Traducciones Karin Heeringa Aznar legt algemeen programma voor de tien steden waar 70% van de delicten zich voordoet, voor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Traducciones Karin Heeringa 3182355. Aznar legt algemeen programma voor de tien steden waar 70% van de delicten zich voordoet, voor"

Transcriptie

1 Traducciones KarinHeeringa Aznarlegtalgemeenprogrammavoordetienstedenwaar70%vandedelictenzichvoordoet,voor Deminister president,josémaríaaznar,heeftdeintentieomdegrotelijnenvanhet,zogenaamde, algemeenprogrammavoordepreventievancriminaliteit tijdenshetjaarlijksterugkerendedebat overdetoestandvanspanje,toetelichten.hetisdebedoelingditprogrammaineersteinstantietoe tepassenindetiensteden,waarde bekende70procentvandedelicten zichvoordoet,omhet vervolgensuittebreidennaarhetgehelespaanseland.hetbeoogdestrevenvanhet bovengenoemdeprogrammais eenoplossingopgroteschaalvandeheersendeproblematiekals gevolgvandecriminaliteit en deonderliggendefactorenvanhetfenomeencriminaliteit aante pakken.hetvolledigeprogrammazalvaninvloedzijnopdestimuleringvandehetsnelrecht, immigratiekwesties,huiselijkgeweld,criminaliteitopstraat,opgeweldplegingendoorminderjarigen, tegenouderenen/oftegentoeristen.bovendienheeftderijkspolitieopditmomentdrie programma stegendecriminaliteitinontwikkeling,diezijvanplanisintevoereninhunmachtssfeer eninhetbijzonderindemediterraansekuststreek.vorigjaarisdecriminaliteitmetongeveer10 procentgestegen.inheteerstekwartaalvanditjaarisditgetalverminderdtot6procenteninde afgelopendriemaandeniseenverderestagnatieindegroeitezien.dezeverbeteringindesituatie endetoenamevanhetarbeidsoverschotbijdepolitie,zullenwaarschijnlijkdeargumentenzijndie Aznarzalgebruiken,tegendemogelijkeaanvallenvandeoppositieoverdestedelijkeonveiligheid. Rotterdamtrataconbarriospocoseguros Atravésdeunagestióndecerotolerancias,Rotterdamtrataráconalgunoslugaresdelaciudad,que songravementedesagradados.sehacenretrocederrigorosamenteenestoshotspotselexcesode habitación,losedificiosdedrogas,losplantelesdecáñamo,losestablecimientosilegalesdesexoy lasmolestiascausadaspordrogadependientes,jóvenesyclandestinoscriminales.desdeahoratodos losserviciosmunicipales,lapolicíayelministeriofiscaldanimportanciaalosbarriospocoseguros. Laciudadseponetambiénenelcampodelacostumbramientomásestricto: Pedimosdel nuevo

2 Traducciones KarinHeeringa holandésqueaporteallazoconlaciudad.cualquieraqueapruebeelcursodelacostumbramiento, segratificaconunaceremoniapequeña(unaentregafestivadeldiploma),cualquieraquequede eliminadoseimponeconunamulta.lajuntadelalcaldeylostenientesdelalcaldeconsiderala recuperacióndellazodeloshabitantesalaciudad,comotareaprincipal: Todavíanoloeselsitiode losnuevosylosindígenasseponeasentirsecadavezmenosconfortable.estarecuperacióndeque elalcaldeysustenienteshablancomo laafinidadsocial,debesurgirdeunapartedelplanteo rigorosodelainseguridad,deotrademáspreocupaciónsocialconsucalleysubarrio.parapoder realizarlosplanes,seacortalassubvencionesyseaumentarálastarifasdelaparcamientoyel recargodelosresiduos. Dehuwelijksreis Mijnvrouwvoeldezichnietinordeenwewarenhaastignaarhethotelteruggegaan,waarzijmet rillingenenlichtekoortsopbedwasgaanliggen.wewildenernietmeteeneendokterbijhalen, omdathetmisschienoverzougaan.bovendienwarenweophuwelijksreisenjewiltlievergeen inmengingvanonbekendentijdenszo nreis,ookalishetmaarvooreenmedischonderzoek.hetzou weleenlichtemisselijkheidzijnofeenkoliekofietsvandienaard.wewarenineenhotelinsevillla, datvandeweggescheidenwerddooreenglooiing,waardoorhetopeenpleklagdiebehoedwas tegendeverkeersdrukte.ikbeslootme,zolangmijnvrouwsliep(zeleekinelkgevalteslapentoenik haarinbedlegdeenhaartoedekte),stiltehouden.debestemanieromdattebereikenennietinde gelegenheidtekomenlawaaitegaanmakenofuitvervelingtegenhaaraantepraten,wasophet balkontegaanstaanentekijkennaardevoorbijkomendemensen,desevillanen,naarhoezeliepen enzichkleeddenenhoezepraatten,hoewelikdoordezekereafstandvandestraatenhetverkeer nietmeerhoordedanwatgemompel.ikkeekzondertezien,zoalsiemanddatdoetdienaareen feestkomtenweetdatdieenepersoondieheminteresseert,nietkomtopdagen,omdatzethuisis geblevenbijhaarechtgenoot.diepersoonwasbijmij,achtermij,bewaaktdoorhaarechtgenoot.ik

3 Traducciones KarinHeeringa keeknaarbuiten,terwijlikaanbinnendachttotikplotsiemanderuitlichtte.dezepersoon onderscheiddeikvanderestomdatdeze,integenstellingtotdeanderendieevenlangskwamenen weerverdwenen,roerloosopzijnplaatsbleef. Entrecatedráticos CatedráticadequímicatécnicaenuniversidadenelnortedeHolanda,tenía,comotodoelmundo,el sábadolibre.poresohabríapodidodespertarsetranquilamenteunpocomástarde.peroesto simplementenoloconsiguió,porquedelunesaviernestambiénsiempresedespertabaunpoco antesdesiete.ytantocomoenesosdíaslaborales,sedirigíansuspensamientosinmediatamente haciasusactividadesprofesionales. Quefastidio,hablóentredientes.Habíapasadopor, justamenteantesdedespertarse,unmalsueño,unapesadillaquesurgíadelasirritacionesalasque estabasometidadiariamente?desdeelmomentodequelasuniversidadessehabían democratizadas,loquesignificabaqueteníaquereunirsecasicadasemanaporhorasparadarleala gentequenosabíanadadelosasuntosdelosquehablaba,laoportunidaddeutilizarelderecho democráticadellevarlavozcantantesobrelos,leirritaba. Rural Andalus Rural Andalusheeftdebeschikkingoverbijnaeenhonderdtallandelijkehuizendiegeselecteerdzijn inheelandalusië,endieindebouwendedecoratiedetraditieenauthenticiteitvandestreekwaar zegelegenzijn,bewaren.rural Andalus,eenagentschapvanLandelijkToerisme,heeftals voornaamstedoelhetbekendmakenvanandalusiëinalzijnrijkheidendiversiteit,alsprovinciemet eenkusteneenwaardevolbinnenland:dorpjes,gehuchten,natuurparken,enzovoort.dereizigerdie naareenvanonzehuizenkomt,kanerzekervanzijndathijderust,degoedekeuken,de hartelijkheidvandemensen,hungewoontenenkortom,dewaardendiealtijdaldekaraktertrekken

4 Traducciones KarinHeeringa vanonzeandalusischedorpenhebbengemaakt,tegemoetgaat.alsjevanrustengastvrijheidvande dorpenofvanhetavontuurvandefantastischelandschappenhoudt,weesdaneenvanonze reizigers.neemcontactophetrural Andalus. (bron:rural Andalus,landelijkeaccommodaties) BienvenidoaMadurodam Paraquelagiraenlaciudadenminiaturaleresultelomáscómodayagradable,empezamoscon algunosconsejos.sigalarutaindicadaporlasflechas,yaquesepuedevertodoslosobjetosenel ordenqueindicalaguía,demodoquepodráveryleerdirectamentesobrelocorrespondiente. DuranteelpaseoporMadurodamsesentirácomoGulliverandandoporLilliput.Ademásseobtendrá unaideafascinantedeloqueescaracterísticodeholanda.madurodam,pues,esunareproducción históricamenteverdaderadeunaciudadysusalrededorestípicaholandesa,todoefectuadaenla escalade1:25.tambiéndenoche(despuésdelapuestadelsol)elvisitadordemadurodam experimentaráunaaventurainolvidable.cuandoestánencendidas50.000lamparitas,naceun ambientemaravilloso.laslucecitasinnumerablesestánencendidasenlascasasylosedificios,se reflejansuavementeenlospuertosyespejanenloscanalitos;elfarodestellasubrilloenredondo, lostrenesalumbradospasancorriendo. Lecuestacaminar?Madurodamponecongustounacarreta asudisposición.gratuitamente,porsupuesto.pídaloenlaentradayfíjelealfinaldelaexcursiónen losseñales,asíquenotengaquesubirlasescalerasypuedaseguirfácilmente. (folletomadurodam) Amsterdamwordtonverdraagzamer

5 Traducciones KarinHeeringa Bob,eenimmigrantafkomstigvandeNederlandseAntillen,dieduidelijkdetekenenvertoontvan iemanddieeenmixvandrugsheeftgebruiktenzelfeenhandelaartjeis,weetnietwaarhijvannacht zalslapen.hijpreveltnogneteenvaag daarergens,terwijlhijdestratenvanamsterdamaanwijst. Totnietzolanggeledenbrachthijdedagdoorophetcentraalstation,waarzichallangetijd tientallen,onbelangrijkedealertjes,verslaafdenzonderuitzichtengoedkopeprostitueesdagen nachtverzameldenonderhetaandachtigtoeziendoogendelankmoedigheidvandepolitie,diede indrukgavenmeertewandelendanhunrondetedoen.langetijdheeftdepolitievanamsterdam ditimagovanlaisser faire,laisser passez,gehanteerdmeteenfiguurtepaarddiehetmiddenhield tussendemaatschappelijkwerkerendevertegenwoordigervandeopenbareorde,diedanweerop autopedsrondreden,danweeropklompeninformatieoverdrugsverschaftenmetbijnaaltijdde scherpeblikopkleineovertredingengericht.dezepolitiemanlijktechtertothetverledentegaan behoren.deafgelopenmaandenzijndeplaatselijkeautoriteitenbezigeenprogrammaterealiseren omhetimagovandestadoptepoetsen.deeigenarenvanderamenopdewallenklagenoverde regelmaatendenauwgezetheidvanderazzia s;deverslaafden,overdatzezichnietrustigkunnen drogerenopstraatendeechtezwerversoverdatzehennietrustiglatenslapen.voorheteerstheeft depolitieerkenddatzehetnietlatenbijtoegeeflijkheid. Unasumaaldejarlaasistenciasocial Apartirdelañoquevieneprobablementelesdaránunaprimadecuatromilflorinesalospersonas enelauxiliosocialcuandoencuentrentrabajo.labonificaciónsirveparacombatirelretrocesodelos ingresos,queafectaaaquellosenlaasistenciasocialqueencuentrentrabajo.frecuentementeno salenganandooinclusoavecesdebenhacersacrificios,acausadeldesaparecerdeunas subvencionesindividuales,comolasubvencióndealquiler.laprimerapartedelaprima,unosmil florines,sepagamedioañodespuésdequeunbeneficiariodelaseguridadsocialhayaempezado consunuevotrabajo.despuésdecadamedioañosepaganmilflorineshastaellímitedecuatromil

6 Traducciones KarinHeeringa florines.seesperaqueseanuleelretrocesodelosingresosconestasuma.despuésdedosañosy medioelempleadohabrásalidoganandotantoqueyanonecesitaráunacompensaciónadicional.el plenodelgobiernoaúntienequeaprobarelplanqueyaestáaceptadoporelllamadohexágono.en elhexágonoestánrepresentadostantolosministrosencargadosdelapolíticasocialyeconómica, comoelministeriodelaviviendaymedioambiente,elqueseocupadelsubsidiodelalquiler. Hettijdperkvanhet groene etenbegint Hetverbouwenvangewassenwaarbijaanhetmilieuwordtgedacht,hetfokkenvanscharrelkippen enhetopeennatuurlijkwijzelatenopgroeienvandiereniseengoedezaak.middenindecrisisvan degekkekoeienziekteendemond en klauwzeerhebbendespaanselandbouwbedrijvenende ecologischeveeteelthuninkomstenverdubbeld.degeheleproductietothetjaar2006hebbenzij reedsverkochtopdebuitenlandsemarktenzijnbezigterreinteveroverenindenationale.elafo,een groepvan400 groene ondernemers,heeftonderandere6000hectareinhetgebergtevanavila voorhetveeingeruimd.de1500koeiendiedaargrazenenvoedenzichmetdroogvoervrijvan chemicaliën.zekrijgennochinjectiesmetgroeihormonen,nocheenovermatigehoeveelheid antibioticadieandereveehoudersaanhundierengevenomdeverslechteringdoordeopeenhoping vanhetintensievefokkenteverzachten.vanafhetzaadtotaandetafel,moetdemestorganisch zijn,hetliefstnogstalmest;hetvoerenkelplantaardig.planten,insectenenbepaaldeorganische stoffenwordengebruiktalsbestrijdingsmiddelen.wanneerhetvoedselwordtverwerkt,mogener nietde14,doordeeugoedgekeurdekleurstoffenenconserveermiddelen,wordentoegevoegd.daar staattegenoverdathetduurderis,minderglanstenminderlangindekoelkasthoudbaarzijn. LospárvulosmásfamososdeHolandatraducidosallatín

7 Traducciones KarinHeeringa JippusyJannikasellamalatraducciónlatinadelasaventurasdelospárvulosmásfamososde Holanda.Generalmenteuntraductorsueleintentarhaceraccesibleuntextodeotralenguaparaun públicoquenoladominaesteidioma.esohacequeestatraduccióntieneunestatusexcepcional,ya queenrealidadocurrelocontrario.untextodeunalenguavivasetraduceaunalenguaquenadie hablayamás. Enrealidadmedirijoaunapúblicoimaginariodeniñosromanos diceeltraductory latinistaharm JanvanDam, yestoconllevadistantesopciones.primeromeheencargadodeevitar losanacronismos,entoncesnousaraeroplanos,aunquesíexistendiccionariosdelvaticanoenque seencuentraestostiposdepalabras.porlodemásenlamayoríadelasvecesestassondescripciones bastantelargasyfeas: maquinasconalasquellevaalagenteporelaire. Unpequeñoanacronismo descubrímástarde.apuntavandamunaimagenendondenuestroshéroessediviertencontizaen lasparedesblancasdelcuartodehuéspedesdelacasadejanneke.jannekehadibujado,alladode unárbolazulyunamuñeca,unbuquedevapor.ademáseltraductorseveconfrontadocon problemasdeestilodeloscuentos: EnLatínsonmuyfrecuentelasfraseslargasacompañadasde muchasoracionessubordinadasyunagranalternanciadedistintastiemposdelpasado.esas historietasconstandeoracionescortas,todasescritasenelpresente. ElmuseonacionaldeHolandatieneunanexoenelaeropuertoSchiphol.Elviajeroporairetienela oportunidaddever,apartedeloscuadrosdemaestrosdelostiempospasados,exposiciones temporales. Demomentosehaoptadoporobrasdelaedaddeoro,laépocadeflorecimientomásimportantede lapinturaholandesa.segúnunportavozdelmuseonacionalentraelanexodelmuseoenunlugar comoschipholperfectamenteenlaideadepresentarlaartemásabiertamenteyaccesible.los costesdelnuevomuseoson2,5millonesdeeurosyselosparteigualmentesobreelmuseoyel aeropuerto.laprotecciónenelnuevomuseoesóptima,segúnambaspartesimplicadas.ademásdel controldelpasaportequecadavisitanteatraviesaalaentrada,seprotegelasobrasporunacapade

8 Traducciones KarinHeeringa vidrioapruebadebalas.encimapresenciaráunconservadordurantelashorasdeapertura,osea de7a20,y,asíelmuseonacional: muchísimapolicíamilitarvaderondaaquí.laentradadel museoesgratuita.schipholopinaqueelmuseollenadeobrasdemaestrosdelostiempospasados eselcomplementoselectísimodelosserviciosadicionales,queyaofrecealosviajeros,comoel casino. alrededordecuarentaporcientodenuestraclientelaseconstade cambiadores queno salgandelaeropuerto,segúneldirectorretaildeschiphol. paraelloseslamejormanerade conocerlaherenciaculturaldeholanda. EenobservatoriumvoordevitaliteitvanMadrid Hetbeleidvanoptredenomdeproblemenomtrenthetverkeer,hetmilieuendekwaliteitvanleven vandeinwonersaantepakken,datalsdoelheefteenbeterbestendigevitaliteittebereiken,vraagt omeenaanpakdiedevolgendeuitgangspunteninogenschouwneemt: Menkangeenstappenondernemenvoorietswatniettemetenis.Deinstabiliteitmoet gemetenwordeninelkestad.deindicatorsdielichtkunnenwerpenoverdeconcrete problemenvanmadrid,moetengedefinieerdworden.bovendienmoetereenlogboek bijgehoudenwordenoverhoedepiekenendalenvandekwaliteitvanhetlevenenhet leefmilieuzichontwikkelen. Hetoptredenmoetinextensotoegepastworden,waarbijvergelijkbaremaatregelenuit verschillendesectorendieelkaaraanvullenbijhetbereikenvandedoelstellingen,inacht genomenmoetenworden.deafzonderlijkemaatregelenendievaneenbepaaldesector, bereikennietdegewensteeffecten. Dekenmerkenvandeduurzamestadaangaandedevitaliteit Eengezonderestad:waarinmindergeluidenluchtverontreinigingdegezondheidvande inwonersbevordert.

9 Traducciones KarinHeeringa Eentoegankelijkerestad:metminderverkeersopstopping,waarhetgebruikvanopenbaar vervoergestimuleerdwordtenwerkwijzendiedeomgevingminderbelasten. Eenbetrokkenstad:waardetoegangtotdenodigevoorzieningenvoorhetdagelijksleven wordtgegarandeerd,geconcentreerdopdewijkenenwaarindehoeveelheidvan gedwongenverhuizingennaarafgelegenplekkenwordtverminderd.

Communicatiecampagne GLB Richtlijnen voor visuele identiteit

Communicatiecampagne GLB Richtlijnen voor visuele identiteit Communicatiecampagne Richtlijnen voor visuele identiteit beleid Agriculture en and Rural Development CAMPAGNESIGNATUUR beleid Dit is de signatuur van de campagne. Respecteer a.u.b. de beschermde zone (aangegeven

Nadere informatie

Cultuur snuiven met Henk & Ingrid

Cultuur snuiven met Henk & Ingrid CultuursnuivenmetHenk&Ingrid Inleiding Ommaargelijkmetdedeurinhuistevallen:Zebestaanecht!ToenGeertWilderszijnHenkenIngrid introduceerdealspersonificatievande(gedroomde)achterbanvanzijnpartijvoordevrijheid,

Nadere informatie

# # Van$adaptief$onderwijs$naar$een$adaptieve$school$ # De#School#als#inspiratiebron#

# # Van$adaptief$onderwijs$naar$een$adaptieve$school$ # De#School#als#inspiratiebron# Van$adaptief$onderwijs$naar$een$adaptieve$school$ DeSchoolalsinspiratiebron MarjoleinPloegman Zandvoort,oktober2012/januari2013 DeAdaptieveschool MarjoleinPloegman januari2013 1 Inhoudsopgave 1 Totstandkoming-

Nadere informatie

Examen 2014 Kassa Joost Molleman Pronova Winterswijk Afname Juni 2014

Examen 2014 Kassa Joost Molleman Pronova Winterswijk Afname Juni 2014 Examen 2014 Kassa Joost Molleman Pronova Winterswijk Afname Juni 2014 Examen kassa bon type A Voor elk artikel max. 10 punten - Foute groep = 3punten aftrek - Fout bedrag ingevoerd = 7 punten aftrek Aan

Nadere informatie

SAUERBIER MODELBOUW. Messing Tandheugel, Moduul 0.4 (op=op) Messing Tandheugel, Moduul 0.5. Messing Tandwiel zonder Naaf, Recht

SAUERBIER MODELBOUW. Messing Tandheugel, Moduul 0.4 (op=op) Messing Tandheugel, Moduul 0.5. Messing Tandwiel zonder Naaf, Recht Messing Tandheugel, Moduul 0.4 (op=op) Dikte (b) Hoogte (ho) / (hk Bestelnummer Aant. Prijs Mes. Tandheugel 2 3.6 / 4 WT 67-0 50 mm 10,30 Mes. Tandheugel 2 3.6 / 4 WT 67 100 mm 19,65 Mes. Tandheugel 2

Nadere informatie

Col egejaar 2014-2015 ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen September Col egedagen HC1 HC1 HC1 HC1+C1 HC1+C1 HC1+C1 HC1+C1 HC1+C1

Col egejaar 2014-2015 ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen September Col egedagen HC1 HC1 HC1 HC1+C1 HC1+C1 HC1+C1 HC1+C1 HC1+C1 September vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di Collegedagen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C = collegedatum aant.

Nadere informatie

Collegejaar 2015-2016 ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen September Collegedagen HC1 HC1 HC1 HC1+C1 HC1+C1 HC1+C1 HC1+C1 HC1+C1

Collegejaar 2015-2016 ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen September Collegedagen HC1 HC1 HC1 HC1+C1 HC1+C1 HC1+C1 HC1+C1 HC1+C1 September za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo Collegedagen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C = collegedatum aant.

Nadere informatie

Collegejaar ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen September Collegedagen HC1 HC1 HC1 HC1+C1 HC1+C1 HC1+C1 HC1+C1 HC1+C1

Collegejaar ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen September Collegedagen HC1 HC1 HC1 HC1+C1 HC1+C1 HC1+C1 HC1+C1 HC1+C1 September ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr Collegedagen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C = collegedatum aant.

Nadere informatie

L.S. Bijlage(n) 2 Uw brief van. Ons kenmerk. Datum 04.08.2006. Uw kenmerk. E-mail lienst.vu.nl. Fax 020. Telefoon 020

L.S. Bijlage(n) 2 Uw brief van. Ons kenmerk. Datum 04.08.2006. Uw kenmerk. E-mail lienst.vu.nl. Fax 020. Telefoon 020 Datum 04.08.2006 Ons kenmerk Bijlage(n) 2 Uw brief van Uw kenmerk Telefoon 020 Fax 020 E-mail lienst.vu.nl Centrale Handhaving Dierproeven VWA Noordwest Hoogte Kadijk 401 1018 BK Amsterdam vrije Universiteit

Nadere informatie

Jaargang 33 nr. 4 juni juli augustus 2011

Jaargang 33 nr. 4 juni juli augustus 2011 Jaargang 33 nr. 4 juni juli augustus 2011 ma 6 juni Algemene Vergadering 20u15 Allen wo 22 juni Busuitstap Beringen 8u00 Senioren zo 26 juni Picknickwandeling 10u00 Sport wo 13 juli Petanque 19u30 Sport

Nadere informatie

THOMAS COOK, DE LAST MINUTE DIE IK ZOEK. Franse Pyreneeën. Hotel Saint Sauveur *** ( * ) 381 p.p. 5 dagen Halfpension

THOMAS COOK, DE LAST MINUTE DIE IK ZOEK. Franse Pyreneeën. Hotel Saint Sauveur *** ( * ) 381 p.p. 5 dagen Halfpension Franse Pyreneeën Hotel Saint Sauveur *** ( * ) 589 381 p.p. 5 dagen Halfpension Vertrek: 19/8 208 p.p. 36142A Ibiza Hotel Barceló Pueblo Ibiza *** ( * ) 821 511 p.p. 8 dagen All inclusive Vertrek: 27/8

Nadere informatie

Netherlands and Belgium. Ad Klaassen, Secretary-General

Netherlands and Belgium. Ad Klaassen, Secretary-General Strawberries in the Netherlands and Belgium Ad Klaassen, Secretary-General Antwerp, September 1-3, 2010 1 Content 1. Introduction 2. Production Belgium/the Netherlands 3. Market 4. Consumption 5. Sustainable

Nadere informatie

Gelet op het besluit van 12 december 2006, kenmeric BK 2006/411325 (Stcrt. 20 december 2006, 248)

Gelet op het besluit van 12 december 2006, kenmeric BK 2006/411325 (Stcrt. 20 december 2006, 248) 2006 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ^ ^ f ^^^^ Oatum 15 november 2007 Ons kenmerk 2007-0000465747 MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES DGKB/KabInetazalien Gelet

Nadere informatie

Programma Mediterranean Archaeology

Programma Mediterranean Archaeology Bijlage bij OER Masteropleiding Archaeology De opleiding omvat drie programma s met elk twee specialisaties: Mediterranean archaeology (specialisaties: Mediterranean material culture; Mediterranean interconnectivity)

Nadere informatie

GROTE PRAKTISCHE OPDRACHT

GROTE PRAKTISCHE OPDRACHT GROTE PRAKTISCHE OPDRACHT TRACK 2012 POWERPOINT DREAMWEAVER FOLDER INLEIDING Ook dit schooljaar moet je weer een Grote Praktische Opdracht oftewel GPO maken. Deze GPO telt één keer mee voor je schoolexamen

Nadere informatie

Addendum Crossborder Productomschrijving Rabo Europees pincontract

Addendum Crossborder Productomschrijving Rabo Europees pincontract Addendum Crossborder Productomschrijving Rabo Europees pincontract Het Rabo Europees pincontract heeft uitsluitend betrekking op de dienst die u van Rabobank afneemt waarmee u in uw Nederlandse winkel

Nadere informatie

Ayni Peru-Holanda JAARVERSLAG 2011. Stichting Ayni Peru-Holanda

Ayni Peru-Holanda JAARVERSLAG 2011. Stichting Ayni Peru-Holanda Ayni Peru-Holanda JAARVERSLAG 2011 Stichting Ayni Peru-Holanda INHOUDSOPGAVE Pagina: Voorwoord... 2 Over de stichting Ayni in het kort... 3 Bestuur en medewerkers... 4 Algemene gegevens... 4 Projecten

Nadere informatie

Fietsonderzoek Nobelstraat e.o. Capaciteit juni Onderzoeker: Sjoerd Ramcharan. Straatnaam lokatie rek hek beugel bijzonderheden

Fietsonderzoek Nobelstraat e.o. Capaciteit juni Onderzoeker: Sjoerd Ramcharan. Straatnaam lokatie rek hek beugel bijzonderheden Fietsonderzoek e.o. Capaciteit juni 2009 Onderzoeker: Sjoerd Ramcharan Straatnaam lokatie rek hek beugel bijzonderheden Rond de Grote Kerk naast no 8 1 (7) 7 (14) voor no 1 10 (20) voor no 3 12 (24) voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Oppervlakte en inhoud

Hoofdstuk 2 Oppervlakte en inhoud Hoofdstuk 2 Oppervlakte en inhoud Les 1 Aant. 2.1 Oppervlakte van vlakke figuren Theorie A: Oppervlakte van vlakke figuren Oppervlakte driehoek = ½ zijde bijbehorende hoogte Oppervlakte parallellogram

Nadere informatie

ADVERTENTIE FOLDER. Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden

ADVERTENTIE FOLDER. Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden ADVERTENTIE FOLDER Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden In november 1911 werd studentenvereniging Unitas S.R. opgericht. Unitas S.R. is daarmee de oudste en, met ruim 1200 HBO en WO leden, een

Nadere informatie

Bezoekers Open Dagen maart

Bezoekers Open Dagen maart Resultaten open dagen maart 2014 Hieronder volgt een analyse van de open dagen van 8 maart in Leeuwarden en 22 maart in en in Wageningen. Aantal van bezoekers: In totaal hebben 2.685 bezoekers (waarvan

Nadere informatie

Het Moorse Rijk, een intercontinentale ontdekkingsreis

Het Moorse Rijk, een intercontinentale ontdekkingsreis Het Moorse Rijk, een intercontinentale ontdekkingsreis Twee prachtige landen, Spanje en Marokko, zijn door de geschiedenis onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het jaar 711 begon de Berberse (ofwel Moorse)

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE. Meetjaar 2013

TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE. Meetjaar 2013 TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE Meetjaar 2013 Mei 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemeen 4 -

Nadere informatie

Kode Omschrijving Opmerkingen L B H Aant. Eenh. subtotaal Algemeen Eenh. totaal per woning

Kode Omschrijving Opmerkingen L B H Aant. Eenh. subtotaal Algemeen Eenh. totaal per woning GEDETAILLEERDE MEETSTAAT PERCEEL 2 gespoten vloerisolatie en chappe project opdrachtgever architect Bouwen van een grootkeuken met cafetaria Domherenstraat 3 te 3550 Heusden-Zolder vzw Stijn dienstecentrum

Nadere informatie

Ecomare poll. Enquête onder 100.000! toeristen

Ecomare poll. Enquête onder 100.000! toeristen Ecomare poll Enquête onder 100.000! toeristen Bezoekersenquête 2008-2012 Inleiding In de afgelopen jaren (2008 2012) hebben 100.000 bezoekers van Ecomare op een stemcomputer aangegeven waarvoor ze naar

Nadere informatie

OPRUIMING MT JET ABVERKAUF MT JET SALE MT JET

OPRUIMING MT JET ABVERKAUF MT JET SALE MT JET 047-303 047-304 047-305 OPRUIMING MT JET - 2989 ABVERKAUF MT JET - 2989 SALE MT JET - 2989 JEANS BLAUW 047-303 16 HELM JEANS BLAUW XS / KIDS L 29,90 047-304 9 HELM JEANS BLAUW S 29,90 047-305 27 HELM JEANS

Nadere informatie

Kleine ondernemingen bieden Peruviaanse jongeren een weg uit de armoede

Kleine ondernemingen bieden Peruviaanse jongeren een weg uit de armoede Kleine ondernemingen bieden Peruviaanse jongeren een weg uit de armoede Vorming van jonge ondernemers in het Centrum 'Politécnico Salesiano' in Lima De Peruviaanse hoofdstad Lima telt 11 miljoen inwoners,

Nadere informatie

Dominicaanse Rep.- Punta Cana Hotel Viva Wyndham Dominicus Beach**** p.p. 16 dagen all inclusive

Dominicaanse Rep.- Punta Cana Hotel Viva Wyndham Dominicus Beach**** p.p. 16 dagen all inclusive Dominicaanse Rep.- Punta Cana Hotel Viva Wyndham Dominicus Beach**** 2257 1129 p.p. 16 dagen all inclusive Vertrek 29/06/2012 1128 p.p. 87329A Mallorca Iberostar Playa De Muro***** 1295 999 p.p. 8 dagen

Nadere informatie

Hellehondsdagen 2014. Jeugdprogramma. Georganiseerd door: Stichting Gemeenschapswerk De Hellehond en activiteitencommissie van S.V. de Lutte.

Hellehondsdagen 2014. Jeugdprogramma. Georganiseerd door: Stichting Gemeenschapswerk De Hellehond en activiteitencommissie van S.V. de Lutte. Hellehondsdagen 2014 Jeugdprogramma Georganiseerd door: Stichting Gemeenschapswerk De Hellehond en activiteitencommissie van S.V. de Lutte. Hallo jongens en meisjes Nog eventjes en dan is het weer zover,

Nadere informatie

Verpleegkundige Software SOFT33 Checklist bij het inbrengen

Verpleegkundige Software SOFT33 Checklist bij het inbrengen Verpleegkundige Software SOFT33 Checklist bij het inbrengen 1 Inbrengen van een nieuwe patiënt 1.1 Manuele inbreng 1.1.1 Inbrengen van de fiche van de patiënt Klik op "Nieuw" Breng minimum de volgende

Nadere informatie

FoodBook 2013 Brood / Ambachtelijk brood

FoodBook 2013 Brood / Ambachtelijk brood Brood / Ambachtelijk brood Omschrijving Artikel. Nr. Prijs Artikel. Nr. Prijs Ambachtelijk brood 1/1 brood 1/2 brood 6 granen volkoren 631 2,67 632 1,32 Casino bruin 637 2,08 638 1,12 Casino wit 607 2,08

Nadere informatie

Extra opdrachten bewegen klas 2 HAVO

Extra opdrachten bewegen klas 2 HAVO Extra opdrachten bewegen klas 2 HAVO Opdracht 0: Bereken de ontbrekende gegevens van de gemiddelde snelheid, tijd en afstand. (2 decimalen nauwkeurig). Afstand Tijd Gemiddelde snelheid 4000 m 1000 seconde

Nadere informatie

behouden, oftewel: customer intimacy. Bij een customer intimacy is de onderneming

behouden, oftewel: customer intimacy. Bij een customer intimacy is de onderneming http://prezi.com/ 3jh8_tu8rd0/presentatie scenario/ 1. Introductie Holland Casino wilt zich altijd blijven ontwikkelen om nieuwe bezoekers, maar ook de huidige bezoekers aan te trekken en te behouden.

Nadere informatie

Verkeersproblematiek bij De Heuf sport- en evenementencentrum

Verkeersproblematiek bij De Heuf sport- en evenementencentrum Verkeersproblematiek bij De Heuf sport- en evenementencentrum Vanaf 2005 heeft de door hv Bevo HC opgerichte De Heuf B.V. De Heuf in eigendom. Vanaf 2007 zijn beide tennishallen in gebruik als sporthal.

Nadere informatie

5 jaar ervaring met EPB handhaving in Vlaanderen

5 jaar ervaring met EPB handhaving in Vlaanderen 5 jaar ervaring met EPB handhaving in Vlaanderen 29 september 211 Wina Roelens 1. EPB-eisen in Vlaanderen; 2. Handhavingskader; 3. Ervaringen; september 211 2 september 211 1 1. EPB-eisen in Vlaanderen

Nadere informatie

Technea Nederland BV De heer Luuk Dijkhuis Pallasweg 13 NL 8938 AS Leeuwarden

Technea Nederland BV De heer Luuk Dijkhuis Pallasweg 13 NL 8938 AS Leeuwarden Pallasweg 3, 8938 AS Leeuwarden ngbank nvesteringsvoorstel 34000 echnea Nederland BV De heer Luuk Dijkhuis Pallasweg 3 NL 8938 AS Leeuwarden Aant. enh. St. Pr. Reg.ot. Solarsaver 00 2.33,00 2.33,00 Solarsaver

Nadere informatie

En nu jij! : leer de argumenten zelf

En nu jij! : leer de argumenten zelf En nu jij! : leer de argumenten zelf [لونلدية - dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.svalfurqan.nl 2014-1435 ب«الا ن أنت علم احلجج بنفسك الل اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله

Nadere informatie

Programma. Opening Een laatste opmerking over hfst 1 vragen over hfst 1?

Programma. Opening Een laatste opmerking over hfst 1 vragen over hfst 1? Opening Een laatste opmerking over hfst 1 vragen over hfst 1? Voorkennis hfst 2 ontbinden in factoren (waarom ook al weer?) kwadratische functies 1 pw en eerste 2 uur vanmorgen science plein hw in orde?

Nadere informatie

Costa de Almeria Playaluna****

Costa de Almeria Playaluna**** Costa de Almeria Playaluna**** 776 565 p.p. 5 dagen half pension Vertrek 21/08/2012 211 p.p. 18141A Costa de Almeria Hotel Hesperia Sabinal**** 651 481 p.p. 5 dagen half pension Vertrek 21/08/2012 170

Nadere informatie

HBO statistiek Oefening

HBO statistiek Oefening HBO statistiek Oefening Binomiale verdeling (inclusief uitgebreid antwoord) Copyright 2014 Alle rechten voorbehouden www.hbostatistiek.nl marilyn@hbostatistiek.nl Dit werkboek bevat een oefening voor HBO

Nadere informatie

Plan van Aanpak Herindicaties 2015/2016

Plan van Aanpak Herindicaties 2015/2016 Plan van Aanpak Herindicaties 2015/2016 Borgen continuïteit van Zorg in 2016 Taken, Acties & Tijdlijn Context Door de overgang van de AWBZ en de Jeugdzorg naar de Gemeente, hebben ook wij te maken gekregen

Nadere informatie

KIP MOAMBE De Nationale schotel van Congo à la Markthal

KIP MOAMBE De Nationale schotel van Congo à la Markthal KIP MOAMBE De Nationale schotel van Congo à la Markthal Fijnproefweken in de Markthal Diergaarde Blijdorp en de Markthal, twee iconen van de stad, werken samen. De prachtige okapi is terug in Blijdorp

Nadere informatie

Hooge Heide - Zondag 30 september Mariaburgbos Rosmalen

Hooge Heide - Zondag 30 september Mariaburgbos Rosmalen Hooge Heide - Zondag 30 september Mariaburgbos Rosmalen In Hooge Heide organiseren we op 30 september de Grote Groene Deltadag. De hele zondag kun je terecht voor allerlei sportieve en avontuurlijke activiteiten.

Nadere informatie

Klimaat als kans! 5x ORAS

Klimaat als kans! 5x ORAS Klimaat als kans! 5x ORAS november 2011 In opdracht van Kennis voor Klimaat hebben Rob Bonte, Anne Kamphuis en Harald Blonk, adviseurs van Royal Haskoning SMC, het proces begeleid om te komen tot de ORAS-notities

Nadere informatie

Dinsdag 17 september 2013. Klaas Stekelenburg Hotel t Paviljoen & Hotelkamerveiling.nl

Dinsdag 17 september 2013. Klaas Stekelenburg Hotel t Paviljoen & Hotelkamerveiling.nl Dinsdag 17 september 2013 Klaas Stekelenburg Hotel t Paviljoen & Hotelkamerveiling.nl Het ontstaan Introductie concept Wat is Hotelkamerveiling.nl? Toekomstvisie Hotel t Paviljoen 1923 Paviljoentje, een

Nadere informatie

Waarom jongvolwassenen de auto minder gebruiken

Waarom jongvolwassenen de auto minder gebruiken Waarom jongvolwassenen de auto minder gebruiken Peter Jorritsma Maak kennis met de generatie Y David Karp geboren 1987 woonplaats: New York maker site Tumblr verkocht Tumblr in 2013 voor $ 1,1 miljard

Nadere informatie

PRINSES JULIANASCHOOL

PRINSES JULIANASCHOOL B A S I S S C H O O L Voor de Prinses Julianaschool in Scheveningen is een gebouw ontworpen. Van het door architect Schadée ontworpen schoolgebouw blijft de monumentale pleinmuur en het gymnastieklokaal

Nadere informatie

Regionalisme in Chiapas, Mexico. De Zapatista beweging

Regionalisme in Chiapas, Mexico. De Zapatista beweging Regionalisme in Chiapas, Mexico De Zapatista beweging Roderick Tingen Student nr. : 1574515 Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen 21 december 2005 Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Het doel van de

Nadere informatie

TE KOOP. Penthouse met ZEEzicht en ruime TERRASSEN. Zeedijk 122/ 10W - Middelkerke. Prijs: 230.000

TE KOOP. Penthouse met ZEEzicht en ruime TERRASSEN. Zeedijk 122/ 10W - Middelkerke. Prijs: 230.000 TE KOOP Penthouse met ZEEzicht en ruime TERRASSEN Zeedijk 122/ 10W - Middelkerke Prijs: 230.000 Referentie: 383/VK/IL/2014 Gedetailleerde omschrijving OBJECT GEGEVENS Bewoonbare opp. 53 m² Verdieping 10

Nadere informatie

ALGEMEEN NIEUWS: HERHAALD NIEUWS: NIEUWS VANUIT DE GROEPEN:

ALGEMEEN NIEUWS: HERHAALD NIEUWS: NIEUWS VANUIT DE GROEPEN: Periode zaterdag 11 januari t/m vrijdag 17 januari 2013 34 e jaargang nr. 16 ALGEMEEN NIEUWS: Musicalgroep EigenWijs volop in voorbereiding musicalproductie: Houd jij ook zo van zingen, dansen en acteren?

Nadere informatie

Details rapportage :61:1404020402C383,50N196NONREF :86:AFREK. BETAALAUTOMAAT MAES REFNR. C6FTK5 DAT. 20140401 AANT. 15 MREFNR. PARK.

Details rapportage :61:1404020402C383,50N196NONREF :86:AFREK. BETAALAUTOMAAT MAES REFNR. C6FTK5 DAT. 20140401 AANT. 15 MREFNR. PARK. SEPA PINBETALING Details rapprtage Versie 1.1 6 mei 2014 ABN AMRO rapprteert vanaf 22 september 2014 alle pintransacties in het SEPA-frmaat. Dit betekent dat het dagafschrift (MT940 f camt.053) dat u via

Nadere informatie

Familiereis Moors Andalusië

Familiereis Moors Andalusië Familiereis Moors Andalusië Met elkaar als gezin gaan jullie op reis langs de Moorse schatten van Andalusië. Op een ontspannen en speelse manier maken de kinderen kennis met de eeuwenoude cultuur van dit

Nadere informatie

Handout Gambler s ruin

Handout Gambler s ruin Handout Gambler s ruin Een gokker heeft een startkaitaal van ie. Hij seelt herhaaldelijk een goksel waarbij hij telkens 1e inlegt. Met kans wint hij en wordt zijn inleg verdubbeld en met kans verliest

Nadere informatie

Op donderdag 14 januari 2016 wordt de wedstrijd in de Dutch Basketball League tussen BSW en ZZ Leiden live uitgezonden door Ziggo Sport Vanaf 19:00

Op donderdag 14 januari 2016 wordt de wedstrijd in de Dutch Basketball League tussen BSW en ZZ Leiden live uitgezonden door Ziggo Sport Vanaf 19:00 Op donderdag 14 januari 2016 wordt de wedstrijd in de Dutch Basketball League tussen BSW en ZZ Leiden live uitgezonden door Ziggo Sport Vanaf 19:00 uur bijna 2 uur live basketball op de Nederlandse televisie.

Nadere informatie

Bezoekers aan Scheveningen Bad

Bezoekers aan Scheveningen Bad Bezoekers aan Scheveningen Bad Samenvatting Bezoekersonderzoek Scheveningen Bad, BRO 12 november 2008 blz. 6: Totaal aantal bezoekers afhankelijk van weer blz. 9: Aantal bezoekers verdubbelt bij extreem

Nadere informatie

Lager Type Binnendia x Buit Bijzonderheden Aant. Prijs * Prijswijzigingen voorbehouden *

Lager Type Binnendia x Buit Bijzonderheden Aant. Prijs * Prijswijzigingen voorbehouden * Lager Binnendia x Buit Bijzonderheden Aant. Prijs Kogellager Kogellager met flen 4 x 9 x 2.5 mm AE7823-40 1 stuks 10,95 Lager Kogel 4 x 13 x 5 mm ZZ 1 stuks 5,00 Lager Kogel 8 x 22 x 7 mm 1 stuks 5,00

Nadere informatie

Vlottende Activa Voorraden $ Liquide middelen $ Totaal vlottende activa $ Totaal activa $

Vlottende Activa Voorraden $ Liquide middelen $ Totaal vlottende activa $ Totaal activa $ Balans van de stichting Niños del Arco Iris Per 31 december 2014 (in Dollar s) (Wisselkoers Dollar/Nuevo Sol 2.986) Materiële Vaste activa Aanwezige activa $ 246.289 Afschrijvingen $ - 108.240 Boekwaarde

Nadere informatie

LAAT SPELEN EEN SPEL BLIJVEN INFORMATIE OVER VEILIG EN VERANTWOORD SPELEN HET ENIGE ECHTE CASINO

LAAT SPELEN EEN SPEL BLIJVEN INFORMATIE OVER VEILIG EN VERANTWOORD SPELEN HET ENIGE ECHTE CASINO LAAT SPELEN EEN SPEL BLIJVEN INFORMATIE OVER VEILIG EN VERANTWOORD SPELEN HET ENIGE ECHTE CASINO VOOR HOLLAND CASINO STAAT U ALS GAST CENTRAAL. HET IS ONZE GROOTSTE ZORG DAT U ZICH THUIS VOELT EN KUNT

Nadere informatie

Groei.Kans! Voeding in woon- en zorgcentra. Studiedag Groei.Kans! Donderdag 1 maart Greet Schoofs Diëtiste Praktijklector en projectmedewerker

Groei.Kans! Voeding in woon- en zorgcentra. Studiedag Groei.Kans! Donderdag 1 maart Greet Schoofs Diëtiste Praktijklector en projectmedewerker Groei.Kans! Voeding in woon- en zorgcentra Studiedag Groei.Kans! Donderdag 1 maart 2012 Greet Schoofs Diëtiste Praktijklector en projectmedewerker Overzicht 1. Wat is Groei.Kans! 2. Doelstelling 3. Onderzoeksvraag

Nadere informatie

Toeristische gebieden

Toeristische gebieden Collectieve logiesverstrekkende bedrijven Toeristische gebieden 28 Kuststreek Littoral Stedelijke gebied Espace urbain Espace semi-urbain Halfstedelijke gebied Espace rural Landelijke gebied 25 km / TOERISTISCHE

Nadere informatie

ALTERFIN cvba JAARVERSLAG 01/01/2007-31/12/2007

ALTERFIN cvba JAARVERSLAG 01/01/2007-31/12/2007 ALTERFIN cvba JAARVERSLAG 01/01/2007-31/12/2007 Vlasfabriekstraat 11 1060 Brussel Bedrijfsnummer: 0453.804.602 Tel: 02/538.58.62 Fax: 02/538.37.90 E-mail: info@alterfin.be Website: www.alterfin.be ALTERFIN

Nadere informatie

B & W-nota. B&W-besluit: Bedrag

B & W-nota. B&W-besluit: Bedrag B & W-nota Onderwerp Overeenkomst 2006 Stichting Vluchtelingenwerk Haarlem e.o. ten behoeve van de dienstverlening aan vluchtelingen/ nieuwkomers en asielzoekers Portefeuille R.P. Grondel Auteur J.S. Raksowidjojo

Nadere informatie

Toeristische gebieden

Toeristische gebieden Collectieve logiesverstrekkende bedrijven Toeristische gebieden 22 Kuststreek Littoral Espace urbain Stedelijke gebied Espace semi-urbain Halfstedelijke gebied Espace rural Landelijke gebied 25 km / TOERISTISCHE

Nadere informatie

Onderzoek (Online) gokken

Onderzoek (Online) gokken Onderzoek (Online) gokken Publicatiedatum: mei 2013 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 maart t/m 15 april 2013, deden 2380 jongeren mee (van wie er 547 wel eens een betaald of

Nadere informatie

HERNE Kwadrant plus richtte zijn pijlen op het uitzicht van het Groene Kwadrant in 2040

HERNE Kwadrant plus richtte zijn pijlen op het uitzicht van het Groene Kwadrant in 2040 HERNE Kwadrant plus richtte zijn pijlen op het uitzicht van het Groene Kwadrant in 2040 2040 - Inne Pijpers Olen - Deschuyffeleer 2040 - Gerard Vervisch Gecoro Olen - Deschuyffeleer 2040 - Paul Beyl Deschuyffeleer

Nadere informatie

Sommerbus Linie 14 von Knokke nach Breskens Montag bis Freitag

Sommerbus Linie 14 von Knokke nach Breskens Montag bis Freitag Sommerbus Linie 14 von Knokke nach Breskens Montag bis Freitag Haltestelle: Knokke, Casino - - 10:27B 10:57C 11:27B 11:57C 12:27B 13:27B 13:57C 14:27B Knokke, Busstation - - 10:36B 11:06C 11:36B 12:06C

Nadere informatie

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 Tamboerijn oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

» Uitspraak. » Samenvatting. Hoge Raad: 3. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep. 4. Beslissing. Conclusie van de Advocaat- Generaal:

» Uitspraak. » Samenvatting. Hoge Raad: 3. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep. 4. Beslissing. Conclusie van de Advocaat- Generaal: JIN 2013/13 Hoge Raad 14 december 2012, 11/02926; LJN BY1884. ( mr. Bakels mr. Loth mr. Drion mr. Snijders mr. Polak ) (Concl. (concl. A-G mr. Rank-Berenschot) ) Gemeente Leiden, zetelende te Leiden, eiseres

Nadere informatie

Stappenplan Spam- en berichtenfilters (Thunderbird) 1

Stappenplan Spam- en berichtenfilters (Thunderbird) 1 Spam- en berichtenfilters instellen in Thunderbird In dit stappenplan wordt uitgelegd hoe het Interne Spamfilter van het e-mail programma Thunderbird kan worden ingesteld. Stap 1: Klik na het opstarten

Nadere informatie

Inhoudstafel. WOORD VOORAF... i LICENTIAATSVERHANDELINGEN

Inhoudstafel. WOORD VOORAF... i LICENTIAATSVERHANDELINGEN Inhoudstafel WOORD VOORAF....................................................... i LICENTIAATSVERHANDELINGEN 1. Hulpwetenschappen................................................ 1 1.1. Chronologie...................................................

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 313/30 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2197 VAN DE COMMISSIE van 27 november 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot nauw gecorreleerde valuta's in overeenstemming

Nadere informatie

Typologie landhuis/villa

Typologie landhuis/villa Typologie landhuis/villa De gewenste typologie van het landhuis/ villa is bepaald met behulp van een variantenstudie. Als vervolg op de analyse van de groenstructuur en de stedenbouwkundige bebouwingsstructuur

Nadere informatie

Maatschappelijke SteunSystemen en de Wmo. Op weg naar meer participatie van psychisch kwetsbare burgers

Maatschappelijke SteunSystemen en de Wmo. Op weg naar meer participatie van psychisch kwetsbare burgers Maatschappelijke SteunSystemen en de Wmo Op weg naar meer participatie van psychisch kwetsbare burgers Indeling presentatie Voorstellen Korte wervende inleiding op de presentatie: waarom moet u met ons

Nadere informatie

AANVULLING SCHOOLGIDS

AANVULLING SCHOOLGIDS Aanvulling van de Schoolgids 2015-2016 Resultaten 2014-2015 1 AANVULLING SCHOOLGIDS 2015-2016 1. Ter inleiding In het begin van het schooljaar plaatst de school haar schoolgids op de website van de school.

Nadere informatie

TE KOOP. Centraal gelegen appartement (bij Marie Joséplein) Brusselstraat 2/ 5B - Oostende. Prijs: 125.000

TE KOOP. Centraal gelegen appartement (bij Marie Joséplein) Brusselstraat 2/ 5B - Oostende. Prijs: 125.000 TE KOOP Centraal gelegen appartement (bij Marie Joséplein) Brusselstraat 2/ 5B - Oostende Prijs: 125.000 Referentie: 307/VK/VN/2014 Gedetailleerde omschrijving OBJECT GEGEVENS Bewoonbare opp. 65 m² Verdieping

Nadere informatie

FINEXPO. Comité voor financiële steun aan de export. 5 februari 2014, Brussel

FINEXPO. Comité voor financiële steun aan de export. 5 februari 2014, Brussel FINEXPO Comité voor financiële steun aan de export 5 februari 2014, Brussel Hendrik JANSEN Adviseur en Secretaris van het Comité Finexpo Finexpo Dienst Bilaterale Zaken FOD Buitenlandse Zaken & Eddie BOELENS

Nadere informatie

SWOTANALYSE HOLLANDCASINO STUDENTEN. MINOR Digital communication for businesses. Lisa Winters Seline Noteboom Sjoerd van Hal René Marcusse Rob Maillé

SWOTANALYSE HOLLANDCASINO STUDENTEN. MINOR Digital communication for businesses. Lisa Winters Seline Noteboom Sjoerd van Hal René Marcusse Rob Maillé SWOTANALYSE HOLLANDCASINO STUDENTEN Lisa Winters Seline Noteboom Sjoerd van Hal René Marcusse Rob Maillé DATUM 18 september 2013 MINOR Digital communication for businesses 1 INLEIDING Een haalbaar plan

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. "Rv&O I O / >2.2- Oat. ontv.: 10 JUN 2010. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. Rv&O I O / >2.2- Oat. ontv.: 10 JUN 2010. Routing Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag Provincie Overijssel Provinciale Staten Postbus 10078 8000 BB Zwolle Datum Betreft Geachte Staten, 0 8 JUN 2010 PROVINCIALE

Nadere informatie

De plannen van The Jerde Partnership voor het slopen van grote delen van Scheveningen-Bad.

De plannen van The Jerde Partnership voor het slopen van grote delen van Scheveningen-Bad. De plannen van The Jerde Partnership voor het slopen van grote delen van Scheveningen-Bad. 14 februari 2008 heeft de gemeenteraad via een motie aan Burgemeester en Wethouders gevraagd de mogelijkheden

Nadere informatie

: LANDSVERORDENING van 20 mei 2011 houdende het overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Landsverordening

: LANDSVERORDENING van 20 mei 2011 houdende het overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Landsverordening Intitulé : LANDSVERORDENING van 20 mei 2011 houdende het overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Landsverordening Citeertitel: Invoeringsverordening Landsverordening voorkoming en bestrijding

Nadere informatie

Stichting ARBOUW. La Guardiaweg 4

Stichting ARBOUW. La Guardiaweg 4 Stichting ARBOUW La Guardiaweg 4 1043 INHOUD blz 1. Inleiding 3 2. Inventarisatie transportgegevens 4 2.1 Onderzochte werksoorten 4 1. INLEIDING In 2. INVENTARISATIE TRANSPORTGEGEVENS 2.1 Onderzochte werksoorten

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 tijdvak 1 Spaans CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Jaarverslag!2014! mei!2015!

Jaarverslag!2014! mei!2015! Jaarverslag2014 mei2015 Wrdvraf Op8augustusgebeurdehet:RMI,deleerwerkplaatsverkreegdefull$ accreditatin.$eencrucialestapinhunverzelfstandigingeneenenrme versterkingvandepsitievan nze studentenpdearbeidsmarkt.

Nadere informatie

Ontspannen familiereis Andalusië

Ontspannen familiereis Andalusië Ontspannen familiereis Andalusië We kennen het uit eigen ervaring, een druk leven met kinderen betekent maar al te vaak ook een drukke vakantie met kinderen. Alle zorgtaken van thuis zetten zich tijdens

Nadere informatie

Persbriefing. College van 19 juni 2015

Persbriefing. College van 19 juni 2015 Persbriefing College van 19 juni 2015 Antwerpen schept kader voor street art... 2 Nieuwe groene speelzones in Nachtegalenpark en aan sporthal De Polder... 4 Antwerpen danst een hele zomer lang aan de Schelde...

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

Hertriggeren alle moduleboekingen (en evenementen) van 1 vak (doorsturen van SAP-SLM naar gekoppelde systemen)

Hertriggeren alle moduleboekingen (en evenementen) van 1 vak (doorsturen van SAP-SLM naar gekoppelde systemen) Hertriggeren alle (doorsturen van SAP-SLM naar gekoppelde systemen) ZPIQBRFC Pagina 1 van 6 1. Inleiding en leeswijzer Dit document beschrijft hoe alle moduleboekingen (inclusief boekingen op events) voor

Nadere informatie

Regionale verschillen (beter) benutten voor verkeersveiligheidsbeleid. Dr. Letty Aarts, drs. Sjoerd Houwing & dr. M. Reurings

Regionale verschillen (beter) benutten voor verkeersveiligheidsbeleid. Dr. Letty Aarts, drs. Sjoerd Houwing & dr. M. Reurings Regionale verschillen (beter) benutten voor verkeersveiligheidsbeleid Dr. Letty Aarts, drs. Sjoerd Houwing & dr. M. Reurings Verschillen en overeenkomsten Huidig beleid Gaat het goed of niet? Provincie

Nadere informatie

Reisinfo. SPANJE Andalucía shining: de Sierra Norte, Sevilla en Córdoba! DATUM

Reisinfo. SPANJE Andalucía shining: de Sierra Norte, Sevilla en Córdoba! DATUM SPANJE Andalucía shining: de Sierra Norte, Sevilla en Córdoba! Reisinfo DATUM Van 7 tot 14 april 13 - reisnummer 13ES406. Van 21 tot 28 september 13 reisnummer 13ES452 WAAROM DEZE REIS? Deze reis neemt

Nadere informatie

Hoe email- adressen in uw website opladen en bewaren?

Hoe email- adressen in uw website opladen en bewaren? Hoe email- adressen in uw website opladen en bewaren? Stap 1: Klik in de footer van je website op Inloggen onder de titel Admin- Area Stap 2: Typ volgende gegevens in om in te loggen: Gebruikersnaam: agentennummer

Nadere informatie

Programmaboekje. Vakantie in eigen huis 2015

Programmaboekje. Vakantie in eigen huis 2015 Programmaboekje Vakantie in eigen huis 2015 1 Beste bewoner van Leythenrode, We gaan op vakantie! Dit jaar vieren we vakantie in eigen huis met het thema Holland. Het belooft een onvergetelijke vakantie

Nadere informatie

Beter toegankelijke restaurants en cafés in. Middelkerke. beter toegankelijke restaurants en cafés in Middelkerke

Beter toegankelijke restaurants en cafés in. Middelkerke. beter toegankelijke restaurants en cafés in Middelkerke Beter toegankelijke restaurants en cafés in Middelkerke beter toegankelijke restaurants en cafés in Middelkerke 1 2 3 beter toegankelijke restaurants en cafés in Middelkerke 4 Beter toegankelijke restaurants

Nadere informatie

RISICOANALYSE EXTERNE SCHOOLMANIFESTATIE

RISICOANALYSE EXTERNE SCHOOLMANIFESTATIE RISICOANALYSE EXTERNE SCHOOLMANIFESTATIE Gegevens betreffende de activiteit Doelgroep: 3 e graad Secundair LEGENDE R = Risico E = Ernst W = Waarschijnlijkheid B = Blootstelling Datum: Verantw.: Activiteit:

Nadere informatie

Spanje - Andalusië - Sierra Nevada, 8 dagen Rondom de Sneeuwbergen, rondreis met (huur)auto langs landelijk hotel, grothotel en casa rural

Spanje - Andalusië - Sierra Nevada, 8 dagen Rondom de Sneeuwbergen, rondreis met (huur)auto langs landelijk hotel, grothotel en casa rural Rondreizen / Europa / Spanje Code 821007 LA individuele reis Niveau Accommodatie Waardering GPS tracks aanwezig Spanje - Andalusië - Sierra Nevada, 8 dagen Rondom de Sneeuwbergen, rondreis met (huur)auto

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

Natuur en cultuur van Andalusië

Natuur en cultuur van Andalusië Natuur en cultuur van Andalusië Tijdens deze reis combineert u het beste van Andalusië. In twee weken reist u door de indrukwekkendste nationale parken en langs de fascinerendste Moorse steden. Van de

Nadere informatie

Beantwoording Kamervragen bij het rapport Holland Casino; naleving overheidsbeleid

Beantwoording Kamervragen bij het rapport Holland Casino; naleving overheidsbeleid Algemene Rekenkamer BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 E voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Daarna (van april 2017 tot januari 2018) gaat ze naar verschillende Brusselse gemeenten.

Daarna (van april 2017 tot januari 2018) gaat ze naar verschillende Brusselse gemeenten. Deze tentoonstelling, uitgewerkt door CIVA Stichting met de steun van de Federatie Wallonië-Brussel, is van 19 januari tot 20 maart 2017 te zien in de Sint-Gorikshallen in Brussel. Daarna (van april 2017

Nadere informatie

Handleiding Nederlands leren. in de bibliotheek NT2 SCHOOL NT2. Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren

Handleiding Nederlands leren. in de bibliotheek NT2 SCHOOL NT2. Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren Handleiding Nederlands leren in de bibliotheek NT SCHOOL NT Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren Nederlands leren in de bibliotheek In Bibliotheek Zuid-Kennemerland kun je Nederlands leren met boeken

Nadere informatie