Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Beuningen Zomernota 2014"

Transcriptie

1 Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Zomernota 2014 Pagina 1

2 Zomernota 2014 Pagina 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding 5 Beleidsmatige en financiële samenvatting 5 Voorstellen Programma s Programma Algemeen bestuur 14 Programma Veiligheid 18 Programma Verkeer en vervoer 23 Programma Economische Zaken 27 Programma Onderwijs 29 Programma Welzijn 33 Programma Maatschappelijke ondersteuning 38 Programma Sociale voorzieningen 44 Programma Landschap, milieu en groen 48 Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 57 Algemene dekkingsmiddelen Paragrafen 66 Bijlage 1: financiële rapportage 74 Bijlage 2: kredietenoverzicht 92 Bijlage 3: Recapitulatie begrotingswijzigingen Zomernota 2014 Pagina 3

4 Zomernota 2014 Pagina 4

5 Hoofdstuk 1: Inleiding Inleiding Hierbij bieden wij u de Zomernota 2014 aan over de periode 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014, waarin verantwoording wordt afgelegd over de voortgang van de financiële activiteiten die tezamen moeten leiden tot het bereiken van de door uw raad benoemde maatschappelijke doelstellingen. In aansluiting op het Besluit Begroting en Verantwoording presenteren wij alle gegevens per programma: verschuiving van budget (financieel) binnen het programma worden niet als wijziging gepresenteerd tenzij met u gemaakte afspraken in tijd en kwaliteit niet gerealiseerd kunnen worden. In deze Zomernota is onder wat willen we bereiken de in de programmabegroting vermelde doelstelling opgenomen, onder wat doen we er voor de voorgenomen activiteiten en onder wat is er gebeurd in januari tot en met juni 2014 de daadwerkelijke uitgevoerde werkzaamheden. Onder nieuw beleid zijn de ontwikkelingen betreffende de door uw raad beschikbaar gestelde prioriteiten weergegeven. Beleidsmatige en financiële samenvatting De gemeenteraad heeft op 12 november 2013 de programmabegroting vastgesteld. Deze begroting 2014 sloot met een beperkt positief begrotingsresultaat. Dit positieve resultaat blijft behouden volgens deze Zomernota De bezuinigingen lopen goed volgens planning of worden in sommige gevallen zelfs eerder gerealiseerd. Slechts op enkele terreinen blijft het lastig om binnen de gestelde financiële kaders te blijven. Bijvoorbeeld bij de bijstandsuitkeringen blijft een stijging van het aantal bijstandsaanvragen zichtbaar, waardoor de kosten voor de gemeente ook toenemen. Aan de andere kant is zichtbaar dat voor verschillende verbonden partijen duidelijk is dat de financiële positie van de gemeenten onder druk staan. Ook zij dragen hun steentje bij, waarbij overschotten die behaald worden binnen de jaarrekening van deze verbonden partijen, ook daadwerkelijk teruggegeven worden aan de deelnemende gemeenten. De realisatie van de bezuinigingen verloopt financieel volgens planning. Op dit moment is ruim 8 miljoen van de totale bezuinigingen van 9,5 miljoen structureel gerealiseerd. Een deel van de bezuinigingen is niet te realiseren. Hierover is reeds gerapporteerd bij onder andere de kaderbrief 2014 en dit wordt verder behandeld in deze Zomernota Naast de bezuinigingen die de gemeente zichzelf oplegt, wordt ook vanuit het rijk nog verder bezuinigd op bijvoorbeeld de houdelijke zorg. Doordat de gemeente Beuningen enkele in het verleden gehaalde voordelen niet structureel heeft doorgerekend, is het mogelijk deze opgelegde bezuinigingstaakstelling gedeeltelijk op te vangen, maar voor het restant zal moeten worden gezocht naar mogelijkheden om dit binnen het betreffende beleidsterrein op te vangen. Doordat de reservepositie van de gemeente Beuningen negatief is, heeft de provincie Gelderland de gemeente in 2014 opnieuw onder preventief toezicht geplaatst. De begroting 2014 is wel door de provincie goedgekeurd, zodat de gemeente binnen de begroting normaal kan opereren. De economische recessie heeft grote gevolgen gehad voor de ontwikkeling van de woningbouw. Veel projecten worden uitgesteld of liggen voor langere termijn stil. Dit heeft gevolgen voor de organisatie van de gemeente. De tijd van de gemeente die veel plannen ontwikkelt en actief bezig is om woningbouw te realiseren is voorbij. Toch zullen ook in de toekomstige periode kansen moeten worden benut teneinde Beuningen een aantrekkelijke gemeente te laten blijven voor inwoners en bedrijven. De gemeente is op dit moment wel actief met het realiseren van enkele grotere verkeersprojecten. Mede door creatief te zoeken naar bijdragen van de provincie en de Stadsregio is het mogelijk om actief te participeren in de aanleg van de snelfietsroute en ontwikkelt de gemeente plannen voor de reconstructie van de Van Heemstraweg in Weurt. Zomernota 2014 Pagina 5

6 De bezuinigingen noodzaken tot het maken van lastige keuzen. De beschikbaarheid van voorzieningen en de kwaliteit van de dienstverlening staat onder druk. De inwoners en bedrijven in Beuningen betalen een hoge prijs, terwijl de voorzieningen minder worden. Steeds vaker zal een beroep worden gedaan op de eigen inspanning van de inwoners. Om de inwoners in de toekomst zo goed als mogelijk van dienst te blijven tegen een niet verder oplopende kostprijs, is het van belang om kritisch naar de eigen organisatie te blijven kijken. Op het gebied van samenwerking met andere gemeenten is de gemeente momenteel bezig met voorbereiding voor de ICT samenwerking en het realiseren van een regionaal werkbedrijf. Intern liggen binnen de gemeente opnieuw verschillende processen onder de loep vanuit het project Procesmatig Organiseren. Door het toepassen van lean-management wordt onderzocht of het voor verschillende producten mogelijk is om met minder handelingen en met een kortere doorlooptijd te leveren aan de inwoner. De toekomstige ontwikkelingen staan de organisatie van de gemeente Beuningen niet toe om stil te staan. De decentralisaties binnen het sociaal domein (overheveling AWBZ taken naar gemeenten, invoering nieuwe Participatiewet en decentralisatie Jeugdzorg) zorgen dat de gemeente zich actief voor moet bereiden op deze ontwikkelingen. Hierbij neemt de gemeente Beuningen regionaal een belangrijke rol in. Het gebrek aan financiële middelen noodzaakt tot het alert en adequaat inspelen op deze nieuwe ontwikkelingen. Risico s moeten zoveel als mogelijk worden beperkt en creatieve oplossingen waarbij nieuwe wegen worden ingeslagen worden niet geschuwd. Alhoewel het begrotingsjaar 2014 nog een begrotingsoverschot laat zien, vertoont met name het begrotingsjaar 2015 een nadeel. Deels doordat in 2015 de uitkering uit het gemeentefonds fors afneemt en de bezuinigingen nog niet volledig zijn gerealiseerd ontstaat dit beeld. Bij de begroting 2015 zal aangegeven worden hoe dit tekort kan worden verminderd. De ambtelijke organisatie heeft de opdracht gekregen om bezuinigingsvoorstellen te ontwikkelen. Financiën In onderstaand overzicht worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2014 gepresenteerd. Het saldo van de structurele nadelen bedragen Daar tegenover staat het saldo van de incidentele voordelen tot een bedrag van De Zomernota 2014 sluit met een nadeel van Recapitulatie structureel incidenteel Algemeen bestuur Veiligheid Verkeer en vervoer Economische zaken Onderwijs Welzijn Maatschappelijke ondersteuning Sociale voorzieningen ca Landschap, milieu en groen Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Algemene dekkingsmiddelen Programma's Algemene dekkingsmiddelen Verdeeldienst Totaal Zomernota 2014 Pagina 6

7 De belangrijkste afwijkingen (> ) hebben betrekking op (I = incidenteel, S = structureel, -/- = nadelig): Programma Omschrijving Bedrag I/S Algemeen bestuur Project procesmatig organiseren -/ I In het kader van de doorontwikkeling dienstverlening en de bezuinigingsdopdrachten is in 2013 gestart met het project procesmatig organiseren. Hieraan wordt in 2014 een vervolg gegeven. Het benodigde bedrag van wordt gedekt uit het budget voor Het Nieuwe Werken ( ) en uit het opleidingsbudget ( 5.000). Niet gerealiseerde bezuinigingen leges -/ S De bij de bezuinigingen 2013 structureel ingeboekte meeropbrengst gemeentelijke leges blijkt in de praktijk niet te realiseren als gevolg van het besluit van het Rijk om het tarief voor paspoort, rijbewijs en identiteitskaart te maximaliseren. Wachtgeldverplichting De kosten voor het wachtgeld wethouders nemen toe doordat na de verkiezingen één van de wethouders met wachtgeld is gegaan. -/ S Integrale veiligheid Verkeer en vervoer Welzijn Veiligheidsregio bijdrage De bijdrage aan de Veiligheidsregio wordt met name verminderd als gevolg van de positieve uitkomst van de jaarrekening 2013 van de Veiligheidsregio. Daarnaast wordt o.a. het geld voor het beheer van de brandweerkazernes teruggesluisd naar de gemeenten, doordat deze kosten in 2014 nog voor rekening van de deelnemende gemeenten komen. Reserve incidentele prioriteiten Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals o.a. de aanleg van een aantal abri s ( ) en de aanleg van het kruispunt Jonkerstraat snelfietsroute ( ). Ook is een incidenteel bedrag beschikbaar van voor het versneld afschrijven van een aantal wegen en een bedrag van voor de uitvoering van het Waterplan. Deze gelden komen uit de reserve incidentele prioriteiten. Combinatiefuncties Via de algemene uitkering ontvangt de gemeente Beuningen extra geld voor het realiseren van combinatiefuncties. De brede impuls combinatiefuncties richt zich op de realisatie van combinatiefuncties, inclusief buurtcoaches. De verwachting is dat dit bedrag ook voor 2015 en verder wordt verstrekt, maar I -/ I -/ I Zomernota 2014 Pagina 7

8 Programma Omschrijving Bedrag I/S daarvan wordt in de meicirculaire 2014 nog geen melding gemaakt. Reserve incidentele prioriteiten -/ I Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals o.a. de in de sportnota genoemde aanbevelingen ( ), de subsidie voor recreatie ( 4.667) en de uitgaven in het kader van het speelruimteplan ( ). Deze gelden komen uit de reserve incidentele prioriteiten. Bijdrage grondbedrijf Beuningse Boys De grondexploitatie van de Hutgraaf brengt onvoldoende resultaat op teneinde de jaarlijkse bijdrage van het grondbedrijf ten behoeve van de dekking kapitaallasten verhuizing Beuningse Boys te bekostigen. Deze jaarlijkse bijdrage ten gunste van de begroting komt dus structureel te vervallen. -/ S Maatschappelijke ondersteuning Sociale voorzieningen Reserve incidentele prioriteiten Incidenteel wordt beschikbaar gesteld voor het project de Kanteling ( ) en de invoering van de decentralisatie jeugdzorg / AWBZ ( ). Een deel van is in 2013 via de algemene uitkering ontvangen en in dat jaar gereserveerd (reserve incidentele prioriteiten). Een bedrag van wordt in 2014 via de algemene uitkering ontvangen. WMO - uitgaven PGB huishoudelijke zorg Als gevolg van de controle op de PGB hebben veel mensen de PGB omgezet in zorg in natura. De kosten voor PGB zullen lager uitvallen dan begroot. Een directe uitzetting van het budget Zorg in natura lijkt niet noodzakelijk. Voor 2014 ontstaat een voordeel. Vanaf 2015 wordt de taakstellende bezuiniging op de kosten zorg in natura met verlaagd. Project Zeggenschap Over Hulp Van de provincie ontvangt de gemeente totaal voor de uitvoering van het project Zeggenschap over Hulp. De gemeente Beuningen coördineert dit project, waaraan een aantal regiogemeenten deelnemen. De eigen bijdrage van de deelnemende gemeenten is de ambtelijke inzet. Het bedrag van betreft de in 2013 nog niet ingezette middelen. Budget Bijzondere Bijstand De extra middelen die de gemeente uit het gemeentefonds ontvangt voor de intensivering van de bijzondere bijstand wordt toegerekend aan het betreffende budget. Deze structurele uitbreiding is noodzakelijk vanwege de toegenomen kosten voor bijzondere bijstand. -/ I S -/ I I -/ S Zomernota 2014 Pagina 8

9 Programma Omschrijving Bedrag I/S Landschap, milieu en groen Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Algemene dekkingsmiddelen Reserve incidentele prioriteiten Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals o.a. het groenstructuurplan en het landschapsbeleidsplan ( ) en de incidentele prioriteiten die beschikbaar zijn gesteld voor Duurzaam Beuningen ( ). Deze gelden komen uit de reserve incidentele prioriteiten. ODRN bijdrage Besloten is om de extra middelen uit het gemeentefonds ten behoeve van taakoverdracht Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving over te dragen aan de ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen). Leges omgevingsvergunningen Incidenteel wordt minder leges omgevingsvergunning geraamd, als gevolg van het in 2014 lager dan geraamde aantal aanvragen omgevingsvergunning. Eenmalige ruimte kapitaallasten De gemeente heeft een flink aantal kredieten openstaan. Hierbij valt te denken aan een aantal infrastructurele projecten, waaronder de reconstructie Van Heemstraweg Weurt en de reconstructie Leigraaf / Snelfietsroute, het opknappen van enkele gebouwen zoals De Lèghe Polder, de Tinnegieter en de kantoren ten behoeve van de welzijnsinstellingen. Doordat deze kredieten nog niet zijn uitgegeven, blijven de kapitaallasten achter bij de raming. Dit zorgt voor een incidenteel voordeel. Rentevoordelen Doordat de gemeente in de begroting rekening houdt met 4% rentekosten voor het financieringstekort (voor de kasgeldlimiet wordt zelfs slechts 2% begroot) en het werkelijke rentepercentage erg laag is, heeft de gemeente een voordeel op de rentekosten. Rentevoordeel vrijval voorziening Hutgraaf Door het vrijvallen van de getroffen voorziening Hutgraaf is het mogelijk om aan de grondexploitatie van De Hutgraaf meer rente toe te rekenen. Gemeentefonds Op basis van de decembercirculaire 2013 stijgt de jaarlijkse uitkering uit het gemeentefonds met en op basis van de meicirculaire stijgt deze uitkering voor het jaar 2014 nog verder met Deze extra middelen zijn benodigd voor enkele specifieke zaken, zoals Combinatiefuncties, intensivering bijzondere -/ I -/ S -/ I I I S S Zomernota 2014 Pagina 9

10 Programma Omschrijving Bedrag I/S bijstand, bijdrage ODRN, invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg en de bommenregeling. Project Het Nieuw Werken I Een bedrag van dat beschikbaar is voor dit project, wordt overgeheveld naar het project Procesmatig Organiseren (zie programma Algemeen Bestuur) Reserve incidentele prioriteiten Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals de uitbesteding onderhoudsplannen Beheer Openbare Ruimte ( ) de uitvoering van het realisatieplan ( ), het project E-government ( ) en het project Het Nieuwe Werken ( ). Deze gelden komen uit de reserve incidentele prioriteiten en automatisering. -/ I Algemene dekkingsmiddelen (mutaties reserves) Reserve incidentele prioriteiten Onttrekking van aan de reserve incidentele prioriteiten (en de daaraan gekoppelde reserve automatisering). Dit in verband met het beschikbaar stellen van de restantsaldi 31 december 2013 van deze eenmalige middelen uit voorgaande jaren. Reserve grondbedrijf - bommenregeling De gemeente ontvangt via het gemeentefonds voor de uitvoering van de bommenregeling. Het betreft hier een specifieke bijdrage voor de ontwikkeling van verschillende grondexploitaties. De bijdrage wordt toegevoegd aan de reserve grondbedrijf en binnen de grondexploitaties zullen de eventuele kosten voor het opruimen van explosieven worden opgenomen. Reserve grondbedrijf wegwerken tekort Het grondbedrijf heeft in 2013 een aantal extra voorzieningen moeten treffen en daarnaast zal een bedrag deel van de bezuinigingstaakstelling niet worden gerealiseerd. Dit leidt ertoe dat vanuit de begroting een hogere bijdrage ( nadeel ) moet worden gestort in de reserve grondbedrijf teneinde de tekorten in de resterende 14 jaar weg te werken. Dit nadeel kan meer dan volledig worden gecompenseerd door het vrijvallen van de getroffen voorziening Hutgraaf, doordat deze grondexploitatie geen bijdrage meer hoeft te verstrekken ten behoeve van de kapitaallasten verhuizing Beuningse Boys (voordeel ). Reserve MFA Weurt Kloosterhof De in 2014 toegekende prioriteit van inzake de kapitaallasten extra krediet MFA Kloosterhof Weurt wordt evenals de eenmalige ruimte van het oude krediet Kloosterhof I -/ I S -/ I Zomernota 2014 Pagina 10

11 Programma Omschrijving Bedrag I/S gereserveerd. Bij de financieringsopzet ten behoeve van deze nieuwbouw is er vanuit gegaan dat de eenmalige ruimte kapitaallasten voor de jaren worden gereserveerd. Bij de programma s zijn de verschillen toegelicht van de onder- en overschrijdingen van en meer. Voor een volledige toelichting van alle verschillen wordt verwezen naar bijlage 1: financiële rapportage. Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2014 wordt per saldo een bedrag van onttrokken aan de reserves. Via andere begrotingswijzigingen zijn de volgende mutaties in de reserves reeds vastgesteld: Storting in de reserve afvalinzameling van als gevolg van de evaluatie afval (3 e begrotingswijziging Herfstnota 2013). Onttrekking aan de algemene reserve van ten behoeve van de kosten uittredesom De Stroming (4 e begrotingswijziging). Onttrekking aan de reserve bezuiniging (onderdeel overschotten Participatiemiddelen) van voor inzet personeel afdeling Sociale Zaken als gevolg van de toegenomen aantal bijstandsaanvragen en uitkeringen (7 e begrotingswijziging). Bij deze Zomernota 2014 vinden de volgende mutaties in de reserves (totaal ) plaats: Onttrekking van aan de reserve incidentele prioriteiten (en de daaraan gekoppelde reserve automatisering). Dit in verband met het beschikbaar stellen van de restantsaldi 31 december 2013 van deze eenmalige middelen uit voorgaande jaren. Onttrekking van aan de reserve bezuinigingen voor het opvangen van incidentele knelpunten binnen het bezuinigingsproces. Vermindering storting reserve grondbedrijf met , met name als gevolg van de vrijval van de voorziening Hutgraaf. Storting in de reserve grondbedrijf van voor de uitvoering van de bommenregeling. Onttrekking aan de reserve MFA Weurt Kloosterhof van voor het kwijtschelden van de lening uit Dit ter compensatie van het doen van afstand van de erfpacht door het stichtingsbestuur. Storting in de reserve MFA Weurt van de in 2014 toegekende prioriteit van inzake de kapitaallasten extra krediet MFA Kloosterhof Weurt. Deze vrijvallende middelen worden evenals de eenmalige ruimte van het oude krediet Kloosterhof gereserveerd. Bij de financieringsopzet ten behoeve van deze nieuwbouw is er vanuit gegaan dat de eenmalige ruimte kapitaallasten voor de jaren worden gereserveerd. Na instemming met de voorgestelde begrotingsmutaties, laat de programmabegroting 2014 de volgende saldi zien (-/- = negatief), inclusief de overige begrotingswijzigingen: Zomernota 2014 Pagina 11

12 Programma Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting in 1.000, begroting zomernota algemeen bestuur integrale veiligheid verkeer en vervoer economische zaken onderwijs welzijn maatschappelijke ondersteuning sociale voorzieningen landschap, milieu en groen ruimtelijke ordening en volkshuisvesting algemene dekkingsmiddelen (excl. mutaties) sub-totaal mutaties reserves totaal Het saldo na alle begrotingswijzigingen en de Zomernota 2014 ad wordt na afloop van het dienstjaar toegevoegd aan de algemene reserve algemene dienst. Voor een specificatie verwijzen wij naar de programma s. Van de stand van de algemene reserve algemene dienst na verwerking van de Zomernota 2014 wordt het volgende overzicht gegeven: Saldo ABR (jaarrrekening 2013) Rentetoerekening 2% begrotingsresultaat huidig beleid nieuw beleid: onontkoombaar dekkingsvoorstel e wijziging: begrotingsraad november e wijziging: Herfstnota e wijziging: uittreden Stroming Zomernota 2014 structureel incidenteel Saldo ABR na Zomernota Zomernota 2014 Pagina 12

13 Voorstellen Wij stellen u voor: 1. De Zomernota 2014 vast te stellen voor wat betreft: a. de financiële afwijkingen 2014 met per saldo een negatief bedrag van b. de voorgestelde mutaties reserves tot een saldo bedrag van c. Hiervoor de 7 e begrotingswijziging 2014 vast te stellen 2. Kennis te nemen van de Zomernota 2014 voor wat betreft: a. De programma s en de paragrafen b. De financiële afwijkingen Zomernota 2014 Pagina 13

14 Hoofdstuk 2: Programma s Programma Algemeen bestuur Programmadoel: Een democratisch extern gericht bestuur dat effectief, efficiënt en integer is. Wat willen we bereiken? Burgers betrekken bij het bestuur Wat doen we ervoor? Burgers betrekken bij het bestuur Wat is er gebeurd tot juni 2014? Burgers betrekken bij het bestuur Om als democratisch gekozen gemeenteraad een brede betrokkenheid te houden met degenen die vertegenwoordigd worden, is ingezet op het onderhoud van open communicatie lijnen. De gemeente wil de burgers zoveel als mogelijk betrekken bij het politieke proces. Voortzetten van het houden van werkbezoeken en werkbijeenkomsten Het project te gast bij de raad bij elke raadsvergadering (10x per jaar) verder voortzetten Inwoners, bedrijven en instellingen actief blijven uitnodigen deel te nemen aan politieke besluitvorming bij commissie- en raadsvergaderingen Kindergemeenteraad Professionaliseren digitale informatievoorziening aan burgers, instellingen en bedrijven. Brede bekendheid geven aan gemeenteraadsverkiezingen in maart In het 1e halfjaar is o.a. een werkbezoek gebracht aan Perspectief. Daarnaast stond deze periode in het teken van het inwerken van de nieuwe gemeenteraad. Door het teruglopen van het aantal aanmeldingen voor het project te gast bij de raad is de frequentie teruggeschroefd naar 5x per jaar. De kindergemeenteraad is gehouden in mei j.l. De pratende prullenbak heeft de nominatie gewonnen. De digitale verslaglegging van de raadsbijeenkomsten is volledig doorgevoerd. Zoveel mogelijk handelingen en/of formulieren die op digitale wijze kunnen geschieden, worden ook op die manier aangeboden. Ingezet is op extra bekendheid aan de verkiezingen. Het opkomstpercentage is gestegen van 48.5% naar 52.6%. Zomernota 2014 Pagina 14

15 Wat willen we bereiken? Adequate gemeentelijke dienstverlening Wat doen we ervoor? Adequate gemeentelijke dienstverlening Wat is er gebeurd tot juni 2014? Adequate gemeentelijke dienstverlening De gemeente verbetert de dienstverlening door een betere telefonische bereikbaarheid, een snelle en adequate doorverwijzing, waarbij de meest gestelde vragen direct worden beantwoord. Cursus schrijfvaardigheid voor betere en heldere advisering bestuur en brieven aan onze inwoners. Digitalisering van de poststromen. Kwaliteitsbewaking afhandeling van ingekomen brieven / verzoeken (streeftermijn 4 weken) Werken op afspraak wordt per 1 januari 2014 breed ingevoerd. Bekendmakingen digitaliseren. Vernieuwde website online. De kwaliteit van de brieven, met name gericht op begrijpelijke taal, gaat nog steeds vooruit. De ingekomen post is volledig gedigitaliseerd, evenals de facturering. De uitgaande post digitaliseren is de volgende stap. De afhandeling van brieven en/of verzoeken wordt strak gemonitord. Overschrijdingen worden gemeld en bij voorrang behandeld. Het werken op afspraak is inmiddels volledig ingevoerd. Behoudens een paar klachten zijn de reacties van onze inwoners uitermate positief. Bekendmakingen zijn digitaal gemaakt en worden alleen nog digitaal gepubliceerd. De vernieuwing van de website is nog in bewerking. Doelstelling is op te gaan werken met Toptaken dat wil zeggen dat alleen die informatie wordt aangeboden waar klanten ook daadwerkelijk naar zoeken en behoefte aan hebben. Nu is de informatie breder maar blijkt nauwelijks te worden benut. Zomernota 2014 Pagina 15

16 Wat mag het kosten? Omschrijving product Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting begroting zomernota Uitgaven Raad en commissies College van burgemeester en wethouders Bestuurlijke / ambtelijke ondersteuning Representatie Voorlichting Rechtsgedingen Burgerzaken Verkiezingen Huisnummering en straatnaamgeving Secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Ondersteuning gemeenteraad Totaal uitgaven Inkomsten College van burgemeester en wethouders Burgerzaken Secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Totaal inkomsten Saldo programma Storting in reserves * reserve bezuinigingen Onttrekking aan reserves * reserve bezuinigingen * reserve incidentele prioriteiten Saldo na resultaatbestemming bedragen x 1.000,00 In onderstaande tabel worden de financiële consequentie > toegelicht: Product Omschrijving Bedrag I/S College van B&W Project procesmatig organiseren In het kader van de doorontwikkeling dienstverlening en de bezuinigingsdopdrachten is in 2013 gestart met het project procesmatig organiseren. Hieraan wordt in 2014 een vervolg gegeven. Het benodigde bedrag van wordt gedekt uit het budget voor Het Nieuwe Werken ( ) en uit het opleidingsbudget ( 5.000). -/ I Zomernota 2014 Pagina 16

17 Product Omschrijving Bedrag I/S Secretarieleges Niet gerealiseerde bezuinigingen leges -/ S burgerzaken De bij de bezuinigingen 2013 structureel ingeboekte meeropbrengst gemeentelijke leges blijkt in de praktijk niet te realiseren als gevolg van het besluit van het Rijk om het tarief voor paspoort, rijbewijs en identiteitskaart te maximaliseren. College van B&W Wachtgeldverplichting De kosten voor het wachtgeld wethouders nemen toe doordat na de verkiezingen één van de wethouders met wachtgeld is gegaan. -/ S Zomernota 2014 Pagina 17

18 Programma Integrale veiligheid Programmadoel: Een veilige leefomgeving, gericht op subjectieve en objectieve veiligheid Wat willen we bereiken? Risicobeheersing structurele aandacht voor fysieke (on)veiligheid Wat doen we ervoor? Risicobeheersing structurele aandacht voor fysieke (on)veiligheid Wat is er gebeurd tot juni 2014? Risicobeheersing structurele aandacht voor fysieke (on)veiligheid Informatiemanagement: het vastleggen van permanente preparatieve gegevens, zodat deze ten tijde van incidenten te raadplegen zijn. Netwerkpartners: contacten onderhouden met vitale netwerkpartners zoals Waterschap Rivierenland, Defensie, omgevingsdiensten, openbaar ministerie, ziekenhuizen, Rijkswaterstaat, elektriciteitsbedrijven, provincie, Rode Kruis en omroep Gelderland. Versterken proactief handelen: voorzien van gemeenten, omgevingsdiensten en provincie tijdig voorzien van deskundige adviezen. Zelfredzaamheid en burgerparticipatie: informeren van inwoners in Gelderland-Zuid over risico s (Veiligheidswijzer en websites) Evenementen: afspraken maken met gemeenten over het lokale evenementenbeleid. Risicocommunicatie: voorlichtings- en informatieavonden Informatiemanagement: Regionale draaiboeken vastgesteld voor omgevingszorg, publieke zorg. Nationale Meldkamer Systeem heeft vertraging opgelopen waardoor implementatie nog niet mogelijk is. Netwerkpartners: Contract Rode Kruis beëindigd per 1/8/2014. Start regionale aansturing en uitvoering omgevingszorg, teamleiders geleverd door de ODRN. Zelfredzaamheid en burgerparticipatie: Zelfredzaamheid van de burgers onder de aandacht gebracht middels veiligheidswijzer/nl alert. Aandachtspunt verminderde zelfredzame zelfstandig wonende mensen. Evenementen: Implementatie risicoprofiel voor evenementenbeleid, hiermee gewerkt bij DTRH. Risicocommunicatie: Start programma versterking crisiscommunicatie. Zomernota 2014 Pagina 18

19 Wat willen we bereiken? Wat doen we ervoor? organiseren bij vaststelling van rampenbestrijdingsplannen. Wat is er gebeurd tot juni 2014? Functionarissen op hard piket, operationeel. Incidentbestrijding: managen van incidenten en de voorbereiding daarop Incidentbestrijding: managen van incidenten en de voorbereiding daarop Incidentbestrijding: managen van incidenten en de voorbereiding daarop Informatiemanagement: continueren van de inzet van het landelijk crisismanagementsysteem LCMS, 24/7 beschikbaar hebben van de calamiteitencoördinator op de meldkamer, invoeren van het Slachtoffer Informatie Systeem. Planvorming: actueel houden van wettelijk verplicht gestelde plannen (crisisplan, risicoprofiel en regionaal beleidsplan). Actueel houden van interne plannen voor inzet brandweer (incidentbestrijdingsplannen, aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten) Alarmering: optimaal laten functioneren van de Gemeenschappelijke MeldKamer (GMK). Opleiden en oefenen: Naast het actueel houden van de vakkennis zijn de oefeningen ook gericht op het verder verbeteren van de samenwerking tussen de betrokken disciplines en de verschillende operationele niveaus. Informatiemanagement: Opheffing regionaal CRIB en aansluiting bij landelijk SIS. Planvorming: Tussenstand regionaal beleidsplan vastgesteld. Incidentbestrijdingsplannen en rampenbestrijdingsplannen opgesteld die kunnen ondersteunen in de warme fase. Handboeken OVDbz en sectie bz geactualiseerd. Draaiboeken ondersteuningen, publieke zorg en omgevingszorg opgesteld. Checklists opgesteld. Alarmering: Momenteel wordt gewerkt aan het omzetten van de huidige meldkamer naar een Nationale Meldkamer. Opleiden en oefenen: Oefening stafsectie bevolkingszorg plaatsgevonden in Beuningen. Facilitaire randvoorwaarden daarbij getest. Werving selectie en opleiden van teamleiders nafase. Functieopleidingen en proeven van bekwaamheid sectie communicatie. Opleiding lokale coördinatoren opvang. Regionale functionarissen worden doorlopend getraind en Zomernota 2014 Pagina 19

20 Wat willen we bereiken? Wat doen we ervoor? Behoud en ontwikkeling vrijwilligheid brandweer: Voor de VeiligheidsRegio Gelderland Zuid zijn de vrijwilligers nu en in de toekomst de hoeksteen van de brandweerorganisatie. Zij vormen met hun brandweerpost de lokale sleutel naar een toekomst waarin de brandweervrijwilliger niet alleen uitrukt voor brand en hulpverlening, maar ook de burgers helpt om brand te voorkomen en hen leert deze te beperken. Wat is er gebeurd tot juni 2014? opgeleid. Behoud en ontwikkeling vrijwilligheid brandweer: Brandweer heeft onderzoek gedaan naar aanwezigheid van rookmelders in huizen. Burgers preventief geïnformeerd over rookmelders en gratis verstrekt. Campagne vergroten van risicobewustzijn en stimuleren zelfredzaamheid bij burgers. Veilige leefomgeving Veilige leefomgeving Veilige leefomgeving In 2013, doorlopend naar 2014, is er een publiciteitscampagne gestart worden om inwoners bewust te maken van de noodzaak om inbraken te voorkomen. Er is gestart met besmettingsbrieven bij inbraken. In 2013, doorlopend naar 2014 is het project bewust wonen voor 55+; daarbij is ook aandacht voor brandveiligheid en inbraakpreventie. Het project buurtbemiddeling wordt door het NIM uitgevoerd. Het Lokaal zorgnetwerk heeft een prominente plaats gekregen binnen onze zorgstructuur (met name de multiproblem gevallen). De besmettingsbrieven worden door buurtbewoners alom gewaardeerd. Door de persoonlijke benadering maakt het mensen extra alert. De bedoeling is dat Burgernet via sms de besmettingsbrieven gaat overnemen. Het donkere dagen project is begin dit jaar weer uitgevoerd. (preventie voor winkeliers, cafetaria s, ondernemers) Het project loopt nog door, inmiddels uitgebreid met een financiële stimuleringsbijdrage. In oktober a.s. wordt er weer een grote informatiemarkt georganiseerd. Het project verloopt naar volle tevredenheid. Het Lokaal zorgnetwerk wordt steeds beter gevonden, getuige het aantal stijgende casussen. De werkwijze - een integrale aanpak, een probleemeigenaar en een snelle aanpak werpt zijn Zomernota 2014 Pagina 20

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum Jaarstukken 2012 Gemeente Bedum 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemeen... 7 2.1 Samenstelling Bestuur... 7 2.2 Kerngegevens... 8 3. Jaarverslag... 11 3.1 Programmaverantwoording... 13 3.1. 1 Algemeen

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2010 April 2011

JAARSTUKKEN 2010 April 2011 JAARSTUKKEN 2010 April 2011 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 10 Hoofdstuk 1 Jaarstukken 2010 1.1 Inleiding 9 1.2 Samenvatting en conclusie op de hoofdlijnen 10 1.3 Resultaat

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad Raadsnummer 09. R/$46. OOI Inboeknummer o9bstoso49 possiernummer 944.45s 20 oktober 2009 Informatienota voor de raad Betreft 2 tussentijdse rapportage 2009. Kennis nemen van 2 Tussentijdse rapportage 2009.

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek

Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek Verkiezingsprogramma 2014 2018 Tijd voor andere politiek Inhoud INLEIDING... 4 LEESWIJZER... 5 1. BURGER EN BESTUUR (INTERACTIEF OMMEN)... 5 1.1. Bestuur... 5 1.2. Dienstverlening... 6 1.3. Communicatie

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over?

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 11-065 Raadsvergadering : 1 november 2011 Naam opsteller : Jan Belleman Informatie op te vragen bij : Karin Cornet Portefeuillehouders : Cees Roem Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009 Versie 28 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. Preambule 5 1.1 Opgaven voor de komende jaren 5 1.2 Resultaten van de afgelopen jaren 16 2. De programma s 21 2.1 Binding en Ontmoeting 21 2.1.1 Ontmoeting en toenadering

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

I. BELEIDSBEGROTING 5

I. BELEIDSBEGROTING 5 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 3 I. BELEIDSBEGROTING 5 Programmaplan 7 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 9 1.2 Openbare orde en veiligheid 15 1.3 Volkshuisvesting

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

KWALITEIT VOOR IEDEREEN

KWALITEIT VOOR IEDEREEN KWALITEIT VOOR IEDEREEN COALITIEAKKOORD DIEMEN 2006-2010 Partij van de Arbeid VVD GroenLinks 12 mei 2006 Vooraf Voor u ligt Kwaliteit voor iedereen; het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de fracties

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 AARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie