Infrabranche in kaart Onderzoeksverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infrabranche in kaart Onderzoeksverslag"

Transcriptie

1 Infrabranche in kaart Onderzoeksverslag O N D E R Z O E K D O O R J. A. L. E n g el Turbulente huidige situatie Onderzoek naar ontwikkelingen en trends in de infrabranche Kostprijsleiderschap versus totale ontzorging De invloed van (on)gestructureerde informatie

2 Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart Enkele citaten uit het onderzoek Het missen van sterk geautomatiseerde processen zal in de toekomst als disqualifier gelden voor mijn opdrachtgevers. Mijn klant keert terug naar haar Core-Business en stoot hiermee werkzaamheden af naar de markt. De markt vraagt om totaal ontzorging, van ontwerp tot realisatie. Het is vechten binnen de keten om uit de positie van capaciteitsleverancier te blijven. De markt vraagt om het gebruikersgemak dat men van thuis gewend is (consumerization of IT). Standaardiseren komt de communicatie binnen de sector ten goede. De overheid streeft naar uniformiteit binnen de Infrabranche. Any time, any place, any device. Flexibiliteit, gebruikersgemak en functionaliteit zijn de saleutelwoorden. 2 Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart

3 Acto Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting 2. De huidige situatie Top 8 marktontwikkelingen Gehanteerde systemen De invloed van ongestructureerde gegevens op uw primaire proces 3. De gewenste situatie 4. Marktbehoefte 5. Masterplan 6. Onze filosofie Bijlagen auteur J.A.L. Engel (Joost) account manager T (033) F (033) M (06) E Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart 3

4 Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart Acto Verantwoording Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door:... en door vele anonieme respondenten! 4 Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart

5 Managementsamenvatting Begin 2011 heeft u meegedaan aan het onderzoek naar de infrabranche. Tezamen hebben wij de ontwikkelingen & trends, de marktbehoefte en de toepassing van verschillende systemen binnen de infra branche in kaart gebracht. Een inventarisatie van ontwikkelingen & trends op de infrabranche levert op: Druk op marges Klant vraagt totale ontzorging Nieuwe contractvormen Groeiende informatiebehoefte Transparantie Best of breed Consumerization of IT Focus op rendementsbepalende pro ces sen. De inventarisatie van welke systemen u gebruikt ter ondersteuning van uw processen heeft de onderstaande verdeling tussen gestructureerde en ongestructureerde gegevens opgeleverd (62% / 38%). Het werken met ongestructureerde gegevens brengt diverse risico s en inefficiënties met zich mee. Een overzicht hiervan is opgenomen in deze rapportage. Het simpelweg implementeren van software is nooit de oplossing en daar is uw branche geen uitzondering in. Echt profijt gaat u ervaren op het moment dat u alle beschikbare informatie binnen uw processen gestructureerd weet vast te leggen. Dit heeft echter niets met techniek te maken, maar des te meer met hoe uw werknemers gewend zijn om te werken. De ontwikkelingen binnen de infrabranche zijn geen op zichzelf staande ontwikkelingen, maar houden nauw verband met elkaar. Afhankelijk van uw positionering (kostprijs-leiderschap of totaalontzorger) hebben ontwikkelingen verschillende verhoudingen tot elkaar. Of en hoe u inspeelt op de ontwikkelingen, is afhankelijk van uw bedrijfsvisie en koers. Wanneer uw werknemers hun informatie per proces centraal vastleggen (gestructureerd), heeft u de juiste basis om procesautomatiseringen te gaan implementeren. In deze rapportage komen de verschillende beschikbare tools niet aan bod. Uw ERPpartner kan u voorlichten welke tools u welke voordelen kunnen bieden. De mate waarin u invloed ondervindt van de marktontwikkelingen, bepalen grotendeels uw behoeftes. Onafhankelijk hieraan is de behoefte naar een uniforme wijze van werken en de behoefte naar gestructureerde gegevens op basis waarop u kunt sturen. Een inventarisatie van de algemene marktbehoefte op de infrabranche levert op: Risicomanagement Informatieontsluiting Meerjarenonderhoudsplanning Document-managementsystemen Mobiele toepassingen Uniformiteit. Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart 5

6 Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart Acto De Huidige Situatie Huidige / gewenste situatie - Versie 1c Markt Markt Portfolio Producten Diensten Portfolio Producten Diensten Tools Functionaliteit Beheer Uniformiteit Huidige situatie Organisatie Kennis/kunde/ ervaring Rollen Capaciteit Tools Functionaliteit Beheer Uniformiteit Gewenste situatie Organisatie Kennis/kunde/ ervaring Rollen Capaciteit Procesgang Centraal Diepgang Kwaliteit Procesgang Centraal Diepgang Kwaliteit De huidige en gewenste situatie zijn inmiddels veel gehoorde termen. De analyse geeft de gap weer tussen uw huidige situatie en uw gewenste situatie. Op basis hiervan zijn concrete actiepunten te benoemen hoe men tot de gewenste situatie wenst te komen. Dit model heeft aan de basis van ons onderzoek gestaan. Top 8 marktontwikkelingen De huidige situatie in de infrabranche is relatief turbulent te noemen. Verschillende verstrekkende ontwikkelingen spelen zich binnen uw branche af. De door ons geïnventariseerde ontwikkelingen zijn: 1. Druk op marges De interne kostprijs komt steeds dichter bij uw commerciële kostprijs te liggen. Uit onderzoek van Ernst & Young valt te concluderen dat dit geen tijdelijk karakter heeft, maar een macro-economische verandering met een permanent karakter is. 2. Klantvraag naar totale ontzorging Uw klant vraagt in toenemende mate naar een totaaloplossing. Zelf keert zij terug naar haar core business, stoot daarmee verschillende activiteiten af en laat deze door de markt oppakken. U bent in toenemende mate verantwoordelijk voor het gehele proces van vooranalyse tot beheer. 3. Nieuwe contractvormen Naarmate u meer verantwoordelijkheden op u neemt (totale ontzorging van uw klant) en u dus ook meer risico draagt, veranderen de contractvormen waarop u werkt. Daarnaast zien wij een duidelijke verschuiving binnen de branche van ontwerp en realisatie naar service & onderhoud. 4. Groeiende informatiebehoefte Binnen de branche is een duidelijke behoefte naar het kunnen delen en beschikbaar stellen van informatie. Het aantal stakeholders binnen projecten wordt steeds omvangrijker. Bovendien wil uw klant op gezette tijden inzicht hebben in voor hem relevante informatie. 5. Focus op rendementsbepalende processen Termen als Lean en Six Sigma zijn inmiddels breed bekend. Binnen alle branches wordt scherp gekeken naar de procesgang en dan met name die van de rendementsbepalende processen. Ook binnen uw branche is er een verhoogde focus op deze processen. 6 Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart

7 De gebruikelijke efficiëntie van een proces is gemiddeld slechts 10%. Vrij vertaald houdt dit in dat in 90% van de doorlooptijd van het proces er geen voor de klant te percipiëren waarde wordt toegevoegd. De trend is dan ook dat processen lean gemaakt worden: het wegsnijden van processtappen die geen waarde toevoegen en die niet essentieel zijn voor de continuïteit van de onderneming. Hierdoor worden doorlooptijden korter, de processnelheid gaat omhoog en de efficiëntie verbetert. 6. Transparantie Anno 2011 berusten samenwerkingsverbanden met name op een vertrouwensband. Het scheppen van transparantie is een mogelijkheid tot het creëren van vertrouwen. Ook interne transparantie biedt u voordelen. Informatie is breed beschikbaar en deelbaar. Verschillende business units, projectteams, of zelfs individuele functionarissen kunnen onderling worden gebenchmarked om de collectieve performance te helpen verhogen. 7. Best of Breed Selectiecriteria veranderen niet alleen bij uw klant, maar ook bij u. Bij de klant draait het niet langer om prijs, maar met name om toegevoegde waarde en de terugverdientijd van de investering (ROI). Ook de infrabranche selecteert op basis van de best passende oplossing per gebied, gelet op toegevoegde waarde en terugverdientijd van het systeem. 8. Consumerization of IT De verwachting van de gebruiker van zakelijke software is steeds verder gericht op het gemak, de keuzevrijheid en flexibiliteit die hij van huis uit gewend is. Gehanteerde systemen Naast het in kaart brengen van de marktontwikkelingen is het tevens van belang om kritisch te kijken naar de huidige manier van werken. Uit ons onderzoek valt te concluderen dat er binnen de infrabranche in grote mate gebruik wordt gemaakt van ongestructureerde gegevens. De onderstaande grafiek geeft per proces weer hoe de verhouding is verdeeld tussen gestructureerde informatie (informatie binnen databases) en ongestructureerde informatie (MS Office-bestanden). Het gebruik van ongestructureerde gegevens binnen uw rendementsbepalende processen kan tot verhoogde risico s leiden. Een inventarisatie van risico s / verspillingvormen levert op: Eilandvorming tussen functionarissen. Bestanden / informatie worden lokaal opgeslagen (C-schijf). Beperkte doorgave van beschikbare informatie. Geen standaardisatie van gegevens mogelijk. Informatieverlies binnen uw onderneming. Indicatieve Management Informatie i.p.v. harde cijfers. Beperkte transparantie. Verhoogde kans op faalkosten. Verhoogde afhankelijkheid t.o.v. elkaar. Verhoogde beheerkosten, actueel houden van losse bestanden is arbeidsintensief. Het zoeken en vinden van de juiste informatie duurt langer. Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart 7

8 Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart Acto De invloed van ongestructureerde gegevens op uw primaire proces Naar aanleiding van het hoge gebruik van ongestructureerde gegevens binnen uw primaire proces hebben wij gekeken naar de te verwachten invloed die dit heeft op de verschillende processtappen. CR M De verdeling tussen ongestructureerde en gestructureerde informatie bedraagt In essentie mist u de helft van de klantinformatie die binnen uw onderneming beschikbaar is. Een gestructureerd CRM-systeem heeft als voordelen: Heldere informatie over prospects Inzicht in de pipeline Workload-inventarisatie Afzet/omzet per segment Calculatie 30% calculeert binnen uw branche met ongestructureerde gegevens. Gestructureerd calculeren biedt als voordelen: Centraal updaten van prijzen en aanbod via Middelen Basis Bestand (MBB) Actuele interne kostprijsberekening mogelijk Bewaking van projecten mogelijk Goede overdracht van gegevens naar volgend proces Prestatiegoedkeuring Ruim 42% van uw branche geeft aan op een ongestructureerde manier om te gaan met de prestatiegoedkeuring. Statusbewaking van de goedkeuring wordt hiermee arbeidsintensiever. Inkopen / bestellen 95% van uw branche koopt via gestructureerde gegevens in bij haar leveranciers. Uw branche geeft hiermee aan haar externe verplichtingen goed te structureren en beheren. Tevens creëert u hier een stuk rendement, inkooprendement. Administratie Als u binnen de verschillende processen met gestructureerde gegevens werkt, wordt administreren een stuk minder arbeidsintensief. Tevens bent u dan in staat om: Het rendement te bepalen (tot op heden, van projecten, per klant) Dashboard Managementinformatie (DMI) op te leveren Tijdig bij te sturen bij complicaties Werkvoorbereiding Binnen uw werkvoorbereiding zet u uw calculatie als het ware uit in de tijd. Het gestructureerd calculeren biedt u in het volgende proces (Werkvoorbereiding) een meerwaarde: Beperkte kans op fouten Gemakkelijk doorzetten van veranderingen Digitale werkbonnen aanmaken Beperkte controlewerkzaamheden Verhoogde flexibiliteit bij herplannen Verlaagde faalkosten 8 Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart

9 De Gewenste Situatie Huidige / gewenste situatie - Versie 1c Markt Markt Portfolio Producten Diensten Portfolio Producten Diensten In de gewenste situatie sluit uw portfolio naadloos aan Tools Functionaliteit Beheer Uniformiteit Huidige situatie Organisatie Kennis/kunde/ ervaring Rollen Capaciteit Tools Functionaliteit Beheer Uniformiteit Gewenste situatie Organisatie Kennis/kunde/ ervaring Rollen Capaciteit op uw organisatie / procesgang en heeft u die tools ter beschikking die u het beste Procesgang Centraal Diepgang Kwaliteit Procesgang Centraal Diepgang Kwaliteit ondersteunen. Binnen de infrabranche zien we twee voornaamste bedrijfspositioneringen. Enerzijds blijft een deel van de markt zich richten op kostprijsleiderschap, anderzijds beweegt een deel van de markt met de klantvraag naar totale ontzorging mee. Ongeacht uw positioneringkeuze heeft u dezelfde gewenste situatie. U wilt immers in beide situaties inzicht in uw onderneming, afdeling en werknemers. U wilt inzicht in uw operationele en financiële risico s. De mate waarin u de verschillende behoeftes voelt, kan per positionering verschillen. Kostprijsleiderschap Totale ontzorging Leveren van capaciteit Focus op beheersen van interne kostprijs Focus op processen, zo lean mogelijk inrichten Automatiseren van rendementsbepalende processen (Planning, Werk voor bereiding, Uitvoering) (ERP-backbone) Automatiseren van uw buitendienst Verticaal uitbreiden van ERP-backbone met aanvullende modules Informatieontsluiting stakeholders Behoefte / Gap 1. Uniformiteit in: Processen (Lean maken) Gegevens (Gestructureerd) Branche 2. Informatiebehoefte intern Kostprijsopbouw Interne kosten Managementinformatie 3. Informatieontsluiting extern Werknemers Klanten Leveranciers Projectpartners 4. Risicomanagement O p e r a t i o n e e l Financieel 5. Lange-termijninzicht 6. Mobiele toepassingsmogelijkheden Leveren van concept totale ontzorging Focus op het leveren van toegevoegde waarde Portfolio uitdiepen naar totaal aanbod (Design, Build, Finance, Maintanance, Operate) Focus op processen, zo lean mogelijk inrichten Focus op Service & Onderhoud Automatiseren van rendementsbepalende processen (ERP-backbone) Verticaal uitbreiden van ERP-backbone met aanvullende modules Automatiseren van uw buitendienst Informatieontsluiting stakeholders Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart 9

10 Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart Acto Marktbehoefte 1. Uniformiteit Processen Het hanteren van uniforme processen biedt verschillende voordelen. De doorlooptijd van processen wordt verkort, de interne kostprijs verlaagd, waardoor uw efficiëntie en uw concurrentiepostie verbetert. Gegevens Het centraal en uniform vastleggen van uw gegevens (Gestructureerde gegevens) biedt u verschillende voordelen ten opzichte van uw huidige situatie. Gegevens zijn te vergelijken, snel te raadplegen, altijd up-to-date en centraal beheerd en beschermd. Branche Nederland telt 410 gemeenten, 12 provincies en 22 waterschappen. In totaal zijn dit bijna 450 beheerders van infrastructurele werken. De Infra Autoriteit Randstad richt zich op het uniformeren en opschalen van deze beheerders voor het behalen van diverse voordelen. 2. Informatiebehoefte intern De interne informatiebehoefte is altijd groeiende, communicatie is immers de sleutel tot succesvolle projecten. Duidelijke communicatie draagt bij aan een goede afstemming van activiteiten, voorkomt hier mee knelpunten in planningen en dringt zo de faalkosten van uw projecten terug. Het vastleggen van de gegevens binnen uw bedrijfsvoering wordt hiermee dus steeds belangrijker en essentiëler. Essentieel om zicht te houden op de interne kostprijs, de kostprijsstuwers, inefficiënties binnen uw processen en om tijdig bij te kunnen sturen. 3. Informatieontsluiting extern Zoals gesteld, het delen van informatie wordt steeds belangrijker. Transparantie wordt vandaag de dag meer gevraagd dan ooit tevoren. Naast uw klant zijn er diverse stakeholders die graag door u worden geïnformeerd; denk hierbij aan leveranciers, werknemers en projectpartners. 4. Risicomanagement Door het verschuiven van risico s van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer en de voelbare invloed van de economische recessie ontstaat er een verhoogde vraag naar financiële en operationele risico managementmodules. Het inzichtelijk hebben van werkelijke kosten t.o.v. geraamde kosten en het overzicht behouden op financieringen tussen projectpartners dragen bij aan het beheersbaar maken van financiële risico s. 5. Inzicht op lange termijn Doordat u als opdrachtnemer steeds vaker verantwoordelijk bent voor het onderhoud en beheer van objecten, is er een duidelijke behoefte ontstaan naar meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP). De soft ware hiervoor stelt u in staat om een object op een bepaald onderhoudsniveau te houden conform uw SLA s met uw klant, waarbij u alle kosten over een vastgestelde termijn inzichtelijk heeft. 6. Mobiele toepassingen Binnen de infrabranche wordt in toenemende mate gevraagd naar verschillende mobiele toepassingsmogelijkheden. Buitendienstmedewerkers beschikken over state of the art elektronica waarmee zij gemakkelijk op internet kunnen. Het koppelen en beschikbaar maken van informatie voor de buitendienst kan tal van administratieve handelingen voorkomen, zoals in het geval van de digitale werkbon. 10 Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart

11 Masterplan Nu u zicht heeft op de kloof tussen uw huidige situatie en gewenste situatie, bent u in staat om concrete activiteiten te benoemen om tot de gewenste situatie te komen. Vervolgens kunt u verschillende tools toepassen om uw werkzaamheden nog efficiënter te ondersteunen. Acto Informatisering maakt gebruik van het Masterplan-concept. In samenspraak met onze klanten stellen wij een overzicht op van activiteiten. Vervolgens zetten we deze uit in de tijd en ontstaat er een Masterplan (zie het fictieve voorbeeld hieronder). Langs zo n Masterplan kunt u zich professionaliseren en uw bedrijfsprocessen optimaliseren. Voorafgaand hieraan vindt een procesanalyse plaats, zodat de vinger op de juiste zere plaats gelegd wordt. Het ervaren van druk op marges kan immers voortkomen uit verschillende oorzaken. Wellicht heeft u beperkt zicht op de interne kosten, of ligt er een verbeterpotentieel bij de projectbewaking, of wellicht kunt u nog beter gebruik maken van de binnen uw onderneming aanwezige potentie. Drie voorbeelden waaruit druk op marges kan ontstaan. De stelselmatige benadering leidt ertoe dat uw organisatie stapsgewijs went aan de nieuwe manier van werken. Bovendien kunt u de toegevoegde waarde (resultaat) van elke implementatie direct terug zien. ERP-systemen zijn al lang niet meer nieuw. Alle toevoegingen aan en rond de ERP-backbone ook niet. De functionaliteit van deze toevoegingen echter wel. Om te bepalen welke tools u een meerwaarde kunnen bieden kunt u contact opnemen met Acto of uw eigen ERP-partner. Inmiddels draait het om twee eigenschappen met betrekking tot programmatuur: 1. Gebruiksvriendelijkheid Infrastructurele inrichting van de software Inrichting van de schermen Beperking van het totaal aantal schermen Any time, any place, any device principe 2. De juiste correlatie leggen tussen alle beschikbare gegevens Die informatie waarop u kunt sturen Werkelijk toegevoegde waarde bieden Genereren van voortschrijdend inzicht Masterplan Performanceverbetering 2016 Nieuw Project definiëren 2015 Uitbouwen functionaliteit buitendienst -Gekoppelde rit en km registratie 2014 Uitbouwen functionaliteit geïntegreerde systemen -Risicomanagement-modules -Interfaces verschillende systemen 2013 Automatiseren buitendienst -Mobiele Servicebon -Interneturenverantwoording Q Informatieontsluiting vorm geven -Rolgebonden portaaltechnieken -Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) Q2/Q Automatiseren van rendementsbepalende processen -Dashboard Management Informatie -Interneturenverantwoording binnendienst Q Procesoptimalisatie door: -Beperken van verspilling (Rework, Overprocessen en Talent) -Gebruik gestructureerde data Q Masterplan -Procesoptimalisatievoorstellen -Begroting Procesanalyse Hoe ziet de huidige situatie er uit? Hoe ziet de gewenste situatie er uit? Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart? 11

12 Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart Acto Onze filosofie Binnen Acto Informatisering zijn wij ons ervan bewust dat op zichzelf staande software voor u geen meerwaarde betekent. Onze visie is dan ook dat alleen intensief samenwerken (met leveranciers, klanten, brancheverenigingen en binnen de keten) kan leiden tot een totaal ontzorging op basis van Best Practices. Onze ondersteuning is dan ook niet gericht op systemen. Allereerst maken wij samen met onze klant een inventarisatie van de huidige situatie. Hieruit worden concrete actiepunten benoemd om tot de gewenste situatie te komen. Naar de gewenste situatie (waar staat uw onderneming over vijf jaar) wordt stapsgewijs toegewerkt. Het in één keer implementeren van een alles dekkend systeem is immers nooit de oplossing tot een rendementsverhogende manier van werken. Stapsgewijs wordt de gestructureerde manier van werken bij u geïntroduceerd en geïmplementeerd. Hieruit ontstaat de basis waarop u verder kunt bouwen met verschillende tools. Als totaalontzorger verzorgen wij het volledige traject van vooranalyses, integratie, implementatie tot beheer & onderhoud met een scherp zicht op de Total Costs of Ownership (TCO). Succespeilers Kennis. Wij beschikken over ruime kennis van bedrijfsprocessen en uw branche. Onze directie, business consultants, accountmanagers en salesmanagers fungeren als klankbord voor uw vragen. Ervaring. Ruim dertig jaar aan ervaring maakt ons een bewezen sterke speler. Kunde. De combinatie tussen jarenlange ervaring en gedegen marktkennis zorgt er voor dat wij bekwaam zijn op het gebied van Softwareontwikkeling / Innovaties, Implementatie, Opleiding, Nazorg en ICT-beheer. Technologie Wij leveren een solide ERP-backbone op basis van Microsoft Dynamics AX. Onze oplossing is specifiek gericht op de installatie-, infra- en bouwbedrijven ter ondersteuning van de project- en serviceprocessen. Onze oplossing is daarbij gericht op de rendementsbepalende en de rendementscontrolerende processen en op het leveren van management informatie. Als integrator van Best Practice Solutions dragen wij bij aan de totaalontzorging van onze klanten. Onze software heeft een stabiele integratie met Best Practice Solutions (Best of Breed) op de gebieden van: - Mobiel werken - Calculeren - Meerjarenonderhoudsplanning - Document Management Systemen - Elektronische factuurverwerking Onze output: - Managementinformatie - Proces-, gedrag- en risico-indicatoren - Interne horizontale transparantie - Interne verticale transparantie 12 Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart

13 Bijlagen Enquêteresultaten De onderstaande grafieken geven de basisinformatie weer over de respondenten aan het onderzoek. Op basis van een spiegeling tussen de respondent gegevens en de branchegegevens kan worden geconcludeerd dat met name de grootste ondernemingen uit de infra branche hebben bijgedragen aan het onderzoek. Gezamenlijk genereren zij 30-35% van de totale omzet binnen uw branche. 1. Functieniveau 2. Bedrijfshoofdactiviteit 3. Omzet in miljoen euro 4. Aantal werknemers 5. Aantal vestigingen Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart 13

14 Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart Acto De onderstaande tabel geeft weer met welke systemen uw branche welke processen ondersteunt. P R O C E S S E N CRM Calculatie Inkoop/ Bestellen Werkvoorbereiding Prestatiegoedkeuring Prestatieverklaring Administratie Mobiele toepassingen, o.a.: - GoConnect It - PCA Mobile - IT Mobile 3,5% 0% 2,5% 3,5% 0% 0% 0% % G E A U T O M A T I S E E R D MS Office MS Word / MS Excel / MS PowerPoint / MS Outlook ERP-systemen, o.a.: - Van Meijel - 4PS - Bouwinfosys - SAP - Baan - Acto - MS NAV - MS AX 49% 28,5% 34,5% 42% 5,4% 43,5% 13,2% 47,5% 45% 52,5% 51% 91,9% 53,2% 78,9% Technische systemen, o.a.: - Bakker & Spees - KPD Automatisering 0% 26,5% 10,5% 3,5% 2,7% 3,3% 7,9% 14 Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart

15 Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart 15

16 Copyright juni 2011, Acto Informatisering B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Acto Informatisering B.V. 4 Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart MEER INFORMATIE? Acto Informatisering B.V. Amsterdamseweg 51a 3812 RP Amersfoort Postbus BP Amersfoort t (033) f (033) e i Onderzoekssverslag Infrabranche in kaart 2011a

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Het juiste ERP pakket in de Bouw

Het juiste ERP pakket in de Bouw ADVISORY Het juiste ERP pakket in de Bouw Een marktverkenning van ERP pakketten en hun fit met actuele ontwikkelingen in de bouw kpmg.nl 2 Het juiste ERP pakket in de bouw 2013 KPMG Advisory N.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

De oplossingen van zeven ICT-leveranciers

De oplossingen van zeven ICT-leveranciers BESPAREN OP ONDERHOUD: De oplossingen van zeven ICT-leveranciers Investeringen die onder druk staan, begrotingen die naar beneden worden bijgesteld: de financiële crisis is ook bij corporaties goed merkbaar.

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

en kwaliteitsverbetering

en kwaliteitsverbetering Future Proof Efficiency realiseren van structurele besparingen en kwaliteitsverbetering Your business technologists. Powering progress Introductie De huidige economische ontwikkelingen en de verwachtingen

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Bekijk onze. nieuwe website www.4ps.nl. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek. Nieuwsbrief van 4PS - december 2012

Bekijk onze. nieuwe website www.4ps.nl. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek. Nieuwsbrief van 4PS - december 2012 Bekijk onze nieuwe website www.4ps.nl Nieuwsbrief van 4PS - december 2012 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek voorwoord Sterker uit de strijd Als deze turbulente tijden

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 Microsoft Dynamics ERP is er ook voor u. Samen met onze gekwalificeerde partners bieden we de juiste oplossing voor uw branche. VOORWOORD De ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden Maart 2012 Jaargang 25 #4 Trip is nu niet meer bezig met het technisch beheer van ICT Trip Advocaten & Notarissen VCD Humannet houdt heel goed de vinger aan de pols Falke & Verbaan Skednet sluit naadloos

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

BIMmen. in de bouw. Sectorbrede opzet vergroot impact

BIMmen. in de bouw. Sectorbrede opzet vergroot impact BIMmen in de bouw Sectorbrede opzet vergroot impact BIMmen in de bouw 1. Inleiding 3 Onderzoeksopzet. 3 Bouwbrede kansen voor BIM onderbouwd. 3 Langetermijnvoordeel en directe winst. 3 Kwestie van lange

Nadere informatie

Thema: Schakels tot succes. Unica Online: duurzaam beheer met inzicht. AAFM zoekt samenwerking met technische dienstverlener

Thema: Schakels tot succes. Unica Online: duurzaam beheer met inzicht. AAFM zoekt samenwerking met technische dienstverlener succesfacto actoren over organisatie, processen, software en portfolio nummer 12 MAGA ZINE Acto Informatisering Thema: Schakels tot succes Credit management van levensbelang Unica Online: duurzaam beheer

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Onderzoek Stuurinformatie MKB. en invloed op dienstverlening

Onderzoek Stuurinformatie MKB. en invloed op dienstverlening Onderzoek Stuurinformatie MKB en invloed op dienstverlening Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 PROBLEEMANALYSE... 3 1.1 INLEIDING EN RELATIE MET AFSTUDEERSCRIPTIE... 3 1.2 PROBLEEMSTELLING... 3 1.3 DEELVRAGEN...

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Auteurs: Michiel Heijmans & Jeroen de Vooght - Mansystems B.V.

Auteurs: Michiel Heijmans & Jeroen de Vooght - Mansystems B.V. Supply: uitvoeren van IT-dienstverlening door leverancier De selfservicedesk 4.2 De Selfservicedesk M ijn klanten worden steeds veeleisender, ze willen meer, kwalitatief hoogwaardiger en snellere service

Nadere informatie

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59 Whitepaper Continuous Delivery [Auteur] Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50

Nadere informatie

Ultimo IT Service Management

Ultimo IT Service Management Ultimo IT Service Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare oplossing.

Nadere informatie