Investeren in de bouw zo bespaart u op bedrijfsmiddelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeren in de bouw zo bespaart u op bedrijfsmiddelen"

Transcriptie

1 Investeren in de bouw zo bespaart u op bedrijfsmiddelen

2 2 Colofon Algemene contactgegevens: ABN AMRO Lease N.V. Franz Lisztplantsoen JG Utrecht Postbus GD Utrecht Telefoon: (030) Website: Deze publicatie is een samenwerking van: ABN AMRO Lease N.V. Fokko Jansma Equipment Specialist Telefoon: (030) ABN AMRO Bank N.V. Sjoerd Zeijlemaker Sector Analist Bouw Telefoon: (06) Madeline Buijs Sector Econoom Bouw en Onroerend Goed Telefoon: (020) Disclaimer De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO Lease betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO Lease, noch functionarissen van ABN AMRO Lease dan wel door haar ingeschakelde derden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. ABN AMRO Lease, maart 2015 Deze publicatie is alleen bedoeld voor eigen gebruik. Het gebruik van tekstdelen en/of cijfers is slechts toegestaan indien de bron duidelijk wordt vermeld. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van deze publicatie is niet toegestaan, behalve indien hiervoor vooraf schriftelijke toestemming voor is verkregen van ABN AMRO Lease. Teksten zijn afgesloten op 9 maart 2015.

3 3 Besparen op uw bedrijfsmiddelen Inzicht is de basis voor elke investering Het economisch herstel is nog pril, de marktomstandigheden grillig. Inzicht krijgen in uw kosten is cruciaal bij het nemen van een investeringsbeslissing. Weet u bijvoorbeeld wat de kosten per draaiuur zijn van uw machinepark? En hoe u hierop kunt besparen? Het maken van investeringskeuzes Om goede investeringskeuzes te maken is inzicht in uw kosten belangrijk. Een belangrijk hulpmiddel bij het maken van dergelijke keuzes, is het helder krijgen van uw Total Cost of Ownership. De Total Cost of Ownership (TCO) is een benaderingswijze voor het inzichtelijk maken van alle kosten die gerelateerd zijn aan de aanschaf en het gebruik gedurende de economische levensduur van ingekochte bedrijfsmiddelen. Met inzicht in uw TCO kunt u: Bepalen of een investering economisch rendabel is door de totale kosten in kaart te brengen en af te zetten tegen de opbrengsten van de investering. Verschillende investeringen vergelijken door te kijken naar alle kosten tijdens de economische levensduur in plaats van slechts naar de aanschafkosten. Om goede investeringskeuzes te maken is inzicht in uw kosten belangrijk Met dit inzicht, wordt u zich bewust van de werkelijke kosten per draaiuur. En met het helder krijgen van uw TCO, kunt u besparen op uw bedrijfsmiddelen. Frank Stienstra Algemeen directeur ABN AMRO Lease N.V.

4 4 Inzicht in uw TCO Inzicht is de basis voor elke investering. In deze snel veranderende bouwwereld stelt u zichzelf geregeld de vraag: hoe houd ik zicht op de kosten, hoe kan ik besparen op mijn bedrijfsmiddelen? Het startpunt om deze cruciale vraag te beantwoorden, is het helder krijgen van de verschillende elementen waaruit uw TCO is opgebouwd. Kosten per draaiuur In de grafiek hiernaast staat een voorbeeld van de TCO van een wiellader. Het is een cirkeldiagram die is opgebouwd uit verschillende elementen. Elk element staat voor een percentage van de kosten per draaiuur. Grote kostenposten in dit voorbeeld zijn loonkosten (30%), brandstofkosten (24%), aanschaf van de machine (17%) en slijtdelen (15%). Samen omvat dit 80% van de kosten per draaiuur. Hoe de kosten precies uitkomen, hangt af van de variabelen. En dan kan het best wat uitmaken of u een oude machine heeft die is afgeschreven maar nog inzetbaar is of dat u een nieuwe machine heeft staan die aan alle huidige eisen voldoet. In het voorbeeld van deze wiellader zijn de percentages gebaseerd op de volgende variabelen: 30% 9% 2% 3% 15% 24% 17% aanschafkosten: euro levensduur: 5 jaar restwaarde: 20% verzekeringspremie: 1,6% loonkosten machinist per jaar: euro brandstofverbruik: 12 liter per uur brandstofkosten: 1,35 per liter lease rente: 5% draaiuren per jaar: totaal aantal uren: Aanschaf machine Brandstofkosten Loonkosten Onderhoud en reparatie Verzekering Rente kosten Slijtdelen Aan dit fictieve rekenvoorbeeld kunnen geen rechten ontleend worden.

5 5 Inzicht in uw TCO helpt u om bewustere keuzes te maken Wie inzicht heeft in zijn TCO kan precies zien op welke onderdelen eventueel bespaard kan worden. Zo valt op dat de aanschafkosten in dit voorbeeld slechts 17% vormen van de totale kostprijs. En hoeveel zin heeft het om uit besparingsoverwegingen al het onderhoud en de reparaties zelf te doen als dit maar 8-10% uitmaakt van een draaiuur? Dan kunt u in de meeste gevallen beter besparen op brandstof, wat bijna een kwart van de TCO uitmaakt. Een graafmachine die minder diesel per draaiuur verbruikt, levert dan al snel een hogere besparing op. Spelen met variabelen Meten is weten en dat draagt ertoe bij dat ondernemers bewustere keuzes kunnen maken bij de aanschaf van nieuwe machines. Door te spelen met de TCO-variabelen kan bijvoorbeeld duidelijk worden dat een forse investering nu meer rendabel is, omdat daarmee op langere termijn wordt bespaard. Of het laat zien dat vervanging van een oude machine door een moderne machine kostprijsverlagend is, doordat je scherper kunt offreren in bijvoorbeeld openbare aanbestedingen. Maar welke ontwikkelingen spelen er in uw markt en in uw sector, die uw TCO beïnvloeden? En waarom is inzicht in hoe u met de variabelen kunt spelen, belangrijker dan ooit?

6 6 Nu de mist van de Ontwikkeling bouwproductie en investeringen Bron: CBS crisis optrekt, wordt de bouwsector geconfronteerd met een nieuwe economische realiteit. Een realiteit waar herstel zichtbaar is. Maar ondernemers blijven vooralsnog voorzichtig als het om investeren gaat groei in % (joj) 2012kw1 2012kw3 2013kw1 2013kw3 2014kw1 2014kw3 Investeringen in gebouwen Investeringen in gww Bouwproductie Economisch beeld Herstel bouwsector begint vorm te krijgen Groeiverwachting Nederland en bouw De bouwwereld is door de crisis veranderd. Er zijn minder grote bouw projecten en minder investeringen door de overheid. De bouw is één van de sectoren waar de meeste banen verloren zijn gegaan, de marges van bouwbedrijven zijn zeer laag en omzetten zijn sterk afgenomen. Gelukkig zijn er over de gehele breedte van de Nederlandse economie tekenen van herstel. Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht voor 2015 een groei van 1,6% en voor 2016 een groei van 2,1%. De bouwsector is voor circa 97% afhankelijk van de binnenlandse markt. Het is daarom voor de bouw belangrijk dat de bedrijfsinvesteringen aantrekken en dat de consumptie inmiddels ook de eerste tekenen van herstel begint te vertonen. Voor de bouwsector verwacht het Economisch Bureau van ABN AMRO in 2015 een groei van 2% en in 2016 een groei van 3,5%. Voorlopende indicatoren, zoals het aantal afgegeven vergunningen en de orderportefeuille van bouwers, geven aan dat verder herstel te verwachten is. Ook het feit dat de woningmarkt in de lift zit, draagt daar aan bij: het aantal woningtransacties stijgt sterk en de prijzen stijgen licht. Groeiverwachting per branche verschilt De groei van de bouwsector vertaalt zich niet even sterk in alle branches van de bouw. De woningbouw herstelt snel. De utiliteitsbouw en grond-, weg-, en waterbouw (gww) laten bescheidener herstel zien. De gww blijft last houden van overheids bezuinigingen waardoor de gww bescheiden groeit in 2015 en Uiteindelijk verwachten we dat de gww-productie in 2015 met 0,5% en in 2016 met 1,5% stijgt. De groei is vooral afkomstig van gww-bouwers die voor het bedrijfsleven bouwen. Wij verwachten dat de utiliteitsbouw zowel in 2015 als 2016 met 2% groeit. De vooruitzichten zijn vooral voor de bouw van industriële gebouwen en gebouwen voor opslag goed.

7 7 Sectorbeeld Nieuwe werkelijkheid en de invloed op uw bedrijfsmiddelen Niet alleen de (macro)economische omgeving speelt een rol bij de vraag: passen mijn bedrijfsmiddelen en financieringsoplossingen nog bij de vragen van deze tijd. De wereld op en rond de bouwplaats is veranderd, opdrachtgevers stellen andere eisen en duurzaamheid is van een trend de norm geworden. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op uw bedrijfsvoering én op uw TCO. Een trend binnen de bouwsector is de toegenomen vraag naar herontwikkeling in de binnenstad, met name in de Randstad. Leegstaande kantoren op B-locaties krijgen bijvoorbeeld een nieuwe bestemming als studenten- en starterswoningen. Herontwikkeling en kleinschalig bouwen in binnensteden is dus een kans. Maar het vereist wel een andere manier van werken. De bouwlocatie is een bestaand pand; in plaats van het bouwrijp maken van bouwgrond heb je te maken met een bouw locatie op postzegelformaat. Een sterk opkomende oplossing voor de nieuwe bouwplaatsen is het gebruik van prefab bouwmaterialen. Door te bouwen met voorgefabriceerde betonelementen, kunnen bouwers de logistiek rondom de bouw locatie aanpassen. Zo wordt het aantal bewegingen gereduceerd, waarmee de CO2-uitstoot en de geluidsoverlast voor de omgeving beperkt blijven. Bovendien leidt deze vorm van bouwen tot de ontwikkeling van flexibele en zuinige machines die wellicht een goede vervanging zijn binnen uw machinepark. Onderscheidend vermogen Ook nemen aannemers in hun bouwplannen steeds vaker het concept circulair bouwen mee (https://insights.abnamro.nl/ circulair-bouwen-het-fundament-onder-een-vernieuwde-sector). Daarbij wordt gebouwd met het oog op toekomstige bestemming of recycling van grondstoffen. Duurzaamheid is de norm geworden

8 8 Zo wordt een kantoorpand aan het eind van de economische levensduur bijvoorbeeld omgebouwd tot hotel. Of het wordt gesloopt, waarbij de materialen niet weggegooid worden, maar hergebruikt als nieuwe grondstoffen. Daardoor ontstaat er een gesloten kringloop waarbij grond- en bouwstoffen niet verloren gaan. Bouwbedrijven kunnen zich, in een sterk concurrerende markt, onderscheiden door concepten aan te bieden waarin rekening is gehouden met deze kringloop. Duurzaamheid loont Geschetste ontwikkelingen sluiten aan bij de wens van opdrachtgevers om duurzaam te bouwen. Gemeenten en provincies, maar ook private partijen stellen bepaalde eisen aan projectontwikkelaars. De aanbesteding verschuift van een klassieke aanbesteding op prijs, naar aanbestedingen waarbij steeds meer gekeken wordt naar zaken als overlast voor de omgeving, materiaalgebruik, energieverbruik, geluidsoverlast, logistiek en CO2-uitstoot. Bedrijven die aantonen dat hun CO2-footprint (de milieumaat voor het bedrijfsleven) goed is, kunnen dat mee nemen in hun offerte. Het hebben van een lage CO2-uitstoot leidt, in vergelijking met een bedrijf met een hoge uitstoot, tot een positieve beoordeling van de opdrachtgever. Duurzaamheid loont ook bij het behalen van de EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) bij publieke aanbestedingen doordat er rekening wordt gehouden met de CO2-Prestatieladder (http://www.co2-prestatieladder.nl). Opdrachtgevers die CO2-Prestatie ladder inzetten, belonen bedrijven die CO2 reductie serieus nemen met een fictieve korting op de inschrijfprijs. Redenen genoeg dus om met de duurzaamheidsbril op naar uw bedrijfs middelen te kijken: moet ik nu (her)investeren om straks de meeste besparingen én het beste rendement te realiseren? Scherp offreren Een belangrijk aspect bij het maken van een offerte is een helder overzicht van de kosten die u als ondernemer heeft bij de inzet van een machine of machinepark. Veel bedrijven zijn zich er niet van bewust wat één draaiuur in werkelijkheid kost. En dus wat de prijs is die minimaal moet worden berekend voor een draaiuur en waarover de ondernemer nog een marge moet berekenen voor winst en herinvesteringkosten om tot een uiteindelijke verkoopprijs per draaiuur te komen. Veel ondernemers baseren hun uurprijs op het tarief dat gangbaar is in de markt zonder naar de eigen specifieke situatie te kijken. Om scherper te kunnen offreren is het belangrijk om, naast inzicht in uw TCO, uw kostprijs per draaiuur te verlagen.

9 9 Kosten per draaiuur verlagen De belangrijkste variabelen uitgelicht Overall geldt voor de gehele sector dat de marktomstandigheden na de kredietcrisis drastisch anders zijn dan daarvoor. Dat brengt nieuwe kansen en uitdagingen met zich mee. Om kansen te benutten heeft u ruimte nodig; ruimte om te ondernemen. En die ruimte heeft voor een groot deel te maken met liquiditeit. Waar kan ik kosten besparen en welke financieringsvormen zijn voor mijn bedrijf het meest geschikt? Zoals aangetoond, gaat het om veel meer dan alleen de aanschafkosten. Want wat kost een machine u bijvoorbeeld als het gaat om brandstofverbruik of loonkosten? Uitgelicht: brandstofverbruik Zoals in de TCO-diagram staat weergegeven, is brandstof een substantieel onderdeel van de kostprijs. Brandstofkosten bewegen sterk mee met factoren waar u enerzijds geen invloed op kunt uitoefenen en waar u anderzijds wel degelijk sturing aan kunt geven. Grofweg een kwart van de kosten per draaiuur van een machine komt voor rekening van brandstof. De hoogte van brandstofkosten is voor een deel afhankelijk van externe factoren. Zo wordt er sinds 1 januari 2013 één enkel accijnstarief voor diesel gehanteerd. Tot deze datum konden ondernemers nog volop profiteren van rode diesel waarop een laagbelast tarief gold. Met het schrappen van die regeling is de accijns voor niet gekentekende voertuigen en werkmaterieel in één klap met 18 cent per liter gestegen. Een andere factor die van belang is op het onderdeel brandstofkosten, is de olieprijs. In de afgelopen periode is de olieprijs sterk gedaald, maar de ervaring leert dat de prijs van brandstof toch een substantiële kostenpost blijft.

10 10 Flinke besparing Het grote aandeel van brandstofkosten in de TCO daagt de ondernemer uit om juist daar naar besparingen te zoeken. Een niet onbelangrijke bijdrage aan het verlagen van uw TCO, is het (bij)scholen van uw medewerkers. Via een programma als Het Nieuwe Draaien (http://www.bmwt.nl/files_content/ NM%20factsheet%20Het%20Nieuwe%20Draaien% pdf), gericht op het slimmer bedienen van bouwmachines, zijn flinke besparingen mogelijk. Daarnaast is er de overweging om te investeren in een nieuwe machine. Een machine die per draaiuur minder diesel verbruikt omdat deze door gebruikmaking van nieuwe technieken en brandstofbesparende opties nu eenmaal zuiniger is. Maar wat als u een prima functionerende oude machine heeft die volledig is afgeschreven en waarvan het onderhoud volledig in eigen huis gebeurt? Op het eerste gezicht lijkt het voordelig om deze machine te blijven gebruiken. Maar is dat ook altijd zo? Zuiniger door nieuwe technieken Uitgelicht: brandstofkosten Stel de oude machine verbruikt 12,5 liter diesel per draaiuur, terwijl een nieuwe machine per draaiuur slechts 10,5 liter diesel verbruikt. Bij een eindurenstand van draaiuren op jaarbasis scheelt dat uitgaande van een dieselprijs van 1,35 euro per liter bijna euro. Op korte termijn is investeren in een nieuwe machine wellicht zwaar voor de portemonnee, maar op langere termijn levert het dus een flinke besparing op. Oude machine Nieuwe machine Brandstofkosten

11 11 Uitgelicht: aanschafkosten Tegenover de te boeken winst door brandstofbesparingen, staat de niet geringe stijging van de aanschafwaarde van veel machines. De kostenstijging van machines wordt veroorzaakt door de kosten van montage van additionele systemen om te kunnen voldoen aan strengere milieu- en emissie-eisen. Zo moeten in Europa alle non-road machines sinds 1 januari 2015 voldoen aan zogenaamde Stage 4/Tier 4f-regels. Dit zijn strenge eisen, opgesteld door de Europese commissie, voor motoren die gebruikt worden in nieuw geleverd non-road mobile equipment. Deze eisen zijn de afgelopen jaren gradueel strenger geworden. Met ingang van 1 januari 2015 is de voorlopig strengste norm bereikt, geldend voor alle machines boven de 56 kw. De mening van ABN AMRO Lease is dat de strenge Europese milieueisen na verloop van tijd de norm worden in de rest van de wereld. Ook hier zal de adaptieve exportmarkt zijn weg weten te vinden. In de tussentijd zullen producten naar verwachting zogenaamde conversions kits samenstellen. Een conversion kit is een speciale (motor)ombouwset. Met deze conversion kits wordt de inzet van machines mogelijk in landen waar de eisen lager zijn, maar waar de kennis van de techniek en de kwaliteit van de brandstof ook minder is. Daarom is er naar verwachting weinig impact op de inruilwaarde van de machine en loont het wel degelijk om te investeren in deze nieuwe machines; het levert uiteindelijk een lagere TCO op door een bestendige restwaarde. De nieuwe eisen zorgden in de afgelopen jaren voor een stijging van de aanschafwaarde variërend tussen de 10% en 15%, los van de jaarlijkse inflatie. Net als in de periode rond 2000 bestaat er in de markt scepsis over de aanschaf van nieuwe machines. Destijds kwamen er machines op de markt voorzien van nieuw ontwikkelde elektronica. Het verwachte waardeverloop van die machines leverde veel onduidelijkheid op. Achteraf bezien bleek dit koudwatervrees. De exportmarkt was goed in staat deze machines te kunnen repareren waardoor vraag en afzet van gebruikte machines gegarandeerd bleef. Toch hebben veel ondernemers nu dezelfde koudwatervrees ten aanzien van de nieuwe generatie schone machines. Deze terughoudendheid komt voort uit het vraagstuk of deze nieuwe technieken wel te gebruiken zijn in landen waar de technische kennis en de kwaliteit van de brandstof niet op een vergelijkbaar niveau als de meeste Westerse landen zijn. Oude machine + Nieuwe machine: 15 tot 20 procent duurder Conversion kit = een goede restwaarde en een lagere TCO in totaal Aanschafkosten

12 12 Voordeel in loonkosten en concurrerend vermogen Uitgelicht: loonkosten In Nederland zijn de loonkosten relatief hoog en daar zal ook niet snel verandering in komen. Toch is er een aantal knoppen waaraan u kunt draaien om de loonkosten te beïnvloeden. Een nieuwe machine kan ook zorgen voor lagere loonkosten. Een voorbeeld: als u een tiltrotator aanschaft om aan een graafmachine te koppelen dan investeert u tot euro. Maar deze investering verdient zichzelf snel terug omdat u in plaats van twee of drie werknemers nog maar één werknemer op dezelfde klus zet. Met de hoge loonkosten in Nederland kan dit al snel voordeel opleveren voor uw TCO en daarmee uw concurrerend vermogen. Daarnaast ziet ABN AMRO Lease een toename van de financiering van midi-machines. Deze machines zijn meer geschikt voor omgevingen waar een beperkte bewegingsvrijheid is. Een voordeel van de inzet van dit type machine is dat u niet alleen op de brandstofkosten bespaart, kijkend naar de kleinere machine en motor, maar dat uw totale investering kleiner is dan bij een conventionele grotere machine. U bespaart namelijk ook op aanschafkosten en onderhoudskosten, terwijl er nagenoeg een vergelijkbaar uurtarief gehanteerd wordt voor beide typen machines. Aangezien dit belangrijke elementen zijn bij de totstandkoming van de kosten per draaiuur van uw machinepark, is het voor u interessant om hier rekening mee te houden. Loonkosten Oude machine Nieuwe machine

13 13 Uitgelicht: slijtkosten, reparatie- en onderhoudskosten en verzekeringskosten De kosten voor slijtage, reparatie en onderhoud en verzekeringen zijn als afzonderlijke posten relatief klein, maar samen vertegenwoordigen ze een aanzienlijk deel van uw TCO. Nieuw materieel zorgt voor lagere onderhoudskosten (TCOelement reparatie en onderhoud) en kan tot lagere verzekeringslasten binnen de TCO leiden. Als u een reparatie- en onderhoudscontract afsluit bij uw leveranciers, weet u gedurende de gehele levenscyclus van uw machine(park) wat daarvan de kosten zijn en zo komt u niet voor verrassingen te staan. Een dergelijk full-service contract heeft bovendien als voordeel dat u op bepaalde verzekeringen kunt besparen: WA-Casco met kabel- en leidingschade is vaak voldoende. Een zogenaamde eigen gebrek verzekering is dan niet langer noodzakelijk. Dit maakt sturing op uw TCO eenvoudiger, omdat u niet voor onverwachte hoge uitgaven komt te staan als gevolg van ongeplande stilstand. Besparen op vervanging van onderdelen kan ook door uw personeel een (opfris)cursus te laten volgen, waardoor banden slijtage of slijtage van bakmessen beperkt wordt. Het maken van investeringskeuzes ABN AMRO Lease helpt u graag met het maken van de juiste investeringskeuzes. Het inzicht dat de TCO biedt, koppelen we aan uw financieringsvraag en onze kennis van bedrijfsmiddelen en leaseproducten. Met als resultaat een financieringsadvies dat past bij uw onderneming en uw specifieke situatie. Of u nu een startende ondernemer bent of een gevestigde onderneming. Oude machine Nieuwe machine Onderhoud en reparatie Verzekering Slijtdelen

14 14 Leasen biedt ruimte voor ondernemen Het is niet veel ondernemers gegeven om, na jaren van crisis, nieuwe bedrijfsmiddelen uit eigen vermogen te financieren. Toch: wie nu niet investeert, loopt een grote kans aanstaande groei mis te lopen. Leasing biedt door z n flexibiliteit ondernemers in de snel veranderende bouwsector de ruimte om te ondernemen. De leaseconstructies van ABN AMRO Lease sluiten aan bij uw wensen en situatie en helpen u om duurzame resultaten te realiseren voor uw onderneming en uw opdrachtgevers. Uitgebreide kennis van bedrijfsmiddelen Bij leasen is de financiering direct gekoppeld aan het bedrijfsmiddel, waardoor 100% financiering mogelijk is. ABN AMRO Lease kan u adviseren bij het maken van de juiste investeringskeuzes door onze uitgebreide kennis van bedrijfsmiddelen te koppelen aan een passende financieringsoplossing. Het grote voordeel van lease is dat u uw investering koppelt aan de cash-flow die de investering genereert. De flexibiliteit van lease ligt namelijk besloten in allerlei variaties in de looptijd van het contract en in de wijze waarop de financieringslasten kunnen worden verdeeld over die looptijd. Hierdoor hoeft u uw investering niet in een keer te doen en behoudt u zowel een gezonde liquiditeitspositie als kredietruimte bij de bank. Van bezit naar gebruik Leasing kan met recht een uiterst moderne financieringsvorm genoemd worden. Duurzaam ondernemen wordt ondersteund omdat de financiering niet afhankelijk is van kortetermijnontwikkelingen, zoals een fluctuerende rentestand of onzekerheid over de beschikbaarheid van bancair krediet. Leasing sluit aan bij de trend naar off-balance financiering: bij nieuwe generaties ondernemers heeft het bezit van bedrijfsmiddelen geen prioriteit; het gaat om het gebruik. Verschillende verhuurbedrijven spelen in op de trend van bezit naar gebruik en bieden veelal machines aan zonder machinist. Een ander voorbeeld is de website Entreeding.com (http://www.entreeding.com). Dit is een digitaal MKB-platform voor onder meer inhuur en verhuur van materieel inclusief personeel. Parallel aan deze beweging is er een verschuiving van grote langlopende, vaak meerjarige klussen en projecten naar kleinere, kortdurende projecten. Beide ontwikkelingen leiden tot een toename van de belangstelling voor huren of leasen.

15 15 Flexibiliteit Flexibiliteit is het voornaamste kenmerk van lease. Gezien de grote variatie aan leasevormen is het zonder meer mogelijk een passende financieringsoplossing te bieden die naadloos aansluit bij de karakteristieken van uw onderneming. Bij financiële lease bent u als ondernemer economisch eigenaar, terwijl de leasemaatschappij juridisch eigenaar is. Bij deze leasevorm staat de waarde van het bedrijfsmiddel bij de onderneming op de balans en kunt u er ook op afschrijven. Bij operationele lease staat het bedrijfsmiddel bij de leasemaatschappij op de balans (off-balance financiering). Hierdoor zijn betere balansverhoudingen mogelijk en loopt u geen risico op waardevermindering van de bedrijfsmiddelen. Het grote voordeel van lease is dat u uw werkkapitaal niet onnodig hoeft aan te spreken waardoor het beschikbaar blijft voor verdere groei van uw onderneming. Zo blijft u goed gepositioneerd om direct te anticiperen op kansen in de markt. De financiering is afgestemd op de economische levensduur van het bedrijfsmiddel. Betaling komt in vaste maandelijkse termijnen en kan bovendien fiscaal aantrekkelijk zijn. Voordelen van lease op een rij: U heeft de keus om de bedrijfsmiddelen tot 100% te financieren. Hierdoor blijft uw werkkapitaal onaangetast. Bij ABN AMRO Lease kunt u, dankzij flexibele betaalschema s, uw investering afstemmen op uw cashflow. U heeft keuzevrijheid van leverancier. U kunt zelf uw machine samenstellen met de fabrikant. De financiering is afgestemd op de economische levensduur van het bedrijfsmiddel. Gelijke maandtermijnen, dus overzichtelijke kosten per maand. Benutting van de eventuele aanwezige fiscale voordelen. Door relatief korte looptijden sneller mogelijkheid tot moderniseren. Kortom, als u als ondernemer geen eigen kapitaal kunt of wilt vrijmaken voor de aanschaf van een nieuwe machine, is financiering middels lease een goede optie. U spreekt uw werkkapitaal niet aan terwijl u toch een (her)investering doet in uw machinepark. Door gelijke maandelijkse termijnen, weet u precies waar u aan toe bent. Partners in business ABN AMRO Lease onderscheidt zich in de markt door de combinatie van gedegen sectorkennis met gedetailleerde kennis over lease en assets. De adviseurs van ABN AMRO Lease kennen de bouwsector en de bedrijfsmiddelen. Samen met u bekijken zij, met uw bedrijfsdoelstelling als uitgangspunt, waar voor u de variabelen in uw TCO zitten en welke leaseconstructies en maatwerkoplossingen optimaal zijn voor uw investeringsbehoefte. Daarnaast wordt het verschil gemaakt doordat de nadruk wordt gelegd op samenwerking met partners; of dat nu u als ondernemer, of leveranciers, verzekeraars, handelaren of consultants zijn.

16

Investeren in metaalbewerkingsmachines. low volume, high mix & high complexity

Investeren in metaalbewerkingsmachines. low volume, high mix & high complexity Investeren in metaalbewerkingsmachines low volume, high mix & high complexity 2 De juiste financiering voor uw onderneming De metaalindustrie in Nederland bestaat uit een kleine 10.000 bedrijven. De totale

Nadere informatie

BIMmen. in de bouw. Sectorbrede opzet vergroot impact

BIMmen. in de bouw. Sectorbrede opzet vergroot impact BIMmen in de bouw Sectorbrede opzet vergroot impact BIMmen in de bouw 1. Inleiding 3 Onderzoeksopzet. 3 Bouwbrede kansen voor BIM onderbouwd. 3 Langetermijnvoordeel en directe winst. 3 Kwestie van lange

Nadere informatie

introductie rentemanagement

introductie rentemanagement introductie rentemanagement rentemanagement Rentemanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. De vermogensmarkt 1.2. De rente 1.3. Wat bepaalt de rente? 1.4. Rentemanagement 2

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen. Autolease op weg naar 2020

ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen. Autolease op weg naar 2020 ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen Autolease op weg naar 2020 Colofon Auteur Max Erich ING Economisch Bureau max.erich@ing.nl Redactieraad Arjan Chrispijn ING Lease arjan.chrispijn@ing.nl

Nadere informatie

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Leasing en factoring: kansrijke financieringsinstrumenten Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Tommy Span MSc. Johan Snoei MSc. Lia Smit Zoetermeer, 21 januari 2013 ISBN:

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

transport en logistiek

transport en logistiek sectormonitor transport en logistiek oktober 2011 > ABN AMRO verwacht lagere omzetgroei Transport en Logistiek 1 Sector Monitor Transport & Logistiek Macro economisch beeld 2 Sector Transport en Logistiek

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I INHOUDSOPGAVE Voorwoord Bedrijfskunde 6 1 Als je bedrijf je leven is 6 2 Vakmanschap en ondernemerschap van de opvolger 7 3 Is de overdrager

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN 20 JAAR FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN INHOUD 16 4 Interview Mark van Rijmenam 1996 2001 2008 2015 10 6 MILESTONES Interview

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Visi e op s ector o s n in 2014 2

Visi e op s ector o s n in 2014 2 ansport Agrarische producten Supermarkten Akk Chemie ING Economisch Utiliteitsbouw Bureau Binnenvaart Voedingsmidd estelijke Visie gezondheidszorg op sectoren Notariaat Rubber en ku ten & Fruit Restaurants

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

MKB NAAR EEN STERKER MKB

MKB NAAR EEN STERKER MKB MKB 2025 NAAR EEN STERKER MKB Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Liesbeth Berns ING Marketing Zakelijk liesbeth.berns@ing.nl Marcel Peek ING Economisch

Nadere informatie

hoe eigen rijder worden? vakbekwaam verder

hoe eigen rijder worden? vakbekwaam verder hoe eigen rijder worden? vakbekwaam verder Eigen rijder worden, ZPP er transport & de nieuwe WWG Hieronder wil ik je een eerste overzicht geven van wat je te wachten staat als eigen rijder of als je als

Nadere informatie

LEIDT TOT SUCCES UIT DE PUT? op naar 2010! Eindejaarstips: De werknemer als menselijk bedrijfskapitaal

LEIDT TOT SUCCES UIT DE PUT? op naar 2010! Eindejaarstips: De werknemer als menselijk bedrijfskapitaal december 2009. editie 8. jaargang 3 Kees Koopman Transport BV Opmeer SLIM INVESTEREN LEIDT TOT SUCCES De werknemer als menselijk bedrijfskapitaal Ondernemers spreken: KOMT DE BOUW WEER UIT DE PUT? Eindejaarstips:

Nadere informatie

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Energiebesparing in bestaand vastgoed Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Colofon en contactgegevens Auteur Thijs Geijer ING Economisch Bureau

Nadere informatie

Stappen vooruit in credit management Verplichte invoering van één Europees betalingssysteem (SEPA) biedt bedrijven ook kansen

Stappen vooruit in credit management Verplichte invoering van één Europees betalingssysteem (SEPA) biedt bedrijven ook kansen Trends in werkkapitaal Stappen vooruit in credit management Verplichte invoering van één Europees betalingssysteem (SEPA) biedt bedrijven ook kansen Door een combinatie van schaarser werkkapitaal en grotere

Nadere informatie