Séance du Conseil communal du 16/12/2013. Zitting van de Gemeenteraad van 16/12/2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Séance du Conseil communal du 16/12/2013. Zitting van de Gemeenteraad van 16/12/2013."

Transcriptie

1 P.V. 11 ADMINISTRATION COMMUNALE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Séance du Conseil communal du 16/12/2013. Zitting van de Gemeenteraad van 16/12/2013. PRÉSENTS/AANWEZIG : M./de Hr FRANKIGNOUL, Président/Voorzitter, M./de Hr MAINGAIN, Bourgmestre/Burgemeester, Mme/Mw LOUIS, M./de Hr BOTT, Mme/Mw NAHUM-HASQUIN, M./de Hr VELDEKENS, Mme/Mw DESTREE-LAURENT, MM./de HH. MATGEN, THAYER, LIENART, Echevins/Schepenen, M./de Hr DÉSIR, Mme/Mw CARON, MM./de HH. LEMAIRE, VANDERWAEREN, DE SMUL, Mmes/Mwen HENRY, CHARUE, M./de Hr IDE, Mme/Mw BROCHÉ, M./de Hr VAN DER AUWERA, Mmes/Mwen de VALKENEER, MELARD, DRION du CHAPOIS, DRANSART, CALMEYN, MM./de HH. JAQUEMYNS, VANDEVELDE, DEVILLE, MM./de HH. DEROUBAIX, GEELHAND, Membres/Leden et/en M./de Hr LAMBERT, Secrétaire communal/gemeentesecretaris. ENTRÉS EN COURS DE SÉANCE/BINNENGEKOMEN TIJDENS DE VERGADERING : Mme/Mw MOLENBERG, MM./de HH. de MAERE d'aertrycke et/en de HARENNE. EXCUSÉES/VERONTSCHULDIGD : Mmes/Mwen BETTE, VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE, TSHOMBE et/en BEGYN. SÉANCE PUBLIQUE OPENBARE VERGADERING 1. Approbation du procès-verbal du 18/11/2013. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 18/11/2013. Le procès-verbal de la séance du 18/11/2013 est approuvé. De notulen van de vergadering van 18/11/2013 worden goedgekeurd. #018/ /A/0001# M. de HARENNE entre en séance. De Hr de HARENNE komt de vergaderzaal binnen. Le Président soumet à l assemblée un point en urgence intitulé «Politique de sécurité et approche de la délinquance juvénile Convention Gouvernement fédéral/commune de Woluwe-Saint-Lambert Approbation». L urgence est admise à l unanimité. De Voorzitter legt aan de vergadering een dringend punt voor genoemd Veiligheidsbeleid en aanpak van de jeugdcriminaliteit Overeenkomst Federale Regering/Gemeente van Sint-Lambrechts- Woluwe Goedkeuring. De dringendheid wordt unaniem aanvaard.

2 2 Le Président demande également si l interpellation n 64 relative aux nuisances causées par les antennes GSM ne peut être traitée comme première interpellation au regard des nombreux habitants présents dans le public pour ce point. L assemblée marque son accord. De Voorzitter vraagt eveneens of interpellatie nr 64 betreffende de hinder veroorzaakt door de GSMantennes niet als eerste interpellatie behandeld kan worden gezien de vele inwoners die voor dit punt aanwezig zijn. De vergadering gaat hiermee akkoord. 2. HYDROBRU Statuts Modifications Approbation. HYDROBRU Statuten Wijzigingen Goedkeuring. LE CONSEIL, Vu les articles 117 et 135 de la nouvelle loi communale ; Vu l article 56 des statuts sociaux de l intercommunale bruxelloise de distribution et d assainissement d eau HYDROBRU ; Vu l article 9 de la loi du 22/12/1986 relative aux intercommunales et l article 57 des statuts sociaux d HYDROBRU ; Considérant la décision du Conseil d administration d HYDROBRU du 27/09/2013 de soumettre à l Assemblée générale un projet de modifications statutaires portant sur : 1. la refonte des mécanismes de rétrocession directs et indirects de l Intercommunales vers les communes associées et l uniformisation des tarifs d abonnements à l échelle de la Région de Bruxelles-Capitale [impact sur les articles 44, 54 bis (nouveau) et 55 des statuts sociaux] ; 2. la suppression du Collège des Commissaires, rendue possible par l adoption par le Parlement bruxellois d une ordonnace ad hoc le 01/03/2012 [impact sur les articles 24, 25, 28, 29, 45, 50, 51, 52 et 66 des statuts sociaux] ; 3. la reformulation des dispositions statutaires relatives au respect par l intercommunale des lois et réglementations linguistiques [impact sur l article 64 des statuts sociaux] ; Vu la note explicative relative aux modifications susmentionnées présentée par HYDROBRU ; Considérant que les modifications statutaires ainsi proposées sont pertinentes et justifiées en regard des objectifs poursuivis ; Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 05/12/2013 ; DECIDE : - d approuver les modifications statutaires d HYDROBRU, reprises ci-dessus et adressées par l intercommunale en date du 09/10/2013 au Collège des bourgmestre et échevins, en vue de leur entrée en vigueur au 01/01/2014. L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. #018/ /A/0002#

3 3 DE RAAD, Gelet op de artikelen 117 en 135 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op artikel 56 van de statuten van de Brusselse intercomunale voor waterdistributie en sanering HYDROBRU; Gelet op artikel 9 van de wet van 22/12/1986 betreffende de intercommunales en artikel 57 van de statuten van HYDROBRU; Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van HYDROBRU op zijn zitting van 27/09/2013 om aan de Algemene Vergadering een ontwerp tot wijziging van de statuten voor te leggen met betrekking tot: 1. de herziening van de mechanismen voor directe en indirecte retrocessie door de intercommunale aan de aangesloten gemeenten en uniformering van de abonnementstarieven in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest [impact op de artikelen 44, 54 bis (nieuw) en 55 van de statuten]; 2. de afschaffing van het College van Commissarissen, die werd mogelijk gemaakt door de aanname van een ad-hocordonnantie door het Brussels Parlement op 01/03/2012 [impact op de artikelen 24, 25, 28, 29, 45, 50, 51, 52 en 66 van de statuten]; 3. de herformulering van de statutaire bepalingen over de naleving van de wetten en bepalingen inzake talen door de intercommunale [impact op artikel 64 van de statuten]; Gelet op de door HYDROBRU voorgelegde verklarende nota over de hierboven vermelde wijzigingen; Overwegende dat de aldus voorgestelde statutenwijzigingen relevant en gerechtvaardigd zijn gezien de nagestreefde doelstellingen; Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 05/12/2013; BESLIST: - de statutenwijzigingen van HYDROBRU goed te keuren, zoals hierboven en door de intercommunale op 09/10/2013 werden gestuurd naar het College van burgemeester en schepenen met het oog op de inwerkingtreding ervan op 01/01/2014. De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Hr Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. #018/ /A/0002# 3. Points des Services Techniques soumis pour information : Punten van de Technische Diensten voorgelegd voor inlichting: 3.1. Magasin communal Remorque Acquisition Dépense. Gemeentemagazijn Aanhangwagen Aankoop Uitgave. DE RAAD, Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van een aanhangwagen voor het gemeentemagazijn;

4 Gelet op het artikel 234 lid 3 van de nieuwe gemeentewet; Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 21/11/2013; NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt: HET COLLEGE, Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van een aanhangwagen voor het gemeentemagazijn; Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel a) (limiet van EUR excl. BTW niet bereikt); Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 4 Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 110; Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5 4; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op EUR BTWI; Overwegende dat 2 offertes werden ontvangen: - MAKRO CASH & CARRY BELGIUM NV, Nijverheidsstraat 70 te 2160 Wommelgem: 946,83 EUR BTWI, - AUTO 5, Paepsemlaan 20 te 1070 Anderlecht: 1.038,90 EUR BTWI; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht, voorzien op de begrotingswijziging nr 6 van het dienstjaar 2013 op artikel 13700/ van de buitengewone begroting; Gelet op artikelen 234 lid 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet; BESLIST, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begrotingswijziging nr 6 van het dienstjaar 2013 door de toezichthoudende overheid : - de aankoop van een aanhangwagen voor het gemeentemagazijn goed te keuren; - de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met aanvaarde factuur als gunningswijze van de opdracht te kiezen, in toepassing van de artikelen a) van de wet van 15/06/2006 en 110 van het koninklijk besluit van 15/07/2011 op de overheidsopdrachten; - deze opdracht te gunnen aan de inschrijver die de meest interessante offerte heeft ingediend, zijnde MAKRO CASH & CARRY BELGIUM NV, Nijverheidsstraat 70 te 2160 Wommelgem, tegen een bedrag van 946,83 EUR BTWI. Deze uitgave, voorzien op de begrotingswijziging nr 6 van het dienstjaar 2013 op artikel 13700/ van de buitengewone begroting, zal gedekt worden door afname van het buitengewone reservefonds. Deze beslissing zal ter informatie aan de Gemeenteraad op de eerstvolgende vergadering voorgelegd worden.

5 De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Hr Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. #018/ /A/0003# Fêtes Groupe électrogène et remorque Acquisition Dépense. Feesten Generatoraggregaat en aanhangwagen Aankoop Uitgave. LE CONSEIL, Considérant qu'il s'indique d'acquérir un groupe électrogène avec remorque pour les fêtes ; Vu l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle loi communale ; Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 21/11/2013 ; PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : «LE COLLEGE, Considérant qu'il s'indique d'acquérir un groupe électrogène avec remorque pour les fêtes ; Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l article a) (le montant du march é HTVA n'atteint pas le seuil de EUR) ; Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 3 ; Vu le cahier spécial des charges n relati f au marché «Un groupe électrogène avec remorque pour les fêtes» établi par la division Administration et Marchés ; Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à EUR TVAC ; Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à la modification budgétaire n 6 du budget extraordinaire 2013, à l'article 76300/ ; Vu les articles 234 alinéa 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; DECIDE, sous réserve de l'approbation de la modification budgétaire n 6 de l'exercice 2013 par l'autorité de tutelle : - d'approuver le cahier spécial des charges n et le montant estimé du marché «Un groupe électrogène avec remorque pour les fêtes», établis par la division Administration et Marchés, les conditions étant fixées au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics et le montant estimé s'élevant à EUR TVAC ; - de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché ;

6 - de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée : - COCKAERTS & CO, rue de la Cambre 278A en c/c, - WACKER NEUSON, rue Adrienne Bolland 24 à 6041 Gosselies, - ATLAS COPCO BELGIUM, Brusselsesteenweg 346 à 3090 Overijse. La dépense de EUR TVAC, prévue à la modification budgétaire n 6 du budget extraordinaire 2013, à l'article 76300/744-51, sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales. La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine séance.» 6 L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. #018/ /A/0004# DE RAAD, Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van een generatoraggregaat met aanhangwagen voor de feesten; Gelet op het artikel 234 lid 3 van de nieuwe gemeentewet; Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 21/11/2013; NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt: HET COLLEGE, Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van een generatoraggregaat met aanhangwagen voor de feesten; Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel a) (limiet van EUR excl. BTW niet bereikt); Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5 3; Gelet op het bestek met nr dat in het kader van de opdracht Een generatoraggregaat met aanhangwagen voor de feesten werd opgesteld door de afdeling Administratie en Opdrachten; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op EUR BTWI; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op de begrotingswijziging nr 6 van het dienstjaar 2013 op artikel 76300/744-51;

7 Gelet op artikelen 234 lid 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 7 BESLIST, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begrotingswijze nr 6 van het dienstjaar 2013 door de toezichthoudende overheid: - goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr en de raming voor de opdracht Een generatoraggregaat met aanhangwagen voor de feesten, opgesteld door de afdeling Administratie en Opdrachten: de lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de raming bedraagt EUR BTWI; - bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; - volgende firma s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - COCKAERTS & CO, Ter Kamerenstraat 278A t/g, - WACKER NEUSON, rue Adrienne Bolland 24 te 6041 Gosselies, - ATLAS COPCO BELGIUM, Brusselsesteenweg 346 te 3090 Overijse. De uitgave van EUR BTWI, voorzien op de begrotingswijziging nr 6 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2013, op artikel 76300/744-51, zal gedekt worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën. Deze beslissing zal ter informatie aan de Gemeenteraad op de eerstvolgende vergadering voorgelegd worden. De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Hr Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. #018/ /A/0004# 3.3. WTC Chaufferie Travaux Dépense. WTC Verwarming Werken Uitgave. LE CONSEIL, Considérant qu'il est nécessaire d'effectuer des travaux à la chaufferie du WTC, chaussée de Stockel 80 en c/c ; Vu l'article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 14/11/2013 ; PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : «LE COLLEGE, Considérant qu'il est nécessaire d'effectuer des travaux à la chaufferie du WTC, chaussée de Stockel 80 en c/c ; Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l article a) (le montant du march é HTVA n'atteint pas le seuil de EUR) ; Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;

8 8 Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 2 ; Vu le cahier spécial des charges n relati f au marché «WTC Travaux de chaufferie» établi par la division Administration et Marchés ; Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à EUR TVAC ; Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; Considérant qu'il est proposé de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée : - ALTYS BELGIUM, rue Charles Lemaire 1 à 1160 Auderghem, - ARLEX ENGINEERING, avenue Lavoisier 31 à 1300 Wavre, - WATTIAUX GROUP, rue de l'artisanat 5 à 1400 Nivelles, - CEPER, avenue Levis de Mirepoix 9 à 1090 Jette, - IMTECH MAINTENANCE SA, boulevard Industriel 26 à 1070 Anderlecht, - OMNITHERM, rue des Ponts 23 à 1480 Tubize, - CFA, rue du Mont d'orcq 1 à 7503 Froyennes, - CHAUFFAGE TAILDEMAN, rue Paradis des Chevaux à 6060 Gilly, - COFELY SERVICES SA, boulevard du Roi Albert II 30 bte 28 à 1000 Bruxelles, - VDS CHAUFFAGE, rue Edith Cavell 63 à 1180 Uccle, - CHAUFFAGE BARAL MAINTENANCE, avenue du Roi Albert 70 à 1120 Neder-Over-Heembeek, - CLOSE, avenue Ariane 10 en c/c, - DS CHAUFFAGE, avenue Notre-Dame de Lourdes 24 à 1090 Jette, - CAVAM, avenue A. Allard 275 à 1420 Braine-l'Alleud ; Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l article 13700/ du budget extraordinaire de l exercice 2013 et sera financé par emprunt ; Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 al. 3 et 236 ; DECIDE : - d'approuver le cahier spécial des charges n et le montant estimé du marché «WTC Travaux de chaufferie», établis par la division Administration et Marchés, les conditions étant fixées au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics et le montant estimé s'élevant à EUR TVAC ; - de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché ; - de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée : - ALTYS BELGIUM, rue Charles Lemaire 1 à 1160 Auderghem, - ARLEX ENGINEERING, avenue Lavoisier 31 à 1300 Wavre, - WATTIAUX GROUP, rue de l'artisanat 5 à 1400 Nivelles, - CEPER, avenue Levis de Mirepoix 9 à 1090 Jette, - IMTECH MAINTENANCE SA, boulevard Industriel 26 à 1070 Anderlecht, - OMNITHERM, rue des Ponts 23 à 1480 Tubize, - CFA, rue du Mont d'orcq 1 à 7503 Froyennes, - CHAUFFAGE TAILDEMAN, rue Paradis des Chevaux à 6060 Gilly, - COFELY SERVICES SA, boulevard du Roi Albert II 30 bte 28 à 1000 Bruxelles, - VDS chauffage, rue Edith Cavell 63 à 1180 Uccle, - CHAUFFAGE BARAL MAINTENANCE, avenue du Roi Albert 70 à 1120 Neder-Over-Heembeek, - CLOSE, avenue Ariane 10 en c/c, - DS CHAUFFAGE, avenue Notre-Dame de Lourdes 24 à 1090 Jette, - CAVAM, avenue A. Allard 275 à 1420 Braine-l'Alleud ;

9 - de financer cette dépense par le crédit inscrit à l article 13700/724-60/13927 du budget extraordinaire de l exercice Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales. La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors d une prochaine séance.» 9 L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. #018/ /A/0005# 3.4. Immeuble sis rue Saint-Lambert 72 Divers travaux de rénovation Dépense. Gebouw gelegen Sint-Lambertusstraat 72 Verschillende renovatiewerken Uitgave. LE CONSEIL, Considérant qu'il s'avère nécessaire d'effectuer divers travaux de rénovation au bâtiment sis rue Saint-Lambert 72 ; Vu l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle loi communale ; Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 21/11/2013 ; PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : «LE COLLEGE, Considérant qu'il s'avère nécessaire d'effectuer divers travaux de rénovation au bâtiment sis rue Saint-Lambert 72 ; Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l article a) (le montant du march é HTVA n'atteint pas le seuil de EUR) ; Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 3 ; Vu le cahier spécial des charges n relati f au marché «Divers travaux de rénovation au bâtiment sis rue Saint-Lambert 72» établi par la division Administration et Marchés ; Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à EUR (21 % TVAC) ; Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ;

10 Considérant qu'il est proposé de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée : - DENIS SPRL, rue Tige Manchère 5 à 4120 Ehein (Neupré), - BAWANET, rue du Tilleul 205 à 1140 Evere, - MDG SPRL, chaussée de Mont-Saint-Jean 315 à 1410 Waterloo, - ACTRA SA, rue de la Vallée 16 à 1050 Ixelles, - JVG BUILD SPRL, rue Champ du Roi 131 à 1040 Etterbeek ; 10 Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à la modification budgétaire n 6 du budget extraordinaire de l exercice 2013, à l article 92200/724-60, et sera financé par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales ; Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 al. 3 et 236 ; DECIDE, sous réserve de l'approbation de la modification budgétaire n 6 par l'autorité de tutelle : - d'approuver le cahier spécial des charges n et le montant estimé du marché «Divers travaux de rénovation au bâtiment sis rue Saint-Lambert 72», établis par la division Administration et Marchés, les conditions étant fixées au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics et le montant estimé s'élevant à EUR (21 % TVAC) ; - de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché ; - de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée : - Denis sprl, rue Tige Manchère 5 à 4120 Ehein (Neupré), - BAWANET, rue du Tilleul 205 à 1140 Evere, - MDG SPRL, chaussée de Mont-Saint-Jean 315 à 1410 Waterloo, - ACTRA SA, rue de la Vallée 16 à 1050 Ixelles, - JVG BUILD SPRL, rue Champ du Roi 131 à 1040 Etterbeek. Cette dépense, prévue à la modification budgétaire n 6 du budget extraordinaire de l exercice 2013 à l'article 92200/724-60, sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales. La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine séance.» L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. #018/ /A/0006# 3.5. Territoire communal Marquages routiers Renouvellement Dépense. Gemeentelijk grondgebied Wegmarkeringen Vernieuwing Uitgave. LE CONSEIL, Considérant qu'il s'avère nécessaire de renouveler les marquages routiers ; Vu l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle loi communale ; Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 21/11/2013 ; PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :

11 11 «LE COLLEGE, Considérant qu'il s'avère nécessaire de renouveler les marquages routiers ; Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l article a) (le montant du march é HTVA n'atteint pas le seuil de EUR) ; Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 2 ; Vu le cahier spécial des charges n relati f au marché «Renouvellement des marquages routiers» établi par la division Administration et Marchés ; Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à EUR TVAC ( EUR TVAC pour le renouvellement des marquages et EUR TVAC pour la coordination sécurité : C.R.E.A.) ; Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à la modification budgétaire n 6 du budget extraordinaire 2013, à l'article 42100/ ; Vu les articles 234 alinéa 3 et 236 de la nouvelle loi communale ; DECIDE, sous réserve de l'approbation de la modification budgétaire n 6 de l'exercice 2013 par l'autorité de tutelle : - d'approuver le cahier spécial des charges n et le montant estimé du marché «Renouvellement des marquages routiers», établis par la division Administration et Marchés, les conditions étant fixées au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics et le montant estimé s'élevant à EUR TVAC ; - de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché ; - de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée : - PHIL SIGN MARKING sprl, rue des Verreries 29 bte V1 à 7170 Manage, - TRAFIROAD, Begoniastraat 9a à 9810 Eke-Nazareth, - TRAFFIC SERVICES NV, Schoonmansveld 23 à 2870 Puurs, - SIGNCO, Blockstraat 72 à 2830 Willebroek, - J&J MARQUAGE, quai Saint-Léonard 36/A à 4000 Liège. La dépense de EUR TVAC ( EUR TVAC pour le renouvellement des marquages et EUR TVAC pour la coordination sécurité : C.R.E.A.), prévue à la modification budgétaire n 6 du budget extraordinaire 2013, à l'article 42100/735-60, sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales. La présente délibération sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine séance.» L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. #018/ /A/0007#

12 12 DE RAAD, Overwegende dat het noodzakelijk is de wegmarkeringen te vernieuwen; Gelet op het artikel 234 lid 3 van de nieuwe gemeentewet; Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 21/11/2013; NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt: HET COLLEGE, Overwegende dat het noodzakelijk is de wegmarkeringen te vernieuwen; Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel a) (limiet van EUR excl. BTW niet bereikt); Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5 2; Gelet op het bestek met nr dat in het kader van de opdracht Vernieuwing van wegmarkeringen werd opgesteld door de afdeling Administratie en Opdrachten; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op EUR BTWI ( EUR BTWI voor de vernieuwing van de wegmarkeringen en EUR BTWI voor het veiligheids- en gezondheidsplan: C.R.E.A); Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op de begrotingswijziging nr 6 van het dienstjaar 2013 op artikel 42100/735-60; Gelet op artikelen 234 lid 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet; BESLIST, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begrotingswijziging nr 6 van het dienstjaar 2013 door de toezichthoudende overheid: - goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr en de raming voor de opdracht Vernieuwing van wegmarkeringen, opgesteld door de afdeling Administratie en Opdrachten: de lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de raming bedraagt EUR BTWI; - bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. - volgende firma s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - PHIL SIGN MARKING sprl, rue des Verreries 29 bte V1 te 7170 Manage, - TRAFIROAD, Begoniastraat 9a te 9810 Eke-Nazareth, - TRAFFIC SERVICES NV, Schoonmansveld 23 te 2870 Puurs, - SIGNCO, Blockstraat 72 te 2830 Willebroek, - J&J MARQUAGE, quai Saint-Léonard 36/A te 4000 Liège.

13 13 De uitgave van EUR BTWI ( EUR BTWI voor de vernieuwing van de wegmarkeringen en EUR BTWI voor het veiligheids- en gezondheidsplan: C.R.E.A.) voorzien op de begrotingswijziging nr 6 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2013, op artikel 42100/735-60, zal gedekt worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën. Deze beslissing zal ter informatie aan de Gemeenteraad op de eerstvolgende vergadering voorgelegd worden. De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Hr Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. #018/ /A/0007# 3.6. WTC Borne de chargement pour véhicule électrique Acquisition Dépense. WTC Oplaadpaal voor elektrische voertuig Aankoop Uitgave. DE RAAD, Gelet op de noodzaak om tot de aankoop van een oplaadpaal voor het derde elektrische voertuig over te gaan; Gelet op artikel 234 lid 3 van de nieuwe gemeentewet; Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 21/11/2013; NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt: HET COLLEGE, Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de levering van een oplaadpaal voor het derde elektrische voertuig; Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel a) (limiet van EUR excl. BTW niet bereikt); Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 110; Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5 4; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op EUR BTWI; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op aangenomen factuur; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 13600/ van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2013; Gelet op artikelen 234 lid 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;

14 14 BESLIST : - goedkeuring te verlenen aan de raming ten bedrage van EUR BTWI voor de opdracht Levering van een oplaadpaal voor het derde elektrische voertuig ; - bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op aangenomen factuur; - deze opdracht te gunnen aan de firma THEPLUGINCOMPANY, Prins Boudewijnlaan 30 B te 2550 Kontich, tegen het bedrag van EUR BTWI; - de betaling te laten gebeuren met het krediet ingeschreven op artikel 13600/744-51/6472 van de buitengewone begroting van het dienstjaar Deze uitgave zal worden gefinancierd door afname van het buitengewone reservefonds. Deze beslissing zal ter informatie aan de Gemeenteraad op de eerstvolgende vergadering voorgelegd worden. De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Hr Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven. #018/ /A/0008# 3.7. Square Meudon et place Degrooff Etude de réhabilitation Extension de marché Dépense. Meudonsquare en Degrooffplein Renovatiestudie Uitbreiding van de opdracht Uitgave. LE CONSEIL, Considérant qu'il s'indique de procéder à une étude complémentaire pour l'implantation des zones de livraison dans le cadre du marché public relatif à l'étude pour la réhabilitation de l'espace public entre le square de Meudon et la place Degrooff; Vu l'article 236 de la nouvelle loi communale ; Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 28/11/2013 ; PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : «LE COLLEGE, Vu sa décision du 29/12/2011 désignant la SPRL ESPACES MOBILITES, rue de Londres 15 à 1050 Ixelles, pour un montant de EUR TVAC et engageant un montant de EUR dans le cadre du marché public relatif à l'étude pour la réhabilitation de l'espace public entre le square de Meudon et la place Degrooff ; Vu sa décision du 04/04/2013 approuvant le transfert d'activités de la firme désignée vers la SCRL EM & PARTNERS, rue d'argile 92 à 1082 Berchem-Sainte-Agathe ; Considérant qu'il s'avère nécessaire de procéder à une étude complémentaire pour l'implantation des zones de livraison ; Vu l'offre de la SCRL EM & PARTNERS d'un montant de ,40 EUR TVAC ; Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l article a) ;

15 Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 15 Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 236 ; DECIDE : - d'approuver l'extension de marché public relatif à l'étude pour la réhabilitation de l'espace public entre le square de Meudon et la place Degrooff ; - d'attribuer cette extension à la SCRL EM & PARTNERS, rue d'argile 92 à 1082 Berchem-Sainte- Agathe, moyennant la somme de ,40 EUR TVAC, en application des articles a) de la loi du 15/06/2006 et 105 de l'arrêté royal du 15/07/2011. La présente délibération sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine séance.» L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. #018/ /A/0009# 3.8. Stade communal Bloc A Rénovation de la chaufferie Travaux complémentaires Dépense. Gemeentestation Blok A Renovatie van de verwarming Bijkomende werken Uitgave. LE CONSEIL, Considérant qu'il s'est avéré nécessaire d'effectuer des travaux complémentaires dans le cadre de la rénovation de la chaufferie du bloc A au stade communal ; Vu l'article 236 de la nouvelle loi communale ; Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 21/11/2013 ; PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : «LE COLLEGE, Considérant qu'il s'est avéré nécessaire d'effectuer des travaux complémentaires dans le cadre de la rénovation de la chaufferie du bloc A au stade communal ; Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l article a) ; Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 ;

16 Vu les offres du 02/10/2013 de la firme ALTYS, rue Charles Lemaire 1 à 1160 Auderghem, des montants respectivement de 1.898,49 EUR TVAC et de 3.673,77 EUR TVAC, soit un total de 5.572,26 EUR TVAC ; 16 Considérant que l'engagement de crédits au moment de l'attribution du marché à l'article 76410/ du budget extraordinaire de l'exercice 2012 couvre cette extension de marché ; Considérant que cette extension de marché dépasse de plus de 10 % le montant de l'attribution du marché ; Considérant dès lors qu'il s'indique d'en informer le Conseil communal ; Vu l'article 236 de la nouvelle loi communale ; DECIDE : - d'approuver les offres du 02/10/2013 de la firme ALTYS, rue Charles Lemaire 1 à 1160 Auderghem, des montants respectivement de 1.898,49 EUR TVAC et de 3.673,77 EUR TVAC, soit un total de 5.572,26 EUR TVAC, pour des travaux complémentaires dans le cadre de la rénovation de la chaufferie du bloc A au stade communal ; - d'attribuer cette extension de marché à la firme ALTYS par procédure négociée sans publicité en application des articles a) de la loi du 15/06/2006 et 236 de la nouvelle loi communale ; - d'inscrire cette dépense à l'article 76410/724-60/3080 du budget extraordinaire 2013 (report de l'exercice 2012). La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine séance.» L intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. #018/ /A/0010# 3.9. Stade communal Hangar Compteur gaz énergétique Placement Dépense. Gemeentestadion Loods Energetische gasteller Plaatsing Uitgave. LE CONSEIL, Considérant que, suite aux obligations PEB, un compteur gaz énergétique a été placé au hangar du stade communal, avenue J.F. Debecker 54 en c/c ; Vu l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle loi communale ; Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 28/11/2013 ; PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : «LE COLLEGE, Considérant que, suite aux obligations PEB, un compteur gaz énergétique a été placé au hangar du stade communal, avenue J.F. Debecker 54 en c/c ; Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l article a) (le montant du march é HTVA n'atteint pas le seuil de EUR) ;

17 17 Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; Vu l'arrêté royal du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 110 ; Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 4 ; Considérant que ces travaux ont été exécutés par la firme ALTYS BELGIUM, rue Charles Lemaire 1 à 1160 Auderghem ; Considérant que le montant de ces travaux s'élève à 3.423,11 EUR TVAC ; Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l article 76410/ du budget extraordinaire de l exercice 2013 et sera financé par emprunt ; Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 alinéa 3 et 236 ; DECIDE : - d'approuver la dépense de 3.423,11 EUR TVAC pour le placement d'un compteur gaz énergétique au hangar du stade communal, avenue J.F. Debecker 54 en c/c, par la firme ALTYS BELGIUM, rue Charles Lemaire 1 à 1160 Auderghem. Cette dépense, inscrite à l'article 76410/724-60/14453 du budget extraordinaire 2013, sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales. La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine séance.» L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. #018/ /A/0011# Voirie Jardinières Acquisition Dépense. Wegenis Bloembakken Aankoop Uitgave. LE CONSEIL, Considérant qu il s avère nécessaire de pouvoir placer des jardinières ; Vu l'article 234 al.3 de la nouvelle loi communale ; Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 05/12/2013 ; PREND CONNAISSANCE de la délibération, telle que reprise ci-dessous : «LE COLLEGE, Considérant qu il s avère nécessaire de pouvoir placer des jardinières ; Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l article a) (le montant du march é HTVA n'atteint pas le seuil de EUR) ;

18 18 Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; Vu l'arrêté royal du 15/06/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 2 ; Vu le cahier spécial des charges n relati f au marché «ID 663 Fourniture de jardinières» établi par la division Administration et Marchés ; Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à EUR TVAC ; Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; Considérant qu'il est proposé de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée : - ACE MOBILIER URBAIN, rue de Trazegnies 500 à 6031 Monceau-sur-Sambre, - VELOPA SA, chaussée de Tirlemont 75 à 5030 Gembloux, - SCHREDER, rue du Tronquoy 10 à 5380 Fernelmont ; Considérant que la date du 16/12/2013 est proposée comme date limite à laquelle les offres doivent parvenir à l'administration ; Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l article 76600/ du budget extraordinaire de l exercice 2013 et sera financé par emprunt ; Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 al. 3 et 236 ; DECIDE : - d'approuver le cahier spécial des charges n et le montant estimé du marché «ID663 Fourniture de jardinières», établis par la division Administration et Marchés, les conditions étant fixées au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics et le montant estimé s'élevant à EUR TVAC ; - de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché ; - de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée : - ACE MOBILIER URBAIN, rue de Trazegnies 500 à 6031 Monceau-sur-Sambre, - Velopa SA, chaussée de Tirlemont 75 à 5030 Gembloux, - Schreder, rue du Tronquoy 10 à 5380 Fernelmont ; - de fixer la date limite pour faire parvenir les offres à l'administration au 16/12/2013 ; - d'approuver le crédit permettant cette dépense inscrit à l'article 76600/741-52/15086 du budget extraordinaire 2013 ; - de financer cette dépense au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales. La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine séance.» L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. #018/ /A/0012#

19 Voirie Bornes anti-parking, bancs, poubelles et cendriers Acquisition Dépense. Wegenis Parkeerpalen, banken, vuilnisbakken en asbakken Aankoop Uitgave. LE CONSEIL, Considérant qu'il est nécessaire de poursuivre l'équipement des voiries en bornes, bancs, poubelles et cendriers ; Vu l'article 234 al.3 de la nouvelle loi communale ; Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 05/12/2013 ; PREND CONNAISSANCE de la délibération, telle que reprise ci-dessous : «LE COLLEGE, Considérant qu il s avère nécessaire de poursuivre l'équipement des voiries en bornes, bancs, poubelles et cendriers ; Vu la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l article a) (le montant du march é HTVA n'atteint pas le seuil de EUR) ; Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; Vu l'arrêté royal du 15/ relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 2 ; Vu le cahier spécial des charges n relati f au marché «ID662 Fourniture de bornes antiparking en fonte, de bancs en fonte, de poubelles et de cendriers» établi par la division Administration et Marchés ; Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à EUR TVAC ; Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; Considérant qu'il est proposé de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée : - ACE MOBILIER URBAIN, rue de Trazegnies 500 à 6031 Monceau-sur-Sambre, - VELOPA SA, chaussée de Tirlemont 75 à 5030 Gembloux, - SCHREDER, rue du Tronquoy 10 à 5380 Fernelmont ; Considérant que la date du 16/12/2013 est proposée comme date limite à laquelle les offres doivent parvenir à l'administration ; Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l article 42100/ du budget extraordinaire de l exercice 2013 et sera financé par emprunt ; Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 al. 3 et 236 ;

20 20 DECIDE : - d'approuver le cahier spécial des charges n et le montant estimé du marché «ID662 Fourniture de bornes anti-parking en fonte, de bancs en fonte, de poubelles et de cendriers», établis par la division Administration et Marchés, les conditions étant fixées au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics et le montant estimé s'élevant à EUR TVAC ; - de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché ; - de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée : - ACE MOBILIER URBAIN, rue de Trazegnies 500 à 6031 Monceau-sur-Sambre, - Velopa SA, chaussée de Tirlemont 75 à 5030 Gembloux, - Schreder, rue du Tronquoy 10 à 5380 Fernelmont ; - de fixer la date limite pour faire parvenir les offres à l'administration au 16/12/2013 ; - d'approuver le crédit permettant cette dépense inscrit à l'article 42100/741-52/15083 du budget extraordinaire 2013 ; - de financer cette dépense par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales. La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine séance.» L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires. #018/ /A/0013# Crèche Sarah Goldberg Cuisine Aménagement Dépense. Kinderdagverblijf Sarah Goldberg Keuken Aanleg Uitgave. LE CONSEIL, Considérant qu'il s'indique de procéder à l'aménagement de la cuisine de la future crèche Sarah Goldberg ; Vu l article 234 al. 3 de la nouvelle loi communale ; Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 05/12/2013 ; PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous : «LE COLLEGE Considérant qu'il s'indique de procéder à l'aménagement de la cuisine de la future crèche Sarah Goldberg ; Considérant que la dépense est estimée à EUR TVAC ; Considérant que les crédits nécessaires sont disponibles à l'article 84400/ du budget extraordinaire de l'exercice 2013 ; Considérant qu il s indique de consulter 2 firmes pour ce marché ; Vu les articles a) de la loi du 15/06/200 6 et de l'arrêté royal du 15/07/2011 sur les marchés publics ;

Séance du Conseil communal du 21/09/2015. Zitting van de Gemeenteraad van 21/09/2015.

Séance du Conseil communal du 21/09/2015. Zitting van de Gemeenteraad van 21/09/2015. P.V. 8 ADMINISTRATION COMMUNALE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Séance du Conseil communal du 21/09/2015. Zitting van de Gemeenteraad van 21/09/2015. PRÉSENTS/AANWEZIG

Nadere informatie

négociée sur simple facture acceptée Application de l article 234 de la nouvelle loi communale

négociée sur simple facture acceptée Application de l article 234 de la nouvelle loi communale COMMUNE D AUDERGHEM. ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL COMMUNAL DU JEUDI 27 MAI 2010. 2. ESPACE PUBLIC: Acquisition d outillage pour la Plan Vert Marché par procédure négociée sur simple facture

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE A-422/1 2012/2013 A-422/1 2012/2013 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2012-2013 13 JUIN 2013 PROPOSITION D'ORDONNANCE modifiant les ordonnances des 14 mai 1998 et 19 juillet

Nadere informatie

Séance du Conseil communal du 23/01/2017 Zitting van de Gemeenteraad van 23/01/2017

Séance du Conseil communal du 23/01/2017 Zitting van de Gemeenteraad van 23/01/2017 P.V. 1 ADMINISTRATION COMMUNALE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Séance du Conseil communal du 23/01/2017 Zitting van de Gemeenteraad van 23/01/2017 PRÉSENTS/AANWEZIG

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l étude de faisabilité AE22 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 49523 N. 2012 2493 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2012/31640] 19 JULI 2012. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 4732 BELGISCH STAATSBLAD 24.01.2012 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2012 298 [C 2011/31649] 15 DECEMBER 2011. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

CONSEIL DE POLICE DE LA ZONE DE BRUXELLES-OUEST 5340 (ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE)

CONSEIL DE POLICE DE LA ZONE DE BRUXELLES-OUEST 5340 (ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE) CONSEIL DE POLICE DE LA ZONE DE BRUXELLES-OUEST 5340 (ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE) POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) SEANCE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

COMMUNE D AUDERGHEM. GEMEENTE OUDERGEM. COMMUNE D AUDERGHEM. ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL COMMUNAL DU JEUDI 22 JANVIER 2009, A 20

COMMUNE D AUDERGHEM. GEMEENTE OUDERGEM. COMMUNE D AUDERGHEM. ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL COMMUNAL DU JEUDI 22 JANVIER 2009, A 20 COMMUNE D AUDERGHEM. GEMEENTE OUDERGEM. COMMUNE D AUDERGHEM. ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL COMMUNAL DU JEUDI 22 JANVIER 2009, A 20 HEURES. 1. ESPACE PUBLIC : COMMUNICATION. Acquisition

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

Vu ses délibérations des 14/12/2009 et 19/12/2011 relatives au règlement d octroi de la prime pour l installation d un chauffe-eau solaire ;

Vu ses délibérations des 14/12/2009 et 19/12/2011 relatives au règlement d octroi de la prime pour l installation d un chauffe-eau solaire ; Installation d un chauffe-eau solaire Prime Octroi Règlement Renouvellement - Approbation. Installatie van zonneboiler Premie Toekenning Reglement Vernieuwing - Goedkeuring. LE CONSEIL, Vu ses délibérations

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

Groet. Vu l article 108 de la Constitution ; Gelet op artikel 108 van de Grondwet ;

Groet. Vu l article 108 de la Constitution ; Gelet op artikel 108 van de Grondwet ; Version coordonnée Arrêté royal du 07 février 2014 - MB 21/02/2014 Gecoördineerde versie Koninklijk besluit van 07 februari 2014 - BS 21/02/2014 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL

Nadere informatie

CONSEIL COMMUNAL DU 28 NOVEMBRE 2013 GEMEENTERAAD VAN 28 NOVEMBER 2013

CONSEIL COMMUNAL DU 28 NOVEMBRE 2013 GEMEENTERAAD VAN 28 NOVEMBER 2013 CONSEIL COMMUNAL DU 28 NOVEMBRE 2013 GEMEENTERAAD VAN 28 NOVEMBER 2013 Présents Aanwezig Excusés Verontschuldigd Willy Decourty, Bourgmestre-Président/Burgemeester-Voorzitter ; Dominique Dufourny, Bea

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE B42/1 2011/2012 B42/1 2011/2012 BRUSSELHOOFDSTAD BRUXELLESCAPITALE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE GEWONE ZITTING

Nadere informatie

CONSEIL COMMUNAL DU 23 JANVIER 2014 GEMEENTERAAD VAN 23 JANUARI 2014

CONSEIL COMMUNAL DU 23 JANVIER 2014 GEMEENTERAAD VAN 23 JANUARI 2014 CONSEIL COMMUNAL DU 23 JANVIER 2014 GEMEENTERAAD VAN 23 JANUARI 2014 Présents Aanwezig Excusés Verontschuldigd Willy Decourty, Bourgmestre-Président/Burgemeester-Voorzitter ; Dominique Dufourny, Bea Diallo,

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE UITTREKSEL VAN HET

Nadere informatie

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 27 JUILLET 2017

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 27 JUILLET 2017 Bruxelles, jeudi 27 juillet 2017 GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 27 JUILLET 2017 POINT 1 Sanction par le Gouvernement de la

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

EXCUSÉS-VERONTSCHULDIGD : Mmes-mevr. Onkelinx, Bouarfa, Guisse et/en M.- h. Charels, Conseillers communaux-gemeenteraadsleden.

EXCUSÉS-VERONTSCHULDIGD : Mmes-mevr. Onkelinx, Bouarfa, Guisse et/en M.- h. Charels, Conseillers communaux-gemeenteraadsleden. C O N S E I L C O M M U N A L D E S C H A E R B E E K G E M E E N T E R A A D V A N S C H A A R B E E K SEANCE DU 1 ER SEPTEMBRE 2010 VERGADERING VAN 1 SEPTEMBER 2010 PRESENTS-AANWEZIG : Mme-mevr. Jodogne,

Nadere informatie

TRAVAUX PUBLICS & URBANISME - OPENBARE WERKEN & STEDENBOUW

TRAVAUX PUBLICS & URBANISME - OPENBARE WERKEN & STEDENBOUW ADMINISTRATION COMMUNALE DE FOREST GEMEENTEBESTUUR VORST CONSEIL COMMUNAL DU 15 DÉCEMBRE 2015 GEMEENTERAAD VAN 15 DECEMBER 2015 PROCÈS VERBAL PROCES-VERBAAL Présents Aanwezig Marc-Jean Ghyssels, Bourgmestre-Président/Burgemeester-Voorzitter

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE A-147/1-96/97 A-147/1-96/97 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 1996-1997 2 DECEMBER 1996 SESSION ORDINAIRE 1996-1997 2 DECEMBRE 1996 ONTWERP VAN ORDONNANTIE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 16 MARS 2017

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 16 MARS 2017 Bruxelles, jeudi 16 mars 2017 GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 16 MARS 2017 POINT 1 Approbation du Procès-Verbal de la réunion

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

20274 BELGISCH STAATSBLAD 12.04.2006 MONITEUR BELGE

20274 BELGISCH STAATSBLAD 12.04.2006 MONITEUR BELGE 20274 BELGISCH STAATSBLAD 12.04.2006 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2006 1514 [C 2006/31165] 23 FEBRUARI

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

CONSEIL COMMUNAL DU 19 DÉCEMBRE 2013 GEMEENTERAAD VAN 19 DECEMBER 2013

CONSEIL COMMUNAL DU 19 DÉCEMBRE 2013 GEMEENTERAAD VAN 19 DECEMBER 2013 CONSEIL COMMUNAL DU 19 DÉCEMBRE 2013 GEMEENTERAAD VAN 19 DECEMBER 2013 Présents Aanwezig Excusés Verontschuldigd Willy Decourty, Bourgmestre-Président/Burgemeester-Voorzitter ; Dominique Dufourny, Bea

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD 19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22079] 16 MARS 2015. Règlement modifiantlerèglement du 28 juillet 2003 portant exécution de l article

Nadere informatie

CONSEIL COMMUNAL DU 24 JANVIER 2013 GEMEENTERAAD VAN 24 JANUARI 2013

CONSEIL COMMUNAL DU 24 JANVIER 2013 GEMEENTERAAD VAN 24 JANUARI 2013 CONSEIL COMMUNAL DU 24 JANVIER 2013 GEMEENTERAAD VAN 24 JANUARI 2013 Présents Aanwezig Excusés Verontschuldigd Willy Decourty, Bourgmestre-Président / Voorzitter-Burgemeester; Dominique Dufourny, Bea Diallo,

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMUNE D'AUDERGHEM Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal Présents Jean-Claude Vitoux, Président ; Christophe Magdalijns, Bourgmestre f.f. ; Alain Lefebvre,

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 9472 BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2014 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

CONSEIL COMMUNAL DU 18 SEPTEMBRE 2014 GEMEENTERAAD VAN 18 SEPTEMBER 2014 PROCÈS VERBAL PROCES-VERBAAL

CONSEIL COMMUNAL DU 18 SEPTEMBRE 2014 GEMEENTERAAD VAN 18 SEPTEMBER 2014 PROCÈS VERBAL PROCES-VERBAAL COMMUNE D'IXELLES GEMEENTE ELSENE CONSEIL COMMUNAL DU 18 SEPTEMBRE 2014 GEMEENTERAAD VAN 18 SEPTEMBER 2014 PROCÈS VERBAL PROCES-VERBAAL Présents Aanwezig Willy Decourty, Bourgmestre-Président/Burgemeester-Voorzitter

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 2008 betreffende het energieprestatiecertificaat

OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 2008 betreffende het energieprestatiecertificaat COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 19 juin 2008 relatif au certificat de performance énergétique Modifications apportées par : AE13 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

Séance du Conseil communal du 20/02/2017 Zitting van de Gemeenteraad van 20/02/2017

Séance du Conseil communal du 20/02/2017 Zitting van de Gemeenteraad van 20/02/2017 P.V. 2 ADMINISTRATION COMMUNALE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Séance du Conseil communal du 20/02/2017 Zitting van de Gemeenteraad van 20/02/2017 PRÉSENTS/AANWEZIG

Nadere informatie

CONSEIL COMMUNAL DU 20 JUIN 2013 GEMEENTERAAD VAN 20 JUNI 2013

CONSEIL COMMUNAL DU 20 JUIN 2013 GEMEENTERAAD VAN 20 JUNI 2013 CONSEIL COMMUNAL DU 20 JUIN 2013 GEMEENTERAAD VAN 20 JUNI 2013 Présents Aanwezig Excusés Verontschuldigd Willy Decourty, Bourgmestre-Président/Burgemeester-Voorzitter ; Dominique Dufourny, Bea Diallo,

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

Affaires générales - Algemene zaken

Affaires générales - Algemene zaken COMMUNE D'IXELLES GEMEENTE ELSENE CONSEIL COMMUNAL DU 24 SEPTEMBRE 2015 GEMEENTERAAD VAN 24 SEPTEMBER 2015 PROCÈS VERBAL PROCES-VERBAAL Présents Aanwezig Willy Decourty, Bourgmestre-Président/Burgemeester-Voorzitter

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

CONSEIL COMMUNAL DU 24 SEPTEMBRE 2015 GEMEENTERAAD VAN 24 SEPTEMBER 2015 ORDRE DU JOUR AGENDA SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING

CONSEIL COMMUNAL DU 24 SEPTEMBRE 2015 GEMEENTERAAD VAN 24 SEPTEMBER 2015 ORDRE DU JOUR AGENDA SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING COMMUNE DE GANSHOREN GEMEENTE GANSHOREN CONSEIL COMMUNAL DU 24 SEPTEMBRE 2015 GEMEENTERAAD VAN 24 SEPTEMBER 2015 ORDRE DU JOUR AGENDA SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING Secrétariat Communal - Gemeentesecretariaat

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

CONSEIL DE POLICE DE LA ZONE DE BRUXELLES-OUEST 5340 (ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE) Décision prises.

CONSEIL DE POLICE DE LA ZONE DE BRUXELLES-OUEST 5340 (ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE) Décision prises. CONSEIL DE POLICE DE LA ZONE DE BRUXELLES-OUEST 5340 (ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE) Décision prises Séance publique REF. : 11/10/11/A/1.01 DIRECTION APPUI SERVICE LOGISTIQUE ACQUISITION,

Nadere informatie

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 23 octobre /06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 23 octobre /06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 23 octobre 2006 14228/06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49 NOTE de la: aux: Objet: délégation belge délégations Mise en œuvre par la délégation belge de la décision-cadre

Nadere informatie

COMMUNE D AUDERGHEM. ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL COMMUNAL DU JEUDI 26 MAI 2011, A 20 HEURES.

COMMUNE D AUDERGHEM. ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL COMMUNAL DU JEUDI 26 MAI 2011, A 20 HEURES. COMMUNE D AUDERGHEM. ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL COMMUNAL DU JEUDI 26 MAI 2011, A 20 HEURES. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU JEUDI 26 MAI 2011 A 20HEURES. PROCES-VERBAAL

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

CONSEIL COMMUNAL DU 29 NOVEMBRE 2017 GEMEENTERAAD VAN 29 NOVEMBER 2017 ORDRE DU JOUR AGENDA SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING

CONSEIL COMMUNAL DU 29 NOVEMBRE 2017 GEMEENTERAAD VAN 29 NOVEMBER 2017 ORDRE DU JOUR AGENDA SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING COMMUNE DE JETTE GEMEENTE JETTE Conformément à l'article 87 de la Nouvelle Loi Communale, vous êtes invité(e) à assister à la réunion du Conseil communal qui aura lieu à la Maison communale, dans la salle

Nadere informatie

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN Brussel, 20 oktober 2015 NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN BETREFT: voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten

Nadere informatie

Séance du - Vergadering van 18 janvier - januari 2012

Séance du - Vergadering van 18 janvier - januari 2012 CMMUNE DE SCHAERBEEK GEMEENTE SCHAARBEEK B U L L E T I N C M M U N A L G E M E E N T E B L A D N 1 146 eme ANNEE-JAAR CNSEIL CMMUNAL - GEMEENTERAAD Séance du - Vergadering van 18 janvier - januari 2012

Nadere informatie

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Toepassing van artikel 234 van de nieuwe

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Toepassing van artikel 234 van de nieuwe ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL COMMUNAL DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2009. 3. ESPACE PUBLIC: Système d alarme incendie et éclairage de secours au Centre scolaire Pré des Agneaux et au Pavillon

Nadere informatie

C O N S E I L C O M M U N A L D E S C H A E R B E E K G E M E E N T E R A A D V A N S C H A A R B E E K

C O N S E I L C O M M U N A L D E S C H A E R B E E K G E M E E N T E R A A D V A N S C H A A R B E E K C O N S E I L C O M M U N A L D E S C H A E R B E E K G E M E E N T E R A A D V A N S C H A A R B E E K SEANCE DU 20 NOVEMBRE 2013 VERGARDERING VAN 20 NOVEMBER 2013 PRÉSENTS-AANWEZIG : M.-h. Bernard Clerfayt,

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 09.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45477 TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35854] 19 JUIN 2015. Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du cadre de l évaluation institutionnelle

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 52246 BELGISCH STAATSBLAD 09.07.2014 MONITEUR BELGE Epidemische varkensziekten : a) vesiculaire varkensziekte, b) vesiculaire stomatitis, c) Afrikaanse varkenspest, d) klassieke varkenspest, e) mond- en

Nadere informatie

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU JEUDI 15 DECEMBRE 2011

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU JEUDI 15 DECEMBRE 2011 COMMUNE D AUDERGHEM. GEMEENTE OUDERGEM PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU JEUDI 15 DECEMBRE 2011 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 15 DECEMBER 2011 Région

Nadere informatie

CONSEIL COMMUNAL DU 20 MARS 2014 GEMEENTERAAD VAN 20 MAART 2014

CONSEIL COMMUNAL DU 20 MARS 2014 GEMEENTERAAD VAN 20 MAART 2014 CONSEIL COMMUNAL DU 20 MARS 2014 GEMEENTERAAD VAN 20 MAART 2014 Présents Aanwezig Excusés Verontschuldigd Willy Decourty, Bourgmestre-Président/Burgemeester-Voorzitter ; Dominique Dufourny, Bea Diallo,

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43900 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22272] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22272] 20 JUNI 2016. Verordening tot wijziging

Nadere informatie