Van regionale projecten naar structurele voorzieningen. Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van regionale projecten naar structurele voorzieningen. Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015"

Transcriptie

1 Van regionale projecten naar structurele voorzieningen Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden

2 Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden Arbeidsmarktregio Haaglanden Plus 2

3 Colofon Businessplan Leerwerkloket v1.0 Opdrachtgever UWV, ROC Mondriaan, ROC ID College, Arbeidsmarktregio Haaglanden en Arbeidsmarktregio Zuid Holland Centraal Platinaweg EZ Den Haag samenstelling: UWV Haaglanden Scheveningseweg KW Den Haag

4 Opmerking vooraf Het businessplan heeft in principe betrekking op de periode Daardoor kan het deels het karakter hebben van een ontwikkeldocument. Niet alles zal voor een periode van drie jaar kunnen worden vastgelegd. Op basis van inzichten bij de verdere ontwikkeling van het leerwerkloket kan het ook noodzakelijk zijn tot aanpassingen over te gaan. Voor en wordt een jaarplan ingeleverd, waarin (majeure) wijzigingen, en de voornemens t.a.v. outcome en output bij het samenwerkingsverband LWL (op strategisch, tactisch of uitvoerend niveau) worden kenbaar gemaakt. Het opstellen van de jaarplannen voor 2014 en 2015 is verplicht. UWV kan het regionale samenwerkingsverband verzoeken naar aanleiding van de jaarlijkse monitoring tot aanpassing van het businessplan en/of jaarplannen te komen. 4

5 ! Gegevens!van!ondertekenaar(s)!van!het!businessplan!...!7! 1.!Inhoud!Businessplan!...!9! 1.1!Strategie+hoofdlijnen!...!9! 1.2!Arbeidsmarkt!...!11! 1.3!De!organisatie!van!het!leerwerkloket!per! !...!13! 1.4!Personele!bezetting!...!16! 1.5!e+Dienstverlening! !...!17! 2.!Strategische/beleidsmatige!aansturing!...!18! 2.1!Aansturing!op!uitvoerend!niveau!...!19! 3.!Partijen!...!19! 3.1!Samenwerking!op!operationeel!niveau!...!20! 3.2!Werkgeversbenadering!...!21! 4.!Activiteiten!per!1J1J2013!van!het!leerwerkloket!...!22! 4.1!Tijdsbeslag!...!22! 4.2!Klantregistratie!...!22! 4.3!kwantitatieve!doelstellingen!...!23! 5.!De!dienstverlening!van!het!leerwerkloket!2013J2015!...!25! 5.1!Aanbod!werknemers!...!25! 5.2!Aanbod!bedrijven+werkgevers!...!25! 5.3!Aanbod!werkzoekenden!zonder!baan!...!26! 6.!Expertisefunctie!...!29! 6.1!Bewaking!kwaliteit!dienstverlening!...!29! 6.2!Afstemming!partners!...!29! 6.3!Verbindingen!...!29! 7.!Financiering!...!31! 7.1!Begroting!2013!...!31! 7.2!Specificatie!materiële!kosten!...!32! 7.3!Financiering!2013!...!33! 7.4!Financiering!Leerwerkloketten!2013!tot!en!met!2015!...!34! Bijlagen!...!35! 5

6 Naam van de arbeidsregio en locatie: LEERWERKLOKETTEN HAAGLANDEN

7 Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan # Naam org. Contactpersoon Handtekening 1 Zoetermeer 2 Voorschoten/ Leidschendam/ Voorburg/ Wassenaar 3 Pijnacker/Nootdorp 4 Delft 5 Den Haag 6 Rijswijk 7 Lansingerland 8 RPA Haaglanden Dhr. R. Herfst (directeur) 9 UWV Haaglanden Dhr. T. de Bakker (districtsmanager) 10 ROC Mondriaan Dhr. H. de Bruijn (lid CvB) 11 ROC ID College Dhr. O. de Jong (lid CvB) 7

8 Contactpersoon tbv de behandeling van het businessplan Naam: Dhr. W. A. Koster Functie: Projectleider Telefoon: / adres 8

9 1. Inhoud Businessplan 1.1 Strategie-hoofdlijnen a. Typeer kort (in enkele regels) de strategie voor de periode dwz doelstellingen hoe deze bereikt worden. De afgelopen jaren is het project Leerwerkloketten Haaglanden uitgegroeid tot een belangrijke hoeksteen in de ketenaanpak onderwijs-arbeidsmarkt. Door de succesvolle afstemming met zowel de werkgeversservicepunten, het UWV, gemeenten en andere partners is het leerwerkloket in staat gebleken de afgelopen jaren een aanzienlijke groei te realiseren. Het project is te verdelen aan de hand van de twee arbeidsmarktregio s. Haaglanden met loketten in: - Den Haag - Delft - Rijswijk Zoetermeer met loketten in: - Zoetermeer (inclusief Pijnacker/Nootdorp en Lansingerland) - Leidschendam/Voorburg (inclusief Voorschoten/Wassenaar) Voor acht de stuurgroep van het Leerwerkloket Haaglanden het van groot belang dat deze groei wordt gecontinueerd door een combinatie van optimale ketenafstemming en een verdere kwaliteitsimpuls van de dienstverlening. Deze impuls moet tot stand worden gebracht op drie belangrijke pijlers: 1. Het uitbouwen van de bekendheid van het leerwerkloket. 2. Het optimaliseren van de online aanwezigheid. 3. Het uitbreiden van het scholingsaanbod. In de toekomst wil het loket werken aan de volgende punten: - Het opzetten en in standhouden van een geïntegreerd Leerwerkloket als blijvende verbinding in de gehele regio Haaglanden. - Het realiseren van de verbinding Den Haag Zoetermeer ; het gaat om de uitstraling van de regio. - De afstemming en samenwerking met het WGSP Den Haag / Zoetermeer (zoeken naar meer BBL-banen, werven van EVC trajecten, verzorgen van scholingsadvies, enz.). 9

10 - Het uitbreiden, zowel in aantal als in aanbod, van duale, schakel- en toeleidingstrajecten in samenspraak met ROC Mondriaan en ROC ID College. - Het opzetten van een evaluatieonderzoek (participanten, SBB s, werkgevers, kennisinstellingen). - Het afstemmen van de werkprocessen tussen Leerwerkloket en haar partners. - Het doorontwikkelen van een cliëntvolgsysteem waarmee verschillende databases kunnen worden gekoppeld. - Het uitvoeren van competentietesten. - Het doorontwikkelen van een nieuwe website Haaglanden. - Koppelen van de BSN-nummers van de klanten aan de BSN-nummers van de duale trajecten van de ROC s. b. Geef (indien aan de orde) de belangrijkste wijzigingen in doelstellingen, organisatie en dienstverlening tov het vorige businessplan weer. De komende jaren komt de nadruk in het project Leerwerkloket Haaglanden te liggen op de navolgende drie speerpunten: 1. de doorontwikkeling van e-dienstverlening en het CRM-systeem; 2. het uitbreiden van het partnership teneinde het regionale draagvlak te versterken; 3. het uitvoeren van competentiegerichte testen. 10

11 1.2 Arbeidsmarkt Typeer kort (zo mogelijk adhv de bestaande arbeidsmarktanalyse en de marktbewerkingsplannen in uw regio) de arbeidsmarktknelpunten, speerpunten en kansen in uw regio tav leren en werken. Wat is het belang van iedere partner om deel te nemen aan het lwl. Wat wil men oplossen? De macro-economische ontwikkelingen in Nederland zijn vooralsnog niet positief te noemen. Eind maart 2012 prognosticeerde het CPB dat ons land voor de tweede keer in drie jaar tijd in een recessie terecht zou komen door een krimp van de economie van ¾%. De cijfers van het derde kwartaal 2012 waren nog somberder met een krimp van 1%. Naar verwachting krimpt de Nederlandse economie in 2013 met ½%. Hierdoor loopt de werkloosheid verder op naar 6% in De krimp van de economie werkt ook door op de overheidsfinanciën. Dit jaar komt het EMU-tekort naar verwachting uit op 3,8% bbp, in 2013 op 3,3%. Onderzoek SEOR mei 2011 De ontwikkeling van de vraag naar arbeid in Den Haag e.o. is relatief ongunstig. Naar verhouding werken steeds meer Hagenaars elders. De ongunstige ontwikkeling van de vraag naar arbeid komt mede doordat de overheid de beeldbepalende werkgever in Den Haag e.o. is. Gelet op de voorgenomen krimp van het ambtenarenapparaat is aan te nemen dat hiervan ook in de komende periode een negatief effect op de Haagse werkgelegenheid zal uitgaan. De banengroei zal moeten komen van handel en zakelijke dienstverlening. Daarnaast zal de werkgelegenheid in de zorgsector nog fors groeien. Het aantal banen dat beschikbaar komt, is niet alleen afhankelijk van de uitbreidingsvraag. Door de vergrijzing zal een forse vervangingsvraag ontstaan, ook in krimpende sectoren. Er kunnen in krimpende sectoren daarom nog steeds knelpunten ontstaan. In de zorg zullen zowel de uitbreidingsvraag als de vervangingsvraag fors zijn. De ontwikkeling van het arbeidsaanbod wordt bepaald door de potentiële beroepsbevolking en de participatiegraad. De potentiële beroepsbevolking wordt volledig door demografische factoren bepaald en zal eerst nog iets groeien en daarna afnemen. De verhouding tussen de potentiële beroepsbevolking enerzijds en de niet-actieve leeftijdsgroepen (jongeren en ouderen) anderzijds wordt aanzienlijk minder gunstig. Groei van de beroepsbevolking is nodig om te zorgen dat deze verhouding niet volledig uit het lood gaat. Om die reden wordt een toename van de participatiegraad alom als wenselijk gezien. 11

12 Discrepanties tussen vraag en aanbod Werkloosheid en inactiviteit zijn vooral te vinden onder laag opgeleiden en mensen met een arbeidsbeperking. De Haagse bevolking (maar ook die van Rotterdam) heeft een groot aandeel laag opgeleiden. De belangrijkste oorzaak van hun werkloosheid of inactiviteit is hun lage productiviteit, waardoor zij moeilijk inzetbaar zijn. Een factor als motivatie kan ook een rol spelen. Daardoor komen, ondanks een sterke oververtegenwoordiging van laag opgeleiden onder de werklozen, toch (in beperkte mate) knelpunten voor bij sommige typen laag opgeleide typen arbeid (zoals seizoensarbeid). Discrepanties tussen vraag en aanbod kunnen ook het gevolg zijn van het feit dat het beroependomein van de vraag niet helemaal overeenkomt met dat van het aanbod. De beroepenstructuur van degenen die in Den Haag e.o. wonen wijkt sterk af van degenen die er werken. Voor de regio Haaglanden is het verschil kleiner, maar nog steeds aanzienlijk. Korte termijn Uit onderzoek van samenwerkende kenniscentra (verenigt in het SBB) blijkt dat er op korte termijn arbeidsmarktkansen zijn voor de beroepsgroepen zorg, bouw en infra, schoonmaak en glazenwassen. Eind januari 2013 waren in de regio Haaglanden vacatures ingediend bij het UWV. Van de openstaande vraag heeft 11,3% (187 vacatures) betrekking op elementaire beroepen, 22,7% op lagere (374 vacatures), 51,8% (854 vacatures) op middelbare en 14,1% (233 vacatures) op hogere en wetenschappelijke beroepen. Ook voor wat betreft de BOL-stages een BBL-leerwerkplaatsen volgt de regio Haaglanden de landelijke trend; minder BBL en meer BOL. Eind 2012 waren er in totaal BBL plaatsingen tegen eind Daarentegen steeg het aantal BOL plaatsen met in een jaar tijd. Middellange termijn In de komende jaar dreigen toenemende arbeidsmarktknelpunten te ontstaan, doordat meer oudere werknemers het arbeidsproces verlaten en er minder jongeren op de arbeidsmarkt komen om deze vervangingsvraag te vervullen. Verder zal er in sectoren als de zorg nog een forse uitbreidingsvraag ontstaan. Er is nog wel een aanzienlijk potentieel aan niet-werkenden dat geïnteresseerd is in betaald werk, maar de meesten daarvan zijn laag opgeleid en/of hebben een gezondheidsprobleem. Deze mensen zullen niet zonder meer opgenomen worden in het arbeidsproces, ook niet als er personeelsknelpunten zijn. Het RPA Haaglanden heeft voor de komende jaren een aantal speerpuntsectoren benoemd die van belang zijn voor de regio: Tuinbouw, Grootwinkelbedrijf, Leisure, Zorg en Techniek. 12

13 Regionale arbeidsmarkt in cijfers Eind december stonden niet-werkende werkzoekenden (nww) ingeschreven in de arbeidsmarktregio Haaglanden. Een jaar eerder waren dat er Dit betekent een stijging met personen, ofwel 22,5%. In vergelijking met november is het aantal niet-werkende werkzoekenden met personen gestegen (3,8%). In Nederland stonden eind december niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf. Vergeleken met een jaar geleden is dit een stijging met personen, ofwel 20,3%. In vergelijking met november is het aantal niet-werkende werkzoekenden landelijk met personen (5,8%) gestegen. Nww-percentage Het nww-percentage (de niet-werkende werkzoekenden uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking) kwam in de arbeidsmarktregio Haaglanden eind december uit op 8,8%. Landelijk lag het nww-percentage eind december op 7,3%. De afstand tussen het landelijke en het regionale niveau van nietwerkende werkzoekenden bedraagt daarmee 1,6 procentpunt. Nww naar opleidingsniveau en leeftijd De stijging in de afgelopen 12 maanden heeft zich vooral voorgedaan bij de nietwerkende werkzoekenden met een opleiding op mbo-niveau (34,2%). Van de niet-werkende werkzoekenden wonend in de arbeidsmarktregio Haaglanden is 12,1% jonger dan 27 jaar, is 57,4% tussen de 27 en 50 jaar oud en 30,5% is 50 jaar of ouder. Landelijk is 12,5% jonger dan 27 jaar, 53,1% tussen de 27 en 50 jaar en 34,4% 50 jaar of ouder. Nww naar beroepsgroep Het aantal niet-werkende werkzoekenden in de arbeidsmarktregio Haaglanden is het hoogst voor de beroepsgroepen productiemedewerkers, interieurverzorgers, hulpkrachten horeca en verzorging, receptionisten en administratieve employés en chauffeurs. 13

14 1.3 De organisatie van het leerwerkloket per Is er sprake van een fysiek loket balie? Waar is deze balie gehuisvest. Wordt er naast deze hoofdlocatie ook op andere locaties (andere gemeenten) spreekuur /bezoekuur gehouden? Wordt de situatie in gehandhaafd? Zo nee, wat zijn de essentiële verschillen. De regio Haaglanden telt 2 arbeidsmarktregio s: regio Haaglanden (R17) en regio Zuid Holland Centraal (R35), samen arbeidsmarktregio Haaglanden Plus. Sinds 2012 zijn daar de volgende loketten gevestigd: gemeente bezetting frontoffice backoffice 1. Delft 0,2 x x 2. Den Haag > volledig x 3. Lansingerland zie x Zoetermeer 4. Leidschendam-Voorburg 0,3 x 5. Midden-Delfland x 6. Pijnacker-Nootdorp zie x Zoetermeer 7. Rijswijk 0,2 x 8. Wassenaar-Voorschoten zie x Leidschendam 9. Westland x 10. Zoetermeer > volledig x Haaglanden Plus kent de volgende fysieke loketten: LWL Den Haag (Werkplein) Platinaweg EZ Den Haag Open op alle werkdagen LWL Zoetermeer (Werkplein) Westwaarts AD Zoetermeer Open op alle werkdagen 14

15 LWL Delft (Werkplein) Westlandseweg AD Delft Inloopspreekuur op dinsdagmiddag tussen en uur LWL Leidschendam-Voorburg (Werkplein) Prins Bernhardlaan DP Voorburg Inloopspreekuur op dinsdagmiddag tussen uur en de hele donderdag. LWL Rijswijk (Werkplein) Steenplaetsstraat 2B 288 AA Rijswijk Op afspraak LWL Waldorpstraat (Loopbaancentrum ROC Mondriaan Den Haag) Waldorpstraat CA Den Haag / Er wordt samengewerkt met de Regioregisseur Haaglanden Johanna Westdijkplein EH Den Haag In aanvulling op het bovenstaande dient te worden opgemerkt dat: 1. In het gezamenlijke dienstenrooster tijd wordt gereserveerd voor de e-dienstverlening. 2. Vier medewerkers van het team Haaglanden zijn bevoegd om competentiegerichte testen af te nemen; op vaste tijden zullen deze medewerkers worden ingezet op bovengenoemde locaties. 15

16 1.4 Personele bezetting Inzet front office leerwerkloket (structurele bekostiging) Den Haag: Functie Inzet (in FTE) Afkomstig van scholingsadviseur 1,0 UWV scholingsadviseur 0,4 ROC Mondriaan scholingsadviseur 0,2 ROC Mondriaan scholingsadviseur 0,6 ROC ID College scholingsadviseur 0,9 ROC ID College scholingsadviseur 0,7 ROC ID College scholingsadviseur 0,2 Gemeente Delft Inzet back office leerwerkloket (additionele bekostiging) Haaglanden: Functie Inzet (in FTE) Afkomstig van projectleider 0,5 Gedetacheerd vanuit ROC ID College naar UWV communicatieadviseur 0,5 Gedetacheerd vanuit ROC ID College naar UWV administratief medew. 0,8 UWV Haaglanden administratief medew. 1,0 ROC ID College 16

17 1.5 e-dienstverlening De e-dienstverlening van het Leerwerkloket Haaglanden wordt ingezet vanaf de website haaglanden.lerenenwerken.nl. Op deze website is het voor geïnteresseerden mogelijk om kennis te nemen werkzaamheden die het Leerwerkloket uitvoert, het beschikbare scholingsaanbod, stages, duale trajecten, EVC, informatie over competentiegerichte testen, e.d. Ook kan de bezoeker direct in contact treden met een scholingsadviseur. De afgelopen jaren is al ingezet op het uitbreiden van de online aanwezigheid door middel van social media en doorverwijzingen via andere websites van partnerorganisaties. 17

18 2. Strategische/beleidsmatige aansturing Op welke wijze vindt de strategische/beleidsmatige aansturing plaats? Is hiervoor een stuurgroep verantwoordelijk? Wie nemen deel? Hoe is de aansluiting op het bestuurlijk overleg in de arbeidsmarktregio. Wie nemen deel in dit bestuurlijk overleg (naam, functie en organisatie). Hoe sluit de bestuurlijke aansturing aan op het operationele loket. Geef een organogram. De organisatorische context van het Leerwerkloket is ingebed in de reguliere structuur van RPA-Haaglanden. Binnen RPA Haaglanden werken de tien gemeenten, het UWV en het onderwijs (ROC s en VO) nauw samen op de drie hieronder weergegeven niveaus. In verband met de meerjarige cofinancieringsconstructie heeft het project Leerwerkloketten Haaglanden haar bestuurlijke inbedding gekregen bij het RPA Hoofdenoverleg. Doelstelling is de samenwerking van de regionale Leerwerkloketten en de regionale Werkgeversservicepunten te bestendigen in maximale afstemming. Scholingsadviseurs van de Leerwerkloketten kunnen met de bedrijfsadviseurs/accountmanagers van de Werkgeversservicepunten samen bedrijfsbezoeken afleggen, waardoor de gezamenlijke dienstverlening wordt vergroot. Dit heeft een operationele meerwaarde. In het MRW kan de projectleider het onderwijs vertegenwoordigen. 18

19 2.1 Aansturing op uitvoerend niveau Uit welke organisatie is de projectleider afkomstig? Wat is zijn/haar oorspronkelijke functie? De projectleider (de heer Koster) is via het ROC ID College gedetacheerd bij het UWV-WERKbedrijf en vervolgens ingezet op het Leerwerkloket Haaglanden. Deze projectleider is reeds vanaf het begin van het Leerkwerkloket Zoetermeer e.o. verantwoordelijk voor de uitvoering. 19

20 3. Partijen 3.1 Samenwerking op operationeel niveau Welke partijen (gemeente, UWV, ROC, hogeschool, sbb, kbb s, kamer van koophandel, particuliere opleiders, rmc, etc) werken op operationeel niveau samen in het loket? En hoe is de inzet vormgegeven? Het Leerwerkloket werkt actief samen met KvK, VNO CNV, MKB ondernemingsen brancheverenigingen, SBB s, WGSP s en UWV Werkbedrijf in het benaderen van werkenden. Dankzij de koppeling van de verschillende systemen kan er snel een kruisbestuiving tot stand worden gebracht voor deze doelgroep. De scholingsadviseurs van het Leerkwerkloket(ten) organiseren presentaties voor de werknemers van alle partners. Werknemers kunnen werken en tegelijk een diploma halen, dat kan met de leerwerktrajecten van het Leerwerkloket. De opleiding kan helemaal worden afgestemd op de werksituatie. De theorie is gekoppeld aan de werkplek, waar het grootste deel van de studie zich afspeelt. Belangrijk hierin is de informatievoorziening naar de klant. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een productcatalogus. Ook is het mogelijk een ervaringscertificaat op te laten stellen. Dat gebeurt door een EVC procedure aan te bieden aan de werknemers. De uitvoering van EVC staat onder verantwoordelijkheid van ROC Mondriaan en ROC ID College. De EVC intake wordt gedaan door het Loopbaancentrum, het Centraal Meldpunt EVC en het EVC-bureau ROC Mondriaan. Ook is Jobcarving mogelijk. De scholingsadviseurs van de Leerwerkloketten organiseren presentaties voor de medewerkers van alle partners. Partijen ontmoeten elkaar in het kader van RPA Haaglanden, de Stuurgroep WGSP-LWL regio Zoetermeer en op themabijeenkomsten van ondernemersverenigingen. Scholingsadviseurs van de Leerkwerkloketten Haaglanden zijn vaste bezoekers van deze themabijeenkomsten. 20

21 3.2 Werkgeversbenadering Hoe en door wie worden momenteel werkgevers benaderd in de regio? Hoe wordt de samenwerking en expertise-uitwisseling met deze partijen vanaf 2013 vormgegeven? De regionale werkgeversbenadering is gevat in een optimale afstemming tussen Leerwerkloket en het Werkgeversservicepunt. Vanuit het RPA is in de actieagenda 2013 vastgesteld dat de werkgeversbenadering verder bouwt op de afspraken die eind 2011 in RPA-verband zijn vastgelegd. Samenwerkingsafspraken komen voort uit het RPA-MRW-overleg waar managers van de WGSP s en het UWV Haaglanden samenkomen (MRW= managementgroep Regionale werkgeversbenadering Haaglanden). De ambitie is om de krachten nog verder bundelen om gezamenlijk meer effectiviteit en dus meer plaatsingen te realiseren bij grote werkgevers en in de speerpuntsectoren. Voor deze actie is een programmamanager benoemd door RPA Haaglanden en voor de sectoren zijn trekkers (brancheservicepunten) benoemd die ook namens andere gemeenten en UWV met de werkgevers in de sector praten. Het is zaak dat de scholingsadviseurs van de Leerwerkloketten kunnen meegaan met de accountmanagers van de WGSP s: zo wordt de dienstverlening van de WGSP s operationeel vergroot (ambitie: werkbezoeken). 21

22 4. Activiteiten per van het leerwerkloket 4.1 Tijdsbeslag Geef met een percentage aan wat het tijdsbeslag is van de lwl activiteiten. A Het geven van informatie en advies aan bezoekers: 25% B Begeleiding en monitoring bij evc en scholingstraject: 5% C Bezoeken aan bedrijven op verzoek of op eigen initiatief: 10% D Werving van leerbanen: 10% E Competentietests 5% F EVC 10% G Organiseren van scholingsarrangementen: 10% H Voorlichtingsbijeenkomsten: 10% I Ontwikkelen e-dienstverlening en regionale site 5% J Andere activiteiten, geef een korte omschrijving: Het actueel houden van het CRM-systeem en daaruit sturingsinformatie genereren. 10% 22

23 4.2 Klantregistratie Welk klantregistratiesysteem wordt gebruikt? Voeg een format van de rapportage bij. De klantenregistratie wordt door het Werkplein bijgehouden via Sonar: de RegioRegisseur houdt de klantenregistratie bij in Carerix. Om de resultaten te volgen en maandelijks te kunnen verantwoorden is een monitoringssysteem een onmisbaar hulpmiddel. Binnen Leren en Werken is een toegesneden CRM ontwikkeld, webbased. Het systeem is op dit moment volledig operationeel en wordt in geheel Haaglanden ingezet. In het systeem zijn de volgende onderdelen ondergebracht. 1. Bedrijf Hieronder zijn de bedrijven terug te vinden. Bij bedrijven worden contactpersonen, contactmomenten, HRM vraagstukken, n.a.w. gegevens e.d. opgeslagen. 2. Kandidaat Hieronder zijn de kandidaten terug te vinden. Bij kandidaten worden ervaring, motivatie, trajecten, contactmomenten etc. opgeslagen. 3. Matching Wanneer bij een bedrijf HRM vraagstukken zijn ingevoerd en bij kandidaten hun ervaring, kan bij dit onderdeel gekeken worden welke elkaar matchen. 4. Rapportage Bij dit onderdeel zijn diverse rapportages en filters beschikbaar. Formatrapportage is als annex toegevoegd aan dit businessplan. Doel is elk jaar dit CRM-systeem uit te breiden met een of meerdere modules. 23

24 4.3 kwantitatieve doelstellingen Welke kwantitatieve doelstellingen zijn er voor het realiseren van: activiteiten 1. aantal klanten leerwerkloketten 2. aantal kandidaten EVC 3. aantal kandidaten duale trajecten 4. aantal werkbezoeken 5. aantal voorlichtingsbijeenkomsten 6. aantal kandidaten competentiegericht testen ambitie score procent ambitie % % % % % 75 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 100 N.B. Er wordt geen landelijke taakstelling opgelegd. Wel worden via benchmarking de resultaten gemonitord. 24

25 5. De dienstverlening van het leerwerkloket Aanbod werknemers Welke dienstverlening wordt aangeboden aan werknemers? Het Leerwerkloket werkt actief samen met KvK, VNO CNV, MKB ondernemingsen brancheverenigingen, SBB s, WGSP s en UWV Werkbedrijf in het benaderen van werkenden. Dankzij de koppeling van de verschillende systemen kan er snel een kruisbestuiving tot stand worden gebracht voor deze doelgroep. Werknemers kunnen werken en tegelijk een diploma halen, dat kan met leren en werken. De opleiding kan helemaal worden afgestemd op de werksituatie. De theorie is gekoppeld aan de werkplek, waar het grootste deel van de studie zich afspeelt. Belangrijk hierin is de informatievoorziening naar de klant. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een productcatalogus. Ook is het mogelijk een ervaringscertificaat op te laten stellen. Dat gebeurt door een EVC procedure aan te bieden aan de werknemers. De uitvoering van EVC staat onder verantwoordelijkheid van ROC Mondriaan en ROC ID College. De EVC intake wordt gedaan door het Loopbaancentrum, het Centaal Meldpunt EVC en het EVC-bureau ROC Mondriaan. Integraal onderdeel van de dienstverlening wordt de online aanwezigheid van het Leerwerkloket. Met behulp van een uitgebreidere website kunnen werkenden gerichter worden voorgelicht over de beschikbare mogelijkheden. Scholingsadviseurs van de Leerwerkloketten organiseren presentaties (vaak op vrijdagmorgen) voor groepen klanten. Tevens kunnen scholingsadviseurs in opdracht van een werkgever competentiegerichte testen uitvoeren. Deze testen geven informatie over vaardigheden, attitude, kennis en inzicht van de medewerker. De Leerwerkloketten Haaglanden tellen vier bevoegde medewerkers die deze testen mogen afnemen. 25

26 5.2 Aanbod bedrijven-werkgevers Welke dienstverlening wordt aangeboden aan bedrijven-werkgevers? Door de financiële crisis ziet het Leerwerkloket een forse toename in het aantal scholingsaanvragen en EVC-procedures. Binnen het Werkgeversservicepunt Haaglanden (Den Haag/ Zoetermeer) wil het Leerwerkloket de krachten bundelen van de verschillende stakeholders. Eén loket voor werkgevers, waar werkgevers terecht kunnen voor vragen over vacatures, scholing en personeel. Tevens voor advies, concrete oplossingen en integrale dienstverlening. Het WGSP zet zich volledig in om een passende match te maken. Het bestand bevat honderden vacatures. Mogelijkheden die het WGSP in samenwerking met het leerwerkloket aanbiedt: - Proefplaatsingen - Leer/werkbanen - Competentiegerichte testen - Voorschakeltrajecten - Zoeken van stageplaatsen - Voorlichting EVC - Werkgeversbenadering door WGSP Het is zaak dat de scholingsadviseurs van de Leerwerkloketten kunnen meegaan met de accountmanagers van de WGSP s: zo wordt de dienstverlening van de WGSP s operationeel vergroot (ambitie: werkbezoeken). 5.3 Aanbod werkzoekenden zonder baan Welke dienstverlening wordt aangeboden aan werkzoekenden zonder baan? Voor werkzoekenden zonder baan wordt de volgende dienstverlening ingezet: - EVC - Proefplaatsingen - Voorschakeltrajecten - Informatieverschaffing en toeleiding naar scholingstrajecten - Competentiegerichte testen De scholingsadviseurs van het Leerwerkloket Haaglanden houden zich onder meer bezig met de volgende onderwerpen: 26

27 O Leren en werken Voor iedere klant wordt een intakeformulier ingevuld en hij/zij wordt geregistreerd in CRM Interactief (database van UWV Werkbedrijf) als de klant bekend is. Expertise van het Leerwerkloket middels de scholingsadviseur ligt op het gebied van de juiste scholing, waar deze scholing te vinden is en de kansen op de arbeidsmarkt. O EVC (Erkenning Verworven Competenties) Het Leerwerkloket geeft voorlichting over inhoud, procedure en kosten aan klanten. De klant maakt een afspraak bij het loket. Alle klanten worden via het loket aangeleverd aan ROC ID College, ROC Mondriaan of andere EVCaanbieders. Van daaruit worden de EVC-werkzaamheden gecoördineerd richting de onderwijsmanagers van de opleidingen. O Advies leerbaan, educatie, cursussen en trainingen. Het advies van de scholingsadviseur gaat altijd in samenspraak met de klant (werkgever, werknemer, werkzoekende). Wel zal de scholingsadviseur de klant altijd wijzen op de haalbaarheid van het verzoek. De klant wordt wegwijs gemaakt hoe te zoeken naar opleidingen, waar hij/zij op moet letten en hoe de klanten een stageplek t.b.v. de beroepspraktijkvorming of leerbaan kunnen vinden. Ook wordt vaak een folder meegegeven, waarin staat hoe een bedrijf leerbedrijf kan worden. Het loket heeft ook adressen van werkgevers en vacatures van Leer/Werkbanen in het bestand. Als de klant een vraag heeft, die de scholingsadviseur niet direct kan beantwoorden, neemt de scholingsadviseur contact op met een van de partners. O Jongeren Bij jongeren onder de 27 jaar zonder startkwalificatie maakt het loket een afspraak bij de RegioRegisseur, het Loopbaancentrum of bij een Onderwijsservicecentrum voor een motivatiegesprek i.v.m. de bekostiging en bij een werkcoach jongeren voor de inschrijving. Alle jongeren krijgen advies m.b.t. scholing en Leer/Werkbanen. O Nazorg Het streven is om uiterlijk binnen 4 weken de klant te bellen en te vragen wat hij/zij heeft ondernomen en wat het resultaat is van zijn/haar acties. De klant kan, zo nodig, worden uitgenodigd voor een vervolggesprek. 27

28 O 55 plus klanten Voor 55plus klanten worden o.a. de volgende activiteiten georganiseerd: - 55 plus uitzendbureau adressen geven - Cursussen (b.v. computer) tonen - Vrijwilligerswerk bespreken - Speciale trajecten b.v. 45 plus in de zorg bespreken - ZZP-er bespreken - Netwerk klant bespreken - Alternatieven a.d.h.v. vroeger werk bespreken - Vacatures matchen - Bij hoger geschoolden modules bij de OU bespreken - Het verzorgen van presentaties voor groepen. O Terugkoppeling Voor partners en voor het Leerwerkloket is het van belang dat er terugkoppeling plaatsvindt. Aan de hand van deze terugkoppeling kan adequater worden ingespeeld op ontwikkelingen bij doelgroepen. Het aanbod kan beter worden afgestemd op de vraag. Ook kan in individuele gevallen sneller worden ingespeeld op vragen en wensen. Mensen worden hierdoor niet aan hun lot overgelaten. O Loopbaanbegeleiding De scholingsadviseurs kunnen klanten doorverwijzen naar de loopbaanadviseurs van ROC Mondriaan of ROC ID College. De loopbaanadviseurs houden een loopbaan-intakegesprek en kunnen een beroepskeuze-onderzoek doen. O Presentaties Scholingsadviseurs van de Leerwerkloketten organiseren presentaties (vaak op vrijdagmorgen) voor groepen klanten. O Competentiegericht testen Scholingsadviseurs kunnen in opdracht van een gemeente competentiegerichte testen uitvoeren. Deze testen geven informatie over vaardigheden, attitude, kennis en inzicht van de klant. De Leerwerkloketten Haaglanden tellen vier bevoegde medewerkers die deze testen mogen afnemen. 28

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan Naam van de arbeidsregio: Locatie: Regio Amersfoort Stadsring 75, Amersfoort Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan naam organisatie contactpersoon 1. Gemeente Amersfoort Wethouder C. van Eijk

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 853 Herintredende vrouwen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS EN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6 Inhoudsopgave Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2 2. De waarde van werk...3 3. De focussectoren... 6 4. Visie op arbeidsmarktbeleid...10 5. Regionale arbeidsmarktanalyse... 14

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Monitor Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Startmeting 2012 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Druk Gemeente Den Haag Intern Dienstencentrum Inlichtingen

Nadere informatie

Maatregelen in crisistijd

Maatregelen in crisistijd Maatregelen in crisistijd Voorbeelden van werken aan werkzekerheid in opdracht van het Ministerie van SZW Voorbeelden van werken aan werkzekerheid Symposium SZW 2 december 2009 Mr. H.G. Bakker Drs. S.M.A.F.

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt Bewegen naar een mobiliteitscultuur Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt 3 Inhoudsopgave Arbeidsmarkttrends en impulsen 3 Impuls Maaslandmodel 6 Regionale initiatieven

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Kees Zandvliet Arie Gelderblom Olivier Tanis m.m.v. Bart Kuipers en Jaap de Koning TOEKOMSTBESTENDIG ARBEIDSMARKTBELEID MAINTENANCE

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst 1 Inleiding Tijdens het Najaarsoverleg van 7 oktober 2008 hebben sociale partners en kabinet in de tripartiete verklaring Samen doen wat mogelijk is de afspraak

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland Sectorplan Zorg Noord-Nederland Groningen, Drenthe en Friesland Inhoudsopgave Raamwerk Sectorplannen Zorg... 3 1. De sector zorg en welzijn in beeld... 10 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt... 10 1.2 Het

Nadere informatie

Maritieme Academie Holland: samen sterker. Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan

Maritieme Academie Holland: samen sterker. Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan Maritieme Academie Holland: samen sterker Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan april 2013 1. INLEIDING 3 1.1. WIE? 3 1.2. BELANGHEBBENDEN 4 1.3. GROEIMODEL PARTNERS 5 1.4. POSITIE TECHNIEK

Nadere informatie

Kom over de brug. Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen. voor intersectorale mobiliteit

Kom over de brug. Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen. voor intersectorale mobiliteit Kom over de brug! Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen voor intersectorale mobiliteit Titel Kom over de brug Projectnummer 10584.01 Auteur P. IJsenbrant, Z. van Dun en M. de Groot Datum

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie