Organieke functie Brandweer Flevoland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organieke functie Brandweer Flevoland"

Transcriptie

1 Organieke functie Brandweer Flevoland Functiecategorie : Directie en Management Functietypering : DC/Afdelingshoofd Functiebenaming : Afdelingshoofd Crisisbeheersing/Veiligheidsbureau Functiecode : Functieschaal : 14 (indicatief) Formatie : 1.0 fte Afdeling : Crisisbeheersing/ Veiligheidsbureau Team : - Datum beschrijving : 9 juni 2009 Plaats in de organisatie Het afdelingshoofd legt verantwoording af en rapporteert aan de regionaal commandant. Hij is lid van het managementteam. Daarnaast geeft hij leiding aan meerdere teamleiders binnen zijn afdeling. Hij is integraal verantwoordelijk voor het rechtmatig, doeltreffend en doelmatig functioneren van zijn afdeling en voor de strategische sturing van de brandweerorganisatie. Fungeert als hoofd veiligheidsbureau. Hij verricht zijn werkzaamheden in een complexe externe omgeving. Taken Is als afdelingshoofd verantwoordelijk voor de multidisciplinaire voorbereiding, de multidisciplinaire operatiën en vakbekwaamheid en de operationele informatievoorziening (zowel mono- als multidisciplinair). Is als hoofd veiligheidsbureau verantwoordelijk voor de (multidisciplinaire) coördinatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio Flevoland. Draagt bij aan het ontwikkelen, evalueren en bijstellen van de visie, doelen, strategie en beleid van de brandweerorganisatie als geheel. Initieert, ontwikkelt, doet uitvoeren, evalueren en bijstellen van beleid voor de aan het afdeling opgedragen taken. Regisseert de interne samenhang van en de afstemming binnen de afdeling ten behoeve van beleidsontwikkeling, -uitvoering en -monitoring en zorgt voor de eindtoets inzake integraliteit van advisering en besluitvormingsrijpheid van stukken. Bepaalt kaders en stuurt in de ontwikkeling en uitvoering van werkprocessen en producten en realiseert een doelmatig en doeltreffend beheer en inzet van mensen en middelen binnen de afdeling met inachtneming van het budget. Initieert (mede), stimuleert en voert veranderingsprocessen door om kwaliteit en productiviteit van de brandweerorganisatie als geheel te versterken en in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen op het niveau van de veiligheidsregio. Initieert (mede) en laat organisatiebrede projecten en bestuursopdrachten opzetten. Bereidt de te sluiten dienstverleningovereenkomsten met participanten voor. Geeft leiding aan de teamleiders van de afdeling en aan overige direct onder hem geplaatste medewerkers. Voert personeelsgesprekken met teamleiders en overig direct onder hem geplaatste medewerkers en maakt afspraken in het kader van persoonlijke werk- en ontwikkelplannen. Behartigt de belangen van de brandweerorganisatie in gemeentelijke, regionale en landelijke overlegstructuren en ook overigens in brede zin. Treedt op als projectleider en als procesmanager voor o.a. het veiligheidsbureau. Verricht een repressieve taak in de operationele organisatie (CvD). Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 91

2 Contacten interne en externe contacten. Bevordert met name de goede samenwerking met publieke en private organisaties. in een conflicterende situatie met behulp van overtuigen en/of onderhandelen een (strategische) beslissing tot stand brengen. Bandbreedte (enkel t.b.v. functiewaardering) Is het hoofd van een afdeling. Is hoofd veiligheidsbureau Is eindverantwoordelijk voor de aansturing en bedrijfsvoering van de afdeling. Is lid van het managementteam. Is belast met afdelingsoverschrijdende beleidscoördinatie en integrale advisering op hoofdlijnen waaronder: strategisch en tactisch beleid; advisering bestuursopdrachten; uitwisseling van informatie tussen organisatie-onderdelen. Is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het afdelingsplan. Stimuleert vanuit de inhoudelijke verantwoordelijkheid de afdelingsleiding en de medewerk(st)ers tot het op tijd leveren van kwalitatief, hoogwaardige producten. Initieert beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling, -uitvoering en -evaluatie. Adviseert het management en indirect de directie en het bestuur over de aangelegenheden binnen het specifieke beleidsterrein, mede in relatie tot andere beleidsterreinen Vertegenwoordigt de afdeling en de brandweerorganisatie in diverse in- en externe overlegsituaties. Draagt binnen de gegeven kaders standpunten uit. Onderhoudt informerende, afstemmende en/of adviserende contacten met diverse organisaties. Draagt standpunten uit en voert onderhandelingen. Functionele vorming Handelingvrijheid Keuzemogelijkheden Contacten /overleg Leidinggeven Indicatie kennis, vaardigheid en ervaring Academisch werk- en denkniveau Aanvullend vier jaar relevante werkervaring Opleiding Master of Crises en Disaster Management Leergang CvD Aanvullend minimaal vier jaar managementervaring en ervaring in het acteren in een complex maatschappelijk/bestuurlijk/ambtelijk krachtenveld Vaardigheid in het opereren binnen een multidisciplinaire omgeving met tegengestelde belangen. Kennis van wet- en regelgeving, ontwikkelingen, (overheids-) beleid op het terrein van de afdeling en het kunnen toepassen ervan. Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 92

3 Organieke functie Brandweer Flevoland Functiecategorie : Middenmanagement Functietypering : Teamleider Functiebenaming : Teamleider Multidisciplinaire Voorbereiding Functiecode : Functieschaal : 11/11A/12 (indicatief) Formatie : 1.0 fte Afdeling : Crisisbeheersing Team : Multidisciplinaire Voorbereiding Datum beschrijving : 9 juni 2009 Plaats in de organisatie De teamleider legt verantwoording af en rapporteert aan het afdelingshoofd Crisisbeheersing c.q. hoofd Veiligheidsbureau (VB). De teamleider geeft direct leiding aan zijn team. De teamleider is procesmanager en projectleider (proces-/projectleiding) in het veiligheidsbureau. De teamleider verricht zijn werkzaamheden in een complexe externe omgeving. Taken Algemeen Verantwoordelijk voor het realiseren en actualiseren van multidisciplinaire plannen, procedures, regelingen en werkinstructies. Verantwoordelijk voor het in stand houden van voorzieningen grootschalig optreden en technische netwerken. Bevordert de goede samenwerking met publieke en private organisaties. Beleidsontwikkeling Adviseren en informeren van het hoofd Crisisbeheersing en (indirect) het managementteam, veiligheidsdirectie en -bestuur over het te voeren beleid. Anticipeert op interne en externe ontwikkelingen en vertaalt deze naar randvoorwaarden voor organisatiebrede beleidsadviezen en stelt adviezen voor de portefeuille op, onderbouwt nadere en evalueert organisatiebrede en organisatieoverstijgend beleidsstukken. Ontwikkelt en implementeert organisatiebreed en organisatieoverstijgend (complexe) instrumenten voor de portefeuille. Beleidsadvisering Adviseert, ondersteunt en informeert participanten met betrekking tot de implementatie en uitvoering van complexe onderdelen van het beleid. Adviseert over te sluiten dienstverleningsovereenkomsten. Beleidsuitvoering Draagt (mede) zorg voor de uitvoering van het organisatiebrede en organisatieoverstijgend beleid op het gebied van de portefeuille. Ziet toe op naleving van gemaakte resultaatafspraken betreffende de portefeuille binnen de gehele organisatie. Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 93

4 Adviseert MT lid inzake (complexe) vraagstukken op het gebied van de portefeuille. Initieert, coördineert en evalueert (complexe) projecten/werkzaamheden. Ontwikkelt (complexe) producten en instrumenten. Draagt zorg voor kennisoverdracht naar medewerkers binnen en buiten het team. Teamcoördinatie Geeft dagelijks leiding aan de medewerkers van het team. Coacht en begeleidt hen bij hun professionele ontwikkeling. Voert personeelsgesprekken en maakt afspraken in het kader van persoonlijke werk- en ontwikkelplannen. Vertaalt beleidsuitgangspunten naar het uitvoeringsproces voor het team Realiseert een doelmatig en doeltreffend beheer en inzet van mensen en middelen binnen het team. Stelt jaar- en werkplannen op voor het team. Stelt managementrapportages op en voert evaluaties uit. Procesmanagement/projectleiding Voert procesmanagement op programma s in Veiligheidsbureau in multidisciplinaire omgeving. Voert projectleiding op projecten in Veiligheidsbureau in multidisciplinaire omgeving. Overige taken Participeert in regionale en landelijke overleggremia op het gebied van de portefeuille. De medewerker ondersteunt (indirect) het veiligheidsbestuur, de veiligheidsdirectie, het MT Brandweer en (indien van toepassing) de lokale korpsen ten aanzien van de uitvoering van (onderdelen van) het beleid voor de portefeuille. Verricht overige werkzaamheden, passend binnen de doelstelling van het team. Kan een repressieve taak verrichten in de operationele organisatie (HOvD). Contacten Interne en externe contacten Verkrijgen van medewerking; indien er sprake is van belangentegenstellingen, waarbij de beslissing vastligt, zodat het erom gaat anderen ertoe te bewegen tot actie over te gaan. Bandbreedte (enkel t.b.v. functiewaardering) Draagt zorg voor het realiseren van de productiedoelen als vastgelegd binnen de daarvoor gestelde termijnen, inclusief de verantwoordelijkheid voor de werkverdeling, werkoverleg en de kwaliteitszorg binnen het team, afdeling en veiligheidsbureau. Adviseert indirect het management, veiligheidsdirectie en bestuur over de aangelegenheden binnen het specifieke beleidsterrein, mede in relatie tot andere beleidsterreinen. Voert organisatiebrede overleggen en levert een inbreng aangaande voorstellen tot het invoeren dan wel het wijzigen van organisatiebeleid en plannen. Voert overleg en onderhandelt met vertegenwoordigers van de organisatie en externen over beleidsspecifieke aangelegenheden. Draagt zorg voor het opbouwen en onderhouden van een relevant relatienetwerk. Treedt op als procesmanager en projectleider. Voert besprekingen met externen bij conflicten of problemen. Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 94

5 Functionele vorming Handelingvrijheid Keuzemogelijkheden Contacten /overleg Leidinggeven Indicatie kennis, vaardigheid en ervaring Academisch werk- en denkniveau, inclusief vier jaar werkervaring. Aanvullend vier jaar relevante werkervaring Kennis van de wet- en regelgeving, procedures en processen op het betreffende terrein. Vaardigheid in het ontwikkelen van beleid. Vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen. Vaardigheid in het geven van leiding aan een team, regiegroepen en projectteams multi. Vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen. Ervaring in het optreden in overlegsituaties en het daarin toelichten en verdedigen van het standpunt van de organisatie alsmede het doen van voorstellen. Vaardigheid in het formuleren van beleidsadviezen. Vaardigheid in het omgaan met spanning tussen beleids- en wetgevingseisen. Bestuurlijk-politiek inschattingsvermogen. Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 95

6 Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 96

7 Organieke functie Brandweer Flevoland Functiecategorie : Middenkader Functietypering : Specialist B Functiebenaming : Specialist Multidisciplinaire Voorbereiding Functiecode : Functieschaal : 10/10A (indicatief) Formatie : 3.89 fte Afdeling : Crisisbeheersing Team : Multidisciplinaire Voorbereiding Datum beschrijving : 9 juni 2009 Plaats in de organisatie De medewerker legt verantwoording af en rapporteert aan de teamleider MV. De medewerker verricht zijn werkzaamheden in een complexe externe omgeving. De medewerker is projectleider (projectleiding) in het veiligheidsbureau. Taken Algemeen Draagt bij aan het realiseren en actualiseren van multidisciplinaire plannen, procedures, regelingen en werkinstructies. Levert een bijdrage aan het in stand houden van voorzieningen bij grootschalig optreden en technische netwerken. Is medeverantwoordelijk voor de bevordering van de goede samenwerking met publieke en private organisaties. Beleidsadvisering Adviseert en informeert de leidinggevende en/of medewerkers op het gebied van de portefeuille. Vertaalt interne en externe ontwikkelingen naar integrale adviezen op het gebied van de portefeuille. Stelt op, onderbouwt nader en evalueert adviezen. Ontwikkelt en implementeert organisatiebreed instrumenten en producten voor de portefeuille. Beleidsontwikkeling Initieert en ontwikkelt beleid op tactisch niveau voor de portefeuille, rekening houdend met de kaders van gemeentelijke overheden, wet- en regelgeving en politiek-bestuurlijke belangen. Beleidsuitvoering Draagt (mede) zorg voor de uitvoering van (onderdelen van) het organisatiebrede beleid op het gebied van de portefeuille. Adviseert participanten inzake (complexe) vraagstukken op het gebied van de portefeuille. Zorgt voor afstemming van adviezen met andere portefeuilles. Adviseert aan en ondersteunt participanten ten aanzien van de uitvoering van (onderdelen van) het beleid. Neemt deel aan (complexe en/of multidisciplinaire) projecten. Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 97

8 Projectleiding Voert projectleiding op projecten in Veiligheidsbureau in multidisciplinaire omgeving. Overige taken Participeert actief in regionale en landelijke overleggremia op het gebied van de portefeuille. De medewerker ondersteunt (indirect) het veiligheidsbestuur, de veiligheidsdirectie, het MT Brandweer en (indien van toepassing) de lokale korpsen ten aanzien van de uitvoering van (onderdelen van) het beleid voor de portefeuille. Verricht overige werkzaamheden, passend binnen de doelstelling van het team. Kan een repressieve taak vervullen in de operationele organisatie. Contacten Interne en externe contacten. Verkrijgen van medewerking. Bandbreedte (enkel t.b.v. functiewaardering) Adviseert organisatiebreed over de aangelegenheden binnen het specifieke beleidsterrein, mede in relatie tot andere beleidsterreinen. Voert organisatiebrede overleggen en levert een inbreng aangaande voorstellen tot het invoeren dan wel het wijzigen van organisatiebeleid en plannen. Voert overleg en onderhandelt met vertegenwoordigers van de organisatie en externen over beleidsspecifieke aangelegenheden. Draagt zorg voor het opbouwen en onderhouden van een relevant relatienetwerk. Treedt op als projectleider, bereidt projecten op het vakgebied voor en geeft hier leiding aan. Functionele vorming Handelingvrijheid Keuzemogelijkheden Contacten /overleg Leidinggeven Indicatie kennis, vaardigheid en ervaring HBO werk- en denkniveau Aanvullend drie jaar relevante werkervaring. Brede kennis van en verregaande inzicht in het specifieke vakgebied en de aangrenzende terreinen. Kennis van beleidsuitgangspunten, opvattingen en uitvoeringspraktijk van de aan de organisatie gelieerde relevante externe organisaties. Ervaring in het optreden in overlegsituaties en het daarin toelichten en verdedigen van het standpunt van de organisatie alsmede het doen van voorstellen. Vaardigheid in het formuleren van beleidsadviezen Vaardigheid in het omgaan met spanning tussen beleids- en wetgevingseisen. Bestuurlijk-politiek inschattingsvermogen. Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 98

9 Organieke functie Brandweer Flevoland Functiecategorie : Medewerker Ondersteunend Functietypering : Medewerker A Functiebenaming : Medewerker Multidisciplinaire Voorbereiding Functiecode : Functieschaal : 8/9 (indicatief) Formatie : 1.0 fte (waarvan 0.22 fte is geblokkeerd) Afdeling : Crisisbeheersing Team : Multidisciplinaire Voorbereiding Datum beschrijving : 9 juni 2009 Plaats in de organisatie De medewerker legt verantwoording af en rapporteert aan de teamleider MV. De medewerker verricht zijn werkzaamheden in een complexe externe omgeving. Taken Algemeen Is belast met het in stand houden van voorzieningen voor grootschalig optreden en technische netwerken. Ondersteunt bij het realiseren en actualiseren van multidisciplinaire plannen, procedures, regelingen en werkinstructies. Is betrokken bij de bevordering van de goede samenwerking met publieke en private organisaties. Ondersteuning beleidsuitvoering Verstrekt inlichtingen aan leidinggevenden, medewerkers en externe instanties. Vertaalt onderdelen van vakspecifieke informatie naar toepassing binnen het eigen vakgebied. Levert gegevens voor specifieke rapportages en/of ontwerpen. Toetst standaardstukken. Stelt standaardrapportages en -ontwerpen op. Zorgt voor de uitvoering van besluiten. Levert ondersteuning bij het uitvoeren en evalueren van projecten en/of werkzaamheden (door derden). Signaleert over mogelijke verbeteringen van voorzieningen. Administratie Is ondersteunend aan het primaire proces van de organisatie of een onderdeel daarvan. Verricht ondersteunende werkzaamheden volgens bepaalde procedures. Verzamelt, complementeert en verwerkt gegevens/bescheiden in een administratie of een systeem. Controleert gegevens op volledigheid, correcte verwerking, vereiste parafen, gedane betalingen, etc. Verzorgt het be- en afhandelen van correspondentie met toepassing van relevante regelgeving en procedures. Verstrekt informatie/inlichtingen aan collega s en derden. Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 99

10 Overige taken De medewerker ondersteunt indirect het veiligheidsbestuur, de veiligheidsdirectie, het MT Brandweer en (indien van toepassing) de lokale korpsen ten aanzien van de uitvoering van (onderdelen van) het beleid voor de portefeuille. Kan een repressieve taak in de operationele organisatie verrichten. Contacten Interne en externe contacten (opereert in een multidisciplinaire omgeving) Behulpzaam zijn en/of verkrijgen van begrip. Bandbreedte (enkel t.b.v. functiewaardering) Het betreft een eigen afgerond takenpakket gericht op ondersteuning en op organisatie. De voortgang en de afdoening van de taken vindt plaats zonder directe sturing, maar er vindt wel overleg plaats met de functionaris(sen) waarvoor wordt gewerkt, danwel betreft het assisterende werkzaamheden ten behoeve van een complex organisatie-onderdeel met de mogelijkheid tot terugval. Het betreft een kleiner werkgebied met een overwegend eenduidige structuur. Heeft vaktechnisch inhoudelijke contacten en contacten in de afstemmende sfeer. Functionele vorming Handelingvrijheid Keuzemogelijkheden Contacten /overleg Leidinggeven Indicatie kennis, vaardigheid en ervaring MBO werk- en denkniveau (niveau 4) Aanvullend vier jaar relevante ervaring Bekendheid van de binnen het aandachtsgebied geldende procedures en gang van zaken, voor zover betrekking hebbend op de eigen werkzaamheden. Oriëntatie op de structuur van de eigen organisatie en multipartners, alsmede bekendheid met de gangbare vakterminologie en werkwijzen. Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 100

11 Organieke functie Brandweer Flevoland Functiecategorie : Middenmanagement Functietypering : Teamleider Functiebenaming : Teamleider Multidisciplinaire Operatiën en Vakbekwaamheid Functiecode : Functieschaal : 11/11A/12 (indicatief) Formatie : 1.0 fte Afdeling : Crisisbeheersing Team : Multidisciplinaire Operatiën en Vakbekwaamheid Datum beschrijving : 9 juni 2009 Plaats in de organisatie De teamleider legt verantwoording af en rapporteert aan het afdelingshoofd Crisisbeheersing c.q. hoofd Veiligheidsbureau (VB). De teamleider geeft direct leiding aan zijn team. De teamleider is procesmanager en projectleider (proces-/projectleiding) in het veiligheidsbureau. De teamleider verricht zijn werkzaamheden in een complexe externe omgeving. Taken Algemeen Verantwoordelijk voor het in stand houden van de multidisciplinaire staven en van de alarmcentrale brandweer als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer. Verantwoordelijk voor het realiseren van multidisciplinaire opleidingen, bijscholingen, trainingen en oefeningen. Verantwoordelijk voor het realiseren van opleidingen, bijscholingen, trainingen en oefeningen van brandweerofficieren voor wat betreft het repressieve onderdeel van hun functie. Beleidsontwikkeling Adviseren en informeren van het hoofd Crisisbeheersing en (indirect) het managementteam, veiligheidsdirectie en -bestuur over het te voeren beleid. Anticipeert op interne en externe ontwikkelingen en vertaalt deze naar randvoorwaarden voor organisatiebrede beleidsadviezen en stelt adviezen voor de portefeuille op, onderbouwt nadere en evalueert organisatiebrede en organisatieoverstijgend beleidsstukken. Ontwikkelt en implementeert organisatiebreed en organisatieoverstijgend (complexe) instrumenten voor de portefeuille. Beleidsadvisering Adviseert, ondersteunt en informeert participanten met betrekking tot de implementatie en uitvoering van complexe onderdelen van het beleid. Adviseert over te sluiten dienstverleningsovereenkomsten. Beleidsuitvoering Draagt (mede) zorg voor de uitvoering van het organisatiebrede en organisatieoverstijgend beleid op het gebied van de portefeuille. Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 101

12 Ziet toe op naleving van gemaakte resultaatafspraken betreffende de portefeuille binnen de gehele organisatie. Adviseert MT lid inzake (complexe) vraagstukken op het gebied van de portefeuille. Initieert, coördineert en evalueert (complexe) projecten/werkzaamheden. Ontwikkelt (complexe) producten en instrumenten. Draagt zorg voor kennisoverdracht naar medewerkers binnen en buiten het team. Teamcoördinatie Geeft dagelijks leiding aan de medewerkers van het team. Coacht en begeleidt hen bij hun professionele ontwikkeling. Voert personeelsgesprekken en maakt afspraken in het kader van persoonlijke werk- en ontwikkelplannen. Vertaalt beleidsuitgangspunten naar het uitvoeringsproces voor het team Realiseert een doelmatig en doeltreffend beheer en inzet van mensen en middelen binnen het team. Stelt jaar- en werkplannen op voor het team. Stelt managementrapportages op en voert evaluaties uit. Procesmanagement/projectleiding Voert procesmanagement in Veiligheidsbureau op programma s in multidisciplinaire omgeving. Voert projectleiding in Veiligheidsbureau op projecten in multidisciplinaire omgeving. Overige taken Participeert in regionale en landelijke overleggremia op het gebied van de portefeuille. Ondersteunt (indirect) het veiligheidsbestuur, de veiligheidsdirectie, het MT Brandweer en (indien van toepassing) de lokale korpsen ten aanzien van de uitvoering van (onderdelen van) het beleid voor de portefeuille. Verricht overige werkzaamheden, passend binnen de doelstelling van het team. Kan een repressieve taak verrichten in de operationele organisatie (HOvD). Contacten Interne en externe contacten. Verkrijgen van medewerking; er is sprake zijn van belangentegenstellingen, waarbij de beslissing vastligt, zodat het erom gaat anderen ertoe te bewegen tot actie over te gaan. Bandbreedte (enkel t.b.v. functiewaardering) Draagt zorg voor het realiseren van de productiedoelen als vastgelegd binnen de daarvoor gestelde termijnen, inclusief de verantwoordelijkheid voor de werkverdeling, werkoverleg en de kwaliteitszorg binnen het team, afdeling en veiligheidsbureau. Adviseert (indirect) het management, directie en bestuur over de aangelegenheden binnen het specifieke beleidsterrein, mede in relatie tot andere beleidsterreinen. Voert organisatiebrede overleggen en levert een inbreng aangaande voorstellen tot het invoeren dan wel het wijzigen van organisatiebeleid en plannen. Voert overleg en onderhandelt met vertegenwoordigers van de organisatie en externen over beleidsspecifieke aangelegenheden. Draagt zorg voor het opbouwen en onderhouden van een relevant relatienetwerk. Treedt op als procesmanager en projectleider. Voert besprekingen met externen bij conflicten of problemen. Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 102

13 Functionele vorming Handelingvrijheid Keuzemogelijkheden Contacten /overleg Leidinggeven Indicatie kennis, vaardigheid en ervaring Academisch werk- en denkniveau, inclusief 4 jaar werkervaring. Aanvullend vier jaar relevante werkervaring. Kennis van de wet- en regelgeving, procedures en processen op het betreffende terrein. Vaardigheid in het ontwikkelen en formuleren van beleid. Vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen. Vaardigheid in het geven van leiding aan een team, regiegroepen en projectteams multi. Ervaring in het optreden in overlegsituaties en het daarin toelichten en verdedigen van het standpunt van de organisatie alsmede het doen van voorstellen. Vaardigheid in het omgaan met spanning tussen beleids- en wetgevingseisen. Bestuurlijk-politiek inschattingsvermogen. Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 103

14 Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 104

15 Organieke functie Brandweer Flevoland Functiecategorie : Middenkader Functietypering : Specialist B Functiebenaming : Specialist Multidisciplinaire Operatiën en Vakbekwaamheid Functiecode : Functieschaal : 10/10A (indicatief) Formatie : 3.0 fte (waarvan 1.0 fte is geblokkeerd) Afdeling : Crisisbeheersing Team : Multidisciplinaire Operatiën en Vakbekwaamheid Datum beschrijving : 9 juni 2009 Plaats in de organisatie De medewerker legt verantwoording af en rapporteert aan de teamleider MOV. De medewerker verricht zijn werkzaamheden in een complexe externe omgeving. De medewerker is projectleider (projectleiding) in het veiligheidsbureau. Taken Algemeen Draagt bij aan het in stand houden van de multidisciplinaire staven en van de alarmcentrale brandweer als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer. Levert een bijdrage aan het realiseren van multidisciplinaire opleidingen, bijscholingen, trainingen en oefeningen. Levert een bijdrage aan het realiseren van opleidingen, bijscholingen, trainingen en oefeningen van brandweerofficieren voor wat betreft het repressieve onderdeel van hun functie. Beleidsadvisering Adviseert en informeert de leidinggevende en/of medewerkers op het gebied van de portefeuille. Vertaalt interne en externe ontwikkelingen naar integrale adviezen op het gebied van de portefeuille. Stelt op, onderbouwt nader en evalueert adviezen. Ontwikkelt en implementeert organisatiebreed instrumenten en producten voor de portefeuille. Beleidsontwikkeling Initieert en ontwikkelt beleid op tactisch niveau voor de portefeuille, rekening houdend met de kaders van gemeentelijke overheden, wet- en regelgeving en politiek-bestuurlijke belangen. Beleidsuitvoering Draagt (mede) zorg voor de uitvoering van (onderdelen van) het organisatiebrede beleid op het gebied van de portefeuille. Adviseert participanten inzake (complexe) vraagstukken op het gebied van de portefeuille. Zorgt voor afstemming van adviezen met andere portefeuilles. Adviseert aan en ondersteunt participanten ten aanzien van de uitvoering van (onderdelen van) het beleid. Neemt deel aan (complexe en/of multidisciplinaire) projecten. Projectleiding Voert projectleiding in Veiligheidsbureau op projecten in multidisciplinaire omgeving. Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 105

16 Overige taken Participeert actief in regionale en landelijke overleggremia op het gebied van de portefeuille. De medewerker ondersteunt indirect het veiligheidsbestuur, de veiligheidsdirectie, het MT Brandweer en (indien van toepassing) de lokale korpsen ten aanzien van de uitvoering van (onderdelen van) het beleid voor de portefeuille. Verricht overige werkzaamheden, passend binnen de doelstelling van het team. Kan een repressieve taak vervullen in de operationele organisatie. Contacten Interne en externe contacten. Verkrijgen van medewerking. Bandbreedte (enkel t.b.v. functiewaardering) Adviseert organisatiebreed over de aangelegenheden binnen het specifieke beleidsterrein, mede in relatie tot andere beleidsterreinen. Voert organisatiebrede overleggen en levert een inbreng aangaande voorstellen tot het invoeren dan wel het wijzigen van organisatiebeleid en plannen. Voert overleg en onderhandelt met vertegenwoordigers van de organisatie en externen over beleidsspecifieke aangelegenheden. Draagt zorg voor het opbouwen en onderhouden van een relevant relatienetwerk. Treedt op als projectleider, bereidt projecten op het vakgebied voor en geeft hier leiding aan. Functionele vorming Handelingvrijheid Keuzemogelijkheden Contacten /overleg Leidinggeven Indicatie kennis, vaardigheid en ervaring HBO werk- en denkniveau Aanvullend drie jaar relevante werkervaring. Brede kennis van en verregaande inzicht in het specifieke vakgebied en de aangrenzende terreinen. Kennis van beleidsuitgangspunten, opvattingen en uitvoeringspraktijk van de aan de organisatie gelieerde relevante externe organisaties. Ervaring in het optreden in overlegsituaties en het daarin toelichten en verdedigen van het standpunt van de organisatie alsmede het doen van voorstellen. Vaardigheid in het formuleren van beleidsadviezen Vaardigheid in het omgaan met spanning tussen beleids- en wetgevingseisen. Bestuurlijk-politiek inschattingsvermogen. Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 106

17 Organieke functie Brandweer Flevoland Functiecategorie : Medewerker Ondersteunend Functietypering : Medewerker A Functiebenaming : Medewerker Multidisciplinaire Operatiën en Vakbekwaamheid Functiecode : Functieschaal : 8/9 (indicatief) Formatie : 1.0 fte (waarvan 1.0 fte is geblokkeerd) Afdeling : Crisisbeheersing Team : Multidisciplinaire Operatiën en Vakbekwaamheid Datum beschrijving : 9 juni 2009 Plaats in de organisatie De medewerker legt verantwoording af en rapporteert aan de teamleider MOV. De medewerker verricht zijn werkzaamheden in een complexe externe omgeving. Taken Algemeen Ondersteunt bij het in stand houden van de multidisciplinaire staven en van de alarmcentrale brandweer als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer. Ondersteunt bij het realiseren van multidisciplinaire opleidingen, bijscholingen, trainingen en oefeningen. Ondersteunt bij het realiseren van opleidingen, bijscholingen, trainingen en oefeningen van brandweerofficieren voor wat betreft het repressieve onderdeel van hun functie. Ondersteuning beleidsuitvoering Verstrekt inlichtingen aan leidinggevenden, medewerkers en externe instanties. Vertaalt onderdelen van vakspecifieke informatie naar toepassing binnen het eigen vakgebied. Levert gegevens voor specifieke rapportages en/of ontwerpen. Toetst standaardstukken. Stelt standaardrapportages en -ontwerpen op. Zorgt voor de uitvoering van besluiten. Levert ondersteuning bij het uitvoeren en evalueren van projecten en/of werkzaamheden (door derden). Signaleert over mogelijke verbeteringen van voorzieningen. Administratie Is ondersteunend aan het primaire proces van de organisatie of een onderdeel daarvan. Verricht ondersteunende werkzaamheden volgens bepaalde procedures. Verzamelt, complementeert en verwerkt gegevens/bescheiden in een administratie of een systeem. Controleert gegevens op volledigheid, correcte verwerking, vereiste parafen, gedane betalingen, etc. Verzorgt het be- en afhandelen van correspondentie met toepassing van relevante regelgeving en procedures. Verstrekt informatie/inlichtingen aan collega s en derden. Functiebeschrijving Brandweer Flevoland 107

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND

Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND Inhoudsopgave Voorwoord blz. 4 1. Functieboek blz. 5 1.1 FUWA PO blz. 5 1.2 Keuze functieboek Onderwijsstichting

Nadere informatie

Groenhorst Maartensdijk zoekt een

Groenhorst Maartensdijk zoekt een Groenhorst Maartensdijk werkt aan aantrekkelijk, betekenisvol vmbo-onderwijs voor jonge mensen die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving willen werken. Dit doet zij door praktijkgericht en kleinschalig

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009.

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009.

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Meer weten over uw vak? Bij Reed Business vindt u uw vakinformatie. Naast de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening geeft Reed Business

Nadere informatie

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage 11 Zie ook artikel 7.1 van deze cao Het nieuwe functieboek Inleiding In deze cao is het nieuwe functieboek opgenomen. Hierin zijn de functies generiek beschreven

Nadere informatie

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao)

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Inleiding In het Cao akkoord 2011-2013 is de afspraak gemaakt om tijdens

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009. Het

Nadere informatie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Profiel Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur 14 juli 2015 Opdrachtgever Gemeente Papendrecht Voor meer informatie over de functie Manon min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy Competenties Informatiebeveiliging en Privacy IBPDOC12 Verantwoording Auteurs Leo Bakker (Kennisnet) Mireille Boonstra-Kints (Kints Fuwa Advies) Ludo Cuijpers (sambo-ict, Kennisnet en ROC Leeuwenborgh)

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. UITGANGSPUNTEN... 5 3. HET CAO FUNCTIEGEBOUW (FUNCTIEMATRIX)... 6 4. TOEPASSING FUNCTIEGEBOUW (BINNEN ORGANISATIES)...

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Communications

Domeincompetenties en Illustraties Communications Domeincompetenties en Illustraties Communications (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik.

Nadere informatie

BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN

BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN Beleidsplan 2008 2012 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Inhoudsopgave BELEIDSPLAN 2008 2012 1 Documentinformatie 1.1 Grondslag beleidsplan 07 1.2 Doelstelling beleidsplan

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

consultancy s d m c Klant Maakt samen met de klant (van uitvoering tot RvB) de klantvraag concreet. Heldere klantvraag. Mate van Klanttevredenheid.

consultancy s d m c Klant Maakt samen met de klant (van uitvoering tot RvB) de klantvraag concreet. Heldere klantvraag. Mate van Klanttevredenheid. Wij komen graag in contact met een Manager Customer Intelligence Opdrachtomschrijving: De manager Customer Intelligence krijgt de opdracht om het data voor de Customer Intelligence Analyse omgeving in

Nadere informatie

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013 Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten/bronnen... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010 Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten/bronnen... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Minder last, meer effect

Minder last, meer effect Minder last, meer effect Zes principes van goed toezicht Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 2 - Inhoud Managementsamenvatting 3 Inleiding 7 1. Waarom een nieuwe visie op toezicht?

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie