Van regionale projecten naar structurele voorzieningen. Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van regionale projecten naar structurele voorzieningen. Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015"

Transcriptie

1 Van regionale projecten naar structurele voorzieningen Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden

2 Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden Arbeidsmarktregio Haaglanden Plus 2

3 Colofon Businessplan Leerwerkloket v1.0 Opdrachtgever UWV, ROC Mondriaan, ROC ID College, Arbeidsmarktregio Haaglanden en Arbeidsmarktregio Zuid Holland Centraal Platinaweg EZ Den Haag samenstelling: UWV Haaglanden Scheveningseweg KW Den Haag

4 Opmerking vooraf Het businessplan heeft in principe betrekking op de periode Daardoor kan het deels het karakter hebben van een ontwikkeldocument. Niet alles zal voor een periode van drie jaar kunnen worden vastgelegd. Op basis van inzichten bij de verdere ontwikkeling van het leerwerkloket kan het ook noodzakelijk zijn tot aanpassingen over te gaan. Voor en wordt een jaarplan ingeleverd, waarin (majeure) wijzigingen, en de voornemens t.a.v. outcome en output bij het samenwerkingsverband LWL (op strategisch, tactisch of uitvoerend niveau) worden kenbaar gemaakt. Het opstellen van de jaarplannen voor 2014 en 2015 is verplicht. UWV kan het regionale samenwerkingsverband verzoeken naar aanleiding van de jaarlijkse monitoring tot aanpassing van het businessplan en/of jaarplannen te komen. 4

5 ! Gegevens!van!ondertekenaar(s)!van!het!businessplan!...!7! 1.!Inhoud!Businessplan!...!9! 1.1!Strategie+hoofdlijnen!...!9! 1.2!Arbeidsmarkt!...!11! 1.3!De!organisatie!van!het!leerwerkloket!per! !...!13! 1.4!Personele!bezetting!...!16! 1.5!e+Dienstverlening! !...!17! 2.!Strategische/beleidsmatige!aansturing!...!18! 2.1!Aansturing!op!uitvoerend!niveau!...!19! 3.!Partijen!...!19! 3.1!Samenwerking!op!operationeel!niveau!...!20! 3.2!Werkgeversbenadering!...!21! 4.!Activiteiten!per!1J1J2013!van!het!leerwerkloket!...!22! 4.1!Tijdsbeslag!...!22! 4.2!Klantregistratie!...!22! 4.3!kwantitatieve!doelstellingen!...!23! 5.!De!dienstverlening!van!het!leerwerkloket!2013J2015!...!25! 5.1!Aanbod!werknemers!...!25! 5.2!Aanbod!bedrijven+werkgevers!...!25! 5.3!Aanbod!werkzoekenden!zonder!baan!...!26! 6.!Expertisefunctie!...!29! 6.1!Bewaking!kwaliteit!dienstverlening!...!29! 6.2!Afstemming!partners!...!29! 6.3!Verbindingen!...!29! 7.!Financiering!...!31! 7.1!Begroting!2013!...!31! 7.2!Specificatie!materiële!kosten!...!32! 7.3!Financiering!2013!...!33! 7.4!Financiering!Leerwerkloketten!2013!tot!en!met!2015!...!34! Bijlagen!...!35! 5

6 Naam van de arbeidsregio en locatie: LEERWERKLOKETTEN HAAGLANDEN

7 Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan # Naam org. Contactpersoon Handtekening 1 Zoetermeer 2 Voorschoten/ Leidschendam/ Voorburg/ Wassenaar 3 Pijnacker/Nootdorp 4 Delft 5 Den Haag 6 Rijswijk 7 Lansingerland 8 RPA Haaglanden Dhr. R. Herfst (directeur) 9 UWV Haaglanden Dhr. T. de Bakker (districtsmanager) 10 ROC Mondriaan Dhr. H. de Bruijn (lid CvB) 11 ROC ID College Dhr. O. de Jong (lid CvB) 7

8 Contactpersoon tbv de behandeling van het businessplan Naam: Dhr. W. A. Koster Functie: Projectleider Telefoon: / adres 8

9 1. Inhoud Businessplan 1.1 Strategie-hoofdlijnen a. Typeer kort (in enkele regels) de strategie voor de periode dwz doelstellingen hoe deze bereikt worden. De afgelopen jaren is het project Leerwerkloketten Haaglanden uitgegroeid tot een belangrijke hoeksteen in de ketenaanpak onderwijs-arbeidsmarkt. Door de succesvolle afstemming met zowel de werkgeversservicepunten, het UWV, gemeenten en andere partners is het leerwerkloket in staat gebleken de afgelopen jaren een aanzienlijke groei te realiseren. Het project is te verdelen aan de hand van de twee arbeidsmarktregio s. Haaglanden met loketten in: - Den Haag - Delft - Rijswijk Zoetermeer met loketten in: - Zoetermeer (inclusief Pijnacker/Nootdorp en Lansingerland) - Leidschendam/Voorburg (inclusief Voorschoten/Wassenaar) Voor acht de stuurgroep van het Leerwerkloket Haaglanden het van groot belang dat deze groei wordt gecontinueerd door een combinatie van optimale ketenafstemming en een verdere kwaliteitsimpuls van de dienstverlening. Deze impuls moet tot stand worden gebracht op drie belangrijke pijlers: 1. Het uitbouwen van de bekendheid van het leerwerkloket. 2. Het optimaliseren van de online aanwezigheid. 3. Het uitbreiden van het scholingsaanbod. In de toekomst wil het loket werken aan de volgende punten: - Het opzetten en in standhouden van een geïntegreerd Leerwerkloket als blijvende verbinding in de gehele regio Haaglanden. - Het realiseren van de verbinding Den Haag Zoetermeer ; het gaat om de uitstraling van de regio. - De afstemming en samenwerking met het WGSP Den Haag / Zoetermeer (zoeken naar meer BBL-banen, werven van EVC trajecten, verzorgen van scholingsadvies, enz.). 9

10 - Het uitbreiden, zowel in aantal als in aanbod, van duale, schakel- en toeleidingstrajecten in samenspraak met ROC Mondriaan en ROC ID College. - Het opzetten van een evaluatieonderzoek (participanten, SBB s, werkgevers, kennisinstellingen). - Het afstemmen van de werkprocessen tussen Leerwerkloket en haar partners. - Het doorontwikkelen van een cliëntvolgsysteem waarmee verschillende databases kunnen worden gekoppeld. - Het uitvoeren van competentietesten. - Het doorontwikkelen van een nieuwe website Haaglanden. - Koppelen van de BSN-nummers van de klanten aan de BSN-nummers van de duale trajecten van de ROC s. b. Geef (indien aan de orde) de belangrijkste wijzigingen in doelstellingen, organisatie en dienstverlening tov het vorige businessplan weer. De komende jaren komt de nadruk in het project Leerwerkloket Haaglanden te liggen op de navolgende drie speerpunten: 1. de doorontwikkeling van e-dienstverlening en het CRM-systeem; 2. het uitbreiden van het partnership teneinde het regionale draagvlak te versterken; 3. het uitvoeren van competentiegerichte testen. 10

11 1.2 Arbeidsmarkt Typeer kort (zo mogelijk adhv de bestaande arbeidsmarktanalyse en de marktbewerkingsplannen in uw regio) de arbeidsmarktknelpunten, speerpunten en kansen in uw regio tav leren en werken. Wat is het belang van iedere partner om deel te nemen aan het lwl. Wat wil men oplossen? De macro-economische ontwikkelingen in Nederland zijn vooralsnog niet positief te noemen. Eind maart 2012 prognosticeerde het CPB dat ons land voor de tweede keer in drie jaar tijd in een recessie terecht zou komen door een krimp van de economie van ¾%. De cijfers van het derde kwartaal 2012 waren nog somberder met een krimp van 1%. Naar verwachting krimpt de Nederlandse economie in 2013 met ½%. Hierdoor loopt de werkloosheid verder op naar 6% in De krimp van de economie werkt ook door op de overheidsfinanciën. Dit jaar komt het EMU-tekort naar verwachting uit op 3,8% bbp, in 2013 op 3,3%. Onderzoek SEOR mei 2011 De ontwikkeling van de vraag naar arbeid in Den Haag e.o. is relatief ongunstig. Naar verhouding werken steeds meer Hagenaars elders. De ongunstige ontwikkeling van de vraag naar arbeid komt mede doordat de overheid de beeldbepalende werkgever in Den Haag e.o. is. Gelet op de voorgenomen krimp van het ambtenarenapparaat is aan te nemen dat hiervan ook in de komende periode een negatief effect op de Haagse werkgelegenheid zal uitgaan. De banengroei zal moeten komen van handel en zakelijke dienstverlening. Daarnaast zal de werkgelegenheid in de zorgsector nog fors groeien. Het aantal banen dat beschikbaar komt, is niet alleen afhankelijk van de uitbreidingsvraag. Door de vergrijzing zal een forse vervangingsvraag ontstaan, ook in krimpende sectoren. Er kunnen in krimpende sectoren daarom nog steeds knelpunten ontstaan. In de zorg zullen zowel de uitbreidingsvraag als de vervangingsvraag fors zijn. De ontwikkeling van het arbeidsaanbod wordt bepaald door de potentiële beroepsbevolking en de participatiegraad. De potentiële beroepsbevolking wordt volledig door demografische factoren bepaald en zal eerst nog iets groeien en daarna afnemen. De verhouding tussen de potentiële beroepsbevolking enerzijds en de niet-actieve leeftijdsgroepen (jongeren en ouderen) anderzijds wordt aanzienlijk minder gunstig. Groei van de beroepsbevolking is nodig om te zorgen dat deze verhouding niet volledig uit het lood gaat. Om die reden wordt een toename van de participatiegraad alom als wenselijk gezien. 11

12 Discrepanties tussen vraag en aanbod Werkloosheid en inactiviteit zijn vooral te vinden onder laag opgeleiden en mensen met een arbeidsbeperking. De Haagse bevolking (maar ook die van Rotterdam) heeft een groot aandeel laag opgeleiden. De belangrijkste oorzaak van hun werkloosheid of inactiviteit is hun lage productiviteit, waardoor zij moeilijk inzetbaar zijn. Een factor als motivatie kan ook een rol spelen. Daardoor komen, ondanks een sterke oververtegenwoordiging van laag opgeleiden onder de werklozen, toch (in beperkte mate) knelpunten voor bij sommige typen laag opgeleide typen arbeid (zoals seizoensarbeid). Discrepanties tussen vraag en aanbod kunnen ook het gevolg zijn van het feit dat het beroependomein van de vraag niet helemaal overeenkomt met dat van het aanbod. De beroepenstructuur van degenen die in Den Haag e.o. wonen wijkt sterk af van degenen die er werken. Voor de regio Haaglanden is het verschil kleiner, maar nog steeds aanzienlijk. Korte termijn Uit onderzoek van samenwerkende kenniscentra (verenigt in het SBB) blijkt dat er op korte termijn arbeidsmarktkansen zijn voor de beroepsgroepen zorg, bouw en infra, schoonmaak en glazenwassen. Eind januari 2013 waren in de regio Haaglanden vacatures ingediend bij het UWV. Van de openstaande vraag heeft 11,3% (187 vacatures) betrekking op elementaire beroepen, 22,7% op lagere (374 vacatures), 51,8% (854 vacatures) op middelbare en 14,1% (233 vacatures) op hogere en wetenschappelijke beroepen. Ook voor wat betreft de BOL-stages een BBL-leerwerkplaatsen volgt de regio Haaglanden de landelijke trend; minder BBL en meer BOL. Eind 2012 waren er in totaal BBL plaatsingen tegen eind Daarentegen steeg het aantal BOL plaatsen met in een jaar tijd. Middellange termijn In de komende jaar dreigen toenemende arbeidsmarktknelpunten te ontstaan, doordat meer oudere werknemers het arbeidsproces verlaten en er minder jongeren op de arbeidsmarkt komen om deze vervangingsvraag te vervullen. Verder zal er in sectoren als de zorg nog een forse uitbreidingsvraag ontstaan. Er is nog wel een aanzienlijk potentieel aan niet-werkenden dat geïnteresseerd is in betaald werk, maar de meesten daarvan zijn laag opgeleid en/of hebben een gezondheidsprobleem. Deze mensen zullen niet zonder meer opgenomen worden in het arbeidsproces, ook niet als er personeelsknelpunten zijn. Het RPA Haaglanden heeft voor de komende jaren een aantal speerpuntsectoren benoemd die van belang zijn voor de regio: Tuinbouw, Grootwinkelbedrijf, Leisure, Zorg en Techniek. 12

13 Regionale arbeidsmarkt in cijfers Eind december stonden niet-werkende werkzoekenden (nww) ingeschreven in de arbeidsmarktregio Haaglanden. Een jaar eerder waren dat er Dit betekent een stijging met personen, ofwel 22,5%. In vergelijking met november is het aantal niet-werkende werkzoekenden met personen gestegen (3,8%). In Nederland stonden eind december niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf. Vergeleken met een jaar geleden is dit een stijging met personen, ofwel 20,3%. In vergelijking met november is het aantal niet-werkende werkzoekenden landelijk met personen (5,8%) gestegen. Nww-percentage Het nww-percentage (de niet-werkende werkzoekenden uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking) kwam in de arbeidsmarktregio Haaglanden eind december uit op 8,8%. Landelijk lag het nww-percentage eind december op 7,3%. De afstand tussen het landelijke en het regionale niveau van nietwerkende werkzoekenden bedraagt daarmee 1,6 procentpunt. Nww naar opleidingsniveau en leeftijd De stijging in de afgelopen 12 maanden heeft zich vooral voorgedaan bij de nietwerkende werkzoekenden met een opleiding op mbo-niveau (34,2%). Van de niet-werkende werkzoekenden wonend in de arbeidsmarktregio Haaglanden is 12,1% jonger dan 27 jaar, is 57,4% tussen de 27 en 50 jaar oud en 30,5% is 50 jaar of ouder. Landelijk is 12,5% jonger dan 27 jaar, 53,1% tussen de 27 en 50 jaar en 34,4% 50 jaar of ouder. Nww naar beroepsgroep Het aantal niet-werkende werkzoekenden in de arbeidsmarktregio Haaglanden is het hoogst voor de beroepsgroepen productiemedewerkers, interieurverzorgers, hulpkrachten horeca en verzorging, receptionisten en administratieve employés en chauffeurs. 13

14 1.3 De organisatie van het leerwerkloket per Is er sprake van een fysiek loket balie? Waar is deze balie gehuisvest. Wordt er naast deze hoofdlocatie ook op andere locaties (andere gemeenten) spreekuur /bezoekuur gehouden? Wordt de situatie in gehandhaafd? Zo nee, wat zijn de essentiële verschillen. De regio Haaglanden telt 2 arbeidsmarktregio s: regio Haaglanden (R17) en regio Zuid Holland Centraal (R35), samen arbeidsmarktregio Haaglanden Plus. Sinds 2012 zijn daar de volgende loketten gevestigd: gemeente bezetting frontoffice backoffice 1. Delft 0,2 x x 2. Den Haag > volledig x 3. Lansingerland zie x Zoetermeer 4. Leidschendam-Voorburg 0,3 x 5. Midden-Delfland x 6. Pijnacker-Nootdorp zie x Zoetermeer 7. Rijswijk 0,2 x 8. Wassenaar-Voorschoten zie x Leidschendam 9. Westland x 10. Zoetermeer > volledig x Haaglanden Plus kent de volgende fysieke loketten: LWL Den Haag (Werkplein) Platinaweg EZ Den Haag Open op alle werkdagen LWL Zoetermeer (Werkplein) Westwaarts AD Zoetermeer Open op alle werkdagen 14

15 LWL Delft (Werkplein) Westlandseweg AD Delft Inloopspreekuur op dinsdagmiddag tussen en uur LWL Leidschendam-Voorburg (Werkplein) Prins Bernhardlaan DP Voorburg Inloopspreekuur op dinsdagmiddag tussen uur en de hele donderdag. LWL Rijswijk (Werkplein) Steenplaetsstraat 2B 288 AA Rijswijk Op afspraak LWL Waldorpstraat (Loopbaancentrum ROC Mondriaan Den Haag) Waldorpstraat CA Den Haag / Er wordt samengewerkt met de Regioregisseur Haaglanden Johanna Westdijkplein EH Den Haag In aanvulling op het bovenstaande dient te worden opgemerkt dat: 1. In het gezamenlijke dienstenrooster tijd wordt gereserveerd voor de e-dienstverlening. 2. Vier medewerkers van het team Haaglanden zijn bevoegd om competentiegerichte testen af te nemen; op vaste tijden zullen deze medewerkers worden ingezet op bovengenoemde locaties. 15

16 1.4 Personele bezetting Inzet front office leerwerkloket (structurele bekostiging) Den Haag: Functie Inzet (in FTE) Afkomstig van scholingsadviseur 1,0 UWV scholingsadviseur 0,4 ROC Mondriaan scholingsadviseur 0,2 ROC Mondriaan scholingsadviseur 0,6 ROC ID College scholingsadviseur 0,9 ROC ID College scholingsadviseur 0,7 ROC ID College scholingsadviseur 0,2 Gemeente Delft Inzet back office leerwerkloket (additionele bekostiging) Haaglanden: Functie Inzet (in FTE) Afkomstig van projectleider 0,5 Gedetacheerd vanuit ROC ID College naar UWV communicatieadviseur 0,5 Gedetacheerd vanuit ROC ID College naar UWV administratief medew. 0,8 UWV Haaglanden administratief medew. 1,0 ROC ID College 16

17 1.5 e-dienstverlening De e-dienstverlening van het Leerwerkloket Haaglanden wordt ingezet vanaf de website haaglanden.lerenenwerken.nl. Op deze website is het voor geïnteresseerden mogelijk om kennis te nemen werkzaamheden die het Leerwerkloket uitvoert, het beschikbare scholingsaanbod, stages, duale trajecten, EVC, informatie over competentiegerichte testen, e.d. Ook kan de bezoeker direct in contact treden met een scholingsadviseur. De afgelopen jaren is al ingezet op het uitbreiden van de online aanwezigheid door middel van social media en doorverwijzingen via andere websites van partnerorganisaties. 17

18 2. Strategische/beleidsmatige aansturing Op welke wijze vindt de strategische/beleidsmatige aansturing plaats? Is hiervoor een stuurgroep verantwoordelijk? Wie nemen deel? Hoe is de aansluiting op het bestuurlijk overleg in de arbeidsmarktregio. Wie nemen deel in dit bestuurlijk overleg (naam, functie en organisatie). Hoe sluit de bestuurlijke aansturing aan op het operationele loket. Geef een organogram. De organisatorische context van het Leerwerkloket is ingebed in de reguliere structuur van RPA-Haaglanden. Binnen RPA Haaglanden werken de tien gemeenten, het UWV en het onderwijs (ROC s en VO) nauw samen op de drie hieronder weergegeven niveaus. In verband met de meerjarige cofinancieringsconstructie heeft het project Leerwerkloketten Haaglanden haar bestuurlijke inbedding gekregen bij het RPA Hoofdenoverleg. Doelstelling is de samenwerking van de regionale Leerwerkloketten en de regionale Werkgeversservicepunten te bestendigen in maximale afstemming. Scholingsadviseurs van de Leerwerkloketten kunnen met de bedrijfsadviseurs/accountmanagers van de Werkgeversservicepunten samen bedrijfsbezoeken afleggen, waardoor de gezamenlijke dienstverlening wordt vergroot. Dit heeft een operationele meerwaarde. In het MRW kan de projectleider het onderwijs vertegenwoordigen. 18

19 2.1 Aansturing op uitvoerend niveau Uit welke organisatie is de projectleider afkomstig? Wat is zijn/haar oorspronkelijke functie? De projectleider (de heer Koster) is via het ROC ID College gedetacheerd bij het UWV-WERKbedrijf en vervolgens ingezet op het Leerwerkloket Haaglanden. Deze projectleider is reeds vanaf het begin van het Leerkwerkloket Zoetermeer e.o. verantwoordelijk voor de uitvoering. 19

20 3. Partijen 3.1 Samenwerking op operationeel niveau Welke partijen (gemeente, UWV, ROC, hogeschool, sbb, kbb s, kamer van koophandel, particuliere opleiders, rmc, etc) werken op operationeel niveau samen in het loket? En hoe is de inzet vormgegeven? Het Leerwerkloket werkt actief samen met KvK, VNO CNV, MKB ondernemingsen brancheverenigingen, SBB s, WGSP s en UWV Werkbedrijf in het benaderen van werkenden. Dankzij de koppeling van de verschillende systemen kan er snel een kruisbestuiving tot stand worden gebracht voor deze doelgroep. De scholingsadviseurs van het Leerkwerkloket(ten) organiseren presentaties voor de werknemers van alle partners. Werknemers kunnen werken en tegelijk een diploma halen, dat kan met de leerwerktrajecten van het Leerwerkloket. De opleiding kan helemaal worden afgestemd op de werksituatie. De theorie is gekoppeld aan de werkplek, waar het grootste deel van de studie zich afspeelt. Belangrijk hierin is de informatievoorziening naar de klant. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een productcatalogus. Ook is het mogelijk een ervaringscertificaat op te laten stellen. Dat gebeurt door een EVC procedure aan te bieden aan de werknemers. De uitvoering van EVC staat onder verantwoordelijkheid van ROC Mondriaan en ROC ID College. De EVC intake wordt gedaan door het Loopbaancentrum, het Centraal Meldpunt EVC en het EVC-bureau ROC Mondriaan. Ook is Jobcarving mogelijk. De scholingsadviseurs van de Leerwerkloketten organiseren presentaties voor de medewerkers van alle partners. Partijen ontmoeten elkaar in het kader van RPA Haaglanden, de Stuurgroep WGSP-LWL regio Zoetermeer en op themabijeenkomsten van ondernemersverenigingen. Scholingsadviseurs van de Leerkwerkloketten Haaglanden zijn vaste bezoekers van deze themabijeenkomsten. 20

21 3.2 Werkgeversbenadering Hoe en door wie worden momenteel werkgevers benaderd in de regio? Hoe wordt de samenwerking en expertise-uitwisseling met deze partijen vanaf 2013 vormgegeven? De regionale werkgeversbenadering is gevat in een optimale afstemming tussen Leerwerkloket en het Werkgeversservicepunt. Vanuit het RPA is in de actieagenda 2013 vastgesteld dat de werkgeversbenadering verder bouwt op de afspraken die eind 2011 in RPA-verband zijn vastgelegd. Samenwerkingsafspraken komen voort uit het RPA-MRW-overleg waar managers van de WGSP s en het UWV Haaglanden samenkomen (MRW= managementgroep Regionale werkgeversbenadering Haaglanden). De ambitie is om de krachten nog verder bundelen om gezamenlijk meer effectiviteit en dus meer plaatsingen te realiseren bij grote werkgevers en in de speerpuntsectoren. Voor deze actie is een programmamanager benoemd door RPA Haaglanden en voor de sectoren zijn trekkers (brancheservicepunten) benoemd die ook namens andere gemeenten en UWV met de werkgevers in de sector praten. Het is zaak dat de scholingsadviseurs van de Leerwerkloketten kunnen meegaan met de accountmanagers van de WGSP s: zo wordt de dienstverlening van de WGSP s operationeel vergroot (ambitie: werkbezoeken). 21

22 4. Activiteiten per van het leerwerkloket 4.1 Tijdsbeslag Geef met een percentage aan wat het tijdsbeslag is van de lwl activiteiten. A Het geven van informatie en advies aan bezoekers: 25% B Begeleiding en monitoring bij evc en scholingstraject: 5% C Bezoeken aan bedrijven op verzoek of op eigen initiatief: 10% D Werving van leerbanen: 10% E Competentietests 5% F EVC 10% G Organiseren van scholingsarrangementen: 10% H Voorlichtingsbijeenkomsten: 10% I Ontwikkelen e-dienstverlening en regionale site 5% J Andere activiteiten, geef een korte omschrijving: Het actueel houden van het CRM-systeem en daaruit sturingsinformatie genereren. 10% 22

23 4.2 Klantregistratie Welk klantregistratiesysteem wordt gebruikt? Voeg een format van de rapportage bij. De klantenregistratie wordt door het Werkplein bijgehouden via Sonar: de RegioRegisseur houdt de klantenregistratie bij in Carerix. Om de resultaten te volgen en maandelijks te kunnen verantwoorden is een monitoringssysteem een onmisbaar hulpmiddel. Binnen Leren en Werken is een toegesneden CRM ontwikkeld, webbased. Het systeem is op dit moment volledig operationeel en wordt in geheel Haaglanden ingezet. In het systeem zijn de volgende onderdelen ondergebracht. 1. Bedrijf Hieronder zijn de bedrijven terug te vinden. Bij bedrijven worden contactpersonen, contactmomenten, HRM vraagstukken, n.a.w. gegevens e.d. opgeslagen. 2. Kandidaat Hieronder zijn de kandidaten terug te vinden. Bij kandidaten worden ervaring, motivatie, trajecten, contactmomenten etc. opgeslagen. 3. Matching Wanneer bij een bedrijf HRM vraagstukken zijn ingevoerd en bij kandidaten hun ervaring, kan bij dit onderdeel gekeken worden welke elkaar matchen. 4. Rapportage Bij dit onderdeel zijn diverse rapportages en filters beschikbaar. Formatrapportage is als annex toegevoegd aan dit businessplan. Doel is elk jaar dit CRM-systeem uit te breiden met een of meerdere modules. 23

24 4.3 kwantitatieve doelstellingen Welke kwantitatieve doelstellingen zijn er voor het realiseren van: activiteiten 1. aantal klanten leerwerkloketten 2. aantal kandidaten EVC 3. aantal kandidaten duale trajecten 4. aantal werkbezoeken 5. aantal voorlichtingsbijeenkomsten 6. aantal kandidaten competentiegericht testen ambitie score procent ambitie % % % % % 75 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 100 N.B. Er wordt geen landelijke taakstelling opgelegd. Wel worden via benchmarking de resultaten gemonitord. 24

25 5. De dienstverlening van het leerwerkloket Aanbod werknemers Welke dienstverlening wordt aangeboden aan werknemers? Het Leerwerkloket werkt actief samen met KvK, VNO CNV, MKB ondernemingsen brancheverenigingen, SBB s, WGSP s en UWV Werkbedrijf in het benaderen van werkenden. Dankzij de koppeling van de verschillende systemen kan er snel een kruisbestuiving tot stand worden gebracht voor deze doelgroep. Werknemers kunnen werken en tegelijk een diploma halen, dat kan met leren en werken. De opleiding kan helemaal worden afgestemd op de werksituatie. De theorie is gekoppeld aan de werkplek, waar het grootste deel van de studie zich afspeelt. Belangrijk hierin is de informatievoorziening naar de klant. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een productcatalogus. Ook is het mogelijk een ervaringscertificaat op te laten stellen. Dat gebeurt door een EVC procedure aan te bieden aan de werknemers. De uitvoering van EVC staat onder verantwoordelijkheid van ROC Mondriaan en ROC ID College. De EVC intake wordt gedaan door het Loopbaancentrum, het Centaal Meldpunt EVC en het EVC-bureau ROC Mondriaan. Integraal onderdeel van de dienstverlening wordt de online aanwezigheid van het Leerwerkloket. Met behulp van een uitgebreidere website kunnen werkenden gerichter worden voorgelicht over de beschikbare mogelijkheden. Scholingsadviseurs van de Leerwerkloketten organiseren presentaties (vaak op vrijdagmorgen) voor groepen klanten. Tevens kunnen scholingsadviseurs in opdracht van een werkgever competentiegerichte testen uitvoeren. Deze testen geven informatie over vaardigheden, attitude, kennis en inzicht van de medewerker. De Leerwerkloketten Haaglanden tellen vier bevoegde medewerkers die deze testen mogen afnemen. 25

26 5.2 Aanbod bedrijven-werkgevers Welke dienstverlening wordt aangeboden aan bedrijven-werkgevers? Door de financiële crisis ziet het Leerwerkloket een forse toename in het aantal scholingsaanvragen en EVC-procedures. Binnen het Werkgeversservicepunt Haaglanden (Den Haag/ Zoetermeer) wil het Leerwerkloket de krachten bundelen van de verschillende stakeholders. Eén loket voor werkgevers, waar werkgevers terecht kunnen voor vragen over vacatures, scholing en personeel. Tevens voor advies, concrete oplossingen en integrale dienstverlening. Het WGSP zet zich volledig in om een passende match te maken. Het bestand bevat honderden vacatures. Mogelijkheden die het WGSP in samenwerking met het leerwerkloket aanbiedt: - Proefplaatsingen - Leer/werkbanen - Competentiegerichte testen - Voorschakeltrajecten - Zoeken van stageplaatsen - Voorlichting EVC - Werkgeversbenadering door WGSP Het is zaak dat de scholingsadviseurs van de Leerwerkloketten kunnen meegaan met de accountmanagers van de WGSP s: zo wordt de dienstverlening van de WGSP s operationeel vergroot (ambitie: werkbezoeken). 5.3 Aanbod werkzoekenden zonder baan Welke dienstverlening wordt aangeboden aan werkzoekenden zonder baan? Voor werkzoekenden zonder baan wordt de volgende dienstverlening ingezet: - EVC - Proefplaatsingen - Voorschakeltrajecten - Informatieverschaffing en toeleiding naar scholingstrajecten - Competentiegerichte testen De scholingsadviseurs van het Leerwerkloket Haaglanden houden zich onder meer bezig met de volgende onderwerpen: 26

27 O Leren en werken Voor iedere klant wordt een intakeformulier ingevuld en hij/zij wordt geregistreerd in CRM Interactief (database van UWV Werkbedrijf) als de klant bekend is. Expertise van het Leerwerkloket middels de scholingsadviseur ligt op het gebied van de juiste scholing, waar deze scholing te vinden is en de kansen op de arbeidsmarkt. O EVC (Erkenning Verworven Competenties) Het Leerwerkloket geeft voorlichting over inhoud, procedure en kosten aan klanten. De klant maakt een afspraak bij het loket. Alle klanten worden via het loket aangeleverd aan ROC ID College, ROC Mondriaan of andere EVCaanbieders. Van daaruit worden de EVC-werkzaamheden gecoördineerd richting de onderwijsmanagers van de opleidingen. O Advies leerbaan, educatie, cursussen en trainingen. Het advies van de scholingsadviseur gaat altijd in samenspraak met de klant (werkgever, werknemer, werkzoekende). Wel zal de scholingsadviseur de klant altijd wijzen op de haalbaarheid van het verzoek. De klant wordt wegwijs gemaakt hoe te zoeken naar opleidingen, waar hij/zij op moet letten en hoe de klanten een stageplek t.b.v. de beroepspraktijkvorming of leerbaan kunnen vinden. Ook wordt vaak een folder meegegeven, waarin staat hoe een bedrijf leerbedrijf kan worden. Het loket heeft ook adressen van werkgevers en vacatures van Leer/Werkbanen in het bestand. Als de klant een vraag heeft, die de scholingsadviseur niet direct kan beantwoorden, neemt de scholingsadviseur contact op met een van de partners. O Jongeren Bij jongeren onder de 27 jaar zonder startkwalificatie maakt het loket een afspraak bij de RegioRegisseur, het Loopbaancentrum of bij een Onderwijsservicecentrum voor een motivatiegesprek i.v.m. de bekostiging en bij een werkcoach jongeren voor de inschrijving. Alle jongeren krijgen advies m.b.t. scholing en Leer/Werkbanen. O Nazorg Het streven is om uiterlijk binnen 4 weken de klant te bellen en te vragen wat hij/zij heeft ondernomen en wat het resultaat is van zijn/haar acties. De klant kan, zo nodig, worden uitgenodigd voor een vervolggesprek. 27

28 O 55 plus klanten Voor 55plus klanten worden o.a. de volgende activiteiten georganiseerd: - 55 plus uitzendbureau adressen geven - Cursussen (b.v. computer) tonen - Vrijwilligerswerk bespreken - Speciale trajecten b.v. 45 plus in de zorg bespreken - ZZP-er bespreken - Netwerk klant bespreken - Alternatieven a.d.h.v. vroeger werk bespreken - Vacatures matchen - Bij hoger geschoolden modules bij de OU bespreken - Het verzorgen van presentaties voor groepen. O Terugkoppeling Voor partners en voor het Leerwerkloket is het van belang dat er terugkoppeling plaatsvindt. Aan de hand van deze terugkoppeling kan adequater worden ingespeeld op ontwikkelingen bij doelgroepen. Het aanbod kan beter worden afgestemd op de vraag. Ook kan in individuele gevallen sneller worden ingespeeld op vragen en wensen. Mensen worden hierdoor niet aan hun lot overgelaten. O Loopbaanbegeleiding De scholingsadviseurs kunnen klanten doorverwijzen naar de loopbaanadviseurs van ROC Mondriaan of ROC ID College. De loopbaanadviseurs houden een loopbaan-intakegesprek en kunnen een beroepskeuze-onderzoek doen. O Presentaties Scholingsadviseurs van de Leerwerkloketten organiseren presentaties (vaak op vrijdagmorgen) voor groepen klanten. O Competentiegericht testen Scholingsadviseurs kunnen in opdracht van een gemeente competentiegerichte testen uitvoeren. Deze testen geven informatie over vaardigheden, attitude, kennis en inzicht van de klant. De Leerwerkloketten Haaglanden tellen vier bevoegde medewerkers die deze testen mogen afnemen. 28

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

Businessplan Leerwerkloket NHN 2013-2015 Naam van de arbeidsregio en locatie: Noord-Holland Noord (centrumgemeente Alkmaar)

Businessplan Leerwerkloket NHN 2013-2015 Naam van de arbeidsregio en locatie: Noord-Holland Noord (centrumgemeente Alkmaar) Businessplan Leerwerkloket NHN 2013-2015 Naam van de arbeidsregio en locatie: Noord-Holland Noord (centrumgemeente Alkmaar) Inleiding Voor u ligt het businessplan 2013-2015. Het betekent een vervolg op

Nadere informatie

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan Naam van de arbeidsregio: Locatie: Regio Amersfoort Stadsring 75, Amersfoort Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan naam organisatie contactpersoon 1. Gemeente Amersfoort Wethouder C. van Eijk

Nadere informatie

Businessplan Leerwerkloket NHN

Businessplan Leerwerkloket NHN Businessplan Leerwerkloket NHN 2013 2015 Naam van de arbeidsregio en locatie: Noord-Holland Noord (centrumgemeente Alkmaar) Inleiding Voor u ligt het businessplan 2013 2015. Het betekent een vervolg op

Nadere informatie

Businessplan. Leerwerkloket 2013 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Businessplan. Leerwerkloket 2013 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Businessplan Leerwerkloket 2013 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Naam van de arbeidsmarktregio en locatie: Arbeidsmarktregio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden; Centrumgemeente gemeente Gorinchem. Gegevens

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Basiscijfers 50+ Arbeidsmarktregio Haaglanden

Basiscijfers 50+ Arbeidsmarktregio Haaglanden Basiscijfers 50+ Arbeidsmarktregio Haaglanden Wat vindt u in deze rapportage? Deze kwartaalrapportage gaat over alle bij UWV WERKbedrijf geregistreerde werkzoekenden (nww) van 50 jaar en ouder. We bieden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen vlakt af In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Haaglanden en Zuid- Holland Centraal nagenoeg

Nadere informatie

STOOF Sectorplan UITZENDBRANCHE 2014. Regionale bijeenkomsten UWV-Leerwerkloketten en Uitzendwerkgevers

STOOF Sectorplan UITZENDBRANCHE 2014. Regionale bijeenkomsten UWV-Leerwerkloketten en Uitzendwerkgevers STOOF Sectorplan UITZENDBRANCHE 2014 Regionale bijeenkomsten UWV-Leerwerkloketten en Uitzendwerkgevers Programma Aanleiding Sociaal Akkoord Inleiding STOOF Rollen en Petten, Ambities Doelstellingen en

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2015.1 RIS 280270 0703532087 19 januari 2015 Stand

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

Businessplan Leerwerkloket Twente 2013-2015 Arbeidsmarktregio Twente

Businessplan Leerwerkloket Twente 2013-2015 Arbeidsmarktregio Twente Businessplan Leerwerkloket Twente 2013-2015 Arbeidsmarktregio Twente Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan Naam Functie Handtekening Mevrouw M ten Heuw Wethouder gemeente Hengelo & portefeuillehouder

Nadere informatie

Businessplan 2013-2015 Stedendriehoek Noordwest Veluwe. Businessplan Lerenenwerken Stedendriehoek NW Veluwe 2013-2015_v5 1

Businessplan 2013-2015 Stedendriehoek Noordwest Veluwe. Businessplan Lerenenwerken Stedendriehoek NW Veluwe 2013-2015_v5 1 Businessplan 2013-2015 Stedendriehoek Noordwest Veluwe Businessplan Lerenenwerken Stedendriehoek NW Veluwe 2013-2015_v5 1 Businessplan Leren&Werken Arbeidsmarktregio Stedendriehoek Noordwest Veluwe Ondertekenaars:

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking

Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking Doel van deze bijeenkomst Participatiewet en banenafspraak Ambassadeursnetwerk Delen van ervaringen en adviezen Netwerken

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie tember 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Haaglanden Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Jean-Paul Biever Jean-Paul.Biever@uwv.nl 6 5437 2541 Martine van Doorn Martine.vanDoorn@uwv.nl

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 1. Inleiding In 2012 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014)

Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014) Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014) 1. Inleiding Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Er komt één regeling voor mensen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht

Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht Partners Samenwerkingsverband Gemeente Utrecht UWV Werkbedrijf MBO Utrecht AOC Wellant College ROC Midden Nederland VNO/NCW MKB Midden Stichting Bundel Stichting

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal

Nadere informatie

Behandeld door Fred Wosgien Telefoon Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft

Behandeld door Fred Wosgien Telefoon Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Samenleving Advies OWO Gemeente Delft Westlandseweg 40 2624 AD Delft!BAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Behandeld door Fred Wosgien Telefoon 06-53986106 Retouradres : Advies, Postbus 78,

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: MO/SZ/BE/BL Opsteller: H.A.W. Bakker User-id: BAKW Tel: 4658 Onderwerp: ACTIEPLAN JEUGDWERKLOOSHEID EN DOORSTART LEERWERKLOKET REGIO AMERSFOORT Toelichting: Het college heeft

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Leerwerkloket Utrecht

Jaarverslag 2012. Leerwerkloket Utrecht Jaarverslag 2012 Leerwerkloket Utrecht Het Leerwerkloket Utrecht is een samenwerkingsverband tussen: Gemeente Utrecht, UWV, AOC Wellant, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Stichting Werkartaal, S-BB, VNO/NCW,

Nadere informatie

Integrale arbeidsmarktbenadering

Integrale arbeidsmarktbenadering Werk met meerwaarde REGIONAAL SECTORPLAN Integrale arbeidsmarktbenadering regio Helmond-De Peel Inhoud Introductie sectorplan Arbeidsmarktanalyse Knelpuntanalyse Thema s uit Sociaal Akkoord Instrumenten:

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! Begroting 2012-2013 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013 Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Naam penvoerende organisatie: Gemeente Tiel (contactgemeente Regio Rivierenland) 1. Naam

Nadere informatie

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget?

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Ervaringen van de gemeente Venlo Louis Litjens, Afdelingshoofd afdeling WIZ Vanessa de Rond, Beleidsadviseur arbeidsmarkt WIZ Jaco van Velden,

Nadere informatie

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Communicatie kader Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Aanleiding Werkgevers, werknemers en gemeenten spraken af uiterlijk in 2026 125.000 extra banen te realiseren en dat er voor de realisatie

Nadere informatie

De mismatch te lijf. Resultaten mini-conferentie op 25 september in ROC van Twente te Hengelo

De mismatch te lijf. Resultaten mini-conferentie op 25 september in ROC van Twente te Hengelo De mismatch te lijf Resultaten mini-conferentie op 25 september in ROC van Twente te Hengelo Inhoud presentatie Deelnemers: ondernemers, uitzendbureau s, gemeenten, UWV, regio Twente, West-Brabant, Zuidwest-

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Achterhoek Samenvatting Meer banen in marktsector, maar minder in collectieve sector De economie in de Achterhoek herstelt, maar de werkgelegenheidsontwikkeling

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Midden-Gelderland groeit en dat leidt ook tot

Nadere informatie

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Servicepunt Techniek Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Noodzaak 2008 toenemende vraag naar goed gekwalificeerd technisch

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zeeland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zeeland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten

Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten Opzet presentatie wat is het UWV Portaal, waarom aansluiten belangrijk is, hoe u kunt aansluiten op het portaal en welke stappen u daarvoor moet ondernemen.

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Food Valley Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Food Valley herstelt en dat leidt ook tot meer banen.

Nadere informatie

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 regio Zuid-Holland Centraal In 2014 onderzochten UWV en SBB de informatiebehoefte van gebruikers van de Basiscijfers Jeugd. Dit leidde in juni

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt.

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt. Arbeidsmarktregio Twente In het mailbericht van donderdag 11-7-2013 heeft de Programmaraad verzocht een aanvulling te verzorgen op het 2.0, waarin in een tabel SMART terug te vinden welke resultaten met

Nadere informatie

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Inleiding De Arbeidsmarktregio FoodValley (voortaan AMR FV) wil een bijdrage leveren aan de aanpak jeugdwerkeloosheid. AMR

Nadere informatie

Uitgesplitst/doelgroep Gerealiseerd Prognose 2017 Gerealiseerd % Werkenden/NUGger ,0% Niet-werkenden ,0% Anders 11 -

Uitgesplitst/doelgroep Gerealiseerd Prognose 2017 Gerealiseerd % Werkenden/NUGger ,0% Niet-werkenden ,0% Anders 11 - HIGHLIGHTS RAPPORTAGE 217 maart DOELGROEP: inwoners Midden Brabant Advies rondom leren en werken: Gerealiseerd Prognose 217 Gerealiseerd % Aanmeldingen 149 4 37,3% Aantal voorlichtingen / presentaties

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Expose Involve Commit

Expose Involve Commit Transparant maken van kandidaten Actielijn 2 thema Transparantie van arbeidsmarkt Expose Involve Commit Aanleiding Sinds 1 januari 2015 heeft iedere arbeidsmarktregio een regionaal Werkbedrijf. Deze Werkbedrijven

Nadere informatie

Leerwerkloket NHN 2016 LWL

Leerwerkloket NHN 2016 LWL Leerwerkloket NHN 2016 Aanleiding Uit onderzoeken is gebleken dat het opleidingsniveau van de beroepsbevolking in Noord-Holland Noord niet aansluit op de vraag vanuit het bedrijfsleven. In 2009 is het

Nadere informatie

Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente. Jongerenoffensief P. Weideveld

Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente. Jongerenoffensief P. Weideveld Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente Jongerenoffensief 2015-2016 P. Weideveld Jongerenoffensief 2015-2016 Publieksversie 03-02-2015 Regio Twente P. Weideveld Autorisatie Opsteller Mw. P. Weideveld

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: /

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: / GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Werkbedrijf Regio Zwolle. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 208713 / 208944 Samenvatting Aanleiding om te informeren

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Samenvatting Meer banen in Rijk van Nijmegen, vooral in zakelijke diensten In Rijk van Nijmegen groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei.

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei. Mobiliteitscentra Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt Instroom, uitstroom en stand nww instroom/uitstroom 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000

Nadere informatie

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid 2013-2014 1. Jongerenloket Het jongerenloket bij de Regionale Sociale Dienst in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is een voortzetting van het jongerenloket

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Regionale Arbeidsmarkt Monitor en arbeidsmarkt flyers Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van 1. de inhoud van de arbeidsmarkt monitor,

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011 1 Inleiding In 2011 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur Programma Vraag Werkgelegenheid Vacatures Aanbod Beroepsbevolking Niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversbenadering in arbeidsmarktregio s

Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversbenadering in arbeidsmarktregio s Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversbenadering in arbeidsmarktregio s Werkgeversbenadering rondom de 4 grote steden Gemeente Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Leerwerkloket Utrecht

Jaarverslag 2013. Leerwerkloket Utrecht Jaarverslag 2013 Leerwerkloket Utrecht Het Leerwerkloket Utrecht is een samenwerkingsverband tussen: Gemeente Utrecht, UWV, AOC Wellant, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Stichting Werkartaal, S-BB, VNO/NCW,

Nadere informatie

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD Behandelgegevens Datum : 19 mei 2015 Openbaar? ja Informatie Onderwerp : Werkbedrijf Regio Zwolle Kern van de zaak : De oprichting van het Werkbedrijf Regio Zwolle.

Nadere informatie

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten.

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten. BIJLAGE 3: G4-Divosa Benchmark In de commissievergadering van 11 mei 2017 is toegezegd Divosa cijfers (G4 Divosa- Benchmark) met u te delen (toezegging 17/T83). Dit document bevat de G4-Benchmark van 2016.

Nadere informatie

Alleen maar Winnaars

Alleen maar Winnaars Alleen maar Winnaars 55-plussers aan de slag Projectvoorstel gericht op een vergroting van de arbeidsinzet van oudere werkzoekenden Samenwerkingsproject VBOB 1, Paladijn en UWV juni 2013 Robert Tops Mat

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Oplegnotitie Werkbedrijf

Oplegnotitie Werkbedrijf Oplegnotitie Werkbedrijf 1. Onderwerp Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Holland Rijnland 2016 2. Regionaal belang De samenwerkende partijen in het Werkbedrijf Holland Rijnland streven naar een inclusieve

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

UWV applicaties. Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden. André Toornent Paul Woltering

UWV applicaties. Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden. André Toornent Paul Woltering UWV applicaties Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden André Toornent Paul Woltering Nieuwegein, 16 april 2015 Wettelijk kader (SUWI) Doordat alle werkzoekenden

Nadere informatie

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede.

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede. ^^^H Datum - 3 JULI 2008 Nr. Van Aan Kopie aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Contactpersoon: Theeuw Ambagts Email: M.A.A.M.Ambagts@bergenopzoom.nl Tel: 0164-277305 Onderwerp Maatschappelijke

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijnmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Rijnmond groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Basiscijfers 50+ Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Basiscijfers 50+ Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Basiscijfers 50+ Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Wat vindt u in deze rapportage? Deze kwartaalrapportage gaat over alle bij UWV WERKbedrijf geregistreerde werkzoekenden (nww) van 50 jaar en ouder.

Nadere informatie

Uitgesplitst/doelgroep Aantallen Prognose geheel 2016 Gerealiseerd Werkenden/NUGger ,5% Niet-werkenden ,5% Anders 25 -

Uitgesplitst/doelgroep Aantallen Prognose geheel 2016 Gerealiseerd Werkenden/NUGger ,5% Niet-werkenden ,5% Anders 25 - HIGHLIGHTS RAPPORTAGE 216 t/m september DOELGROEP: inwoners Midden Brabant Advies rondom leren en werken: Aantallen Prognose heel 216 Gerealiseerd Aanmeldingen 353 4 88,3% Aantal voorlichtingen / presentaties

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Noord-Holland Noord groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

gemeente Nijmegen, t.a.v. Najda Azzougarh UWV WERKbedrijf Nijmegen, Peter Slaats en Alex Thomas

gemeente Nijmegen, t.a.v. Najda Azzougarh UWV WERKbedrijf Nijmegen, Peter Slaats en Alex Thomas AAN: VAN: CC: BETREFT: gemeente Nijmegen, t.a.v. Najda Azzougarh UWV WERKbedrijf Nijmegen, Peter Slaats en Alex Thomas André van Ginkel en Ben Penterman (gemeente Nijmegen) Marian Eijkemans en Bärbel Boselie

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt 0 Hoeveel kenniscentra voor beroepsonderwijs zijn er tot 1 augustus 2015? A. 8

Nadere informatie

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB).

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). Raadsmemo Datum: 16 juni 2015 Aan: Gemeenteraad van Kopie aan: Van: Voor informatie: Onderwerp: P. van Zwanenburg Hans Tadema, Ontwikkeling Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). 1. Aanleiding

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Holland Centraal

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Holland Centraal Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Holland Centraal Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1%

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Hulp aan ondernemers bij economische crisis uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 bijlage(n)

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In de Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 regio Haaglanden In 2014 onderzochten UWV en SBB de informatiebehoefte van gebruikers van de Basiscijfers Jeugd. Dit leidde in juni 2014 tot aanpassingen

Nadere informatie