Sectorplan SW-bedrijven regio NoordLimburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sectorplan SW-bedrijven regio NoordLimburg"

Transcriptie

1 Sectorplan SW-bedrijven regio NoordLimburg Van drie aparte SW-bedrijven in 3 regio s in het Noord-Limburgse..samen met alle gemeenten op weg naar WIN-(WAA-INTOS en NLW) WIN voor de hele regio Noord-Limburg.

2 Venlo, Venray en Heyen, 12 juni 2015

3 1 Gegevens aanvrager Dit hoofdstuk geeft u een kort overzicht van het plan en de deelnemers; Beoogde startdatum Beoogde einddatum Contactgegevens aanvragende centrumgemeente Venlo Dhr. Dick Brouwer Gemeente Venlo Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Team Advies en ondersteuning Bezoekadres: Garnizoenweg 3 Venlo Postbus 3434, 5902 RK Venlo T: M: E: I: Deelnemende SW-bedrijven SW-bedrijf Raming gemidd. aantal SE in periode WAA Venlo 800 INTOS 290 NLW Venray 968

4 2 Achtergrond / context Partnerschap Binnen de arbeidsmarktregio Noord-Limburg werken 3 SW-bedrijven, 7 gemeenten en het UWV nauw samen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Alhoewel de SW-bedrijven geen formele 'zetel' hebben in het Werkbedrijf i.o. zijn de SWbedrijven wel overal vertegenwoordigd en volwaardig partner. Zo nemen de SW-bedrijven op dit terrein o.a. deel aan het regionaal managersoverleg en aan het regionaal beleidsoverleg van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg. De SW-bedrijven hebben zich gecommitteerd aan de uitgangspunten van het regionaal werkgeversservicepunt (WSP) i.o. en leveren hiervoor ook menskracht. Gezamenlijke marktbenadering Het regionaal werkgeversservicepunt zit nog in de 'kwartierfase' en dus opbouwfase. De samenwerking is nog pril en kwetsbaar. We merken wel dat we elkaar steeds beter weten te vinden en te respecteren. Er is ook begrip voor de bijzondere positie van de SW-bedrijven. In de arbeidsmarkregio hebben ongeveer 2500 inwoners een WSW-dienstverband en er moet dus continu werk zijn voor deze 2500 inwoners. Deze verantwoordelijkheid kunnen de SWbedrijven nog niet overlaten aan het WSP in oprichting. Het is van belang dat er, opererend vanuit het WSP, ook voldoende juiste en actuele kennis aanwezig is over mogelijkheden die de SW-bedrijven kunnen bieden aan ondernemers, alsmede over de werkgeversbenadering zoals deze nodig is om het juiste werkpakket te acquireren voor de SW-bedrijven. Middels een opleidings- en kennisuitwisselingsprogramma, dat in 2016 zal worden uitgerold naar de partners UWV en gemeenten in het WSP door de SWbedrijven met behulp van externe ondersteuning, zal de beschikbare kennis en ervaring vanuit de WIN-bedrijven op dit punt breder worden weggezet bij alle betrokken partijen binnen onze regio. Een belangrijke stap op weg naar integratie. Alle stappen zullen uiteindelijk leiden tot 1 publieke partij (WSP) die zorgt voor werk voor de inwoners met een arbeidsbeperking. Zie bijlage 6 voor een nadere toelichting omtrent het WSP. Dienstverlening In het kader van de Participatiewet willen de SW-bedrijven voor de inwoners met een arbeidsbeperking een belangrijk vehikel zijn en blijven voor gemeenten en werkgevers. Voor de doelgroep die aan het werk is, vindt dit werk voor 80% in groepsverband plaats. De SWbedrijven zijn hierin specialist en dus bij uitstek in de gelegenheid om dit ook onder de Participatiewet te faciliteren. Werkgevers geven massaal de voorkeur aan de detacheringsvariant en ook deze faciliteit hebben de SW-bedrijven en kan dus ook onder de Participatiewet geboden worden.

5 Het moet wel anders. Hoe we het anders gaan doen beschrijven we hieronder bij 'tranformatie'. Ons dienstverleningsconcept zijn we aan het aanpassen op de Participatiewet. Voor de nieuwe vormen van beschut werken hebben we in overleg met de gemeenten onze dienstverlening al uitgewerkt en zijn we die in een pilot aan het uittesten. Met gemeenten en de VSO/PRO scholen zijn we intensief in gesprek over de sluitende aanpak voor deze leerlingen. Traditioneel hebben de SW-bedrijven veel van deze leerlingen een stageplek en/of werk geboden. Ook deze dienstverlening zijn we Participatiewet-proof aan het maken. Ook loopt er op dit moment een gezamenlijke pilot met het UWV om Wajongers via de SW-bedrijven arbeidsactief te maken en daarbij de infrastructuur van de SW-bedrijven te benutten. Transformatie Nog meer dan in het verleden moet de dienstverlening uitgaan van de eigen kracht en van het eigen netwerk van de arbeidsbeperkten. Ook moet nadrukkelijk op zoek worden gegaan naar de mogelijkheden van de bedrijven waar arbeidsbeperkten geplaatst worden. Het gaat hierbij om de zgn. natuurlijke begeleiders die bij bedrijven werken en kunnen worden ingezet op de begeleiding van de arbeidsbeperkten. De jobcoaching moet hierop worden ingericht en aangepast. Dat geldt niet alleen voor de SWsector, maar ook voor de gemeenten en het UWV. Een gezamenlijk traject wordt voorgestaan. Samenwerking Alhoewel de koers van de 3 SW-bedrijven op onderdelen van elkaar verschillen, zijn er voldoende overeenkomsten voor een intensievere samenwerking. Op directieniveau hebben de SW-bedrijven elkaar gevonden, met ondersteuning van het bestuurlijke/politieke niveau. Een eerste scan van onderdelen voor mogelijke samenwerking heeft reeds plaatsgevonden. Samenwerkingsmogelijkheden worden gezien op het terrein van de shared services, maar ook ten aanzien van de publieke detacheringsfaciliteit voor de arbeidsmarkregio. De volgende stap is dat er plannen van aanpak worden gemaakt en uitgevoerd, waar mogelijk met ondersteuning van Cedris. Hiervoor is het project WIN opgezet. Zie bijlage 8 voor een andere toelichting hierop. Profilering De poorten van de SW-bedrijven worden opengezet en zoveel mogelijk stakeholders worden uitgenodigd voor een rondleiding om kennis te maken met de mogelijkheden van onze sector. Op bestuurlijk niveau betreft het de wethouders en de raads(commissie)leden van de gemeenten, maar ook de gedeputeerden van de provincie. Op uitvoerend niveau gaat het om de (werk)consulenten en accountbeheerders van de gemeenten, maar ook om het management van de gemeenten.

6 Voor de bedrijven (de markt) gaat het om studieclubs, industriële kringen, werkgeversverenigingen, Business clubs enzovoort. Plan van aanpak De brug wordt gebouwd, terwijl we er overheen lopen. Een solide basis is evenwel van wezenlijk belang. De 3 SW-bedrijven zijn ieder voor zich intensief bezig met het op orde brengen van de basis. Transitieplannen liggen hieraan ten grondslag met een transitieperiode van meerdere jaren. Onderdelen van deze transitieplannen hebben betrekking op de hoofdthema's van de herstructureringsmiddelen SW. De SW-bedrijven van onze regio hebben uit praktische overwegingen ervoor gekozen om de hoofdlijnen van deze bestaande plannen te verwerken in de voorliggende aanvraag. Deze aanpak is vooraf afgestemd met de ondersteuner vanuit Cedris. Deze aanpak laat onverlet dat aan de hoger gelegen doelen, zoals omschreven in deze inleiding, voortvarend gewerkt wordt.

7 3 Doelstellingen WAA, Intos en NLW (WIN- bedrijven) De WIN-bedrijven bieden werk aan de inwoners van de WIN-gemeenten met een arbeidsbeperking. De WIN-bedrijven zorgen voor de plaatsing en begeleiding. Het ondernemen laten de WIN-bedrijven over aan de markt. Eigen bedrijfsonderdelen worden naar de markt gebracht (verkocht). Het in een zo regulier mogelijke omgeving werken is het hoogste doel. Mocht dit niet vanaf het eerste uur mogelijk zijn dat wordt via arbeidsontwikkeling en talentontwikkeling gewerkt aan het realiseren daarvan. Diegenen die echt niet anders kunnen blijven in de beschutte omgeving van de WIN-bedrijven zelf aan het werk. Aangezien de omvang van deze groep afneemt, wordt de infrastructuur deels verkocht en deels verhuurd of wordt bekeken op welke wijze de infrastructuur kan worden ingezet voor andere doelgroepen. De WIN-bedrijven willen meer renderend werk uitvoeren. Door aanpassing van werkprocessen en ontwikkeling van hulpmiddelen kan ook moeilijk en meer renderend werk door de doelgroep worden uitgevoerd. De WIN- bedrijven passen hun marktbenadering hierop aan. Niet langer wordt op zoek gegaan naar banen, maar naar werk. Voor de uitvoering van dat werk, wordt de ondernemer een keuzemenu geboden. Hij kan werk in uitvoering geven (op zijn locatie of op locatie van de WIN-bedrijven) of kan personeel inhuren (in groep of individueel). Met de ondernemer worden performance-afspraken gemaakt.

8 4 De activiteiten en planning Onderstaand zijn deze gerubriceerd naar de hoofdcategorieën van de aanvraag. De activiteiten zijn op hoofdlijnen beschreven en zijn reeds gestart begin 2015 en zullen doorlopen in Hoofdcategorie 1. Ontwikkeling en plaatsing van SW-medewerkers en eventuele nieuwe werknemers vanuit de Participatiewet 1. Voor de door- en uitstroom is arbeidsontwikkeling en talentontwikkeling van de SWmedewerkers noodzakelijk. Training/coaching en intervisie van de werkleiders is hiervoor een vereiste. Ieder SW-bedrijf heeft hiervoor haar eigen programma opgesteld dat past bij de doelstellingen uit de bedrijfsplannen. Deze opleidingen zullen in 2015 starten en zullen in de loop van 2016 zijn afgerond. De kandidaten die aan de vooravond staan van de stap naar buiten, ontvangen groepsgewijs een daarop afgestemd programma. Ook deze programma s zijn voor ieder SW bedrijf specifiek passend bij de doelstellingen. Dit programma is reeds gereed en zal gedurende 2015 en 2016 meerdere malen worden aangeboden aan de kandidaten die het betreft. Een goed klant/volgsysteem is noodzakelijk voor de ondersteuning. Dit wordt zoveel mogelijk op het niveau van de arbeidsmarktregio ingericht. We zijn als drie SW-bedrijven, samen met onze partners in met WSP/Werkbedrijf, druk doende om uiterlijk op 1 januari 2016 een volledig geïmplementeerd CRM systeem te hebben dat door zowel het WSP/werkbedrijf zelf als de drie SW-bedrijven, gemeenten en UWV wordt gebruikt. 2. De SW-bedrijven zijn nadrukkelijk bezig met opzetten en creëren van een gezamenlijke lokale marktbewerking in samenwerking met het regionale werkgeversservicepunt. Hier wordt veel tijd en energie in gestoken en wordt geprobeerd op allerlei vlakken nieuwe kansen aan te boren voor het vinden van passend werk voor de doelgroep en het SW-bedrijven te profileren bij de verschillende stakeholders. De plannen voor de invulling van het regionale Werkgevers Service Punt (WSP) zijn 7 mei 2015 gepresenteerd en worden nu geïmplementeerd met als doelstelling dat alles staat op en de rol van de SWbedrijven hierin is ingevuld. Hiervoor is door alle drie de SW-bedrijven én de gemeenten en het UWV extra personele capaciteit en budgettaire ruimte vrijgemaakt. Hoofdcategorie 2. Bevorderen en ontwikkeling expertise medewerkers van de sociale werkbedrijven 1. Een deel van de reguliere medewerkers van de SW-bedrijven wordt anders ingezet. Met name het relatiebeheer met de bedrijven in de markt en de jobcoaching krijgen een andere inhoud en focus. Medewerkers worden getraind en gecoached. Dit zal in gezamenlijkheid

9 plaatsvinden in samenwerking met werkbedrijf. In 2015 en 2016 vinden hiervoor gerichte workshops en overleggen plaats om de kennis te delen en verder uit te breiden. 2. Het is noodzakelijk dat er voldoende juiste en actuele kennis aanwezig is over mogelijkheden en oplossingen die de SW-bedrijven kunnen bieden aan ondernemers, alsmede over de juiste werkgeversbenadering zoals deze nodig is om het juiste werkpakket te acquireren voor de SW-bedrijven. Middels een opleidings- en kennisuitwisselingsprogramma zal de beschikbare kennis en ervaring vanuit de WIN-bedrijven op dit punt breder worden weggezet en gedeeld met alle betrokken partijen in het WSP en Werkbedrijf binnen onze regio. Dit opleidingsprogramma zal in de loop van 2016 worden uitgerold en uiterlijk gereed zijn. Hoofdcategorie 3. Bijdragen aan transformatie/innovatie van de regionale infrastructuur. 1. Alle ondersteunende diensten willen we vanwege de kwetsbaarheid niet langer zelfstandig blijven uitvoeren. Te beginnen met de onderdelen KAM, Ict, Arbo en salarisadministratie We onderzoeken de samenwerkingsmogelijkheden tussen WIN-bedrijven en in het uiterste geval vindt outsourcing plaats. De gezamenlijk SW-bedrijven hebben op dit moment een voorstel en planning liggen bij de schapsbesturen om in de 2 e helft van 2015 de samenwerking verder uit te werken en te komen tot een concreet plan van aanpak voor de verschillende onderdelen (zie bijlage 7). Dit in samenwerking met Cedris in het kader van het spoor 2 traject. Als voorwaarde hiervoor geldt dat de zaken wel op orde moeten zijn. Met name op het gebied van de ICT is hiervoor een inhaalslag nodig. Vanaf 2014 vindt een gezamenlijk marktverkenning door de gezamenlijke SW-bedrijven plaats naar de verschillende mogelijkheden die er op de markt zijn t.a.v. een gezamenlijk ICT systeem. In de 2 e helft van 2016 zal er een keuze gemaakt worden en zal beslist worden of en welk een gezamenlijk ICT-systeem mogelijk is dat voldoende voordelen biedt voor alle drie de SW-bedrijven. In de arbeidsmarkregio hebben ongeveer 2500 inwoners een WSW-dienstverband en er moet dus continu werk zijn voor deze 2500 inwoners. Zoals gemeld kunnen de SW-bedrijven deze verantwoordelijkheid nog niet overlaten aan het WSP in oprichting. De WIN-bedrijven werken ten aanzien hiervan nauw samen en een samenvoeging wordt ook voor dit onderdeel niet uitgesloten. De mogelijkheden hierin worden meegenomen in het plan van aanpak in het kader het WIN- WIN project (bijlage 7) zoals hierboven is weergegeven. 2. De infrastructuur past niet langer bij de omvang van de doelgroep. Dat betekent deels verkoop en deels verhuur van leegkomende ruimtes of de infrastructuur openzetten voor andere doelgroepen zoals Wajong en arbeidsmatige dagbesteding in het kader van de WMO.

10 De infrastructuur moet worden aangepast op de verhuurbaarheid. Met de aanpassingen willen we een bijdrage leveren aan de Participatiewet. We doen deze dan ook in nauw overleg met de gemeenten. De aanpassingen leiden wellicht tot een bedrijvenhotel waar ook startende ondernemers vanuit de Participatiewet gebruik van kunnen maken. In de verschillende strategische plannen die zijn opgenomen in de bijlagen zijn de exacte plannen per SW-bedrijf nader uitgewerkt en voorzien van concrete doelstellingen en planningen. 3. Een goed voorbeeld waarbij de SW-bedrijven gezamenlijk optrekken in de pilot WAJONG waarbij WAJONGERS vanuit het UWV door de drie SW-bedrijven worden opgepakt om ze weer te laten terugkeren in het arbeidsproces. Dit doen ze vanuit één gezamenlijke aanpak en vanuit één administratie over de drie bedrijven heen. Deze pilot is op 1 mei 2015 gestart en loopt door in 2016 waarbij de gezamenlijke SWbedrijven ongeveer 50 wajongers oppakken en re-integreren in het arbeidsproces. 5 Financiën De drie SW-bedrijven hebben allerlei recentelijk een nieuw plan gepresenteerd voor 2015 tot en met Deze plannen zijn inclusief de daarbij behorende financiering goedgekeurd door de aandeelhouders van de drie SW-bedrijven. In deze plannen zijn specifieke kosten benoemd voor de transformatie van de SW-bedrijven naar de nieuwe participatiewet. In onderstaande tabel is per SW-bedrijf aangeven welke transformatiekosten zijn benoemd voor en Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt dat de aandeelhouders (gemeenten) reeds goedkeuring hebben gegeven voor de cofinanciering van deze kosten door de gemeenten en wordt dus volledig voldaan aan de cofinancieringseis van 50%. In het voor u liggende plan en de genoemde activiteiten hebben wij slechts een selectie gemaakt van de activiteiten die in zijn totaliteit plaatsvinden bij de transformatie van de drie SW-bedrijven en hebben wij er voor gekozen om met name de focus te leggen op de samenwerking tussen de drie bedrijven. Wij hebben er voor gekozen om de kosten niet één op één rechtstreeks te koppelen aan de activiteiten maar inzichtelijk te maken dat de kosten in zijn totaliteit ruimschoots gedekt worden door de reeds goedgekeurde plannen. De kosten zijn onderstaand per bedrijf zowel categoriaal (kostensoort) als functioneel (drie benoemde resultaatgebieden) weergegeven.

11 Periode WAA Intos NLW Totaal WIN Kosten Categoriaal; Personeel , , , ,00 Infra , , , ,00 Project kosten ext ern , , ,00 Contracten , ,00 Totaal transf ormatie kosten , , , ,00 Financiering vanui t bestaande plannen - - (Aanvullende) Gemeentelijke bijdrage , , , ,00 - eigen middelen SW , ,00 Totaal Financiering , , , ,00 Nog te dekken kosten ,00 Periode WAA Intos NLW Totaal WIN Kosten functioneel tbv; Hoofdstuk 1 ; ontwikk.& plaatsing SW-medew. en nieuwe medew. vanuit ,00 de Participatiewet , , ,00 Hoofdstuk 2 ; Bevorderen en ontwikkelen expertise medewerkers van ,00 de sociale werkbedrijven , ,00 Hoofdstuk 3: Bijdragen aan transformatie/innovatie van de regionale ,00 infrastructuur , , ,00 Totaal transformatie kosten , , , ,00 Financiering vanuit bestaande plannen - - (Aanvullende) Gemeentelijke bijdrage , , , ,00 - eigen middelen SW , ,00 Totaal Financiering , , , ,00 Nog te dekken kosten ,00 6 Uitvoeringsorganisatie De activiteiten die in dit plan zijn beschreven zullen uitgevoerd worden door de drie SWbedrijven zelf. Zij zullen capaciteit en geld investeren om bovenstaande activiteiten van de grond te krijgen en de omturning gestalte te geven. In eerste instantie zal dit plaatsvinden met de aanwezige kennis en kunde van de eigen organisatie. Indien blijkt dat deze capaciteit (kwalitatief of kwantitatief) niet voldoende blijkt te zijn zal externe expertise worden ingehuurd voor specifieke elementen. 7 Proces van afstemming Zie inleiding en bijlage 8 plan project WIN

12 8 Afsluiting en bestuur verklaringen Hierbij verklaren ondergetekende dat de in bovenstaande overallplan voor de WIN bedrijven aangegeven en opgenomen items inclusief de financiering hiervan, door de drie in WIN betrokken SW-bedrijven onderschreven worden en integraal onderdeel zijn van de in de bijlage opgenomen afzonderlijke strategische plannen van de WIN bedrijven zijnde WAA groep nv, Stichting Intos en NLW Groep nv. Venlo, Namens WAA Namens NLW Namens INTOS J. Walraven P. Fleuren J. Noij Alg. Directeur Alg Directeur Alg. Directeur Hierbij verklaart ondergetekende, als vertegenwoordiger van de gemeente Venlo zijnde de centrumgemeente voor de arbeidsregio Noord-Limburg, dat de gemeenten in de regio Noord- Limburg garant staan voor een cofinanciering van minimaal zijnde 50% van de in bovenstaande plan opgenomen kosten voor de transitie van de bestaande drie SW-bedrijven

13 in de arbeidsregio Noord-Limburg. Venlo, 30 juni 2015 Namens de gemeente Venlo, De burgemeester Antoin Scholten

14 Bijlagen; 1 Strategisch plan WAA Samen Anders! 2 Brugstaat vanuit Samen Anders! naar financieel WAA deel in overall 3 Strategisch plan Intos Brugstaat vanuit plan Intos naar financieel Intos-deel in overall 5 Strategisch transitieplan NLW Brugstaat vanuit plan NLW naar financieel NLW deel in overall 7 Presentatie WSP regio Noord-Limburg 8 Plan uitrol en vervolg samenwerking SW-bedrijven Noord-Limburg; project WINWIN

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Quick-scan. mogelijkheden van samenwerken tussen. Intos NLW groep WAA groep. WIN-WIN project

Quick-scan. mogelijkheden van samenwerken tussen. Intos NLW groep WAA groep. WIN-WIN project Quick-scan mogelijkheden van samenwerken tussen Intos NLW groep WAA groep WIN-WIN project mei 2015 Inleiding De Sociale Werkvoorziening in Nederland is afgelopen jaren geconfronteerd met diverse veranderingen.

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 14613 Afdeling: Leefomgeving Registratiedatum: 03-07-2015 Agendapunt: 33-04-00 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Werkgeversdienstverlening arbeidsmarktregio Noord-Limburg

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Presentatie WSP & Banenafspraak

Presentatie WSP & Banenafspraak Presentatie WSP & Banenafspraak Informatiebijeenkomst OFS Presentatie WerkgeversServicepunt NHN Wie zijn wij? Een samenwerkingsverband bestaande uit: UWV De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder,

Nadere informatie

De Onderwijsspecialisten Dienstverlening. De participatiewet. Ed Staal en Richard Brenkman

De Onderwijsspecialisten Dienstverlening. De participatiewet. Ed Staal en Richard Brenkman De participatiewet Ed Staal en Richard Brenkman Doel van participatiewet Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, via betaald werk aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Communicatie kader Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Aanleiding Werkgevers, werknemers en gemeenten spraken af uiterlijk in 2026 125.000 extra banen te realiseren en dat er voor de realisatie

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

Werkgevers Event 20 november 2014. Participatiewet. De gevolgen hiervan voor werkgevers

Werkgevers Event 20 november 2014. Participatiewet. De gevolgen hiervan voor werkgevers Werkgevers Event 20 november 2014 Participatiewet De gevolgen hiervan voor werkgevers Startdatum: 1 januari 2015 De situatie nu èn per 1 januari 2015 Huidige situatie: Wajong, WSW, WWB verschillende rechten,

Nadere informatie

CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT

CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT AANLEIDING Provincie wil als werkgever én als opdrachtgever invulling geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van arbeidsmarktparticipatie Begin

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO. Noord - Limburg Gemeente Venlo. 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief)

SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO. Noord - Limburg Gemeente Venlo. 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief) SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO Noord - Limburg Gemeente Venlo 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief) Inleiding Hierbij ontvangt u de gegevens voor het aanvragen van ESF subsidie voor PRO/VSO scholen in uw arbeidsmarktregio.

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. N. Rennenberg (OAE) en dhr. C. Verbeek (OAE) over kwetsbare jongeren.

van de raadsleden dhr. N. Rennenberg (OAE) en dhr. C. Verbeek (OAE) over kwetsbare jongeren. gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6448 Inboeknummer 15bst01156 Beslisdatum B&W 25 augustus 2015 Dossiernummer 15.35.103 (2.2.1) Raadsvragen van de raadsleden dhr. N. Rennenberg (OAE) en dhr. C. Verbeek

Nadere informatie

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Arbeidsmarkt regio (sub) Regio Gemeente Christiaan Gort Ad Baan 11 nov. 2015 Wijk 1 Programma 1 2 3 Participatiewet en schaalniveaus Afwegingen

Nadere informatie

Oplegnotitie Werkbedrijf

Oplegnotitie Werkbedrijf Oplegnotitie Werkbedrijf 1. Onderwerp Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Holland Rijnland 2016 2. Regionaal belang De samenwerkende partijen in het Werkbedrijf Holland Rijnland streven naar een inclusieve

Nadere informatie

Cedris lezing 3 maart 2016. 1. Inleiding

Cedris lezing 3 maart 2016. 1. Inleiding Cedris lezing 3 maart 2016 1. Inleiding Dank voor de uitnodiging. Vorig jaar (11 juni) gaf ik bij een congres van Cedris en Social Enterprise een toelichting op het SER-advies over sociale ondernemingen.

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Kader van het regionaal arbeidsontwikkelbedrijf Voorne-Putten

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Kader van het regionaal arbeidsontwikkelbedrijf Voorne-Putten Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 24 februari 2014 Sector: Inwonerszaken Team : Werk, Inkomen & Service Ingekomen d.d. Adviesnr. 91440 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen door:

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Programma 1. Aanvliegroute 2. Doelen en doelgroep 3. Resultaten 4. Instrumentarium 5. Werkgeversservicepunt 6.

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Arbeidsparticipatie naar vermogen Arbeidsparticipatie naar vermogen Driemaal is scheepsrecht - Wet Werken naar Vermogen - Participatiewet - Sociaal akkoord Wanneer duidelijkheid? Derde wetsvoorstel over onderwerp: onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet!

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Programma 16.15 uur Welkom (Erik Rosier, projectleider Konnekt os) Hoofdlijnen Participatiewet (Jan Karel Jobse) Aan de slag & korte

Nadere informatie

Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking

Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking Doel van deze bijeenkomst Participatiewet en banenafspraak Ambassadeursnetwerk Delen van ervaringen en adviezen Netwerken

Nadere informatie

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie November 2013 Neeltje Huvenaars Uitstroommogelijkheden 2013/2014 Vervolgopleiding Werk Voorzieningen UWV Aangepast werk via Wsw Evt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet (3D) Gemeenteraden West-Brabant Programma op 19 november 2014 1.

Nadere informatie

College Overdracht Wajong aan gemeenten COLLEGE OVERDRACHT WAJONG AAN GEMEENTEN

College Overdracht Wajong aan gemeenten COLLEGE OVERDRACHT WAJONG AAN GEMEENTEN College Overdracht Wajong aan gemeenten COLLEGE OVERDRACHT WAJONG AAN GEMEENTEN Inleiding Cijfers Wajong Overgang en herbeoordeling Kennis en expertise Samenwerking Afsluiting COLLEGE OVERDRACHT WAJONG

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Programma Economie & Werk Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting Het ministerie

Nadere informatie

Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel

Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel 19 december 2014 Utrechtse Werktafel De Utrechtse Werktafel staat voor het regionaal Werkbedrijf van de arbeidsmarktregio Midden- Utrecht. De basis voor

Nadere informatie

Leerpilot Inclusief HR In- en doorstroom

Leerpilot Inclusief HR In- en doorstroom Leerrapportage Als er wel werk is, maar niet genoeg (geschikte) kandidaten te vinden zijn, dan is de instroom niet op orde. En als goede medewerkers om welke reden dan ook niet langer bij een werkgever

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Drenthe

Arbeidsmarktregio Drenthe Jaarplan 2017 Arbeidsmarktregio Drenthe De arbeidsmarkt houdt zich niet aan gemeentegrenzen en samen kun je meer dan alleen. Daarom is Nederland verdeeld in 35 arbeidsmarktregio s. De Arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst RWA gemeenten

Informatiebijeenkomst RWA gemeenten Linde Maas Algemeen directeur Amfors Groep Informatiebijeenkomst RWA gemeenten 18 september 2013 Informatiebijeenkomst RWA gemeenten 1. Participatiewet & sociaal akkoord 2. Rapporten Capel toegespitst

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 De Participatiewet in de praktijk Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt WWB: Wsw: Wajong: 319.000 (realisatie 2012) 118.000 (realisatie 2012) 100.000

Nadere informatie

Beleidskaders Participatiewet

Beleidskaders Participatiewet Beleidskaders Participatiewet Uitgangspunten Participatiewet Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen, samenvoegen WWB, Wsw en de Wajong (niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt) Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8 Beleidsplan Participatiewet Berkelland 1 2 0 1 5-2 0 1 8 Meer doen met minder geld 2 Dienstverlening van binnen naar buiten 1. Eigen kracht (sociaal netwerk) 2. Algemene voorzieningen 3. Maatwerkvoorzieningen

Nadere informatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie De Participatiewet In een politiek krachtenveld 25 september 2013 Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie Wajongers in de zorg Doel en Inspiratie Programma 13:00 13.15 13:15 13.45 13:45 14:15 Opening Hoofdlijn

Nadere informatie

Verordeningen Participatiewet

Verordeningen Participatiewet Verordeningen Participatiewet Persbericht van 11 mei jl. 935 extra banen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe is afgesproken dat er tot

Nadere informatie

Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten

Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten Opzet presentatie wat is het UWV Portaal, waarom aansluiten belangrijk is, hoe u kunt aansluiten op het portaal en welke stappen u daarvoor moet ondernemen.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN IN ZICHT

WERKAFSPRAKEN IN ZICHT WERKAFSPRAKEN IN ZICHT Aanvraag sectorplan SW arbeidsmarktregio Groningen Juli 2015 S e c t o r p l a n S W A r b e i d s m a r k t r e g i o G r o n i n g e n 2 Inhoud Inleiding... 3 1 Achtergrond...

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Programma 1. Aanvliegroute 2. Doelen en doelgroep 3. Resultaten 4. Instrumentarium 5. Werkgeversservicepunt 6.

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 20 mei 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 20 mei 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 20 mei 2015 Inhoud presentatie Participatiewet Doel regionaal werkbedrijf Primaire proces Governance regionaal werkbedrijf

Nadere informatie

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet WAT WIL JE WETEN OVER Introductie: beschut moet of toch niet? 2 discussies: Financieel (kosten beschut) Hoogte vd kosten Dienstverband: vast vs

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar R.J. Bolt, (t.a.v. R.J. Bolt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar R.J. Bolt, (t.a.v. R.J. Bolt) Vergadering: 10 februari 2015 Agendanummer: 6a Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar R.J. Bolt, 0595-447704 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R.J. Bolt) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie

arbeid / dagbesteding Participatiewet

arbeid / dagbesteding Participatiewet arbeid / dagbesteding Participatiewet Wat is de overheid van plan met de Participatiewet? Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Werkfit Maken! WSP DH & MvW. Jeroen van den Berg Nicole van Heijster Reina Heyting-Postma

Werkfit Maken! WSP DH & MvW. Jeroen van den Berg Nicole van Heijster Reina Heyting-Postma Werkfit Maken! WSP DH & MvW Jeroen van den Berg Nicole van Heijster Reina Heyting-Postma Introductie Kennismaking WSP Den Haag Middin (voor Werk) Totstandkoming samenwerking WSP & Middin Doelgroep Werkfit

Nadere informatie

Van school naar werk

Van school naar werk Van school naar werk Achtergronden Rolwijziging van UWV naar gemeente VSO/PrO van oudsher leverancier Wajongers Wie zijn deze VSO/PrO/Entree leerlingen? Rol van scholen Praktijkonderwijs: nazorgtaak uitvoeren

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 206 207 33 98 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak

Nadere informatie

SOCIALE WERKBEDRIJVEN

SOCIALE WERKBEDRIJVEN SOCIALE WERKBEDRIJVEN Bestuurlijke bijeenkomst G32 - Vrijdag 15 september, Gouda INLEIDING Op vrijdagmiddag 15 september organiseerde de G32 Themagroep Sterke Keten een themabijeenkomst over sociale werkbedrijven.

Nadere informatie

Van school naar werk. Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk

Van school naar werk. Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk Van school naar werk Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk 1 Achtergronden Rolwijziging van UWV naar gemeente VSO/PrO van oudsher leverancier Wajongers Wie zijn deze VSO/PrO/Entree leerlingen?

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Samen werken aan nieuwe dienstverlening. Evaluatie en resultaten van het P-team 2015

Samen werken aan nieuwe dienstverlening. Evaluatie en resultaten van het P-team 2015 Samen werken aan nieuwe dienstverlening Evaluatie en resultaten van het P-team 2015 Gemeente Ede & Permar December 2015 Concept, 1 december 2015 2 1. Wat was de aanleiding? Met de komst van de Participatiewet

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2015.1 RIS 280270 0703532087 19 januari 2015 Stand

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de Commissie Samenleving. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de Commissie Samenleving. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Samenleving Uw brief

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Tussenevaluatie Regionaal Werkbedrijf

Raadsinformatiebrief Tussenevaluatie Regionaal Werkbedrijf Bijlage 5-1 POHO 21 september 2017 Raadsinformatiebrief Tussenevaluatie Regionaal Werkbedrijf 2015-2017 POHO: Huib van Olden en Kees van Geffen RSA opdrachtgever: Leida Rasing Van: Karin van Meer en Inge

Nadere informatie

BRUNSSUM INWONERS 964 UITKERINGSGERECHTIGDEN 470 SW DIENSTVERBANDEN

BRUNSSUM INWONERS 964 UITKERINGSGERECHTIGDEN 470 SW DIENSTVERBANDEN ONDERNEMINGSPLAN BRUNSSUM 28.445 INWONERS 964 UITKERINGSGERECHTIGDEN 470 SW DIENSTVERBANDEN IN HEEL PARKSTAD 9297 UITKERINGSGERECHTIGDEN IN HEEL PARKSTAD 3676 SW DIENSTVERBANDEN WSP PARKSTAD REALISEERT

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 185964 Afdeling: Leefomgeving Registratiedatum: 9 september 2015 Agendapunt: 42-03-00 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Oprichting Werkbedrijf Noord-Limburg Het college besluit:

Nadere informatie

B en W Adviesnota ADVIES

B en W Adviesnota ADVIES Onderwerp Update Baanwijs Zaaknummer 324980 Teammanager Ernst-Jan Meerbeek B & W datum 29 mei 2017 Team Maatschappelijke ontwikkeling Naam steller Sanne Bloemen Portefeuillehouder Lucien Peeters/Martijn

Nadere informatie

Actieplan Arbeidsmeldpunt Drimmelen

Actieplan Arbeidsmeldpunt Drimmelen Actieplan Arbeidsmeldpunt Drimmelen 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Inleiding, achtergrond en context Ambities, uitgangspunten en meerwaarde Inrichting Arbeidsmeldpunt

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 13 februari 2014 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Simpelveld

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 13 februari 2014 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Simpelveld Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII IBR 13 februari 2014 onderwerp Reintegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Simpelveld 2014 24673 zaakkenmerk Inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2015 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2015 ERGON WERKT. Het eerste jaar van de Participatiewet is een feit. We zijn over aan het gaan van uitvoering van de Wajong, WWB en WSW naar uitvoering van de

Nadere informatie

Begroting 2015. Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM)

Begroting 2015. Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM) Begroting 2015 Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM) Gennep, 08-05-2014 1 Inhoud Inleiding 3 2015 4 Paragrafen 5 Programmabegroting 2015 7 Toelichting programmabegroting 8

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumwet. Stand van zaken 9 januari 2014

Participatiewet en Quotumwet. Stand van zaken 9 januari 2014 Participatiewet en Quotumwet Stand van zaken 9 januari 2014 Inhoud presentatie - 1 Geschiedenis en tijdpad Doel Participatiewet + doelgroepen Wsw vanaf 1-1-2015 Wajong vanaf 2015 Instrumenten w.o. beschut

Nadere informatie

Informatienota voor de gemeenteraad

Informatienota voor de gemeenteraad Informatienota voor de gemeenteraad Datum 10 mei 2016 Behandelend ambtenaar Team R. Vos Sociaal Beleid Portefeuillehouder Registratienummer 16RDS00102 *16RDS00102* Gerelateerd poststuk Onderwerp Regionale

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s LOOR UMC Vrijdag 7 maart 2014 Kim Verschueren Abvakabo FNV projectleider Vooraf Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe? Doel project Uiteindelijke

Nadere informatie

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet in opdracht van Min. SZW van centraal naar decentraal er zijn 3 grote decentralisaties gaande [ het zijn 3 landelijke regelingen die nu via de gemeenten geregeld

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

r , Website t ARCHIEFEXEMPlAAR

r ,  Website  t ARCHIEFEXEMPlAAR ~ Burgemeester en Wethouders ~ ABVAKABO De heer P. Lempens Postbus 1555 3500 BN UTRECHT VERZOND:::-M 1 5 0 KT. 2014 uw kenmerk uw brief van zaaknummer behandeld door telefoonnummer e-mail 794627 R. Albersnagel

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Financiële risico s Participatiewet Workshop Regiodagen Overheidsfinanciën

Financiële risico s Participatiewet Workshop Regiodagen Overheidsfinanciën KENNIS VAN ZAKEN Financiële risico s Participatiewet Workshop Regiodagen Overheidsfinanciën Jaco van Velden (IROKO) Peter van Nes (IROKO) John Mulder (Gemeente Peel en Maas) Programma KENNIS VAN ZAKEN

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44

Nadere informatie

Schakelen van school naar werk. Inhoud presentatie. Perspectief voor de leerlingen (I) Presentatie voor scholen.

Schakelen van school naar werk. Inhoud presentatie. Perspectief voor de leerlingen (I) Presentatie voor scholen. Schakelen van school naar werk Presentatie voor scholen Voorjaar 2017 Inhoud presentatie 1. Perspectief voor de leerlingen 2. Wat kunt u betekenen in het proces? 3. Wat heeft de Participatiewet te bieden?

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Notitie Regionaal Werkbedrijf

Notitie Regionaal Werkbedrijf Notitie Regionaal Werkbedrijf 1. Inleiding De memo Ambtelijke verkenning RPA en VNO-NCW Midden en FNV is in het Portefeuillehoudersoverleg Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (PHO RPA) van 16 april jl.

Nadere informatie

Participatiewet. Veranderingen voor de Oosterschelderegio. 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper.

Participatiewet. Veranderingen voor de Oosterschelderegio. 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper. Participatiewet Veranderingen voor de Oosterschelderegio 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper www.goes.nl Inhoud Huidige situatie Wwb, Wsw en Wajong Veranderingen Participatiewet Wet maatregelen Wwb Regionale

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding Zaaknummer: Z-16-70160 Documentnr.: PI-16-95484 Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik Analyse tekort inkomensdeel 2016 Inleiding Via dit document informeren wij u over het verwachte tekort voor

Nadere informatie

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS 2016 in cijfers Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Gemeenschappelijke Regeling Werkgelegenheid Regio Eindhoven bestuur EINDHOVEN

Nadere informatie

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Uw mening? Zijn alle werkzaamheden geschikt voor de doelgroep? NEEN! Zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

MEMO. Stand van zaken Participatiewet aangelegenheden

MEMO. Stand van zaken Participatiewet aangelegenheden MEMO Stand van zaken Participatiewet aangelegenheden Algemeen Aan Werkkamer regio Gooi en Vechtstreek Datum 2 mei 2017 Vertrouwelijk Nee Kenmerk 17.0005716 Inleiding De Participatiewet is inmiddels twee

Nadere informatie

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen Doel bijeenkomst Informeren over de stand van zaken Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen INFORMATIEBIJEENKOMST PARTICIPATIEWET 2 Inleiding Kenmerken van

Nadere informatie