NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012"

Transcriptie

1 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove, burgemeester Johnny Vangrieken, Filip Moers, Pascal Vossius, Bert Breesch, Bert Stippelmans, schepenen Jef Cleeren, Hilde Cops-Visser, Raymonde Spiritus, Peter Dufaux, Gustaaf Mas, Veerle Heeren, Jean-Paul Lavigne, Diane Vossius, Carl Nijssens, Luc Gysens, Robert Bamps, Marleen Beckers-Govaerts, Marina Herbots, Marc Bels, Nik Blondeel, Liesbet Leemans, Ingrid Kempeneers, Eddy Leclere, Mieke Biets, Marleen Thijs, Olivier Gobba, Huguette Maes en Sabine Brans, raadsleden Rob Timmermans, secretaris wd. Verontschuldigd:: Els Sneijers, schepen Erik Carlier en Els Vanderschot, raadsleden Raadslid Raymonde Spiritus is afwezig vanaf agendapunt 002. Raadslid Nik Blondeel is afwezig bij de behandeling van agendapunt 004bis. Openbare vergadering Voorzitter Duchatelet opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij verontschuldigt raadsleden Carlier, Vanderschot alsmede schepen Sneijers. Hij vraagt of er opmerkingen zijn op het verslag van de gemeenteraad van 19 december Er zijn geen bemerkingen en het verslag wordt bij deze goedgekeurd. De voorzitter geeft voor het eerste punt het woord aan de voorzitter Pascy Monette van het OCMW. Agendapunt 001: OCMW: budget 2012 en financieel meerjarenplan 2013 t.e.m De voorzitter van het OCMW geeft met betrekking tot het budget 2012 en het financieel meerjarenplan 2013 t.e.m volgende uitleg en motivatie (zie verslag als bijlage). Door het OCMW Sint-Truiden werd een ontwerp van budget 2012 en een financieel meerjarenplan opgesteld. Het budget 2012 en het financieel meerjarenplan werden ter goedkeuring voorgelegd aan de OCMW-raad in vergadering van 26 januari De bijdrage van de stad Sint-Truiden in het OCMW voor het jaar 2012 bedraagt ,00 EUR. De voorzitter dankt na zijn uitleg de vergadering. De raad neemt akte van OCMW-budget 2012 en financieel meerjarenplan 2013 tot en met 2015.

2 Door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Truiden (OCMW) werd een ontwerp van budget 2012 en een financieel meerjarenplan opgesteld. Het budget 2012 en het financieel meerjarenplan worden ter goedkeuring voorgelegd aan de OCMW-raad in vergadering van 26 januari De bijdrage van de stad Sint-Truiden in het OCMW voor het jaar 2012 bedraagt ,00 EUR. De gemeenteraad dient kennis te nemen van het budget 2012 en van het financieel meerjarenplan van het OCMW. Gelet op het budget 2012 en het financieel meerjarenplan ; Gelet op het OCMW-decreet; Gelet op de artikels 42 en 43 van Gemeentedecreet; Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2012 en van het financieel meerjarenplan van het OCMW Sint-Truiden. Voorzitter Duchatelet geeft het woord voor de bespreking van het budget 2012 en het financieel meerjarenplan 2012 t.e.m. 2013, aan de burgemeester en schepen van begroting. Agendapunt 002: Stad Sint-Truiden - budget 2012 en financieel meerjarenplan 2012 t.e.m De gemeenteraad wordt gevraagd te beraadslagen over het budget van uitgaven en ontvangsten van de stad Sint-Truiden voor het dienstjaar Voor het exploitatie- en investeringsbudget 2012 en de meerjarenplanning 2012 tot en met 2015 werd het verplichte evenwicht bereikt. Zoals artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet voorschrijft betreft het noch een fictief evenwicht, noch een fictief batig saldo. Na beraadslaging en de toepassing van artikel 186 van het Gemeentedecreet (commodo et incommodo) zorgt het college van burgemeester en schepenen dat het budget en zijn bijlagen aan de bestendige deputatie van de provincie ter goedkeuring wordt voorgelegd. De burgemeester benadrukt dat het budget, zoals besproken en afgesproken in het schepencollege wordt voorgelegd. Hij verduidelijkt dat het voorgestelde budget, werd besproken en afgesproken in het schepencollege. Hij zegt dat het voorgestelde budget op het schepencollege zonder tussenkomsten werd goedgekeurd. De voorzitter Duchatelet geeft een korte correctie: hij zegt dat de begroting enkel is doorverwezen vanuit het schepencollege en dit is als dusdanig genotuleerd. De burgemeester geeft het woord aan de wd. ontvanger; deze geeft een overzicht aan de hand van tabellen (zie als bijlage) en concludeert dat het tekort van 5,4 mio EUR vooral te wijten is aan de (te weinig) ontvangsten, stijging van de personeelskosten, stijging van de overdrachten en ondanks dat de werkingskosten onder controle zijn. In het meerjarenplan is enkel het voorziene windmolenpark dat met een aanzienlijk bedrag bijdraagt aan de inkomsten, maar eigenlijk zegt hij is er géén ruimte voor extra uitgaven. De wd. ontvanger dankt tevens zijn medewerkers voor het gepresteerde werk. De voorzitter vraagt of er interventies zijn. Raadslid Blondeel vraagt het woord.

3 Raadslid Blondeel bedankt de verantwoordelijken en stelt dat het niet meer Kafkaiaans is. Hij bedankt ook de ontvanger en zijn personeel van de goede opmaak van het budget dat door het schepencollege werd goedgekeurd. Raadslid Blondeel gaat dan in op de hypocrisie van de meerderheid, gezien zij voor de ontsporing steeds met dezelfde excuses afkomen. Hij gaat verder in op het Dexia-debacle en hekelt het falend politiek beleid. Verder heeft hij het over het verlieslatend Agost, de speculatieve deelname aan het windmolenpark en stelt uiteindelijk dat dit beleid zowel politiek als financieel faalt en de nieuwe na oktober dit jaar een vergiftigd geschenk zullen krijgen. Raadslid Heeren gaat hier op in en zegt dat ze niet erg gelukkig is met het tekort. Zij heeft alle begrip voor de moeilijke situatie maar zegt dat met extra inspanningen dit verlies moet verkleinen. Zij geeft aan hoe vorig jaar het begrotingsverlies werd teruggedrongen en stelt dat er keuzes moeten gemaakt worden. Zij hebben de voorbije weken en dagen nog geprobeerd om met een verklaring dit budget bij te sturen maar dat is niet gelukt haar fractie zal dit budget nu niet goedkeuren. Raadslid Lavigne sluit zich hierbij aan, hij geeft aan dat het tekort te groot is. Keuzes moeten stringenter gemaakt worden en we moeten terugplooien op onze corebusiness zegt hij. Zij gaan ook in op verder overleg hierover. De burgemeester krijgt het woord. Hij wil het heel duidelijk stellen. Ook hij bedankt de financiële dienst. Hij repliceert dat hij wel zijn verantwoordelijkheid neemt ook in zijn fractie. Hij gaat verder in op de problematiek van deze begroting, stelt ook dat de 2 eerste legislaturen de begroting viel onder de schepen van Financiën. Wat het windmolenpark betreft heeft hij reeds voorafgaandelijk gewaarschuwd. De burgemeester geeft nogmaals de nodige uitleg i.v.m. de tekorten. Hij geeft tevens aan dat het niet mogelijk was om, na verwijzing door het schepencollege nog wijzigingen aan te brengen, gezien de termijnen dienen gerespecteerd en gezien de nodige materiële handelingen. Hij geeft tevens aan dat zijn toespraak van zondag kon dienen voor de gevraagde verklaring inzake ingrepen in de toekomst om de tekorten terug te dringen. Hij heeft deze tekst gestuurd naar de schepenen Vossius en Stippelmans. De burgemeester gaat verder in op de politieke cultuur. Hij zegt nogmaals dat het budget besproken werd op het schepencollege en verwezen werd naar de gemeenteraad. Er was een duidelijk akkoord en hij vraagt zich af wat schepenen dan nog voorstellen!. Verder gaat de burgemeester in detail in wat betreft het personeelsbestand (en vergelijkt dit met 1995), de werkingskosten waar hij de specifieke verantwoordelijkheden duidt hij zal de voorstellen afwachten van Cd&V en Open Vld maar zal bij gebrek aan telkens dit budget 2012 agenderen. Zowel de voorzitter Duchatelet als schepen Vossius repliceren en stellen onder meer dat de verhoging van 1 mio bij de politie een grote oorzaak is. Raadslid Leemans komt tussen en geeft repliek op de burgemeester en het voorgestelde budget en herhaalt wat ze reeds vroeger en vele malen gezegd heeft inzake de uitgaven. Raadslid Blondeel merkt op dat hij te vroeg gejuicht heeft in het begin van de zitting inzake kafkaiaanse toestanden in Sint-Truiden. Raadslid Dufaux snapt het niet: hij zegt dat het schepencollege een collegiaal orgaan is en dus beslist men bij consensus en als men het niet eens is moet men het zeggen. De voorzitter repliceert dat de verwijzing van het budget bij consensus geagendeerd werd en herinnert er aan dat niet steeds beslissingen in het schepencollege collegiaal werden genomen in het verleden en zegt dat de laatste tijd veel volgens stemming beslist werd. De voorzitter stelt voor te stemmen. De raad keurt met 10 stemmen voor (Lijst Burgemeester en Open VLD-raadslid Robert Bamps), 15 stemmen tegen (CD&V, Open VLD - Open VLD-raadsleden Robert Bamps, Gustaaf Mas en Luc Gysens en Vlaams Belang-VLOTT-raadsleden Marina Herbots en Olivier Gobba) en 4 onthoudingen (Open VLD-raadsleden Gustaaf Mas en Luc Gysens en Vlaams Belang-VLOTT-raadsleden Marleen Govaerts en Nik Blondeel).

4 Door financiële dienst van de stad Sint-Truiden werd een ontwerp van budget 2012 en een financieel meerjarenplan opgesteld. De gemeenteraad wordt gevraagd te beraadslagen over het budget van uitgaven en ontvangsten van de stad Sint-Truiden voor het dienstjaar Voor het exploitatie- en investeringsbudget 2012 en de meerjarenplanning 2012 tot en met 2015 werd het verplichte evenwicht bereikt. Zoals artikel 252 van de nieuwe gemeentewet voorschrijft betreft het noch een fictief evenwicht, noch een fictief batig saldo. Na beraadslaging en de toepassing van artikel 186 van het gemeentedecreet (commodo et incommodo) zorgt het college van burgemeester en schepenen dat het budget en zijn bijlagen aan de bestendige deputatie van de provincie ter goedkeuring wordt voorgelegd. Gelet op het budget 2012 en het financieel meerjarenplan ; Gelet op de andere desbetreffende artikelen van de nieuwe gemeentewet en het Gemeentedecreet; Na beraadslaging met 10 stemmen voor, 15 stemmen tegen en 4 onthoudingen, inzake de goedkeuring van het voorliggende budget 2012 en het financieel meerjarenplan van de stad Sint-Truiden; Enig artikel: De gemeenteraad keurt het budget 2012 en het financieel meerjarenplan van de stad Sint-Truiden niet goed. Agendapunt 003: Brandweer: verlenging OPZ-overeenkomst zone Zuidwest Limburg. Het ontwerp van overeenkomst betreffende de verlenging van de operationele prezones (OPZ)-overeenkomst werd door de pre-zoneraad van 28 maart 2011 goedgekeurd. Ondertussen keurde de minister van Binnenlandse zaken de OPZ-overeenkomst goed en ondertekende deze. Om deze overeenkomst te kunnen valoriseren moet deze integraal worden goedgekeurd door de gemeenteraden van de hulpverleningszone, aangezien de operationele pre-zone geen rechtspersoonlijkheid heeft. De raad keurt met unanimiteit (29) de verlenging van de OPZ-overeenkomst zone Zuidwest Limburg, waardoor de beslissing van de prezonale raad wordt bekrachtigd, en de aanwijzing van de stad Hasselt als centrumgemeente, goed. De gemeenteraad Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid; Gelet op de omzendbrief OPZ1 betreffende de oprichting van de operationele prezones (OPZ); Gelet op de ministeriële omzendbrief van 11 maart 2009 betreffende de Task Forces; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2010 betreffende de goedkeuring OPZ-overeenkomst en aanduiding stad Hasselt als leidende gemeente; Gelet op het Koninklijk besluit van 16 januari 2011 houdende de toekenning van subsidies voor personeelskosten, infrastructuur, materieel, uitrusting en coördinatie aan de gemeenten die een overeenkomst operationele prezone sluiten met de staat;

5 Gelet op het draaiboek OPZ van 8 februari 2011 betreffende de verlenging van de OPZ; Het ontwerp van overeenkomst betreffende de verlenging van de OPZ-overeenkomst werd door de pre-zoneraad van 28 maart 2011 goedgekeurd; Ondertussen keurde de minister van Binnenlandse zaken de OPZ-overeenkomst goed en ondertekende deze; Om deze overeenkomst te kunnen valoriseren moet deze integraal worden goedgekeurd door de gemeenteraden van de hulpverleningszone, aangezien de operationele pre-zone geen rechtspersoonlijkheid heeft; Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet; Na beraadslaging met 29 stemmen voor; Art. 1 - De gemeenteraad gaat akkoord met de verlenging van de OPZ-overeenkomst zone Zuidwest Limburg in bijlage tot 31 december 2012, waardoor de beslissing van de prezonale raad wordt bekrachtigd. Art. 2 - De gemeenteraad gaat akkoord met de aanwijzing van de stad Hasselt als centrumgemeente. Art. 3 - Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de stad Hasselt als vertegenwoordiger van de operationele prezone Zuid-West-Limburg. Agendapunt 004: Mededeling: dringende herstelling dak voetbalaccommodatie Brustem VV. Als gevolg van stormweer werd het dak van de voetbalaccommodatie Brustem VV zwaar beschadigd. In eerste instantie werd dit dak dan ook afgeschermd met zeilen. Uiteraard echter waren deze voorlopige beschermingswerken, gezien de winterperiode, ontoereikend en moest het dak dan ook hoogdringend hersteld worden. Daarom besloot het college van burgemeester en schepenen op reeds 9 december 2011 deze dringende opdracht te gunnen, via onderhandelingsprocedure, aan de N.V. LID van Sint- Truiden voor de som van ,18 EUR inclusief btw en dit krachtens de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 c. De uitgave voor deze overheidsopdracht was voorzien in het investeringsbudget van 2011, op artikel 12400/ Wij verwijzen hierbij naar de beslissing van de gemeenteraad van 15 oktober 2007 waarbij besloten werd, overeenkomstig de artikelen 43 en 57 van het Gemeentedecreet, als opdrachten te beschouwen van dagelijks bestuur die daardoor tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen behoren o.a. inzake de buitengewone dienst (het investeringsbudget) de bevoegdheid om in gevallen van dringende spoed die voortvloeien uit niet te voorziene omstandigheden, de nodige maatregelen te nemen die normaal tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren. De raad neemt akte.

6 Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht, en latere wijzigingen; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 c; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 15 oktober 2007 waarbij besloten werd, overeenkomstig de artikelen 43 en 57 van het Gemeentedecreet, als opdrachten te beschouwen van dagelijks bestuur die daardoor tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen behoren: 1. Inzake gewone dienst (exploitatiebudget): De verrichtingen die het stadsbestuur niet jaaroverschrijdend binden. 2. Inzake de buitengewone dienst (investeringsbudget): De investeringen onder de 8.000,00 EUR, exclusief BTW, voor werken, leveringen en diensten voor zover deze binnen hetzelfde boekjaar gerealiseerd of geleverd worden in normale omstandigheden; De bevoegdheid om in gevallen van dringende spoed die voortvloeien uit niet te voorziene omstandigheden, de nodige maatregelen te nemen die normaal tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren. Dit besluit wordt meegedeeld aan de gemeenteraad die er in zijn eerstvolgende vergadering akte van neemt; Overwegende dat, als gevolg van stormweer, het dak van de voetbalaccommodatie Brustem VV, beschadigd werd; Overwegende dat in eerste instantie het dak dan ook afgeschermd werd met zeilen; Overwegende echter dat deze beschermingswerken, gezien de winterperiode, ontoereikend waren en het dak dan ook hoogdringend moest hersteld worden; Gelet derhalve op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 december 2011 waarbij besloten werd deze opdracht, bij hoogdringendheid en bij wijze van de onderhandelingsprocedure, te gunnen aan LID N.V., Hasseltsesteenweg 463 te 3800 Sint-Truiden, tegen het nagerekende geraamde inschrijvingsbedrag van ,18 incl. btw; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien was in het investeringsbudget van 2011, op artikel 12400/724-60; Overwegende dat het vereiste visum verleend werd door de financieel beheerder; Enig artikel: De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 december 2011 om dringend herstellingswerken aan het dak van de voetbalaccommodatie Brustem VV uit te voeren en waarbij tegelijkertijd deze opdracht werd gegund aan LID N.V., Hasseltsesteenweg 463 te 3800 Sint-Truiden, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van ,18 incl. btw wordt aan de raad meegedeeld die er akte van neemt.

7 De voorzitter geeft het woord aan raadslid Herbots. Raadslid Blondeel verlaat de zaal. Agendapunt 004bis: Motie tot voordracht kandidaat ere-burger Prof. Dr. Philip Blondeel. De motie houdt in Prof. Dr. Phillip Blondeel, geneesheer specialist in de plastische chirurgie, verbonden aan het Universitair Ziekenhuis te Gent, voor te dragen voor het ereburgerschap van de stad Sint-Truiden. P. Blondeel werd geboren in de Verenigde Staten van Amerika, maar liep zijn lagere en middelbare school in Sint-Truiden. Prof. Blondeel is wereldbefaamd voor zijn innovatie op gebied van borstreconstructies met eigen lichaamsweefsel. Hij werkt deels in Montreux (Zwitserland) voor een internationaal cliënteel. Hij haalde onlangs het wereldnieuws om met zijn team van 65 medewerkers na drie jaar voorbereiding als eerste in de Benelux een gelaatstransplantatie uit te voeren. Deze uitzonderlijke verwezenlijkingen, samen met die van bijvoorbeeld Professor Dr. Colle, stralen af op de stad St-Truiden, onder andere als baken voor degelijk onderwijs, ondernemingsklimaat en vorming. Raadslid Heeren feliciteert de zoon van raadslid Blondeel en ook bij monde van de voorzitter heeft de fractie van de Open VLD veel waardering. De voorzitter stelt voor het voorstel van voordracht te verwijzen naar het schepencollege zoals de normale procedure, vastgelegd bij gemeenteraadsbesluit, voorziet ter behandeling door het schepencollege. Raadslid Heeren vraagt dit voorstel ten spoedigste te behandelen door het schepencollege. De raad is met 28 stemmen tegen de aanvaarding van de motie en de daaruitvloeiende erkenning van ereburger. Gelet op de motie tot voordracht kandidaat ereburger van Sint-Truiden van het gemeenteraadsleden mevrouwen Marina Herbots en Marleen Beckers-Govaerts en de heren Olivier Gobba en Nik Blondeel. De gemeenteraad keurde op 21 september 1998 het reglement goed inzake het toekennen van het ereburgerschap van onze stad. Er wordt voorgesteld deze eretitel toe te kennen aan professor dokter Philip Blondeel, geneesheer specialist in de plastische chirurgie. Deze voordracht wordt gestaafd door volgende overwegingen: - De heer Philip Blondeel werd geboren in de Verenigde Staten van Amerika, maar liep zijn lagere en middelbare school in Sint-Truiden; - Professor Blondeel is wereldbefaamd voor zijn innovatie op gebied van borstconstructies met eigen lichaamweefsel; - Hij werkt deels in Montreux voor een internationaal cliënteel; - Hij haalde onlangs het wereldnieuws om met zijn team van 65 medewerkers na drie jaar voorbereiding als eerste in de Benelux een gelaatstransplantatie ui te voeren; - Deze uitzonderlijke verwezenlijkingen, samen met die van bijvoorbeeld professor dokter Colle, stralen af op de stad Sint-Truiden, onder andere als baken voor degelijk onderwijs, ondernemingsklimaat en vorming. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet. Na beraadslaging met 28 stemmen tegen de aanvaarding van de motie en de daaruitvloeiende erkenning van ereburger. Enig artikel: De gemeenteraad keurt de motie niet goed en gelast het college van burgemeester en schepenen met de erkenningprocedure van de titel van ereburger van de stad Sint-Truiden inzake de heer Philip Blondeel.

8 Agendapunt 004ter: Voorlopige twaalfden 2012 De gemeentebegroting voor het dienstjaar 2012 werd tijdens de gemeenteraadsvergadering van heden niet goedgekeurd. Om de goede gang van de gemeentezaken verder te kunnen verzekeren is het noodzakelijk drie voorlopige twaalfden goed te keuren voor de maanden februari, maart en april van het dienstjaar 2012 op de kredieten voor de verplichte uitgaven van de gewone dienst, waarvoor in de goedgekeurde begroting voor het dienstjaar 2011 kredieten werden uitgetrokken. De raad keurt met unanimiteit (29) goed voor toevoeging en de voorlopige twaalfden voor februari, maart en april. Unaniem goedgekeurd voor toevoeging; De gemeentebegroting voor het dienstjaar 2012 werd tijdens de gemeenteraadsvergadering van heden niet goedgekeurd. Om de goede gang van de gemeentezaken verder te kunnen verzekeren is het noodzakelijk drie voorlopige twaalfden goed te keuren voor de maanden februari, maart en april van het dienstjaar 2012 op de kredieten voor de verplichte uitgaven van de gewone dienst, waarvoor in de goedgekeurde begroting voor het dienstjaar 2011 kredieten werden uitgetrokken. Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2011 waarbij één voorlopige twaalfde voor het dienstjaar 2012 werden goedgekeurd. Gelet op artikel 247 van de nieuwe gemeentewet en op de artikelen 27, 28 en 29 van het besluit van de prins regent van 10 februari 1945, houdende algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. Na beraadslaging, met 29 stemmen voor; Enig artikel : De gemeenteraad keurt voor de maanden februari, maart en april van het dienstjaar 2012 drie bijkomende voorlopige twaalfden op de hoegrootheid van de kredieten ingeschreven op de begroting 2011 voor de strikt verplichte uitgave van de gewonen dienst alsook die, welke voor de normale gang van de gemeentelijke diensten en de inrichtingen, onontbeerlijk zijn, goed. Namens de gemeenteraad: (g) In opdracht: Rob Timmermans secretaris wd. (g) Roland Duchatelet voorzitter

9 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN MAANDAG 13 FEBRUARI 2012 OM UUR Aanwezig: Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove, burgemeester Johnny Vangrieken, Filip Moers, Pascal Vossius, Bert Breesch, Bert Stippelmans, schepenen Jef Cleeren, Erik Carlier, Hilde Cops-Visser, Raymonde Spiritus, Peter Dufaux, Veerle Heeren, Jean-Paul Lavigne, Diane Vossius, Carl Nijssens, Luc Gysens, Robert Bamps, Marleen Beckers-Govaerts, Marina Herbots, Marc Bels, Nik Blondeel, Liesbet Leemans, Ingrid Kempeneers, Eddy Leclere, Mieke Biets, Marleen Thijs, Olivier Gobba, Huguette Maes en Sabine Brans, raadsleden Rob Timmermans, secretaris wd. Verontschuldigd: Els Sneijers, schepen Gustaaf Mas en Els Vanderschot, raadsleden Roland Duchatelet, schepen-voorzitter is afwezig bij de behandeling van agendapunt 10 Voorzitter Duchatelet opent de vergadering en heet iedereen welkom na de tussenkomst van de jeugdraad inzake hun bekommernissen rond de jongerencampus en het jeugdbeleid voor de volgende jaren. De voorzitter verontschuldigt raadsleden Mas en Vanderschot en schepen Sneijers. De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn rond het verslag van de gemeenteraad van januari. Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt bij deze goedgekeurd. Openbare vergadering AGENDAPUNT 001: Politieverordening n.a.v. laad- en loszone Schurhoven. Schepen Breesch licht toe dat Bakkerij Hendricx de invoering vraagt van een laad- en loszone op Schurhoven aan 1 zijde van de straat. Bij het eerste voorstel werd een laad- en loszone in de lengte gecreëerd met als gevolg dat er 5 parkeerplaatsen opgeheven moesten worden. Daarom werd een alternatieve locatie hiervoor aangeduid. De raad gaat unaniem akkoord met de aanleg van een laad- en loszone in Schurhoven, in de buurt van de bakkerij. Bakkerij Hendricx vraagt de invoering van een laad- en loszone op Schurhoven aan 1 zijde van de straat; Aanleiding hiervoor is dat de klanten van bakkerij Hendricx nooit parkeerplaats hebben in de omgeving van de bakkerij. De oorzaak hiervan is voornamelijk het feit dat langparkeerders de parkeerplaatsen op Schurhoven gebruiken. Nu het nieuwe parkeerplan van kracht is gegaan, stelt dit probleem zich nog erger dan voorheen. In het weekend vinden er ook vaak misvieringen en begrafenissen plaats in de kerk van Schurhoven. De parkeerplaatsen rondom de kerk worden dan ingenomen door de kerkgangers.

10 Uit onderzoek blijkt dat enkel een laad- en loszone kan gecreëerd worden indien er 5 parkeerplaatsen worden opgeheven. Momenteel zijn er haakse parkeerplaatsen op Schurhoven. De lengte van een parkeerplaats is ongeveer 6 meter. Een laad- en loszone heeft een lengte van ongeveer 12 meter. Bijgevolg kan er op de haakse parkeerplaatsen geen laad- en loszone gecreëerd worden. Het enige alternatief is de laad- en loszone in de lengte creëren met als gevolg dat er 5 parkeerplaatsen opgeheven moeten worden. Er dient rekening gehouden te worden dat deze zone vaak leeg zal staan en dat deze enkel gebruikt mag worden om te laden en te lossen en dus niet gebruikt kan worden om een krant of een brood te gaan kopen. De werkgroep verkeer heeft een onderzoek ter plaatse uitgevoerd en verleent een negatief advies voor het opheffen van parkeerplaatsen. Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 28 oktober 2011 zich akkoord verklaard met een alternatieve locatie (zie plan in bijlage); Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer; Gelet op het algemeen reglement van de politie op het wegverkeer; Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet en de Nieuwe Gemeentewet; Na beraadslaging, met 30 stemmen voor: Artikel 1: In Schurhoven wordt, in de buurt van de bakkerij Hendricx, een laad- en loszone aangelegd. Artikel 2: Het plaatsen van de signalisatie voor deze laad- en loszone gebeurt door het stadsbestuur. Artikel 3: Afschrift van dit besluit wordt voor goedkeuring bezorgd aan de Vlaamse overheidsdienst mobiliteit en verkeersveiligheid. AGENDAPUNT 002: Politieverordening n.a.v. parkeerverbod in de Jan Frans Willemsstraat. Schepen Breesch deelt mede dat op het einde van de Jan Frans Willemsstraat, aan het kruispunt met de Tramstraat, er steeds auto's geparkeerd staan tot kort bij het kruispunt. Dit brengt met zich mee dat het zicht belemmerd word op het verkeer komende van Steenovenstraat. Doordat de geparkeerde voertuigen in de nabijheid van het kruispunt geparkeerd staan, rijden de andere weggebruikers zich in het midden van de rijweg. Er ontstaat een gevaarlijke situatie als het verkeer, komende van Steenovenstraat, de Jan Frans Willemsstraat wil inrijden omdat de andere partij in het midden van de rijbaan staat. De werkgroep verkeer stelt voor om parkeerverbod in te voeren over een lengte van 10 meter vanaf het kruispunt Tramstraat - Jan Frans Willemsstraat aan de linkerzijde van de rijbaan. Met unanimiteit stelt de raad in de Jan Frans Willemsstraat hert voorgestelde parkeerverbod in.

11 Op het einde van de Jan Frans Willemsstraat, aan het kruispunt met de Tramstraat, staan er steeds auto's geparkeerd tot kort bij het kruispunt. Dit brengt met zich mee dat het zicht belemmerd word op het verkeer komende van Steenovenstraat. Doordat de geparkeerde voertuigen in de nabijheid van het kruispunt geparkeerd staan, rijden de andere weggebruikers zich in het midden van de rijweg. Er ontstaat een gevaarlijke situatie als het verkeer, komende van Steenovenstraat, de Jan Frans Willemsstraat wil inrijden omdat de andere partij in het midden van de rijbaan staat. De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft het dossier besproken op de werkgroep verkeer en een onderzoek ter plaatse gedaan. Artikel 24.7 van de wegcode omschrijft dat er stilstaan- en parkeerverbod is in de nabijheid van kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging van de naastbijgelegen rand van de dwarsrijbaan, behoudens plaatselijke reglementering De werkgroep stelt voor om parkeerverbod in te voeren over een lengte van 10 meter vanaf het kruispunt Tramstraat - Jan Frans Willemsstraat aan de linkerzijde van de rijbaan. Dit parkeerverbod dient aangegeven te worden met het verbodsbord E3 met op- en neerwaartse pijl. Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer; Gelet op het algemeen reglement van de politie op het wegverkeer: Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald: Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet en de Nieuwe Gemeentewet; Na beraadslaging, met 30 stemmen voor: Artikel 1: In de Jan Frans Willemsstraat wordt er een parkeerverbod ingesteld over een lengte van 10 meter vanaf het kruispunt Tramstraat - Jan Frans Willemsstraat aan de linkerzijde van de rijbaan. Dit parkeerverbod dient aangegeven te worden met het verbodsbord E3 met op- en neerwaartse pijl. Artikel 2: Het plaatsen van de nodige signalisatie gebeurt door het stadsbestuur. Artikel 3: Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de Vlaamse overheidsdienst mobiliteit en verkeersveiligheid. AGENDAPUNT 003: Intrekking belastingreglement op nachtwinkels voor het aanslagjaar 2011 en stemmen van het aangepast belastingreglement voor het aanslagjaar 2012 ingevolge de toetreding van de stad Sint- Truiden tot het lokaal pact. Schepen Duchatelet deelt mede dat in zitting van 22 augustus 2011 besliste de gemeenteraad tot invoering van een nieuwe belasting op nachtwinkels, met ingang van 1 januari 2011 en dit enkel voor het aanslagjaar Op ontvingen wij van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur een brief, waarvan kopie als bijlage, met volgende opmerkingen: In zitting van 19 mei 2008 besliste de gemeenteraad van Sint-Truiden tot toetreding tot het lokaal pact.

12 Eén van de engagementen in het kader van het lokaal pact is het voeren van een transparante en bedrijfsvriendelijke fiscaliteit. Dit houdt onder meer in dat gedurende de resterende periode van de legislatuur, eindigend op 31 december 2012, over verhogingen van of over nieuwe belastingen ten laste van bedrijven, minstens twaalf maanden voor de datum waarop zij van kracht worden, dient beslist te worden. De beslissing van 22 augustus 2011 i.v.m. de belasting op nachtwinkels kan dus niet in werking treden vóór 22 augustus 2012 en in de praktijk eigenlijk helemaal niet meer in werking treden, gezien de belasting enkel voor het aanslagjaar 2011 was gevestigd. Voor het aanslagjaar 2012 kan deze belasting heringevoerd worden; zij kan gevestigd worden vanaf 22 augustus 2012 zonder het voormelde engagement (lokaal pact) te schenden. Het belastingreglement op nachtwinkels voor het aanslagjaar 2012 werd reeds geagendeerd op het schepencollege van (punt 201) en de gemeenteraad van (punt 24). Het is aangewezen het belastingreglement voor het aanslagjaar 2012, met de nodige aanpassingen, (zoals opgelegd door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur), terug voor te brengen op de gemeenteraad. Raadslid Herbots vraagt het woord: zij wil graag weten hoeveel belastingen die mensen nu moeten betalen. De voorzitter zegt dat dit zal worden opgezocht en zal dit laten overmaken aan het raadslid. De raad trekt met unanimiteit de raadsbeslissing van 22 augustus 2011 in verband met het invoeren van een gemeentebelasting op nachtwinkels voor het aanslagjaar 2011 in en keurt met unanimiteit het aangepast reglement voor het aanslagjaar 2012 goed. Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen ter zake; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; Gelet op de brief dd van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur waarin verwezen wordt naar de engagementen die gemaakt werden tussen de Vlaamse Regering, de Vlaamse gemeenten en de Vlaamse provincies tengevolge van het lokaal pact; Overwegende dat zich op het grondgebied van de gemeente een aantal nachtwinkels bevinden; Overwegende dat de activiteiten van genoemde zaken fundamenteel verschillen van deze van de gewone kleinhandel: de openingsuren situeren zich grotendeels tijdens de nachtrust van de meeste omwonenden; Overwegende dat de nachtwinkels de openbare orde verstoren, de netheid aantasten en de ordehandhavers en gemeentelijke openbare diensten extra belasten, dat het gewettigd is om deze zaken financieel te laten bijdragen ten gunste van het gemeentebestuur; Overwegende dat enerzijds, de ontvangsten die hieruit voortvloeien zouden bijdragen in de kosten voor het bestrijden van de overlast en zouden toelaten een doordacht lokaal economisch beleid te voeren en anderzijds, de invoering van een belasting op nachtwinkels dit soort van uitbating zou ontmoedigen; Na beraadslaging, met 30 stemmen vóór:

13 Artikel 1: De raadsbeslissing dd. 22 augustus 2011 i.v.m. het invoeren van een gemeentebelasting op nachtwinkels voor het aanslagjaar 2011 zal niet in werking treden, rekening houdend met het lokaal pact. Dit reglement wordt dan ook opgeheven. Artikel 2: Met ingang van 22 augustus 2012, voor een termijn eindigend op 31 december 2012 wordt er zowel een openingsbelasting als een jaarlijkse belasting geheven op nachtwinkels. Artikel 3: Voor de toepassing van het reglement, moet er onder nachtwinkels verstaan worden, elke winkel die in algemene voedingswaren en huishoudartikelen handelt en tussen uur en uur open is, zoals bedoeld in artikel 4bis van de wet van 29 januari 1999, tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening en ongeacht of alle verplichtingen en beperkingen voortvloeiend uit die wet door de nachtwinkel gerespecteerd zijn. Artikel 4: De openingsbelasting is een éénmalige belasting die vastgesteld is op 6 000,00 EUR en verschuldigd bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel. Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit. Elke wijziging of stopzetting van een economische activiteit dient onder verantwoordelijkheid van de belastingplichtigen onmiddellijk en per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan het gemeentebestuur. De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op 1 500,00 EUR per nachtwinkel. De openingsbelasting en de jaarlijkse belasting zijn ondeelbaar. Zij zijn verschuldigd voor het ganse jaar, welke ook de aanvangs- of de stopzettingsdatum van de economische activiteit of de wijziging van uitbating in het jaar is. Bij overgangsmaatregel worden nachtwinkels die hun activiteit startten vóór de goedkeuring van dit reglement vrijgesteld van de openingsbelasting. In het aanslagjaar van de openingsbelasting wordt er nog geen jaarlijkse belasting geheven. Er wordt geen enkele korting of teruggave van de belasting gedaan om welke reden dan ook. Artikel 5: De belasting is verschuldigd door de uitbater van de nachtwinkel. Artikel 6: De uitbater van de handelszaak is ertoe gehouden jaarlijks aangifte te doen bij het college van burgemeester en schepenen. Het gemeentebestuur stuurt daartoe naar alle nachtwinkels in uitbating een aangifteformulier dat binnen de door het gemeentebestuur vastgestelde periode behoorlijk dient ingevuld, ondertekend en teruggestuurd te worden. Het niet ontvangen van een dergelijk aangifteformulier ontslaat de gebruiker niet van zijn aangifteplicht, uiterlijk in te dienen vóór 1 maart van het aanslagjaar. Artikel 7: De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. Artikel 8: Bij gebrek aan aangifte, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van burgemeester en schepenen, aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 dagen volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk te bezorgen. De overeenkomstig artikel 7 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50%. Artikel 9: De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het dienstjaar door het college van burgemeester en schepenen. Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs bezorgd aan de met de invordering belaste ontvanger die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen.

14 Het aanslagbiljet bevat naast de gegevens vermeld in het kohier ook de verzendingsdatum, de uiterste betaaldatum, de termijn waarbinnen bezwaar kan worden ingediend, de benaming, het adres en de contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de vermelding dat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift. Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van dit reglement. Artikel 10: De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een belastingaanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Kazernestraat 13 te 3800 Sint-Truiden, dat handelt als administratieve overheid. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. De bevoegde overheid of een personeelslid dat door de bevoegde overheid speciaal daarvoor is aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, naar zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel beheerder. Artikel 11: Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn worden de regels toegepast betreffende de nalatigheidintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten. Artikel 12: Deze beslissing wordt aan het toezicht van de hogere overheid onderworpen. AGENDAPUNT 004: Vlaams convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking Burgemeester Vandenhove deelt mede dat de dienst ontwikkelingssamenwerking ontwikkelde de aanvraag voor het Vlaams convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking ontwikkelde. Deze aanvraag werd voorgelegd en goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 september Deze aanvraag werd verstuurd voor de uiterste indieningdatum. De aanvraag werd niet weerhouden door de Vlaamse overheid en diende herwerkt te worden. Er werd gevraagd de begroting 2012 te verduidelijken (opsplitsing van de budgetten) alsook de voorziene acties in Nueva Guinea te herzien. De aanvraag werd herwerkt i.s.m. de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS), Nicaraguacomité Sint-Truiden vzw en het gemeentebestuur van Nueva Guinea. Naast de gevraagde verduidelijking van de budgetten onderging strategische doelstelling 3 een grondige wijziging. Met het gemeentebestuur in Nueva Guinea werd in de tweede helft van de maand november het luik stedenband, acties in het Zuiden, bewerkt. Gezamenlijk werd geconcludeerd dat de acties die via het Vlaams convenant worden gefinancierd veel duidelijker moeten zijn en dat deze acties een directe bijdrage moeten leveren tot het duurzaam versterken van de dienstverlening van het gemeentebestuur aan de bevolking. Twee concrete acties met resultaten op korte termijn werden geformuleerd: 1. De dienst burgerlijke stand in Nueva Guinea levert op vraag en tegen betaling een kopie van de geboorteakte. Deze kopie, nodig voor o.a. de aanvraag (tot vernieuwing) van het paspoort of voor de aan- en verkoop van vastgoed, heeft een geldigheid van maximaal 12 maanden. Er is een grote vraag van de bevolking voor deze dienstverlening van de gemeente. De originele akte bevindt zich in een (gedrukt) archief waarin het zoeken naar de originele akte soms 48 uren in beslag neemt. De dienst heeft geen uitgeruste ontvangstruimte, alsook de ambtenaren beschikken niet over voldoende werkruimte. De eerste geformuleerde actie wenst hierop een antwoord te geven door alle geboorteakten te digitaliseren en de uitrusting en infrastructuur van de dienst te verbeteren. 2. Samen met de gemeentelijk jeugddienst van Nueva Guinea en de jongerengroep Niquipo wordt het project Rincon de Lectura (leeshoek), dat een geregeld aanbod aan voorleesactivi-

15 teiten omvat in een aangepaste omgeving voor kinderen, gerealiseerd. Deze Rincon de Lectura heeft als doel de leescultuur te bevorderen bij kinderen. Het project wordt uitgevoerd door de gemeentelijke jeugddienst i.s.m. met jonge vrijwilligers, in de marge van de ontwikkeling van de gemeentelijke bibliotheek. De investering via het Vlaams convenant omvat vormingen, aanpassingen van de infrastructuur, de aanschaf van pedagogisch verantwoorde lectuur en een bijdrage voor de vrijwilligers. Het advies van de GROS is toegevoegd. De raad keurt de hernieuwde versie van deze aanvraag unaniem goed. Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 september 2011 betreffende het Vlaams Convenant Gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking; De dienst ontwikkelingssamenwerking ontwikkelde de aanvraag voor het Vlaams convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking Deze aanvraag werd voorgelegd en goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 september Deze aanvraag werd verstuurd voor de uiterste indieningdatum; De aanvraag werd niet weerhouden door de Vlaamse overheid en diende herwerkt te worden. Er werd gevraagd de begroting 2012 te verduidelijken (opsplitsing van de budgetten) alsook de voorziene acties in Nueva Guinea te herzien; De aanvraag werd herwerkt i.s.m. de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS), Nicaraguacomité Sint-Truiden vzw en het gemeentebestuur van Nueva Guinea; Naast de gevraagde verduidelijking van de budgetten onderging strategische doelstelling 3 een grondige wijziging. Met het gemeentebestuur in Nueva Guinea werd in de tweede helft van de maand november het luik stedenband, acties in het Zuiden, bewerkt. Gezamenlijk werd geconcludeerd dat de acties die via het Vlaams convenant worden gefinancierd veel duidelijker moeten zijn en dat deze acties een directe bijdrage moeten leveren tot het duurzaam versterken van de dienstverlening van het gemeentebestuur aan de bevolking; Twee concrete acties met resultaten op korte termijn werden geformuleerd: 1. De dienst burgerlijke stand in Nueva Guinea levert op vraag en tegen betaling een kopie van de geboorteakte. Deze kopie, nodig voor o.a. de aanvraag (tot vernieuwing) van het paspoort of voor de aan- en verkoop van vastgoed, heeft een geldigheid van maximaal 12 maanden. Er is een grote vraag van de bevolking voor deze dienstverlening van de gemeente. De originele akte bevindt zich in een (gedrukt) archief waarin het zoeken naar de originele akte soms 48 uren in beslag neemt. De dienst heeft geen uitgeruste ontvangstruimte, alsook de ambtenaren beschikken niet over voldoende werkruimte. De eerste geformuleerde actie wenst hierop een antwoord te geven door alle geboorteakten te digitaliseren en de uitrusting en infrastructuur van de dienst te verbeteren; 2. Samen met de gemeentelijk jeugddienst van Nueva Guinea en de jongerengroep Niquipo wordt het project Rincon de Lectura (leeshoek), dat een geregeld aanbod aan voorleesactiviteiten omvat in een aangepaste omgeving voor kinderen, gerealiseerd. Deze Rincon de Lectura heeft als doel de leescultuur te bevorderen bij kinderen. Het project wordt uitgevoerd door de gemeentelijke jeugddienst i.s.m. met jonge vrijwilligers, in de marge van de ontwikkeling van de gemeentelijke bibliotheek. De investering via het Vlaams convenant omvat vormingen, aanpassingen van de infrastructuur, de aanschaf van pedagogisch verantwoorde lectuur en een bijdrage voor de vrijwilligers; Gelet op het positief advies inzake de hernieuwde aanvraag van de GROS van 17 januari 2012; Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;. Na beraadslaging, met 30 stemmen voor:

16 Artikel 1: De raad keurt de hernieuwde aanvraag voor het Vlaams convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking goed. Artikel 2: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de Vlaamse administratie. AGENDAPUNT 005: Voormalig stadsmagazijn: toelating tot vestigen recht van opstal. Schepen Vangrieken licht toe dat in 2006 het voormalig stadsmagazijn verkocht werd aan de n.v. Hermibouw. De huidige eigenaar, de n.v. Projectenbouw, wenst thans een recht van opstal te vestigen op het goed ten voordele van de b.v.b.a. Som Project uit Hasselt. Aan de b.v.b.a. Som Project werd een bouwvergunning verleend voor de realisatie van een bouwproject bestaande uit kantoorruimten en 22 appartementen. Voor het vestigen van dit recht van opstal is de voorafgaande toelating van de gemeenteraad vereist. Tegen het vestigen van dit recht van opstal is er geen bezwaar op voorwaarde dat zowel de n.v. Projectenbouw als de b.v.b.a. Som Project solidair gehouden zijn tot naleving van de bijzondere verkoopvoorwaarden, opgenomen in de akte van 14 februari 2006 en de termijn waarbinnen de werken een aanvang moeten genomen hebben, een einde neemt op 15 juli De raad verleent met unanimiteit de voorgestelde toelating. Bij akte van 14 februari 2006 werd het voormalig stadsmagazijn, gelegen in de Zoutstraat te Sint-Truiden, verkocht aan de n.v. Hermibouw uit Bilzen. Voormeld pand is thans gekadastreeerd onder Sint-Truiden, 1 e afdeling, sectie H, nummer 566/B, groot 20 a 59 ca. Bij akte van 16 juli 2010 werd het goed overgedragen aan de n.v. Hermibo, thans n.v. Projectenbouw genaamd. De n.v. Projectenbouw wenst over te gaan tot het vestigen van een recht van opstal op het goed ten voordele van de b.v.b.a. Som Project uit Hasselt. Aan de b.v.b.a. Som Project werd inmiddels een bouwvergunning verleend voor de realisatie van een bouwproject bestaande uit kantoorruimten en 22 appartementen. Voor de vestiging van dit recht van opstal is de voorafgaande toelating van de gemeenteraad vereist. Tegen het vestigen van dit recht van opstal is er geen bezwaar op voorwaarde dat zowel de n.v. Projectenbouw en de b.v.b.a. Som Project solidair gehouden zijn tot naleving van de bijzondere verkoopvoorwaarden, opgenomen in de akte van 14 februari 2006 en de termijn waarbinnen de werken een aanvang moeten genomen hebben, een einde neemt op 15 juli Gelet op de brief van notaris Herbert Houben; Geelt op de akte van 14 februari 2006; Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikels 42 en 43; Na beraadslaging, met 30 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen:

17 Artikel 1: De gemeenteraad verleent aan de n.v. Projectenbouw, Langheidestraat 39 te 3740 Bilzen, de toelating tot het vestigen ten voordele van de b.v.b.a. Som Project, Het Dorlik 16 te 3500 Hasselt, van een recht van opstal op het onroerend goed, gelegen te Sint-Truiden, 1 e afdeling, sectie H, nummer 566/B op voorwaarde dat: 1. de n.v. Projectenbouw en de b.v.b.a. Som Project solidair gehouden zijn tot naleving van de bijzondere verkoopvoorwaarden, opgenomen in de akte van 14 februari 2006; 2. de termijn waarbinnen de werken een aanvang moeten genomen hebben, een einde neemt op 15 juli Artikel 2: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan notaris Herbert Houben. AGENDAPUNT 006: Bedrijventerrein Schurhovenveld - Bernissem: toelating tot vestigen recht van opstal. Schepen Vossius licht toe dat in 1997 en 1999 door de stad een perceel industriegrond, gelegen in de zone Schurhovenveld-Bernissem, verkocht werd aan de n.v. Smisdom Plastics. Smisdom Plastics zal thans overgaan tot het plaatsen van een fotovoltaïsche installatie (zonnepanelen) op het dak van de bedrijfsgebouwen en zal daartoe een recht van opstal verlenen aan de NPG Green II. Voor de financiering van deze installatie zal NPG Green II het recht van opstal overdragen aan ING Equipment Lease Belgium waarna er een leasingovereenkomst zal worden afgesloten. Overeenkomstig de oorspronkelijke is hiervoor de voorafgaande toelating van de gemeenteraad vereist. Tegen het vestigen van het recht van opstal, de overdracht van het recht van opstal en het afsluiten van een leasingovereenkomst is er geen bezwaar indien de oorspronkelijke verkoopvoorwaarden opgenomen in de artikels 6 tot en met 20, voor zover ze van toepassing kunnen zijn, door NPG Green II en ING Equipment Lease worden nageleefd en in de akte van recht van opstal en de leasingovereenkomst worden opgenomen. De raad verleent met unanimiteit de gevraagde toelatingen. Bij akten van 26 september 1997 en 22 oktober 1999 werd een perceel industriegrond, gelegen in de zone Schurhovenveld-Bernissem door de stad verkocht aan de n.v. Smisdom Plastics. Het goed is thans gekadastreerd onder de 2 e afdeling, sectie C, nr. 650/W/2, groot 81 a 16 ca. De n.v. Smisdom Plastics zal thans overgaan tot het plaatsen van een fotovoltaïsche installatie (zonnepanelen) op het dak van het gebouw en zal daartoe een recht van opstal verlenen aan de n.v. NPG Green II. Voor de financiering van deze installatie zal NPG Green II het recht van opstal overdragen aan n.v. ING Equipment Lease Belgium waarna er een leasingovereenkomst zal worden afgesloten. Overeenkomstig de oorspronkelijke is hiervoor de voorafgaande toelating van de gemeenteraad vereist. Notaris Herbert Houben vraagt bij brief van 16 januari 2012 de toelating van de stad Sint- Truiden. Tegen het vestigen van het recht van opstal, de overdracht van het recht van opstal en het afsluiten van een leasingovereenkomst is er geen bezwaar indien de oorspronkelijke verkoopvoorwaarden opgenomen in de artikels 6 tot en met 20 van de belofte van verkoop van 1 augustus 1997, gehecht aan de akte van verkoop van 26 september 1997, voor zover ze van

18 toepassing kunnen zijn door de n.v. NPG Green II en de n.v. ING Equipment Lease worden nageleefd en in de akte van recht van opstal en de leasingovereenkomst worden opgenomen. Gelet op de akte van verkoop van 26 september 1997; Gelet op de akte van verkoop van 22 oktober 1999; Gelet op de brief van 16 januari 2012 van notaris Herbert Houben; Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikels 42 en 43; Na beraadslaging, met 30 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen: Artikel 1: De gemeenteraad verleent aan de n.v. Smisdom Plastics de toelating om ten voordele van de n.v. NPG Green II een recht van opstal te vestigen op het onroerend goed, gekadastreerd onder Sint-Truiden, 2 e afdeling, sectie C, nr. 650/W/2, groot 81 a 16 ca, op voorwaarde dat de verplichtingen, opgenomen in de artikels 6 tot en met 20 van de belofte van verkoop van 1 augustus 1997, gehecht aan de akte van verkoop van 26 september 1997, voor zover als ze van toepassing kunnen zijn, door de n.v. NPG Green worden nageleefd en in extenso in de akte van recht van opstal worden opgenomen. Artikel 2: De gemeenteraad verleent aan de n.v. NPG Green II de toelating het in artikel 1 vermelde recht van opstal over te dragen een de n.v. ING Equipment Lease Belgium en met de n.v. ING Equipment Lease Belgium een leasingovereenkomst af te sluiten op voorwaarde dat de verplichtingen, opgenomen in de artikels 6 tot en met 20 van de belofte van verkoop van 1 augustus 1997, gehecht aan de akte van verkoop van 26 september 1997, voor zover als ze van toepassing kunnen zijn, door de n.v..v. ING Equipment Lease Belgium worden nageleefd en in extenso in de akte van recht van opstal worden opgenomen. Artikel 3: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan notaris Herbert Houben AGENDAPUNT 007: Bedrijventerrein Schurhovenveld: toelating tot inbreng in natura van bedrijfsgebouwen. Schepen Vossius deelt mede dat in 1979 een perceel industriegrond, thans gekadastreerd onder Sint-Truiden, 2 e afdeling, sectie D, nr. 900/N/2, groot 26 a 16 ca, verkocht werd aan de echtgenoten Nivelles-Moermans. Bij akte van 19 februari 1994 werd een perceel industriegrond, thans gekadastreerd onder Sint-Truiden, 2 e afdeling, sectie D, nr. 930/F/13, groot 27 a 87 ca, verkocht aan de b.v.b.a. Assenti. Voormelde goederen zijn thans eigendom van de n.v. Nivelles. De n.v. Nivelles zal thans opgesplitst worden in 2 nieuwe vennootschappen, zijnde de nieuwe n.v. Nivelles en de b.v.b.a. Temenos. Het goed nr. 900/N/2 zal ingebracht worden in de nieuwe n.v. Nivelles. Het goed nr. 930/F/13 zal ingebracht worden in de b.v.b.a. Temenos. Tegen deze inbreng in natura is er geen bezwaar indien de oorspronkelijke verkoopvoorwaarden door de nieuwe vennootschappen worden nageleefd en in extenso in de akte van inbreng worden opgenomen. Met unanimiteit verleent de raad de voorgestelde toelatingen.

19 Bij akte van 15 maart 1979 heeft de stad een perceel industriegrond, thans gekadastreerd onder Sint-Truiden, 2 e afdeling, sectie D, nr. 900/N/2, groot 26 a 16 ca, verkocht aan de echtgenoten Nivelles-Moermans. Bij akte van 19 februari 1994 heeft de stad een perceel industriegrond, thans gekadastreerd onder Sint-Truiden, 2 e afdeling, sectie D, nr. 930/F/13, groot 27 a 87 ca, verkocht aan de b.v.b.a. Assenti. Voormelde goederen zijn thans eigendom van de n.v. Nivelles. De n.v. Nivelles zal thans opgesplitst worden in 2 nieuwe vennootschappen, zijnde enerzijds de nieuwe n.v. Nivelles en anderzijds de b.v.b.a. Temenos. Het goed nr. 900/N/2 zal ingebracht worden in de nieuwe n.v. Nivelles. Het goed nr. 930/F/13 zal ingebracht worden in de b.v.b.a. Temenos. Voor deze inbreng is de voorafgaande toelating van de gemeenteraad vereist. Bij brief van 17 januari 2012 vraagt notaris Frank De Wilde de toelating tot de voorgestelde inbreng. Tegen deze inbreng in natura is er geen bezwaar indien de oorspronkelijke verkoopvoorwaarden door de nieuwe vennootschappen worden nageleefd en in extenso in de akte van inbreng worden opgenomen. Gelet op de akte van verkoop van 15 maart 1979; Gelet op de akte van verkoop van 19 februari 1994; Gelet op brief van 17 januari 2012 van notaris Frank De Wilde; Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikels 42 en 43; Na beraadslaging, met 30 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen: Artikel 1: Aan de n.v. Nivelles wordt de toelating verleend tot inbreng van het onroerend goed, gekadastreerd onder Sint-Truiden, 2 e afdeling, sectie D, nr. 900/N/2, groot 26 a 16 ca, in de nieuwe n.v. Nivelles op voorwaarde dat de oorspronkelijke verplichtingen, opgenomen in de belofte van verkoop van 5 augustus 1978, gehecht aan de akte van verkoop van 15 maart 1979 door de nieuwe n.v. Nivelles worden nageleefd en in de akte van inbreng worden opgenomen. Artikel 2: Aan de n.v. Nivelles wordt de toelating verleend tot inbreng van het onroerend goed, gekadastreerd onder Sint-Truiden, 2 e afdeling, sectie D, nr. 900/F/13, groot 27 a 87 ca, in de b.v.b.a. Temenos op voorwaarde dat de oorspronkelijke verplichtingen, opgenomen in de artikels 6 tot en met 19 van de belofte van verkoop van 9 juni 1993, gehecht aan de akte van verkoop van 19 februari 1994 door de b.v.b.a. Temenos worden nageleefd en in de akte van inbreng worden opgenomen. Artikel 3: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan notaris Frank De Wilde. AGENDAPUNT 008: Bedrijventerrein Schurhovenveld: toelating tot verhuring bedrijfsgebouw. Schepen Vossius deelt mede dat in 1988 een perceel industriegrond, gelegen langs de Ambachtslaan, verkocht werd aan de n.v. Tabruyn. De huidige eigenaar, de n.v. Maroh, wenst het nijverheidsgebouw te verhuren aan de b.v.b.a. POMS.

20 De huurder heeft een huidige tewerkstelling van 6 vaste werknemers en 4 jobstudenten en voorziet een uitbreiding naar 7 vaste werknemers en 5 jobstudenten. De huurder zal er volgende activiteiten uitoefenen: Verhuur van vrijetijdsvoertuigen (vespa s,calessino s, elektrische voertuigen en fietsen, elektrische solexen. Stockageruimte Brico; Samenstellen streekproducten voor bedrijven; Reinigen en klein onderhoud van de voertuigen; Organisatie van bedrijfsevenementen in Haspengouw. Overeenkomstig de oorspronkelijke verkoopsvoorwaarden dient de toelating tot verhuring door de gemeenteraad verleend te worden. Tegen deze verhuring is er geen bezwaar op voorwaarde dat de artikels 8 tot en met 17 van de oorspronkelijke verkoop door de b.v.b.a. POMS worden nageleefd en in de huurovereenkomst worden opgenomen. Raadslid Blondeel vraagt het woord. Hij denkt dat dit dossier onvolledig is; hij vindt bv. Nergens iets terug van het voorkooprecht t.o.v. de stad. Schepen Vossius geeft de nodige uitleg hieromtrent en stelt zelfs dat de tewerkstelling groter is. De raad stemt unaniem in met deze verhuring. Bij akte van 1 juli 1988,verleden door burgemeester Joseph Cleeren, werd een perceel industriegrond, gelegen langs de Ambachtslaan, verkocht aan de naamloze vennootschap Tabruyn. Voormeld goed is thans gekadastreerd onder Sint-Truiden, 2 e afdeling, sectie D, nr. 930/C/14, groot 35 a 01 ca. Het goed is thans eigendom van de n.v. Maroh met maatschappelijke zetel te 3800 Sint- Truiden, Schurhovenveld De n.v. Maroh, wenst het nijverheidsgebouw, gelegen Schurhovenveld 3226 (Ambachtslaan) te verhuren aan de b.v.b.a. POMS, Tongersesteenweg 133a te 3800 Sint-Truiden. De huurder heeft een huidige tewerkstelling van 6 vaste werknemers en 4 jobstudenten en voorziet een uitbreiding naar 7 vaste werknemers en 5 jobstudenten. De huurder zal er volgende activiteiten uitoefenen: Verhuur van vrijetijdsvoertuigen (vespa s, calessino s, elektrische voertuigen en fietsen, elektrische solexen). Stockageruimte Brico; Samenstellen streekproducten voor bedrijven; Reinigen en klein onderhoud van de voertuigen; Organisatie van bedrijfsevenementen in Haspengouw. Overeenkomstig de oorspronkelijke verkoopsvoorwaarden dient de toelating tot verhuring door de gemeenteraad verleend te worden. Bij brief van 13 januari 2012 vraagt het immobiliënkantoor RT Vastgoed de toestemming van de stad Sint-Truiden met deze verhuring. Tegen deze verhuring is er geen bezwaar op voorwaarde dat de artikels 8 tot en met 17 van de belofte van verkoop van 5 januari 1988, gehecht aan de akte van verkoop 1 juli 1988, door de b.v.b.a. POMS worden nageleefd en in extenso in de huurovereenkomst worden opgenomen.

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 GEMEENTE UKKEL Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 De raad, Gelet op artikel 117 van de nieuwe

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten,

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01291 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de tweede verblijven voor het aanslagjaar

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01281 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de pompen voor de aanslagjaren 2014 tot

Nadere informatie

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op onbebouwde percelen Belasting op onbebouwde percelen Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in een niet- vervallen verkaveling Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen Artikel

Nadere informatie

Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016)

Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016) GEMEENTEBELASTING OP DE BARS EN RENDEZ-VOUSHUIZEN Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016) Belastingreglement d.d. 30.11.2015 voor kennisneming aangenomen namens de Gouverneur

Nadere informatie

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs.

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs. Belasting reglement Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING Art. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 28 januari 2014 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Albert Beerens, burgemeester GEMEENTE Jan Couck,

Nadere informatie

Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk (2016/2020)

Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk (2016/2020) Gemeenteraad 14 december 2015 Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk (2016/2020) Punt 1 Het belastingreglement op de voor het publiek

Nadere informatie

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING)

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) 11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Bouwgrond: een perceel grond, met

Nadere informatie

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet ;

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet ; GEMEENTE VORST Openbare zitting van 8 oktober 2013. #007/08.10.2013/A/0018# UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Waren aanwezig : Dhr. Ghyssels, Burgemeester-Voorzitter ; Mevren. en Dhren.

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP FILM- EN EROTISCHE VOORSTELLINGEN

BELASTINGREGLEMENT OP FILM- EN EROTISCHE VOORSTELLINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 november 2015 (treedt in werking op 1 januari 2016) Gewijzigd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Gewijzigd door de gemeenteraad op 25 september 2017 (treedt

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar 21 Belasting op het gebruik van de openbare weg voor publiciteitsdoeleinden (2013/2018).

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de voetpadbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg door:

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg door: BELASTINGREGLEMENT OP DE INNAME VAN DE OPENBARE WEG ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de wegbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de gemeente

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten,

Nadere informatie

Reglement: algemene gemeentelijke heffing voor bedrijven

Reglement: algemene gemeentelijke heffing voor bedrijven Reglement: algemene gemeentelijke heffing voor bedrijven Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de gemeente een jaarlijkse algemene

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE WEST-VLAANDEREN STAD WERVIK UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 06/05/2014 Aanwezig : Afwezig : Youro Casier, Burgemeester; Belinda Beauprez, Bert

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 april 2009 Provincie LIMBURG Stad 3840 BORGLOON Aanwezig: Awouters Eric - burgemeester-voorzitter Colla Christian, Roelands Willy, Missotten

Nadere informatie

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten; GEMEENTERAAD 20 DECEMBER 2016 Belasting op de marktrechten. Aanpassing DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN

BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN gh BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013, 22 december 2014

Nadere informatie

De raad. Gelet op het gemeentedecreet;

De raad. Gelet op het gemeentedecreet; GR20131219 punt 25: gemeentebelastingen - contante belasting op de toestellen of voertuigen met luidsprekers voor het maken van reclame - opheffing - contante belasting op het innemen van de openbare weg

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09)

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09) Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE VERGADERING VAN 17 APRIL 2014 Aanwezig : de heer L. De Meyere -gemeenteraadslid,

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 BELASTING OP HINDERLIJKE INRICHTINGEN - AANPASSING - BESLUIT Toelichting Ingevolge de invoering

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

DEEL 1: BELASTING OP DE HORECAGELEGENHEDEN

DEEL 1: BELASTING OP DE HORECAGELEGENHEDEN BELASTINGREGLEMENT OP DE HORECA DEEL 1: BELASTING OP DE HORECAGELEGENHEDEN ARTIKEL 1.1: BELASTBAAR VOORWERP OF BELASTBAAR FEIT Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op het

Nadere informatie

AANGIFTEFORMULIER. Verspreiding niet-geadresseerde reclamedrukwerk of gelijkgestelde producten.

AANGIFTEFORMULIER. Verspreiding niet-geadresseerde reclamedrukwerk of gelijkgestelde producten. AANGIFTEFORMULIER Verspreiding niet-geadresseerde reclamedrukwerk of gelijkgestelde producten. CONTACTGEGEVENS AANSLAGJAAR NAAM PUBLICATIE VERANTWOORDELIJK UITGEVER (V.U.) CONTACTPERSOON FACTURATIEADRES

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN EN HET AFSLUITEN VAN HUWELIJKEN - AANPASSING

Nadere informatie

Punt 1 Het artikel 3 van het belastingreglement op het straatparkeren als volgt te wijzigen met ingang van 1 februari 2016:

Punt 1 Het artikel 3 van het belastingreglement op het straatparkeren als volgt te wijzigen met ingang van 1 februari 2016: Gemeenteraad 14 december 2015 Wijziging belastingreglement op het straatparkeren Gecoördineerde versie reglement Punt 1 Het artikel 3 van het belastingreglement op het straatparkeren als volgt te wijzigen

Nadere informatie

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Reglement Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële rechtspersonen Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 28 oktober 2015 Argumentatie Niet-commerciële

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen.

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. BELASTINGREGLEMENT OP DE VESTIGINGEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. ARTIKEL 2: TARIEF EN BEREKENING

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 Gewijzigd door de gemeenteraad op 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015) Gewijzigd

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME

BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op vaste en

Nadere informatie

Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode

Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode 2015-2019 1. Definities: Artikel 1: De definities van woningen en gebouwen uit artikel 1.2 van het decreet grond- en pandenbeleid zijn van

Nadere informatie

2. Kavel: het in een verkavelingsvergunning van een niet vervallen verkaveling afgebakende perceel.

2. Kavel: het in een verkavelingsvergunning van een niet vervallen verkaveling afgebakende perceel. ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN EN KAVELS EN BELASTING OP BRAAKLIGGENDE INDUSTRIEGRONDEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 jaarlijks een

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING gh BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013 en 23 september

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

GR Punt 33. Belasting op het exploiteren van een taxidienst - hernieuwing (datum van publicatie 21/02/2013)

GR Punt 33. Belasting op het exploiteren van een taxidienst - hernieuwing (datum van publicatie 21/02/2013) GR20130131 Punt 33. Belasting op het exploiteren van een taxidienst - hernieuwing (datum van publicatie 21/02/2013) Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid op titel VIII Bestuurlijk

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2013 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: J.-P. Willems, voorzitter,

Nadere informatie

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

dienst financiën R E G L E M E N T

dienst financiën R E G L E M E N T dienst financiën R E G L E M E N T Gemeenteraad van 26-06-2014 BELASTING OP DE TIJDELIJKE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR DOELEINDEN VAN COMMERCIEEL BELANG DOOR MIDDEL VAN TERRASSEN, AUTOMATEN, VERKOOPSKRAMEN

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake;

Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake; De gemeenteraad: Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake; Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 19 december 2016 Wonen - Woondienst _GR_00151 Reglement belasting op tweede verblijven - Ter beslissing

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 19 december 2016 Wonen - Woondienst _GR_00151 Reglement belasting op tweede verblijven - Ter beslissing Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 19 december 2016 Wonen - Woondienst 17 2016_GR_00151 Reglement belasting op tweede verblijven - Ter beslissing Samenstelling: Aanwezig: de heer Alain Wyffels;

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2014 Openbare zitting Zijn aanwezig: A. Mervillie, Voorzitter; J. Vermeulen, Burgemeester; N. De Mey, B. Van Thuyne, R. De Reu, M.-T.

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME

BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op vaste en

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE VERSPREIDING VAN NIET GEADRESSEERDE DRUKWERKEN

BELASTINGREGLEMENT OP DE VERSPREIDING VAN NIET GEADRESSEERDE DRUKWERKEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015) Gewijzigd door de gemeenteraad van 26 oktober 2015 (treedt

Nadere informatie

12. Belasting op verschillende categorieën van horeca- en aanverwante bedrijven (2013): goedkeuring.

12. Belasting op verschillende categorieën van horeca- en aanverwante bedrijven (2013): goedkeuring. Gemeenteraad april 2013 12. Belasting op verschillende categorieën van horeca- en aanverwante bedrijven (2013): goedkeuring. DE RAAD, in openbare zitting Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005,

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2013 Artikel 1: 1. Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019. wordt een jaarlijkse belasting

Nadere informatie

4. Gemeentebelastingen: e. Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten: invoering

4. Gemeentebelastingen: e. Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten: invoering Gemeenteraad Openbare zitting 17 december 2015 belastingen (DD) 4. Gemeentebelastingen: e. Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten: invoering

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS BELASTING OP DE INSTELLINGEN VAN HET TYPE HOTEL, APARTHOTELS EN GEMEUBELDE LOGIES. VERNIEUWING. WIJZIGINGEN.

GEMEENTE SINT-GILLIS BELASTING OP DE INSTELLINGEN VAN HET TYPE HOTEL, APARTHOTELS EN GEMEUBELDE LOGIES. VERNIEUWING. WIJZIGINGEN. GEMEENTE SINT-GILLIS BELASTING OP DE INSTELLINGEN VAN HET TYPE HOTEL, APARTHOTELS EN GEMEUBELDE LOGIES. VERNIEUWING. WIJZIGINGEN. DE GEMEENTERAAD Herzien zijn beraadslaging van 18 december 2014 betreffende

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 18 NOVEMBER 2013

GEMEENTERAAD VAN 18 NOVEMBER 2013 PROVINCIE WEST VLAANDEREN UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE 8980 ZONNEBEKE GEMEENTERAAD VAN 18 NOVEMBER 2013 Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd: Dirk Cardoen: Burgemeester; Dirk Sioen,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Belastingreglement op het verstrekken van logies - Wijziging

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Belastingreglement op het verstrekken van logies - Wijziging GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 mei 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00468 Onderwerp: Belastingreglement op het verstrekken van logies - Wijziging Beknopte samenvatting: Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 50 Onderwerp Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS. BELASTING OP DE LEEGSTAANDE VERWAARLOOSDE OF ONAFGEWERKTE GEBOUWEN EN VERWAARLOOSDE GRONDEN. Hernieuwing DE GEMEENTERAAD,

GEMEENTE SINT-GILLIS. BELASTING OP DE LEEGSTAANDE VERWAARLOOSDE OF ONAFGEWERKTE GEBOUWEN EN VERWAARLOOSDE GRONDEN. Hernieuwing DE GEMEENTERAAD, GEMEENTE SINT-GILLIS BELASTING OP DE LEEGSTAANDE VERWAARLOOSDE OF ONAFGEWERKTE GEBOUWEN EN VERWAARLOOSDE GRONDEN. Hernieuwing DE GEMEENTERAAD, Gelet op artikelen 117 en 118 van de Nieuwe gemeentewet; Gelet

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Als oppervlakte geldt de oppervlakte die is vastgelegd in de kadastrale legger.

Als oppervlakte geldt de oppervlakte die is vastgelegd in de kadastrale legger. Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013, 22 december 2014 Belastbaar feit Artikel 1 De Stad Gent heft

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten Kristel, Thans

Nadere informatie

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING De gemeenteraad, Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, met latere wijzigingen, hierna Vlaamse Wooncode genoemd; Gelet op

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van

Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van 26.11.2015 Aanwezig Burgemeester-voorzitter Ph. De Coninck Schepenen A. Meulebroeck, S. Van Eynde, D. Buysse, H. Staelens, H. Baetslé, E. Roegis Raadsleden

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 19 december 2013 Pagina 1/5 Aanwezig De h. F. Ramon (voorzitter) De h. F. Benoit (burgemeester) De hh. J. Bossuyt, F. Watteeuw, mevr. A. Messelier

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeentebestuur Bonheiden UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD EVB/lb Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Steven Morrens, voorzitter Guido Vaganée, burgemeester Mieke Van den Brande, Jan Fonderie,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01922 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

GEMEENTE ANDERLECHT BELASTING OP DE TOERISTISCHE LOGIES. Artikel 1. Definities. In de zin van het huidig reglement, verstaat men onder :

GEMEENTE ANDERLECHT BELASTING OP DE TOERISTISCHE LOGIES. Artikel 1. Definities. In de zin van het huidig reglement, verstaat men onder : GEMEENTE ANDERLECHT BELASTING OP DE TOERISTISCHE LOGIES Artikel 1. Definities In de zin van het huidig reglement, verstaat men onder : 1) toerist : elke persoon die in het kader van zijn prive- of beroepsactiviteiten

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten,

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering openbaar gedeelte

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering openbaar gedeelte PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 oktober 2009 AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Schepen : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04231 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Belastingsreglement voor het leegstandsregister

Belastingsreglement voor het leegstandsregister Reglement Belastingsreglement voor het leegstandsregister Vastgesteld door de gemeenteraad op 14 december 2016 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 23 december 2016 Argumentatie Langdurige leegstand van

Nadere informatie

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Algemene bepalingen Artikel 1 Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd

Nadere informatie