Sectorplan SW-bedrijven regio NoordLimburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sectorplan SW-bedrijven regio NoordLimburg"

Transcriptie

1 Sectorplan SW-bedrijven regio NoordLimburg Van drie aparte SW-bedrijven in 3 regio s in het Noord-Limburgse..samen met alle gemeenten op weg naar WIN-(WAA-INTOS en NLW) WIN voor de hele regio Noord-Limburg.

2 Venlo, Venray en Heyen, 12 juni 2015

3 1 Gegevens aanvrager Dit hoofdstuk geeft u een kort overzicht van het plan en de deelnemers; Beoogde startdatum Beoogde einddatum Contactgegevens aanvragende centrumgemeente Venlo Dhr. Dick Brouwer Gemeente Venlo Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Team Advies en ondersteuning Bezoekadres: Garnizoenweg 3 Venlo Postbus 3434, 5902 RK Venlo T: M: E: I: Deelnemende SW-bedrijven SW-bedrijf Raming gemidd. aantal SE in periode WAA Venlo 800 INTOS 290 NLW Venray 968

4 2 Achtergrond / context Partnerschap Binnen de arbeidsmarktregio Noord-Limburg werken 3 SW-bedrijven, 7 gemeenten en het UWV nauw samen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Alhoewel de SW-bedrijven geen formele 'zetel' hebben in het Werkbedrijf i.o. zijn de SWbedrijven wel overal vertegenwoordigd en volwaardig partner. Zo nemen de SW-bedrijven op dit terrein o.a. deel aan het regionaal managersoverleg en aan het regionaal beleidsoverleg van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg. De SW-bedrijven hebben zich gecommitteerd aan de uitgangspunten van het regionaal werkgeversservicepunt (WSP) i.o. en leveren hiervoor ook menskracht. Gezamenlijke marktbenadering Het regionaal werkgeversservicepunt zit nog in de 'kwartierfase' en dus opbouwfase. De samenwerking is nog pril en kwetsbaar. We merken wel dat we elkaar steeds beter weten te vinden en te respecteren. Er is ook begrip voor de bijzondere positie van de SW-bedrijven. In de arbeidsmarkregio hebben ongeveer 2500 inwoners een WSW-dienstverband en er moet dus continu werk zijn voor deze 2500 inwoners. Deze verantwoordelijkheid kunnen de SWbedrijven nog niet overlaten aan het WSP in oprichting. Het is van belang dat er, opererend vanuit het WSP, ook voldoende juiste en actuele kennis aanwezig is over mogelijkheden die de SW-bedrijven kunnen bieden aan ondernemers, alsmede over de werkgeversbenadering zoals deze nodig is om het juiste werkpakket te acquireren voor de SW-bedrijven. Middels een opleidings- en kennisuitwisselingsprogramma, dat in 2016 zal worden uitgerold naar de partners UWV en gemeenten in het WSP door de SWbedrijven met behulp van externe ondersteuning, zal de beschikbare kennis en ervaring vanuit de WIN-bedrijven op dit punt breder worden weggezet bij alle betrokken partijen binnen onze regio. Een belangrijke stap op weg naar integratie. Alle stappen zullen uiteindelijk leiden tot 1 publieke partij (WSP) die zorgt voor werk voor de inwoners met een arbeidsbeperking. Zie bijlage 6 voor een nadere toelichting omtrent het WSP. Dienstverlening In het kader van de Participatiewet willen de SW-bedrijven voor de inwoners met een arbeidsbeperking een belangrijk vehikel zijn en blijven voor gemeenten en werkgevers. Voor de doelgroep die aan het werk is, vindt dit werk voor 80% in groepsverband plaats. De SWbedrijven zijn hierin specialist en dus bij uitstek in de gelegenheid om dit ook onder de Participatiewet te faciliteren. Werkgevers geven massaal de voorkeur aan de detacheringsvariant en ook deze faciliteit hebben de SW-bedrijven en kan dus ook onder de Participatiewet geboden worden.

5 Het moet wel anders. Hoe we het anders gaan doen beschrijven we hieronder bij 'tranformatie'. Ons dienstverleningsconcept zijn we aan het aanpassen op de Participatiewet. Voor de nieuwe vormen van beschut werken hebben we in overleg met de gemeenten onze dienstverlening al uitgewerkt en zijn we die in een pilot aan het uittesten. Met gemeenten en de VSO/PRO scholen zijn we intensief in gesprek over de sluitende aanpak voor deze leerlingen. Traditioneel hebben de SW-bedrijven veel van deze leerlingen een stageplek en/of werk geboden. Ook deze dienstverlening zijn we Participatiewet-proof aan het maken. Ook loopt er op dit moment een gezamenlijke pilot met het UWV om Wajongers via de SW-bedrijven arbeidsactief te maken en daarbij de infrastructuur van de SW-bedrijven te benutten. Transformatie Nog meer dan in het verleden moet de dienstverlening uitgaan van de eigen kracht en van het eigen netwerk van de arbeidsbeperkten. Ook moet nadrukkelijk op zoek worden gegaan naar de mogelijkheden van de bedrijven waar arbeidsbeperkten geplaatst worden. Het gaat hierbij om de zgn. natuurlijke begeleiders die bij bedrijven werken en kunnen worden ingezet op de begeleiding van de arbeidsbeperkten. De jobcoaching moet hierop worden ingericht en aangepast. Dat geldt niet alleen voor de SWsector, maar ook voor de gemeenten en het UWV. Een gezamenlijk traject wordt voorgestaan. Samenwerking Alhoewel de koers van de 3 SW-bedrijven op onderdelen van elkaar verschillen, zijn er voldoende overeenkomsten voor een intensievere samenwerking. Op directieniveau hebben de SW-bedrijven elkaar gevonden, met ondersteuning van het bestuurlijke/politieke niveau. Een eerste scan van onderdelen voor mogelijke samenwerking heeft reeds plaatsgevonden. Samenwerkingsmogelijkheden worden gezien op het terrein van de shared services, maar ook ten aanzien van de publieke detacheringsfaciliteit voor de arbeidsmarkregio. De volgende stap is dat er plannen van aanpak worden gemaakt en uitgevoerd, waar mogelijk met ondersteuning van Cedris. Hiervoor is het project WIN opgezet. Zie bijlage 8 voor een andere toelichting hierop. Profilering De poorten van de SW-bedrijven worden opengezet en zoveel mogelijk stakeholders worden uitgenodigd voor een rondleiding om kennis te maken met de mogelijkheden van onze sector. Op bestuurlijk niveau betreft het de wethouders en de raads(commissie)leden van de gemeenten, maar ook de gedeputeerden van de provincie. Op uitvoerend niveau gaat het om de (werk)consulenten en accountbeheerders van de gemeenten, maar ook om het management van de gemeenten.

6 Voor de bedrijven (de markt) gaat het om studieclubs, industriële kringen, werkgeversverenigingen, Business clubs enzovoort. Plan van aanpak De brug wordt gebouwd, terwijl we er overheen lopen. Een solide basis is evenwel van wezenlijk belang. De 3 SW-bedrijven zijn ieder voor zich intensief bezig met het op orde brengen van de basis. Transitieplannen liggen hieraan ten grondslag met een transitieperiode van meerdere jaren. Onderdelen van deze transitieplannen hebben betrekking op de hoofdthema's van de herstructureringsmiddelen SW. De SW-bedrijven van onze regio hebben uit praktische overwegingen ervoor gekozen om de hoofdlijnen van deze bestaande plannen te verwerken in de voorliggende aanvraag. Deze aanpak is vooraf afgestemd met de ondersteuner vanuit Cedris. Deze aanpak laat onverlet dat aan de hoger gelegen doelen, zoals omschreven in deze inleiding, voortvarend gewerkt wordt.

7 3 Doelstellingen WAA, Intos en NLW (WIN- bedrijven) De WIN-bedrijven bieden werk aan de inwoners van de WIN-gemeenten met een arbeidsbeperking. De WIN-bedrijven zorgen voor de plaatsing en begeleiding. Het ondernemen laten de WIN-bedrijven over aan de markt. Eigen bedrijfsonderdelen worden naar de markt gebracht (verkocht). Het in een zo regulier mogelijke omgeving werken is het hoogste doel. Mocht dit niet vanaf het eerste uur mogelijk zijn dat wordt via arbeidsontwikkeling en talentontwikkeling gewerkt aan het realiseren daarvan. Diegenen die echt niet anders kunnen blijven in de beschutte omgeving van de WIN-bedrijven zelf aan het werk. Aangezien de omvang van deze groep afneemt, wordt de infrastructuur deels verkocht en deels verhuurd of wordt bekeken op welke wijze de infrastructuur kan worden ingezet voor andere doelgroepen. De WIN-bedrijven willen meer renderend werk uitvoeren. Door aanpassing van werkprocessen en ontwikkeling van hulpmiddelen kan ook moeilijk en meer renderend werk door de doelgroep worden uitgevoerd. De WIN- bedrijven passen hun marktbenadering hierop aan. Niet langer wordt op zoek gegaan naar banen, maar naar werk. Voor de uitvoering van dat werk, wordt de ondernemer een keuzemenu geboden. Hij kan werk in uitvoering geven (op zijn locatie of op locatie van de WIN-bedrijven) of kan personeel inhuren (in groep of individueel). Met de ondernemer worden performance-afspraken gemaakt.

8 4 De activiteiten en planning Onderstaand zijn deze gerubriceerd naar de hoofdcategorieën van de aanvraag. De activiteiten zijn op hoofdlijnen beschreven en zijn reeds gestart begin 2015 en zullen doorlopen in Hoofdcategorie 1. Ontwikkeling en plaatsing van SW-medewerkers en eventuele nieuwe werknemers vanuit de Participatiewet 1. Voor de door- en uitstroom is arbeidsontwikkeling en talentontwikkeling van de SWmedewerkers noodzakelijk. Training/coaching en intervisie van de werkleiders is hiervoor een vereiste. Ieder SW-bedrijf heeft hiervoor haar eigen programma opgesteld dat past bij de doelstellingen uit de bedrijfsplannen. Deze opleidingen zullen in 2015 starten en zullen in de loop van 2016 zijn afgerond. De kandidaten die aan de vooravond staan van de stap naar buiten, ontvangen groepsgewijs een daarop afgestemd programma. Ook deze programma s zijn voor ieder SW bedrijf specifiek passend bij de doelstellingen. Dit programma is reeds gereed en zal gedurende 2015 en 2016 meerdere malen worden aangeboden aan de kandidaten die het betreft. Een goed klant/volgsysteem is noodzakelijk voor de ondersteuning. Dit wordt zoveel mogelijk op het niveau van de arbeidsmarktregio ingericht. We zijn als drie SW-bedrijven, samen met onze partners in met WSP/Werkbedrijf, druk doende om uiterlijk op 1 januari 2016 een volledig geïmplementeerd CRM systeem te hebben dat door zowel het WSP/werkbedrijf zelf als de drie SW-bedrijven, gemeenten en UWV wordt gebruikt. 2. De SW-bedrijven zijn nadrukkelijk bezig met opzetten en creëren van een gezamenlijke lokale marktbewerking in samenwerking met het regionale werkgeversservicepunt. Hier wordt veel tijd en energie in gestoken en wordt geprobeerd op allerlei vlakken nieuwe kansen aan te boren voor het vinden van passend werk voor de doelgroep en het SW-bedrijven te profileren bij de verschillende stakeholders. De plannen voor de invulling van het regionale Werkgevers Service Punt (WSP) zijn 7 mei 2015 gepresenteerd en worden nu geïmplementeerd met als doelstelling dat alles staat op en de rol van de SWbedrijven hierin is ingevuld. Hiervoor is door alle drie de SW-bedrijven én de gemeenten en het UWV extra personele capaciteit en budgettaire ruimte vrijgemaakt. Hoofdcategorie 2. Bevorderen en ontwikkeling expertise medewerkers van de sociale werkbedrijven 1. Een deel van de reguliere medewerkers van de SW-bedrijven wordt anders ingezet. Met name het relatiebeheer met de bedrijven in de markt en de jobcoaching krijgen een andere inhoud en focus. Medewerkers worden getraind en gecoached. Dit zal in gezamenlijkheid

9 plaatsvinden in samenwerking met werkbedrijf. In 2015 en 2016 vinden hiervoor gerichte workshops en overleggen plaats om de kennis te delen en verder uit te breiden. 2. Het is noodzakelijk dat er voldoende juiste en actuele kennis aanwezig is over mogelijkheden en oplossingen die de SW-bedrijven kunnen bieden aan ondernemers, alsmede over de juiste werkgeversbenadering zoals deze nodig is om het juiste werkpakket te acquireren voor de SW-bedrijven. Middels een opleidings- en kennisuitwisselingsprogramma zal de beschikbare kennis en ervaring vanuit de WIN-bedrijven op dit punt breder worden weggezet en gedeeld met alle betrokken partijen in het WSP en Werkbedrijf binnen onze regio. Dit opleidingsprogramma zal in de loop van 2016 worden uitgerold en uiterlijk gereed zijn. Hoofdcategorie 3. Bijdragen aan transformatie/innovatie van de regionale infrastructuur. 1. Alle ondersteunende diensten willen we vanwege de kwetsbaarheid niet langer zelfstandig blijven uitvoeren. Te beginnen met de onderdelen KAM, Ict, Arbo en salarisadministratie We onderzoeken de samenwerkingsmogelijkheden tussen WIN-bedrijven en in het uiterste geval vindt outsourcing plaats. De gezamenlijk SW-bedrijven hebben op dit moment een voorstel en planning liggen bij de schapsbesturen om in de 2 e helft van 2015 de samenwerking verder uit te werken en te komen tot een concreet plan van aanpak voor de verschillende onderdelen (zie bijlage 7). Dit in samenwerking met Cedris in het kader van het spoor 2 traject. Als voorwaarde hiervoor geldt dat de zaken wel op orde moeten zijn. Met name op het gebied van de ICT is hiervoor een inhaalslag nodig. Vanaf 2014 vindt een gezamenlijk marktverkenning door de gezamenlijke SW-bedrijven plaats naar de verschillende mogelijkheden die er op de markt zijn t.a.v. een gezamenlijk ICT systeem. In de 2 e helft van 2016 zal er een keuze gemaakt worden en zal beslist worden of en welk een gezamenlijk ICT-systeem mogelijk is dat voldoende voordelen biedt voor alle drie de SW-bedrijven. In de arbeidsmarkregio hebben ongeveer 2500 inwoners een WSW-dienstverband en er moet dus continu werk zijn voor deze 2500 inwoners. Zoals gemeld kunnen de SW-bedrijven deze verantwoordelijkheid nog niet overlaten aan het WSP in oprichting. De WIN-bedrijven werken ten aanzien hiervan nauw samen en een samenvoeging wordt ook voor dit onderdeel niet uitgesloten. De mogelijkheden hierin worden meegenomen in het plan van aanpak in het kader het WIN- WIN project (bijlage 7) zoals hierboven is weergegeven. 2. De infrastructuur past niet langer bij de omvang van de doelgroep. Dat betekent deels verkoop en deels verhuur van leegkomende ruimtes of de infrastructuur openzetten voor andere doelgroepen zoals Wajong en arbeidsmatige dagbesteding in het kader van de WMO.

10 De infrastructuur moet worden aangepast op de verhuurbaarheid. Met de aanpassingen willen we een bijdrage leveren aan de Participatiewet. We doen deze dan ook in nauw overleg met de gemeenten. De aanpassingen leiden wellicht tot een bedrijvenhotel waar ook startende ondernemers vanuit de Participatiewet gebruik van kunnen maken. In de verschillende strategische plannen die zijn opgenomen in de bijlagen zijn de exacte plannen per SW-bedrijf nader uitgewerkt en voorzien van concrete doelstellingen en planningen. 3. Een goed voorbeeld waarbij de SW-bedrijven gezamenlijk optrekken in de pilot WAJONG waarbij WAJONGERS vanuit het UWV door de drie SW-bedrijven worden opgepakt om ze weer te laten terugkeren in het arbeidsproces. Dit doen ze vanuit één gezamenlijke aanpak en vanuit één administratie over de drie bedrijven heen. Deze pilot is op 1 mei 2015 gestart en loopt door in 2016 waarbij de gezamenlijke SWbedrijven ongeveer 50 wajongers oppakken en re-integreren in het arbeidsproces. 5 Financiën De drie SW-bedrijven hebben allerlei recentelijk een nieuw plan gepresenteerd voor 2015 tot en met Deze plannen zijn inclusief de daarbij behorende financiering goedgekeurd door de aandeelhouders van de drie SW-bedrijven. In deze plannen zijn specifieke kosten benoemd voor de transformatie van de SW-bedrijven naar de nieuwe participatiewet. In onderstaande tabel is per SW-bedrijf aangeven welke transformatiekosten zijn benoemd voor en Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt dat de aandeelhouders (gemeenten) reeds goedkeuring hebben gegeven voor de cofinanciering van deze kosten door de gemeenten en wordt dus volledig voldaan aan de cofinancieringseis van 50%. In het voor u liggende plan en de genoemde activiteiten hebben wij slechts een selectie gemaakt van de activiteiten die in zijn totaliteit plaatsvinden bij de transformatie van de drie SW-bedrijven en hebben wij er voor gekozen om met name de focus te leggen op de samenwerking tussen de drie bedrijven. Wij hebben er voor gekozen om de kosten niet één op één rechtstreeks te koppelen aan de activiteiten maar inzichtelijk te maken dat de kosten in zijn totaliteit ruimschoots gedekt worden door de reeds goedgekeurde plannen. De kosten zijn onderstaand per bedrijf zowel categoriaal (kostensoort) als functioneel (drie benoemde resultaatgebieden) weergegeven.

11 Periode WAA Intos NLW Totaal WIN Kosten Categoriaal; Personeel , , , ,00 Infra , , , ,00 Project kosten ext ern , , ,00 Contracten , ,00 Totaal transf ormatie kosten , , , ,00 Financiering vanui t bestaande plannen - - (Aanvullende) Gemeentelijke bijdrage , , , ,00 - eigen middelen SW , ,00 Totaal Financiering , , , ,00 Nog te dekken kosten ,00 Periode WAA Intos NLW Totaal WIN Kosten functioneel tbv; Hoofdstuk 1 ; ontwikk.& plaatsing SW-medew. en nieuwe medew. vanuit ,00 de Participatiewet , , ,00 Hoofdstuk 2 ; Bevorderen en ontwikkelen expertise medewerkers van ,00 de sociale werkbedrijven , ,00 Hoofdstuk 3: Bijdragen aan transformatie/innovatie van de regionale ,00 infrastructuur , , ,00 Totaal transformatie kosten , , , ,00 Financiering vanuit bestaande plannen - - (Aanvullende) Gemeentelijke bijdrage , , , ,00 - eigen middelen SW , ,00 Totaal Financiering , , , ,00 Nog te dekken kosten ,00 6 Uitvoeringsorganisatie De activiteiten die in dit plan zijn beschreven zullen uitgevoerd worden door de drie SWbedrijven zelf. Zij zullen capaciteit en geld investeren om bovenstaande activiteiten van de grond te krijgen en de omturning gestalte te geven. In eerste instantie zal dit plaatsvinden met de aanwezige kennis en kunde van de eigen organisatie. Indien blijkt dat deze capaciteit (kwalitatief of kwantitatief) niet voldoende blijkt te zijn zal externe expertise worden ingehuurd voor specifieke elementen. 7 Proces van afstemming Zie inleiding en bijlage 8 plan project WIN

12 8 Afsluiting en bestuur verklaringen Hierbij verklaren ondergetekende dat de in bovenstaande overallplan voor de WIN bedrijven aangegeven en opgenomen items inclusief de financiering hiervan, door de drie in WIN betrokken SW-bedrijven onderschreven worden en integraal onderdeel zijn van de in de bijlage opgenomen afzonderlijke strategische plannen van de WIN bedrijven zijnde WAA groep nv, Stichting Intos en NLW Groep nv. Venlo, Namens WAA Namens NLW Namens INTOS J. Walraven P. Fleuren J. Noij Alg. Directeur Alg Directeur Alg. Directeur Hierbij verklaart ondergetekende, als vertegenwoordiger van de gemeente Venlo zijnde de centrumgemeente voor de arbeidsregio Noord-Limburg, dat de gemeenten in de regio Noord- Limburg garant staan voor een cofinanciering van minimaal zijnde 50% van de in bovenstaande plan opgenomen kosten voor de transitie van de bestaande drie SW-bedrijven

13 in de arbeidsregio Noord-Limburg. Venlo, 30 juni 2015 Namens de gemeente Venlo, De burgemeester Antoin Scholten

14 Bijlagen; 1 Strategisch plan WAA Samen Anders! 2 Brugstaat vanuit Samen Anders! naar financieel WAA deel in overall 3 Strategisch plan Intos Brugstaat vanuit plan Intos naar financieel Intos-deel in overall 5 Strategisch transitieplan NLW Brugstaat vanuit plan NLW naar financieel NLW deel in overall 7 Presentatie WSP regio Noord-Limburg 8 Plan uitrol en vervolg samenwerking SW-bedrijven Noord-Limburg; project WINWIN

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Herstructureringsfaciliteit 2012 2018. Gemeenschappelijke Regeling Delta. Kenmerk: INT12.0490

Herstructureringsfaciliteit 2012 2018. Gemeenschappelijke Regeling Delta. Kenmerk: INT12.0490 Herstructureringsfaciliteit 2012 2018 Gemeenschappelijke Regeling Delta Kenmerk: INT12.0490 Inhoudsopgave 1. Inleiding / 3 2. Doelstellingen 2.1 Algemene doelstelling herstructureringsaanvraag / 4 2.2

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Naar een effectievere matching door sociale werkbedrijven

Naar een effectievere matching door sociale werkbedrijven Naar een effectievere matching door sociale werkbedrijven Praktische verkenning naar de wijze waarop sociale werkbedrijven matchen en factoren die het matchingsproces beïnvloeden Den Haag, januari 2015

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Status stuk en proces - Deze notitie is een uitwerking van de Themanotitie transitie AWBZ Verder bouwen aan het Sociaal Domein: Kanteling

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Inrichtingsplan. Parkstad IT

Inrichtingsplan. Parkstad IT Inrichtingsplan Parkstad IT Berend Brouwer Francis Willemsen-Handels 01-10-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 2 De opdracht... 6 De aanleiding en achtergrond; het waarom een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

SECTORPLAN PO PROJECTPLAN REGIONAAL TRANSFERCENTRUM TRANSVITA. Projectplan Transvita 200415 1

SECTORPLAN PO PROJECTPLAN REGIONAAL TRANSFERCENTRUM TRANSVITA. Projectplan Transvita 200415 1 PROJECTPLAN REGIONAAL TRANSFERCENTRUM TRANSVITA Projectplan Transvita 200415 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding en samenvatting 2 Wat is onze missie en visie? 3 Wat zijn onze doelstellingen? 4 Waarom doen we

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERKENNING

PLAN VAN AANPAK VERKENNING PLAN VAN AANPAK VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIALE DOMEIN (VISD) Organiseren en innoveren van de informatievoorziening sociaal domein 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging Distributie: 0.1 0.2 3

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie