Beleidsplan Iselle van Ruijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2015-2017. Iselle van Ruijven"

Transcriptie

1 Beleidsplan Iselle van Ruijven

2 Inhoudsopgave 1. Visie & Missie ZZF Visie Missie Doelstellingen Positionering Kernwaarden USP s Strategie & Plan van aanpak Strategie Initiatieven Doelstelling , ZZF organisatie neerzetten Méér onderzoeken financieren & kenniscentrum Meer bekendheid voor zeldzame ziekten Lotgenoten Contact Naamsbekendheid ZZF Structureel relatiebeheer en groei aantal relaties Aangenomen visie op kosten handhaven Uitbouwen pool van particuliere donateurs & superpromotors Uitbouwen pool van vrijwilligers Evenementen Communicatie Financiële doelstelling Doelstelling Bijlagen Organisatie... 7 Het Zeldzame Ziekten Fonds wordt in het plan als volgt genoemd; het ZZF De in dit plan opgenomen we vorm zijn de volgende personen: Directie, medewerkers, bestuur ZZF 1

3 1. Visie & Missie ZZF Het Zeldzame Ziekten Fonds is in 2005 mede opgericht door dhr. C. Ruijgrok. De afgelopen jaren heeft de Stichting (met uitzondering van 2011) een groei doorgemaakt met het werven van geld voor onderzoek naar Zeldzame Ziekten en met het meer onder de aandacht brengen van Zeldzame Ziekten. In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan onze Visie & Missie. In het volgende hoofdstuk beschrijven we kort de doelstellingen die we met elkaar hebben afgesproken in de bestuursvergadering van 27 januari 2015 voor het jubileumjaar 2015 en de 2 opvolgende jaren 2016, Visie Het Zeldzame Ziekten Fonds vindt het onacceptabel dat er zo weinig aandacht en middelen zijn voor de strijd tegen zeldzame ziekten. Terwijl vanuit de overheid en diverse fondsen miljoenen beschikbaar zijn voor onderzoek naar bekende ziekten, staan mensen met een zeldzame ziekte er alleen voor. In een welvarende samenleving als Nederland heeft iedereen recht op de juiste zorg, behandeling en waar mogelijk kans op genezing. Er moet dan ook meer geld beschikbaar komen voor onderzoek naar zeldzame ziekten. Alleen door middel van onderzoek kunnen we oorzaken vinden, nieuwe behandelmethoden ontwikkelen en kan de kennis over zeldzame ziekten worden vergroot. Daarnaast kan meer inzicht verkregen worden over de specifieke behoeften die deze groep mensen heeft. 1.2 Missie Het Zeldzame Ziekten Fonds helpt mensen met een zeldzame ziekte. Dit doet zij door geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek en door bekendheid te geven aan onbekende, zeldzame ziekten en lotgenoten contact op te zetten en te stimuleren. Het ZZF werft fondsen om de financiering voor deze onderzoeken rond te krijgen. Wij verlenen financiële steun aan projecten die het welzijn van een grotere groep patiënten bevordert, in zeer uitzonderlijke gevallen kan individuele hulp worden verleend. 2. Doelstellingen 2015 In februari 2015 hebben we het jaar 2014 prachtig kunnen afsluiten. Met de groei die wij de afgelopen jaren hebben gerealiseerd en de ambitie die wij hebben, hebben we voor 2015 de volgende doelstellingen met elkaar afgesproken: ,- werven 2. ZZF organisatie verder neerzetten d.m.v. uitbreiding team 3. Meer onderzoek naar zeldzame ziekten financieren 4. Nieuwe Fondsen werven 5. Meer bekendheid en aandacht krijgen voor Zeldzame Ziekten d.m.v. inzet ambassadeurs, acties & persaandacht 6. Voortzetten Lotgenoten Contact 7. Grotere naamsbekendheid & uitbouwen reputatie van het merk ZZF 8. Aangenomen visie op kosten handhaven 9. Uitbouwen particuliere donateurs, superpromotors 10.Pool vrijwilligers vergroten 2

4 3. Positionering Wie is het ZZF, waaraan meten wij onszelf: grote of kleine organisatie in omzet/ medewerkers of in einddoelgroep, single of multipurpose, voor onderzoek of plezier, kind of volwassengericht. In de strategiemeeting van 2014 hebben we besloten dat we een kleine organisatie willen zijn, waarbij we met veel geld zoveel mogelijk onderzoeken (landelijk) kunnen bekostigen, multipurpose, lotgenotencontact opzetten en zorgen voor meer aandacht voor zeldzame ziekten. Omdat multipurpose meer uitleg vereist, is het belangrijk dat we aan Zeldzame Ziekten een gezicht geven. Onze donateurs moeten weten waar geschonken geld aan en voor wordt besteed. In 2015 hanteren we deze strategie. 3.1 Kernwaarden Met elkaar bepalen we de kernwaarden waaraan wij, de medewerkers en onze stichting aan (moeten) voldoen en bepalen we met welke unique selling points (USP s) we naar buiten treden. Aanwezig ( being there voor zeldzame ziekten geldt voor het ZZF, de medewerkers, het bestuur, de ambassadeurs, de vrijwilligers, het netwerk) Transparant Betrouwbaar Dynamisch & Daadkrachtig Betrokken & Dankbaar Bouwen geen vermogen op 3.2 USP s Een noodzakelijk doel Kleine organisatie, korte lijnen Transparant Kritisch op te maken kosten Bouwen geen vermogen op Gave evenementen, meestal sport gerelateerd 4. Strategie & Plan van aanpak Voor 2015, 2016, 2017 besluiten we in de bestuursvergadering van februari 2015 de in 2014 opgestelde strategie te hanteren. In februari 2014 heeft het bestuur een strategie meeting gehouden en met elkaar hebben we de doelstellingen voor 2014, 2015, 2016 bepaald. Iselle van Ruijven is Pt gestart als Fondsenwerver & Evenementen. Per 1 juli is Kim Sanders (1 Ft) gestart als back-office medewerker Fondsenwerving & Evenementen. Per januari 2014 is de rol van directie in handen van dhr. L. Jol (onbezoldigd), de dagelijkse leiding valt onder dhr. C. Ruijgrok (onbezoldigd). We zullen onszelf d.m.v. Plan, Do, Check en Act controleren op onze doelstellingen en op de gemaakte afspraken en deze zo nodig bijstellen. 3

5 4.1 Strategie Als stip op de horizon spreken we uit dat ,- het bedrag zal zijn dat wij in ons jubileumjaar willen werven om onze missie en doelstellingen te halen. Wij willen voor deze periode een kleine organisatie blijven. Noodzaak is wel de organisatie uit te breiden met 2 x Fte (fondsenwerven, commercieel) om de sinds 9 jaar ingezette groei te blijven hanteren en om de doelstellingen en de groei (voor 2015 t/m 2017) te verwezenlijken. Ons uitgangspunt is dat wij kritisch zijn op te maken kosten. D.m.v. slim ondernemen gaan wij dit met elkaar realiseren. Wij zijn in dit geval het bestuur, medewerkers, directie, de pool met vrijwilligers & externe partijen. Indien wenselijk en noodzakelijk zullen externe partijen worden aangetrokken, dit zal te allen tijde in overleg met directie gaan en indien nodig aan het bestuur worden voorgelegd. Dankbaarheid zal ons uitgangspunt zijn en dit zullen wij meer tonen naar een ieder die iets met het ZZF te maken heeft of voor het ZZF doet. 4.2 Initiatieven In de volgende hoofdstukken t/m beschrijven we de middelen & initiatieven die we inzetten om de doelstellingen te bereiken. In het actiejaarplan worden alle evenementen & initiatieven opgenomen en beschreven en worden prioriteiten aangebracht Doelstelling ,- Behouden wat we hebben Aansluiten bij bestaande grote evenementen; Samenwerking bedrijven opzetten met als doel geld binnen te halen & meer gesponsord te krijgen; Meer geld werven uit vermogens fondsen; Nieuwe evenementen ZZF organisatie neerzetten Met de samenstelling van het team ZZF zijn veel facetten van werkzaamheden gedekt, doch minimaal. Op het gebied van commercie richting bedrijven en initiatieven & evenementen zal er een vacature komen. Met deze uitbreiding zullen uiteindelijk de begunstigden, de patiënten die lijden aan een zeldzame ziekte, worden gediend. Er komt meer geld beschikbaar voor onderzoek Méér onderzoeken financieren & kenniscentrum Voor 2015 hebben wij als doel 5 nieuwe onderzoeken te financieren. Ook langere termijn onderzoeken behoren tot de mogelijkheden. Tevens is de wens om de diagnosetijd te verkorten (die is nu gemiddeld 24 maanden), d.m.v. het instellen en opzetten van kenniscentra zal dit doel behaald kunnen worden. Onze wens is dan ook om op het gebied van energie stofwisselingsziekten (mitochondriële ziekten) op de middellange termijn, een kenniscentrum op te zetten om als voorbeeld te dienen voor vele andere ziekten. 4

6 4.2.4 Meer bekendheid voor zeldzame ziekten Door middel van inzet ambassadeurs, acties & persaandacht > actieve rol in ZZDag Lotgenoten Contact Voortzetten lotgenotencontact als in Enkele van onze bestaande activiteiten zijn er voor bedoeld om lotgenoten contact te bevorderen & om patiënten (al dan niet met het getroffen gezin) een dag het middelpunt van belangstelling te laten zijn. Deze sluiten volledig aan bij onze Visie, Missie & Doelstellingen voor de komende jaren en zullen wij dan ook voortzetten Naamsbekendheid ZZF Uitbouwen reputatie van het merk ZZF. Continueren op de manier die in 2014 is ingezet. Hiervoor is tijd nodig. Vooralsnog investeren wij niet in onderzoek naar naamsbekendheid met meting en of dit beter wordt Structureel relatiebeheer en groei aantal relaties Een groei van 50% ten aanzien van het aantal betrokken bedrijven/vrienden van het ZZF is wenselijk en haalbaar m.b.v. extra commerciële mankracht. Voor deze doelstelling is het dus wenselijk dat er extra mankracht bij komt Aangenomen visie op kosten handhaven Onderhandelingen aangaan, ook met bestaande relaties om te maken kosten zo laag mogelijk te houden Nieuwe partijen, nieuwe sponsoren binnenhalen Vrijwilligerspool uitbouwen CRM systeem -> investering 2014, vanaf nu onderhoudskosten en inrichting Digitaal of drukwerk, deze keuze altijd goed overwegen Uitbouwen pool van particuliere donateurs & superpromotors In de krimpende markt van particuliere donateurs proberen wij d.m.v. betrokkenheid deze doelgroep te bereiken. Het persoonlijke verhaal van onze superpromotors zal als een olievlek of sneeuwbal moeten gaan werken. Wij gaan niet langs de deur collecteren Uitbouwen pool van vrijwilligers Wij zijn heel dankbaar voor de vaste club met vrijwilligers, d.m.v. van continuïteit en stabiliteit in de organisatie zien we hier ook een gestage groei. Onze evenementen zijn gewild, maar ook op kantoor krijgen wij nu wekelijks ondersteuning van een vrijwilliger die werk uit handen neemt. Wij zien in de betrokkenheid van vrijwilligers en de maatschappelijk behoefte iets te willen doen mogelijkheden om deze groep vrijwilligers te laten groeien. 5

7 4.3 Evenementen Het ZZF heeft een evenementenkalender voor 2015 beschikbaar. De evenementen en initiatieven die wij organiseren zijn verdeeld in geld wervende evenementen, lotgenotencontact of PR. Een combinatie is ook mogelijk. 4.4 Communicatie Het ZZF heeft dankbaarheid hoog in het vaandel staan. Ook hebben we mooie en grote doelstellingen met elkaar afgesproken. Om deze punten te realiseren is een gedegen actieplan omtrent communicatie noodzakelijk. Uitgangspunt is de opgestelde jaarkalender met evenementen & contactmomenten voor het ZZF. Tevens is het van belang dat het beleid op communicatie wordt nageleefd. Iedereen die bij het ZZF betrokken is, zal in welke vorm dan ook bedankt worden. We gaan met mensen om zoals wij ook willen dat men met ons omgaat. De responsive en actieve website is aangepast met Twitter & FB op de startpagina. Social Media (Pinterest en of Instagram zijn nog niet ingezet omdat we de mankracht niet hebben) & bewegende beelden, bijvoorbeeld via Youtube worden met grote regelmaat op de juiste manier ingezet, minimaal wekelijks een update. De Nieuwsbrief is een middel wat aan de juiste groep met de juiste regelmaat met de juiste content (opgesteld jan IvR) zal worden verstuurd d.m.v. het nieuwe CRM systeem. 5. Financiële doelstelling Voor 2015 stelt het ZZF zich als doel ,- via fondsenwerving, donaties & giften te ontvangen. Het ZZF zal te allen tijde kritisch op de te maken kosten zijn. 6. Doelstelling EK event miljoen Kenniscentrum 4. Grote pool vrijwilligers 6

8 7. Bijlagen 7.1 Organisatie Bestuur (onbezoldigd): Mr. Drs. C.D.A. Ruijgrok Voorzitter, per 2000 Dhr. J.J.M. Bartelds Bestuurslid, per augustus 2011 Mevr. E. Haring - van der Meer Bestuurslid, per 2011 Mevr. M. van Holstein Secretaris, per januari 2014 Dhr. P. van der Waal Penningmeester, per januari 2014 Dhr. L. Jol Directeur, per januari 2014 (sinds 2008 bij het ZZF), onbezoldigd. Het bestuur vergadert iedere maand (met uitzondering van juli en augustus). Tijdens deze vergaderingen komen de fondsenwervende activiteiten en financiële resultaten aan bod. Daarnaast wordt gesproken over de stand van zaken met betrekking tot lopende onderzoeken en worden nieuw ingediende onderzoeksaanvragen goedgekeurd of afgewezen. De bestuurders zijn onbezoldigd. De dagelijkse leiding heeft het bestuur gedelegeerd aan de directeur. De bestuursleden beschikken over een groot netwerk, algemene bestuurlijke kwaliteiten en hebben affiniteit met de missie, visie & doelstellingen van het Zeldzame Ziekten Fonds Kantoor Fondsenwerver & evenementen Dhr. K. Sanders Mevr. I van Ruijven Raad van advies De raad van advies verzorgt advisering in het kader van bedrijfseconomische vraagstukken, beleid op het gebied van keuze voor onderzoeksdoelen en medisch advies. Vanaf 2014 krijgt de raad van advies, de medische adviesraad & ambassadeurs tweemaal per jaar een schriftelijk update toegestuurd. In deze update staan de lopende onderzoeksprojecten, evenementen kalender, samenwerking met (potentiele) bedrijven/partners en de begroting. Ook wordt vanaf 2014 gezorgd dat de volledige raad van advies minimaal een keer per jaar bij elkaar komt. Deze datum wordt aan het begin van ieder kalenderjaar vastgelegd. Drs. L.M.L.H.A. Hermans Drs. J.G. Drechsel Dhr. J.M.H.J. Keizer Medische adviesraad Prof. J. Smeitink Dr. D.C.D. de Lange Ambassadeurs Dhr. J. Fentener van Vlissingen Dhr. R. van der Vaart Dhr. G. van Lennep Dhr. F. van Leer Dhr J. Lammers 7

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Inhoud. Elk jaar worden er in Nederland 800 kinderen geboren met een dodelijke stofwisselingsziekte. Onderzoek kan dat getal verlagen. Voorwoord...

Inhoud. Elk jaar worden er in Nederland 800 kinderen geboren met een dodelijke stofwisselingsziekte. Onderzoek kan dat getal verlagen. Voorwoord... Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord... 6 Jaaroverzicht: Kengegevens stofwisselingsziekte en Metakids 2014... 7 1 Waarom Metakids... 9 1.1 Stofwisselingsziekte: onzichtbaar en onbekend... 9 1.2 Wat is stofwisselingsziekte...

Nadere informatie

OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014

OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014 OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014 We hebben een goed doel: het onmogelijke mogelijk maken voor kinderen met een zeldzame spierziekte. Realisme is onze basis. Ambitie onze drijfveer. Uitdaging maakt

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna Jaarverslag 2013 Stichting Viva la Donna INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen 4 2. Organisatie 7 2.1 Bestuur 7 2.2 Personeelszaken 8 3. Inkomsten 10 3.1 Inkomsten commerciële activiteiten 10 3.2 Financiële

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 29 september 2011

Jaarverslag 2010 29 september 2011 29 september 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1: Over de Stichting... 3 Hoofdstuk 2: Doelstellingen en kernresultaten... 4 Hoofdstuk 3: Onderzoek en behandeling ALS Centrum...

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Januari 2013 Dhr. Lennard Zuijderwijk (voorzitter) Dhr. Diyar Amin (vicevoorzitter) Dhr. Faiq Karim (secretaris) Dhr. Nawid Fakiri (penningmeester) Dhr.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2016. Omdat erfelijkheid iedereen aangaat!

Meerjarenplan 2014-2016. Omdat erfelijkheid iedereen aangaat! Meerjarenplan 2014-2016 Omdat erfelijkheid iedereen aangaat! Amersfoort, februari 2014 Voorwoord Voor u ligt het meerjarenplan 2014-2016 van het Erfocentrum. Met het tot stand komen van dit plan sluiten

Nadere informatie

Glocal Prosperity Community

Glocal Prosperity Community Glocal Prosperity Community Jaaroverzicht 2014 en Jaarstukken 2015 Een winnaar is een dromer die niet opgeeft Voorwoord De eerste stappen zijn gezet. De transformatie is bijna rond. Wat brengt dit nieuwe

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MEERJARENBELEIDSPLAN (VERKORTE VERSIE) MAKE-A-WISH NEDERLAND 2014 2017 Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MERKMISSIE 1 Make-A-Wish Nederland

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15.

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15. Beleidsplan 2012-2015 Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888 Rabobank Alkmaar 1394.15.211 1 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Doelstellingen van de

Nadere informatie

Beleidsplan Flame Foundation

Beleidsplan Flame Foundation Beleidsplan Flame Foundation Autheur: Bestuur Flame Foundation Revisie datum: 1-12-2018 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting The Flame Foundation. Het plan is opgesteld voor 5 jaar. Na deze

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Stichting LEEF met LEV

Stichting LEEF met LEV Stichting LEEF met LEV Dit betreft het beleidsplan van Stichting LEEF met LEV en de daarbij behorende financiële verantwoording. De Stichting LEEF met LEV wordt aangestuurd door het bestuur, te weten:

Nadere informatie

Jaarverslag Barcode for Life 2014. Pag. 1

Jaarverslag Barcode for Life 2014. Pag. 1 Jaarverslag Barcode for Life 2014. Pag. 1 Inhoud 1. ALGEMEEN... 3 2. BARCODE FOR LIFE... 3 MISSIE EN DOELSTELLINGEN... 3 UNICITEIT VAN BARCODE FOR LIFE... 4 AMBASSADEURSNETWERK... 4 HISTORIE... 5 3. RESULTATEN

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2016 Stichting Against Cancer

BELEIDSPLAN 2015 2016 Stichting Against Cancer BELEIDSPLAN 2015 2016 Stichting Against Cancer Stichting Against Cancer Ruimtesonde 9 3824 MZ Amersfoort KvK nummer: 08136739 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 3 II. Beschrijving Against Cancer 4 Over Against

Nadere informatie

Samen met anderen. Jaarverslag Nierstichting 2014

Samen met anderen. Jaarverslag Nierstichting 2014 Samen met anderen. Jaarverslag Nierstichting 2014 Alles op alles. Als je nieren niet werken, dan ga je dood. Professor Willem Kolff (1911-2009) wilde zich daar niet bij neerleggen. Hij zette alles op alles

Nadere informatie

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden.

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden. gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 r1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Stadsontwikkeling Team Economie Gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie