Over waarden en voorwaarden en het stoppen van de inbreker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Over waarden en voorwaarden en het stoppen van de inbreker"

Transcriptie

1 Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 1 0 D E C E M B E R IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 FOV benadrukt proportionaliteit in Solvency II Pagina 4 Taxatiedagen FOV Pagina 5 De zeven elementen van een integere cultuur Pagina in beeld Pagina 11 Univé Hollands Noorden Inspelen op veranderingen was niet eerder zo urgent FOV-Preventiedag 2011 Over waarden en voorwaarden en het stoppen van de inbreker Circa 125 belangstellenden waren op woensdag 23 november 2011 aanwezig op de jaarlijkse Preventiedag van de FOV. Zij kregen in restaurant Groot Kievitsdal in Baarn een programma aangeboden van vijf presentaties over het onderwerp inbraakpreventie. Alles van (voor)waarde(n): is de inbreker te stoppen? was de prikkelende hoofdvraag, waarop antwoorden werden geformuleerd vanuit de elektronische inbraakbeveiliging, de bouwkundige inbraakbeveiliging, het forensisch onderzoek, de tracking- en tracingtechniek en de verzekeringsbranche. De Preventiedag werd dit jaar geleid door Bert Veurink, voorzitter van de Technische Commissie Schadepreventie van de FOV. In zijn welkomstwoord dankte hij Toon Bullens, voorzitter van de FOV, die een lange reeks van jaren, tot en met vorig jaar, dagvoorzitter van de Preventiedag is geweest. Als blijk van waardering ontving Bullens een preventiepakket, met daarin een brandblusser, een noodhamer, een vochtmeter, een blusdeken en een rookmelder. In zijn wederwoord dankte Bullens iedereen die zich voor preventie heeft ingezet en benadrukte hij dat het vertrouwen van consumenten in de verzekeringsbranche voor een groot deel op preventieactiviteiten is gebaseerd. Na het welkomstwoord van Veurink verspreidde de groep deelnemers zich over vier zalen in Groot Kievitsdal, voor evenzoveel parallelle presentaties. dat meestal de kraak toch al is afgerond voordat er sprake is van opvolging door beveiligers of politie. Aan de hand van maar liefst negenennegentig sheets in een PowerPoint-presentatie besprak Poulussen de ins and outs en de voor- en nadelen van passieve en actieve infrarooddetectoren, ultrasonor- en radarsystemen, tril- en glasbreukdetectoren, magneetcontacten, hek- of muurgerelateerde, ondergrondse en vrijstaande systemen voor buitendetectie en intelligente videoanalyse. De voor- en nadelen E L E K T R O N I S C H E B E V E I L I G I N G Erik Poulussen, accountmanager bij Mactwin Security Systems in Heteren, besprak de mogelijkheden van elektronische beveiliging, uitgaande van het OSVO-model: organiseren, signaleren, vertragen en opvolgen. Hij wees erop dat in het algemeen de buitenschil van te beveiligen objecten redelijk is beveiligd, maar Herbert Meijer. De onderlinge 1

2 Sprekers en commissieleden. van al deze beveiligingsmethoden hebben betrekking op onder meer de nauwkeurigheid van het alarm (wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen een muis en een mens?), de mogelijkheid om detectie te ontwijken (is bijvoorbeeld onderkruipen mogelijk?), de kosten van de installatie en het onderhoud, het ruimtebeslag, de complexiteit en de manipuleerbaarheid van de installatie en de invloed van begroeiing en weersomstandigheden. Tot slot ging Poulussen in op mogelijke manieren van doormelding naar meldkamers en alarmverificatie. F O R E N S I S C H O N D E R Z O E K Henk Biesboer, directeur van Biesboer Expertise in Egmond aan Zee, werkte tot 1992 bij de tactische en technische recherche. Samen met zijn collega s verrichtte hij zo n 400 sporenonderzoeken per jaar. Hij ging in 1992 zelfstandig verder en onderzoekt sindsdien, bijvoorbeeld in opdracht van verzekeraars, of bij een inbraak fraude kan zijn gepleegd. In het algemeen kan een inbraak in z n geheel in scene zijn gezet, kan de wijze van binnendringen zijn aangepast (veelal om te maskeren dat het geen inbraak, maar insluiping betrof) en kan de claim worden gemajoreerd. Van alle omstandigheden gaf Biesboer sprekende voorbeelden, bijvoorbeeld van het televisiescherm dat te groot was voor het ingetikte raam of van de cd s, waarvan er meer als gestolen werden opgegeven dan er op de aangewezen plaats hadden kunnen staan. Bij bedrijfsinbraken onderzoekt Biesboer ook of aan alle verzekeringsvoorwaarden is voldaan, met name of het pand overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt en of het aan de risico-inventarisatie voldoet. Bij een vermoeden van fraude vindt altijd een reconstructie plaats en wordt de inbraak dus volledig overgedaan. Aan het slot van zijn presentatie liet Henk Biesboer een aantal filmopnamen van bewakingscamera s zien, evenals van sporen die op fraude kunnen wijzen. T R A C K I N G & T R A C I N G Gerben van der Kamp is directeur van Allsetra in Wezep. Dit bedrijf voert een hele reeks producten, met name positiebepaling van voertuigen, ritregistratie, draaiurenregistratie van machines, chauffeursidentificatie, rijstijlanalyse en verhuurondersteuning. In zijn presentatie ging Van der Kamp allereerst in op tracking & tracing van gestolen voertuigen en materieel. Hij maakte duidelijk dat bij een onverwachte verplaatsing van voertuigen en materieel (bijvoorbeeld in het weekeinde of s nachts) na de signalering daarvan snel kan worden gehandeld en vaak meteen ook de medewerking van de politie kan worden verkregen. Tracking & tracing is echter niet alleen na een diefstal van belang. De techniek kan ook voor draaiurenregistratie worden toegepast (bijvoorbeeld om te voorkomen dat bij verhuur te weinig wordt afgerekend) en voor onderhoudsanalyse (bijvoorbeeld om tijdig een servicebeurt in te plannen). Tot slot van zijn presentatie besprak Van der Kamp drie opmerkelijke zaken. In de eerste plaats constateert hij vaak een toegenomen customer loyality jegens verzekeraars die meedenken over preventieve maatregelen als tracking & tracing. In de tweede plaats constateert hij dat bedrijven die bewust met zaken als risicomanagement bezig zijn, regelmatig letterlijk in de prijzen vallen als 2 De onderlinge december 2011

3 ergens een award voor wordt uitgereikt. In de derde plaats constateert hij dat de schadelast van bedrijven enorm daalt als medewerkers op tracking & tracing kunnen inloggen. Zij worden zich bewust van de controle en passen dan hun gedrag aan. B O U W K U N D I G E B E V E I L I G I N G Herbert Meijer, manager marktontwikkeling bij BUVA in Barendrecht, besprak op de Preventiedag de zin en onzin van bouwkundige maatregelen voor inbraakwering. BUVA is ontwikkelaar, producent en leverancier van bouwproducten. Als het om hang- en sluitwerk gaat, dan is inbraakwering een belangrijk (zelfs in de wet vastgelegd) doel, maar het moet ook (bij scheefheid) bouwtoleranties opvangen, vocht, tocht, geluid en brand weren en comfortabele bediening en toegangscontrole mogelijk maken. Ten aanzien van het hang- en sluitwerk is een groot aantal eisen vastgelegd in het Bouwbesluit en in de normen NEN 5087, 5089 en Daarnaast bestaan er verschillende instanties voor en stelsels van regelgeving en keurmerken, zoals de Stichting Kwaliteit Gevelbouw, het Politiekeurmerk Veilig Wonen, de Nationale Beveiliging Richtlijnen en BORG. Herbert Meijer besprak uitgebreid alle eisen en kenmerken van de desbetreffende richtlijnen. In het geval van inbraakwering moet het hangen sluitwerk bestand zijn tegen een geoefende inbreker die drie minuten de tijd heeft om het met een hamer, twee tangen, twee schroevendraaiers en een spie te bewerken. Meijer verzekerde zijn gehoor dat bijna geen enkel product meer kan worden ontwikkeld dat die test kan doorstaan. Hij besloot zijn presentatie met de conclusie dat inbraakwerende maatregelen zin hebben mits rekening wordt gehouden met de locatie, de aard en het gebruik van het pand, evenals met de eisen die aan vluchtwegen worden gesteld, en mits die maatregelen worden gecombineerd met advisering van gebruikers en bewoners en, indien nodig, met andere maatregelen. C L A U S U L E S I N P O L I S S E N De vijfde en afsluitende presentatie op de Preventiedag vond niet in parallelle sessies plaats, maar plenair in de grote zaal. In deze presentatie besprak Simon Kadijk, directeur van Donatus Verzekeringen in Rosmalen, de vooren nadelen van clausules en polisbepalingen bij verzekeringen. Hij voerde aan dat verzekeraars kopiisten van clausules zijn, zelfs van clausules die sinds de invoering van het nieuw Burgerlijke Wetboek niet geldig zijn. Hij gaf als voorbeeld de clausule erf en grond is uitgesloten bij de verzekering van een opstal. Deze clausule is volgens Kadijk overbodig (want er is nauwelijks schade denkbaar), onjuist (want is zonder uitsluiting ook niet gedekt) en ongewenst (want de verkoopwaarde van een pand wordt mede door erf en grond bepaald). De clausule opzet is uitgesloten leidt zelfs tot onduidelijkheid voor wat betreft roekeloosheid en op grond van de proferentemregel is dan de opsteller van de clausule in het nadeel. (Het algemeen rechtsbeginsel contra proferentem stelt dat een onduidelijke bepaling in een overeenkomst moet worden uitgelegd in het nadeel van degene die deze bepaling bij de totstandkoming van de overeenkomst heeft geëist.) Simon Kadijk besprak hierna nog enkele opmerkelijke toepassingen van deze proferentemregel. Hij pleitte in dit verband voor duidelijke polisbepalingen, het liefst in de vorm van limitatieve opsommingen en in ieder geval zonder open formuleringen als onder andere, en dergelijke en zoals. Een van de voorbeelden in de presentatie van Kadijk leidde uiteindelijk tot een discussie over het begrip herbouwwaarde en over de aftrek van nieuw-voor-oud, hetgeen de aandacht enigszins op een zijspoor bracht. Het was immers Kadijks bedoeling om aan te tonen dat clausules, ook preventieclausules, doorgaans slecht of helemaal niet worden gelezen en dat de preventiebedoelingen daarom beter op andere wijzen kunnen worden gecommuniceerd. Sluit clausules uit! zo besloot hij de drukbezochte en levendige FOV-Preventiedag De onderlinge december

4 F EDERATIE 2011: Jaar van de educatie In de vorige editie van de Onderlinge werd gemeld dat de Verenigde Naties 2012 tot jaar van de coöperatie hebben uitgeroepen. Vanwege de grote verdiensten van het coöperatieve model wordt daar volgend jaar internationale aandacht aan besteed. De Verenigde Naties laten deze aandacht vergezeld gaan van een oproep voor faciliterende wet- en regelgeving voor coöperaties, waar onderlingen een species van zijn. De FOV zal deze oproep op nationaal niveau laten doorklinken. Het bijna verstreken jaar 2011 stond voor de FOV onder andere in het teken van opleidingen. Door de grote vraag werd de traditionele Nyenrode-cursus voor directie-, bestuursleden en toezichthouders dit jaar voor het eerst twee keer gegeven. Ook werd voor het eerst een terugkomdag voor eerdere jaargangen georganiseerd, die al snel was overtekend en daarom in 2012 een vervolg zal krijgen. Het onbetwiste succesnummer van dit jaar was de Wft-cursus voor beleidsbepalers, die op dit moment al zes keer is gegeven en waarvan voor 2012 nog drie edities gepland staan. Het succes van het cursusaanbod is voor een deel gelegen in het feit dat dit naar mededeling van DNB een goede basis voor een geschikte beleidsbepaler oplevert en dat hiermee aan de eis van permanente educatie kan worden voldaan. Gezien de grote afname van de studiedagen kan 2011 als het succesvolle jaar van de educatie worden beschouwd. In de komende jaren zal het aanbod aan de actualiteit worden aangepast en duidelijk is dat educatie een blijvend onderdeel van het FOV-productenpakket zal zijn. Voor de korte termijn wens ik u en de uwen heel plezierige feestdagen toe en een goed begin van Chris van Toor FOV benadrukt proportionaliteit in Solvency II In de Solvency II-werkgroep van het Verbond van Verzekeraars, waar de FOV in is vertegenwoordigd, en via de internationale branchevereniging Amice, heeft de FOV commentaar geleverd op de voorgenomen invoeringsmaatregelen ten aanzien van Solvency II. Het commentaar betreft onder andere de (te) stringente voorwaarden om proportionaliteit te mogen toepassen bij de berekening van de vereiste solvabiliteit. Naast een herhaald pleidooi voor vereenvoudiging van een aantal berekeningen is ook gewezen op het feit dat bij de rapportageverplichtingen (Pillar 3) geen onderscheid wordt gemaakt tussen grote danwel complexe rapporteurs en kleine en eenvoudige maatschappijen. Daarmee dreigen de rapportageverplichtingen voor de laatste groep onevenredig zwaar uit te werken. De input van de FOV wordt via de CEA en Amice aan de EU doorgegeven, waar de beslissing over definitieve vormgeving van Solvency II zal worden genomen. De besluitvorming vindt gefaseerd plaats en is onderwerp van voortdurende politieke discussie, waardoor de invoeringsdatum van Solvency II al verschillende keren is opgeschoven. De definitieve invoeringsdatum is ook nu nog met onzekerheid omgeven. Taxatiedagen FOV Op veler verzoek organiseert de FOV in de maanden maart en april 2012 taxatiedagen. De cursus wordt gegeven in twee gesplitste delen, te weten in agrarisch/ particulier en in bedrijfsmatig/particulier. De dagen worden inhoudelijk verzorgd door Bert Veurink en Wim Pasman. Bert Veurink is voorzitter van de Technische Commissie Schade Preventie van de FOV en directeur van TotaalSupport BV. Wim Pasman is directeur van CasaData, een internetuitgeverij. Hij is grondlegger van het bekende groene boekje en eindverantwoordelijk geweest voor de latere serie Reed Business Information Taxatieboekjes. De deelnemers gaan in totaal twee dagen op cursus: de eerste dag gaat men een dagdeel naar een praktijklocatie, waarna in de middag een cursus wordt gegeven over alle ins and outs van indexcijfers. Tevens worden diverse schadegevallen behandeld. De tweede dag bestaat uit de uitwerking van de praktijklocatie en uit de toepassing van de taxatieboekjes van Reed Business Information. De deelnemers worden op basis van kennis, kunde en praktische ervaring ingedeeld in 3 groepen: 0-1 jaar ervaring; 1-5 jaar ervaring; > 5 jaar ervaring. De groepsgrootte bedraagt ongeveer 10 personen. Bovenstaande indeling is afhankelijk van het aantal deelnemers. In januari wordt de uitnodiging voor de dagen verstuurd. Amice congres 2012 Van 6 tot en met 8 juni 2012 zal het tweejaarlijkse congres van Amice plaatsvinden in Gdansk (Polen). Vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europees parlement en EIOPA zullen spreken over wat de financiële sector na Solvency II kan verwachten. Aan de implementatie van Solvency II zal ook aandacht worden besteed, evenals aan de onderwerpen maatschappelijk verantwoord ondernemen en innovatie door onderlinge verzekeraars. Ook de rol van coöperatieve 4 De onderlinge december 2011

5 ACTUALITEITEN Lech Walensa. verzekeraars op het gebied van ziektekosten zal worden belicht. Hiervoor levert Achmea vanuit Nederland een spreker. Het programma bevat een bezoek aan het havencomplex in Gdansk waar de recente historie van Polen is begonnen. Hierover zal de speciale gastspreker Lech Walensa het woord voeren. In januari 2012 zal de inschrijving voor het congres worden geopend. A C T U A L I T E I T E N Wijffels: Alle bonussen in financiële wereld moeten weg. Volgens het Sustainable Finance Lab, een denktank van financiële deskundigen onder leiding van ex-rabobanktopman Herman Wijffels, moeten alle bonussen in de financiële wereld worden afgeschaft. De denktank, waarin ook hoogleraren als Arnoud Boot en Arjo Klamer een plaats hebben, wil niet alleen bonussen van tussenpersonen afschaffen, maar ook van bankiers, raden van bestuur, toezichthouders, adviseurs en accountants. Volgens deze denktank zijn de bonussen de bron van alle wantrouwen tussen sector en publiek. De vaste salarissen zijn hoog genoeg, aldus Wijffels. De groep wil verder goedkeuring van de toezichthouders voor alle nieuwe financiële producten en stelt daarnaast voor om het handelen voor eigen rekening bij banken geheel te verbieden. Verder willen zij onder meer dat vreemd en eigen vermogen voortaan fiscaal op gelijke wijze wordt behandeld. Binnenkort komen Wijffels en zijn groep met een nadere uitwerking en nieuwe voorstellen op het gebied van pensioenen. Bron: AM Signalen Werkgevers doen eindbod in onderhandelingen branchecao De onderhandelingen over de cao voor het verzekeringsbedrijf hebben na zes maanden nog niet tot een akkoord geleid. De toekomstbestendigheid van de pensioenregeling blijft het struikelblok. De werkgevers hebben nu een eindbod gedaan, dat neerkomt op het voorwaardelijk maken van de indexatie van de pensioenen voor actieven en een verhoging van de pensioenopbouw door een substantiële verlaging van de franchise. Het invoeren van een gedeeltelijke beschikbarepremieregeling moet worden doorgeschoven naar de volgende cao, vinden de werkgevers. Ze zien hun voorstellen als noodzakelijk voor de houdbaarheid van de pensioenregeling op lange termijn en beschouwen de verlaging van de franchise als een serieuze tegemoetkoming aan de wensen van de vakorganisaties. Werkgevers leggen de prijs van de gang van zaken in de branche wel erg gemakkelijk en eenzijdig bij hun eigen werknemers neer, reageert Unieonderhandelaar Wim Brouwer op het eindbod. In de vorige cao is een paritaire studie naar de toekomstbestendigheid van de pensioenregeling afgesproken. Alle opties die in die studie zaten zijn feitelijk weggeschoven door de werkgevers om plaats te maken voor de allergoedkoopste opties. In hoeverre je dan nog kunt spreken van een paritaire studie naar de houdbaarheid weet ik niet. Het lijkt eerder op een taakstellende studie die onderbouwing moest geven voor conclusies die al getrokken waren. Afgezien van de pensioenregeling hebben de werkgevers een structurele loonsverhoging aangeboden van 1 procent bij een looptijd van 1 juni 2011 tot en met 31 augustus Optioneel is een variant met een looptijd tot en met 31 december 2012, met naast de 1 procent loonsverhoging een eenmalige uitkering van 0,5 procent op 1 juni De bonden zullen zich op korte termijn verstaan met hun leden in de sector en zich beraden op de verdere marsroute. Het broeit in ieder geval al behoorlijk, stel ik vast naar aanleiding van mijn contacten met leden, aldus Brouwer. De zeven elementen van een integere cultuur Het onderwerp gedrag en cultuur staat nadrukkelijk op de agenda van DNB. Het maatschappelijk belang van verzekeraars is een belangrijke reden om hier op in te zoomen, mede vanwege een aantal incidenten in het verleden waardoor het vertrouwen in de financiële sector als geheel is afgenomen. De incidenten hielden verband met een te grote gerichtheid op kortetermijnwinst en het belang van aandeelhouders, waaraan het belang van werknemers en klanten, de continuïteit van de onderneming en de samenleving ondergeschikt werd gemaakt. DNB ziet het mede als haar taak om dit vertrouwen terug te winnen door aandacht te besteden aan de integriteit van financiële ondernemingen en daarop ook te toetsen. In het toezicht worden zeven elementen onderscheiden: Lees verder op pagina 7 De onderlinge december

6 I N B E E L D De onderstaande compilatie geeft een indruk van de plaatsen waar de FOV dit jaar heeft vergaderd, de onderwerpen die aan de orde zijn geweest en personen met wie contact heeft plaatsgevonden. Huis De Salentijn, bestuurlijk overleg. Aluminium Centrum, algemene ledenvergadering Jos Burgers, marketing. Ministerie van Financiën. Matthijs Huizing, VVD. Ferdinand Grapperhaus, voorzitter Commissie Governance Principes Verzekeraars Deelnemers bestuurderscursus De onderlinge december 2011

7 Dik van Velzen, zorgplicht. 1 Belangenafweging/evenwichtig handelen: alle relevante belangen onderkennen en zichtbaar meewegen; 2 Consistent handelen: handelen in lijn met doelstellingen en keuzes; 3 Bespreekbaarheid: stimuleren van een positief-kritische houding van werknemers en ruimte geven voor het bespreken van besluiten, andere opvattingen, fouten en taboes; 4 Voorbeeldgedrag: good behaviour at the top (persoonlijke integriteit, waaronder het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling; 5 Uitvoerbaarheid: realistische targets stellen en het wegnemen van perverse prikkels en verleidingen; 6 Transparantie: vastleggen van en communiceren over doelstellingen en principiële keuzes naar alle belanghebbenden toe; 7 Handhaving: aan niet-naleving worden consequenties verbonden. Kees Dullemond, strategie. Carola Schouten, CU. Elly Blanksma, CDA. Nyenrode Universiteit, FOV-bestuurderscursus. Uit een recent onderzoek blijkt dat besluitvormingsprocessen bij financiële instellingen niet altijd consistent en evenwichtig zijn. Tegelijkertijd signaleert DNB diverse voorbeelden ter verbetering van besluitvormingsprocessen. De toezichthouder heeft onderzoek gedaan bij zeven banken, pensioenfondsen en verzekeraars. Daarbij is gekeken naar concrete besluiten, zoals een investeringsbesluit, een overnamebesluit, of een besluit over de ontwikkeling van de strategische koers. Twee vragen stonden centraal: is de besluitvorming evenwichtig en is die consistent? Uit de observaties komt naar voren dat bestuurders nóg meer oog moeten krijgen voor de risico s van gedrag en cultuur. De besluitvorming was niet overal evenwichtig en/of consistent. Bij een evenwichtige besluitvorming zijn de belangen van alle belang- De onderlinge december

8 hebbenden in beeld gebracht en meegewogen. Een niet evenwichtige belangenafweging doet doorgaans afbreuk aan de kwaliteit van het besluit. Meestal is hierbij een gebrek aan risicobewustzijn in het spel, danwel sprake van collectief optimisme en/of een (te) dominant bestuur versus (te) volgzame medewerkers. Een niet consistente besluitvorming, een besluitvorming die niet in lijn is met de strategie van de onderneming, heeft andere oorzaken: opportunisme in de besluitvorming, sterke focus op korte termijn en een bestuur dat onvoldoende de missie uitdraagt. Het onderzoek en de gesprekken gaven soms een directe impuls aan het bewustzijn over het belang van gedrags- en cultuuraspecten bij besluitvormingstrajecten. Naast verbeterpunten werden in het onderzoek bij sommige instellingen ook goede voorbeelden waargenomen, zoals: organiseren en formaliseren van tegenspraak door de oprichting van inspraakorganen; consequent toetsen van besluitvorming aan de hand van de missie en doelen van de onderneming; bewust nadenken over opvolging; opstarten van externe coachingstrajecten voor de Raad van Bestuur. Met het toezicht op gedrag en cultuur is DNB een nieuwe weg ingeslagen. Op deze weg wil zij een rol spelen om het bewustzijn van de risico s van gedrag en cultuur te vergroten. Bestuurders moeten zich bewuster worden van de mogelijke effecten van hun gedrag c.q. van de binnen hun onderneming bestaande gedragspatronen. Dat gaat niet vanzelf. Alle goede voorbeelden ten spijt, is er een commitment nodig om ervoor te zorgen dat gedrag en cultuur een prestatie- en integriteitbevorderend element van financiële ondernemingen wordt. Aantal overstappers bij zorgverzekeringen neemt af De relatief beperkte stijging van de zorgpremies leidt bij consumenten tot een lagere switch van zorgverzekeraar dan vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van MarketResponse onder 500 Nederlanders van 18 jaar en ouder. De onderzoekers voorspellen dat uiteindelijk 4,25 procent in 2012 voor een andere zorgverzekeraar zal kiezen. Vorig jaar was dat 5,5 procent. Vooral mensen die de afgelopen jaren van verzekeraar veranderden, overwegen een overstap. Volgens Wolter Kloosterboer, expert Verzekeringen van MarketResponse, moeten potentiële switchers vooral worden gezocht bij jongeren en jonge (aanstaande) gezinnen. Gezinsplanning blijft een belangrijke trigger om naar je zorgpolis te kijken, aldus Kloosterboer. Maar in de markt zien we ook een langzaam groeiende groep koopjesjagers, mensen die van jaar tot jaar bekijken waar ze het best uit zijn of de leukste voordeeltjes krijgen. Zij worden dit jaar goed bediend met uiteenlopende cadeaus. Het zitvlees van deze groep is echter beperkt, veel verzekeraars verdienen de inspanningen om deze nieuwe klanten te krijgen niet terug. Verzekerden die overwegen over te stappen naar een andere verzekeraar doen dit maar zelden uit onvrede over de huidige verzekeraar. Belangrijker is het gevoel dat men elders mogelijk dezelfde polis voor minder geld kan krijgen of voor hetzelfde geld een meer uitgebreide polis. Belangrijke dekkingen waarnaar wordt gekeken zijn fysiotherapie, tandarts en alternatieve geneeswijzen. Bron: AM Signalen Wetsvoorstel AOW op verjaardag aangenomen Op 6 december is het wetsvoorstel Wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen in de Tweede Kamer aangenomen. De Wet AOW op verjaardag regelt dat de dag waarop de AOW ingaat niet de eerste van de maand is waarin iemand de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, maar de dag waarop hij of zij jarig is. Bij verzekerden met een lopende uitkering op grond van een inkomens- of prepensioenverzekering kan een inkomensgat van gemiddeld twee weken ontstaan doordat hun verzekering niet meer aansluit op de nieuwe ingangsdatum van de AOWuitkering. Dezelfde problematiek kan zich voordoen bij de verhoging van de AOWleeftijd. Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is een motie ingediend door de SP en in de Eerste Kamer was het deze partij die pleitte voor uitstel van de invoering van de wet tot 2013 om aan alle problemen tegemoet te kunnen komen. De motie heeft het niet gehaald; het wetsvoorstel is aangenomen en treedt op 1 april 2012 in werking. Commissie CFD wil 5-jarig assessment De Commissie CFD heeft minister De Jager voorgesteld om de PE-termijn van 18 maanden te laten vervallen en te vervangen door een systeem waarbij alle diplomahouders eens in de vijf jaar een vakinhoudelijk assessment moeten doen dat gebaseerd zou moeten zijn op de product-, dienst- en klantcombinaties waarin de desbetreffende financieel adviseurs actief zijn. Het assessment zou kunnen worden afgenomen op de manier waarop de AFM nu elk jaar de bedrijfsvoering van financieel adviseurs toetst, aldus de Commissie CFD. Op dit moment treft het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) voorbereidingen om aan deze PE-programma s een examentoets toe te voegen. Dit betekent concreet dat straks elke financiële dienst- 8 De onderlinge december 2011

9 verlener verplicht is elke anderhalf jaar examen te doen. Dat is meer dan alleen een forse administratieve belasting, meent de Commissie. Bij het totstandkomen van de WFT is ooit afgesproken dat een PEprogramma alleen zou worden vastgesteld bij van belang zijnde actualiteiten. Dat spoort niet met de huidige vaste cyclus van 18 maanden, zoals de praktijk uitwijst. Door hardnekkig vast te houden aan deze 18-maandentermijn zijn er inmiddels flinterdunne, uit trivialiteiten opgebouwde WFT-PE-programma s vastgesteld, maar soms ook heel belangrijke onderwerpen uitgesteld, aldus de CFD. De drijfveer achter de PE-gedachte was ooit om te voorkomen dat financieel dienstverleners met verouderde kennis actief zijn, maar in de praktijk bevordert dit systeem dat juist. Bron: AM Signalen Natuurgeweld kost verzekeraars 76 miljard De kosten van natuurrampen en door de mens veroorzaakte catastrofes komen dit jaar naar verwachting boven de 100 mld dollar ( 76 mld) uit, ruim het dubbele vergeleken met Dat heeft herverzekeraar Swiss Re bekendgemaakt. Daarmee gaat 2011 de geschiedenis in als het op een na duurste jaar ooit. Alleen 2005 was met een totaal aan schadeclaims van 123 mld dollar een duurder jaar. Orkaan Katrina richtte in dat jaar grote verwoestingen aan in New Orleans. Dit jaar werden de verzekeraars op kosten gejaagd door de zware aardbeving in Japan, een aantal grote orkanen en tornado s, en de overstromingen in Thailand. Geen enkele geldstroom tussen aanbieder en adviseur van complexe/impactvolle producten Ik wil het provisieverbod zo vormgeven dat alle betaalstromen tussen aanbieder en adviseur/bemiddelaar worden beëindigd. Dat is een van de stellingen in de brief die minister van Financiën Jan Kees de Jager op 13 december naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de brief bespreekt De Jager een aantal openstaande punten rondom de uitwerking van het provisieverbod. De belangrijkste daarvan zijn: Volledige eerbiedigende werking De minister kondigt aan voorstander te zijn van een volledig eerbiedigende werking. Dit betekent dat de provisierechten op posten gesloten voor 1 januari 2013 niet vallen onder het verbod op provisie en dus mogen doorlopen tot aan expiratiedatum. Voor veel intermediairs is dit een cruciale uitspraak. Uitvaartverzekeringen blijven onder verbod van provisies Ondanks protesten van onder meer DELA, blijft de minister bij zijn voornemen om provisie over nieuwe uitvaartverzekeringen met ingang van 1 januari 2013 te verbieden. Wel AOV niet WIA/WGA De AOV verzekeringen, zoals die in de klein zakelijke markt (waaronder ZZP) worden afgesloten, komen onder het verbod op provisie te vallen. In de markt van groot zakelijke en collectieve verzekeringen ziet de minister geen reden voor een verbod op provisie. Hiermee vallen onder meer de collectieve WIA- en WGA verzekeringen buiten het verbod op provisie. Geen geldstromen voor adviseurs via aanbieders De minister herhaalt zijn voornemen dat alle geldstromen tussen aanbieder en adviseur/bemiddelaar worden beëindigd. Nadrukkelijk geeft de minister aan niet te willen toestaan dat aanbieders de tussen klant en bemiddelaar afgesproken vergoeding gaan incasseren, om deze vervolgens uit te betalen aan de adviseur/bemiddelaar. Fouten aanbieder in rekening brengen aan klant De minister geeft aan dat indien een aanbieder fouten maakt die door de bemiddelaar moeten worden hersteld, dit kosten met zich meebrengt. De minister wil niet naar een systeem dat de bemiddelaar deze kosten rechtstreeks aan de aanbieder in rekening brengt. Dit zet namelijk de deur open voor toch weer verkapte omzetgerelateerde vergoedingen. De minister staat een systeem voor waarbij de adviseur deze kosten in rekening brengt aan de klant. De klant kan deze kosten vervolgens weer in rekening brengen bij de aanbieder die de betreffende fouten heeft gemaakt en dus verantwoordelijk is voor de door de klant geleden schade. Een schade die dan bestaat uit extra kosten die de klant aan de adviseur/ bemiddelaar moet betalen. Hiervoor moet een eenvoudige standaard procedure worden ontwikkeld. Nieuw dienstverleningsdocument Er komt een nieuw standaard dienstverleningsdocument voor alle aanbieders en adviseurs/bemiddelaars. Deze dvd moet actief aan de klant worden verstrekt in zijn oriëntatiefase. Nadrukkelijker dan nu al het geval is, zal de dvd informatie moeten bevatten over wat de financieel adviseur voor de klant kan betekenen, de mate waarin de adviseur objectief adviseert en over de kosten van de dienstverlening. De minister zal geen wettelijke bescherming geven aan de term onafhankelijkheid. Directe aanbieders transparant in advies- en distributiekosten De minister geeft aan dat ook directe aanbieders transparant zullen moeten worden ten aanzien van de advies- en distributiekosten. De kosten moeten getoond worden in nominale bedragen. De onderlinge december

Toezicht op Gedrag & Cultuur

Toezicht op Gedrag & Cultuur Toezicht op Gedrag & Cultuur 25 mei, 2010 Inge Veldhuis Expertise Centrum Integriteit DNB (Deze presentatie is op persoonlijke titel) De aankondiging 8 februari 2010 FD/NRC: DNB gaat letten op de invloed

Nadere informatie

Wft deskundigheidsbouwwerk

Wft deskundigheidsbouwwerk Wft deskundigheidsbouwwerk Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O D & O april 2012 1 Inhoud Actualiteiten Huidige eisen deskundigheid Vergunning Wft pensioenverzekering Wensen minister

Nadere informatie

Consumentenbond Regelgeving provisieverbod voor complexe en impactvolle producten

Consumentenbond Regelgeving provisieverbod voor complexe en impactvolle producten Consumentenbond Regelgeving provisieverbod voor complexe en impactvolle producten Reactie op brief de Jager FM/2011/9960 M d.d. 13 december 2011. Uittreksel brief v/d Minister hieronder in zwart Reactie/standpunt

Nadere informatie

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Inleiding De adviseur die zich bezighoudt met advisering over uitvaartverzekeringen, is verplicht een passend advies te geven. De adviseur dient er altijd voor

Nadere informatie

Aan de leden van de FOV. Geachte dames en heren,

Aan de leden van de FOV. Geachte dames en heren, CFL 27.086, 16 juni 2009 Aan de leden van de FOV Geachte dames en heren, Hierbij zend ik u informatie over een drietal externe bijeenkomsten/cursussen op het gebied van bovenmatige/passende provisie, beheerst

Nadere informatie

Beloningsbeleid 4 januari 2012

Beloningsbeleid 4 januari 2012 Beloningsbeleid 4 januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doel beloningsbeleid 4 Uitgangspunten beloningsbeleid 4 Inschaling en beschrijving beloning 4 Beloningsmodel onderneming 5 Risicobeheersing 5 Beoordeling

Nadere informatie

Beloningsbeleid Januari 2012

Beloningsbeleid Januari 2012 Beloningsbeleid Januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Doel beloningsbeleid 3 Uitgangspunten beloningsbeleid 3 Inschaling en beschrijving beloning 3 Beloningsmodel onderneming 4 Risicobeheersing 4 Variabele

Nadere informatie

Beloningsbeleid Maart 2015

Beloningsbeleid Maart 2015 Beloningsbeleid Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Relevante wet- en regelgeving... 2 4. Bestuur (directie)... 3 5. Raad van Commissarissen... 3 6. Medewerkers... 3 7. Publicatie... 5 8. Governance

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0

Dienstenwijzer. Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0 Dienstenwijzer Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0 INHOUDSOPGAVE ONZE DIENSTVERLENING... 3 OVER VERSGIL FINANCIELE DIENSTEN... 3 MISSIE... 3 DIENSTEN... 3 WEDERZIJDSE RECHTEN EN PLICHTEN... 4 BETALINGEN...

Nadere informatie

Ontwikkelingen en trends assurantiekantoren. Limburgse Assurantieclub Zuid 13 november 2008 Astrid van de Bovekamp

Ontwikkelingen en trends assurantiekantoren. Limburgse Assurantieclub Zuid 13 november 2008 Astrid van de Bovekamp Ontwikkelingen en trends assurantiekantoren Limburgse Assurantieclub Zuid 13 november 2008 Astrid van de Bovekamp 1 Kennismaking Astrid van de Bovekamp 18 jaar ervaring binnen de assurantiebranche Praktisch

Nadere informatie

Pensioenadvies. Uw pensioenregeling helder en degelijk in beeld

Pensioenadvies. Uw pensioenregeling helder en degelijk in beeld Pensioenadvies Uw pensioenregeling helder en degelijk in beeld Pensioenregelingen en toezicht Pensioen is een arbeidsvoorwaarde die wordt afgesproken tussen werkgever en werknemer met als primaire doelstelling

Nadere informatie

Alles over de kosten van ons advies

Alles over de kosten van ons advies Alles over de kosten van ons advies Alles wat u vooraf wilt weten over de kosten van onze dienstverlening bij advies en bemiddeling van uw verzekeringen en financiële producten. Advies en abonnementstarieven

Nadere informatie

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon.

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon. Diensten wijzer Dienstenwijzer OWM Achterhoek Verzekeringen is een onderlinge brandverzekeraar, en tevens adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Anders dan bij een commerciële

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

Samen in gesprek over nieuwe verdienmodellen. Harmelen, 31 mei 2012

Samen in gesprek over nieuwe verdienmodellen. Harmelen, 31 mei 2012 Samen in gesprek over nieuwe verdienmodellen Harmelen, 31 mei 2012 2 Masterclass verdienmodellen Inkomensverzekeringen Uw gastheer en inleiders Ruud Houtzager, Senior Marktmanager Inkomen Avéro Achmea

Nadere informatie

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank Samen sterker U wilt inzicht in de risico s die u loopt en de financiële consequenties daarvan. U wilt weten hoe u met deze risico s kunt omgaan, of het

Nadere informatie

VerzekeraarsVernieuwen. Federatie van Assurantieclubs Zwolle, 17 maart 2010 Leo De Boer, directeur Verbond van Verzekeraars

VerzekeraarsVernieuwen. Federatie van Assurantieclubs Zwolle, 17 maart 2010 Leo De Boer, directeur Verbond van Verzekeraars VerzekeraarsVernieuwen Federatie van Assurantieclubs Zwolle, 17 maart 2010 Leo De Boer, directeur Verbond van Verzekeraars 1 Programma 1. Blik op de markt 2. VerzekeraarsVernieuwen 3. Keurmerk 4. Customer

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Wie zijn wij en wat doen we? Handelsnaam: Lazard & Willing Assurantiën BV Postadres: Postbus 2102 1180 EC Amstelveen Bezoekadres: Burgemeester A. Colijnweg 2 1182 AL Amstelveen

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken.

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken. INLEIDING All Finance behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schadeverzekeringen zijn of de complexe adviesproducten; kapitaal-, lijfrente-, risico-, arbeidsongeschiktheids-,

Nadere informatie

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim De overheid trekt zich steeds meer terug als het gaat om zaken rond ziekte en verzuim van werknemers. Na het ontstaan van het WAO-gat in 1993 is alles in een stroomversnelling

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) EB Verzekeringen Smederijstraat 2 4814 DB BREDA www.ebverzekeringen.nl tel:0161 801 000 fax:0161 801 003 info@ebverzekeringen.nl Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Dienstenwijzer Siebelink Assurantiën B.V. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Voorpagina FD 22 september Generali. Wij beloven niet. Wij verzekeren.

Voorpagina FD 22 september Generali. Wij beloven niet. Wij verzekeren. Voorpagina FD 22 september 2011 Wft pensioen, een commerciële kans of een bedreiging? drs. Jaap Oudijk RM, MM, FFP directeur Marketing & Sales Generali verzekeringsgroep Agenda Waarom Wft pensioen? Markt

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken h.o.d.n. www.gelderschpakhuys.nl www.getcover.nl versie januari 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys

Nadere informatie

Beheerst Beloningsbeleid De Heer & Partners BV De Heer & Partners

Beheerst Beloningsbeleid De Heer & Partners BV De Heer & Partners Beheerst Beloningsbeleid De Heer & Partners BV De Heer & Partners Doel beloningsbeleid Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde

Nadere informatie

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld De AFM verwacht dat u consumenten gemakkelijk vindbare en begrijpelijke informatie verstrekt waarin u antwoord geeft

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Inleiding. WFT Dienstenwijzer. Ons kantoor

Inleiding. WFT Dienstenwijzer. Ons kantoor Dienstenwijzer Inleiding Onze bedrijfstak en de overheid hechten veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is de Wet op het

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Directie Financiële Markten De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Onderwerp Wetgevingsoverleg

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

De volgende uitgangspunten bij het opstellen van ons beloningsbeleid worden gehanteerd.

De volgende uitgangspunten bij het opstellen van ons beloningsbeleid worden gehanteerd. Beheerst Beloningsbeleid Doel beloningsbeleid Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT WELKOM BIJ KZN ASSURANTIEN B.V. U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u uit hoe wij werken en hoe wij worden beloond.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Kinderbaantje 23 4651 XX Steenbergen K.v.K. nummer: 20044835 Telefoon: 0167-541070 Mobielenummer: 06-20392281 Website: www.nuijtenbv.nl E-mail: info@nuijtenbv.nl

Nadere informatie

Op basis van de afgegeven vergunningen door de AFM is advisering mogelijk met betrekking tot de navolgende producten:

Op basis van de afgegeven vergunningen door de AFM is advisering mogelijk met betrekking tot de navolgende producten: Noordakker 12 2371 DB Roelofarendsveen T 071-2600666 E info@kuiperadvies.com W www.kuiperadvies.com Kuiper Advies KvK 51311909 BTW nr. 084.969.544.B.02 Rabobank 1588.33.317 Sinds begin 2011 is Kuiper Advies

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Datum 29 november 2012 Ons kenmerk Pagina 1 van 8

Datum 29 november 2012 Ons kenmerk Pagina 1 van 8 Ons kenmerk Pagina 1 van 8 Geachte directie, Op 1 januari 2013 zal het provisieverbod voor advisering en bemiddeling van complexe en impactvolle producten in werking treden. De implementatie van deze nieuwe

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u als consument kunnen verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier waarop

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Algemeen Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en is gespecialiseerd in verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstenwijzer. in het kader van de. Wet Financiële Dienstverlening

Dienstenwijzer. in het kader van de. Wet Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer in het kader van de Wet Financiële Dienstverlening Versie: december 2008 Geachte relatie, Binnen de verzekeringsbedrijfstak hecht men aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen.

Nadere informatie

Dr. Fred de Jong. Toegankelijkheid van financieel advies en het belang van onafhankelijkheid.

Dr. Fred de Jong. Toegankelijkheid van financieel advies en het belang van onafhankelijkheid. Dr. Fred de Jong Toegankelijkheid van financieel advies en het belang van onafhankelijkheid. www.freddejong.eu @Jongfred Onderzoek, beleid en advies Specialisatie: distributie van financiële producten

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid Dienstenwijzer Wet op het financieel toezicht december 2014 De Regt assurantiën v.o.f., handelend onder de namen De Regt adviesgroep, De Regt assurantiën, De Regt adviseurs, De Regt pensioenadviseurs,

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienst verleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Wieringa Adviesgroep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Zorgeloosch Dienstenwijzer 2015

Zorgeloosch Dienstenwijzer 2015 Zorgeloosch Dienstenwijzer 2015 Dienstverleningsdocument Algemeen Wie zijn wij Zorgeloosch is een handelsnaam van Zorgeloosch B.V., statutair gevestigd op het volgende adres: Neerlandia 2 1841 JK Stompetoren

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING

TOELICHTING DIENSTVERLENING TOELICHTING DIENSTVERLENING Wie zijn wij? Organisatie Zowel als ondernemer als particulier bent u bij Theo Grandia Assurantiën van harte welkom voor advies en begeleiding bij financiële vraagstukken. Theo

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

DE VIJF KERNPUNTEN VAN EEN INTEGRAAL ADVIES

DE VIJF KERNPUNTEN VAN EEN INTEGRAAL ADVIES DE VIJF KERNPUNTEN VAN EEN INTEGRAAL ADVIES De Federatie van Financieel Planners stelt zich ten doel om integrale financiële advisering te bevorderen. Met een integraal financieel plan krijgt de cliënt

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DVD 2013.1 Van t Riet Assurantie Advies B.V. Pagina 1 van 5 Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Prior Financiële Diensten

Dienstverleningsdocument Prior Financiële Diensten Dienstverleningsdocument Prior Financiële Diensten Prior Financiële Diensten BV Bezoekadres Oude Doelenkade 13 1621 BH Hoorn Postadres Postbus 476 1620 AL Hoorn Telefoon 0229 24 90 36 E-mail Website info@priorfd.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT Op alle diensten die door PSI Pensioenbeheer worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O

Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O 1 Inhoud Aanleiding voor nieuwe eisen Geconstateerde gebreken Leidraden tweedepijler pensioenproducten Inhoud regeling deskundigheid Examen versus

Nadere informatie

Zorgeloosch Dienstverleningsdocument 2014

Zorgeloosch Dienstverleningsdocument 2014 Zorgeloosch Dienstverleningsdocument 2014 Dienstverleningsdocument Algemeen Wie zijn wij Zorgeloosch BV.., handelend onder de naam Zorgeloosch is statutair gevestigd op het volgende adres: Neerlandia 2

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten DIENSTENWIJZER Assurantie- en Financieringskantoor Feenstra V.O.F. & Adviesbureau Feenstra Reggestraat 28 1078 DA Amsterdam tel.nr. 020-6797953 & faxnr. 020-6627162. e-mail: feenstra-verzekeringen.nl.

Nadere informatie

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en Dienstenwijzer Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van

Nadere informatie

Meest Mees er t & de Lange Lang Verzekeringen g Ke K nnismaking e en Dienst Diens ve v rlening e

Meest Mees er t & de Lange Lang Verzekeringen g Ke K nnismaking e en Dienst Diens ve v rlening e Meester & de Lange Verzekeringen Kennismaking en Dienstverlening Onze Missie: Adviseren, Bemiddelen en Beheren van uw financiele zaken en producten op een volledig transparante wijze. Onze Uitvoering:

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC MODEL ALL FINANCE BV Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT Versie 1: 8 maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE Checklist administratieve organisatie en interne

Nadere informatie

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015 SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK Bureau D & O 2015 Hoevelaken, oktober 2015 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 1 1 INLEIDING... 3 2 BEOORDELING AANBIEDERS ZORGVERZEKERINGEN... 5 3 AANTAL ZORGPOLISSEN... 7

Nadere informatie

Willem Pel. Met dank aan: mevrouw Dr G.H.M.M. ten Horn, Sylvia Janssen en Dick van Velzen

Willem Pel. Met dank aan: mevrouw Dr G.H.M.M. ten Horn, Sylvia Janssen en Dick van Velzen Willem Pel Met dank aan: mevrouw Dr G.H.M.M. ten Horn, Sylvia Janssen en Dick van Velzen Zorgplicht voorafgaand aan advies Zorgplicht achteraf na bemiddeling (nazorg) Juridisch kader BW Wft AFM Rechtspraak

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

Wie zijn wij 3. Onze dienstverlening 3. Wat doen wij 3. Onze kwaliteit 4. Onze relatie met verzekeraars 4. Onze bereikbaarheid 5

Wie zijn wij 3. Onze dienstverlening 3. Wat doen wij 3. Onze kwaliteit 4. Onze relatie met verzekeraars 4. Onze bereikbaarheid 5 DVD Dienstenwijzer Als bedrijf in de financiële branche hechten wij grote waarde aan betrouwbaarheid. Ook proberen wij in onze voorlichting zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de Wet financieel

Nadere informatie

Beoogde Wft- en BGfo-wijzigingen

Beoogde Wft- en BGfo-wijzigingen Beoogde Wft- en BGfo-wijzigingen ACIS Seminar, 25.10.2011 mr. dr. Cees de Jong Welke wijzigingen zijn er op komst? Wijzigingswet financiële markten 2012 Wetsvoorstel (Kamerstukken II 2010/11, 32 781, nr.

Nadere informatie

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen.

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen. WFT Dienstenwijzer Inleiding U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Your Financials Heerenveen Bezoekadres : Businesspark Friesland West 27A, 8447 SL Heerenveen Postadres : Businesspark Friesland West

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Internetverzekeren.nl, Postbus 523, 9200 AM DRACHTEN (AFM nummer: 12042678 en KvK nummer: 51154560). Internetverzekeren.nl

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Dienstenwijzer Versie februari 2016

Dienstenwijzer Versie februari 2016 ONZE DIENSTVERLENING Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken weet u waar u aan toe bent en wat we van elkaar

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Het dienstverleningsdocument U heeft als onze (potentiele) relatie recht op een gedegen, onafhankelijk en duidelijk advies alsmede een goede begeleiding. En dat is ook precies

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument:

Dienstverleningsdocument: Dienstverleningsdocument: Algemene informatie Het Bespaarhuis is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling.

Nadere informatie

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie,

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie, WFD Dienstenwijzer Versie april 2007 Inleiding Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2006 is binnen de assurantiebranche de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd) van kracht. De Wfd eist dat consumenten,

Nadere informatie

R Van : VEH Datum : april 2010

R Van : VEH Datum : april 2010 R Resultaten: Van : VEH Datum : april 2010 Dienstverleningsdocument Inleiding Vanaf 1 juli 2009 dienen tussenpersonen een dienstverleningsdocument aan de klant te verstrekken. Dit document dient voorafgaand

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34549 11 december 2013 Regeling van de Minister van Financiën van 4 december 2013, FM/2013/2124 M, directie Financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument MijnDagbladverzekering.

Dienstverleningsdocument MijnDagbladverzekering. Dienstverleningsdocument MijnDagbladverzekering. Met deze dienstenwijzer geven wij u algemene informatie over ons kantoor, informatie over onze dienstverlening, onze beloning, onze klachtenregeling en

Nadere informatie

Dienstenwijzer 01-2013

Dienstenwijzer 01-2013 Dienstenwijzer 1 Dienstenwijzer Als bedrijf in de financiële branche hechten wij grote waarde aan betrouwbaarheid. Ook proberen wij in onze voorlichting zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Herstelkostenregeling provisieverbod

Herstelkostenregeling provisieverbod Herstelkostenregeling provisieverbod Standaardprocedure Overwegende dat: De minister van Financiën aan het Verbond van Verzekeraars heeft gevraagd een standaardprocedure te introduceren waarmee de klant

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 Dienstverleningsdocument Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van

Nadere informatie