NOTA VERANTWOORDE AMBULANCEZORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTA VERANTWOORDE AMBULANCEZORG"

Transcriptie

1 NOTA VERANTWOORDE AMBULANCEZORG Zwolle, maart 2003

2 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Inleiding De eisen uit de Kwaliteitswet Zorginstellingen Het leveren van verantwoorde zorg Het ontwikkelen van op kwaliteit gericht beleid De aanwezigheid van een kwaliteitssysteem Verantwoording afleggen via een kwaliteitsjaarverslag Het toezicht op naleving De praktische betekenis van de Kwaliteitswet Zorginstellingen 4 2. Definities Definitie ambulancezorg Methodische functies ambulancezorg Integrale kwaliteitseisen Organisatorische deelgebieden 5 3. De toegang tot de ambulancezorg 6 4. De structuur en de middelen Personeel CPA Personeel directe ambulancezorg Medische verantwoordelijkheid De organisatie Huisvesting en materieel Informatie Automatisering Het primaire proces Algemeen Het primaire proces in de CPA Het primaire proces in de directe ambulancezorg De resultaten 14 Bronnen 15 2

3 Voorwoord Voor u ligt de tweede, herziene versie van de nota Verantwoorde Ambulancezorg. De eerste versie van deze nota is opgesteld in 1997, in opdracht van het toenmalig Nederlands AmbulancePlatform. De nota Verantwoorde Ambulancezorg vormt samen met de landelijke protocollen ambulancezorg het toetsingskader voor de organisatie en de uitvoering van de ambulancezorg. Daarom is het van belang dat er, zoals ook bij de landelijke protocollen, een periodieke update van de nota Verantwoorde Ambulancezorg plaatsvindt. Een belangrijke aanzet voor deze tweede versie is gegeven door het Samenwerkingsverband en Wet BIG (SVWB). Vervolgens is de nota besproken en vastgesteld door de beroeps - en brancheorganisatie van de sector (BVA en AZN). Dit zijn geen afzonderlijke processen geweest. Het document is totstandgekomen door uitwisseling van en discussie over de standpunten en visies van de betrokken partijen. Dit interactieve proces heeft geleid tot een door de sector gedragen document waarin een eenduidige visie wordt verwoord op en invulling wordt gegeven aan verantwoorde ambulancezorg. Het illustreert tevens het dynamische karakter van het document. In 1996 is de Kwaliteitswet Zorginstellingen in werking getreden. Doel van deze wet is het aangeven van wettelijke kaders teneinde een goede kwaliteit van de ambulancezorg waar te kunnen maken. Hiermee komt een deel van de vaak uitgebreide en (zeer) gedetailleerde wetgeving te vervallen. De overheid legt met de Kwaliteitswet zorginstellingen de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg bij de instellingen. De wet richt zich op alle instituten die zorg aanbieden, in wat voor georganiseerde vorm dan ook. Dat wil zeggen dat deze wetgeving ook van toepassing is op alle instellingen en diensten die zich bezighouden met ambulancezorg. Voor individuele kwaliteitscriteria geldt een andere kwaliteitswet, namelijk de wet Beroepsbeoefenaren in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). In de Kwaliteitswet Zorginstellingen worden vier eisen gesteld waaraan de zorginstellingen moeten voldoen. Hoewel de invulling hiervan vooral een zaak is van de zorginstellingen zelf, heeft de sector hieraan ook een bijdrage geleverd door het verzoek aan de Stichting HKZ voor het ontwikkelen van certificatieschema. In 1997 is het certificatieschema voor de ambulanceczorg uitgekomen en in 1999 het certificatieschema voor de CPA. Op grond van de kwaliteitswet en het mede door de ambulancesector ingezette certificeringstraject is een nadere omschrijving van het begrip verantwoorde ambulancezorg noodzakelijk. Deze omschrijving vormt met de certificeringseisen een geheel. Belangrijk uitgangspunt bij de totstandkoming van het certificeringsschema is dat een concreet instrument voor toetsing ontstaat op basis waarvan zorgaanbieders verantwoording kunnen afleggen over de kwaliteit van de ambulancezorg. De ambulancesector heeft uitgesproken er naar te streven dat alle instellingen die zich met ambulancezorg bezighouden per 1 januari 2003 HKZ-gecertificeerd zijn. In deze notitie wordt consequent gesproken van een Regionale Ambulancevoorziening (RAV), omdat op 1 januari 2003 de RAV-vorming in alle regio s gerealiseerd dient te zijn. Binnen de RAV zal de Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) een functionele eenheid zijn, waar de ambulancezorg wordt geïndiceerd, toegewezen en gecoördineerd. De aansturing van de CPA vanuit de RAV is onontbeerlijk voor een goede uitvoering van de ambulancezorg. Ook in regio s waar nog geen RAV is gerealiseerd worden binnen het kader van deze notitie ook de CPA en ambulancediensten afzonderlijk als aanbieder van zorg bedoeld. 2

4 1. Inleiding 1.1 De eisen uit de Kwaliteitswet Zorginstellingen Hieronder worden de vier eisen die in de Kwaliteitswet Zorginstellingen worden genoemd, nader uitgewerkt voor de ambulancezorg Het leveren van verantwoorde zorg Onder verantwoorde zorg wordt in ieder geval bedoeld zorg van een inhoudelijk goed niveau. Doelmatigheid, doeltreffendheid, patiëntgerichtheid, veiligheid en zorg op maat zijn de elementen van het begrip verantwoorde zorg. Met zorg op maat wordt zorg bedoeld die is afgestemd op de reële behoefte van de patiënt. Wat reële behoefte inhoudt en wie bepaalt wat wel en niet reëel is moet middels een nadere omschrijving van het begrip verantwoorde ambulancezorg duidelijk worden. Deze notitie geeft deze omschrijving, gemeten naar het huidig inzicht. Het begrip verantwoorde ambulancezorg heeft betrekking op alle producten die door een RAV worden geleverd. Deze producten zijn: 1. Zorg; hiermee wordt bedoeld: alle zorg die wordt verleend vanaf binnenkomst eerste melding op de CPA: tot en met behandeling ter plaatse als er geen nadere verwijzing of vervoer naar een zorginstelling noodzakelijk is, of; tot en met de verwijzing van de patiënt, of tot en met de overdracht van de patiënt in een zorginstelling of tot het inschakelen van derden (bijvoorbeeld: MMT, huisarts, OvDG, first responder). 2. Vervoer; dit betreft zowel spoed- als besteld vervoer; 3. Paraatheid; het beschikbaar zijn van een ambulancebemanning om binnen 15 minuten na ontvangst van een A1 melding bij de CPA, in alle delen van het verzorgingsgebied, ter plaatse te zijn; 4. GHOR-taken zoals omschreven in het door AmbulanceZorg Nederland en de Raad van RGF en gesloten convenant; 5. Zorgindicatie, -toewijzing, en coördinatie Het ontwikkelen van op kwaliteit gericht beleid In de Kwaliteitswet Zorginstellingen worden vijf zaken genoemd die in het beleid van de RAV een plaats moeten krijgen. Dit betreft: de organisatie van de RAV; de inzet van personeel en materieel; de verantwoordelijkheidsverdeling; resultaten van overleg met alle relevante partijen; psychosociale (na)zorg De aanwezigheid van een kwaliteitssysteem De RAV dient over een kwaliteitssysteem te beschikken en te streven naar HKZ certificatie per 1 januari Een systematische aanpak van de kwaliteitszorg vereist het formuleren van normen, het toetsen in de praktijk en, zo nodig, het kunnen bijsturen. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit ligt bij de individuele zorginstelling. De kwaliteit van de RAV kan getoetst worden door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 3

5 1.1.4 Verantwoording afleggen via een kwaliteitsjaarverslag Jaarlijks moet door de RAV een kwaliteitsjaarverslag worden opgesteld. In het jaarverslag moet verantwoording worden afgelegd over de geleverde zorg, het beleid en het kwaliteitssysteem. Daarnaast dient het kwaliteitsjaarverslag gegevens te bevatten over: de betrokkenheid van het regionale patiënten- en consum entenplatform; het aantal klachten en de afhandeling daarvan; het aantal bijna-ongevallen en de afhandeling daarvan; arbo-jaarverslag en Risico Inventarisatie & Evaluatie; informatie over de interne - en externe beoordeling van de kwaliteit. 1.2 Het toezicht op naleving Het toezicht op de naleving van de wet is gelegd bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zij heeft daarbij middelen om, zo nodig, direct in te grijpen als er gevaar dreigt voor de volksgezondheid. In die zin gaat er een preventief karakter uit van de wet. Verder is in de Kwaliteitswet de mogelijkheid van nadere regelgeving vastgelegd (via Algemene Maatregel van Bestuur). Het toetsingskader voor de ambulancezorg wordt gevormd door: de wet BIG; het Landelijk Protocol Ambulancezorg; de nota Verantwoorde Ambulancezorg. 1.3 De praktische betekenis van de Kwaliteitswet Zorginstellingen De omschrijving van verantwoorde ambulancezorg vindt plaats in een permanent proces van voortschrijdend inzicht. Derhalve is gekozen voor een omschrijving die uitgaat van de huidige situatie in plaats van de gewenste situatie. Dit betekent dat de ambulancezorg ondertussen werkt aan de realisering van (delen van) de gewenste situatie. Om de twee jaar zal de nota Verantwoorde Ambulancezorg opnieuw worden vastgesteld Instellingen zoals de RAV vallen onder de werkingssfeer van de Kwaliteitswet Zorginstellingen. De nota van het kabinet Met Zorg Verbonden van juni 1997 is bij de omschrijving van verantwoorde ambulancezorg betrokken. In de kabinetsnota wordt het kader omschreven van wat onder verantwoorde ambulancezorg moet worden verstaan. 4

6 2. Definities In dit hoofdstuk worden vermeld: de definitie van ambulancezorg door de overheid; vier methodische functies van de ambulancezorg; de twee integrale kwaliteitseisen voor ambulancezorg; de vier organisatorische deelgebieden van de ambulancezorg. 2.1 Definitie ambulancezorg De definitie van verantwoorde ambulancezorg uit de nota Met Zorg Verbonden (VWS, 1997) heeft als uitgangspunt gediend voor de volgende omschrijving: De zorg die in opdracht van de CPA beroepsmatig of bedrijfsmatig wordt verleend om een zieke of slachtoffer binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en waarnodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis noodzakelijk is. Hoofddoel van ambulancezorg is het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt. Dit betekent dat de ambulancezorg is gericht op het voorkomen van de mortaliteit van patiënten; de morbiditeit van patiënten gunstig te beïnvloeden en vervolgens de patiënten te verwijzen of te vervoeren naar zorginstellingen waar een vervolgbehandeling kan plaats vinden. 2.2 Methodische functies ambulancezorg In de ambulancezorg dienen vier methodische functies in samenhang uitgeoefend te worden: preventie: dit is het voorkomen van complicaties en het voorkomen van verergering van aandoeningen en invaliditeit; behandeling van aandoeningen (cure); verpleging/verzorging van patiënten (care); begeleiding van patiënten en hun eventuele relaties en het uitvoeren van nazorg. 2.3 Integrale kwaliteitseisen De algemene kwaliteitseisen waaraan deze deelgebieden moeten voldoen zijn: de doeltreffendheid: de verhouding tussen de ingezette middelen en het gerealiseerde effect de doelmatigheid: de verhouding tussen de ingezette middelen en het resultaat De eis van doeltreffendheid betreft in eerste instantie de mate van gerichtheid op de patiënt en de afstemming op de reële behoefte van de patiënt. 2.4 Organisatorische deelgebieden De ambulancezorg is in vier organisatorische deelgebieden te onderscheiden. Deze vier deelgebieden bepalen integraal, d.w.z. in samenhang, de kwaliteit van de gehele ambulancezorg. Dit zijn: 1. De toegang tot de ambulancezorg zoals aan de CPA s wordt opgedragen; 2. De structuur en middelen van de ambulancezorg zoals door de RAV wordt ingezet. Dit betreft de structuur van de middelenfuncties: personeel, materieel, informatie, organisatie, financiën, huisvesting en automatisering; 3. De uitvoering van het primaire proces in de RAV, dit betreft de eigenlijke zorgverleningprocessen; de zorgverlener/zorgvrager relatie; 4. De resultaten van het zorgverleningproces door de RAV. 5

7 3. De toegang tot de ambulancezorg Dit hoofdstuk behandelt de toegangsfunctie tot de ambulancezorg, die door de Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) wordt uitgevoerd. 3.1 De CPA zet de meldingen/zorgvragen van mensen, ongeacht hun herkomst, gedurende 7 x 24 uur om in, op de reële behoefte van de patiënt afgestemde, ambulancezorg of verwijzing. De CPA is met andere woorden verantwoordelijk voor het proces van indicatiestelling, zorgtoewijzing en zorgcoördinatie. 3.2 De CPA vervult in operationele zin het centrale punt in het communicatienetwerk van melder/zorgvrager, huisarts, ambulance, ziekenhuis, MMT, OvDG, politie en brandweer en indien nodig andere CPA s. De CPA zorgt ervoor dat de juiste ambulancezorg op het juiste moment en op de juiste plaats wordt ingezet en dat alle betrokken zorgverleners en instellingen alle relevante informatie krijgen. 3.3 De CPA-centralist communiceert op de zorgvraag afgestemd met mensen onder acute, stressgevende en levensbedreigende omstandigheden, zowel m.b.t. acute als niet-acute meldingen en zorgvragen. De CPA-centralist communiceert met professionele zorg- en hulpverleners. 3.4 Elke melding wordt door CPA-centralist op inhoudelijke zorgbehoefte beoordeeld, waarna de aard van de zorg en de inzet van de juiste zorgverlener(s), indien mogelijk, in overleg met de melder of zorgvrager (patiënt) wordt bepaald. De weg of de wijze waarop de melding of zorgvraag de CPA bereikt is hierbij niet van belang. De CPA-centralist brengt de wetenschap in praktijk dat een CPA een veelheid van meldingen en zorgvragen krijgt aangeboden die niet altijd gehonoreerd behoeven te worden met precies die door de patiënt of diens omgeving in eerste instantie gevraagde zorg. 3.5 Om deze samenhangende en complexe eisen kwalitatief verantwoord uit te kunnen voeren dient er tenminste 7 x 24 uur één verpleegkundig centralist op de meldkamer aanwezig te zijn en de intake te verzorgen. Deze verpleegkundig centralist dient een door de ambulancesector erkende en omschreven vervolgopleiding te hebben genoten. 3.6 De operationele aansturing (zorginhoud en sturing van het zorgproces) is in handen van de RAV. 6

8 4. De structuur en de middelen 4.1 Personeel CPA De RAV draagt als aanbieder van zorg de verantwoordelijkheid voor kwaliteitsborging en waar nodig verbetering van de CPA en directe ambulancezorg. De kwaliteitsverbetering komt tot uitdrukking in het realiseren van kwaliteitseisen ten aanzien van personeel, organisatie, financiën, materieel, huisvesting, informatie en automatisering Alle medewerkers op de CPA die direct bij het primaire proces betrokken zijn, starten zo spoedig mogelijk na indiensttreding met een door de ambulancesector erkende (vervolg)opleiding. Deze opleiding dient men binnen de omschreven termijnen succesvol te voltooien door te voldoen aan de door de ambulancesector vastgestelde eindtermen. Voor het sectorbeleid ten aanzien van opleidingen en na- en bijscholingen wordt verwezen naar de opleidingseisen zoals zijn vastgesteld door de Stichting Opleidingen Scholing Am bulancehulpverlening (SOSA). De verpleegkundig centralist dient geregistreerd te zijn in het BIG-register. De verdeling van de functies over de verschillende deskundigheidsniveaus is vastgelegd in het Regionaal ambulanceplan (RAP) De CPA is de eerste schakel in de zorgketen van de ambulancezorg. Van de CPA-centralist wordt verondersteld dat hij/zij een actueel inzicht heeft in ontwikkelingen en werkwijzen van de ambulancezorg. Daarnaast dient de centralist op de hoogte te zijn van de sociale- en gezondheidskaart van het RAV-gebied. De verwerving van deze kennis en inzichten wordt bevorderd via wederzijdse stages van CPA-centralisten en ambulanceverpleegkundigen op elkaars werkplek en overige instellingen voor gezondheidszorg. Ook wordt van alle ambulancezorgverleners verondersteld dat zij een actueel inzicht hebben in de organisatie en het primaire proces van de CPA De complexiteit van zorgvragen binnen de CPA vereist, voor wat betreft de uitvoering van de CPAtaken, een specifieke ervarings deskundigheid die verschilt van de ervaringsdeskundigheid die voor de uitvoering van de al dan niet voorbehouden handelingen binnen de directe ambulancezorg is vereist. Voor de inhoudelijke toetsing (indicatiestelling) van alle meldingen/zorgvragen en het onlosmakelijke hieraan verbonden casemanagement is een verpleegkundig beroepsbeoefenaar vereist met een aanvullende functieopleiding die is afgestemd op Europese standaarden. De eindtermen van de opleiding CPA-verpleegkundige dienen te voldoen aan het functieprofiel dat is vastgesteld door werknemers -, beroeps - en werkgeversorganisaties. De eindtermen moeten gezien worden als basis van een noodzakelijke aanvullende opleiding. Hierdoor wordt bereikt dat de CPAverpleegkundige in staat is met bijv. ambulanceverpleegkundigen, huisartsen en ziekenhuismedewerkers adequaat te communiceren Van de CPA-verpleegkundige wordt, naast technische vaardigheden op het gebied van coördinatie en automatisering (IT), vooral kennis van en inzicht in de gezondheidszorg en de ambulancezorg en in het bijzonder de ghor (geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen) gevraagd. Analoog aan de Landelijke Protocollen Ambulancezorg zullen ook voor de CPA landelijke protocollen worden vastgesteld. Het doel van deze protocollen is de CPA-verpleegkundige te ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen. Op basis van standaardisatie kan worden getoetst en kwaliteitsverbetering worden bereikt. 7

9 4.1.6 Ten aanzien van de ervaringsdeskundigheid van de CPA-verpleegkundige moeten de communicatieveen empathische vaardigheden goed zijn. Gelet op de complexiteit van taken binnen de CPA, dient de CPA-verpleegkundige voor tenminste 50% van een fulltime dienstverband CPA werkzaamheden te verrichten. Indien dit percentage niet voldoende blijkt om de handelingsbekwaamheid van de CPA-centralist te waarborgen, worden binnen de RAV aanvullende maatregelen getroffen (bijv. scholing, roulatie, etc.) Als op de CPA ook niet-verpleegkundig centralisten werkzaam zijn, dan kunnen zij onder de verantwoordelijkheid van de CPA-verpleegkundige worden belast met logistiek ondersteunende functies. 4.2 Personeel directe ambulancezorg De ambulanceverpleegkundige verricht, geassisteerd door de ambulancechauffeur, werkzaam heden op een zodanig niveau dat aan de kwaliteitseisen spoedeisend medisch- en verpleegkundig handelen wordt voldaan. Deze eisen staan omschreven in het Landelijk Protocol Ambulancezorg, aangevuld met de daarbij behorende toelichting en eventuele regionale aanvullingen. De kwaliteit van de ambulancezorg wordt op de eerste plaats bepaald door de juiste diagnosestelling en de daarop gebaseerde behandeling, alsmede de snelheid waarmee deze worden verricht. De eindtermen van de opleidingen tot ambulanceverpleegkundige en ambulancechauffeur van de landelijke opleidingsorganisatie van de ambulancesector komen voort uit de betreffende functieprofielen en deze eindtermen moeten gezien worden als bepalend voor de noodzakelijke aanvullende specifieke opleidingen voor ambulanceverpleegkundige en ambulancechauffeur De ambulanceverpleegkundige beschikt over een verpleegkundige beroepsopleiding, aangevuld met een door de ambulancesector erkende opleiding. Daarnaast dient de ambulanceverpleegkundige geregistreerd te zijn in het kader van de wet BIG (BIG-registratie) en in het kader van de functionele zelfstandigheid als ambulanceverpleegkundige in het Register Beroepsbeoefenaren Ambulancezorg (RBA). De eindtermen van de specifieke vervolgopleiding tot ambulanceverpleegkundige voldoen aan het functieprofiel, dat is vastgesteld door werknemers -, beroeps - en werkgeversorganisaties. De eindtermen moeten gezien worden als basis van deze noodzakelijke aanvullende opleiding. Daarnaast dient de ambulanceverpleegkundige alle verplichte bij- en nascholingen te volgen. Gelet op de complexiteit van ambulancezorg, de vereiste opleidingen, de functionele zelfstandigheid en de kwaliteitseisen is de ambulanceverpleegkundige werkzaam op HBO-niveau De ambulancechauffeur assisteert de ambulanceverpleegkundige. De ambulancechauffeur beschikt over een functieopleiding, die is gebaseerd op de eindtermen, die voldoen aan het functieprofiel zoals vastgesteld door werknemers -, beroeps - en werkgeversorganisaties. De ambulancechauffeur voldoet aan de eindtermen op assisterend gebied en de eindtermen op verkeers- en vervoerstechnisch gebied, waaronder begrepen de algemene en bijzondere rijvaardigheden met betrekking tot het al dan niet spoedeisend vervoeren van patiënten. Daarnaast dient de ambulancechauffeur alle verplichte bij- en nascholingen te volgen. Gelet op de complexiteit van ambulancezorg, de vereiste opleidingen en de kwaliteitseisen is de ambulancechauffeur werkzaam op MBO-niveau. 8

10 4.2.4 De ambulancezorgverleners kunnen op alle standplaatsen binnen het verzorgingsgebied van de RAV worden ingezet. Als standplaats kan elke hiervoor in aanmerking komende uitrukplaats worden aangemerkt binnen een dynamisch geografisch spreidingsplan. De aanrijtijd bij spoedgevallen (maximaal 15 minuten na binnenkomst van de melding op de CPA) is een belangrijk kwaliteitscriterium voor de beschikbaarheid en continuïteit van zorg. Hierdoor wordt de kwaliteit ook in dun bevolkte gebieden gewaarborgd en krijgen medewerkers kennis van het gehele werkgebied. Het in stand houden van de ervaringsdeskundigheid van de ambulancezorgverleners geschiedt primair door hun inzet in het gehele werkgebied. Hierdoor kan contactfrequentie en het aantal uitgevoerde (voorbehouden) handelingen per medewerker, dat noodzakelijk is om de ervaringsdeskundigheid op peil te houden, worden gerealiseerd Gelet op de complexiteit van taken binnen de ambulancezorg, is zowel voor de ambulanceverpleegkundige als de ambulancechauffeur vereist dat zij voor minimaal 50% van een fulltime dienstverband de respectievelijke taken verrichten. Indien dit percentage niet voldoende is om de noodzakelijke handelingsbekwaamheid en deskundigheid te waarborgen, worden binnen de RAV aanvullende maatregelen getroffen (bijv. scholing, roulatie, etc.). 4.3 Medische verantwoordelijkheid De medische input in de RAV heeft betrekking op het signaleren, mobiliseren en organiseren van de voor de benodigde medische deskundigheid om de gestelde kwaliteitsdoelen te bereiken Voor een uniforme en integrale kwaliteitsborging is het noodzakelijk dat de medisch verantwoordelijke van de RAV de medische verantwoordelijkheid binnen de RAV afstemt. Door de medische verantwoordelijkheid centraal en integraal in de RAV in te bedden wordt duidelijk voldaan aan de eisen van medische verantwoordelijkheid, zoals die in het kader van de Wet BIG wordt verlangd. 4.4 De organisatie De organisatie van de RAV garandeert voldoende continuïteit, beschikbaarheid, doelmatigheid en integrale zorg, binnen de afgesproken kaders De capaciteit en de spreiding van ambulancezorg wordt mede bepaald aan de hand van de eis dat op iedere plek in het verzorgingsgebied, waarbij het directe levensgevaar niet kan worden uitgesloten, binnen 15 minuten na melding van de zorgvraag bij de CPA een ambulance ter plaatse moet kunnen zijn Bij A2-vervoer, waarbij het gaat om spoedeisende zorg waarbij de CPA-verpleegkundige echter het directe levensgevaar heeft uitgesloten, geldt als richtlijn dat ambulancezorg zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 30 minuten wordt verleend. Zorg met een B-urgentie dient op de, met de patiënt of aanvrager, afgesproken tijd plaats te vinden. Indien een A1- of A2-urgentie dit niet mogelijk maakt dan bedraagt de wachttijd voor een retourrit maximaal 1 uur. 9

11 4.4.3 De organisatie van de RAV is erop gericht een viertal vertragingsmomenten gunstig te beïnvloeden. Deze vertragingsmomenten zijn: a. Patiëntvertraging: vertraging gelegen tussen het optreden van de eerste symptomen van een ziekte en het inroepen van medische zorg. b. Doktersvertraging: vertraging welke ontstaat tussen het inroepen van zorg door de patiënt of zijn/haar omgeving en het daadwerkelijk arriveren van deze zorg. c. Ambulancevertraging: vertraging welke ontstaat tussen het alarmeren van de centrale post ambulancezorg en het arriveren van de ambulancezorgverleners ter plekke, waarna eventueel vervoer van de patiënt kan plaatsvinden. d. Ziekenhuisvertraging: vertraging welke ontstaat tussen het moment van aankomst van de patiënt en het tijdstip dat de patiënt de juiste zorg in het ziekenhuis ontvangt. Ad a, b en d. De RAV is niet primair verantwoordelijk voor: de patiëntenvertraging, de doktersvertraging en de ziekenhuisvertraging. Dit neemt niet weg dat de RAV in het periodiek overleg met de regionale huisartsen, ziekenhuizen en patiënten-/consumentenplatform nadrukkelijk de aandacht vraagt voor vermindering van deze vertragingen. De RAV dient via gerichte voorlichting een bijdrage te leveren aan vermindering van de diverse delays in de zorgketen. Ad c. Om de verschillende vertragingen binnen de uitvoering van het primaire proces op de CPA gunstig te beïnvloeden moet gebruik gemaakt worden van GIS/AVLS-systemen. De ambulancezorg wordt bij voorkeur vanuit een paraat dienstroos ter verricht, binnen het kader en de terminologie van de ATW/ATB. De ambulancezorg wordt uitgevoerd door daartoe gekwalificeerd personeel dat ervoor zorgdraagt dat ze direct inzetbaar is voor het verrichten van werkzaamheden zonder onnodige vertraging De organisatie schept de voorwaarden voor de totale uitrusting van het RAV-personeel, zodat de ambulancezorg kan worden uitgevoerd volgens het Landelijk Protocol Ambulancezorg en voor het uitvoeren van de overige ambulancezorg. Daarnaast dient te worden voldaan aan alle wettelijke eisen Binnen de RAV zal de CPA een zelfstandige functionele eenheid zijn, waar de ambulancezorg wordt geïndiceerd, toegewezen en gecoördineerd De ambulancezorg die in het GHOR-kader wordt geleverd gaat uit van dezelfde kwaliteitseisen als de ambulancezorg onder reguliere omstandigheden. Wanneer sprake is van multidisciplinair overleg op leidinggevend niveau wordt opgeschaald en treedt de GHOR-structuur in werking. Dit betekent, onder andere, concreet dat de OvDG in functie treedt. Bij opschaling in het kader van de GHOR zullen naast de ambulancezorg andere medische diensten ingeschakeld worden zoals GNK, MMT s en GGZ-instellingen. 4.5 Huisvesting en materieel De huisvesting van de RAV voldoet minimaal aan de voorwaarden zoals aangegeven in het SOVAM rapport Bouwkundig basisprogramma vestigingen ambulancediensten en aan de overige vigerende wet- en regelgeving ter zake. 10

12 4.5.2 De ambulance en de inventaris en overige vervoermiddelen, die worden ingezet, alsmede de toerusting van het ambulancepersoneel zijn afgestemd op het Landelijke Protocol Ambulancezorg en voldoen verder aan overige relevante wet- en regelgeving ter zake. 4.6 Informatie De patiënt doorloopt een proces van zorgverlening en krijgt te maken met verschillende zorginstellingen uit de keten. De RAV beschikt over zorginformatie en stelt deze beschikbaar ten behoeve van patiëntenvolgsystemen met als doel de doelmatigheid en doelgerichtheid van de CPA en ambulancezorg, in casu de spoedeisende medische hulpverlening en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen te verbeteren. 4.7 Automatisering De RAV beschikt over adequate communicatiesystemen zoals GIS/AVLS en C2000. Daarnaast beschikt de RAV over een adequaat bedrijfsprocessensysteem en managementinformatiesysteem. Dit maakt het mogelijk om een goede planning- en controlecyclus uit te voeren. 11

13 5. Het primaire proces Dit hoofdstuk definieert ten eerste het primaire proces van zorgverlening in haar algemeenheid en vervolgens van de CPA en van de directe ambulancezorg afzonderlijk. 5.1 Algemeen De uitvoering van het primaire proces van ambulancezorg moet worden beoordeeld in het kader van het totale traject van spoedeisende medische hulpverlening en reguliere gezondheidszorg bij zowel kleinschalige als grootschalige ongevallen en rampen De kwaliteit van de beroepsuitoefening in het kader van de ambulancezorg voldoet aan nadere eisen op het gebied van: beschikbaarheid; doeltreffendheid; deskundigheid; indicatiestelling; geschiktheid; veiligheid; zorgvuldigheid De attitude van de ambulancezorgverlener gaat uit van: respectvolle bejegening; informatiebereidheid; vertrouwensrelatie; coöperatie; verantwoordingsbereidheid De CPA-centralist, de ambulanceverpleegkundige en de ambulancechauffeur worden in staat geacht om in samenwerking de patiënt als uniek individu te benaderen. De ambulancezorgverlener gaat hierbij uit van een mensbeeld waarin de onderlinge wisselwerking van en een visie op alle aspecten en dimensies van het menszijn sterk benadrukt worden. Deze dimensies zijn van lichamelijke, psychische, sociale en geestelijke aard. De ambulancezorgverlener beschouwt de zorgvrager als autonoom persoon met een eigen denkpatroon, wil en emotie. De ambulancezorgverlener is alert op de signalen die de zorgvrager uitzendt en staat deze bij in lichamelijke, psychische en geestelijke nood. De ambulancezorgverlener richt zich daarbij ook op de (directe) omgeving van de zorgvrager en betrekt deze daarbij. De ambulancezorgverlener neemt bij de contacten met de zorgvrager een betrokken houding aan. 5.2 Het primaire proces in de CPA Het primaire proces in de CPA voldoet aan drie samenhangende belangrijke eisen: 1. zorgindicatie, -toewijzing, en -coördinatie; 2. doelmatigheid; 3. kennis. 12

14 Zorgcoördinatie, -toewijzing en -coördinatie Zorgcoördinatie houdt in dat er een goede beoordeling van de zorgvraag (indicatiestelling) plaatsvindt. Een CPA-centralist moet met uiteenlopende m ensen en instanties kunnen communiceren: ambulancezorgverleners, (huis)artsen, ziekenhuizen, politie en particulieren. De CPA-centralist heeft de verantwoordelijkheid te bevorderen dat de meest urgente patiënt met de minste vertraging zo optimaal mogelijk wordt geholpen (zorgtoewijzing). Daarnaast is een inhoudelijke begeleiding tijdens de uitvoering van de zorgverlening noodzakelijk. In afwachting van de komst van bijvoorbeeld huisarts en/of ambulancezorg, geeft de CPA-centralist aanwijzingen c.q. instructies aan de melder of zorgvrager om de zorgverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen(zorgcoördinatie). Doelmatigheid Doelmatigheid vereist een goed inzicht in relevante aspecten van bedrijfsvoering, zodat een doelmatige inzet van het beschikbare materieel en personeel, gerealiseerd kan worden. Bij een discrepantie tussen de hoeveelheid aanvragen en beschikbaar potentieel bevordert de CPA-centralist een optimale zorgverlening. Kennis Kennis op het terrein van protocollen en procedures, geografie, sociale kaart en het netwerk van gezondheidszorgvoorzieningen zijn eveneens voorwaarde voor een adequate uitvoering van het primaire proces. 5.3 Het primaire proces in de directe ambulancezorg De aard en het niveau van de deskundigheid van ambulancezorgverleners en de daarbij in te zetten vervoers- en hulpmiddelen zijn afgestemd op: de aard van de zorgvragen; de eisen die op grond van de huidige inzichten en wetenschap aan de kwaliteit van de behandeling en zorgverlening van patiënten moeten worden gesteld Op basis van de aard van de zorgvragen wordt een onderscheid in hoog- en laagcomplexe zorg gemaakt Bij de uitvoering van de ambulancezorg moet het Landelijke Protocol Ambulancezorg als bindend worden opgevat. De ambulancezorgverlener is voor het afwijken van het Landelijk Protocol Ambulancezorg zelf verantwoordelijk en legt als zelfstandig beroepsbeoefenaar toetsbare verantwoording af. 13

15 6. De resultaten In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze de RAV verantwoording aflegt over haar zorgverlening. 6.1 De RAV is bij voorkeur uiterlijk 1 januari 2003 gecertificeerd conform de vigerende certificatieschema s van de Stichting HKZ De RAV is verplicht jaarlijks schriftelijk verantwoording af te leggen over de kwaliteit van: het zorgbeleid, zorgmanagement en zorguitvoering; de invloed van de patiënt en zorgverlener op beleid en uitvoering; de klachtenbehandeling en klachtendoorwerking; het kwaliteitsbeleid Ter bepaling van de effecten van ambulancezorg in de integrale zorgketen zullen d.m.v. (epidemiologische) analyse effectmetingen plaats vinden in relatie tot de gezondheidswinst voor de individuele patiënt (outcome-meting). 14

16 Bronnen AmbulanceZorg Nederland/BeroepsVereniging Ambulancezorg. Visiedocument meldkamer ambulancezorg binnen de gecolokeerde meldkamer. Zwolle: AZN/BVA, AmbulanceZorg Nederland/Raad van RGF en. Convenant Ambulancezorg en Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR). Zwolle/Den Haag: AZN/Raad voor RGF en, Beroepsvereniging Ambulancezorg. Visiedocument Centrale Post Ambulancevervoer (CPA). Zwolle: BVA,2002. CFO-werkgroep Functieprofiel Ambulanceverpleegkundigen Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige. Den Haag: CFO, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen/Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Gekwalificeerd voor de toekomst. Kwalificatiestructuur en Eindtermen voor verpleging en verzorging.. Den Haag: Ministerie van OC&W/Ministerie van VWS, Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid en Ministerie van Justitie. Wet Ambulancevervoer. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid/Ministerie van Justitie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Ministerie van Justitie. Arbeidsomstandighedenwet. Den Haag/Rijswijk: Ministerie van SoZaWe/Ministerie van Justitie, Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Justitie. Eisenbesluit Ambulancevervoer. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne/Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Justitie, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kwaliteitswet Zorginstellingen. Den Haag: Ministerie van VWS, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Besluit functionele zelfstandigheid in het kader van de Wet BIG. Den Haag: Ministerie van VWS, Ministerie van Volksgezondheid, Werkgelegenheid en Sport en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Met Zorg Verbonden. Naar een nieuwe structuur voor ambulancezorg, traumazorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Rijswijk/Den Haag: Ministerie van VWS/ Ministerie van BZK, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en Ministerie van Justitie. Besluit informatievoorziening artikel 19 Wet Ambulancevervoer. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur/Ministerie van Justitie, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en en Ministerie van Justitie. Wet Beroepsbeoefenaren in de Individuele Gezondheidszorg. Den Haag: Ministerie van VWS, Nationale Raad voor de Volksgezondheid. Verpleegkundig beroepsprofiel. Zoetermeer: NRV, Nederlands Ambulance Instituut. Bouwkundig basisprogramma voor vestigingen ambulancediensten. Zwolle: NAI, 1999 Nederlands Ambulance Instituut. Landelijk Protocol Ambulancezorg Zwolle: NAI,

17 Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector. Certificatieschema Ambulancezorg. Utrecht: Stichting HKZ, Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector. Certificatieschema Centrale Posten Ambulancevervoer. Stichting HKZ, Stichting Opleidingen Scholing Ambulancehulpverlening. Functieprofiel CPA-verpleegkundige Arnhem/Zwolle: Cito/SOSA, Stichting Opleidingen Scholing Ambulancehulpverlening. Functieprofiel CPA-centralist (niet verpleegkundige). Arnhem/Zwolle: Cito/SOSA, Stichting Opleidingen Scholing Ambulancehulpverlening. Functieprofiel Ambulancechauffeur. Arnhem/Zwolle: Cito/SOSA, Van Nimwegen en Partners B.V. Regionale ambulancevoorziening.onderzoek. Amsterdam: Van Nimwegen & Partners B.V., 1996 Veen, van der A.A., Zwakhals, S.L.N., Hazelzet-Crans, B. en Manen, van J.W. Niet zonder zorg. Een onderzoek naar de doelmatigheid en kwaliteit van de ambulancezorg. Bilthoven: RIVM,

Ambulancezorg in Nederland

Ambulancezorg in Nederland Koos Reumer, 2 februari 2015 Ambulancezorg algemeen Vereniging Ambulancezorg Nederland Ontwikkelingen binnen ambulancezorg Jonge sector Wet ambulancevervoer 1973 Tijdelijke wet ambulancezorg 2013 Vereniging

Nadere informatie

Ambulancezorg en ziekenvervoer

Ambulancezorg en ziekenvervoer Ambulancezorg en ziekenvervoer Inhoud Kort en bondig Ambulancezorg samengevat Terreinbeschrijving en organisatie Wat is ambulancezorg? Aanbod Hoe groot is het aanbod en neemt het toe of af? Zijn er regionale

Nadere informatie

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Hoofdstuk 1 Ambulancezorg; mobiele schakel in de (acute) zorgketen 1.1 Sectorrapport Ambulances-in-zicht 2011, artikel 4 en 6 Wet veiligheidsregio s

Nadere informatie

Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV

Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV BIJLAGEN Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV Meerjarenraming Producten BEGROTING

Nadere informatie

De opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg

De opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg De opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg De beschrijving van het deskundigheidsgebied van de verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg is ontleend aan het functieprofiel

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS BIJLAGE II PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS Overwegende: - dat overeenkomstig artikel 5 onder a van de CAO HID/DA de huisarts zijn werkzaamheden zal verrichten met inachtneming

Nadere informatie

Inzet centralist op de Meldkamer voor Ambulancezorg

Inzet centralist op de Meldkamer voor Ambulancezorg Inzet centralist op de Meldkamer voor Ambulancezorg Versie: 2.0, augustus 2009 Status: definitief Opgesteld door: Mr. J.J.A. van Boven, VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau voor de Gezondheidszorg in opdracht

Nadere informatie

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Opdrachtgever : Ambulancezorg Nederland Opsteller : THYMOS training & advies Status : definitief, bestuurlijk vastgesteld op 22 april

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

Highlights Ambulances in-zicht 2011

Highlights Ambulances in-zicht 2011 Highlights Ambulances in-zicht 2011 Ambulancezorg Nederland brengt ieder jaar een sectorrapport uit waarmee breed inzicht geboden worden in de sector ambulancezorg. Het sectorrapport, Ambulances in-zicht,

Nadere informatie

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Symposium Samen in de acute zorg 2016 14 maart 2016 Inhoud presentatie: Visie op spoed (huisartsen)zorg tijdens ANW-uren Dokterswacht Friesland

Nadere informatie

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,

Nadere informatie

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 6.1 van het jaarverslag 2004

Nadere informatie

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland APRIL 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Ambulancezorg Nederland Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg V&VN Ambulancezorg Juni 2011 Inleiding In Nederland zijn 24 uur

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Deskundigheidsgebied en Eindtermen

Deskundigheidsgebied en Eindtermen Deskundigheidsgebied en Eindtermen Opleidingseisen van de opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg Datum 1 september 2015 Versie 1.0 Auteur Opleidingscommissie AZN Beheerder document

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Roel Kerkhoff Beleidsmedewerker GHOR Reggie Diets Regionaal Opleidingscoördinator RAV / Officier van Dienst Geneeskundig

Nadere informatie

Wet van 18 januari 1996, betreffende de kwaliteit van zorginstellingen

Wet van 18 januari 1996, betreffende de kwaliteit van zorginstellingen (Tekst geldend op: 23-02-2007) Wet van 18 januari 1996, betreffende de kwaliteit van zorginstellingen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Nadere informatie

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 November 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en

Nadere informatie

CONVENANT met betrekking tot de implementatie van de Wet ambulancezorg (Waz)

CONVENANT met betrekking tot de implementatie van de Wet ambulancezorg (Waz) CONVENANT met betrekking tot de implementatie van de Wet ambulancezorg (Waz) Partijen: De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dr. A. Klink, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied kinderverpleegkundige

Nadere informatie

Professioneel Statuut MMA

Professioneel Statuut MMA Professioneel Statuut MMA Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Algemeen 3 1 Inleiding en doelstellingen 3 2. Definities 3 3. Juridische kaders 5 B. Bestuur RAV 6 4. Taken en verantwoordelijkheden bestuur RAV algemeen

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur,

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur, Overeenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en de Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis,

Nadere informatie

Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid)

Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid) Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid) Doelstelling van de functie: Verleent ambulancezorg aan patiënten, stelt een werkdiagnose en voert op basis daarvan conform protocol de noodzakelijke

Nadere informatie

Gezondheidszorgvisie DJI DJI

Gezondheidszorgvisie DJI DJI Gezondheidszorgvisie DJI DJI 2 / G E Z O N D H E I D S Z O R G V I S I E D J I Inleiding In het rapport Van Dinter (1995) [1] en het rapport Zorg achter tralies (augustus 1999) [2], zijn indertijd diverse

Nadere informatie

Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Nota Verantwoorde Ambulancezorg Nota Verantwoorde Ambulancezorg Colofon Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon:038 422 57 72 fax: 038 422 26 47 secretariaatbt@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl Tekst

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 623 Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg D MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 29 augustus 2017 1. Inleiding Met belangstelling

Nadere informatie

: Verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg

: Verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg Functieomschrijving Organisatie Functiebenaming : RAV Brabant WMN : meldkamer ambulancezorg Datum van vaststelling : Kern/doel van de functie De verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg draagt

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Programma espoed Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Boodschap Voor het verbeteren van de medicatieveiligheid in de acute zorg zijn standaarden beschikbaar. Zij hebben gegevens nodig Inhoud

Nadere informatie

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), welke 1 januari 2006 in werking is getreden, beoogt dat zorgaanbieders zelf verantwoordelijk worden voor

Nadere informatie

Welkom. Even voorstellen

Welkom. Even voorstellen Welkom Even voorstellen Waar gaat het om? Opdracht (mandaat, leden LPOAZ) ophalen De regio (medezeggenschap RAV) aan het woord Ontwikkelingen (halen en brengen) Even voorstellen Doelstelling Landelijk

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de dialyse

Nadere informatie

De beschrijving van het deskundigheidsgebied van de ambulanceverpleegkundige is ontleend aan het functieprofiel ambulanceverpleegkundige.

De beschrijving van het deskundigheidsgebied van de ambulanceverpleegkundige is ontleend aan het functieprofiel ambulanceverpleegkundige. De opleiding tot ambulanceverpleegkundige De beschrijving van het deskundigheidsgebied van de ambulanceverpleegkundige is ontleend aan het functieprofiel ambulanceverpleegkundige. Het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de

Nadere informatie

Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN

Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN Projectcode Versie 1.0 definitief Datum Januari 2012 Opstellers:: Robert Jan Houmes, medisch coordinator MMT Wim Thies, chief nurse MMT Mr Marie José Blondeau, jurist Erasmus MC Els van der Wallen, manager

Nadere informatie

Publiekrechtelijke Overeenkomst

Publiekrechtelijke Overeenkomst Publiekrechtelijke Overeenkomst Grensoverschrijdende Buren-Ambulancehulpverlening De Stad Aken, de Kreis Aken en de Kreis Heinsberg in Duitsland vertegenwoordigt door resp. de Oberbürgermeister van Aken,

Nadere informatie

Oefenen inzet ambulancezorg bij rampen en grootschalige ongevallen.

Oefenen inzet ambulancezorg bij rampen en grootschalige ongevallen. Oefenen inzet ambulancezorg bij rampen en grootschalige ongevallen. Inleiding Het vermogen om zo goed mogelijk de gevolgen van rampen en grootschalige, zware ongevallen te bestrijden vergt van onder meer

Nadere informatie

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST EEN VISIE OP SAMENWE RKING IN DE NACHT IN DE SPOEDZOR G Versie 2.1- maart 2015 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding LHV Kring Midden-Nederland, Primair Huisartsenposten

Nadere informatie

Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2?

Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2? Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2? Jan de Nooij 1 1 Jan de Nooij, arts MG, Medisch Manager Ambulancezorg, RAV en MKA Hollands Midden, Leiden. Contact: jdenooij@ravhm.nl Jan de Nooij: Hoe voorspellend

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Inleiding 3. 1 Gedragscode 4

Inleiding 3. 1 Gedragscode 4 BTN Gedragscode Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Gedragscode 4 2 Gedragsregels: - Algemeen 4 - Kwaliteit van zorg 6 - Cliënten 6 - Zorgverleners 7 - Zorgorganisaties 7 - Overige disciplines 8 - Samenleving

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Inleiding Dit model voor een toetsingskader is opgesteld ten behoeve van het kwaliteitstoezicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Hierbij bied u de memorie van antwoord inzake het bovengenoemde wetsvoorstel aan.

Hierbij bied u de memorie van antwoord inzake het bovengenoemde wetsvoorstel aan. > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

REGIONAAL AMBULANCE PLAN IJSSEL-VECHT

REGIONAAL AMBULANCE PLAN IJSSEL-VECHT REGIONAAL AMBULANCE PLAN IJSSEL-VECHT Zwolle, september 1999 drs. K. Brouwer BROUWER Onderzoek, Ontwikkeling & Advies S.O.J.Palmelaan 197 9728 VJ Groningen 050-5 26 83 85 in opdracht van REGIONALE AMBULANCE

Nadere informatie

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Colofon Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon:038 422 57 72 fax: 038 422 26 47 secretariaatbt@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl

Nadere informatie

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 1. Inleiding De onderstaande checklist beschrijft de gewenste situatie t.a.v. het formele familiebeleid. Met formeel familiebeleid bedoelen we het expliciete

Nadere informatie

Instellingen in de zorgsector moeten om zorg van goede kwaliteit te kunnen leveren aan vier kwaliteitseisen voldoen.

Instellingen in de zorgsector moeten om zorg van goede kwaliteit te kunnen leveren aan vier kwaliteitseisen voldoen. INLEIDING Op 1 april 1996 is de Kwaliteitswet zorginstellingen in werking getreden. De wet stelt slechts globale eisen aan de zorg in plaats van vele en gedetailleerde normen; de eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Versie 3.0 : 21 juli 2017 Bekrachtigt : ROAZ 16 juni 2017 Auteurs Frank Berg Jan Filippo Corina de Groot Karin Meijer Arjan

Nadere informatie

Nota Verantwoorde Ambulancezorg 2013

Nota Verantwoorde Ambulancezorg 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Postbus 489 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 info@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 Inhoud Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 1 Waar gaat het om in de verpleging? 15 1.1 Oriëntatie op het beroep van mbo-verpleegkundige 15 1.1.1 Inhoud van het beroep 16 1.1.2

Nadere informatie

Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening

Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening 1. Doelstelling Preshospitale zorgverlening, die acuut van aard kan zijn, wordt in dit protocol gedefinieerd als zorg, die om reden van

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

Besluit van. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk ;

Besluit van. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk ; Besluit van houdende tijdelijke regels inzake de zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van verpleegkundig specialisten (Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig

Nadere informatie

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Beroepsprofiel verzorgende IG altijd dichtbij werkt voor DE ZORG www.nu91.nl Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde Een nieuw beroepsprofiel:

Nadere informatie

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving Waarom dit document? Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio s (WVR) in werking getreden.

Nadere informatie

WETTELIJKE EISEN BIJ DE BEROEPSUITOEFENING

WETTELIJKE EISEN BIJ DE BEROEPSUITOEFENING WETTELIJKE EISEN BIJ DE BEROEPSUITOEFENING Onderstaand wordt beknopt weergegeven met welke aspecten een logopedist rekening dient te houden uit hoofde van wetgeving. 1. Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

1.4. De kinderverpleegkundige organiseert en coördineert de verpleegkundige zorg rond het zieke kind.

1.4. De kinderverpleegkundige organiseert en coördineert de verpleegkundige zorg rond het zieke kind. De opleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen van de opleiding tot kinderverpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De kinderverpleegkundige verzamelt

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de uitwerking van het gezondheidsbeleid

Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de uitwerking van het gezondheidsbeleid gemeente Eindhoven Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsbij lage nummer 218 Inboeknummer 99U002762 Beslisdatum B%W 18 september 1999 Dossiernummer 938.201 Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de uitwerking

Nadere informatie

Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers.

Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers. Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers. Vragen PvdA-fractie 1. Op welke manier wordt de toegankelijkheid van de ziekenhuiszorg

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ Stand van zaken per 1 april

Nadere informatie

Professioneel statuut vakgroep Specialisten Ouderengeneeskunde

Professioneel statuut vakgroep Specialisten Ouderengeneeskunde Professioneel statuut vakgroep Specialisten Ouderengeneeskunde VOORWOORD De ouderenzorg is volop in beweging. Zorgorganisaties en specialisten ouderengeneeskunde dragen daarbij een bijzondere verantwoordelijkheid

Nadere informatie

KLACHTEN- REGELING OPENBARE APOTHEKEN DECEMBER 2016 KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER PHARMACIE

KLACHTEN- REGELING OPENBARE APOTHEKEN DECEMBER 2016 KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER PHARMACIE KLACHTEN- REGELING OPENBARE APOTHEKEN DECEMBER 2016 KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER PHARMACIE KLACHTENREGELING OPENBARE APOTHEKEN DECEMBER 2016 INLEIDING Deze klachtenregeling

Nadere informatie

The chain concept: an insufficient paradigm in emergency medicine

The chain concept: an insufficient paradigm in emergency medicine The chain concept: an insufficient paradigm in emergency medicine Prof.Dr.J.J.L.M. Bierens MCDM Hoogleraar urgentiegeneeskunde Afdeling anesthesiologie VU medisch centrum Amsterdam Inhoud wat is urgentiegeneeskunde

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag, 2007-05-IGZ IGZ-loket 088 120 5000 22 november 2007

Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag, 2007-05-IGZ IGZ-loket 088 120 5000 22 november 2007 Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 51 40 www.igz.nl Internet Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer

Nadere informatie

Aanvullende informatie (bij beleidsvoorstel aanbesteden huishoudelijke hulp)

Aanvullende informatie (bij beleidsvoorstel aanbesteden huishoudelijke hulp) Aanvullende informatie (bij beleidsvoorstel aanbesteden huishoudelijke hulp) Separate aanbesteding van 20% De Europese regelgeving biedt de mogelijkheid maximaal 20% van de aan te besteden dienst onder

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT AERREA B.V.

PROFESSIONEEL STATUUT AERREA B.V. PROFESSIONEEL STATUUT AERREA B.V. Met dit professioneel statuut wordt een nadere invulling gegeven aan de eis van de Kwaliteitswet zorginstellingen waarin de instelling wordt verplicht om te voorzien in

Nadere informatie

CZO Opleiding Verpleegkundig Centralist Meldkamer Ambulancezorg Projectgroep CZO Accreditatie Opleidingen Ambulancezorg Nederland

CZO Opleiding Verpleegkundig Centralist Meldkamer Ambulancezorg Projectgroep CZO Accreditatie Opleidingen Ambulancezorg Nederland 10-04-2013 DESKUNDIGHEIDSGEBIED EN EINDTERMEN OPLEIDING VERPLEEGKUNDIG CENTRALIST MELDKAMER AMBULANCEZORG CZO Opleiding Verpleegkundig Centralist Meldkamer Ambulancezorg Projectgroep CZO Accreditatie Opleidingen

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care neonatologie verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care neonatologie verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care neonatologie verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care neonatologie verpleegkundige is ontleend

Nadere informatie

Intern klachtenreglement

Intern klachtenreglement Intern klachtenreglement Intern klachtenregelement Akkoord directie: 01-09-2017 Datum: 01-09-2017 Evaluatie: 01-09-2021 1 Klachtenreglement intern BTO Thuiszorg Voorwoord Hierbij treft u het klachtenreglement

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR DE ACADEMISCH MEDISCH SPECIALIST

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR DE ACADEMISCH MEDISCH SPECIALIST PROFESSIONEEL STATUUT VOOR DE ACADEMISCH MEDISCH SPECIALIST Overwegende dat: 1. het academisch ziekenhuis op grond van wet en regelgeving, waaronder de WHW, als instelling onder meer taken heeft op het

Nadere informatie

Zorgkwaliteit als uitgangspunt

Zorgkwaliteit als uitgangspunt Zorgkwaliteit als uitgangspunt Toekomstvisie ROAZ ZWN Regionale afspraken op basis van draagvlak en mogelijkheden Naar regionale excellente acute zorg Vastgesteld: september 2011 VOORWOORD Het Voorbereidingsoverleg

Nadere informatie

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 secretariaatazn@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl tekst

Nadere informatie

MEDISCHMANAGER AMBULANCEZORG

MEDISCHMANAGER AMBULANCEZORG MEDISCHMANAGER AMBULANCEZORG Functieprofiel van de Medisch Manager Ambulancezorg in de RegionaleAmbulanceVoorziening Brouwer Onderzoek, Ontwikkeling &Advies drs. K.Brouwer S.O.J.Palmelaan197 9728VJ Groningen

Nadere informatie

Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Nota Verantwoorde Ambulancezorg Nota Verantwoorde Ambulancezorg Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Postbus 489 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 info@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl Tekst Ambulancezorg Nederland Redactie

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

REGIONAAL OVERLEG ACUTE ZORG regio Zwolle. procedure wijziging acute zorgaanbod

REGIONAAL OVERLEG ACUTE ZORG regio Zwolle. procedure wijziging acute zorgaanbod REGIONAAL OVERLEG ACUTE ZORG regio Zwolle procedure wijziging acute zorgaanbod 1. Achtergrond Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) is het optimaliseren van de afstemming tussen de aanbieders

Nadere informatie

Inzetvoorstellen en codes

Inzetvoorstellen en codes Inzetvoorstellen en codes GHOR Groningen en de Meldkamer Ambulancezorg werken bij grootschalige calamiteiten met inzetvoorstellen. Een inzetvoorstel geeft aan hoeveel ambulances, functionarissen en eventueel

Nadere informatie

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)?

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Een toelichting voor de acute zorg op de gewijzigde Wet publieke gezondheid Februari 2012 Aanleiding Vanaf

Nadere informatie

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Over de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering In 2006 heeft Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), door de Minister erkend

Nadere informatie

Beroepscode doktersassistent. Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten

Beroepscode doktersassistent. Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Beroepscode doktersassistent Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Beroepscode Doktersassistent Wat is een beroepscode? Een beroepscode bevat ethische en praktische normen en waarden van het beroep.

Nadere informatie