Over waarden en voorwaarden en het stoppen van de inbreker

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Over waarden en voorwaarden en het stoppen van de inbreker"

Transcriptie

1 Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 1 0 D E C E M B E R IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 FOV benadrukt proportionaliteit in Solvency II Pagina 4 Taxatiedagen FOV Pagina 5 De zeven elementen van een integere cultuur Pagina in beeld Pagina 11 Univé Hollands Noorden Inspelen op veranderingen was niet eerder zo urgent FOV-Preventiedag 2011 Over waarden en voorwaarden en het stoppen van de inbreker Circa 125 belangstellenden waren op woensdag 23 november 2011 aanwezig op de jaarlijkse Preventiedag van de FOV. Zij kregen in restaurant Groot Kievitsdal in Baarn een programma aangeboden van vijf presentaties over het onderwerp inbraakpreventie. Alles van (voor)waarde(n): is de inbreker te stoppen? was de prikkelende hoofdvraag, waarop antwoorden werden geformuleerd vanuit de elektronische inbraakbeveiliging, de bouwkundige inbraakbeveiliging, het forensisch onderzoek, de tracking- en tracingtechniek en de verzekeringsbranche. De Preventiedag werd dit jaar geleid door Bert Veurink, voorzitter van de Technische Commissie Schadepreventie van de FOV. In zijn welkomstwoord dankte hij Toon Bullens, voorzitter van de FOV, die een lange reeks van jaren, tot en met vorig jaar, dagvoorzitter van de Preventiedag is geweest. Als blijk van waardering ontving Bullens een preventiepakket, met daarin een brandblusser, een noodhamer, een vochtmeter, een blusdeken en een rookmelder. In zijn wederwoord dankte Bullens iedereen die zich voor preventie heeft ingezet en benadrukte hij dat het vertrouwen van consumenten in de verzekeringsbranche voor een groot deel op preventieactiviteiten is gebaseerd. Na het welkomstwoord van Veurink verspreidde de groep deelnemers zich over vier zalen in Groot Kievitsdal, voor evenzoveel parallelle presentaties. dat meestal de kraak toch al is afgerond voordat er sprake is van opvolging door beveiligers of politie. Aan de hand van maar liefst negenennegentig sheets in een PowerPoint-presentatie besprak Poulussen de ins and outs en de voor- en nadelen van passieve en actieve infrarooddetectoren, ultrasonor- en radarsystemen, tril- en glasbreukdetectoren, magneetcontacten, hek- of muurgerelateerde, ondergrondse en vrijstaande systemen voor buitendetectie en intelligente videoanalyse. De voor- en nadelen E L E K T R O N I S C H E B E V E I L I G I N G Erik Poulussen, accountmanager bij Mactwin Security Systems in Heteren, besprak de mogelijkheden van elektronische beveiliging, uitgaande van het OSVO-model: organiseren, signaleren, vertragen en opvolgen. Hij wees erop dat in het algemeen de buitenschil van te beveiligen objecten redelijk is beveiligd, maar Herbert Meijer. De onderlinge 1

2 Sprekers en commissieleden. van al deze beveiligingsmethoden hebben betrekking op onder meer de nauwkeurigheid van het alarm (wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen een muis en een mens?), de mogelijkheid om detectie te ontwijken (is bijvoorbeeld onderkruipen mogelijk?), de kosten van de installatie en het onderhoud, het ruimtebeslag, de complexiteit en de manipuleerbaarheid van de installatie en de invloed van begroeiing en weersomstandigheden. Tot slot ging Poulussen in op mogelijke manieren van doormelding naar meldkamers en alarmverificatie. F O R E N S I S C H O N D E R Z O E K Henk Biesboer, directeur van Biesboer Expertise in Egmond aan Zee, werkte tot 1992 bij de tactische en technische recherche. Samen met zijn collega s verrichtte hij zo n 400 sporenonderzoeken per jaar. Hij ging in 1992 zelfstandig verder en onderzoekt sindsdien, bijvoorbeeld in opdracht van verzekeraars, of bij een inbraak fraude kan zijn gepleegd. In het algemeen kan een inbraak in z n geheel in scene zijn gezet, kan de wijze van binnendringen zijn aangepast (veelal om te maskeren dat het geen inbraak, maar insluiping betrof) en kan de claim worden gemajoreerd. Van alle omstandigheden gaf Biesboer sprekende voorbeelden, bijvoorbeeld van het televisiescherm dat te groot was voor het ingetikte raam of van de cd s, waarvan er meer als gestolen werden opgegeven dan er op de aangewezen plaats hadden kunnen staan. Bij bedrijfsinbraken onderzoekt Biesboer ook of aan alle verzekeringsvoorwaarden is voldaan, met name of het pand overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt en of het aan de risico-inventarisatie voldoet. Bij een vermoeden van fraude vindt altijd een reconstructie plaats en wordt de inbraak dus volledig overgedaan. Aan het slot van zijn presentatie liet Henk Biesboer een aantal filmopnamen van bewakingscamera s zien, evenals van sporen die op fraude kunnen wijzen. T R A C K I N G & T R A C I N G Gerben van der Kamp is directeur van Allsetra in Wezep. Dit bedrijf voert een hele reeks producten, met name positiebepaling van voertuigen, ritregistratie, draaiurenregistratie van machines, chauffeursidentificatie, rijstijlanalyse en verhuurondersteuning. In zijn presentatie ging Van der Kamp allereerst in op tracking & tracing van gestolen voertuigen en materieel. Hij maakte duidelijk dat bij een onverwachte verplaatsing van voertuigen en materieel (bijvoorbeeld in het weekeinde of s nachts) na de signalering daarvan snel kan worden gehandeld en vaak meteen ook de medewerking van de politie kan worden verkregen. Tracking & tracing is echter niet alleen na een diefstal van belang. De techniek kan ook voor draaiurenregistratie worden toegepast (bijvoorbeeld om te voorkomen dat bij verhuur te weinig wordt afgerekend) en voor onderhoudsanalyse (bijvoorbeeld om tijdig een servicebeurt in te plannen). Tot slot van zijn presentatie besprak Van der Kamp drie opmerkelijke zaken. In de eerste plaats constateert hij vaak een toegenomen customer loyality jegens verzekeraars die meedenken over preventieve maatregelen als tracking & tracing. In de tweede plaats constateert hij dat bedrijven die bewust met zaken als risicomanagement bezig zijn, regelmatig letterlijk in de prijzen vallen als 2 De onderlinge december 2011

3 ergens een award voor wordt uitgereikt. In de derde plaats constateert hij dat de schadelast van bedrijven enorm daalt als medewerkers op tracking & tracing kunnen inloggen. Zij worden zich bewust van de controle en passen dan hun gedrag aan. B O U W K U N D I G E B E V E I L I G I N G Herbert Meijer, manager marktontwikkeling bij BUVA in Barendrecht, besprak op de Preventiedag de zin en onzin van bouwkundige maatregelen voor inbraakwering. BUVA is ontwikkelaar, producent en leverancier van bouwproducten. Als het om hang- en sluitwerk gaat, dan is inbraakwering een belangrijk (zelfs in de wet vastgelegd) doel, maar het moet ook (bij scheefheid) bouwtoleranties opvangen, vocht, tocht, geluid en brand weren en comfortabele bediening en toegangscontrole mogelijk maken. Ten aanzien van het hang- en sluitwerk is een groot aantal eisen vastgelegd in het Bouwbesluit en in de normen NEN 5087, 5089 en Daarnaast bestaan er verschillende instanties voor en stelsels van regelgeving en keurmerken, zoals de Stichting Kwaliteit Gevelbouw, het Politiekeurmerk Veilig Wonen, de Nationale Beveiliging Richtlijnen en BORG. Herbert Meijer besprak uitgebreid alle eisen en kenmerken van de desbetreffende richtlijnen. In het geval van inbraakwering moet het hangen sluitwerk bestand zijn tegen een geoefende inbreker die drie minuten de tijd heeft om het met een hamer, twee tangen, twee schroevendraaiers en een spie te bewerken. Meijer verzekerde zijn gehoor dat bijna geen enkel product meer kan worden ontwikkeld dat die test kan doorstaan. Hij besloot zijn presentatie met de conclusie dat inbraakwerende maatregelen zin hebben mits rekening wordt gehouden met de locatie, de aard en het gebruik van het pand, evenals met de eisen die aan vluchtwegen worden gesteld, en mits die maatregelen worden gecombineerd met advisering van gebruikers en bewoners en, indien nodig, met andere maatregelen. C L A U S U L E S I N P O L I S S E N De vijfde en afsluitende presentatie op de Preventiedag vond niet in parallelle sessies plaats, maar plenair in de grote zaal. In deze presentatie besprak Simon Kadijk, directeur van Donatus Verzekeringen in Rosmalen, de vooren nadelen van clausules en polisbepalingen bij verzekeringen. Hij voerde aan dat verzekeraars kopiisten van clausules zijn, zelfs van clausules die sinds de invoering van het nieuw Burgerlijke Wetboek niet geldig zijn. Hij gaf als voorbeeld de clausule erf en grond is uitgesloten bij de verzekering van een opstal. Deze clausule is volgens Kadijk overbodig (want er is nauwelijks schade denkbaar), onjuist (want is zonder uitsluiting ook niet gedekt) en ongewenst (want de verkoopwaarde van een pand wordt mede door erf en grond bepaald). De clausule opzet is uitgesloten leidt zelfs tot onduidelijkheid voor wat betreft roekeloosheid en op grond van de proferentemregel is dan de opsteller van de clausule in het nadeel. (Het algemeen rechtsbeginsel contra proferentem stelt dat een onduidelijke bepaling in een overeenkomst moet worden uitgelegd in het nadeel van degene die deze bepaling bij de totstandkoming van de overeenkomst heeft geëist.) Simon Kadijk besprak hierna nog enkele opmerkelijke toepassingen van deze proferentemregel. Hij pleitte in dit verband voor duidelijke polisbepalingen, het liefst in de vorm van limitatieve opsommingen en in ieder geval zonder open formuleringen als onder andere, en dergelijke en zoals. Een van de voorbeelden in de presentatie van Kadijk leidde uiteindelijk tot een discussie over het begrip herbouwwaarde en over de aftrek van nieuw-voor-oud, hetgeen de aandacht enigszins op een zijspoor bracht. Het was immers Kadijks bedoeling om aan te tonen dat clausules, ook preventieclausules, doorgaans slecht of helemaal niet worden gelezen en dat de preventiebedoelingen daarom beter op andere wijzen kunnen worden gecommuniceerd. Sluit clausules uit! zo besloot hij de drukbezochte en levendige FOV-Preventiedag De onderlinge december

4 F EDERATIE 2011: Jaar van de educatie In de vorige editie van de Onderlinge werd gemeld dat de Verenigde Naties 2012 tot jaar van de coöperatie hebben uitgeroepen. Vanwege de grote verdiensten van het coöperatieve model wordt daar volgend jaar internationale aandacht aan besteed. De Verenigde Naties laten deze aandacht vergezeld gaan van een oproep voor faciliterende wet- en regelgeving voor coöperaties, waar onderlingen een species van zijn. De FOV zal deze oproep op nationaal niveau laten doorklinken. Het bijna verstreken jaar 2011 stond voor de FOV onder andere in het teken van opleidingen. Door de grote vraag werd de traditionele Nyenrode-cursus voor directie-, bestuursleden en toezichthouders dit jaar voor het eerst twee keer gegeven. Ook werd voor het eerst een terugkomdag voor eerdere jaargangen georganiseerd, die al snel was overtekend en daarom in 2012 een vervolg zal krijgen. Het onbetwiste succesnummer van dit jaar was de Wft-cursus voor beleidsbepalers, die op dit moment al zes keer is gegeven en waarvan voor 2012 nog drie edities gepland staan. Het succes van het cursusaanbod is voor een deel gelegen in het feit dat dit naar mededeling van DNB een goede basis voor een geschikte beleidsbepaler oplevert en dat hiermee aan de eis van permanente educatie kan worden voldaan. Gezien de grote afname van de studiedagen kan 2011 als het succesvolle jaar van de educatie worden beschouwd. In de komende jaren zal het aanbod aan de actualiteit worden aangepast en duidelijk is dat educatie een blijvend onderdeel van het FOV-productenpakket zal zijn. Voor de korte termijn wens ik u en de uwen heel plezierige feestdagen toe en een goed begin van Chris van Toor FOV benadrukt proportionaliteit in Solvency II In de Solvency II-werkgroep van het Verbond van Verzekeraars, waar de FOV in is vertegenwoordigd, en via de internationale branchevereniging Amice, heeft de FOV commentaar geleverd op de voorgenomen invoeringsmaatregelen ten aanzien van Solvency II. Het commentaar betreft onder andere de (te) stringente voorwaarden om proportionaliteit te mogen toepassen bij de berekening van de vereiste solvabiliteit. Naast een herhaald pleidooi voor vereenvoudiging van een aantal berekeningen is ook gewezen op het feit dat bij de rapportageverplichtingen (Pillar 3) geen onderscheid wordt gemaakt tussen grote danwel complexe rapporteurs en kleine en eenvoudige maatschappijen. Daarmee dreigen de rapportageverplichtingen voor de laatste groep onevenredig zwaar uit te werken. De input van de FOV wordt via de CEA en Amice aan de EU doorgegeven, waar de beslissing over definitieve vormgeving van Solvency II zal worden genomen. De besluitvorming vindt gefaseerd plaats en is onderwerp van voortdurende politieke discussie, waardoor de invoeringsdatum van Solvency II al verschillende keren is opgeschoven. De definitieve invoeringsdatum is ook nu nog met onzekerheid omgeven. Taxatiedagen FOV Op veler verzoek organiseert de FOV in de maanden maart en april 2012 taxatiedagen. De cursus wordt gegeven in twee gesplitste delen, te weten in agrarisch/ particulier en in bedrijfsmatig/particulier. De dagen worden inhoudelijk verzorgd door Bert Veurink en Wim Pasman. Bert Veurink is voorzitter van de Technische Commissie Schade Preventie van de FOV en directeur van TotaalSupport BV. Wim Pasman is directeur van CasaData, een internetuitgeverij. Hij is grondlegger van het bekende groene boekje en eindverantwoordelijk geweest voor de latere serie Reed Business Information Taxatieboekjes. De deelnemers gaan in totaal twee dagen op cursus: de eerste dag gaat men een dagdeel naar een praktijklocatie, waarna in de middag een cursus wordt gegeven over alle ins and outs van indexcijfers. Tevens worden diverse schadegevallen behandeld. De tweede dag bestaat uit de uitwerking van de praktijklocatie en uit de toepassing van de taxatieboekjes van Reed Business Information. De deelnemers worden op basis van kennis, kunde en praktische ervaring ingedeeld in 3 groepen: 0-1 jaar ervaring; 1-5 jaar ervaring; > 5 jaar ervaring. De groepsgrootte bedraagt ongeveer 10 personen. Bovenstaande indeling is afhankelijk van het aantal deelnemers. In januari wordt de uitnodiging voor de dagen verstuurd. Amice congres 2012 Van 6 tot en met 8 juni 2012 zal het tweejaarlijkse congres van Amice plaatsvinden in Gdansk (Polen). Vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europees parlement en EIOPA zullen spreken over wat de financiële sector na Solvency II kan verwachten. Aan de implementatie van Solvency II zal ook aandacht worden besteed, evenals aan de onderwerpen maatschappelijk verantwoord ondernemen en innovatie door onderlinge verzekeraars. Ook de rol van coöperatieve 4 De onderlinge december 2011

5 ACTUALITEITEN Lech Walensa. verzekeraars op het gebied van ziektekosten zal worden belicht. Hiervoor levert Achmea vanuit Nederland een spreker. Het programma bevat een bezoek aan het havencomplex in Gdansk waar de recente historie van Polen is begonnen. Hierover zal de speciale gastspreker Lech Walensa het woord voeren. In januari 2012 zal de inschrijving voor het congres worden geopend. A C T U A L I T E I T E N Wijffels: Alle bonussen in financiële wereld moeten weg. Volgens het Sustainable Finance Lab, een denktank van financiële deskundigen onder leiding van ex-rabobanktopman Herman Wijffels, moeten alle bonussen in de financiële wereld worden afgeschaft. De denktank, waarin ook hoogleraren als Arnoud Boot en Arjo Klamer een plaats hebben, wil niet alleen bonussen van tussenpersonen afschaffen, maar ook van bankiers, raden van bestuur, toezichthouders, adviseurs en accountants. Volgens deze denktank zijn de bonussen de bron van alle wantrouwen tussen sector en publiek. De vaste salarissen zijn hoog genoeg, aldus Wijffels. De groep wil verder goedkeuring van de toezichthouders voor alle nieuwe financiële producten en stelt daarnaast voor om het handelen voor eigen rekening bij banken geheel te verbieden. Verder willen zij onder meer dat vreemd en eigen vermogen voortaan fiscaal op gelijke wijze wordt behandeld. Binnenkort komen Wijffels en zijn groep met een nadere uitwerking en nieuwe voorstellen op het gebied van pensioenen. Bron: AM Signalen Werkgevers doen eindbod in onderhandelingen branchecao De onderhandelingen over de cao voor het verzekeringsbedrijf hebben na zes maanden nog niet tot een akkoord geleid. De toekomstbestendigheid van de pensioenregeling blijft het struikelblok. De werkgevers hebben nu een eindbod gedaan, dat neerkomt op het voorwaardelijk maken van de indexatie van de pensioenen voor actieven en een verhoging van de pensioenopbouw door een substantiële verlaging van de franchise. Het invoeren van een gedeeltelijke beschikbarepremieregeling moet worden doorgeschoven naar de volgende cao, vinden de werkgevers. Ze zien hun voorstellen als noodzakelijk voor de houdbaarheid van de pensioenregeling op lange termijn en beschouwen de verlaging van de franchise als een serieuze tegemoetkoming aan de wensen van de vakorganisaties. Werkgevers leggen de prijs van de gang van zaken in de branche wel erg gemakkelijk en eenzijdig bij hun eigen werknemers neer, reageert Unieonderhandelaar Wim Brouwer op het eindbod. In de vorige cao is een paritaire studie naar de toekomstbestendigheid van de pensioenregeling afgesproken. Alle opties die in die studie zaten zijn feitelijk weggeschoven door de werkgevers om plaats te maken voor de allergoedkoopste opties. In hoeverre je dan nog kunt spreken van een paritaire studie naar de houdbaarheid weet ik niet. Het lijkt eerder op een taakstellende studie die onderbouwing moest geven voor conclusies die al getrokken waren. Afgezien van de pensioenregeling hebben de werkgevers een structurele loonsverhoging aangeboden van 1 procent bij een looptijd van 1 juni 2011 tot en met 31 augustus Optioneel is een variant met een looptijd tot en met 31 december 2012, met naast de 1 procent loonsverhoging een eenmalige uitkering van 0,5 procent op 1 juni De bonden zullen zich op korte termijn verstaan met hun leden in de sector en zich beraden op de verdere marsroute. Het broeit in ieder geval al behoorlijk, stel ik vast naar aanleiding van mijn contacten met leden, aldus Brouwer. De zeven elementen van een integere cultuur Het onderwerp gedrag en cultuur staat nadrukkelijk op de agenda van DNB. Het maatschappelijk belang van verzekeraars is een belangrijke reden om hier op in te zoomen, mede vanwege een aantal incidenten in het verleden waardoor het vertrouwen in de financiële sector als geheel is afgenomen. De incidenten hielden verband met een te grote gerichtheid op kortetermijnwinst en het belang van aandeelhouders, waaraan het belang van werknemers en klanten, de continuïteit van de onderneming en de samenleving ondergeschikt werd gemaakt. DNB ziet het mede als haar taak om dit vertrouwen terug te winnen door aandacht te besteden aan de integriteit van financiële ondernemingen en daarop ook te toetsen. In het toezicht worden zeven elementen onderscheiden: Lees verder op pagina 7 De onderlinge december

6 I N B E E L D De onderstaande compilatie geeft een indruk van de plaatsen waar de FOV dit jaar heeft vergaderd, de onderwerpen die aan de orde zijn geweest en personen met wie contact heeft plaatsgevonden. Huis De Salentijn, bestuurlijk overleg. Aluminium Centrum, algemene ledenvergadering Jos Burgers, marketing. Ministerie van Financiën. Matthijs Huizing, VVD. Ferdinand Grapperhaus, voorzitter Commissie Governance Principes Verzekeraars Deelnemers bestuurderscursus De onderlinge december 2011

7 Dik van Velzen, zorgplicht. 1 Belangenafweging/evenwichtig handelen: alle relevante belangen onderkennen en zichtbaar meewegen; 2 Consistent handelen: handelen in lijn met doelstellingen en keuzes; 3 Bespreekbaarheid: stimuleren van een positief-kritische houding van werknemers en ruimte geven voor het bespreken van besluiten, andere opvattingen, fouten en taboes; 4 Voorbeeldgedrag: good behaviour at the top (persoonlijke integriteit, waaronder het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling; 5 Uitvoerbaarheid: realistische targets stellen en het wegnemen van perverse prikkels en verleidingen; 6 Transparantie: vastleggen van en communiceren over doelstellingen en principiële keuzes naar alle belanghebbenden toe; 7 Handhaving: aan niet-naleving worden consequenties verbonden. Kees Dullemond, strategie. Carola Schouten, CU. Elly Blanksma, CDA. Nyenrode Universiteit, FOV-bestuurderscursus. Uit een recent onderzoek blijkt dat besluitvormingsprocessen bij financiële instellingen niet altijd consistent en evenwichtig zijn. Tegelijkertijd signaleert DNB diverse voorbeelden ter verbetering van besluitvormingsprocessen. De toezichthouder heeft onderzoek gedaan bij zeven banken, pensioenfondsen en verzekeraars. Daarbij is gekeken naar concrete besluiten, zoals een investeringsbesluit, een overnamebesluit, of een besluit over de ontwikkeling van de strategische koers. Twee vragen stonden centraal: is de besluitvorming evenwichtig en is die consistent? Uit de observaties komt naar voren dat bestuurders nóg meer oog moeten krijgen voor de risico s van gedrag en cultuur. De besluitvorming was niet overal evenwichtig en/of consistent. Bij een evenwichtige besluitvorming zijn de belangen van alle belang- De onderlinge december

8 hebbenden in beeld gebracht en meegewogen. Een niet evenwichtige belangenafweging doet doorgaans afbreuk aan de kwaliteit van het besluit. Meestal is hierbij een gebrek aan risicobewustzijn in het spel, danwel sprake van collectief optimisme en/of een (te) dominant bestuur versus (te) volgzame medewerkers. Een niet consistente besluitvorming, een besluitvorming die niet in lijn is met de strategie van de onderneming, heeft andere oorzaken: opportunisme in de besluitvorming, sterke focus op korte termijn en een bestuur dat onvoldoende de missie uitdraagt. Het onderzoek en de gesprekken gaven soms een directe impuls aan het bewustzijn over het belang van gedrags- en cultuuraspecten bij besluitvormingstrajecten. Naast verbeterpunten werden in het onderzoek bij sommige instellingen ook goede voorbeelden waargenomen, zoals: organiseren en formaliseren van tegenspraak door de oprichting van inspraakorganen; consequent toetsen van besluitvorming aan de hand van de missie en doelen van de onderneming; bewust nadenken over opvolging; opstarten van externe coachingstrajecten voor de Raad van Bestuur. Met het toezicht op gedrag en cultuur is DNB een nieuwe weg ingeslagen. Op deze weg wil zij een rol spelen om het bewustzijn van de risico s van gedrag en cultuur te vergroten. Bestuurders moeten zich bewuster worden van de mogelijke effecten van hun gedrag c.q. van de binnen hun onderneming bestaande gedragspatronen. Dat gaat niet vanzelf. Alle goede voorbeelden ten spijt, is er een commitment nodig om ervoor te zorgen dat gedrag en cultuur een prestatie- en integriteitbevorderend element van financiële ondernemingen wordt. Aantal overstappers bij zorgverzekeringen neemt af De relatief beperkte stijging van de zorgpremies leidt bij consumenten tot een lagere switch van zorgverzekeraar dan vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van MarketResponse onder 500 Nederlanders van 18 jaar en ouder. De onderzoekers voorspellen dat uiteindelijk 4,25 procent in 2012 voor een andere zorgverzekeraar zal kiezen. Vorig jaar was dat 5,5 procent. Vooral mensen die de afgelopen jaren van verzekeraar veranderden, overwegen een overstap. Volgens Wolter Kloosterboer, expert Verzekeringen van MarketResponse, moeten potentiële switchers vooral worden gezocht bij jongeren en jonge (aanstaande) gezinnen. Gezinsplanning blijft een belangrijke trigger om naar je zorgpolis te kijken, aldus Kloosterboer. Maar in de markt zien we ook een langzaam groeiende groep koopjesjagers, mensen die van jaar tot jaar bekijken waar ze het best uit zijn of de leukste voordeeltjes krijgen. Zij worden dit jaar goed bediend met uiteenlopende cadeaus. Het zitvlees van deze groep is echter beperkt, veel verzekeraars verdienen de inspanningen om deze nieuwe klanten te krijgen niet terug. Verzekerden die overwegen over te stappen naar een andere verzekeraar doen dit maar zelden uit onvrede over de huidige verzekeraar. Belangrijker is het gevoel dat men elders mogelijk dezelfde polis voor minder geld kan krijgen of voor hetzelfde geld een meer uitgebreide polis. Belangrijke dekkingen waarnaar wordt gekeken zijn fysiotherapie, tandarts en alternatieve geneeswijzen. Bron: AM Signalen Wetsvoorstel AOW op verjaardag aangenomen Op 6 december is het wetsvoorstel Wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen in de Tweede Kamer aangenomen. De Wet AOW op verjaardag regelt dat de dag waarop de AOW ingaat niet de eerste van de maand is waarin iemand de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, maar de dag waarop hij of zij jarig is. Bij verzekerden met een lopende uitkering op grond van een inkomens- of prepensioenverzekering kan een inkomensgat van gemiddeld twee weken ontstaan doordat hun verzekering niet meer aansluit op de nieuwe ingangsdatum van de AOWuitkering. Dezelfde problematiek kan zich voordoen bij de verhoging van de AOWleeftijd. Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is een motie ingediend door de SP en in de Eerste Kamer was het deze partij die pleitte voor uitstel van de invoering van de wet tot 2013 om aan alle problemen tegemoet te kunnen komen. De motie heeft het niet gehaald; het wetsvoorstel is aangenomen en treedt op 1 april 2012 in werking. Commissie CFD wil 5-jarig assessment De Commissie CFD heeft minister De Jager voorgesteld om de PE-termijn van 18 maanden te laten vervallen en te vervangen door een systeem waarbij alle diplomahouders eens in de vijf jaar een vakinhoudelijk assessment moeten doen dat gebaseerd zou moeten zijn op de product-, dienst- en klantcombinaties waarin de desbetreffende financieel adviseurs actief zijn. Het assessment zou kunnen worden afgenomen op de manier waarop de AFM nu elk jaar de bedrijfsvoering van financieel adviseurs toetst, aldus de Commissie CFD. Op dit moment treft het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) voorbereidingen om aan deze PE-programma s een examentoets toe te voegen. Dit betekent concreet dat straks elke financiële dienst- 8 De onderlinge december 2011

9 verlener verplicht is elke anderhalf jaar examen te doen. Dat is meer dan alleen een forse administratieve belasting, meent de Commissie. Bij het totstandkomen van de WFT is ooit afgesproken dat een PEprogramma alleen zou worden vastgesteld bij van belang zijnde actualiteiten. Dat spoort niet met de huidige vaste cyclus van 18 maanden, zoals de praktijk uitwijst. Door hardnekkig vast te houden aan deze 18-maandentermijn zijn er inmiddels flinterdunne, uit trivialiteiten opgebouwde WFT-PE-programma s vastgesteld, maar soms ook heel belangrijke onderwerpen uitgesteld, aldus de CFD. De drijfveer achter de PE-gedachte was ooit om te voorkomen dat financieel dienstverleners met verouderde kennis actief zijn, maar in de praktijk bevordert dit systeem dat juist. Bron: AM Signalen Natuurgeweld kost verzekeraars 76 miljard De kosten van natuurrampen en door de mens veroorzaakte catastrofes komen dit jaar naar verwachting boven de 100 mld dollar ( 76 mld) uit, ruim het dubbele vergeleken met Dat heeft herverzekeraar Swiss Re bekendgemaakt. Daarmee gaat 2011 de geschiedenis in als het op een na duurste jaar ooit. Alleen 2005 was met een totaal aan schadeclaims van 123 mld dollar een duurder jaar. Orkaan Katrina richtte in dat jaar grote verwoestingen aan in New Orleans. Dit jaar werden de verzekeraars op kosten gejaagd door de zware aardbeving in Japan, een aantal grote orkanen en tornado s, en de overstromingen in Thailand. Geen enkele geldstroom tussen aanbieder en adviseur van complexe/impactvolle producten Ik wil het provisieverbod zo vormgeven dat alle betaalstromen tussen aanbieder en adviseur/bemiddelaar worden beëindigd. Dat is een van de stellingen in de brief die minister van Financiën Jan Kees de Jager op 13 december naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de brief bespreekt De Jager een aantal openstaande punten rondom de uitwerking van het provisieverbod. De belangrijkste daarvan zijn: Volledige eerbiedigende werking De minister kondigt aan voorstander te zijn van een volledig eerbiedigende werking. Dit betekent dat de provisierechten op posten gesloten voor 1 januari 2013 niet vallen onder het verbod op provisie en dus mogen doorlopen tot aan expiratiedatum. Voor veel intermediairs is dit een cruciale uitspraak. Uitvaartverzekeringen blijven onder verbod van provisies Ondanks protesten van onder meer DELA, blijft de minister bij zijn voornemen om provisie over nieuwe uitvaartverzekeringen met ingang van 1 januari 2013 te verbieden. Wel AOV niet WIA/WGA De AOV verzekeringen, zoals die in de klein zakelijke markt (waaronder ZZP) worden afgesloten, komen onder het verbod op provisie te vallen. In de markt van groot zakelijke en collectieve verzekeringen ziet de minister geen reden voor een verbod op provisie. Hiermee vallen onder meer de collectieve WIA- en WGA verzekeringen buiten het verbod op provisie. Geen geldstromen voor adviseurs via aanbieders De minister herhaalt zijn voornemen dat alle geldstromen tussen aanbieder en adviseur/bemiddelaar worden beëindigd. Nadrukkelijk geeft de minister aan niet te willen toestaan dat aanbieders de tussen klant en bemiddelaar afgesproken vergoeding gaan incasseren, om deze vervolgens uit te betalen aan de adviseur/bemiddelaar. Fouten aanbieder in rekening brengen aan klant De minister geeft aan dat indien een aanbieder fouten maakt die door de bemiddelaar moeten worden hersteld, dit kosten met zich meebrengt. De minister wil niet naar een systeem dat de bemiddelaar deze kosten rechtstreeks aan de aanbieder in rekening brengt. Dit zet namelijk de deur open voor toch weer verkapte omzetgerelateerde vergoedingen. De minister staat een systeem voor waarbij de adviseur deze kosten in rekening brengt aan de klant. De klant kan deze kosten vervolgens weer in rekening brengen bij de aanbieder die de betreffende fouten heeft gemaakt en dus verantwoordelijk is voor de door de klant geleden schade. Een schade die dan bestaat uit extra kosten die de klant aan de adviseur/ bemiddelaar moet betalen. Hiervoor moet een eenvoudige standaard procedure worden ontwikkeld. Nieuw dienstverleningsdocument Er komt een nieuw standaard dienstverleningsdocument voor alle aanbieders en adviseurs/bemiddelaars. Deze dvd moet actief aan de klant worden verstrekt in zijn oriëntatiefase. Nadrukkelijker dan nu al het geval is, zal de dvd informatie moeten bevatten over wat de financieel adviseur voor de klant kan betekenen, de mate waarin de adviseur objectief adviseert en over de kosten van de dienstverlening. De minister zal geen wettelijke bescherming geven aan de term onafhankelijkheid. Directe aanbieders transparant in advies- en distributiekosten De minister geeft aan dat ook directe aanbieders transparant zullen moeten worden ten aanzien van de advies- en distributiekosten. De kosten moeten getoond worden in nominale bedragen. De onderlinge december

Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland

Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 9 N U M M E R 1 0 D E C E M B E R 2 0 0 9 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Districtbestuursvergadering

Nadere informatie

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 0 N U M M E R 5 M E I / J U N I 2 0 1 0 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 5 Preventiedag 2010 Zeventigste

Nadere informatie

2014 a.s.r. jaarmagazine

2014 a.s.r. jaarmagazine 2014 a.s.r. jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asrnederland.nl Redactie Corporate Communicatie

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Britten grijpen in bij Willis

Britten grijpen in bij Willis Na fusie dreigt leegloop bij Concordia de Keizer > 3 Nr. Jaargang 35 8 november 2013 InShared sluit kwart polissen al mobiel > 5 Interview Bij het intermediair zijn uitvaartverzekeringen de laatste tijd

Nadere informatie

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview jaargang 21 2015 nr. 1 een uitgave van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt De stelling: Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst!

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek

Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek 99e jaargang 8 oktober 2009 nr. 19 DSB: wie stout is, de roe Mijn zaak is mijn pensioen Aplaza: the missing link Cees de Jong (managing director Cardif): Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

nr. 1 jaargang 9 april 2014

nr. 1 jaargang 9 april 2014 nr. 1 jaargang 9 april 2014 voor opdrachtgevers en relaties 4 Kosten op een gouden schaaltje Kosten staan niet los van hun context. Verantwoording wordt steeds belangrijker. 8 De mens is goed, de mens

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren Het Verzekeringsblad 97e jaargang 20 december 2007 nr. 24 NVA presenteert meerjarenvisie Belastingdienst wil Pensioenregister beheren VB-Barometer: van verkoper naar adviseur Loek Degreef: Dat is ook waar

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleid in uitvoering 2013-2014

Beleid in uitvoering 2013-2014 Beleid in uitvoering 2013-2014 Beleid in Uitvoering 2013-2014 Inhoud Inleiding 3 1 Algemeen 10 2 Schade 16 3 Leven 22 4 Zorg/inkomen 28 5 Bestrijding verzekeringscriminaliteit 32 6 Arbeidsvoorwaarden 36

Nadere informatie

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood?

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? Pensioen. nummer 1, maart 2013 Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? In dit nummer: 04 10 16 20 3 4 10 15 16 20 24 30 Redactioneel Nederlands pensioenstelsel?

Nadere informatie

Beweging. Natuurlijk in

Beweging. Natuurlijk in Deze uitgave is een nieuwsbrief, die belangrijke ontwikkelingen met leuke wetenswaardigheden in de gezondheidszorg combineert. Natuurlijk in Beweging is een initiatief van Biomet Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

maatschappelijk verslag

maatschappelijk verslag maatschappelijk verslag 20 07 toekomst verzekerd Dit is een print van het online maatschappelijk verslag 2007, gepubliceerd op 15 mei 2008. Inhoud Delta Lloyd Groep maatschappelijk verslag 2007 1 Mvo:

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

102e jaargang 1 juni 2012 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional

102e jaargang 1 juni 2012 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional 06 102e jaargang 1 juni 2012 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Voor 1.275 verlost van een woekerpolis Brusselse bemoeienis met Nederlandse pensioenpot Verzekeraars moeten werk

Nadere informatie

DSI-campagne wil beleggers aansporen tot Verstandig Beleggen

DSI-campagne wil beleggers aansporen tot Verstandig Beleggen nr 2 / 2005 Kees Oosterholt: Betere dienstverlening door effectenspecialisten met pit Frank van der Gun: Zorgplicht effectenverkeer vereist selectief aanbod van beleggingshypotheken 3 4 Leereffecten van

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie