alkmaar Beter Verwijzen medisch centrum alkmaar Beter Verwijzen Initiatief HONK MCA - Zorgring Doel beter verwijzen verbeteren van de afstemming tussen patiënt, huisarts, specialist en ziekenhuis in het verwijsproces. patiënt

Nadere informatie

Nieuws voor Verwijzers

Nieuws voor Verwijzers Extra editie - februari 2009, jaargang 6 Nieuws voor Verwijzers Extra editie over online afspraken maken Redactioneel Zoals u al vernomen heeft via eerdere edities van Nieuws voor Verwijzers, kunnen patiënten

Nadere informatie

Digitaal verwijzen in de regio ZO Brabant

Digitaal verwijzen in de regio ZO Brabant Digitaal verwijzen in de regio ZO Brabant Een stage onderzoek gericht op de ervaringen met de ZorgDomein applicatie. Managementsamenvatting Januari 2011 Annelieke Niezen, student Maastricht University

Nadere informatie

Veilig uitwisselen van medische gegevens. Hoe geeft u toestemming?

Veilig uitwisselen van medische gegevens. Hoe geeft u toestemming? Veilig uitwisselen van medische gegevens Hoe geeft u toestemming? Inleiding Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. U kunt daardoor zomaar in de spreekkamer van een vreemde arts, een onbekende

Nadere informatie

Wat vraag ik aan mijn arts?

Wat vraag ik aan mijn arts? Wat vraag ik aan mijn arts? Tips voor in de spreekkamer! Colofon Uitgave Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Bestelnummer 10 Prijs 1,25 per stuk inclusief verzendkosten. De folder is gratis voor

Nadere informatie

Handleiding ZorgDomein Verwijzen naar specialistische zorg. Stapsgewijs door het verwijsproces

Handleiding ZorgDomein Verwijzen naar specialistische zorg. Stapsgewijs door het verwijsproces Handleiding ZorgDomein Verwijzen naar specialistische zorg Stapsgewijs door het verwijsproces ZorgDomein 2012 Inhoudsopgave Stap 1: Selecteer de verwijsreden... 3 Stap 2: Kies het zorgaanbod... 5 Stap

Nadere informatie

Diabetisch Voetulcus Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Diabetisch Voetulcus Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Diabetisch Voetulcus Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Doelstelling Afstemming van het beleid bij de behandeling van een diabetisch voetulcus. Het is te verwachten dat door een multidisciplinaire,

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Landelijk Doorverwijzen

Landelijk Doorverwijzen Landelijk Doorverwijzen Inhoud 1. Doelstelling Landelijk Doorverwijzen 2. Huidige status verwijzingen in Nederland 3. Praktijkervaring doorverwijzen 4. Ideaalproces en verbeterruimte 5. Functionaliteiten

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Bezoek aan het spreekuur Orthopedie. Orthopedie

Bezoek aan het spreekuur Orthopedie. Orthopedie Bezoek aan het spreekuur Inleiding U bent door uw huisarts doorverwezen om een orthopedisch chirurg te bezoeken. In deze folder vindt u meer informatie over de gang van zaken rondom uw bezoek aan het spreekuur.

Nadere informatie

http://monitor.npcf.nl/engine.asp?guid=dd89b5b6b1e248a08d0633901ab0390c&p...

http://monitor.npcf.nl/engine.asp?guid=dd89b5b6b1e248a08d0633901ab0390c&p... pagina 1 van 7 Keuze en vergelijking Hoe bepaalt u welke arts voor u het beste is? Deze vragenlijst gaat over het maken van keuzes in de zorg en het vergelijken van informatie om een keuze te kunnen maken.

Nadere informatie

webbased video interview in de Zorg

webbased video interview in de Zorg webbased video interview in de Zorg Ten behoeve van Samengesteld door : Geinteresseerden : CLOOKS b.v. Document : 2011-0002 Datum : 11 januari 2011 Versie : 1.0 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

Welkom op de polikliniek Interne Geneeskunde

Welkom op de polikliniek Interne Geneeskunde Welkom op de polikliniek Interne Geneeskunde Welkom U bent verwezen naar de polikliniek Interne Geneeskunde van het Albert Schweitzer ziekenhuis. In deze folder leest u meer over de gang van zaken op

Nadere informatie

Identificatie in het Ikazia Ziekenhuis

Identificatie in het Ikazia Ziekenhuis Identificatie in het Ikazia Ziekenhuis Wanneer u behandeld wordt in het ziekenhuis is identificatie heel belangrijk. Onze medewerkers moeten zeker weten dat zij de juiste persoon voor zich hebben, dat

Nadere informatie

Handleiding ZorgDomein Verwijzen naar specialistische zorg

Handleiding ZorgDomein Verwijzen naar specialistische zorg Handleiding ZorgDomein Verwijzen naar specialistische zorg ZorgDomein 2011 1 22 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Stap 1: Selecteer de verwijsreden... 4 Stap 2: Kies het zorgaanbod... 6 Stap 3: Verwijs de patiënt...

Nadere informatie

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en Uitkomst Patiëntenoordeel Huisarts GezondheidsCentrum Beverwaard Onderstaande vragenlijst weerspiegelt de prioriteiten van patiënten en huisartsen, is gevalideerd en toepasbaar gebleken. De uitkomst is

Nadere informatie

medisch centrum alkmaar

medisch centrum alkmaar medisch centrum alkmaar Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële)

Nadere informatie

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor

Nadere informatie

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten Ambulant Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van de ambulante afdeling van Altrecht Senior kunt verwachten. Wanneer kunt u behandeld worden bij Altrecht Senior, Ambulant? Ambulant

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Vragenlijst Toestemming uitwisselen medische gegevens Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Toestemming uitwisselen medische gegevens Inleiding Uw zorgverlener is verplicht

Nadere informatie

QUOTE-questionnaire for disabled persons

QUOTE-questionnaire for disabled persons QUOTE-questionnaire for disabled persons Name Language Number of items Developed by QUOTE-Disabled Dutch Focus on GP-care, rheumatologist, physiotherapist and homecare NIVEL, NOW Year 1997 Corresponding

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

In deze folder vindt u alle informatie over de kosten van uw zorg in het ziekenhuis.

In deze folder vindt u alle informatie over de kosten van uw zorg in het ziekenhuis. KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG 2016 1 In deze folder vindt u alle informatie over de kosten van uw zorg in het ziekenhuis. Verplicht eigen risico Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Zorgplein Zuid

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Zorgplein Zuid Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Zorgplein Zuid 2016-2018 Geachte cliënt, In december 2015 en in het eerste kwartaal van 2016 zijn er door uw zorgverleners 164 vragenlijsten uitgedeeld. Uiteindelijk

Nadere informatie

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van.

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. We willen graag weten wat u van de zorg en dienstverlening van uw fysiotherapeut vindt. Of u nu tevreden

Nadere informatie

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum W.N van Tuijl, huisarts Klaver 1, 9761 LD Eelde Geachte patiënten, beste mensen, Zoals de meesten van jullie

Nadere informatie

Spoedeisende hulp: Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten

Spoedeisende hulp: Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten Spoedeisende hulp: Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten De afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) biedt 24 uur per dag medische en verpleegkundige hulp bij situaties met een spoedeisend karakter. In

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Afdeling Cardiologie

Afdeling Cardiologie Afdeling Cardiologie Wat gebeurt er bij een opname? U bent opgenomen op de verpleegafdeling Cardiologie. In deze folder leest u wat er op deze afdeling gebeurt. Zowel de artsen als de verpleging proberen

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: R.J. Hage

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: R.J. Hage Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: R.J. Hage Datum aanmaak rapport:31-01-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 13-12-2016 tot 31-1-2017

Nadere informatie

Ontslag uit het Erasmus MC

Ontslag uit het Erasmus MC Ontslag uit het Erasmus MC Wanneer u in het Erasmus MC bent of wordt opgenomen, komt er een moment waarop u weer naar huis mag of wordt overgeplaatst naar een andere zorginstelling. Voordat u het ziekenhuis

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG Datum aanmaak rapport:11-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 1-3-2014 tot 1-3-2014

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren.

Patiënteninformatie. Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren. Patiënteninformatie Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren 1172130 Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren.indd 1 06-12-16 10:02 Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren

Nadere informatie

Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw,

Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw, Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw, Met deze brief willen we u uitnodigen om deel te nemen aan het SCORE-onderzoek. Dit onderzoek gaat over de inhoud van revalidatie na een beroerte,

Nadere informatie

Meldactie Keuzehulpmiddelen Hoe maakt u een keuze in de gezondheidszorg? Juni 2011

Meldactie Keuzehulpmiddelen Hoe maakt u een keuze in de gezondheidszorg? Juni 2011 Meldactie Keuzehulpmiddelen Hoe maakt u een keuze in de gezondheidszorg? Juni 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider september 2011 COLOFON Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) Postbus 1539

Nadere informatie

ICT in de gezondheidszorg

ICT in de gezondheidszorg pagina 1 van 6 ICT in de gezondheidszorg Met behulp van de computer is veel mogelijk. Ook in de gezondheidszorg. Voor u als patiënt kan het gebruik van computers ervoor zorgen dat u meer informatie heeft.

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Ideaalproces en verbeterruimte

Ideaalproces en verbeterruimte Ideaalproces en verbeterruimte 1. Arts schrijft een volledige verwijzing Ideaalproces De verwijzer selecteert de patiënt in het eigen informatiesysteem en start de verwijzing. De verwijzer vult (volgens

Nadere informatie

Onderwerp: In gesprek over chemotherapie

Onderwerp: In gesprek over chemotherapie Onderwerp: Binnenkort heeft u een voorlichtingsgesprek met een verpleegkundige over de behandeling met chemotherapie. Deze folder geeft u een overzicht van hoe dit gesprek eruit zal zien. U kunt deze folder

Nadere informatie

Afdeling Longziekten en Tuberculose

Afdeling Longziekten en Tuberculose Afdeling Longziekten en Wat er gebeurt bij een opname? U bent opgenomen op de verpleegafdeling Longziekten en. In deze folder leest u wat er op deze afdeling gebeurt. Zowel de artsen als de verpleging

Nadere informatie

Het Huisartsenportaal. Wat betekent dat voor u als patiënt?

Het Huisartsenportaal. Wat betekent dat voor u als patiënt? Het Huisartsenportaal Wat betekent dat voor u als patiënt? Inleiding Voor een goede behandeling en verzorging van patiënten is het noodzakelijk dat artsen een medisch dossier aanleggen. In dit dossier

Nadere informatie

Polikliniek Reumatologie

Polikliniek Reumatologie Patiënteninformatie Polikliniek Reumatologie Informatie over uw onderzoek op de polikliniek Reumatologie 1234567890-terTER_ Inhoudsopgave Pagina Reumatologie 4 Op de polikliniek Reumatologie 5 Waar moet

Nadere informatie

Polikliniek Cardiologie en Thoraxchirurgie

Polikliniek Cardiologie en Thoraxchirurgie Centrumlocatie U heeft van uw arts een verwijzing gekregen voor de cardioloog. De cardioloog onderzoekt en behandelt patiënten onder andere op de polikliniek Cardiologie. Waarschijnlijk is u hierover al

Nadere informatie

Verwijzen naar en diagnostiek aanvragen bij Orbis MC/ MCC Omnes via ZorgDomein. Agenda. ZorgDomein in de regio.

Verwijzen naar en diagnostiek aanvragen bij Orbis MC/ MCC Omnes via ZorgDomein. Agenda. ZorgDomein in de regio. Verwijzen naar en diagnostiek aanvragen bij Orbis MC/ MCC Omnes via ZorgDomein November 2013 Agenda ZorgDomein in de regio Achtergrond en werking ZorgDomein Zelf aan de slag! ZorgDomein in de regio 1 Aanleiding

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

In gesprek over uw behandeling

In gesprek over uw behandeling In gesprek over uw behandeling Een voorbereiding op het voorlichtingsgesprek over de anti-tumortherapie Binnenkort heeft u een voorlichtingsgesprek met een gespecialiseerd verpleegkundige over de behandeling

Nadere informatie

Juni ZorgDomein verbetert zorg. Verwijzen met ZorgDomein 1

Juni ZorgDomein verbetert zorg. Verwijzen met ZorgDomein 1 Verwijzen met ZorgDomein Juni 2017 ZorgDomein verbetert zorg Verwijzen met ZorgDomein 1 We gaan een verwijzing doen via ZorgDomein. Om te starten ga je naar zorgdomein.nl/login. Daar log je in met je gebruikersnaam

Nadere informatie

Wat vraag ik aan mijn arts?

Wat vraag ik aan mijn arts? Wat vraag ik aan mijn arts? Tips voor in de spreekkamer gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Tijdens het consult 3 Uw voorbereiding 3 Informatie die u kunt geven aan uw arts 4 Vragen over het onderzoek 5

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 10 Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? Komt u binnenkort naar het St. Anna Ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Hieronder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Kijk ook op de website van uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Verwijzen met ZorgDomein via mijn HIS

Verwijzen met ZorgDomein via mijn HIS Verwijzen met ZorgDomein via mijn HIS Juni 2017 ZorgDomein verbetert zorg Verwijzen met ZorgDomein via mijn HIS 1 Na het inloggen zie je het startscherm van ZorgDomein. 2 Om te beginnen kies je de zorgvraag

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Informatiebulletin. STF_Infobulletin_ indd :14

Informatiebulletin. STF_Infobulletin_ indd :14 Informatiebulletin STF_Infobulletin_2111671.indd 2 20-09-11 08:14 Uw behandelend arts heeft de controle van uw antistollingsbehandeling overgedragen aan de trombosedienst Friesland Noord. Voor een goede

Nadere informatie

Verwijzing naar de klinisch psycholoog voor kinderen en jeugdigen Informatie voor ouders

Verwijzing naar de klinisch psycholoog voor kinderen en jeugdigen Informatie voor ouders Medische Psychologie Verwijzing naar de klinisch psycholoog voor kinderen en jeugdigen Informatie voor ouders Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Nadere informatie

ZorgSaam. seniorvriendelijk

ZorgSaam. seniorvriendelijk ZorgSaam is seniorvriendelijk Nederlandse ouderenbonden waarderen ziekenhuizen die hun zorg aanpassen aan de wensen en behoeften van ouderen. Zij verdienen het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis. ZorgSaam

Nadere informatie

PSYCHOLOGIE. De klinisch psycholoog in het ziekenhuis

PSYCHOLOGIE. De klinisch psycholoog in het ziekenhuis PSYCHOLOGIE Medische psychologie De klinisch psycholoog in het ziekenhuis In deze folder kunt u lezen over de manier van werken van de klinisch psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische Psychologie

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg?

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg? Wat gebeurt er met de resultaten? De uitkomsten van het onderzoek helpen: zorgverleners bij het verbeteren van de zorg die zij geven de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de gezondheidszorg beter

Nadere informatie

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering pagina 1 van 8 Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering Regelmatig komen bij de Zorgbelangorganisaties en ConsumentendeZorg.nl klachten en vragen binnen over vergoedingen van behandelingen of medicijnen.

Nadere informatie

Welkom in het Catharina Kanker Instituut

Welkom in het Catharina Kanker Instituut Catharina Kanker Instituut Welkom in het Catharina Kanker Instituut www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl CKI012 / Welkom in het Catharina Kanker

Nadere informatie

Patiëntinformatie TES

Patiëntinformatie TES Patiëntinformatie TES Datum: 6 november 2013 Onderwerp: Proefpersoneninformatie Geachte heer / mevrouw, U bent gevraagd om mee te doen aan een onderzoek naar de behoefte aan ondersteuning bij zorgen over

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor doktersassistenten en praktijkondersteuners. Jaargang 2, nummer 1, februari 2015. ZorgDomein

Nieuwsbrief voor doktersassistenten en praktijkondersteuners. Jaargang 2, nummer 1, februari 2015. ZorgDomein Nieuwsbrief voor doktersassistenten en praktijkondersteuners Maak kennis met het Klant Contact Centrum van Rijnstate Het Klant Contact Centrum (KCC) verzorgt de eerste telefonische opvang voor een groot

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Haalbaarheidsstudie naar het thuis meten van de bloeddruk bij patiënten met een hoge bloeddruk Geachte heer/mevrouw, Wij vragen

Nadere informatie

St. Antonius Slaapcentrum

St. Antonius Slaapcentrum St. Antonius Slaapcentrum St. Antonius Slaapcentrum Binnen dit centrum werken meerdere afdelingen samen om patiënten met slaapproblemen optimaal te behandelen en te begeleiden. Het centrum is aangesloten

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek, deeltijdbehandeling en kliniek /opname Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY Vechtdal Kliniek

Nadere informatie

Wat vraag ik aan mijn arts?

Wat vraag ik aan mijn arts? Wat vraag ik aan mijn arts? Tips voor in de spreekkamer mca.nl Inhoudsopgave Tijdens het consult 3 Uw voorbereiding 3 Informatie die u kunt geven aan uw arts 4 Vragen over het onderzoek 5 Vragen over behandeling,

Nadere informatie

Deze vragenlijst vul je in door aan te kruisen in welke mate je het eens bent met de uitspraken in de vragenlijst.

Deze vragenlijst vul je in door aan te kruisen in welke mate je het eens bent met de uitspraken in de vragenlijst. Wij, Verloskundigenpraktijk Baarn, hebben je begeleid tijdens je zwangerschap, bevalling en/of kraambed. Omdat wij graag kwalitatief goede zorg willen aanbieden, zijn wij zelf voortdurend aan het onderzoeken

Nadere informatie

Durf te vragen help mee aan veilige zorg

Durf te vragen help mee aan veilige zorg Durf te vragen help mee aan veilige zorg Inleiding Deze folder Durf te vragen geeft u tips voor een gesprek met bijvoorbeeld de dokter, verpleegkundige, apotheker of de fysiotherapeut. Bedenk dat u, als

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker Datum aanmaak rapport:06-10-2016 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 8-2-2014 tot 13-6-2014

Nadere informatie

Ervaringen van huisartsen, specialisten en polimedewerkers met digitaal verwijzen

Ervaringen van huisartsen, specialisten en polimedewerkers met digitaal verwijzen Ervaringen van huisartsen, specialisten en polimedewerkers met digitaal verwijzen Rapportage van de enquêtes gehouden onder huisartsen, specialisten en polimedewerkers in de regio Zuidoost Brabant over

Nadere informatie

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie. Patiënteninformatie. Halitosespreekuur. Slechte ademspreekuur. Slingeland Ziekenhuis

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie. Patiënteninformatie. Halitosespreekuur. Slechte ademspreekuur. Slingeland Ziekenhuis Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie Halitosespreekuur i Patiënteninformatie Slechte ademspreekuur Slingeland Ziekenhuis Algemeen Halitose betekent slechte adem. Bij halitose vindt iemand de geur

Nadere informatie

RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS

RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS Inleiding Het Sint Franciscus Gasthuis wil een toonaangevend ziekenhuis zijn op het gebied van zorg waarbinnen kwaliteit van de zorg hoog in het vaandel staat.

Nadere informatie

Psychische zorg voor ouderen

Psychische zorg voor ouderen Psychische zorg voor ouderen Wist u dat een op de vijf ouderen last heeft van depressieve gevoelens? Te vaak blijven mensen er in hun eentje mee zitten. 5,$ :7. IROGHU 28' LQGG U bent niet de enige Ouder

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als

Nadere informatie

Poliklinieken Neurologie en Cardiologie: combinatieafspraak voor myotone dystrofie

Poliklinieken Neurologie en Cardiologie: combinatieafspraak voor myotone dystrofie Poliklinieken Neurologie en Cardiologie: combinatieafspraak voor myotone dystrofie U heeft myotone dystrofie type 1. In overleg met uw behandelend arts heeft u afspraken gekregen op de poliklinieken Neurologie

Nadere informatie

WGBO bij kinderen. Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

WGBO bij kinderen. Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst WGBO bij kinderen Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst Januari 2016 Rechten van de patiënt (WGBO) De relatie tussen een patiënt en een arts of andere hulpverlener hoort gebaseerd te zijn op wederzijds

Nadere informatie

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties In april en mei 2013 heeft de dienst communicatie van VUmc een kwantitatief onderzoek onder huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Voorwoord In het voorliggende rapport worden de resultaten van het onderzoek weergegeven die de HA Kring Nijmegen en omgeving heeft verricht om

Nadere informatie

Het voorlichtingsgesprek

Het voorlichtingsgesprek INTERNE GENEESKUNDE Het voorlichtingsgesprek In gesprek over chemo- en doelgerichte therapie Inleiding De arts heeft met u gesproken over een behandeling met chemo- of doelgerichte therapie. Vóór het starten

Nadere informatie

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG 611 Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Iedereen die in Nederland woont

Nadere informatie

Naar de seksuoloog polikliniek Verloskunde & Gynaecologie

Naar de seksuoloog polikliniek Verloskunde & Gynaecologie Naar de seksuoloog polikliniek Verloskunde & Gynaecologie Samen met uw behandelend arts heeft u gesproken over een bezoek aan de seksuoloog van de polikliniek Verloskunde & Gynaecologie. Misschien overweegt

Nadere informatie

Exclusiecriteria patiënten: - Wilsonbekwame patiënten en ernstig zieke patiënten - Patiënten die al meedoen aan de GRIP-studie

Exclusiecriteria patiënten: - Wilsonbekwame patiënten en ernstig zieke patiënten - Patiënten die al meedoen aan de GRIP-studie Instructie nulmeting In deze instructie lichten we de aanpak van de nulmeting toe (doel, doelgroep, etc.). Ook is uitgelegd hoe de audiorecorder werkt en hoe kan worden bijgehouden bij welke patiënten

Nadere informatie

QUOTE-questionnaire for elderly people

QUOTE-questionnaire for elderly people QUOTE-questionnaire for elderly people Name Language Number of items Developed by QUOTE-elderly Dutch Focus on GP-care, rheumatologist, physiotherapist and homecare NIVEL, NWO Year 1997 Corresponding literature

Nadere informatie

Hoe werkt Mijn Slingeland? Het persoonlijke online zorgportaal voor onze patiënten. Slingeland Ziekenhuis

Hoe werkt Mijn Slingeland? Het persoonlijke online zorgportaal voor onze patiënten. Slingeland Ziekenhuis Hoe werkt Mijn Slingeland? Het persoonlijke online zorgportaal voor onze patiënten Slingeland Ziekenhuis Mijn Slingeland Mogelijkheden van Mijn Slingeland Als patiënt van het Slingeland Ziekenhuis heeft

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Identificatie in het Ikazia Ziekenhuis

Identificatie in het Ikazia Ziekenhuis Identificatie in het Ikazia Ziekenhuis Beter voor elkaar 2 Identificatie in het Ikazia Ziekenhuis Wanneer u behandeld wordt in het ziekenhuis is identificatie heel belangrijk. Onze medewerkers moeten zeker

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Buckley

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Buckley Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Buckley Datum aanmaak rapport:20-05-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 26-3-2016 tot 16-4-2016

Nadere informatie

Enquête klant ervaring met uw diëtist.

Enquête klant ervaring met uw diëtist. Zeer geachte mevrouw/mijnheer, Enquête klant ervaring met uw diëtist. Wij willen u vriendelijk vragen uw medewerking te verlenen aan deze enquête om zo onze kwaliteit van dienstverlening te vergroten.

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis

Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Rapportage auteur: Jos Beerens / juni 2014 Respons Respons: 67% 33% 67% ingevuld niet ingevuld Laurentius

Nadere informatie

De vragen en antwoorden in dit document zijn ingedeeld in de volgende onderwerpen:

De vragen en antwoorden in dit document zijn ingedeeld in de volgende onderwerpen: Afspraken verwijzing: de FAQ mei 2017 De vragen en antwoorden in dit document zijn ingedeeld in de volgende onderwerpen: Overgang jeugd Van gb-ggz naar g-ggz en vice versa Informatie-uitwisseling Jaargrens

Nadere informatie

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011 Proeftuinen GRZ Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ 8 september 2011 Inhoud presentatie Proeftuinen GRZ Waarom PT-GRZ Doelgroepen Resultaten meten Ketenzorg, zorgpaden Fasen

Nadere informatie

pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf oo

pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf oo pagina 1 van 11 Vragenlijst Veilige Zorg Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Veiligheid in de gezondheidszorg Als patiënt moet u er op kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is. Veiligheid

Nadere informatie

Diëtetiek. Patiënteninformatie. De diëtist. Specialist in voeding. Slingeland Ziekenhuis

Diëtetiek. Patiënteninformatie. De diëtist. Specialist in voeding. Slingeland Ziekenhuis Diëtetiek De diëtist i Patiënteninformatie Specialist in voeding Slingeland Ziekenhuis Algemeen Als u ziek bent, is het soms nodig om anders te gaan eten dan u gewend bent. Ook kan een ziekte en/of behandeling

Nadere informatie

Verwijzersnieuwsbrief

Verwijzersnieuwsbrief Verwijzersnieuwsbrief Nij Smellinghe De Sionsberg juni 2014 Nij Smellinghe nieuws Sjoukje Toering nieuwe neuroloog in Nij Smellinghe Per 1 mei 2014 versterkt neuroloog Sjoukje Toering het team van neurologen

Nadere informatie

Rapportage Weergave journaalregels in de ZorgDomein verwijsbrief

Rapportage Weergave journaalregels in de ZorgDomein verwijsbrief Rapportage Weergave journaalregels in de ZorgDomein verwijsbrief September 2013 Pieter Langers Laurens Pronk ZorgDomein, 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Doel onderzoek... 3 Werkwijze

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: J.E. Peerdeman-van Putten (2228-7)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: J.E. Peerdeman-van Putten (2228-7) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: J.E. Peerdeman-van Putten (2228-7) Datum aanmaak rapport:28-09-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld

Nadere informatie