Figure 1 logo vrouwenraad VRT-BEHEERSOVEREENKOMST EEN GENDERTOETS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Figure 1 logo vrouwenraad VRT-BEHEERSOVEREENKOMST EEN GENDERTOETS"

Transcriptie

1 Figure 1 logo vrouwenraad VRT-BEHEERSOVEREENKOMST EEN GENDERTOETS De door de Vlaamse Regering goedgekeurde VRT-beheersovereenkomst wordt vergeleken met de aanbevelingen van de Vrouwenraad m.b.t. een duurzaam genderbeleid van de VRT september 2011

2 INHOUDSTAFEL VRT-Beheersovereenkomst een gendertoets... 1 Inleiding... 3 Specifieke kanttekeningen Gebruik van de terminologie Aanpassingen in de tekst... 3 VRT-beheersovereenkomst... 3 Aanbevelingen Vrouwenraad... 3 Bijlage Pagina 2

3 Inleiding De Vrouwenraad stelt met tevredenheid vast dat er in het concept van de nieuwe beheersovereenkomst rekening gehouden werd met het genderperspectief. Om de nota beknopt te houden weerhouden we enkele specifieke kanttekeningen. We vergelijken de VRT-beheersovereenkomst met de aanbevelingen van de Vrouwenraad met betrekking tot de VRT als partner in een duurzaam genderbeleid (zie bijlage). Specifieke kanttekeningen 1.Gebruik van de terminologie We begrijpen dat de VRT gebruikmaakt van de term diversiteit en hiermee de intentie heeft om de verschillende dimensies van het diversiteitsperspectief te overkoepelen. Deze term legt echter de nadruk op het verschil terwijl met de term genderperspectief de nadruk ligt op gelijkheid en op het neutraliseren van constructies over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Bovendien wijst onderzoek (zowel in binnen- als buitenland) op de vaststelling dat er vaak al dan niet bewust een hiërarchie ontstaat en dat verschillende perspectieven ondergesneeuwd worden. Waar het mogelijk is zouden we ervoor opteren om naast diversiteit het non-discriminatieprincipe 1 en/of de term maatschappelijke gelijkheid te plaatsen. Daarnaast wordt door enkel het verschil te benadrukken de realiteit dat mensen tot verschillende categorieën behoren onzichtbaar. Daarom is het van belang dat in de beheersovereenkomst gewezen wordt op de verschillende perspectieven (leeftijd, gender, interculturaliteit, toegankelijkheid, seksuele geaardheid ) die onder de noemer diversiteit ressorteren. Zo wordt meteen duidelijk en zichtbaar waarover het diversiteitsbeleid gaat. 2. Aanpassingen in de tekst VRT-beheersovereenkomst Inhoudstafel Aanbevelingen Vrouwenraad Bij de engagementen van de VRT ontbreekt een zichtbaar hoofdstuk over de reële engagementen m.b.t. tot het diversiteits- en non-discriminatiebeleid (terwijl het de facto in 1 Hierbij zou bij het eerste gebruik van de term non-discriminatie en/of maatschappelijke gelijkheid een opsomming gemaakt kunnen worden van alle uitsluitingsvariabelen conform het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid. Pagina 3

4 VRT-beheersovereenkomst I. Algemene bepalingen punt 4 Definities II. Engagementen van de VRT, 5 Beleidskader 2 voetnoot 2 Aanbevelingen Vrouwenraad de tekst zelf aanwezig is). Toevoeging van de concepten diversiteit en gender 2 Aanvullingen: Raad van Europa: - Besluiten van de Raad van Europa ter uitbanning van genderstereotypen uit de maatschappij (DOC. 9271/08) 3 EU: - Richtlijn over audiovisuele media van 10 maart 2010 (2010/13/EU) 4 Europees Parlement: Resolutie van het Europees Parlement van 3 september 2008 over het effect van marketing en reclame op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. III. Engagementen van de VRT, 5 Beleidskader 3 punt 1 Aandacht Bij de opsomming van de doelgroepen en beeldvorming wordt het genderperspectief 2 Hierbij verwijzen we naar de omschrijving van het concept gender die vastgelegd is in de beleidsnota van de Vlaamse minister van Gelijke Kansen (pp ). Wij citeren: Gender is de sociale constructie van respectievelijk vrouwelijkheid en mannelijkheid. Het is een constructie die veranderlijk is in tijd en ruimte. Gender is een maatschappelijk ordeningsprincipe, dat in sterke mate bepaalt hoe individuen zich kunnen ontplooien. Dat ordeningsprincipe is geïncorporeerd in maatschappelijke structuren en instituten en wordt erdoor bekrachtigd en verder geïmplementeerd... De minister eindigt dit hoofdstukje als volgt: Daarnaast wil ik uiteraard ook een aantal bestaande ongelijkheden en ongelijke kansen tussen mannen en vrouwen aanpakken die het resultaat zijn van dergelijke gendermechanismen. 3 De Raad van Europa erkende in deze besluiten de verantwoordelijkheid van de media. 4 Deze Europese richtlijn verzoekt de Lidstaten om ervoor te zorgen dat de diensten voor audiovisuele media die binnen hun rechtsgebied vallen niet aanzetten tot haat gebaseerd op ras, sekse, religie of nationaliteit en dat commerciële boodschappen niet discriminerend zijn op gebied van sekse, ras, etnische origine, nationaliteit, religie of geloof, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Pagina 4

5 VRT-beheersovereenkomst voor alle Vlamingen III. Engagementen van de VRT, 5 Beleidskader 3 punt 2 Publieke meerwaarde en kwaliteit 6. Strategische en operationele organisatiedoelstellingen 6.1. Aanbod en bereik/ Uitgangspunten Aanbevelingen Vrouwenraad onzichtbaar. Daarom kan deze rubriek beter geformuleerd worden als volgt: de VRT levert inspanningen om een zo groot mogelijk en gevarieerd publiek te bereiken via een evenwichtige vertegenwoordiging van alle bevolkingsgroepen (o.a. vrouwen en mannen, senioren, jongeren, nieuwe Vlamingen, lager opgeleiden, mensen met een handicap, mensen in armoede,.) en via een genuanceerde en genderneutrale beeldvorming van het aanbod dat aldus inclusief en generalistisch is 5. Toevoegen non-discriminatie : binnen haar publieke opdracht zet de VRT in op diversiteit en non-discriminatie (zowel impliciet als expliciet), onafhankelijkheid en pluriformiteit. Toevoegen non-discriminatie : de openbare omroep heeft ook oog voor de diversiteit en steunt hierbij op het non-discriminatieprincipe (zowel impliciet als expliciet). Toevoegen: voetnoot bij mediawijsheid: Op 9 juli 2010 aanvaardde de Vlaamse regering een doelstellingenkader in het kader van de Open Coördinatiemethode binnen het Vlaams gelijkekansenbeleid, waaronder een beleidsdomeinspecifieke doelstelling: het verhogen van de mediawijsheid bij de mediagebruiker, meer bepaald m.b.t. het lezen van beeldvorming over mannen en vrouwen. (Actieplannen in het kader van de Open Coördinatiemethode in het Vlaams gelijkekansenbeleid, Gelijke Kansen in Vlaanderen, p.73) 5 Met de extra aandacht die de VRT wenst te besteden aan jongeren, senioren, mensen met een handicap, nieuwe Vlamingen en lager opgeleiden wordt immers voorbijgegaan aan de bekommernissen van elke nietvernoemde doelgroep en aan de vele combinaties van groepen waartoe mensen kunnen behoren. Bij inclusief beleid/geïntegreerd beleid zijn dit de vertrekpunten: de verschillende algemene beleidsdomeinen van de VRT en het algemeen programmabeleid. De organisatie kijkt dan wie en op welke manier extra aandacht nodig heeft binnen een bepaald beleidsdomein. Pagina 5

6 VRT-beheersovereenkomst 6. Strategische en operationele organisatiedoelstellingen Diversiteit en doelgroepenbeleid Aanbevelingen Vrouwenraad SD2: toevoegen: de VRT zet diversiteit en nondiscriminatie of maatschappelijke gelijkheid in de organisatie en hanteert een integrale aanpak. OD2. 33 % vrouwen in het gehele intern en extern geproduceerde aanbod, lijkt weinig in het kader van een evenwichtige vertegenwoordiging gezien de maatschappij voor de helft vrouwen telt. Dit vanuit de wetenschap dat de VRTmonitor 2009 voor alle Vlaamse zenders al 40 % vrouwen telt. Bovendien moeten we kijken in welke programma s en hoe die (onder)representatie geschiedt. Zo merken we op Canvas in vergelijking met andere zenders de meeste mannelijke actoren (72,90 %). In nonfictie is het mannelijk overwicht op Canvas het meest uitgesproken (75,20 %). In het nieuws komen vrouwen nog steeds minder voor in de publieke dan in de private sfeer. Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in informatie-, cultuuren sportprogramma s. Vrouwen komen in verhouding wel meer voor in een fun- of erotiekframe dan in een backbone-, geweld- of criminaliteitsframe. Bovendien daalt de representatie van vrouwen naarmate de leeftijd stijgt terwijl er procentueel meer oudere vrouwen zijn in de samenleving. In de beheersovereenkomst zou gespecificeerd kunnen worden dat men ernstig bijstuurt naargelang het genre en alvast op lange termijn streeft naar 40 % vrouwen in de nieuwsprogramma s om uiteindelijk te landen bij ca 50/50. Het is jammer dat in de programma-aankoop geen rekening wordt gehouden met sociale criteria zoals gendergelijkheid. De VRT zou koploper kunnen worden gezien de Vlaamse overheid de integratie van sociale criteria in overheidsopdrachten voorbereidt in het kader Pagina 6

7 VRT-beheersovereenkomst 6. Strategische en operationele organisatiedoelstellingen Radio en Strategische en operationele organisatiedoelstellingen OD16.2 en OD16.3 (Nieuws) 6. Strategische en operationele organisatiedoelstellingen Educatie: focus op mediawijsheid OD23.4 Aanbevelingen Vrouwenraad van het streven naar 100 % integrale duurzaamheid tegen Toevoegen als overkoepelende waarde: nondiscriminatie (impliciet en expliciet) en/of maatschappelijke gelijkheid Opnieuw onzichtbaarheid van de perspectieven. Hier expliciet stellen dat zal gestreefd worden naar een genderneutrale beeldvorming en een verhoging van het aantal vrouwelijke actoren in nieuwsprogramma s op het scherm tot 33 % op korte termijn en tot 40 % op langere termijn. 7 Toevoegen: in het kader van de Open Coördinatiemethode binnen het Vlaams gelijkekansenbeleid aanvaardde de Vlaamse regering op 9 juli 2010 m.b.t. de beheersovereenkomst met de VRT volgende strategische doelstellingen: - het wegwerken van gender als ordeningsmechanisme in onze samenleving - het creëren van een holebi- en transgendervriendelijke maatschappij Als operationele doelstelling: het bevorderen van genuanceerde en niet-stereotyperende beeldvorming m.b.t. gender en seksuele diversiteit Als beleidsdomeinspecifieke doelstelling: het 6 De Vlaamse minister van Media kondigde in antwoord op een parlementaire vraag (16 september 2010) aan dat de VRT in de toekomst meer aandacht wenst voor vrouwelijke actoren in de aankoop van programma s. 7 De Vlaamse minister van Media kondigde in antwoord op diezelfde parlementaire vraag ook aan dat de VRT zal streven naar 40 % vrouwelijke actoren in talkshows op één en naar 33 % vrouwen in het journaal en in duidingsprogramma s. Op lange termijn zou men gaan voor 40 % vrouwen in het nieuws. Pagina 7

8 VRT-beheersovereenkomst Aanbevelingen Vrouwenraad bevorderen van een genuanceerde en nietstereotyperende beeldvorming 8 via het informeren, sensibiliseren en stimuleren van mediamakers. De Vlaamse regering engageerde zich bovendien tot het verhogen van de mediawijsheid bij de mediagebruiker, meer bepaald m.b.t. het lezen van beeldvorming over mannen en vrouwen. (Actieplannen in het kader van de Open Coördinatiemethode in het Vlaams gelijkekansenbeleid, Gelijke Kansen in Vlaanderen, p. 73 en p. 79) 6.4. Creativiteit en efficiëntie OD29.1 HR 6.4. Creativiteit en efficiëntie OD31.1 De VRT trekt nieuw talent aan uit diverse doelgroepen. Toevoegen: genderneutraal functieclassificatiesysteem 40 % vrouwen tegen eind 2014 binnen het totaal personeelsbeleid: dit is weinig in vergelijking met 2009 (37%). Van die 40 % vrouwen moeten minimaal 33 % vrouwen in het management zetelen: dit is een status-quo in vergelijking met de beheersovereenkomst van In mei 2011 bestaat het directiecollege uit 36 % vrouwen. De huidige beheersovereenkomst is dus een achteruitgang. Daarom stellen we het meer ambitieuze cijfer van 40 % voor als tussenfase naar de 50 %. 8. Publieke meerwaarde en kwaliteit Toevoegen: 8.1 Publieke en ethische kwaliteit OD37.1 De VRT verhoogt haar sociaal- Diversiteitscharter: alle perspectieven zichtbaar 8 Kleine kanttekening bij het gebruik van de term huisvader in de beheersovereenkomst (zie punt ): andere woordkeuze? (gender als ordeningsprincipe is ook geïncorporeerd in onze taal, namelijk de assumptie dat mannen voor het geld zorgen en vrouwen voor de kinderen.) Pagina 8

9 VRT-beheersovereenkomst maatschappelijke relevantie en heeft daarbij aandacht voor de maatschappelijke impact, diversiteit, innovatie. Aanbevelingen Vrouwenraad aanduiden of de omschrijving gebruiken: diversiteits- en non-discriminatie (impliciet en expliciet) charter. Pagina 9

10 Bijlage DE VRT, PARTNER IN DUURZAAM GENDERBELEID Naar aanleiding van de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de VRT pleit de Vrouwenraad voor een verankering van het genderbeleid en tekent hiervan de contouren uit mei 11 Pagina 10

11 Inhoudsopgave Inleiding Een duurzaam genderbeleid Is er een probleem? Kwantitatieve en kwalitatieve representatie Tewerkstelling Een genderbeleid: waarom? Randvoorwaarden van een duurzaam genderbeleid Politieke wil Specifiek beleid voor gendergelijkheid Meten om te weten Expertise Evenwichtige deelname aan de besluitvorming Pagina 11

12 Inleiding De Vrouwenraad wenst na lezing van de visienota van de Vlaamse minister van Media een constructieve bijdrage te leveren in het huidige debat over de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de VRT 9. De Vrouwenraad stelt met genoegen vast dat de minister het huidige diversiteitsbeleid wil versterken. Omdat het beleid zich de afgelopen zeven jaar vooral gefocust heeft op etnischculturele diversiteit pleiten wij voor een actief en zichtbaar geïntegreerd genderbeleid zowel in het aanbod als in de interne werking 10. Dergelijk beleid kan een belangrijke bijdrage leveren aan de meerwaarde die de VRT wil realiseren voor de mediagebruikers. Daarom stellen wij een sterk genderbeleid voor, naast een sterk intercultureel beleid, leeftijdsbeleid, toegankelijkheidsbeleid, holebibeleid. Met de extra aandacht die de minister wenst te besteden aan jongeren, medioren, senioren en mensen met een handicap wordt immers voorbijgegaan aan de bekommernissen van elke niet-vernoemde doelgroep en aan de vele combinaties van groepen waartoe mensen kunnen behoren 11. Zo ook de vrouwen, ondanks de streefcijfers. Die volstaan jammer genoeg niet. Een geïntegreerde aanpak - de zgn. mainstreaming - is noodzakelijk opdat structurele ingrepen mogelijk worden. Betekent dit dat het doelgroepenbeleid afgeschaft moet worden? Zeker niet. 9 Nota van de Vlaamse Regering. Visienota over de VRT ingediend door mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding. 849 ( ) Nr. 1, 38 p. 10 Het begrip gender verwijst naar het maatschappelijk geslacht. Het omvat de maatschappelijk bepaalde en aan het ene of het andere geslacht toegekende gedragingen. Gender verwijst naar de sociale en culturele identiteit van vrouwen en mannen; weerspiegelt de verwachtingen van de maatschappij met betrekking tot onze geslachtelijke rollen; verwijst naar een maatschappelijke constructie van deze rollen; maakt deel uit van het socialisatieproces dat tot de constructie van mannelijkheid en vrouwelijkheid leidt; varieert naargelang de tijd (sociale tijdvakken) en de maatschappij (culturen). De constructie van mannelijkheid en vrouwelijkheid neemt vaak de vorm aan van een hiërarchie van enerzijds mannelijke en anderzijds vrouwelijke rollen, taken en waarden. Deze hiërarchisering kan leiden tot discriminaties, ongelijkheden en sociale onrechtvaardigheden. A. Garcia en P. Meier, Leidraad voor een basisopleiding rond gender, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, p. 5-6 en p In de hoorzittingen in het Vlaams Parlement over omroepen en samenleving stelt Katleen De Ridder, beleidsmedewerker van het Minderhedenforum, dat het diversiteitsbeleid de laatste zeven jaar vooral focuste op etnisch-culturele diversiteit en dat er komaf moet gemaakt worden met de koehandel tussen kansengroepen. Verslag van de Hoorzitting over omroepen en samenleving, ter voorbereiding van de nieuwe beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap. Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, uitgebracht door de heer Johan Verstreken Nr. 925 ( ) 4, p Pagina 12

13 Het betekent wel dat het doelgroepenbeleid anders tot stand moet komen. Bij een geïntegreerde aanpak zijn dit de vertrekpunten: de verschillende algemene beleidsdomeinen van de VRT en het algemeen programmabeleid. De organisatie kijkt dan wie en op welke manier extra aandacht nodig heeft binnen een bepaald beleidsdomein. Uit die conclusie ontwikkelt de organisatie haar doelgroepenbeleid. Een geïntegreerd beleid impliceert dus dat men elke burger in gelijke mate wil bereiken en daarvoor acties ontwikkelt. We willen een kwalitatieve gelijkheid voor alle mensen v/m rekening houdend met hun verschillen. Mainstreaming gaat hand in hand met consultatie van de betrokken burger. De VRT wil televisie van en voor iedereen brengen en zal daarom actief op zoek moeten gaan naar de burger om zich door haar/hem te laten adviseren. De vele middenveldorganisaties die de belangen van specifieke groepen vertegenwoordigen zijn hiervoor vragende partij, zo ook de Vrouwenraad. Een geïntegreerd beleid is dus een voortdurende evenwichtsoefening om alle perspectieven voldoende aan bod te laten komen en daarvoor doelgerichte acties te ontwikkelen. Pagina 13

14 Een duurzaam genderbeleid Is er een probleem? Is de openbare omroep van vandaag, op het vlak van representatie van vrouwen en mannen in de maatschappij, nog even stereotiep als een halve eeuw geleden? En kunnen we anno 2011 onze openbare omroep nog als een mannenbastion omschrijven? Kwantitatieve en kwalitatieve representatie Er blijkt recent een frisse wind te waaien door de openbare omroep. Of de aanstelling van twee topvrouwen die de mediareus moeten aansturen hiermee te maken heeft laten we in het midden. In november vorig jaar besliste de VRT alvast om streefcijfers vast te leggen voor vrouwen, allochtonen en mensen met een handicap. Met deze cijfers wil men netten en programmamakers aanmoedigen om op korte, middellange en lange termijn in de eigen programma s een correcter beeld weer te geven van alle groepen in de samenleving. Deze maatregel steunt op de resultaten van de VRT-Monitor Diversiteit Het gaat daarbij vooral over de zichtbaarheid van groepen (incl. vrouwen). De resultaten van dit onderzoek tonen voor 2009 een man/vrouw-verhouding van 60/40 op het scherm (voor de Vlaamse televisiezenders). Dit betekent dat van het totale aanbod 60 % van alle actoren mannen en 40 % vrouwen zijn. Er is geen markant verschil met In vergelijking met andere zenders toont Canvas de meeste mannelijke actoren (72,90 %). In non-fictie is het mannelijk overwicht op Canvas het meest uitgesproken (75,20 %). In het nieuws komen vrouwen nog steeds minder voor in de publieke sfeer dan in de private sfeer. Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in informatie-, cultuur- en sportprogramma s. Vrouwen komen in verhouding wel meer voor in een fun- of erotiekframe dan in een backbone-, geweld- of criminaliteitsframe. 12 Monitor Diversiteit Een kwantitatieve studie naar de zichtbaarheid van diversiteit op het scherm. Een vervolgstudie van Kleur Bekennen 2004 en Monitor Diversiteit VRT-studiedienst in samenwerking met ENA (UA-KUL), februari 2010, 95 p. 13 Met backbone-frame bedoelt men de representatie van iemand die tot de ruggengraat van de samenleving behoort. Iemand die regelmatig werkt, met een vast inkomen. Iemand die productieve arbeid verricht of in een professionele situatie werkt. Een zeer normaal frame, aldus de Monitor, op.cit. p In de context van dit onderzoek zijn frames centrale organiserende ideeën, die de context van een actor weergeven. Het gaat dus niet om concrete informatie (zoals bij eerdere variabelen), maar om een algemene indruk, een beeld dat wordt opgeroepen, een eerste reactie. Het gaat erom welke indruk het personage op de codeur wil maken. De mogelijke frames zijn: ruggengraat (backbone), geweld, criminaliteit, erotiek, fun, trouble, religie. Op.cit. p Pagina 14

15 De Vlaamse minister van Media kondigde in antwoord op een parlementaire vraag aan dat de VRT zal streven naar 40 % vrouwelijke actoren in talkshows op één en naar 33 % vrouwen in TerZake 15. Op gebied van zichtbaarheid van vrouwen per leeftijdscategorie merken we een minderheid van vrouwen op bij de tachtigplussers (11,10 %) en een meerderheid bij tieners (57,80 %) en jong volwassenen (51,20 %). Het valt op dat de aangekochte programma s van één een beter v/m-evenwicht vertonen dan de intern geproduceerde programma s. Bij Canvas tonen de programma s die door een productiehuis gemaakt zijn slechts 12,90 % vrouwen. De VRT wenst alvast in de toekomst meer aandacht voor vrouwelijke actoren in de aankoop van programma s en een verhoging van het aantal vrouwelijke actoren in nieuwsprogramma s op het scherm tot 33 % op korte termijn en tot 40 % op langere termijn. We kunnen alvast besluiten dat op basis van deze cijfers impliciete stereotypering nog steeds aanwezig is. Vrouwen komen minder aan bod in het nieuws en in informatieve programma s en ze zijn minder zichtbaar in de publieke sfeer. De representatie van vrouwen is dus nog zeer traditioneel. Maar om een nog duidelijker en vergelijkbaar beeld te krijgen zou de monitor aangepast kunnen worden gezien het nu enkel gaat om momentopnames (steekproeven met betrekking tot een beperkte periode) en er geen evoluties kunnen worden opgemeten 16. Het kwantitatief onderzoek (vrouwen tellen) dient aangevuld te worden met meer kwalitatief onderzoek om de beeldvorming te kunnen bijsturen op het gebied van genderneutraliteit. Tewerkstelling De VRT heeft vooral in de jaren tachtig personeelsacties ondernomen met het oog op meer tewerkstelling van vrouwen. De laatste jaren echter zijn er geen acties geweest om meer vrouwen aan het werk te krijgen achter de schermen, buiten het streefcijfer in het management 17. In de beheersovereenkomst van werd een streefcijfer vastgelegd om het aantal vrouwen in managementfuncties naar 33 % te brengen. Dit bleek net niet realiseerbaar in 15 Zie antwoord van minister Lieten op een parlementaire vraag van 16 september 2010 omtrent de diversiteitsmonitor De opnameperiode van de monitor 2009 viel tussen 5 oktober 2009 en 22 november Op.cit. p Het tijdschrift Vrouwenraad sprak in 2008 met Geert de Clerck, stafmedewerker beleidsondersteuning van de cel Diversiteit van de VRT. G. De Clerck gaf aan dat het diversiteitsbeleid zich vooral focuste op het etnisch-cultureel aspect. Pagina 15

16 2009. In het verslag van de VRM (Vlaamse Regulator voor de Media) die toezicht houdt op de naleving door de VRT van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap, lezen we dat het management in 2009 uit 30 % vrouwen bestaat (in 2008 was dit 29 %). We kunnen dus spreken van een lichte vooruitgang. Wanneer we naar de huidige cijfers kijken merken we op dat de VRT een tandje heeft bij gestoken, namelijk in het directiecollege waar 36 % vrouwen zitten (3 % meer dan het streefcijfer en 6 % meer dan in 2009) en in de Raad van Bestuur waar we zelfs een 50/50-vertegenwoordiging optekenen. Bovendien heeft de VRT dit jaar het diversiteitsbeleid op directieniveau gebracht door Lena De Meerleer, algemeen directeur productie, aan te stellen als diversiteitsverantwoordelijke. Hiermee geeft de VRT uiting van haar engagement terzake en brengt ze het diversiteitsbeleid op de strategische agenda. In 2009 zien we dat 37 % van de (actieve) medewerkers vrouw zijn en 63 % man. Met deze cijfers bevestigt de VRT een nog steeds overwegend mannelijk personeelsbestand 18. In vergelijking met tien jaar geleden is er een stijging van 5 % 19. Maar om de vooruitgang van vrouwen op alle niveaus en in alle functies te kunnen volgen en bij te sturen zijn er meer cijfers nodig. Daarnaast is een genderneutraal personeelsbeleid meer dan zuiver rekenwerk. In alle vormen van het HRM-beleid moet er aandacht zijn voor het genderperspectief (zowel in arbeidsorganisatie als in loonbeleid). Een genderbeleid: waarom? De belangstelling voor media vanuit de vrouwenbeweging is niet nieuw. Eén van de taken van de Vrouwenraad is te waken over de toepassing van de resoluties van de VN-Wereldvrouwenconferenties, het VN-Vrouwenverdrag en andere internationale mensenrechteninstrumenten. Deze verdragen vormen het normatief referentiekader van de Vrouwenraad. In het VN-Vrouwenverdrag van 1979 werd de strijd tegen seksestereotypering expliciet opgenomen. In het Actieplatform van de Vierde Wereldvrouwenconferentie van Peking (september 1995) vormt Vrouwen en media één van de twaalf essentiële aandachtsgebieden. 18 VRM, rapport 09, Brussel, 2010, p In 2000 was 32 % van het omroeppersoneel van de VRT vrouwelijk. In vergelijking met 1997 was er geen verandering merkbaar. Zie M. Michielsens, F. Saeys en S. Spee, Beeldvorming m/v: diversiteit en emancipatie. Impulsproject Grenzen van de mediale constructie van gender, L.U.C. en Gelijke Kansen in Vlaanderen, Berlaar, 2000, p. 7 Pagina 16

17 Op beleidsniveau wordt de laatste jaren meer aandacht besteed aan de thematiek. De Raad van Europa nam in juni 2008 conclusies aan om genderstereotypen uit de maatschappij te bannen. Men erkende daarin de verantwoordelijkheid van de media. Aan de ene kant bevestigen die de cultureel bepaalde v/m beeldvorming, aan de andere kant is het zo dat uitgerekend zij genderstereotypen kunnen bestrijden door een niet-discriminerend en realistisch portret te schetsen van meisjes/vrouwen en jongens/mannen 20. De Europese richtlijn over audiovisuele media van maart 2010 verzoekt de Lidstaten om ervoor te zorgen dat de diensten voor audiovisuele media die binnen hun rechtsgebied vallen niet aanzetten tot haat gebaseerd op ras, sekse, religie of nationaliteit en dat commerciële boodschappen niet discriminerend zijn op gebied van sekse, ras, etnische origine, nationaliteit, religie of geloof, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 21. Beleidsvoerders en officiële instanties hebben tevens instrumenten laten ontwikkelen waarmee mediamakers neigingen tot seksisme en andere slechte gewoonten bij de beeldvorming van vrouwen onder (zelf)controle kunnen houden 22. De media zijn alomtegenwoordig in de maatschappij en dragen net zoals andere instellingen een belangrijke verantwoordelijkheid in de ontwikkeling en instandhouding van al dan niet negatieve beeldvorming van vrouwen en mannen. We zijn ons bewust van de complexiteit van deze problematiek want het gaat immers over een cultureel fenomeen. Een fenomeen dat onderhevig is aan voortdurende veranderingen in de samenleving. Ook de media ontsnappen niet aan de toenemende individualisering en seksualisering (pornoficatie) in de maatschappij, een trend die het principe van non-discriminatie een belangrijke pijler waarop de werking van de Vrouwenraad steunt onderuithaalt. Daarnaast beperken de media de rol van vrouwen in verschillende maatschappelijke domeinen (in de private sfeer, als onderwerp van het nieuws in plaats van als actor.) zodat we eigenlijk kunnen stellen dat de media geen gelijke tred houden met de maatschappelijke ontwikkelingen. Zo blijkt uit onderzoek dat het schoonheidsideaal dat de media uitdragen een nefaste invloed uitoefent op het zelfbeeld van jonge meisjes en vrouwen en dat in het kader van oorlogs- en conflictverslaggeving vrouwen (en kinderen) vooral geportretteerd worden als slachtoffer, zelden als actor 23. Vooral in nieuwsprogramma s zien we een grote ondervertegenwoordiging van vrouwen en een weinig representatieve zichtbaarheid van vrouwen. Bovendien komen specifieke genderissues weinig of niet aan bod. Hiermee 20 Council Conclusions on Eliminating Gender Stereotypes in Society (Doc. 9271/08) 21 Directive 2010/13/EU 22 Bijvoorbeeld Screening Gender, Prof. Dr. M. Michielsens in : Vrouwenraad, Beeldvorming van arbeid v/m in informatieve tv-programma s, eerste trimester 2008, p Voor meer info over genderneutrale vredesjournalistiek zie: Engendering Peace Journalism: Keeping Communities Whole. A guide on gender sensitive peace and conflict reportage, Isis International Manila and Min-WoW, s.d. 46 p. Pagina 17

18 bedoelen we thema s waar zowel expliciet als impliciet vrouwenrechten op een positieve manier behandeld worden. Issues die wegens hun vaak complexe karakter om een meer verdiepende behandeling vragen. Er schort dus het een en ander aan de evenwichtige kwantitatieve en kwalitatieve representatie van vrouwen en mannen. Omdat de media een belangrijke impact hebben op het al dan niet bevorderen van gendergelijkheid staat de Vrouwenraad voor een duurzaam genderbeleid. Naast een kwantitatief resultaat (zoals bijvoorbeeld meer instroomkansen voor vrouwen in alle functies en meer zichtbaarheid op het scherm) wensen wij ook een kwalitatieve representatie v/m. Daarom zijn structurele ingrepen noodzakelijk op basis van een duidelijke visie en strategie. Zowel een genderneutraal 24 personeelsbeleid als een accurate genderneutrale beeldvorming van vrouwen en mannen vragen om meer genderexpertise. Voor de uitwerking van een geïntegreerd genderbeleid zijn een aantal randvoorwaarden nodig. 24 Bij genderneutraliteit wordt rekening gehouden met bestaande sekseverschillen zonder traditionele normen over genderverhoudingen te reproduceren. Genderneutraliteit kan worden bereikt door actief en systematisch na te gaan waar gendervertekeningen zich voordoen. Genderneutraliteit betekent niet voor iedereen strikt dezelfde behandeling toepassen. I. Plichart en Prof. Dr. H. Van Den Bulk, Vooronderzoek naar de genderdimensie van klare taal: Onderzoeksrapport. Antwerpen: Centrum voor Vrouwenstudies, 2006, bijlage 1: Lijst genderconcepten p. 2 Pagina 18

19 Randvoorwaarden van een duurzaam genderbeleid 1. Politieke wil Zowel de minister als de VRT moeten gendergelijkheid een waardevol aandachtspunt vinden. Gelijkheid v/m moet als meetbaar engagement deel uitmaken van de beheersovereenkomst zodanig dat kennis en beleid ontwikkeld kunnen worden. Daarom vragen we dat in de nieuwe beheersovereenkomst het genderbeleid een zichtbaar uitgewerkt thema wordt. Het Charter Diversiteit wordt een Charter Diversiteit+, met daarin de prioritaire aandachtspunten uit het genderbeleid. In het huidige Charter Diversiteit is er bijvoorbeeld sprake van het naleven van journalistieke richtlijnen inzake berichtgeving over allochtonen maar niet inzake genderneutrale berichtgeving 25. De VRT zou model moeten staan voor een duurzaam aanbestedingsbeleid. In alle stadia van die aanbesteding moet het gelijkheidsprincipe v/m en de concrete vertaling ervan opgenomen worden. Genderneutrale beeldvorming (en taal) en de naleving van de wetgeving gelijke kansen vrouw/man geven daarbij de richting aan 26. Om een genderbeleid te kunnen realiseren zowel in de interne werking als in het aanbod vragen wij om bij de uitwerking van een globaal actieplan volgende aanbevelingen op te nemen. 2. Specifiek beleid voor gendergelijkheid De VRT heeft recent uiting gegeven aan haar engagement door het diversiteitsbeleid op directieniveau te brengen maar zou dit nog kunnen verhogen door de Cel Diversiteit te versterken zodat zij met meer slagkracht zowel in de werking als in de organisatie een gelijkekansenbeleid voor iedereen kan implementeren. Elk managementniveau moet immers probleemeigenaar worden. Een geïntegreerd 25 De uitwerking van een genuanceerde en niet-stereotyperende beeldvorming van mannen en vrouwen (in o.a. de media) is een strategische doelstelling van het Vlaamse gelijkekansenbeleid (Beleidsbrief ) en één van de operationele doelstellingen van de Vlaamse minister van Media in het kader van de toepassing van de Open Coördinatiemethode in het Vlaamse Gelijkekansenbeleid In het kader van de Europese richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 dient een overheidsdienst te kunnen garanderen dat in alle diensten die hij aanbiedt, de gelijke kansen tussen mannen en vrouwen worden gewaarborgd. In de beleidsbrief Gelijke Kansen van de Vlaamse minister van Gelijke Kansen wordt aangedrongen op de invoering van antidiscriminatieclausules bij overheidsopdrachten en in subsidiereglementen. Voor interessante tips en voorbeelden van de introductie van gelijke kansen v/m als criterium van selectie en gunning en als voorwaarde in de uitvoeringsmodaliteiten verwijzen we naar de brochure van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen: 2007: Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in overheidsopdrachten. Enkele aanbevelingen 32 p. Pagina 19

20 beleid is enkel efficiënt wanneer overheid en VRT zich op alle niveaus probleemeigenaar verklaren en een beleid ontwikkelen dat in zijn geheel doordrongen is van het doel: het effectief en in gelijke mate bereiken van alle burgers v/m. De Vrouwenraad wil ook de positieve punten aanhalen. We zien immers vooruitgang. Als voorbeeld denken we hierbij aan de recente aandacht voor de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen. De berichtgeving getuigde van genderevenwicht in de sportverslaggeving en van respect voor vrouwen en mannen, prima uitgangspunten van een goede representatie. De Cel Diversiteit geeft uitvoering aan de Europese en internationale richtlijnen inzake gender en media 27. Daarnaast is kennis over de gelijkekansenwetgeving m/v en antidiscriminatiewetten (zowel op internationaal, Europees, federaal als regionaal niveau) richtinggevend. De redactiecultuur en interne cultuur op de werkvloer moeten veranderen, maar dat gebeurt meestal niet vanzelf. Als vrouwen in bepaalde landen gelijkheid bereikt hebben, dat is dat vaak het gevolg van regelgeving zoals quota of andere wetgeving. Binnen de Cel Diversiteit moeten voldoende specifieke expertise en gendergelijkheidsbewustzijn aanwezig zijn. 3. Meten om te weten Naast de monitoring van de proportionele vertegenwoordiging van mannen op alle niveaus en in alle functies is ook de regelmatige monitoring van de representaties van vrouwen en mannen in zoveel mogelijk programma s (incl. reclameboodschappen) belangrijk 28. Gendergelijkheid betekent onder meer een gelijke zichtbaarheid van zowel vrouwen als mannen in alle publieke sferen In januari 2011 publiceerde het Europees Raadgevend Comité voor Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen van de Europese Commissie een opinie over Breaking gender stereotypes in the media. In deze opinie wordt een overzicht gegeven van de internationale en Europese regelgeving, aanbevelingen en goede praktijken terzake. 28 Inspirerend hierbij is de MEER (Media Emancipatie Effect Rapportage) en het tussentijds rapport (2010) van het vierde Global Media Monitoring Project (GMMP) dat het nieuws van één dag belicht vanuit genderperspectief. Deze monitoring had plaats in 1995, 2000, 2005 en België is één van de 130 deelnemende landen. Uit deze studie blijkt dat mannen driemaal zo vaak aangehaald worden als bron. De aanwezigheid van vrouwen op redacties zal het eindproduct verrijken omdat meerdere onderwerpen kunnen aangebracht worden. Zie Global Media Monitoring Project Preliminary Report, WACC, 30 p. Wereldwijd blijven vrouwen ondervertegenwoordigd in nieuwsmedia. Dit blijkt ook uit een onderzoek (2011) bij 500 mediabedrijven in 59 landen in opdracht van de International Women s Media Foundation. Op 31 maart 2011 maakte de Franse Gemeenschap via het persbericht Les femmes zappées du petit écran de resultaten bekend van een barometer over gelijkheid en diversiteit in de audiovisuele media (31/03/2011). 29 De Expertendatabank voor journalisten van het Vlaamse gelijkekansenbeleid kan journalisten en programmamakers op het juiste spoor helpen in hun zoektocht naar experten uit kansengroepen. In de beleidsbrief Gelijke Kansen wordt alvast aangegeven dat in de toekomst met andere beleidsdomeinen zal worden samengewerkt. Op.cit. p. 46 Pagina 20

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben.

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben. MEDIA BELEID In haar beleidsnota media erkent Minister Lieten het belang van diversiteit in de Vlaamse media Ze wil de media-actoren stimuleren om een doeltreffend diversiteitsbeleid te ontwikkelen en

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

Onze vraag: In het partijprogramma en congresteksten van CD&V staat op p. 60, in het luik over Werking van de overheid : Waarom deze vraag?

Onze vraag: In het partijprogramma en congresteksten van CD&V staat op p. 60, in het luik over Werking van de overheid : Waarom deze vraag? Onze vraag: De Vlaamse overheid maakt zijn voorbeeldfunctie betreffende tewerkstelling van kansengroepen waar, met een geactualiseerd streefcijfer van 10% personeelsleden uit etnisch-culturele minderheden

Nadere informatie

Figuur 1: logo Vrouwenraad BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING

Figuur 1: logo Vrouwenraad BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING Figuur 1: logo Vrouwenraad BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING 2014-2019 [Beleidsnota Armoedebestrijding 2014-2019. Gewikt en gewogen Enkele aandachtspunten voor het Vlaamse Armoedebeleid november 2014 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Inleiding. A. analyse per programma

Inleiding. A. analyse per programma Inleiding De Vlaams-fractie in het Vlaams Parlement heeft een analyse gemaakt van de voornaamste VRT-programma s waarin politici worden uitgenodigd. Tijdens de periode 1-11- 2006 t.e.m. 29-04-2007 werden

Nadere informatie

In het partijprogramma en de congresteksten van CD&V staat: Niets specifiek over diversiteit in het lerarenkorps.

In het partijprogramma en de congresteksten van CD&V staat: Niets specifiek over diversiteit in het lerarenkorps. Onze vraag: Meer dan 10 jaar na het EAD-decreet, komt er een uitvoeringsbesluit voor het onderwijs, zodat onderwijsinstellingen een personeelsbeleid met streefcijfers gaan voeren gericht op evenredige

Nadere informatie

Wat waren de voornemens, volgens het regeerakkoord en de beleidsnota?

Wat waren de voornemens, volgens het regeerakkoord en de beleidsnota? GELIJKEKANSENBELEID Wat waren de voornemens, volgens het regeerakkoord en de beleidsnota? In het regeerakkoord werd aangegeven dat het Vlaams beleid streeft naar een volwaardige participatie voor iedereen

Nadere informatie

Gender- en diversiteitsplan 2005

Gender- en diversiteitsplan 2005 Brussel, juni 2005 060805_Gender-_en_diversiteistplan_2005 Gender- en diversiteitsplan 2005 Sociaal-Economische Raad van laanderen Inhoud 1. otivatie... 3 2. Identificatie van de entiteit... 5 3. Gender-

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

25 november Evaluatie Beleidsbrief

25 november Evaluatie Beleidsbrief De Vlaamse Ombudsdienst heeft bij decreet van 31 augustus 2015 de taak gekregen om aan beleidsevaluatie te doen en om beleidsaanbevelingen te formuleren met betrekking tot gendergelijkheid (Art. 17 quinquies,

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 oktober

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 oktober A D V I E S Nr. 2.055 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 oktober 2017 -------------------------------------------------- IAO - 107 e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie

Nadere informatie

betreffende sensibilisering, preventie en handhaving inzake discriminatie op de arbeidsmarkt van personen met een migratieachtergrond

betreffende sensibilisering, preventie en handhaving inzake discriminatie op de arbeidsmarkt van personen met een migratieachtergrond ingediend op 415 (2014-2015) Nr. 1 30 juni 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Jan Hofkens, Sonja Claes, Emmily Talpe, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne en Miranda Van Eetvelde betreffende sensibilisering,

Nadere informatie

Monitor Diversiteit 2016 Een kwantitatieve studie naar de zichtbaarheid van diversiteit op het scherm in Vlaanderen

Monitor Diversiteit 2016 Een kwantitatieve studie naar de zichtbaarheid van diversiteit op het scherm in Vlaanderen Monitor Diversiteit 2016 Een kwantitatieve studie naar de zichtbaarheid van diversiteit op het scherm in Vlaanderen Knut De Swert (UvA) Ine Kuypers (UA) Julie De Smedt (UA) Anne Hardy (UA) Stefaan Walgrave(UA)

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

Ontwerp van decreet ( ) Nr maart 2014 ( ) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet ( ) Nr maart 2014 ( ) stuk ingediend op stuk ingediend op 2413 (2013-2014) Nr. 3 19 maart 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Onze vraag: Waarom deze vraag?

Onze vraag: Waarom deze vraag? Onze vraag: Elke overheidsaanbesteding bevat een non-discriminatieclausule. Diversiteits- en opleidingsclausules worden verplicht bij overheidsopdrachten vanaf een zekere omvang. Tegen 2020 moet 100% van

Nadere informatie

Studiedag Ethnic Profiling Dienst diversiteit

Studiedag Ethnic Profiling Dienst diversiteit Studiedag Ethnic Profiling Dienst diversiteit Isaac De Vos 21 mei 2015 Cel Diversiteit Doel: Discriminatie binnen de geïntegreerde politie tegen te gaan. Sensibiliseringscampagnes, het coördineren van

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2019 GRIP neemt zijn rol op als voortrekker en aanjager om te komen tot een omslag in de kijk op handicap en meer inclusie

Nadere informatie

GENDERWORKSHOP. Dag van de 4 de Pijler 18/2/17

GENDERWORKSHOP. Dag van de 4 de Pijler 18/2/17 GENDERWORKSHOP Dag van de 4 de Pijler 18/2/17 GENDER & SEKSE Sekse : fysieke, fysiologisch en biologische kenmerken, bepaald door de XX-chromosomen, XY vrouw / man Gender : socioculturele aspecten van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE CRI(97)36 Version néerlandaise Dutch version EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE TWEEDE ALGEMENE BELEIDSAANBEVELING VAN DE ECRI: SPECIALE ORGANEN OP NATIONAAL NIVEAU GERICHT OP DE BESTRIJDING

Nadere informatie

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú De Socialistische Fractie in het Europees Parlement streeft naar de garantie dat iedereen zich volledig aanvaard voelt zoals hij of zij is, zodat we in onze gemeenschappen

Nadere informatie

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID Advies 2016-17 / 29.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1 algemeen 3 3.2 geringe traditie 4 3.3 aanvullende werking

Nadere informatie

bouwstenen cultuursensitieve-def.indd 4

bouwstenen cultuursensitieve-def.indd 4 bouwstenen cultuursensitieve-def.indd 4 11/03/16 12:27 5 Voorwoord Vlaanderen evolueert naar een superdiverse samenleving. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee ook voor het beleidsdomein Welzijn,

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Doel en opzet Basisprincipes Voorbereidende werkgroepen Resultaat van de Staten-Generaal Vooraf

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Ik was er zelf bij toen hier, in het Vlaams Parlement, precies 5 jaar. geleden, de Vlaamse Gebarentaal (VGT) unaniem en met veel

Ik was er zelf bij toen hier, in het Vlaams Parlement, precies 5 jaar. geleden, de Vlaamse Gebarentaal (VGT) unaniem en met veel Dinsdag 26 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vijf jaar erkenning Vlaamse Gebarentaal Vlaams Parlement Geachte aanwezigen, Geachte voorzitter, Beste

Nadere informatie

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang Figure 1 logo vrouwenraad De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang INHOUDSTAFEL kinderopvang... 1 Een kaderdecreet kinderopvang... 2 Kwaliteitsvolle kinderopvang...

Nadere informatie

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved.

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. Confidentiële Functiebeschrijving VRT HR-Directeur Januari 2015 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. CONFIDENTIËLE FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Onderneming Locatie Rapporteren aan Website HR-directeur

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD. Vlaamse Ouderenraad vzw 24 november 2010 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

VLAAMSE OUDERENRAAD. Vlaamse Ouderenraad vzw 24 november 2010 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2010/3 Advies betreffende de beheersovereenkomst van de Vlaamse Overheid met de VRT Een omroep voor allen = een omroep van alle leeftijden Op een passende manier inspelen op

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

3. Inspraak - Participatie aan het beleid

3. Inspraak - Participatie aan het beleid kwaad berokkenen. Vaak is de zorgverlener zich dus niet bewust van de gevolgen van zijn handelingen (vandaar de be tussen haakjes). Voor Vlaanderen bestaat er een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen stuk ingediend op 1680 (2011-2012) Nr. 1 19 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter,

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

De Rondetafels van de Interculturaliteit

De Rondetafels van de Interculturaliteit De Rondetafels van de Interculturaliteit Inleiding In de federale regeringsverklaring van maart 2008, die door de huidige federale regering werd hernomen, werd op vraag van de minister van Werk en van

Nadere informatie

GELIJKE KANSEN IN BELGIË

GELIJKE KANSEN IN BELGIË GELIJKE KANSEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK 1. EEN WOORDJE UITLEG Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot een democratie

Nadere informatie

Werken aan diversiteit Visie en missie van de stad Mechelen

Werken aan diversiteit Visie en missie van de stad Mechelen Werken aan diversiteit Visie en missie van de stad Mechelen 1 1. Aanleiding Een aantal bovenlokale processen en gebeurtenissen maken het aanzicht van en het leven in onze stad heel divers. Migratiestromen,

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

Media en diversiteit. Doelstellingen. Focus van het onderzoek. Methodologie

Media en diversiteit. Doelstellingen. Focus van het onderzoek. Methodologie Doelstellingen Meer diversiteit in de media door concrete beleidsaanbevelingen en mogelijke acties door de mediasector in drie domeinen: Media en diversiteit Aanbevelingen ten behoeve van de Vlaamse minister

Nadere informatie

Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005

Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 Sectorraad Kunsten en Erfgoed Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 Advies 2010/2 (SARiV) Advies 243-05 (SARC)

Nadere informatie

INITIATIEFADVIES. betreffende de opmaak van een anti-discriminatie kaderordonnantie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

INITIATIEFADVIES. betreffende de opmaak van een anti-discriminatie kaderordonnantie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. INITIATIEFADVIES betreffende de opmaak van een anti-discriminatie kaderordonnantie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 20 april 2017 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 november 2002 (28.11) (OR. dk) 14167/02 ADD 8 SOC 509

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 november 2002 (28.11) (OR. dk) 14167/02 ADD 8 SOC 509 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 november 2002 (28.11) (OR. dk) 14167/02 ADD 8 SOC 509 NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP van: het voorzitterschap aan: Coreper 1/de Raad Betreft: Verslag over de gendermainstreaming

Nadere informatie

Figuur 1: logo Vrouwenraad GELIJKEKANSENBELEID M/V VLAANDEREN

Figuur 1: logo Vrouwenraad GELIJKEKANSENBELEID M/V VLAANDEREN Figuur 1: logo Vrouwenraad GELIJKEKANSENBELEID M/V VLAANDEREN Derde kwartaal 2013 INHOUDSTAFEL DECRETEN EN BESLUITEN STAATSBLAD... 3 Loopbaanbegeleiding... 3 Loopbaan- en diversiteitsbeleid... 3 Welzijnswerk...

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

op het voorstel van resolutie

op het voorstel van resolutie ingediend op 415 (2014-2015) Nr. 2 8 oktober 2015 (2015-2016) Amendementen op het voorstel van resolutie van Jan Hofkens, Sonja Claes, Emmily Talpe, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne en Miranda Van Eetvelde

Nadere informatie

Brussel, 19 mei _Advies_besluit_evenredige_participatie_bij_het_overheidspersoneel. Advies

Brussel, 19 mei _Advies_besluit_evenredige_participatie_bij_het_overheidspersoneel. Advies Brussel, 19 mei 2004 19052004_Advies_besluit_evenredige_participatie_bij_het_overheidspersoneel Advies Over het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige

Nadere informatie

Handicap, beeldvorming en de openbare omroep.

Handicap, beeldvorming en de openbare omroep. STANDPUNTNOTA GRIP MEI 2011 Handicap, beeldvorming en de openbare omroep. Advies voor de beheersovereenkomst VRT 2012-2016... GRIP vzw Koningsstraat 136 1000 Brussel T. 02/214.27.60 info@gripvzw.be www.gripvzw.be...

Nadere informatie

Slotwoord Jongerenmediadag

Slotwoord Jongerenmediadag Slotwoord Jongerenmediadag Woensdag 7 november 2012 Hallo iedereen! Het is nu mijn beurt om samen met jullie deze Jongerenmediadag stilaan af te ronden. De Jongerenmediadag kadert in de uitvoering van

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan?

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? 2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? Om de strijd tegen discriminatie op de werkvloer aan te gaan, kan je als militant beroep doen op een breed wettelijk kader. Je vindt hieronder de belangrijkste

Nadere informatie

Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten

Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten Elektronische gegevensuitwisselingen 28 april 2015 Henk Van Hootegem henk.vanhootegem@cntr.be 02/2012.31.71 Plan 1.Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid

Nadere informatie

Ex ante evaluatie van beleid en regelgeving: focus op impact assessments VEP studiedag 30 april 2010

Ex ante evaluatie van beleid en regelgeving: focus op impact assessments VEP studiedag 30 april 2010 Ex ante evaluatie van beleid en regelgeving: focus op impact assessments VEP studiedag 30 april 2010 «Ik wil mensen in armoede een transparant model aanreiken waarmee zij kunnen toetsen of een beleidsmaatregel

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2001 (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2000/0157 (COD) 13740/1/00 REV 1 ADD 1 LIMITE SOC 455 FIN 492 CODEC 915 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

Stichting EJ van de Arbeid

Stichting EJ van de Arbeid Stichting EJ van de Arbeid.... 1.. VERKLARING GELIJKE BEHANDELING OP DE ARBEIDSMARKT december 1998 Publikatienr. 9/98 Colof on Uitgave: Stichting van de Arbeid Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

ADVIES CONCEPTNOTA MEDIAWIJSHEID

ADVIES CONCEPTNOTA MEDIAWIJSHEID ADVIES CONCEPTNOTA MEDIAWIJSHEID De conceptnota tekent het beleid rond mediawijsheid uit voor de volgende jaren en gaat in op de rol die de Vlaamse overheid in dit beleidsdomein zal spelen. De Vlaamse

Nadere informatie

Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap

Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap Kennismaking Sophie De Wintere HR consulent diversiteit Dienst Personeelsmanagement Elke Deforce Diensthoofd bureau voor diversiteitsmanagement

Nadere informatie

Diversiteit in de federale overheid. Actieplan Diversiteit aanstekelijk anders!

Diversiteit in de federale overheid. Actieplan Diversiteit aanstekelijk anders! Diversiteit in de federale overheid Actieplan 2011-2014 Diversiteit aanstekelijk anders! Actieplan 2011-2014 Het diversiteitsbeleid van de federale overheid is gebaseerd op het principe van respect voor

Nadere informatie

nr. 61 van YASMINE KHERBACHE datum: 21 oktober 2015 aan LIESBETH HOMANS Vlaamse overheid - Evaluatie ambtenaren - Criterium diversiteit

nr. 61 van YASMINE KHERBACHE datum: 21 oktober 2015 aan LIESBETH HOMANS Vlaamse overheid - Evaluatie ambtenaren - Criterium diversiteit SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 61 van YASMINE KHERBACHE datum: 21 oktober 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan.

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan. Tweede adviesnota van het STEM-PLATFORM aan de stuurgroep donderdag, 12 december 2013 Brussel, Koning Albert II - Laan Pagina 1 Beoordelingskader voor de subsidiëring van initiatieven ter ondersteuning

Nadere informatie

Diverse media en evenwichtige beeldvorming

Diverse media en evenwichtige beeldvorming BOUWSTEEN VI Diverse media en evenwichtige beeldvorming door Katleen De Ridder In de media word je wel aanvaard als iemand van een andere afkomst maar je mag dat wel niet teveel benadrukken. Als ik jonge

Nadere informatie

nr. 265 van WILFRIED VANDAELE datum: 14 juli 2015 aan SVEN GATZ Media - Ontwikkelingen commerciële communicatie

nr. 265 van WILFRIED VANDAELE datum: 14 juli 2015 aan SVEN GATZ Media - Ontwikkelingen commerciële communicatie SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 265 van WILFRIED VANDAELE datum: 14 juli 2015 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Media - Ontwikkelingen commerciële communicatie De doorbraak van

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

12/02/2015. Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. De wet van 22 april 2012 en de doelstellingen ervan. 1.

12/02/2015. Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. De wet van 22 april 2012 en de doelstellingen ervan. 1. 1 Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen De wet van 22 april 2012 en de doelstellingen ervan 2 1. 1 3 1.1. Verdrag en richtlijn Artikel 157 van het Verdrag van Rome (ratio legis + direct horizontaal

Nadere informatie

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA ALGEMENE KAMER ZAAK VRM t. VZW FOCUS TV-REGIONALE TV VOOR HET NOORDEN VAN WEST-VLAANDEREN (dossier nr. 2008/441/5) BESLISSING nr. 2008/073 24 november 2008. VRM t. VZW

Nadere informatie

12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU

12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU 12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU DE LOKALE RELIGIEUZE SITUATIE IN KAART BRENGEN EN BEGRIJPEN 01 Lokale overheden wordt verzocht zich bewust te zijn van het toenemende belang

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

BELEIDSLIJN PUBLIEKE WAARDEN

BELEIDSLIJN PUBLIEKE WAARDEN BELEIDSLIJN PUBLIEKE WAARDEN Aanleiding Met het besluit van 26 oktober 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige onderdelen van de Wet van 16 maart 2016 tot wijziging

Nadere informatie

Rapportage Peiling vrouwen in de media

Rapportage Peiling vrouwen in de media Rapportage Peiling vrouwen in de media Oktober 2016 In opdracht van: WOMEN Inc. Datum: 5 oktober 2016 Projectnummer: 2016334 Auteurs: Els van der Velden & Marvin Brandon Inhoud 1 Achtergrond & opzet 3

Nadere informatie

Kwaliteitsvol. jeugdwerk. In vogelvlucht. Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016

Kwaliteitsvol. jeugdwerk. In vogelvlucht. Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016 Kwaliteitsvol jeugdwerk Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016 In vogelvlucht Kwaliteitsvol jeugdwerk Toelichting bij de politieke discussie in de EU en het traject van de

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Chokri Mahassine c.s. houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt AMENDEMENTEN

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Chokri Mahassine c.s. houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt AMENDEMENTEN Stuk 653 (2000-2001) Nr. 8 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 4 maart 2002 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Chokri Mahassine c.s. houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt AMENDEMENTEN Zie :

Nadere informatie

LUIK III. Ethisch Verantwoord Sporten

LUIK III. Ethisch Verantwoord Sporten LUIK III Punt 7.B. Ethisch Verantwoord Sporten Met het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening (MEVS), gewijzigd bij het decreet van 21 december 2008, werd vanaf

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Stad Gent zet haar koopkracht in voor gelijke kansen

Stad Gent zet haar koopkracht in voor gelijke kansen Stad Gent zet haar koopkracht in voor gelijke kansen Stad Gent hanteert sinds 2010 een non-discriminatieclausule in haar overheidsopdrachten. Om het effect van deze clausule na te gaan voerde de Universiteit

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Vlabus vzw Zuiderlaan 13, 9000 Gent 09 243 12 70 info@vlabus.be www.vlabus.be Beleidsplan 2014-2018 maakt werk van sport! 1 MISSIE Vlabus wil de professionele tewerkstelling van de sportsector in Vlaanderen

Nadere informatie

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2015-2016 I. Inleiding Samenwerking, dialoog en vertrouwen Kwaliteitsvolle besluitvorming Uitbouw Departement Kanselarij en Bestuur Specifieke horizontale prioriteiten

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het verplicht aanbieden van cursussen eerste hulp bij ongevallen (EHBO) in het lager en secundair onderwijs

Voorstel van resolutie. betreffende het verplicht aanbieden van cursussen eerste hulp bij ongevallen (EHBO) in het lager en secundair onderwijs stuk ingediend op 1224 (2010-2011) Nr. 1 6 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Jean-Jacques De Gucht, de dames Ann Brusseel, Marleen Vanderpoorten en Elisabeth Meuleman, de heren Boudewijn

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Het principe van de sociale voorkeur

Het principe van de sociale voorkeur Vragen naar: Sébastien Pereau E-mail: Sebastien.Pereau@mi-is.be Tel : 02 508 86 81 Fax : 02 508 86 72 http://socialeconomy.fgov.be Ons kenmerk Datum laatste wijziging ESE/30/2 donderdag 24 mei 2007 Betreft:

Nadere informatie

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur,

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Aan de leden van de commissie cultuur Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 8 november 2012, Amsterdam Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Op 21 november 2012 staat

Nadere informatie

Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee

Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september 2016 Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee Goedkeuring Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK, 1989).

Nadere informatie

Reglement Samenlevingsprijs

Reglement Samenlevingsprijs Reglement Samenlevingsprijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 mei 2017 Bekendgemaakt op 23 mei 2017 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2. Doelgroep en toepassingsgebied... 1 Artikel 3. Categorieën...

Nadere informatie

De staat van de Vlaamse nieuwsmedia. Vier jaar onderzoek van het Steunpunt Media Stefaan Walgrave en Julie De Smedt

De staat van de Vlaamse nieuwsmedia. Vier jaar onderzoek van het Steunpunt Media Stefaan Walgrave en Julie De Smedt De staat van de Vlaamse nieuwsmedia Vier jaar onderzoek van het Steunpunt Media Stefaan Walgrave en Julie De Smedt Beleidsrelevant onderzoek in opdracht van de minister van Media 2012-2015 Universiteiten

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 03 / 2004 van 15 maart 2004

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 03 / 2004 van 15 maart 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 Email : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

MARS MEDIA TEGEN RACISME IN SPORT

MARS MEDIA TEGEN RACISME IN SPORT MARS MEDIA TEGEN RACISME IN SPORT Media, diversiteit en racisme in sport NATIONAAL MEDIACONGRES Opleiding journalistiek en mediatraining VOORLOPIG PROGRAMMA 24. 26. OKTOBER 2012 LAMOT Congres En Erfgoedcentrum

Nadere informatie