Begroting/jaarplan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begroting/jaarplan 2013"

Transcriptie

1 Begroting/jaarplan 2013

2 Colofon Augustus 2012 Uitgave Cultuurpromotie Utrecht

3 2013 Inhoud 2013 Inleiding Taak, positie, ambities en omgeving Cultuurpromotie Utrecht Culturele Zondagen Utrechts Uitburo Toelichting begroting Begroting 19 Bijlagen 23

4

5 Inleiding 2013 wordt op vele fronten een belangrijk en spannend jaar. Voor de stad en zeker ook voor het culturele veld. Allereerst zal in 2013 uitkristalliseren welke Utrechtse culturele instellingen de ingrijpende bezuinigingsrondes van 2012 het hoofd hebben kunnen bieden, en welke organisaties definitief van het Utrechtse speelveld zullen verdwijnen. Spannend ook omdat eind 2013, nadat de 300 ste verjaardag van de Vrede van Utrecht met een groot cultureel programma is gevierd, bekend wordt of Utrecht de nominatie voor Europese Culturele Hoofdstad in 2018 heeft weten te verzilveren. Eén voor één gebeurtenissen en ontwikkelingen waarbij Cultuurpromotie Utrecht (SCU) als instellingsoverschrijdende organisatie betrokken is, of die van invloed zijn op haar activiteiten. Zoals ook reeds in het Meerjarenplan (MJP) naar voren is gebracht, ziet SCU het jaar 2014 als punt aan de horizon. Dan is de viering van de Vrede van Utrecht afgerond en tevens bekend of Utrecht 2018 heeft binnengehaald. Een goed moment om te kijken of bestaande marketingorganisaties op gebied van cultuur en toerisme wellicht tot één organisatie samengevoegd kunnen worden. Verkenningen in dezen zijn in 2012 gestart, en zullen in 2013 voortgezet worden. In 2011 en 2012 lag de focus van SCU op het creëren van een stevige organisatie en het ontwikkelen van nieuwe diensten en samenwerkingsverbanden. In 2013 zal SCU inzetten op verankering en doorontwikkeling van haar diensten en producten zoals aangegeven in het MJP, onder andere in dialoog met de klankbordgroepen Utrechts Uitburo (UUB) en Culturele Zondagen (CZ) 1. Samenwerking met bekende en nieuwe partners biedt nog vele mogelijkheden voor doorontwikkeling van het aanbod, als ook de verdere synergie tussen de activiteiten van UUB en CZ. SCU ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet, en denkt de culturele sector de komende periode waarin financiële middelen slinken, zeer goed van dienst te kunnen zijn, met name door de schaal waarop SCU opereert en de samenwerkingsverbanden die de afgelopen periode zijn opgebouwd. Een en ander neemt niet weg dat SCU zelf ook voor een interessante financiële uitdaging staat. SCU heeft zorgen over het opvangen van stevig teruglopende inkomsten uit incidentele subsidies en bijdragen van fondsen. En is daarom in 2012 gestart met het onderzoeken van een sponsoringmodel dat afwijkt van gekende paden. Maar ook met onorthodoxe methoden zullen mogelijkheden voor SCU geld uit de markt te halen beperkt blijven. 2 Daarnaast zullen in 2013 de inkomsten uit contributies teruglopen aangezien een aantal culturele organisaties hun activiteiten niet zal kunnen doorzetten. Het jaarplan 2013 sluit aan bij het Meerjarenplan dat SCU begin dit jaar bij de gemeente heeft ingediend. Voor nadere noties over kaders, beleid en manier van werken verwijzen wij dan ook graag naar dit Meerjarenplan. Broos Schnetz voorzitter bestuur Hanneke Bouwsema directeur 1 Deze klankbordgroepen kennen elk zeven vertegenwoordigers uit het culturele veld, en één daarbuiten. 2 SCU beschikt - anders dan doorsnee culturele organisaties - niet over eigen artistieke producten, noch over een eigen podium, waardoor het aantrekken van geld uit de markt niet eenvoudig is. 5

6 Taak SCU heeft een bijzondere plek in het culturele hart van Utrecht en kent als instellingsoverstijgende organisatie een ruime en verbindende opdracht. Zowel qua functie - het culturele veld op alle mogelijke manieren te ondersteunen bij het bereiken van publiek - als qua samenwerking - met nagenoeg alle Utrechtse culturele partijen - is SCU enig in haar soort. SCU ziet het als haar hoofdtaak aanjager van cultuurparticipatie te zijn. Ten behoeve van het publiek (lering en vermaak), ten behoeve van culturele organisaties (verbreiding en afname van hun producten ) maar zeker ook voor de Utrechtse samenleving als geheel. Immers één van de krachten waarover kunst en cultuur beschikken is het vermogen tot verbinden. Van mensen aan nieuwe perspectieven, van mensen aan andere mensen, van jong aan oud, van hoog- aan laagopgeleid, van amateurs aan professionals, van zwart aan wit. Deze verbinding is onontbeerlijk, niet in de laatste plaats voor een snelgroeiende stad als Utrecht. SCU ziet deze maatschappelijke waarde en betekenis van cultuur als een belangrijke pijler onder de uitvoering van haar beleid in de komende periode. SCU heeft globaal twee - zeer van elkaar verschillende - doelgroepen: algemeen publiek (CZ en UUB) en contribuanten SCU (culturele instellingen die gebruik maken van de producten en diensten UUB). Bij alles wat SCU/UUB initieert voor publiek, is het belang van haar contribuanten een drijvende kracht. De activiteiten van SCU zijn in de eerste plaats gericht op de inwoners van de stad Utrecht, gevolgd door de inwoners van de regio. SCU zet de komende jaren in op meer landelijke aandacht voor Culturele Zondagen. Positie Naast de structurele relatie met culturele organisaties werkt SCU samen met de hoger onderwijsinstellingen, Toerisme Utrecht, Centrummanagement, tal van maatschappelijke organisaties, horeca- en hotelsector, winkeliers en media. Nog steeds komen er samenwerkingsverbanden bij. Dit alles leidt tot een hecht netwerk dat SCU inzet voor eigen activiteiten, maar graag ook ten dienste stelt van de stad. CZ heeft het afgelopen decennium met een interessante mix tussen verrassende programmering en duidelijke kaders een groot vast publiek opgebouwd en tegelijkertijd nieuwe groepen weten te bereiken. Vanzelfsprekend wordt dit unieke Utrechtse fenomeen ingezet voor de naderende viering van de Vrede van Utrecht, en in aanloop naar Het relatief jonge UUB (gestart medio 2008) heeft vanaf 2010 ingezet op een substantiële uitbreiding van haar verspreidingskanalen en daarmee een groot publieksbereik gerealiseerd. Daarnaast is het pakket van diensten en producten flink toegenomen en de dienstverlening verbeterd. Dat dit wordt herkend bij de Utrechtse culturele sector valt onder meer op te maken uit intensieve afname van diensten en producten, als ook uit de aanmelding van nieuwe contribuanten in 2011 en In 2012 meldden zich - geïnventariseerd tot 15 augustus - vier nieuwe contribuanten (2011: acht). In 2012 zegden drie contribuanten op (2011: drie). 6

7 Ambities en omgeving SCU heeft als culturele marketingorganisatie een eigen opdracht (produceren Culturele Zondagen), maar werkt tegelijkertijd voor het collectief. Grofweg valt de taak van SCU als aanjager van cultuurparticipatie uiteen in een producerend (CZ) en een communicerend (UUB) deel. Beide delen kunnen alleen zinvol uitgevoerd worden als er sprake is van grote samenwerking met de Utrechtse culturele organisaties. Door een veranderend economisch tij, geen buitje dat snel overwaait, verandert het krachtenveld binnen het Utrechtse culturele veld. Als spin in het culturele web merkt SCU dat culturele organisaties een voorschot nemen op de veranderingen die gaan komen. Een eenduidige en ook innoverende collectieve marketing zal in tijden van teruglopende middelen bij culturele organisaties, aan belang winnen; SCU kan op terrein van communicatie en marketing zaken opvangen die organisaties noodgedwongen zullen moeten laten liggen. Dit gezegd hebbende heeft SCU de volgende ambities voor de jaren vanaf 2013: SCU zet de komende periode overtuigend de meerwaarde van UUB als ook van CZ voor de culturele sector neer. Verbinding, ondersteuning en samenwerking zijn daarbij sleutelbegrippen; SCU weet met inventiviteit en in samenwerking met culturele en maatschappelijke organisaties - ook bij verdere financiële tegenwind - de artistieke kwaliteit en diversiteit in het aanbod van Culturele Zondagen minimaal op peil te houden, of liever: een nieuwe impuls te geven; SCU rolt een betalingsmodel uit voor de Culturele Zondagen, waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de programmering bij de culturele instellingen. Een gedeelde ambitie: SCU ziet samen met andere betrokken partijen de Utrechtse ambitie ECH in 2018 te willen worden als enorme kans voor de stad, zowel voor de culturele sector als op economisch terrein. SCU zal met al wat in haar vermogen ligt bijdragen in de strijd de kandidaatstelling te verzilveren. 7

8 2013 Cultuurpromotie Utrecht Ontwikkelingen Verdere samenwerking marketingorganisaties Zoals bekend leeft er de wens marketingorganisaties als Toerisme Utrecht (TU), Stichting Utrechtse Musea (SUM), SCU, (de eventuele opvolger van) Vrede van Utrecht (VvU) door samenvoeging effectiever voor de stad en haar bewoners en bezoekers in te zetten. Door besturen van de diverse organisaties worden daartoe vanaf 2012 verkennende gesprekken gevoerd om uiteindelijk eind 2013 tot een goed model te komen, dat eventueel per 2014 ingevoerd zou kunnen worden. De uiteindelijke vormgeving van een nieuwe marketingorganisatie is mede afhankelijk van het al dan niet binnenhalen van de titel van Europese Culturele Hoofdstad Aangezien dat op zijn vroegst eind 2013 bekend is, zullen er minimaal twee modellen moeten worden ontwikkeld. Tot die tijd werkt SCU met voornoemde organisaties samen aan het realiseren van concrete producten ten behoeve van Utrecht als stad van kennis en cultuur en ten behoeve van 2013/2018. Activiteiten In aansluiting op het SCU Meerjarenplan zet SCU in naast de reguliere activiteiten - in op: Samenwerking Klankbordgroepen Om over en weer te weten waar culturele instellingen, UUB en CZ mee bezig zijn, welke wensen leven en grote ontwikkelingen er spelen, en verdere ideeën te inventariseren, heeft SCU vanaf najaar 2012 twee klankbordgroepen ingesteld, één voor CZ en één voor UUB. Elke groep kent zeven vertegenwoordigers uit het culturele veld en één van daarbuiten (zie bijlage 4). In 2013 komen deze klankbordgroepen in principe twee keer bijeen. Zoals ook aangegeven in het Advies Commissie Cultuurnota (gemeente Utrecht, mei 2012) ziet SCU het als taak het draagvlak voor haar activiteiten te vergroten. Bezoekerscampagne Utrecht De partners Toerisme Utrecht, Centrummanagement, Stichting Utrechtse Musea en SCU ontwikkelen een meerjarige bezoekerscampagne voor de stad Utrecht. Doel is Utrecht als aantrekkelijke stad voor een ééndaags bezoek te communiceren. Cultuur, horeca en winkelen vormen daarvoor de bestanddelen. De campagne is gericht op voor Utrecht kansrijke publieksgroepen in de regio en gaat eind 2012 van start. De campagne krijgt in 2013 vier keer een vervolg. Universiteit Utrecht (UU), Hogeschool voor de Kunsten (HKU), Hogeschool Utrecht (HU) Om Utrecht als stad van kennis en cultuur ook in de praktijk te laten landen, zijn in 2012 gesprekken gestart met de UU en HKU om bestaand partnerschap nieuw leven in te blazen en over en weer meer elkaars mogelijkheden te benutten 4. Met HU worden de gesprekken eind 2012/begin 2013 gestart. Concrete afspraken worden in 2013 per onderwijsinstelling vastgelegd. Wereldfeest In 2012 zijn verkennende gesprekken gestart tussen SCU en het bestuur van Wereldfeest met als inzet te komen tot integratie van de karakteristieke elementen en doelstellingen van het 4 bijvoorbeeld UITtips via narrowcastingschermen bij HKU, CZ-dispensers bij de bibliotheken van de hoger onderwijsinstellingen 8

9 Onderzoek Wereldfeest in de Culturele Zondagen. Een plan ter zake wordt uitgewerkt en aan de betrokken gemeenteafdelingen gepresenteerd. Creatief partnerschap Tussen SCU en de HU (Faculteit Communicatie en Journalistiek) is eind 2011 in het kader van de minor mediaproductie een driejarige samenwerking gestart. Inzet van partijen is studenten (meer) te betrekken bij cultuur, en de culturele wereld inzage te geven hoe studenten/jongeren (beter) te bereiken. De eerste presentatie in januari 2012 heeft aangetoond dat de samenwerking vooralsnog tot mooie en bruikbare producten leidt 5. In 2013 gaat in principe het laatste jaar van deze samenwerking in. Evaluatie moet uitwijzen of samenwerking na 2013 een vervolg zal krijgen. NS In 2013 wordt het door SCU en TU in 2012 gestarte overleg met de NS voortgezet. De inzet van TU en SCU is in 2016 een gedeeld servicepunt in de nieuwe stationshal te realiseren. NS neemt de ideeën van SCU en TU in haar planvorming mee. Publieksonderzoek middels eigen nieuwsbrieven SCU wil een meer gedifferentieerd inzicht te krijgen in de bezoekers van CZ en het gebruik van de communicatiemiddelen van UUB en CZ. SCU stelt daartoe een online-enquête op voor de abonnees van de nieuwsbrieven van CZ en UUB. Op basis van de resultaten zal een verder gepersonifieerd aanbod worden ontwikkeld. Vrede van Utrecht/2018 Vrede van Utrecht Tijdens de viering van de Vrede van Utrecht in 2013 wordt intensief samengewerkt met de stichting Vrede van Utrecht. Culturele Zondag Utrecht danst maakt onderdeel uit van het openingsprogramma van de Vrede, en Culturele Zondagen is eveneens betrokken bij de ontwikkeling van het Cross Culture programma dat vooraf gaat aan het Europees Jeugd Olympisch Festival (EJOF) dat plaatsvindt in Utrecht. Verder ondersteunt SCU de Vrede in de marketing en communicatie van het evenement In 2013 staat een tweede editie van Kijken, Kijken, Kopen gepland. Kijken, Kijken, Kopen is een Culturele Zondag die in samenwerking met Utrechtse winkeliers, bewoners en bezoekers van Utrecht evenals in 2012 op verrassende wijze confronteert met de 2018-ambitie van de stad. Tijdens de overige Culturele Zondagen zal op één of andere wijze aandacht worden besteed aan deze voor de stad zo belangrijke wedstrijd die in 2013 zijn eindfase nadert. December 2013 zal de derde editie van het filmproject TIJD VAN JE LEVEN 18 in 2018 regie Michiel van Erp - door de VPRO en RTV Utrecht worden uitgezonden. SCU werkt in het project samen met RTV Utrecht, VPRO en De Familie (producent). 5 Diverse culturele organisaties zijn geportretteerd (wie zijn ze, wat doen ze), en een aantal culturele organisaties heeft de filmpjes op eigen websites gezet. Het totaal is te zien via Voor SCU zelf zijn de elf cultuurprofielen (pg 11) in gefilmde miniportretjes omgezet. RTV Utrecht heeft ondertussen belangstelling getoond voor de output van het project en mogelijke verdere samenwerking. 9

10 Overig Duurzaamheid Samen met een aantal Utrechtse festivals (NFF, Bevrijdingsfestival, LAFF, Tweetakt, Stichting Utrecht Rent, VvU en Huis & Festival a/d Werf) heeft Culturele Zondagen een convenant ondertekend om in een driejarig project tot verduurzaming van de evenementensector in Utrecht te komen. Dit project wordt financieel ondersteund door de Gemeente Utrecht. In het najaar van 2012 vinden twee centrale bijeenkomsten plaats met als doel te komen tot een concrete en haalbare methodiek voor het verzamelen van CO2-gegevens. Met deze methodiek zal in 2013 begonnen worden met een zogenaamde 'nul-meting' die als referentie zal gaan dienen voor de te nemen 'duurzame maatregelen'. 10

11 2013 Culturele Zondagen Ontwikkelingen Bezuinigingen Culturele Zondagen ìs samenwerking. Met locaties, gezelschappen, kunstenaars. Deelnemers leveren een inhoudelijke vertaling van een thema/discipline, en steken tijd, energie en regelmatig geld in CZ. Bekendheid, aandacht en vaak nieuw publiek komen daarvoor terug, zelden inkomsten. Het gratis aanbod is vanaf de start één van de succesvolle pijlers onder CZ geweest. Met krimpende budgetten bij alle partijen komt de duurzaam opgebouwde samenwerking in de knel. Het is niet denkbeeldig dat organisaties hun financiën en andere middelen minder dan het afgelopen decennium voor CZ kunnen inzetten. Met als gevolg een verschraling van artistieke kwaliteit en diversiteit van het aanbod. SCU ziet mogelijkheden om het zover niet te laten komen (zie verder onder verdienmodel). Activiteiten In aansluiting op het SCU Meerjarenplan zet SCU/CZ in naast de reguliere activiteiten - in op: Basis op orde Onderzoek Verdienmodel Om CZ ook in de toekomst van een stevige basis te voorzien, artistieke kwaliteit te behouden en de organisaties de mogelijkheid te geven blijvend deel te nemen, introduceert SCU vanaf het Uitfeest 2013 een verdienmodel, in principe in combinatie met een CZ-pas. Het verdienmodel houdt in grote lijnen in dat niet alle programmaonderdelen vanzelfsprekend meer gratis zullen zijn; er zullen meer betaalde voorstellingen/programma s komen. Tegelijkertijd blijven er altijd gratis toegankelijke activiteiten. Invoering en uitvoering van het verdienmodel gaan in samenspraak met de culturele instellingen. Gegenereerde inkomsten zullen aan de instellingen ten goede komen. SCU acht de tijd rijp voor een dergelijke koerswijziging, en zal in prijsstelling zodanig opereren dat de toegankelijkheid gewaarborgd blijft. Partner- en sponsorbeleid Het blijft in de huidige economische realiteit zoeken naar de juiste weg, zeker ook met de (on) mogelijkheden die CZ te bieden heeft. Ondertussen is een opdracht verleend de mogelijkheden te onderzoeken om tot een vernieuwend en alternatief sponsormodel te komen. Dit alternatieve model zou de culturele sector als geheel ten goede dienen te komen. Doel blijft teruglopende incidentele subsidies en fondsen op te vangen, maar tevens ondernemend Utrecht meer bij de culturele activiteiten in de stad te betrekken (ook i.h.k.v. 2018). Advertentieverkoop Eind 2011 is CZ gestart met advertentieverkoop in de CZprogrammaboekjes. De verkoop groeit gestaag en in 2013 wordt gestart crossmediale pakketten aan te bieden (doorplaatsing in nieuwsbrieven en/of CZ-website). Publieksonderzoek Elke keer is het weer bijzonder hoeveel mensen de weg naar CZ weten te vinden. Wie zijn zij, wat maakt Culturele Zondagen aantrekkelijk, hoe verhouden de CZ-bezoekers zich tot het overige culturele aanbod, en welke rol speelt Culturele Zondagen in het aantrekken van 11

12 bezoekers voor culturele instellingen. Het publieksonderzoek van Hendrik Beerda ( ) laat zien dat Culturele Zondagen een sterk merk is - met een gemiddeld rapportcijfer van 8,1 - en veel herhaalbezoek kent (80%). Daarnaast geeft 72% van de bezoekers - periode juli 2011-juni aan dat Culturele Zondagen hen stimuleert naar theater, musea, concerten of andere culturele instellingen te gaan. Voorts is jong en oud vertegenwoordigd, met een sterke vertegenwoordiging in de leeftijdsgroep jaar, en een ondervertegenwoordiging in de groep tot 18 jaar. Verder onderzoek is nodig om nog beter te weten waar de cultuurbehoeftes van het CZ-publiek liggen, vooral ook om de programmering preciezer te kunnen afstemmen met de culturele instellingen en extra publiek voor hen te genereren. Culturele Zondagen zal dit onderzoek zelf via het mailingbestand van de CZ-nieuwsbrief uitzetten, en ook daartoe het instrument van een CZ-pas introduceren (zie hierna). Communicatie / marketing Huisstijl / nieuwe website Vanaf half 2012 is stapsgewijs de CZ-huisstijl aangepakt. De nieuwe huisstijlkaart wordt vanaf 2013 ingezet om bestaande middelen zoals makelaarsborden, banieren en vlaggen aan te passen en dient vanzelfsprekend als uitgangspunt voor alle nieuw te ontwikkelen communicatiemiddelen. Daarnaast is in 2012 met voorbereidingen gestart om de CZ-website ingrijpend te vernieuwen, met als grootste doel de gebruikersvriendelijkheid en interactiviteit te bevorderen. De verwachting is dat de nieuwe website uiterlijk begin 2013 de lucht ingaat. Extra instrumenten Vanwege de mogelijkheden van de nieuwe CZ-website wordt gekeken of in aanloop naar Culturele Zondagen filmpjes gemaakt kunnen worden, die dan ook ter promotie van de zondag via sociale media kunnen worden ingezet (wellicht in samenwerking met HU/HKU). Om de zichtbaarheid van CZ te vergroten wordt gekeken of een aantal instellingen vanaf 2013 hun locatie beschikbaar willen stellen (op momenten dat zij onderdeel zijn van het programma) voor CZ banieren en vlaggen. Te denken valt aan Hoog Catharijne, Stadsschouwburg, Centrale Bibliotheek en Louis Hartloopercomplex. Verder wordt onderzocht of de CZ-affiches en -programmaboekjes standaard een plek kunnen krijgen in de bussen van het GVU. Introductie CZ-pas Met aanschaf van deze pas krijgt de bezoeker korting op entreeprijzen tijdens CZ. Daarnaast wil CZ samen met festivals en culturele instellingen kijken naar mogelijkheden voor zogenaamde CZ-onderdelen waarvoor de CZ-pas korting biedt. De CZ-pas is geen algemene pas maar gericht op specifieke producten en voorstellingen waarbij bezoekers op laagdrempelige wijze toegang krijgen tot festivals en culturele instellingen. Met de pas wordt op die manier herkenbaarheid van merk CZ ingezet voor nieuwe publiekswerving ten behoeve van festivals en culturele instellingen. De pas biedt door de NAW-gegevens tevens inzicht in de bezoekers van CZ, daarnaast is te volgen hoe zij gebruik maken van het CZ-aanbod en het algemene culturele aanbod. De eerste reacties van het veld zijn positief. Najaar 2012 wordt verder met de sector overleg gevoerd over dit idee. Bij voldoende draagvlak is het streven vanaf het Uitfeest in 2013 in te voeren. Pers en publiciteit Zoals in het Meerjarenplan aangegeven is CZ in Utrecht ruim gecoverd op gebied van printmedia, radio en televisie. Landelijk kan er nog veel gebeuren. Een goed contact met landelijke media is een tijdsintensief traject. CZ is daarmee vanaf voorjaar 2011 begonnen, en kon een aantal resultaten noteren. Voor 2013 wordt er een gerichte aanpak per zondag geformuleerd. De twee zondagen die in samenwerking met de Vrede van Utrecht worden georganiseerd bieden goede mogelijkheden. Verder zullen de CZ-arrangementen in 12

13 Overig Agenda Karel V en het Apollo-hotel extra onder de aandacht worden gebracht, zowel via week- en maandbladen,via beurzen (i.s.m Toerisme Utrecht), als via de kanalen van de hotels zelf. Dispensers met programmaboekjes CZ In 2013 wordt het aantal de locaties waar de CZdispensers te vinden zijn uitgebreid. Naast de filialen van Albert Heijn in en rond Utrecht en de Winkel van Sinkel waar de programmaboekjes van CZ vanaf medio 2011 te vinden zijn, wordt ingezet op Universiteitsbibliotheken, de verschillende kantines van de HKU en HU, de Centrale Bibliotheek, het Stadskantoor, het Stadhuis, de VVV, Utrecht CS. CZ VIP Tijdens het Kadeconcert 2012 is een pilot gedraaid met een zogenaamde CZ VIP. Voor de prijswinnaar van een marketingactie werd een speciaal CZ-dagprogramma samengesteld en de winnaar werd samen met partner deze Culturele Zondag als VIP behandeld. Deze VIP-dag werd door de betrokkenen zeer gewaardeerd, en verbindt hen één op één aan Culturele Zondagen. Dit instrument wordt in 2013 opnieuw ingezet, voor een select groepje per zondag. CZ testpanel In de loop van 2013 wordt een pilot met een CZ-testpanel gehouden. Een zo divers mogelijk panel van publiek dat CZ al kent en niet eerder heeft bezocht, jong, oud, alle lagen van de bevolking loopt mee met een Culturele Zondag en beoordeelt het programma en de communicatiemiddelen. De output levert waardevolle informatie op voor de communicatie- en programma-afdeling van CZ. Daarnaast ontstaat er mogelijk een (extra) binding met Culturele Zondagen. Mocht de pilot succesvol zijn, dan komt het testpanel vaker terug. Aantallen In 2013 worden zeven Culturele Zondagen geprogrammeerd waarmee SCU in ieder geval bezoekers wil bereiken. 1. Nieuwjaarsduik: Festivaleditie - 13 januari Een Nieuwjaarsduik (NJD) zoals we m kennen (culturele instellingen houden open huis, start van het culturele kalenderjaar, kleine variant Uitfeest) met dit keer speciale aandacht voor de festivals. De optelsom van de verschillende smaakmakende festivals maken Utrecht tot een bijzondere cultuurstad. Het zijn bij uitstek de festivals die de stad gebruiken als podium, die met hun programma s tijdelijk bezit nemen van de verschillende buitenruimtes, maar die ook zorgen voor een wisselend en aanvullend aanbod op de reguliere binnenlocaties. Voor de culturele sector was 2012 het jaar van een nieuwe werkelijkheid, de bezuinigingskaarten werden geschud, de rekening opgemaakt en 2013 betekent een frisse start, zeker ook voor de festivals. Reden voor Culturele Zondagen de festivals te vragen zich tijdens de NJD te presenteren aan het Utrechtse publiek. Welke nieuwe jas trekken zij in 2013 aan? Maar ook: welke kleinere festivals kent Utrecht eigenlijk allemaal? Hoe vergaat het hen in 2013? In de Winkel van Sinkel, voor deze gelegenheid omgedoopt tot Palais des festivals, kan kennis gemaakt worden met het rijke festivalaanbod en een eigen 2013-festivalagenda samengesteld worden. Daarnaast geeft de NJD natuurlijk ook alle ruimte aan de reguliere culturele instellingen; zij kunnen zich door het festivalkarakter laten inspireren en het publieke eveneens trakteren op een frisse vooruitblik. Partners: o.a. culturele instellingen (met speciale aandacht voor de festivals), Universiteit Utrecht, organisatie Utrecht (ovb/concepttitels) 13

14 2. Kijken, Kijken, Kopen - 3 maart Tijdens de eerste Kijken, Kijken, Kopen in 2012 maakten bewoners en bezoekers kennis met de ambitie van Utrecht om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te willen worden. Niet zomaar een ambitie, maar een lange wedstrijd tussen Den Haag, Maastricht, Eindhoven, Leeuwarden en Utrecht, steden die stuk voor stuk alles uit de kast halen om deze prestigieuze wedstrijd te winnen. De spannende slotfase is ondertussen in zicht: eind 2013 beslist de jury welke Nederlandse stad de titel Europese Culturele Hoofdstad in 2018 mag voeren. Kortom: tijd voor een Utrechtse eindsprint! Daar doen Culturele Zondagen graag aan mee. Utrechtse kunstenaars, gezelschappen en winkeliers dopen samen met Culturele Zondagen het centrum van Utrecht opnieuw om tot één groot podium voor cultuur: winkels en pleinen vol verrassende voorstellingen en overrompelende optredens. Een programma dat geïnspireerd zal zijn op de thematiek en veelbelovende Utrechtse plannen voor Partners: organisatie Utrecht 2018, winkeliers- en ondernemersverenigingen, hotel- en horecabranche, Utrechtse en landelijke gezelschappen/acteurs/makers. 3. Utrecht danst - 14 april Samenwerking Vrede van Utrecht deel openingsprogramma In 2013 barst de Vrede van Utrecht los: op 11 april 2013 is het precies 300 jaar geleden dat de eerste Europese vrede in Utrecht is gesloten. In de toenmalige raadszaal, daar waar nu nog altijd ons Stadhuis is. Ondertussen beleeft Europa spannende tijden, en is het niet minder belangrijk geworden bij deze historische vrede stil te staan. Dat gebeurt met een uitgebreid cultureel programma dat start op 11 april en Vrede van Utrecht heet. Culturele Zondagen draagt bij aan de opening van dit bijzondere Vredesjaar met een vierde (en finale) editie van Utrecht danst. Wederom fungeert de gehele binnenstad als één groot danspodium. Van restaurants, theaters, Hoog Catharijne, musea, kerken en andere binnenlocaties, tot een grote dansarena buiten, overal zal worden gedanst. Er zijn voorstellingen, presentaties en workshops van, door en met professionals en amateurs. De U-DANS, dé dans van Utrecht, zal weer volop worden ingezet om het publiek te laten bewegen; ook zal dans worden gepresenteerd in spannende combinaties met live zang en muziek. Het grote Utrechtse dansfeest begint zaterdagavond 13 april en gaat swingend over in de zondag. Partners: o.a. Vrede van Utrecht, culturele instellingen, dansscholen, basisscholen, HKU, UU, ouderenorganisaties. 4. Vocaal kabaal - 2 juni Samenwerking met Stadsdag Utrecht viert op 2 juni zijn 891ste verjaardag, alle reden om deze mooie gebeurtenis zingend te vieren. Deze zin in zingen zondag laat Utrechters op vele manieren en op alle mogelijke plekken volop zingen. Soms zijn we het vergeten, maar zingen kunnen we allemaal. Of tenminste genieten van mensen die het wel kunnen. Van close harmony, gospel, pop, rap, smartlap tot soul en jazz. Dromen over meezingen in één van de publiekskoren, auditie doen of een zangworkshop volgen? Tijdens Vocaal kabaal kan het! Maar ook luisterende oren en stille swingers komen tijdens Vocaal kabaal ruim aan hun trekken. Partners: Stadsdag, Universiteit Utrecht, culturele instellingen, Utrechtse koren, Conservatorium, ROC, UCK, buurthuizen en verzorgingshuizen, kerken in de binnenstad, bedrijven, landelijke koren en muzikanten, zangdocenten. 5. Cross Culture - 12, 13 en 14 juli Samenwerking met Vrede van Utrecht Op zondagavond 14 juli gaat het European Youth Olympic Festival (EYOF) van start. Circa sporttalenten tussen 13 en 18 jaar uit 49 landen komen naar Utrecht. Een week lang zullen jonge 14

15 toptalenten uit alle windstreken van Europa in Utrecht hun krachten meten op gebied van vele takken van sport. Reden voor de Vrede van Utrecht om in samenwerking met Culturele Zondagen onder het motto straatcultuur meets urban sports jonge toptalenten op gebied van dans, muziek, beweging en beeld uit te dagen met elkaar de confrontatie aan te gaan. Drie dagen lang Cross Culture, boordevol talent uit Utrecht en Europa, met hiphop en dance, graffiti, dance battles, bmx en en skaten. De verschillende activiteiten zullen naast elkaar en na elkaar worden geprogrammeerd. Alles kan en mag, er is maar één criterium: talent! Een veelzijdig programma, in een open, gastvrije en sociale sfeer. Cross Culture wordt interdisciplinair, interactief, intercultureel. Voor jong talent, voor ontdekking, avontuur en met een (inter)nationale uitstraling. In november 2012 is er in Huis aan de Werf alvast een pilot van waaruit vorm en inhoud van het weekend van 12, 13 en 14 juli mede wordt bepaald. Centrale locatie van alle activiteiten: het Griftpark. Partners: jongerenorganisaties, talentontwikkelingstrajecten, DOX, Straat, dansgezelschappen, dansscholen, HKU, Skateboard Federatie Nederland, Born Digital, Dutch Game Garden, NUtrecht, Freemote Festival, Kaasschaafcollectief, dbase, e.v.a. 6. Uitfeest - 1 september De vakantie is voorbij, maar het culturele seizoen begint. Met het Uitfeest als feestelijke aftrap: culturele instellingen openen als altijd hun deuren en makers tonen voorproefjes van dat wat komen gaat. Voor de 15 e editie in 2012 was gekozen voor een catwalk tussen het Stadhuisplein via de Schoutenstraat tot op de Neude als dé ontmoetingsplaats voor de performers, acteurs en muzikanten en hun publiek, en de richtingwijzer naar alle open huizen in de stad. Voor het eerst werd afgesloten met een diner dansant in de avond op het Stadhuisplein, gevolgd door een openluchtfilmvertoning (als alternatief voor de Drijf-In). In 2013 vindt in het kader van de Vrede van Utrecht aan de vooravond van het Uitfeest een speciale editie van VJ op de Dom plaats, in samenwerking met Festival Oude Muziek en Gaudeamus. Vanuit het Uitfeest zal hieraan speciale aandacht worden besteed. Alvorens wordt besloten over de exacte opzet en invulling van het Uitfeest zal eerst nog de 2012-editie moeten worden geëvalueerd. In ieder geval zijn de 400 programma-onderdelen op ruim 80 locaties (een groei t.o.v. 2011) een eerste belangrijke indicatie dat de open huizen -formule nog steeds werkt. Partners: culturele instellingen en gezelschappen (zowel lokaal als nationaal), UU, HKU 7. Op bezoek bij het boek - 3 november In 2013 zijn er allerlei jubilea rond (voor)lezen: de Nationale Voorleeswedstrijd bestaat twintig jaar en de Nationale Voorleesdagen/ Voorleesontbijt vieren hun tiende verjaardag. Reden voor de Stichting Lezen om 2013 tot een bijzonder Voorleesjaar te maken. Aanleiding voor Culturele Zondagen om een ontdekkings-tocht en voorleesestafette te organiseren langs bibliotheken, huiskamers en boekenkasten van bekende en minder bekende Utrechters, en hen te vragen in eigen huiskamer voor te lezen uit hun lievelingsboeken en favoriete dichtbundels. Verder een ruim programma met onder meer alle vertalingen van boeken naar film, theater, muziek, en vanzelfsprekend zullen de nieuwe vormen van lezen en boeken niet ontbreken! Partners: Utrechtse culturele instellingen, Stichting Lezen, Stichting CPNB, Literatuurfonds, Literatuurhuis Utrecht, Universiteit Utrecht, Bibliotheek Utrecht, Voorleesexpres, Festival Geen daden maar woorden, Rubinstein Luisterboeken, PoetrySlam, Esta Luisterboek Award, Stichting Schrijvers School en Samenleving (SSS), Parnassos (schrijfafdeling), HKU (Writing for Performance), Utrechtse boekwinkels, Kobo-ereader (platformonafhankelijk), consultatiebureaus, basisscholen. 15

16 2013 Utrechts Uitburo Ontwikkelingen NUB VVV Nederland BV UUB maakt vanaf haar start in 2008 deel uit van het landelijke netwerk van Uitburo s onder de koepel van het Nederlands Uitburo (NUB). Medio 2012 is door het bestuur van NUB besloten tot integratie van de NUB-activiteiten in VVV Nederland BV om zo ook op termijn continuïteit en de doorontwikkeling van de Uitburo-formule te kunnen waarborgen. Tot eind 2013 wordt door VVV Nederland in samenwerking met de Uitburo s de tijd genomen te kijken hoe en waar activiteiten zinvol geïntegreerd kunnen worden en waar nieuwe mogelijkheden en kansen liggen. Dit betekent onder meer voor het achterliggende systeem van de digitale informatievoorziening van de Uitburo s dat tot eind 2013 geen ingrijpende en kostbare aanpassingen en verbeteringen worden gepland. Tevens is de nieuwe Stichting Merk Uitbureau opgericht. Deze stichting verleent en bewaakt het gebruiksrecht van de Uitburo-merken. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door de directeuren van de Uitburo s Amsterdam, Den Haag, Maastricht en Utrecht. Bezuinigingen In verband met de bezuinigingen die in 2013 hun beslag krijgen en ook een deel van de Utrechtse culturele instellingen raken, voorziet SCU dat een aantal contribuanten vanwege gedwongen opheffing hun lidmaatschap moet opzeggen, waardoor inkomsten zullen teruglopen. Voor anderen blijven de producten en diensten die worden ontwikkeld en geleverd, in combinatie met de schaal waarop UUB opereert, naar verwachting aantrekkelijk genoeg om contribuant te blijven of wellicht te worden. Activiteiten In aansluiting op het SCU Meerjarenplan zet UUB in naast de reguliere activiteiten -in op: Campagne Utrechts Uitburo In 2012 is in samenwerking met de culturele instellingen een campagne gestart om de zichtbaarheid van het Uitburo te vergroten en daarmee de bekend- en toegankelijkheid van het Utrechtse culturele aanbod. Deze campagne wordt in 2013 herhaald. Publieksonderzoek Evenals bij Culturele Zondagen is verder onderzoek nodig om beter zicht te krijgen op het gebruik van de communicatiemiddelen van het Utrechts Uitburo. Dit onderzoek is aanvullend op De Utrechtse Cultuurprofielen en zal worden uitgezet onder de nieuwsbrieflezers van UUB. Op basis van de uitkomsten zal verder worden geïnventariseerd hoe het aanbod van UUB verder gepersonaliseerd kan worden. Kaartverkoop Per 1 januari stopt SCU/UUB met de dienst digitale kaartverkoop. De kosten van deze dienstverlening staan niet in verhouding tot de baten. Voor de contribuanten die gebruik maken van deze dienstverlening wordt een goede overgang naar het landelijk opererende Festival Tickets geregeld. Deze organisatie is gespecialiseerd in digitale kaartverkoop, opereert op grotere schaal en kan een meer continue dienstverlening garanderen. Koppeling uitloper.nl en utrechtsuitburo.nl De website uitloper.nl toont evenals utrechtsuitburo.nl een overzicht van het cultuuraanbod in Utrecht, waarbij de site van het Uitburo meer achtergrondinformatie biedt. Om de tijdsintensieve dubbele invoer te stoppen wordt in 2013 onderzocht hoe de websites aan elkaar gekoppeld kunnen worden zonder dat de Utrechtse merknaam Uitloper verdwijnt. 16

17 Mobiel informatiepunt Utrechts Uitburo De ervaringen met de speciale informatiestand van het Utrechts Uitburo, die vanaf eind 2011 wordt ingezet tijdens Culturele Zondagen, zijn zeer positief. Mensen vragen om informatie en nemen flyers van de culturele instellingen in ruime mate mee. Het streven is in 2013 deze tent ook op andere momenten en plekken in te zetten. Een plan daartoe is in ontwikkeling. Professionalisering SAPsite SAPsite is een culturele website voor en door jongeren en studenten met tips, achtergronden, recensies en culturele nieuwtjes. De eindredactie ligt bij het Utrechts Uitburo. SCU /UUB onderzoekt in 2013 mogelijkheden voor samenwerking met communicatieopleidingen bij HKU/HU. De inzet daarbij is een natuurlijke link te leggen met het onderwijs (stages/studiepunten), de pool van vrijwillige recensenten te vergroten, en SAP onder studenten (nog) meer bekendheid te geven. Arts Holland Het project Arts Holland, waarin NUB en NBTC - vooral digitaal - samenwerken om de internationale toerist te verleiden naar het Arts District of Holland (Adam, Rdam, Den Haag, Utrecht) te komen, is in 2012 gestart. Omdat er naast NUB en NBTC verschillende gemeentes, provincies en lokale Uitburo s en VVV s betrokken zijn, is AH in aanloop niet direct het meest heldere project geweest, en blijft het ingewikkeld vat op het project te krijgen. Ondertussen is de Arts Holland website 3.0 online, de campagne in volle gang, en kan het UUB eind 2012 aan de instellingen naar verwachting meer precies communiceren hoe Arts Holland ook door de Utrechtse instellingen ingezet kan worden. Eind 2013 wordt het project geëvalueerd en wordt bekeken hoe en of Arts Holland voortgezet wordt. 17

18 2013 Toelichting begroting Te realiseren eigen inkomsten Op de begroting 2013 is een ten opzichte van vorige jaren een grotere post te realiseren inkomsten opgenomen. Deze post dient ter compensatie van de volgende verwachte ontwikkelingen: 1. Het aantal contribuanten neemt naar alle waarschijnlijkheid af ten gevolge van de bezuinigingen op de cultuursector. SCU verwacht dat het aantal leden zich in 2014 stabiliseert. 2. Incidentele subdsidies van gemeente of provincie zijn zeer zelden meer aan de orde. 3. Fondsen stellen hun criteria bij ten gevolge van de economische ontwikkelingen en ontwikkelingen in de cultuursector zelf. Al met al hebben deze ontwikkelingen tot gevolg dat SCU wil zij haar activiteiten/ambities op het niveau van 2012 kunnen doorzetten - in 2013 circa aan inkomsten moet realiseren. Hierbij treedt een verschuiving op van bijdragen van derden naar te realiseren eigen inkomsten. SCU ziet daartoe mogelijkheden maar weet ook dat het realiseren van toch forse bedragen gezien de aard van de activiteiten (inzet voor het collectief, geen eigen artistieke producten) geen gemakkelijke opdracht zal zijn. BTW-positie SCU Tot en met 2011 heeft de Belastingdienst SCU een BTW-verrekeningsprecentage van 34% toegekend. SCU heeft over de hoogte van het verrekeningspercentage geen zekerheid voor de jaren vanaf 2012 (SCU verwacht een nieuwe uitspraak medio 2012). Mocht dit percentage wijzigen (zal niet snel ten voordele van SCU uitvallen), dan ontstaat een nieuwe werkelijkheid en volgt een aangepaste begroting. In de hierna volgende begroting is vooralsnog uitgegaan van een BTW-verrekeningspercentage van 34%. BTW van 19 naar 21% Deze is nog niet in voorliggende begroting verwerkt. De invloed op de cijfers zal niet ingrijpend zijn, en zal in de begroting worden opgelost. 18

19 2013 Begroting SCU Begroting 2013 met recht op voordruk 34% verwerkt 2013 Totaal BATEN A. Opbrengsten Directe opbrengsten A.1 Publieksinkomsten A.2 Sponsorinkomsten A.3 Overige inkomsten Indirecte opbrengsten A.4 Diverse inkomsten Totaal opbrengsten B. Bijdragen B.1 Subsidie gemeente Utrecht (Culturele Zondagen) B.2 Subsidie gemeente Utrecht (compensatie btw-verrekening CZ) B.3 Subsidie gemeente Utrecht (Uitburo) B.4 Overige bijdragen publieke middelen B.5 Overige bijdragen private middelen Totaal bijdragen TOTALE BATEN LASTEN C. Beheerslasten C.1 Beheerslasten personeel C.2 Beheerslasten materieel Totaal beheerslasten D. Activiteitenlasten D.1 Activiteitenlasten personeel D.2 Activiteitenlasten materieel Totaal activiteitenlasten TOTALE LASTEN Resultaat Saldo uit gewone bedrijfsvoering Saldo rentebaten/-lasten Saldo overige buitengewone baten/lasten 0 EXPLOITATIERESULTAAT 0 19

20 SCU Begroting 2013 met recht op voordruk 34% verwerkt 2013 Totaal BATEN Opbrengsten Directe opbrengsten A.1 Publieksinkomsten (incidentele recettes; verkoop CZ-pas) Kaartverkoop (Incidentele recettes programma Culturele Zondagen) Verkoop CZ-pas A.2 Sponsorinkomsten Sponsorinkomsten Culturele Zondagen A.3 Overige inkomsten Contributiebijdrage leden SCU/UUB Kaartverkoop (via Uitbalie/voor leden) 0 Verkoop diensten UUB niet-leden Verkoop advertenties & merchandise Diverse inkomsten 264 Indirecte opbrengsten A.4 Diverse inkomsten (onderhuur Domplein) Huurbijdrage SUM Domplein Huurbijdrage Kill Your Darlings Domplein Totaal opbrengsten B. Bijdragen B.1 Subsidie gemeente Utrecht (Culturele Zondagen) B.2 Subsidie gemeente Utrecht (compensatie btw-verrekening CZ) B.3 Subsidie gemeente Utrecht (Uitburo) B.4 Overige bijdragen publieke middelen (incidentele subsidies) B.5 Overige bijdragen private middelen (fondsen en partners) Totaal bijdragen TOTALE BATEN

2013-2016 Meerjarenplan

2013-2016 Meerjarenplan 2013-2016 Meerjarenplan Colofon Januari 2012 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht 2013-2016 Inhoud 2013-2016 Inleiding 5 2010-2011 Terugblik 6 2013-2016 Taak 8 2013-2016 Positie 8 2013-2016 Ambities

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2014

Begroting/jaarplan 2014 Begroting/jaarplan 2014 Colofon Augustus 2013 Uitgave Cultuurpromotie Utrecht 2014 Inhoud 2014 Inleiding/samenvatting 5 2014 Taak, positie, ambities en omgeving 7 2014 Cultuurpromotie Utrecht 9 2014 Culturele

Nadere informatie

Beleidsnota 2013-2016. in het KORT

Beleidsnota 2013-2016. in het KORT Beleidsnota 2013-2016 in het KORT Het Prinses Christina Concours vindt het belangrijk dat in Nederland alle kinderen en jongeren kennismaken met (klassieke) muziek. Ook wil het Prinses Christina Concours

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2012

Begroting/jaarplan 2012 Begroting/jaarplan 2012 Colofon Augustus 2011 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Inhoud 1. Inleiding 5 2. Stichting Cultuurpromotie Utrecht (SCU) 8 Acties SCU 2012 13 3. Culturele Zondagen (CZ)

Nadere informatie

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig.

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig. 4. SAMENVATTING Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling: SEM (roepnaam) Statutaire naam: Stichting Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater Den Haag Statutaire doelstelling: Het verlenen van

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Publieksonderzoek Cultuurpromotie Utrecht 2013. GfK Intomart 2013 Cultuurpromotie Utrecht Oktober 2013 1

Publieksonderzoek Cultuurpromotie Utrecht 2013. GfK Intomart 2013 Cultuurpromotie Utrecht Oktober 2013 1 Publieksonderzoek Cultuurpromotie Utrecht 2013 GfK Intomart 2013 Cultuurpromotie Utrecht Oktober 2013 1 Onderzoeksdoel Interesse in cultuur Cultuurparticipatie Informatiezoekgedrag Culturele Zondagen Utrechts

Nadere informatie

BATEN Opbrensten totaal 1.392 Directe opbrengsten 1.352 Publieksinkomen 922 Recettes (DMC) 629 Uitkoopsommen 290 Overige publieksinkomsten 3 Sponsorinkomsten 260 Overige directe opbrengsten 170 Educatieve

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

Stichting Circus Treurdier Bilderdijkstraat 196 I 1053 LE AMSTERAM JAARREKENING 2012

Stichting Circus Treurdier Bilderdijkstraat 196 I 1053 LE AMSTERAM JAARREKENING 2012 Amsterdam, 9 augustus 2013 Stichting Circus Treurdier Bilderdijkstraat 196 I 1053 LE AMSTERAM JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door U verstrekte bescheiden

Nadere informatie

een greep uit ons werk

een greep uit ons werk 2014 een greep uit ons werk a. Workshopprogramma Rap Zang Streetdance Make a track Fotografie DJ Sfeermakers MA-KE Mode Superchefs Muzikale reis Theaterdans Fijnproevers Workshops zijn gegeven binnen Jongeren

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015 ACTIVITEITENPLAN 2015 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is goed op koers met de uitvoering van het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016. Het basisprogramma wordt uitgevoerd in lijn met de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

Stichting Sharing Arts Society Jaarbericht 2015

Stichting Sharing Arts Society Jaarbericht 2015 Stichting Sharing Arts Society Jaarbericht 2015 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Omschrijving Pagina nr. Inhoudsopgave 2 Opdracht 3 Balans 4 Functionele exploitatierekening 5 Categoriale exploitatierekening 6 Grondslagen

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering Tuinstraat 6-1506 VX Zaandam Postbus 159-1500 ED Zaandam t. 075-6 818 360 f. 075-6 702 006 info@van-mierlo.nl www.van-mierlo.nl IBAN: NL55 RABO 0350 5030 36 BIC: RABONL2U Beconnr. 281815 KvK nr. 35014893

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Internationale Koorbiënnale Haarlem

JAARREKENING Stichting Internationale Koorbiënnale Haarlem JAARREKENING 2015 Stichting Internationale Koorbiënnale Haarlem Aan bestuur en directie van Stichting Internationale Koorbiënnale Haarlem Amsterdam, 25 februari 2016 Betreft: jaarrekening 2015 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012

Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012 Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012 Amsterdam, 24 mei 2013 Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge uw opdracht

Nadere informatie

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen Evaluatie Open Podium Jeugd 12 + 2 e seizoen 2015 2016 Inleiding Conform de projectbeschrijving zijn er vijf Open Podium-avonden voor de jeugd 12+ georganiseerd door Stichting Talentenloods in Dekker s

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag. T.a.v. De directeur Cultuur. De heer P.G.T.Broekhoff.

Jaarrekening 2012. Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag. T.a.v. De directeur Cultuur. De heer P.G.T.Broekhoff. Jaarrekening 2012 Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag T.a.v. De directeur Cultuur De heer P.G.T.Broekhoff Postbus 12652 2500 DP Den Haag Betreft : definitieve jaarrekening 2012 Den Haag,

Nadere informatie

I. In te stemmen met het uitvoeren van de activiteiten voor 2010.

I. In te stemmen met het uitvoeren van de activiteiten voor 2010. Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.1201 SUBSIDIEVERLENING CITY MONDIAL 2010 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gezien: - het belang van de versterking van de economische vitaliteit van Stationsbuurt,

Nadere informatie

HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen

HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen HZO en grote namen : Wibi Soerjadi HZO en cultuur in Zeeland : Stenzel & Kivits Nieuwjaarsconcert 2016 Al eeuwenlang kenmerken water, dijken en polders

Nadere informatie

TStichting Marketing Haagse Binnenstad

TStichting Marketing Haagse Binnenstad TStichting Marketing Haagse Binnenstad de Etalage Den Haag Wanneer samen meer is Is samen een succes En smaakt samen naar meer Wat zijn de uitgangspunten? Gericht op we in plaats van ik Durven zoeken

Nadere informatie

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Augustus 2012 Karina Brouwer 2 Inhoudsopgave Wat is Uit-in-Noord-Holland?... 5 Bezoekersaantallen...5 Agenda...7 Editorial...7 Tips...7 Acties...7 Nieuwsbrief...7

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

ALV 2012 ARTI. 25 februari 2012

ALV 2012 ARTI. 25 februari 2012 ALV 2012 ARTI 25 februari 2012 Jaaroverzicht 2011 2012 Arti s Marketing & PR activiteiten cijfers & plaatjes Arti Web Activiteit Nieuwe website: www.arti oirschot.nl 36 nieuwsberichten, 21 berichten op

Nadere informatie

Algemeen'Nut'Beogende'Instelling:' Fiscaal'Nummer:' ' Contactgegevens:' Samenstelling'bestuur:' Beleidsplan'

Algemeen'Nut'Beogende'Instelling:' Fiscaal'Nummer:' ' Contactgegevens:' Samenstelling'bestuur:' Beleidsplan' Algemeen'Nut'Beogende'Instelling:' StichtingDunya Fiscaal'Nummer:' 8157.59.277 ' Contactgegevens:' StichtingDunya VanNelleweg1 3044BCRotterdam Postbus13108 Tel:0104048422 info@ducos.com Samenstelling'bestuur:'

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Stichting CEMENT Jaarrekening 2014. Amersfoort, 15 april 2015

Stichting CEMENT Jaarrekening 2014. Amersfoort, 15 april 2015 Amersfoort, 15 april 2015 Ingevolge uw opdracht en aan de hand van de door u verstrekte gegevens en bescheiden heb ik de jaarrekening van uw stichting over 2014 samengesteld. Op de juistheid van de overgelegde

Nadere informatie

KUNSTENPLAN RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN TWEEJARIGE SUBSIDIES

KUNSTENPLAN RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN TWEEJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN TWEEJARIGE SUBSIDIES 2017-2018 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN TWEEJARIGE SUBSIDIES 2017-2018 KUNSTENPLAN 2017-2020 Inleiding Deze richtlijnen voor het ondernemingsplan

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 SETUP:... 4 CBKU Openingsexpositie Doors of Dissociation... 4 Digital Marbles... 4 The Respons(e)ible Project... 4 UNMA... 4 L â u N a y...

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 concept 30 mei 2014 Vermogensopstelling per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste Activa Materiële vaste activa 2.320 2.246 Financiële vaste activa 300.969 299.675

Nadere informatie

Stichting Jordaanmuseum Amsterdam Jaarrekening 2012

Stichting Jordaanmuseum Amsterdam Jaarrekening 2012 Stichting Jordaanmuseum Amsterdam Jaarrekening 2012 rapport 2012 Pagina 1 Inhoud 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2012 4 1.2 Functionele exploitatierekening over 2012 5 1.3 Algemene toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2012. Stichting PS Theater te Leiden. fiscaal nummer 8221.70.516

JAARREKENING 2012. Stichting PS Theater te Leiden. fiscaal nummer 8221.70.516 boekhouden + belastingadvies voor de culturele sector REKEN EROP JAARREKENING 2012 Stichting PS Theater te Leiden fiscaal nummer 8221.70.516 Cliffordstraat 38, 1051 GV Amsterdam, tel: 020 4861363, fax:

Nadere informatie

Sectoranalyse Film en Beeldcultuur Utrecht Raadsinformatiebijeenkomst 14 september 2017

Sectoranalyse Film en Beeldcultuur Utrecht Raadsinformatiebijeenkomst 14 september 2017 Sectoranalyse Film en Beeldcultuur Utrecht Raadsinformatiebijeenkomst 14 september 2017 Sectoranalyse Film en Beeldcultuur in Utrecht Sectoranalyses per deelsector o Integrale afwegingen faciliteren o

Nadere informatie

Stichting Jens van Daele. Jaarrekening 2013. Pagina 1

Stichting Jens van Daele. Jaarrekening 2013. Pagina 1 Stichting Jens van Daele Jaarrekening 2013 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Omschrijving Pagina nr. Inhoudsopgave 2 Opdracht 3 Jaarrekening Balans 4 Functionele exploitatierekening 5 Categoriale exploitatierekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014. Stichting Taalvorming & Taaldrukken

FINANCIEEL VERSLAG 2014. Stichting Taalvorming & Taaldrukken FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting Taalvorming & Taaldrukken Aan bestuur en directie van Stichting Taalvorming & Taaldrukken Amsterdam, 23 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, beste directie,

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Opera Theater Amsterdam

JAARREKENING Stichting Opera Theater Amsterdam JAARREKENING 2016 Stichting Opera Theater Amsterdam Aan bestuur en directie van Stichting Opera Theater Amsterdam Amsterdam, 8 februari 2017 Geacht bestuur, beste directie, Ingevolge uw opdracht hebben

Nadere informatie

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag Kunstroute 2014 Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem Projectverslag december 2014 1 Inleiding De Kunstroute is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De drie voorgaande edities

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

Stichting SoWhat Jaarverslag augustus 2014 t/m juli 2015

Stichting SoWhat Jaarverslag augustus 2014 t/m juli 2015 Stichting SoWhat Jaarverslag augustus 2014 t/m juli 2015 1. Inhoudelijk jaarverslag Doelstelling Stichting SoWhat Activiteiten seizoen 2014/2015 Marketing en PR 2. Jaarrekening Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Utrecht kandidaatstelling UEFA Women s EURO 2017

Utrecht kandidaatstelling UEFA Women s EURO 2017 Utrecht kandidaatstelling UEFA Women s EURO 2017 1 Middels dit BID document willen FC Utrecht en de gemeente Utrecht hun kandidaatstelling als speelstad voor UEFA Women s EURO 2017 kenbaar maken. Utrecht

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT Beslisdocument Investeringsdossier 2018 BIJLAGE 4 CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018 Culturele

Nadere informatie

1.1. Onze missie is: werken aan het normaliseren van hiv door het stigma aan te pakken.

1.1. Onze missie is: werken aan het normaliseren van hiv door het stigma aan te pakken. BELEIDSKADER 2015-2019 STICHTING HELLO GORGEOUS Titel: Doe normaal over hiv! Inleiding In Nederland leven naar schatting 25.000 mensen met hiv, waarvan 6.000 niet op de hoogte zijn van hun hiv-status.

Nadere informatie

de Bibliotheek Begroting 20i6 Helmond-Peel 31MRT 2015 Deurne GEMEENTE ASTEN ingekomen Bibliotheekvoorzieningen in de gemeenten: Asten Helmond Someren

de Bibliotheek Begroting 20i6 Helmond-Peel 31MRT 2015 Deurne GEMEENTE ASTEN ingekomen Bibliotheekvoorzieningen in de gemeenten: Asten Helmond Someren GEMEENTE ASTEN ingekomen 31MRT 2015 de Bibliotheek Helmond-Peel Begroting 20i6 Bibliotheekvoorzieningen in de gemeenten: Asten Deurne Helmond Someren Bibliotheek Helmond-Peel Postbus 727 5700 AS Helmond

Nadere informatie

VERHUUR BROCHURE. HUUR HET VONDELPARK OPENLUCHTTHEATER mei t/m september 2016

VERHUUR BROCHURE. HUUR HET VONDELPARK OPENLUCHTTHEATER mei t/m september 2016 VERHUUR BROCHURE HUUR HET VONDELPARK OPENLUCHTTHEATER mei t/m september 2016 Maak gebruik van een unieke locatie en huur het Vondelpark Openluchttheater voor een buitengewoon evenement. HET VONDELPARK

Nadere informatie

Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen.

Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen. Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen. Over voordekunst Voordekunst is het grootste en meest succesvolle crowdfundingplatform voor de creatieve sector

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

Projectschets [ORGANISATIE]

Projectschets [ORGANISATIE] Projectschets [ORGANISATIE] Editie [DATUM] tot en met [DATUM] [LOCATIE] INHOUD 01. Projectomschrijving 02. Doelstelling 03. Opzet festival 04. Organisatie a. [ORGANISATIE] b. [SAMENWERKENDE PARTNERS] c.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS

BELEIDSPLAN ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS BELEIDSPLAN & ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS 2015-2017 versie: 30 maart 2015 INHOUD I Doel van de stichting.. 3 II Korte voorgeschiedenis.. 3 2.1 Nulde seizoen 2013-2014 3 III Actuele beleid en

Nadere informatie

Jaarplan

Jaarplan Jaarplan 2017 www.kaalonederland.org Kaalo Nederland is een actieve organisatie van een aantal Nederlandse Somaliërs en initiator van verschillende wederopbouwprojecten. Kaalo Nederland heeft dankzij diverse

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Bedrijveninvesteringszone IJsselstein. Samen werken aan een vitale binnenstad

Bedrijveninvesteringszone IJsselstein. Samen werken aan een vitale binnenstad Bedrijveninvesteringszone IJsselstein Samen werken aan een vitale binnenstad Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1 Voorwoord 5 2 Inleiding 6 2.1 Achtergronden 6 2.2 Gebiedsafbakening 6 3 Doelstellingen 7 4

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman Presentatie gemeenteraad 6 september 2017 Janelle Moerman Doel bijeenkomst Toelichten inhoudelijke toekomstvisie Museum Prinsenhof Delft: rol van museum in de stad en rol van de stad voor het museum

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2016

Begroting/jaarplan 2016 Begroting/jaarplan 2016 Colofon September 2015 Uitgave Cultuurpromotie Utrecht 2016 Inhoud 2016 Inleiding / samenvatting 5 2016 Taak, positie, ambities en omgeving 8 2016 Cultuurpromotie Utrecht 10 2016

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015.

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015. Overzicht ingevulde Museana 2014 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

Een juweeltje. De vier Pelikanen. De monumentale zaal biedt plaats aan 35 gasten.

Een juweeltje. De vier Pelikanen. De monumentale zaal biedt plaats aan 35 gasten. Een juweeltje Aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden staat het kleinste Jugendstil-theater van Europa. In 1904 werd het geopend als verzekeringskantoor door de Utrecht verzekeringen. Sinds 1 september 2013

Nadere informatie

Stichting GetOud. Rekening en Verantwoording

Stichting GetOud. Rekening en Verantwoording Stichting GetOud Rekening en Verantwoording Boekjaar 2013 Vooraf Stichting GetOud is bij notariële acte op 14 september 2010 opgericht. Het initiatief voor de oprichting van deze stichting is genomen door

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk?

Wat vinden wij belangrijk? informatieavond Wat vinden wij belangrijk? Kunst is een verrijking voor je leven. Het stimuleert de creativiteit, geeft plezier en zelfvertrouwen en zorgt voor ontwikkeling. Kunst stimuleert kritisch denkvermogen

Nadere informatie

Stichting Noorderslag

Stichting Noorderslag Stichting Noorderslag Jaarrekening 2013 Administratiekantoor De Rekenkamer Zuidlaarderweg 69A 9479 PR Groningen Telefoon (050)4090546 INHOUD Balans per 31 december 2013 3 Functionele exploitatierekening

Nadere informatie

JAZZ IN HET DORP SPONSOR PROPOSITIE

JAZZ IN HET DORP SPONSOR PROPOSITIE JAZZ IN HET DORP SPONSOR PROPOSITIE AMSTELVEEN: SAAI EN GRIJS? Weet u het nog? Van die mopperaars die zeiden dat Amstelveen niet bruist en geen eigen ziel heeft? Jazz in het Dorp bewees vorig jaar het

Nadere informatie

Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven.

Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven. Media tarieven 2018 Alkmaar Marketing Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven. Hoe? Door Alkmaar te promoten

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015 Overzicht ingevulde Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Samen sterker voor Renswoude!

Samen sterker voor Renswoude! Februari 2016: de maand van Renswoude Samen sterker voor Renswoude! Samen sterker voor Renswoude RBT Heuvelrug & Vallei Ondernemersvereniging Renswoude Donderdag 11 februari 2016 Agenda 19.30 Opening &

Nadere informatie

Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107)

Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107) Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107) 1. Achtergrond De ontwikkelstrategie ASW is een strategie van aanpakken en verbinden. Bewoners, ondernemers, eigenaren van panden én

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Noord-Zuid Bevrijdingsfestival Brabant Postbus 1395 5200 BK Den Bosch

Jaarrekening 2013 Stichting Noord-Zuid Bevrijdingsfestival Brabant Postbus 1395 5200 BK Den Bosch Jaarrekening 2013 Stichting Noord-Zuid Bevrijdingsfestival Brabant Postbus 1395 5200 BK Den Bosch APS Adm.& Advies Huub van der Pas Heintje Davidsstraat 15 5247 XG Rosmalen Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting JeugdOrkest Nederland. Financieel jaarverslag 2015

Stichting JeugdOrkest Nederland. Financieel jaarverslag 2015 Stichting JeugdOrkest Nederland Financieel jaarverslag 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 ACTIVA Vaste activa I Immateriële vaste activa 0 0 II Materiële vaste activa 0 0 III Financiële vaste activa 0 0

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht - 1 Jaarverslag - Stichting Rotterdamse Museumnacht - 2 1. Bestuursverslag Zie bijgaande activiteitenverslag 1.1. Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm Rechtsvorm: Stichting Statutaire naam:

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Porgy en Bizz!

Hartelijk welkom bij Porgy en Bizz! Hartelijk welkom bij Porgy en Bizz! 1956: de opera Porgy en Bess die geen opera mocht heten draait in Europa. 1957: Frank Koulen de Neger van Terneuzen laat zich inspireren en start op 20 april Lunchroom

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013

Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013 ACTIVITEITENPLAN 2014 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is het seizoen 2013-2014 begonnen met nieuwe ambities. Het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016 vormde daarbij het vertrekpunt, maar

Nadere informatie

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Genre Editie 2010 Organisator : Stadsfestijn, muziek, jazz/ blues : 13 e editie : Stichting Big Rivers Aantal bezoeken 2009 : 100.000

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Stichting PS Theater te Leiden. fiscaal nummer 8221.70.516

JAARREKENING 2013. Stichting PS Theater te Leiden. fiscaal nummer 8221.70.516 boekhouden + belastingadvies voor de culturele sector REKEN EROP JAARREKENING 2013 Stichting PS Theater te Leiden fiscaal nummer 8221.70.516 Cliffordstraat 38, 1051 GV Amsterdam, tel: 020 4861363, fax:

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2003 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Jordaanmuseum Amsterdam Jaarrekening Pagina 1

Jaarrekening. Stichting Jordaanmuseum Amsterdam Jaarrekening Pagina 1 Stichting Jordaanmuseum Amsterdam Jaarrekening 2016 Pagina 1 Inhoud 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Functionele exploitatierekening per 31 december 2016 4 1.3 Algemene toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide BOEKJAAR KvK: RSIN:

JAARVERSLAG. Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide BOEKJAAR KvK: RSIN: Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide KvK: 53782151 RSIN: 851015542 www.wiboz.nl JAARVERSLAG BOEKJAAR 2012 Voor u ligt het jaarverslag van Wooninitiatief Bergen

Nadere informatie

EXPLOITATIE BEGROTING

EXPLOITATIE BEGROTING Vereniging Per Saldo Postbus 19161 3501 DD UTRECHT EXPLOITATIE BEGROTING 2017 1 BATEN Subsidie VWS/OVA 692.583 1.033.152 1.114.100 Opbrengsten/overige bijdragen 2.381.475 2.117.955 2.663.151 Diverse baten

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Valkenswaard, 20 februari 2014 INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Pagina 1. Accountantsverslag 3 2. Algemeen 4 3. Jaarrekening

Nadere informatie

Begroting 2013. Huurdersvereniging BRES

Begroting 2013. Huurdersvereniging BRES Begroting 2013 Huurdersvereniging BRES 1 Inleiding op de begroting Het jaar 2013 zal voor BRES anders zijn dan voorgaande jaren. De grootste uitdaging voor komend jaar is vanzelfsprekend de fusie. Hiervoor

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

winnaar KIP-prijs 2012 kwaliteit, innovatie en participatie

winnaar KIP-prijs 2012 kwaliteit, innovatie en participatie winnaar KIP-prijs 2012 kwaliteit, innovatie en participatie Maastricht, oktober 2012 Beste theatermakers en -spelers, Voor jullie ligt een introductie van het vernieuwde festival Theater van het Vat editie

Nadere informatie

Marketing Call to action

Marketing Call to action Marketing Call to action 24-11-2015 De tijd is rijp voor Utrecht Marketing [werktitel] Het Utrechtse college vraagt om een plan om de marketing van Utrecht met elkaar krachtig en slagvaardig neer te zetten.

Nadere informatie

La Vie sur Terre Watteaustraat 8-HS 1077 ZL Amsterdam. Jaarrekening 2014

La Vie sur Terre Watteaustraat 8-HS 1077 ZL Amsterdam. Jaarrekening 2014 La Vie sur Terre Watteaustraat 8-HS 1077 ZL Amsterdam Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave jaarrekening 2014 pagina Bestuursverslag 1 Balans per 31 december 2014 2 Functionele exploitatierekening over 2014

Nadere informatie

Stichting Da Capo. Jaarrekening

Stichting Da Capo. Jaarrekening Jaarrekening 2016 Stichting Da Capo Inhoud: - Balans - Verlies- en Winstrekening - Kasstroomoverzichten - Begroting versus werkelijke cijfers - Toelichting op de jaarrekening Van 01-01-2016 Tot en met

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival De missie van Reuring Reuring is een jaarlijks terugkerend, internationaal theater- en muziekfestival in Purmerend. Het Reuring Festival richt zich op een breed publiek.

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie