Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013"

Transcriptie

1 Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Tijdsvak Januari t/m juni 2013 Opsteller Astrid Persons Datum 18 september rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

2 Inhoud Hfds Par Titel Pagina I Inleiding 3 II Verslag Vraag Coördinatie sectorgroepen Partners sectorgroepen Onderzoek Arbeidsmarkt 7 2 Schakel Instroom bevorderen Gouden Lijst HRM deskundigheidsbevordering Regionaal HRM Regisseur Verlenging CRM systeem Transfercentrum Scholingsfonds Leerwerkloket 16 3 Aanbod Onbenut arbeidspotentieel plaatsen op Gouden Lijst Arbeidsmigranten 27 III Overzicht inzetten eerste half jaar IV Bijlages Verslag bijeenkomst deskundigheidsbevordering Overzicht deskundigheidsbijeenkomsten sectorgroepen Aangepaste Gouden Lijst 37 2 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

3 I Inleiding Op 1 januari 2013 is het nieuwe uitvoeringsprogramma van het rpa West-Brabant van start gegaan. In dit programma zijn de ambities vermeld van de regio op het gebied van arbeidsmarkt. De drie O s hebben gezamenlijk een programma met maatregelen opgesteld uitgaande van de arbeidstekorten als gevolg van ontgroening en vergrijzing. In dit half jaar zijn de gevolgen van de economische crisis duidelijk: de werkloosheid is enorm, vooral onder de jongeren en de ouderen. Hierdoor zitten we in een spagaat: aan de ene kant de te verwachten tekorten op de arbeidsmarkt op de lange termijn, aan de andere kant de oplopende tekorten van nu. Ondanks deze hoge werkloosheid, is het zaak om te blijven inzetten op de koers die bepaald is in dit uitvoeringsprogramma. Ter bevestiging is door O&I een onderzoek uitgevoerd waarbij de cijfers van zijn bijgesteld. Weliswaar naar beneden wat betreft de tekorten, maar nog steeds zijn de voorspellingen niet gunstig. Door het rijk en de provincie zijn middelen ter beschikking gesteld om nu in te zetten op de oplopende werkloosheid. RWB heeft een aanvraag ingediend bij de provincie om hierop aanspraak te maken. De provincie heeft dit gehonoreerd met een bedrag van ,- Met deze middelen wordt een regionale baanbonus in gezet, waarmee werkgevers gestimuleerd worden om jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Een andere maatregel is ten behoeve van zzp-ers die nadelen ondervinden van de crisis. Zij kunnen gebruik maken van extra trainingen e.d. om hun ondernemersvaardigheden te versterken. De drie verschillende startercentra van West-Brabant in Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom dragen zorg voor de uitvoering van deze inzet. Het rijk heeft middelen ter beschikking gesteld ter bestrijding van jeugdwerkloosheid. Aanvrager is de gemeente Breda en de RWB heeft de aanvraag verzorgd. Deze rijksmiddelen hebben we toegevoegd aan de inzet op regionale baanbonus. Bovendien gaan we een intersectorale beroepenorientatie opzetten die er voor moet zorgen dat meer jongeren instromen in de kansrijke beroepen zoals opgesteld in de Gouden Lijst. Deze inzet wordt uitgevoerd door de gezamenlijke kenniscentra en door het ROC West-Brabant. 3 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

4 Het uitvoeringsprogramma Het uitvoeringsprogramma bestaat uit drie pijlers met de volgende ambities: 1. Vraag a. Gouden lijst met focusberoepen b. Kansrijke sectoren c. Top sectoren 2. Schakel tussen vraag en aanbod a. Voldoende gediplomeerde instroom (onderwijs) b. Gecoördineerde werkgeversbenadering c. Wet Werken naar Vermogen Aanbod a. Niet-werkenden b. Werkenden c. Arbeidsmigranten 4 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

5 II Activiteiten In januari 2013 zijn we gestart met de inzetten op deze ambities door het afsluiten van prestatieovereenkomsten met de diverse partners. In dit hoofdstuk worden de activiteiten weergegeven met daarbij de begroting en de realisatie (stand 1 juli 2013). 1. VRAAG 1.1 Coördinatie sectorgroepen Eindverantwoordelijk Partners Periode 2013 Begroting ,- Realisatie Q 1 en ,- RWB Stuurders sectorgroepen: Calibris, Ecabo, Kenteq, Prinsentuin. De stuurder voor de sectorgroep Topsectoren is nog niet bekend In West-Brabant zijn vier regionale sectorgroepen actief: groen, zorg, zakelijke dienstverlening en techniek. De stuurders van de sectorgroepen zorgen ervoor dat de afgesproken resultaten in gezamenlijkheid worden behaald met de drie O s. In 2013 wordt een vijfde sectorgroep aan toegevoegd: De stuurders zijn: - Zorg : kenniscentrum Calibris - Groen: ROC Prinsentuin - Techniek: Kenniscentrum Kenteq - Zakelijke dienstverlening: Kenniscentrum Ecabo - Topsectoren: nog onbekend De stuurder van de sectorgroep zakelijke dienstverlening vertegenwoordigt de sectorgroepen in het rpa West-Brabant. Activiteiten De vier sectorgroepen zijn opnieuw samengesteld met partners die zorg dragen voor het uitvoeringsprogramma. Hier zitten in alle sectorgroepen 5 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

6 afgevaardigden van de drie O s. De gemeenten, UWV, leerwerkadviseurs, werkgevers en ROC West-Brabant nemen deel aan deze sectorgroepen. Zij hebben de volgende taken: 1. Informatiedeling over de sector. 2. Plaatsing van kandidaten op de Gouden Lijst 3. Afstemmen van werkgeversbenadering met behulp van een crm systeem 4. Arbeidsmarktgegevens over de sector aanleveren 5. Netwerkfunctie De sectorgroepen komen bij elkaar voor overleg, maar buiten deze overleggen weten de diverse partners elkaar door deze sectorgroep beter te vinden. Naast deze basisactiviteiten hebben de sectorgroepen de Gouden Lijst van West-Brabant aangepast aan de actualiteit. De sectorgroepen kunnen snel inspelen op de veranderende arbeidsmarkt. De sectorgroepen hebben bovendien een grote rol gespeeld bij het aanvragen van de rijks- en provinciale subsidies die ter beschikking zijn gesteld ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Voordeel is dat in de sectorgroepen alle expertise aanwezig is over de diverse sectoren en dat dezen over een groot netwerk beschikken om de juiste kennis snel te vergaren. De sectorgroep Topsectoren wordt samengesteld in het tweede half jaar van Partners sectorgroepen Eindverantwoordelijk Partners RWB Gemeenten UWV ROC West-Brabant Periode 2013 Begroting ,- Realisatie Q 1 en ,- De partners in de sectorgroepen zijn onderwijs (ROC West-Brabant), ondernemers, overheid ( uwv, gemeenten, leerwerkadviseurs) en overige partijen. Er moet een evenredige verdeling zijn van deze partijen in de sectorgroepen. De stuurders zijn voor de samenstelling van de sectorgroepen eindverantwoordelijk. Activiteiten: De drie O s zijn stevig vertegenwoordigd in de sectorgroepen: UWV, Leerwerkadviseurs, gemeenten (Ateagroep Breda en Etten-Leur in alle sectorgroepen en Roosendaal in de sectorgroep Zorg en Bergen op 6 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

7 Zoom in de sectorgroep Techniek), werkgevers (in sectorgroep Zorg zitten 7 VVT werkgevers ), ROC West-Brabant en de kenniscentra. Bovendien zijn in diverse sectorgroepen aangesloten: uitzendbureaus, O&O fondsen, detacheringbureaus. Uit de rapportages blijkt dat de partners de meerwaarde vooral zien in het directe contact dat zij hebben met de overige deelnemers en dat hierdoor hun netwerk versterkt wordt. Buiten de overleggen om, weten zij elkaar sneller te vinden. De kennis over de sector wordt hierdoor vergroot door o.a. de deskundigheidsbijeenkomsten, maar ook kennis en begrip over de diverse organisaties zien zij als een voordeel. Ook wordt de kennis over de verschillende subsidiemogelijkheden genoemd als motivatie. Iedere partner werkt mee aan het realiseren van de plaatsingen op de Gouden Lijst en ook aan het tot stand brengen van een gezamenlijke werkgeversbenadering. 1.3 Onderzoek arbeidsmarkt A. Vraagzijde Eindverantwoordelijke RWB Partners Ecabo, Calibris, Kenteq, Aequor, Periode 2 e helft 2013 Kosten ,- Vraagzijde: omdat de arbeidsmarkt dynamisch en veranderlijk is wordt eind van elk jaar nieuwe arbeidsmarktonderzoeken uitgevoerd door de kenniscentra Calibris, Ecabo, Kenteq en Aequor om de Gouden Lijst elk jaar actueel te houden. Aan eind van 2013 wordt de Gouden Lijst aan de hand van nieuwe arbeidsmarktgegevens (eventueel) aangepast. Activiteiten: Door de snel veranderende arbeidsmarkt heeft de begeleidingsgroep de Gouden Lijst aangepast. Hiervoor zijn gegevens aangeleverd door de kenniscentra over de te verwachten tekorten in combinatie met een lijst van het ROC West-Brabant met daarop het aantal leerlingen dat ingeschreven staat en uitgestroomd is. B. Aanbodzijde: Eindverantwoordelijke RWB Partners O&I gemeente Breda Periode 2 e helft 2013 Kosten 2500,- 7 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

8 1x per jaar levert afdeling Onderzoek en Informatie van de gemeente Breda in opdracht van rpa vergadering een overzicht van aantallen werkzoekenden in regio West-Brabant. Activiteiten: Dit onderzoek is nog niet uitgevoerd. In het vierde kwartaal zal hiertoe opdracht worden gegeven. De uitkomsten zijn de basis voor de inzet van C. Topsectoren: Eindverantwoordelijke RWB Partners Rewin Periode Start 1 e helft 2013 Kosten ,- Realisatie ,- Opstellen van een Human Capital Road map voor de topsectoren van West-Brabant. Activiteiten: In het eerste halfjaar is door WiseUp een Human Capital Road Map opgesteld om de personele behoefte voor de West-Brabantse topsectoren Biobased Economy, Logistiek en Maintenance inzichtelijk te maken. Dit onderzoek is uitgevoerd onder regie van een tijdelijke stuurgroep. Hierin hadden zitting: Emmy Bakker Maintenance Education Consortium (Maintenance) Albert Mandemakers Avans (logistiek) Willem den Ouden en Han van Osch Avans (Biobased Economy) Freek van den Heuvel Rewin (werkgevers) Cees Budding RWB Astrid Persons RWB/rpA In het verslag staat: a. Omschrijvingen van de drie sectoren b. Per sector een SWOT analyse c. Overzichten per sector van doelstellingen, actielijnen, ambities en stand van zaken in West-Brabant In de tweede helft van 2013 wordt hier gevolg aan gegeven, waarbij de acties die hieruit voortvloeien, worden opgenomen in uitvoeringsprogramma van Planning is dat de acties uitgevoerd gaan worden door de nog op te richten sectorgroep Topsectoren. 8 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

9 2. SCHAKEL TUSSEN VRAAG EN AANBOD 2.1. Instroom bevorderen Gouden Lijst Eindverantwoordelijk Sectorgroep zorg: kenniscentrum Calibris Partners Sectorgroepen groen, zakelijke dienstverlening en techniek Periode 1 e helft 2013 Kosten ,- Realisatie 7.500,- Beroepenoriëntatie is een instrument om de beroepen van de Gouden Lijst onder de aandacht te brengen van jongeren en werkzoekenden. In 2013 wordt gestart met een analyse om de personele instroom in de Gouden Lijst te vergroten met als doel een intersectoraal project gericht op beroepenoriëntatie voor Zorg, Groen, Zakelijke Dienstverlening en Techniek onder regie van kenniscentrum Calibris (stuurder sectorgroep Zorg). Activiteiten : Er is een analyse/onderzoek/inventarisatie naar INTERSECTORALE BEROEPENORIENTATIE uitgevoerd, gericht op de vier prioritaire sectoren (Groen, Zorg en Welzijn, Zakelijke dienstverlening en Techniek) in West- Brabant. Conclusies: 1) Actieve instrumenten voor intersectorale (IB) zijn nauwelijks voorhanden. 2) Actieve instrumenten voor (I)B voor werkzoekenden, jeugdwerklozen, baanwisselaars, stille arbeidsreserve zijn nauwelijks voorhanden. 3) Er bestaat geen stroomschema/stappenplan van oriëntatie naar evt. plaatsing op de kansrijke beroepen. 4) Er is geen monitoringsinstrument voor wat betreft het rendement Planning: van reeds bestaande instrumenten. Er een voorstel/plan van aanpak voor het ontwikkelen van intersectorale programma s waarbinnen 2 à 3 van de benoemde, prioritaire sectoren een rol spelen. 9 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

10 Plan van aanpak is sterk gericht op jongeren in het kader van de zich sterk ontwikkelende Jeugdwerkloosheid). Deze pilot wordt later verbreed naar andere doelgroepen HRM Deskundigheidsbevordering Eindverantwoordelijke Partners Ecabo Sectorwerkgroepen Gemeenten en UWV Leerwerkloketten Periode 2013 Kosten ,- Realisatie 3.000,- Informeren van de partners tijdens 6 themabijeenkomsten over arbeidsmarktontwikkelingen, sitmuleringsregelingen, brancheopleidingen, opleidingsfondsen e.d. over de speersectoren zorg, zakelijke dienstverlening, groen en techniek. Activiteiten: 1. Bovensectorale bijeenkomst op 16 april (zie ook bijlage 1 voor verslag) Tijdens de bovensectorale bijeenkomst op 16 april waren 70 deelnemers vanuit alle partnerorganisaties aanwezig. Er werden 9 workshops in 3 rondes gepresenteerd. Vooral de keuzemogelijkheid werd als zeer positief ervaren tijdens de evaluatie, evenals de organisatie en de gelegenheid tot netwerken. De workshopleiders/sprekers kwamen vanuit alle partnerorganisaties zoals UWV, kenniscentra, StartPeople, Transfercentrum West-Brabant. Het aantal deelnemers per workshop varieerde van 12 tot 23. Dit was tevens afhankelijk van de grootte van de zaal. 2. Bijeenkomsten Sectorgroepen, doorlopend, 6 wekelijks per sectorgroep Tijdens de evaluatie van HRM in 2012 zijn de volgende wensen uitgesproken door de partnerorganisaties t.a.v. de inhoud van de bijeenkomsten van de sectorgroepen in 2013: - kennisoverdracht, kruisbestuiving, verdieping - bedrijfsbezoeken, vergaderen op locatie van partners. De sectorgroepen geven hier zelf en op eigen wijze invulling aan, passend bij de sector. Zie overzicht in de bijlage. Deskundigheid wordt geagendeerd tijdens de bijeenkomsten, hiervan wordt verslag 10 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

11 gemaakt. Voor Techniek op 7 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april en 4 juni, Voor ZD op 22 januari, 14 maart, 26 april en 13 juni. Tevens is er bij roulerende vergaderlocaties- de mogelijkheid voor de gastheer (partnerorganisatie of bedrijf in de sector) om de eigen producten en diensten of ontwikkelingen binnen de sector onder de aandacht van de partnerorganisaties te brengen. 3. Voorlichtingsbijeenkomsten, per sector, doorlopend Per instroomproject worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd om potentiele deelnemers en partners vanuit de aanbodzijde o.a. te informeren over de instroomeisen voor de sector/branche, competenties etc. Deze waren er bv voor Beveiliging, Groen, Horeca en Zorg. Zie overzicht in de bijlage Bijeenkomst sectorale ontwikkelingen 27 november 2012 Voor de bedrijfsadviseurs van het WSP is eind 2012 een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over de ontwikkelingen binnen de sector Bank- en Verzekeringswezen en de Callcenterbranche m.i.v Deze zal ook in het najaar van 2013 worden georganiseerd. Op 29 oktober staat HRM Deskundigheidsbevordering gepland met thema Innovatie en ontwikkelingen. De sectorgroepen stemmen het sectorale aanbod HRM Deskundigheidsbevordering verder af op 2 september a.s Regionaal HRM regisseur Eindverantwoordelijke RWB Partners Gemeente Breda Periode 2013 Kosten ,- Realisatie 9.000,- In kader van de wet Werk naar Vermogen is in de subregio s van West- Brabant bij de overheid een start gemaakt met gecoördineerde werkgeversbenadering. De gemeenten zijn nog zoekende naar een goede vorm en vooral naar een manier om in gezamenlijkheid op te trekken. Hiervoor is een deelproject WWNV (nu: Participatiewet) gecoördineerde werkgeversbenadering actief. Bij de werkgeversbenadering van de overheid ligt het accent op het plaatsen van aanbod. De regionale sectorgroepen zijn in 2011 gestart met invoering van sectorale werkgeversbenadering. Zij hebben per sector de werkgeversbezoeken geregistreerd in een CRM systeem. Dit is nog niet voldoende. Daarom wordt in 2013 het CRM systeem verder uitgebreid. 11 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

12 Bovendien wordt ook een vervolg gegeven aan de deskundigheidsbevordering van de uitvoerenden. De sectorale werkgeversbenadering is vraaggericht. Daarnaast zijn nog vele partijen actief op dit gebied. Regelmatig worden voorlichtingsbijeenkomsten gehouden aan werkgevers op gebied van arbeidsmarkt Al deze partijen hebben een eigen insteek en werken veelal vanuit eigen reguliere taken. Daarom wil de regio in 2013 een regisseur HRM aanstellen die al deze activiteiten in kaart brengt, dubbelingen signaleert en zorgt voor informatie aan alle partijen over de verschillende activiteiten. De sectorgroepen werken vraaggericht, de gemeenten veelal aanbodgericht. De regisseur heeft de taak om voor samenhang te zorgen. De regisseur zorgt er tevens voor dat regionale thema s zoals social inclusive, de Gouden Lijst ed. nadrukkelijk meegenomen worden in de gesprekken met de werkgevers. De regisseur is tevens trekker van WWNV deelproject Gecoördineerde Werkgeversbenadering. Activiteiten: Hoewel de Wet Werk naar Vermogen is veranderd in de Participatiewet, is de noodzaak om te komen tot een gecoördineerde werkgeversbenadering nog steeds groot. Enerzijds door de uitdrukkelijke wens van de werkgevers om een eenduidige benadering en anderzijds door de overheidspartners zelf. Er is een regisseur aangesteld in de persoon van Judith Driece van de Pangea Groep die een inventarisatie heeft gemaakt van alle wensen en verwachtingen van de overheidspartners, sectorgroepen en werkgevers. Hieruit is gebleken dat de subregio s volop bezig zijn met de werkgeversbenadering in hun regio te coördineren met de diverse partners. Deze subregio s hebben veel kennis over de daar gevestigde werkgevers en onderhouden dit netwerk. Zij willen dit voortzetten. Wel is behoefte aan een overkoepelend orgaan/ overleg waar regionale onderwerpen aan bod komen, zoals grote faillisementen e.d. De uitwerking van dit scenario vindt plaats in de tweede helft van Verlenging CRM systeem Eindverantwoordelijke Partners Periode 2013 Kosten ,- Realisatie ,- RWB Regionale sectorgroepen Leerwerkloketten De stuurders van de sectorale werkgroepen zorgen ervoor dat er conform het reeds opgestelde marktbewerkingsplan van 2012 werkgevers in gezamenlijkheid benaderd worden. De partners registreren volgens 12 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

13 afspraak in dit CRM systeem. Dit systeem wordt momenteel ook gebruikt door het leerwerkloket. In 2013 worden deze systemen samengevoegd. Activiteiten en voortgang: - Gebruik van CRM systeem ; dit gaat nog moeizaam, er wordt wel veel informatie gedeeld maar niet altijd worden de bezoeken en resultaten gemeld in CRM systeem. - Elke sectorgroep heeft afspraken gemaakt over de te bezoeken werkgevers van hun sector. - Er worden vacatures en kandidaten aan elkaar gemeld. - Partners weten elkaar snel te vinden - Sectorgroep Zakelijke Dienstverlening zou graag 1 systeem hebben voor alle sectorgroepen. - Alle gemeenten zijn aangesloten, behalve Oosterhout die kritisch is t.a.v. werkwijze en resultaat van de sectorgroepen. Wel zit de gemeente Oosterhout in de sectorgroep Zorg. De sectorgroep Techniek heeft de gemeente Moerdijk benaderd aan te sluiten. - Grote voordeel van deze sectorale aanpak : werkgever wordt door deze aanpak niet meer geconfronteerd met de bestanden en doelgroepen van ieders organisatie. Streven is om een plaats op te vullen, ongeacht uit welk bestand deze komt. Inmiddels is gebleken dat door deze aanpak verschillende doelgroepen aan het werk zijn gegaan. Sectorgroep Zorg - Veel aanmeldingen niveau 4 BOL, maar tekort aan stageplaatsen. - Stichting Groenhuijsen zal dit jaar geen BBL leerlingen niveau 3 gaan opleiden (m.u.v. de topklas die vol zit). BBL aanmeldingen worden verwezen naar de BOL op het Kellenbeek College. - Niet alles is in CRM systeem vast te leggen omdat de werkgevers regelmatig aangeven dat ze zaken in vertrouwen zeggen. - Zorginstellingen zijn angstig om aantallen BBL plaatsen of stageplaatsen aan te geven omdat deze weer snel kunnen veranderen. - Er is een tekort aan doktersassistenten. Op het moment is er veel werk, maar geen stageplaatsen. In Den Bosch start een verkorte opleiding. Helaas niet in West-Brabant. - Informatie over de veranderende geldstromen in Calibris en ROC West-Brabant hebben een meeloopdag geregeld voor de leerwerkadviseurs bij de verpleegafdeling van Thebe om beter inzicht te krijgen voor de werving van de kandidaten. - Delen van contactpersonen met elkaar voor benadering van UWV naar zorginstellingen. - Bezuinigingsronde bij Thebe Stageplaatsen zoeken voor doktersassistenten. 13 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

14 - Plaatsen van kandidaten op niveau 1 en 2. - melden van vacatures en kandidaten aan elkaar. Sectorgroep Zakelijke Dienstverlening - Sectorgroep komt 6- wekelijks bijeen. - Crm training 13 juni. - Organisatie van een HRM-deskundigheidsbevorderingbijeenkomst. - Er is bij deze sectorgroep een vaste agenda waarin HRM-thema s, het aantal plaatsingen, HRM-bedrijfscontacten, opgehaalde HRM vragen en registratie in het CRM systeem worden besproken. - Met de partners rondom het Bedrijven Industrie-terrein Moerdijk is op 8 april en 9 juni voortgang, respectievelijk de evaluatie van de gecoördineerde werkgeversbenadering besproken plus de nieuwe werkwijze. Vanuit dit BIM-project (coördinatie werkgeversbenadering Bedrijven industrieterrein Moerdijk) is gebleken dat er slechts 2 telefoontjes zijn binnen gekomen op het centrale telefoonnummer. Op bijeenkomsten zijn ondernemers beperkt aanwezig. Een nieuwe strategie regelmatig bezoeken en informatieve mail/ nieuwsbriefis besproken. Sectorgroep Techniek - Overleggen met technische scholingsfondsen mbt activiteiten rond (op)scholen en doorstroming binnen bedrijf en activiteiten rond instroom jongeren. - Op 7 februari is een bijeenkomst geweest voor Thoolse ondernemers ivm instroomproblematiek in de techniek. - Tijdens overleggen is er informatie-uitwisseling over de werkbezoeken. Dit levert concrete baanopeningen op. - Uitbreiding procestechniek en installatiewerk. In juli sluit een vertegenwoordiger vanuit de bouwopleiding aan. Ook zal de groep worden uitgebreid met vertegenwoordiger van Werk&Vakmanschap. Sectorgroep Groen - Bespreken van alle vraagstukken vanuit de sector die er tijdens bedrijfsbezoeken naar voren zijn gekomen. Er wordt gezocht naar een mogelijke oplossing. - Aandacht voor trends en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de sector. - Volgen en bespreken van opzet leerbedrijf waarbinnen ruimte komt voor plaatsing van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. 14 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

15 - Voorbereiden van een excursieprogramma voor gemeenten en UWV om een beter beeld te geven van de arbeidskansen in de groene sector. - Prioriteit ligt nog bij invullen systeem eigen organisatie en niet die van CRM. Daarom wordt 1 persoon aangesteld die CRM gaat beheren. Tips, gegevens en dergelijke worden direct met hem gecommuniceerd en hij draagt er zorg voor dat de belangrijkste informatie in het systeem wordt ingevoerd. Hierdoor kunnen wel alle werkgroepleden beschikken over de informatie maar wordt niet iedereen belast met het invoeren. - Delen van kennis uit bedrijfsbezoeken en de lijnen zijn hierdoor zeer kort. Direct wordt er binnen het netwerk met een van de andere sectorgroepleden contact gezocht wanneer er tijdens een bedrijfsbezoek een vraag ontstaat die niet door de bezoeker zelf kan worden beantwoord. - In het eerste kwartaal zijn door de deelnemende partijen 128 relevante bedrijfsbezoeken verricht. 2.5 Transfercentrum Eindverantwoordelijke ACE Partners Ondernemers en Overheid Periode Start 2013 Kosten ,- Realisatie ,- Om de ambitie werkenden behouden voor de arbeidsmarkt te realiseren, wordt bijgedragen aan het opzetten van een regionaal mobiliteitscentrum waarbij werkenden van werk naar werk geholpen worden. Flexibiliteit en mobiliteit zijn hierbij nadrukkelijke thema s. ACE verzorgt voorlichting aan de werkgevers over de thema s: van deeltijd naar deeltijd+ en behoud van ouderen voor de arbeidsmarkt door middel van mobiliteit en flexibiliteit. Bijkomend effect is dat de instroom naar een WW-, WWB uitkering wordt verminderd. ACE gaat 45 plaatsingen van werk-naar-werk op de Gouden Lijst realiseren. Activiteiten: - Workshop 14 maart: van zilver naar goud. Deze workshop gaf inzicht in de vooroordelen die de werkgevers mogelijk zouden kunnen hebben t.a.v. oudere werknemers. In totaal bezochten 60 mensen deze workshop. - Tijdens de opening van het Transfercentrum werd er een ruimte geregeld voor de Stichting 55+. Deze stichting zorgt voor een 15 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

16 platform om de oudere werknemer aan het werk te helpen. Diverse leden van deze stichting zijn voorgesteld op vacatures binnen het ACE netwerk. - Vrijdag 14 juni werd het samenwerkingsconvenant met het UWV ondertekend. Voor deze dag waren 6 kandiaten uit de Wajong (2) en WGA (4) doelgroep uitgenodigd de dag met werkgevers en dienstverleners mee te maken. De WGA kandidaten waren oudere werknemers. Tijdens deze dag is een kandidaat WGA gematcht op een werkervaringsplaats. - Drie keer per maand is er een kringbijeenkomst. Tijdens deze kringbijeenkomsten worden werknemers van de ACE werkgevers gematcht op vacatures, stages en werkervaringsplaatsen. Daarnaast wordt met en tussen werkgevers kennis gedeeld over flexibiliteit en mobiliteit. - Er zijn in totaal 20 plaatsingen op de Gouden Lijst van werk-naarwerk gerealiseerd. 2.6 Scholingsfonds Eindverantwoordelijke RWB Partners Periode 2013 Kosten ,- Realisatie 2.000,- Regionaal Fonds als bijdrage aan brabantbreed programma waarbij een noodfonds wordt opgericht om werkzoekenden en werkenden een opleiding te laten volgen (die leidt tot plaatsing Gouden Lijst) terwijl hier bij de reguliere instanties geen budget voor is. Activiteiten: - Er is 2 maal een beroep gedaan op dit scholingsfonds om scholing te financieren. - In het tweede halfjaar zal deze regeling extra onder de aandacht worden gebracht bij de partners. 2.7 Leerwerkloket Eindverantwoordelijke UWV Werkbedrijf Partners UWV Werkbedrijf en Leerwerkloket Periode Start 2013 Kosten ,- Realisatie ,- 16 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

17 Project: - Deelname aan de regionale sectorgroepen Zorg, Zakelijke Dienstverlening, Techniek en Groen - Leerwerkloket zorgt voor aanlevering van onbenut arbeidspotentieel aan de projecten geïnitieerd in de genoemde sectorgroepen. - Werkt actief mee aan de projecten intersectorale beroepenoriëntatie, deskundigheidsbevordering en gecoördineerde werkgeversbenadering. - zorgt bij de reguliere dienstverlening dat kandidaten geplaatst worden of dat advies leidt tot plaatsing op de Gouden Lijst. Activiteiten: Samenwerking: Werkgeversbenadering: Werklink en Go van de gemeente Oosterhout Werkmakelaars van de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom WSP werkplein Etten-Leur Regionale WSP UWV Sectorgroepen CRM Doelgroepen: MDT(Multi Disciplinar Team) in de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom met als doel om jongeren naar een startkwalificatie te brenegen Speedmeets gemeente Roosendaal Workshops bij gemeenten voor hun doelgroepen in de 4 weken wachttermijn Loopbaanherorientatiedag (concept Make a Move van het leerwerkloket) voor de werkzoekenden van het UWV Laagdrempelig voor alle doelgroepen: Bij de vijf grote gemeenten en UWV spreekuren voor alle doelgroepen, werkplekken en ICT ondersteuning van de gemeenten en UWV Bereikbaar via eigen website Leerwerkadvies.nl voor vragen en he maken van afspraken Bij mobiliteitsvraagstuk advies en ondersteuning werkgever en/of werknemer VMBO On Stage Resultaten: individuele scholingsadviezen - 34 individuele loopbaanadviezen 17 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

18 -49 kandidaten begeleid naar instroom duale trajecten Planning: Aansluiting bij de SW instellingen tbv de doelgroep WSW: Er hebben gesprekken plaatsgevonden met Go, WVS en Atea Na de vakantie met GO afspraken maken over kwalificatie medewerkers GO Na de vakantie met WVS groep rond de tafel om aan te sluiten bij opleidingsplatform van WVS Na de vakantie afspraken met gemeenten over invulling aanpak Jeugdwerkloosheid voor hun jongeren Invulling door het leerwerkloket tijdens de Werk 3 daagse van het UWV voor de jongeren die een UWV uitkering hebben Verlengen van jaarcontract van het CRM systeem Invulling vacatures voor stagiaire HBO EN MBO 4 Make a Move event voor zorg en welzijn werkgevers i.s.w. met Transvorm (preventief) Make a Move event met de Surplus Groep, (gesprekken lopen met het mobiliteitsbureau van de Surplus groep en R.v.B. van de Surplusgroep) 18 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

19 3. AANBOD 3.1 Onbenut arbeidspotentieel plaatsen op de Gouden Lijst : Eindverantwoordelijk Partners RWB Sectorgroepen Gemeenten UWV Periode 2013 Kosten ,- Realisatie ,- Plaatsen van 200 werkzoekenden op de Gouden Lijst Gemeenten, overheid, kenniscentra plaatsen in totaal 200 werkzoekenden op de Gouden Lijst. Op deze lijst staan alle beroepen waarvan verwacht wordt dat hier de tekorten de komende jaren het grootst zullen zijn. Hierbij is het nadrukkelijk de bedoeling dat er vanuit een samenwerking met de sectorgroepen of (sub) regionaal wordt ingezet op bij voorkeur innovatieve trajecten om te komen tot deze plaatsing. Hiermee willen we niet alleen bereiken dat onbenut arbeidspotentieel geplaatst wordt, maar vooral inzicht krijgen in de manieren waarop dit bereikt wordt. Deze actie is dus vooral gericht op het ontdekken van nieuwe schakels tussen vraag en aanbod. Met de diverse gemeenten en partners worden aan de hand van prestatieovereenkomsten nadere afspraken gemaakt over de verschillende inzetten. Aan eind van 2013 wordt een regionale rapportage opgesteld waarbij de bevindingen als good practices kunnen dienen voor alle partners van de regio en ter voorbeeld voor de gehele provincie Atea Groep, gemeente Breda: Product: XXL Vacature- café Het organiseren van een evenement, waarbij zo n 30 werkgevers (met ieder zo n 3 tot 4 vacatures) een stand bemensen en op zoek zijn naar nieuw personeel. Daarvoor wordt warme en koude acquisitie gepleegd bij werkgevers, eventueel arrangementen georganiseerd rondom vakopleiding onder voorwaarden dat mensen direct in dienst treden bij de werkgevers. In de acquisitie wordt logischerwijs rekening gehouden met de kansrijke sectoren en vacatures op de gouden lijst. Op het evenement worden (afhankelijk van het thema) zo n 300 tot 500 uitkeringsgerechtigden uitgenodigd. Zij nemen hun cv s mee en lopen 19 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

20 langs de stands. De werkgevers noteren de namen van mensen die zij interessant vinden. Ook de werkzoekenden noteren welke vacatures zij interessant vinden. Na het evenement worden speedmeets of anderszins gesprekken georganiseerd om de finale matching tot stand te brengen. Activiteiten: - 2 vacaturecafés XXL ( 21 febr en 16 mei) - 2 speedmeets (14 maart en 2 april) Bij de vacaturecafés zijn per evenement werkgevers aanwezig. Hierbij worden tussen de 400 en 550 WWB-ers uitgenodigd. Er zijn tussen de 30 en 35 plaatsingen per evenement. De speedmeets leveren 3 tot 5 plaatsingen op Gemeente Bergen op Zoom: Product: Competentiecentrum Realiseren van kwalitatief goede match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Inzet van het competentietestcentrum maakt zo veel als mogelijk ( 75 %) standaard deel uit van het traject naar werk. Binnen het competentietestcentrum worden de volgende testen afgenomen: - leerbaarheid - competentie - beroepskeuze - capaciteiten - motivatie Eigen personeel wordt opgeleid om deze testen te kunnen afnemen en direct te kunnen koppelen aan de vraag op de arbeidsmarkt. Activiteiten: - -Competentiecentrum is bijgesteld naar het gebruiken van testen in de bestaande workshop en te komen tot verdere professionalisering van de workshop. - De bijstelling is een gevolg van de goede resultaten van de bestaande workshop. Alle klanten met arbeidspotentieel volgen verplicht gedurende een hele week 3 dagdelen de workshop waarbij het de bedoeling is om klanten te leren solliciteren. Er is een deugdelijk CV aanwezig na verloop van de derde workshop. Indien klanten niet deelnemen aan de workshop heeft dat gevolgen voor hun uitkering of de vaststelling van het recht hierop. - Vanaf juli wordt een 4 e workshop toegevoegd met daarin een elevator pitch. Verder is er het voornemen om werkgevers hierbij te betrekken, zoveel mogelijk klanten te koppelen aan vacatures en te laten uitstromen nog voordat de uitkering tot toekenning komt. Resultaat: - Er zijn in het eerste half jaar 13 plaatsingen gerealiseerd. 20 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Maatregelen in crisistijd

Maatregelen in crisistijd Maatregelen in crisistijd Voorbeelden van werken aan werkzekerheid in opdracht van het Ministerie van SZW Voorbeelden van werken aan werkzekerheid Symposium SZW 2 december 2009 Mr. H.G. Bakker Drs. S.M.A.F.

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Kees Zandvliet Arie Gelderblom Olivier Tanis m.m.v. Bart Kuipers en Jaap de Koning TOEKOMSTBESTENDIG ARBEIDSMARKTBELEID MAINTENANCE

Nadere informatie

De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap

De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap Doorstroom van vrouwen onder de loep 1.0/LVI/05-10-2010 1 De Haagse Maatschap Wilt u ons iets toesturen? Postbus 13870 2501 EW

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt Bewegen naar een mobiliteitscultuur Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt 3 Inhoudsopgave Arbeidsmarkttrends en impulsen 3 Impuls Maaslandmodel 6 Regionale initiatieven

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 ZOOMVLIET COLLEGE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag 3 2.1 Strategie 3 2.2 Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan 2013 5 3 Prestaties

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6 Inhoudsopgave Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2 2. De waarde van werk...3 3. De focussectoren... 6 4. Visie op arbeidsmarktbeleid...10 5. Regionale arbeidsmarktanalyse... 14

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Werk maken van Talent

Werk maken van Talent Werk maken van Talent BOARDPROGRAMMA HUMAN CAPITAL 2014 2020 Plan van aanpak 1 Prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink Annelies Spork Viktor Bos November 2014 Lid Amsterdam Economic Board, portefeuille

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland Sectorplan Zorg Noord-Nederland Groningen, Drenthe en Friesland Inhoudsopgave Raamwerk Sectorplannen Zorg... 3 1. De sector zorg en welzijn in beeld... 10 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt... 10 1.2 Het

Nadere informatie

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing.

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Een aparte doelgroep die een eigen aanpak vergt. Margreth Hoek September 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Wat is een jonge moeder?...3 Opzet inventarisatie

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie