HERV I S I T A T I E

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HERV I S I T A T I E"

Transcriptie

1 HERV I S I T A T I E Communicatiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Communicatiemanagement aan de XIOS Hogeschool Limburg V l a a m s e H o g e s c h o l e n r a a d 22 maart 2011

2 De h e r v i s i t a t i e C o m m u n i c a t i e m a n a g e m e n t Ravensteingalerij 27, bus Brussel tel.: Exemplaren van dit rapport kunnen tegen betaling verkregen worden op het VLHORA-secretariaat. Het rapport is ook elektronisch beschikbaar op > evaluatieorgaan > visitatierapporten > huidige ronde Wettelijk depot: D/2011/8696/4 2

3 voorwoord De visitatiecommissie brengt met dit rapport verslag uit over haar oordelen en de daaraan ten grondslag liggende motivering, conclusies en aanbevelingen die resulteren uit het onderzoek dat zij heeft verricht naar de onderwijskwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Communicatiemanagement aan de XIOS Hogeschool Limburg. De visitatiecommissie heeft hierbij de visitatieprocedure Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, september 2008 gevolgd, waarbij zij niet enkel aanbevelingen en suggesties formuleert in het kader van de continue kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs, maar ook een oordeel geeft in het kader van de accreditatie van de opleiding. De visitatie en dit rapport passen in de werkzaamheden van de hogescholen en van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) met betrekking tot de kwaliteitszorg van het hogescholenonderwijs, zoals bepaald in artikel 93 van decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs. Met dit rapport wordt de bredere samenleving geïnformeerd over de wijze waarop de hogescholen en meer bepaald de betrokken opleiding omgaat met de kwaliteit van haar onderwijs. Toch is het rapport in de eerste plaats bedoeld voor de hogeschool die de opleiding aanbiedt. Op basis van de bevindingen van het rapport kan de hogeschool nu en in de nabije toekomst actie nemen om de kwaliteit van het onderwijs in de opleiding te handhaven en verder te verbeteren. De lezer moet er zich echter terdege bewust van zijn dat het rapport slechts een momentopname biedt van het onderwijs in de opleiding en dat de rapportering van de visitatiecommissie slechts één fase is in het proces van kwaliteitszorg. De VLHORA dankt allen die meegewerkt hebben aan het welslagen van dit proces van zelfevaluatie en visitatie. De visitatie was niet mogelijk geweest zonder de inzet van al wie binnen de hogeschool betrokken was bij de voorbereiding en de uitvoering ervan. Tevens is de VLHORA dank verschuldigd aan de voorzitter, de leden en de secretaris van de visitatiecommissie voor de betrokkenheid en deskundige inzet waarmee zij hun opdracht hebben uitgevoerd. Marc Vandewalle secretaris-generaal Bert Hoogewijs voorzitter 3

4 4

5 inhoudsopgave voorwoord... 3 inhoudsopgave... 5 deel hoofdstuk 1 de hervisitatie Communicatiemanagement inleiding de visitatiecommissie samenstelling taakomschrijving werkwijze oordeelsvorming indeling van het rapport hoofdstuk 2 het domeinspecifieke referentiekader Communicatiemanagement inleiding domeinspecifieke competenties besluit deel XIOS Hogeschool Limburg bijlagen

6 6

7 deel 1 algemeen deel 7

8 8 h e r v i s i t a t i e C o m m u n i c a t i e m a n a g e m e n t

9 Hoofdstuk 1 De hervisitatie Communicatiemanagement 1.1 inleiding In 2005 werden de professioneel gerichte bacheloropleidingen Communicatiemanagement gevisiteerd. Dit initiatief paste in de werkzaamheden van de hogescholen en van de VLHORA met betrekking tot de kwaliteitszorg van het hogescholenonderwijs, zoals bepaald in artikel 93 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de visitatiecommissie werden vastgelegd in het visitatierapport Communicatiemanagement dat werd gepubliceerd op 9 februari De betrokken opleidingen hebben vervolgens een accreditatieaanvraag ingediend bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Dit met het oog op het verkrijgen van een formele accreditatie vanaf 1 oktober De professionele opleiding Communicatiemanagement van de XIOS Hogeschool Limburg kreeg een negatief accreditatiebesluit van de NVAO. Conform het decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen vroeg de opleiding daarop een tijdelijke erkenning aan. Die werd haar door de Vlaamse regering verleend voor een periode van drie jaar met ingang van 1 oktober Conform het decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen diende de opleiding voor de onderwerpen en facetten die negatief scoorden, opnieuw gevisiteerd te worden voor het einde van de periode van de tijdelijke erkenning. De opleiding koos voor een volledige hervisitatie van alle facetten en onderwerpen. In dit rapport brengt de visitatiecommissie (hierna commissie) verslag uit van haar bevindingen over de onderwijskwaliteit van de opleiding Communicatiemanagement van de XIOS Hogeschool Limburg te Hasselt die zij op 16, 17 en 18 november 2010 in opdracht van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) heeft onderzocht. 1.2 de visitatiecommissie samenstelling De visitatiecommissie werd samengesteld conform de procedure van de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, september Meer in het bijzonder werden de richtlijnen van de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs met betrekking tot de onafhankelijkheid van de commissieleden opgevolgd. De visitatiecommissie werd samengesteld door het bestuursorgaan van de VLHORA in zijn vergadering van 1 oktober De visitatiecommissie: Voorzitter en domeindeskundige: Onderwijsdeskundige: Domeindeskundige: Domeindeskundige: Pascal Cox Albert Hoogveld Stef Leunens Gert Schreurs Voor een kort curriculum vitae van de commissieleden, zie bijlage 1. h e r v i s i t a t i e C o m m u n i c a t i e m a n a g e m e n t 9

10 Vanuit de VLHORA werden een projectbegeleider en een secretaris aangesteld. Voor de visitatie van de opleiding Communicatiemanagement waren dit: Projectbegeleiders: Klara De Wilde Lucia Van Hoof Secretaris: Bea Bossaerts taakomschrijving De commissie geeft op basis van het zelfevaluatierapport van de opleiding en de gesprekken ter plaatse: - een oordeel over de onderwerpen en facetten uit het accreditatiekader van de NVAO; - een integraal oordeel over de opleiding; - suggesties om waar mogelijk te komen tot kwaliteitsverbetering werkwijze De visitatie van de opleiding Communicatiemanagement aan de hogescholen gebeurde conform de werkwijze zoals die is vastgelegd in de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, september Voor de beschrijving van de werkwijze van de visitatiecommissie worden vier fasen onderscheiden. - fase 1, de installatie van de commissie; - fase 2, de voorbereiding; - fase 3, het visitatiebezoek; - fase 4, de schriftelijke rapportering. Fase 1 De installatie van de visitatiecommissie Op 27 oktober 2010 werd de visitatiecommissie officieel geïnstalleerd. De installatievergadering stond in het kader van een kennismaking, een gedetailleerde bespreking van het visitatieproces aan de hand van de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, september 2008 en een toelichting van het ontwerp van domeinspecifieke referentiekader. Daarnaast werden een aantal praktische afspraken gemaakt, onder meer met betrekking tot het bezoekschema, de bezoekdagen en de te lezen eindwerken en/of stageverslagen. Fase 2 De voorbereiding De visitatiecommissie heeft een domeinspecifiek referentiekader voor de opleiding opgesteld en aan de opleiding bezorgd. 10 h e r v i s i t a t i e C o m m u n i c a t i e m a n a g e m e n t

11 Elk commissielid heeft het zelfevaluatierapport en de bijlagen bestudeerd, de geselecteerde eindwerken gelezen en haar/zijn argumenten, vragen en voorlopig oordeel vastgelegd in een checklist, waarvan de secretaris een synthese heeft gemaakt. De synthese werd uitvoerig besproken en beargumenteerd door de commissieleden. Op basis van de bespreking en de door de commissieleden opgestuurde vragenlijsten, inventariseerde de secretaris kernpunten en prioriteiten voor de gesprekken en het materialenonderzoek bij de visitatie. Fase 3 Het visitatiebezoek De VLHORA heeft een bezoekschema ontwikkeld dat desgevallend aangepast werd aan de specifieke situatie van de opleiding. Het bezoekschema werd opgenomen als bijlage 4. Tijdens de visitatie werd gesproken met een representatieve vertegenwoordiging van alle geledingen die bij de opleiding betrokken zijn. Tijdens de visitatie werd bijkomend informatiemateriaal bestudeerd en werd een bezoek gebracht aan de instelling met het oog op de beoordeling van de accommodaties en de voorzieningen voor de studenten. Tijdens de visitatie werd voor de verdere bevraging gebruik gemaakt van de synthese van de checklist en de vragenlijsten. Binnen het bezoekprogramma werden een aantal overlegmomenten voor de commissieleden voorzien om de bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve (tussen)oordelen. Na de gesprekken met de vertegenwoordigers van de opleiding hebben de visitatieleden hun definitief (tussen)oordeel per facet en per onderwerp gegeven. Op het einde van het visitatiebezoek heeft de voorzitter een korte mondelinge rapportering gegeven van de ervaringen en bevindingen van de visitatiecommissie, zonder expliciete en inhoudelijk waarderende oordelen uit te spreken. Fase 4 De schriftelijke rapportering De secretaris heeft in samenspraak met de voorzitter en de commissieleden, op basis van het zelfevaluatierapport, de checklisten en de motiveringen een ontwerp opleidingsrapport opgesteld. Het ontwerprapport geeft per onderwerp en per facet het oordeel en de motivering van de visitatiecommissie weer. Daarnaast werden - waar wenselijk en/of noodzakelijk - aandachtspunten en eventuele aanbevelingen voor verbetering geformuleerd. Het ontwerp opleidingsrapport werd aan de hogeschool gezonden voor een reactie. De reactie van de opleiding op het ontwerp opleidingsrapport werd door de commissie in een slotvergadering besproken. Het definitieve opleidingsrapport wordt samen met het antwoord van de visitatiecommissie op de reactie van de opleiding aan de hogeschool toegezonden. Het definitieve opleidingsrapport en de bijlagen worden samengebracht in het visitatierapport van de professioneel gerichte bacheloropleiding Communicatiemanagement. h e r v i s i t a t i e C o m m u n i c a t i e m a n a g e m e n t 11

12 1.2.4 oordeelsvorming De commissie legt in een eerste fase een oordeel per facet vast. Daarna legt de commissie een oordeel per onderwerp vast op basis van de oordelen van de facetten die van het onderwerp deel uitmaken. In de oordelen per onderwerp wordt steeds een overzicht gegeven van de oordelen per facet. In geval van een compensatie van facetten, wordt het oordeel op onderwerpniveau gevolgd door een motivering en aangevuld met de weging die de commissie hanteerde in de oordeelsvorming op onderwerpniveau. In de overige gevallen wordt voor de motivering van het oordeel op onderwerpniveau verwezen naar de argumentatie bij de facetten. De oordelen per facet en per onderwerp hebben betrekking op alle locaties, afstudeerrichtingen en varianten. Daar waar er een onderscheid in het oordeel per afstudeerrichting en/of locatie en/of variant nodig is, wordt dit aangegeven in het rapport. De commissie houdt in haar beoordeling rekening met accenten die de opleiding eventueel zelf legt, met het domeinspecifieke referentiekader en met de benchmarking ten opzichte van de gelijkaardige opleidingen in andere instellingen van hoger onderwijs. Alle oordelen en wegingen volgen de beslisregels zoals geformuleerd in de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, september Op het niveau van de facetten volgen de oordelen een vierpuntenschaal: onvoldoende, voldoende, goed en excellent. Op het niveau van de onderwerpen en op het niveau van de opleiding in haar geheel geeft de commissie een antwoord op de vraag of er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. Hierbij kan het oordeel voldoende of onvoldoende luiden. 1.3 indeling van het rapport Het opleidingsrapport bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de werkzaamheden van de commissie uiteengezet. In het tweede deel wordt enerzijds de gevisiteerde opleiding gesitueerd en worden anderzijds de oordelen van de commissie weergegeven en worden haar argumenten uiteengezet. 12 h e r v i s i t a t i e C o m m u n i c a t i e m a n a g e m e n t

13 Hoofdstuk 2 Het domeinspecifieke referentiekader Communicatiemanagement 2.1 inleiding Voor iedere opleiding wordt een domeinspecifiek referentiekader ontwikkeld dat door de commissie gebruikt wordt bij de beoordeling van opleidingen. De visitatiecommissie is verantwoordelijk voor de opmaak van het domeinspecifiek referentiekader. De VLHORA als evaluatieorgaan geeft de procedure 1 aan voor de opstelling ervan. Het referentiekader is niet bedoeld om een ideale opleiding te schetsen. Respect voor de eigenheid van een opleiding en voor de diversiteit binnen eenzelfde opleiding over de instellingen heen, veronderstelt immers dat in de eerste plaats wordt nagegaan of elke opleiding erin slaagt haar eigen doelstellingen te realiseren en dit zowel inhoudelijk als procesmatig. Dit belet niet dat wordt nagegaan of elke opleiding aan een aantal minimumeisen voldoet, die aan de betreffende opleiding worden gesteld vanuit het vakgebied en/of de relevante beroepspraktijk. De commissie heeft het domeinspecifiek referentiekader, dat opgesteld werd naar aanleiding van de visitatie in 2005, overgenomen. 2.2 domeinspecifieke competenties gehanteerde input referentiekaders van de opleidingen - Arteveldehogeschool - Erasmushogeschool Brussel - Hogeschool West-Vlaanderen - Katholieke Hogeschool Mechelen - Plantijnhogeschool - XIOS Hogeschool Limburg brondocumenten onderschreven door werkveld - Beroepsprofielen VLOR public relations en Commerciële communicatie - VDAB beroepsprofielen communicatieverantwoordelijke en mediaplanner internationale referentiekaders - Beroepsniveauprofielen communicatiemanagement van de Beroepsvereniging voor Communicatie (Den Haag) en de Vereniging voor Overheidcommunicatie Appeldoorn) versie juli domeinspecifieke competenties gemeenschappelijke domeinspecifieke competenties a algemeen De afgestudeerde bachelor communicatiemanagement heeft: 1 De procedure voor het opstellen van het domeinspecifiek referentiekader is beschikbaar op de website van de VLHORA onder de rubriek visitatie & accreditatie. d o m e i n s p e c i f i e k e r e f e r e n t i e k a d e r 13

14 - kennis van en inzicht in de rol van organisaties in de samenleving; - kennis van en inzicht in de communicatietheorieën die van toepassing zijn op het werkdomein; - kennis van en inzicht in de communicatiemiddelen en de specifieke doelstellingen ervan; - inzicht in zijn of haar eigen rol voor de organisatie, zowel binnen de organisatie als in een bredere maatschappelijke context; - kennis, inzicht en vaardigheden om te reflecteren over de betekenis van en ontwikkelingen binnen het vak; - kennis, inzicht en vaardigheden om een communicatieprogramma te plannen, te organiseren en uit te voeren; - vaardigheden om eenvoudig onderzoek ten behoeve van communicatieprogramma s zelf uit te voeren en toeleveranciers aan te sturen die complexere onderzoeksvragen kunnen uitvoeren; - vaardigheden om een eenvoudig communicatiemiddel zelf te produceren en toeleveranciers te briefen en aan te sturen voor de uitvoering van meer complexe communicatiemiddelen; - vaardigheden om communicatieprogramma s en -middelen te begroten en op te volgen. Hij of zij kan in een budgettaire discussie de toewijzing van budgetten onderbouwen en verantwoorden. Hij of zij is in staat om een actie te evalueren en bij te sturen; - professionele mondelinge communicatievaardigheden om zijn of haar boodschap over te brengen, zowel aan interne als externe doelgroepen en dit in de moedertaal en twee vreemde talen; - professionele schriftelijke communicatievaardigheden om zijn of haar boodschap over te brengen, zowel aan interne als externe doelgroepen en dit in de moedertaal en twee vreemde talen; - basisinzicht in de statistiek en de wetenschappelijke onderzoeksmethodes en kan de verzamelde gegevens interpreteren en beoordelen; - kennis van de AVT-technieken en -materialen, is in staat deze toe te passen in het kader van zijn/haar opdracht en kan de toegepaste communicatieve waarde beoordelen; - kennis van de gangbare ICT-toepassingen en is in staat deze toe te passen in het kader van de opdracht; - de nodige zelfsturende vaardigheden om zijn/haar taak naar behoren uit te voeren: - geeft blijk van creativiteit in de uitvoering van de opdrachten; - geeft blijk van assertiviteit om op een correctie en beleefde manier zijn of haar ideeën en standpunten te verduidelijken; - kan initiatief nemen binnen zijn of haar opdracht en binnen het werk van de eigen afdeling; - kan de ethische implicaties van acties inschatten; - is in staat om verantwoordelijkheid te nemen over het eigen handelen en hierover te reflecteren; - volgt de ontwikkelingen in het (internationaal) werkveld op en integreert deze in de uitvoering van zijn opdrachten; - de nodige sociale vaardigheden om zijn/haar taak naar behoren uit te voeren; - kan met collega s en/of externe toeleveranciers samenwerken om de opdracht professioneel uit te voeren; - heeft voldoende empathie en diplomatie om op een professionele manier om te gaan met de verscheidene doelgroepen en kan zich in voorkomen, optreden en taalgebruik aanpassen aan de omstandigheden en de doelgroepen; - heeft een grote luistervaardigheid voor de boodschap en/of de vragen van de anderen; - kan omgaan met de aan de opdracht verbonden stresssituaties. b afstudeerrichting Commerciële communicatie De afgestudeerde bachelor communicatiemanagement afstudeerrichting commerciële communicatie heeft: - kennis en inzicht in marketing- en verkooptechnieken, kan deze op hun waarde beoordelen en adequaat toepassen binnen de marketingstrategie van de opdrachtgever. c afstudeerrichting Public relations en Voorlichting De afgestudeerde bachelor communicatiemanagement afstudeerrichting public relations en voorlichting heeft: 14 d o m e i n s p e c i f i e k r e f e r e n t i e k a d e r

15 - kennis en inzicht in de actuele maatschappelijke trends en de rol van de media hierin en kan deze op hun waarde beoordelen in relatie tot de doelstellingen van de eigen organisatie en/of de eigen afdeling; - de vaardigheden om externen en internen op een professionele manier te onthalen en te begeleiden. opleidingsgebonden / afstudeerrichtingsgebonden competenties De afgestudeerde bachelor communicatiemanagement - is op de hoogte van de actuele regel- en wetgeving in relatie tot zijn functie als communicatieverantwoordelijke. 2.3 besluit Het domeinspecifiek referentiekader met competenties voor de professionele bachelor communicatiemanagement past in een Europese en internationale trend in het Hoger Onderwijs waarbij er een verschuiving heeft plaats gevonden van curriculuminhoud naar de resultaten van het leerproces en waar de nadruk ligt op beroepsgerichte competenties en op de snelle tewerkstelling en inzetbaarheid van de pas afgestudeerden. Het beroepsveld werd daarom nauw betrokken bij het opstellen van deze beroepsspecifieke referentiekaders en de competenties verwijzen naar specifieke kennis, inzicht en vaardigheden die worden verwacht van een pas afgestudeerde met het diploma professioneel gerichte bachelor Communicatiemanagement. De opsplitsing van de opleiding Communicatiebeheer in een Professionele Bachelor Communicatiemanagement en een professioneel gerichte bachelor Journalistiek past eveneens in deze trend en heeft ertoe geleid dat de opleiding zich meer herkenbaar kan profileren en meer aandacht kan besteden aan beroepsspecifieke competenties. De trend naar competentiegericht onderwijs past eveneens in het kader van de BAMA-structuur, het streven naar een Europees kwalificatiekader en de Lissabonverklaring waarbij Europa zich heeft voorgenomen om de meest dynamische kenniseconomie in de wereld te zijn tegen het jaar d o m e i n s p e c i f i e k e r e f e r e n t i e k a d e r 15

16 16 opleidingsrapport

17 deel 2 opleidingsrapport 17

18 18 opleidingsrapport

19 Hoofdstuk 1 XIOS Hogeschool Limburg Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding Communicatiemanagement aan de XIOS Hogeschool Limburg De XIOS Hogeschool Limburg behoort tot de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg. De opleiding Communicatiemanagement van XIOS behoort tot het departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde van de hogeschool. Samen met de opleidingen Office Management, Bedrijfsmanagement, Toerisme en Journalistiek maakt ze deel uit van het departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. De andere departementen zijn Toegepaste Ingenieurswetenschappen, N-Technologie (vroeger samen het departement Industriële Wetenschappen), Lerarenopleiding en Sociaal-Agogisch Werk. De departementen Toegepaste Ingenieurswetenschappen en N-Technologie zijn gelegen op de campus van Diepenbeek, de andere liggen op de campus van Hasselt. Het departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen is de enige academisch gerichte opleiding van de hogeschool. De opleiding professionele bachelor Communicatiemanagement vindt haar oorsprong in het academiejaar met de oprichting van de tweejarige opleiding Toegepaste Communicatie. Zes jaar later ( ) werd ze omgevormd tot de driejarige opleiding Communicatiemanagement met twee opties: Pers en Voorlichting, en Bedrijfscommunicatie. Drie jaar later ( ) kwam daar de optie PR & Voorlichting bij en kreeg de opleiding de naam Communicatiebeheer, naar aanleiding van de fusieoperatie na het hogescholendecreet. Bij de invoering van de bamastructuur in het academiejaar werd de opleiding systematisch omgevormd en opgesplitst in de opleiding Journalistiek en de opleiding Communicatiemanagement, die laatste met de afstudeerrichtingen Commerciële Communicatie en PR & Voorlichting. Sinds de herstructurering in 1995 kent de opleiding studentenaantallen die fluctueren tussen 295 ( ) en 491 ( ). Ze blijft daarmee ver boven de aantallen van de meest vergelijkbare opleiding in het departement, met name Journalistiek (ongeveer 70 tot 150 studenten). De opleiding kreeg een visitatie in december 2005 waarop een negatief advies volgde van de Nederlands- Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in mei Daarna diende de hogeschool een aanvraag in voor een tijdelijke erkenning, ondersteund door een uitgebreid verbeterplan. De Vlaamse Regering keurde een tijdelijke erkenning en het verbeterplan goed. De opleiding had intussen ook, op initiatief van de hogeschool, een tussentijdse doorlichting door het Netherlands Quality Agency (NQA). De realisatie van het verbeteringsplan werd opgevolgd door een Commissie van Toezicht van de Vlaamse Regering. De tijdelijke erkenning loopt tot het einde van het academiejaar opleidingsrapport 19

20 Onderwerp 1 Doelstellingen van de opleiding Facet 1.1 Niveau en oriëntatie van de professioneel gerichte bachelor Beoordelingscriteria: De opleidingsdoelstellingen zijn er op gericht de student te brengen tot: - het beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid, het verwerven en verwerken van informatie, het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken, creativiteit, het kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken, het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken en een ingesteldheid tot levenslang leren; - het beheersen van algemene beroepsgerichte competenties als teamgericht kunnen werken, oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingstrategieën, en het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk; - het beheersen van beroepsspecifieke competenties op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Het oordeel van de visitatiecommissie: voldoende De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: De doelstellingen van de opleidingen aan de XIOS Hogeschool worden geformuleerd in termen van competenties. Bij het omvormen van de graduaatopleiding Communicatiebeheer naar de professionele bachelor Communicatiemanagement in kreeg het competentieprofiel voor deze opleiding - de verzameling van hoofd- en deelcompetenties - voor het eerst vorm. De laatste update van het profiel dateert van maart De eindkwalificaties en competenties werden opgesteld door het opleidingshoofd en het adjunct-opleidingshoofd. De opleidingsraad - waarin alle lectoren zitting hebben - heeft hierop opmerkingen geformuleerd, die werden verwerkt en geïntegreerd tot een nieuw profiel. De opleiding omschrijft uitgebreid de hoofdcompetenties voor de afgestudeerde student als volgt: - De student heeft interesse voor, kennis van en inzicht in de maatschappelijke context waarin organisaties actief zijn; - De student heeft kennis van en inzicht in de communicatietheorieën die van toepassing zijn op het werkdomein. Hij/zij volgt de recente ontwikkelingen en evoluties met betrekking tot het brede communicatielandschap op; - De student heeft kennis van en inzicht in de communicatiemiddelen en de specifieke doelstellingen ervan; - De student heeft inzicht in zijn of haar eigen rol voor de organisatie, zowel binnen de organisatie als in een bredere maatschappelijke context; - De student heeft de kennis, het inzicht en de vaardigheden om een communicatieprogramma te plannen, te organiseren en uit te voeren; - De student kan voorlichtingscampagnes kritisch analyseren en zelf inhoudelijk opzetten; - De student beschikt over de vaardigheden om eenvoudig onderzoek t.b.v. communicatieprogramma s zelf uit te voeren en toeleveranciers aan te sturen die complexere onderzoeksvragen kunnen uitvoeren; - De student beschikt over de vaardigheden om een eenvoudig communicatiemiddel zelf te produceren en toeleveranciers te briefen en aan te sturen voor de uitvoering van meer complexe communicatiemiddelen; - De student is op de hoogte van de actuele regel- en wetgeving in relatie tot zijn functie als communicatieverantwoordelijke; 20 opleidingsrapport

21 - De student heeft vaardigheden om communicatieprogramma s en -middelen te begroten en op te volgen. Hij of zij kan in een budgettaire discussie de toewijzing van budgetten onderbouwen en verantwoorden. Hij of zij is in staat om een actie te evalueren en bij te sturen; - De student beschikt over de professionele mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden om zijn of haar boodschap over te brengen, zowel aan interne als externe doelgroepen en dit in het Nederlands, het Frans, en het Engels; - De student heeft basisinzicht in de statistiek en de wetenschappelijke onderzoeksmethodes en kan de verzamelde gegevens interpreteren en beoordelen; - De student heeft kennis van de audiovisuele technieken en -materialen, is in staat deze toe te passen in het kader van zijn/haar opdracht en kan de toegepaste communicatieve waarde beoordelen; - De student heeft kennis van de gangbare ICT-toepassingen en is in staat deze toe te passen in het kader van de opdracht; - De student heeft de nodige zelfsturende vaardigheden om zijn/haar taak naar behoren uit te voeren; - De student beschikt over de nodige sociale vaardigheden om zijn/haar taak naar behoren uit te voeren; - De student heeft inzicht in de belangrijkste marketingprincipes. De internationale dimensie komt indirect tot uiting in de taalcompetenties en de internationale oriëntatie in het vakgebied, bijvoorbeeld in volgende deelcompetenties: - De student kent het Belgische en internationale medialandschap en zijn geschiedenis. - De student volgt de ontwikkelingen in het (internationaal) werkveld op en integreert deze in de uitvoering van zijn opdrachten. De opleiding heeft met dit competentieprofiel haar doelstellingen afgestemd op de decretale bepalingen over het niveau en de oriëntatie van de professioneel gerichte bachelor (art. 58 van het structuurdecreet). Het gaat zowel om algemene competenties en algemene beroepsgerichte competenties als om beroepsspecifieke competenties op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. De andere documenten waarop de opleiding zich steunde, staan vermeld onder het facet 1.2. De commissie waardeert de praktijkgerichtheid van de doelstellingen, waarbij het strategisch denken en de creativiteit sterk worden benadrukt. Dit speelt in op wat het werkveld naar haar aanvoelen verwacht. De commissie beveelt aan om een hiërarchie aan te brengen in de lijst van competenties en deelcompetenties. Zo kan worden duidelijk gemaakt welke competenties voorwaardelijk zijn voor andere. Ook beveelt de commissie aan om voor de competenties op doelstellingenniveau prestatiecriteria te specificeren. Dat maakt het gemakkelijker om doelstellingen te operationaliseren en de haalbaarheid ervan te evalueren. De commissie waardeert het dat de competentiegerichtheid niet alleen aan bod komt bij de doelstellingen, maar ook wordt doorgetrokken in het programma, in de communicatie, bij het personeel enzovoort. Zij stelt vast dat het idee van de learning community op die manier duidelijk wordt omgezet in de praktijk. Aanbevelingen ter verbetering: De commissie adviseert om een hiërarchie aan te brengen in de lijst van competenties en deelcompetenties en om voor de competenties op doelstellingenniveau prestatiecriteria te specificeren. opleidingsrapport 21

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Handelsingenieur en Handelswetenschappen Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleidingen Handelsingenieur, de academische gerichte

Nadere informatie

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 8 juni 2010 De

Nadere informatie

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 30 september 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Milieu- en preventiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Milieu- en preventiemanagement aan de Vlaamse hogescholen

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 De onderwijsvisitatie Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleidingen Bachelor Office management aan AP Hogeschool, Hogeschool

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk Een onderzoek naar de kwaliteit van de professionele bacheloropleiding Sociaal werk aan de Hogeschool PXL www.vluhr.be Brussel - februari 2015 DE ONDERWIJSVISITATIE

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen Opleidingen: Tolk en Vertaler Varianten: Deeltijd Visitatiedata: 6 en 7 april 2005 25 augustus 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, september 2005 2 NQA

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Haarlem

Hogeschool INHOLLAND, Haarlem Hogeschool INHOLLAND, Haarlem Opleiding: Bouwmanagement & Vastgoed hbo-bachelor Croho: 39232 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 23 september 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Stenden Hogeschool Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs; hbo-bachelor Locaties: Leeuwarden, Groningen, Emmen Croho: 34808 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Netherlands

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool CROHO registratie 34478 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 16 december

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool Rotterdam Communicatie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA Hogeschool Rotterdam: Communicatie BOB Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2010 2/65 NQA ITV Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Amsterdam Fashion Institute, opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Cluster Commerciële Economie Locaties: Zwolle en Almere Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/65 NQA Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie