Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegebesluit. Gemeente Amersfoort"

Transcriptie

1 Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/EW Opsteller: A. Sleeuwenhoek User-id: SLE1 Tel: 4459 Onderwerp: NIEUWE TRANCHE REGELING STARTERSLENINGEN 2013 Toelichting: De koopwoningmarkt zit nog steeds op slot. Omdat startersleningen zich hebben bewezen als een instrument om de verkoop te stimuleren, is het gewenst een nieuwe tranche open te stellen van 3,5 miljoen. Door de rijksbijdrage waartoe de minister van Wonen en Rijksdienst heeft besloten, kunnen hiermee in Amersfoort minimaal 200 startersleningen worden verstrekt. De gemeentelijke kosten worden gedekt door een bijdrage aan de lening door verkopende partijen. De bijdrage van de gemeente bestaat uit het aantrekken via een lening en uitlenen van 3,5 miljoen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en uit de inzet van ambtelijke uren. Het college besluit: 1. De raad voor te stellen om een nieuwe tranche binnen de Regeling Startersleningen open te stellen en daarvoor als lening Euro 3,5 miljoen gefaseerd beschikbaar te stellen aan SVn; 2. de raad voor te stellen om, onder intrekking van de Verordening Startersleningen 2012, de Verordening Startersleningen 2013 vast te stellen; 3. de raad voor te stellen om als voorwaarde voor de verstrekking van een starterslening de verkopende partij een financiële bijdrage te laten betalen. Reg.nr Datum Verantwoordelijk Ambtenaar Afdelingshoofd Controller GMT juridisch advies gemeentecontroller Staf Datum Paraaf vergadering WO datum d.d. agd.pnt paraaf secretaris Collegebehandeling agenderen voor datum: agendastuk hamerstuk geheim embargo datum: tijd: Verantwoordelijk Portefeuillehouder burgemeester weth. Van den Berg weth. Boeve weth. Buijtelaar weth. Van 't Erve weth. Tigelaar weth. 7 Datum Paraaf Akkoord Collegebesluit d.d.: conform aangehouden vervallen Advies De Raad De Ronde Het Besluit Raadsinformatiebrief geen Peiling Voorbereiding besluit

2 Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : Aan : Gemeenteraad Datum : 22 januari 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G. Boeve Agendapunt : B&W-vergadering : De Ronde : Agenda Het Besluit : Vastgesteld besluit : TITEL Nieuwe tranche Regeling startersleningen BESLISPUNTEN 1. Een nieuwe tranche binnen de Regeling startersleningen open te stellen en daarvoor als lening 3,5 miljoen gefaseerd beschikbaar te stellen aan SVn; 2. Ter dekking van de kosten de verkopende partij bij toekenning van de starterslening een financiële bijdrage in rekening te brengen conform de tabel in dit voorstel; 3. De kostendekkende bijdrage van de verkopende partij als voorwaarde te stellen voor de verstrekking van een starterslening; 4. Onder intrekking van de Verordening Startersleningen Amersfoort 2012, de verordening Startersleningen Amersfoort 2013 vast te stellen. AANLEIDING Sinds 2003 verstrekt de gemeente Amersfoort leningen om het kopen van een eerste eigen huis toegankelijker te maken en de woningverkoop te stimuleren. De starterslening is een tweede hypotheek. Het bijzondere aan de lening is dat de eerste drie jaar na het afsluiten van de lening geen rente en aflossing hoeft te worden betaald. Na die drie jaar kan een lener om een inkomenstoetsing vragen en is het, afhankelijk van de betalingscapaciteit van de lener, mogelijk dat die periode met nogmaals drie jaar wordt verlengd. Rijksbijdrage voor de starterslening De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft besloten voor de Starterslening een uitzondering te maken voor de nieuwe regels voor aftrek van de hypotheekrente. Daarnaast heeft de minister 20 miljoen beschikbaar gesteld voor startersleningen aan SVn. Daarmee stelt SVn de helft van elke starterslening beschikbaar. Gemeenten betalen de andere helft. Dankzij dit budget kunnen de kosten gedekt worden voor startersleningen. De vorige tranche was een succes Op 20 december 2011 heeft uw raad 3,5 miljoen beschikbaar gesteld voor een nieuwe tranche startersleningen. Deze tranche is goed opgepakt door de markt. Begin september 2012 was het budget uitgeput. Met dat bedrag hebben we in 2012 in totaal 113 leningen verstrekt. Vraag naar nieuwe tranche Sinds september 2012 krijgen wij vanuit de markt (potentiële huizenkopers, makelaars, ontwikkelaars/ bouwers) regelmatig de vraag naar nieuwe leningen. Daarom en gelet op de nog steeds vastzittende koopwoningmarkt, stellen wij uw raad voor opnieuw 3,5 miljoen aan te trekken en beschikbaar te stellen. Met dat bedrag kunnen (door de bijdrage van het Rijk) ten minste 200 startersleningen worden verstrekt in Amersfoort (zo lang de bijdrage van het Rijk nog niet is uitgeput). Het gaat om een bedrag dat wij lenen en Inlichtingen bij: A. Sleeuwenhoek, SOB/EW, (033)

3 raadsvoorstel pagina 2 Gemeente Amersfoort beschikbaar stellen aan SVn, de organisatie die namens de gemeente de regeling uitvoert. De voorwaarden zijn gelijk aan de vorige tranche. BEOOGD EFFECT Met de starterslening willen we de mogelijkheid tot het kopen van een woning door starters vergroten. Daarmee bevorderen we tevens de doorstroming in de woningmarkt. ARGUMENTEN 1.1 Startersleningen dragen direct bij aan de verkoop van woningen. Starters van wie het inkomen (nog) niet helemaal toereikend is, kunnen met een starterslening op een veilige manier toch een woning kopen. Met het budget van 3,5 miljoen kunnen in ieder geval 200 leningen (maximaal bedrag per lening is ,-, waarvan wij en het Rijk ieder de helft betalen) worden verstrekt, zolang het rijksbudget nog niet is uitgeput. 1.2 Startersleningen zorgen voor doorstroming op de woningmarkt Doordat de regeling zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw van toepassing is, worden verhuisketens op gang gebracht. Eigenaren die hun huis verkopen, zijn op hun beurt in staat een ander huis te kopen. Daarmee bevordert de starterslening de doorstroming. Terugkoppeling vanuit marktpartijen bevestigt dit effect. Zeker in de huidige stagnerende woningmarkt is de starterslening een belangrijke stimulans voor de markt. Uit de vorige tranche van 3,5 miljoen zijn uiteindelijk 113 leningen verstrekt. Doordat eigenaren hun woning verkopen kunnen zij zelf een nieuwe woning kopen, of zijn zij verlost van dubbele maandlasten. 1.3 De markt heeft behoefte aan startersleningen Zowel van kopers als van verkopende en ontwikkelende partijen krijgen wij de vraag naar een nieuwe tranche leningen omdat de starterslening de meest concrete maatregel is die een aankoop mogelijk maakt. De vorige tranches hebben bewezen effectief te zijn. Bijkomend voordeel is dat de verkoop van woningen ook andere effecten heeft. Een verhuizing leidt ook tot andere uitgaven (woonwinkels, keukens, bouwmarkten etc.). Daarvan kan ook de lokale economie profiteren. 2.1 Wij voeren de regeling budgetneutraal uit Vanwege onze financiële situatie en het indirecte belang van de gemeente verwachten we van de verkopers (als direct belanghebbende) een kostendekkende bijdrage. Dit heeft in de vorige tranche goed gewerkt en vindt inmiddels navolging elders in het land. Met deze opbrengsten dekken wij onze rentelasten en de risico s. 3.1 Als de verkoper niet bereid is de bijdrage te betalen dan verstrekken wij geen starterslening Mensen kunnen een starterslening aanvragen als zij een woning kopen van één van de deelnemende partijen of als zij met de verkoper overeenkomen dat deze de bijdrage betaalt. De deelnemers aan de Taskforce Woningbouw en Profund zijn op voorhand akkoord gegaan met het betalen van deze bijdrage. Voor particuliere verkopers en andere ontwikkelaars geldt dat zij vooraf een overeenkomst tekenen waarin zij verklaren de bijdrage te betalen op het moment van levering van de woning. Hiervoor hebben wij een standaardovereenkomst opgesteld die beschikbaar is op onze website. De bijdrage laten wij afzonderen door de notaris waar de eigendomsoverdracht plaatsvindt. De door de verkopende partij getekende overeenkomst dient bij de aanvraag van een starterslening te worden overgelegd door de koper (of namens de koper door de makelaar). 4.1 Wij hanteren dezelfde voorwaarden als in de vorige tranche De voorwaarden die gelden voor het verstrekken van een starterslening zijn vastgelegd in de verordening. Deze voorwaarden zijn gelijk aan die in de vorige tranche. Dat betekent dat de starterslening beschikbaar is voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Als maximale verwervingsgrens hanteren wij wederom een bedrag van ,-. Ook kunnen starters die niet wonen, maar wel werkzaam zijn in Amersfoort gebruik maken van de regeling als zij een woning in Amersfoort kopen.

4 raadsvoorstel pagina 3 Gemeente Amersfoort KANTTEKENINGEN 1.1 De starterslening is de eerste 3 jaar aflossingsvrij, wat afwijkt van landelijke hypotheekregels. Per 1 januari 2013 gelden er nieuwe normen voor hypotheken. Hypotheken moeten vanaf die datum volledig worden afgelost om in aanmerking te kunnen komen voor hypotheekrenteaftrek. De minister van Wonen en Rijksdienst heeft onlangs besloten om een uitzondering te maken voor de starterslening en er ook zelf een financiële bijdrage aan te leveren. 1.2 Het verstrekken van startersleningen brengt risico s met zich mee Bij het berekenen van de kosten en risico s voor de gemeente hebben we ons gebaseerd op aannames over de (ontwikkeling van) rentepercentages en over het aflosgedrag van de leners. De voordelen van de regeling liggen vooral bij de verkopende partijen, terwijl de risico s vooral bij de lener (heeft een huis met twee hypothecaire leningen) en bij de gemeente (heeft de lening verstrekt) liggen. Door de geringere waardestijging of waardevermindering van woningen is het risico aanwezig dat niet alle leners de lening volledig kunnen aflossen. Dit risico is voor de gemeente gedekt doordat startersleningen als 2 e hypotheek, net als de 1 e hypotheek, onder de zekerheidsstelling van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vallen en daarmee geborgd zijn. Tot heden hebben wij, noch andere gemeenten, financiële schade opgelopen door het verstrekken van startersleningen. 1.3 De gemeente is geen financiële instelling. Het aangaan en verstrekken van leningen is geen primaire gemeentetaak. De activiteit wijkt dan ook enigszins af van het gemeentelijk treasurystatuut. De voorwaarden daarin zijn dat er een publiek belang mee gediend moet zijn en dat er geen andere mogelijkheden zijn dit te realiseren. Strikt genomen wordt aan de laatste voorwaarde niet voldaan, omdat ook partijen als de Alliantie en Bouwfonds startersleningen verstrekken. De gemeente is echter de enige partij die de regeling voor alle startende kopers kan openstellen. Bovendien hebben genoemde partijen aangegeven dat de kosten voor hen hoger zijn dan voor ons. 1.4 De rijksbijdrage is eindig Het Rijk heeft budget beschikbaar gesteld voor startersleningen. Als het budget volledig benut is dan vervalt de rijksbijdrage per lening. Het kan zijn dat ons budget dan nog niet is uitgeput. Amersfoortse startersleningen worden dan volledig vanuit ons budget verstrekt, zoals in de vorige tranche het geval was. Dit betekent dat wij dan minder leningen kunnen verstrekken met het voorgestelde budget. Ook moet de kostendekkende bijdrage van de verkoper per lening op dat moment worden verhoogd. Met SVn hebben wij de afspraak gemaakt dat zij ons informeren over de stand van zaken, zodat wij tijdig maatregelen kunnen nemen en uw raad kunnen informeren. 3.1 Zonder betaling van de bijdrage van de verkopende partij wordt een starterslening niet verstrekt De uiteindelijke verstrekking van de starterslening stellen wij afhankelijk van de betaling van de bijdrage. Daardoor en door afzondering door de notaris lopen wij op dit punt geen risico. FINANCIËN Omdat wij geen eigen financieringsmiddelen kunnen inzetten, wordt de regeling gefinancierd met een bedrag uit de gemeentelijke leningenportefeuille en dekken we de kosten door kostendekkende bijdragen van verkopende partijen. Berekening bijdrage van de verkopende partijen Het uitgangspunt is dat verkopers een bijdrage betalen die alle kosten en risico s dekken. Voor ons ontstaan er kosten als kopers de eerste drie jaar geen rente betalen en eventueel langer geen of minder rente hoeven te betalen of al snel na de rentevrije periode de hele lening aflossen. De kosten van de gemeente bedragen ,-. Deze kosten zijn opgebouwd uit: - Renteverlies op het geld dat wij lenen. Voor een starterslening hoeft in ieder geval de eerste 3 jaar geen rente te worden betaald. - Personeelskosten voor het behandelen van de aanvragen (400 uur voor 200 aanvragen). - De beheersvergoeding van 0,5% die wij betalen aan SVn. - In verband met de onzekerheid op het herstel in de markt en de dynamiek in de huizenmarkt hanteren we een percentage onvoorzien van 20 %.

5 raadsvoorstel pagina 4 Gemeente Amersfoort Bij de berekening zijn we conform de vorige tranche uitgegaan van 4% rente die we op de lening moeten betalen. De gemeente kan de regeling zonder voorfinanciering uitvoeren. Dit op basis van de gehanteerde aannames voor wat betreft het betalen van rente en aflossing door de starters. De bijdrage van verkopers is op verzoek van de Taskforce Wonen afhankelijk gemaakt van de hoogte van de lening conform onderstaande indeling. De deelnemende partijen in de Taskforce Woningbouw, die in de vorige tranche ook financieel hebben bijgedragen, hebben ingestemd met de genoemde bijdragen. Omdat de totale kosten vergelijkbaar zijn met die in de vorige tranche hanteren wij dezelfde staffel. Wel wordt het bedrag gehalveerd zolang de helft van de starterslening uit het rijksbudget wordt betaald. In de onderstaande tabel staan de bedragen. Bedrag bijdrage van verkoper per lening zolang Rijksbijdrage Daarna Hoogte starterslening in euro s beschikbaar < , , , t/m , , t/m , , , , ,- Periodieke stortingen afhankelijk van het aantal aanvragen Aangezien er een vrij lange doorlooptijd is tussen het moment van aanvraag en het moment van daadwerkelijke uitbetaling van de lening (2 tot 3 maanden) is het mogelijk om de daadwerkelijke storting in het fonds te laten bepalen door het aantal aanvragen. Daardoor hoeft er niet meer gestort te worden dan noodzakelijk is en kan het verschil tussen de rentekosten en de renteopbrengsten zo beperkt mogelijk worden gehouden. De starterslening past binnen de Wet Fido De startersregeling is in het verleden op verzoek van SVn, de organisatie die de startersregeling voor ons uitvoert beoordeeld door Deloitte accountants. De conclusie is dat de startersregeling niet strijdig is met de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido). Het Rijk ondersteunt de regeling met haar bijdrage ook. VERVOLG Na besluitvorming door uw raad brengen wij de marktpartijen op de hoogte van het besluit. Het besluit zal gepubliceerd worden in de Stadsberichten en zal worden opgenomen in de regelingenbank op BETROKKEN PARTIJEN Door de starterslening te continueren onderstrepen gemeente en marktpartijen het belang van beweging op de woningmarkt. Na uw besluit, zal de uitkomst via de media gecommuniceerd worden en zullen betrokken partijen als bouwers, ontwikkelaars, makelaars en andere marktpartijen informatie ontvangen, zodat kopers en verkopers door hen benaderd kunnen worden. Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de secretaris, de burgemeester,

6 raadsvoorstel pagina 5 Gemeente Amersfoort Bijlagen - berekening kosten startersleningen 2013

7 raadsbesluit pagina 1 Gemeente Amersfoort RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Amersfoort; Reg.nr op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 december 2012, sector SOB/EW (nr ); b e s l u i t: 5. Een nieuwe tranche binnen de Regeling startersleningen open te stellen en daarvoor als lening 3,5 miljoen gefaseerd beschikbaar te stellen aan SVn; 6. Ter dekking van de kosten de verkopende partij bij toekenning van de starterslening een financiële bijdrage in rekening te brengen conform de tabel in dit voorstel; 7. De kostendekkende bijdrage van de verkopende partij als voorwaarde te stellen voor de verstrekking van een starterslening; 8. Onder intrekking van de Verordening Startersleningen Amersfoort 2012, de verordening Startersleningen Amersfoort 2013 vast te stellen. Vastgesteld in de openbare vergadering van de griffier de voorzitter

8 # Bijlage bij raadsvoorstel startersleningen 2013

9 Verordening De raad van de gemeente Amersfoort; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 22 januari 2013, sector SOB/EW (nr ); gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149 Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen de Verordening Startersleningen Amersfoort 2013 HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In deze verordening en de daarop gebaseerde regels wordt verstaan onder: a. SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken; b. maximale verwervingskosten voor nieuwbouw: de som van de vrij-op-naamprijs van de nieuwbouw koopwoning vermeerderd met 7,5% voor het meer- en minderwerk en daarenboven vermeerderd met 8% voor bijkomende kosten; c. maximale verwervingskosten bestaande bouw: de aankoopsom vermeerderd met de verbeteringskosten en daarenboven vermeerderd met 12 % aan bijkomende kosten; d. Gemeenterekening Starterslening Amersfoort: een rekening waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen, en waarop de rente en de aflossingen worden teruggestort; e. Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee of meer aanstaande eigenaren gelden beiden gezamenlijk als aanvrager; f. Huishouden: het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en in voorkomend geval, zijn/haar niet duurzaam gescheiden levende echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner, of degene die met hem/haar op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de Starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; g. Starterslening Amersfoort: een lening die tot doel heeft om huishoudens met beperkte financiële middelen in staat te stellen een eigen woning te kopen, de lening wordt verstrekt op basis van de Productspecificaties Starterslening, zoals vastgelegd in de SVn-informatiemap en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening hoofdstuk 4 sub 4.1; h. Deelnemende partijen: een bedrijf dat of particulier die een woning in Amersfoort verkoopt en zich bij overeenkomst verbindt een bijdrage te verstrekken in de kosten van de Starterslening Verordening Startersleningen Amersfoort van totaal 3

10 HOOFDSTUK II ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 2 1. De gemeenteraad van Amersfoort heeft een Gemeenterekening Starterslening Amersfoort ingericht waaruit aan in artikel 5, lid 1, sub a. bedoelde huishoudens Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 5, lid 1, sub b. bedoelde woningen. 2. De Gemeenterekening Starterslening Amersfoort is ondergebracht bij het SVn. Artikel 3 1. Burgemeester en Wethouders kunnen met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een gemeentelijke Starterslening Amersfoort toekennen. 2. Burgemeester en Wethouders stellen de hoogte van de Starterslening Amersfoort vast op basis van de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening Amersfoort. 3. De Starterslening Amersfoort kan alleen worden verstrekt indien tevens Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt. 4. Burgemeester en Wethouders kunnen aan de toekenning van Startersleningen Amersfoort nadere voorschriften verbinden. Artikel 4 Verstrekkingsplafond 1. Uit de Gemeenterekening Starterslening Amersfoort kunnen slechts leningen worden toegekend tot maximaal het bedrag van het door de raad vastgestelde budget. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. 2. Aanvragen welke in verband met het eerste en tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door Burgemeester en Wethouders afgewezen. HOOFDSTUK II TOEPASSINGSBEREIK Artikel 5 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen: a. Van in Amersfoort woonachtige verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag minimaal één jaar in Amersfoort woonachtig zijn en geen eigenaar bewoner van een koopwoning zijn geweest, of b. Van in Amersfoort werkzame personen, die geen eigenaar bewoner van een koopwoning zijn geweest, en c. Voor de aankoop van een nieuwbouwwoning of een bestaande woning in de gemeente Amersfoort waarvan de maximale verwervingskosten niet hoger zijn dan ,- die door deelnemende partijen worden verkocht. 2. De Starterslening Amersfoort bedraagt ten hoogste 20% van de verwervingskosten met een maximum van ,- per lening. HOOFDSTUK III AANVRAAG EN TOEKENNING Artikel 6 1. Een huishouden dat, op grond van artikel 5 en gelet op artikel 1, lid a, in aanmerking komt voor een Starterslening Amersfoort kan Burgemeester en Wethouders om een aanvraagformulier verzoeken. 2. De verdere afhandeling vindt plaats conform het bepaalde in de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening Amersfoort en de Productspecificaties Starterslening Amersfoort die zijn vastgelegd in de SVn-informatiemap, met in achtneming van Verordening Startersleningen Amersfoort van totaal 3

11 het bepaalde in deze verordening. HOOFDSTUK IV INTREKKING EN TERUGVORDERING Artikel 7 1. Burgemeester en Wethouders kunnen het besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een Starterslening Amersfoort intrekken indien: a. de aanvrager niet voldoet aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen; b. de Starterslening Amersfoort is toegekend of vastgesteld op grond van door de aanvrager onjuiste verschafte gegevens. 2. Burgemeester en Wethouders trekken het toekenningsbesluit in elk geval in, indien de koopovereenkomst wordt ontbonden. 3. Bij de intrekking kunnen Burgemeester en Wethouders de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terugvorderen. HOOFDSTUK V SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN Artikel 8 Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Startersleningen Amersfoort 2013 Artikel 9 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking. 2. De Verordening Startersleningen Amersfoort 2012 wordt ingetrokken met ingang van de dag waarop de verordening ingevolge het eerste lid van kracht wordt, met dien verstande dat zij blijft gelden voor het tijdvak waarvoor zij van kracht was. Vastgesteld in de openbare vergadering van 12 februari de griffier, de voorzitter, PUBLICATIEDATUM: 5 maart Verordening Startersleningen Amersfoort van totaal 3

RAADSVOORSTEL. TITEL Nieuwe tranche Regeling startersleningen 2013

RAADSVOORSTEL. TITEL Nieuwe tranche Regeling startersleningen 2013 RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4282129 Aan : Gemeenteraad Datum : 22 januari 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G. Boeve Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 29-01-2013 De Ronde

Nadere informatie

Agendanr.: 7 Voorstelnr.: RB2013199 Onderwerp: Vaststelling Regeling Startersleningen Heerhugowaard 2013 Programma:

Agendanr.: 7 Voorstelnr.: RB2013199 Onderwerp: Vaststelling Regeling Startersleningen Heerhugowaard 2013 Programma: Agendanr.: 7 Voorstelnr.: RB2013199 Onderwerp: Vaststelling Regeling Startersleningen Heerhugowaard 2013 Programma: Reden van agendering: ter besluitvorming Aan de Raad, Heerhugowaard, 22 oktober 2013

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 (vastgesteld door de raad op 28 maart 2007; gewijzigd door de raad op 1 juli 2009 en 25 januari 2012) Bijlage behorende bij ontwerpbesluit 11Rb077

Nadere informatie

Raadsvoorstei 2013.0003758

Raadsvoorstei 2013.0003758 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstei 2013.0003758 Onderwerp Vaststelling Verordening Starterslening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen/ J.J. Nobel Steller J. Vijfhuizen Collegevergadering

Nadere informatie

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen De raad van de gemeente Roerdalen; gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Besluit: Vast te stellen de Verordening

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul B E S L U I T: vast te stellen de volgende: VERORDENING VROM STARTERSLENING Gemeente Valkenburg aan de Geul 2007 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking. vervallen artikel 4, lid Het Kompas, 10 januari 2008

Datum ondertekening. Bron bekendmaking. vervallen artikel 4, lid Het Kompas, 10 januari 2008 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/sliedrecht/160.. Page 1 of 4 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Sliedrecht Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 05 Onderwerp Starterslening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 29 januari 2013 4 maart 2013 Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting Sinds 1 januari 2008 is

Nadere informatie

Verordening Starterslening. gemeente Lingewaard 2013

Verordening Starterslening. gemeente Lingewaard 2013 Verordening Starterslening gemeente Lingewaard 2013 1 Verordening Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Nadere informatie

Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 13 maart 2012,

Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 13 maart 2012, Bloomenbadphats Agendapunt: 8(c) Raadsvoordracht Verordening tot wijziging van de verordening VROM Startersregeling Noordwijk 2009 Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT

VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT 1 INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk 1 -Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 -Algemene bepalingen... 3 Artikel 2... 3 Artikel 3... 3 Artikel

Nadere informatie

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad VERORDENING VROM Starterslening Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Artikel 1. In deze verordening en de daarop gebaseerde regels wordt verstaan onder:

Artikel 1. In deze verordening en de daarop gebaseerde regels wordt verstaan onder: Gemeenteraad Onderwerp: Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2014 Volgnummer Dienst/afdeling SLWE De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 oktober

Nadere informatie

Informatie startersleningen Steenbergen, 19 februari 2013

Informatie startersleningen Steenbergen, 19 februari 2013 gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg UM1301126 ons kenmerk zaaknummer uw kenmerk uw brief van afdeling contactpersoon telefoonnr. bijlage(n) UM1301126 Ruimtelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Gemeente Bussum Vaststellen VROM starterslening gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400

Nadere informatie

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van de verkoop en bouw van nieuwbouwwoningen in het starterssegment.

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van de verkoop en bouw van nieuwbouwwoningen in het starterssegment. VERORDENING KOOPSUBSIDIE STARTERSKAVELS AALTEN 2012 Artikel 1. Definities Deze verordening verstaat onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders; b. starterskavel: een kavel die is aangewezen

Nadere informatie

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013 Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013 Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

Nadere informatie

VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTE STEIN 2014

VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTE STEIN 2014 2013, no. De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake de Verordening Starterslening gemeente Stein 2014 (Gem. blad Afd. A 2013, no.); besluit: Een totaalkrediet van 128.000 beschikbaar te stellen

Nadere informatie

Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016

Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016 Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016 De raad van de gemeente Vlagtwedde gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN GEWIJZIGD RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Initiatiefvoorstel van de CDA-fractie Onderbanken tot vaststelling van de Verordening Startersleningen Onderbanken 2013. Gemeentebladnummer : 2013/9

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp : Verordening Starterslening Opsterland 2016 Portefeuillehouder : Piet van Dijk Voorstel 1. De 'Verordening Starterslening

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016)

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016) OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND Artikel (verordening 2016) Artikel 1 Artikel 1 Oude tekst Nieuwe tekst toelichting d. Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet.

Nadere informatie

a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten; VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE LOPIK 2016 Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; gelet op de Verordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2010 b e s l u i t: vast te stellen de

Nadere informatie

Raadsbesluit. in in ii iimi min ii. Verordening Starterslening Gemeente Schijndel en intrekken Verordening VROM Starterlening Schijndel

Raadsbesluit. in in ii iimi min ii. Verordening Starterslening Gemeente Schijndel en intrekken Verordening VROM Starterlening Schijndel Raadsbesluit Onderwerp Verordening Starterslening Gemeente Schijndel en intrekken Verordening VROM Starterlening Schijndel Agenda 19 september 2013, punt 13 De raad van de gemeente Schijndel; gezien het

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen Initiatiefvoorstel Beschikbaar stellen startersleningen Datum: 13 mei 2013 Betreft: Bereikbaarheid woningmarkt van Albrandswaard vergroten voor jongeren, door introduceren van startersleningen. 1. Aanleiding

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: 131025257

Voorstel aan de raad. Nummer: 131025257 Voorstel aan de raad Nummer: 131025257 Portefeuille: Economie, Wonen, Cultuur & Dienstverlening Programma: 2.4 Sterke Stad Programma onderdeel: 2.4.2 Kwaliteit aanbod versterken Steller: M.L.E. Werkman

Nadere informatie

Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018

Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018 Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018 1 januari 2018 BIVO/2017/30326 *Z028D2FCCF6* Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Toepassingsbereik

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016; De raad van de gemeente Oirschot, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Boxtel

Verordening Starterslening gemeente Boxtel Bijlage 1 bij Raadsvoorstel herinvoering van de verstrekking van startersleningen 1 Verordening Starterslening gemeente Boxtel De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015; De raad van gemeente Oirschot, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Verordening Starterslening

RAADSVOORSTEL. B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Verordening Starterslening RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling Onderwerp: Verordening Starterslening Aanleiding: Voor starters op de woningmarkt is het moeilijk,

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2013 gemeente Urk. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.

Verordening Starterslening 2013 gemeente Urk. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Urk Officiële naam regeling Verordening Starterslening 2013 Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2015 Gemeente Urk. Volkshuisvesting en woningbouw

Verordening Starterslening 2015 Gemeente Urk. Volkshuisvesting en woningbouw Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Urk Officiële naam regeling Verordening Starterslening 2015 Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 Door de gemeenteraad Zoeterwoude vastgesteld d.d. 25 september 2014 De verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 bestaat uit de delen A, B en C: - Deel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 31 oktober 2013. 03 september 2013. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 31 oktober 2013. 03 september 2013. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Raadsvoorstel Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 31 oktober 2013 Datum voorstel 03 september 2013 Agendapunt Onderwerp Ondersteuning koopstarters op de woningmarkt De raad wordt

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 0710190 Ag nr. : Datum :24-05-07 Onderwerp Aanpassing Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling Boxtel met de daarbij behorende Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening.

Nadere informatie

Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017

Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 Door de gemeenteraad Zoeterwoude vastgesteld d.d. 31 augustus 2017 De verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 bestaat uit de delen A, B en C: - Deel A: Startersleningen

Nadere informatie

Afd.hoofd: ~ Via 0 FIN o BMO/Jur. 0 OR o BMO/Com. DADF

Afd.hoofd: ~ Via 0 FIN o BMO/Jur. 0 OR o BMO/Com. DADF GEMEENTEBARNEVELD ~~ gemeente Barneveld v L- Aan het college van burgemeester en wethouders AFD. ~(l',o Onderwerp: log~en stukken Nadere voorschriften verbinden aan de toekenning van VROM-Startersleningen.

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: S.I. Engelhart I E. Stolp Behandelende afdeling: Ruimte I Financiën NR. Datum: 18-05-2015 TITEL: Startersleningen Uitgeest KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 11 07/387

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 11 07/387 o~~çëîççêëíéä= jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2007 RA07.0054 A 11 07/387 låçéêïéêéw= VROM Starterlening Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dienst Beleid Fysiek ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen huidig nieuw: Verordening startersleningen Gemeente Peel en Maas ( )

Overzicht wijzigingen huidig nieuw: Verordening startersleningen Gemeente Peel en Maas ( ) Overzicht wijzigingen huidig nieuw: Verordening startersleningen Gemeente Peel en Maas (2016-070 04) In de onderstaande notitie zijn wijzigingen in de verordening starterleningen aangegeven de gewijzigde

Nadere informatie

Raadsvoorstel 84. Gemeenteraad. Vergadering 1 november Onderwerp : Verordening Starterslening Helmond 2017

Raadsvoorstel 84. Gemeenteraad. Vergadering 1 november Onderwerp : Verordening Starterslening Helmond 2017 Raadsvoorstel 84 Vergadering 1 november 2016 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Starterslening Helmond 2017 B&W vergadering : 4 oktober 2016 Dienst / afdeling : Ontwikkelen en Ondernemen Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING AMSTERDAM

VERORDENING VROM STARTERSLENING AMSTERDAM Gemeenteblad aadsbesluit Jaar 2007 Afdeling 3A Publicatiedatum 12 oktober 2007 Onderwerp Vaststelling Verordening VOM Starterslening en wijziging van de Verordening op de stadsdelen. De van Amsterdam Gezien

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2017.0015810 onderwerp Verordening Starterslening Haarlemmermeer 2017 Portefeuillehouder dr. Tom Hom steller J.M. Vijfhuizen Collegevergadering 11 april 2017 Raadsvergadering

Nadere informatie

Verordening Starterslening Tholen 2017

Verordening Starterslening Tholen 2017 Verordening Starterslening Tholen 2017 Laatst vastgesteld: 12 oktober 2017 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 - Begrippen... 1 Artikel 2 - Toepassingsbereik... 2 Artikel 3 - Beschikbaarheid budget... 2 Artikel 4

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/011380

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/011380 RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/011380 Onderwerp: Verordening Starterslening Gemeente Asten 2015 Bijlage(n): Vergadering van: 1 3 november 2015 Agendanummer: p.h.: 15.11.07 ThM de raad van de gemeente

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Verordening Starterslening Berkelland wijzigen

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Verordening Starterslening Berkelland wijzigen Zaaknummer : 155761 Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Verordening Starterslening Berkelland wijzigen Collegevergadering : 10 november2015 agendapunt

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 31 juli R09S013

Datum Agendapunt Documentnummer. 31 juli R09S013 Datum Agendapunt Documentnummer 10 R09S013 Onderwerp Verordening Starterslening Zeewolde 2013 Voorstel Zeewolde Beoogd effect Kader voor het afgeven van Startersleningen. Beslispunten 1. De verordening

Nadere informatie

Starterslening gemeente Woudrichem. Volgnr. 2013-048. Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter

Starterslening gemeente Woudrichem. Volgnr. 2013-048. Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter Onderwerp Volgnr. 2013-048 Starterslening gemeente Woudrichem Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter Ambtenaar J. van Soest Afdeling Ruimtelijke Ordening Datum voorstel 24 september 2013 Opiniërende

Nadere informatie

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 25-6-13 Onderwerp Herinvoering van de verstrekking van startersleningen Status Besluitvormend Voorstel 1. Aanvullende middelen beschikbaar te stellen van in totaal 265.510,52 via begrotingswijziging

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Startersleningen. Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Jan Burger

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Startersleningen. Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Startersleningen Nr.: 370 Agendapunt: 16 Datum: 12 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Jan Burger Voorgesteld besluit

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/009664

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/009664 RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/009664 COMMISSIE Ruimte op 14 juni 2016 AGENDANUMMER: 7 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering van: Agendanummer: p.h.: Verordening Starterslening Asten

Nadere informatie

Artikel 3 Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oostzaan en de SVn van toepassing.

Artikel 3 Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oostzaan en de SVn van toepassing. Verordening VROM Starterslening gemeente Oostzaan Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder : a. SVn : Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten;

Nadere informatie

Gemeente Den Helder. vast te stellen de volgende Verordening VROM-Starterslening Den Helder:

Gemeente Den Helder. vast te stellen de volgende Verordening VROM-Starterslening Den Helder: Raadsvergadering d.d.: Besluit nummer: Onderwerp: Gemeente Den Helder ConceptversieRWO/Beleidsontwikkelina/Dcr/01092009 Verordening VROM-Starters Stuknummer: bl09.01615 De raad van de gemeente Den Helder;

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2007 nr.3

GEMEENTEBLAD 2007 nr.3 GEMEENTEBLAD 2007 nr.3 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Maassluis d.d. 27 februari 2007 tot het vaststellen van de Verordening Stimuleringsfonds

Nadere informatie

*BM1401229* Verordening Starterslening 2014 PAPIER2 BM1401229. De raad van de gemeente Steenbergen;

*BM1401229* Verordening Starterslening 2014 PAPIER2 BM1401229. De raad van de gemeente Steenbergen; PAPIER2 *BM1401229* BM1401229 De raad van de gemeente Steenbergen; In behandeling genomen het voorstel van d.d. 3 juni 2014 Gelet op: De artikelen 147 en 149 Gemeentewet Verordening Starterslening 2014

Nadere informatie

VERORDENING Starterslening Zuidplas

VERORDENING Starterslening Zuidplas VERORDENING Starterslening Zuidplas De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22-08-2013; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2007, nr. 67/07;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2007, nr. 67/07; CVDR Officiële uitgave van Oegstgeest. Nr. CVDR35554_1 8 november 2016 Verordening VROM Starterslening De raad van de gemeente Oegstgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni

Nadere informatie

Wij stellen uw raad voor om te besluiten tot het vaststellen van de Verordening Starterslening gemeente Dinkelland 2017

Wij stellen uw raad voor om te besluiten tot het vaststellen van de Verordening Starterslening gemeente Dinkelland 2017 Raadsvoorstel Datum vergadering: 14 februari 2017 Datum voorstel: 10 januari 2017 Nummer: A Onderwerp: Vaststellen Verordening Starterslening gemeente Dinkelland 2017 Voorgesteld raadsbesluit: Wij stellen

Nadere informatie

Onderwerp Informeren over gewijzigde NHG-regels en updaten en wijzigingen verordening voor startersleningen. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Informeren over gewijzigde NHG-regels en updaten en wijzigingen verordening voor startersleningen. Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 269799-1 Emmeloord, 30 september 2014. Onderwerp Informeren over gewijzigde NHG-regels en updaten en wijzigingen verordening voor startersleningen. Advies raadscommissie [ ] Aan de raad. Status: ter

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 8 ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 8 ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Arts, Marian RB S1 RAD: RAD151103 dinsdag 3 november 2015 BW: BW150922 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 3 november 2015 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties van CDA, SGP en ChristenUnie d.d. 14 juni 2012;

gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties van CDA, SGP en ChristenUnie d.d. 14 juni 2012; Raadsbesluit Bleskensgraaf, 23 augustus 2012 Raadsbesluit Programmanaam Bestuurlijk woordvoerder Vergaderkenmerk gezamenlijke vergadering A3-raden Datum vergadering dinsdag 25 september 2012 Agendapunt

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: 141046029. Wethouder Financiën, economie en wonen. BLD Ruimtelijk Economisch Beleid.

Voorstel aan de raad. Nummer: 141046029. Wethouder Financiën, economie en wonen. BLD Ruimtelijk Economisch Beleid. Voorstel aan de raad Nummer: 141046029 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: Wethouder Financiën, economie en wonen 2.4 Sterke stad 2.4.1 Werken aan de basis

Nadere informatie

Gescand archief datum

Gescand archief datum Gescand archief datum 01-2017 - De raad van de gemeente Delft; 2858609 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017

Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017 /% "9"1" Agenda puntnummer : Documentnummer : Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017 De raad der gemeente Mook en Middelaar, Gelezen het voorstel van het College van burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. Nota / advies van: mw. B.C. van Tongeren Behandelende afdeling: staf Datum: 21-02-2011 TITEL: Starterslening KORTE PROBLEEM STELLING/ONDER WERP: Het huidige budget starterslening

Nadere informatie

Akkoord/Aa~en secrelaris: Dalum: Sleller: Liesanne van den Brink 9 I.. Afd: LEF

Akkoord/Aa~en secrelaris: Dalum: Sleller: Liesanne van den Brink 9 I.. Afd: LEF ~\ Aan het college van burgemeester en welhouders GEMEENTEBARNEVELD N. 53b490 gemeente Barneveld - 4 JULI 2012 s Z AFD. I ''7' lilo" --- Onderwerp: Raad Z 5 SEP. 7011 Nadere voorschriften verbinden aan

Nadere informatie

*ZAACC9B7FC0* Adviesnota. Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813

*ZAACC9B7FC0* Adviesnota. Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813 Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813 Adviesnota *ZAACC9B7FC0* Onderwerp Startersleningen. Inleiding In de raadsvergadering van 18 april 2013

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Onderwerp: Verordening VROM Starterslening gemeente Overbetuwe 2008-2010 Programma(speerpunt): Woningbouw Ons kenmerk: 07RB000202 Nr. 10 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van

Nadere informatie

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening Starterslening gemeente Haaren 2014

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening Starterslening gemeente Haaren 2014 De raad van de gemeente Haaren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2014; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Onderwerp: Verordening starterslening gemeente Overbetuwe 2013-2015 Ons kenmerk: 13RB000015 Nr. 11 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 12 februari

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Wijzigingsverordening VROM Starterslening Reg.nummer: 2013/16212

Raadsstuk. Onderwerp: Wijzigingsverordening VROM Starterslening Reg.nummer: 2013/16212 Raadsstuk Onderwerp: Wijzigingsverordening VROM Starterslening Reg.nummer: 2013/16212 1. Inleiding In de gemeenteraad van 8 november jl. is de motie startersubsidie ook voor 35+ aangenomen. Het college

Nadere informatie

Titel: Verordening Starterslening

Titel: Verordening Starterslening Titel: Verordening Starterslening Beschrijving: Het is voor starters moeilijk om een passende koopwoning te bemachtigen. Om dit maatschappelijk probleem te bestrijden hebben wij, in samenwerking met de

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 8 maart Steller Documentnummer Afdeling. G. van Dijk z Ruimte

Burgemeester en Wethouders 8 maart Steller Documentnummer Afdeling. G. van Dijk z Ruimte Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling G. van Dijk z60004790 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229492 Nee W.P. van der Es Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen

Nadere informatie

G. Veninga Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Ronald van Heeringen

G. Veninga Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Ronald van Heeringen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad 21 juni 2012 jaar/nummer G. Veninga Vergunningen,

Nadere informatie

Vergadering van : 29 juni 2010 Agendanummer : 5 Onderwerp : Verordening VROM starterlening gemeente Dantumadiel Programma : Ruimte om te leven

Vergadering van : 29 juni 2010 Agendanummer : 5 Onderwerp : Verordening VROM starterlening gemeente Dantumadiel Programma : Ruimte om te leven RAADSVOORSTEL Vergadering van : 29 juni 2010 Agendanummer : 5 Onderwerp : Verordening VROM starterlening gemeente Dantumadiel Programma : Ruimte om te leven Voorstel 1. De "Verordening Stimuleringsfonds

Nadere informatie

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder:

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder: De raad van de gemeente Heeze-Leende; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20-12-2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Resultaten starterslening

Resultaten starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Oktober 2012 zijn de voorwaarden voor de Nijmeegse

Nadere informatie

Verordening Pilot SVn Restschuldlening Tichellande

Verordening Pilot SVn Restschuldlening Tichellande Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 137231 Raadsvoorstel: 138133 Portefeuillehouder: Raymond van Praag Onderwerp Verordening Starterslening Gemeente

Nadere informatie

Toelichting VROM starterslening Gemeente Lopik

Toelichting VROM starterslening Gemeente Lopik Toelichting op de VERORDENING VROM STARTERSLENING Artikelsgewijze toelichting Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 c: De VROM Starterslening wordt voor minimaal 50% gefinancierd vanuit het gemeentefonds

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel startersleningen Gemeente Hollands Kroon

Initiatiefvoorstel startersleningen Gemeente Hollands Kroon Initiatiefvoorstel startersleningen Gemeente Hollands Kroon Aan de voorzitter van de gemeenteraad In twee van onze voormalige fusiegemeenten konden starters op de woningmarkt gebruik maken van een starterslening.

Nadere informatie

Resultaten starterslening 2015

Resultaten starterslening 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening 2015 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds 2013 informeren we de gemeenteraad actief over de resultaten

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/RO/BS Opsteller: C. Rijsbosch User-id: RIJC Tel: 4428 Onderwerp: ADVIES BEGROTINGSWIJZIGING 2013 EN CONCEPT- BEGROTING 2014 RECREATIESCHAP UTRECHTSE HEUVELRUG Toelichting:

Nadere informatie

Súdwest-Fryslân. Gemeente. Ons nummer: R M i l l 11MI llľ111 II11 III III III. Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân. Gemeente. Ons nummer: R M i l l 11MI llľ111 II11 III III III. Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Gemeente Súdwest-Fryslân Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Ons nummer: R14.000118 M i l l 11MI llľ111 II11 III III III Onderwerp Raadsvergadering van 3 juli 2014 Commissie Doarp, Stêd en Omkriten

Nadere informatie

Raadsvoorstel MAASDRIEL. Gemeenteraad 12 december 2013. Kerkdriel, 2 oktober 2013. Onderwerp Starterslening gemeente Maasdriel 2013

Raadsvoorstel MAASDRIEL. Gemeenteraad 12 december 2013. Kerkdriel, 2 oktober 2013. Onderwerp Starterslening gemeente Maasdriel 2013 Raadsvoorstel Gemeenteraad 12 december 2013 Kerkdriel, 2 oktober 2013 Onderwerp Starterslening gemeente Maasdriel 2013 Beslispunten 1. Instemmen met het aanbieden van de SVn Starterslening in de gemeente

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 16 december 2014 KDK/03000/i Datum: 21 oktober 2014 Verzonden: 4 december 2014

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 16 december 2014 KDK/03000/i Datum: 21 oktober 2014 Verzonden: 4 december 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt 16 december 2014 KDK/03000/i.00922 9.7 Datum: 21 oktober 2014 Verzonden: 4 december 2014 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Starterslening Het coalitieprogramma

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening IBBN 2013. Van: Het college van B&W van 26 maart 2013. Besluiten.

Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening IBBN 2013. Van: Het college van B&W van 26 maart 2013. Besluiten. Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening IBBN 2013 Van: Het college van B&W van 26 maart 2013 Doel: Toelichting: Besluiten Voorliggende besluitvorming Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2013, nummer: / besluit:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2013, nummer: / besluit: Nummer: 05-07-13/ De raad der gemeente Hellevoetsluis: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2013, nummer: 05-07-13/ gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sliedrecht. Nr. 155042 8 november 2016 Verordening Blijverslening Sliedrecht 2016 De raad der gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening Blijverslening gemeente Oss 2016 Pagina 1 van 6. Verordening Blijverslening. De raad van de gemeente Oss;

Verordening Blijverslening gemeente Oss 2016 Pagina 1 van 6. Verordening Blijverslening. De raad van de gemeente Oss; Verordening Blijverslening De raad van de gemeente Oss; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 juli 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te

Nadere informatie

G. Veninga Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Ronald van Heeringen

G. Veninga Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Ronald van Heeringen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit G. Veninga Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Ronald

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 11 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 11 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Arts, Marian RB S1 RAD: RAD140325 2014-03-25T00:00:00+01:00 BW: BW140211 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 25 maart 2014 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Verordening VROM-starterslening. Gemeente Montfoort 2013

Verordening VROM-starterslening. Gemeente Montfoort 2013 Verordening VROM-starterslening Gemeente Montfoort 2013 Vastgesteld door de gemeenteraad op 23 september 2013 Verordening VROM-starterslening gemeente Montfoort 2013 2 3 Inhoud Verordening 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van 1 augustus 2017, no. B ; B E S L U I T:

gelezen het voorstel van het college van 1 augustus 2017, no. B ; B E S L U I T: De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 1 augustus 2017, no. B17.001536; gezien het advies van de raadscommissie van 15-9-2017; B E S L U I T: I. in te stemmen met invoering

Nadere informatie

Voorstel raad. Initiatiefvoorstel startersleningen gemeente Hollands Kroon 4 maart 2014

Voorstel raad. Initiatiefvoorstel startersleningen gemeente Hollands Kroon 4 maart 2014 Onderwerp Vergadering van Initiatiefvoorstel startersleningen gemeente Hollands Kroon 4 maart 2014 Nummer Fractie PvdA 5 Contact en vragen via Technischevragen@hollandskroon.nl Voorstel 1. De Verordening

Nadere informatie

Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze

Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze Artikel 1 Begrippen Deze verordening verstaat onder: a) Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Blijverslening doet. Bij twee of meer

Nadere informatie