Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid"

Transcriptie

1 Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid Financieel jaarverslag 2013

2 Interview Inhoud Rabobank Foundation steunt projecten die mensen helpen een zelfstandig economisch bestaan op te bouwen en te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Zelfredzaamheid is hierbij het sleutelwoord. We doen dat in ontwikkelingslanden, waar steeds meer kleine boeren zich organiseren in coöperaties. Maar we doen dat ook in Nederland, met organisaties als The Colour Kitchen, Humanitas en het Jeugdsportfonds. Kees Bruinstroop Voorzitter Raad van Toezicht > Bekijk hier het interview Samen investeren in zelfredzaamheid Rabobank Foundation investeert al vier decennia lang wereldwijd in de zelfredzaamheid van mensen. Een missie die past bij de coöperatieve identiteit van onze bank. We bieden zowel in het buitenland als in Nederland (kans)arme mensen in groepsverband een duurzaam toekomstperspectief. Om onze missie te kunnen realiseren, werken we samen met diverse partijen. Het verbinden van lokale banken, medewerkers en klanten van Rabobank is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Samen sterk, dat is immers ook de kracht van onze coöperatie. En dat is ook het idee achter Rabobank Foundation. Interview Pierre van Hedel Directeur Rabobank Foundation We bestaan 40 jaar Facts & Figures focuslanden projectpartners uitzettingen 2013 (afgerond) 40 onze leeftijd 186 projecten 2013 Onze projecten Ethiopië, Harbu Peru, Yanesha Vind ons Jaarrekening Jeugdsportfonds Balans na resultaatbestemming per 31 december 2013 Onze cijfers ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Financiële vaste activa Participaties en aandelen (2) Leningen aan projecten langlopend (3) Leningen aan gelieerde instellingen (4) Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Leningen aan projecten kortlopend (5) Overige vorderingen (6) Liquide middelen (7)

3 Interview Onze projecten We staan met z n allen voor een grote uitdaging om op duurzame wijze meer voedsel te produceren om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Rabobank Foundation draagt bij aan dit wereldvoedselvraagstuk door te investeren in kleine boeren in ontwikkelingslanden. Dankzij onze ondersteuning kunnen zij meer en beter produceren en daardoor meer inkomen genereren. Onze projecten In het buitenland In Nederland In het buitenland is de ondersteuning van Onze Nederlandse projecten geven mensen Rabobank Foundation erop gericht om met een afstand tot de arbeidsmarkt toegang kleine boeren via coöperaties toegang te tot werk of een passende opleiding. Kinderen verschaffen tot financiën, kennis en markten. in armoede kunnen rekenen op de steun Met behulp van steun van Rabobank Foundation in de vorm van microfinanciering, financiële problemen krijgen begeleiding van Rabobank Foundation en gezinnen met donaties, advies, handelsfinanciering en bij hun thuisadministratie. Op deze manier garanties zijn 165 spaar- en kredietcoöperaties en boeren producentenorganisaties gefi- zelfredzaamheid van kansarme mensen in bevorderen we economische en sociale nancierd in Nederland. In 2013 ontvingen 21 Nederlandse projecten een donatie. Pierre van Hedel Directeur Rabobank Foundation > Bekijk hier het interview Bekijk meer projecten op

4 Verbinden We bestaan 40 jaar Verbinden Onze nieuwe look Rabobank Dommel en Aa steunt Grameen Loja in Ecuador Samen met lokale banken Rabobank Foundation kan haar werk doen dankzij de financiële betrokkenheid van de lokale Rabobanken. Steeds vaker zoeken de banken ook inhoudelijke betrokkenheid bij projectpartners, waarbij de kennis en ervaring van medewerkers en klanten kunnen worden ingezet. Ruim 80 lokale banken hebben een project van Rabobank Foundation in het buitenland geadopteerd. Samen met klanten Ook klanten van de Rabobank kunnen bijdragen aan het werk van Rabobank Foundation. Via het Rabo Foundation Klantenfonds kunnen zij een schenking doen aan projecten naar keuze en zo invulling geven aan hun betrokkenheid bij de maatschappij. Vrouwen van Nu zetten zich in voor vrouwen in Peru In 2013 hebben we geïnvesteerd in verbeterde zichtbaarheid van ons fonds. Het resultaat is onder andere een nieuwe film en website. Bekijk hier het resultaat! Onze jubileumcampagne 40 jaar maatschappelijke betrokkenheid in binnen-en buitenland; daar staan we uiteraard op gepaste wijze bij stil. Daarom vieren we ons jubileum met alle Rabobankmedewerkers. We willen hen kennis laten maken met de coöperatieve projecten van Rabobank Foundation en zo de interne bekendheid en betrokkenheid verder vergroten. In december 2013 ging onze jubileumcampagne Rabobank Foundation, al 40 jaar het recept voor zelfredzaamheid van start. Vijftien winnende collega s gaan dit jaar samen met drie meesterkoks naar Peru, Kenia en Vietnam om een bijzonder coöperatief kookboek te maken. Dit kookboek vertelt het verhaal van de boeren die door Rabobank Foundation worden gesteund en komt eind dit jaar beschikbaar als kerstgeschenk en relatiegeschenk. Rabobank Foundation: al 40 jaar het recept voor zelfredzaamheid. Maak kans op een reis naar Kenia, Peru of Vietnam! Maak jij het winnende recept? Kijk meteen op Website Campagne Microkrediet voor Sri Lanka Rabobank Westfriesland-Oost bezoekt Bukonzo in Oeganda. Corporate film

5 Focuslanden Kerncijfers Kerncijfers Bijdragen Lokale Banken en Rabobank Nederland Toegekend aan projecten Binnenland Buitenland Totaal Focuslanden Bolivia Brazilië Cambodja Colombia Ecuador Ethiopië Filippijnen Ghana India Indonesië Ivoorkust Kenia Laos Mali Mexico Mozambique Nederland Nicaragua Oeganda Peru Rwanda Senegal Sri Lanka Tanzania Vietnam Totale toekenningen per instrument Donaties Technische assistentie Handelsfinancieringen Micro-financieringen Garanties Totaal Toekenningen buitenland per regio Azië Afrika Latijns Amerika Totaal Toekenningen aan projecten (aantallen) Binnenland Buitenland Totaal

6 Jaarrekening Bedragen in euro s Balans na resultaatbestemming per 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) PASSIVA Reserves en fondsen Stichtingskapitaal Financiële vaste activa Participaties en aandelen (2) Leningen aan projecten langlopend (3) Leningen aan gelieerde instellingen (4) Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Leningen aan projecten kortlopend (5) Overige vorderingen (6) Liquide middelen (7) Reserves Continuïteitsreserve (8) Fondsen Bestemmingsfonds Rabobank Foundation (9) Bestemmingsfonds Share4More (10) Bestemmingsfonds leningen (11) Bestemmingsfonds Inclusive Business Fund BV (12) Schulden Langlopende schulden Nog te betalen donaties langlopend Kortlopende schulden en overlopende passiva Nog te betalen donaties kortlopend Overige (13)

7 Jaarrekening Bedragen in euro s Staat van baten en lasten 2013 BATEN Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012 LASTEN Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012 Baten uit eigen (14) fondswerving Bijdragen lokale banken Bijdragen Rabobank Nederland Bijdragen medewerkersfonds Share4More Overige opbrengsten Rentebaten leningen Rentebaten spaartegoeden Baten uit beleggingen Overige baten Totaal beschikbaar voor doelstelling Ondersteuning projecten Verstrekte steun Nederland (15) Verstrekte steun Buitenland (16) Verstrekte steun Share4More (17) Correctie ondersteuning (18) voorgaande jaren Koersresultaten Dotatie voorziening leningen en garanties Overige kosten (19) Totaal besteed aan doelstelling Tekort / overschot aan doelstelling Bestemming van het tekort Onttrekking/Toevoeging aan: Onttrekking bestemmingsfonds Rabobank Foundation Toevoeging bestemmingsfonds Share4More Toevoeging aan bestemmingsfonds IBF BV Toevoeging bestemmingsfonds leningen Onttrekking continuïteitsreserve

8 Toelichting Toelichting jaarrekening Doel van de Stichting Het doel van de stichting is de bevordering van de maatschappelijke ontplooiing van groepen van personen in Nederland en daarbuiten. Ook tracht de stichting haar doel te verwezenlijken door het verlenen van financiële steun aan projecten en activiteiten die gericht zijn op structurele verbetering van de positie van groepen die maatschappelijk en/of economisch in een achterstandspositie verkeren. Verbonden partijen Rabobank Foundation heeft bij de volgende rechtspersonen een bestuurlijk belang vanwege gemeenschappelijk directeur en bestuurders. Bij iedere rechtspersoon is de aard van de verbondenheid toegelicht. Transacties tussen Rabobank Foundation en de verbonden partijen zijn opgenomen in de toelichting op de jaarrekening. Rabobank Nederland Er zijn geen personeelsleden in dienst bij Rabobank Foundation en Share4More. De kosten van personeelsleden binnen Rabobank Nederland die werkzaam zijn bij Rabobank Foundation en Share4More worden doorbelast. Stichting Rabo Foundation Klantenfonds Het Klantenfonds stelt vermogende klanten van de Rabobank in staat om een schenking te doen aan projecten die via Rabobank Foundation gesteund worden. De Raad van Toezicht van de Rabobank Foundation kan bestuursleden van de stichting benoemen en ontslaan, echter er wordt geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld. Dit wordt nader toegelicht onder de waarderingsgrondslagen. In 2013 heeft een doorbelasting vanuit Rabobank Foundation aan deze entiteit plaatsgevonden inzake kantoorkosten. De directeur van deze entiteit is tevens bestuurder van Stichting Rabobank Foundation. Daarnaast hebben alle bestuurders van deze entiteit ook zitting in de Raad van Toezicht van Stichting Rabobank Foundation. Rabo Rural Fund BV Deze BV is opgericht in 2011 en heeft tot doel het investeren in en het bevorderen van de groei van producentenorganisaties welke geheel of gedeeltelijk worden gehouden door kleine zelfstandige boeren in de regio s Latijns Amerika, Afrika aan Azië. Rabobank Foundation heeft haar handelsfinancieringsactiviteiten per 2011 ondergebracht in deze nieuwe BV. De aandelen van Rabo Rural Fund BV worden gehouden door Stichting Nieuwe Fondsen, Cordaid en Rabobank Nederland. De directeur van deze entiteit is tevens bestuurder van Stichting Rabobank Foundation. Twee commissarissen van deze entiteit hebben op voordracht van het toenmalige bestuur van Stichting Rabobank Foundation zitting gekregen in de Raad van Commissarissen van deze BV. Hiervan is één commissaris lid van de Raad van Toezicht van Stichting Rabobank Foundation. Inclusive Business Fund BV In 2013 is het Inclusive Business Fund opgericht. In dit fonds worden investeerders en sociaal ondernemers in ontwikkelingslanden en opkomende markten bij elkaar gebracht. Het betreft een samenwerking tussen Rabobank Foundation met ICCO en BoP Innovation Center, het is de bedoeling dat additionele partijen gaan aanhaken om het fonds financieel nog daadkrachtiger te maken. De aandelen van Inclusive Business Fund BV worden gehouden door Stichting Nieuwe Fondsen, ICCO en het BoP Innovation Center. De directeur van deze entiteit is tevens bestuurder van Stichting Rabobank Foundation. Een commissaris van deze entiteit heeft op voordracht van het toenmalige bestuur van Stichting Rabobank Foundation zitting gekregen in de Raad van Commissarissen van deze BV. Deze commissaris is lid van de Raad van Toezicht van Stichting Rabobank Foundation. Stichting Nieuwe Fondsen (SNF) De Stichting is opgericht in 2011 en heeft tot doel het bevorderen van de maatschappelijke ontplooiing van groepen van personen in Nederland en het verlenen van financiële steun aan projecten en activiteiten die gericht zijn op de verbetering van de positie van groepen van personen die maatschappelijk of economisch in een achterstandsituatie verkeren. Rabobank Foundation heeft kapitaal gestort in SNF om hiermee de handelsfinancieringsactiviteiten via SNF in het Rural Fund BV te kunnen onderbrengen. De directeur van deze entiteit is tevens bestuurder van de Stichting Rabobank Foundation, het bestuur van deze entiteit heeft dezelfde samenstelling als de Raad van Toezicht van Stichting Rabobank Foundation.

9 Toelichting Waarderingsgrondslagen Algemeen De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn 650 voor Fondsenwervende instellingen. Er is geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld met de gegevens van Stichting Rabobank Foundation en Stichting Rabo Foundation Klantenfonds aangezien de doelgroep geen behoefte heeft aan een geconsolideerde jaarrekening. Tevens is er geen kasstroomoverzicht opgenomen in deze jaarrekening. Dit bestemmingsfonds is ontstaan uit de resultaatbestemming en is in lijn met het vastgestelde financieringsbeleid. Tevens is aan de hand van de resultaatbestemming een bedrag toegevoegd aan het bestemmingsfonds Inclusive Business Fund BV. Kortlopende schulden en overlopende passiva Langlopende en kortlopende schulden worden na opname in jaarrekening gewaardeerd tegen nominale waarde. De uitbetalingsverplichtingen voor het komende jaar worden opgenomen onder kortlopende schulden. Grondslagen voor waardering van activa en passiva De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders vermeld. Gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Vreemde valuta Vorderingen, voorzieningen en schulden in vreemde valuta zijn omgerekend in euro s tegen de actuele koersen per balansdatum. Posten in vreemde valuta in de winst- en verliesrekening zijn omgerekend tegen de koers op transactiedatum. Balans Participaties en aandelen Investeringen in participaties Oikocredit worden na opname in jaarrekening tegen kostprijs of lagere marktwaarde gewaardeerd. Dividenden worden in de winst -en verliesrekening verantwoord op het moment dat deze betaalbaar zijn gesteld. In het gerealiseerde koersresultaat over 2013 is een koerswinst ad opgenomen, de hieraan ten grondslag liggende geldstromen betreffen de stortingen via Stichting Nieuwe Fondsen in Rabo Rural Fund BV in 2010 en De hiermee gepaard gaande koerswinst is ten onrechte als uitbetalingsverplichting gepresenteerd in de jaarrekeningen van 2010 tot en met 2012, vandaar dat deze verplichting is vrijgevallen ten gunste van het resultaat over Vorderingen Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na opname in jaarrekening gewaardeerd tegen nominale waarde, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Continuïteitsreserve De continuïteitsreserve dient om de continuïteit van de stichting te borgen. De hoogte hier van is op een dusdanig niveau vastgesteld, dat de continuïteit voor in ieder geval twee jaar geborgd is. Bestemmingsfondsen De bestemmingsfondsen bestaan uit nog niet aangewende gelden ten behoeve van de doelstelling waarvoor dus nog geen verplichting is aangegaan. Per 1 januari 2013 zijn de bestemmingsfondsen Nederland en Buitenland samengevoegd in het bestemmingsfonds Rabobank Foundation. Het bestemmingsfonds Share4More is buiten deze samenvoeging gehouden en blijft als zelfstandig bestemmingsfonds voortbestaan. Per 1 oktober 2013 is een bestemmingsfonds leningen gevormd ten behoeve van de financiering van de lening portefeuille. Grondslagen voor resultaatbepaling Het overschot / tekort aan de doelstelling wordt bepaald als het verschil tussen het totaal van de baten en het totaal van de lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben tenzij anders vermeld. Baten uit eigen fondswerving Bijdragen van lokale banken, Rabobank Nederland en personeelsleden worden verantwoord in het jaar waarop de toezegging betrekking heeft. Overige opbrengsten Betreft baten die ontstaan bij de uitvoering van de (financierings)activiteiten van de stichting. Verstrekte steun Verstrekte steun wordt verantwoord na accordering door het vereiste goedkeuringsorgaan op basis van de interne bevoegdhedenregeling.

10 Toelichting balans ACTIVA Vaste activa (1) Materiële vaste activa Dit betreft een in Rwanda gestationeerde auto welke wordt ingezet ten behoeve van het realiseren van de doelstellingen van de stichting. Financiële vaste activa (2) Participaties en aandelen Oikocredit, Nederland (4) Leningen aan gelieerde instellingen Lening Stichting Rabo Foundation Klantenfonds Stand per 1 januari Bij : uitbetaald gedurende boekjaar Af : aflossingen gedurende boekjaar Stand 31 per december Aan Stichting Rabo Foundation Klantenfonds is een renteloze lening verstrekt, deze lening wordt jaarlijks in twee gelijke termijnen van afgelost met ingang van 30 juni Stichting Rabo Foundation Klantenfonds heeft recht om vervroegd af te lossen, zonder dat boete verschuldigd is. In 2013 is een bedrag van vervroegd afgelost Vlottende activa (5) Leningen aan projecten kortlopend Verloopoverzicht leningen Stand leningen per 1 januari Af : overdracht leningen naar St RF Klantenfonds Bij : leningen in boekjaar uitbetaald Af : ontvangen aflossingen Af : herwaardering vreemde valuta leningen Af : Afboekingen leningen Stand totale leningen per 31 december (3) Leningen aan projecten langlopend Stand totale leningen per 31 december Af : leningen als kortlopend opgenomen Leningen langlopend per 31 december Af : voorziening leningen langlopend Totaal leningen langlopend per 31 december Leningen kortlopend per 31 december Af : voorziening leningen kortlopend Totaal leningen kortlopend per 31 december (6) Overige vorderingen en overlopende activa Bijdrage Rabobank Nederland ivm Share4More Doorbelastingen aan Rabo Rural Fund BV Doorbelastingen aan Inclusive Business Fund BV SLA-fee Stichting RF Klantenfonds Vordering Working Womens' Fund India Te ontvangen rente Te vorderen bijdrage 2013 diverse Lokale Banken Te vorderen garantiefees Terrafina Vooruitbetaalde kosten Overige vorderingen

11 Toelichting balans (7) Liquide middelen De liquide middelen staan tot een bedrag van (2012: ) niet ter vrije beschikking. Dit betreft gelden die uit hoofde van door de bank afgegeven garanties op geblokkeerde rekeningen staan. Voor de geblokkeerde tegoeden is een voorziening opgenomen van (2012: ) vanwege verstrekte bankgaranties. PASSIVA Reserves (8) Continuïteitsreserve Stand per 1 januari Af : uit resultaatbestemming Stand per 31 december (10) Bestemmingsfonds Share4More Stand per 1 januari Bij : uit resultaatbestemming Stand per 31 december Aan dit fonds is een beperkte bestedingsmogelijkheid gegeven. Met het geven van een donatie tot maximaal , worden kleinschalige en duurzame projecten ondersteund op het gebied van educatie of watervoorziening. Het fonds stimuleert hiermee de zelfredzaamheid van kansarmen binnen de focuslanden van Rabobank Foundation. (11) Bestemmingsfonds leningen Stand per 1 januari 0 0 Bij : uit resultaatbestemming Fondsen Per 1 januari 2013 zijn de bestemmingsfondsen Nederland en Buitenland samengevoegd in het bestemmingsfonds Rabobank Foundation. Het bestemmingsfonds Share4More is buiten deze samenvoeging gehouden en blijft als zelfstandig bestemmingsfonds voortbestaan. (9) Bestemmingsfonds Rabobank Foundation Stand per 1 januari Af : uit resultaatbestemming Stand per 31 december Aan dit fonds is een beperkte bestedingsmogelijkheid gegeven. Het bestemmingsfonds bevat zowel binnenlandse als buitenlandse componenten waarvoor nog geen verplichtingen zijn aangegaan. Bestedingen vanuit bestemmingsfondsen dienen in lijn te zijn met de doelstelling van de stichting. Stand per 31 december Aan dit fonds is een beperkte bestedingsmogelijkheid gegeven namelijk het financieren van de lening portefeuille. (12) Bestemmingsfonds Inclusive Business Fund BV Stand per 1 januari 0 0 Bij : uit resultaatbestemming Stand per 31 december Aan dit fonds is een beperkte bestedingsmogelijkheid gegeven, namelijk het verstrekken van kapitaal via Stichting Nieuwe Fondsen ten behoeve van Inclusive Business Fund BV.

12 Toelichting balans Toelichting staat van baten en lasten (13) Kortlopende schulden en overlopende passiva Overige Rabobank Nederland inzake personeelskosten Rabobank International inzake personeelskosten Diverse transitorisch geboekte kosten Afrekening BPR inzake garantie-rekening Afrekening NMB inzake garantie-rekening Afrekening Oikocredit vierde kwartaal Afrekening PCF vierde kwartaal Diverse crediteuren Vooruitontvangen bijdrage Urgenossen Bank Niet in de balans opgenomen vorderingen en verplichtingen BATEN (14) Baten uit eigen fondsenwerving Bij de Rabobank Foundation vinden de bijdragen door Aangesloten Banken plaats op basis van vrijwilligheid. In 2013 is de totale bijdrage van Aangesloten Banken door Rabobank Nederland aangevuld met een bedrag van 3,5 mln op basis van een eenmalige afspraak. Bij Share4More vinden de bijdragen van personeelsleden plaats op basis van vrijwilligheid. LASTEN Ondersteuning projecten (15) Verstrekte steun Binnenland Verstrekte donaties Af : niet uitbetaalde toekenningen voorgaande jaren Voorwaardelijke toezeggingen en garanties Rabobank Foundation heeft per 31 december voor totaal (2012: ) aan voorwaardelijke toezeggingen gedaan en garanties met variabele looptijden afgegeven aan organisaties in het kader van haar doelstelling. Tevens bedroeg de niet op de balans opgenomen uitbetalingsverplichting aan reeds toegezegde leningen (2012: ). Aan deze verplichtingen zijn voorwaarden gesteld aan de projectpartners voordat deze verplichtingen daadwerkelijk door Stichting Rabobank Foundation worden aangegaan. Daarnaast is er door ING Bank een garantie verstrekt ten behoeve van specifiek project in Ethiopië, actuele waarde hiervan bedroeg (2012: ) per 31 december (16) Verstrekte steun Buitenland Verstrekte donaties en technische assistentie Af : niet uitbetaalde toekenningen voorgaande jaren De terugboekingen aan verstrekte steun bevatten voor een bedrag van (2012: 7.700) projecten welke zijn overgenomen door Stichting Rabobank Foundation Klantenfonds. (17) Verstrekte steun medewerkersfonds Share4More Verstrekte donaties Share4More Af: niet uitbetaalde donaties voorgaande jaren

13 Toelichting staat van baten en lasten (18) Correctie ondersteuning voorgaande jaren In 2012 is additionele ondersteuning aan projecten verantwoord ad 365k vanwege de in 2010 ten onrechte opgenomen baten als gevolg van stortingen in de programma s Pro Cotton ( 50K) en Better Cotton ( 315K). Accountantsverklaring De jaarrekening is gecontroleerd door Audit Rabobank Groep en van een goedkeurende controleverklaring voorzien. (19) Overige kosten Personeelskosten Reis- en verblijfkosten Ontwikkeling nieuw CRM-systeem Salesforce Aanvulling kosten Stichting Nieuwe Fondsen Contributies & communicatiekosten Kosten jubileumcampagne Project impactmeting inhuur Avance consultancy Overige Af : doorbelaste kosten De kosten welke verband houden met het Bestuur bestaan uit vergader- en onkostenvergoedingen en bedroegen in In 2012 bedroegen deze kosten waarvan betrekking had op Het bestuur en de directie van Stichting Rabobank Foundation zijn onbezoldigd. Kosten in relatie tot projectenportefeuille Totale kosten Totale waarde van projectenportefeuille Kostenindicator 8,49% 8,19% De waarde van de projectenportefeuille bestaat uit de omvang van lopende leningen voor aftrek van voorzieningen vermeerderd met de uitbetalingsverplichting aan donaties op balansdatum (zowel de kort- als langlopende component). Samenstelling bestuur ultimo 2013 Dhr. J.K.P. Bruinstroop, voorzitter Dhr. J.P.G. Coenen Mevr. S.W.O.M. Havermans Dhr. J. Jorritsma Dhr. V.E.C. Lokin Dhr. B.J. Marttin Dhr. H. Schripsema Mevr. A.G. Silvis Dhr. G.R. Zaal Samenstelling directie in 2013 Dhr. P.L. van Hedel Samenstelling huidige Raad van Toezicht Dhr. J.K.P. Bruinstroop, voorzitter Dhr. J.P.G. Coenen Dhr. J. Jorritsma Dhr. V.E.C. Lokin Dhr. B.J. Marttin Dhr. H. Schripsema Mevr. A.G. Silvis Dhr. G.R. Zaal Samenstelling huidige bestuur Dhr. P.L. van Hedel

14

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 STICHTING RABOBANK FOUNDATION

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 STICHTING RABOBANK FOUNDATION FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 STICHTING RABOBANK FOUNDATION Inhoudsopgave Verslag door Raad van Toezicht 3 Verslag door Bestuur 4 Statutaire grondslag Rabobank Foundation 6 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Rabo Foundation Klantenfonds

Rabo Foundation Klantenfonds Rabo Foundation Klantenfonds Jaarverslag 2014 Inhoud Samen met klanten Rabobank Foundation biedt klanten van de Rabobank de mogelijkheid om door middel van een schenking te participeren in haar projecten.

Nadere informatie

JAARREKENING HOUSING4MORE

JAARREKENING HOUSING4MORE JAARREKENING 2014 HOUSING4MORE Balans per 31-12-2014 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Reserves en fondsen Materiële vaste activa (1) 0 0 Reserves (4) Algemene reserve 11.696 7.399

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING RABOBANK FOUNDATION

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING RABOBANK FOUNDATION FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING RABOBANK FOUNDATION Inhoudsopgave Verslag door Raad van Toezicht 3 Verslag door Bestuur 4 Statutaire grondslag Rabobank Foundation 6 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING HOUSING4MORE

JAARREKENING HOUSING4MORE JAARREKENING 2015 HOUSING4MORE Balans per 31-12-2015 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Reserves en fondsen Materiële vaste activa (1) 0 0 Reserves (4) Algemene reserve 10.155 7.857

Nadere informatie

Rabo Foundation Klantenfonds

Rabo Foundation Klantenfonds Rabo Foundation Klantenfonds Jaarverslag 2016 Onze klanten leveren een substantiële bijdrage aan armoedebestrijding en het vergroten van de zelfredzaamheid. Ankie Wijnen Voorzitter Raad van Toezicht -

Nadere informatie

Meer zelfredzaamheid, meer impact

Meer zelfredzaamheid, meer impact Meer zelfredzaamheid, meer impact Jaarbericht 2016 De projecten van Rabobank Foundation zijn stuk voor stuk parels. We doen zoveel mooie dingen in eigen land en in het buitenland. Ankie Wijnen Raad van

Nadere informatie

Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid

Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid Jaarverslag 2014 Voorwoord Rabobank Foundation heeft in 2014 haar jubileum gevierd. Al 40 jaar lang zetten wij ons structureel in voor kansarme en

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa Toe- 31 december 2014 lichting Vorderingen 1 17.426 Liquide middelen 270.066 287.492 PASSIVA Eigen vermogen 2 Vrij besteedbaar

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s Stichting Kalinga Jaarverslag 2004 Dit rapport heeft 12 pagina s Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte gang van zaken 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Rabobank Foundation. De weg naar zelfredzaamheid

Rabobank Foundation. De weg naar zelfredzaamheid Rabobank Foundation De weg naar zelfredzaamheid Rabobank Foundation Investeren in zelfredzaamheid Historie In 1973 opgericht als fonds van lokale Rabobanken Missie We helpen wereldwijd kansarme mensen

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2013

STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2013 STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2013 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA Vlottende

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Steunfonds. Familie van der Linden

Jaarrekening 2013. Stichting Steunfonds. Familie van der Linden Jaarrekening 2013 van de Stichting Steunfonds Familie van der Linden Inhoudsopgave bladzij 1. Waarderingsgrondslagen 1 2. Balans 2 3. Staat van baten en lasten 3 4. Toelichting balans 4 5. Toelichting

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa Toe- 31 december 2012 lichting Vorderingen 1 11.745 Liquide middelen 48.856 60.601 PASSIVA Eigen vermogen 2 Vrij besteedbaar

Nadere informatie

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening over 31 december 2015 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003 Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS te AMSTERDAM INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen... 3 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2015... 4 2. Staat van baten en lasten over 2015... 6 3. Grondslagen

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2015 2 4 Jaarrekening 2015 3 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo Jaarrekening 2013-2014 Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Algemene gegevens 3 1.2 Sponsorcontracten 3 1.3 Sponsorbijeenkomsten 3 1.4 Samenstelling bestuur en directie

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Jaarrapport 2014 Rapportdatum: 29 juni

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2013 2 4 Jaarrekening 2013 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa 31 december 2015 31 december 2014 A c t i v a Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris 376 472 Financiële vaste activa Effecten 203.357 203.357 Som der vaste activa 203.733 203.829 Vlottende activa

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Truus en Noud Watoto foundation te Hummelo. Jaarrekening 2015

RAPPORT Stichting Truus en Noud Watoto foundation te Hummelo. Jaarrekening 2015 RAPPORT Stichting Truus en Noud Watoto foundation te Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 4 Balans per 31 december 2015 3 5 Staat van baten en lasten over 2015 4 6 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. van. New Spring Foundation. Moerkapelle

Jaarrapport 2014. van. New Spring Foundation. Moerkapelle Jaarrapport 2014 van New Spring Foundation te Moerkapelle INHOUDSOPGAVE I. 1. Balans per 31 december 2014 3 I. 2. Staat van baten en lasten over 2014 5 I. 3. Waarderingsgrondslagen, grondslagen voor de

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Mei 2017 (vaststelling jaarrekening) Stichting Piloot met Missie, Gouda Pagina 1 van 6 Inhoud Balans per 31 december 2016 3 Toelichting op de balans

Nadere informatie

E Building. Stichting Rabo Foundation Klantenfonds. Financieel jaarverslag 2014. Ter identificatie. Ernst & Young Accountants LLP

E Building. Stichting Rabo Foundation Klantenfonds. Financieel jaarverslag 2014. Ter identificatie. Ernst & Young Accountants LLP Stichting Rabo Foundation Klantenfonds Bezoekadres Croeselaan 18, Utrecht Postadres : Postbus 171, UC.T.47, 35HG UTRECHT rabofoundationklantenfonds@rn.rabobank.nl Financieel jaarverslag 214 Rabo Foundation

Nadere informatie

STICHTING AGAPÉ HULPVERLENING SRI LANKA JAARREKENING 2014

STICHTING AGAPÉ HULPVERLENING SRI LANKA JAARREKENING 2014 STICHTING AGAPÉ HULPVERLENING SRI LANKA JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1. Opdracht / Samenstellingsverklaring 3/4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staten van baten & lasten over 2014 7 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 3 Resultatenrekening over 31 december 2016 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Inhoud JAARSTUKKEN 2016

Inhoud JAARSTUKKEN 2016 JAARSTUKKEN 2016 Inhoud Balans per 31 december 2016... 2 Exploitatierekening 2016... 3 Verdeling van het resultaat... 4 Algemeen, waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling... 5 Aard en activiteiten van

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 5 Staten van baten & lasten over 2012 6 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten 2013 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014. Vastgesteld door het bestuur d.d..

Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014. Vastgesteld door het bestuur d.d.. Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door het bestuur d.d.. Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad

Nadere informatie

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4.

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4. CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT 18-06-2016/4. ALGEMENE TOELICHTING Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Richtlijn 650 Fondsenwervende

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting "Vrienden van de Populier" binnen Stichting de Zorgboog

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting Vrienden van de Populier binnen Stichting de Zorgboog FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting "Vrienden van de Populier" binnen Stichting de Zorgboog INHOUDSOPGAVE pagina Jaarverslag / Bestuursverslag 1 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarrekening 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Theatherfestival Delft 2611 JL Delft. Rapport over het boekjaar 2014/2015

Stichting Theatherfestival Delft 2611 JL Delft. Rapport over het boekjaar 2014/2015 Stichting Theatherfestival Delft 2611 JL Delft Rapport over het boekjaar 2014/2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Resultaat 3 Financiële positie 5 FINANCIEEL VERSLAG Bestuursverslag over 2014/2015

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 5 Staten van baten & lasten over 2013 6 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING ORA

JAARREKENING 2015 STICHTING ORA JAARREKENING 2015 STICHTING ORA INHOUDSOPGAVE Financieel Verslag Pag. A. Balans per 31 december 2015 1 B. Exploitatierekening 2015 3 C. Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling 4 D. Nadere specificaties

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Financieel verslag Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel verslag Balans per 31 december 2013 1 Staat van baten en lasten over 2013 3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Jaarrapport 2015 Rapportdatum: 23

Nadere informatie

Rapport Jaarrekening 2012. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Jaarrekening 2012. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Jaarrekening 2012 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis. Rotterdam

Jaarrekening Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis. Rotterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaten 3 1.3 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2013 8 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting behorende bij concept jaarrekening 2015 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel verslag Balans per 31 december 2014 1 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2015 Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financieel Verslag 2015

Financieel Verslag 2015 1 Balans per 2015 31 december 2015 31 december 2014 (na verdeling negatief saldo) ACTIVA Vlottende Activa Liquide Middelen 1 3.511 6.906 Overige vorderingen 2 2.412-5.923 6.906 PASSIVA Reserves en Fondsen

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2012

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2012 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2012 2 4 Jaarrekening 2012 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014 STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 2014 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten 2014 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Kontaanoo Putten. Jaarrapport 2014/2015

Stichting Kontaanoo Putten. Jaarrapport 2014/2015 Putten Jaarrapport 2014/2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 5 4 Vergelijking van baten en lasten over 2012/2013 6 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015 Amsterdam Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave: - Balans 2 - Staat van baten en lasten 3 - Kasstroomoverzicht 4 - Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 5-6 - Toelichting balans 7-8 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten. te Leiden over 2015

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten. te Leiden over 2015 Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2015 INHOUDSOPGAVE Financieel verslag Pagina Balans per 31 december 2015 1 Staat van baten en lasten over 2015 3 Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2014 van uw

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn Jaarbericht 2014 van Stichting FT Kilimanjaro Baarn, 14 juli 2015 INHOUD JAARBERICHT 2014 Bestuursverslag 2 Jaarrekening 2014 - Balans per 31 december 2014 5 - Staat van baten en lasten over 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943 Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2016 Materiële vaste activa 4.943 Financiële vaste activa 78.907 Vorderingen 153.650 Overlopende

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Arnhem Jaarrekening 2012 Pagina 1 van 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de balans en de staat van

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Jaarverslag 2013 INHOUD Voorwoord Pagina 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaten 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst-

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING AISHAN FOUNDATION TE AMSTERDAM. Jaarverslag 2014

STICHTING AISHAN FOUNDATION TE AMSTERDAM. Jaarverslag 2014 STICHTING AISHAN FOUNDATION TE AMSTERDAM Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave BALANS PER 31 DECEMBER 2014 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5 TOELICHTING

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Stichting Projecten Zuid-Afrika. Jaarrekening 2011

Stichting Projecten Zuid-Afrika. Jaarrekening 2011 Stichting Projecten Zuid-Afrika Jaarrekening 2011 Inhoud 1. Bestuursverslag...3 2. Jaarrekening...4 2.1 Balans per 31 december 2011...4 2.2 Staat van Baten en Lasten 2011...5 2.3 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Stichting Wereldfoundation. Assen. Jaarverslag 2012

Stichting Wereldfoundation. Assen. Jaarverslag 2012 Stichting Wereldfoundation Assen Jaarverslag 2012 ## JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE 2. JAARREKENING 2012 Balans per 31 december 2012 3. Resultatenrekening over 2012 5. Toelichting

Nadere informatie

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

Stichting Groenendijk-Clemens

Stichting Groenendijk-Clemens Financieel verslag Stichting Groenendijk-Clemens over 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel verslag Balans per 31 december 2016 1 Staat van baten en lasten over 2016 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie