Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013"

Transcriptie

1 Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Tijdsvak Januari t/m juni 2013 Opsteller Astrid Persons Datum 18 september rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

2 Inhoud Hfds Par Titel Pagina I Inleiding 3 II Verslag Vraag Coördinatie sectorgroepen Partners sectorgroepen Onderzoek Arbeidsmarkt 7 2 Schakel Instroom bevorderen Gouden Lijst HRM deskundigheidsbevordering Regionaal HRM Regisseur Verlenging CRM systeem Transfercentrum Scholingsfonds Leerwerkloket 16 3 Aanbod Onbenut arbeidspotentieel plaatsen op Gouden Lijst Arbeidsmigranten 27 III Overzicht inzetten eerste half jaar IV Bijlages Verslag bijeenkomst deskundigheidsbevordering Overzicht deskundigheidsbijeenkomsten sectorgroepen Aangepaste Gouden Lijst 37 2 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

3 I Inleiding Op 1 januari 2013 is het nieuwe uitvoeringsprogramma van het rpa West-Brabant van start gegaan. In dit programma zijn de ambities vermeld van de regio op het gebied van arbeidsmarkt. De drie O s hebben gezamenlijk een programma met maatregelen opgesteld uitgaande van de arbeidstekorten als gevolg van ontgroening en vergrijzing. In dit half jaar zijn de gevolgen van de economische crisis duidelijk: de werkloosheid is enorm, vooral onder de jongeren en de ouderen. Hierdoor zitten we in een spagaat: aan de ene kant de te verwachten tekorten op de arbeidsmarkt op de lange termijn, aan de andere kant de oplopende tekorten van nu. Ondanks deze hoge werkloosheid, is het zaak om te blijven inzetten op de koers die bepaald is in dit uitvoeringsprogramma. Ter bevestiging is door O&I een onderzoek uitgevoerd waarbij de cijfers van zijn bijgesteld. Weliswaar naar beneden wat betreft de tekorten, maar nog steeds zijn de voorspellingen niet gunstig. Door het rijk en de provincie zijn middelen ter beschikking gesteld om nu in te zetten op de oplopende werkloosheid. RWB heeft een aanvraag ingediend bij de provincie om hierop aanspraak te maken. De provincie heeft dit gehonoreerd met een bedrag van ,- Met deze middelen wordt een regionale baanbonus in gezet, waarmee werkgevers gestimuleerd worden om jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Een andere maatregel is ten behoeve van zzp-ers die nadelen ondervinden van de crisis. Zij kunnen gebruik maken van extra trainingen e.d. om hun ondernemersvaardigheden te versterken. De drie verschillende startercentra van West-Brabant in Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom dragen zorg voor de uitvoering van deze inzet. Het rijk heeft middelen ter beschikking gesteld ter bestrijding van jeugdwerkloosheid. Aanvrager is de gemeente Breda en de RWB heeft de aanvraag verzorgd. Deze rijksmiddelen hebben we toegevoegd aan de inzet op regionale baanbonus. Bovendien gaan we een intersectorale beroepenorientatie opzetten die er voor moet zorgen dat meer jongeren instromen in de kansrijke beroepen zoals opgesteld in de Gouden Lijst. Deze inzet wordt uitgevoerd door de gezamenlijke kenniscentra en door het ROC West-Brabant. 3 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

4 Het uitvoeringsprogramma Het uitvoeringsprogramma bestaat uit drie pijlers met de volgende ambities: 1. Vraag a. Gouden lijst met focusberoepen b. Kansrijke sectoren c. Top sectoren 2. Schakel tussen vraag en aanbod a. Voldoende gediplomeerde instroom (onderwijs) b. Gecoördineerde werkgeversbenadering c. Wet Werken naar Vermogen Aanbod a. Niet-werkenden b. Werkenden c. Arbeidsmigranten 4 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

5 II Activiteiten In januari 2013 zijn we gestart met de inzetten op deze ambities door het afsluiten van prestatieovereenkomsten met de diverse partners. In dit hoofdstuk worden de activiteiten weergegeven met daarbij de begroting en de realisatie (stand 1 juli 2013). 1. VRAAG 1.1 Coördinatie sectorgroepen Eindverantwoordelijk Partners Periode 2013 Begroting ,- Realisatie Q 1 en ,- RWB Stuurders sectorgroepen: Calibris, Ecabo, Kenteq, Prinsentuin. De stuurder voor de sectorgroep Topsectoren is nog niet bekend In West-Brabant zijn vier regionale sectorgroepen actief: groen, zorg, zakelijke dienstverlening en techniek. De stuurders van de sectorgroepen zorgen ervoor dat de afgesproken resultaten in gezamenlijkheid worden behaald met de drie O s. In 2013 wordt een vijfde sectorgroep aan toegevoegd: De stuurders zijn: - Zorg : kenniscentrum Calibris - Groen: ROC Prinsentuin - Techniek: Kenniscentrum Kenteq - Zakelijke dienstverlening: Kenniscentrum Ecabo - Topsectoren: nog onbekend De stuurder van de sectorgroep zakelijke dienstverlening vertegenwoordigt de sectorgroepen in het rpa West-Brabant. Activiteiten De vier sectorgroepen zijn opnieuw samengesteld met partners die zorg dragen voor het uitvoeringsprogramma. Hier zitten in alle sectorgroepen 5 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

6 afgevaardigden van de drie O s. De gemeenten, UWV, leerwerkadviseurs, werkgevers en ROC West-Brabant nemen deel aan deze sectorgroepen. Zij hebben de volgende taken: 1. Informatiedeling over de sector. 2. Plaatsing van kandidaten op de Gouden Lijst 3. Afstemmen van werkgeversbenadering met behulp van een crm systeem 4. Arbeidsmarktgegevens over de sector aanleveren 5. Netwerkfunctie De sectorgroepen komen bij elkaar voor overleg, maar buiten deze overleggen weten de diverse partners elkaar door deze sectorgroep beter te vinden. Naast deze basisactiviteiten hebben de sectorgroepen de Gouden Lijst van West-Brabant aangepast aan de actualiteit. De sectorgroepen kunnen snel inspelen op de veranderende arbeidsmarkt. De sectorgroepen hebben bovendien een grote rol gespeeld bij het aanvragen van de rijks- en provinciale subsidies die ter beschikking zijn gesteld ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Voordeel is dat in de sectorgroepen alle expertise aanwezig is over de diverse sectoren en dat dezen over een groot netwerk beschikken om de juiste kennis snel te vergaren. De sectorgroep Topsectoren wordt samengesteld in het tweede half jaar van Partners sectorgroepen Eindverantwoordelijk Partners RWB Gemeenten UWV ROC West-Brabant Periode 2013 Begroting ,- Realisatie Q 1 en ,- De partners in de sectorgroepen zijn onderwijs (ROC West-Brabant), ondernemers, overheid ( uwv, gemeenten, leerwerkadviseurs) en overige partijen. Er moet een evenredige verdeling zijn van deze partijen in de sectorgroepen. De stuurders zijn voor de samenstelling van de sectorgroepen eindverantwoordelijk. Activiteiten: De drie O s zijn stevig vertegenwoordigd in de sectorgroepen: UWV, Leerwerkadviseurs, gemeenten (Ateagroep Breda en Etten-Leur in alle sectorgroepen en Roosendaal in de sectorgroep Zorg en Bergen op 6 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

7 Zoom in de sectorgroep Techniek), werkgevers (in sectorgroep Zorg zitten 7 VVT werkgevers ), ROC West-Brabant en de kenniscentra. Bovendien zijn in diverse sectorgroepen aangesloten: uitzendbureaus, O&O fondsen, detacheringbureaus. Uit de rapportages blijkt dat de partners de meerwaarde vooral zien in het directe contact dat zij hebben met de overige deelnemers en dat hierdoor hun netwerk versterkt wordt. Buiten de overleggen om, weten zij elkaar sneller te vinden. De kennis over de sector wordt hierdoor vergroot door o.a. de deskundigheidsbijeenkomsten, maar ook kennis en begrip over de diverse organisaties zien zij als een voordeel. Ook wordt de kennis over de verschillende subsidiemogelijkheden genoemd als motivatie. Iedere partner werkt mee aan het realiseren van de plaatsingen op de Gouden Lijst en ook aan het tot stand brengen van een gezamenlijke werkgeversbenadering. 1.3 Onderzoek arbeidsmarkt A. Vraagzijde Eindverantwoordelijke RWB Partners Ecabo, Calibris, Kenteq, Aequor, Periode 2 e helft 2013 Kosten ,- Vraagzijde: omdat de arbeidsmarkt dynamisch en veranderlijk is wordt eind van elk jaar nieuwe arbeidsmarktonderzoeken uitgevoerd door de kenniscentra Calibris, Ecabo, Kenteq en Aequor om de Gouden Lijst elk jaar actueel te houden. Aan eind van 2013 wordt de Gouden Lijst aan de hand van nieuwe arbeidsmarktgegevens (eventueel) aangepast. Activiteiten: Door de snel veranderende arbeidsmarkt heeft de begeleidingsgroep de Gouden Lijst aangepast. Hiervoor zijn gegevens aangeleverd door de kenniscentra over de te verwachten tekorten in combinatie met een lijst van het ROC West-Brabant met daarop het aantal leerlingen dat ingeschreven staat en uitgestroomd is. B. Aanbodzijde: Eindverantwoordelijke RWB Partners O&I gemeente Breda Periode 2 e helft 2013 Kosten 2500,- 7 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

8 1x per jaar levert afdeling Onderzoek en Informatie van de gemeente Breda in opdracht van rpa vergadering een overzicht van aantallen werkzoekenden in regio West-Brabant. Activiteiten: Dit onderzoek is nog niet uitgevoerd. In het vierde kwartaal zal hiertoe opdracht worden gegeven. De uitkomsten zijn de basis voor de inzet van C. Topsectoren: Eindverantwoordelijke RWB Partners Rewin Periode Start 1 e helft 2013 Kosten ,- Realisatie ,- Opstellen van een Human Capital Road map voor de topsectoren van West-Brabant. Activiteiten: In het eerste halfjaar is door WiseUp een Human Capital Road Map opgesteld om de personele behoefte voor de West-Brabantse topsectoren Biobased Economy, Logistiek en Maintenance inzichtelijk te maken. Dit onderzoek is uitgevoerd onder regie van een tijdelijke stuurgroep. Hierin hadden zitting: Emmy Bakker Maintenance Education Consortium (Maintenance) Albert Mandemakers Avans (logistiek) Willem den Ouden en Han van Osch Avans (Biobased Economy) Freek van den Heuvel Rewin (werkgevers) Cees Budding RWB Astrid Persons RWB/rpA In het verslag staat: a. Omschrijvingen van de drie sectoren b. Per sector een SWOT analyse c. Overzichten per sector van doelstellingen, actielijnen, ambities en stand van zaken in West-Brabant In de tweede helft van 2013 wordt hier gevolg aan gegeven, waarbij de acties die hieruit voortvloeien, worden opgenomen in uitvoeringsprogramma van Planning is dat de acties uitgevoerd gaan worden door de nog op te richten sectorgroep Topsectoren. 8 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

9 2. SCHAKEL TUSSEN VRAAG EN AANBOD 2.1. Instroom bevorderen Gouden Lijst Eindverantwoordelijk Sectorgroep zorg: kenniscentrum Calibris Partners Sectorgroepen groen, zakelijke dienstverlening en techniek Periode 1 e helft 2013 Kosten ,- Realisatie 7.500,- Beroepenoriëntatie is een instrument om de beroepen van de Gouden Lijst onder de aandacht te brengen van jongeren en werkzoekenden. In 2013 wordt gestart met een analyse om de personele instroom in de Gouden Lijst te vergroten met als doel een intersectoraal project gericht op beroepenoriëntatie voor Zorg, Groen, Zakelijke Dienstverlening en Techniek onder regie van kenniscentrum Calibris (stuurder sectorgroep Zorg). Activiteiten : Er is een analyse/onderzoek/inventarisatie naar INTERSECTORALE BEROEPENORIENTATIE uitgevoerd, gericht op de vier prioritaire sectoren (Groen, Zorg en Welzijn, Zakelijke dienstverlening en Techniek) in West- Brabant. Conclusies: 1) Actieve instrumenten voor intersectorale (IB) zijn nauwelijks voorhanden. 2) Actieve instrumenten voor (I)B voor werkzoekenden, jeugdwerklozen, baanwisselaars, stille arbeidsreserve zijn nauwelijks voorhanden. 3) Er bestaat geen stroomschema/stappenplan van oriëntatie naar evt. plaatsing op de kansrijke beroepen. 4) Er is geen monitoringsinstrument voor wat betreft het rendement Planning: van reeds bestaande instrumenten. Er een voorstel/plan van aanpak voor het ontwikkelen van intersectorale programma s waarbinnen 2 à 3 van de benoemde, prioritaire sectoren een rol spelen. 9 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

10 Plan van aanpak is sterk gericht op jongeren in het kader van de zich sterk ontwikkelende Jeugdwerkloosheid). Deze pilot wordt later verbreed naar andere doelgroepen HRM Deskundigheidsbevordering Eindverantwoordelijke Partners Ecabo Sectorwerkgroepen Gemeenten en UWV Leerwerkloketten Periode 2013 Kosten ,- Realisatie 3.000,- Informeren van de partners tijdens 6 themabijeenkomsten over arbeidsmarktontwikkelingen, sitmuleringsregelingen, brancheopleidingen, opleidingsfondsen e.d. over de speersectoren zorg, zakelijke dienstverlening, groen en techniek. Activiteiten: 1. Bovensectorale bijeenkomst op 16 april (zie ook bijlage 1 voor verslag) Tijdens de bovensectorale bijeenkomst op 16 april waren 70 deelnemers vanuit alle partnerorganisaties aanwezig. Er werden 9 workshops in 3 rondes gepresenteerd. Vooral de keuzemogelijkheid werd als zeer positief ervaren tijdens de evaluatie, evenals de organisatie en de gelegenheid tot netwerken. De workshopleiders/sprekers kwamen vanuit alle partnerorganisaties zoals UWV, kenniscentra, StartPeople, Transfercentrum West-Brabant. Het aantal deelnemers per workshop varieerde van 12 tot 23. Dit was tevens afhankelijk van de grootte van de zaal. 2. Bijeenkomsten Sectorgroepen, doorlopend, 6 wekelijks per sectorgroep Tijdens de evaluatie van HRM in 2012 zijn de volgende wensen uitgesproken door de partnerorganisaties t.a.v. de inhoud van de bijeenkomsten van de sectorgroepen in 2013: - kennisoverdracht, kruisbestuiving, verdieping - bedrijfsbezoeken, vergaderen op locatie van partners. De sectorgroepen geven hier zelf en op eigen wijze invulling aan, passend bij de sector. Zie overzicht in de bijlage. Deskundigheid wordt geagendeerd tijdens de bijeenkomsten, hiervan wordt verslag 10 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

11 gemaakt. Voor Techniek op 7 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april en 4 juni, Voor ZD op 22 januari, 14 maart, 26 april en 13 juni. Tevens is er bij roulerende vergaderlocaties- de mogelijkheid voor de gastheer (partnerorganisatie of bedrijf in de sector) om de eigen producten en diensten of ontwikkelingen binnen de sector onder de aandacht van de partnerorganisaties te brengen. 3. Voorlichtingsbijeenkomsten, per sector, doorlopend Per instroomproject worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd om potentiele deelnemers en partners vanuit de aanbodzijde o.a. te informeren over de instroomeisen voor de sector/branche, competenties etc. Deze waren er bv voor Beveiliging, Groen, Horeca en Zorg. Zie overzicht in de bijlage Bijeenkomst sectorale ontwikkelingen 27 november 2012 Voor de bedrijfsadviseurs van het WSP is eind 2012 een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over de ontwikkelingen binnen de sector Bank- en Verzekeringswezen en de Callcenterbranche m.i.v Deze zal ook in het najaar van 2013 worden georganiseerd. Op 29 oktober staat HRM Deskundigheidsbevordering gepland met thema Innovatie en ontwikkelingen. De sectorgroepen stemmen het sectorale aanbod HRM Deskundigheidsbevordering verder af op 2 september a.s Regionaal HRM regisseur Eindverantwoordelijke RWB Partners Gemeente Breda Periode 2013 Kosten ,- Realisatie 9.000,- In kader van de wet Werk naar Vermogen is in de subregio s van West- Brabant bij de overheid een start gemaakt met gecoördineerde werkgeversbenadering. De gemeenten zijn nog zoekende naar een goede vorm en vooral naar een manier om in gezamenlijkheid op te trekken. Hiervoor is een deelproject WWNV (nu: Participatiewet) gecoördineerde werkgeversbenadering actief. Bij de werkgeversbenadering van de overheid ligt het accent op het plaatsen van aanbod. De regionale sectorgroepen zijn in 2011 gestart met invoering van sectorale werkgeversbenadering. Zij hebben per sector de werkgeversbezoeken geregistreerd in een CRM systeem. Dit is nog niet voldoende. Daarom wordt in 2013 het CRM systeem verder uitgebreid. 11 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

12 Bovendien wordt ook een vervolg gegeven aan de deskundigheidsbevordering van de uitvoerenden. De sectorale werkgeversbenadering is vraaggericht. Daarnaast zijn nog vele partijen actief op dit gebied. Regelmatig worden voorlichtingsbijeenkomsten gehouden aan werkgevers op gebied van arbeidsmarkt Al deze partijen hebben een eigen insteek en werken veelal vanuit eigen reguliere taken. Daarom wil de regio in 2013 een regisseur HRM aanstellen die al deze activiteiten in kaart brengt, dubbelingen signaleert en zorgt voor informatie aan alle partijen over de verschillende activiteiten. De sectorgroepen werken vraaggericht, de gemeenten veelal aanbodgericht. De regisseur heeft de taak om voor samenhang te zorgen. De regisseur zorgt er tevens voor dat regionale thema s zoals social inclusive, de Gouden Lijst ed. nadrukkelijk meegenomen worden in de gesprekken met de werkgevers. De regisseur is tevens trekker van WWNV deelproject Gecoördineerde Werkgeversbenadering. Activiteiten: Hoewel de Wet Werk naar Vermogen is veranderd in de Participatiewet, is de noodzaak om te komen tot een gecoördineerde werkgeversbenadering nog steeds groot. Enerzijds door de uitdrukkelijke wens van de werkgevers om een eenduidige benadering en anderzijds door de overheidspartners zelf. Er is een regisseur aangesteld in de persoon van Judith Driece van de Pangea Groep die een inventarisatie heeft gemaakt van alle wensen en verwachtingen van de overheidspartners, sectorgroepen en werkgevers. Hieruit is gebleken dat de subregio s volop bezig zijn met de werkgeversbenadering in hun regio te coördineren met de diverse partners. Deze subregio s hebben veel kennis over de daar gevestigde werkgevers en onderhouden dit netwerk. Zij willen dit voortzetten. Wel is behoefte aan een overkoepelend orgaan/ overleg waar regionale onderwerpen aan bod komen, zoals grote faillisementen e.d. De uitwerking van dit scenario vindt plaats in de tweede helft van Verlenging CRM systeem Eindverantwoordelijke Partners Periode 2013 Kosten ,- Realisatie ,- RWB Regionale sectorgroepen Leerwerkloketten De stuurders van de sectorale werkgroepen zorgen ervoor dat er conform het reeds opgestelde marktbewerkingsplan van 2012 werkgevers in gezamenlijkheid benaderd worden. De partners registreren volgens 12 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

13 afspraak in dit CRM systeem. Dit systeem wordt momenteel ook gebruikt door het leerwerkloket. In 2013 worden deze systemen samengevoegd. Activiteiten en voortgang: - Gebruik van CRM systeem ; dit gaat nog moeizaam, er wordt wel veel informatie gedeeld maar niet altijd worden de bezoeken en resultaten gemeld in CRM systeem. - Elke sectorgroep heeft afspraken gemaakt over de te bezoeken werkgevers van hun sector. - Er worden vacatures en kandidaten aan elkaar gemeld. - Partners weten elkaar snel te vinden - Sectorgroep Zakelijke Dienstverlening zou graag 1 systeem hebben voor alle sectorgroepen. - Alle gemeenten zijn aangesloten, behalve Oosterhout die kritisch is t.a.v. werkwijze en resultaat van de sectorgroepen. Wel zit de gemeente Oosterhout in de sectorgroep Zorg. De sectorgroep Techniek heeft de gemeente Moerdijk benaderd aan te sluiten. - Grote voordeel van deze sectorale aanpak : werkgever wordt door deze aanpak niet meer geconfronteerd met de bestanden en doelgroepen van ieders organisatie. Streven is om een plaats op te vullen, ongeacht uit welk bestand deze komt. Inmiddels is gebleken dat door deze aanpak verschillende doelgroepen aan het werk zijn gegaan. Sectorgroep Zorg - Veel aanmeldingen niveau 4 BOL, maar tekort aan stageplaatsen. - Stichting Groenhuijsen zal dit jaar geen BBL leerlingen niveau 3 gaan opleiden (m.u.v. de topklas die vol zit). BBL aanmeldingen worden verwezen naar de BOL op het Kellenbeek College. - Niet alles is in CRM systeem vast te leggen omdat de werkgevers regelmatig aangeven dat ze zaken in vertrouwen zeggen. - Zorginstellingen zijn angstig om aantallen BBL plaatsen of stageplaatsen aan te geven omdat deze weer snel kunnen veranderen. - Er is een tekort aan doktersassistenten. Op het moment is er veel werk, maar geen stageplaatsen. In Den Bosch start een verkorte opleiding. Helaas niet in West-Brabant. - Informatie over de veranderende geldstromen in Calibris en ROC West-Brabant hebben een meeloopdag geregeld voor de leerwerkadviseurs bij de verpleegafdeling van Thebe om beter inzicht te krijgen voor de werving van de kandidaten. - Delen van contactpersonen met elkaar voor benadering van UWV naar zorginstellingen. - Bezuinigingsronde bij Thebe Stageplaatsen zoeken voor doktersassistenten. 13 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

14 - Plaatsen van kandidaten op niveau 1 en 2. - melden van vacatures en kandidaten aan elkaar. Sectorgroep Zakelijke Dienstverlening - Sectorgroep komt 6- wekelijks bijeen. - Crm training 13 juni. - Organisatie van een HRM-deskundigheidsbevorderingbijeenkomst. - Er is bij deze sectorgroep een vaste agenda waarin HRM-thema s, het aantal plaatsingen, HRM-bedrijfscontacten, opgehaalde HRM vragen en registratie in het CRM systeem worden besproken. - Met de partners rondom het Bedrijven Industrie-terrein Moerdijk is op 8 april en 9 juni voortgang, respectievelijk de evaluatie van de gecoördineerde werkgeversbenadering besproken plus de nieuwe werkwijze. Vanuit dit BIM-project (coördinatie werkgeversbenadering Bedrijven industrieterrein Moerdijk) is gebleken dat er slechts 2 telefoontjes zijn binnen gekomen op het centrale telefoonnummer. Op bijeenkomsten zijn ondernemers beperkt aanwezig. Een nieuwe strategie regelmatig bezoeken en informatieve mail/ nieuwsbriefis besproken. Sectorgroep Techniek - Overleggen met technische scholingsfondsen mbt activiteiten rond (op)scholen en doorstroming binnen bedrijf en activiteiten rond instroom jongeren. - Op 7 februari is een bijeenkomst geweest voor Thoolse ondernemers ivm instroomproblematiek in de techniek. - Tijdens overleggen is er informatie-uitwisseling over de werkbezoeken. Dit levert concrete baanopeningen op. - Uitbreiding procestechniek en installatiewerk. In juli sluit een vertegenwoordiger vanuit de bouwopleiding aan. Ook zal de groep worden uitgebreid met vertegenwoordiger van Werk&Vakmanschap. Sectorgroep Groen - Bespreken van alle vraagstukken vanuit de sector die er tijdens bedrijfsbezoeken naar voren zijn gekomen. Er wordt gezocht naar een mogelijke oplossing. - Aandacht voor trends en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de sector. - Volgen en bespreken van opzet leerbedrijf waarbinnen ruimte komt voor plaatsing van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. 14 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

15 - Voorbereiden van een excursieprogramma voor gemeenten en UWV om een beter beeld te geven van de arbeidskansen in de groene sector. - Prioriteit ligt nog bij invullen systeem eigen organisatie en niet die van CRM. Daarom wordt 1 persoon aangesteld die CRM gaat beheren. Tips, gegevens en dergelijke worden direct met hem gecommuniceerd en hij draagt er zorg voor dat de belangrijkste informatie in het systeem wordt ingevoerd. Hierdoor kunnen wel alle werkgroepleden beschikken over de informatie maar wordt niet iedereen belast met het invoeren. - Delen van kennis uit bedrijfsbezoeken en de lijnen zijn hierdoor zeer kort. Direct wordt er binnen het netwerk met een van de andere sectorgroepleden contact gezocht wanneer er tijdens een bedrijfsbezoek een vraag ontstaat die niet door de bezoeker zelf kan worden beantwoord. - In het eerste kwartaal zijn door de deelnemende partijen 128 relevante bedrijfsbezoeken verricht. 2.5 Transfercentrum Eindverantwoordelijke ACE Partners Ondernemers en Overheid Periode Start 2013 Kosten ,- Realisatie ,- Om de ambitie werkenden behouden voor de arbeidsmarkt te realiseren, wordt bijgedragen aan het opzetten van een regionaal mobiliteitscentrum waarbij werkenden van werk naar werk geholpen worden. Flexibiliteit en mobiliteit zijn hierbij nadrukkelijke thema s. ACE verzorgt voorlichting aan de werkgevers over de thema s: van deeltijd naar deeltijd+ en behoud van ouderen voor de arbeidsmarkt door middel van mobiliteit en flexibiliteit. Bijkomend effect is dat de instroom naar een WW-, WWB uitkering wordt verminderd. ACE gaat 45 plaatsingen van werk-naar-werk op de Gouden Lijst realiseren. Activiteiten: - Workshop 14 maart: van zilver naar goud. Deze workshop gaf inzicht in de vooroordelen die de werkgevers mogelijk zouden kunnen hebben t.a.v. oudere werknemers. In totaal bezochten 60 mensen deze workshop. - Tijdens de opening van het Transfercentrum werd er een ruimte geregeld voor de Stichting 55+. Deze stichting zorgt voor een 15 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

16 platform om de oudere werknemer aan het werk te helpen. Diverse leden van deze stichting zijn voorgesteld op vacatures binnen het ACE netwerk. - Vrijdag 14 juni werd het samenwerkingsconvenant met het UWV ondertekend. Voor deze dag waren 6 kandiaten uit de Wajong (2) en WGA (4) doelgroep uitgenodigd de dag met werkgevers en dienstverleners mee te maken. De WGA kandidaten waren oudere werknemers. Tijdens deze dag is een kandidaat WGA gematcht op een werkervaringsplaats. - Drie keer per maand is er een kringbijeenkomst. Tijdens deze kringbijeenkomsten worden werknemers van de ACE werkgevers gematcht op vacatures, stages en werkervaringsplaatsen. Daarnaast wordt met en tussen werkgevers kennis gedeeld over flexibiliteit en mobiliteit. - Er zijn in totaal 20 plaatsingen op de Gouden Lijst van werk-naarwerk gerealiseerd. 2.6 Scholingsfonds Eindverantwoordelijke RWB Partners Periode 2013 Kosten ,- Realisatie 2.000,- Regionaal Fonds als bijdrage aan brabantbreed programma waarbij een noodfonds wordt opgericht om werkzoekenden en werkenden een opleiding te laten volgen (die leidt tot plaatsing Gouden Lijst) terwijl hier bij de reguliere instanties geen budget voor is. Activiteiten: - Er is 2 maal een beroep gedaan op dit scholingsfonds om scholing te financieren. - In het tweede halfjaar zal deze regeling extra onder de aandacht worden gebracht bij de partners. 2.7 Leerwerkloket Eindverantwoordelijke UWV Werkbedrijf Partners UWV Werkbedrijf en Leerwerkloket Periode Start 2013 Kosten ,- Realisatie ,- 16 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

17 Project: - Deelname aan de regionale sectorgroepen Zorg, Zakelijke Dienstverlening, Techniek en Groen - Leerwerkloket zorgt voor aanlevering van onbenut arbeidspotentieel aan de projecten geïnitieerd in de genoemde sectorgroepen. - Werkt actief mee aan de projecten intersectorale beroepenoriëntatie, deskundigheidsbevordering en gecoördineerde werkgeversbenadering. - zorgt bij de reguliere dienstverlening dat kandidaten geplaatst worden of dat advies leidt tot plaatsing op de Gouden Lijst. Activiteiten: Samenwerking: Werkgeversbenadering: Werklink en Go van de gemeente Oosterhout Werkmakelaars van de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom WSP werkplein Etten-Leur Regionale WSP UWV Sectorgroepen CRM Doelgroepen: MDT(Multi Disciplinar Team) in de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom met als doel om jongeren naar een startkwalificatie te brenegen Speedmeets gemeente Roosendaal Workshops bij gemeenten voor hun doelgroepen in de 4 weken wachttermijn Loopbaanherorientatiedag (concept Make a Move van het leerwerkloket) voor de werkzoekenden van het UWV Laagdrempelig voor alle doelgroepen: Bij de vijf grote gemeenten en UWV spreekuren voor alle doelgroepen, werkplekken en ICT ondersteuning van de gemeenten en UWV Bereikbaar via eigen website Leerwerkadvies.nl voor vragen en he maken van afspraken Bij mobiliteitsvraagstuk advies en ondersteuning werkgever en/of werknemer VMBO On Stage Resultaten: individuele scholingsadviezen - 34 individuele loopbaanadviezen 17 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

18 -49 kandidaten begeleid naar instroom duale trajecten Planning: Aansluiting bij de SW instellingen tbv de doelgroep WSW: Er hebben gesprekken plaatsgevonden met Go, WVS en Atea Na de vakantie met GO afspraken maken over kwalificatie medewerkers GO Na de vakantie met WVS groep rond de tafel om aan te sluiten bij opleidingsplatform van WVS Na de vakantie afspraken met gemeenten over invulling aanpak Jeugdwerkloosheid voor hun jongeren Invulling door het leerwerkloket tijdens de Werk 3 daagse van het UWV voor de jongeren die een UWV uitkering hebben Verlengen van jaarcontract van het CRM systeem Invulling vacatures voor stagiaire HBO EN MBO 4 Make a Move event voor zorg en welzijn werkgevers i.s.w. met Transvorm (preventief) Make a Move event met de Surplus Groep, (gesprekken lopen met het mobiliteitsbureau van de Surplus groep en R.v.B. van de Surplusgroep) 18 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

19 3. AANBOD 3.1 Onbenut arbeidspotentieel plaatsen op de Gouden Lijst : Eindverantwoordelijk Partners RWB Sectorgroepen Gemeenten UWV Periode 2013 Kosten ,- Realisatie ,- Plaatsen van 200 werkzoekenden op de Gouden Lijst Gemeenten, overheid, kenniscentra plaatsen in totaal 200 werkzoekenden op de Gouden Lijst. Op deze lijst staan alle beroepen waarvan verwacht wordt dat hier de tekorten de komende jaren het grootst zullen zijn. Hierbij is het nadrukkelijk de bedoeling dat er vanuit een samenwerking met de sectorgroepen of (sub) regionaal wordt ingezet op bij voorkeur innovatieve trajecten om te komen tot deze plaatsing. Hiermee willen we niet alleen bereiken dat onbenut arbeidspotentieel geplaatst wordt, maar vooral inzicht krijgen in de manieren waarop dit bereikt wordt. Deze actie is dus vooral gericht op het ontdekken van nieuwe schakels tussen vraag en aanbod. Met de diverse gemeenten en partners worden aan de hand van prestatieovereenkomsten nadere afspraken gemaakt over de verschillende inzetten. Aan eind van 2013 wordt een regionale rapportage opgesteld waarbij de bevindingen als good practices kunnen dienen voor alle partners van de regio en ter voorbeeld voor de gehele provincie Atea Groep, gemeente Breda: Product: XXL Vacature- café Het organiseren van een evenement, waarbij zo n 30 werkgevers (met ieder zo n 3 tot 4 vacatures) een stand bemensen en op zoek zijn naar nieuw personeel. Daarvoor wordt warme en koude acquisitie gepleegd bij werkgevers, eventueel arrangementen georganiseerd rondom vakopleiding onder voorwaarden dat mensen direct in dienst treden bij de werkgevers. In de acquisitie wordt logischerwijs rekening gehouden met de kansrijke sectoren en vacatures op de gouden lijst. Op het evenement worden (afhankelijk van het thema) zo n 300 tot 500 uitkeringsgerechtigden uitgenodigd. Zij nemen hun cv s mee en lopen 19 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

20 langs de stands. De werkgevers noteren de namen van mensen die zij interessant vinden. Ook de werkzoekenden noteren welke vacatures zij interessant vinden. Na het evenement worden speedmeets of anderszins gesprekken georganiseerd om de finale matching tot stand te brengen. Activiteiten: - 2 vacaturecafés XXL ( 21 febr en 16 mei) - 2 speedmeets (14 maart en 2 april) Bij de vacaturecafés zijn per evenement werkgevers aanwezig. Hierbij worden tussen de 400 en 550 WWB-ers uitgenodigd. Er zijn tussen de 30 en 35 plaatsingen per evenement. De speedmeets leveren 3 tot 5 plaatsingen op Gemeente Bergen op Zoom: Product: Competentiecentrum Realiseren van kwalitatief goede match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Inzet van het competentietestcentrum maakt zo veel als mogelijk ( 75 %) standaard deel uit van het traject naar werk. Binnen het competentietestcentrum worden de volgende testen afgenomen: - leerbaarheid - competentie - beroepskeuze - capaciteiten - motivatie Eigen personeel wordt opgeleid om deze testen te kunnen afnemen en direct te kunnen koppelen aan de vraag op de arbeidsmarkt. Activiteiten: - -Competentiecentrum is bijgesteld naar het gebruiken van testen in de bestaande workshop en te komen tot verdere professionalisering van de workshop. - De bijstelling is een gevolg van de goede resultaten van de bestaande workshop. Alle klanten met arbeidspotentieel volgen verplicht gedurende een hele week 3 dagdelen de workshop waarbij het de bedoeling is om klanten te leren solliciteren. Er is een deugdelijk CV aanwezig na verloop van de derde workshop. Indien klanten niet deelnemen aan de workshop heeft dat gevolgen voor hun uitkering of de vaststelling van het recht hierop. - Vanaf juli wordt een 4 e workshop toegevoegd met daarin een elevator pitch. Verder is er het voornemen om werkgevers hierbij te betrekken, zoveel mogelijk klanten te koppelen aan vacatures en te laten uitstromen nog voordat de uitkering tot toekenning komt. Resultaat: - Er zijn in het eerste half jaar 13 plaatsingen gerealiseerd. 20 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! Begroting 2012-2013 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013 Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting

Nadere informatie

Verslag uitvoeringsprogramma 2013

Verslag uitvoeringsprogramma 2013 Verslag uitvoeringsprogramma 2013 Tijdsvak 2013 Opsteller Astrid Persons Datum 7 februari 2014 Inhoud Hfds Par Titel Pagina 1 Algemeen 3-4 2 Ontzorgen MKB 5-11 2.1 Gecoördineerde werkgeversbenadering 5

Nadere informatie

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Tijdsvak Januari tot en met juni 2014 Opsteller Astrid Persons Datum 21 juli 2014 Inhoud Hfds Par Titel Pagina 1 Algemeen 3 2 Ontzorgen MKB 4-8 2.1 Gecoördineerde werkgeversbenadering

Nadere informatie

De mismatch te lijf. Resultaten mini-conferentie op 25 september in ROC van Twente te Hengelo

De mismatch te lijf. Resultaten mini-conferentie op 25 september in ROC van Twente te Hengelo De mismatch te lijf Resultaten mini-conferentie op 25 september in ROC van Twente te Hengelo Inhoud presentatie Deelnemers: ondernemers, uitzendbureau s, gemeenten, UWV, regio Twente, West-Brabant, Zuidwest-

Nadere informatie

Handleiding voor provincie Noord-Brabant m.b.t. het project WelSlagen Diversiteit, film en website

Handleiding voor provincie Noord-Brabant m.b.t. het project WelSlagen Diversiteit, film en website Versie 1.0 (definitief) Datum 08-08-2012 Handleiding voor provincie Noord-Brabant m.b.t. het project WelSlagen Diversiteit, film en website Inleiding: Op verzoek van de provincie Noord-Brabant en de Regio

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

Als werkgever in de sector techniek heeft u

Als werkgever in de sector techniek heeft u Regionale Als werkgever in de sector techniek heeft u dagelijks te maken met vragen op het gebied van personeel en arbeid Ondersteuning voor werkgevers op het gebied van personeelsbeleid en arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 16 september 2014 Regnr.: 14int03381 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

UWV en School Ex Elize de Bar

UWV en School Ex Elize de Bar UWV en School Ex Elize de Bar 9 december 2013 Brief voor de jongere Beste MBO-afgestudeerde, Ben je op zoek naar werk? UWV helpt je daarbij op weg via www.werk.nl. Op werk.nl kun je werk zoeken, informatie

Nadere informatie

heeft u dagelijks te maken met vragen op het

heeft u dagelijks te maken met vragen op het Als werkgever in de sector zakelijke dienstverlening heeft u dagelijks te maken met vragen op het gebied van personeel en arbeid Ondersteuning voor werkgevers op het gebied van personeelsbeleid en arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Halfjaarrapportage juli 2016

Halfjaarrapportage juli 2016 Halfjaarrapportage juli 2016 Voor u ligt de halfjaarrapportage van het Regionaal Werkbedrijf regio FoodValley van het eerste halfjaar 2016. In deze rapportage krijgt u een beeld van de resultaten en activiteiten

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid 1 Telefoon: 076-502 72 08-06-13296124 E-mail: astrid.persons@west-brabant.eu Website: http://rpa.west-brabant.eu Nieuwsbrief December 2014 nieuwsbrief Jaargang 1, nummer 3 Derde nieuwsbrief van het rpa

Nadere informatie

Als werkgever in de zorg sector heeft u

Als werkgever in de zorg sector heeft u Als werkgever in de zorg sector heeft u dagelijks te maken met vragen op het gebied van personeel en arbeid Ondersteuning voor werkgevers op het gebied van personeelsbeleid en arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

Presentatie commissie samenleving 8 december Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid

Presentatie commissie samenleving 8 december Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid Presentatie commissie samenleving 8 december 2009 Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid Inhoud presentatie Re-integratie Werkservicepunt Jeugdwerkloosheid en Jongerenloket

Nadere informatie

Jongeren aan de slag! Peter van Nunen.

Jongeren aan de slag! Peter van Nunen. Kerngegevens Wat is de naam van het project? Wat is de kern van het voorstel? Welke resultaten worden gegarandeerd? SMART formuleren! Wie is eigenaar van het voorstel? Wat is de looptijd van het project?

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel Lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid van gemeenten vanuit cliëntenoptiek Rob de Krieger Cliëntenraden meer betrokken bij beoordeling lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet (3D) Gemeenteraden West-Brabant Programma op 19 november 2014 1.

Nadere informatie

Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord

Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord Kaders van het sectorplan Doelstelling Het sectorplan beoogt een bijdrage te leveren aan de gesignaleerde knelpunten op de arbeidsmarkt Knelpunten

Nadere informatie

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT DOEL Aangemelde en toekomstige BBL studenten die geen werkplek hebben kunnen 1 à 2 onderwijsperioden na aanmelden starten aan de opleiding doordat ze (met hulp van

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversbenadering in arbeidsmarktregio s

Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversbenadering in arbeidsmarktregio s Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversbenadering in arbeidsmarktregio s Werkgeversbenadering rondom de 4 grote steden Gemeente Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

Nadere informatie

Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg. Nummer

Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg. Nummer Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg Nummer 8 19-7 - 2012 1 Inhoud Inleiding A Belasting voordelen 1. WVA BBL 4 2. WVA EVC 4 3. WVA Startkwalificatie 5 4. Premiekorting ouderen 5 B UWV regelingen

Nadere informatie

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 Partijen, DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,mevrouw J. Klijnsma, handelend als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet!

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! 30 november 2012 Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om tot startkwalificatie opgeleid te worden? BOL opleiding BBL opleiding Niveau 2 mbo BOL

Nadere informatie

Stichting Herenakkoord. De Weg naar Werk

Stichting Herenakkoord. De Weg naar Werk Stichting Herenakkoord De Weg naar Werk 1 Inhoudsopgave Samenvatting Voor wie bestemd? Wat is het? Waarom collectiviteit? Wie moeten meewerken? Wat levert het op? Wat kost het? 2 Samenvatting Het Herenakkoord:

Nadere informatie

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede.

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede. ^^^H Datum - 3 JULI 2008 Nr. Van Aan Kopie aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Contactpersoon: Theeuw Ambagts Email: M.A.A.M.Ambagts@bergenopzoom.nl Tel: 0164-277305 Onderwerp Maatschappelijke

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

Regionaal sectorplan. Presentatie Utrechtzorg

Regionaal sectorplan. Presentatie Utrechtzorg Regionaal sectorplan Presentatie Utrechtzorg dinsdag 19 november 2013 Missie Utrechtzorg Het samen met de deelnemers en stakeholders in balans brengen van de regionale arbeidsmarkt in de sector Zorg en

Nadere informatie

Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011

Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011 Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011 Onderwerpen presentatie Definitie vraaggestuurde re-integratie Aanleiding onderzoek en onderzoeksvraag

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet en dergelijke. Egbert Lichtenberg Algemeen directeur!go voor mensenwerk

Presentatie Participatiewet en dergelijke. Egbert Lichtenberg Algemeen directeur!go voor mensenwerk Presentatie Participatiewet en dergelijke Egbert Lichtenberg Algemeen directeur!go voor mensenwerk Agenda 1. WerkgeversServicepunt 2. Participatiewet 3. Sociaal akkoord en baanafspraken 4. Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt.

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt. Arbeidsmarktregio Twente In het mailbericht van donderdag 11-7-2013 heeft de Programmaraad verzocht een aanvulling te verzorgen op het 2.0, waarin in een tabel SMART terug te vinden welke resultaten met

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

Oplegnotitie Werkbedrijf

Oplegnotitie Werkbedrijf Oplegnotitie Werkbedrijf 1. Onderwerp Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Holland Rijnland 2016 2. Regionaal belang De samenwerkende partijen in het Werkbedrijf Holland Rijnland streven naar een inclusieve

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland stand van zaken PHO Sociale Agenda/Arbeidsmarktbeleid 15 mei 2013 Namens Afstemmingsteam Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland Bas van Drooge, Ria de Ruiter

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei.

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei. Mobiliteitscentra Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt Instroom, uitstroom en stand nww instroom/uitstroom 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000

Nadere informatie

Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland

Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland SER Noord-Nederland Vastgesteld op 12 oktober 2012 Achtergrond Begin 2012 is SER Noord-Nederland een adviestraject gestart met als belangrijkste adviesvraag

Nadere informatie

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return 1. Verklaring gebruikte termen Social Return Arrangement Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen

Nadere informatie

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB).

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). Raadsmemo Datum: 16 juni 2015 Aan: Gemeenteraad van Kopie aan: Van: Voor informatie: Onderwerp: P. van Zwanenburg Hans Tadema, Ontwikkeling Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). 1. Aanleiding

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Social Return achtergrondinformatie

Social Return achtergrondinformatie Bijlage I Social Return achtergrondinformatie Bestek aanbesteding Multifunctionals pagina 1 van 6 Algemene informatie Social Return De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat een investering door

Nadere informatie

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Basisprincipe DAP 2014 Bij het Districtsactiviteitenplan 2014, hierna DAP 2014, zijn de volgende aspecten van belang: Centrale thema s 2014 Kansen grijpen

Nadere informatie

Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014)

Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014) Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014) 1. Inleiding Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Er komt één regeling voor mensen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Sectorplan Procesindustrie

Sectorplan Procesindustrie Sectorplan Procesindustrie Algemeen Regeling sectorplannen uitvloeisel sociaal akkoord Kern: werkgelegenheid creëren en behouden Opdracht vanuit sociale sectorale partners in procesindustrie (AWVN, VNCI,

Nadere informatie

Uitgesplitst/doelgroep Gerealiseerd Prognose 2017 Gerealiseerd % Werkenden/NUGger ,0% Niet-werkenden ,0% Anders 11 -

Uitgesplitst/doelgroep Gerealiseerd Prognose 2017 Gerealiseerd % Werkenden/NUGger ,0% Niet-werkenden ,0% Anders 11 - HIGHLIGHTS RAPPORTAGE 217 maart DOELGROEP: inwoners Midden Brabant Advies rondom leren en werken: Gerealiseerd Prognose 217 Gerealiseerd % Aanmeldingen 149 4 37,3% Aantal voorlichtingen / presentaties

Nadere informatie

Regionale Bestektekst Social Return on Investment 1. Regionale Bestektekst Social Return on Investment

Regionale Bestektekst Social Return on Investment 1. Regionale Bestektekst Social Return on Investment Regionale Bestektekst Social Return on Investment 1 Regionale Bestektekst Social Return on Investment Regionale Bestektekst Social Return on Investment 2 1.1. SOCIAL RETURN VERPLICHTING De gemeente Nissewaard

Nadere informatie

Social return in Utrecht

Social return in Utrecht Social return in Utrecht Hier komt tekst Jochanan Nagel Hier Projectleider komt ook social tekst return Wat is social return? Met Social Return wil de gemeente Utrecht haar inkoopkracht ten volle benutten

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Social Return paragraaf Deze volgende tekst is onderdeel van de EA WMO Hulpmiddelen

Social Return paragraaf Deze volgende tekst is onderdeel van de EA WMO Hulpmiddelen Social Return paragraaf Deze volgende tekst is onderdeel van de EA WMO Hulpmiddelen Social Return On Investment (SROI) paragraaf Social Return on Investment (in het vervolg Social Return) betekent letterlijk:

Nadere informatie

UWV applicaties. Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden. André Toornent Paul Woltering

UWV applicaties. Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden. André Toornent Paul Woltering UWV applicaties Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden André Toornent Paul Woltering Nieuwegein, 16 april 2015 Wettelijk kader (SUWI) Doordat alle werkzoekenden

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen?

De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen? Innovatie onderweg De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen? Het perspectief in 2012 1 Bezuinigingen op Wsw, Wajong & P-budget 2 Nieuwe instroom uit de Wajong 3 Nieuwe instroom uit Wsw 4 Nieuwe

Nadere informatie

Werkgelegenheidsplan. Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan

Werkgelegenheidsplan. Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan Werkgelegenheidsplan Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan Vergroot je kansen op een betaalde baan Ingrid Hurkens (48), verkoopmedewerker MyShop: Ik hoor gewoon

Nadere informatie

SAMENWERKINGSCONVENANT

SAMENWERKINGSCONVENANT SAMENWERKINGSCONVENANT WELSLAGEN DIVERSITEIT WEST BRABANT Start: februari 2013 Versie: 1.0 Datum: 23-07-2012 2 Inleiding Vanaf het jaar 2007 wordt er in de regio West Brabant intensief samen gewerkt aan

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: /

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: / GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Werkbedrijf Regio Zwolle. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 208713 / 208944 Samenvatting Aanleiding om te informeren

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op:

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op: beleidsplan 2009 MEEDOEN IN DE MAATSCHAPPIJ In ons Beleidskader Participatie, Re-integratie en Inkomenswaarborg (oktober 2004) worden beleidsuitgangspunten en specifieke doelgroepen aangegeven. Dit beleidskader

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Leerwerkloket Utrecht

Jaarverslag 2013. Leerwerkloket Utrecht Jaarverslag 2013 Leerwerkloket Utrecht Het Leerwerkloket Utrecht is een samenwerkingsverband tussen: Gemeente Utrecht, UWV, AOC Wellant, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Stichting Werkartaal, S-BB, VNO/NCW,

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Werkervaring. Als zzp-er onder de naam Mindgap vanaf december 2007 tot heden:

Curriculum Vitae. Werkervaring. Als zzp-er onder de naam Mindgap vanaf december 2007 tot heden: Curriculum Vitae Naam Evers Voornaam Martijn E-mail martijn@mindgap.nl Website www.mindgap.nl Geboortedatum/plaats 1 november 1968 te Apeldoorn Nationaliteit Nederlandse Telefoonnummer 06-51192632 Profiel

Nadere informatie

Een introductie van een integrale aanpak van statushouders op de arbeidsmarkt.

Een introductie van een integrale aanpak van statushouders op de arbeidsmarkt. Een introductie van een integrale aanpak van statushouders op de arbeidsmarkt. PROJECT KWEEKVIJVER MEDEWERKERS LOGISTIEK-GEVELREINIGER- DIENSTVERLENING VOOR STATUSHOUDERS MET EENJARIGE BAANGARANTIE Gemeenten:

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Servicepunt Techniek Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Noodzaak 2008 toenemende vraag naar goed gekwalificeerd technisch

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Icoon-project visiegroep WENS Oog voor je CV

Icoon-project visiegroep WENS Oog voor je CV Icoon-project visiegroep WENS Oog voor je CV Thema Ambitie Steekwoorden Werkgelegenheid De gemeente stimuleert/faciliteert starters en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en gaat daartoe

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015.

Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015. Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015. VWNW- dossier Als de medewerker boventallig wordt wegens een reorganisatie,

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groningen

Arbeidsmarktregio Groningen Marktbewerkingsplan Arbeidsmarktregio Groningen (versie 18 maart 2015) Status: het marktbewerkingsplan (deel Werkbedrijf) moet nog worden vastgesteld door het bestuur van het regionaal Werkbedrijf achtergrond

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord 19 juni 2014 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT

CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT AANLEIDING Provincie wil als werkgever én als opdrachtgever invulling geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van arbeidsmarktparticipatie Begin

Nadere informatie

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers 1 november 2017 Overzicht belangrijkste conclusies en aandachtspunten Samenvattend antwoord op hoofdvraag 1: ervaren

Nadere informatie

Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten

Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten Opzet presentatie wat is het UWV Portaal, waarom aansluiten belangrijk is, hoe u kunt aansluiten op het portaal en welke stappen u daarvoor moet ondernemen.

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Plan van Aanpak 2015 Werkwinkel BUCH Aan Gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Van John van den Oord, projectleider Marcel

Nadere informatie

SOCIAL RETURN VERPLICHTING

SOCIAL RETURN VERPLICHTING SOCIAL RETURN VERPLICHTING De gemeente Rotterdam hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader is social return onderdeel van het duurzame inkoopbeleid en wordt door de gemeente

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2015.1 RIS 280270 0703532087 19 januari 2015 Stand

Nadere informatie

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Communicatie kader Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Aanleiding Werkgevers, werknemers en gemeenten spraken af uiterlijk in 2026 125.000 extra banen te realiseren en dat er voor de realisatie

Nadere informatie

Conceptmemo Werkbedrijf West-Brabant Aan: rpa West-Brabant Van: Projectgroep Participatiewet Datum: 10 september 2014

Conceptmemo Werkbedrijf West-Brabant Aan: rpa West-Brabant Van: Projectgroep Participatiewet Datum: 10 september 2014 Conceptmemo Werkbedrijf West-Brabant Aan: rpa West-Brabant Van: Projectgroep Participatiewet Datum: 10 september 2014 1. Inleiding In 2013 is een sociaal akkoord gesloten tussen Kabinet en sociale partners.

Nadere informatie

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Inzet MEEWERKEN tegenprestatie naar vermogen optima forma Uitgangspunten: Huidige beleidsuitspraken Vraagstelling: Is dit betaalbaar

Nadere informatie

FIGURES, FACTS & TRENDS

FIGURES, FACTS & TRENDS FIGURES, FACTS & TRENDS Scholingstrajecten voor immigranten, groep gemotiveerde, vaak hoog opgeleide statushouders INSTROOM VANUIT MEERDERE PERSPECTIEVEN Reguliere instroom vanuit VMBO naar BOL-opleidingen

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Arbeidsmeldpunt en Startersbeurs

Arbeidsmeldpunt en Startersbeurs Arbeidsmeldpunt en Startersbeurs Informatieronde 25 september 2014 Tessa Kuijsters beleidsadviseur sociale zaken en zorg gemeente Drimmelen Agenda Aanleiding Onderwerpen Arbeidsmeldpunt: 1. bestaande initiatieven

Nadere informatie

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 25 juni 2015 1 Korte samenvatting Met het Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2013-2014 zijn positieve resultaten behaald. Er is ook veel ervaring

Nadere informatie

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid 2013-2014 1. Jongerenloket Het jongerenloket bij de Regionale Sociale Dienst in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is een voortzetting van het jongerenloket

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Plan van aanpak social return. Gemeente Gouda

Plan van aanpak social return. Gemeente Gouda Plan van aanpak social return Gemeente Gouda Doelstelling: Het doel van het Plan van aanpak social return (SR) is om het aantal inwoners dat via SR aan het werk komt ten minstens te verdubbelen. Dat betekent

Nadere informatie

Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente. Jongerenoffensief P. Weideveld

Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente. Jongerenoffensief P. Weideveld Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente Jongerenoffensief 2015-2016 P. Weideveld Jongerenoffensief 2015-2016 Publieksversie 03-02-2015 Regio Twente P. Weideveld Autorisatie Opsteller Mw. P. Weideveld

Nadere informatie