DE NOTULEN * * VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01"

Transcriptie

1 DE NOTULEN * * VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT OPENBARE ZITTING VAN 01 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens, Roel Verachtert en Nele Gutschoven, schepenen; Jef Van Bree, Gerard Bloemen, Guido Renckens, Linda Vissers, Yvo Maussen, Jos Kerkhofs, Gerard Geerts, Jurgen Snoekx, Gerard Schuurmans, Johan Van de Broek, Stijn Peeters, Ronny Dreesen, Marleen Clijsters, Dominiek Heylen, Jan Vanduffel en Wouter Van Mierloo, raadsleden; Peter Spooren, gemeentesecretaris. DE GEMEENTERAAD: De voorzitter opent de vergadering in afwezigheid van raadslid Charlotte Vrijsen. 01) Notulen van de vorige vergadering. De notulen van de vergadering van 26 januari 2012 worden goedgekeurd met éénparigheid van stemmen. 02) Speeltuin 't Pelterke - leveren en plaatsen van een klimtoren met buisglijbaan - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht leveren en plaatsen van een klimtoren met buisglijbaan een bijzonder bestek met nr. OVHO werd opgesteld door de dienst interne zaken; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,85 excl. btw of ,00 incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2012, in projectenveloppe 2012/10 en dat de financiering gebeurt met eigen middelen; Artikel 1.- Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. OVHO en de raming voor de opdracht leveren en plaatsen van een klimtoren met buisglijbaan, opgesteld door de dienst interne zaken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,85 excl. btw of ,00 incl. 21% btw. Artikel 2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Artikel 3.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2012, in projectenveloppe 2012/ (1/8)

2 03) Gemeentelijk toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42; Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 95; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (Sociaal Huurbesluit), en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 25, 26, 27; Gelet op de Ministeriële Omzendbrief van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister; Gelet op het gunstig advies van de sociale huisvestingsmaatschappij Kempisch Tehuis van 17 januari 2012; Gelet op het gunstig advies van het intergemeentelijk woonoverleg van 24 januari 2012; Gelet op het advies van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 februari 2012; Overwegende dat het Sociaal Huurbesluit de gemeente of een intergemeentelijk samenwerkingsverband de kans geeft om een eigen toewijzingsbeleid voor sociale huurwoningen te voeren, aangepast aan de plaatselijke situatie; dat deze mogelijkheid voorzien is om de lokale binding te versterken, een doelgroepenbeleid te voeren of leefbaarheidsproblemen aan te pakken; Overwegende dat het toewijzingsreglement als volgt de lokale binding tussen de kandidaat-huurders en de gemeente bevordert : - Er zal voorrang gegeven worden indien één van de kandidaat-huurders minimaal 15 jaar inwoner is geweest van Overpelt of in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner is of geweest is van Overpelt; - Er zal voorrang gegeven worden indien één van de kandidaat huurders die vanwege één of meer mantelzorgers die wonen in Overpelt met een verwantschap in de 1 e of 2 e graad zorg en bijstand zal ontvangen in de sociale huurwoning die wordt toegewezen in Overpelt; Voor de verhuurder waarop het toewijzingsreglement van toepassing is, vervalt de optionele voorrangsregel, vermeld in art. 20, 1, eerste lid, 1. Artikel 1.- Het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen in de gemeente Overpelt, als bijlage aan dit besluit gehecht, wordt goedgekeurd. Artikel 2.- Het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed en de partners in het lokaal sociaal woonoverleg zullen in kennis gesteld worden van dit besluit. Artikel 3.- Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de bekendmaking en de uitvoering van dit besluit. BIJLAGE 1 Toewijzingsreglement sociale huurwoningen gemeente Overpelt 1. Inleiding 1.1 Wettelijk kader Op 1 januari 2008 is het nieuwe Sociaal Huurbesluit in werking getreden. Dit besluit geeft de mogelijkheid aan steden en gemeenten om een eigen toewijzingsbeleid te voeren. Hierdoor kunnen gemeenten een optimale manier van toewijzen van sociale huurwoningen uitwerken in functie van de plaatselijke situatie. De Vlaamse overheid biedt op deze manier de gemeenten meer kansen om hun regierol inzake wonen te versterken. Een belangrijk element van een woonbeleid op maat van lokale noden is het beleid inzake de toewijzing van sociale woningen. 1.2 Gemeentelijke maatregel Artikel 26 van het Sociaal Huurbesluit bepaalt dat gemeenten een lokaal toewijzingsreglement kunnen opstellen. De gemeente Overpelt besliste om een lokaal toewijzingsreglement op te stellen voor haar grondgebied. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder het begrip "verhuurder" hetzelfde verstaan als bepaald in artikel 1, 29 van het Sociaal Huurbesluit (2/8)

3 Een verhuurder is aldus een instantie die woningen verhuurt of onderverhuurt overeenkomstig de bepalingen van titel VII van de Vlaamse Wooncode, namelijk een sociale huisvestingsmaatschappij, de VMSW, het Vlaams Woningfonds, een gemeente, een intergemeentelijk samenwerkingsverband, een OCMW, een vereniging als vermeld in artikel 118 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of een sociaal verhuurkantoor. Voor dit besluit zijn de woorden wonen, verblijven en gedomicilieerd zijn als synoniemen te beschouwen. 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1 Decretaal principe (Vlaamse Wooncode) Artikel 4 van de Vlaamse Wooncode formuleert de bijzondere doelstellingen van het woonbeleid. Men moet rekening houden met deze doelstellingen bij de opmaak van het toewijzingsreglement. Zo moet het toewijzingsreglement het recht op menswaardig wonen waarborgen, het leefbaar samenwonen bevorderen en gelijke kansen voor iedereen nastreven. Elk toewijzingssysteem moet streven naar een evenwicht tussen het algemeen belang en het individuele woonrecht. Het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed controleert de wettigheid van het toewijzingsreglement. 2.2 Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit Het Sociaal Huurbesluit bevat een standaardsysteem voor de toewijzing van sociale huurwoningen. De gemeente kan echter ook een specifiek toewijzingsreglement uitwerken om tegemoet te komen aan bepaalde lokale noden Standaardluik Er zijn twee standaardsystemen voor de toewijzing van sociale huurwoningen: - De VMSW en sociale huisvestingsmaatschappijen gebruiken het toewijzingssysteem zoals vermeld in de artikelen 18, 19 en 20 van het Sociaal Huurbesluit. - De SVK s gebruiken het toewijzingssysteem zoals vermeld in artikel 21 van het Sociaal Huurbesluit. De VMSW en sociale huisvestingsmaatschappijen moeten de sociale huurwoningen toewijzen rekening houdend met achtereenvolgens: 1 de rationele bezetting van de woning; 2 de absolute voorrangsregels; 3 de optionele voorrangsregels; 4 de chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingenregister. De sociaal-verhuurkantoren hanteren dezelfde toewijzingsregels als geformuleerd in de punten 1, 2 en 4, maar het 3-de criterium waar rekening mee gehouden wordt, is het puntensysteem. Andere verhuurders (het Vlaams Woningfonds, een gemeente, een intergemeentelijk samenwerkingsverband of een OCMW) hebben de keuze tussen één van de twee bovenvermelde standaardsystemen Eigen lokaal toewijzingsreglement Zoals bepaald in artikel 26 van het Sociaal Huurbesluit hebben gemeenten de mogelijkheid om af te wijken van het algemeen geldend toewijzingsreglement en een specifiek toewijzingsreglement op te stellen op basis van bepaalde behoeften en lokale noden. De gemeente Overpelt heeft besloten om een specifiek toewijzingsreglement op te stellen. Belangrijk is dat het toewijzingsreglement inspeelt op de lokale situatie. Het Sociaal Huurbesluit bepaalt dat er een eigen toewijzingsbeleid mogelijk is in drie gevallen. Concreet moet het reglement tegemoetkomen aan specifieke lokale woonnoden die verband houden met lokale binding, woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen of bewaken en herstellen van de leefbaarheid. 3. Het lokaal toewijzingsreglement 3.1 Lokale binding De gemeente Overpelt beslist om een toewijzingsreglement op te stellen op basis van lokale binding: - Er zal voorrang gegeven worden indien één van de kandidaat-huurders minimaal 15 jaar inwoner is geweest van Overpelt of in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner is of geweest is van Overpelt; (3/8)

4 - Er zal voorrang gegeven worden indien één van de kandidaat huurders die vanwege één of meer mantelzorgers die wonen in Overpelt met een verwantschap in de 1 e of 2 e graad zorg en bijstand zal ontvangen in de sociale huurwoning die wordt toegewezen in Overpelt; Voor de verhuurder waarop het toewijzingsreglement van toepassing is, vervalt de optionele voorrangsregel, vermeld in art. 20, 1, eerste lid, Algemene toepassing Het lokale toewijzingsreglement kan uiteraard niet los worden gezien van het standaardluik. Zo is artikel 27 (lokale binding) een uitbreiding van de optionele voorrangsregels uit het standaardluik. De andere regels uit het standaardluik (rationele bezetting, absolute voorrangsregels, chronologie of puntensysteem) blijven gelden. De toepassing van dit toewijzingsreglement wijzigt niets aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in hoofdstuk III en V van het Sociaal Huurbesluit. De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op het grondgebied van Overpelt voor de huurwoningen van de sociale huisvestingsmaatschappijen actief op haar grondgebied. Sociale huurwoningen van het sociaal verhuurkantoor en eventueel andere organisaties andere dan de sociale huisvestingsmaatschappijen vallen hier niet onder. De verhuurder wordt belast met de toepassing en de uitvoering van dit reglement. 5. Goedkeuring en wijzigingen Dit reglement en elke wijziging ervan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van elke gemeente die deel uitmaakt van de Interlokale vereniging en aan de minister of zijn gemachtigde. 6. Bekendmaking Het toewijzingsreglement is een openbaar document dat via de gemeentelijke informatiekanalen (infobladen, websites, loketten, ) wordt bekendgemaakt en verspreid. Het reglement ligt ter inzage aan de balies van de verhuurder. Een afschrift van het toewijzingsreglement wordt aan de toezichthouder bezorgd. 7. Inwerkingtreding Het reglement treedt in werking op de eerste dag volgend op de ontvangstmelding van de goedkeuring door het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. 04) Verkiezingen - gebruik van digitaal stemsysteem - aanvaarding bruikleen met onderhoudscontract. Gelet op de principiële beslissing van de Vlaamse Regering van 28 februari 2003 en de beslissing van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 om, onder voorbehoud van een gunstige evaluatie van de kwaliteit van het nieuw stemsysteem en een verantwoorde prijs, in de toekomst het digitaal stemmen in Vlaanderen te veralgemenen; Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 3 december 2010 om zich in het kader van de lopende overheidsopdracht aan te sluiten bij de beslissing van de federale regering tot gunning van de ontwikkeling van een prototype door het bedrijf Smartmatic; Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 met betrekking tot de ontwikkeling van een nieuw digitaal stemsysteem overheidsopdracht kennisgeving van perceel 1 deel 2: raamovereenkomst voor de aankoop van de stemsystemen; Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 20 januari 2012 met betrekking tot de overheidsopdracht ontwikkeling van een nieuw digitaal stemsysteem beslissing tot aankoop, inzonderheid punt 3 dat bepaalt dat de Vlaamse Regering zal overgaan tot de aankoop van stemsystemen voor stembureaus om deze in bruikleen aan te bieden aan: alle gemeenten die op 8 oktober 2006 digitaal stemden; aan de centrumgemeenten Gent, Brugge, Aalst, Kortrijk, Oostende en Roeselare; aan de andere gemeenten in volgorde van afnemend inwonertal voor zover stemsystemen ter beschikking komen door het niet aanvaarden van de bruikleen door in vorige categorieën vermelde gemeenten; Overwegende dat in de gemeente Overpelt reeds sinds 1994 elektronisch gestemd wordt; (4/8)

5 Overwegende dat de Vlaamse overheid aanbiedt om nieuwe digitale stemsystemen aan de gemeente in bruikleen te geven, waardoor enkel het onderhoud en de opslag ten laste zullen komen van de gemeente; Overwegende dat de gemeente bij analoge stemming telbureaus moet inrichten wat aanleiding geeft tot praktische en logistieke kosten en lasten; Overwegende dat het betreffende stemsysteem volgende essentiële elementen bevat met het oog op de waarborging vna de democratische controle : - De keizer brengt zijn stem uit op een computer met een aanraakscherm; - De stem van de kiezer wordt afgedrukt op een stembiljet in de vorm van een tweedimensionale barcode en in tekstuele vorm, zodat de kiezer zijn stem kan lezen; - Er kan steeds (ook steekproefsgewijze tijdens een audit na de verkiezingen) geverifieerd worden of de stem in de vorm van de barcode overeenstemt met de stem in tekstuele vorm; - Het stemmen gebeurt door de barcode die op het stembiljet is afgedrukt, te scannen; Gelet op het ontwerp van onderhoudscontract; Artikel 1.- Bij de organisatie van de verkiezingen zal de gemeente gebruik maken van het digitale stemsysteem, dat door de Vlaamse overheid in bruikleen wordt aangeboden. Artikel 2.- De gemeente aanvaardt de kosteloze bruikleen van de stemapparatuur. Artikel 3.- De gemeente verbindt zich ertoe om de stemapparatuur te beheren als een goede huisvader. De kosten voor de opslag, het onderhoud en de eventuele herstelling of vervanging van defecte apparaten zijn ten laste van de gemeente. Artikel 4.- De gemeente verbindt zich ertoe om een onderhoudscontract af te sluiten, dat als bijlage bij deze beslissing is gevoegd. Artikel 5.- Deze beslissing alsook het ondertekende en gedateerde onderhoudscontract worden aangetekend gezonden naar het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, secretariaat verkiezingen, Boudewijnlaan 30, bus 70, 1000 Brussel. 05) Sint-Jorisstraat - riolerings- en wegeniswerken - samenwerkingsovereenkomst. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op artikel 19 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten; Overwegende dat in de Sint-Jorisstraat riolerings- en wegeniswerken dienen uitgevoerd te worden; Overwegende dat Infrax, als werkmaatschappij optredend in naam en voor rekening van Infrax Limburg OV en Interaqua OV, op wiens naam de zakelijke rechten aangaande de gemeentelijke rioleringsinfrastructuur worden gevestigd, de rioleringswerken wenst uit te voeren; Dat de gemeente gelijktijdig wegeniswerken wenst uit te voeren; Dat het aangewezen is om de wegenis- en rioleringswerken op te nemen in één opdracht; Overwegende dat de gemeente voor deze werken geen beroep wenst te doen op toelage in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en latere wijzigingen; Dat de kostprijs van de werken verdeeld wordt over beide partijen volgens vaststaande investeringsregels; Gelet op het bijgevoegde voorstel van samenwerkingsovereenkomst met Infrax; Artikel 1.- De samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en Infrax cvba met betrekking tot de wegeniswerken en de rioleringswerken in de Sint-Jorisstraat, die als bijlage gehecht wordt aan dit besluit, wordt goedgekeurd (5/8)

6 De werken worden in het algemeen belang samengevoegd en Infrax wordt aangeduid om in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering op te treden als opdrachtgevend bestuur. Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven de nodige uitvoeringshandelingen te stellen. Artikel 3.- Afschrift van deze beslissing zal aan Infrax cvba verzonden worden. Raadslid Jurgen Snoekx verlaat de vergadering en voegt zich vervolgens tijdens de bespreking van het hiernavolgend agendapunt opnieuw bij de vergadering. 06) Onderhoudswerken gemeentewegen vaststelling ereloonvoorwaarden. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht Opstellen van het ontwerp voor buitengewoon onderhoud wegen 2012 een bijzonder bestek met nr. OVHO werd opgesteld door de dienst Interne Zaken; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,39 excl. btw of ,00 incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2012, in de projectenveloppe 2012/02 en dat de financiering gebeurt met eigen middelen; Aantal ja-stemmen: 18; Aantal onthoudingen: 4, nl. van de raadsleden Jef Van Bree, Linda Vissers, Gerard Geerts en Dominiek Heylen; Artikel 1.- Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. OVHO en de raming voor de opdracht Opstellen van het ontwerp voor buitengewoon onderhoud wegen 2012, opgesteld door de dienst Interne Zaken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,39 excl. btw of ,00 incl. 21% btw. Artikel 2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Artikel 3.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2012, in de projectenveloppe 2012/02. 07) Gemeentelijk patrimonium - perceel gelegen hoek Peltanusstraat en Oude Markt (4ca 12dma) - verkoop aan aanpalende eigenaars. Gelet op de bouwaanvraag van de consoorten Swinnen Ieven met betrekking tot het hoekperceel Oude Markt Peltanusstraat, kadastraal gekend 47 H ex en 50 E ex; Gelet op de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 30 januari 2012, onder voorwaarden; Overwegende dat één van de voorwaarden erin bestaat dat de consoorten Swinnen Ieven het perceeltje op de hoek van de Peltanusstraat met de Oude Markt, zoals aangeduid op het bijgevoegde plan, dienen te verwerven tegen schattingsprijs, en dat geen gebruik mag gemaakt worden van de stedenbouwkundige vergunning tot de aankoop door de aanvrager heeft plaatsgevonden; (6/8)

7 Overwegende dat het betreffend perceeltje volgens het bestemmingsplan van bijzonder plan van aanleg Centrum-Oost niet langer behoort tot de zone voor openbare wegenis, doch toegevoegd is aan de zone voor bebouwing; Dat het aldus gecreëerde deelperceel enkel dienstig is voor de aanpalend eigenaar, waardoor de verkoop derhalve onttrokken is aan het principe van de marktraadpleging voor de verkoop van gemeentelijk onroerend patrimonium; Gelet op de opmeting door landmeter-expert A. Van Lishout van 10 mei 1978; Gelet op het schattingsverslag dd. 16 februari 2012; Gelet op het akkoord van de consoorten Swinnen tot aankoop aan schattingsprijs; Gelet op het ontwerp van verkoopovereenkomst; Artikel 1.- Het deel van het perceel grond gelegen op de hoek van de Peltanusstraat en de Oude Markt, 47 H ex en 50 E ex met een oppervlakte van 4,12 m², aangeduid op het als bijlage aan dit besluit gehechte opmetingsplan van landmeter A. Van Lishout dd. 10 mei 1978, wordt verkocht aan de cons. Swinnen Ieven, p.a.nieuwstraat 10, 3900 Overpelt. Het perceel bestaat uit de binnenkant van de driehoek die gevormd wordt door de op het plan vermelde punten A en B en het snijpunt van de met een rechte lijn verlengde perceelsgrenzen met de gemeente-eigendom. Artikel 2.- Deze verkoop geschiedt voor de prijs van euro, en verder volgens de voorwaarden aangehaald in de bijgevoegde ontwerpakte, die wordt goedgekeurd. Artikel 3.- De burgemeester en de gemeentesecretaris, of hun respectievelijke plaatsvervanger, zullen als vertegenwoordigers van de gemeente de akte ondertekenen. Artikel 4.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd de nodige uitvoeringshandelingen te stellen. 08) Industriepark - toekenning van een recht van opstal door Staf beheer nv aan Force Solar Alfa nv - wijziging begunstigde. Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd, inzonderheid het artikel 43 3, 12; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 november 2011 houdende toekenning van een recht van opstal door Staf beheer nv aan Force Solar Alfa nv op de gebouwen die opgericht werden op het perceel industriegrond, gekadastreerd sectie En, nummer , met het oog op het plaatsen van zonnepanelen; Gelet op het schrijven van 9 februari 2012 van notaris Segers & Eyskens, met kantoor te 2381 Weelde, Moleneinde 14, met verzoek tot toestemming voor het wijzigen van de begunstigde ten aanzien van wie het recht van opstal werd verleend bij voornoemd gemeenteraadsbesluit; Overwegende dat de photovoltaïsche installatie zal worden geplaatst door de inmiddels opgerichte vennootschap Force Solar Alfa bvba, en gefinancierd wordt door ING Equipment Lease Belgium nv, met maatschappelijke zetel te 1140 Evere, Kolonel Bourgstraat 155; Dat bijgevolg het recht van opstal door Staf Beheer nv verleend zal worden aan ING Equipment Lease Belgium nv, die tevens eigenaar wordt van de zonnepanelen; Overwegende dat de bestemming van het betreffende pand ongewijzigd zal blijven; Dat, gelet op de bestemming die gegeven wordt aan het recht van opstal, de bijzondere voorwaarden zoals opgenomen in de oorspronkelijke verkoopsakte, in de akte tot vestiging van het recht van opstal niet dienen te worden overgenomen ten aanzien van de opstalhouder; Artikel 1.-. De gemeente Overpelt geeft toestemming tot het vestigen van een recht van opstal door Staf Beheer nv aan ING Equipment Lease Belgium nv, met maatschappelijke zetel te 1140 Evere, Kolonel Bourgstraat 155, op de gebouwen die opgericht werden op het perceel industriegrond, gekadastreerd sectie E, nummer 102 H 133. Artikel 2.- De bijzondere voorwaarden zoals opgenomen in de oorspronkelijke verkoopsakte dienen in de akte tot vestiging van het recht van opstal niet overgenomen te worden ten aanzien van de opstalhouder. Artikel 3.- De aanvrager en Nolimpark cv zullen in kennis gesteld worden van dit besluit (7/8)

8 De voorzitter sluit vervolgens de vergadering. De secretaris Peter Spooren De voorzitter Jaak Fransen (8/8)

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997)

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997) Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) Gewijzigd bij: * Decr. 17 maart 1998, B.S. 17 april 1998 wijzig de artikelen 30, 34, 42,75 en 103 * Decr. 18 mei 1999, B.S,

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 12 oktober 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; ZITTING VAN 25 februari 2014 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; E. Coppens F. Dierinck C. Francis - K. Mertens I. Mertens J.

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 JULI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Katrien Defoirdt,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25/06/2007 Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 14/05/2007 Aanwezig Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Willy

Nadere informatie

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012 Samenstelling: Mw. C. Gielens, voorzitter, Dhr. en Mwn. A. Laer, L. Mine, K. Lercangé, A. Vanden Eede, A. Al Merrouni, F. Van Haeren, P.

Nadere informatie

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1. Algemeen VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1.1. Wat houdt het begrip verkoop in? Verkoop is een contract waarbij een partij zich ertoe verbindt de eigendom van een zaak, in casu een onroerend goed, over

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf FICHE Het autonoom gemeentebedrijf (na wijzigingsdecreet van 23 januari 2009 en op basis van Omzendbrief BB 2009/2 van 5 juni 2009) Deze tekst is grotendeels overgenomen en gebaseerd op de tekst Verzelfstandiging

Nadere informatie

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Johan Cornelis, Franki Van De Moere, Tony Vermeire, Erné De

Nadere informatie

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad.

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad. Zitting van dinsdag 5 mei 2015 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans VOORUITGANGSTRAAT 323 BUS 1 1030 BRUSSEL T 02/205 00 50 F 02/205 00 60 INFO@VMC.BE WWW.VMC.BE DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP Een handleiding Update: september 2007 Dirk Beersmans

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Aanwezig: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 INHOUD Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling... 7 Hoofdstuk 2. Definities... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie