Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid"

Transcriptie

1 Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid Financieel jaarverslag 2013

2 Interview Inhoud Rabobank Foundation steunt projecten die mensen helpen een zelfstandig economisch bestaan op te bouwen en te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Zelfredzaamheid is hierbij het sleutelwoord. We doen dat in ontwikkelingslanden, waar steeds meer kleine boeren zich organiseren in coöperaties. Maar we doen dat ook in Nederland, met organisaties als The Colour Kitchen, Humanitas en het Jeugdsportfonds. Kees Bruinstroop Voorzitter Raad van Toezicht > Bekijk hier het interview Samen investeren in zelfredzaamheid Rabobank Foundation investeert al vier decennia lang wereldwijd in de zelfredzaamheid van mensen. Een missie die past bij de coöperatieve identiteit van onze bank. We bieden zowel in het buitenland als in Nederland (kans)arme mensen in groepsverband een duurzaam toekomstperspectief. Om onze missie te kunnen realiseren, werken we samen met diverse partijen. Het verbinden van lokale banken, medewerkers en klanten van Rabobank is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Samen sterk, dat is immers ook de kracht van onze coöperatie. En dat is ook het idee achter Rabobank Foundation. Interview Pierre van Hedel Directeur Rabobank Foundation We bestaan 40 jaar Facts & Figures focuslanden projectpartners uitzettingen 2013 (afgerond) 40 onze leeftijd 186 projecten 2013 Onze projecten Ethiopië, Harbu Peru, Yanesha Vind ons Jaarrekening Jeugdsportfonds Balans na resultaatbestemming per 31 december 2013 Onze cijfers ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Financiële vaste activa Participaties en aandelen (2) Leningen aan projecten langlopend (3) Leningen aan gelieerde instellingen (4) Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Leningen aan projecten kortlopend (5) Overige vorderingen (6) Liquide middelen (7)

3 Interview Onze projecten We staan met z n allen voor een grote uitdaging om op duurzame wijze meer voedsel te produceren om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Rabobank Foundation draagt bij aan dit wereldvoedselvraagstuk door te investeren in kleine boeren in ontwikkelingslanden. Dankzij onze ondersteuning kunnen zij meer en beter produceren en daardoor meer inkomen genereren. Onze projecten In het buitenland In Nederland In het buitenland is de ondersteuning van Onze Nederlandse projecten geven mensen Rabobank Foundation erop gericht om met een afstand tot de arbeidsmarkt toegang kleine boeren via coöperaties toegang te tot werk of een passende opleiding. Kinderen verschaffen tot financiën, kennis en markten. in armoede kunnen rekenen op de steun Met behulp van steun van Rabobank Foundation in de vorm van microfinanciering, financiële problemen krijgen begeleiding van Rabobank Foundation en gezinnen met donaties, advies, handelsfinanciering en bij hun thuisadministratie. Op deze manier garanties zijn 165 spaar- en kredietcoöperaties en boeren producentenorganisaties gefi- zelfredzaamheid van kansarme mensen in bevorderen we economische en sociale nancierd in Nederland. In 2013 ontvingen 21 Nederlandse projecten een donatie. Pierre van Hedel Directeur Rabobank Foundation > Bekijk hier het interview Bekijk meer projecten op

4 Verbinden We bestaan 40 jaar Verbinden Onze nieuwe look Rabobank Dommel en Aa steunt Grameen Loja in Ecuador Samen met lokale banken Rabobank Foundation kan haar werk doen dankzij de financiële betrokkenheid van de lokale Rabobanken. Steeds vaker zoeken de banken ook inhoudelijke betrokkenheid bij projectpartners, waarbij de kennis en ervaring van medewerkers en klanten kunnen worden ingezet. Ruim 80 lokale banken hebben een project van Rabobank Foundation in het buitenland geadopteerd. Samen met klanten Ook klanten van de Rabobank kunnen bijdragen aan het werk van Rabobank Foundation. Via het Rabo Foundation Klantenfonds kunnen zij een schenking doen aan projecten naar keuze en zo invulling geven aan hun betrokkenheid bij de maatschappij. Vrouwen van Nu zetten zich in voor vrouwen in Peru In 2013 hebben we geïnvesteerd in verbeterde zichtbaarheid van ons fonds. Het resultaat is onder andere een nieuwe film en website. Bekijk hier het resultaat! Onze jubileumcampagne 40 jaar maatschappelijke betrokkenheid in binnen-en buitenland; daar staan we uiteraard op gepaste wijze bij stil. Daarom vieren we ons jubileum met alle Rabobankmedewerkers. We willen hen kennis laten maken met de coöperatieve projecten van Rabobank Foundation en zo de interne bekendheid en betrokkenheid verder vergroten. In december 2013 ging onze jubileumcampagne Rabobank Foundation, al 40 jaar het recept voor zelfredzaamheid van start. Vijftien winnende collega s gaan dit jaar samen met drie meesterkoks naar Peru, Kenia en Vietnam om een bijzonder coöperatief kookboek te maken. Dit kookboek vertelt het verhaal van de boeren die door Rabobank Foundation worden gesteund en komt eind dit jaar beschikbaar als kerstgeschenk en relatiegeschenk. Rabobank Foundation: al 40 jaar het recept voor zelfredzaamheid. Maak kans op een reis naar Kenia, Peru of Vietnam! Maak jij het winnende recept? Kijk meteen op Website Campagne Microkrediet voor Sri Lanka Rabobank Westfriesland-Oost bezoekt Bukonzo in Oeganda. Corporate film

5 Focuslanden Kerncijfers Kerncijfers Bijdragen Lokale Banken en Rabobank Nederland Toegekend aan projecten Binnenland Buitenland Totaal Focuslanden Bolivia Brazilië Cambodja Colombia Ecuador Ethiopië Filippijnen Ghana India Indonesië Ivoorkust Kenia Laos Mali Mexico Mozambique Nederland Nicaragua Oeganda Peru Rwanda Senegal Sri Lanka Tanzania Vietnam Totale toekenningen per instrument Donaties Technische assistentie Handelsfinancieringen Micro-financieringen Garanties Totaal Toekenningen buitenland per regio Azië Afrika Latijns Amerika Totaal Toekenningen aan projecten (aantallen) Binnenland Buitenland Totaal

6 Jaarrekening Bedragen in euro s Balans na resultaatbestemming per 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) PASSIVA Reserves en fondsen Stichtingskapitaal Financiële vaste activa Participaties en aandelen (2) Leningen aan projecten langlopend (3) Leningen aan gelieerde instellingen (4) Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Leningen aan projecten kortlopend (5) Overige vorderingen (6) Liquide middelen (7) Reserves Continuïteitsreserve (8) Fondsen Bestemmingsfonds Rabobank Foundation (9) Bestemmingsfonds Share4More (10) Bestemmingsfonds leningen (11) Bestemmingsfonds Inclusive Business Fund BV (12) Schulden Langlopende schulden Nog te betalen donaties langlopend Kortlopende schulden en overlopende passiva Nog te betalen donaties kortlopend Overige (13)

7 Jaarrekening Bedragen in euro s Staat van baten en lasten 2013 BATEN Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012 LASTEN Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012 Baten uit eigen (14) fondswerving Bijdragen lokale banken Bijdragen Rabobank Nederland Bijdragen medewerkersfonds Share4More Overige opbrengsten Rentebaten leningen Rentebaten spaartegoeden Baten uit beleggingen Overige baten Totaal beschikbaar voor doelstelling Ondersteuning projecten Verstrekte steun Nederland (15) Verstrekte steun Buitenland (16) Verstrekte steun Share4More (17) Correctie ondersteuning (18) voorgaande jaren Koersresultaten Dotatie voorziening leningen en garanties Overige kosten (19) Totaal besteed aan doelstelling Tekort / overschot aan doelstelling Bestemming van het tekort Onttrekking/Toevoeging aan: Onttrekking bestemmingsfonds Rabobank Foundation Toevoeging bestemmingsfonds Share4More Toevoeging aan bestemmingsfonds IBF BV Toevoeging bestemmingsfonds leningen Onttrekking continuïteitsreserve

8 Toelichting Toelichting jaarrekening Doel van de Stichting Het doel van de stichting is de bevordering van de maatschappelijke ontplooiing van groepen van personen in Nederland en daarbuiten. Ook tracht de stichting haar doel te verwezenlijken door het verlenen van financiële steun aan projecten en activiteiten die gericht zijn op structurele verbetering van de positie van groepen die maatschappelijk en/of economisch in een achterstandspositie verkeren. Verbonden partijen Rabobank Foundation heeft bij de volgende rechtspersonen een bestuurlijk belang vanwege gemeenschappelijk directeur en bestuurders. Bij iedere rechtspersoon is de aard van de verbondenheid toegelicht. Transacties tussen Rabobank Foundation en de verbonden partijen zijn opgenomen in de toelichting op de jaarrekening. Rabobank Nederland Er zijn geen personeelsleden in dienst bij Rabobank Foundation en Share4More. De kosten van personeelsleden binnen Rabobank Nederland die werkzaam zijn bij Rabobank Foundation en Share4More worden doorbelast. Stichting Rabo Foundation Klantenfonds Het Klantenfonds stelt vermogende klanten van de Rabobank in staat om een schenking te doen aan projecten die via Rabobank Foundation gesteund worden. De Raad van Toezicht van de Rabobank Foundation kan bestuursleden van de stichting benoemen en ontslaan, echter er wordt geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld. Dit wordt nader toegelicht onder de waarderingsgrondslagen. In 2013 heeft een doorbelasting vanuit Rabobank Foundation aan deze entiteit plaatsgevonden inzake kantoorkosten. De directeur van deze entiteit is tevens bestuurder van Stichting Rabobank Foundation. Daarnaast hebben alle bestuurders van deze entiteit ook zitting in de Raad van Toezicht van Stichting Rabobank Foundation. Rabo Rural Fund BV Deze BV is opgericht in 2011 en heeft tot doel het investeren in en het bevorderen van de groei van producentenorganisaties welke geheel of gedeeltelijk worden gehouden door kleine zelfstandige boeren in de regio s Latijns Amerika, Afrika aan Azië. Rabobank Foundation heeft haar handelsfinancieringsactiviteiten per 2011 ondergebracht in deze nieuwe BV. De aandelen van Rabo Rural Fund BV worden gehouden door Stichting Nieuwe Fondsen, Cordaid en Rabobank Nederland. De directeur van deze entiteit is tevens bestuurder van Stichting Rabobank Foundation. Twee commissarissen van deze entiteit hebben op voordracht van het toenmalige bestuur van Stichting Rabobank Foundation zitting gekregen in de Raad van Commissarissen van deze BV. Hiervan is één commissaris lid van de Raad van Toezicht van Stichting Rabobank Foundation. Inclusive Business Fund BV In 2013 is het Inclusive Business Fund opgericht. In dit fonds worden investeerders en sociaal ondernemers in ontwikkelingslanden en opkomende markten bij elkaar gebracht. Het betreft een samenwerking tussen Rabobank Foundation met ICCO en BoP Innovation Center, het is de bedoeling dat additionele partijen gaan aanhaken om het fonds financieel nog daadkrachtiger te maken. De aandelen van Inclusive Business Fund BV worden gehouden door Stichting Nieuwe Fondsen, ICCO en het BoP Innovation Center. De directeur van deze entiteit is tevens bestuurder van Stichting Rabobank Foundation. Een commissaris van deze entiteit heeft op voordracht van het toenmalige bestuur van Stichting Rabobank Foundation zitting gekregen in de Raad van Commissarissen van deze BV. Deze commissaris is lid van de Raad van Toezicht van Stichting Rabobank Foundation. Stichting Nieuwe Fondsen (SNF) De Stichting is opgericht in 2011 en heeft tot doel het bevorderen van de maatschappelijke ontplooiing van groepen van personen in Nederland en het verlenen van financiële steun aan projecten en activiteiten die gericht zijn op de verbetering van de positie van groepen van personen die maatschappelijk of economisch in een achterstandsituatie verkeren. Rabobank Foundation heeft kapitaal gestort in SNF om hiermee de handelsfinancieringsactiviteiten via SNF in het Rural Fund BV te kunnen onderbrengen. De directeur van deze entiteit is tevens bestuurder van de Stichting Rabobank Foundation, het bestuur van deze entiteit heeft dezelfde samenstelling als de Raad van Toezicht van Stichting Rabobank Foundation.

9 Toelichting Waarderingsgrondslagen Algemeen De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn 650 voor Fondsenwervende instellingen. Er is geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld met de gegevens van Stichting Rabobank Foundation en Stichting Rabo Foundation Klantenfonds aangezien de doelgroep geen behoefte heeft aan een geconsolideerde jaarrekening. Tevens is er geen kasstroomoverzicht opgenomen in deze jaarrekening. Dit bestemmingsfonds is ontstaan uit de resultaatbestemming en is in lijn met het vastgestelde financieringsbeleid. Tevens is aan de hand van de resultaatbestemming een bedrag toegevoegd aan het bestemmingsfonds Inclusive Business Fund BV. Kortlopende schulden en overlopende passiva Langlopende en kortlopende schulden worden na opname in jaarrekening gewaardeerd tegen nominale waarde. De uitbetalingsverplichtingen voor het komende jaar worden opgenomen onder kortlopende schulden. Grondslagen voor waardering van activa en passiva De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders vermeld. Gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Vreemde valuta Vorderingen, voorzieningen en schulden in vreemde valuta zijn omgerekend in euro s tegen de actuele koersen per balansdatum. Posten in vreemde valuta in de winst- en verliesrekening zijn omgerekend tegen de koers op transactiedatum. Balans Participaties en aandelen Investeringen in participaties Oikocredit worden na opname in jaarrekening tegen kostprijs of lagere marktwaarde gewaardeerd. Dividenden worden in de winst -en verliesrekening verantwoord op het moment dat deze betaalbaar zijn gesteld. In het gerealiseerde koersresultaat over 2013 is een koerswinst ad opgenomen, de hieraan ten grondslag liggende geldstromen betreffen de stortingen via Stichting Nieuwe Fondsen in Rabo Rural Fund BV in 2010 en De hiermee gepaard gaande koerswinst is ten onrechte als uitbetalingsverplichting gepresenteerd in de jaarrekeningen van 2010 tot en met 2012, vandaar dat deze verplichting is vrijgevallen ten gunste van het resultaat over Vorderingen Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na opname in jaarrekening gewaardeerd tegen nominale waarde, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Continuïteitsreserve De continuïteitsreserve dient om de continuïteit van de stichting te borgen. De hoogte hier van is op een dusdanig niveau vastgesteld, dat de continuïteit voor in ieder geval twee jaar geborgd is. Bestemmingsfondsen De bestemmingsfondsen bestaan uit nog niet aangewende gelden ten behoeve van de doelstelling waarvoor dus nog geen verplichting is aangegaan. Per 1 januari 2013 zijn de bestemmingsfondsen Nederland en Buitenland samengevoegd in het bestemmingsfonds Rabobank Foundation. Het bestemmingsfonds Share4More is buiten deze samenvoeging gehouden en blijft als zelfstandig bestemmingsfonds voortbestaan. Per 1 oktober 2013 is een bestemmingsfonds leningen gevormd ten behoeve van de financiering van de lening portefeuille. Grondslagen voor resultaatbepaling Het overschot / tekort aan de doelstelling wordt bepaald als het verschil tussen het totaal van de baten en het totaal van de lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben tenzij anders vermeld. Baten uit eigen fondswerving Bijdragen van lokale banken, Rabobank Nederland en personeelsleden worden verantwoord in het jaar waarop de toezegging betrekking heeft. Overige opbrengsten Betreft baten die ontstaan bij de uitvoering van de (financierings)activiteiten van de stichting. Verstrekte steun Verstrekte steun wordt verantwoord na accordering door het vereiste goedkeuringsorgaan op basis van de interne bevoegdhedenregeling.

10 Toelichting balans ACTIVA Vaste activa (1) Materiële vaste activa Dit betreft een in Rwanda gestationeerde auto welke wordt ingezet ten behoeve van het realiseren van de doelstellingen van de stichting. Financiële vaste activa (2) Participaties en aandelen Oikocredit, Nederland (4) Leningen aan gelieerde instellingen Lening Stichting Rabo Foundation Klantenfonds Stand per 1 januari Bij : uitbetaald gedurende boekjaar Af : aflossingen gedurende boekjaar Stand 31 per december Aan Stichting Rabo Foundation Klantenfonds is een renteloze lening verstrekt, deze lening wordt jaarlijks in twee gelijke termijnen van afgelost met ingang van 30 juni Stichting Rabo Foundation Klantenfonds heeft recht om vervroegd af te lossen, zonder dat boete verschuldigd is. In 2013 is een bedrag van vervroegd afgelost Vlottende activa (5) Leningen aan projecten kortlopend Verloopoverzicht leningen Stand leningen per 1 januari Af : overdracht leningen naar St RF Klantenfonds Bij : leningen in boekjaar uitbetaald Af : ontvangen aflossingen Af : herwaardering vreemde valuta leningen Af : Afboekingen leningen Stand totale leningen per 31 december (3) Leningen aan projecten langlopend Stand totale leningen per 31 december Af : leningen als kortlopend opgenomen Leningen langlopend per 31 december Af : voorziening leningen langlopend Totaal leningen langlopend per 31 december Leningen kortlopend per 31 december Af : voorziening leningen kortlopend Totaal leningen kortlopend per 31 december (6) Overige vorderingen en overlopende activa Bijdrage Rabobank Nederland ivm Share4More Doorbelastingen aan Rabo Rural Fund BV Doorbelastingen aan Inclusive Business Fund BV SLA-fee Stichting RF Klantenfonds Vordering Working Womens' Fund India Te ontvangen rente Te vorderen bijdrage 2013 diverse Lokale Banken Te vorderen garantiefees Terrafina Vooruitbetaalde kosten Overige vorderingen

11 Toelichting balans (7) Liquide middelen De liquide middelen staan tot een bedrag van (2012: ) niet ter vrije beschikking. Dit betreft gelden die uit hoofde van door de bank afgegeven garanties op geblokkeerde rekeningen staan. Voor de geblokkeerde tegoeden is een voorziening opgenomen van (2012: ) vanwege verstrekte bankgaranties. PASSIVA Reserves (8) Continuïteitsreserve Stand per 1 januari Af : uit resultaatbestemming Stand per 31 december (10) Bestemmingsfonds Share4More Stand per 1 januari Bij : uit resultaatbestemming Stand per 31 december Aan dit fonds is een beperkte bestedingsmogelijkheid gegeven. Met het geven van een donatie tot maximaal , worden kleinschalige en duurzame projecten ondersteund op het gebied van educatie of watervoorziening. Het fonds stimuleert hiermee de zelfredzaamheid van kansarmen binnen de focuslanden van Rabobank Foundation. (11) Bestemmingsfonds leningen Stand per 1 januari 0 0 Bij : uit resultaatbestemming Fondsen Per 1 januari 2013 zijn de bestemmingsfondsen Nederland en Buitenland samengevoegd in het bestemmingsfonds Rabobank Foundation. Het bestemmingsfonds Share4More is buiten deze samenvoeging gehouden en blijft als zelfstandig bestemmingsfonds voortbestaan. (9) Bestemmingsfonds Rabobank Foundation Stand per 1 januari Af : uit resultaatbestemming Stand per 31 december Aan dit fonds is een beperkte bestedingsmogelijkheid gegeven. Het bestemmingsfonds bevat zowel binnenlandse als buitenlandse componenten waarvoor nog geen verplichtingen zijn aangegaan. Bestedingen vanuit bestemmingsfondsen dienen in lijn te zijn met de doelstelling van de stichting. Stand per 31 december Aan dit fonds is een beperkte bestedingsmogelijkheid gegeven namelijk het financieren van de lening portefeuille. (12) Bestemmingsfonds Inclusive Business Fund BV Stand per 1 januari 0 0 Bij : uit resultaatbestemming Stand per 31 december Aan dit fonds is een beperkte bestedingsmogelijkheid gegeven, namelijk het verstrekken van kapitaal via Stichting Nieuwe Fondsen ten behoeve van Inclusive Business Fund BV.

12 Toelichting balans Toelichting staat van baten en lasten (13) Kortlopende schulden en overlopende passiva Overige Rabobank Nederland inzake personeelskosten Rabobank International inzake personeelskosten Diverse transitorisch geboekte kosten Afrekening BPR inzake garantie-rekening Afrekening NMB inzake garantie-rekening Afrekening Oikocredit vierde kwartaal Afrekening PCF vierde kwartaal Diverse crediteuren Vooruitontvangen bijdrage Urgenossen Bank Niet in de balans opgenomen vorderingen en verplichtingen BATEN (14) Baten uit eigen fondsenwerving Bij de Rabobank Foundation vinden de bijdragen door Aangesloten Banken plaats op basis van vrijwilligheid. In 2013 is de totale bijdrage van Aangesloten Banken door Rabobank Nederland aangevuld met een bedrag van 3,5 mln op basis van een eenmalige afspraak. Bij Share4More vinden de bijdragen van personeelsleden plaats op basis van vrijwilligheid. LASTEN Ondersteuning projecten (15) Verstrekte steun Binnenland Verstrekte donaties Af : niet uitbetaalde toekenningen voorgaande jaren Voorwaardelijke toezeggingen en garanties Rabobank Foundation heeft per 31 december voor totaal (2012: ) aan voorwaardelijke toezeggingen gedaan en garanties met variabele looptijden afgegeven aan organisaties in het kader van haar doelstelling. Tevens bedroeg de niet op de balans opgenomen uitbetalingsverplichting aan reeds toegezegde leningen (2012: ). Aan deze verplichtingen zijn voorwaarden gesteld aan de projectpartners voordat deze verplichtingen daadwerkelijk door Stichting Rabobank Foundation worden aangegaan. Daarnaast is er door ING Bank een garantie verstrekt ten behoeve van specifiek project in Ethiopië, actuele waarde hiervan bedroeg (2012: ) per 31 december (16) Verstrekte steun Buitenland Verstrekte donaties en technische assistentie Af : niet uitbetaalde toekenningen voorgaande jaren De terugboekingen aan verstrekte steun bevatten voor een bedrag van (2012: 7.700) projecten welke zijn overgenomen door Stichting Rabobank Foundation Klantenfonds. (17) Verstrekte steun medewerkersfonds Share4More Verstrekte donaties Share4More Af: niet uitbetaalde donaties voorgaande jaren

13 Toelichting staat van baten en lasten (18) Correctie ondersteuning voorgaande jaren In 2012 is additionele ondersteuning aan projecten verantwoord ad 365k vanwege de in 2010 ten onrechte opgenomen baten als gevolg van stortingen in de programma s Pro Cotton ( 50K) en Better Cotton ( 315K). Accountantsverklaring De jaarrekening is gecontroleerd door Audit Rabobank Groep en van een goedkeurende controleverklaring voorzien. (19) Overige kosten Personeelskosten Reis- en verblijfkosten Ontwikkeling nieuw CRM-systeem Salesforce Aanvulling kosten Stichting Nieuwe Fondsen Contributies & communicatiekosten Kosten jubileumcampagne Project impactmeting inhuur Avance consultancy Overige Af : doorbelaste kosten De kosten welke verband houden met het Bestuur bestaan uit vergader- en onkostenvergoedingen en bedroegen in In 2012 bedroegen deze kosten waarvan betrekking had op Het bestuur en de directie van Stichting Rabobank Foundation zijn onbezoldigd. Kosten in relatie tot projectenportefeuille Totale kosten Totale waarde van projectenportefeuille Kostenindicator 8,49% 8,19% De waarde van de projectenportefeuille bestaat uit de omvang van lopende leningen voor aftrek van voorzieningen vermeerderd met de uitbetalingsverplichting aan donaties op balansdatum (zowel de kort- als langlopende component). Samenstelling bestuur ultimo 2013 Dhr. J.K.P. Bruinstroop, voorzitter Dhr. J.P.G. Coenen Mevr. S.W.O.M. Havermans Dhr. J. Jorritsma Dhr. V.E.C. Lokin Dhr. B.J. Marttin Dhr. H. Schripsema Mevr. A.G. Silvis Dhr. G.R. Zaal Samenstelling directie in 2013 Dhr. P.L. van Hedel Samenstelling huidige Raad van Toezicht Dhr. J.K.P. Bruinstroop, voorzitter Dhr. J.P.G. Coenen Dhr. J. Jorritsma Dhr. V.E.C. Lokin Dhr. B.J. Marttin Dhr. H. Schripsema Mevr. A.G. Silvis Dhr. G.R. Zaal Samenstelling huidige bestuur Dhr. P.L. van Hedel

14

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Bijlage 1 Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Pagina 2 1.Jaarrekening 1.1 Balans 1.1 Balans Per 30 juni 2013 (na resultaatbestemming) Activa Materiële vaste activa 4 Toelichting 30 Juni 2013 30 Juni

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2013

Duurzaamheidsverslag 2013 Duurzaamheidsverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 3 Verslagleggingsprincipes 5 Kerngegevens 8 Strategie 9 Coöperatie en governance 10 Duurzaamheid 15 Milieu en bedrijfsvoering

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt begrijpt mensen Wat er ook gebeurt In 2010 is de aanzet gegeven voor een reclamecampagne met als thema FATUM begrijpt mensen. Deze activiteiten hebben enerzijds het karakter van een branding, anderzijds

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V.

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V. Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013 Lavide Holding N.V. Postbus 319 1400 AH Bussum contact@lavideholding.com www.lavideholding.com 1 Inhoudsopgave jaarverslag Lavide Holding 2013

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS Goedgekeurd in de Bestuursvergadering van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 23 april 2014 Utrecht, 23 april 2014 VSB Vermogensfonds INHOUDSOPGAVE Verslag

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013

stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 Datum: 16 juni 2014 17 JUNI zm (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedoelsinden: 17 JUNI

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.)

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.) Jaarrekening 2002 Effectenbank Binck N.V. (voorheen Binck Brokers N.V.) Amsterdamoor Colofon Jaarreke Uitgave Effectenbank Binck N.V. Vijzelstraat 20 1017 HK Amsterdam Jaarrekeningen Exemplaren van deze

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Inhoud JAARRAPPORT FONDS NUTSOHRA 2013... 1 1. WOORD VOORAF... 3 2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS... 4 3. MISSIE... 4 DE MISSIE VAN FONDS NUTSOHRA... 4 UNIEKE POSITIE... 4 STRATEGIE

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie