Affiliate Marketing Monitor Rapportage onderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Affiliate Marketing Monitor 2011. Rapportage onderzoek"

Transcriptie

1 Affiliate Marketing Monitor 2011 Rapportage onderzoek

2 Affiliate Marketing Monitor 2011 Rapportage onderzoek in opdracht van IAB Nederland mei 2011

3 Copyright 2011 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blauw Research. Dit rapport is geleverd onder de leveringsvoorwaarden van de MOA. All rights are reserved. Nothing from this report may be copied, saved in an authorised data bank or be made public in any form, whether it be electronically, mechanically or through photocopies without prior consent from Blauw Research. This report has been created following MOA conditions. 2 Affiliate Marketing Monitor 2011

4 Voorwoord Voorwoord Voor u ligt het rapport van de tweede Affiliate Marketing Monitor die uitgevoerd is voor de Taskforce Affiliate Marketing van IAB Nederland. Wat is de marktomvang van affiliate marketing in Nederland, welke groei verwacht men en welk belang speelt CPL? Antwoord op deze en meer vragen vindt u terug in dit rapport. Het rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat in op de Affiliate markt. Hier worden de resultaten beschreven van het kwantitatieve onderzoek dat is uitgevoerd. Het tweede deel geeft een kwalitatieve beschrijving van de CPL markt op basis van vijf expert interviews. Wij wensen u veel leesplezier. Rotterdam, mei 2011 Project team Blauw: Ans Hoogendoorn, senior research manager Gaby Remmers, senior projectmanager Frank Sibbel, managing partner Projectteam IAB Bas Rogaar, voorzitter Taskforce Affiliate Marketing Robert Schippers, vice-voorzitter Taskforce Affiliate Marketing Remmert Oosterling, taskforce Affiliate Marketing Jorrik van Wonderen, research manager IAB Nederland Blauw Research IAB Weena 125 De Ruyterkade 6G 3013 CK Rotterdam 1013 AA Amsterdam Contactpersonen: Ans Hoogendoorn, Frank Sibbel, Bas Rogaar, Jorrik van Wonderen, 3

5 Leeswijzer Het onderzoek is in 2010 en 2011 uitgevoerd. Daarbij is teruggevraagd naar de geschatte marktomvang van 2009 en De jaartallen in de grafieken verwijzen naar het jaar waarover de gegevens gevraagd zijn. Sponsoren De Affiliate Markt Monitor is dit jaar wederom mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van enkele sponsoren. Hoofdsponsors en sponsors 4 Affiliate Marketing Monitor 2011

6 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Deel A: Affiliate Markt (CPS Based) 1 Samenvatting en conclusies I-Chart Conclusie Trends Marktomvang Definities Inschatting totale markt Profiel netwerken Klantrelatie netwerken Omzetverdeling branches Publisher modellen Toekomstverwachting Verwachting Vertrouwen Trends Mening affiliate Deel B: CPL Markt 1 Pure CPL Markt Definitie lead Inzet CPL Specialisme Omvang en toekomst CPL Trends Bijlage: Onderzoeksverantwoording

7 Affiliate Markt (CPS based) DEEL A 6 Affiliate Marketing Monitor 2011

8 Hoofdstuk 1: Samenvatting Hoofdstuk 1: Samenvatting De affiliate markt groeit met 23% van 97 miljoen naar 119 miljoen, binnen een markt waarin adverteerders maximaal 1,5 miljard omzetten via affiliate marketing. In 2010 was de affiliate markt goed voor 119 miljoen omzet Ten opzichte van 2009 is de totale affiliate markt met 23% gegroeid. Affiliate marketing is hiermee een groeiende markt die iets sterker stijgt dan de groei van de adverteerders omzet die behaald wordt middels affiliate marketing. In 2010 bedroeg deze adverteerders omzet maximaal 1,5 miljard ten opzichte van 1,3 miljard in 2009 (+15%). Travel en Retail zijn de belangrijkste branches. Naar verwachting zet de groei van de affiliate markt in de toekomst verder door Het merendeel van de affiliate netwerken verwacht voor komend jaar een stijging in de eigen omzet. De helft verwacht zelfs dat de eigen omzet met meer dan 20% zal toenemen. Wel is het sterke optimisme van vorig jaar iets getemperd. Sterke verandering affiliate markt Het merendeel van de affiliate netwerken onderschrijft dat de business op een aantal belangrijke punten zal veranderen. Dit heeft betrekking op een rechtvaardiger verdeling van de commissie over bijdragende partijen (last cookie counts), de bedreiging van grotere (internationale) netwerken, de invloed van social media, het mobiele kanaal en andere technologische ontwikkelingen, de sterkere concurrentie van Google en de verdere afname van exclusieve klantrelaties. De affiliate markt is de afgelopen jaren sterk gegroeid en geprofessionaliseerd. De verwachting is echter dat de explosieve groei zal afvlakken. Met oog op de verscherping van de wet op de privacy en het bel-me-niet register wordt het genereren van sales en leads via nieuwe kanalen voor de adverteerder steeds relevanter. Hier schuilt zowel een gevaar (beperking van mogelijkheden) als een kans (toename belang voor adverteerders) in voor affiliate marketing. De Taskforce Affiliate Marketing van het IAB is in 2010 gestart met een jaarlijks terugkerend onderzoek om de markt en ontwikkeling van affiliate marketing in Nederland in kaart te brengen. Daarnaast geeft deze monitor inzicht in de toekomstverwachtingen van affiliates, de aandelen van de verschillende branches en de verschillende publisher modellen binnen de totale affiliate marketing markt. Kortom, het doel van de monitor luidt: Inzicht krijgen in de marktomvang en verwachte ontwikkelingen en trends op het gebied van affiliate marketing in Nederland Blauw Research heeft 18 affiliate netwerken benaderd met het verzoek hun inzichten en cijfers over marktomvang te delen. Uiteindelijk zijn er 10 online vragenlijsten ingevuld door affiliate netwerken. Dit jaar is de pure CPL markt apart in kaart gebracht via 5 telefonische expert interviews. Hoofdboodschap Conclusies Insight Achtergrond 7

9 1.2 Conclusie De affiliate markt groeit met 23% van 97 miljoen naar 119 miljoen, binnen een markt waarin adverteerders 1,5 miljard omzetten dankzij affiliate marketing. 8 Affiliate Marketing Monitor 2011

10 Hoofdstuk 1: Samenvatting 1.3 Trends Het merendeel van de affiliate netwerken onderschrijft dat de business op vijf belangrijke punten zal veranderen. Er moet gezocht worden naar een rechtvaardiger verdeling van de commissie over alle bijdragende partijen. Het last cookie counts principe komt hiermee onder druk te staan. De grotere (vaak internationale) netwerken worden steeds sterker als een bedreiging gezien voor de kleinere (vaak lokale) spelers. Zowel social media en mobile als nieuwe technologische mogelijkheden veranderen de business fundamenteel. De technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat er meer traditionele affiliate activiteiten in huis gehaald worden. Google wordt steeds meer gezien als concurrent dan als partner. Exclusiviteit in klantrelaties wordt steeds minder gebruikelijk. 9

11 Marktomvang Affiliate Marketing Monitor 2011

12 Hoofdstuk 2: Marktomvang Definitie Affiliate Markt (zoals gehanteerd in kwantitatief onderzoek): Onder affiliate marketing wordt verstaan alle programma s waarbij als basis een vergoeding wordt betaald aan affiliates voor het genereren van verkopen, dus dat is alleen een CPS (Cost Per Sale) vergoeding. Ook combinaties van Cost Per Sale mogen hier worden meegerekend, zoals: CPS+CPL, CPS+CPC, CPS+CPL+CPC. Spelers in Affiliate Markt (NL) Adquick Affiliatepartners Affiliate4You Affilinet Assistme Cleafs Daisycon m4n NetAffiliation Testnet TradeDoubler TradeTracker Rushcommerce Webgains Zanox 11

13 2.1 Definities Uitleg aan respondenten: Onder affiliate marketing wordt verstaan alle programma s waarbij als basis een vergoeding wordt betaald aan affiliates voor het genereren van verkopen, dus dat is alleen een CPS (Cost Per Sale) vergoeding. Ook combinaties van Cost Per Sale mogen hier worden meegerekend, zoals: CPS+CPL, CPS+CPC, CPS+CPL+CPC Geschatte marktomvang Voor het bepalen van de affiliate marketing marktomvang is Blauw Research in gesprek gegaan met 10 affiliate netwerken. Aan de netwerken is gevraagd een aantal kerncijfers te delen om de markt in Nederland in kaart te brengen. De kerncijfers van 2010 die aan de betrokkenen gevraagd zijn: - Verwachting ten aanzien van de totale gefactureerde affiliate marketing omzet in Nederland door alle bedrijven; - Verwachting ten aanzien van de totale gefactureerde omzet voor CPL (perfomance based advertising) in Nederland door alle bedrijven; - Inschatting van de totale omzet die adverteerders/merchants behaald hebben door inzet van affiliate marketing; - De gefactureerde affiliate marketing omzet van het eigen bedrijf. De cijfers hebben betrekking op 2010 en zijn alle exclusief BTW uitgevraagd. Bij de inschatting van de bedragen voor de Nederlandse markt zijn de extremen buiten beschouwing gelaten. Binnen de markt is bekend dat niet alle partijen affiliate netwerken inzetten voor het uitvoeren van affiliate marketing en dit bijvoorbeeld in eigen beheer doen. Door ook naar de totale markt te vragen wordt dit ondervangen. Daarnaast zijn externe spelers nog los benaderd om de inschattingen te benchmarken. Afrekenmodellen: - CPS is op basis van gerealiseerde verkopen - CPL is op basis van gerealiseerde lead tot stand gekomen - CPC is op basis van een doorgestuurde bezoeker 12 Affiliate Marketing Monitor 2011

14 Hoofdstuk 2: Marktomvang 2.2 Inschatting totale markt De affiliate omzet stijgt met 23% van 97 miljoen naar 119 miljoen. Definitie: Verwachting totale gefactureerde affiliate marketing omzet in miljoenen euro s exclusief BTW voor alle bedrijven in Nederland. AM omzet 2009: 97 miljoen 2010: 119 miljoen Gerelateerde omzet AM: 2009: 1,3 miljard 2010: 1,5 miljard Let op: deze cijfers zijn gebaseerd op een inschatting van de deelnemende affiliate netwerken. 13

15 2.3 Profiel netwerken CPS en CPL vormen grootste deel van omzet van de affiliate netwerken. Omzetverdeling Activiteit en diensten (naast CPS) Als de gefactureerde omzet verdeeld wordt naar de diverse afrekenmodellen, dan wordt gemiddeld de helft verdiend via CPS en een derde via CPS in combinatie met CPL. Naast Affiliate Marketing (CPS) houden de netwerken zich vooral bezig met perfomance based marketing (CPL/CPC). marketing en display advertising worden minder vaak genoemd. De ervaring met affiliate marketing groeit: de helft van de affiliate netwerken houdt zich er al meer dan zes jaar mee bezig. De variëteit in bedrijfsgrootte qua personeel is groot, er zijn zowel heel kleine als heel grote netwerken (niet in grafiek). Ook het aantal werknemers dat binnen een bedrijf fulltime bezig is met affiliate marketing actief is, groeit ten opzichte van vorig jaar (niet in grafiek). Aantal jaren actief met affiliate marketing Het verschil in omvang is ook terug te zien in aantal actieve affiliates binnen het netwerk: deze varieert van 25 tot (niet in grafiek). Onder actief wordt hierbij verstaan: affiliates die in 2010 een commissie van 50 of meer genereerden. 14 Affiliate Marketing Monitor 2011

16 Hoofdstuk 2: Marktomvang 2.4 Klantrelatie netwerken Exclusiviteit in klantrelaties wordt minder gebruikelijk. In 2010 is voor het merendeel van de affiliate netwerken het aantal exclusieve klantrelaties kleiner dan 20%. Klantrelatie (2010) klantrelatie (2009) De affiliate netwerken hebben nauwelijks een exclusieve klantrelatie. Het merendeel heeft met minder dan 20% van hun klanten een dusdanige relatie. Dit is een verschuiving ten opzichte van vorig jaar. In 2009 gaven affiliate netwerken aan meer exclusieve klantrelaties te onderhouden. Ook wanneer alleen de bedrijven worden vergeleken die beide jaren hebben deelgenomen aan het onderzoek, is er een afname in het percentage exclusieve klantrelaties te constateren. Slechts één van deze affiliate netwerken gaf zowel in 2010 als in 2009 aan met 20-40% van het netwerk een exclusieve klantrelatie te onderhouden. De overige netwerken geven in 2010 aan met minder dan 20% exclusieve klantrelaties te onderhouden. Voor sommige netwerken is dit een flinke daling ten opzichte van

17 2.5 Omzetverdeling branches Travel en retail/shopping blijven de grootste branches waarvoor omzet gegenereerd wordt via affiliate marketing. Omzetverdeling naar branches (2010) omzetverdeling naar branches (2009) Travel blijft met een aandeel van 25% in de omzet de belangrijkste branche waar het geld verdiend wordt, al lijkt deze wat te zijn afgenomen ten opzichte van vorig jaar (toen 31%) ten gunste van de branche overig (toen 6%). Affiliate marketing wordt meer toegepast in andere (kleinere) branches, het aandeel overig stijgt van 6% naar 15% 16 Affiliate Marketing Monitor 2011

18 Hoofdstuk 2: Marktomvang 2.6 Publisher modellen Netwerken geven aan via winacties/enquêtes (leadgeneration) en de meeste omzet te genereren. De marge van de netwerken blijft stabiel. Omzetverdeling naar publisher modellen tariefopbouw 17

19 Nieuw dit jaar is inzicht in de verdeling naar publisher modellen. De grafiek op pagina 17 toont de gemiddelde procentuele verdeling. Toelichting in vragenlijst: Text ads: content websites, overzicht-pagina s. Metasearch: vergelijkingssites, markt-plaatsen, ticketzoekers, etc. Gemiddeld wordt een kwart van de omzet van de affiliate netwerken gecreëerd door alles dat winacties/enquêtes monetized is (lead- generation). Via wordt een kwart van de omzet gegenereerd. Via social media wordt net zoals vorig jaar al tijdens de expert interviews genoemd werd nauwelijks omzet gegenereerd: tweederde van de affiliate netwerken geeft aan dat zij hier niets aan verdienen en voor een derde is dit 5% of minder. In 2009 ging bijna driekwart van de omzet naar de affiliate commissies en bedroeg de rest netwerk marge. In 2010 was dit nog steeds zo. 18 Affiliate Marketing Monitor 2011

20 Toekomstverwachting Affiliate Marketing Monitor 2011

21 Hoofdstuk 3: Toekomstverwachting 3.1 Verwachting 2011 Het optimisme van vorig jaar tempert fors, maar nog steeds verwacht het merendeel een flinke omzetgroei. Omzetverwachting 2011 Omzetverwachting 2010 Vorig jaar verwachtte men zowel voor de eigen organisatie als voor de Nederlandse markt dat de omzet zich aanzienlijk zou ontwikkelen: bijna iedereen dacht dat de omzet van de eigen organisatie met meer dan 20% zou toenemen. Nu verwacht het merendeel nog steeds te groeien, al is dat minder extreem: de helft denkt dat de eigen omzet met meer dan 20% zal toenemen. Daarnaast verwacht een deel dat er zelfs een omzetdaling is ten opzichte van dit jaar. Ook op het niveau van de totale markt in Nederland is de groeiverwachting wat afgezwakt, al blijft ook hier de verwachting positief. Bovendien lijkt het erop dat de verwachting ten aanzien van de eigen organisatie nu meer overeenkomt met de verwachting op de Nederlandse markt. Op langere termijn (2015) verwacht men dat de explosieve groei zal afvlakken: het merendeel denkt dat er dan een gemiddelde jaarlijkse groei tussen de 10% en 20% zal zijn. Een enkeling voorziet dan nog een groei tussen de 20% en 30% en een enkeling verwacht in 2015 juist een marktdaling tussen de 10% en 20% (niet in grafiek). 21

22 3.2 Vertrouwen Online thuiswinkelmarkt groeit gestaag door in Nederland Hoewel het optimisme in de omzetgroei van de affiliate markt is getemperd, blijft het vertrouwen van de consument in online kopen groeiende. De verwachting is dat steeds meer consumenten frequenter en makkelijker online aankopen doen. De belangrijkste oorzaken voor de verwachte groei zijn de ontwikkeling van multichanneling, toenemend consumentenvertrouwen, verbetering van de beleving van online shoppen door technologische ontwikkelingen, meer specialisatie, betere zoekmogelijkheden en consumer ratings en reviews. De bevindingen van de Thuiswinkel Markt Monitor ondersteunen dit. In 2011 bedraagt de online Thuiswinkel Markt naar verwachting 9 miljard. Bron: Thuiswinkel Markt Monitor , Blauw Research & Thuiswinkel.org 22 Affiliate Marketing Monitor 2011

23

24 trends Affiliate Marketing Monitor 2011

25 Hoofdstuk 4: Trends 4.1 Mening affiliate Het merendeel van de affiliate netwerken onderschrijft dat de business op een aantal belangrijke punten zal veranderen. Stellingen t.a.v. affiliate marketing Een rechtvaardiger verdeling van de commissie over alle bijdragende partijen heen onderschrijft 80% van de affiliate netwerken. Circa tweederde van de affiliate netwerken is van mening dat de business zal veranderen door zowel social media, mobile als nieuwe technologische mogelijkheden. Google is eerder concurrent dan partner al helpt Google ook bij uitvoering eigen activiteiten. De meeste affiliate netwerken onderschrijven de stelling dat de grotere (internationale) spelers sterker worden ten koste van de kleinere (lokale) netwerken. Het merendeel van de affiliate netwerken vindt niet dat adverteerders de juiste verdeling van de conversie attributie moeten uitwerken. 25

26 CPL Markt DEEL B 26 Affiliate Marketing Monitor 2011

27 Hoofdstuk 1: Pure CPL Markt Hoofdstuk 1: Pure CPL Markt Definitie CPL Markt (zoals in kwalitatieve interviews genoemd): Onder de CPL markt wordt verstaan alle programma s waarbij het puur gaat om genereren van leads voor de adverteerder. Een lead is een online conversie waarbij de consument aangeeft interesse te hebben en daarom zijn gegevens deelt, maar waarbij geen transactie of een verplichting komt kijken. Spelers in CPL markt (NL) Adquick Affiliatepartners Clansman E2Ma Lectric Netdirect Testnet Planet 49 Yieldivision 27

28 1.1 Definitie lead CPL In dit hoofdstuk staan de belangrijkste conclusies van de 5 expert interviews. Een lead is een online conversie waarbij de consument aangeeft interesse te hebben en daarom zijn gegevens deelt, maar waarbij geen transactie of verplichting bij komt kijken. Een lead levert een adverteerder een bestand van geïnteresseerde consumenten op. Een lead is geen afgeronde sales transactie. De wijze van conversie is variabel Een lead kan aangeleverd worden via landingspagina, direct posting, single of double opt-in, afhankelijk van de wens van de adverteerder. Tonen van interesse is breed begrip Tonen van interesse kan variëren van enkel het aanleveren van tot een compleet ingevuld aanvraagformulier. 28 Affiliate Marketing Monitor 2011

29 Hoofdstuk 1: Pure CPL Markt 1.2 Inzet CPL CPL is een manier om aan performance based marketing te doen. CPL is voor veel adverteerders die niet direct geschikt zijn voor CPS, een manier om aan performance based marketing te doen: - Middels CPL bouwt een adverteerder een klanten database op met (potentiële) klanten, die de adverteerder direct kan benaderen met gerichte sales acties of nieuwsbrieven. CPL is in principe voor alle typen adverteerders en producten en diensten geschikt. - CPL leent zich het best voor producten en diensten waarbij de transactie offline plaatsvindt, bijvoorbeeld hypotheken, auto s en specifieke reisjes. Dit zijn veelal producten/diensten waarbij advies en afstemming met een verkoper nodig is. - Maar het kan ook gaan om producten waaraan de consument (nog) niet gewend is om deze online te kopen. - CPL daarnaast interessant voor adverteerders met producten die impulsief gekocht worden. Hiermee wordt een klanten database opgebouwd. De geïnterviewden vonden het lastig om key players in de markt te noemen. Eén adverteerder is meerdere keren genoemd, namelijk Groupon. The sky is the limit wat betreft de mogelijke geschikte adverteerders Alles kan een lead zijn. Een auto koop je niet via internet maar een proefrit bijvoorbeeld wel. Ook voor Wehkamp is CPL interessant. Zij kunnen dan gericht nieuwsbrieven sturen. 29

30 1.3 Specialisme Je moet de adverteerder echt opvoeden, zowel hoe hij de klant moet bereiken maar ook hoe hij een lead moet opvolgen. Een lead is veel complexer. Er moet nog veel gebeuren voordat je een sale hebt. De traffic van de website maakt of het een geschikte publisher is voor een specifieke CPL campagne. CPL is fraudegevoeliger; je krijgt makkelijker nep-leads. CPL: een vak apart CPL is een specialisme - CPL vergt veel meer afstemming en samenwerking tussen de publisher-netwerk-adverteerder. Deze samenwerking is intensiever vergeleken met een CPS campagne. Er is afstemming over: - type product - aangeboden propositie - eventuele incentive - gewenste doelgroep - passende publishers die de juiste doelgroep trekken - benodigde informatie en wijze van vastleggen en controleren - CPL vereist meer kwaliteitscontroles gedurende het proces om de kwaliteit van de lead te borgen. - CPL vereist meer maatwerk bij het opzetten van een CPL campagne tussen adverteerder en publisher. - CPL vereist aandacht vanuit het netwerk voor de geplande vervolgacties door de adverteerder. Dit belang is groter dan bij CPS. Grote affiliatenetwerken zijn over het algemeen niet zo sterk op het gebied van CPL - De kracht van de netwerken is tracking & tracing. En niet de specifiek inhoudelijke kennis en kunde op het gebied van CPL. Opvoeden van de adverteerders Frustratie kan zijn dat de adverteerders leads te lang laten liggen of niet goed opvolgen. Op het moment dat een database door een call centre nagebeld wordt en dit gebeurt pas na 2 weken, dan kan een goede lead inmiddels interesse hebben verloren. Discussie ontstaat dan over de waarde van de lead, terwijl de issue bij de opvolging ligt. De geïnterviewden spreken dan ook over het opvoeden van de adverteerder als het gaat om het zorg dragen voor een goede opvolging. 30 Affiliate Marketing Monitor 2011

31 Hoofdstuk 1: Pure CPL Markt 1.4 Omvang en toekomst CPL De inschatting is dat binnen CPS 20% tot 30% van de omzet gegenereerd wordt door CPL. Waardebepaling lead is: saleswaarde conversiewaarde lead naar sale. De conversieratio lead naar sale wordt bepaald door: - aantrekkelijkheid propositie: de juiste call to action - kwaliteit (oprechte interesse) van de lead - het benodigd aantal gegevens (het aantal gewenste ingevulde velden) - opvolging door de adverteerder - terugverdientijd - ruimte in tijd en budget voor tussentijdse optimalisatie van de inspanningen Omvang CPL markt binnen CPS De algemene inschatting is dat van de totale AM omzet ongeveer 20% tot 30% gegenereerd wordt vanuit CPL. Het gemiddelde CPL deel in de totale eigen omzet, is voor vier van de vijf geïnterviewde meer dan 70% van hun totale omzet. Verwachtingen toekomst CPL Veel adverteerders hebben een voorkeur voor CPS. Maar CPS kan niet altijd, waardoor CPL noodzakelijk is. Adverteerders kiezen - als men ook CPS kan toepassen - vaak voor een hybride model. De verwachting is dat de totale markt toeneemt, zowel CPL als CPS. Maar, CPS zal sterker groeien dan CPL. Formule lead waarde: Sales waarde = Lead waarde Conversie waarde De vaardigheid van de adverteerder om goede opvolging te geven is van groot belang bij de waardebepaling van een lead. Volgens de PAN mag CPL nooit meer dan 30% van de totale AM omzet zijn. Je krijgt vaak achteraf discussie over de waarde van een lead. Een lead is makkelijker dan een sale. Maar de waarde van een sale is hoger dan van een lead. 31

32 1.5 Trends Kwaliteit van leads en afstemming met adverteerder en consument worden steeds belangrijker. Dit zal impact hebben op de slecht presterende netwerken. De eisen die gesteld worden aan een lead zullen toenemen. Met andere woorden: de kwaliteit van een lead wordt nog belangrijker. De afstemming met de consument wordt steeds belangrijker. Consumenten worden kritischer als het gaat om het afgeven van gegevens. Om de kwaliteit van een lead te borgen, zal double opt-in meer ingezet worden. De afstemming met de adverteerder zal toenemen. Een netwerk zal een adverteerder meer en meer advies geven over de juiste opvolging van een CPL campagne. Consequentie van bovenstaande verwachtingen is dat het kaf van het koren gescheiden zal worden. De slecht presterende netwerken zullen het niet redden. 32 Affiliate Marketing Monitor 2011

33 Webads_mobile_A5_liggend_v.1:Opmaak :03 Pagina 1 MOBIEL NETWERK Display APP-V ERTISING SPONSORING CONSULTANCY Cross digitaal Advertorials Mobile Advertising Maak kennis met de uitgebreide advertentiemogelijkheden binnen ons netwerk. T

34 Bijlage: Onderzoeksverantwoording 34 Affiliate Marketing Monitor 2011

35 Bijlage: Onderzoeksverantwoording Veldwerk kwantitatief Voor het online onderzoek zijn 18 affiliate netwerken uitgenodigd. Contactgegevens zijn door de IAB Taskforce aangeleverd. Alle netwerken zijn eerst per mail door de Taskforce op de hoogte gesteld van het onderzoek. De vragenlijsten zijn ingevuld tussen 7 en 22 april Omdat de respons aanvankelijk tegenviel, zijn de meeste netwerken persoonlijk door Blauw gebeld en nogmaals per mail benaderd. Uiteindelijk hebben 10 netwerken hun medewerking verleend aan het online onderzoek. Dit is een respons van 56%; de betreffende partijen vertegenwoordigen samen het grootste deel van de markt. Ten opzichte van vorig jaar hebben 2 netwerken nu niet meegedaan en 3 netwerken nu wel, maar vorig jaar niet. Vragenlijst De vragenlijst is grotendeels identiek aan vorig jaar. Wel is een aantal extra vragen toegevoegd, vooral met betrekking tot de inschatting van de CPL omzet en verdeling naar verdienmodellen. Tevens is via een aantal stellingen de mening vastgelegd met betrekking tot affiliate. Berekeningen Bij de berekeningen van de marktomvang zijn extremen buiten beschouwing gelaten. Bovendien is waar mogelijk een inschatting gemaakt van de antwoorden die 2 netwerken gegeven zouden kunnen hebben die vorig jaar wel mee deden en nu niet. Veldwerk kwalitatief IAB heeft een lijst met namen aangeleverd waarmee een gesprek ingepland kon worden. In totaal zijn 5 telefonische interviews van ongeveer 30 minuten gevoerd met experts op het gebied van CPL. Het veldwerk heeft plaatsgevonden op donderdag 21 en dinsdag 26 april Van alle gesprekken zijn geluidsopnamen gemaakt. De respondenten hebben geen financiële vergoeding ontvangen. Echter, de onderzoeksresultaten zullen aan alle deelnemers ter beschikking worden gesteld als blijk van dank voor hun deelname aan het onderzoek. Gesprekspuntenlijst kwalitatief De gesprekspuntenlijst is door Blauw in overleg met IAB opgesteld en goedgekeurd door de IAB Taskforce Affiliate Marketing. 35

36 interactive advertising bureau

Thuiswinkel Markt Monitor

Thuiswinkel Markt Monitor Thuiswinkel Markt Monitor Online verkopen januari t/m juni 2012 In opdracht van: In samenwerking met Gesponsord door: Thuiswinkel Mark Monitor 2012-1 B13936 / september 2012 Pag. 1 Copyright 2012 Blauw

Nadere informatie

Thuiswinkel Markt Monitor 2012

Thuiswinkel Markt Monitor 2012 Thuiswinkel Markt Monitor 2012 Online verkopen t/m december 2012 In opdracht van: In samenwerking met Gesponsord door: Thuiswinkel Markt Monitor 2012 B15069 / april 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research

Nadere informatie

Zoekmachinemarketing

Zoekmachinemarketing TM Marktonderzoek Zoekmachinemarketing in de thuiswinkelbranche 2010 TM Copyright Traffic Builders 2001-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Over de thuiswinkelbranche 3 1.2. Zoekmachinemarketing in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 3. Hoe gaat de marketeer 2011 in? 5 3.1. De marketeer is behoedzaam 5 4.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Alles draait om Google

Alles draait om Google Marktonderzoek Zoekmachinemarketing Nederland 2007 Alles draait om Google Auteur: Eduard Blacquière Studie: Small Business & Retail Management, Hogeschool Rotterdam Studentnummer: 0760269 Illustratie:

Nadere informatie

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN VOORWOORD Marco Derksen VOORWOORD Vanaf het moment dat ik begon aan mijn eerste online community heb ik me ook bezig gehouden met

Nadere informatie

Conversie-attributie: de blue ocean voor marketeers

Conversie-attributie: de blue ocean voor marketeers Conversie-attributie: de blue ocean voor marketeers Mei 2014 Fase 1 Aangemeerd Inhoudsopgave Inleiding Conversie-attributie: de blue ocean voor marketeers 1 Fase 1: Aangemeerd. Je voelt aan je water dat

Nadere informatie

Marketingadvies Boorsma Marketing tomorrow becoming a consultant. Lionel Teeuw Tim Damstra Astin van Weezel Errens Koen Zwaan

Marketingadvies Boorsma Marketing tomorrow becoming a consultant. Lionel Teeuw Tim Damstra Astin van Weezel Errens Koen Zwaan Marketingadvies Boorsma Marketing tomorrow becoming a consultant. Lionel Teeuw Tim Damstra Astin van Weezel Errens Koen Zwaan Marketing Tomorrow Hogeschool van Amsterdam 20 november 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

TNS NIPO. B2B marketing barometer 2012

TNS NIPO. B2B marketing barometer 2012 B2B 2012 TNS NIPO B2B marketing barometer 2012 Business-to-Businessmarkten (B2B-markten) zijn een vitaal onderdeel van de economie. Toch ontberen B2B-marketeers veelal inzicht in de marketingtrends op

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Evenementen onderzoek 2012

Evenementen onderzoek 2012 Evenementen onderzoek 2012 Recente markt- en marketingontwikkelingen voor professionele aanbieders op de markt voor zakelijke en personeelsevenementen NIDAP Oktober 2012 Introductie Introductie Voor u

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

Lost Boys approach. standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen

Lost Boys approach. standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen Lost Boys approach standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen Dit verslag is het resultaat van een intern onderzoek naar de aanpak van Lost Boys. Het onderzoek is in

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Opzetten van een Webwinkel. De weg naar ultieme online aankoopervaring. Alex van Ginneken

Opzetten van een Webwinkel. De weg naar ultieme online aankoopervaring. Alex van Ginneken Opzetten van een Webwinkel De weg naar ultieme online aankoopervaring Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten van

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst Sectorplan Boekhandel Op weg naar een vitale toekomst Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktanalyse... 4 3. Arbeidsmarktanalyse... 9 4. Doelen en maatregelen... 15 5. Uitwerking van de maatregelen...

Nadere informatie

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken Internet Marketing Word online marktleider in uw branche Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet Marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail Marketing, Opzetten van succesvolle

Nadere informatie

Informatiemanagersurvey 2012-2013

Informatiemanagersurvey 2012-2013 Application Services the way we see it Informatiemanagersurvey 2012-2013 Onderzoek naar Business Information Management (BIM) binnen Nederlandse organisaties ü ü Auteurs: Niels Roest, Michail Theuns en

Nadere informatie

Dossier. zoekmachinemarketing

Dossier. zoekmachinemarketing Dossier zoekmachinemarketing Voorwoord Branchevereniging IAB Nederland verbindt, inspireert en ontwikkelt de interactieve branche. Momenteel hebben 179 exploitanten, advertentienetwerken, internetbureaus,

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

Team 8 Jeroen Wijdenes Menno Kayser Yiri Huijzen Jim Perk. Hogeschool van Amsterdam Commerciële economie Semester 7-2010. E-commerce.

Team 8 Jeroen Wijdenes Menno Kayser Yiri Huijzen Jim Perk. Hogeschool van Amsterdam Commerciële economie Semester 7-2010. E-commerce. Team 8 Jeroen Wijdenes Menno Kayser Yiri Huijzen Jim Perk Hogeschool van Amsterdam Commerciële economie Semester 7-2010 E-commerce 30 maart, 2010 Doel van de site Inhoud Inleiding... 3 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

Mogelijk gemaakt door: MailPlus, Measuremail, Tripolis Solutions, Webpower en Yourzine

Mogelijk gemaakt door: MailPlus, Measuremail, Tripolis Solutions, Webpower en Yourzine Mogelijk gemaakt door: MailPlus, Measuremail, Tripolis Solutions, Webpower en Yourzine Voorwoord De eerste Nationale E-mail Benchmark Het eerste Nationale E-mail Benchmark rapport verschijnt in een periode

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie