Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity"

Transcriptie

1 Non-Fictie Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Museums, migration and cultural diversity : Swedish museums in tune with the times? / Christina Johansson. - Insbruck : StudienVerlag, [2015] pagina's ; 25 cm. - (European history and public spheres ; volume 6). - Met literatuuropgave. ISBN : 037 : : Historically, an important role of museums has been to contribute to national homogenization. The book specifically deals with how the Swedish museum sector of culture and history addresses new demands from a society that is profoundly characterized by migration and cultural diversity. Besides the museums' representations of migration and cultural diversity, the book also examines how changes in the museum sector relate to general policy developments in the fields of culture, integration and minorities. The book also discusses whether and how museums are open for dialogue and collaboration with migrants and ethnic minorities and the kinds of problems museums encounter in their efforts to be more inclusive. Christina Johansson is a senior lecturer in International Migration and Ethnic Relations at Malmö University and has for several years been affiliated to the Ludwig Boltzmann Institute for European History and Public Spheres in Vienna. In addition to her studies of how museums address issues of migration and diversity, she has published extensively on the relations between state, nation, migration policy and the representation of migration. She is currently engaged in a research project concerning the collaboration between museums and schools to educate schoolchildren about diversity. 1

2 Non-Fictie Strijd De strijd van gelijkheid en vrijheid De strijd van gelijkheid en vrijheid / redactie: Jasper Doomen, Afshin Ellian. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's ; 24 cm ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 13 Wetenschap en Techniek : : Moeten alle mensen gelijk worden behandeld? En alle opvattingen? Een bevestigend antwoord op deze vragen ligt voor de hand. De realiteit is echter complex en eenvoudige stellingnames voldoen vaak niet, zeker als ook vrijheid, een belangrijke waarde in een liberaal-democratische staat, een plaats moet krijgen. Moet het vrouwen worden toegestaan om een boerka te dragen? Mag een religie worden beschimpt? Moeten religieuze opvattingen op dezelfde manier worden behandeld als andere opvattingen? Waar liggen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting? Wat zijn de rechten van minderheden? Hoe moet met dieren worden omgegaan? Dit zijn enkele van de vragen die centraal staan in deze bundel, waarin deskundigen met verschillende achtergronden hun licht laten schijnen op belangrijke maatschappelijke kwesties. De relevantie daarvan is niet beperkt tot het huidige tijdsgewricht, maar er is wel bijzondere aandacht voor actuele vraagstukken. Door deze vanuit uiteenlopende invalshoeken aan de orde te laten komen, wordt voorkomen dat één bepaalde opvatting leidend wordt en wordt er voor gezorgd dat scherpe stellingen niet geschuwd worden Verhoeven, Nel Doing research Doing research : the hows and whys of applied research / Nel Verhoeven. - Fourth edition. - Amsterdam : Boom Lemma Uitgevers, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Vertaling van: Wat is onderzoek? : praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs. - 1e dr.: Amsterdam : Boom, (De onderzoekspraktijk). - Om de website behorende bij deze uitgave te bekijken zijn er activeringscodes beschikbaar. Vertaald uit het Nederlands. - First edition: Amsterdam : Boom Academic, Met index, literatuuropgave. ISBN Doing Research is an introduction to research methods and statistics. It answers questions like: what does 'doing research' mean exactly, how do you set up a research project, which steps should you take, how do you collect data and what are the pitfalls? This fourth edition clarifies the complex process of doing research, both applied and academic. It explains the basic skills required for conducting research. All stages of the research process are covered step-by-step: from setting up a research project through collecting data and analyzing the results, to drawing conclusions and writing a research report. Many up-to-date examples are used to establish the link to everyday practice. Doing Research is suitable as an introduction for students in higher education, but it can also be used as a reference book for applied research. New in this fourth edition is the online research tool. As a student, you can use this tool to set up and carry out the entire research project according to the phases in the book. This tool enables you to consult your supervisor, regardless of time and location. The student tracking system that is included facilitates research supervision. You can access this tool on You will also find more in-depth material, questions and answers, design cases, example datasets and an introduction to SPSS on this companionsite. 2

3 Non-Fictie Loonstra, C.J. Praktisch arbeidsrecht Praktisch arbeidsrecht / Prof. mr. C.J. Loonstra. - Tweede druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2015] pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Praktisch recht). - 1e druk Eerste druk: Groningen : Noordhoff, Met register. ISBN : : : : : 10 Mens en Maatschappij : : InPraktisch Arbeidsrecht worden alle aspecten van het arbeidsrecht volledig behandeld. Hierbij is gekozen voor een chronologische opzet: onderwerpen komen in het boek in dezelfde volgorde aan bod als in de praktijk. Praktisch Arbeidsrechtricht zich op studenten van hbo-opleidingen waar Recht gegeven wordt. Anders dan gebruikelijk is voor studieboeken over het arbeidsrecht, is in dit boek gekozen voor een chronologisch perspectief: eerst komt het arbeidsovereenkomstenrecht aan de orde, vervolgens het collectief arbeidsrecht en tot slot het medezeggenschapsrecht. Hierdoor herkennen studenten relevante arbeidsrechtelijke vragen eerder. Ieder deel is opgesplitst in verschillende korte hoofdstukken, waarbij per hoofdstuk steeds één onderwerp behandeld wordt. Elk hoofdstuk start met een begincasus, die aan het eind van het hoofdstuk wordt beantwoord. Verder bevat ieder hoofdstuk diverse tussen- en eindvragen, waarop de antwoorden aan het einde van het boek volledig zijn uitgeschreven. Dit maakt Praktisch Arbeidsrecht uitermate geschikt voor zelfstudie. In deze tweede editie van Praktisch Arbeidsrecht is de Wet werk en zekerheid geheel verwerkt, zowel wat betreft het flexrecht (met name deel 2) als het ontslagrecht (deel 3) en het WW-recht (deel 3). Als gevolg hiervan is deel 3 grotendeels opnieuw geschreven. Praktisch Arbeidsrecht is eveneens beschikbaar als e-book Andriessen, I. Op afkomst afgewezen Op afkomst afgewezen : onderzoek naar discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt / Iris Andriessen, Barbara van der Ent, Manu van der Linden, Guido Dekker ; vertaling samenvatting: Julian Ross. - Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau, juni pagina's : figuren, tabel ; 24 cm. - (SCP-publicatie ; ). - ISSN van de serie: ISSN Met literatuuropgave. - Met samenvatting in het Engels. ISBN Den Haag is een diverse stad: er wonen mensen met 140 verschillende etnische achtergronden. Daarnaast kent de stad een hoge werkloosheid, met name onder jongeren met een niet-westerse achtergrond. In hoeverre speelt discriminatie hierbij een rol? Om dit te onderzoeken lieten we fictieve sollicitanten die alleen in etnische achtergrond verschilden reageren op bestaande vacatures. De vraag was of Hindoestaans-Nederlandse sollicitanten en Marokkaans-Nederlandse sollicitanten met een gelijkwaardig cv evenveel kans hadden op succes als autochtone sollicitanten. Nadat de omvang van discriminatie bij gelijkwaardige sollicitaties was vastgesteld, werd er aan de sollicitaties van de Hindoestaans-Nederlandse sollicitanten en van de Marokkaans-Nederlandse sollicitanten extra informatie toegevoegd. In de helft van de gevallen werd extra werkervaring en relevante cursussen toegevoegd. In de andere helft van de gevallen werd in de sollicitatie expliciet opgenomen dat de sollicitant met niet-westerse achtergrond zich identificeerde als Nederlander en zich sterk betrokken voelde bij Nederland. Deze toevoegingen dienden om te achterhalen of vooral associaties van risico's voor werkgevers reden zijn achter discriminatie op de arbeidsmarkt, of dat het vooral gaat om de perceptie dat sollicitanten met een niet-westerse achtergrond sociaal en cultureel heel anders zijn. 3

4 Non-Fictie Tomassen-Van der Lans, M. Het verplichte ouderschapsplan Het verplichte ouderschapsplan : regeling en werking / M. Tomassen-van der Lans. Den Haag : Boom Juridische uitgevers, X, 359 pagina's : illustraties ; 25 cm. (Familie & recht ; 14). - Bevat ook Engelse tekst. - Omslag vermeldt tevens: NIGL. - Met literatuuropgave. - Met samenvatting in het Engels. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : 324 : 10 Mens en Maatschappij : : Per jaar worden naar schatting 55 duizend kinderen geconfronteerd met een scheiding van hun ouders. Uit onderzoek blijkt dat voornamelijk het voortduren van conflicten tussen ouders schadelijk is voor veel van deze kinderen. Het verplichte ouderschapsplan is in 2009 in de wet opgenomen om deze conflicten tussen ouders na een scheiding zoveel mogelijk te voorkomen, door ouders te verplichten om gezamenlijk afspraken te maken over de gevolgen van hun scheiding voor de kinderen. De veronderstelling is dat gezamenlijke afspraken beter worden nageleefd dan een regeling die door de rechter is opgelegd. Dit boek presenteert de resultaten van een onderzoek naar de regeling van het verplichte ouderschapsplan. De auteur evalueert de regeling op basis van dit onderzoek en geeft een aantal suggesties voor verbetering van de wetgeving. Daarbij zijn de juridische aspecten van de regeling onderzocht. Daarnaast is empirisch onderzoek verricht naar de effectiviteit van het verplichte ouderschapsplan en is door middel van een rechtsvergelijkend onderzoek een analyse gemaakt van bestaande regelingen in het buitenland die hetzelfde doel en dezelfde kenmerken hebben als het Nederlandse ouderschapsplan. In het laatste deel van het boek wordt een aantal voorstellen gedaan voor een alternatieve regeling Ouderenmishandeling Ouderenmishandeling in Nederland Ouderenmishandeling in Nederland : inzicht in kennis over omvang en achtergrond van ouderen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling / Inger Plaisier (red.), Mirjam de Klerk (red.) ; vertaling samenvatting: Julian Ross. - Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau, juni pagina's : illustraties ; 24 cm. - (SCP-publicatie ; ). - ISSN van de serie: ISSN Met literatuuropgave. - Met samenvatting in het Engels. ISBN Twintig jaar geleden werd voor het laatst onderzoek gedaan naar het aantal ouderen in Nederland dat slachtoffer was van al dan niet opzettelijke mishandeling: verbaal, fysiek of seksueel geweld, financieel misbruik en/ of verwaarlozing door bekenden van wie zij afhankelijk zijn, zoals partners, familieleden of zorgprofessionals. Ouderenmishandeling is niet eenvoudig te onderzoeken. Het onderwerp is moeilijk bespreekbaar en slachtoffers zijn soms lastig bij een onderzoek te betrekken. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft, op verzoek van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), actuele kennis over de omvang en aard ervan in Nederland bijeengebracht. Het resultaat is deze bundel met bijdragen van diverse onderzoeksinstellingen. De verschillenden onderzoeken belichten het fenomeen elk vanuit een ander perspectief. Hoewel we nog weinig kunnen zeggen over het huidige aantal slachtoffers van ouderenmishandeling in ons land, laat de bundel wel zien hoe de wijze van onderzoek invloed heeft op het aantal slachtoffers dat je vindt. Zo kan deze bundel een vertrekpunt worden voor vervolgonderzoek. 4

5 Non-Fictie Gunsteren, Herman van Pleinburgers Pleinburgers : de opkomst van een nieuwe politieke (f)actor / Herman van Gunsteren. Amsterdam : Van Gennep, april pagina's ; 19 cm ISBN : : 8.90 : 8.65 De laatste jaren zien we steeds vaker mensen die op het centrale plein van hun stad of land bijeenkomen om politieke besluiten en toestanden te betwisten. In Bangkok, Kiev of Istanbul zijn de pleinen het toneel geworden van burgers die zich verzetten tegen democratisch genomen besluiten. Met welk recht doen ze dat? Is het niet voldoende dat in een democratie regeringen weggestemd kunnen worden? En als de bijeenkomsten aanhouden: hoe gaan burgers en autoriteiten met elkaar om? Hoe kunnen ze voldoende vertrouwen vinden om afspraken te maken? Op welke wijze kan aan de bijeenkomsten een einde worden gemaakt? Pleinburgers is een fascinerende verkenning van een nieuw fenomeen door een vooraanstaand politiek filosoof. Een eerste antwoord op vragen die voor een vitale democratie van cruciaal belang zijn. 5

6 Non-Fictie Marijs, A.J. Meso-economie en bedrijfsomgeving Meso-economie en bedrijfsomgeving : een bedrijfsanalyse / A.J. Marijs, W. Hulleman. Zesde druk. - Groningen : Noordhoff, pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Serie algemene economie en bedrijfsomgeving. [Meso-economie en bedrijfsomgeving]). Eerste druk: Groningen : Wolters-Noordhoff, Met register. ISBN : : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Meso-economie en bedrijfsomgeving is de enige geïntegreerde methode voor bedrijfstakanalyse waarin een verband wordt gelegd tussen de bedrijfstakomgeving en de bedrijfsbeslissingen. Het boek richt zich op hbostudenten die zich voorbereiden op een kaderfunctie in het bedrijfsleven of bij de overheid. Dit boek biedt een overzichtelijk kader voor de analyse van de concurrentie in bedrijfstakken en geeft inzicht in de consequenties van deze analyse voor het ondernemingsbeleid. Daarbij wordt de stof duidelijk gekoppeld aan de beroepsuitoefening en geïntegreerd met andere economische en bedrijfskundige vakken. Studenten kunnen zo het vak Algemene Economie praktisch toepassen in het analyseren van een concrete bedrijfstak. Het boek is met name geschikt voor hbo-opleidingen als Accountancy, Bedrijfseconomie en Commerciële Economie. Het doel van deze volledig geactualiseerde zesde editie van Meso-economie en bedrijfsomgeving is tweeledig. In de eerste plaats biedt het een kader voor het analyseren van de intensiteit van de concurrentie in de verschillende bedrijfstakken. In de tweede plaats geeft het boek inzicht in de factoren die de concurrentiepositie van individuele ondernemingen bepalen. Ook beschikbaar als e-book Amen, Saeed Trading Thalesians Trading Thalesians : what the ancient world can teach us about trading today / Saeed Amen. - Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, XV, 193 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN What can the ancient world teach us about modern money markets? How can we use examples from the ancient world, philosophers and writers to better understand the markets? Just as historians such as Herodotus living in ancient Greece examined the past, can traders look to their past to learn something new? In this exciting new book, Saeed Amen looks to the ancient world to help us better understand modern money markets, demonstrating what ancient philosophers can teach us about trading markets today, and showing readers how to maximize their returns. Based on the rationale that if your primary objective is purely to make money from trading quickly, you can make decisions that perversely increase the likelihood of losing; this book demonstrates how successful trading can actually be achieved as a byproduct of good trading. Relating concepts from the ancient world, such as water and risk, diversified knowledge, Herodotus and historical bias to the modern world money markets, Amen demonstrates that by focusing on goals that go beyond making money, lateral thinking, targeting risk adjusted returns, and keeping drawdowns in check, investors will indirectly make more money in the long run. 6

7 Non-Fictie Bitcoins Bitcoins Bitcoins : civiele en fiscale aspecten in beeld / met een inleiding van: prof. mr. R.A. Wolf ; en bijdragen van: drs. J. Boersma, prof. mr. W.A.K. Rank, M.A. Plooij MA MSc, mr. J. Baukema, M.L. Veldhuijzen LLM, R. van den Berg LLM, E.A. van Goor LLM, prof. mr. R.A. Wolf. - Deventer : Wolters Kluwer, pagina's : illustraties ; 25 cm. - (ZIFOreeks ; 17). - Teksten in het Nederlands en Engels. - Met literatuuropgave. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Bitcoins, een eendagsvlieg of geld van de toekomst? Veel is nog onzeker rondom dit prikkelende fenomeen. Niet in het minst als het gaat om de juridische en fiscale aspecten. Voor het ZIFO in ieder geval voldoende aanleiding om een debatmiddag over dit onderwerp te organiseren. Dit evenement vond plaats op 20 november Deze bundel vormt de weergave van hetgeen op deze middag is besproken, bevat aanbevelingen en geeft enige relevante jurisprudentie. Een praktisch beginpunt voor hen die het fenomeen bitcoin nader willen verkennen. Het ZIFO is een wetenschappelijk platform voor onderzoekers,talentvolle studenten en wetenschappelijk georiënteerde juristen werkzaam in de rechtspraktijk en het bedrijfsleven. Het stelt zich ten doel om actuele, voor de rechtspraktijk relevante onderwerpen te behandelen op het terrein van het financiële recht en het ondernemingsrecht, in het bijzonder die welke (nog) niet in wetgeving zijn vervat of waarvoor wetgeving of wetswijziging in voorbereiding is. Hierbij stelt het ZIFO de maatschappelijke rol van het recht centraal alsook de vraag in welke richting het recht zich zou dienen te ontwikkelen. In de ZIFO-reeks worden publicaties opgenomen die de neerslag vormen van de debatmiddagen, congressen en andere onderzoeksactiviteiten van het ZIFO Janssen, Roel The art of audit The art of audit : eight remarkable government auditors on stage / written by Roel Janssen. - Amsterdam : Amsterdam University Press, [2015] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Commissioned by the Netherlands Court of Audit. - Met literatuuropgave. ISBN Accountability, good government and public trust are intricately linked. Supreme Audit Institutions fulfil an exceptional role in the public domain, checking if governments spend their money properly. They are like 'watchdogs' for citizens and parliaments with the purpose of auditing public expenditure and examining the effectiveness of policies. They aim to strengthen the trustworthiness of government institutions, all the more so in fragile democracies. They do so, for instance, in striving to disclose cases of corruption, not just in the highest echelons of government, but also in everyday petty bribery. And they can be found counting houses, roads and water taps, to see if government's promises are being kept. On the occasion of the retirement of Saskia J. Stuiveling as the president of the Netherlands Court of Audit, eight (former) heads of audit institutions talk candidly about their work and innovations in the area of public auditing, about how the financial crisis affected their profession, about the advent of open data and about the need for new skills to audit the oil industry. 7

8 Non-Fictie Levitt, Steven D. When to rob a bank When to rob a bank : a rogue economist's guide to the world / Steven D. Levitt and Stephen J. Dubner. - [London] : Allen Lane, an imprint of Penguin Books, pagina's ; 22 cm. - Ondertitel op vooromslag: The Freakopedia. ISBN : 351 : 10 Mens en Maatschappij : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Why don't flight attendants get tipped? If you were a terrorist, how would you attack? And why does KFC always run out of fried chicken? Over the past decade, Steven D. Levitt and Stephen J. Dubner have published more than 8,000 blog posts on Freakonomics.com. Now the very best of this writing has been carefully curated into one volume, the perfect solution for the millions of readers who love all things Freakonomics. Discover why taller people tend to make more money; why it's so hard to predict the Kentucky Derby winner; and why it might be time for a sex tax (if not a fat tax). You'll also learn a great deal about Levitt and Dubner's own quirks and passions. Surprising and erudite, eloquent and witty, Freaks and Friends demonstrates the brilliance that has made their books an international sensation Kim, Gene The Phoenix Project The Phoenix Project : a novel about IT, DevOps, and helping your business win / Gene Kim, Kevin Behr & George Spafford. - Portland, Oregon : It Revolution Press, [2014]. 382 pagina's : illustratie ; 23 cm. - Omslag vermeldt: Revised with new resource guide. - Met literatuuropgave. ISBN Bill is an IT manager at Parts Unlimited. It's Tuesday morning and on his drive into the office, Bill gets a call from the CEO. The company's new IT initiative, code named Phoenix Project, is critical to the future of Parts Unlimited, but the project is massively over budget and very late. The CEO wants Bill to report directly to him and fix the mess in ninety days or else Bill's entire department will be outsourced. With the help of a prospective board member and his mysterious philosophy of The Three Ways, Bill starts to see that IT work has more in common with manufacturing plant work than he ever imagined. With the clock ticking, Bill must organize work flow streamline interdepartmental communications, and effectively serve the other business functions at Parts Unlimited. In a fast-paced and entertaining style, three luminaries of the DevOps movement deliver a story that anyone who works in IT will recognize. Readers will not only learn how to improve their own IT organizations, they'll never view IT the same way again. 8

9 Non-Fictie Kinley, Nik Changing employee behaviour Changing employee behaviour : a practical guide for managers / Nik Kinley, Shlomo Ben-Hur. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, XIII, 240 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep I : : An important part of every manager's job is changing people's behavior: to improve someone's performance, get them to better manage relationships with colleagues, or to stop them doing something. Yet, despite the fact that changing people's behavior is such an important skill for managers, too many are unsure how to actually go about it. This book reveals the simple, but powerful techniques for changing behavior that experts from a range of disciplines have been using for years, making them available to all managers in a single and comprehensive toolkit for change that managers can use to drive and improve the performance of their staff. Based on research conducted for this book, it introduces practical techniques drawn from the fields of psychology, psychotherapy, and behavioral economics, and show how they can be applied to address some of the most common, every-day challenges that managers face Wright, Lance HR in the boardroom HR in the boardroom : the HR professional's guide to earning a place in the Csuite / Lance Wright. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, IX, 241 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN If 'people are our greatest asset', why are those responsible for them so rarely invited to sit at the very top table? This book provides a unique insight into the role of the senior HR executive in the C-Suite. Wright, a seasoned HR leader who has been there and done that at the very highest level, sets out the skill set needed to transition from a senior specialist in HR to a CSuite executive delivering strategic impact. He then shows how senior HR executives can build strong working relationships with the CEO, the executive team, and other members of the board of directors. With global case studies, sage advice based on first-hand experience and interviews with HR professionals from a range of industries and locations, Wright shows you how to earn, and keep, a seat in the board room. 9

10 Non-Fictie Visser, H.M. Werken met logistiek Werken met logistiek / H.M. Visser, A.R. van Goor. - Zevende druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2015] pagina`s : illustraties ; 25 cm. - (Serie Werken met logistiek. [Werken met logistiek]). - 1e druk: Houten : Stenfert Kroese, Met literatuuropgave, register. ISBN : 369 : : : : IV : : Werken met logistiek is in de laatste twintig jaar uitgegroeid tot hét standaardwerk voor de kennismaking met het logistieke vakgebied. Het is een compleet handboek voor studenten en professionals. Dit boek bestaat uit drie delen: in het eerste deel komt de vraaggestuurde logistiek aan de orde, in het tweede deel is er aandacht voor logistieke deeltrajecten en in het derde deel komt de verbreding van de logistiek aan bod. De auteurs besteden niet alleen aandacht aan de traditionele trajecten binnen productie en distributie, maar ook aan zaken als inkooplogistiek en reverse logistics. Recente praktijkvoorbeelden uit de industrie, handel en zakelijke dienstverlening helpen bij het verduidelijken van de theorie. Werken met logistiekkan gebruikt worden in zowel de propedeuse als hoofdfase van hbo-opleidingen met Logistiek in het curriculum. De cases en voorbeelden in deze zevende editie zijn geactualiseerd en nieuwe, actuele onderwerpen zijn toegevoegd, waaronder de studie van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) naar Logistiek Twee nieuwe hoofdstukken zijn in het boek opgenomen: 'Logistiek en e-commerce' en 'Haven- en vervoerslogistiek'. Werken met logistiek is eveneens beschikbaar als e-book Berg, Inge Basisboek marketing 1 Basisboek marketing 1 : voor mbo / Inge Berg ; redactie Evelien van Dijk. - Tweede druk, eerste oplage. - [ Amersfoort] : ThiemeMeuelenhoff, pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Rendement. Basisboeken). - Eerste druk: Met register. ISBN De serie Rendement is ontwikkeld voor de commerciële opleiding binnen de sector economie van het middelbaar beroepsonderwijs. De serie bestaat uit een reeks basis- en profielboeken die onder andere geschikt zijn voor de opleidingen marketing, communicatie, evenementenorganisatie en junior accountmanagement. Kenmerkend voor Rendement is de duidelijke en hledere structuur en de aansluiting bij de vernieuwde kwalificatiedossiers. Rendement is rijk aan voorbeelden en opdrachten die aansluiten bij de toekomstige beroepspraktijk. De uitgave Basisboek Marketing 1 is het basisboek voor iedere mbo student, die de basisprincipes van marketing wil begrijpen en beheersen en deze vervolgens kan toepassen in een snel veranderende marketing omgeving. Alles komt aan bod: van productmix tot e-marketing. 10

11 Non-Fictie Memelink, Rein Statistiek voor marktonderzoek Statistiek voor marktonderzoek : praktisch gebruik van statistiek bij kwantitatief marktonderzoek / Rein Memelink. - Derde herziene druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2015] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Eerste druk: Groningen [etc.] : Wolters-Noordhoff, Met register. ISBN : : : : : 11 Bedrijf en Beroep I : : Statistiek voor marktonderzoek behandelt statistiek als instrument om kwantitatief marktonderzoek uit te voeren. Naast uitleg over statistiek, bevat het veel praktische aanwijzingen en tips voor studenten. Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat in op het analyseren en beschrijven van steekproefgegevens. Het tweede deel behandelt het generaliseren van steekproefgegevens naar een populatie. Voor de verwerking van onderzoeksgegevens worden SPSS, Excel en internetcalculators gebruikt. Inzicht verwerven gaat in dit boek boven het uit het hoofd leren van formules. Er wordt dan ook niet dieper op de materie ingegaan dan noodzakelijk is voor de beroepspraktijk en het verwerven van de competentie marktonderzoek bij een hbo-diploma. Het boek richt zich op hbo-studenten van economische en communicatieopleidingen. Deze derde editie is volledig herzien en de cases zijn geactualiseerd. Het hoofdstuk met algemene uitleg over SPSS is verwijderd, omdat deze uitleg al terug te vinden is in het zusterboek SPSS voor Marktonderzoek. Korte uitvoeringsaanwijzingen voor het maken van tabellen, grafieken en statistische toetsen in Excel zijn toegevoegd. Het hoofdstuk over toetsing is ingekort, waardoor het beter is afgestemd op de wensen van opleidingen. Statistiek voor marktonderzoek is eveneens beschikbaar als e-book Midde, R.F.M. van Marketingmanagement Marketingmanagement / auteurs: Rick van Midde en Lex Kroes ; redactie: Edu'Actief b.v ; inhoudelijke redactie: R. van Midde ; illustraties: Edu'Actief b.v. - Eerste druk, eerste oplage. - Meppel : Edu'Actief, [2015] pagina's : illustraties ; 30 cm. (Scoren.info. [Bronnenboeken]). - Om de website behorende bij de uitgave te bekijken zijn er licenties beschikbaar. - Met index. ISBN In het boek Marketingmanagement komen verschillende onderwerpen aan bod zoals: marktontwikkelingen, externe en interne analyse, strategische beslissingen, productbeleid, prijsbeleid, distributiebeleid en promotiebeleid. Marketingmanagement kan gebruikt worden binnen de opleidingen: junior accountmanager, vestigingsmanager groothandel, assistent manager internationale handel. Marketingmanagement is een bronnenboek bestemd voor het tweede en derde leerjaar en wordt geleverd met een licentie. Deze licentie geeft u 1 jaar toegang tot de ondersteunende website waar u opdrachten en extra lesmateriaal vindt. 11

12 Non-Fictie Stone, Adam N. Unbrandable Unbrandable : how to succeed in the new brand space / Adam N. Stone. - London : Thames & Hudson, pages ; 24 cm. - Werkelijke weergave op de titelpagina: Unbrandable : #HowToSucceedInTheNewBrandSpace #AdamNStone. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : IV : : Collectively, brands are perhaps the most powerful force in the world. That was also once true of dinosaurs. What is the new brand space that is emerging? What do the new consumers - the 'Unbrandables' - want? And how should brands behave? Helping to set the agenda are what Adam N. Stone designates the 'Unbrandables', consumers who are sensitive to inauthenticity, hostile to relentless materialism, and suspicious of products they do not want or that are bad for the environment. Then there are the 'Unbranded' brands, such as Nudie Jeans of Sweden and In-N-Out Burger in California, showing that honesty, transparency and a genuine concern for the planet and their customers' needs are essential when it comes to connecting with a more sceptical audience. 'Unbrandable' provides advertising and marketing professionals with an invaluable guide to this new landscape. The book examines what it means to be Unbrandable, for both consumers and producers, and how companies can thrive by taking a more creative, authentic approach to promoting their goods. Each section of the book focuses on a brand that works, an industry professional who demonstrates the new approaches, an individual who can articulate better than any focus group what the new consumer wants, or a place - Berlin and Sao Paulo among them - that itself flourishes on Unbrandable principles Hlynsky, David Window-shopping through the Iron Curtain Window-shopping through the Iron Curtain / David Hlynsky. - London : Thames & Hudson, pagina's : foto's ; 25 cm ISBN Communist shop windows may long have passed from history into irony, but their distinctive style, handmade charm and implicit critique of modern commercial culture have won them a new generation of fans. This is a wonderfully deadpan celebration of a unique commercial aesthetic that flourished under the crumbling totalitarian Communist regimes of 20thcentury Europe. More than 170 images, mainly shop window displays, shot by artist David Hlynsky during the final years of the collapsing Soviet empire in Poland, Czechoslovakia, Hungary, Yugoslavia, Bulgaria, East Germany and Russia, using a Hasselblad camera to capture the slow, undramatic moments of daily life on the streets. The photographs are accompanied by essays by art historian Martha Langford and cultural studies specialist Jody Berland, as well as Hlynsky's own account of his time as a flâneur in the shopping plazas of the collapsing Soviet empire, 'a vast ad-hoc museum of a failing utopia' that in 1989 began to close for ever. David Hlynsky is Senior Lecturer in Arts, Culture and Media at the University of Toronto. He was founding editor of the alternative photography magazine image nation, and his own photographic work has appeared in many exhibitions and public collections worldwide. 12

13 Non-Fictie Hotel Hotel asset management Hotel asset management : principles & practices / edited by Greg Denton, MAI, Lori E. Raleigh, & A.J. Singh, Ph.D. - Second edition. - Lansing, Michigan : American Hotel & Lodging Educational Institute, [2009]. - X, 402 pagina's : illustraties ; 23 cm. Omslag vermeldt: HAMA, Hospitality Asset Managers Association. - 1e druk: Met literatuuropgave. ISBN : : : : 377 : 15 Verkeer en Vervoer I : : The Hotel Asset Management book takes a look at the challenges and opportunities hotel owners, lodging industry real estate professionals, and hotel company executives face today. The first segment, Foundations and Principles covers the historical context, evolution, and development of the hotel asset management profession; the structural elements of the asset management cycle, and principles of the planning process. The second segment, Strategies and Tools to Manage the Investment consists of ten chapters that provide guidelines for asset managers to improve their effectiveness. And lastly, Emerging Trends consists of mini-chapters on topics that are currently impacting and shaping the practice of asset management Bleijenberg, A.N. Nieuwe mobiliteit na het autotijdperk Nieuwe mobiliteit na het autotijdperk / Arie Bleijenberg ; eindredactie Ymkje de Boer. - Delft : Eburon, april pagina's : illustraties ; 27 cm. - Rugtitel: Nieuwe mobiliteit. ISBN Het autoverkeer is de afgelopen 50 jaar stormachtig gegroeid. Onze steden, onze economie en ons gedrag hebben zich aangepast aan de flexibiliteit en snelheid van de auto. We zijn een 'autosamenleving' geworden. Maar de auto heeft ons ook hardnekkige files gebracht en milieuvervuiling. Hoe zal onze mobiliteit zich de komende decennia ontwikkelen? Komt er misschien een einde aan het 'autotijdperk'? En hoe ziet duurzame mobiliteit eruit? In 'Nieuwe mobiliteit' ontkracht Arie Bleijenberg vanzelfsprekendheden. Subsidies voor openbaar vervoer en elektrische auto's zijn geen effectief middel om milieuvervuiling te verminderen. Het oplossen van files is geen goed kompas voor een sterke economie. Bleijenberg ontvouwt een brede en verassende visie op de fundamentele krachten die de ontwikkeling van onze mobiliteit bepalen. Arie Bleijenberg is ruim 25 jaar betrokken bij de mobiliteitsproblematiek. Door zijn werk als onderzoeker, adviseur en bij de overheid, in combinatie met zijn inzet voor maatschappelijke organisaties, heeft hij vanuit verschillende invalshoeken kunnen kijken naar de complexe samenhang tussen mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling en economie. 13

14 Non-Fictie Malsch, Marijke Kijken, luisteren, lezen Kijken, luisteren, lezen : de invloed van beeld, geluid en schrift op het oordeel over verdachtenverhoren / M. Malsch, R. Kranendonk, J. de Keijser, H. Elffers, M. Komter, M. de Boer. - [Apeldoorn] : Politie & Wetenschap, [2015] pagina's : illustraties ; 25 cm. - (Politiewetenschap ; nr. 79). - In opdracht van: Programma Politie & Wetenschap. - Op achterzijde omslag: Stapel & De Koning. - Met literatuuropgave. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : : De reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap. Publicaties in de reeks betreffen in het algemeen studies met een meer theoretisch, verkennend of beschouwend karakter. Beeld en geluid spelen de laatste jaren een steeds grotere rol in het strafproces. Verdachtenverhoren bij de politie worden nu regelmatig opgenomen. Opgenomen verhoren kunnen worden bekeken of beluisterd, bijvoorbeeld op de zitting door de rechter. Beeld en geluid geven betere mogelijkheden om het verhoor te controleren dan een schriftelijk procesverbaal. Beeld kan non-verbaal gedrag zien, en dat kan bepaalde suggesties wekken. Het heeft invloed op emoties en die het oordeel over de schuld van de verdachte kunnen beinvloeden. In dit boek wordt een onderzoek naar het toenemende gebruik van beeld en geluid in het strafproces besproken, uitgevoerd door het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en de Universiteit Leiden. In het onderzoek zijn opnamen van verdachtenverhoren vergeleken met de processen-verbaal. De onderzoekers hebben verschillende methoden gebruikt: analyse van 55 processen-verbaal uit verschillende perioden, interviews met rechercheurs, officieren van justitie, advocaten en rechters, en een experiment onder studenten Alexander, Michelle The new Jim Crow The new Jim Crow : mass incarceration in the age of colorblindness / Michelle Alexander. - Revised edition. - New York : The New Press, XVII, 312 pagina's ; 24 cm. - 1e druk: Met literatuuropgave, index. ISBN Once in a great while a book comes along that changes the way we see the world and helps to fuel a nationwide social movement. The New Jim Crow is such a book. Praised by Harvard Law professor Lani Guinier as "brave and bold," this book directly challenges the notion that the election of Barack Obama signals a new era of colorblindness. With dazzling candor, legal scholar Michelle Alexander argues that "we have not ended racial caste in America; we have merely redesigned it." By targeting black men through the War on Drugs and decimating communities of color, the U.S. criminal justice system functions as a contemporary system of racial control-relegating millions to a permanent second-class status-even as it formally adheres to the principle of colorblindness. In the words of Benjamin Todd Jealous, president and CEO of the NAACP, this book is a "call to action." This book was also selected by Mark Zuckerberg's bookclub. 14

15 Non-Fictie Koens, M.J.C. Kind en scheiding Kind en scheiding / mr. M.J.C. Koens en mr. A.P. van der Linden ; met medewerking van mr. P.A.J.Th. van Teeffelen. - 4e gewijzigde druk. - Den Haag : Sdu Uitgevers, pagina's ; 22 cm. - (Monografiee n (echt)scheidingsrecht ; 8). - Op omslag: Editie e druk: Den Haag : Koninklijke Vermande, Met literatuuropgave, register. ISBN : : : : : 10 Mens en Maatschappij : : In Kind en scheiding worden de schijnwerpers gericht op de juridische gevolgen van echtscheiding in relatie tot de kinderen. Door invoering op 1 maart 2009 van de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding is het echtscheidingsrecht ook wat de rechtspositie van ouders en kinderen betreft ingrijpend gewijzigd. Onderdelen van het familie- en jeugdrecht, zoals het opvoedings- en verzorgingsrecht, de woonplaats, het naamrecht, het gezag over minderjarige kinderen, het omgangsrecht, de informatie over en consultatie bij belangrijke onderwerpen de kinderen betreffende en de bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding en studie van de kinderen, zijn in het geding als het gaat om echtscheiding of beëindiging van het (homo)huwelijk, het geregistreerd partnerschap of het samenwonen buiten huwelijk. Ook wordt uitvoerig ingegaan op de positie van de nieuwe partners na de scheiding en internationale kinderontvoering. In de reeks Monografieën (echt)scheidingsrecht wordt getracht aan elk onderdeel van het met (echt)scheidingen samenhangende recht aandacht te besteden. Dat gebeurt door in iedere monografie een specifiek onderwerp op zo helder mogelijke wijze weer te geven. De reeks beoogt daarmee een totaalbeeld van het (echt)scheidingsrecht te bieden, primair aan deskundigen en aan hen die dat willen worden Beck-Soeliman, M.S. Migratierecht in de praktijk Migratierecht in de praktijk / Mr. M.S. Beck-Soeliman, S.A. Alisentono MSc, Mr. G.J.W.M. Kipping L.L.M. - Eerste druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2015] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, register. ISBN Migratierecht in de praktijk is een handboek voor instanties en instellingen die in de praktijk met het migratierecht te maken hebben. Het biedt de hoofdlijnen van het migratierecht aan en gaat in op jurisprudentie. Migratierecht is een rechtsgebied dat altijd in beweging is. Dit rechtsgebied kenmerkt zich door een sterke vervlechting van internationaal en nationaal recht waardoor er een geheel aan regelgeving bestaat die lastig te doorgronden is. Daarnaast wordt het migratierecht beïnvloed door de politiek en is de maatschappelijke druk vaak aanwezig. Denk aan het generaal pardon voor (minderjarige) asielzoekers en de invloed van Oost-Europeanen op de arbeidsmarkt. Mede door Europese richtlijnen en uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of het Europees Hof van Justitie heeft dit gevolgen voor het migratierecht in Nederland. Hierdoor is migratierecht een lastig rechtsgebied. Migratierecht in de praktijk is een gedegen handboek dat alle onderdelen van het migratierecht behandelt. In de verschillende hoofdstukken wordt ingegaan op toegang, visa, regulier verblijf, asiel, toezicht, handhaving, terugkeer, nationaliteit en inburgering. Migratierecht in de praktijk is zeer geschikt voor studenten die over een basiskennis van bestuursrecht beschikken en zich willen verdiepen in het migratierecht. 15

16 Non-Fictie Van Camp, Tinne Krachtig leren, cognitief neurowetenschappelijk benaderd Krachtig leren, cognitief neurowetenschappelijk benaderd / Tinne Van Camp, Lijne Vloeberghs en Pieter Tijtgat, m.m.v. Els Dammekens, Christophe Lafosse en Bert de Smedt. - Eerste druk. - Leuven ; Den Haag : Acco, pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Praktijkgerichte literatuurstudies onderwijsonderzoek). - Met literatuuropgave. ISBN : : 05 Opvoeding en Onderwijs : : : : 05 Opvoeding en Onderwijs : : Experts uit verschillende lerarenopleidingen gingen na of en hoe de cognitieve neurowetenschappen een antwoord kunnen geven op deze vragen. Zij konden daarvoor rekenen op de inbreng van enkele cognitieve neurowetenschappers en lieten zich inspireren door de inzichten uit de wetenschappelijke literatuur. Tegelijk peilden ze naar verwachtingen en vragen die leven in de onderwijspraktijk. Krachtig leren ontkracht enkele hardnekkige 'neuromythes', maar geeft ook een kader om neurowetenschappelijke onderzoeksresultaten te begrijpen, waardoor ze betekenisvol worden voor het onderwijs. Zo wordt dit boek een handig instrument voor leraren om neurowetenschappelijke literatuur te lezen en te interpreteren. Onderwijspractici vinden in dit boek ook nieuwe handvatten voor de uitbouw van een krachtige leeromgeving, aansluitend bij de uitdagingen waarmee leraren dagelijks te maken krijgen in de onderwijspraktijk. De auteurs richten zich daarbij op drie kenmerken van effectief leren volgens de sociaal-constructivistische visie: zelfregulerend leren, leren op maat (differentiatie) en (inter)actief leren. Het boek sluit af met vragen, waarmee de lezer aan de slag kan om ander neurowetenschappelijk onderzoek te beoordelen op zijn waarde Tjin A Djie, Kitlyn Beschermjassen op school Beschermjassen op school : aandacht voor verschil in het onderwijs / Kitlyn Tjin A Djie, Irene Zwaan. - Assen : Koninklijke Van Gorcum, pagina's : schema ; 24 cm ISBN Er rust een belangrijke en complexe taak op de schouders van professionals in het onderwijs. Een mengeling van achtergronden, kleuren, culturen en religies in de klas maakt het lastig om eenduidig onderwijs te verzorgen. Maar ook leerlingen met zorgelijke thuissituaties, psychiatrische diagnoses, fysieke beperkingen en hoogbegaafdheid vragen om extra aandacht. Het zijn deze leerlingen die makkelijk buiten de boot vallen: buiten de groep én buiten de leeromgeving. Want wie zich onveilig voelt, leert niet meer. Aandacht voor diversiteit op school is aan de orde van de dag, zeker met het oog op passend onderwijs. Leraren toerusten op omgaan met verschil - bij de ander en bij zichzelf - is essentieel in deze tijd. Openhartige en herkenbare verhalen van professionals, ouders en kinderen - van basisonderwijs tot hoger beroepsonderwijs - brengen de theorie tot leven. Praktische tips helpen om er gelijk mee aan de slag te gaan. 16

17 Non-Fictie Bass, Len DevOps DevOps : a software architect's perspective / Len Bass, Ingo Weber, Liming Zhu. - New York : Addison-Wesley, [2015]. - XVIII, 332 pagina's : illustraties ; 25 cm. - (The SEI series in software engineering). - Met literatuuropgave, index. ISBN : 521 : 14 Computers : : : : 16 Natuur en Milieu I : : Devops promises to accelerate the release of new software features and improve monitoring of systems in production, but its crucial implications for software architects and architecture are often ignored. In DevOps: A Software Architect's Perspective, three leading architects address these issues headon. The authors review decisions software architects must make in order to achieve DevOps' goals and clarify how other DevOps participants are likely to impact the architects's work. They also provide the organizational, technical, and operational context needed to deploy DevOps more efficiently, and review DevOps' impact on each development phase. The authors address cross-cutting concerns that link multiple functions, offering practical insights into compliance, performance, reliability, repeatability, and security. This guide demonstrates the authors' ideas in action with three real-world case studies: datacenter relpication for business continuity, management of a continuous deployment pipeline, and migration to a microservice architecture De Cleene, M. Risicoplanten voor dieren Risicoplanten voor dieren / Marcel De Cleene, prof. dr ; met medewerking van prof. dr. apr. Siska Croubels. - Gent : Academia Press, [2015]. - V, 1165 pagina's : foto's ; 18 cm ISBN Katten worden soms vergiftigd door dieffenbachia's, lelies en philodendrons. Vee sterft nadat het van tuinafval heeft gegeten. Staldieren eten gifplanten die per ongeluk in hun voeder zijn terechtgekomen. Bij stormweer komen bladeren en/of vruchten van giftige bomen en struiken op een graasweide terecht en gebeuren er dan intoxicaties. Dieren breken uit en kunnen zo eten van giftige tuin- of bosplanten waar ze normaal gezien niet aankunnen. Het zijn enkele voorbeelden van schijnbaar onschuldige handelingen met soms fatale gevolgen. Een juiste voorlichting over plantenvergiftiging bij dieren is meer dan ooit belangrijk. Dit boek is een nuttig instrument dat plantaardige vergiftigingen leert herkennen en ook een eventuele behandeling aanbiedt. Het verstrekt de nodige informatie om de plant te benoemen en dierenartsen te helpen bij het stellen van hun diagnose. De plantenselectie is ruim. Ze is gebaseerd op wilde en gecultiveerde planten die voorkomen in Nederland en België. De auteur baseert zich op goed gedocumenteerde vergiftigingsgevallen bij dieren, zowel in binnen- als in buitenland. Marcel De Cleene schreef een actueel en onmisbaar naslagwerk voor de professionele dierenarts en voor iedereen die met het welzijn van de dieren is begaan (dierenverzorgers, asielhouders, manegehouders, enz.). 17

18 Non-Fictie Beauty Beauty level Beauty level / [auteur: Bespeak B.V ; eindred: Visavi B.V.]. Beauty level / Bespeak, Amersfoort. Basics. - Vijfde, herziene druk. - Amersfoort : Visavi B.V., pagina's : illustraties ; 29 cm. - 2: Kennis van het lichaam : alles over anatomie, fysiologie en pathologie, tips voor gezond eten. - Met index. ISBN : : 04 Uiterlijk : IV : : : : IV : : Beauty Level is dé leermethode voor (Allround) Schoonheidsspecialisten. De methode bestaat uit zes theorieboeken (Basics), vier werkboeken en een online leeromgeving. Beauty Level Basics 2 bevat kennis van het lichaam: de anatomie, fysiologie en pathologie. Alle kennis van het lichaam die een schoonheidsspecialist nodig heeft om een behandeling uit te voeren komt aan bod Mollema, Jelle Schorem Schorem / Jelle Mollema ; boekconcept Jelle Mollema & Michiel Houdijk ; teksten Eric Corton (voorwoord), Robert-Jan Rietveld (epiloog), Bor Rooyackers (dialogen) ; fotografie Jelle Mollema. - Eerste druk. - Rotterdam : Trichis Publishing, april ongenummerde pagina's ; 28 cm ISBN Geen gezeik; knippen en scheren! Stap terug in de tijd, stap binnen bij Schorem Haarsnijder en Barbier in Rotterdam. Nu is er het boek. Met in-your-face fotografie en ongelogen dialogen. Fotograaf Jelle Mollema volgde de barbiers en haarsnijders twee jaar lang op de voet. In hun eigen etablissementen op de Nieuwe Binnenweg, na werktijd in de kroeg, onderweg naar muziekfestivals, op tattooconventions en wachtend op een vrijkomende collega aan de poort van de Schiegevangenis. Mollema's indringende fotografie laat een bijzondere wereld zien. Een bebaarde mannenwereld waarin veel geluld, maar weinig gezegd wordt. Een wereld waarin vrouwen alleen welkom zijn in de gesprekken van de barbiers en hun gasten. De dialogen in het boek zijn opgetekend door Bor Rooyackers. Met een voorwoord van Eric Corton. 18

19 Non-Fictie Nail Nail level Nail level / [auteur: Bespeak B.V ; eindred: Visavi B.V.]. Nail level / Bespeak, Amersfoort. Basics. - 1e dr. - Amersfoort : Visavi, p : ill ; 29 cm. - 2: Styling en design : alles over acryl- en geltechnieken, aan de slag met stiletto's en 3D, creatief met airbrush en handpainting, de perfecte wedstrijdnagel. - Met lit. opg., reg. ISBN : : 04 Uiterlijk : IV : : Nail Level is de leermethode beginners en gevorderden in de nagelbranche. De methode bestaat uit twee theorieboeken en een online leeromgeving. Het tweede boek gaat in op de complexere behandelingen die een nagelspecialist kan uitvoeren. Nagelversteviging en -verlengingen en nail art worden behandeld in het boek. Daarnaast komen de specialistische behandelingen als 3D-art en stilettonagels uitgebreid aan bod. 19

20 Non-Fictie Pryke, Paula Wedding flowers Wedding flowers / Paula Pryke ; photography by Tim Winter. - New York : Rizzoli, pagina's : foto's ; 28 cm. - Met index. ISBN : : 08 Hobby's : IV : : An essential book packed with exquisite photographs and amazing floral displays for planning every aspect of the wedding day and beyond, from London's leading floral designer. Paula Pryke taps into the desire of every bride to make her wedding day special, and the choice of flower color, fragrance, and display is one of the most effective and fun ways to do so. She gives the bride the confidence and ability to design her own floral theme and work with a florist to execute it, or perhaps even undertake some of the arrangements herself for a truly personal touch. The book explores wedding traditions as well as suggestions on how a modern bride can depart from them. It addresses every type of seasonal concern; distinguishes decorative, ceremony, and reception flowers; provides great ideas for floral accessories. With step-by-step instructions throughout, the book demonstrates how brides, bridesmaids, friends, and family can make some of Pryke's most popular wedding flower arrangements themselves. Paula Pryke has had over twentyfive years of experience at creating beautiful weddings. Her work has been featured regularly in all the leading magazines. Her highly successful Flower School was launched in London in 1994 and attracts students from all over the world. Always a trendsetter, Pryke continues to innovate with this latest title. 20

Johnson, Alex Improbable libraries

Johnson, Alex Improbable libraries Non-Fictie - 000 2015-21-1373 Johnson, Alex Improbable libraries Improbable libraries / Alex Johnson. - London : Thames & Hudson, 2015. - 240 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld

Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld Non-Fictie - 000 2014-10-2721 Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld Wetenschappers in beeld : van YouTube tot talkshow / Jeanine de Bruin, Lennart Wesel. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, 2014. -

Nadere informatie

Wright, Alex Cataloging the world

Wright, Alex Cataloging the world Non-Fictie - 000 2015-12-1733 Wright, Alex Cataloging the world Cataloging the world : Paul Otlet and the birth of the information age / Alex Wright. New York : Oxford University Press, [2014]. - 350 pagina's

Nadere informatie

Weeks, Marcus Philosophy in minutes

Weeks, Marcus Philosophy in minutes Non-Fictie - 100 2014-47-2845 Weeks, Marcus Philosophy in minutes Philosophy in minutes / Marcus Weeks. - London : Quercus, 2014. - 415 pagina's : illustraties ; 13 cm. - Ondertitel op omslag: 200 key

Nadere informatie

Vos, F. De praktijk als gids

Vos, F. De praktijk als gids Non-Fictie 300-330 2013-40-3454 Vos, F. De praktijk als gids De praktijk als gids : verkenning van sleutelvariabelen voor vernieuwing in de Wmo / Frans Vos, Heleen Rijnkels en Kyelle Mintzis. - Den Haag

Nadere informatie

Pattyn, Bart Media en mentaliteit

Pattyn, Bart Media en mentaliteit Non-Fictie - 000 2014-15-0201 Pattyn, Bart Media en mentaliteit Media en mentaliteit / Bart Pattyn. - Leuven : LannooCampus, [2014]. - 284 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Mooij, Gabor Meer doen met public relations

Mooij, Gabor Meer doen met public relations Non-Fictie - 000 2013-34-5738 Mooij, Gabor Meer doen met public relations Meer doen met public relations / Gabor Mooij ; coo rdinatie/fondsredactie: Ingrid Lenting. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet,

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

Weterings, E.J. Gommert de Kok

Weterings, E.J. Gommert de Kok Non-Fictie - 000 2014-14-5662 Weterings, E.J. Gommert de Kok Gommert de Kok : journalist / Eric-Jan Weterings ; tekstredactie Tekstbureau Thea Nijbakker. - Vlissingen : Den Boer de Ruiter, [2014]. - 164

Nadere informatie

Oldfield, Molly The secret museum

Oldfield, Molly The secret museum Non-Fictie - 000 2014-01-1744 Oldfield, Molly The secret museum The secret museum / Molly Oldfield ; editor Craig Adams ; illustrations Hennie Haworth. - London : Collins, 2013. - 351 pagina's : illustraties

Nadere informatie

Contemporary Contemporary culture

Contemporary Contemporary culture Non-Fictie - 000 2013-02-0705 Contemporary Contemporary culture Contemporary culture : new directions in arts and humanities research / ed. by Judith Thissen, Robert Zwijnenberg and Kitty Zijlmans. - [Amsterdam]

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs The Phoenix Experience Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs Juni 2012 Phoenix 2011 The Phoenix Experience Meer halen uit de beste studenten in het hoger onderwijs: dat is het

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Probably the desire to achieve is the. Achieving. Faces - 1

Probably the desire to achieve is the. Achieving. Faces - 1 E d i t o r i a l W o r d s Achieving Probably the desire to achieve is the overall connecting link between all students here at Tilburg University. In one way or the other, we all have some goals. Some

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam.

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam. 1 2 7 5 Applied Research 1 2 3 4 5 Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Research proposal, management summary. Will be anounced on

Nadere informatie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie faces Y. 1 4 #. 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology garden of e- connecting culture, creativity, research and technology 2 E-CULTURE FAIR 2011 Garden of e- Connecting

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN Perspectieven vanuit het buitenland - eindrapport - Arend Odé

Nadere informatie

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland VideoDagen 20 Dagdelen - 55 Video s - 60 uur studieplezier Exclusieve videovertoning voor en door de studenten van de ACC Zie onze site of mailings voor actuele data en plaatsen. Onderwerpen: Life Coaching

Nadere informatie

HILTON HOTEL SCHIPHOL

HILTON HOTEL SCHIPHOL The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities

Nadere informatie

Masters Marketing Management

Masters Marketing Management Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008 Masters Marketing Management Marketing Research UVT-8_11.indd 1 16-04-2007 15:50:26 Contents Introduction Inleiding 3 Introduction 4 Tilburg University

Nadere informatie

Big Data. Reviewing the World. North Sea. Primer CONTAINING: SYMPOSIUM 2014 CREATING THE POSSIBILITY OF ALGAL BLOOMS IN THE MOVIE REVIEW

Big Data. Reviewing the World. North Sea. Primer CONTAINING: SYMPOSIUM 2014 CREATING THE POSSIBILITY OF ALGAL BLOOMS IN THE MOVIE REVIEW MACHAZINE Volume 18 - Issue 3 March 2014 SYMPOSIUM 2014 Big Data CREATING THE POSSIBILITY OF Reviewing the World ALGAL BLOOMS IN THE North Sea MOVIE REVIEW Primer CONTAINING: Current Affairs Association

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie