Affiliate Marketing Monitor Rapportage onderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Affiliate Marketing Monitor 2011. Rapportage onderzoek"

Transcriptie

1 Affiliate Marketing Monitor 2011 Rapportage onderzoek

2 Affiliate Marketing Monitor 2011 Rapportage onderzoek in opdracht van IAB Nederland mei 2011

3 Copyright 2011 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blauw Research. Dit rapport is geleverd onder de leveringsvoorwaarden van de MOA. All rights are reserved. Nothing from this report may be copied, saved in an authorised data bank or be made public in any form, whether it be electronically, mechanically or through photocopies without prior consent from Blauw Research. This report has been created following MOA conditions. 2 Affiliate Marketing Monitor 2011

4 Voorwoord Voorwoord Voor u ligt het rapport van de tweede Affiliate Marketing Monitor die uitgevoerd is voor de Taskforce Affiliate Marketing van IAB Nederland. Wat is de marktomvang van affiliate marketing in Nederland, welke groei verwacht men en welk belang speelt CPL? Antwoord op deze en meer vragen vindt u terug in dit rapport. Het rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat in op de Affiliate markt. Hier worden de resultaten beschreven van het kwantitatieve onderzoek dat is uitgevoerd. Het tweede deel geeft een kwalitatieve beschrijving van de CPL markt op basis van vijf expert interviews. Wij wensen u veel leesplezier. Rotterdam, mei 2011 Project team Blauw: Ans Hoogendoorn, senior research manager Gaby Remmers, senior projectmanager Frank Sibbel, managing partner Projectteam IAB Bas Rogaar, voorzitter Taskforce Affiliate Marketing Robert Schippers, vice-voorzitter Taskforce Affiliate Marketing Remmert Oosterling, taskforce Affiliate Marketing Jorrik van Wonderen, research manager IAB Nederland Blauw Research IAB Weena 125 De Ruyterkade 6G 3013 CK Rotterdam 1013 AA Amsterdam Contactpersonen: Ans Hoogendoorn, Frank Sibbel, Bas Rogaar, Jorrik van Wonderen, 3

5 Leeswijzer Het onderzoek is in 2010 en 2011 uitgevoerd. Daarbij is teruggevraagd naar de geschatte marktomvang van 2009 en De jaartallen in de grafieken verwijzen naar het jaar waarover de gegevens gevraagd zijn. Sponsoren De Affiliate Markt Monitor is dit jaar wederom mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van enkele sponsoren. Hoofdsponsors en sponsors 4 Affiliate Marketing Monitor 2011

6 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Deel A: Affiliate Markt (CPS Based) 1 Samenvatting en conclusies I-Chart Conclusie Trends Marktomvang Definities Inschatting totale markt Profiel netwerken Klantrelatie netwerken Omzetverdeling branches Publisher modellen Toekomstverwachting Verwachting Vertrouwen Trends Mening affiliate Deel B: CPL Markt 1 Pure CPL Markt Definitie lead Inzet CPL Specialisme Omvang en toekomst CPL Trends Bijlage: Onderzoeksverantwoording

7 Affiliate Markt (CPS based) DEEL A 6 Affiliate Marketing Monitor 2011

8 Hoofdstuk 1: Samenvatting Hoofdstuk 1: Samenvatting De affiliate markt groeit met 23% van 97 miljoen naar 119 miljoen, binnen een markt waarin adverteerders maximaal 1,5 miljard omzetten via affiliate marketing. In 2010 was de affiliate markt goed voor 119 miljoen omzet Ten opzichte van 2009 is de totale affiliate markt met 23% gegroeid. Affiliate marketing is hiermee een groeiende markt die iets sterker stijgt dan de groei van de adverteerders omzet die behaald wordt middels affiliate marketing. In 2010 bedroeg deze adverteerders omzet maximaal 1,5 miljard ten opzichte van 1,3 miljard in 2009 (+15%). Travel en Retail zijn de belangrijkste branches. Naar verwachting zet de groei van de affiliate markt in de toekomst verder door Het merendeel van de affiliate netwerken verwacht voor komend jaar een stijging in de eigen omzet. De helft verwacht zelfs dat de eigen omzet met meer dan 20% zal toenemen. Wel is het sterke optimisme van vorig jaar iets getemperd. Sterke verandering affiliate markt Het merendeel van de affiliate netwerken onderschrijft dat de business op een aantal belangrijke punten zal veranderen. Dit heeft betrekking op een rechtvaardiger verdeling van de commissie over bijdragende partijen (last cookie counts), de bedreiging van grotere (internationale) netwerken, de invloed van social media, het mobiele kanaal en andere technologische ontwikkelingen, de sterkere concurrentie van Google en de verdere afname van exclusieve klantrelaties. De affiliate markt is de afgelopen jaren sterk gegroeid en geprofessionaliseerd. De verwachting is echter dat de explosieve groei zal afvlakken. Met oog op de verscherping van de wet op de privacy en het bel-me-niet register wordt het genereren van sales en leads via nieuwe kanalen voor de adverteerder steeds relevanter. Hier schuilt zowel een gevaar (beperking van mogelijkheden) als een kans (toename belang voor adverteerders) in voor affiliate marketing. De Taskforce Affiliate Marketing van het IAB is in 2010 gestart met een jaarlijks terugkerend onderzoek om de markt en ontwikkeling van affiliate marketing in Nederland in kaart te brengen. Daarnaast geeft deze monitor inzicht in de toekomstverwachtingen van affiliates, de aandelen van de verschillende branches en de verschillende publisher modellen binnen de totale affiliate marketing markt. Kortom, het doel van de monitor luidt: Inzicht krijgen in de marktomvang en verwachte ontwikkelingen en trends op het gebied van affiliate marketing in Nederland Blauw Research heeft 18 affiliate netwerken benaderd met het verzoek hun inzichten en cijfers over marktomvang te delen. Uiteindelijk zijn er 10 online vragenlijsten ingevuld door affiliate netwerken. Dit jaar is de pure CPL markt apart in kaart gebracht via 5 telefonische expert interviews. Hoofdboodschap Conclusies Insight Achtergrond 7

9 1.2 Conclusie De affiliate markt groeit met 23% van 97 miljoen naar 119 miljoen, binnen een markt waarin adverteerders 1,5 miljard omzetten dankzij affiliate marketing. 8 Affiliate Marketing Monitor 2011

10 Hoofdstuk 1: Samenvatting 1.3 Trends Het merendeel van de affiliate netwerken onderschrijft dat de business op vijf belangrijke punten zal veranderen. Er moet gezocht worden naar een rechtvaardiger verdeling van de commissie over alle bijdragende partijen. Het last cookie counts principe komt hiermee onder druk te staan. De grotere (vaak internationale) netwerken worden steeds sterker als een bedreiging gezien voor de kleinere (vaak lokale) spelers. Zowel social media en mobile als nieuwe technologische mogelijkheden veranderen de business fundamenteel. De technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat er meer traditionele affiliate activiteiten in huis gehaald worden. Google wordt steeds meer gezien als concurrent dan als partner. Exclusiviteit in klantrelaties wordt steeds minder gebruikelijk. 9

11 Marktomvang Affiliate Marketing Monitor 2011

12 Hoofdstuk 2: Marktomvang Definitie Affiliate Markt (zoals gehanteerd in kwantitatief onderzoek): Onder affiliate marketing wordt verstaan alle programma s waarbij als basis een vergoeding wordt betaald aan affiliates voor het genereren van verkopen, dus dat is alleen een CPS (Cost Per Sale) vergoeding. Ook combinaties van Cost Per Sale mogen hier worden meegerekend, zoals: CPS+CPL, CPS+CPC, CPS+CPL+CPC. Spelers in Affiliate Markt (NL) Adquick Affiliatepartners Affiliate4You Affilinet Assistme Cleafs Daisycon m4n NetAffiliation Testnet TradeDoubler TradeTracker Rushcommerce Webgains Zanox 11

13 2.1 Definities Uitleg aan respondenten: Onder affiliate marketing wordt verstaan alle programma s waarbij als basis een vergoeding wordt betaald aan affiliates voor het genereren van verkopen, dus dat is alleen een CPS (Cost Per Sale) vergoeding. Ook combinaties van Cost Per Sale mogen hier worden meegerekend, zoals: CPS+CPL, CPS+CPC, CPS+CPL+CPC Geschatte marktomvang Voor het bepalen van de affiliate marketing marktomvang is Blauw Research in gesprek gegaan met 10 affiliate netwerken. Aan de netwerken is gevraagd een aantal kerncijfers te delen om de markt in Nederland in kaart te brengen. De kerncijfers van 2010 die aan de betrokkenen gevraagd zijn: - Verwachting ten aanzien van de totale gefactureerde affiliate marketing omzet in Nederland door alle bedrijven; - Verwachting ten aanzien van de totale gefactureerde omzet voor CPL (perfomance based advertising) in Nederland door alle bedrijven; - Inschatting van de totale omzet die adverteerders/merchants behaald hebben door inzet van affiliate marketing; - De gefactureerde affiliate marketing omzet van het eigen bedrijf. De cijfers hebben betrekking op 2010 en zijn alle exclusief BTW uitgevraagd. Bij de inschatting van de bedragen voor de Nederlandse markt zijn de extremen buiten beschouwing gelaten. Binnen de markt is bekend dat niet alle partijen affiliate netwerken inzetten voor het uitvoeren van affiliate marketing en dit bijvoorbeeld in eigen beheer doen. Door ook naar de totale markt te vragen wordt dit ondervangen. Daarnaast zijn externe spelers nog los benaderd om de inschattingen te benchmarken. Afrekenmodellen: - CPS is op basis van gerealiseerde verkopen - CPL is op basis van gerealiseerde lead tot stand gekomen - CPC is op basis van een doorgestuurde bezoeker 12 Affiliate Marketing Monitor 2011

14 Hoofdstuk 2: Marktomvang 2.2 Inschatting totale markt De affiliate omzet stijgt met 23% van 97 miljoen naar 119 miljoen. Definitie: Verwachting totale gefactureerde affiliate marketing omzet in miljoenen euro s exclusief BTW voor alle bedrijven in Nederland. AM omzet 2009: 97 miljoen 2010: 119 miljoen Gerelateerde omzet AM: 2009: 1,3 miljard 2010: 1,5 miljard Let op: deze cijfers zijn gebaseerd op een inschatting van de deelnemende affiliate netwerken. 13

15 2.3 Profiel netwerken CPS en CPL vormen grootste deel van omzet van de affiliate netwerken. Omzetverdeling Activiteit en diensten (naast CPS) Als de gefactureerde omzet verdeeld wordt naar de diverse afrekenmodellen, dan wordt gemiddeld de helft verdiend via CPS en een derde via CPS in combinatie met CPL. Naast Affiliate Marketing (CPS) houden de netwerken zich vooral bezig met perfomance based marketing (CPL/CPC). marketing en display advertising worden minder vaak genoemd. De ervaring met affiliate marketing groeit: de helft van de affiliate netwerken houdt zich er al meer dan zes jaar mee bezig. De variëteit in bedrijfsgrootte qua personeel is groot, er zijn zowel heel kleine als heel grote netwerken (niet in grafiek). Ook het aantal werknemers dat binnen een bedrijf fulltime bezig is met affiliate marketing actief is, groeit ten opzichte van vorig jaar (niet in grafiek). Aantal jaren actief met affiliate marketing Het verschil in omvang is ook terug te zien in aantal actieve affiliates binnen het netwerk: deze varieert van 25 tot (niet in grafiek). Onder actief wordt hierbij verstaan: affiliates die in 2010 een commissie van 50 of meer genereerden. 14 Affiliate Marketing Monitor 2011

16 Hoofdstuk 2: Marktomvang 2.4 Klantrelatie netwerken Exclusiviteit in klantrelaties wordt minder gebruikelijk. In 2010 is voor het merendeel van de affiliate netwerken het aantal exclusieve klantrelaties kleiner dan 20%. Klantrelatie (2010) klantrelatie (2009) De affiliate netwerken hebben nauwelijks een exclusieve klantrelatie. Het merendeel heeft met minder dan 20% van hun klanten een dusdanige relatie. Dit is een verschuiving ten opzichte van vorig jaar. In 2009 gaven affiliate netwerken aan meer exclusieve klantrelaties te onderhouden. Ook wanneer alleen de bedrijven worden vergeleken die beide jaren hebben deelgenomen aan het onderzoek, is er een afname in het percentage exclusieve klantrelaties te constateren. Slechts één van deze affiliate netwerken gaf zowel in 2010 als in 2009 aan met 20-40% van het netwerk een exclusieve klantrelatie te onderhouden. De overige netwerken geven in 2010 aan met minder dan 20% exclusieve klantrelaties te onderhouden. Voor sommige netwerken is dit een flinke daling ten opzichte van

17 2.5 Omzetverdeling branches Travel en retail/shopping blijven de grootste branches waarvoor omzet gegenereerd wordt via affiliate marketing. Omzetverdeling naar branches (2010) omzetverdeling naar branches (2009) Travel blijft met een aandeel van 25% in de omzet de belangrijkste branche waar het geld verdiend wordt, al lijkt deze wat te zijn afgenomen ten opzichte van vorig jaar (toen 31%) ten gunste van de branche overig (toen 6%). Affiliate marketing wordt meer toegepast in andere (kleinere) branches, het aandeel overig stijgt van 6% naar 15% 16 Affiliate Marketing Monitor 2011

18 Hoofdstuk 2: Marktomvang 2.6 Publisher modellen Netwerken geven aan via winacties/enquêtes (leadgeneration) en de meeste omzet te genereren. De marge van de netwerken blijft stabiel. Omzetverdeling naar publisher modellen tariefopbouw 17

19 Nieuw dit jaar is inzicht in de verdeling naar publisher modellen. De grafiek op pagina 17 toont de gemiddelde procentuele verdeling. Toelichting in vragenlijst: Text ads: content websites, overzicht-pagina s. Metasearch: vergelijkingssites, markt-plaatsen, ticketzoekers, etc. Gemiddeld wordt een kwart van de omzet van de affiliate netwerken gecreëerd door alles dat winacties/enquêtes monetized is (lead- generation). Via wordt een kwart van de omzet gegenereerd. Via social media wordt net zoals vorig jaar al tijdens de expert interviews genoemd werd nauwelijks omzet gegenereerd: tweederde van de affiliate netwerken geeft aan dat zij hier niets aan verdienen en voor een derde is dit 5% of minder. In 2009 ging bijna driekwart van de omzet naar de affiliate commissies en bedroeg de rest netwerk marge. In 2010 was dit nog steeds zo. 18 Affiliate Marketing Monitor 2011

20 Toekomstverwachting Affiliate Marketing Monitor 2011

21 Hoofdstuk 3: Toekomstverwachting 3.1 Verwachting 2011 Het optimisme van vorig jaar tempert fors, maar nog steeds verwacht het merendeel een flinke omzetgroei. Omzetverwachting 2011 Omzetverwachting 2010 Vorig jaar verwachtte men zowel voor de eigen organisatie als voor de Nederlandse markt dat de omzet zich aanzienlijk zou ontwikkelen: bijna iedereen dacht dat de omzet van de eigen organisatie met meer dan 20% zou toenemen. Nu verwacht het merendeel nog steeds te groeien, al is dat minder extreem: de helft denkt dat de eigen omzet met meer dan 20% zal toenemen. Daarnaast verwacht een deel dat er zelfs een omzetdaling is ten opzichte van dit jaar. Ook op het niveau van de totale markt in Nederland is de groeiverwachting wat afgezwakt, al blijft ook hier de verwachting positief. Bovendien lijkt het erop dat de verwachting ten aanzien van de eigen organisatie nu meer overeenkomt met de verwachting op de Nederlandse markt. Op langere termijn (2015) verwacht men dat de explosieve groei zal afvlakken: het merendeel denkt dat er dan een gemiddelde jaarlijkse groei tussen de 10% en 20% zal zijn. Een enkeling voorziet dan nog een groei tussen de 20% en 30% en een enkeling verwacht in 2015 juist een marktdaling tussen de 10% en 20% (niet in grafiek). 21

22 3.2 Vertrouwen Online thuiswinkelmarkt groeit gestaag door in Nederland Hoewel het optimisme in de omzetgroei van de affiliate markt is getemperd, blijft het vertrouwen van de consument in online kopen groeiende. De verwachting is dat steeds meer consumenten frequenter en makkelijker online aankopen doen. De belangrijkste oorzaken voor de verwachte groei zijn de ontwikkeling van multichanneling, toenemend consumentenvertrouwen, verbetering van de beleving van online shoppen door technologische ontwikkelingen, meer specialisatie, betere zoekmogelijkheden en consumer ratings en reviews. De bevindingen van de Thuiswinkel Markt Monitor ondersteunen dit. In 2011 bedraagt de online Thuiswinkel Markt naar verwachting 9 miljard. Bron: Thuiswinkel Markt Monitor , Blauw Research & Thuiswinkel.org 22 Affiliate Marketing Monitor 2011

23

24 trends Affiliate Marketing Monitor 2011

25 Hoofdstuk 4: Trends 4.1 Mening affiliate Het merendeel van de affiliate netwerken onderschrijft dat de business op een aantal belangrijke punten zal veranderen. Stellingen t.a.v. affiliate marketing Een rechtvaardiger verdeling van de commissie over alle bijdragende partijen heen onderschrijft 80% van de affiliate netwerken. Circa tweederde van de affiliate netwerken is van mening dat de business zal veranderen door zowel social media, mobile als nieuwe technologische mogelijkheden. Google is eerder concurrent dan partner al helpt Google ook bij uitvoering eigen activiteiten. De meeste affiliate netwerken onderschrijven de stelling dat de grotere (internationale) spelers sterker worden ten koste van de kleinere (lokale) netwerken. Het merendeel van de affiliate netwerken vindt niet dat adverteerders de juiste verdeling van de conversie attributie moeten uitwerken. 25

26 CPL Markt DEEL B 26 Affiliate Marketing Monitor 2011

27 Hoofdstuk 1: Pure CPL Markt Hoofdstuk 1: Pure CPL Markt Definitie CPL Markt (zoals in kwalitatieve interviews genoemd): Onder de CPL markt wordt verstaan alle programma s waarbij het puur gaat om genereren van leads voor de adverteerder. Een lead is een online conversie waarbij de consument aangeeft interesse te hebben en daarom zijn gegevens deelt, maar waarbij geen transactie of een verplichting komt kijken. Spelers in CPL markt (NL) Adquick Affiliatepartners Clansman E2Ma Lectric Netdirect Testnet Planet 49 Yieldivision 27

28 1.1 Definitie lead CPL In dit hoofdstuk staan de belangrijkste conclusies van de 5 expert interviews. Een lead is een online conversie waarbij de consument aangeeft interesse te hebben en daarom zijn gegevens deelt, maar waarbij geen transactie of verplichting bij komt kijken. Een lead levert een adverteerder een bestand van geïnteresseerde consumenten op. Een lead is geen afgeronde sales transactie. De wijze van conversie is variabel Een lead kan aangeleverd worden via landingspagina, direct posting, single of double opt-in, afhankelijk van de wens van de adverteerder. Tonen van interesse is breed begrip Tonen van interesse kan variëren van enkel het aanleveren van tot een compleet ingevuld aanvraagformulier. 28 Affiliate Marketing Monitor 2011

29 Hoofdstuk 1: Pure CPL Markt 1.2 Inzet CPL CPL is een manier om aan performance based marketing te doen. CPL is voor veel adverteerders die niet direct geschikt zijn voor CPS, een manier om aan performance based marketing te doen: - Middels CPL bouwt een adverteerder een klanten database op met (potentiële) klanten, die de adverteerder direct kan benaderen met gerichte sales acties of nieuwsbrieven. CPL is in principe voor alle typen adverteerders en producten en diensten geschikt. - CPL leent zich het best voor producten en diensten waarbij de transactie offline plaatsvindt, bijvoorbeeld hypotheken, auto s en specifieke reisjes. Dit zijn veelal producten/diensten waarbij advies en afstemming met een verkoper nodig is. - Maar het kan ook gaan om producten waaraan de consument (nog) niet gewend is om deze online te kopen. - CPL daarnaast interessant voor adverteerders met producten die impulsief gekocht worden. Hiermee wordt een klanten database opgebouwd. De geïnterviewden vonden het lastig om key players in de markt te noemen. Eén adverteerder is meerdere keren genoemd, namelijk Groupon. The sky is the limit wat betreft de mogelijke geschikte adverteerders Alles kan een lead zijn. Een auto koop je niet via internet maar een proefrit bijvoorbeeld wel. Ook voor Wehkamp is CPL interessant. Zij kunnen dan gericht nieuwsbrieven sturen. 29

30 1.3 Specialisme Je moet de adverteerder echt opvoeden, zowel hoe hij de klant moet bereiken maar ook hoe hij een lead moet opvolgen. Een lead is veel complexer. Er moet nog veel gebeuren voordat je een sale hebt. De traffic van de website maakt of het een geschikte publisher is voor een specifieke CPL campagne. CPL is fraudegevoeliger; je krijgt makkelijker nep-leads. CPL: een vak apart CPL is een specialisme - CPL vergt veel meer afstemming en samenwerking tussen de publisher-netwerk-adverteerder. Deze samenwerking is intensiever vergeleken met een CPS campagne. Er is afstemming over: - type product - aangeboden propositie - eventuele incentive - gewenste doelgroep - passende publishers die de juiste doelgroep trekken - benodigde informatie en wijze van vastleggen en controleren - CPL vereist meer kwaliteitscontroles gedurende het proces om de kwaliteit van de lead te borgen. - CPL vereist meer maatwerk bij het opzetten van een CPL campagne tussen adverteerder en publisher. - CPL vereist aandacht vanuit het netwerk voor de geplande vervolgacties door de adverteerder. Dit belang is groter dan bij CPS. Grote affiliatenetwerken zijn over het algemeen niet zo sterk op het gebied van CPL - De kracht van de netwerken is tracking & tracing. En niet de specifiek inhoudelijke kennis en kunde op het gebied van CPL. Opvoeden van de adverteerders Frustratie kan zijn dat de adverteerders leads te lang laten liggen of niet goed opvolgen. Op het moment dat een database door een call centre nagebeld wordt en dit gebeurt pas na 2 weken, dan kan een goede lead inmiddels interesse hebben verloren. Discussie ontstaat dan over de waarde van de lead, terwijl de issue bij de opvolging ligt. De geïnterviewden spreken dan ook over het opvoeden van de adverteerder als het gaat om het zorg dragen voor een goede opvolging. 30 Affiliate Marketing Monitor 2011

31 Hoofdstuk 1: Pure CPL Markt 1.4 Omvang en toekomst CPL De inschatting is dat binnen CPS 20% tot 30% van de omzet gegenereerd wordt door CPL. Waardebepaling lead is: saleswaarde conversiewaarde lead naar sale. De conversieratio lead naar sale wordt bepaald door: - aantrekkelijkheid propositie: de juiste call to action - kwaliteit (oprechte interesse) van de lead - het benodigd aantal gegevens (het aantal gewenste ingevulde velden) - opvolging door de adverteerder - terugverdientijd - ruimte in tijd en budget voor tussentijdse optimalisatie van de inspanningen Omvang CPL markt binnen CPS De algemene inschatting is dat van de totale AM omzet ongeveer 20% tot 30% gegenereerd wordt vanuit CPL. Het gemiddelde CPL deel in de totale eigen omzet, is voor vier van de vijf geïnterviewde meer dan 70% van hun totale omzet. Verwachtingen toekomst CPL Veel adverteerders hebben een voorkeur voor CPS. Maar CPS kan niet altijd, waardoor CPL noodzakelijk is. Adverteerders kiezen - als men ook CPS kan toepassen - vaak voor een hybride model. De verwachting is dat de totale markt toeneemt, zowel CPL als CPS. Maar, CPS zal sterker groeien dan CPL. Formule lead waarde: Sales waarde = Lead waarde Conversie waarde De vaardigheid van de adverteerder om goede opvolging te geven is van groot belang bij de waardebepaling van een lead. Volgens de PAN mag CPL nooit meer dan 30% van de totale AM omzet zijn. Je krijgt vaak achteraf discussie over de waarde van een lead. Een lead is makkelijker dan een sale. Maar de waarde van een sale is hoger dan van een lead. 31

32 1.5 Trends Kwaliteit van leads en afstemming met adverteerder en consument worden steeds belangrijker. Dit zal impact hebben op de slecht presterende netwerken. De eisen die gesteld worden aan een lead zullen toenemen. Met andere woorden: de kwaliteit van een lead wordt nog belangrijker. De afstemming met de consument wordt steeds belangrijker. Consumenten worden kritischer als het gaat om het afgeven van gegevens. Om de kwaliteit van een lead te borgen, zal double opt-in meer ingezet worden. De afstemming met de adverteerder zal toenemen. Een netwerk zal een adverteerder meer en meer advies geven over de juiste opvolging van een CPL campagne. Consequentie van bovenstaande verwachtingen is dat het kaf van het koren gescheiden zal worden. De slecht presterende netwerken zullen het niet redden. 32 Affiliate Marketing Monitor 2011

33 Webads_mobile_A5_liggend_v.1:Opmaak :03 Pagina 1 MOBIEL NETWERK Display APP-V ERTISING SPONSORING CONSULTANCY Cross digitaal Advertorials Mobile Advertising Maak kennis met de uitgebreide advertentiemogelijkheden binnen ons netwerk. T

34 Bijlage: Onderzoeksverantwoording 34 Affiliate Marketing Monitor 2011

35 Bijlage: Onderzoeksverantwoording Veldwerk kwantitatief Voor het online onderzoek zijn 18 affiliate netwerken uitgenodigd. Contactgegevens zijn door de IAB Taskforce aangeleverd. Alle netwerken zijn eerst per mail door de Taskforce op de hoogte gesteld van het onderzoek. De vragenlijsten zijn ingevuld tussen 7 en 22 april Omdat de respons aanvankelijk tegenviel, zijn de meeste netwerken persoonlijk door Blauw gebeld en nogmaals per mail benaderd. Uiteindelijk hebben 10 netwerken hun medewerking verleend aan het online onderzoek. Dit is een respons van 56%; de betreffende partijen vertegenwoordigen samen het grootste deel van de markt. Ten opzichte van vorig jaar hebben 2 netwerken nu niet meegedaan en 3 netwerken nu wel, maar vorig jaar niet. Vragenlijst De vragenlijst is grotendeels identiek aan vorig jaar. Wel is een aantal extra vragen toegevoegd, vooral met betrekking tot de inschatting van de CPL omzet en verdeling naar verdienmodellen. Tevens is via een aantal stellingen de mening vastgelegd met betrekking tot affiliate. Berekeningen Bij de berekeningen van de marktomvang zijn extremen buiten beschouwing gelaten. Bovendien is waar mogelijk een inschatting gemaakt van de antwoorden die 2 netwerken gegeven zouden kunnen hebben die vorig jaar wel mee deden en nu niet. Veldwerk kwalitatief IAB heeft een lijst met namen aangeleverd waarmee een gesprek ingepland kon worden. In totaal zijn 5 telefonische interviews van ongeveer 30 minuten gevoerd met experts op het gebied van CPL. Het veldwerk heeft plaatsgevonden op donderdag 21 en dinsdag 26 april Van alle gesprekken zijn geluidsopnamen gemaakt. De respondenten hebben geen financiële vergoeding ontvangen. Echter, de onderzoeksresultaten zullen aan alle deelnemers ter beschikking worden gesteld als blijk van dank voor hun deelname aan het onderzoek. Gesprekspuntenlijst kwalitatief De gesprekspuntenlijst is door Blauw in overleg met IAB opgesteld en goedgekeurd door de IAB Taskforce Affiliate Marketing. 35

36 interactive advertising bureau

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2014 Tussentijdse meting Trendmeter 14 B16475 / juni

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Iedereen is manager! Managerstitels voor alledaagse beroepen

Iedereen is manager! Managerstitels voor alledaagse beroepen Iedereen is manager! Managerstitels voor alledaagse beroepen voor exprtease B13030, februari 2011 < logo klant > Iedereen is manager! 1/ pag. Copyright 2011 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Consumentenonderzoek

Consumentenonderzoek Consumentenonderzoek Overstapgedrag klanten vaste diensten Tele2, Vodafone, Solcon, Online (incl. Canal Digitaal) B17207-3 augustus 2014 Overstapgedrag klanten Tele2, Vodafone, Solcon, Online

Nadere informatie

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten ROI Driven Internet Marketing Yonego Affiliate Enquête 2012 Resultaten Maart 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 SAMENVATTING... 4 VRAAG 1 SINDS WANNEER BENT U ACTIEF ALS AFFILIATE?... 6 VRAAG 2 HOEVEEL

Nadere informatie

Kinderen en Energie Hoe energiebewust zijn kinderen en tieners?

Kinderen en Energie Hoe energiebewust zijn kinderen en tieners? Kinderen en Energie Hoe energiebewust zijn kinderen en tieners? Juli 2012 Kinderen en Energie B14394 / mei 2012 Pag. 1 Copyright 2012 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport

Nadere informatie

1. Persoonlijke informatie

1. Persoonlijke informatie 1. Persoonlijke informatie Dit is een anonieme enquête. Om mee te doen hoeft u geen naam of contactgegevens in te vullen. Wilt u meedingen naar de Samsung Galaxy Tab dan kunt u aan het eind van deze enquête

Nadere informatie

Slim werken = slim reizen = slim werkgeverschap Resultaten onderzoek onder werknemers

Slim werken = slim reizen = slim werkgeverschap Resultaten onderzoek onder werknemers Slim werken = slim reizen = slim werkgeverschap Resultaten onderzoek onder werknemers voor TFMM mei 2010 Copyright 2010 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Affiliate Marketing Markt Monitor 2010 Rapportage onderzoek. voor IAB Taskforce Affiliate Marketing Juni 2010

Affiliate Marketing Markt Monitor 2010 Rapportage onderzoek. voor IAB Taskforce Affiliate Marketing Juni 2010 Affiliate Marketing Markt Monitor 2010 Rapportage onderzoek voor IAB Taskforce Affiliate Marketing Juni 2010 Copyright 2010 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden

Nadere informatie

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2014 Tussentijdse meting Trendmeter 14 B16475 / juni

Nadere informatie

Campagne Het Nieuwe Werken

Campagne Het Nieuwe Werken Campagne Het Nieuwe Werken Resultaten 0- en 1-meting december 2011 Campagne HNW 2011 B13547 / december 2011 Pag. 1 Copyright 2011 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag

Nadere informatie

Creditmanagement Trendmeter 13

Creditmanagement Trendmeter 13 Creditmanagement Trendmeter 13 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht Persrapport bij persbericht over betalingstermijnen VCMB Trendmeter 13 B16208 / oktober Pag. 1 Copyright Blauw Research

Nadere informatie

Welkom Affiliate Marketing

Welkom Affiliate Marketing Welkom Affiliate Marketing Affiliate dag 2008 Pieter van Gils Studie CE Now Media Generation Next Mark van Werven Publisher Adverterteerders ondersteunen Tribal Internet Marketing Tribal Ireland Programma

Nadere informatie

Meer toezicht op de incassobranche noodzakelijk geacht

Meer toezicht op de incassobranche noodzakelijk geacht Meer toezicht op de incassobranche noodzakelijk geacht Korte peiling over actueel onderwerpen op het gebied van credit management Mei 2015 Tussentijdse trendmeting VCMB 2015 20545 / mei 2015 Pag. 1 Copyright

Nadere informatie

Aantrekkelijke campagne enthousiasmeert

Aantrekkelijke campagne enthousiasmeert Aantrekkelijke campagne enthousiasmeert Effectmeting e-books lenen voor de Stichting Bibliotheek.nl B17345, oktober 2014 Effectmeting 'E-books lenen' B17345 / oktober 2014 Pag. 1 Copyright 2014 Blauw Research

Nadere informatie

De bekendheid van R-net in de Randstad

De bekendheid van R-net in de Randstad De bekendheid van R-net in de Randstad Onderzoek naar bekendheid en imago R-net maart 2012 De bekendheid van R-net in de Randstad B14242 / maart 2012 Pag. 1 Copyright 2012 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Affiliate marketing. Jan Pons

Affiliate marketing. Jan Pons Affiliate marketing Jan Pons Affiliate marketing Affiliate marketing is een manier van online marketing waarbij de website (adverteerder of merchant) de affiliate (uitgever/webmaster) betaalt voor elke

Nadere informatie

De hel onder vuur. Resultaten opinieonderzoek onder christenen. april De hel onder vuur B14516 / april 2012 Pag. 1

De hel onder vuur. Resultaten opinieonderzoek onder christenen. april De hel onder vuur B14516 / april 2012 Pag. 1 De hel onder vuur Resultaten opinieonderzoek onder christenen april 2012 De hel onder vuur B14516 / april 2012 Pag. 1 Copyright 2012 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag

Nadere informatie

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering voor BNP Paribas B12115, juni 2010 Wat wil jij dat er echt verandert? 1/ pag. Copyright 2010 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Online Marketing in 1 Day

Online Marketing in 1 Day Online Marketing in 1 Day Mobile Facebook Display Conversion Welkom! PROGRAMMA 9.20-10.00 iprospect research paper Discovery; the World of Mobile Search and Advertising (Mark van Dijk, Managing Director,

Nadere informatie

Rapportage Marktverkenning Klimaatbeheersing Mei 2015

Rapportage Marktverkenning Klimaatbeheersing Mei 2015 Rapportage Marktverkenning Klimaatbeheersing Mei 205 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 Inleiding 4. Achtergrondkenmerken bedrijven 5. Organisatorische kenmerken 5.2 Activiteiten 7.3 Omzet 9 2. Marktomvang-

Nadere informatie

Vereenvoudiging model waardering stroomonderbrekingen

Vereenvoudiging model waardering stroomonderbrekingen Vereenvoudiging model waardering stroomonderbrekingen B15236 Januari 2013 Vereenvoudiging model waardering stroomonderbrekingen B15235 / januari 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv

Nadere informatie

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007 Aan de slag in beroep en bedrijf februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Versie: 1.0 Datum: 14-1-2010 Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Wat is Search Engine Advertising?... 3

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Thuiswinkel Markt Monitor Het onderzoek naar de markt van het online thuiswinkelen

Thuiswinkel Markt Monitor Het onderzoek naar de markt van het online thuiswinkelen Thuiswinkel Markt Monitor Het onderzoek naar de markt van het online thuiswinkelen De thuiswinkel markt monitor in het kort Betrouwbare marktcijfers online thuiswinkelmarkt; Onderzoek onder online webwinkels

Nadere informatie

Superpromoters van de Veilige Publieke Taak Hoe kunnen Superpromoters de VPT ondersteunen. voor MinBZK Veilige Publieke Taak B , april 2010

Superpromoters van de Veilige Publieke Taak Hoe kunnen Superpromoters de VPT ondersteunen. voor MinBZK Veilige Publieke Taak B , april 2010 Superpromoters van de Veilige Publieke Taak Hoe kunnen Superpromoters de VPT ondersteunen voor MinBZK Veilige Publieke Taak B11542-1, april 2010 Superpromoters van de VPT / pag. 1 Copyright 2010 Blauw

Nadere informatie

Nederland en de Islam: onbegrepen en moeizaam

Nederland en de Islam: onbegrepen en moeizaam Een onderzoeksverslag van de houding van Nederlanders ten aanzien van moslims en de Islam Afbeelding: weergave van de resultaten van de vrije associatie bij de Islam - Afdeling Onderzoek Wim Steeneveld

Nadere informatie

Online Lead Generation 22 februari 2007

Online Lead Generation 22 februari 2007 Emerce Update Online Lead Generation 22 februari 2007 Jeroen Korving Business Development Manager 14.05-14.30 uur 1 Agenda Korte markt analyse Hoe werkt een prijs- en productvergelijker? Hoe ga je om met

Nadere informatie

Brochure Imago Blauwdruk Inkoopcombinaties Hypotheken 2009 datum: januari 2009

Brochure Imago Blauwdruk Inkoopcombinaties Hypotheken 2009 datum: januari 2009 Brochure Imago Blauwdruk Inkoopcombinaties Hypotheken 2009 datum: januari 2009 Blauw Research bv / Brochure IB Inkoopcombinaties Hypotheken 2009 / B10200-1 / jan 2009 1 Copyright 2009 Blauw Research bv

Nadere informatie

Een succesvolle leadcampagne in 6 stappen Een handleiding bij het starten van uw leadcampagne

Een succesvolle leadcampagne in 6 stappen Een handleiding bij het starten van uw leadcampagne Een succesvolle leadcampagne in 6 stappen Een handleiding bij het starten van uw leadcampagne Door: André de Ruijter, Productmanager Lead Generation @ Daisycon Nieuwe klanten komen u niet aanwaaien. Al

Nadere informatie

Rabobank Westland 17 oktober 2013 Bart van Meurs & Raymond Buitelaar. 2013 ideality

Rabobank Westland 17 oktober 2013 Bart van Meurs & Raymond Buitelaar. 2013 ideality Rabobank Westland 17 oktober 2013 Bart van Meurs & Raymond Buitelaar ideality trend 1: online winkelen trend 2: social media stelling 1: retail vs. e-tail stelling 2: offline vs. online overweging ideality

Nadere informatie

Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers. Toplines rapport voor SIDN. P-3981, D1 september 2016

Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers. Toplines rapport voor SIDN. P-3981, D1 september 2016 Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers Toplines rapport voor SIDN P-3981, D1 september 2016 > Inleiding Amsterdam, september 2016 Geachte lezer, Voor u ligt de rapportage

Nadere informatie

oktober Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht

oktober Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 15 Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht Woord vooraf Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van credit management? Om antwoord

Nadere informatie

Evaluatie van de Digitale Werkplaats

Evaluatie van de Digitale Werkplaats Evaluatie van de Digitale Werkplaats 2016 Dialogic innovatie interactie 1 Datum Utrecht, 16 juni 2017 Auteurs Robbin te Velde Tessa Groot Beumer 2 Dialogic innovatie interactie Dialogic innovatie interactie

Nadere informatie

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012 Smartphones Het aandeel smartphones en tablets groeit hard in Nederland. De grafiek hieronder laat al zien dat in 2012 de penetratie van smartphones met 10% is toegenomen. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Nadere informatie

De stand van Mediation in Nederland

De stand van Mediation in Nederland De stand van Mediation in Nederland drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 17 november 2011 In opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus.

Nadere informatie

Jaarrapportage werk.nl. Publieksversie

Jaarrapportage werk.nl. Publieksversie Jaarrapportage werk.nl 2014 Publieksversie 2 Samenvatting Werkzoekenden en werkgevers maken ook in 2014 weer meer gebruik van de online dienstverlening van UWV die onder meer op werk.nl en in de Werkmap

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer leergang

NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer leergang Inhoud. NIMA Online Marketeer leergang... 3 Programma.... 4 Les 1 : Introductie... 4 Les 2: Zoekmachinemarketing... 4 Les 3 + 4: Analytics... 4 Les 5: Social media... 4 Les

Nadere informatie

E-mail database 10. Thuis of op kantoor? 11. Internationale activiteiten 12. Inkomsten 13. Inkomsten per branche 14. Inkomsten 2013 vs.

E-mail database 10. Thuis of op kantoor? 11. Internationale activiteiten 12. Inkomsten 13. Inkomsten per branche 14. Inkomsten 2013 vs. 2 Inhoud Inleiding 3 Samenvatting 4 Algemeen profiel 6 Actief sinds 7 Tijdsbesteding per week 8 Aantal websites 9 E-mail database 10 Thuis of op kantoor? 11 Internationale activiteiten 12 Inkomsten 13

Nadere informatie

Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties

Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 1 Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 2 Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 3 Arie Quik Hou

Nadere informatie

THUISWINKEL MARKT MONITOR BRANCHERAPPORTEN

THUISWINKEL MARKT MONITOR BRANCHERAPPORTEN THUISWINKEL MARKT MONITOR BRANCHERAPPORTEN De TMM Brancherapporten geven antwoord op de vragen: Wie zijn de online kopers in mijn branche? Wie zijn de belangrijkste spelers in mijn branche? Wat zijn de

Nadere informatie

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013 Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013 1 Toelichting onderzoek 2012 Het landelijk bedrijfsvoering benchmark onderzoek is voor het 2 e jaar afgenomen, dit

Nadere informatie

Fase A. Jij de Baas. Gids voor de Starter. 2012 Stichting Entreprenasium. Versie 1.2: november 2012

Fase A. Jij de Baas. Gids voor de Starter. 2012 Stichting Entreprenasium. Versie 1.2: november 2012 N W O Fase A Z Jij de Baas Gids voor de Starter Versie 1.2: november 2012 2012 Stichting Entreprenasium Inleiding 2 School De school Inleiding 2 Doelen 3 Middelen 4 Invoering 5 Uitvoering 6 Jij de Baas:

Nadere informatie

CASE BOLAS UNDERWEAR BOLASUNDERWEAR.COM

CASE BOLAS UNDERWEAR BOLASUNDERWEAR.COM BOLAS UNDERWEAR BOLASUNDERWEAR.COM 1 Vindbaarheid van de website vergroten 2 Online verkoop stimuleren 3 Conversie-optimalisatie BOLAS Underwear is het ondergoedmerk van Everon Jackson Hooi - bekend van

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2016 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

Zie je door de bomen het bos niet meer? Meten is weten op het internet. Maar welke online meettechnologie schikt jou het best?

Zie je door de bomen het bos niet meer? Meten is weten op het internet. Maar welke online meettechnologie schikt jou het best? Zie je door de bomen het bos niet meer? Meten is weten op het internet. Maar welke online meettechnologie schikt jou het best? Tools voor online marketeers: adserver Adserver Een adserver is een webserver

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Marktbewerking met predictive modelling

Marktbewerking met predictive modelling Marktbewerking met predictive modelling ArboNed voorkomt, verlaagt en begeleidt verzuim 1.000 medewerkers [para]medisch corps van 700 professionals - online vragenlijsten - Telefonische vragenlijsten

Nadere informatie

Onderzoek onder dealers van elektrische

Onderzoek onder dealers van elektrische Onderzoek onder dealers van elektrische rolstoelen Onderzoek naar de inkoop van elektrische rolstoelen door dealers in de zaak Nordic Capital/Handicare Definitieve versie B12452, November 2010 Copyright

Nadere informatie

Creditmanagement Trendmeter 14

Creditmanagement Trendmeter 14 Creditmanagement Trendmeter 14 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 2014 VCMB Trendmeter 14 20078 / oktober 2014 Pag. 1 Copyright 2014 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls Call Tracking Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls September 2015 1 INLEIDING Online conversies en de kanalen waarvan ze afkomstig zijn, worden precies gemeten door

Nadere informatie

DM3 Ratecard - Laatste update: 14 oktober 2014. Performance. Bereik top 10

DM3 Ratecard - Laatste update: 14 oktober 2014. Performance. Bereik top 10 DM3 Ratecard - Laatste update: 14 oktober 2014 Deze ratecard bestaat uit zes blokken. Wij hanteren drie verschillende advertising pakketten; Thema, Performance en RTB. Deze pakketten maak je compleet met

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer Leergang

NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer is ontwikkeld voor marketeers die officiële erkenning willen voor online marketingkennis opgedaan in de praktijk of gedurende

Nadere informatie

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van het donateursvertrouwen. Het veldwerk is uitgevoerd

Nadere informatie

Entertainment & Media Outlook for the Netherlands

Entertainment & Media Outlook for the Netherlands www.pwc.com Entertainment & Media Outlook for the Netherlands 2010-2014 Trends in television advertising voor de periode 2010-2014 Arno Scheepers Introductie De Nederlandse Outlook biedt een forecast van

Nadere informatie

PayPal/ Text 100 Public Relations MKB Webwinkel Groei Onderzoek. 19.0115 4 september 2009. Trendbox B.V.

PayPal/ Text 100 Public Relations MKB Webwinkel Groei Onderzoek. 19.0115 4 september 2009. Trendbox B.V. PayPal/ Text 100 Public Relations MKB Webwinkel Groei Onderzoek 19.0115 4 september 2009 Trendbox B.V. Achtergrond, doelstelling, onderzoeksopzet en steekproefsamenstelling Achtergrond Doelstelling en

Nadere informatie

Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse. Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse. Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat is Search Engine Advertising?... 4

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken. In opdracht van

Nadere informatie

Affiliateblogger Masterclass

Affiliateblogger Masterclass Affiliateblogger Masterclass 02-06 - 2017 Onze visie op de toekomst van Affiliate Marketing By phone: By e-mail: Bas TradeTracker en de voordelen voor bloggers / Pinterest Content widget / product tour

Nadere informatie

SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel

SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel 3/10/2012 TRIO SMC SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel Pagina 1 van 9 Verantwoording 2012 Uniformboard te Vianen en 2012 Trio SMC te Almere. Copyright 2012 voor de cursusinhoud Trio SMC te Almere

Nadere informatie

Wat kan B2B leren van B2C

Wat kan B2B leren van B2C Wat kan B2B leren van B2C De 8 belangrijkste learnings over e-commerce en online marketing Dylan Mouthaan & Martijn Stomphorst 17-09-2015 Agenda Totale ontwrichting B2B commerce? Waarom online verkopen?

Nadere informatie

B2Business View. optimized by Google

B2Business View. optimized by Google B2Business View optimized by Google B2Business View is dé online tool om op een andere manier leads te genereren en waarmee je jouw merk optimaal kunt verbinden aan je resellers. B2Business View optimized

Nadere informatie

Oefenmateriaal Basiskennis Online Marketing

Oefenmateriaal Basiskennis Online Marketing Oefenmateriaal Basiskennis Online Marketing Vakgebied: Basis Basiskennis Online Marketing Welkom bij het oefenmateriaal van het NIMA Examen Basiskennis Online Marketing. it oefenmateriaal bestaat uit 20

Nadere informatie

Traffic4u Search Index Travel Q2 2009

Traffic4u Search Index Travel Q2 2009 Traffic4u Search Index Travel Q2 2009 Ten opzichte van het vorige kwartaal zien we in Q2 van 2009 een zeer lichte stijging van de gemiddelde CPC. Adverteerders blijven nog altijd inzetten op Search en

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken opdracht

Nadere informatie

Ontwikkelingen en visie vanuit retail. 23 november 2011 Wijnand Jongen Thuiswinkel.org

Ontwikkelingen en visie vanuit retail. 23 november 2011 Wijnand Jongen Thuiswinkel.org Ontwikkelingen en visie vanuit retail 23 november 2011 Wijnand Jongen Thuiswinkel.org Agenda Introductie Online cijfers Trends, stellingen en observaties Logo Macropolis Van Macropolis.. Historie

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Juli 2014 Net Promoter Score. In samenwerking met

Strategic Decisions Monitor Juli 2014 Net Promoter Score. In samenwerking met Strategic Decisions Monitor Juli 2014 Net Promoter Score In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar

Nadere informatie

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit van werkgevers en werknemers NV schade

Nadere informatie

Marktonderzoek bundels Consumentenonderzoek naar de afname van gebundelde telecomdiensten. voor OPTA

Marktonderzoek bundels Consumentenonderzoek naar de afname van gebundelde telecomdiensten. voor OPTA Marktonderzoek bundels Consumentenonderzoek naar de afname van gebundelde telecomdiensten t voor OPTA B12291, December 2010 Marktonderzoek bundels / pag. 1 Copyright 2010 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010 WIJZIGINGSBLAD A2 Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging BORG 2005 versie 2 / A2 Publicatiedatum :

Nadere informatie

Rapportage Kredietreclames op TV Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Rapportage Kredietreclames op TV Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Rapportage Kredietreclames op TV Onderzoek naar houding en gedrag consumenten voor InterBank september 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden

Nadere informatie

Vrouwen In maatschappelijke Besluitvorming (VIB 2010) Onderzoeksverantwoording. Sociaal en Cultureel Planbureau

Vrouwen In maatschappelijke Besluitvorming (VIB 2010) Onderzoeksverantwoording. Sociaal en Cultureel Planbureau Vrouwen In maatschappelijke Besluitvorming (VIB 2010) Onderzoeksverantwoording In opdracht van: Sociaal en Cultureel Planbureau Datum: 20 augustus 2010 Referentie: 14665.PW/SD/ND GfK Panel Services Benelux

Nadere informatie

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne E-BOOK 2017 1 Er zijn meerdere betaalde manieren om relevante bezoekers naar uw website te

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN?

INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN? INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN? 02 WAT IS INBOUND MARKETING? Gevonden worden door potentiële klanten vanuit de doelgroep, zonder deze te storen met traditionele marketing-instrumenten.

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2016

Nationale Social Media Onderzoek 2016 Nationale Social Media Onderzoek 2016 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Social en Direct Marketing

Social en Direct Marketing Social en Direct Marketing Wim van der Mark, Dialoogtrainers.nl Inhoud Direct marketing essentials tot 2002 DM 1.0 Direct marketing essentials i.c.m. search, web en e-mail DM 2.0 Direct marketing essentials

Nadere informatie

Digital Agencies 2015

Digital Agencies 2015 Websurvey onder 117 respondenten (werkzaam bij 108 Nederlandse digital agencies), waarvan 85% directie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van cloud- en hostingprovider True, in samenwerking met Emerce.

Nadere informatie

Over Online Adverteren

Over Online Adverteren Over Online Adverteren De fundering van online adverteren Online adverteren wordt gebouwd op de mix tussen doelgroep, het bereiken van deze doelgroep, de hoeveelheid traffic die door een website wordt

Nadere informatie

DE AUTOKOPER 2008-2013 Studie naar trends onder autokopers. AutoTrack.nl - Afdeling marketing E: marketing@autotrack.

DE AUTOKOPER 2008-2013 Studie naar trends onder autokopers. AutoTrack.nl - Afdeling marketing E: marketing@autotrack. DE AUTOKOPER 2008-2013 Studie naar trends onder autokopers AutoTrack.nl - Afdeling marketing E: marketing@autotrack.nl T: 020-5175175 Inhoud De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Discussie

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Mei 2016 Communicatie-integratie

Strategic Decisions Monitor Mei 2016 Communicatie-integratie Strategic Decisions Monitor Mei 2016 Communicatie-integratie In samenwerking met KIRC 2016 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze

Nadere informatie

De juiste klanten via search engine marketing. Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010

De juiste klanten via search engine marketing. Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010 De juiste klanten via search engine marketing Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010 Agenda 1 2 3 4 5 Introductie Wat is Zoekmachine Marketing Voor en nadelen van SEA en SEO Webshop/Leadgeneratie

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor. Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact

Strategic Decisions Monitor. Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact Strategic Decisions Monitor Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact KIRC 2013 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar worden

Nadere informatie

start om 19:00 uur 1

start om 19:00 uur 1 start om 19:00 uur 1 Certifications Google AdWords (Fundamentals, Display, Search) Google Analytics DoubleClick (DCM, DBM, DRM) 2 1. Voorstellen 2. Google Analytics 3. Analytics rapportages 4. Doelen instellen

Nadere informatie

Handleiding Zanox. Handleiding. Zanox 1 / 11

Handleiding Zanox. Handleiding. Zanox 1 / 11 Handleiding Zanox 1 / 11 Inhoudsopgave 1.0 Start... 3 2.0 Betalingen... 5 3.0 Datafeed downloaden... 6 3.1 Banners en Tekstlinks... 6 4.0 Deeplink aanmaken... 7 5.0 Aanmelden bij programma s... 8 6.0 Statistieken

Nadere informatie

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland!

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! MKB Monitor Onderzoek Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! Waarom Mkb onderzoek? Ondernemers echt kennen en weten wat er speelt. Weten wat hen drijft en waarvoor

Nadere informatie

Succesvolle multi channel distributie in toerisme en vrije tijd

Succesvolle multi channel distributie in toerisme en vrije tijd Succesvolle multi channel distributie in toerisme en vrije tijd Hedwig T.J.M. Wassing CEO 1 What's going on in (R)etailing?!, 9 april 2013, Nieuwegein De Reiswereld loopt voor in de Transitie Waarom? Geen

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Hoe maak je een affiliateprogramma succesvol?

Hoe maak je een affiliateprogramma succesvol? Hoe maak je een affiliateprogramma succesvol? 10 + 1 lessen voor een topcampagne! Door: Rick de Vlieger Steeds meer bedrijven ontdekken de kracht van affiliate marketing. Het affiliatenetwerk Daisycon

Nadere informatie

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013 Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013 1 Toelichting onderzoek 2012 Het landelijk bedrijfsvoering benchmark onderzoek is voor het 2 e jaar afgenomen, dit

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2017

Nationale Social Media Onderzoek 2017 Nationale Social Media Onderzoek 2017 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Newcom Research & Consultancy B.V. Auteurs: drs.

Nadere informatie

HÉT FULLSERVICE INTERNETBUREAU VAN NEDERLAND. PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Juni 2014 Webshop

HÉT FULLSERVICE INTERNETBUREAU VAN NEDERLAND. PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Juni 2014 Webshop HÉT FULLSERVICE INTERNETBUREAU VAN NEDERLAND PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Juni 2014 Webshop WAT IS INTERNET MARKETING? De definitie, praktische invulling en resultaat De Marketing van Producten

Nadere informatie

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING UW PARTNER IN B2B MARKETING INTELLIGENCE Inleiding Het vak van de B2B marketeer is uitdagend. Sinds de crisis zijn de budgetten structureel verlaagd.

Nadere informatie