Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Beuningen Zomernota 2014"

Transcriptie

1 Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Zomernota 2014 Pagina 1

2 Zomernota 2014 Pagina 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding 5 Beleidsmatige en financiële samenvatting 5 Voorstellen Programma s Programma Algemeen bestuur 14 Programma Veiligheid 18 Programma Verkeer en vervoer 23 Programma Economische Zaken 27 Programma Onderwijs 29 Programma Welzijn 33 Programma Maatschappelijke ondersteuning 38 Programma Sociale voorzieningen 44 Programma Landschap, milieu en groen 48 Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 57 Algemene dekkingsmiddelen Paragrafen 66 Bijlage 1: financiële rapportage 74 Bijlage 2: kredietenoverzicht 92 Bijlage 3: Recapitulatie begrotingswijzigingen Zomernota 2014 Pagina 3

4 Zomernota 2014 Pagina 4

5 Hoofdstuk 1: Inleiding Inleiding Hierbij bieden wij u de Zomernota 2014 aan over de periode 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014, waarin verantwoording wordt afgelegd over de voortgang van de financiële activiteiten die tezamen moeten leiden tot het bereiken van de door uw raad benoemde maatschappelijke doelstellingen. In aansluiting op het Besluit Begroting en Verantwoording presenteren wij alle gegevens per programma: verschuiving van budget (financieel) binnen het programma worden niet als wijziging gepresenteerd tenzij met u gemaakte afspraken in tijd en kwaliteit niet gerealiseerd kunnen worden. In deze Zomernota is onder wat willen we bereiken de in de programmabegroting vermelde doelstelling opgenomen, onder wat doen we er voor de voorgenomen activiteiten en onder wat is er gebeurd in januari tot en met juni 2014 de daadwerkelijke uitgevoerde werkzaamheden. Onder nieuw beleid zijn de ontwikkelingen betreffende de door uw raad beschikbaar gestelde prioriteiten weergegeven. Beleidsmatige en financiële samenvatting De gemeenteraad heeft op 12 november 2013 de programmabegroting vastgesteld. Deze begroting 2014 sloot met een beperkt positief begrotingsresultaat. Dit positieve resultaat blijft behouden volgens deze Zomernota De bezuinigingen lopen goed volgens planning of worden in sommige gevallen zelfs eerder gerealiseerd. Slechts op enkele terreinen blijft het lastig om binnen de gestelde financiële kaders te blijven. Bijvoorbeeld bij de bijstandsuitkeringen blijft een stijging van het aantal bijstandsaanvragen zichtbaar, waardoor de kosten voor de gemeente ook toenemen. Aan de andere kant is zichtbaar dat voor verschillende verbonden partijen duidelijk is dat de financiële positie van de gemeenten onder druk staan. Ook zij dragen hun steentje bij, waarbij overschotten die behaald worden binnen de jaarrekening van deze verbonden partijen, ook daadwerkelijk teruggegeven worden aan de deelnemende gemeenten. De realisatie van de bezuinigingen verloopt financieel volgens planning. Op dit moment is ruim 8 miljoen van de totale bezuinigingen van 9,5 miljoen structureel gerealiseerd. Een deel van de bezuinigingen is niet te realiseren. Hierover is reeds gerapporteerd bij onder andere de kaderbrief 2014 en dit wordt verder behandeld in deze Zomernota Naast de bezuinigingen die de gemeente zichzelf oplegt, wordt ook vanuit het rijk nog verder bezuinigd op bijvoorbeeld de houdelijke zorg. Doordat de gemeente Beuningen enkele in het verleden gehaalde voordelen niet structureel heeft doorgerekend, is het mogelijk deze opgelegde bezuinigingstaakstelling gedeeltelijk op te vangen, maar voor het restant zal moeten worden gezocht naar mogelijkheden om dit binnen het betreffende beleidsterrein op te vangen. Doordat de reservepositie van de gemeente Beuningen negatief is, heeft de provincie Gelderland de gemeente in 2014 opnieuw onder preventief toezicht geplaatst. De begroting 2014 is wel door de provincie goedgekeurd, zodat de gemeente binnen de begroting normaal kan opereren. De economische recessie heeft grote gevolgen gehad voor de ontwikkeling van de woningbouw. Veel projecten worden uitgesteld of liggen voor langere termijn stil. Dit heeft gevolgen voor de organisatie van de gemeente. De tijd van de gemeente die veel plannen ontwikkelt en actief bezig is om woningbouw te realiseren is voorbij. Toch zullen ook in de toekomstige periode kansen moeten worden benut teneinde Beuningen een aantrekkelijke gemeente te laten blijven voor inwoners en bedrijven. De gemeente is op dit moment wel actief met het realiseren van enkele grotere verkeersprojecten. Mede door creatief te zoeken naar bijdragen van de provincie en de Stadsregio is het mogelijk om actief te participeren in de aanleg van de snelfietsroute en ontwikkelt de gemeente plannen voor de reconstructie van de Van Heemstraweg in Weurt. Zomernota 2014 Pagina 5

6 De bezuinigingen noodzaken tot het maken van lastige keuzen. De beschikbaarheid van voorzieningen en de kwaliteit van de dienstverlening staat onder druk. De inwoners en bedrijven in Beuningen betalen een hoge prijs, terwijl de voorzieningen minder worden. Steeds vaker zal een beroep worden gedaan op de eigen inspanning van de inwoners. Om de inwoners in de toekomst zo goed als mogelijk van dienst te blijven tegen een niet verder oplopende kostprijs, is het van belang om kritisch naar de eigen organisatie te blijven kijken. Op het gebied van samenwerking met andere gemeenten is de gemeente momenteel bezig met voorbereiding voor de ICT samenwerking en het realiseren van een regionaal werkbedrijf. Intern liggen binnen de gemeente opnieuw verschillende processen onder de loep vanuit het project Procesmatig Organiseren. Door het toepassen van lean-management wordt onderzocht of het voor verschillende producten mogelijk is om met minder handelingen en met een kortere doorlooptijd te leveren aan de inwoner. De toekomstige ontwikkelingen staan de organisatie van de gemeente Beuningen niet toe om stil te staan. De decentralisaties binnen het sociaal domein (overheveling AWBZ taken naar gemeenten, invoering nieuwe Participatiewet en decentralisatie Jeugdzorg) zorgen dat de gemeente zich actief voor moet bereiden op deze ontwikkelingen. Hierbij neemt de gemeente Beuningen regionaal een belangrijke rol in. Het gebrek aan financiële middelen noodzaakt tot het alert en adequaat inspelen op deze nieuwe ontwikkelingen. Risico s moeten zoveel als mogelijk worden beperkt en creatieve oplossingen waarbij nieuwe wegen worden ingeslagen worden niet geschuwd. Alhoewel het begrotingsjaar 2014 nog een begrotingsoverschot laat zien, vertoont met name het begrotingsjaar 2015 een nadeel. Deels doordat in 2015 de uitkering uit het gemeentefonds fors afneemt en de bezuinigingen nog niet volledig zijn gerealiseerd ontstaat dit beeld. Bij de begroting 2015 zal aangegeven worden hoe dit tekort kan worden verminderd. De ambtelijke organisatie heeft de opdracht gekregen om bezuinigingsvoorstellen te ontwikkelen. Financiën In onderstaand overzicht worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2014 gepresenteerd. Het saldo van de structurele nadelen bedragen Daar tegenover staat het saldo van de incidentele voordelen tot een bedrag van De Zomernota 2014 sluit met een nadeel van Recapitulatie structureel incidenteel Algemeen bestuur Veiligheid Verkeer en vervoer Economische zaken Onderwijs Welzijn Maatschappelijke ondersteuning Sociale voorzieningen ca Landschap, milieu en groen Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Algemene dekkingsmiddelen Programma's Algemene dekkingsmiddelen Verdeeldienst Totaal Zomernota 2014 Pagina 6

7 De belangrijkste afwijkingen (> ) hebben betrekking op (I = incidenteel, S = structureel, -/- = nadelig): Programma Omschrijving Bedrag I/S Algemeen bestuur Project procesmatig organiseren -/ I In het kader van de doorontwikkeling dienstverlening en de bezuinigingsdopdrachten is in 2013 gestart met het project procesmatig organiseren. Hieraan wordt in 2014 een vervolg gegeven. Het benodigde bedrag van wordt gedekt uit het budget voor Het Nieuwe Werken ( ) en uit het opleidingsbudget ( 5.000). Niet gerealiseerde bezuinigingen leges -/ S De bij de bezuinigingen 2013 structureel ingeboekte meeropbrengst gemeentelijke leges blijkt in de praktijk niet te realiseren als gevolg van het besluit van het Rijk om het tarief voor paspoort, rijbewijs en identiteitskaart te maximaliseren. Wachtgeldverplichting De kosten voor het wachtgeld wethouders nemen toe doordat na de verkiezingen één van de wethouders met wachtgeld is gegaan. -/ S Integrale veiligheid Verkeer en vervoer Welzijn Veiligheidsregio bijdrage De bijdrage aan de Veiligheidsregio wordt met name verminderd als gevolg van de positieve uitkomst van de jaarrekening 2013 van de Veiligheidsregio. Daarnaast wordt o.a. het geld voor het beheer van de brandweerkazernes teruggesluisd naar de gemeenten, doordat deze kosten in 2014 nog voor rekening van de deelnemende gemeenten komen. Reserve incidentele prioriteiten Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals o.a. de aanleg van een aantal abri s ( ) en de aanleg van het kruispunt Jonkerstraat snelfietsroute ( ). Ook is een incidenteel bedrag beschikbaar van voor het versneld afschrijven van een aantal wegen en een bedrag van voor de uitvoering van het Waterplan. Deze gelden komen uit de reserve incidentele prioriteiten. Combinatiefuncties Via de algemene uitkering ontvangt de gemeente Beuningen extra geld voor het realiseren van combinatiefuncties. De brede impuls combinatiefuncties richt zich op de realisatie van combinatiefuncties, inclusief buurtcoaches. De verwachting is dat dit bedrag ook voor 2015 en verder wordt verstrekt, maar I -/ I -/ I Zomernota 2014 Pagina 7

8 Programma Omschrijving Bedrag I/S daarvan wordt in de meicirculaire 2014 nog geen melding gemaakt. Reserve incidentele prioriteiten -/ I Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals o.a. de in de sportnota genoemde aanbevelingen ( ), de subsidie voor recreatie ( 4.667) en de uitgaven in het kader van het speelruimteplan ( ). Deze gelden komen uit de reserve incidentele prioriteiten. Bijdrage grondbedrijf Beuningse Boys De grondexploitatie van de Hutgraaf brengt onvoldoende resultaat op teneinde de jaarlijkse bijdrage van het grondbedrijf ten behoeve van de dekking kapitaallasten verhuizing Beuningse Boys te bekostigen. Deze jaarlijkse bijdrage ten gunste van de begroting komt dus structureel te vervallen. -/ S Maatschappelijke ondersteuning Sociale voorzieningen Reserve incidentele prioriteiten Incidenteel wordt beschikbaar gesteld voor het project de Kanteling ( ) en de invoering van de decentralisatie jeugdzorg / AWBZ ( ). Een deel van is in 2013 via de algemene uitkering ontvangen en in dat jaar gereserveerd (reserve incidentele prioriteiten). Een bedrag van wordt in 2014 via de algemene uitkering ontvangen. WMO - uitgaven PGB huishoudelijke zorg Als gevolg van de controle op de PGB hebben veel mensen de PGB omgezet in zorg in natura. De kosten voor PGB zullen lager uitvallen dan begroot. Een directe uitzetting van het budget Zorg in natura lijkt niet noodzakelijk. Voor 2014 ontstaat een voordeel. Vanaf 2015 wordt de taakstellende bezuiniging op de kosten zorg in natura met verlaagd. Project Zeggenschap Over Hulp Van de provincie ontvangt de gemeente totaal voor de uitvoering van het project Zeggenschap over Hulp. De gemeente Beuningen coördineert dit project, waaraan een aantal regiogemeenten deelnemen. De eigen bijdrage van de deelnemende gemeenten is de ambtelijke inzet. Het bedrag van betreft de in 2013 nog niet ingezette middelen. Budget Bijzondere Bijstand De extra middelen die de gemeente uit het gemeentefonds ontvangt voor de intensivering van de bijzondere bijstand wordt toegerekend aan het betreffende budget. Deze structurele uitbreiding is noodzakelijk vanwege de toegenomen kosten voor bijzondere bijstand. -/ I S -/ I I -/ S Zomernota 2014 Pagina 8

9 Programma Omschrijving Bedrag I/S Landschap, milieu en groen Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Algemene dekkingsmiddelen Reserve incidentele prioriteiten Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals o.a. het groenstructuurplan en het landschapsbeleidsplan ( ) en de incidentele prioriteiten die beschikbaar zijn gesteld voor Duurzaam Beuningen ( ). Deze gelden komen uit de reserve incidentele prioriteiten. ODRN bijdrage Besloten is om de extra middelen uit het gemeentefonds ten behoeve van taakoverdracht Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving over te dragen aan de ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen). Leges omgevingsvergunningen Incidenteel wordt minder leges omgevingsvergunning geraamd, als gevolg van het in 2014 lager dan geraamde aantal aanvragen omgevingsvergunning. Eenmalige ruimte kapitaallasten De gemeente heeft een flink aantal kredieten openstaan. Hierbij valt te denken aan een aantal infrastructurele projecten, waaronder de reconstructie Van Heemstraweg Weurt en de reconstructie Leigraaf / Snelfietsroute, het opknappen van enkele gebouwen zoals De Lèghe Polder, de Tinnegieter en de kantoren ten behoeve van de welzijnsinstellingen. Doordat deze kredieten nog niet zijn uitgegeven, blijven de kapitaallasten achter bij de raming. Dit zorgt voor een incidenteel voordeel. Rentevoordelen Doordat de gemeente in de begroting rekening houdt met 4% rentekosten voor het financieringstekort (voor de kasgeldlimiet wordt zelfs slechts 2% begroot) en het werkelijke rentepercentage erg laag is, heeft de gemeente een voordeel op de rentekosten. Rentevoordeel vrijval voorziening Hutgraaf Door het vrijvallen van de getroffen voorziening Hutgraaf is het mogelijk om aan de grondexploitatie van De Hutgraaf meer rente toe te rekenen. Gemeentefonds Op basis van de decembercirculaire 2013 stijgt de jaarlijkse uitkering uit het gemeentefonds met en op basis van de meicirculaire stijgt deze uitkering voor het jaar 2014 nog verder met Deze extra middelen zijn benodigd voor enkele specifieke zaken, zoals Combinatiefuncties, intensivering bijzondere -/ I -/ S -/ I I I S S Zomernota 2014 Pagina 9

10 Programma Omschrijving Bedrag I/S bijstand, bijdrage ODRN, invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg en de bommenregeling. Project Het Nieuw Werken I Een bedrag van dat beschikbaar is voor dit project, wordt overgeheveld naar het project Procesmatig Organiseren (zie programma Algemeen Bestuur) Reserve incidentele prioriteiten Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals de uitbesteding onderhoudsplannen Beheer Openbare Ruimte ( ) de uitvoering van het realisatieplan ( ), het project E-government ( ) en het project Het Nieuwe Werken ( ). Deze gelden komen uit de reserve incidentele prioriteiten en automatisering. -/ I Algemene dekkingsmiddelen (mutaties reserves) Reserve incidentele prioriteiten Onttrekking van aan de reserve incidentele prioriteiten (en de daaraan gekoppelde reserve automatisering). Dit in verband met het beschikbaar stellen van de restantsaldi 31 december 2013 van deze eenmalige middelen uit voorgaande jaren. Reserve grondbedrijf - bommenregeling De gemeente ontvangt via het gemeentefonds voor de uitvoering van de bommenregeling. Het betreft hier een specifieke bijdrage voor de ontwikkeling van verschillende grondexploitaties. De bijdrage wordt toegevoegd aan de reserve grondbedrijf en binnen de grondexploitaties zullen de eventuele kosten voor het opruimen van explosieven worden opgenomen. Reserve grondbedrijf wegwerken tekort Het grondbedrijf heeft in 2013 een aantal extra voorzieningen moeten treffen en daarnaast zal een bedrag deel van de bezuinigingstaakstelling niet worden gerealiseerd. Dit leidt ertoe dat vanuit de begroting een hogere bijdrage ( nadeel ) moet worden gestort in de reserve grondbedrijf teneinde de tekorten in de resterende 14 jaar weg te werken. Dit nadeel kan meer dan volledig worden gecompenseerd door het vrijvallen van de getroffen voorziening Hutgraaf, doordat deze grondexploitatie geen bijdrage meer hoeft te verstrekken ten behoeve van de kapitaallasten verhuizing Beuningse Boys (voordeel ). Reserve MFA Weurt Kloosterhof De in 2014 toegekende prioriteit van inzake de kapitaallasten extra krediet MFA Kloosterhof Weurt wordt evenals de eenmalige ruimte van het oude krediet Kloosterhof I -/ I S -/ I Zomernota 2014 Pagina 10

11 Programma Omschrijving Bedrag I/S gereserveerd. Bij de financieringsopzet ten behoeve van deze nieuwbouw is er vanuit gegaan dat de eenmalige ruimte kapitaallasten voor de jaren worden gereserveerd. Bij de programma s zijn de verschillen toegelicht van de onder- en overschrijdingen van en meer. Voor een volledige toelichting van alle verschillen wordt verwezen naar bijlage 1: financiële rapportage. Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2014 wordt per saldo een bedrag van onttrokken aan de reserves. Via andere begrotingswijzigingen zijn de volgende mutaties in de reserves reeds vastgesteld: Storting in de reserve afvalinzameling van als gevolg van de evaluatie afval (3 e begrotingswijziging Herfstnota 2013). Onttrekking aan de algemene reserve van ten behoeve van de kosten uittredesom De Stroming (4 e begrotingswijziging). Onttrekking aan de reserve bezuiniging (onderdeel overschotten Participatiemiddelen) van voor inzet personeel afdeling Sociale Zaken als gevolg van de toegenomen aantal bijstandsaanvragen en uitkeringen (7 e begrotingswijziging). Bij deze Zomernota 2014 vinden de volgende mutaties in de reserves (totaal ) plaats: Onttrekking van aan de reserve incidentele prioriteiten (en de daaraan gekoppelde reserve automatisering). Dit in verband met het beschikbaar stellen van de restantsaldi 31 december 2013 van deze eenmalige middelen uit voorgaande jaren. Onttrekking van aan de reserve bezuinigingen voor het opvangen van incidentele knelpunten binnen het bezuinigingsproces. Vermindering storting reserve grondbedrijf met , met name als gevolg van de vrijval van de voorziening Hutgraaf. Storting in de reserve grondbedrijf van voor de uitvoering van de bommenregeling. Onttrekking aan de reserve MFA Weurt Kloosterhof van voor het kwijtschelden van de lening uit Dit ter compensatie van het doen van afstand van de erfpacht door het stichtingsbestuur. Storting in de reserve MFA Weurt van de in 2014 toegekende prioriteit van inzake de kapitaallasten extra krediet MFA Kloosterhof Weurt. Deze vrijvallende middelen worden evenals de eenmalige ruimte van het oude krediet Kloosterhof gereserveerd. Bij de financieringsopzet ten behoeve van deze nieuwbouw is er vanuit gegaan dat de eenmalige ruimte kapitaallasten voor de jaren worden gereserveerd. Na instemming met de voorgestelde begrotingsmutaties, laat de programmabegroting 2014 de volgende saldi zien (-/- = negatief), inclusief de overige begrotingswijzigingen: Zomernota 2014 Pagina 11

12 Programma Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting in 1.000, begroting zomernota algemeen bestuur integrale veiligheid verkeer en vervoer economische zaken onderwijs welzijn maatschappelijke ondersteuning sociale voorzieningen landschap, milieu en groen ruimtelijke ordening en volkshuisvesting algemene dekkingsmiddelen (excl. mutaties) sub-totaal mutaties reserves totaal Het saldo na alle begrotingswijzigingen en de Zomernota 2014 ad wordt na afloop van het dienstjaar toegevoegd aan de algemene reserve algemene dienst. Voor een specificatie verwijzen wij naar de programma s. Van de stand van de algemene reserve algemene dienst na verwerking van de Zomernota 2014 wordt het volgende overzicht gegeven: Saldo ABR (jaarrrekening 2013) Rentetoerekening 2% begrotingsresultaat huidig beleid nieuw beleid: onontkoombaar dekkingsvoorstel e wijziging: begrotingsraad november e wijziging: Herfstnota e wijziging: uittreden Stroming Zomernota 2014 structureel incidenteel Saldo ABR na Zomernota Zomernota 2014 Pagina 12

13 Voorstellen Wij stellen u voor: 1. De Zomernota 2014 vast te stellen voor wat betreft: a. de financiële afwijkingen 2014 met per saldo een negatief bedrag van b. de voorgestelde mutaties reserves tot een saldo bedrag van c. Hiervoor de 7 e begrotingswijziging 2014 vast te stellen 2. Kennis te nemen van de Zomernota 2014 voor wat betreft: a. De programma s en de paragrafen b. De financiële afwijkingen Zomernota 2014 Pagina 13

14 Hoofdstuk 2: Programma s Programma Algemeen bestuur Programmadoel: Een democratisch extern gericht bestuur dat effectief, efficiënt en integer is. Wat willen we bereiken? Burgers betrekken bij het bestuur Wat doen we ervoor? Burgers betrekken bij het bestuur Wat is er gebeurd tot juni 2014? Burgers betrekken bij het bestuur Om als democratisch gekozen gemeenteraad een brede betrokkenheid te houden met degenen die vertegenwoordigd worden, is ingezet op het onderhoud van open communicatie lijnen. De gemeente wil de burgers zoveel als mogelijk betrekken bij het politieke proces. Voortzetten van het houden van werkbezoeken en werkbijeenkomsten Het project te gast bij de raad bij elke raadsvergadering (10x per jaar) verder voortzetten Inwoners, bedrijven en instellingen actief blijven uitnodigen deel te nemen aan politieke besluitvorming bij commissie- en raadsvergaderingen Kindergemeenteraad Professionaliseren digitale informatievoorziening aan burgers, instellingen en bedrijven. Brede bekendheid geven aan gemeenteraadsverkiezingen in maart In het 1e halfjaar is o.a. een werkbezoek gebracht aan Perspectief. Daarnaast stond deze periode in het teken van het inwerken van de nieuwe gemeenteraad. Door het teruglopen van het aantal aanmeldingen voor het project te gast bij de raad is de frequentie teruggeschroefd naar 5x per jaar. De kindergemeenteraad is gehouden in mei j.l. De pratende prullenbak heeft de nominatie gewonnen. De digitale verslaglegging van de raadsbijeenkomsten is volledig doorgevoerd. Zoveel mogelijk handelingen en/of formulieren die op digitale wijze kunnen geschieden, worden ook op die manier aangeboden. Ingezet is op extra bekendheid aan de verkiezingen. Het opkomstpercentage is gestegen van 48.5% naar 52.6%. Zomernota 2014 Pagina 14

15 Wat willen we bereiken? Adequate gemeentelijke dienstverlening Wat doen we ervoor? Adequate gemeentelijke dienstverlening Wat is er gebeurd tot juni 2014? Adequate gemeentelijke dienstverlening De gemeente verbetert de dienstverlening door een betere telefonische bereikbaarheid, een snelle en adequate doorverwijzing, waarbij de meest gestelde vragen direct worden beantwoord. Cursus schrijfvaardigheid voor betere en heldere advisering bestuur en brieven aan onze inwoners. Digitalisering van de poststromen. Kwaliteitsbewaking afhandeling van ingekomen brieven / verzoeken (streeftermijn 4 weken) Werken op afspraak wordt per 1 januari 2014 breed ingevoerd. Bekendmakingen digitaliseren. Vernieuwde website online. De kwaliteit van de brieven, met name gericht op begrijpelijke taal, gaat nog steeds vooruit. De ingekomen post is volledig gedigitaliseerd, evenals de facturering. De uitgaande post digitaliseren is de volgende stap. De afhandeling van brieven en/of verzoeken wordt strak gemonitord. Overschrijdingen worden gemeld en bij voorrang behandeld. Het werken op afspraak is inmiddels volledig ingevoerd. Behoudens een paar klachten zijn de reacties van onze inwoners uitermate positief. Bekendmakingen zijn digitaal gemaakt en worden alleen nog digitaal gepubliceerd. De vernieuwing van de website is nog in bewerking. Doelstelling is op te gaan werken met Toptaken dat wil zeggen dat alleen die informatie wordt aangeboden waar klanten ook daadwerkelijk naar zoeken en behoefte aan hebben. Nu is de informatie breder maar blijkt nauwelijks te worden benut. Zomernota 2014 Pagina 15

16 Wat mag het kosten? Omschrijving product Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting begroting zomernota Uitgaven Raad en commissies College van burgemeester en wethouders Bestuurlijke / ambtelijke ondersteuning Representatie Voorlichting Rechtsgedingen Burgerzaken Verkiezingen Huisnummering en straatnaamgeving Secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Ondersteuning gemeenteraad Totaal uitgaven Inkomsten College van burgemeester en wethouders Burgerzaken Secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Totaal inkomsten Saldo programma Storting in reserves * reserve bezuinigingen Onttrekking aan reserves * reserve bezuinigingen * reserve incidentele prioriteiten Saldo na resultaatbestemming bedragen x 1.000,00 In onderstaande tabel worden de financiële consequentie > toegelicht: Product Omschrijving Bedrag I/S College van B&W Project procesmatig organiseren In het kader van de doorontwikkeling dienstverlening en de bezuinigingsdopdrachten is in 2013 gestart met het project procesmatig organiseren. Hieraan wordt in 2014 een vervolg gegeven. Het benodigde bedrag van wordt gedekt uit het budget voor Het Nieuwe Werken ( ) en uit het opleidingsbudget ( 5.000). -/ I Zomernota 2014 Pagina 16

17 Product Omschrijving Bedrag I/S Secretarieleges Niet gerealiseerde bezuinigingen leges -/ S burgerzaken De bij de bezuinigingen 2013 structureel ingeboekte meeropbrengst gemeentelijke leges blijkt in de praktijk niet te realiseren als gevolg van het besluit van het Rijk om het tarief voor paspoort, rijbewijs en identiteitskaart te maximaliseren. College van B&W Wachtgeldverplichting De kosten voor het wachtgeld wethouders nemen toe doordat na de verkiezingen één van de wethouders met wachtgeld is gegaan. -/ S Zomernota 2014 Pagina 17

18 Programma Integrale veiligheid Programmadoel: Een veilige leefomgeving, gericht op subjectieve en objectieve veiligheid Wat willen we bereiken? Risicobeheersing structurele aandacht voor fysieke (on)veiligheid Wat doen we ervoor? Risicobeheersing structurele aandacht voor fysieke (on)veiligheid Wat is er gebeurd tot juni 2014? Risicobeheersing structurele aandacht voor fysieke (on)veiligheid Informatiemanagement: het vastleggen van permanente preparatieve gegevens, zodat deze ten tijde van incidenten te raadplegen zijn. Netwerkpartners: contacten onderhouden met vitale netwerkpartners zoals Waterschap Rivierenland, Defensie, omgevingsdiensten, openbaar ministerie, ziekenhuizen, Rijkswaterstaat, elektriciteitsbedrijven, provincie, Rode Kruis en omroep Gelderland. Versterken proactief handelen: voorzien van gemeenten, omgevingsdiensten en provincie tijdig voorzien van deskundige adviezen. Zelfredzaamheid en burgerparticipatie: informeren van inwoners in Gelderland-Zuid over risico s (Veiligheidswijzer en websites) Evenementen: afspraken maken met gemeenten over het lokale evenementenbeleid. Risicocommunicatie: voorlichtings- en informatieavonden Informatiemanagement: Regionale draaiboeken vastgesteld voor omgevingszorg, publieke zorg. Nationale Meldkamer Systeem heeft vertraging opgelopen waardoor implementatie nog niet mogelijk is. Netwerkpartners: Contract Rode Kruis beëindigd per 1/8/2014. Start regionale aansturing en uitvoering omgevingszorg, teamleiders geleverd door de ODRN. Zelfredzaamheid en burgerparticipatie: Zelfredzaamheid van de burgers onder de aandacht gebracht middels veiligheidswijzer/nl alert. Aandachtspunt verminderde zelfredzame zelfstandig wonende mensen. Evenementen: Implementatie risicoprofiel voor evenementenbeleid, hiermee gewerkt bij DTRH. Risicocommunicatie: Start programma versterking crisiscommunicatie. Zomernota 2014 Pagina 18

19 Wat willen we bereiken? Wat doen we ervoor? organiseren bij vaststelling van rampenbestrijdingsplannen. Wat is er gebeurd tot juni 2014? Functionarissen op hard piket, operationeel. Incidentbestrijding: managen van incidenten en de voorbereiding daarop Incidentbestrijding: managen van incidenten en de voorbereiding daarop Incidentbestrijding: managen van incidenten en de voorbereiding daarop Informatiemanagement: continueren van de inzet van het landelijk crisismanagementsysteem LCMS, 24/7 beschikbaar hebben van de calamiteitencoördinator op de meldkamer, invoeren van het Slachtoffer Informatie Systeem. Planvorming: actueel houden van wettelijk verplicht gestelde plannen (crisisplan, risicoprofiel en regionaal beleidsplan). Actueel houden van interne plannen voor inzet brandweer (incidentbestrijdingsplannen, aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten) Alarmering: optimaal laten functioneren van de Gemeenschappelijke MeldKamer (GMK). Opleiden en oefenen: Naast het actueel houden van de vakkennis zijn de oefeningen ook gericht op het verder verbeteren van de samenwerking tussen de betrokken disciplines en de verschillende operationele niveaus. Informatiemanagement: Opheffing regionaal CRIB en aansluiting bij landelijk SIS. Planvorming: Tussenstand regionaal beleidsplan vastgesteld. Incidentbestrijdingsplannen en rampenbestrijdingsplannen opgesteld die kunnen ondersteunen in de warme fase. Handboeken OVDbz en sectie bz geactualiseerd. Draaiboeken ondersteuningen, publieke zorg en omgevingszorg opgesteld. Checklists opgesteld. Alarmering: Momenteel wordt gewerkt aan het omzetten van de huidige meldkamer naar een Nationale Meldkamer. Opleiden en oefenen: Oefening stafsectie bevolkingszorg plaatsgevonden in Beuningen. Facilitaire randvoorwaarden daarbij getest. Werving selectie en opleiden van teamleiders nafase. Functieopleidingen en proeven van bekwaamheid sectie communicatie. Opleiding lokale coördinatoren opvang. Regionale functionarissen worden doorlopend getraind en Zomernota 2014 Pagina 19

20 Wat willen we bereiken? Wat doen we ervoor? Behoud en ontwikkeling vrijwilligheid brandweer: Voor de VeiligheidsRegio Gelderland Zuid zijn de vrijwilligers nu en in de toekomst de hoeksteen van de brandweerorganisatie. Zij vormen met hun brandweerpost de lokale sleutel naar een toekomst waarin de brandweervrijwilliger niet alleen uitrukt voor brand en hulpverlening, maar ook de burgers helpt om brand te voorkomen en hen leert deze te beperken. Wat is er gebeurd tot juni 2014? opgeleid. Behoud en ontwikkeling vrijwilligheid brandweer: Brandweer heeft onderzoek gedaan naar aanwezigheid van rookmelders in huizen. Burgers preventief geïnformeerd over rookmelders en gratis verstrekt. Campagne vergroten van risicobewustzijn en stimuleren zelfredzaamheid bij burgers. Veilige leefomgeving Veilige leefomgeving Veilige leefomgeving In 2013, doorlopend naar 2014, is er een publiciteitscampagne gestart worden om inwoners bewust te maken van de noodzaak om inbraken te voorkomen. Er is gestart met besmettingsbrieven bij inbraken. In 2013, doorlopend naar 2014 is het project bewust wonen voor 55+; daarbij is ook aandacht voor brandveiligheid en inbraakpreventie. Het project buurtbemiddeling wordt door het NIM uitgevoerd. Het Lokaal zorgnetwerk heeft een prominente plaats gekregen binnen onze zorgstructuur (met name de multiproblem gevallen). De besmettingsbrieven worden door buurtbewoners alom gewaardeerd. Door de persoonlijke benadering maakt het mensen extra alert. De bedoeling is dat Burgernet via sms de besmettingsbrieven gaat overnemen. Het donkere dagen project is begin dit jaar weer uitgevoerd. (preventie voor winkeliers, cafetaria s, ondernemers) Het project loopt nog door, inmiddels uitgebreid met een financiële stimuleringsbijdrage. In oktober a.s. wordt er weer een grote informatiemarkt georganiseerd. Het project verloopt naar volle tevredenheid. Het Lokaal zorgnetwerk wordt steeds beter gevonden, getuige het aantal stijgende casussen. De werkwijze - een integrale aanpak, een probleemeigenaar en een snelle aanpak werpt zijn Zomernota 2014 Pagina 20

GEMEENTE BEUNINGEN Zomernota 2015

GEMEENTE BEUNINGEN Zomernota 2015 GEMEENTE BEUNINGEN Zomernota 2015 Pagina 1 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding 4 Beleidsmatige en financiële samenvatting 4 Voorstellen 13 2. Programma s Programma Algemeen bestuur 14 Programma

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Tijdelijke huisvesting basisschool De Wegwijzer. Agendapunt Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7 Raadsvergadering 5 maart 2015 Voorstel B 7 Heinkenszand, 17 februari 2015 Onderwerp: voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg van de doordecentralisatie van het

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 051113/A05 afdeling: Welzijn Onderwerp: huisvestingsprogramma

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst Directie (ab0100) Telefoon 0182-588725 gouda 25 april 2012 afdeling Veiligheid en Wijken Raadsnummer 757899 collegenummer 757806 steller

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 326498-1 Emmeloord, 18 juni 2015. Onderwerp Huisvesten De Fladderiep en Kindcentrum in Kraggenburg Advies raadscommissie Hamerstuk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit 1. een

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/487091 1. Inleiding De Decemberrapportage is na de Bestuursrappportage 2016 het volgende document in de planning en control cyclus 2016.

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 129862 Sector: Inwonerszaken Team : Sport, Economische Zaken & Recreatie Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties Besluit: 1. Vast te stellen dat de accommodaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.

Nadere informatie

, III II III IIIIII III IIIIII

, III II III IIIIII III IIIIII Model J (bedoeld in artikel 16, eerste lid) Gemeente 1 Jaar Beuningen Algemene dienst Provincie Gelderland 2012 SC12.11874, III II III IIIIII III IIIIII Toelichting: 1. Deze staat bestaat uit twee onderdelen.

Nadere informatie

Datum: 18 december 2014 Portefeuillehouder: Windhouwer

Datum: 18 december 2014 Portefeuillehouder: Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2014-085 Registratiekenmerk: Onderwerp: Overheveling buitenonderhoud primair onderwijs Korte inhoud: De overheveling van het buitenonderhoud in het primair onderwijs leidt tot

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname.

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. financiële rapportage januari december 2008 Geachte raadsleden, Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. Tijdens de commissie

Nadere informatie

Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - Besluitvormend

Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2014 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2014_BW_00072 Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - vormend Beknopte samenvatting De gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12

datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12 Voorstel aan de gemeenteraad g emeente. datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12 onderwerp: Voorstel tot instemming geharmoni programma

Nadere informatie

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan.

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan. Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2016/2751 E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 6 Uw bericht van - Aanbieding financiële stukken en beleidsplan

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Besluit om De uitkomsten van de kaderbrief mee te nemen bij het opstellen van de begroting

Besluit om De uitkomsten van de kaderbrief mee te nemen bij het opstellen van de begroting Raadsvoorstel GEMEENTE 34* BEUNINGEN Onderwerp Kaderbrief begroting 2015 Raadsvergadering 1 juli 2014 Nummer(agenda) Commissie 1 Fin en AZ Registratienummer BW14.00423 Datum 18 juni 2014 Registratiecode

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

: 22 januari 2013 : 4 februari : J.L.M. Vlaar : J.C. Teeuwen

: 22 januari 2013 : 4 februari : J.L.M. Vlaar : J.C. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 22 januari 2013 : 4 februari 2013 Documentnr. Zaaknummer : 990 : B0305-2047 Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 22-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0502 Naam programma: Programma Onderwerp: Digitalisering bouwarchief en cliëntenarchief Aanleiding: De behoefte en noodzaak

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 24-02-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 24-02-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. ONT Aanpassing verordening voorzieningen huisvesting onderwijs De Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra zijn onlangs gewijzigd in verband met de overheveling van de taak en het

Nadere informatie

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord elk begrotingsjaar

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart 2015 P. Scholtens De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 52 459116 2 5712360 - Geachte heer, mevrouw, Met

Nadere informatie

1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10

1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 Eerste Bestuursrapportage 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 5 BEGROTINGSWIJZIGING 1E BESTUURSRAPPORTAGE 2014...12

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06434 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de begroting 2012 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

B en W voorstel. 13int03024. Onderwerp Voorstel tot budgetoverhevelig jaarrekening 2013

B en W voorstel. 13int03024. Onderwerp Voorstel tot budgetoverhevelig jaarrekening 2013 G E M E E N T E B O R N E B en W voorstel 13int324 Onderwerp Voorstel tot budgetoverhevelig jaarrekening 213 Samenvatting voorstel Het college van B&W verzoeken in te stemmen met het overhevelen van budgetten

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder Coalitieakkoord Gemeente Beek 2014-2018 Sociaal Verder 1. Inleiding In april 2014 hebben wij, de politieke partijen BBB-NDB en Progressief Beek, overeenstemming bereikt over het vormen van een coalitie

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Actuele financiële en vermogenspositie

Actuele financiële en vermogenspositie Actuele financiële en vermogenspositie werk aan de winkel Presentatie voor Auditcommissie 5 maart 2012 Actuele financiële positie (1) Nr. Ontwikkeling Mutatie 2012 2013 2014 2015 Saldo na besluitvorming

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Bijlage 1: Financieel overzicht voorjaarsnota 2011

Bijlage 1: Financieel overzicht voorjaarsnota 2011 Bijlage 1: Financieel overzicht voorjaarsnota 211 Financieel overzicht Saldo begroting 211 inclusief dekkingsplan 44.322-72.625-97.5-455.57-455.57 Decembercirculaire -97.938-75.789 158.92-111.618 Meerjarenraming

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 41-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 3 oktober 2013. BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 41-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 3 oktober 2013. BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein enlijst B&W Smallingerland - week 41-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 3 oktober 2013 BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein Belanghebbende heeft verzocht om vergoeding van planschade en schade als

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015 Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2017 Veiligheidsregio

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie