Organieke functie Brandweer Flevoland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organieke functie Brandweer Flevoland"

Transcriptie

1 Organieke functie Brandweer Flevoland Functiecategorie : Directie en Management Functietypering : DC/Afdelingshoofd Functiebenaming : Afdelingshoofd Crisisbeheersing/Veiligheidsbureau Functiecode : Functieschaal : 14 (indicatief) Formatie : 1.0 fte Afdeling : Crisisbeheersing/ Veiligheidsbureau Team : - Datum beschrijving : 9 juni 2009 Plaats in de organisatie Het afdelingshoofd legt verantwoording af en rapporteert aan de regionaal commandant. Hij is lid van het managementteam. Daarnaast geeft hij leiding aan meerdere teamleiders binnen zijn afdeling. Hij is integraal verantwoordelijk voor het rechtmatig, doeltreffend en doelmatig functioneren van zijn afdeling en voor de strategische sturing van de brandweerorganisatie. Fungeert als hoofd veiligheidsbureau. Hij verricht zijn werkzaamheden in een complexe externe omgeving. Taken Is als afdelingshoofd verantwoordelijk voor de multidisciplinaire voorbereiding, de multidisciplinaire operatiën en vakbekwaamheid en de operationele informatievoorziening (zowel mono- als multidisciplinair). Is als hoofd veiligheidsbureau verantwoordelijk voor de (multidisciplinaire) coördinatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio Flevoland. Draagt bij aan het ontwikkelen, evalueren en bijstellen van de visie, doelen, strategie en beleid van de brandweerorganisatie als geheel. Initieert, ontwikkelt, doet uitvoeren, evalueren en bijstellen van beleid voor de aan het afdeling opgedragen taken. Regisseert de interne samenhang van en de afstemming binnen de afdeling ten behoeve van beleidsontwikkeling, -uitvoering en -monitoring en zorgt voor de eindtoets inzake integraliteit van advisering en besluitvormingsrijpheid van stukken. Bepaalt kaders en stuurt in de ontwikkeling en uitvoering van werkprocessen en producten en realiseert een doelmatig en doeltreffend beheer en inzet van mensen en middelen binnen de afdeling met inachtneming van het budget. Initieert (mede), stimuleert en voert veranderingsprocessen door om kwaliteit en productiviteit van de brandweerorganisatie als geheel te versterken en in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen op het niveau van de veiligheidsregio. Initieert (mede) en laat organisatiebrede projecten en bestuursopdrachten opzetten. Bereidt de te sluiten dienstverleningovereenkomsten met participanten voor. Geeft leiding aan de teamleiders van de afdeling en aan overige direct onder hem geplaatste medewerkers. Voert personeelsgesprekken met teamleiders en overig direct onder hem geplaatste medewerkers en maakt afspraken in het kader van persoonlijke werk- en ontwikkelplannen. Behartigt de belangen van de brandweerorganisatie in gemeentelijke, regionale en landelijke overlegstructuren en ook overigens in brede zin. Treedt op als projectleider en als procesmanager voor o.a. het veiligheidsbureau. Verricht een repressieve taak in de operationele organisatie (CvD). Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 91

2 Contacten interne en externe contacten. Bevordert met name de goede samenwerking met publieke en private organisaties. in een conflicterende situatie met behulp van overtuigen en/of onderhandelen een (strategische) beslissing tot stand brengen. Bandbreedte (enkel t.b.v. functiewaardering) Is het hoofd van een afdeling. Is hoofd veiligheidsbureau Is eindverantwoordelijk voor de aansturing en bedrijfsvoering van de afdeling. Is lid van het managementteam. Is belast met afdelingsoverschrijdende beleidscoördinatie en integrale advisering op hoofdlijnen waaronder: strategisch en tactisch beleid; advisering bestuursopdrachten; uitwisseling van informatie tussen organisatie-onderdelen. Is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het afdelingsplan. Stimuleert vanuit de inhoudelijke verantwoordelijkheid de afdelingsleiding en de medewerk(st)ers tot het op tijd leveren van kwalitatief, hoogwaardige producten. Initieert beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling, -uitvoering en -evaluatie. Adviseert het management en indirect de directie en het bestuur over de aangelegenheden binnen het specifieke beleidsterrein, mede in relatie tot andere beleidsterreinen Vertegenwoordigt de afdeling en de brandweerorganisatie in diverse in- en externe overlegsituaties. Draagt binnen de gegeven kaders standpunten uit. Onderhoudt informerende, afstemmende en/of adviserende contacten met diverse organisaties. Draagt standpunten uit en voert onderhandelingen. Functionele vorming Handelingvrijheid Keuzemogelijkheden Contacten /overleg Leidinggeven Indicatie kennis, vaardigheid en ervaring Academisch werk- en denkniveau Aanvullend vier jaar relevante werkervaring Opleiding Master of Crises en Disaster Management Leergang CvD Aanvullend minimaal vier jaar managementervaring en ervaring in het acteren in een complex maatschappelijk/bestuurlijk/ambtelijk krachtenveld Vaardigheid in het opereren binnen een multidisciplinaire omgeving met tegengestelde belangen. Kennis van wet- en regelgeving, ontwikkelingen, (overheids-) beleid op het terrein van de afdeling en het kunnen toepassen ervan. Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 92

3 Organieke functie Brandweer Flevoland Functiecategorie : Middenmanagement Functietypering : Teamleider Functiebenaming : Teamleider Multidisciplinaire Voorbereiding Functiecode : Functieschaal : 11/11A/12 (indicatief) Formatie : 1.0 fte Afdeling : Crisisbeheersing Team : Multidisciplinaire Voorbereiding Datum beschrijving : 9 juni 2009 Plaats in de organisatie De teamleider legt verantwoording af en rapporteert aan het afdelingshoofd Crisisbeheersing c.q. hoofd Veiligheidsbureau (VB). De teamleider geeft direct leiding aan zijn team. De teamleider is procesmanager en projectleider (proces-/projectleiding) in het veiligheidsbureau. De teamleider verricht zijn werkzaamheden in een complexe externe omgeving. Taken Algemeen Verantwoordelijk voor het realiseren en actualiseren van multidisciplinaire plannen, procedures, regelingen en werkinstructies. Verantwoordelijk voor het in stand houden van voorzieningen grootschalig optreden en technische netwerken. Bevordert de goede samenwerking met publieke en private organisaties. Beleidsontwikkeling Adviseren en informeren van het hoofd Crisisbeheersing en (indirect) het managementteam, veiligheidsdirectie en -bestuur over het te voeren beleid. Anticipeert op interne en externe ontwikkelingen en vertaalt deze naar randvoorwaarden voor organisatiebrede beleidsadviezen en stelt adviezen voor de portefeuille op, onderbouwt nadere en evalueert organisatiebrede en organisatieoverstijgend beleidsstukken. Ontwikkelt en implementeert organisatiebreed en organisatieoverstijgend (complexe) instrumenten voor de portefeuille. Beleidsadvisering Adviseert, ondersteunt en informeert participanten met betrekking tot de implementatie en uitvoering van complexe onderdelen van het beleid. Adviseert over te sluiten dienstverleningsovereenkomsten. Beleidsuitvoering Draagt (mede) zorg voor de uitvoering van het organisatiebrede en organisatieoverstijgend beleid op het gebied van de portefeuille. Ziet toe op naleving van gemaakte resultaatafspraken betreffende de portefeuille binnen de gehele organisatie. Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 93

4 Adviseert MT lid inzake (complexe) vraagstukken op het gebied van de portefeuille. Initieert, coördineert en evalueert (complexe) projecten/werkzaamheden. Ontwikkelt (complexe) producten en instrumenten. Draagt zorg voor kennisoverdracht naar medewerkers binnen en buiten het team. Teamcoördinatie Geeft dagelijks leiding aan de medewerkers van het team. Coacht en begeleidt hen bij hun professionele ontwikkeling. Voert personeelsgesprekken en maakt afspraken in het kader van persoonlijke werk- en ontwikkelplannen. Vertaalt beleidsuitgangspunten naar het uitvoeringsproces voor het team Realiseert een doelmatig en doeltreffend beheer en inzet van mensen en middelen binnen het team. Stelt jaar- en werkplannen op voor het team. Stelt managementrapportages op en voert evaluaties uit. Procesmanagement/projectleiding Voert procesmanagement op programma s in Veiligheidsbureau in multidisciplinaire omgeving. Voert projectleiding op projecten in Veiligheidsbureau in multidisciplinaire omgeving. Overige taken Participeert in regionale en landelijke overleggremia op het gebied van de portefeuille. De medewerker ondersteunt (indirect) het veiligheidsbestuur, de veiligheidsdirectie, het MT Brandweer en (indien van toepassing) de lokale korpsen ten aanzien van de uitvoering van (onderdelen van) het beleid voor de portefeuille. Verricht overige werkzaamheden, passend binnen de doelstelling van het team. Kan een repressieve taak verrichten in de operationele organisatie (HOvD). Contacten Interne en externe contacten Verkrijgen van medewerking; indien er sprake is van belangentegenstellingen, waarbij de beslissing vastligt, zodat het erom gaat anderen ertoe te bewegen tot actie over te gaan. Bandbreedte (enkel t.b.v. functiewaardering) Draagt zorg voor het realiseren van de productiedoelen als vastgelegd binnen de daarvoor gestelde termijnen, inclusief de verantwoordelijkheid voor de werkverdeling, werkoverleg en de kwaliteitszorg binnen het team, afdeling en veiligheidsbureau. Adviseert indirect het management, veiligheidsdirectie en bestuur over de aangelegenheden binnen het specifieke beleidsterrein, mede in relatie tot andere beleidsterreinen. Voert organisatiebrede overleggen en levert een inbreng aangaande voorstellen tot het invoeren dan wel het wijzigen van organisatiebeleid en plannen. Voert overleg en onderhandelt met vertegenwoordigers van de organisatie en externen over beleidsspecifieke aangelegenheden. Draagt zorg voor het opbouwen en onderhouden van een relevant relatienetwerk. Treedt op als procesmanager en projectleider. Voert besprekingen met externen bij conflicten of problemen. Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 94

5 Functionele vorming Handelingvrijheid Keuzemogelijkheden Contacten /overleg Leidinggeven Indicatie kennis, vaardigheid en ervaring Academisch werk- en denkniveau, inclusief vier jaar werkervaring. Aanvullend vier jaar relevante werkervaring Kennis van de wet- en regelgeving, procedures en processen op het betreffende terrein. Vaardigheid in het ontwikkelen van beleid. Vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen. Vaardigheid in het geven van leiding aan een team, regiegroepen en projectteams multi. Vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen. Ervaring in het optreden in overlegsituaties en het daarin toelichten en verdedigen van het standpunt van de organisatie alsmede het doen van voorstellen. Vaardigheid in het formuleren van beleidsadviezen. Vaardigheid in het omgaan met spanning tussen beleids- en wetgevingseisen. Bestuurlijk-politiek inschattingsvermogen. Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 95

6 Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 96

7 Organieke functie Brandweer Flevoland Functiecategorie : Middenkader Functietypering : Specialist B Functiebenaming : Specialist Multidisciplinaire Voorbereiding Functiecode : Functieschaal : 10/10A (indicatief) Formatie : 3.89 fte Afdeling : Crisisbeheersing Team : Multidisciplinaire Voorbereiding Datum beschrijving : 9 juni 2009 Plaats in de organisatie De medewerker legt verantwoording af en rapporteert aan de teamleider MV. De medewerker verricht zijn werkzaamheden in een complexe externe omgeving. De medewerker is projectleider (projectleiding) in het veiligheidsbureau. Taken Algemeen Draagt bij aan het realiseren en actualiseren van multidisciplinaire plannen, procedures, regelingen en werkinstructies. Levert een bijdrage aan het in stand houden van voorzieningen bij grootschalig optreden en technische netwerken. Is medeverantwoordelijk voor de bevordering van de goede samenwerking met publieke en private organisaties. Beleidsadvisering Adviseert en informeert de leidinggevende en/of medewerkers op het gebied van de portefeuille. Vertaalt interne en externe ontwikkelingen naar integrale adviezen op het gebied van de portefeuille. Stelt op, onderbouwt nader en evalueert adviezen. Ontwikkelt en implementeert organisatiebreed instrumenten en producten voor de portefeuille. Beleidsontwikkeling Initieert en ontwikkelt beleid op tactisch niveau voor de portefeuille, rekening houdend met de kaders van gemeentelijke overheden, wet- en regelgeving en politiek-bestuurlijke belangen. Beleidsuitvoering Draagt (mede) zorg voor de uitvoering van (onderdelen van) het organisatiebrede beleid op het gebied van de portefeuille. Adviseert participanten inzake (complexe) vraagstukken op het gebied van de portefeuille. Zorgt voor afstemming van adviezen met andere portefeuilles. Adviseert aan en ondersteunt participanten ten aanzien van de uitvoering van (onderdelen van) het beleid. Neemt deel aan (complexe en/of multidisciplinaire) projecten. Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 97

8 Projectleiding Voert projectleiding op projecten in Veiligheidsbureau in multidisciplinaire omgeving. Overige taken Participeert actief in regionale en landelijke overleggremia op het gebied van de portefeuille. De medewerker ondersteunt (indirect) het veiligheidsbestuur, de veiligheidsdirectie, het MT Brandweer en (indien van toepassing) de lokale korpsen ten aanzien van de uitvoering van (onderdelen van) het beleid voor de portefeuille. Verricht overige werkzaamheden, passend binnen de doelstelling van het team. Kan een repressieve taak vervullen in de operationele organisatie. Contacten Interne en externe contacten. Verkrijgen van medewerking. Bandbreedte (enkel t.b.v. functiewaardering) Adviseert organisatiebreed over de aangelegenheden binnen het specifieke beleidsterrein, mede in relatie tot andere beleidsterreinen. Voert organisatiebrede overleggen en levert een inbreng aangaande voorstellen tot het invoeren dan wel het wijzigen van organisatiebeleid en plannen. Voert overleg en onderhandelt met vertegenwoordigers van de organisatie en externen over beleidsspecifieke aangelegenheden. Draagt zorg voor het opbouwen en onderhouden van een relevant relatienetwerk. Treedt op als projectleider, bereidt projecten op het vakgebied voor en geeft hier leiding aan. Functionele vorming Handelingvrijheid Keuzemogelijkheden Contacten /overleg Leidinggeven Indicatie kennis, vaardigheid en ervaring HBO werk- en denkniveau Aanvullend drie jaar relevante werkervaring. Brede kennis van en verregaande inzicht in het specifieke vakgebied en de aangrenzende terreinen. Kennis van beleidsuitgangspunten, opvattingen en uitvoeringspraktijk van de aan de organisatie gelieerde relevante externe organisaties. Ervaring in het optreden in overlegsituaties en het daarin toelichten en verdedigen van het standpunt van de organisatie alsmede het doen van voorstellen. Vaardigheid in het formuleren van beleidsadviezen Vaardigheid in het omgaan met spanning tussen beleids- en wetgevingseisen. Bestuurlijk-politiek inschattingsvermogen. Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 98

9 Organieke functie Brandweer Flevoland Functiecategorie : Medewerker Ondersteunend Functietypering : Medewerker A Functiebenaming : Medewerker Multidisciplinaire Voorbereiding Functiecode : Functieschaal : 8/9 (indicatief) Formatie : 1.0 fte (waarvan 0.22 fte is geblokkeerd) Afdeling : Crisisbeheersing Team : Multidisciplinaire Voorbereiding Datum beschrijving : 9 juni 2009 Plaats in de organisatie De medewerker legt verantwoording af en rapporteert aan de teamleider MV. De medewerker verricht zijn werkzaamheden in een complexe externe omgeving. Taken Algemeen Is belast met het in stand houden van voorzieningen voor grootschalig optreden en technische netwerken. Ondersteunt bij het realiseren en actualiseren van multidisciplinaire plannen, procedures, regelingen en werkinstructies. Is betrokken bij de bevordering van de goede samenwerking met publieke en private organisaties. Ondersteuning beleidsuitvoering Verstrekt inlichtingen aan leidinggevenden, medewerkers en externe instanties. Vertaalt onderdelen van vakspecifieke informatie naar toepassing binnen het eigen vakgebied. Levert gegevens voor specifieke rapportages en/of ontwerpen. Toetst standaardstukken. Stelt standaardrapportages en -ontwerpen op. Zorgt voor de uitvoering van besluiten. Levert ondersteuning bij het uitvoeren en evalueren van projecten en/of werkzaamheden (door derden). Signaleert over mogelijke verbeteringen van voorzieningen. Administratie Is ondersteunend aan het primaire proces van de organisatie of een onderdeel daarvan. Verricht ondersteunende werkzaamheden volgens bepaalde procedures. Verzamelt, complementeert en verwerkt gegevens/bescheiden in een administratie of een systeem. Controleert gegevens op volledigheid, correcte verwerking, vereiste parafen, gedane betalingen, etc. Verzorgt het be- en afhandelen van correspondentie met toepassing van relevante regelgeving en procedures. Verstrekt informatie/inlichtingen aan collega s en derden. Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 99

10 Overige taken De medewerker ondersteunt indirect het veiligheidsbestuur, de veiligheidsdirectie, het MT Brandweer en (indien van toepassing) de lokale korpsen ten aanzien van de uitvoering van (onderdelen van) het beleid voor de portefeuille. Kan een repressieve taak in de operationele organisatie verrichten. Contacten Interne en externe contacten (opereert in een multidisciplinaire omgeving) Behulpzaam zijn en/of verkrijgen van begrip. Bandbreedte (enkel t.b.v. functiewaardering) Het betreft een eigen afgerond takenpakket gericht op ondersteuning en op organisatie. De voortgang en de afdoening van de taken vindt plaats zonder directe sturing, maar er vindt wel overleg plaats met de functionaris(sen) waarvoor wordt gewerkt, danwel betreft het assisterende werkzaamheden ten behoeve van een complex organisatie-onderdeel met de mogelijkheid tot terugval. Het betreft een kleiner werkgebied met een overwegend eenduidige structuur. Heeft vaktechnisch inhoudelijke contacten en contacten in de afstemmende sfeer. Functionele vorming Handelingvrijheid Keuzemogelijkheden Contacten /overleg Leidinggeven Indicatie kennis, vaardigheid en ervaring MBO werk- en denkniveau (niveau 4) Aanvullend vier jaar relevante ervaring Bekendheid van de binnen het aandachtsgebied geldende procedures en gang van zaken, voor zover betrekking hebbend op de eigen werkzaamheden. Oriëntatie op de structuur van de eigen organisatie en multipartners, alsmede bekendheid met de gangbare vakterminologie en werkwijzen. Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 100

11 Organieke functie Brandweer Flevoland Functiecategorie : Middenmanagement Functietypering : Teamleider Functiebenaming : Teamleider Multidisciplinaire Operatiën en Vakbekwaamheid Functiecode : Functieschaal : 11/11A/12 (indicatief) Formatie : 1.0 fte Afdeling : Crisisbeheersing Team : Multidisciplinaire Operatiën en Vakbekwaamheid Datum beschrijving : 9 juni 2009 Plaats in de organisatie De teamleider legt verantwoording af en rapporteert aan het afdelingshoofd Crisisbeheersing c.q. hoofd Veiligheidsbureau (VB). De teamleider geeft direct leiding aan zijn team. De teamleider is procesmanager en projectleider (proces-/projectleiding) in het veiligheidsbureau. De teamleider verricht zijn werkzaamheden in een complexe externe omgeving. Taken Algemeen Verantwoordelijk voor het in stand houden van de multidisciplinaire staven en van de alarmcentrale brandweer als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer. Verantwoordelijk voor het realiseren van multidisciplinaire opleidingen, bijscholingen, trainingen en oefeningen. Verantwoordelijk voor het realiseren van opleidingen, bijscholingen, trainingen en oefeningen van brandweerofficieren voor wat betreft het repressieve onderdeel van hun functie. Beleidsontwikkeling Adviseren en informeren van het hoofd Crisisbeheersing en (indirect) het managementteam, veiligheidsdirectie en -bestuur over het te voeren beleid. Anticipeert op interne en externe ontwikkelingen en vertaalt deze naar randvoorwaarden voor organisatiebrede beleidsadviezen en stelt adviezen voor de portefeuille op, onderbouwt nadere en evalueert organisatiebrede en organisatieoverstijgend beleidsstukken. Ontwikkelt en implementeert organisatiebreed en organisatieoverstijgend (complexe) instrumenten voor de portefeuille. Beleidsadvisering Adviseert, ondersteunt en informeert participanten met betrekking tot de implementatie en uitvoering van complexe onderdelen van het beleid. Adviseert over te sluiten dienstverleningsovereenkomsten. Beleidsuitvoering Draagt (mede) zorg voor de uitvoering van het organisatiebrede en organisatieoverstijgend beleid op het gebied van de portefeuille. Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 101

12 Ziet toe op naleving van gemaakte resultaatafspraken betreffende de portefeuille binnen de gehele organisatie. Adviseert MT lid inzake (complexe) vraagstukken op het gebied van de portefeuille. Initieert, coördineert en evalueert (complexe) projecten/werkzaamheden. Ontwikkelt (complexe) producten en instrumenten. Draagt zorg voor kennisoverdracht naar medewerkers binnen en buiten het team. Teamcoördinatie Geeft dagelijks leiding aan de medewerkers van het team. Coacht en begeleidt hen bij hun professionele ontwikkeling. Voert personeelsgesprekken en maakt afspraken in het kader van persoonlijke werk- en ontwikkelplannen. Vertaalt beleidsuitgangspunten naar het uitvoeringsproces voor het team Realiseert een doelmatig en doeltreffend beheer en inzet van mensen en middelen binnen het team. Stelt jaar- en werkplannen op voor het team. Stelt managementrapportages op en voert evaluaties uit. Procesmanagement/projectleiding Voert procesmanagement in Veiligheidsbureau op programma s in multidisciplinaire omgeving. Voert projectleiding in Veiligheidsbureau op projecten in multidisciplinaire omgeving. Overige taken Participeert in regionale en landelijke overleggremia op het gebied van de portefeuille. Ondersteunt (indirect) het veiligheidsbestuur, de veiligheidsdirectie, het MT Brandweer en (indien van toepassing) de lokale korpsen ten aanzien van de uitvoering van (onderdelen van) het beleid voor de portefeuille. Verricht overige werkzaamheden, passend binnen de doelstelling van het team. Kan een repressieve taak verrichten in de operationele organisatie (HOvD). Contacten Interne en externe contacten. Verkrijgen van medewerking; er is sprake zijn van belangentegenstellingen, waarbij de beslissing vastligt, zodat het erom gaat anderen ertoe te bewegen tot actie over te gaan. Bandbreedte (enkel t.b.v. functiewaardering) Draagt zorg voor het realiseren van de productiedoelen als vastgelegd binnen de daarvoor gestelde termijnen, inclusief de verantwoordelijkheid voor de werkverdeling, werkoverleg en de kwaliteitszorg binnen het team, afdeling en veiligheidsbureau. Adviseert (indirect) het management, directie en bestuur over de aangelegenheden binnen het specifieke beleidsterrein, mede in relatie tot andere beleidsterreinen. Voert organisatiebrede overleggen en levert een inbreng aangaande voorstellen tot het invoeren dan wel het wijzigen van organisatiebeleid en plannen. Voert overleg en onderhandelt met vertegenwoordigers van de organisatie en externen over beleidsspecifieke aangelegenheden. Draagt zorg voor het opbouwen en onderhouden van een relevant relatienetwerk. Treedt op als procesmanager en projectleider. Voert besprekingen met externen bij conflicten of problemen. Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 102

13 Functionele vorming Handelingvrijheid Keuzemogelijkheden Contacten /overleg Leidinggeven Indicatie kennis, vaardigheid en ervaring Academisch werk- en denkniveau, inclusief 4 jaar werkervaring. Aanvullend vier jaar relevante werkervaring. Kennis van de wet- en regelgeving, procedures en processen op het betreffende terrein. Vaardigheid in het ontwikkelen en formuleren van beleid. Vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen. Vaardigheid in het geven van leiding aan een team, regiegroepen en projectteams multi. Ervaring in het optreden in overlegsituaties en het daarin toelichten en verdedigen van het standpunt van de organisatie alsmede het doen van voorstellen. Vaardigheid in het omgaan met spanning tussen beleids- en wetgevingseisen. Bestuurlijk-politiek inschattingsvermogen. Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 103

14 Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 104

15 Organieke functie Brandweer Flevoland Functiecategorie : Middenkader Functietypering : Specialist B Functiebenaming : Specialist Multidisciplinaire Operatiën en Vakbekwaamheid Functiecode : Functieschaal : 10/10A (indicatief) Formatie : 3.0 fte (waarvan 1.0 fte is geblokkeerd) Afdeling : Crisisbeheersing Team : Multidisciplinaire Operatiën en Vakbekwaamheid Datum beschrijving : 9 juni 2009 Plaats in de organisatie De medewerker legt verantwoording af en rapporteert aan de teamleider MOV. De medewerker verricht zijn werkzaamheden in een complexe externe omgeving. De medewerker is projectleider (projectleiding) in het veiligheidsbureau. Taken Algemeen Draagt bij aan het in stand houden van de multidisciplinaire staven en van de alarmcentrale brandweer als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer. Levert een bijdrage aan het realiseren van multidisciplinaire opleidingen, bijscholingen, trainingen en oefeningen. Levert een bijdrage aan het realiseren van opleidingen, bijscholingen, trainingen en oefeningen van brandweerofficieren voor wat betreft het repressieve onderdeel van hun functie. Beleidsadvisering Adviseert en informeert de leidinggevende en/of medewerkers op het gebied van de portefeuille. Vertaalt interne en externe ontwikkelingen naar integrale adviezen op het gebied van de portefeuille. Stelt op, onderbouwt nader en evalueert adviezen. Ontwikkelt en implementeert organisatiebreed instrumenten en producten voor de portefeuille. Beleidsontwikkeling Initieert en ontwikkelt beleid op tactisch niveau voor de portefeuille, rekening houdend met de kaders van gemeentelijke overheden, wet- en regelgeving en politiek-bestuurlijke belangen. Beleidsuitvoering Draagt (mede) zorg voor de uitvoering van (onderdelen van) het organisatiebrede beleid op het gebied van de portefeuille. Adviseert participanten inzake (complexe) vraagstukken op het gebied van de portefeuille. Zorgt voor afstemming van adviezen met andere portefeuilles. Adviseert aan en ondersteunt participanten ten aanzien van de uitvoering van (onderdelen van) het beleid. Neemt deel aan (complexe en/of multidisciplinaire) projecten. Projectleiding Voert projectleiding in Veiligheidsbureau op projecten in multidisciplinaire omgeving. Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 105

16 Overige taken Participeert actief in regionale en landelijke overleggremia op het gebied van de portefeuille. De medewerker ondersteunt indirect het veiligheidsbestuur, de veiligheidsdirectie, het MT Brandweer en (indien van toepassing) de lokale korpsen ten aanzien van de uitvoering van (onderdelen van) het beleid voor de portefeuille. Verricht overige werkzaamheden, passend binnen de doelstelling van het team. Kan een repressieve taak vervullen in de operationele organisatie. Contacten Interne en externe contacten. Verkrijgen van medewerking. Bandbreedte (enkel t.b.v. functiewaardering) Adviseert organisatiebreed over de aangelegenheden binnen het specifieke beleidsterrein, mede in relatie tot andere beleidsterreinen. Voert organisatiebrede overleggen en levert een inbreng aangaande voorstellen tot het invoeren dan wel het wijzigen van organisatiebeleid en plannen. Voert overleg en onderhandelt met vertegenwoordigers van de organisatie en externen over beleidsspecifieke aangelegenheden. Draagt zorg voor het opbouwen en onderhouden van een relevant relatienetwerk. Treedt op als projectleider, bereidt projecten op het vakgebied voor en geeft hier leiding aan. Functionele vorming Handelingvrijheid Keuzemogelijkheden Contacten /overleg Leidinggeven Indicatie kennis, vaardigheid en ervaring HBO werk- en denkniveau Aanvullend drie jaar relevante werkervaring. Brede kennis van en verregaande inzicht in het specifieke vakgebied en de aangrenzende terreinen. Kennis van beleidsuitgangspunten, opvattingen en uitvoeringspraktijk van de aan de organisatie gelieerde relevante externe organisaties. Ervaring in het optreden in overlegsituaties en het daarin toelichten en verdedigen van het standpunt van de organisatie alsmede het doen van voorstellen. Vaardigheid in het formuleren van beleidsadviezen Vaardigheid in het omgaan met spanning tussen beleids- en wetgevingseisen. Bestuurlijk-politiek inschattingsvermogen. Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 106

17 Organieke functie Brandweer Flevoland Functiecategorie : Medewerker Ondersteunend Functietypering : Medewerker A Functiebenaming : Medewerker Multidisciplinaire Operatiën en Vakbekwaamheid Functiecode : Functieschaal : 8/9 (indicatief) Formatie : 1.0 fte (waarvan 1.0 fte is geblokkeerd) Afdeling : Crisisbeheersing Team : Multidisciplinaire Operatiën en Vakbekwaamheid Datum beschrijving : 9 juni 2009 Plaats in de organisatie De medewerker legt verantwoording af en rapporteert aan de teamleider MOV. De medewerker verricht zijn werkzaamheden in een complexe externe omgeving. Taken Algemeen Ondersteunt bij het in stand houden van de multidisciplinaire staven en van de alarmcentrale brandweer als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer. Ondersteunt bij het realiseren van multidisciplinaire opleidingen, bijscholingen, trainingen en oefeningen. Ondersteunt bij het realiseren van opleidingen, bijscholingen, trainingen en oefeningen van brandweerofficieren voor wat betreft het repressieve onderdeel van hun functie. Ondersteuning beleidsuitvoering Verstrekt inlichtingen aan leidinggevenden, medewerkers en externe instanties. Vertaalt onderdelen van vakspecifieke informatie naar toepassing binnen het eigen vakgebied. Levert gegevens voor specifieke rapportages en/of ontwerpen. Toetst standaardstukken. Stelt standaardrapportages en -ontwerpen op. Zorgt voor de uitvoering van besluiten. Levert ondersteuning bij het uitvoeren en evalueren van projecten en/of werkzaamheden (door derden). Signaleert over mogelijke verbeteringen van voorzieningen. Administratie Is ondersteunend aan het primaire proces van de organisatie of een onderdeel daarvan. Verricht ondersteunende werkzaamheden volgens bepaalde procedures. Verzamelt, complementeert en verwerkt gegevens/bescheiden in een administratie of een systeem. Controleert gegevens op volledigheid, correcte verwerking, vereiste parafen, gedane betalingen, etc. Verzorgt het be- en afhandelen van correspondentie met toepassing van relevante regelgeving en procedures. Verstrekt informatie/inlichtingen aan collega s en derden. Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 107

18 Overige taken De medewerker ondersteunt indirect het veiligheidsbestuur, de veiligheidsdirectie, het MT Brandweer en (indien van toepassing) de lokale korpsen ten aanzien van de uitvoering van (onderdelen van) het beleid voor de portefeuille. Kan een repressieve taak in de operationele organisatie verrichten. Contacten Interne en externe contacten (opereert in een multidisciplinaire omgeving) Behulpzaam zijn en/of verkrijgen van begrip. Bandbreedte (enkel t.b.v. functiewaardering) Het betreft een eigen afgerond takenpakket gericht op ondersteuning en op organisatie. De voortgang en de afdoening van de taken vindt plaats zonder directe sturing, maar er vindt wel overleg plaats met de functionaris(sen) waarvoor wordt gewerkt, danwel betreft het assisterende werkzaamheden ten behoeve van een complex organisatie-onderdeel met de mogelijkheid tot terugval. Het betreft een kleiner werkgebied met een overwegend eenduidige structuur. Heeft vaktechnisch inhoudelijke contacten en contacten in de afstemmende sfeer. Functionele vorming Handelingvrijheid Keuzemogelijkheden Contacten /overleg Leidinggeven Indicatie kennis, vaardigheid en ervaring MBO werk- en denkniveau (niveau 4) Aanvullend vier jaar relevante ervaring Bekendheid van de binnen het aandachtsgebied geldende procedures en gang van zaken, voor zover betrekking hebbend op de eigen werkzaamheden. Oriëntatie op de structuur van de eigen organisatie en multipartners, alsmede bekendheid met de gangbare vakterminologie en werkwijzen. Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 108

19 Organieke functie Brandweer Flevoland Functiecategorie : Middenkader Functietypering : Specialist A (plus) Functiebenaming : Informatiemanager Functiecode : Functieschaal : 12 (indicatief) Formatie : 1.0 fte Afdeling : Crisisbeheersing Team : Informatievoorziening Datum beschrijving : 9 juni 2009 Plaats in de organisatie De informatiemanager legt verantwoording af en rapporteert aan het afdelingshoofd Crisisbeheersing/hoofd Veiligheidsbureau (VB). De informatiemanager stuurt de specialist informatievoorziening aan. De informatiemanager is procesmanager en projectleider (proces-/projectleiding) in het veiligheidsbureau. De informatiemanager verricht zijn werkzaamheden in een complexe externe omgeving. Taken Algemeen Is verantwoordelijk voor het organiseren van het multidisciplinair informatiemanagement. Is verantwoordelijk voor het realiseren en in stand houden van de operationele informatievoorziening, zowel multidisciplinair als monodisciplinair brandweer. Beleidsontwikkeling Adviseert en informeert het hoofd Crisisbeheersing en (indirect) het managementteam, veiligheidsdirectie en -bestuur over het te voeren beleid. Anticipeert op interne en externe ontwikkelingen en vertaalt deze naar randvoorwaarden voor organisatiebrede beleidsadviezen en stelt adviezen voor de portefeuille op, onderbouwt nadere en evalueert organisatiebrede en organisatieoverstijgend beleidsstukken. Ontwikkelt en implementeert organisatiebreed en organisatieoverstijgend (complexe) instrumenten voor de portefeuille. Beleidsadvisering Adviseert, ondersteunt en informeert participanten met betrekking tot de implementatie en uitvoering van complexe onderdelen van het beleid. Adviseert over te sluiten dienstverleningsovereenkomsten. Beleidsuitvoering Draagt (mede) zorg voor de uitvoering van het organisatiebrede en organisatieoverstijgend beleid op het gebied van de portefeuille. Ziet toe op naleving van gemaakte resultaatafspraken betreffende de portefeuille binnen de gehele organisatie. Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 109

20 Adviseert MT lid inzake (complexe) vraagstukken op het gebied van de portefeuille. Initieert, coördineert en evalueert (complexe) projecten/werkzaamheden. Ontwikkelt (complexe) producten en instrumenten. Draagt zorg voor kennisoverdracht naar medewerkers binnen en buiten het team. Stelt jaar- en werkplannen op voor de portefeuille. Stelt managementrapportages op en voert evaluaties uit. Procesmanagement/projectleiding Voert procesmanagement op programma s in Veiligheidsbureau in een multidisciplinaire omgeving. Voert projectleiding op projecten in Veiligheidsbureau in multidisciplinaire omgeving. Overige taken Participeert in regionale en landelijke overleggremia op het gebied van de portefeuille. De medewerker ondersteunt (indirect) het veiligheidsbestuur, de veiligheidsdirectie, het MT Brandweer en (indien van toepassing) de lokale korpsen ten aanzien van de uitvoering van (onderdelen van) het beleid voor de portefeuille. Verricht overige werkzaamheden, passend binnen de doelstelling van het team. Kan een repressieve taak verrichten in de operationele organisatie. Contacten Interne en externe contacten Verkrijgen van medewerking; indien er sprake is van belangentegenstellingen, waarbij de beslissing vastligt, zodat het erom gaat anderen ertoe te bewegen tot actie over te gaan. Bandbreedte (enkel t.b.v. functiewaardering) Draagt zorg voor het realiseren van de productiedoelen als vastgelegd binnen de daarvoor gestelde termijnen, inclusief de verantwoordelijkheid voor de werkverdeling, werkoverleg en de kwaliteitszorg binnen het team, afdeling en veiligheidsbureau. Adviseert indirect het management, directie en bestuur over de aangelegenheden binnen het specifieke beleidsterrein, mede in relatie tot andere beleidsterreinen. Voert organisatiebrede overleggen en levert een inbreng aangaande voorstellen tot het invoeren dan wel het wijzigen van organisatiebeleid en plannen. Voert overleg en onderhandelt met vertegenwoordigers van de organisatie en externen over beleidsspecifieke aangelegenheden. Draagt zorg voor het opbouwen en onderhouden van een relevant relatienetwerk. Treedt op als procesmanager en projectleider. Voert besprekingen met externen bij conflicten of problemen. Functionele vorming Handelingvrijheid Keuzemogelijkheden Contacten /overleg Leidinggeven Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 110

Organieke functie Brandweer Flevoland

Organieke functie Brandweer Flevoland Organieke functie Brandweer Flevoland Functiecategorie : Directie en Management Functietypering : DC/Afdelingshoofd Functiebenaming : Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Functiecode : Functieschaal : 14 (indicatief)

Nadere informatie

Organieke functie Brandweer Flevoland

Organieke functie Brandweer Flevoland Organieke functie Functiecategorie : Directie en Management Functiebenaming : Regionaal Commandant Functiecode : Functieschaal : 16 (indicatief) Formatie : 1.0 fte Afdeling : - Team : - De regionaal commandant

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

RESULTAATBESCHRIJVINGEN OMGEVINGSDIENST RIVIERENLAND. 27 november 2012. Verbindt functies, competenties en resultaten

RESULTAATBESCHRIJVINGEN OMGEVINGSDIENST RIVIERENLAND. 27 november 2012. Verbindt functies, competenties en resultaten RESULTAATBESCHRIJVINGEN OMGEVINGSDIENST RIVIERENLAND 27 november 2012 Verbindt functies, competenties en resultaten Werknaam functie : Directeur Afdeling : Generieke beschrijving : Algemeen directeur Code

Nadere informatie

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Hoofdstuk: Griffie gemeente Gorinchem Inhoud Griffie gemeente Gorinchem... 1 Inleiding... 3 Functiebeschrijving griffie... 4 De griffier... 4 Plaats in

Nadere informatie

Omgevingsdienst de Vallei O&F rapport Hoofdtaken beschrijvingen

Omgevingsdienst de Vallei O&F rapport Hoofdtaken beschrijvingen Omgevingsdienst de Vallei O&F rapport Hoofdtaken beschrijvingen Versie 12 december 2012. Index nr Functienaam (werknaam) afdeling Functieprofiel Schaal Pg. HR 21 indicatief Plustaak -- -- 3 1.1 Directeur

Nadere informatie

Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Functie-/hoofdtakenboek

Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Functie-/hoofdtakenboek Omgevingsdienst Veluwe IJssel Functie-/hoofdtakenboek concept versie 23 november 2012 Toelichting op HR21 Het functieboek bestaat uit generieke functiebeschrijvingen van HR21. HR21 is een webapplicatie

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Functieboek. RUD Utrecht. op basis van

Functieboek. RUD Utrecht. op basis van Functieboek RUD Utrecht op basis van 1 september 2015 Inhoudsopgave Management team Directeur 3 Teamleider 5 Team Strategisch Beraad Controller 7 Adviseur A (HRM) 9 Adviseur A (Secretaris Bestuur & Directie)

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Locatiemanager januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Locatiemanager Organisatie

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement.

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement. Verpleegkundig Hoofd Zorgeenheid / Manager 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plaats in de organisatie/oriëntatie:

Nadere informatie

Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen

Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen 1. LIJNMANAGEMENT 3 Operationeel Manager 3 Middenmanager 3 Topmanager 3 2. PROJECT-/PROGRAMMAMANAGEMENT

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE ORGANOGRAM KONOT

ALGEMENE INFORMATIE ORGANOGRAM KONOT ALGEMENE INFORMATIE De stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot) biedt uitdagend onderwijs in een veilige omgeving op 22 basisscholen in de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en in Beuningen

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement cc. Functie strategisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub cc Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur)

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) De gemeente Deurne zoekt een: De afdeling Ruimte en Samenleving heeft een vacature: Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) Deurne is een centrumgemeente in de Peel, gelegen in de provincie Noord-Brabant.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Naam functie. Code : N Functiereeks Realisatie: Functiegroep Ontwerp & voorbereiding:

Functiebeschrijving. Naam functie. Code : N Functiereeks Realisatie: Functiegroep Ontwerp & voorbereiding: Functiebeschrijving Naam functie : Medewerker ontwerp & voorbereiding I Code : N04.01.02 Functiereeks Realisatie: Het leveren van (specialistische) producten en diensten gericht op het ontwikkelen, verbeteren

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Schoolleider DA De schoolleider legt verantwoording af aan het bestuur. In het managementstatuut zijn (gedetailleerd) de taken en bevoegdheden van de schoolleider

Nadere informatie

Leeswijzer functieboek. Dienst Dommelvallei. Definitieve versie 15 oktober 2013 Pagina 1 van 11

Leeswijzer functieboek. Dienst Dommelvallei. Definitieve versie 15 oktober 2013 Pagina 1 van 11 Leeswijzer functieboek Dienst Dommelvallei Definitieve versie 15 oktober 2013 Pagina 1 van 11 Inhoud leeswijzer 1. Algemeen... 3 1.1 Werkwijze... 3 1.2 Doel en inhoud leeswijzer... 3 2. Generiek (algemeen)

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

FUROboek Gemeente Oude IJsselstreek

FUROboek Gemeente Oude IJsselstreek FUROboek Gemeente Oude IJsselstreek 26 oktober 2012 Definitieve versie Inhoud Inhoud... 2 Definities... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Toelichting functierolbeschrijvingen... 6 Functierollen en functierolbenamingen...

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL. Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL. Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur 1. Functiebeschrijving en profiel Functienaam: Clusterdirecteur Organisatie: Veluwse Onderwijsgroep (VOG) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Basisgegevens. Algemene karakteristieken

Basisgegevens. Algemene karakteristieken Basisgegevens Functiebenaming: Beleidsmedewerker Dienstonderdeel/post: Ambassade Washington Functieniveau: 09 Aantal uren: Min/Max AO 2040 uur per week Formatieplaatsnr: bovenformatief (tijdelijke functie

Nadere informatie

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement.

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement. Verpleegkundig Hoofd Zorgeenheid / Manager 11 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plaats in de organisatie/oriëntatie:

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK KEMPENGEMEENTEN

FUNCTIEBOEK KEMPENGEMEENTEN FUNCTIEBOEK KEMPENGEMEENTEN Behoort bij de Regeling Functiewaardering Kempengemeenten zoals vastgesteld door: Burgemeester en wethouders van Bergeijk d.d. 2 maart 2010 Burgemeester en wethouders van Bladel

Nadere informatie

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur FUWA-PO functiebeschrijving Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur Organisatie Stichting RESPONZ Salarisschaal 12 (=DC) Werkterrein Management -> Schoolmanagement Datum 18-01-2011 FUWASYS-versie

Nadere informatie

tekstaanpassingen (niet op inhoud) 29 november 2016

tekstaanpassingen (niet op inhoud) 29 november 2016 Definitief vastgesteld door RvB op 20 december 2016. Functienaam Afdelingsmanager MBO Organisatie ROC West-Brabant Werkterrein Management overig management Activiteiten Beleid voorbereiden, ontwikkelen,

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07)

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Hebt u affiniteit met Passend Onderwijs? Hebt u aantoonbare ervaring met bovenschoolse werkzaamheden of bent u werkzaam

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving. Context. Werkzaamheden. Coördinator ROWF. Coördinator ROWF

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving. Context. Werkzaamheden. Coördinator ROWF. Coördinator ROWF Blz. 1 Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder Datum FUWASYS-versie Martinuscollege

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

(Plaatsings)Functieboek. UW Samenwerking

(Plaatsings)Functieboek. UW Samenwerking (Plaatsings)Functieboek UW Samenwerking Versie 2 oktober 2014 Inleiding Het plaatsingsfunctieboek omvat de functies t.b.v. UW Samenwerking. De besturingsfilosofie, hoofdstructuur en de onderliggende inrichtingsplannen

Nadere informatie

Voorlopig Functieprofiel

Voorlopig Functieprofiel Voorlopig Functieprofiel Functienaam Organisatie Onderdeel Teamleider ROC Service Center Service Center Indicatie functieschaal 11 Datum 07-10-2013 Context van de functie Het Service Center is een resultaatverantwoordelijke

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 7 september 2005 te Arnhem vastgesteld door het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel.

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Sectormanager administratie

Sectormanager administratie Sectormanager administratie Doel van de functie Leidinggeven aan de afdeling administratie, het ontwikkelen en implementeren van afdelingsbeleid, fungeren als controller, zodanig dat de afdeling doelmatig

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Teamleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen

Nadere informatie

CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER

CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Datum voorlopige vaststelling: Organisatorische eenheid: Vastgoed en technisch beheer Datum definitieve

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 10 oktober 2005 te Arnhem vastgesteld door het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel.

Nadere informatie

HR21 functies Gemeente Súdwest-Fryslân 1 januari 2013

HR21 functies Gemeente Súdwest-Fryslân 1 januari 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Súdwest Fryslân. Nr. 29331 27 mei 2014 HR21 functies Gemeente Súdwest-Fryslân 1 januari 2013 Lokale Griffier Functiereeks Politiek Eindverantwoordelijk voor

Nadere informatie

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte Januari 2014 : 14 01 (INTERN+EXTERN) De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie

Nadere informatie

bijdragen aan werkplezier organisatie door feitelijk handelen

bijdragen aan werkplezier organisatie door feitelijk handelen ..\normfuncties\normfunctie1 Normfunctie 1: medewerker facilitaire dienstverlening bijdragen aan werkplezier organisatie door feitelijk handelen Taken: - verricht eenvoudige technische handelingen - verricht

Nadere informatie

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen Waterschap Vechtstromen Waterschap Vechtstromen is onderverdeeld in vier verschillende eenheden: Organisatie, Ontwikkeling & Advies, Techniek & Diensten en Watersysteem & Zuiveren. Hieronder schetsen we

Nadere informatie

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB)

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB) Blz. 1 FUWASYS Sessie Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum FUWASYS-versie 003b Stichting QliQ

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Standaardfunctiereeksen leidinggevenden BESLUITEN

Standaardfunctiereeksen leidinggevenden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie SWMG B&W- nr.: 05.1211 d.d. 08-11-2005 Onderwerp Standaardfunctiereeksen leidinggevenden BESLUITEN Onderstaande drie standaardfunctiereeksen en de bijbehorende waardering

Nadere informatie

Het beleidsterrein organisatie omvat het zorgdragen voor het beheer en de ontwikkeling van:

Het beleidsterrein organisatie omvat het zorgdragen voor het beheer en de ontwikkeling van: RIS112296_09-01-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk /2003.963 RIS 112296 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. vast te stellen: Uitvoeringsbesluit Organisatie 1. Omschrijving van het beleidsterrein

Nadere informatie

SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR. Algemeen. Context FUNCTIEPROFIEL: CONCERNCONTROLLER. Functieprofiel: Concerncontroller

SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR. Algemeen. Context FUNCTIEPROFIEL: CONCERNCONTROLLER. Functieprofiel: Concerncontroller SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR FUNCTIEPROFIEL: CONCERNCONTROLLER Algemeen Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is verantwoordelijk voor alle basisscholen in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen scholen

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

FUWASYS Algemene Karakteristieken

FUWASYS Algemene Karakteristieken Blz. 1 Hoofdgroep karakter I Het betreft op zichzelf staande routinematige werkzaamheden, waarbij het effect van de werkzaamheden zich uitstrekt tot een beperkte groep medewerkers. Er zijn gedetailleerde

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

Manager Medische Hulpmiddelen

Manager Medische Hulpmiddelen - Functie en competentie profiel Manager Medische Hulpmiddelen. Functie- en competentieprofiel Manager medische hulpmiddelen 09122015 Doel van de functie - De manager medische hulpmiddelen (MMH) adviseert

Nadere informatie

Gezocht: Beleidsmedewerker financiële zaken

Gezocht: Beleidsmedewerker financiële zaken Gezocht: Beleidsmedewerker financiële zaken Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve het opstellen van

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

2.1 FUNCTIEPROFIEL COÖRDINATOR AGRESSIE EN GEWELD

2.1 FUNCTIEPROFIEL COÖRDINATOR AGRESSIE EN GEWELD 2.1 FUNCTIEPROFIEL COÖRDINATOR AGRESSIE EN GEWELD Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud P&O, gemeentesecretaris, coördinator agressie en geweld, OR Instrument

Nadere informatie

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT De organisatie Kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben behoefte aan ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Codering LEE10-201 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, gelet op: artikel 37 lid 3 en 38 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen.

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen. Functiebeschrijving Functienaam Medewerker beleidsuitvoering II Normfunctienaam Medewerker beleidsuitvoering II Code Peildatum N03.03.04 1-1-2013 Functiereeks Beleid Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een goede behartiging van de zorg voor de

Nadere informatie

Functieprofiel Gemeente Hattem, functiefamilie: Uitvoerend

Functieprofiel Gemeente Hattem, functiefamilie: Uitvoerend Gemeente Hattem, functiefamilie: Uitvoerend De werkzaamheden worden verricht onder verantwoordelijkheid van de eenheidsmanager. De hoofdtaak van de functie bestaat uit het verrichten van uitvoerende werkzaamheden

Nadere informatie

Functiefamilie Project-/Programmamanagement, functiegroep Deelprojectleider

Functiefamilie Project-/Programmamanagement, functiegroep Deelprojectleider Functiefamilie Project-/Programmamanagement, functiegroep Deelprojectleider Versie: 10 februari 2015 Functiefamilie Project-/Programmamanagement 1 Leiding 2 geven aan een tijdelijk samenwerkingsverband

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs Maart 2016 Opdrachtgever Samenwerkingsverband PO De Meierij Auteur J.L.P. Bustin Versie Eindversie maart 2016 Project 5BVBA4797

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement y. Functie specialist brandpreventie Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub y Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Onderwerp functiewaardering projectmanger 2 / ontwerper

Onderwerp functiewaardering projectmanger 2 / ontwerper Onderwerp functiewaardering projectmanger 2 / ontwerper Portefeuille C. van Velzen Auteur Mevr. S. van Egmond Telefoon 5113939 E-mail: s.v.egmond@haarlem.nl STB/PMB Reg.nr. 2008/164979 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

Functiebeschrijving projectleider

Functiebeschrijving projectleider Functiebeschrijving projectleider 1. Algemene informatie Naam instelling : MEE Noordwest-Holland Standplaats : Alkmaar, Den Helder, Haarlem, Heemskerk of Hoorn ( de functionaris zal werkzaam kunnen zijn

Nadere informatie

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Locatieleider SKO

Nadere informatie

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog Functiefamilie : Onderwijs Begeleiding & Zorg, reeks II Kenmerk : 2014/000496/CvB-P&O Versie : 1 Vastgesteld CvB d.d. : 20-05-2014 Datum : 20 mei 2014 Instemming PGMR d.d. : 16-05-2014 Opgesteld door :

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING GGD Hollands Noorden 2013

ORGANISATIEVERORDENING GGD Hollands Noorden 2013 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD Hollands Noorden) Het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden overwegende dat zich sinds de vaststelling van de geldende Organisatieverordening

Nadere informatie

Profielschets. Beleidsadviseur Vastgoed en Strategie Beter Wonen

Profielschets. Beleidsadviseur Vastgoed en Strategie Beter Wonen Profielschets Beleidsadviseur Vastgoed en Strategie Beter Wonen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Beter Wonen Datum: april 2015 Organisatie Beter Wonen in Almelo staat voor goed en betaalbaar

Nadere informatie

is werkzaam in een dierenartsenpraktijk voor landbouwhuisdieren, paarden, gezelschapsdieren of een combinatie daarvan;

is werkzaam in een dierenartsenpraktijk voor landbouwhuisdieren, paarden, gezelschapsdieren of een combinatie daarvan; FUNCTIEBESCHRIJVING CAO Dierenartsenpraktijken Functie : Dierenartsassistent C Datum : 28 maart 2007 Pagina : 1 Versie : Definitief ALGEMENE KENMERKEN De Dierenartsassistent C: is werkzaam in een dierenartsenpraktijk

Nadere informatie

Functiehuis gemeente Hoogeveen

Functiehuis gemeente Hoogeveen Functiehuis gemeente Hoogeveen 12 november 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Overzicht functiehuis... 3 Functiefamilie Beleid... 4 Functiefamilie Projecten... 14 Functiefamilie Dienstverlening...

Nadere informatie

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte)

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte) De Rijnbrink Groep adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel op het gebied inhoudelijk bibliotheekwerk en bedrijfsvoering zoals HRM, financiën, communicatie, marketing en ICT. Om

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie