Begroting/jaarplan 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begroting/jaarplan 2013"

Transcriptie

1 Begroting/jaarplan 2013

2 Colofon Augustus 2012 Uitgave Cultuurpromotie Utrecht

3 2013 Inhoud 2013 Inleiding Taak, positie, ambities en omgeving Cultuurpromotie Utrecht Culturele Zondagen Utrechts Uitburo Toelichting begroting Begroting 19 Bijlagen 23

4

5 Inleiding 2013 wordt op vele fronten een belangrijk en spannend jaar. Voor de stad en zeker ook voor het culturele veld. Allereerst zal in 2013 uitkristalliseren welke Utrechtse culturele instellingen de ingrijpende bezuinigingsrondes van 2012 het hoofd hebben kunnen bieden, en welke organisaties definitief van het Utrechtse speelveld zullen verdwijnen. Spannend ook omdat eind 2013, nadat de 300 ste verjaardag van de Vrede van Utrecht met een groot cultureel programma is gevierd, bekend wordt of Utrecht de nominatie voor Europese Culturele Hoofdstad in 2018 heeft weten te verzilveren. Eén voor één gebeurtenissen en ontwikkelingen waarbij Cultuurpromotie Utrecht (SCU) als instellingsoverschrijdende organisatie betrokken is, of die van invloed zijn op haar activiteiten. Zoals ook reeds in het Meerjarenplan (MJP) naar voren is gebracht, ziet SCU het jaar 2014 als punt aan de horizon. Dan is de viering van de Vrede van Utrecht afgerond en tevens bekend of Utrecht 2018 heeft binnengehaald. Een goed moment om te kijken of bestaande marketingorganisaties op gebied van cultuur en toerisme wellicht tot één organisatie samengevoegd kunnen worden. Verkenningen in dezen zijn in 2012 gestart, en zullen in 2013 voortgezet worden. In 2011 en 2012 lag de focus van SCU op het creëren van een stevige organisatie en het ontwikkelen van nieuwe diensten en samenwerkingsverbanden. In 2013 zal SCU inzetten op verankering en doorontwikkeling van haar diensten en producten zoals aangegeven in het MJP, onder andere in dialoog met de klankbordgroepen Utrechts Uitburo (UUB) en Culturele Zondagen (CZ) 1. Samenwerking met bekende en nieuwe partners biedt nog vele mogelijkheden voor doorontwikkeling van het aanbod, als ook de verdere synergie tussen de activiteiten van UUB en CZ. SCU ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet, en denkt de culturele sector de komende periode waarin financiële middelen slinken, zeer goed van dienst te kunnen zijn, met name door de schaal waarop SCU opereert en de samenwerkingsverbanden die de afgelopen periode zijn opgebouwd. Een en ander neemt niet weg dat SCU zelf ook voor een interessante financiële uitdaging staat. SCU heeft zorgen over het opvangen van stevig teruglopende inkomsten uit incidentele subsidies en bijdragen van fondsen. En is daarom in 2012 gestart met het onderzoeken van een sponsoringmodel dat afwijkt van gekende paden. Maar ook met onorthodoxe methoden zullen mogelijkheden voor SCU geld uit de markt te halen beperkt blijven. 2 Daarnaast zullen in 2013 de inkomsten uit contributies teruglopen aangezien een aantal culturele organisaties hun activiteiten niet zal kunnen doorzetten. Het jaarplan 2013 sluit aan bij het Meerjarenplan dat SCU begin dit jaar bij de gemeente heeft ingediend. Voor nadere noties over kaders, beleid en manier van werken verwijzen wij dan ook graag naar dit Meerjarenplan. Broos Schnetz voorzitter bestuur Hanneke Bouwsema directeur 1 Deze klankbordgroepen kennen elk zeven vertegenwoordigers uit het culturele veld, en één daarbuiten. 2 SCU beschikt - anders dan doorsnee culturele organisaties - niet over eigen artistieke producten, noch over een eigen podium, waardoor het aantrekken van geld uit de markt niet eenvoudig is. 5

6 Taak SCU heeft een bijzondere plek in het culturele hart van Utrecht en kent als instellingsoverstijgende organisatie een ruime en verbindende opdracht. Zowel qua functie - het culturele veld op alle mogelijke manieren te ondersteunen bij het bereiken van publiek - als qua samenwerking - met nagenoeg alle Utrechtse culturele partijen - is SCU enig in haar soort. SCU ziet het als haar hoofdtaak aanjager van cultuurparticipatie te zijn. Ten behoeve van het publiek (lering en vermaak), ten behoeve van culturele organisaties (verbreiding en afname van hun producten ) maar zeker ook voor de Utrechtse samenleving als geheel. Immers één van de krachten waarover kunst en cultuur beschikken is het vermogen tot verbinden. Van mensen aan nieuwe perspectieven, van mensen aan andere mensen, van jong aan oud, van hoog- aan laagopgeleid, van amateurs aan professionals, van zwart aan wit. Deze verbinding is onontbeerlijk, niet in de laatste plaats voor een snelgroeiende stad als Utrecht. SCU ziet deze maatschappelijke waarde en betekenis van cultuur als een belangrijke pijler onder de uitvoering van haar beleid in de komende periode. SCU heeft globaal twee - zeer van elkaar verschillende - doelgroepen: algemeen publiek (CZ en UUB) en contribuanten SCU (culturele instellingen die gebruik maken van de producten en diensten UUB). Bij alles wat SCU/UUB initieert voor publiek, is het belang van haar contribuanten een drijvende kracht. De activiteiten van SCU zijn in de eerste plaats gericht op de inwoners van de stad Utrecht, gevolgd door de inwoners van de regio. SCU zet de komende jaren in op meer landelijke aandacht voor Culturele Zondagen. Positie Naast de structurele relatie met culturele organisaties werkt SCU samen met de hoger onderwijsinstellingen, Toerisme Utrecht, Centrummanagement, tal van maatschappelijke organisaties, horeca- en hotelsector, winkeliers en media. Nog steeds komen er samenwerkingsverbanden bij. Dit alles leidt tot een hecht netwerk dat SCU inzet voor eigen activiteiten, maar graag ook ten dienste stelt van de stad. CZ heeft het afgelopen decennium met een interessante mix tussen verrassende programmering en duidelijke kaders een groot vast publiek opgebouwd en tegelijkertijd nieuwe groepen weten te bereiken. Vanzelfsprekend wordt dit unieke Utrechtse fenomeen ingezet voor de naderende viering van de Vrede van Utrecht, en in aanloop naar Het relatief jonge UUB (gestart medio 2008) heeft vanaf 2010 ingezet op een substantiële uitbreiding van haar verspreidingskanalen en daarmee een groot publieksbereik gerealiseerd. Daarnaast is het pakket van diensten en producten flink toegenomen en de dienstverlening verbeterd. Dat dit wordt herkend bij de Utrechtse culturele sector valt onder meer op te maken uit intensieve afname van diensten en producten, als ook uit de aanmelding van nieuwe contribuanten in 2011 en In 2012 meldden zich - geïnventariseerd tot 15 augustus - vier nieuwe contribuanten (2011: acht). In 2012 zegden drie contribuanten op (2011: drie). 6

7 Ambities en omgeving SCU heeft als culturele marketingorganisatie een eigen opdracht (produceren Culturele Zondagen), maar werkt tegelijkertijd voor het collectief. Grofweg valt de taak van SCU als aanjager van cultuurparticipatie uiteen in een producerend (CZ) en een communicerend (UUB) deel. Beide delen kunnen alleen zinvol uitgevoerd worden als er sprake is van grote samenwerking met de Utrechtse culturele organisaties. Door een veranderend economisch tij, geen buitje dat snel overwaait, verandert het krachtenveld binnen het Utrechtse culturele veld. Als spin in het culturele web merkt SCU dat culturele organisaties een voorschot nemen op de veranderingen die gaan komen. Een eenduidige en ook innoverende collectieve marketing zal in tijden van teruglopende middelen bij culturele organisaties, aan belang winnen; SCU kan op terrein van communicatie en marketing zaken opvangen die organisaties noodgedwongen zullen moeten laten liggen. Dit gezegd hebbende heeft SCU de volgende ambities voor de jaren vanaf 2013: SCU zet de komende periode overtuigend de meerwaarde van UUB als ook van CZ voor de culturele sector neer. Verbinding, ondersteuning en samenwerking zijn daarbij sleutelbegrippen; SCU weet met inventiviteit en in samenwerking met culturele en maatschappelijke organisaties - ook bij verdere financiële tegenwind - de artistieke kwaliteit en diversiteit in het aanbod van Culturele Zondagen minimaal op peil te houden, of liever: een nieuwe impuls te geven; SCU rolt een betalingsmodel uit voor de Culturele Zondagen, waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de programmering bij de culturele instellingen. Een gedeelde ambitie: SCU ziet samen met andere betrokken partijen de Utrechtse ambitie ECH in 2018 te willen worden als enorme kans voor de stad, zowel voor de culturele sector als op economisch terrein. SCU zal met al wat in haar vermogen ligt bijdragen in de strijd de kandidaatstelling te verzilveren. 7

8 2013 Cultuurpromotie Utrecht Ontwikkelingen Verdere samenwerking marketingorganisaties Zoals bekend leeft er de wens marketingorganisaties als Toerisme Utrecht (TU), Stichting Utrechtse Musea (SUM), SCU, (de eventuele opvolger van) Vrede van Utrecht (VvU) door samenvoeging effectiever voor de stad en haar bewoners en bezoekers in te zetten. Door besturen van de diverse organisaties worden daartoe vanaf 2012 verkennende gesprekken gevoerd om uiteindelijk eind 2013 tot een goed model te komen, dat eventueel per 2014 ingevoerd zou kunnen worden. De uiteindelijke vormgeving van een nieuwe marketingorganisatie is mede afhankelijk van het al dan niet binnenhalen van de titel van Europese Culturele Hoofdstad Aangezien dat op zijn vroegst eind 2013 bekend is, zullen er minimaal twee modellen moeten worden ontwikkeld. Tot die tijd werkt SCU met voornoemde organisaties samen aan het realiseren van concrete producten ten behoeve van Utrecht als stad van kennis en cultuur en ten behoeve van 2013/2018. Activiteiten In aansluiting op het SCU Meerjarenplan zet SCU in naast de reguliere activiteiten - in op: Samenwerking Klankbordgroepen Om over en weer te weten waar culturele instellingen, UUB en CZ mee bezig zijn, welke wensen leven en grote ontwikkelingen er spelen, en verdere ideeën te inventariseren, heeft SCU vanaf najaar 2012 twee klankbordgroepen ingesteld, één voor CZ en één voor UUB. Elke groep kent zeven vertegenwoordigers uit het culturele veld en één van daarbuiten (zie bijlage 4). In 2013 komen deze klankbordgroepen in principe twee keer bijeen. Zoals ook aangegeven in het Advies Commissie Cultuurnota (gemeente Utrecht, mei 2012) ziet SCU het als taak het draagvlak voor haar activiteiten te vergroten. Bezoekerscampagne Utrecht De partners Toerisme Utrecht, Centrummanagement, Stichting Utrechtse Musea en SCU ontwikkelen een meerjarige bezoekerscampagne voor de stad Utrecht. Doel is Utrecht als aantrekkelijke stad voor een ééndaags bezoek te communiceren. Cultuur, horeca en winkelen vormen daarvoor de bestanddelen. De campagne is gericht op voor Utrecht kansrijke publieksgroepen in de regio en gaat eind 2012 van start. De campagne krijgt in 2013 vier keer een vervolg. Universiteit Utrecht (UU), Hogeschool voor de Kunsten (HKU), Hogeschool Utrecht (HU) Om Utrecht als stad van kennis en cultuur ook in de praktijk te laten landen, zijn in 2012 gesprekken gestart met de UU en HKU om bestaand partnerschap nieuw leven in te blazen en over en weer meer elkaars mogelijkheden te benutten 4. Met HU worden de gesprekken eind 2012/begin 2013 gestart. Concrete afspraken worden in 2013 per onderwijsinstelling vastgelegd. Wereldfeest In 2012 zijn verkennende gesprekken gestart tussen SCU en het bestuur van Wereldfeest met als inzet te komen tot integratie van de karakteristieke elementen en doelstellingen van het 4 bijvoorbeeld UITtips via narrowcastingschermen bij HKU, CZ-dispensers bij de bibliotheken van de hoger onderwijsinstellingen 8

9 Onderzoek Wereldfeest in de Culturele Zondagen. Een plan ter zake wordt uitgewerkt en aan de betrokken gemeenteafdelingen gepresenteerd. Creatief partnerschap Tussen SCU en de HU (Faculteit Communicatie en Journalistiek) is eind 2011 in het kader van de minor mediaproductie een driejarige samenwerking gestart. Inzet van partijen is studenten (meer) te betrekken bij cultuur, en de culturele wereld inzage te geven hoe studenten/jongeren (beter) te bereiken. De eerste presentatie in januari 2012 heeft aangetoond dat de samenwerking vooralsnog tot mooie en bruikbare producten leidt 5. In 2013 gaat in principe het laatste jaar van deze samenwerking in. Evaluatie moet uitwijzen of samenwerking na 2013 een vervolg zal krijgen. NS In 2013 wordt het door SCU en TU in 2012 gestarte overleg met de NS voortgezet. De inzet van TU en SCU is in 2016 een gedeeld servicepunt in de nieuwe stationshal te realiseren. NS neemt de ideeën van SCU en TU in haar planvorming mee. Publieksonderzoek middels eigen nieuwsbrieven SCU wil een meer gedifferentieerd inzicht te krijgen in de bezoekers van CZ en het gebruik van de communicatiemiddelen van UUB en CZ. SCU stelt daartoe een online-enquête op voor de abonnees van de nieuwsbrieven van CZ en UUB. Op basis van de resultaten zal een verder gepersonifieerd aanbod worden ontwikkeld. Vrede van Utrecht/2018 Vrede van Utrecht Tijdens de viering van de Vrede van Utrecht in 2013 wordt intensief samengewerkt met de stichting Vrede van Utrecht. Culturele Zondag Utrecht danst maakt onderdeel uit van het openingsprogramma van de Vrede, en Culturele Zondagen is eveneens betrokken bij de ontwikkeling van het Cross Culture programma dat vooraf gaat aan het Europees Jeugd Olympisch Festival (EJOF) dat plaatsvindt in Utrecht. Verder ondersteunt SCU de Vrede in de marketing en communicatie van het evenement In 2013 staat een tweede editie van Kijken, Kijken, Kopen gepland. Kijken, Kijken, Kopen is een Culturele Zondag die in samenwerking met Utrechtse winkeliers, bewoners en bezoekers van Utrecht evenals in 2012 op verrassende wijze confronteert met de 2018-ambitie van de stad. Tijdens de overige Culturele Zondagen zal op één of andere wijze aandacht worden besteed aan deze voor de stad zo belangrijke wedstrijd die in 2013 zijn eindfase nadert. December 2013 zal de derde editie van het filmproject TIJD VAN JE LEVEN 18 in 2018 regie Michiel van Erp - door de VPRO en RTV Utrecht worden uitgezonden. SCU werkt in het project samen met RTV Utrecht, VPRO en De Familie (producent). 5 Diverse culturele organisaties zijn geportretteerd (wie zijn ze, wat doen ze), en een aantal culturele organisaties heeft de filmpjes op eigen websites gezet. Het totaal is te zien via Voor SCU zelf zijn de elf cultuurprofielen (pg 11) in gefilmde miniportretjes omgezet. RTV Utrecht heeft ondertussen belangstelling getoond voor de output van het project en mogelijke verdere samenwerking. 9

10 Overig Duurzaamheid Samen met een aantal Utrechtse festivals (NFF, Bevrijdingsfestival, LAFF, Tweetakt, Stichting Utrecht Rent, VvU en Huis & Festival a/d Werf) heeft Culturele Zondagen een convenant ondertekend om in een driejarig project tot verduurzaming van de evenementensector in Utrecht te komen. Dit project wordt financieel ondersteund door de Gemeente Utrecht. In het najaar van 2012 vinden twee centrale bijeenkomsten plaats met als doel te komen tot een concrete en haalbare methodiek voor het verzamelen van CO2-gegevens. Met deze methodiek zal in 2013 begonnen worden met een zogenaamde 'nul-meting' die als referentie zal gaan dienen voor de te nemen 'duurzame maatregelen'. 10

11 2013 Culturele Zondagen Ontwikkelingen Bezuinigingen Culturele Zondagen ìs samenwerking. Met locaties, gezelschappen, kunstenaars. Deelnemers leveren een inhoudelijke vertaling van een thema/discipline, en steken tijd, energie en regelmatig geld in CZ. Bekendheid, aandacht en vaak nieuw publiek komen daarvoor terug, zelden inkomsten. Het gratis aanbod is vanaf de start één van de succesvolle pijlers onder CZ geweest. Met krimpende budgetten bij alle partijen komt de duurzaam opgebouwde samenwerking in de knel. Het is niet denkbeeldig dat organisaties hun financiën en andere middelen minder dan het afgelopen decennium voor CZ kunnen inzetten. Met als gevolg een verschraling van artistieke kwaliteit en diversiteit van het aanbod. SCU ziet mogelijkheden om het zover niet te laten komen (zie verder onder verdienmodel). Activiteiten In aansluiting op het SCU Meerjarenplan zet SCU/CZ in naast de reguliere activiteiten - in op: Basis op orde Onderzoek Verdienmodel Om CZ ook in de toekomst van een stevige basis te voorzien, artistieke kwaliteit te behouden en de organisaties de mogelijkheid te geven blijvend deel te nemen, introduceert SCU vanaf het Uitfeest 2013 een verdienmodel, in principe in combinatie met een CZ-pas. Het verdienmodel houdt in grote lijnen in dat niet alle programmaonderdelen vanzelfsprekend meer gratis zullen zijn; er zullen meer betaalde voorstellingen/programma s komen. Tegelijkertijd blijven er altijd gratis toegankelijke activiteiten. Invoering en uitvoering van het verdienmodel gaan in samenspraak met de culturele instellingen. Gegenereerde inkomsten zullen aan de instellingen ten goede komen. SCU acht de tijd rijp voor een dergelijke koerswijziging, en zal in prijsstelling zodanig opereren dat de toegankelijkheid gewaarborgd blijft. Partner- en sponsorbeleid Het blijft in de huidige economische realiteit zoeken naar de juiste weg, zeker ook met de (on) mogelijkheden die CZ te bieden heeft. Ondertussen is een opdracht verleend de mogelijkheden te onderzoeken om tot een vernieuwend en alternatief sponsormodel te komen. Dit alternatieve model zou de culturele sector als geheel ten goede dienen te komen. Doel blijft teruglopende incidentele subsidies en fondsen op te vangen, maar tevens ondernemend Utrecht meer bij de culturele activiteiten in de stad te betrekken (ook i.h.k.v. 2018). Advertentieverkoop Eind 2011 is CZ gestart met advertentieverkoop in de CZprogrammaboekjes. De verkoop groeit gestaag en in 2013 wordt gestart crossmediale pakketten aan te bieden (doorplaatsing in nieuwsbrieven en/of CZ-website). Publieksonderzoek Elke keer is het weer bijzonder hoeveel mensen de weg naar CZ weten te vinden. Wie zijn zij, wat maakt Culturele Zondagen aantrekkelijk, hoe verhouden de CZ-bezoekers zich tot het overige culturele aanbod, en welke rol speelt Culturele Zondagen in het aantrekken van 11

12 bezoekers voor culturele instellingen. Het publieksonderzoek van Hendrik Beerda ( ) laat zien dat Culturele Zondagen een sterk merk is - met een gemiddeld rapportcijfer van 8,1 - en veel herhaalbezoek kent (80%). Daarnaast geeft 72% van de bezoekers - periode juli 2011-juni aan dat Culturele Zondagen hen stimuleert naar theater, musea, concerten of andere culturele instellingen te gaan. Voorts is jong en oud vertegenwoordigd, met een sterke vertegenwoordiging in de leeftijdsgroep jaar, en een ondervertegenwoordiging in de groep tot 18 jaar. Verder onderzoek is nodig om nog beter te weten waar de cultuurbehoeftes van het CZ-publiek liggen, vooral ook om de programmering preciezer te kunnen afstemmen met de culturele instellingen en extra publiek voor hen te genereren. Culturele Zondagen zal dit onderzoek zelf via het mailingbestand van de CZ-nieuwsbrief uitzetten, en ook daartoe het instrument van een CZ-pas introduceren (zie hierna). Communicatie / marketing Huisstijl / nieuwe website Vanaf half 2012 is stapsgewijs de CZ-huisstijl aangepakt. De nieuwe huisstijlkaart wordt vanaf 2013 ingezet om bestaande middelen zoals makelaarsborden, banieren en vlaggen aan te passen en dient vanzelfsprekend als uitgangspunt voor alle nieuw te ontwikkelen communicatiemiddelen. Daarnaast is in 2012 met voorbereidingen gestart om de CZ-website ingrijpend te vernieuwen, met als grootste doel de gebruikersvriendelijkheid en interactiviteit te bevorderen. De verwachting is dat de nieuwe website uiterlijk begin 2013 de lucht ingaat. Extra instrumenten Vanwege de mogelijkheden van de nieuwe CZ-website wordt gekeken of in aanloop naar Culturele Zondagen filmpjes gemaakt kunnen worden, die dan ook ter promotie van de zondag via sociale media kunnen worden ingezet (wellicht in samenwerking met HU/HKU). Om de zichtbaarheid van CZ te vergroten wordt gekeken of een aantal instellingen vanaf 2013 hun locatie beschikbaar willen stellen (op momenten dat zij onderdeel zijn van het programma) voor CZ banieren en vlaggen. Te denken valt aan Hoog Catharijne, Stadsschouwburg, Centrale Bibliotheek en Louis Hartloopercomplex. Verder wordt onderzocht of de CZ-affiches en -programmaboekjes standaard een plek kunnen krijgen in de bussen van het GVU. Introductie CZ-pas Met aanschaf van deze pas krijgt de bezoeker korting op entreeprijzen tijdens CZ. Daarnaast wil CZ samen met festivals en culturele instellingen kijken naar mogelijkheden voor zogenaamde CZ-onderdelen waarvoor de CZ-pas korting biedt. De CZ-pas is geen algemene pas maar gericht op specifieke producten en voorstellingen waarbij bezoekers op laagdrempelige wijze toegang krijgen tot festivals en culturele instellingen. Met de pas wordt op die manier herkenbaarheid van merk CZ ingezet voor nieuwe publiekswerving ten behoeve van festivals en culturele instellingen. De pas biedt door de NAW-gegevens tevens inzicht in de bezoekers van CZ, daarnaast is te volgen hoe zij gebruik maken van het CZ-aanbod en het algemene culturele aanbod. De eerste reacties van het veld zijn positief. Najaar 2012 wordt verder met de sector overleg gevoerd over dit idee. Bij voldoende draagvlak is het streven vanaf het Uitfeest in 2013 in te voeren. Pers en publiciteit Zoals in het Meerjarenplan aangegeven is CZ in Utrecht ruim gecoverd op gebied van printmedia, radio en televisie. Landelijk kan er nog veel gebeuren. Een goed contact met landelijke media is een tijdsintensief traject. CZ is daarmee vanaf voorjaar 2011 begonnen, en kon een aantal resultaten noteren. Voor 2013 wordt er een gerichte aanpak per zondag geformuleerd. De twee zondagen die in samenwerking met de Vrede van Utrecht worden georganiseerd bieden goede mogelijkheden. Verder zullen de CZ-arrangementen in 12

13 Overig Agenda Karel V en het Apollo-hotel extra onder de aandacht worden gebracht, zowel via week- en maandbladen,via beurzen (i.s.m Toerisme Utrecht), als via de kanalen van de hotels zelf. Dispensers met programmaboekjes CZ In 2013 wordt het aantal de locaties waar de CZdispensers te vinden zijn uitgebreid. Naast de filialen van Albert Heijn in en rond Utrecht en de Winkel van Sinkel waar de programmaboekjes van CZ vanaf medio 2011 te vinden zijn, wordt ingezet op Universiteitsbibliotheken, de verschillende kantines van de HKU en HU, de Centrale Bibliotheek, het Stadskantoor, het Stadhuis, de VVV, Utrecht CS. CZ VIP Tijdens het Kadeconcert 2012 is een pilot gedraaid met een zogenaamde CZ VIP. Voor de prijswinnaar van een marketingactie werd een speciaal CZ-dagprogramma samengesteld en de winnaar werd samen met partner deze Culturele Zondag als VIP behandeld. Deze VIP-dag werd door de betrokkenen zeer gewaardeerd, en verbindt hen één op één aan Culturele Zondagen. Dit instrument wordt in 2013 opnieuw ingezet, voor een select groepje per zondag. CZ testpanel In de loop van 2013 wordt een pilot met een CZ-testpanel gehouden. Een zo divers mogelijk panel van publiek dat CZ al kent en niet eerder heeft bezocht, jong, oud, alle lagen van de bevolking loopt mee met een Culturele Zondag en beoordeelt het programma en de communicatiemiddelen. De output levert waardevolle informatie op voor de communicatie- en programma-afdeling van CZ. Daarnaast ontstaat er mogelijk een (extra) binding met Culturele Zondagen. Mocht de pilot succesvol zijn, dan komt het testpanel vaker terug. Aantallen In 2013 worden zeven Culturele Zondagen geprogrammeerd waarmee SCU in ieder geval bezoekers wil bereiken. 1. Nieuwjaarsduik: Festivaleditie - 13 januari Een Nieuwjaarsduik (NJD) zoals we m kennen (culturele instellingen houden open huis, start van het culturele kalenderjaar, kleine variant Uitfeest) met dit keer speciale aandacht voor de festivals. De optelsom van de verschillende smaakmakende festivals maken Utrecht tot een bijzondere cultuurstad. Het zijn bij uitstek de festivals die de stad gebruiken als podium, die met hun programma s tijdelijk bezit nemen van de verschillende buitenruimtes, maar die ook zorgen voor een wisselend en aanvullend aanbod op de reguliere binnenlocaties. Voor de culturele sector was 2012 het jaar van een nieuwe werkelijkheid, de bezuinigingskaarten werden geschud, de rekening opgemaakt en 2013 betekent een frisse start, zeker ook voor de festivals. Reden voor Culturele Zondagen de festivals te vragen zich tijdens de NJD te presenteren aan het Utrechtse publiek. Welke nieuwe jas trekken zij in 2013 aan? Maar ook: welke kleinere festivals kent Utrecht eigenlijk allemaal? Hoe vergaat het hen in 2013? In de Winkel van Sinkel, voor deze gelegenheid omgedoopt tot Palais des festivals, kan kennis gemaakt worden met het rijke festivalaanbod en een eigen 2013-festivalagenda samengesteld worden. Daarnaast geeft de NJD natuurlijk ook alle ruimte aan de reguliere culturele instellingen; zij kunnen zich door het festivalkarakter laten inspireren en het publieke eveneens trakteren op een frisse vooruitblik. Partners: o.a. culturele instellingen (met speciale aandacht voor de festivals), Universiteit Utrecht, organisatie Utrecht (ovb/concepttitels) 13

14 2. Kijken, Kijken, Kopen - 3 maart Tijdens de eerste Kijken, Kijken, Kopen in 2012 maakten bewoners en bezoekers kennis met de ambitie van Utrecht om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te willen worden. Niet zomaar een ambitie, maar een lange wedstrijd tussen Den Haag, Maastricht, Eindhoven, Leeuwarden en Utrecht, steden die stuk voor stuk alles uit de kast halen om deze prestigieuze wedstrijd te winnen. De spannende slotfase is ondertussen in zicht: eind 2013 beslist de jury welke Nederlandse stad de titel Europese Culturele Hoofdstad in 2018 mag voeren. Kortom: tijd voor een Utrechtse eindsprint! Daar doen Culturele Zondagen graag aan mee. Utrechtse kunstenaars, gezelschappen en winkeliers dopen samen met Culturele Zondagen het centrum van Utrecht opnieuw om tot één groot podium voor cultuur: winkels en pleinen vol verrassende voorstellingen en overrompelende optredens. Een programma dat geïnspireerd zal zijn op de thematiek en veelbelovende Utrechtse plannen voor Partners: organisatie Utrecht 2018, winkeliers- en ondernemersverenigingen, hotel- en horecabranche, Utrechtse en landelijke gezelschappen/acteurs/makers. 3. Utrecht danst - 14 april Samenwerking Vrede van Utrecht deel openingsprogramma In 2013 barst de Vrede van Utrecht los: op 11 april 2013 is het precies 300 jaar geleden dat de eerste Europese vrede in Utrecht is gesloten. In de toenmalige raadszaal, daar waar nu nog altijd ons Stadhuis is. Ondertussen beleeft Europa spannende tijden, en is het niet minder belangrijk geworden bij deze historische vrede stil te staan. Dat gebeurt met een uitgebreid cultureel programma dat start op 11 april en Vrede van Utrecht heet. Culturele Zondagen draagt bij aan de opening van dit bijzondere Vredesjaar met een vierde (en finale) editie van Utrecht danst. Wederom fungeert de gehele binnenstad als één groot danspodium. Van restaurants, theaters, Hoog Catharijne, musea, kerken en andere binnenlocaties, tot een grote dansarena buiten, overal zal worden gedanst. Er zijn voorstellingen, presentaties en workshops van, door en met professionals en amateurs. De U-DANS, dé dans van Utrecht, zal weer volop worden ingezet om het publiek te laten bewegen; ook zal dans worden gepresenteerd in spannende combinaties met live zang en muziek. Het grote Utrechtse dansfeest begint zaterdagavond 13 april en gaat swingend over in de zondag. Partners: o.a. Vrede van Utrecht, culturele instellingen, dansscholen, basisscholen, HKU, UU, ouderenorganisaties. 4. Vocaal kabaal - 2 juni Samenwerking met Stadsdag Utrecht viert op 2 juni zijn 891ste verjaardag, alle reden om deze mooie gebeurtenis zingend te vieren. Deze zin in zingen zondag laat Utrechters op vele manieren en op alle mogelijke plekken volop zingen. Soms zijn we het vergeten, maar zingen kunnen we allemaal. Of tenminste genieten van mensen die het wel kunnen. Van close harmony, gospel, pop, rap, smartlap tot soul en jazz. Dromen over meezingen in één van de publiekskoren, auditie doen of een zangworkshop volgen? Tijdens Vocaal kabaal kan het! Maar ook luisterende oren en stille swingers komen tijdens Vocaal kabaal ruim aan hun trekken. Partners: Stadsdag, Universiteit Utrecht, culturele instellingen, Utrechtse koren, Conservatorium, ROC, UCK, buurthuizen en verzorgingshuizen, kerken in de binnenstad, bedrijven, landelijke koren en muzikanten, zangdocenten. 5. Cross Culture - 12, 13 en 14 juli Samenwerking met Vrede van Utrecht Op zondagavond 14 juli gaat het European Youth Olympic Festival (EYOF) van start. Circa sporttalenten tussen 13 en 18 jaar uit 49 landen komen naar Utrecht. Een week lang zullen jonge 14

15 toptalenten uit alle windstreken van Europa in Utrecht hun krachten meten op gebied van vele takken van sport. Reden voor de Vrede van Utrecht om in samenwerking met Culturele Zondagen onder het motto straatcultuur meets urban sports jonge toptalenten op gebied van dans, muziek, beweging en beeld uit te dagen met elkaar de confrontatie aan te gaan. Drie dagen lang Cross Culture, boordevol talent uit Utrecht en Europa, met hiphop en dance, graffiti, dance battles, bmx en en skaten. De verschillende activiteiten zullen naast elkaar en na elkaar worden geprogrammeerd. Alles kan en mag, er is maar één criterium: talent! Een veelzijdig programma, in een open, gastvrije en sociale sfeer. Cross Culture wordt interdisciplinair, interactief, intercultureel. Voor jong talent, voor ontdekking, avontuur en met een (inter)nationale uitstraling. In november 2012 is er in Huis aan de Werf alvast een pilot van waaruit vorm en inhoud van het weekend van 12, 13 en 14 juli mede wordt bepaald. Centrale locatie van alle activiteiten: het Griftpark. Partners: jongerenorganisaties, talentontwikkelingstrajecten, DOX, Straat, dansgezelschappen, dansscholen, HKU, Skateboard Federatie Nederland, Born Digital, Dutch Game Garden, NUtrecht, Freemote Festival, Kaasschaafcollectief, dbase, e.v.a. 6. Uitfeest - 1 september De vakantie is voorbij, maar het culturele seizoen begint. Met het Uitfeest als feestelijke aftrap: culturele instellingen openen als altijd hun deuren en makers tonen voorproefjes van dat wat komen gaat. Voor de 15 e editie in 2012 was gekozen voor een catwalk tussen het Stadhuisplein via de Schoutenstraat tot op de Neude als dé ontmoetingsplaats voor de performers, acteurs en muzikanten en hun publiek, en de richtingwijzer naar alle open huizen in de stad. Voor het eerst werd afgesloten met een diner dansant in de avond op het Stadhuisplein, gevolgd door een openluchtfilmvertoning (als alternatief voor de Drijf-In). In 2013 vindt in het kader van de Vrede van Utrecht aan de vooravond van het Uitfeest een speciale editie van VJ op de Dom plaats, in samenwerking met Festival Oude Muziek en Gaudeamus. Vanuit het Uitfeest zal hieraan speciale aandacht worden besteed. Alvorens wordt besloten over de exacte opzet en invulling van het Uitfeest zal eerst nog de 2012-editie moeten worden geëvalueerd. In ieder geval zijn de 400 programma-onderdelen op ruim 80 locaties (een groei t.o.v. 2011) een eerste belangrijke indicatie dat de open huizen -formule nog steeds werkt. Partners: culturele instellingen en gezelschappen (zowel lokaal als nationaal), UU, HKU 7. Op bezoek bij het boek - 3 november In 2013 zijn er allerlei jubilea rond (voor)lezen: de Nationale Voorleeswedstrijd bestaat twintig jaar en de Nationale Voorleesdagen/ Voorleesontbijt vieren hun tiende verjaardag. Reden voor de Stichting Lezen om 2013 tot een bijzonder Voorleesjaar te maken. Aanleiding voor Culturele Zondagen om een ontdekkings-tocht en voorleesestafette te organiseren langs bibliotheken, huiskamers en boekenkasten van bekende en minder bekende Utrechters, en hen te vragen in eigen huiskamer voor te lezen uit hun lievelingsboeken en favoriete dichtbundels. Verder een ruim programma met onder meer alle vertalingen van boeken naar film, theater, muziek, en vanzelfsprekend zullen de nieuwe vormen van lezen en boeken niet ontbreken! Partners: Utrechtse culturele instellingen, Stichting Lezen, Stichting CPNB, Literatuurfonds, Literatuurhuis Utrecht, Universiteit Utrecht, Bibliotheek Utrecht, Voorleesexpres, Festival Geen daden maar woorden, Rubinstein Luisterboeken, PoetrySlam, Esta Luisterboek Award, Stichting Schrijvers School en Samenleving (SSS), Parnassos (schrijfafdeling), HKU (Writing for Performance), Utrechtse boekwinkels, Kobo-ereader (platformonafhankelijk), consultatiebureaus, basisscholen. 15

16 2013 Utrechts Uitburo Ontwikkelingen NUB VVV Nederland BV UUB maakt vanaf haar start in 2008 deel uit van het landelijke netwerk van Uitburo s onder de koepel van het Nederlands Uitburo (NUB). Medio 2012 is door het bestuur van NUB besloten tot integratie van de NUB-activiteiten in VVV Nederland BV om zo ook op termijn continuïteit en de doorontwikkeling van de Uitburo-formule te kunnen waarborgen. Tot eind 2013 wordt door VVV Nederland in samenwerking met de Uitburo s de tijd genomen te kijken hoe en waar activiteiten zinvol geïntegreerd kunnen worden en waar nieuwe mogelijkheden en kansen liggen. Dit betekent onder meer voor het achterliggende systeem van de digitale informatievoorziening van de Uitburo s dat tot eind 2013 geen ingrijpende en kostbare aanpassingen en verbeteringen worden gepland. Tevens is de nieuwe Stichting Merk Uitbureau opgericht. Deze stichting verleent en bewaakt het gebruiksrecht van de Uitburo-merken. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door de directeuren van de Uitburo s Amsterdam, Den Haag, Maastricht en Utrecht. Bezuinigingen In verband met de bezuinigingen die in 2013 hun beslag krijgen en ook een deel van de Utrechtse culturele instellingen raken, voorziet SCU dat een aantal contribuanten vanwege gedwongen opheffing hun lidmaatschap moet opzeggen, waardoor inkomsten zullen teruglopen. Voor anderen blijven de producten en diensten die worden ontwikkeld en geleverd, in combinatie met de schaal waarop UUB opereert, naar verwachting aantrekkelijk genoeg om contribuant te blijven of wellicht te worden. Activiteiten In aansluiting op het SCU Meerjarenplan zet UUB in naast de reguliere activiteiten -in op: Campagne Utrechts Uitburo In 2012 is in samenwerking met de culturele instellingen een campagne gestart om de zichtbaarheid van het Uitburo te vergroten en daarmee de bekend- en toegankelijkheid van het Utrechtse culturele aanbod. Deze campagne wordt in 2013 herhaald. Publieksonderzoek Evenals bij Culturele Zondagen is verder onderzoek nodig om beter zicht te krijgen op het gebruik van de communicatiemiddelen van het Utrechts Uitburo. Dit onderzoek is aanvullend op De Utrechtse Cultuurprofielen en zal worden uitgezet onder de nieuwsbrieflezers van UUB. Op basis van de uitkomsten zal verder worden geïnventariseerd hoe het aanbod van UUB verder gepersonaliseerd kan worden. Kaartverkoop Per 1 januari stopt SCU/UUB met de dienst digitale kaartverkoop. De kosten van deze dienstverlening staan niet in verhouding tot de baten. Voor de contribuanten die gebruik maken van deze dienstverlening wordt een goede overgang naar het landelijk opererende Festival Tickets geregeld. Deze organisatie is gespecialiseerd in digitale kaartverkoop, opereert op grotere schaal en kan een meer continue dienstverlening garanderen. Koppeling uitloper.nl en utrechtsuitburo.nl De website uitloper.nl toont evenals utrechtsuitburo.nl een overzicht van het cultuuraanbod in Utrecht, waarbij de site van het Uitburo meer achtergrondinformatie biedt. Om de tijdsintensieve dubbele invoer te stoppen wordt in 2013 onderzocht hoe de websites aan elkaar gekoppeld kunnen worden zonder dat de Utrechtse merknaam Uitloper verdwijnt. 16

17 Mobiel informatiepunt Utrechts Uitburo De ervaringen met de speciale informatiestand van het Utrechts Uitburo, die vanaf eind 2011 wordt ingezet tijdens Culturele Zondagen, zijn zeer positief. Mensen vragen om informatie en nemen flyers van de culturele instellingen in ruime mate mee. Het streven is in 2013 deze tent ook op andere momenten en plekken in te zetten. Een plan daartoe is in ontwikkeling. Professionalisering SAPsite SAPsite is een culturele website voor en door jongeren en studenten met tips, achtergronden, recensies en culturele nieuwtjes. De eindredactie ligt bij het Utrechts Uitburo. SCU /UUB onderzoekt in 2013 mogelijkheden voor samenwerking met communicatieopleidingen bij HKU/HU. De inzet daarbij is een natuurlijke link te leggen met het onderwijs (stages/studiepunten), de pool van vrijwillige recensenten te vergroten, en SAP onder studenten (nog) meer bekendheid te geven. Arts Holland Het project Arts Holland, waarin NUB en NBTC - vooral digitaal - samenwerken om de internationale toerist te verleiden naar het Arts District of Holland (Adam, Rdam, Den Haag, Utrecht) te komen, is in 2012 gestart. Omdat er naast NUB en NBTC verschillende gemeentes, provincies en lokale Uitburo s en VVV s betrokken zijn, is AH in aanloop niet direct het meest heldere project geweest, en blijft het ingewikkeld vat op het project te krijgen. Ondertussen is de Arts Holland website 3.0 online, de campagne in volle gang, en kan het UUB eind 2012 aan de instellingen naar verwachting meer precies communiceren hoe Arts Holland ook door de Utrechtse instellingen ingezet kan worden. Eind 2013 wordt het project geëvalueerd en wordt bekeken hoe en of Arts Holland voortgezet wordt. 17

18 2013 Toelichting begroting Te realiseren eigen inkomsten Op de begroting 2013 is een ten opzichte van vorige jaren een grotere post te realiseren inkomsten opgenomen. Deze post dient ter compensatie van de volgende verwachte ontwikkelingen: 1. Het aantal contribuanten neemt naar alle waarschijnlijkheid af ten gevolge van de bezuinigingen op de cultuursector. SCU verwacht dat het aantal leden zich in 2014 stabiliseert. 2. Incidentele subdsidies van gemeente of provincie zijn zeer zelden meer aan de orde. 3. Fondsen stellen hun criteria bij ten gevolge van de economische ontwikkelingen en ontwikkelingen in de cultuursector zelf. Al met al hebben deze ontwikkelingen tot gevolg dat SCU wil zij haar activiteiten/ambities op het niveau van 2012 kunnen doorzetten - in 2013 circa aan inkomsten moet realiseren. Hierbij treedt een verschuiving op van bijdragen van derden naar te realiseren eigen inkomsten. SCU ziet daartoe mogelijkheden maar weet ook dat het realiseren van toch forse bedragen gezien de aard van de activiteiten (inzet voor het collectief, geen eigen artistieke producten) geen gemakkelijke opdracht zal zijn. BTW-positie SCU Tot en met 2011 heeft de Belastingdienst SCU een BTW-verrekeningsprecentage van 34% toegekend. SCU heeft over de hoogte van het verrekeningspercentage geen zekerheid voor de jaren vanaf 2012 (SCU verwacht een nieuwe uitspraak medio 2012). Mocht dit percentage wijzigen (zal niet snel ten voordele van SCU uitvallen), dan ontstaat een nieuwe werkelijkheid en volgt een aangepaste begroting. In de hierna volgende begroting is vooralsnog uitgegaan van een BTW-verrekeningspercentage van 34%. BTW van 19 naar 21% Deze is nog niet in voorliggende begroting verwerkt. De invloed op de cijfers zal niet ingrijpend zijn, en zal in de begroting worden opgelost. 18

19 2013 Begroting SCU Begroting 2013 met recht op voordruk 34% verwerkt 2013 Totaal BATEN A. Opbrengsten Directe opbrengsten A.1 Publieksinkomsten A.2 Sponsorinkomsten A.3 Overige inkomsten Indirecte opbrengsten A.4 Diverse inkomsten Totaal opbrengsten B. Bijdragen B.1 Subsidie gemeente Utrecht (Culturele Zondagen) B.2 Subsidie gemeente Utrecht (compensatie btw-verrekening CZ) B.3 Subsidie gemeente Utrecht (Uitburo) B.4 Overige bijdragen publieke middelen B.5 Overige bijdragen private middelen Totaal bijdragen TOTALE BATEN LASTEN C. Beheerslasten C.1 Beheerslasten personeel C.2 Beheerslasten materieel Totaal beheerslasten D. Activiteitenlasten D.1 Activiteitenlasten personeel D.2 Activiteitenlasten materieel Totaal activiteitenlasten TOTALE LASTEN Resultaat Saldo uit gewone bedrijfsvoering Saldo rentebaten/-lasten Saldo overige buitengewone baten/lasten 0 EXPLOITATIERESULTAAT 0 19

20 SCU Begroting 2013 met recht op voordruk 34% verwerkt 2013 Totaal BATEN Opbrengsten Directe opbrengsten A.1 Publieksinkomsten (incidentele recettes; verkoop CZ-pas) Kaartverkoop (Incidentele recettes programma Culturele Zondagen) Verkoop CZ-pas A.2 Sponsorinkomsten Sponsorinkomsten Culturele Zondagen A.3 Overige inkomsten Contributiebijdrage leden SCU/UUB Kaartverkoop (via Uitbalie/voor leden) 0 Verkoop diensten UUB niet-leden Verkoop advertenties & merchandise Diverse inkomsten 264 Indirecte opbrengsten A.4 Diverse inkomsten (onderhuur Domplein) Huurbijdrage SUM Domplein Huurbijdrage Kill Your Darlings Domplein Totaal opbrengsten B. Bijdragen B.1 Subsidie gemeente Utrecht (Culturele Zondagen) B.2 Subsidie gemeente Utrecht (compensatie btw-verrekening CZ) B.3 Subsidie gemeente Utrecht (Uitburo) B.4 Overige bijdragen publieke middelen (incidentele subsidies) B.5 Overige bijdragen private middelen (fondsen en partners) Totaal bijdragen TOTALE BATEN

44 201201 G G VERSLAVERSLA JAARJAAR

44 201201 G G VERSLAVERSLA JAARJAAR JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding p 4 2. Cultuurpromotie Utrecht p 8 Missie en doelstellingen Ontwikkelingen 2014 Overige activiteiten Partners en samenwerkingsverbanden 3. Culturele

Nadere informatie

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 Inhoud 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 5 3 Doel en Missie 7 3.1 Missie en Mission Statement 7 3.2 Strategie en Doelstelling 7 3.3 Functies 7 3.3.1

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Kansen zien in crisistijden:

Kansen zien in crisistijden: Kansen zien in crisistijden: Een onderzoek naar de manier waarop de P60 businessclub het beste opgezet kan worden. Afstudeerscriptie HBO Bachelor Vrijetijdsmanagement Naam: Danielle Alkema Studentnummer:

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

Voorwoord. Opnieuw een dynamisch jaar voor Leiden, Stad van Ontdekkingen! Doet u mee?!

Voorwoord. Opnieuw een dynamisch jaar voor Leiden, Stad van Ontdekkingen! Doet u mee?! Marketingplan 2015 2 Voorwoord Voor u ligt het Marketingplan 2015 van Leiden Marketing. Een voortzetting van de ingezette koers, want u weet: wie geen koers bepaalt, wordt speelbal van de golven. Weliswaar

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

ZID Community Art Centrum

ZID Community Art Centrum Zoet & Zout, Amsterdam 2009 1 Ik hou van spelende mensen. In mijn beleving betekent spelen dat je iets met passie oftewel liefde doet. Niet omdat je het moet, maar omdat je het wilt. Veel volwassenen nemen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Via Vinex. culturele projectontwikkelaars. De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad.

Via Vinex. culturele projectontwikkelaars. De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad. Via Vinex culturele projectontwikkelaars De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad Beleidsplan 2015 Via Vinex Hoge Weide 3 3541 BC Utrecht www.devrijstaat.nl / www.viavinex.nl

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur De kracht van Rotterdam: kunst en cultuur Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE

2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE 2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE Een dag uit het leven van Stut. Het is 10.00 uur, de zon schijnt door de ramen van Cultuurhuis Stefanus. Tijd voor een productieoverleg: in maart 2012 viert Stut

Nadere informatie

Live like a local Perspectief Toerisme 2020

Live like a local Perspectief Toerisme 2020 Live like a local Perspectief Toerisme 2020 Utrecht.nl Inhoud Beleidscontext en inleiding 3 Huidige toeristische vraag en economische betekenis 6 Relevante markttrends 12 Verwachte vraagontwikkeling tot

Nadere informatie

STRATEGISCH MARKETINGPLAN 2010-2015

STRATEGISCH MARKETINGPLAN 2010-2015 STRATEGISCH MARKETINGPLAN Kunstmaand AMELAND 2010-2015 12 januari 2011 INHOUD 1 INLEIDING 3 1.1 Kunstmaand Ameland, beschrijving huidige situatie 1.2 Resultaten tot nu toe 1.3 Probleemstelling (kernprobleem)

Nadere informatie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in Eindversie 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 6 Inleiding... 8 Proces... 8 Bezuinigingen... 8 Budget... 9 Beleidsplannen instellingen en advies Kunstraad...

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT...

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... Inhoud I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... 9 VI. ONZE DOELGROEPEN... 11 VII. ONZE KERNACTIVITEITEN...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen

het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen 1 het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen 2 3 colofon Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de

Nadere informatie