Begroting 2014 College van Bestuur December 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begroting 2014 College van Bestuur December 2013"

Transcriptie

1 Begroting 2014 College van Bestuur December 2013

2 Colofon Samenstelling Corporate Staff Afdeling Planning en Control Drukwerk: Prismaprint Tilburg University December 2013 Aan de in dit document opgenomen gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

3 Inhoudsopgave 1. Begrotingsbeleid Inleiding Hoofdlijnen concernbegroting Toelichting op verschillende onderdelen Risico s Begrotingsoverzichten Geconsolideerde exploitatierekening Eigen vermogen Voorzieningen Bestuursagenda Voortgang prestatieafspraak 3.1 Overzicht targets prestatieafspraak versus realisatie 15

4

5 Begrotingsbeleid Inleiding De begroting 2014 van Tilburg University omvat de bestuursagenda en de financiële voornemens voor komend jaar. De begroting vormt het financiële kader voor de activiteiten van de instelling. De voorbereiding ervan is in het afgelopen voorjaar begonnen met de vaststelling van de financiële meerjarenraming en verdeling van de rijksbijdrage en de collegegelden in het TMP In de eerste twee paragrafen van hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de hoofdlijnen van de begroting 2014, gevolgd door een toelichting op enkele onderdelen. In paragraaf 1.3 wordt ingegaan op een aantal risico s. Paragraaf 1.4 bevat een aantal financiële begrotingsoverzichten conform de OCW-richtlijn voor het jaarverslag. In hoofdstuk 2 wordt de bestuursagenda toegelicht. In oktober 2012 heeft TiU een prestatieafspraak getekend met OCW. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de actuele stand van zaken voor de verplichte indicatoren onderwijskwaliteit en studiesucces waarvoor targets zijn afgesproken. 1.1 Hoofdlijnen concernbegroting De begroting 2014 sluit met een bescheiden positief exploitatieresultaat. De volgende tabel geeft een overzicht op hoofdlijnen: Begroting Marap Begroting Begroting Begroting Begroting (bedragen x 1.000) Baten: - Rijksbijdrage Collegegelden Baten in opdracht van derden Overige baten Financiële baten Totaal baten Lasten: - Personele lasten Overige lasten Totaal lasten Exploitatieresultaat De meerjarenbegroting laat oplopende overschotten zien. Daarmee ligt er financieel een goede basis voor de uitvoering van het nieuwe Strategisch Plan waarvan de bestuurlijke besluitvorming parallel aan deze begroting wordt afgerond. Daarmee is voldaan aan de eis van een minimaal sluitende begroting en komt er een einde aan de exploitatieverliezen sinds 2010: 5

6 Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie (bedragen x 1.000) Exploitatieresultaat De begroting 2014 is taakstellend. Dit houdt in dat de faculteiten en diensten niet onder de begrote exploitatieresultaten mogen uitkomen. Voor afwijkingen naar boven geldt een bandbreedte. Er is sprake van een verhoogd kostenbewustzijn. Bij de faculteiten en diensten worden met ingang van 2012 bezuinigingsprogramma s doorgevoerd die tot 2016 zullen leiden tot structurele besparingen die oplopen tot in totaal m 15 op jaarbasis. Dit betreft vooral de personele lasten van ondersteunend en beheerspersoneel en de kosten van huisvesting en inkoop. De uitvoering van deze bezuinigingsprogramma s ligt op schema. Bij de verbonden partijen zijn ingrijpende maatregelen getroffen om verliezen als gevolg van de ongunstige marktomstandigheden te voorkomen. De verliesgevende stichtingen IVA en IVO zijn of worden op afzienbare termijn beëindigd. TiasNimbas BV heeft de omzetdaling tot staan gebracht en herstructureringen doorgevoerd waardoor de verliezen van de afgelopen jaren zijn omgebogen en vanaf 2014 weer winst gemaakt wordt. Door de positieve ontwikkeling van het exploitatieresultaat in combinatie met de solide balanspositie blijft TiU financieel gezond. De solvabiliteit is groter dan 0,5 en dit is vergelijkbaar met het gemiddelde van de Nederlandse universiteiten. De liquiditeit en de kapitalisatiefactor blijven boven de gemiddelden van de Nederlandse universiteiten maar beide factoren zijn de afgelopen jaren wel gedaald. De verbetering van de meerjarige exploitatieresultaten biedt ruimte om in te kunnen spelen op strategische kansen en het hoofd te kunnen bieden aan bedreigingen. Om de doelstellingen uit het Strategisch Plan te kunnen realiseren is financiële ruimte gecreëerd binnen het universitaire allocatiemodel voor de rijksbijdrage en de collegegelden. In totaal is in het TMP en in de meerjarenbegroting een geoormerkt bedrag van m 16 opgenomen voor het realiseren van de kernpunten van het nieuwe Strategisch Plan. Hiervan is in het overgangsjaar 2014 m 2 bestemd voor een aantal TiU-brede projecten. In de meerjarenbegroting is een voorgenomen verdeling van een totaalbedrag van m 12,4 over de faculteiten opgenomen. Daarnaast wordt van de middelen voor het Strategisch Plan vanaf 2014 m 400 per jaar gereserveerd voor een vierde en vijfde Center of Excellence. Voor een aantal TiU-brede projecten is in 2014 een bedrag van m 2 beschikbaar. Dit is bedoeld voor de (door)start van strategische activiteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie. Deze activiteiten zullen daarna bij de faculteiten of anderszins worden ondergebracht. Bij nieuwe projecten moet gedacht worden aan een Taskforce Social Innovation en activiteiten ter vergroting van het marktaandeel studenteninstroom. Voorbeelden van doorstartprojecten zijn de overbrugging van Outreaching/Honors Academy en activiteiten in het kader van Brainport. In februari 2014 zal het CvB een voorstel op hoofdlijnen ter besteding van deze m 2 ter instemming voorleggen aan de UR. De definitieve toewijzing van deze geoormerkte middelen zal pas plaatsvinden na instemming van de UR. 6

7 Het CvB zal in het bilateraal voorjaarsoverleg in 2014 afspraken maken met de faculteiten over de besteding van de overige strategische middelen ad m 12,4. Deze afspraken zullen daarna ter instemming worden voorgelegd aan de UR. De definitieve verdeling en toewijzing van deze geoormerkte middelen aan de faculteiten vindt plaats na instemming van de UR. Ten aanzien van de toewijzing van de middelen voor de laatste twee Centers of Excellence (CoE) worden dezelfde criteria gehanteerd als voor de eerste drie CoE s die uit het FBI zijn bekostigd. Dit betekent dat een CvB-besluit om een CoE-aanvraag op basis van een extern advies te honoreren vooraf voor advies aan de Universiteitsraad zal worden voorgelegd. Per Center of Excellence is in totaal m 1 beschikbaar voor de periode Naast de middelen voor de kernpunten strategisch plan wordt vanuit het Fonds Beleidsinitiatieven vanaf 2014 drie jaar lang geoormerkt k 471 per jaar aan de faculteiten toegewezen voor WP voor onderwijs. Op basis van het Strategisch Plan zal niet alleen worden geïnvesteerd in huisvesting maar er zal ook op worden bezuinigd. Daarnaast wordt verwacht dat door een slagvaardiger organisatie van de ondersteunende dienstverlening behalve een kwaliteitsverbetering op termijn ook efficiencywinst mogelijk is. 1.2 Toelichting op de verschillende onderdelen Rijksbijdrage De rijksbijdrage 2014 is aanzienlijk hoger dan in Voor een deel heeft dit eenmalige oorzaken: een dip in de bekostiging van HBO-ers in 2013 gevolgd door een piek in de diplomabekostiging van langstudeerders in De lagere prestatiebekostiging als gevolg van een lager marktaandeel proefschriften en minder bekostigde bachelorinschrijvingen wordt in 2014 gecompenseerd door een groeiend macro middelenkader. OCW heeft aangekondigd dat de prijscompensatie 2013 vanaf 2014 structureel zal worden uitgekeerd. Voor TiU gaat het in 2014 naar schatting om een bedrag van m 1,1. Het onderwijs is bij de bezuinigingen in de Miljoenennota relatief ontzien. In het aanvullende Najaarsakkoord is opgenomen dat er extra middelen voor onderwijs beschikbaar zullen komen. De behandeling van de OCW-begroting in de Tweede Kamer heeft geleid tot een wijziging in de temporisering en omvang van het Najaarsakkoord. Dit heeft tot gevolg dat in 2014 geen extra middelen voor het WO beschikbaar worden gesteld. Op basis van informatie van OCW en een eerste inschatting van de VSNU gaan wij er voorlopig vanuit dat de rijksbijdrage lumpsum in 2015 met m 1 zal worden verhoogd en structureel met m 0,5. Daar staat tegenover dat volgens het Najaarsakkoord de prijscompensatie 2014 structureel niet meer zal worden uitgekeerd. Collegegelden Door de teruglopende studentenaantallen zullen de opbrengsten uit wettelijke collegegelden vanaf 2013 afnemen. Daarbij komt dat voor premasterprogramma s tot 30 ECTS met ingang van het studiejaar lagere vergoedingen gelden. Daartegenover staat dat de faculteiten de komende jaren hogere opbrengsten uit instellingscollegegelden verwachten. Baten uit werk in opdracht van derden, overige baten en financiële baten De baten uit werk in opdracht van derden (waaronder NWO en EU) zijn over het algemeen voorzichtig begroot. Hetzelfde geldt voor de overige baten in verband met bedrijfsmatige 7

8 activiteiten zoals verhuur, repro en drukwerk, detachering, sportkaartverkoop, subsidies en bijdragen studentenactiviteiten, etc. Door de aanhoudend lage rentestand is het lastig om het rendement op uit obligaties vrijkomende liquide middelen op niveau te houden. Om die reden zijn de financiële baten verlaagd ten opzichte van de TMP-raming Om een sluitende begroting voor 2014 te bereiken is het noodzakelijk om de aan de faculteiten en diensten toegewezen budgetten uit de rentebaten te verlagen. De beheerseenheden krijgen taakstellend de opdracht de lasten dienovereenkomstig te verlagen c.q. de tweede en derde geldstroombaten te verhogen. Personele en overige lasten De loonkosten in de begroting 2014 zijn voor het personeel in loondienst gebaseerd op de CAO NU 2013 en de huidige premies sociale lasten etc. met een opslag van 1%. In 2014 zal het personeelsbestand verder afnemen. Hetzelfde geldt voor de personele lasten. Deze daling zal zich na 2014 verder voortzetten. De overige lasten zijn gebaseerd op prijsniveau Risico s Marktaandeel Het TiU-marktaandeel van de VWO-instroom in de bacheloropleidingen daalt al enkele jaren. Uit voorlopige cijfers voor het studiejaar blijkt dat nu ook sprake is van een absolute daling. Op korte termijn ontstaan hierdoor lagere collegegeldopbrengsten en vanaf 2015 lagere rijksbijdragen. Om het tij te keren is in het Strategisch Plan een target voor het marktaandeel opgenomen. Leenstelsel Verwacht wordt dat de invoering van een leenstelsel de studentenaantallen in het WO ongunstig beïnvloedt. Daar staat tegenover dat de financiële opbrengst uit de lagere studiefinanciering zal terugvloeien naar het HO maar dit gaat niet gelijk op met de derving van collegegeldopbrengsten. Referentieraming studentenaantallen Het macro middelenkader voor de rijksbijdrage universiteiten is gebaseerd op een meerjarige referentieraming voor de studentenaantallen in het WO. OCW actualiseert de raming ieder jaar waarna het verschil tussen de raming en de realisatie in het lopende jaar met Financiën wordt afgerekend en het macrokader voor de onderwijsbekostiging universiteiten wordt bijgesteld. Dit kan in het lopende jaar mee- of tegenvallers opleveren. Reorganisaties Er zijn twee reorganisaties waarvan de voorbereidingen in een vergevorderd stadium zijn maar waarvan de kosten en opbrengsten nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt zijn. Dit betreft de voorgenomen reorganisatie bij LIS en bij TSB (Cross Culturele Psychologie). CAO De mogelijke gevolgen van de onderhandelingen over de CAO NU 2014 zijn nog niet bekend. In de personele kosten is een opslag van 1% ingerekend voor de mogelijke stijging van de personele lasten ten opzichte van Dit is inclusief werkgeversaandeel premies sociale lasten etc. 8

9 Interdepartementaal Beleidsonderzoek Op dit moment is een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) wetenschapsbeleid gaande waarin gekeken wordt naar effectieve systemen voor de aansturing van onderzoek en de bijbehorende financieringsmodellen. Het kabinet zal hierop vermoedelijk voor de zomer reageren in de vorm van een brede visie op het wetenschapsbestel. Hierdoor kan de huidige onderzoeksbekostiging van de universiteiten via de grotendeels historisch bepaalde vaste voet onderzoek (voorziening onderzoek in percentages) na 2014 vanuit OCW, Financiën, de politiek en andere belanghebbenden onder druk komen te staan. 1.4 Begrotingsoverzichten De volgende overzichten bevatten informatie over de exploitatie en de ontwikkeling van de reserves en de voorzieningen. Deze informatie zal te zijner tijd worden opgenomen in de jaarrekening ter vergelijking met de realisatie. 9

10 1.4.1 Geconsolideerde exploitatierekening (bedragen x 1.000) Begroting 2014 Geconsolideerd Baten Rijksbijdrage OCW Wettelijke collegegelden Instellingscollegegelden Baten werk i.o.v. derden Overige baten Totaal van de baten Lasten Personele lasten Overige lasten Totaal van de lasten Saldo baten en lasten 474 Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten -338 Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 136 Buitengewone bedrijfsvoering Buitengewone baten 0 Buitengewone lasten 0 Resultaat uit buitengewone bedrijfsvoering 0 Aandeel derden -/- 0 Exploitatiesaldo

11 1.4.2 Eigen Vermogen (bedragen x 1.000) Saldo Expl.res. Expl.res. Prognose Jaarrekening Prognose Begroting Saldo Eigen vermogen TiU (incl. Tias & UvT-Holding) Eigen vermogen IVO Eigen vermogen UFT Subtotaal Aandeel derden Totaal groepsvermogen Voorzieningen (bedragen x 1.000) Onttrekkingen/ Prognose Saldo Dotaties vrijval Saldo ) Wachtgeld Overige Totaal voorzieningen ) Beginsaldo op basis van jaarrekening 2012 en prognose

12 2. BESTUURSAGENDA 2014 Met de vaststelling van een Strategisch Plan worden de hoofdonderwerpen van het instellingsbeleid voor vier jaar vastgelegd en wordt de richting aangegeven waarin deze worden uitgewerkt. In de jaarlijkse Bestuursagenda wordt het strategisch plan uitgewerkt voor het actuele begrotingsjaar. In 2013 zijn de voorbereidingen gestart voor het Strategisch Plan Bij het opstellen van de Bestuursagenda 2014 was de besluitvorming met betrekking tot het nieuwe plan nog niet afgerond: 2014 is in dat verband een overgangsjaar. De voorliggende Bestuursagenda is daarom opgesteld langs twee lijnen, te weten activiteiten gebaseerd op beleidsinitiatieven uit de vorige planperiode en activiteiten gebaseerd op de hoofdlijnen uit het concept Strategisch Plan Vanaf 2015 zal de Bestuursagenda zich nadrukkelijk richten op de Kritieke Prestatie-indicatoren (KPI s) zoals voorzien in het Strategisch Plan Voor de uitvoering van het vorige strategisch plan was het zogenaamde Fonds Beleidsinitiatieven (FBI) beschikbaar, waarbij faculteiten financieringsaanvragen konden indienen voor innovatieve projecten. Voor de uitvoering van het Strategisch Plan is gekozen voor een andere aanpak. De beschikbare middelen (totaal M 16 over de planperiode) zijn in de meerjarenbegroting voorwaardelijk toegewezen aan de faculteiten en Bestuursposten met het oormerk Kernpunten Strategisch Plan. Met betrekking tot de bestedingscriteria van deze middelen zullen in het voorjaar van 2014 nadere prestatieafspraken worden gemaakt. De definitieve toewijzing vindt plaats na instemming van de UR. 1. Onderzoek Strategische keuze In ons onderzoek gaan we ons nog meer richten op onze sterke punten, zoals het hoogwaardige disciplinaire onderzoek en de multidisciplinaire benadering van maatschappelijke vraagstukken in het kader van de agenda van Social Innovation. Activiteiten 2014 selectie van een tweetal nieuwe Centres of Excellence; vaststellen van een wervingsstrategie gericht op verbetering van kwaliteit van subsidieaanvragen en verhoging van inkomsten uit tweede geldstroom (met name Europa); faciliteren en stimuleren van de vergroting van het aantal promoties per hoogleraar en de verbetering van het promotierendement. 2. Onderwijs Strategische keuze Ook in ons onderwijs gaan we gerichter te werk. We kiezen voor één herkenbaar onderwijsconcept en een bredere maatschappelijke vorming van onze studenten. Activiteiten 2014 vernieuwen van (inter)nationale wervingsstrategieën en intensivering van communicatie met (beïnvloeders van) studiekiezers gericht op groei van het marktaandeel naar minimaal 5% in 2016; ontwikkelen van een logisch opleidingsportfolio ter ondersteuning van de groeistrategie; opstarten van minimaal drie interfacultaire pilots op het gebied van innovatieve leer- en werkvormen gericht op verbetering van de onderwijskwaliteit; haalbaarheidsonderzoek en besluitvorming omtrent oprichting van een University College; planvorming gericht op het behalen van het kenmerk internationalisering bij accreditaties; invoeren van een gezamenlijke aanpak voor cursusevaluaties gericht op verbetering van het kwaliteitszorgsysteem; 12

13 3. Valorisatie Strategische keuze In lijn met onze kerntaak valorisatie willen we onze interactie met onze omgeving, alumni en andere stakeholders intensiveren. We streven daarbij naar een ondernemende, naar buiten tredende en samenwerkende universiteit die zich onderscheidt met Social Innovation. Activiteiten 2014 ontwikkelen en profileren van de Tilburgse methode van Social Innovation aan de hand van het activiteitenplan van de Taskforce Social Innovation; ontwikkelen van tenminste één majeur project met (boven-)regionale partijen in het kader van Social Innovation; planvorming gericht op tot stand brengen van strategische allianties met universiteiten op mondiaal en regionaal niveau (Technische Universiteit Eindhoven); intensivering van alumnibeleid gericht op de studentenloopbaan en fondsenwerving; 4. Organisatieontwikkeling Strategische keuze Om toekomstbestendig te blijven, moeten we ook als werkgever duidelijke keuzes maken. We kiezen voor een slagvaardigere en slankere universiteit. Doel is een eenvoudige, flexibelere en transparantere organisatie, waar medewerkers zich één voelen en de krachten bundelen. Activiteiten 2014 herontwerp van de ondersteuningsorganisatie gericht op ketengewijze bundeling van activiteiten, denk aan HR, Finance, ICT, internationalisering, alumni en (delen van) onderwijsondersteuning; afstemmen van de governance op het nieuwe organisatieontwerp; beleidsontwikkeling gericht op flexibilisering van arbeid en het bevorderen van interne en externe mobiliteit; planontwikkeling gericht op het in beeld brengen en ontwikkelen van talentvolle medewerkers en leidinggevenden. 5. Bedrijfsvoering Activiteiten 2014 Onderstaande activiteiten zijn veelal gebaseerd op beleidsinitiatieven uit de vorige planperiode. Duurzaam ondernemen In 2013 is een programma gestart gericht op beleidsvorming rond duurzaam ondernemen. Hierbij is gekozen voor de internationale ISO-richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als hulpmiddel bij de implementatie van een integraal beleid. In 2014 worden in dit verband de volgende stappen gezet: een analyse (nulmeting) van bestaande activiteiten die als MVO geclassificeerd kunnen worden; beleidsontwikkeling gericht op prioritering van MVO-thema s en integratie van MVO in de gehele organisatie. Human Resources aanbesteding van e-hrm pakket gericht op efficiënter maken van administratieve HRprocessen; integraal invoeren van R&O-gesprekken en daaraan gekoppelde beoordelingen; beleidsontwikkeling op het gebied van prestatiebeloning via twee pilots gericht op het onderzoeken van de koppeling tussen beoordeling en beloning. 13

14 Finance ontwikkeling van een dashboard voor monitoring van de ministeriele prestatieafspraken. Huisvesting implementatie van het ruimteverdeelmodel; implementatie van de strategische vastgoedvisie. ICT-voorzieningen tot stand brengen van duurzaam budgetteringsmodel voor informatiedragers; implementatie van een nieuw netwerkontwerp gericht op faciliteren van bring your own device ; besluitvorming over het zelf doen of uitbesteden van basis kantoorautomatiseringsdiensten. Communicatie implementatie van een themagerichte aanpak voor wetenschapscommunicatie; professionalisering van relatiebeheer via implementatie van een nieuw CRM-systeem. 14

15 3.1 Targets Prestatieafspraak versus realisatie Uit de volgende tabel blijkt dat TiU goed op weg is om de targets van de Prestatieafspraak te halen: target < target STUDIESUCCES Uitval TiU STUDENTENOORDEEL NSE Target (cohort 14/15) 22% Realisatie TiU Target (cohort 14/15) 80,5% % tevreden of zeer tevreden Realisatie 2012/13 80,1% Switch 2011/12 24,7% 2011/12 79,9% 2010/11 21,7% 2010/11 82,3% 2009/10 24,9% Target (cohort 14/15) 11% Target (ultimo 2015) 30% Realisatie 31-jul-13 20,7% BKO 2011/12 9,5% 1-feb-13 12,0% 2010/11 11,7% 24-mei-12 3,9% 2009/10 12,3% Bachelorrendement herinschrijvers C+1 CONTACTUREN (420) Target (cohort 11/12) 70% Target (2015/2016) 100% Realisatie Realisatie 2013/ % 2008/09 69,5% Realisatie 2012/ % 2007/08 60,4% 2006/07 58,7% Hoewel het uitvalpercentage in studiejaar (24,7%) boven de target is uitgekomen, blijkt uit recente BSA-cijfers (andere definitie) voor studiejaar dat de BSA-uitval is gedaald naar 22% (26% in ). Op grond daarvan wordt verwacht dat de uitval volgens de definitie van de Prestatieafspraak in studiejaar ook is verbeterd. De switch van eerstejaars bachelorstudenten is in studiejaar onder de target uitgekomen. Ook het bachelorrendement ontwikkelt zich positief. Cohort is met 69,5% dicht in de buurt van de target uitgekomen. Het studentenoordeel volgens de Nationale Studenten Enquête schommelt de afgelopen jaren rond de target van 80,5%. Het percentage docenten en UD s met een Basis Kwalificatie Onderwijs is in een jaar tijd flink toegenomen. De verwachting is dat TiU de target van 30% eind 2015 zal halen. In studiejaar voldoet 62% van de bacheloropleidingen aan de target van 420 contacturen. TST, TLS en TSH zullen met ingang van het volgende studiejaar het resterende deel van hun opleidingen op het aantal afgesproken contacturen brengen. 15

Hoofdstuk 3 Onderzoek: kiezen voor hoogwaardig disciplinair onderzoek en de agenda van Social Innovation

Hoofdstuk 3 Onderzoek: kiezen voor hoogwaardig disciplinair onderzoek en de agenda van Social Innovation Hoofdstuk 3 Onderzoek: kiezen voor hoogwaardig disciplinair onderzoek en de agenda van Social Innovation 1 Tweede geldstroom Verhoging inkomsten uit tweede geldstroom Strategie - Vaststellen universitaire

Nadere informatie

fr, Vere : Geachte mevrouw Bussemaker,

fr, Vere : Geachte mevrouw Bussemaker, t 0 4 fr, Vere : Hogeschoe1if Prinsessegracht 21 Postbus 123 2501 CC Den Haag t (070)31221 21 f(070)31221 00 Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus 16375

Nadere informatie

Advies Universiteit van Tilburg

Advies Universiteit van Tilburg Advies Universiteit van Tilburg De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Tilburg (hierna UvT) dat het College van Bestuur met zijn brieven van

Nadere informatie

ISO Trainingsdag. Adviseren over de begroting door Evelien van Roemburg

ISO Trainingsdag. Adviseren over de begroting door Evelien van Roemburg Adviseren over de begroting door Evelien van Roemburg Adviseren over de begroting Programma Introductie Begrotingen: wat, hoe en wanneer? Rechten Begrotingen lezen Oefening 1 Strategisch adviseren Oefening

Nadere informatie

Concept-begroting 2015

Concept-begroting 2015 Concept-begroting 2015 College van Bestuur December 2014 Colofon Samenstelling Corporate Staff Planning and Control December 2014 Aan de in dit document opgenomen gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs Utrecht, maart 2016 INHOUD 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Wettelijk

Nadere informatie

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ]

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ] [ 6 ] Kerncijfers Onderwijs Studenten 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Instroom propedeuse bachelor 3.857 4.153 4.541 5.222 4.937 Deelnemers excellentie 7,2% 6,3% 6,0% 7,9% 10,4% Contacturen

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Begroting 2015 College van Bestuur December 2014

Begroting 2015 College van Bestuur December 2014 Begroting 2015 College van Bestuur December 2014 Colofon Samenstelling Corporate Staff Planning and Control December 2014 Aan de in dit document opgenomen gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de OPEN UNIVERSITEIT Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 30720 Onderzoeksnummer : 284528 Datum onderzoek : januari-maart 2016 Datum vaststelling : 3 mei 2016

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

het verschil korte versie

het verschil korte versie het verschil maken Strategisch plan 2014-2017 korte versie Maria José Recalde Vela Studente en president van AWAKE COLOFON Tilburg University Postbus 90153 5000 LE Tilburg Telefoonnummer: 013-466 9111

Nadere informatie

Toetsingskader Raad van Toezicht Zuyd

Toetsingskader Raad van Toezicht Zuyd Toetsingskader Raad van Toezicht Zuyd Vastgesteld door de Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool op 18 december 2014 Uitgangspunten van het toetsingskader De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering

Nadere informatie

Onderwerp: Conceptbegroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding BV.

Onderwerp: Conceptbegroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding BV. VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 14 juni 2011 Datum B&W besluit 26 april 2011 Portefeuillehouder B. Manders Behandelend ambtenaar C. van Hoorn Onderwerp:

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016

Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016 Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016 1. Inleiding De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van: de prestatieafspraak zoals vastgelegd in de beschikking van 3

Nadere informatie

Universiteiten investeren ook al in 2015 als gevolg van het studievoorschot

Universiteiten investeren ook al in 2015 als gevolg van het studievoorschot en investeren ook al in als gevolg van het studievoorschot 1 juli en investeren extra eigen middelen in onderwijskwaliteit in. Bij elkaar opgeteld gaat het om ruim 80 mln. Dit is conform de toezegging

Nadere informatie

Opdracht. Programma Herstructurering Ondersteunende Organisatie TiU

Opdracht. Programma Herstructurering Ondersteunende Organisatie TiU Opdracht Programma Herstructurering Ondersteunende Organisatie TiU 1. Achtergrond programma Strategische ambitie In het Strategisch Plan 2014-2017 worden de ambities voor de komende jaren verwoord. Deze

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Begroting 2013 College van Bestuur December 2012

Begroting 2013 College van Bestuur December 2012 Begroting 2013 College van Bestuur December 2012 Colofon Samenstelling Corporate Staff Afdeling Planning en Control Drukwerk: Prismaprint Tilburg University December 2012 Inhoudsopgave Lijst met afkortingen

Nadere informatie

Toekomstbeeld. College van Bestuur maart 2013

Toekomstbeeld. College van Bestuur maart 2013 Toekomstbeeld College van Bestuur maart 2013 Toekomstbeeld College van Bestuur maart 2013 Kiezen voor kwaliteit Elke vier jaar maakt Tilburg University een strategisch plan met daarin de hoofdlijnen van

Nadere informatie

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Subsidieregeling tweede graden hbo en wo Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van... (datum), nr. HO&S/2010/228578, houdende subsidiëring van tweede bachelor- en mastergraden

Nadere informatie

B&W Vergadering. Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt Zaaknummer Gemeenteraad

B&W Vergadering. Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt Zaaknummer Gemeenteraad 2.1.6 Begroting Westrom 2018 en Jaarrekening Westrom 2016 1 Dossier 1637 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt 2.1.6 Omschrijving Begroting

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Brief van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Brief van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld

Nadere informatie

Eindadvies Tilburg University 24 oktober 2016

Eindadvies Tilburg University 24 oktober 2016 Eindadvies Tilburg University 24 oktober 2016 1. Inleiding De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van: de prestatieafspraak zoals vastgelegd in de beschikking van 3 november 2012, de

Nadere informatie

namens Onze Minister van Landbouw, Nat uur en Voedselkwaliteit;

namens Onze Minister van Landbouw, Nat uur en Voedselkwaliteit; CONCEPT Besluit van tot wijziging van het Bekostigingsbesluit WHW in verband met wijzigingen in de bekostiging van universiteiten per 2006 Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl

Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl Pagina 1/5 Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl Aan: TU Delft, College van Bestuur Van: Betreft: Prestatieafspraken TU Delft Datum: 2 januari 2011

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Kwaliteitskaart onderwijs Felipe Salve

Kwaliteitskaart onderwijs Felipe Salve Kwaliteitskaart onderwijs Felipe Salve Collega s aan het woord Aanleiding Deelprojecten Conclusies inventarisatie Verbeteracties Kwaliteitskaart Kwaliteitsproces Aanleiding Instellingsaccreditatie Onvrede

Nadere informatie

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bezuinigingsvoorstel fase IVa In het kader van de bezuinigingen is met de raad afgesproken dat om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 omkeerbare

Nadere informatie

Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten Hogeschool Utrecht

Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten Hogeschool Utrecht Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten Hogeschool Utrecht Utrecht, 24 augustus 2009 In dit convenant worden de principeafspraken van het convenant Meer studiesucces voor allochtone studenten

Nadere informatie

Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018

Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 1 VALKENBURG AAN DE GEUL Begroting 2015 en meerjarenraming 20162018 Een analyse 11 november 2014 2 D66 heeft in de vergadering van de raadscommissie EFTR (29 oktober 2014) aangegeven tevreden te zijn over

Nadere informatie

Begroting Het Baken Almere Begroting Pagina 1 van 5

Begroting Het Baken Almere Begroting Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 De begroting 2014 sluit met een voordelig saldo van 40.000. In de begroting 2014 is een taakstelling van circa 1,2 miljoen opgenomen waarvan een bedrag van circa 0,9 miljoen concreet ingevuld

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer 15.074 FCA /15.30202 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : Michel de Bekker Onderwerp : Instemmingsrecht op hoofdlijnen begroting Status

Nadere informatie

Herziene begroting Promen 2012

Herziene begroting Promen 2012 Herziene begroting Promen 2012 Inleiding Door gewijzigde inzichten in de bedrijfsvoering van Promen in 2012 is de opstelling van een herziene begroting opportuun. Doordat binnen Promen een herstructurering

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Financiële planning 2015 2020

Financiële planning 2015 2020 Financiële planning Inleiding De meerjarenbegroting (2021) is in geactualiseerd. Tevens is de naam gewijzigd in Financiële planning. Bij het opstellen van de Financiële planning zijn de volgende uitgangspunten

Nadere informatie

Totaal Baten 13.093 13.860 13.048 767

Totaal Baten 13.093 13.860 13.048 767 KNGF 2015 2014 2013 Verschil Begroting 2015 Begroting Begroting Exploitatie 2015-2014 Baten Contributie A 7.459 7.979 7.940 520 Externe financiering B 39 26 39 Congressen en Events C 300 605 200 305 Registergelden

Nadere informatie

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie BIJLAGE 3 Achtergrondinformatie Diplomarendement Daling diplomarendement voltijd hbo-bacheloropleidingen De trend die de Inspectie van het Onderwijs de afgelopen jaren signaleerde in het hbo zet door:

Nadere informatie

Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten De Haagse Hogeschool

Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten De Haagse Hogeschool Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten De Haagse Hogeschool Utrecht, 24 augustus 2009 In dit convenant worden de principeafspraken van het convenant Meer studiesucces voor allochtone studenten

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6861 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2010 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 4 november 2011 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

inzake vaststelling van de uitgangspunten voor de programmabegroting 2017 van de Metropoolregio Eindhoven

inzake vaststelling van de uitgangspunten voor de programmabegroting 2017 van de Metropoolregio Eindhoven Voorstel inzake vaststelling van de uitgangspunten voor de programmabegroting 2017 van de Metropoolregio Eindhoven Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 16 december 2015 AGENDAPUNT 7 Aan het Algemeen Bestuur,

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Bijlage A1. Definities en bronnen bij indicatoren prestatieafspraken

Bijlage A1. Definities en bronnen bij indicatoren prestatieafspraken HAN Jaarverslag 2013 Bijlage A / Prestatieafspraken: Overzicht resultaten/prestatieindicatoren Bijlage A1. Definities en bronnen bij indicatoren prestatieafspraken Uitval Het aandeel van het totaal aantal

Nadere informatie

BEST-programma Strategische beleidskeuze

BEST-programma Strategische beleidskeuze BEST-programma Strategische beleidskeuze College van Bestuur, 26 januari 2015 1. Eerdere trajecten In de afgelopen jaren heeft de universiteit diverse trajecten opgestart om de ondersteunende dienstverlening

Nadere informatie

Bijlage 3 Denkrichtingen

Bijlage 3 Denkrichtingen Bijlage 3 Denkrichtingen a) Aansluiting tussen onderwijsdeel en onderzoekdeel Probleem en doel Door groeiende studentenaantallen is scheefgroei ontstaan tussen het onderwijsdeel en onderzoekdeel wat de

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2009 2012 Universiteit Leiden, december 2008 2 van 122

Meerjarenbegroting 2009 2012 Universiteit Leiden, december 2008 2 van 122 2009-2012 Meerjarenbegroting 2009 2012 Universiteit Leiden, december 2008 2 van 122 INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD...5 2 SAMENVATTING BEGROTINGSBEELD 2009-2012...7 3 LEESWIJZER...9 4 OVERZICHT BELEIDSMATIGE

Nadere informatie

(Smgevingsd/msŕ ļţ. Zienswijzen Bergen op Zoom B Midden-en West-Brabant ^ Nr. Zienswijze Beantwoording

(Smgevingsd/msŕ ļţ. Zienswijzen Bergen op Zoom B Midden-en West-Brabant ^ Nr. Zienswijze Beantwoording Gemeente X ñ Bergen op Zoom B15-016138 (Smgevingsd/msŕ ļţ Midden-en West-Brabant ^ Zienswijzen Bergen op Zoom Nr. Zienswijze Beantwoording 1. In de zienswijze m.b.t. begroting 2015 van de OMWB is opgemerkt

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Stadsbank. Oost Nederland. Voorstel. Te besluiten: Toelichting:

Stadsbank. Oost Nederland. Voorstel. Te besluiten: Toelichting: Stadsbank Oost Nederland Voorstel Aan: Van: Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Datum: 17 november 2016 Betreft: Primaire begroting 2017 Te besluiten: 1. Kennis te nemen van de Primaire begroting 2017.

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

drs. Jaap Bergman RA vestigingsdirecteur Hartelijk welkom Onderwijs in zwaar weer

drs. Jaap Bergman RA vestigingsdirecteur Hartelijk welkom Onderwijs in zwaar weer drs. Jaap Bergman RA vestigingsdirecteur Hartelijk welkom Onderwijs in zwaar weer Al in 2009 voortekenen daling kapitalisatiefactor 0,5 0,48 0,46 0,44 PO VO 0,42 0,4 0,38 2006 2007 2008 2009 Kapitalisatiefactor

Nadere informatie

Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten Hogeschool van Amsterdam

Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten Hogeschool van Amsterdam Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten Hogeschool van Amsterdam Utrecht, 24 augustus 2009 In dit convenant worden de principeafspraken van het convenant Meer studiesucces voor allochtone

Nadere informatie

Voorstel Algemeen Bestuur

Voorstel Algemeen Bestuur Voorstel Algemeen Bestuur Zaakkenmerk: Documentkenmerk: 1449074 1449090 Algemeen Bestuur: 23 juni 2015 Afdelingshoofd: J. Hulzebos Behandeld door: dhr. G. Olthof/mw. M. Brasjen E-mail: Marianne.Brasjen@ommen-hardenberg.nl

Nadere informatie

Aanleiding Wij willen u informeren over ons besluit over de hulp bij het huishouden vanwege de maatschappelijke invloed die daarvan uitgaat.

Aanleiding Wij willen u informeren over ons besluit over de hulp bij het huishouden vanwege de maatschappelijke invloed die daarvan uitgaat. M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 19 november 2013 maatregelen versobering hulp bij het huishouden Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: taakstelling Wmo

Nadere informatie

het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor voortgezet onderwijs Winkler Prins

het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor voortgezet onderwijs Winkler Prins Nummer: 2013R0014 Afdeling: Samenleving GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari 2013 Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor

Nadere informatie

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader 1 Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool 2 INLEIDING 3 De Raad van Toezicht van De Haagse Hogeschool formuleert in dit de inhoudelijke uitgangspunten van zijn toezicht en de manier waarop hij daaraan invulling

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF Notitie Ter besluitvorming Agendapunt 3 b aan Algemene Vergadering NOC*NSF van Bestuur NOC*NSF betreft Begroting 2017 datum 21 november 2016 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014 BASISSCHOLEN < EEN N H E L D E R MEE l\werf ONTWERPBEGROTING 2015 september 2014 Toelichting bij ontwerpbegroting 2015 toelichting bij ontwerpbegroting 2Ü15 - pagina 2 1 - Inleiding. De ontwerpbegroting

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

7 januari Beste Collega s en studenten,

7 januari Beste Collega s en studenten, 7 januari 2014 Beste Collega s en studenten, Voor ons ligt 2014, een heel nieuw jaar om te besteden aan onderzoek en onderwijs aan ontwikkeling van kennis en aan delen van kennis met elkaar en met de ons

Nadere informatie

Financieel overzicht Eerste halfjaar 2016

Financieel overzicht Eerste halfjaar 2016 Financieel overzicht Eerste halfjaar 2016 Update financiële stand van zaken: halfjaarcijfers 2016 en meerjarenprognose Inleiding De halfjaarrapportage 2016 (zie bijlage) geeft aanleiding de financiële

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 22 november Agendapunt : 12. : concept begroting 2012 Ability. B&W besluit d.d.

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 22 november Agendapunt : 12. : concept begroting 2012 Ability. B&W besluit d.d. Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 22 november 2011 Agendapunt : 12 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. K.P. Berghuis : concept begroting 2012 Ability B&W besluit d.d. : 1 november 2011 Inleiding Op

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015 Vastgesteld door het bestuur op 14 april 2016 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Nadere informatie

Datum 23 december 2016 Antwoord op schriftelijke vragen over rapport Algemene Rekenkamer over vastgoed universiteiten

Datum 23 december 2016 Antwoord op schriftelijke vragen over rapport Algemene Rekenkamer over vastgoed universiteiten >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG.. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2016

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2016 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2016 Vastgesteld door het bestuur op 23 maart 2017 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015.

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015. SOPOH Begroting 2015 Bijgestelde van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer Begroting 2015 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Begroting SOPOH 2012

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z Datum Agendapunt Documentnummer R10S005/z160036313 Onderwerp Programmabegroting 2017-2020 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Realisatie van vastgestelde programma s en taken op basis van een sluitend

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013 Toezicht op Financiën Wim Touw 17 april 2013 Agenda OMGEVING FINANCIEEL MANAGEMENT SOFT CONTROLS DE ROL VAN DE ACCOUNTANT SPECIFIEKE VRAGEN 1 OMGEVING 2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Programma 9. Bestuur

Programma 9. Bestuur Programma 9 Aandeel programma 9 in totale begroting 17% Overige programma's 83% 55 Programma 9 Beleidsvelden Binnen het programma bestuur werken we met de volgende beleidsvelden: 1. sorganen 2. sondersteuning

Nadere informatie

Inleiding. Centrale rol van de minister van Financiën

Inleiding. Centrale rol van de minister van Financiën Inleiding Een klein jaar voor Prinsjesdag worden op het ministerie van Financiën de voorbereidingen voor de volgende rijksbegroting en Miljoenennota gestart. De minister van Financiën heeft een centrale

Nadere informatie

Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities. 19 februari 2015

Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities. 19 februari 2015 Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities 19 februari 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Basisgegevens hbo-bacheloropleidingen 4 2.1 Voltijd hbo-ba 4 2.2 Deeltijd en duaal hbo-ba 5 3 Basisgegevens

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Begroting 2012-2015 Richtlijnen en invulinstructie

Begroting 2012-2015 Richtlijnen en invulinstructie Begroting 2012-2015 Directie Finance - Financial Planning & Control Pagina 1 van 5 Tijdschema begroting 2012 & meerjarenbegroting Bespreking CvB Bespreking GR Inleveren verwachte opbrengsten interne verrekeningen

Nadere informatie