Van Oord Nederland bv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van Oord Nederland bv"

Transcriptie

1 Van Oord Nederland bv Footprint 2010

2 Area: Van Oord Nederland Page: 2 of Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave Inleiding Basisjaar Sinks, reservoirs en biomassa Vaststelling van de organisational boundary Van Oord Nederland bv Deelnemingen Projectorganisaties Concernaanbieders Bepaling CO 2 emissie Van Oord Nederland bv Methodologie afwijkingen verificatie Toelichting op bepaling CO 2 emissie van Van Oord Nederland bv en haar concernaanbieders Bijdrage concernaanbieders aan CO 2 footprint van de activiteiten van VON Van Oord DMC (VODMC) Van Oord Groep nv Gebouw Gorinchem Van Oord Equipment bv (VOEq) Van Oord Personeels bv (VOPe) Onzekerheid...14

3 Area: Van Oord Nederland Page: 3 of Inleiding Van Oord Nederland heeft zich in 2010 gecertificeerd op niveau 3 van de prestatieladder versie 1.1 en wil zich in 2011 hercertificeren voor de CO 2 -prestatieladder en de ISO14064: Broeikasgassen - Deel 1: Specificatie met richtlijnen voor kwantificering en verslaglegging van broeikasgasemissies en -verwijdering op bedrijfsniveau. Voor deze certificering is het noodzakelijk inzicht te hebben in de CO 2 -prestaties of wel CO 2 footprint van de organisatie en, daaraan gekoppeld, energiereductiedoelstellingen te bepalen. Dit onderliggende document beschrijft allereerst de vaststelling van de organisational boundary van Van Oord Nederland bv en geeft vervolgens de resultaten van de CO 2 footprint bepaling (scope 1 en scope 2) van VON volgens de CO 2 - prestatieladdersystematiek versie 2.0 (figuur 1). De directievertegenwoordiger van Van Oord Nederland bv (hierna genoemd VON) is verantwoordelijk voor de inhoud van dit footprint document. Figuur 1: Systematiek definitie scope 1, 2 en 3 conform prestatieladder versie 2.0 zoals beschreven in het Handboek CO 2 prestatieladder 2.0 van SKAO d.d. 23 juni 2011.

4 Area: Van Oord Nederland Page: 4 of Basisjaar In 2010 heeft Van Oord Nederland voor de eerste maal haar footprint laten verifiëren door een certificerende instelling. Deze verificatie betrof de footprint over de uitstoot in Het jaar 2009 is het eerste jaar waar op systematische wijze het energieverbruik en de CO 2 emissie is vastgesteld en wordt zodoende ook gehanteerd als basisjaar waarnaar gerefereerd wordt in de ISO :2006. Over voorgaande jaren is de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van gegevens te beperkt geweest om de CO 2 emissie met redelijke mate van zekerheid te kunnen vaststellen. Dit rapport beschrijft de gegevens gebaseerd op het kalenderjaar 2010, dat wil zeggen van 1 januari 2010 tot en met 31 december Toekomstige wijzigingen in de organisational boundary en de emissie-inventaris zullen ten opzichte van 2009 worden gerapporteerd. 4. Sinks, reservoirs en biomassa In de vaststelling van de VON CO 2 footprint is alleen sprake van een bijdrage vanuit bronnen. Sinks en reservoirs zijn niet van toepassing. VON heeft in 2010 geen CO 2 uitgestoten door het verbranden van biomassa. 5. Vaststelling van de organisational boundary Van Oord Nederland bv Bij het bepalen van de organisational boundary is VON als top van de hiërarchie genomen en is voor de control approach en dan specifiek de operational control benadering conform het GHG-protocol gekozen. In de CO 2 -prestatieladder is deze methode aangeduid als methode 1. De organisational boundary is in figuur 2 aangegeven met het rode vlak. Operational control benadering betekent dat in de footprint bepaling alle CO 2 -bronnen worden meegenomen die onder de operationele controle staan van Van Oord Nederland bv. 5.1 Deelnemingen Van Oord Nederland bv heeft twee langlopende deelnemingen. Dit zijn Zeezand IJmuiden VOF en Ballast Van Oord grondstoffen VOF. Van Oord Nederland bv is de penvoerder en heeft operational control over Zeezand IJmuiden VOF. De scope 1 en 2 emissies van Zeezand IJmuiden VOF zijn daarom meegenomen in de emissiebepaling. Ballast Nedam is penvoerder voor Ballast Van Oord grondstoffen VOF en heeft operational control over deze onderneming. Alleen de emissie van Ballast Van Oord grondstoffen VOF veroorzaakt door Van Oord Nederland bv wordt daarom meegenomen als scope 1 emissies van Van Oord Nederland bv. 5.2 Projectorganisaties Joint Ventures tussen Van Oord Nederland bv en andere ondernemingen ten behoeve van de uitvoering van projecten zijn niet in de organisational boundary opgenomen. Deze joint ventures zijn van tijdelijke aard en produceren zelf relatief niet of nauwelijks scope 1 of 2 emissies. De scope 3 emissies van deze joint ventures, veroorzaakt door Van Oord Nederland bv, worden meegenomen als scope 1 emissies van Van Oord Nederland bv.

5 Area: Van Oord Nederland Page: 5 of Concernaanbieders Op basis van een A/C analyse is vastgesteld dat een aantal onderdelen van het Van Oord concern zich als concernaanbieders onder de A-aanbieders bevinden. Deze concernonderdelen kunnen echter niet in hun geheel onder de organisational boundary van Van Oord Nederland bv worden gebracht i.v.m. met de complexe internationale structuur van deze concernaanbieders. Gekozen is voor de benadering dat de emissie van de concernaanbieders ten behoeve van de projecten van Van Oord Nederland expliciet wordt uitgerekend en als scope 1 en 2 emissies door concernaanbieders wordt weergegeven. De belangrijkste concernaanbieder binnen het Van Oord concern is Van Oord Equipment bv. Dit bedrijfsonderdeel neemt 99% van de scope 1 emissies van het Van Oord concern voor haar rekening. Van Oord Equipment bv bepaalt jaarlijks haar eigen footprint volgens ISO voor haar scope 1 en scope 2 emissies en presenteert dit separaat om dubbeltellingen te voorkomen. Figuur 2: Organizational Boundary Van Oord Nederland bv Van Oord nv Van Oord Marine bv Van Oord Groep nv* Van Oord Personeels bv* Van Oord Offshore bv Van Oord Waterbouw bv Van Oord DMC bv* Van Oord Equipment bv* Van Oord Nederland bv Mijnster Beheer bv bv Aannemingsbedrijf L. Paans & Zonen Ballast Van Oord Grondstoffen vof Zeezand IJmuiden vof *concernleveranties

6 Area: Van Oord Nederland Page: 6 of Bepaling CO 2 emissie Van Oord Nederland bv In dit hoofdstuk worden worden de scope en 1 en 2 emissies van Van Oord Nederland bv gepresenteerd. In hoofdstuk 4 worden die specifiek per concernaanbieder toegelicht. De totale CO 2 uitstoot van Van Oord Nederland bv en haar concernaanbieders bedroeg ton in Methodologie De methodiek voor het vaststellen van de emissie-inventaris en het berekenen van de CO 2 uitstoot is voor VON vastgelegd in de werkinstructie: SAWP-# Work instruction CO 2 footprint calculation Equipment Van Oord Nederland Voor de concernaanbieders van Van Oord Nederland is de methodiek voor het vaststellen van de emissie-inventaris en het berekenen van de CO 2 uitstoot vastgelegd in de werkinstructie SAWP-# Work instruction CO 2 footprint calculation Van Oord Corporate Voor deze rapportage zijn de conversiefactoren toegepast zoals voorgeschreven door en vastgelegd in het Handboek CO 2 -prestatieladder 2.0 d.d. 23 juni 2011, in bijlage C afwijkingen In de methodiek van het genereren van de gegevens is geen afwijking te rapporteren ten opzichte van het voorgaande jaar, zijnde het basisjaar. Het genereren van de verbruiksgegevens heeft op dezelfde wijze plaatsgevonden als voor de verificatie over de gegevens van het jaar Voor het vaststellen van de footprint over het lopende kalenderjaar, 2011, is wel een andere methodiek van kracht. De wijzigingen in deze methodiek zullen worden toegelicht in bij de verificatie van volgend jaar verificatie Verificatie van de organisational boundary, de emissie-inventaris en de CO 2 uitstoot heeft plaatsgevonden door Lloyd s Register. 6.2 Toelichting op bepaling CO 2 emissie van Van Oord Nederland bv en haar concernaanbieders Materieel: In de footprint bepaling wordt de CO 2 emissie van het materieel van VON bepaald op basis van het brandstof- en smeerolieverbruik van het eigen materieel. Daarnaast wordt aan de footprint toegerekend de CO 2 emissie door baggermaterieel in eigendom van Van Oord Equipment bv op projecten van VON. De CO 2 emissie, veroorzaakt door de inzet van materieel op projecten bedraagt 99% van de totale scope 1 en 2 emissies. Dit is eenzelfde percentage als in Gebouwen en faciliteiten:

7 Area: Van Oord Nederland Page: 7 of 14 Van Oord is een wereldwijd opererende onderneming met haar hoofdkantoor in Rotterdam. VON maakt gebruik van een kantoor in Gorinchem en regiovestigingen in Drachten, Bolsward, Vlissingen, IJmuiden en een werf in Werkendam. Vanuit deze vestigingen werkt VON autonoom met een eigen staf. Alle staffuncties die nodig zijn voor de bedrijfsvoering van VON werken vanuit deze locaties. De emissies van het kantoor in Gorinchem, de regiovestigingen en de werf in Werkendam zijn meegenomen in de footprint. Het kantoor in Gorinchem is in eigendom bij Van Oord Groep nv en het ter beschikking stellen van deze locatie aan VON is een concernleverantie. In 2009 heeft VON een regiokantoor gehad in Drachten, maar begin 2010 is deze locatie verhuisd naar een kantoorpand in Bolsward. Het verbruik over de eerste periode van 2010 van het kantoor Drachten is niet bekend en tevens niet te achterhalen. Ook het verbruik in het kantoor te Bolsward is niet te achterhalen omdat er slechts één verbruiksmeter voor de gehele locatie (kantoor inclusief werkplaats en magazijn) is. Gezien de zeer geringe invloed op de totale CO 2 uitstoot is over 2010 een inschatting gemaakt op basis van de gegevens van het kantoor in IJmuiden. De ruimte die in IJmuiden wordt gehuurd door Van Oord Nederland is enigszins overeenkomend met de ruimte in Drachten en Bolsward waarbij opgemerkt dient te worden dat de ruimte in Bolsward geringer is dan die in IJmuiden. Het pand in Bolsward wordt gehuurd door een zustermaatschappij te weten Wicks. Deze organisatie valt buiten de boundary van VON. Het hoofdkantoor in Rotterdam en andere werflocaties (Moerdijk en Zuilichem) vallen buiten de footprint (boundary) van VON. Zakelijk gereden kilometers: De emissies worden gerealiseerd door het leaseautopark en zakelijk gereden kilometers met privé auto s. De leaseauto s worden geleased door Van Oord DMC bv en doorbelast aan VON. Hier is dus sprake van een concernleverantie vanuit Van Oord DMC bv. De uitstoot wordt bepaald aan de hand van opgave door de leasemaatschappij van gebruikte brandstof. Voor leaseauto s worden zakelijke en privé-kilometers zonder onderscheid meegenomen in de berekening van scope 1 emissie Business Car Travel. Het personeel van VON is in dienst bij Van Oord Personeels bv. Zakelijk gereden kilometers met privé auto s worden door Van Oord Personeels bv doorbelast aan VON. Hier is dus sprake van een concernleverantie vanuit Van Oord Personeels bv. Er wordt jaarlijks opgave gedaan van de emissies aan de hand van gereden gedeclareerde kilometers. Vliegen: Vliegkilometers worden voornamelijk gemaakt door niet-nederlandse bemanningsleden op schepen van Van Oord Equipment bv. Vliegreizen worden geboekt door BCD business travel en via Van Oord DMC bv doorbelast aan VON. Hier is dus sprake van een concernleverantie vanuit Van Oord DMC bv. Er wordt jaarlijks opgave gedaan van de emissie aan de hand van gevlogen afstanden. Een overzicht van de bronnen die toegerekend worden aan de uitstoot van VON (volgens de in bovenstaand overzicht weergeven organisational boundary) staan in tabel 1. De vaststelling van de CO 2 footprint wordt uitgevoerd volgens de werkinstructie SAWP Work instruction CO 2 footprint calculation Equipment Van Oord Nederland. Scope 1

8 Area: Van Oord Nederland Page: 8 of 14 Fuel Used VON koopt direct de brandstof in voor haar materieel en het materieel voor haar dochterondernemingen Paans en Mijnster. Verder koopt VON aardgas in voor haar werf in Werkendam. De uitstoot van schepen die in eigendom zijn bij Van Oord Equipment bv en op projecten van VON worden ingezet vallen onder de uitstoot als gevolg van concernleveranties (zie hoofdstuk 4). Airco Refrigerants Het gebruik van airco refrigerants gebeurt op basis van ingekochte koelgassen voor airco units aan boord van schepen en in gebouwen voor zover van toepassing. Business Car Travel Het autolease programma wordt voor alle Van Oord bedrijfsonderdelen centraal geregeld en staat niet onder de operational control van VON. Dit valt onder de uitstoot als gevolg van concernleveranties (zie hoofdstuk 4). Scope 2 Electricity Purchased (Buildings) VON koopt elektriciteit in voor haar werf in Werkendam en kantoren in Vlissingen, Drachten, Bolsward en IJmuiden. Personal Cars for Business Travel De werknemers van VON zijn onder contract bij Van Oord Personeels bv. Het beheer en de uitvoering van de regelingen gebeurt door Van Oord Personeels bv. Dit valt onder onder de uitstoot als gevolg van concernleveranties (zie hoofdstuk 4). Business Air Travel Business air travel wordt gefaciliteerd vanuit Van Oord DMC en staat niet onder de operational control van VON. Dit valt onder de uitstoot als gevolg van concernleveranties (zie hoofdstuk 4).

9 Area: Van Oord Nederland Page: 9 of 14 Tabel 1: emissies Van Oord Nederland bv Operational Sources Control Scope 1 Scope 2 (ton CO2) (ton CO2) Van Oord Nederland bv Van Oord Nederland bv Office Drachten / Bolsward Tussendiepen AD Drachten Office Vlissingen Andorraweg 7 Havennummer PG Ritthem Werkplaats Van Oord NL Steurgat NG Werkendam Equipment Van Oord Nederland bv Mijnster Beheer bv See equipment list bv Aannemingsbedrijf L. Paans & Zonen See equipment list Zeezand IJmuiden Office IJmuiden vof Sluisplein AG IJmuiden Totaal scope 1 en Figuur 3: Emissies Van Oord Nederland bv. Scope 1 en 2 emissies Van Oord Nederland bv ton 2,0% 34,2% 44,6% Brandstof vloot Mijnster 44,6% Brandstof vloot Paans 19,2% Brandstof materieel VON 34,2% Energie gebouwen 2,0% 19,2%

10 Area: Van Oord Nederland Page: 10 of Bijdrage concernaanbieders aan CO 2 footprint van de activiteiten van VON De uitstoot van schepen die onder de operational control vallen van Van Oord Equipment bv (een zusteronderneming van Van Oord Nederland bv) wordt bepaald binnen de footprintbepaling van Van Oord Equipment bv. Het deel van de uitstoot van Van Oord Equipment bv dat wordt gerealiseerd op projecten van Van Oord Nederland bv, en dus als het ware wordt ingekocht, wordt in tabel 2 apart weergegeven maar niet als onderdeel van de Scope 1 en 2 emissies van Van Oord Nederland bv. Daarnaast worden in tabel 2 de CO 2 bronnen weergegeven van bedrijfsonderdelen binnen de onderneming Van Oord nv die van directe invloed zijn op de bedrijfsprocessen van Van Oord Nederland bv, zoals het gebruik van gebouwen en het leasen van auto s. Voor de significante CO 2 bronnen die onder de operationele controle vallen van de verschillende bedrijfsonderdelen van Van Oord nv geldt het algemene energiereductiebeleid zoals vastgesteld door de concerndirectie. Tabel 2: emissies concernaanbieders tbv projecten Van Oord Nederland bv Operational Control Sources Scope 1 Scope 2 (ton CO2) (ton CO2) Van Oord DMC bv Business air travel. Business car travel. Ticket purchase by BCD travel Watermanweg GG Company Car lease contracts Van Oord Personeels bv Private car use for business travel Declaration forms. 83 Van Oord Groep NV Office Jan Blankenweg AE Gorinchem Van Oord Equipment bv VO Equipment bv ships on VON projects. See equipment list Van Oord Equipment bv Totaal concernleveranties

11 Area: Van Oord Nederland Page: 11 of Van Oord DMC (VODMC) De jaarlijkse CO 2 uitstoot door Van Oord DMC wordt bepaald volgens de werkinstructie SAWP Work instruction CO 2 footprint calculation Van Oord Corporate. Scope 1 Business Car Travel Het autolease programma wordt voor alle Van Oord bedrijfsonderdelen centraal geregeld en uitgevoerd door VODMC. VODMC ontvangt jaarlijks van de leasemaatschappijen de overzichten van het brandstofverbruik per lease auto. Naar rato van het aantal leaseauto s in gebruik door VON wordt de uitstoot toegerekend aan VON. In 2010 waren er 94 auto s op een totaal van de 435 leaseauto s in gebruik bij VON. Derhalve is 21,6% van de uitstoot toegerekend aan VON. Scope 2 Business Air Travel: VODMC beheert de aankoop van vliegtickets voor de verschillende werkmaatschappijen. Tickets worden door BCD travel in opdracht van Van Oord DMC geboekt en doorbelast aan de verschillende concernonderdelen. BCD Travel produceert jaarlijks voor Van Oord de gewenste overzichten van de gemaakte vliegmijlen ten laste van VON. 7.2 Van Oord Groep nv Gebouw Gorinchem Het gebouw van Van Oord Nederland bv is in eigendom bij Van Oord Groep nv. De jaarlijkse CO 2 uitstoot door Van Oord DMC wordt bepaald volgens de werkinstructie SAWP Work instruction CO 2 footprint calculation Van Oord Corporate Scope 1 Fuel Used and Airco refrigerants (Buildings): VON maakt gebruik van het kantoor in Gorinchem en de bijbehorende Royal Stables. De gebouwen in Gorinchem worden door VODMC beheerd. VON deelt het gebruik met Van Oord Offshore bv (VOO), Offshore Wind Parks en Wicks. Het gebouw wordt flexibel gebruikt door deze vier ondernemingen. Het aantal vierkante meters in gebruik varieert bijna maandelijks en is afhankelijk van de projectvoorbereidingsactiviteiten van de ondernemingen. Het aantal meters dat iedere onderneming jaarlijks gebruikt wordt niet precies bijgehouden. De meest redelijke benadering om het energieverbruik toe te rekenen aan de ondernemingen is op basis van de omzet die zij in 2010 hebben gemaakt. Deze was in 2010 volgens het jaarverslag als volgt: Van Oord Nederland 352 mln, Van Oord Offshore 335 mln, Offshore Wind Projects 141 mln en Wicks 17 mln. (Zie Van Oord jaarverslag 2010). De scope 1 emissies (o.a. gasverbruik) van de gebouwen in Gorinchem wordt daarom voor 41,7% toegerekend aan VON. Scope 2 Electricity Purchased (Buildings): De scope 2 emissies (inkoop elektriciteit) van de gebouwen in Gorinchem wordt voor 41,7% toegerekend aan VON. (zie toelichting hiervoor)

12 Area: Van Oord Nederland Page: 12 of Van Oord Equipment bv (VOEq) De jaarlijkse CO 2 uitstoot door Van Oord DMC wordt bepaald volgens de werkinstructie SAWP Work instruction CO 2 footprint calculation Van Oord Corporate. Scope 1 Brandstof (Schepen): De scope 1 emissies van schepen a.g.v. verbranding van brandstof op projecten van VON in 2010 wordt door VOEq berekend op basis van de weekrapportages. Koelgassen en smeermiddelen (Schepen): De bepaling van de equivalente CO 2 uitstoot a.g.v. airco refrigerants en smeeroliën gebeurt op basis van de hoeveelheid ingekochte smeermiddelen en koelgassen voor airco units aan boord van schepen. De uitstoot toegerekend aan VON is bepaald naar rato van het totale brandstof verbruik van Van Oord Equipment bv. Voor het jaar 2010 is 21,6% toegekend aan VON. 7.3 Van Oord Personeels bv (VOPe) Scope 2 Personal Cars for Business Travel De werknemers van VON zijn onder contract bij Van Oord Personeels bv. Declaraties van zakelijk gebruik van de privé auto lopen via deze bv. De toerekening van deze uitstoot aan VON gebeurt op basis van de omzet van VON t.o.v. de concernomzet (352 mln op mln = 22,3%, bron Jaarverslag 2010).

13 Area: Van Oord Nederland Page: 13 of 14 Figuur 4: Emissies Van Oord Nederland bv inclusief concernleveranties: Emissies Van Oord Nederland: ton CO2 5,68% 0,38% 0,04% 0,10% Van Oord Nederland bv 5,68% Van Oord DMC bv (leaseauto's en vliegen) 0,38% Van Oord Personeels bv (prive auto's zakelijk gebruik) 0,04% Van Oord Groep nv (kantoor Gorinchem) 0,10% 93,79% Van Oord equipment bv (baggermaterieel) 93,79% Figuur 5: Emissies Van Oord Nederland per scope. Scope emissies VON incl. concernleveranties: ton Fuel 99% Airco refrigerants 0,0021% Business Car Travel 0,34% Business Air Travel 0,04% Personal Cars for Business Travel 0,04% Electricity Purchased 0,18%

14 Area: Van Oord Nederland Page: 14 of Onzekerheid Bij het interpreteren van de gegevens moet rekening gehouden worden met een aantal factoren die van invloed kunnen zijn op de betrouwbaarheid van de gegenereerde data. Hierbij moet gedacht worden aan: 1. nauwkeurigheid van de opnames van de wekelijkse handmatige peilingen 2. fouten bij de handmatige invoer van gegevens in bestanden 3. aannames in het brandstofverbruik per draaiuur van droog grondverzet materieel 4. mogelijk ongecontroleerde leveringen van brandstof aan derden 5. inschatting i.p.v. vaste gegevens regiokantoren Punten 1 en 2: Deze punten zijn voornamelijk van toepassing op de grote hoeveelheid bunkeringen en rapportagemomenten van de schepen die door Van Oord Equipement bv worden ingezet op de projecten van VON. Dit betreft een bijdrage aan de uitstoot van een concernaanbieder. Op basis van een aantal interne verificaties zijn enkele correcties doorgevoerd die hebben geleid tot een aantal toe- en afnames. Na deze verificaties zijn in ieder geval alle significante omissies en fouten uit de data gehaald. We verwachten dat een nog diepgaandere screening op mogelijke errata in de data niet tot een verdere significante verhoging van de nauwkeurigheid zal leiden. Punt 3: We verwachten hier redelijk betrouwbare aannames te hebben gedaan. Inzicht in het werkelijke brandstofverbruik vanuit metingen zal de nauwkeurigheid voor drooggrondverzetmachines kunnen verbeteren, maar op de totale CO 2 emissie zal dit een zeer geringe invloed hebben omdat het aandeel van de uitstoot van deze machines op het totaal klein is (ca. 1% van de totale uitstoot). Punt 4: Het is theoretisch mogelijk dat brandstof die officieel geleverd is aan onze eigen tanks wordt afgenomen door onderaannemers op projecten zonder dat dit in de administratie zichtbaar wordt. We praten hier echter ook over zeer kleine hoeveelheden die op het totaal niet van invloed zullen zijn. Mogelijke overschatting op onze eigen emissies door dit fenomeen ligt in orde grootte van tienden van procenten. Punt 5: Vanwege het ontbreken en niet te kunnen achterhalen van verbruiksgegevens van de kantoren in Drachten en Bolsward is een inschatting gemaakt op basis van een vergelijkbare situatie. De mogelijke onzekerheid van deze inschatting zal naar verwachting vele malen minder zijn dan tienden van procenten gezien het zeer geringe aandeel van het energieverbruik van kantoren t.o.v. het gasolieverbruik van het materieel. Verklaring dat dit rapport is opgesteld volgens ISO Functie Initialen Datum Handtekening Opgesteld QHSE Coördinator CPA Goedgekeurd Directeur Van Oord Nederland bv SCH Documenteigenaar Afdeling QHSE Area NL

Van Oord Nederland Datum 7 mei 2013 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 2 van 24

Van Oord Nederland Datum 7 mei 2013 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 2 van 24 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 2 van 24 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Basisgegevens... 4 2.1 Beschrijving van de organisatie... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 4 2.3 Basisjaar... 4 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

Van Oord Nederland Datum 08 oktober 2014 CO 2 -Footprintverslag 2013 Pagina 2 van 26

Van Oord Nederland Datum 08 oktober 2014 CO 2 -Footprintverslag 2013 Pagina 2 van 26 CO 2 -Footprintverslag 2013 Pagina 2 van 26 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Basisgegevens... 4 2.1 Beschrijving van de organisatie... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 4 2.3 Basisjaar... 4 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

Datum 16/09/2013 Revisie 00 Opm. Start

Datum 16/09/2013 Revisie 00 Opm. Start Page 1 of 9 Datum 16/09/2013 Revisie 00 Opm. Start Emissiestromen Page 2 of 9 Baggerprojecten BeNeLux (zonder gunningsvoordeel) Baggerprojecten Buiten BeNeLux (outside boundery) Kantoren Bergen op Zoom

Nadere informatie

CO2 PRESTATIELADDER JAN DE NUL NV

CO2 PRESTATIELADDER JAN DE NUL NV Page 1 of 10 1 Inleiding Het objectief van Jan De Nul Group is om in 2015 de energy efficiency van onze activiteiten met minimaal 5% ten opzichte van het referentiejaar 2012 te verbeteren. Dit CO2-footprintverslag

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 3

Inhoudsopgave. Inleiding... 3 CO2footprintverslag 2011 4092012 VOMSPR3.10NL Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Basisgegevens... 4 2.1 Beschrijving van de organisatie... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 4 2.3 Basisjaar... 4 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Emissie-inventaris Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2014 3.A. Emissie-inventaris 2014 (2015.001) Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving van

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport

Emissie inventaris rapport Emissie inventaris rapport Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Rapport - Auteur: Annieke van Ast Datum: 08-12-2016 Versie: 1.0-1 - Inhoud 1 Inleiding en verantwoording...

Nadere informatie

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 1 van 13 Periodieke rapportage: H2 2013 Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie a 2.1

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Van Oord Nederland Datum 6 mei 2015 CO 2 -Footprintverslag 2014 Pagina 2 van Inleiding... 3

Van Oord Nederland Datum 6 mei 2015 CO 2 -Footprintverslag 2014 Pagina 2 van Inleiding... 3 CO 2 -Footprintverslag 2014 Pagina 2 van 31 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Basisgegevens... 4 2.1 Beschrijving van de organisatie... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 4 2.3 Basisjaar... 4 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017)

3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017) 3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017) Inhoudsopgave 1) Introductie... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Beleidsverklaring... 2 1.3 Rapportage... 2 2) Aanpak en afbakening... 3 2.1 Aanpak... 3 2.2 Afbakening...

Nadere informatie

CO 2 -footprintverslag 2016-H1 3.A B.2 3.0

CO 2 -footprintverslag 2016-H1 3.A B.2 3.0 CO 2 -footprintverslag 2016-H1 3.A.1 3.0 5.B.2 3.0 Een transparante blik op CO 2 Sinds Nederland in 2009 startte met de CO2-prestatieladder is er veel veranderd, zowel om ons heen als bij ons intern. Terwijl

Nadere informatie

CO 2 -footprintverslag A B.1 2.2

CO 2 -footprintverslag A B.1 2.2 CO 2 -footprintverslag 2015 3.A.1 3.0 5.B.1 2.2 Een transparante blik op CO 2 Sinds Nederland in 2009 startte met de CO2-prestatieladder is er veel veranderd, zowel om ons heen als bij ons intern. Terwijl

Nadere informatie

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV 3.A.1-2 1 e halfjaar 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Conform niveau 3 op de CO2- prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013

Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013 Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Van Oord Nederland bv 2013 CO 2 -footprint & voortgang reductiedoelstelling 4.B.2 5.B.1. CO 2 -Presatieladder. edocs#3294765. Van Oord Nederland bv

Van Oord Nederland bv 2013 CO 2 -footprint & voortgang reductiedoelstelling 4.B.2 5.B.1. CO 2 -Presatieladder. edocs#3294765. Van Oord Nederland bv 2013 CO 2-footprint & voortgang behalen reductiedoelstelling Pagina 1 van 17 CO 2 -Presatieladder Van Oord Nederland bv 2013 CO 2 -footprint & voortgang reductiedoelstelling 4.B.2 5.B.1 Van Oord Nederland

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015 CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4 Versie: 1.0, 13-1-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

Inzicht in de Carbon Footprint van GKB Groep B.V. CO2 Prestatieladder niveau 4 over het jaar 2012 en 2013

Inzicht in de Carbon Footprint van GKB Groep B.V. CO2 Prestatieladder niveau 4 over het jaar 2012 en 2013 Inzicht in de Carbon Footprint van GKB Groep B.V. CO2 Prestatieladder niveau 4 over het jaar 2012 en 2013 Datum: 28 maart 2014 Pagina 1 van 8 GKB Groep. CO2 emissie inventaris Inhoudsopgave 1 Over G.K.B.

Nadere informatie

Pon Equipment Rental t/m

Pon Equipment Rental t/m Voortgangsrapportage Pon Rental 2015 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Beschrijving van de organisatie... 3 2.2. Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Van Oord Nederland bv 2013 week1 t/m 26 CO 2 -footprint & voortgang behalen reductiedoelstelling 4.B.2 5.B.1. CO 2 -Presatieladder.

Van Oord Nederland bv 2013 week1 t/m 26 CO 2 -footprint & voortgang behalen reductiedoelstelling 4.B.2 5.B.1. CO 2 -Presatieladder. 2013 wk 1t/m26 CO 2-footprint & voortgang behalen reductiedoelstelling Pagina 1 van 16 CO 2 -Presatieladder Van Oord Nederland bv 2013 week1 t/m 26 CO 2 -footprint & voortgang behalen reductiedoelstelling

Nadere informatie

InAxtion Uitzendgroep B.V. Emissie-inventarisatie 2012 Periodieke rapportage 1 januari t/m 31 december 2012

InAxtion Uitzendgroep B.V. Emissie-inventarisatie 2012 Periodieke rapportage 1 januari t/m 31 december 2012 InAxtion Uitzendgroep B.V. Emissie-inventarisatie 2012 Periodieke rapportage 1 januari t/m 31 december 2012 20131118 Emissie-inventarisatie 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Basisgegevens... 4 2.1

Nadere informatie

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator Goedgekeurd door R. Roffel Operationeel Directeur Datum opgesteld 31-01-2017 1 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2011 Versie 2

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2011 Versie 2 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2011 Versie 2 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl CO2

Nadere informatie

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014 Rapport Managementrapport Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014 KEMA Emission Verification Services B.V. Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem Postbus 9599,

Nadere informatie

Carbon Footprint rapportage 2013. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12

Carbon Footprint rapportage 2013. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12 Carbon Footprint rapportage 2013 Conform ISO 14064-1 Pagina van 12 1 Naam: Carbon Footprint rapportage 2013 conform ISO 14064-1 Documentversie: 1.1 Datum: Maart 2014 Contactpersoon: Arnoud Fokkens, arnoud.fokkens@ziut.nl,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010

Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010 Concept CO2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010 Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 13 september 2010 Referentie 1000110-0107.01 Auteur Corine Koolen Niets uit

Nadere informatie

Emissie-inventarisrapport

Emissie-inventarisrapport Emissie-inventarisrapport CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: S. Gorter Algemeen directeur Naam: M. van Vuuren-Sanders Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Cofely Energy & Infra BV Kamer van

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 3.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 3. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 3 5 Afbakening 3 6 Directe en indirecte GHG-emissies 4 6.1 Berekende

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft

Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft CO2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 21 oktober 2011 Referentie 1000110-0227.2.0 Auteur(s) Richard Fikse (RiF) Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2016 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2016 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2016 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Carbon Footprint rapportage 2014. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12

Carbon Footprint rapportage 2014. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12 Carbon Footprint rapportage 2014 Conform ISO 14064-1 Pagina van 12 1 Naam: Carbon Footprint rapportage 2014 conform ISO 14064-1 Documentversie: 1.1 Datum: Maart 2015 Contactpersoon: Arnoud Fokkens, arnoud.fokkens@ziut.nl,

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014. Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14

CO2-Prestatieladder. Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014. Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14 CO2-Prestatieladder Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014 Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Goedkeuring.1 Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2. Versie: 1.0, 10-7-2015

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2. Versie: 1.0, 10-7-2015 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2 Versie: 1.0, 10-7-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers EMISSIE INVENTARIS 2014 BROUWERS GROENAANNEMERS B.V.

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers EMISSIE INVENTARIS 2014 BROUWERS GROENAANNEMERS B.V. EMISSIE INVENTARIS 2014 BROUWERS GROENAANNEMERS B.V. Scope 1 & scope 2 Datum: 22 juli 2015 0 1. INLEIDING Brouwers Groenaannemers voert in het kader van haar MVO en duurzaamheidbeleid een actief klimaatprogramma

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

Rapportage CO 2 -footprint Theuma

Rapportage CO 2 -footprint Theuma Rapportage CO 2 -footprint Theuma 2012 Datum: April 2013 Status: Eindrapport Betrokkenen: Bart Van Damme Bart Wauters Anouk Walinga Barbara De Kezel Theuma Theuma Theuma Beco 2 INHOUD SAMENVATTING... 4

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Inventaris & reductieplan. Project Krispijn

Inventaris & reductieplan. Project Krispijn Inventaris & reductieplan Project Krispijn Opgesteld door: Kader BV Versie: 1.0 Datum: februari 2015 Inhoud Inleiding... 3 1 Beschrijving project... 4 2 Verantwoordelijkheden... 4 3 Referentieperiode...

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke 4 4 Basisjaar en rapportage 4 5 Afbakening 4 6 Directe en indirecte

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

Periodieke rapportage: PENL 2015-1

Periodieke rapportage: PENL 2015-1 29-10-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Beschrijving van de organisatie... 3 2.2. Verantwoordelijkheden... 3 2.3. Basisjaar... 3 2.4. Rapportageperiode...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl EMISSIE- INVENTARIS 015 -mei 016, www.dehaasmaassluis.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1. Organisatorische grens 3 1.3 Basisjaar 3 1.4 Wijziging berekening ten opzichte van 014 3 1.5

Nadere informatie

LINCON HEEFT NU OOK EEN GEVERIFIEERDE CO 2 FOOTPRINT!

LINCON HEEFT NU OOK EEN GEVERIFIEERDE CO 2 FOOTPRINT! LINCON HEEFT NU OOK EEN GEVERIFIEERDE CO 2 FOOTPRINT! Omschrijving Lincon BV Lincon is een ingenieursbureau met zijn wortels in de wereld van beton en betonconstructies. Het bedrijf bestaat al ruim 15

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

Carbon Footprint rapportage

Carbon Footprint rapportage Carbon Footprint rapportage code: B1408 Carbon Footprint rapportage conform ISO 14064-1 t.b.v. de CO2-prestatieladder ABT bv Verantwoordelijk : L. te Laak Versie : 1 Datum : 25 oktober 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 18 2 Beschrijving van de organisatie 18 3 Verantwoordelijke 18 4 Basisjaar en rapportage 19 5 Afbakening 19 6 Directe

Nadere informatie

Datum 18/03/2015 19/03/2015 Revisie 00 01 Opm. Basis Opname Bergen-op-Zoom

Datum 18/03/2015 19/03/2015 Revisie 00 01 Opm. Basis Opname Bergen-op-Zoom Page 1 of 13 Datum 18/03/2015 19/03/2015 Revisie 00 01 Opm. Basis Opname Bergen-op-Zoom 1 Inleiding Het objectief van Jan De Nul Group is om in 2015 de energy efficiency van onze activiteiten met minimaal

Nadere informatie

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 Referentie : CO 2 prestatieladder 2.2-3.A.1 Revisie : 2.0 (correcties op 1.0) Datum : 20150901 Status : Definitief Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. Datum 9-3-2016 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 1e helft 2010

Carbon Footprint Analyse 1e helft 2010 CO2-inventarisatie Carbon Footprint Analyse 1e helft 2010 Opdrachtgever HEVO B.V. Project 1000110 Datum 8 november 2010 Referentie 1000110-0162.2.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport over 2016 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2 Opgesteld volgens de eisen van ISO en Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport over 2016 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2 Opgesteld volgens de eisen van ISO en Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport over 2016 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en Greenhouse Gas Protocol 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport over 2016 Pagina 1 van 10 Inhoud

Nadere informatie

Versie 1.0 d.d. 01-04-2014. 3.A.1 CO 2 -Emissie-inventaris scope 1 en 2 2013

Versie 1.0 d.d. 01-04-2014. 3.A.1 CO 2 -Emissie-inventaris scope 1 en 2 2013 Versie 1.0 d.d. 01-04-2014 3.A.1 CO 2 -Emissie-inventaris scope 1 en 2 2013 P a g i n a 2 Inleiding Voor u ligt de CO 2 -emissie-inventaris (Carbon Footprint) rapportage voor scope 1 en 2 van Martens en

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar)

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Dit document bevat: - De uitgewerkte actuele emissie inventaris 2009 o de analyse van de emissie inventaris

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 1e helft

Carbon Footprint Analyse 2014 1e helft CO-2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2014 1e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 18 september 2014 Referentie 1000110-0453.1.0 Auteur(s) Richard Fikse (RiF) Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

CO2 footprint. 2011 InTraffic

CO2 footprint. 2011 InTraffic CO2 footprint 2011 InTraffic Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 17/2/2011 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 22/2/2012 Marije de Vreeze Gegevens CO2 footprint 0.3 13/3/2012 Marije de

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport 2011 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1. Versie: 1.0, 14-4-2015

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1. Versie: 1.0, 14-4-2015 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1 Versie: 1.0, 14-4-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e halfjaar 2012. Interne CO 2 -rapportage in het kader van de CO 2 -Prestatieladder

Periodieke rapportage 2 e halfjaar 2012. Interne CO 2 -rapportage in het kader van de CO 2 -Prestatieladder Periodieke rapportage 2 e halfjaar 2012 Interne CO 2 -rapportage in het kader van de CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisgegevens... 4 1.1 Beschrijving van de organisatie... 4 1.2

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

1 van 10. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014

1 van 10. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014 1 van 10 Periodieke rapportage: CO2 Rapportage 2014 eerste helft Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014 2 van 10 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 1e helft

Carbon Footprint Analyse 2012 1e helft Concept CO 2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2012 1e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 15 oktober 2012 Referentie 1000110-0336.0.1 Auteur(s) HEVO B.V.-> de heer ir. R. Fikse

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 2e helft

Carbon Footprint Analyse 2014 2e helft CO 2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2014 2e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 17 maart 2015 Referentie 1000110-0496.3.1 Auteur(s) Richard Fikse (RiF) Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

INVENTARISATIE CO 2 EMISSIE 2012

INVENTARISATIE CO 2 EMISSIE 2012 2012 Versie 1.0 Datum: 3 MEI 2013 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2014 TBI Infra B.V. Barendrecht, 29 juni 2015

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2014 TBI Infra B.V. Barendrecht, 29 juni 2015 Rapport Managementrapport Verificatie emissie inventaris 2014 TBI Infra B.V. Barendrecht, 29 juni 2015 DNV GL Business Assurance B.V. Zwolseweg 1, 2994 LB Barendrecht Postbus 9599, 3007 AN Rotterdam Tel.:

Nadere informatie

Periodieke rapportage: Verachtert Nederland

Periodieke rapportage: Verachtert Nederland 1 van 14 Periodieke rapportage: Verachtert Nederland Periode: 1 januari t/m 31 december 2012 2 van 14 Inhoudsopgave Naam 7.3 ISO 140641 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2015-1

Voortgangsrapportage 2015-1 23-11-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Beschrijving van de organisatie... 3 2.2. Verantwoordelijkheden... 3 2.3. Basisjaar... 3 2.4. Rapportageperiode...

Nadere informatie

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M.

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M. Periodieke rapportage januari - juni 2013 CO₂ prestaties Rijssen, maart 2014 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1

Nadere informatie

Periodieke rapportage - H1 2012

Periodieke rapportage - H1 2012 Periodieke rapportage - H1 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4

Nadere informatie

Rapport 16 oktober 2014

Rapport 16 oktober 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 AANEMINGSBEDRIJF VAN DER ZANDEN BV EN VAN DER ZANDEN MILIEU BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport 16 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

1 van 13. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013

1 van 13. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 1 van 13 Periodieke rapportage: Rental 2013 Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Footprint 2014 Rollecate Groep Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien Handtekening Juni 2015 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. R. van t Hull AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 H2

Periodieke rapportage 2016 H2 Periodieke rapportage 2016 H2 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie