Traducciones Karin Heeringa Aznar legt algemeen programma voor de tien steden waar 70% van de delicten zich voordoet, voor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Traducciones Karin Heeringa 3182355. Aznar legt algemeen programma voor de tien steden waar 70% van de delicten zich voordoet, voor"

Transcriptie

1 Traducciones KarinHeeringa Aznarlegtalgemeenprogrammavoordetienstedenwaar70%vandedelictenzichvoordoet,voor Deminister president,josémaríaaznar,heeftdeintentieomdegrotelijnenvanhet,zogenaamde, algemeenprogrammavoordepreventievancriminaliteit tijdenshetjaarlijksterugkerendedebat overdetoestandvanspanje,toetelichten.hetisdebedoelingditprogrammaineersteinstantietoe tepassenindetiensteden,waarde bekende70procentvandedelicten zichvoordoet,omhet vervolgensuittebreidennaarhetgehelespaanseland.hetbeoogdestrevenvanhet bovengenoemdeprogrammais eenoplossingopgroteschaalvandeheersendeproblematiekals gevolgvandecriminaliteit en deonderliggendefactorenvanhetfenomeencriminaliteit aante pakken.hetvolledigeprogrammazalvaninvloedzijnopdestimuleringvandehetsnelrecht, immigratiekwesties,huiselijkgeweld,criminaliteitopstraat,opgeweldplegingendoorminderjarigen, tegenouderenen/oftegentoeristen.bovendienheeftderijkspolitieopditmomentdrie programma stegendecriminaliteitinontwikkeling,diezijvanplanisintevoereninhunmachtssfeer eninhetbijzonderindemediterraansekuststreek.vorigjaarisdecriminaliteitmetongeveer10 procentgestegen.inheteerstekwartaalvanditjaarisditgetalverminderdtot6procenteninde afgelopendriemaandeniseenverderestagnatieindegroeitezien.dezeverbeteringindesituatie endetoenamevanhetarbeidsoverschotbijdepolitie,zullenwaarschijnlijkdeargumentenzijndie Aznarzalgebruiken,tegendemogelijkeaanvallenvandeoppositieoverdestedelijkeonveiligheid. Rotterdamtrataconbarriospocoseguros Atravésdeunagestióndecerotolerancias,Rotterdamtrataráconalgunoslugaresdelaciudad,que songravementedesagradados.sehacenretrocederrigorosamenteenestoshotspotselexcesode habitación,losedificiosdedrogas,losplantelesdecáñamo,losestablecimientosilegalesdesexoy lasmolestiascausadaspordrogadependientes,jóvenesyclandestinoscriminales.desdeahoratodos losserviciosmunicipales,lapolicíayelministeriofiscaldanimportanciaalosbarriospocoseguros. Laciudadseponetambiénenelcampodelacostumbramientomásestricto: Pedimosdel nuevo

2 Traducciones KarinHeeringa holandésqueaporteallazoconlaciudad.cualquieraqueapruebeelcursodelacostumbramiento, segratificaconunaceremoniapequeña(unaentregafestivadeldiploma),cualquieraquequede eliminadoseimponeconunamulta.lajuntadelalcaldeylostenientesdelalcaldeconsiderala recuperacióndellazodeloshabitantesalaciudad,comotareaprincipal: Todavíanoloeselsitiode losnuevosylosindígenasseponeasentirsecadavezmenosconfortable.estarecuperacióndeque elalcaldeysustenienteshablancomo laafinidadsocial,debesurgirdeunapartedelplanteo rigorosodelainseguridad,deotrademáspreocupaciónsocialconsucalleysubarrio.parapoder realizarlosplanes,seacortalassubvencionesyseaumentarálastarifasdelaparcamientoyel recargodelosresiduos. Dehuwelijksreis Mijnvrouwvoeldezichnietinordeenwewarenhaastignaarhethotelteruggegaan,waarzijmet rillingenenlichtekoortsopbedwasgaanliggen.wewildenernietmeteeneendokterbijhalen, omdathetmisschienoverzougaan.bovendienwarenweophuwelijksreisenjewiltlievergeen inmengingvanonbekendentijdenszo nreis,ookalishetmaarvooreenmedischonderzoek.hetzou weleenlichtemisselijkheidzijnofeenkoliekofietsvandienaard.wewarenineenhotelinsevillla, datvandeweggescheidenwerddooreenglooiing,waardoorhetopeenpleklagdiebehoedwas tegendeverkeersdrukte.ikbeslootme,zolangmijnvrouwsliep(zeleekinelkgevalteslapentoenik haarinbedlegdeenhaartoedekte),stiltehouden.debestemanieromdattebereikenennietinde gelegenheidtekomenlawaaitegaanmakenofuitvervelingtegenhaaraantepraten,wasophet balkontegaanstaanentekijkennaardevoorbijkomendemensen,desevillanen,naarhoezeliepen enzichkleeddenenhoezepraatten,hoewelikdoordezekereafstandvandestraatenhetverkeer nietmeerhoordedanwatgemompel.ikkeekzondertezien,zoalsiemanddatdoetdienaareen feestkomtenweetdatdieenepersoondieheminteresseert,nietkomtopdagen,omdatzethuisis geblevenbijhaarechtgenoot.diepersoonwasbijmij,achtermij,bewaaktdoorhaarechtgenoot.ik

3 Traducciones KarinHeeringa keeknaarbuiten,terwijlikaanbinnendachttotikplotsiemanderuitlichtte.dezepersoon onderscheiddeikvanderestomdatdeze,integenstellingtotdeanderendieevenlangskwamenen weerverdwenen,roerloosopzijnplaatsbleef. Entrecatedráticos CatedráticadequímicatécnicaenuniversidadenelnortedeHolanda,tenía,comotodoelmundo,el sábadolibre.poresohabríapodidodespertarsetranquilamenteunpocomástarde.peroesto simplementenoloconsiguió,porquedelunesaviernestambiénsiempresedespertabaunpoco antesdesiete.ytantocomoenesosdíaslaborales,sedirigíansuspensamientosinmediatamente haciasusactividadesprofesionales. Quefastidio,hablóentredientes.Habíapasadopor, justamenteantesdedespertarse,unmalsueño,unapesadillaquesurgíadelasirritacionesalasque estabasometidadiariamente?desdeelmomentodequelasuniversidadessehabían democratizadas,loquesignificabaqueteníaquereunirsecasicadasemanaporhorasparadarleala gentequenosabíanadadelosasuntosdelosquehablaba,laoportunidaddeutilizarelderecho democráticadellevarlavozcantantesobrelos,leirritaba. Rural Andalus Rural Andalusheeftdebeschikkingoverbijnaeenhonderdtallandelijkehuizendiegeselecteerdzijn inheelandalusië,endieindebouwendedecoratiedetraditieenauthenticiteitvandestreekwaar zegelegenzijn,bewaren.rural Andalus,eenagentschapvanLandelijkToerisme,heeftals voornaamstedoelhetbekendmakenvanandalusiëinalzijnrijkheidendiversiteit,alsprovinciemet eenkusteneenwaardevolbinnenland:dorpjes,gehuchten,natuurparken,enzovoort.dereizigerdie naareenvanonzehuizenkomt,kanerzekervanzijndathijderust,degoedekeuken,de hartelijkheidvandemensen,hungewoontenenkortom,dewaardendiealtijdaldekaraktertrekken

4 Traducciones KarinHeeringa vanonzeandalusischedorpenhebbengemaakt,tegemoetgaat.alsjevanrustengastvrijheidvande dorpenofvanhetavontuurvandefantastischelandschappenhoudt,weesdaneenvanonze reizigers.neemcontactophetrural Andalus. (bron:rural Andalus,landelijkeaccommodaties) BienvenidoaMadurodam Paraquelagiraenlaciudadenminiaturaleresultelomáscómodayagradable,empezamoscon algunosconsejos.sigalarutaindicadaporlasflechas,yaquesepuedevertodoslosobjetosenel ordenqueindicalaguía,demodoquepodráveryleerdirectamentesobrelocorrespondiente. DuranteelpaseoporMadurodamsesentirácomoGulliverandandoporLilliput.Ademásseobtendrá unaideafascinantedeloqueescaracterísticodeholanda.madurodam,pues,esunareproducción históricamenteverdaderadeunaciudadysusalrededorestípicaholandesa,todoefectuadaenla escalade1:25.tambiéndenoche(despuésdelapuestadelsol)elvisitadordemadurodam experimentaráunaaventurainolvidable.cuandoestánencendidas50.000lamparitas,naceun ambientemaravilloso.laslucecitasinnumerablesestánencendidasenlascasasylosedificios,se reflejansuavementeenlospuertosyespejanenloscanalitos;elfarodestellasubrilloenredondo, lostrenesalumbradospasancorriendo. Lecuestacaminar?Madurodamponecongustounacarreta asudisposición.gratuitamente,porsupuesto.pídaloenlaentradayfíjelealfinaldelaexcursiónen losseñales,asíquenotengaquesubirlasescalerasypuedaseguirfácilmente. (folletomadurodam) Amsterdamwordtonverdraagzamer

5 Traducciones KarinHeeringa Bob,eenimmigrantafkomstigvandeNederlandseAntillen,dieduidelijkdetekenenvertoontvan iemanddieeenmixvandrugsheeftgebruiktenzelfeenhandelaartjeis,weetnietwaarhijvannacht zalslapen.hijpreveltnogneteenvaag daarergens,terwijlhijdestratenvanamsterdamaanwijst. Totnietzolanggeledenbrachthijdedagdoorophetcentraalstation,waarzichallangetijd tientallen,onbelangrijkedealertjes,verslaafdenzonderuitzichtengoedkopeprostitueesdagen nachtverzameldenonderhetaandachtigtoeziendoogendelankmoedigheidvandepolitie,diede indrukgavenmeertewandelendanhunrondetedoen.langetijdheeftdepolitievanamsterdam ditimagovanlaisser faire,laisser passez,gehanteerdmeteenfiguurtepaarddiehetmiddenhield tussendemaatschappelijkwerkerendevertegenwoordigervandeopenbareorde,diedanweerop autopedsrondreden,danweeropklompeninformatieoverdrugsverschaftenmetbijnaaltijdde scherpeblikopkleineovertredingengericht.dezepolitiemanlijktechtertothetverledentegaan behoren.deafgelopenmaandenzijndeplaatselijkeautoriteitenbezigeenprogrammaterealiseren omhetimagovandestadoptepoetsen.deeigenarenvanderamenopdewallenklagenoverde regelmaatendenauwgezetheidvanderazzia s;deverslaafden,overdatzezichnietrustigkunnen drogerenopstraatendeechtezwerversoverdatzehennietrustiglatenslapen.voorheteerstheeft depolitieerkenddatzehetnietlatenbijtoegeeflijkheid. Unasumaaldejarlaasistenciasocial Apartirdelañoquevieneprobablementelesdaránunaprimadecuatromilflorinesalospersonas enelauxiliosocialcuandoencuentrentrabajo.labonificaciónsirveparacombatirelretrocesodelos ingresos,queafectaaaquellosenlaasistenciasocialqueencuentrentrabajo.frecuentementeno salenganandooinclusoavecesdebenhacersacrificios,acausadeldesaparecerdeunas subvencionesindividuales,comolasubvencióndealquiler.laprimerapartedelaprima,unosmil florines,sepagamedioañodespuésdequeunbeneficiariodelaseguridadsocialhayaempezado consunuevotrabajo.despuésdecadamedioañosepaganmilflorineshastaellímitedecuatromil

6 Traducciones KarinHeeringa florines.seesperaqueseanuleelretrocesodelosingresosconestasuma.despuésdedosañosy medioelempleadohabrásalidoganandotantoqueyanonecesitaráunacompensaciónadicional.el plenodelgobiernoaúntienequeaprobarelplanqueyaestáaceptadoporelllamadohexágono.en elhexágonoestánrepresentadostantolosministrosencargadosdelapolíticasocialyeconómica, comoelministeriodelaviviendaymedioambiente,elqueseocupadelsubsidiodelalquiler. Hettijdperkvanhet groene etenbegint Hetverbouwenvangewassenwaarbijaanhetmilieuwordtgedacht,hetfokkenvanscharrelkippen enhetopeennatuurlijkwijzelatenopgroeienvandiereniseengoedezaak.middenindecrisisvan degekkekoeienziekteendemond en klauwzeerhebbendespaanselandbouwbedrijvenende ecologischeveeteelthuninkomstenverdubbeld.degeheleproductietothetjaar2006hebbenzij reedsverkochtopdebuitenlandsemarktenzijnbezigterreinteveroverenindenationale.elafo,een groepvan400 groene ondernemers,heeftonderandere6000hectareinhetgebergtevanavila voorhetveeingeruimd.de1500koeiendiedaargrazenenvoedenzichmetdroogvoervrijvan chemicaliën.zekrijgennochinjectiesmetgroeihormonen,nocheenovermatigehoeveelheid antibioticadieandereveehoudersaanhundierengevenomdeverslechteringdoordeopeenhoping vanhetintensievefokkenteverzachten.vanafhetzaadtotaandetafel,moetdemestorganisch zijn,hetliefstnogstalmest;hetvoerenkelplantaardig.planten,insectenenbepaaldeorganische stoffenwordengebruiktalsbestrijdingsmiddelen.wanneerhetvoedselwordtverwerkt,mogener nietde14,doordeeugoedgekeurdekleurstoffenenconserveermiddelen,wordentoegevoegd.daar staattegenoverdathetduurderis,minderglanstenminderlangindekoelkasthoudbaarzijn. LospárvulosmásfamososdeHolandatraducidosallatín

7 Traducciones KarinHeeringa JippusyJannikasellamalatraducciónlatinadelasaventurasdelospárvulosmásfamososde Holanda.Generalmenteuntraductorsueleintentarhaceraccesibleuntextodeotralenguaparaun públicoquenoladominaesteidioma.esohacequeestatraduccióntieneunestatusexcepcional,ya queenrealidadocurrelocontrario.untextodeunalenguavivasetraduceaunalenguaquenadie hablayamás. Enrealidadmedirijoaunapúblicoimaginariodeniñosromanos diceeltraductory latinistaharm JanvanDam, yestoconllevadistantesopciones.primeromeheencargadodeevitar losanacronismos,entoncesnousaraeroplanos,aunquesíexistendiccionariosdelvaticanoenque seencuentraestostiposdepalabras.porlodemásenlamayoríadelasvecesestassondescripciones bastantelargasyfeas: maquinasconalasquellevaalagenteporelaire. Unpequeñoanacronismo descubrímástarde.apuntavandamunaimagenendondenuestroshéroessediviertencontizaen lasparedesblancasdelcuartodehuéspedesdelacasadejanneke.jannekehadibujado,alladode unárbolazulyunamuñeca,unbuquedevapor.ademáseltraductorseveconfrontadocon problemasdeestilodeloscuentos: EnLatínsonmuyfrecuentelasfraseslargasacompañadasde muchasoracionessubordinadasyunagranalternanciadedistintastiemposdelpasado.esas historietasconstandeoracionescortas,todasescritasenelpresente. ElmuseonacionaldeHolandatieneunanexoenelaeropuertoSchiphol.Elviajeroporairetienela oportunidaddever,apartedeloscuadrosdemaestrosdelostiempospasados,exposiciones temporales. Demomentosehaoptadoporobrasdelaedaddeoro,laépocadeflorecimientomásimportantede lapinturaholandesa.segúnunportavozdelmuseonacionalentraelanexodelmuseoenunlugar comoschipholperfectamenteenlaideadepresentarlaartemásabiertamenteyaccesible.los costesdelnuevomuseoson2,5millonesdeeurosyselosparteigualmentesobreelmuseoyel aeropuerto.laprotecciónenelnuevomuseoesóptima,segúnambaspartesimplicadas.ademásdel controldelpasaportequecadavisitanteatraviesaalaentrada,seprotegelasobrasporunacapade

8 Traducciones KarinHeeringa vidrioapruebadebalas.encimapresenciaráunconservadordurantelashorasdeapertura,osea de7a20,y,asíelmuseonacional: muchísimapolicíamilitarvaderondaaquí.laentradadel museoesgratuita.schipholopinaqueelmuseollenadeobrasdemaestrosdelostiempospasados eselcomplementoselectísimodelosserviciosadicionales,queyaofrecealosviajeros,comoel casino. alrededordecuarentaporcientodenuestraclientelaseconstade cambiadores queno salgandelaeropuerto,segúneldirectorretaildeschiphol. paraelloseslamejormanerade conocerlaherenciaculturaldeholanda. EenobservatoriumvoordevitaliteitvanMadrid Hetbeleidvanoptredenomdeproblemenomtrenthetverkeer,hetmilieuendekwaliteitvanleven vandeinwonersaantepakken,datalsdoelheefteenbeterbestendigevitaliteittebereiken,vraagt omeenaanpakdiedevolgendeuitgangspunteninogenschouwneemt: Menkangeenstappenondernemenvoorietswatniettemetenis.Deinstabiliteitmoet gemetenwordeninelkestad.deindicatorsdielichtkunnenwerpenoverdeconcrete problemenvanmadrid,moetengedefinieerdworden.bovendienmoetereenlogboek bijgehoudenwordenoverhoedepiekenendalenvandekwaliteitvanhetlevenenhet leefmilieuzichontwikkelen. Hetoptredenmoetinextensotoegepastworden,waarbijvergelijkbaremaatregelenuit verschillendesectorendieelkaaraanvullenbijhetbereikenvandedoelstellingen,inacht genomenmoetenworden.deafzonderlijkemaatregelenendievaneenbepaaldesector, bereikennietdegewensteeffecten. Dekenmerkenvandeduurzamestadaangaandedevitaliteit Eengezonderestad:waarinmindergeluidenluchtverontreinigingdegezondheidvande inwonersbevordert.

9 Traducciones KarinHeeringa Eentoegankelijkerestad:metminderverkeersopstopping,waarhetgebruikvanopenbaar vervoergestimuleerdwordtenwerkwijzendiedeomgevingminderbelasten. Eenbetrokkenstad:waardetoegangtotdenodigevoorzieningenvoorhetdagelijksleven wordtgegarandeerd,geconcentreerdopdewijkenenwaarindehoeveelheidvan gedwongenverhuizingennaarafgelegenplekkenwordtverminderd.

de rode cirkel de roze ster de witte ster de gele cirkel de paarse ster de blauwe ster de paarse cirkel de licht blauwe cirkel de turkoise ovaal

de rode cirkel de roze ster de witte ster de gele cirkel de paarse ster de blauwe ster de paarse cirkel de licht blauwe cirkel de turkoise ovaal de gele cirkel de paarse cirkel de rode cirkel cirkel de turkoise ovaal de zwarte ovaal de bruine ovaal de groene ovaal het oranje vierkant het paarse vierkant het blauwe vierkant het rode vierkant de

Nadere informatie

Boekje met opdrachten

Boekje met opdrachten Boekje met opdrachten Welkom bij de Bibliotheekservice Fryslân. Vandaag gaan we eens kijken hoe we zelf kleine computerprogramma s kunnen maken. Het zelf maken van computerprogramma s heet programmeren.

Nadere informatie

An-10 Draadloze lichtregeling

An-10 Draadloze lichtregeling SSENSOREN An10 DRAADLOZE LICHTREGELING An10 Draadloze lichtregeling De An10 is een uniek draadloos systeem dat is ontworpen om verlichting te regelen. De An10 kan onderdeel van een nieuw of bestaand verlichtingsysteem

Nadere informatie

KWALITEITSTEAM PROGRAMMA RUIMTELIJKE KWALITEIT

KWALITEITSTEAM PROGRAMMA RUIMTELIJKE KWALITEIT KWALITEITSTEAM PROGRAMMA RUIMTELIJKE KWALITEIT samen met anderen Fryslân zichtbaar mooier maken door behoud, ontwikkeling en versterking van landschappelijke en cultuurhistorische waarden en kwaliteiten.

Nadere informatie

FACTSHEET BEZOEK AAN ROTTERDAM 2013

FACTSHEET BEZOEK AAN ROTTERDAM 2013 213 UITGAVE: GEMEENTE ROTTERDAM ROTTERDAM MARKETING ONDERNEMERSFEDERATIE ROTTERDAM CITY DE ROTTERDAMSE VRIJETIJDSSECTOR Een sterke vrijetijdssector is voor Rotterdam heel belangrijk. Deze sector draagt

Nadere informatie

Bij Word 97 wordt geen gebruik gemaakt van de hier genoemde beveiligingsniveau s

Bij Word 97 wordt geen gebruik gemaakt van de hier genoemde beveiligingsniveau s Installatie in Microsoft Word en het gebruik van de Microsoft Word macro voor schalen van foto s en toevoegen van een index in de RTF uitvoer van GensDataPro Leest u eerst de hierna volgende richtlijnen

Nadere informatie

Fasering 2012. Oppervlak uitgeefbaar. TOTAALgewogen. Wegingsfactor. Gewogen eenheden ====> 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fasering 2012. Oppervlak uitgeefbaar. TOTAALgewogen. Wegingsfactor. Gewogen eenheden ====> 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Bijlage 24.1 - Bijdrage per kavel 2.499.574 2021 93,1388492 d.d. 14-2- 1.906.800 177.597.218 CODE_ NCW 1a_1 Logistiek 25m Zichtlocatie 14.973 1,00 14.973 14.973 Logistiek 25m - 0,90 - Logistiek max 15m

Nadere informatie

Niet autoloos, maar auto later

Niet autoloos, maar auto later Niet autoloos, maar auto later Voor jongvolwassenen blijft de auto een aantrekkelijk perspectief Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Investir dans les régions : politique de cohésion 2014-2020 Investeren in de regio s: cohesiebeleid 2014-2020. 30 mars 2015-30 maart 2015

Investir dans les régions : politique de cohésion 2014-2020 Investeren in de regio s: cohesiebeleid 2014-2020. 30 mars 2015-30 maart 2015 Investir dans les régions : politique de cohésion 2014-2020 Investeren in de regio s: cohesiebeleid 2014-2020 30 mars 2015-30 maart 2015 Miriam Burajová Commission européenne Direction générale de la politique

Nadere informatie

THORN. Verrassend veel ruimte Goed onderhouden Binnenplaats en ommuurde tuin Eet- en woonkamer

THORN. Verrassend veel ruimte Goed onderhouden Binnenplaats en ommuurde tuin Eet- en woonkamer THORN CASINO 1 Verrassend veel ruimte Goed onderhouden Binnenplaats en ommuurde tuin Eet- en woonkamer Garage en eigen parkee erplaats Vaste trap naar de tweede verdieping Vraagprijs 219.000,-- k.k. OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Klimaat- en voedselcrisis

Klimaat- en voedselcrisis Klimaat- en voedselcrisis DUURZAME KLEINSCHALIGE LANDBOUW ALS DEEL VAN DE OPLOSSING COLOFON Dit dossier bevat bijdragen van: Brigitte Gloire, Thierry Kesteloot, Marieke Poissonnier, Corentin Dayez, Saar

Nadere informatie

standaard wit gekleurd pinfeed A4 ETIKETTEN

standaard wit gekleurd pinfeed A4 ETIKETTEN 8 RILLPRINT A4 ETIKETTEN standaard wit gekleurd pinfeed RILLPRINT A4 ETIKETTEN 8RILLPRINT A4 ETIKETTEN standaard wit gekleurd pinfeed 8-1 Het eerste zelfklevende etiket werd door de Amerikaan R. Stanton

Nadere informatie

Stappenplan voor een werkstuk in Word

Stappenplan voor een werkstuk in Word Werkstuk maken Secties maken We gaan een werkstuk maken over dieren in Afrika. Allereerst gaan we ruwweg een indeling maken in secties. Voor ons werkstuk maken we de volgende secties: 1. Titelpagina 2.

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk. Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders

Traject Maatschappelijk Werk. Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders Verkort programma Sociaal Werk 2015-2016 Bachelor in de Orthopedagogie, Bachelor in de Toegepaste psychologie, Bachelor in de Gezinswetenschappen, Bachelor in de Pedagogie van het jonge kind, Bachelor

Nadere informatie

Het KiVa antipestprogramma: samen pesten tegengaan op een speelse manier

Het KiVa antipestprogramma: samen pesten tegengaan op een speelse manier Het KiVa antipestprogramma: samen pesten tegengaan op een speelse manier Beau Oldenburg en Rozemarijn van der Ploeg Vakgroep sociologie, Rijksuniversiteit Groningen Het Finse antipestprogramma KiVa is

Nadere informatie

Tips voor de voorstelling Louter Kabouter

Tips voor de voorstelling Louter Kabouter Tips voor de voorstelling Louter Kabouter Tips voor een kabouter-feest. Uitnodigingen: Om al in kabouter-stemming te raken kan Peterselie ansichtkaarten leveren met de affiche van de voorstelling erop,

Nadere informatie

Beleef Valkenburg GRATIS. Beleef Valkenburg. > Attracties & Amusement > Mergel & Grotten > Natuur & Onthaasten > Sport & Sensatie

Beleef Valkenburg GRATIS. Beleef Valkenburg. > Attracties & Amusement > Mergel & Grotten > Natuur & Onthaasten > Sport & Sensatie Beleef Valkenburg Beleef Valkenburg > Attracties & Amusement > Mergel & Grotten > Natuur & Onthaasten > Sport & Sensatie > Inclusief handige plattegrond GRATIS Valkenburg aan de Geul Een mergelstad met

Nadere informatie

Als een ommetje een omweg wordt

Als een ommetje een omweg wordt Als een ommetje een omweg wordt Project Recreatie & Overwegen Amersfoort 2006 www.recreatie-overwegen.nl INHOUD INLEIDING Sinds 1980 zijn 1350 gelijkvloerse spoorwegovergangen verdwenen. Dat is het gevolg

Nadere informatie

Bijlage 13 bij het MER Akoestisch onderzoek A2 Maastricht

Bijlage 13 bij het MER Akoestisch onderzoek A2 Maastricht Bijlage 13 bij het Akoestisch onderzoek A2 Maastricht 34051v2 AV2-TP01-RAP-00022 Deel 4 november 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Inleiding... 5 2 Uitgangspunten... 7 2.1 Vastgoedprogramma... 7

Nadere informatie

Kerkweg 5 9862 TH Sebaldeburen

Kerkweg 5 9862 TH Sebaldeburen Kerkweg 5 9862 TH Sebaldeburen Plan van aanpak Behartiger Vereniging Sebaldeburen.net. Sebaldeburen.net is een fusievereniging per 1 januari 2013, van de Vereniging voor dorpsbelangen Sebaldeburen en de

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Handleiding gebruik presentaties Basisopleiding Bedrijfshulpverlener

Handleiding gebruik presentaties Basisopleiding Bedrijfshulpverlener Handleiding gebruik presentaties Basisopleiding Bedrijfshulpverlener Inhoud pagina 1. Copyright 2 2. Lettergrootte aanpassen 2 3. Dia s verbergen 3 4. Nieuwe dia s maken 4 5. Animatie regel-voor-regel

Nadere informatie

Dag 1 :Aankomst Istanbul - Ontvangst door een Nederlandstalige gids en transfer naar het hotel - Welkomstcocktail - Diner in het hotel en overnachting

Dag 1 :Aankomst Istanbul - Ontvangst door een Nederlandstalige gids en transfer naar het hotel - Welkomstcocktail - Diner in het hotel en overnachting PROGRAMMA Istanbul Trabzon, 8 dagen Dag 1 :Aankomst Istanbul - Ontvangst door een Nederlandstalige gids en transfer naar het hotel - Welkomstcocktail - Diner in het hotel en overnachting Dag 2: Klassieke

Nadere informatie

Posters maken in PowerPoint

Posters maken in PowerPoint Posters maken in PowerPoint Een mini handleiding Nieuwe Media Dienst 2009 http://www.ua.ac.be/icnmd 1. Algemeen Het printen van grote posters is een kostbare zaak en duurt lang. Om mislukkingen te vermijden

Nadere informatie

Bagage op Schiphol. AirportCity. www.schiphol.nl

Bagage op Schiphol. AirportCity. www.schiphol.nl Bagage op Schiphol AirportCity Amsterdam Airport Schiphol ademt de sfeer van een wereldstad en is een lichtend voorbeeld van een AirportCity: een toonaangevende efficiënte luchthaven die haar bezoekers

Nadere informatie

Overzicht 2015 - Nieuw toegevoegde artikelen in Prijslijst 2015 Noot: Paginanummers refereren aan de pagina's van de Prijslijst Januari 2015

Overzicht 2015 - Nieuw toegevoegde artikelen in Prijslijst 2015 Noot: Paginanummers refereren aan de pagina's van de Prijslijst Januari 2015 Overzicht 2015 - Nieuw toegevoegde artikelen in Prijslijst 2015 Noot: Paginanummers refereren aan de pagina's van de Prijslijst Januari 2015 1 1 17 20045617 PVC T 90 2LV 45gr Grijs Nieuw 1 22 1 20033475

Nadere informatie

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Document revisie: 1.1 Publicatiedatum: juli 2004 Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Het kan voorkomen dat een Bridgemate niet functioneert naar behoren. Er kunnen hier verschillende oorzaken

Nadere informatie

Open call Adaptatie aan klimaatverandering. Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals

Open call Adaptatie aan klimaatverandering. Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Open call Adaptatie aan klimaatverandering Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Open call Adaptatie aan klimaatverandering Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Copyright 2009 Stichting

Nadere informatie

Nieuw Rijsenburg. Ons aanbod. Behandeldoelen

Nieuw Rijsenburg. Ons aanbod. Behandeldoelen Nieuw Rijsenburg Op de biologisch- dynamische boerderij Nieuw Rijsenburg bieden we psychiatrische zorg voor jongeren van 18 tot 28 jaar. Ons aanbod Je volgt een intensief behandelprogramma. We combineren

Nadere informatie