Uitrol Medicatieschema

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitrol Medicatieschema"

Transcriptie

1 ACTIEPLAN Uitrol Medicatieschema FASE 1: CLUSTERS iminds Maart 2015 Copyright.

2 UITROL MEDICATIESCHEMA 1 1 INTRODUCTIE Vitalink Medicatieschema 4 2 DOEL Situatieschets Pilootprojecten Situatie as is : Scharnierjaar 6 3 AANPAK Workflow Methodologie Ambitieniveau 10 4 WERKPLAN Lijst van Werkpakketten Werkpakket 1: Coördinatie Macroniveau Werkpakket 2: Pre-Start Werkpakket 3: Voorbereiding Werkpakket 4: Selectie clusters Werkpakket 5: Uitrol per Micro/ Cluster niveau Werkpakket 6: Helpdesk Werkpakket 7: Evaluatie Gantt Chart Milestones 23 5 RESOURCES Effort Middelen 26 6 GOVERNANCE VITALINK Maart 2015 Uitrol Medicatieschema

3 6.1 Core Partners Vlaams Patiënten Platform (VPP) Domus Medica (DM) Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) Vlaamse Federatie van Diensten voor Thuisverpleging (VFDT) en de Vlaamse Beroepsvereniging Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZB) Ondersteuningspartners Éénlijn (eenlijn) Zorg en Gezondheid (ZG) iminds Health (iminds) Andere partijen Samenwerkingsverband Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN) Sturing Macro-micro niveau VITALINK Maart 2015 Uitrol Medicatieschema

4 1 INTRODUCTIE 1.1 Vitalink Zorg en Gezondheid ontwikkelde Vitalink als een platform voor het veilig delen van zorg- en welzijnsgegevens. Daardoor kunnen verschillende zorgverleners over correcte gegevens beschikken voor hun patiënten. Op deze manier kunnen de zorgverleners ook beter samenwerken en krijgen de patiënten een betere behandeling. 1.2 Medicatieschema Een elektronisch medicatieschema gedeeld op Vitalink bevordert de communicatie tussen zorgverleners. Een medicatieschema geeft een overzicht van alle medicatie die een patiënt op een bepaald moment inneemt en het geeft voor ieder individueel geneesmiddel aan gedurende welke periode, wanneer, welke dosis moet worden ingenomen (duur, frequentie, dosering). Het spreekt voor zich dat een medicatieschema vooral een toegevoegde waarde heeft voor die patiënten die ook daadwerkelijk (verschillende) medicijnen innemen en waarbij er complicaties zouden kunnen ontstaan door gebrek aan therapietrouw, interacties, vergetelheid of onjuiste afstemming. Idealiter wordt ervan uitgegaan dat een medicatieschema zou moeten bestaan op Vitalink voor die patiënten die meer dan 1 medicijn langdurig innemen, chronisch ziek zijn of medicijnen zoals cortisone, anticoagulantia, etc nemen die een moeilijk toedieningsschema hebben. Uit diverse gesprekken met zorgactoren blijkt dat een medicatieschema een grote toegevoegde waarde heeft voor de verschillende actoren. Om een adequate zorg aan te bieden dient elke zorgverlener immers te weten welke medicatie een patiënt inneemt. Een medicatieschema dient te voorkomen dat er conflicterende medicatie wordt voorgeschreven of afgeleverd, biedt een eerste inzicht op de medische toestand van een patiënt en helpt de patiënt (en eventueel de thuisverpleegkundige of de mantelzorger) een overzicht te bieden van alle medicatie die op een bepaald tijdstip moet worden ingenomen. Verder kan het een bredere groep zorgverleners zoals tandartsen, diëtisten, etc. helpen die op de hoogte dienen gehouden te worden omtrent de medicatie van een patiënt. Momenteel blijkt de uitwisseling van deze informatie soms moeilijk te verlopen en is de informatie niet steeds gekend op het moment dat dit nodig is. Het medicatieschema beschikbaar maken op Vitalink biedt een oplossing om deze informatiestromen te optimaliseren VITALINK Maart 2015 Uitrol Medicatieschema

5 2 DOEL Het Vitalink Medicatieschema als tool bestaat al geruime tijd. Het eigenlijke gebruik in de zorgsector is echter nog miniem. Vandaar dat de deelnemende partijen gezamenlijk het idee hebben opgevat om in 2015 het gebruik van het medicatie aan te moedigen bij de eerstelijns zorgverleners. Het doel van het huidige document is een actieplan op te stellen om het gebruik van het medicatieschema op de werkvloer van de zorggebruikers in 2015 uit te rollen met de primaire doelgroep apothekers, huisartsen en thuisverpleegkundigen. Dit actieplan zal lopen van maart 2015 tot november 2015 met een actievere periode van implementatie en gegevensuitwisseling in het veld tijdens de zomermaanden, september en oktober 2015, voorafgegaan door een pre-fase waar in 4 regio s met het medicatieschema wordt van start gegaan. De uitvoering van het actieplan wordt in twee versies voorzien. Op 1 april wordt van start gegaan in samenwerking met de deelnemende partners en de geïnteresseerde zorgverleners met een LEAN actieplan. Iedere organisatie, samen met de bereidwillige leden en de beschikbare kanalen, zal proberen zoveel mogelijk zorgverleners en clusters te laten starten met het medicatieschema. Eénlijn zorgt voor de ondersteuning. Aangezien er (voorlopig) geen extra financiële ondersteuning is, kan er dus geen resultaatsgarantie geboden worden en is het engagement van de partners te beschouwen als een best effort verbintenis, waarbij alle deelnemende partijen gevraagd wordt hun verantwoordelijkheid op te nemen om tot resultaten te komen. De vrijstelling en vergoeding van een gekwalificeerde coördinator is noodzakelijk om dmv een geïntegreerde aanpak van het actieplan (aangeduid in geel in het werkplan) een succes te maken. Ter informatie: De kwantificering van de effort van de verschillende partijen wordt aangegeven in mandagen (waarbij 1 mandag = 8u). 2.1 Situatieschets Het is daarbij uitermate belangrijk om de huidige situatie te schetsen als basis voor het toekomstige scenario van een gedeeld medicatieschema via Vitalink. Het valt op te merken dat er in de reële context nog steeds een variatie bestaat tussen de manier van opereren op de werkvloer en de gehanteerde richtlijnen zoals die door de bestaande koepelorganisaties en de overheid ondersteund en gepromoot worden waardoor gegevensdelen en vooral het Vitalink medicatieschema nog niet echt goed ingeburgerd zijn. Dit actieplan gaat daar verandering in brengen Pilootprojecten Einde 2011 lanceerde de Vlaamse overheid een subsidieoproep voor samenwerkingsverbanden voor het uitvoeren van pilootprojecten medicatieschema 1. Deze pilootprojecten moesten de werking van Vitalink aantonen, de communicatie- en gegevensstromen verifiëren en de functionaliteiten van het medicatiesschema uittesten met de bedoeling antwoorden en aandachtspunten te formuleren over hoe het medicatieschema verder kon worden uitgerold in Vlaanderen. Daaruit bleek dat er toch nog veel aandacht moest worden gespendeerd aan de integratie van het Vitalink medicatieschema in de eindgebruikerssoftware op een gebruiksvriendelijke en 1 Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Oproep voor een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van het pilootproject medicatieschema in het kader van Vitalink. Oproep nr. VAZG/PET/ELTZ/01/ VITALINK Maart 2015 Uitrol Medicatieschema

6 2.1.2 Situatie as is gestandaardiseerde manier én een bredere bewustmaking van de zorgverleners nodig was/is rondom de mogelijkheden van elektronische gegevensdeling in de zorg. De huidige situatie leert ons dat in de zorgsector verschillende snelheden in informatiseringgraad bestaan en dat dit waarschijnlijk zo zal blijven. Iedere professional heeft ook zijn/haar eigen manier van werken. Toch is een nieuwe attitude nodig zodat zorgverstrekkers de beschikbare eigen en gezamenlijke ICT-toepassingen inzetten en gebruiken om beter samen te werken rondom de patiënt. Het project éénlijn.be biedt al sinds 2014 de ondersteuning naar zorgverleners uit de eerste lijn als een breed veranderingsproject. Zorgverleners worden via sensibilisering, communicatie, opleiding en herhaling gemotiveerd om gebruik te maken van de nieuwe ehealth toepassingen zoals ehealthbox, Recip-e, Vitalink, etc. Helaas zorgt de nog relatieve onbekendheid en het laag gebruik bij zorgverleners er ook voor dat de softwareleveranciers van de betrokken zorgverleners, nog te weinig gestuurd worden door hun klanten in de richting van implementatie en integratie van al deze toepassingen in de beschikbare softwarepakketten : Scharnierjaar Subsidietraject Zolang de software van de betrokken zorgverleners niet is aangepast, kán een arts, apotheker, verpleegkundige e.a. niet aan gegevensdeling doen. Daartoe werd er einde februari 2015 een subsidieoproep gelanceerd om het huisartsen en apothekers mogelijk te maken een medicatieschema aan te maken, te delen, bewerken en/of raadplegen via hun huidige softwarepakket. Deze financiële incentive heeft als doelstelling de softwareleveranciers te ondersteunen bij de ontwikkeling, implementatie en uitrol van de noodzakelijke functionaliteiten van een medicatieschema voor de huisartsenpraktijk en apotheken teneinde het gebruik door zorgactoren te faciliteren. Ook enkele verpleegkundige softwarepakketten zouden de noodzakelijke aanpassingen willen doen. Uitrol Anderzijds moet gegevensdeling en gebruik van Vitalink gestimuleerd worden bij de eindgebruiker (lees: zorgverlener). Daartoe worden nieuwe initiatieven gelanceerd door de verschillende beleidsniveaus: - Het Nationaal akkoord artsen ziekenfondsen spoort huisartsen ertoe aan om SumEHRs te gaan produceren voor minimaal 100 patiënten via een financiële incentive, - Eénlijn 3, zal blijvend sensibiliseren via het vijf-sporen-beleid om de eindgebruiker aan te zetten gegevens te delen. Daartoe kan deze laatste algemene infosessies, specifieke oefensessies met de eigen software, etc. volgen. Het onderstaande actieplan wil door middel van een gefaseerde uitrol dan ook meewerken aan een uitgebreider gebruik van het Vitalink Medicatieschema door de zorgverleners in de eerste lijn. Daartoe zullen we door middel van minstens 100 gemotiveerde, multidisciplinaire clusters aan de slag gaan met het Vitalink Medicatieschema rondom een 5-10 patiënten waarvoor een medicatieschema een hoog toegevoegde waarde betekent. 2 Krachtlijnen voor Huisartsen. Nationaal Akkoord Artsen Ziekenfondsen 2015, Incentive van 500 EUR voor huisartsen die recht hebben op de telematicapremie en de praktijktoelage, voor zover per praktijk ten minste gemiddeld 100 SumEHRs per arts in 2015 werden opgeladen en toegankelijk gemaakt via Vitalink of Intermed VITALINK Maart 2015 Uitrol Medicatieschema

7 3 AANPAK 3.1 Workflow In de huidige context zal iedere zorgverlener, hetzij huisarts of apotheker het medicatieschema opstarten, aanpassen en/of wijzigen naar aanleiding van interactie met de patiënt. In het geval van de huisarts zal dit zijn naar aanleiding van nieuw voorgeschreven medicatie en/of het wijzigen van medicatie. In het kader van de farmaceutische zorg zal dit gebeuren in het kader van het afleveren van een geneesmiddel of het aangeven van een posologie of gebruiksaanwijzing. In de meeste gevallen (patiënten met polymedicatie) zal het nuttige gebruik van een medicatieschema worden afgedekt door een interactie van arts en apotheker. Bij zwaardere hulpbehoevende patiënten wordt echter vaak door de behandelende arts verpleegkundige hulp voorgeschreven bij het klaarzetten en/of toedienen van medicatie 4 en komt er dus een derde zorgverlener in het spel. Onderstaande workflow toont aan hoe iedere zorgverlener via de eigen software toegang kan krijgen tot het medicatieschema. Het is belangrijk op te merken dat de workflow betreffende medicatie vanuit de tweedelijnszorg nog niet wordt opgenomen in dit actieplan. 4 Verpleegkundige prestaties in het kader van medicatie, terugbetaald via het RIZIV: Medicatie toedienen aan psychiatrische patiënten Wekelijks klaarzetten van medicatie Pseudocode voorbereiding medicatie 7 29 VITALINK Maart 2015 Uitrol Medicatieschema

8 3.2 Methodologie Figuur: Schematisch overzicht van de workflows rondom het medicatieschema Binnen de huidige context van het medicatieschema achten de partners voor dit actieplan het niet opportuun om meteen een uitrol voor de hele sector te realiseren. Volgens de methodologie van Pagliari 5 kan een uitrol beter gecontroleerd gebeuren waarbij specifieke clusters worden geselecteerd zodat via kortere feedbackloops behendig kan worden ingespeeld op vragen, problemen en/of opmerkingen van de leden van zo n cluster. Deze fase dient dan als opstapje naar een veralgemeend gebruik of, mooi verwoord, implementatie in de klinische praktijk. Hiervoor wordt de train-the-trainer-methodologie gebruikt waarbij de early adopters via natuurlijke contactmomenten binnen hun lokale beroepsvereniging en samenwerkingsverbanden de late majority -gebruikers over de brug proberen te krijgen voor een veralgemeende regionale uitrol 6 (Fase 2, niet opgenomen in dit actieplan). Gebaseerd op het schematisch overzicht van de workflow medicatieschema (punt 3.1) heb je voor een cluster/samenwerkingsverband minstens 2 zorgverleners (een huisarts, een apotheker en/of een thuisverpleegkundige), en een gemeenschappelijke patiënt nodig, ondersteund en gecoördineerd door clusterverantwoordelijken. Hier spreken we van het MICRONIVEAU. Deze CLUSTERVERANTWOORDELIJKEN zullen in dit plan een ICT-ondersteuner van éénlijn zijn of lokale teamleads in direct/nabij contact met de gebruikers indien er geen ICT ondersteuner voorhanden is. De lokale teamlead rol zien wij weggelegd voor de Samenwerkingsverbanden EersteLijnsgezondheidszorg (SEL), Lokaal Multidisciplinaire Netwerken (LMN) of de verantwoordelijken van lokale beroepsverenigingen of kringen. De clusterverantwoordelijken zijn de verbindende factor tussen het macroniveau (lees: core partners) en de werkvloer 5 Pagliari, C. Design and evaluation in ehealth: Challenges and implications for an interdisciplinary field. J. Med. Internet. Res., 2007; 9(2): e 15) 6 Co Politiek & Remco Hoogendijk, Co-creatie ehealthbook. 11 December VITALINK Maart 2015 Uitrol Medicatieschema

9 (microniveau/de clusters van zorgverleners) die vaak weten waar de schoen wringt. Deze clusterverantwoordelijken moeten niet alleen support bieden op vragen en problemen, zij moeten er ook op toezien dat de zorgverleners zich de medicatieschemamodaliteiten eigen maken, moeten de procesoptimalisatie garanderen en de mate van integratie (nodig voor het verdere verloop van het actieplan) in de dagdagelijkse praktijk inschatten. Figuur: Schematische voorstelling van de cluster aanpak Op MACRONIVEAU is ondersteuning en motivering van deze coördinatoren via schriftelijke en digitale weg van belang om ifv de doelstelling de uitrol op een gecoördineerde manier te laten verlopen. Voor het identificeren van de deelnemende partijen van de cluster moet je dus idealiter over een huisarts, apotheek en een patiënt beschikken. Bij hoog gemedicaliseerde en hulpbehoevende patiënten kan daar de zorg door een thuisverpleegkundige bijkomen. Gezien de huidige implementatie van het Vitalink Medicatieschema wordt de inschakeling van de arts/specialist en het ziekenhuis (opname) voorlopig buiten scope gelaten daar de integratie van het medicatieschema in hun software en de manier waarop dit moet gebeuren nog niet afgerond is. Dat verhindert zorgverleners uit de eerste lijn natuurlijk niet om, daar waar dit mogelijk is, de informatie over medicatieschema s uit de tweedelijnszorg, op te nemen in het Vitalink Medicatieschema indien mogelijk en gewenst. Het Vitalink project voorziet wel de inschakeling van de tweedelijnszorgactoren tijdens een latere fase (buiten de scope van dit actieplan) van implementatie. De huidige methodologie richt zich op de strategie van het segmenteren van de doelgroep waarbij de voorlopers in Fase 1 (clusters) aan de gang worden geholpen. Na het geoefend gebruik van het medicatieschema en wellicht ook nog het uitzweten van de eerste kinderziektes zullen deze voorlopers de andere zorgverleners over de brug proberen te krijgen om ook aan de slag te gaan met een medicatieschema voor die patiënten waarvoor het opportuun lijkt (Fase 2, niet opgenomen in dit actieplan). Er wordt ook van uitgegaan dat achterblijvende gebruikers vaak slechts op basis van sanctie of financiële incentive gemotiveerd zullen kunnen worden tot gebruik en dus volledig out of scope blijven voor de uitrol van het medicatieschema VITALINK Maart 2015 Uitrol Medicatieschema

10 Segment Voorlopers Middengroep Achterblijvers Motivatie Zien voordelen Relatie met anderen Dwang Beïnvloeding Gericht op cognitie Gericht op attitude Gericht op gedrag Strategie Goede informatie Geloofwaardi ge bronnen Persoonlijke bronnen Sleutelfiguren Intercollegiale activiteiten Feedback van collega s Regels en afspraken Beloning/ sanctie Tabel 1: Identificatie van de zorggebruiker bij het actieplan uitrol medicatieschema Ambitieniveau Om de selectie van de clusters te maken moeten de deelnemende zorgverleners aan een aantal criteria voldoen om opgenomen te worden als potentiële gebruiker. Daartoe moeten zorgverleners: Gemeenschappelijke patiënten hebben waarvoor een medicatieschema nuttig kan zijn. Beschikken over aangepaste software die het Vitalink Medicatieschema heeft geïntegreerd. Toestemming van de patiënt om medische gegevens te delen. En verder dragen de volgende voorwaarden bij tot een succesvol verloop van de uitrol: Gedeelde ambitie omtrent het leveren van kwaliteitsvolle zorg aan de patiënt. Goed persoonlijk samenwerken in het kader van een goed georganiseerde professionele organisatie (SEL, LMN, beroepsvereniging). Commitment om tijd en energie te investeren in het opstellen van medicatieschema s. LEAN aanpak (zonder financiering) Op basis van de huidige stand van zaken rondom de financiering van een gedegen coördinatie van dit actieplan, zal de uitvoering van het actieplan op 1 april van start gaan in samenwerking met de deelnemende partners en de geïnteresseerde zorgverleners in een LEAN versie. Dit betekent dat alle onderstaande taken in het werkplan (behalve diegenen aangeduid in geel) zullen worden uitgevoerd op vrijwillige basis, zonder deel uit te maken van iemands dagtaak. Dit heeft tot gevolg dat geen resultaatsverbintenis kan worden gemaakt. De bedoeling is om via de bestaande kanalen, bereidwillige zorgverleners ertoe te overhalen om deel te nemen aan de uitrol medicatieschema, idealiter in cluster met een andere zorgverstrekker en een patiënt. Ter 7 Grol, R., Wensing, M., Eccles, M., Improving Patient Care: The implementation of Change in Clinical Practice. Oxford: Elsevier, 2005, pp VITALINK Maart 2015 Uitrol Medicatieschema

11 informatie: De kwantificering van de effort van de verschillende partijen wordt aangegeven in mandagen (waarbij 1 mandag = 8u). Actieplan: FULL SCOPE (met coördinatie!) Wanneer echter op de hulp van een specifiek voor deze taak aangetrokken en gekwalificeerde coördinator kan gerekend worden om dit actieplan in goede banen te leiden werd beslist om na een recruteringsfase (werkpakket 3) van start te gaan met minstens 100 clusters van minimaal 2 zorgverstrekkers (huisarts-apotheker, huisarts-verpleegkundige, apotheker-verpleegkundige). In deze setting zou men medicatieschema s opstellen, uitwisselen en onderhouden voor minimaal 5 à 10 gemeenschappelijke patiënten. Idealiter wordt er gerekend op clusters van 3 zorgverleners en dus op de inschakeling van patiënten waarvoor de verantwoordelijkheid rond medicatie inname en gebruik bij de thuisverpleging ligt zodat ook dit gebruiksscenario binnen de scope van het actieplan wordt uitgevoerd. Om de motivatie en voortgang van deze clusters optimaal te houden is een volledig communicatie en ondersteuningsplan wenselijk. Het actieplan heeft daarbij rekening gehouden met de noodzaak tot maatwerk voor iedere specifieke regio waarin de clusters actief zijn. Zo zal de clustercoördinatie niet overal op dezelfde manier worden ingericht maar afhankelijk zijn van de lokale situatie en de meest succesvolle samenwerkingsverbanden VITALINK Maart 2015 Uitrol Medicatieschema

12 4 WERKPLAN 4.1 Lijst van Werkpakketten N Naam Begindatum Einddatum 1 CONDITIONEEL: Coördinatie macroniveau Pre-start Voorbereiding Selectie clusters Uitrol micro/clusterniveau Ondersteuning Evaluatie De effort in de verschillende werkpakken is aangegeven in mandagen. 4.2 Werkpakket 1: Coördinatie Macroniveau Doel Het doel van dit werkpakket is het coördineren van het actieplan. Deze coördinatie zal vallen onder toeziend oog van de koepelorganisaties en dit gedurende de hele looptijd van het actieplan. Onder de bevoegdheid van de coördinator (idealiter is dit een consensuspersoon over de koepeleorganisaties DM, VAN, VFDT/VBZV heen) zal controle gebeuren omtrent: Bereiken van de doelen van het actieplan Tijdig opleveren en de kwaliteit van de milestones Budget/scope/resultaat Optreden en correct behandelen van risico s Promoten van de doelstellingen van het project bij andere partijen Ondersteuning en antwoord bieden op vragen van de andere partners. Het is belangrijk op te merken dat er à dato 25/03/2015 geen budget voorhanden is om deze coördinatie op te nemen. Onder de huidige omstandigheden engageren de betrokken partijen zich tot het uitwerken van het actieplan via de LEAN methodologie met bestaande middelen en (vaak) vrijwillige bijdragen tot de uitkomsten. Concrete verantwoordelijkheid omtrent het engagement, de coördinatie van het intentieplan en het bereiken van het doel kan daarom slechts minimaal worden neergelegd bij de deelnemende organisaties VITALINK Maart 2015 Uitrol Medicatieschema

13 Werkbeschrijving Coördinator iminds Eénlijn ZG Taak 1.1 Coördinatie (NAAM COORDINATOR) De coördinatie van het project behelst bijna de algehele controle van het project op macroniveau en wordt beschouwd als het aanspreekpunt naar de buitenwereld toe, zij het de verschillende overheden, de zorgverleners of de industrie. De coördinator is verantwoordelijk voor: het behalen van de vooropgestelde objectieven SPOC naar de buitenwereld Organisatorisch opvolgen van het project dmv projectmeetings, controleren van deadlines en voorbereiden van management documentatie Taak 1.2: Samenwerking (iminds) Tussen de projectpartners is er nood aan voldoende tools en mogelijkheden om samen te kunnen werken rondom het actieplan. iminds Health kan daartoe haar communicatie en online collaboratie platform (www.myminds.be) ter beschikking stellen van het consortium voor het verzamelen van alle documentatie, het opzetten van mailing lijsten, kalenders en dergelijke meer. / 0,5 / / Taak 1.3: Monitoring (COORDINATOR) Het is de coördinerende partner die zal toezien op het kwalitatief niveau en tijdig opleveren van de verschillende deliverables en dit binnen de grenzen van de capaciteit afspraken die op dit vlak gemaakt werden tussen de partners. Eventuele onvoorziene omstandigheden en opgelopen risico s worden door deze partij onder de loep genomen en tijdig van antwoord gediend. 4 / / / Milestones Datum Verantwoordelijke M1.1 : Samenwerkingsplatform up & running 30/03/2015 iminds 4.3 Werkpakket 2: Pre-Start Doel VITALINK Maart 2015 Uitrol Medicatieschema

14 Naar aanleiding van de aankondiging van dit actieplan, de talrijke initiatieven her en der al verspreid en het feit dat de Vitalink Medicatieschema piloot-projecten destijds geen functionele testen rondom het medicatieschema hebben kunnen doen, ontstonden spontaan al een 4-tal bereidwillige regio s die voortijdig en met beperkte ondersteuning aan de slag willen met het Vitalink medicatieschema. Deze vroegtijdige start kan helpen bij het finetunen van de uiteindelijke functionele uitrol en de praktische ondersteuning nodig vanaf 1/07/2015. De 4 regio s zijn: Medicatieschema Maldegem Pilootregio Vlaam-Brabant (Halle) Zorgregio: Genk, Opglabeek, As en Zutendaal West-Limburg Werkbeschrijving VAN WGK iminds Regio Taak 2.1 Selectie zorgverleners Het is de bedoeling dat ieder individueel regionaal initiatief zelf clusters maakt op basis van geïnteresseerde zorgverleners en daarbij minimum nagaat of de door hen gebruikte software klaar is voor het Vitalink medicatieschema. Taak 2.2: Kick-off Iedere regio mag dan zelf bepalen hoe en of de zorgverleners te ondersteunen bij hun vrijwillige lokale/regionale initiatief. Voor vragen en opvolging kunnen regioverantwoordelijken steeds terecht bij één van de partners van het actieplan. Eventueel kunnen zorgverleners die dat wensen, terecht bij de reguliere Spoor 1 & 2 sessies van éénlijn voor meer informatie. Medicatieschema Maldegem (Marleen Haems Opvolging Lieven Zwaenepoel) Pilootregio Vlaam-Brabant (Herwig Van Pottelberg Opvolging Tim Weltens) Zorgregio: Genk, Opglabeek, As en Zutendaal (Wendy Coemans Opvolging Katrien Van Gucht West-Limburg (Wendy Coemans Opvolging Katrien Van Gucht) Werkpakket 3: Voorbereiding Doel Binnen deze fase van het project worden alle voorbereidingen getroffen zoals het realiseren van de documentatie en hulpmiddelen die nodig zijn voor de uitrol. Alle partners zullen hier in de mate van het mogelijke toe bijdragen. iminds Health en éénlijn doen dit vanuit hun VITALINK Maart 2015 Uitrol Medicatieschema

15 ondersteunende rol, de koepelorganisaties die de inhoudelijke bijdragen leveren voor alle interpretatie en omkaderende documentatie rondom het medicatieschema. Werkbeschrijving Coördinator DM VAN WGK iminds Eénlijn ZG Taak 3.1: Voorbereiden actieplan Alle projectpartners gezamenlijk stellen voorop dat er in 2015 werk moet worden gemaakt van de uitrol en introductie van het medicatieschema bij het grote publiek. Daartoe wordt dit actieplan opgesteld dat de implementatie in de zorgsector en bij de burgers vooropstelt. iminds Health heeft zich bereid gesteld het coördineren en methodologisch onderbouwen van het maken van dit actieplan op zich te nemen, de andere partners leveren hun samenwerking, ondersteuning en valideren het uiteindelijke resultaat. / Taak 3.2.: Betrekken middenveld Eenmaal een akkoord is bereikt van hoe zo n actieplan er idealiter moet uitzien en bij voorkeur ook al afgetast tijdens de opmaak ervan, worden niet-primaire actoren uit het middenveld (SEL, LMN, lokale beroepsverenigingen en kringen) aangesproken om hun medewerking te leveren bij de uitvoering van het plan. We denken hierbij voornamelijk aan deze partijen met een sterke lokale verankering die dienst kunnen doen als lokaal contactpunt bij het succesvol uitbouwen en ondersteunen van de clusters regionaal. / / 2 Taak 3.3.: Voorbereiden documentatie Verschillende documenten, handleidingen en informatie moeten worden geproduceerd ter ondersteuning en communicatie naar de verschillende zorgverleners e.a. om een goede ondersteuning te kunnen bieden. Voor ieder onderdeel van de voorbereidende documentatie is de geschikte partij gezocht die zich verantwoordelijks stelt voor het opleveren van het document en als auteur van de inhoud ervan. Opstellen van recruteringsbrief die mensen motiveert om medicatieschema s te gaan maken (VAN, DM, WGK) Faciliteren registratietool deelname aan cluster (iminds) Opstellen, drukken en ter beschikking stellen van flyer ter rekrutering van de patiënt (Coördinator) Opstellen van een procedure/handleiding voor huisartsen & ICT-ondersteuning (DM, & éénlijn) Opstellen van een procedure/handleiding voor apothekers & ICT-ondersteuning (VAN & éénlijn) Opstellen van een procedure/handleiding voor thuisverpleging & ICT-ondersteuning (TV & éénlijn) Opstellen van documentatie voor cluster coördinatie door SEL en/of LMN: motivatie, introductie algemene werkwijze en rol, governance.(coördinator) VITALINK Maart 2015 Uitrol Medicatieschema

16 ,5 1 1 Taak 3.4.: Opstellen van IT ondersteuningstools Verschillende IT-tools moeten worden geproduceerd ter ondersteuning van de zorgverleners om überhaupt van start te kunnen gaan in het werkveld. De ondersteunende partners in het actieplan zullen gezamenlijk hun schouders zetten onder het opstellen, ondersteunen en onderwijzen in het gebruik van de tools. Opzetten van IT ondersteuningstraject (éénlijn) Technisch realiseren van een community forum voor de gebruikers (Coördinator) 4 / / / / 4 / Taak 3.5.: Faciliteren helpdeskfunctionaliteit Voor een plan van dergelijke omvang is het noodzakelijk om voldoende functionele ondersteuning te bieden aan de deelnemers ervan. Iedere vraag, twijfel of probleem dat zich voordoet bij de zorgverlener in de clusters moet door middel van korte feedback loops worden opgelost en liefst via het eerste kanaal dat wordt aangesproken. Het moet daarom ook duidelijk zijn welk kanaal dient voor welk soort support en deze support moet worden gefaciliteerd lijn van de Vlaamse overheid met dedicated Vitalink support (ZG). Helpdesk van de softwareleveranciers (iminds) Helpdesk van éénlijn.be Opzetten van methodologie/ondersteuning van lokale clustercoördinatoren. (Coördinator) 5 / / / 0,5 0,5 5 Milestones Datum Verantwoordelijke M3.1 Actieplan Uitrol Medicatieschema Fase 1 01/04/2015 iminds Health M3.2 Recruteringsbrief 30/03/2015 DM, VAN en WGK M3.3 Flyer Patiënt 1/05/2015 Coördinator M3.4 Handleiding Huisarts 1/6/2015 DM M3.5 Handleiding Apotheek 1/06/2015 VAN M3.6 Handleiding Verpleegkundige 1/06/2015 WGK M3.7 Handleiding lokale coördinatie 1/06/2015 Coördinator M3.8 IT ondersteuningspakket 01/06/2015 eenlijn VITALINK Maart 2015 Uitrol Medicatieschema

17 M3.9 Community Forum Vitalink Medicatieschema 01/06/2015 Coördinator M3.10 Registratietool deelname 15/04/2015 iminds 4.5 Werkpakket 4: Selectie clusters Doel Er is binnen het huidige actieplan voor gekozen om minstens 100 clusters te identificeren die starten met het maken en delen van medicatieschema s via Vitalink (zodra hun software daar klaar voor is). In deze setting zou men medicatieschema s opstellen, uitwisselen en onderhouden voor 5 à 10 patiënten. Idealiter wordt er ook gerekend op de inschakeling van patiënten waarvoor de verantwoordelijkheid rond medicatie inname en gebruik bij de thuisverpleging ligt zodat ook dit gebruiksscenario binnen de scope van het actieplan wordt uitgevoerd. Werkwijze Coördinator DM VAN WGK SEL/LMN iminds Eénlijn ZG Taak 4.1 Rekrutering Vooraleer van start te kunnen gaan met de clusters is het belangrijk de juiste kanalen aan te spreken voor het rekruteren van bereidwillige zorgverleners. Er zal daartoe een opstellen die de basis legt voor de rekruteringscampagne. Alle partners hebben samen verschillende initiatieven en kanalen geïdentificeerd die de kans op respons moeten vergroten: Softwareleveranciers (iminds); de software leveranciers die klaar zijn met de integratie van het medicatieschema zullen worden gevraagd om zorgactoren te rekruteren actief binnen hun gebruikersgroep om van start te gaan met het actief delen van medicatiegegevens. Spoor 1 en Spoor 2 sessies (éénlijn); hierbij wordt gekeken naar welke zorgactoren een spoor 2 en/of spoor 1 sessie hebben gevolgd en van dewelke de software het medicatieschema heeft geïntegreerd en bereid zijn met andere zorgverleners in de buurt medicatieschema s te gaan opbouwen, uitwisselen en te onderhouden. Zorgregio initiatief. (DM) Enveloppe Actie van de lokale beroepsverenigingen (VAN). De lokale organisaties zoals SEL, LMN en lokale kringen en beroepsverenigingen zullen zelf ook binnen hun organisatie de geïnteresseerde zorgverleners selecteren. Verder moet de rekruteringscampagne die via deze kanalen is uitgestuurd, worden opgevolgd en geconsolideerd in één enkele lijst van bereidwillige kandidaten (Coördinator). / 1 1 / / VITALINK Maart 2015 Uitrol Medicatieschema

18 Taak 4.2 Clustering Eenmaal er één geconsolideerde lijst van kandidaten bestaat begint het moeilijkste deel van de clustering aangezien er een aantal voorwaarden zijn waaraan de deelnemers van één enkele cluster moeten voldoen. Daartoe is het noodzakelijk om de volgende stappen te doorlopen: 1. Identificeren van mogelijke clusters op basis van interesse/regio en gebruikt software pakket (coördinator) 2. Vaststellen op welk moment de SW pakketten ter beschikking staan van de gebruikers. (ZG) 3. Selecteren van clusterverantwoordelijken bij ICT ondersteuners eenlijn of regionale SELs, LMNs, lokale beroepsvereniging of kringen. (ZG, DM, VAN, éénlijn) 4. Identificeren van clusters die gereed zijn om te starten (Coördinator) Eenmaal de vierde en laatste stap doorlopen zullen we 2 lijsten bekomen: deze met de clusters die op 1/07/2015 het medicatieschema via Vitalink kunnen delen, en deze met de clusters waarvan één van de deelnemende zorgverleners nog niet over aangepaste software beschikt. We voorzien dat deze laatste clusters steeds op een later moment kunnen inschakelen indien de software wél het Vitalink medicatieschema heeft geïntegreerd (iets wat ook ondersteund wordt door het subsidietraject van iminds Health) / Milestones Datum Verantwoordelijke M4.1: Recruteringscampagne via verschillende kanalen M4.2: Opvolging en opstellen van geconsolideerde lijst bereidwillige kandidaten M4.3 Lijst met clustering van bereidwillige kandidaten en ondersteuners 23/04/2015 COORDINATOR 10/05/2015 COORDINATOR 1/06/2015 COORDINATOR 4.6 Werkpakket 5: Uitrol per Micro/ Cluster niveau Doel Eenmaal de clusters zijn geselecteerd kan het effectief gebruik maken van het medicatieschema per cluster van start gaan. Dit is voorzien vanaf 1 juli Het is de bedoeling initieel minstens 100 clusters geïdentificeerd te hebben die minimaal voor 5 tot 10 gemeenschappelijke patiënten van start gaan met het medicatieschema. Idealiter zijn deze VITALINK Maart 2015 Uitrol Medicatieschema

19 patiënten gepolymediceerd en wordt er voor minstens enkelen van hen beroep gedaan op de hulp van thuisverpleging voor het klaarzetten en/of innemen van de medicatie. Werkwijze Coördinator Huisarts Apotheker Verpleegkundige WGK Eénlijn SEL/LMN Taak 5.1 Ondersteuning Om te kunnen starten is het nodig om vooraf voldoende ondersteuning te geven en dit ook tijdens het project te blijven voorzien. De grootste taak ligt daar weggelegd binnen het project éénlijn aangezien dit ook volledig binnen de scope van haar huidige opdracht ligt mits een aanpassing van het projectplan. We voorzien dat éénlijn de organisatie en ondersteuning van de volgende sessie op zich neemt: Kick-off avond met clusterverantwoordelijke : Specifieke situering van he belang en de voordelen van het multidisciplinair delen van een medicatieschema (met aftoetsen bij de diverse clusterleden of iedereen op dezelfde golflengte zit). Een voorstel van communicatietechnieken en tools om patiënten te rekruteren en de nodige consent te krijgen. Een specifieke opleiding betreffende het gebruik van het medicatieschema in het eigen pakket.. Gezamenlijk deel waarbij praktische afspraken worden gemaakt voor de verdere dagelijkse werking bij het uitwisselen, de uniforme communicatie met de patiënten en de concrete stappen, nodig voor de verdere opvolging, meting en evaluatie van het uitrol-project. Het is de bedoeling dat het project éénlijn in een 15-tal regio s specifieke spoor 1 Vitalink Medicatieschema sessies organiseert (in totaal max. 45 sessies) en ook de planning, administratie en opvolging daarvoor op zich neemt. Iedere sessie neemt ongeveer 6 uren in beslag en zou tot 3 maal toe, tweemaandelijks kunnen worden herhaald per regio (maximaal clusters/ zorgverleners per sessie). Het doel van deze sessies is enerzijds een terugkom ondersteuning geven aan wie al meedoet en tevens een opstap mogelijkheid geven aan wie niet van bij de start kan/wil meedoen. Individuele zorgverleners die eventueel met het Vitalink medicatieschema van start zouden willen gaan zullen worden verwezen naar het reguliere Spoor 2 aanbod van éénlijn. Recrutering patiënten. Verder is het belangrijk dat er natuurlijk patiënten worden geselecteerd waarrond het eigenlijke initiële gebruik van het Vitalink medicatieschema zich zal afspelen. Iedere cluster moet daar minimaal 5-10 patiënten selecteren waarvoor ze een medicatieschema op Vitalink zullen maken. Het gaat hierbij om gemeenschappelijke patiënten waarvoor een medicatieschema een grote meerwaarde biedt en die akkoord zijn om hun medische gegevens te delen via Vitalink. De zorgverleners kunnen hiervoor gebruikmaken van de flyer die eerder door Zorg en Gezondheid werd verdeeld. We voorzien 1 maand voor de patiënten identificatie VITALINK Maart 2015 Uitrol Medicatieschema

20 / 2,5 2,5 / 1,5 in totaal Taak 5.2: Gebruik 34 in totaal 1,5 Zoals eerder al vermeld kan dan vanaf 1/07/2015 de eigenlijke uitrol van start gaan en worden de zorgverleners in de clusters verondersteld medicatieschema s op te maken en via Vitalink te delen gebruikmakend van het eigen softwarepakket. Indien geïdentificeerde zorgverleners nog geen software beschikbaar hebben kunnen zij ook later, in cluster, starten met het uitroltraject. Ze worden aangemoedigd door hun lokale coördinator om eerst te starten met een paar simpele medicatieschema s, om dan te evolueren naar patiënten met meer complexe schema s. De lokale beroepsverenigingen, kringen, LMN s, SELs en ICT coördinatoren zullen uitvoering geven aan cluster coördinatie waarbij zij feedback momenten inlassen, ondersteuning bieden bij problemen en de motivatie op een hoog pijl houden. Ze zullen daarin worden ondersteund door de coördinator. De clusterverantwoordelijke zelf zal ook aan continue evaluatie doen van de situatie op het veld en eventuele problemen en/of opmerkingen melden aan de coördinator van het actieplan. 3 in totaal 1,1 1,1 1,1 / / 1,1 Milestones Datum Verantwoordelijke M5.1 naar geselecteerde cluster met uitnodiging voor eerste ondersteuningsmoment éénlijn i.s.m. clusterverantwoordelijken M5.2 Selectie van 5-10 patiënten 1-X Cluster M5.3 Kick-off avond met clusterverantwoordelijke en deelnemende zorgactoren. M5.4 Realisatie van medicatieschema voor 5-10 patiënten in het cluster 1-X X Eénlijn Cluster Opmerking: We veronderstellen dat er in de periode van een half jaar 1/07 tot en met 30/11 minstens 100 clusters van start gaan met het medicatieschema. Als streefdoel, veronderstellen we dat iedere cluster ongeveer voor 5-10 gemeenschappelijke patiënten een medicatieschema zou moeten opstellen, en onderhouden. Niets weerhoudt de individuele zorgverlener er echter van om voor méér patiënten binnen/buiten de cluster medicatieschema s te gaan aanmaken. Alle clusters hoeven niet op hetzelfde moment van start te gaan maar kunnen later invallen eenmaal de nodige software beschikbaar is. 4.7 Werkpakket 6: Helpdesk Doel VITALINK Maart 2015 Uitrol Medicatieschema

21 Bieden van ondersteuning bij de realisatie van het effectief gebruik maken van het medicatieschema in minstens 100 clusters in Vlaanderen en Nederlands sprekende doelgroep in Brussels hoofdstedelijk gewest. Hiertoe worden verschillende bestaande helpdesks gefaciliteerd (zie WP 3) om de nodige kennis en kunde in huis te hebben zodoende korte en afdoende hulp kan geboden worden bij vragen. Taken/Partner WGK eenlijn SW ZG Taak 6.1: 4 / 20 / Helpdesk Software ondersteuning Taak 6.2: / 7 / / Helpdesk ondersteuning door eenlijn.be. Taak 6.3: / / / 10 Helpdesk voor Vitalink en medicatieschema. 4.8 Werkpakket 7: Evaluatie Doel Ieder project valt of staat met een grondige evaluatie van het verloop. Niet alleen om te evalueren of de beoogde resultaten werden bereikt, ook omdat zo n evaluatie heel veel inzicht geeft in welke approach werkt en wat men beter niet herhaalt in de toekomst. Vandaar dus dat we aan het einde van de eerste fase (December 2015) graag willen evalueren of er effectief gebruik gemaakt werd van het medicatieschema in 100 clusters in Vlaanderen en bij Nederlands sprekende doelgroep in Brussels hoofdstedelijk gewest, op welke manier, frequentie en voor welke patiënten dat het meeste gebeurd en wat het oplevert als meerwaarde voor de patiënt, de zorgverlener en de maatschappij (indien mogelijk). Verder hopen we met een gedegen evaluatie aanbevelingen te kunnen opstellen voor de verdere opschaling van het medicatieschema gebruik via Vitalink (Fase 2) en/of de inschakeling van artsen/specialisten en ziekenhuizen (Medicatieschema 2.0). Werkwijze Coörd DM VAN WGK iminds Eénlijn ZG Taak 7.1 Bevraging VITALINK Maart 2015 Uitrol Medicatieschema

22 In de eerste plaats zullen alle bevindingen van de tussentijdse evaluaties door de clustercoördinatoren worden samengebracht tot een coherent geheel. Op basis van deze bevindingen zal een lightweight digitale bevraging worden opgesteld bij de zorgverleners die deelnamen over hun bevindingen en aanbevelingen voor de toekomst Taak 7.2 Vitalink Rapportage Naast de bevindingen en opmerkzaamheden die via de cluster-bevraging zal plaatsvinden willen we ook graag het effect van dit actieplan op een objectieve manier meetbaar maken. Daartoe zullen de partners in samenwerking met Zorg en Gezondheid de juiste parameters trachten uit te zoeken om het leereffect van dit actieplan en de impact op verdere uitrol te meten door middel van de Vitalink platform rapportage zelf. / / / / / / 5 Taak 7.2 Eindrapport Alle input uit deze Vitalink rapportage, de bevraging en het werk van de clusterverantwoordelijken zal leiden tot het opstellen van een rapport met aanbevelingen en (uitzonderlijk)aanpassingen aan de huidige manier van werken die kunnen dienen als basis voor de verdere opschaling van het gebruik van het medicatieschema. 0,2 0,2 0,2 0,2 5 0,2 5 Milestones Datum Verantwoordelijke M7.1 : Evaluatie rapport ZG - iminds 4.9 Gantt Chart VITALINK Maart 2015 Uitrol Medicatieschema

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 23160 BELGISCH STAATSBLAD 20.04.2004 Ed. 3 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Patiënt op 1 Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO www.cbo.nl patientop1@cbo.nl

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening...

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening... Overzicht Flanders Care legislatuur 2009-2014 INHOUD 1. Ontstaan en doelstellingen... 4 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5 4. dienstverlening... 6 Innovatiecentrum...

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in de. Huisartsenpraktijk. Eindrapportage. Steunpunt Mantelzorg Drenthe. Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen

Mantelzorgondersteuning in de. Huisartsenpraktijk. Eindrapportage. Steunpunt Mantelzorg Drenthe. Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen Steunpunt Mantelzorg Drenthe Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen Telefoon 0522 27 39 25 Internet www.mantelzorg.info en www.jongerenzorgen.nl Mantelzorgondersteuning in de KvK 41020244 Meppel Huisartsenpraktijk

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie