RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL GEMEENTE KAPRIJKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL GEMEENTE KAPRIJKE"

Transcriptie

1 RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL GEMEENTE KAPRIJKE gecoördineerd op 1 december 2012

2 Titel I: Toepassingsgebied en algemene bepalingen Afdeling I: Toepassingsgebied Artikel 1 Deze rechtspositieregeling is van toepassing op: 1 het personeel van de gemeente, zowel dat in statutair dienstverband als dat in contractueel dienstverband, tenzij met gebruik van de definities in de punten 5 tot en met 10 van artikel 2 een specifieke personeelscategorie bedoeld wordt; 2 de gemeentesecretaris en de financieel beheerder van de gemeente tenzij anders bepaald. Afdeling II: Algemene bepalingen Artikel 2 Voor de toepassing van deze rechtspositieregeling wordt verstaan onder: 1 [GD: het gemeentedecreet van 15 juli 2005;] [1] [a) GD: het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; b) OD: het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen;] [2] [1] [geschrapt bij GR van 27 september 2012 datum van inwerkingtreding: 1 oktober 2012] [2] [toegevoegd bij GR van 27 september 2012 datum van inwerkingtreding: 1 oktober 2012] 2 de aanstellende overheid: - de raad: voor de gemeentesecretaris en de financieel beheerder; - de raad: voor andere leden van het managementteam dan de personeelsleden vermeld in punt a, behalve als hij zijn bevoegdheid tot aanstelling met toepassing van artikel 43 GD gedelegeerd heeft aan het college van burgemeester en schepenen; - het college van burgemeester en schepenen: voor de overige personeelsleden, en met toepassing van artikel 106 GD, de gemeentesecretaris; 3 het hoofd van het personeel: de gemeentesecretaris, en in voorkomend geval het hoofd van het gemeentelijk intern verzelfstandigd agentschap; 4 BVR: het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 5 het personeelslid: zowel het statutaire personeelslid als het contractuele personeelslid; 6 het statutaire personeelslid: zowel het vast aangestelde statutaire personeelslid als het statutaire personeelslid op proef; 7 het vast aangestelde statutaire personeelslid: elk personeelslid dat bij eenzijdige beslissing van de overheid vast is aangesteld in statutair dienstverband, ook genoemd in vast verband benoemd in afdeling 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de

3 wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; 8 het statutaire personeelslid op proef: elk personeelslid dat bij eenzijdige beslissing van de overheid toegelaten is tot de proeftijd met het oog op een vaste aanstelling in statutair dienstverband; 9 het contractuele personeelslid: elk personeelslid dat in dienst is genomen bij arbeidsovereenkomst, conform de wet van 3 juli 1978 betreffende arbeidsovereenkomsten; 10 het contractuele personeelslid op proef: het contractuele personeelslid in de proeftijd; 11 graad: benaming voor een groep van gelijkwaardige functies of benaming voor een specifieke functie; 12 functiebeschrijving: de weergave van de functie-inhoud en van het functieprofiel, waaronder de competenties; 13 competenties: de kennis, vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken en attitudes die nodig zijn voor de uitoefening van een functie; [14 OCMW: het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; 15 AGB: het autonoom gemeentebedrijf; 16 APB: het autonoom provinciebedrijf; 17 OCMW-vereniging: vereniging van een of meer OCMW s, of van een OCMW met een of meer andere openbare besturen en/of rechtspersonen, andere dan die welke een winstoogmerk hebben, als vermeld in titel VIII, hoofdstuk I, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 18 bevoegde raden: a) De gemeenteraad voor het gemeentepersoneel en voor het OCMW-personeel in een betrekking die ook bestaat bij de gemeente; b) De OCMW-raad voor het OCMW-personeel in een betrekking die niet bestaat bij de gemeente; c) De provincieraad voor het provinciepersoneel; d) De raad van bestuur van het AGB en van het APB, respectievelijk voor het personeel van een AGB en een APB; e) Het orgaan dat op grond van de statuten van de OCMW-verenging bevoegd is voor de vaststelling van de rechtspositieregeling van het personeel voor het personeel van een OCMWvereniging; 19 diensten van de Vlaamse Overheid: diensten die onder het toepassingsgebied van het Vlaams Personeelsstatuut vallen.] [1] [1] [toegevoegd bij GR van 27 september 2012 datum van inwerkingtreding: 1 oktober 2012]

4 Titel II: De loopbaan Hoofdstuk I: De indeling van de graden en de procedures voor de vervulling van de betrekkingen Artikel 3 De graden worden ingedeeld in vijf niveaus. De niveaus stemmen, met uitzondering van de niveaus D en E, overeen met een diplomavereiste van een bepaald onderwijsniveau. De niveaus en de daarmee overeenstemmende diploma s of getuigschriften zijn: 1 niveau A: ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs; 2 niveau B: ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs; 3 niveau C: een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs; 4 niveau D: geen diplomavereiste, tenzij anders bepaald; 5 niveau E: geen diplomavereiste. Alleen de diploma s die per niveau vermeld worden in bijlage I, en de buitenlandse diploma s die daarmee gelijkgesteld werden, komen in aanmerking bij aanwerving. De kandidaten leveren het bewijs van gelijkstelling. Artikel 4 [ 1 De aanstellende overheid begeeft een betrekking, vacant in de personeelsformatie, ongeacht haar rangindeling via:] [1] [ 1 De aanstellende overheid verklaart een betrekking vacant Zij begeeft een betrekking, vacant in de personeelsformatie, ongeacht haar randindeling via:] [2] [1] [geschrapt bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] [2] [toegevoegd bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] 1 een aanwervingsprocedure; 2 een bevorderingsprocedure; 3 een procedure van interne mobiliteit; [4 een procedure van externe mobiliteit;] [1] [1] [toegevoegd bij GR van 27 september 2012 datum van inwerkingtreding: 1 oktober 2012]

5 [4 een combinatie van de procedures (1+2, 1+3, 2+3 of 1+2+3).] [1] [5 een combinatie van de procedures: 1 +2, 1 +3, 1 +4, 2 +3, 2 +4, 3 +4, , , , of ] [2] [1] [geschrapt bij GR van 27 september 2012 datum van inwerkingtreding: 1 oktober 2012] [2] [toegevoegd bij GR van 27 september 2012 datum van inwerkingtreding: 1 oktober 2012] Zij houdt hierbij redelijkerwijze rekening met [de interne arbeidsmarkt] [1] [het in dienst zijnde en in aanmerking komende personeel] [2]. [1] [geschrapt bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] [2] [toegevoegd bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] Bij een combinatie van procedures blijven de specifieke regels van elke procedure gelden. [Het is essentieel dat de selectie bij elke procedure focust op precies dezelfde selectiecriteria en competentievereisten voor de functie] [1] [1] [toegevoegd bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] De aanstellende overheid kan binnen de grenzen van de personeelsformatie eveneens beslissen tot uitbreiding van de wekelijkse prestaties van een deeltijdse betrekking of tot omzetting in een voltijdse betrekking. In dit geval gelden artikel 6, 2 en artikel 7, 3, tweede lid van deze rechtspositieregeling. 2 Bij de aanwervingsprocedure worden tegelijk personen extern aan het bestuur en personeelsleden van het bestuur uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de betrekking. [Bij de bevorderingsprocedure en bij de procedure van interne personeelsmobiliteit worden alleen leden van het gemeentepersoneel uitgenodigd om zich voor de vacante betrekking kandidaat te stellen.] [1] [Bij de bevorderingsprocedure en bij de procedure van interne personeelsmobiliteit worden alleen leden van het gemeentepersoneel en personen extern aan het gemeentebestuur, die beantwoorden aan de bepalingen van artikel 131bis, 3, laatste lid en artikel 131bis, 5, uitgenodigd om zich voor de vacante betrekking kandidaat te stellen. De aanstellende overheid bepaalt of personen extern aan het gemeentebestuur zich al of niet kandidaat mogen stellen.] [2] [1] [geschrapt bij GR van 27 september 2012 datum van inwerkingtreding: 1 oktober 2012] [2] [toegevoegd bij GR van 27 september 2012 datum van inwerkingtreding: 1 oktober 2012] [Bij de procedure van externe personeelsmobiliteit worden alleen leden personen extern aan het gemeentebestuur, die beantwoorden aan de bepalingen van artikel 131sexies, 2 en artikel 131sexies, 4, uitgenodigd om zich voor de vacante betrekking kandidaat te stellen. De aanstellende overheid bepaalt welke personen extern aan het gemeentebestuur zich al of niet kandidaat mogen stellen.] [1] [1] [toegevoegd bij GR van 27 september 2012 datum van inwerkingtreding: 1 oktober 2012]

6 [ 3 1 De aanstellende overheden van de gemeente en haar OCMW kunnen bij de toepassing van de aanwervingsprocedure samen selectieprocedures organiseren voor vacatures in betrekkingen, met uitzondering van de betrekking van gemeentesecretaris en financieel beheerder, die zowel bestaan bij de gemeente als bij het OCMW. 2 De aanstellende overheden van de gemeente en haar AGB of AGB s kunnen bij de toepassing van de aanwervingsprocedure samen selectieprocedures organiseren voor vacatures in betrekkingen die zowel bestaan bij de gemeente als bij haar AGB of AGB s Onder betrekkingen wordt verstaan: 1 de statutaire betrekkingen bij de gemeente; 2 bestendige contractuele betrekkingen op de personeelsformatie van de gemeente.] [1] [1] [toegevoegd bij GR van 27 september 2012 datum van inwerkingtreding: 1 oktober 2012]

7 Hoofdstuk II: De aanwerving Afdeling I: De algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Artikel 5 1 Om [toegang te hebben tot] [1] [in aanmerking te komen voor] [2] een functie bij het gemeentebestuur, moeten de kandidaten: [1] [geschrapt bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] [2] [toegevoegd bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] 1 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren; Het passend gedrag vermeld, wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen. 2 de burgerlijke en politieke rechten genieten 3 medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van [de werknemers] [1] [het personeelslid] [2] bij de uitvoering van hun werk. [1] [geschrapt bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] [2] [toegevoegd bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] De medische geschiktheid van de kandidaat, vermeld in punt [2] [1] [3] [2], moet in overeenstemming met artikel 27 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op het personeelslid vaststaan voor de effectieve tewerkstelling bij de gemeente. Medische controle van de kandidaat-personeelsleden kan alleen maar als de bevoegde preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, na de voorgeschreven risicoanalyse, de functie heeft uitgeroepen tot hetzij een veiligheidsfunctie, een functie met verhoogde waakzaamheid, een activiteit met welbepaald risico of een activiteit verbonden aan voedingswaren. [Personeelsleden waaraan men een grotere kwetsbaarheid toekent, die een groter toezicht op de gezondheid en een bijzondere bescherming rechtvaardigt (voorbeeld jongeren, gehandicapt personeelslid, ), worden eveneens aan een voorafgaande gezondheidsbeoordeling onderworpen.] [3] [1] [geschrapt bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] [2] [toegevoegd bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] [3] [toegevoegd bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] 2 De volgende statutaire functies zijn voorbehouden voor Belgen, omdat uit de functiebeschrijving blijkt dat ze een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhouden of werkzaamheden omvatten die strekken tot de bescherming van de belangen van het gemeentebestuur: - gemeentesecretaris; - financieel beheerder;

8 - stedenbouwkundig ambtenaar; - [diensthoofd technische dienst-milieuambtenaar] [1] [afdelingshoofd wonen en werken] [2]; - communicatieambtenaar. Voor de overige statutaire functies moeten de kandidaten onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat. [1] [geschrapt bij GR van 22 december 2011 datum van inwerkingtreding: 1 juli 2011] [2] [toegevoegd bij GR van 22 december 2011 datum van inwerkingtreding: 1 juli 2011] [ 3 De kandidaten voor een contractuele functie bij het bestuur moeten Belg zijn als de uit te oefenen functie een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvat die strekken tot de bescherming van de belangen van het bestuur.] [1] [1] [toegevoegd bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] Artikel 6 1 Om in aanmerking te komen voor aanwerving, moeten de kandidaten: 1 voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; 2 slagen voor de selectieprocedure; 3 voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is (artikel 3), en in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereiste opgelegd krachtens een reglementering van de hogere overheid; 4 minimaal 4 jaar relevante beroepservaring hebben voor functies in de hogere rangen van niveau A, B en C, en minimaal 4 jaar relevante beroepservaring voor een functie in de technisch hogere rang van niveau D. Als relevante beroepservaring wordt zowel ervaring bij een overheid, als in de privé-sector of als zelfstandige verstaan; [5 in het bezit zijn van een specifiek rijbewijs indien de aanstellende overheid dit zo bij de vacantverklaring bepaald heeft.] [1] [1] [geschrapt bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] 2 Het personeelslid dat tewerkgesteld is in een deeltijdse functie nadat het geslaagd is voor selectieproeven, is vrijgesteld van nieuwe selectieproeven wanneer de wekelijkse prestaties binnen die functie uitgebreid worden of wanneer de functie voltijds wordt. Afdeling II: De aanwervingsprocedure Artikel 7 1 Aan elke aanwerving gaat een externe bekendmaking van de vacature met een oproep tot kandidaten vooraf. De vacatures worden ten minste via één persorgaan of tijdschrift bekendgemaakt.

9 2 De aanstellende overheid kiest de wijze van externe bekendmaking uit de volgende mogelijkheden rekening houdend met de minimale regel van 1, tweede lid, en met de aard van de vacature: 1 nationaal verschijnende kranten of weekbladen; 2 regionaal verschijnende kranten of weekbladen; 3 gespecialiseerde tijdschriften van beroepsgroepen of beroepsorganisaties; 4 de VDAB; 5 de gemeentelijke website; 6 zelf geproduceerde media (affiches, folders, bericht voor lichtkrant); 7 de plaatselijke radio of een regionale televisiezender; 8 het Belgisch Staatsblad; [9 websites van beroepsgroepen of beroepsorganisaties.] [1] [1] [toegevoegd bij GR van 30 juni 2011 datum van inwerkingtreding: 1 juli 2011] Het vacaturebericht voor het persorgaan of tijdschrift bevat ten minste: 1 de naam van de betrekking en het brutojaarsalaris; 2 de vermelding of de betrekking in statutair dan wel in contractueel dienstverband vervuld wordt; 3 de vermelding of de betrekking voltijds dan wel deeltijds vervuld wordt; 4 een beknopte weergave van de functievereisten op een wijze dat de kandidaten kunnen oordelen of ze in aanmerking komen; 5 de wijze waarop de kandidaturen worden ingediend en de uiterste datum voor de indiening ervan; 6 de vermelding of al dan niet een wervingsreserve wordt vastgesteld en de duur ervan; 7 de vermelding van het contactpunt waar de functiebeschrijving verkrijgbaar is en nadere informatie over de arbeidsvoorwaarden, waaronder eventueel meerekenbare anciënniteiten, en de selectieprocedure. [8 in geval van een gezamenlijke selectieprocedure zoals bepaald volgens artikel 4, 3: de vermelding dat er een gezamenlijke selectieprocedure wordt georganiseerd door de betrokken besturen en waarvan de resultaten gelden voor de betrokken besturen; 9 in geval van een gezamenlijke selectieprocedure zoals bepaald volgens artikel 4, 3: de vermelding dat de ingediende kandidaturen geldig zijn voor de betrokken besturen die de gezamenlijke selectieprocedure organiseren;

10 10 in geval van een gezamenlijke selectieprocedure zoals bepaald volgens artikel 4, 3: de vermelding of er al of niet een gezamenlijke wervingsreserve wordt aangelegd die geldt voor de betrokken besturen.] [1] [1] [toegevoegd bij GR van 27 september 2012 datum van inwerkingtreding: 1 oktober 2012] 3 De bepalingen van 1 en 2, zijn niet van toepassing als de aanstellende overheid bij de vacantverklaring beslist een beroep te doen op een bestaande wervingsreserve die geldig is voor deze vacature. De bepalingen van 1 en 2 zijn evenmin van toepassing als de wekelijkse prestaties van een deeltijdse betrekking in de personeelsformatie uitgebreid worden of als die betrekking omgezet wordt in een voltijdse betrekking. Als er meerdere personeelsleden deeltijds werken in een betrekking van dezelfde graad, richt de aanstellende overheid een oproep tot die personeelsleden voor de vervulling van de extra uren en maakt het zijn keuze op basis van een vergelijking van de kandidaturen. Artikel 8 Tussen de bekendmaking van een vacature en de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen, verlopen minstens veertien kalenderdagen. De dag van de bekendmaking van de vacature is niet in de termijn begrepen, de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen wel. Als de uiterste datum op een zaterdag, zondag of feestdag valt, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. De datum van de verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend. De datum van de poststempel of persoonlijke afgifte tegen ontvangstbewijs is bepalend. Artikel 9 Aan elke aanwerving gaat een selectieprocedure vooraf. Artikel 10 1 De kandidaten moeten [voor] [1] [VOOR] [2] de deelname aan de selectieprocedure voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de aanwervingsvoorwaarden, de selectie en de medische geschiktheid indien van toepassing uitgezonderd, en leveren het bewijs hiertoe [voor] [1] [VOOR] [2] deelname aan de selectieprocedure. [1] [geschrapt bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] [2] [toegevoegd bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] De aanstellende overheid beoordeelt de geldigheid van de voorgelegde bewijzen, tenzij de raad de aanstellende overheid is. In dat geval beoordeelt het college van burgemeester en schepenen de geldigheid ervan. Op basis van die beoordeling wordt beslist welke kandidaten tot de selectieprocedure worden toegelaten. De kandidaten die geweigerd worden, worden daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht met vermelding van de reden voor de weigering. Voor de deelname aan de selectieprocedure volstaat een kopie of een gewoon afschrift voor de bewijzen.

11 [Bewijzen] [Voor eensluidend verklaarde afschriften] worden alleen gevraagd aan de kandidaat die aangesteld wordt in de functie en, in voorkomend geval, aan de kandidaten die opgenomen worden in de wervingsreserve. [1] [geschrapt bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] [2] [toegevoegd bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] 2 [In afwijking van 1 worden laatstejaarsscholieren of studenten toegelaten tot de selectieprocedure] [1] [In afwijking van 1 kunnen laatstejaarsscholieren of studenten tot de selectieprocedure toegelaten worden] [2] als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum drie maanden hun einddiploma kunnen behalen. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij de gemeente. Onder voorbehoud kunnen zij toegelaten worden tot de procedure. [1] [geschrapt bij GR van 30 juni 2011 datum van inwerkingtreding: 1 juli 2011] [2] [toegevoegd bij GR van 30 juni 2011 datum van inwerkingtreding: 1 juli 2011] [ 3 In afwijking van 1 voldoen de kandidaten die een bewijs van gelijkstelling of gelijkwaardigheid van diploma moeten leveren of een attest van kennis van de Nederlandse taal moeten indienen, hieraan uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij de gemeente. Onder voorbehoud kunnen zij toegelaten worden tot de procedure. [De gelijkwaardigheid van de diploma s wordt getoetst aan de hand van de bepalingen in bijlage I.] [1]] [2] [1] [toegevoegd bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] [2] [geschrapt bij GR van 30 juni 2011 datum van inwerkingtreding: 1 juli 2011] [ 4] [1] [ 3] [2] In afwijking van 1 worden kandidaten die aan alle aanwervingsvoorwaarden voldoen behalve aan de voorwaarde van een aanvullende opleiding tot de selectieprocedure toegelaten, als de aanwervingsvoorwaarden bepalen dat ze het attest of getuigschrift van de aanvullende opleiding voor de afloop van de proeftijd moeten behalen. [1] [geschrapt bij GR van 30 juni 2011 datum van inwerkingtreding: 1 juli 2011] [2] [toegevoegd bij GR van 30 juni 2011 datum van inwerkingtreding: 1 juli 2011]

12 Hoofdstuk III: De selectieprocedure Afdeling I: Algemene regels voor de selecties Artikel 11 Elke selectie wordt uitgevoerd op basis van selectiecriteria en met behulp van één of meer selectietechnieken. De selectiecriteria en de selectietechnieken zijn afgestemd op de functiebeschrijving. Voor functies van dezelfde graad zijn de selectietechnieken gelijkwaardig. Artikel 12 1 De selecties kunnen geheel of gedeeltelijk uitgevoerd worden door een erkend extern selectiebureau. Het selectiebureau voert de selectie uit in overeenstemming met de rechtspositieregeling en de opdracht. Voor de samenstelling van de selectiecommissies gelden de volgende algemene regels: 1 de selectiecommissie bestaat uitsluitend uit deskundigen. Onder deskundig wordt verstaan dat de leden van de selectiecommissie over de specifieke deskundigheden moeten beschikken om de kandidaten te beoordelen op de voor de functie vastgestelde selectiecriteria; 2 elke selectiecommissie bestaat uit ten minste drie leden; 3 ten minste één derde van de leden zijn deskundigen die extern zijn aan het eigen gemeentebestuur. Van het minimumaantal externe leden kan uitzonderlijk vanwege de specificiteit van de functies en op voorwaarde van uitdrukkelijke motivering worden afgeweken; 4 de selectiecommissie bestaat bij voorkeur uit leden van verschillend geslacht; 5 de gemeentelijke mandatarissen en de gemeentesecretaris als hij aanstellende overheid is kunnen geen lid zijn van een selectiecommissie in een selectieprocedure voor het eigen bestuur. De gemeentelijke mandatarissen en de afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties mogen uitsluitend als waarnemer bij de selectie aanwezig zijn. Zij mogen niet aanwezig zijn bij het kiezen van de vragen en het delibereren over de uitslag van de selecties; 6 bij afloop van selectie-activiteiten beraadslaagt de selectiecommissie over het eindresultaat en het eindverslag van de kandidaten. De selectiecommissie kan geldig beraadslagen wanneer de helft van de leden aanwezig is. De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid genomen. 2 Psychotechnische proeven en persoonlijkheidstests worden afgenomen door een selectiebureau of door een persoon die daartoe bevoegd is en erkend is in overeenstemming met het decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsmarktbemiddeling in het Vlaamse Gewest en het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2000 ter uitvoering van dat decreet.

13 Artikel 13 De leden van de selectiecommissies respecteren de volgende gedragsregels en wettelijke voorschriften bij selecties: 1 onafhankelijkheid; 2 onpartijdigheid; 3 non-discriminatie op grond van zogenaamd ras of huidskleur, nationaliteit of etnische achtergrond, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, gezondheidstoestand, voorkomen, handicap, geloof of levensbeschouwing, burgerlijke staat, politieke overtuiging, zoals bepaald in de non-discriminatiewetgeving; 4 respect voor de vertrouwelijkheid van de gegevens van de kandidaten en voor hun private levenssfeer; 5 geheimhouding van de vragen en, als dat van toepassing is, respect voor de anonimiteit van de proeven; 6 verbod op belangenvermenging. Artikel 14 De selectiecommissies worden geleid door een voorzitter. De voorzitter wordt in zijn taak bijgestaan door een secretaris die niet deelneemt aan de eigenlijke selectieactiviteiten en aan de beoordeling van de kandidaten. De leden, de secretaris en de voorzitter van de selectiecommissie worden nominatief door de aanstellende overheid aangewezen. [Het college van burgemeester en schepenen wijst nominatief de leden van de selectiecommissie aan voor de selectie van de gemeentesecretaris en de financieel beheerder; evenals voor de selectie van het managementteam. Het artikel is niet van toepassing bij de uitbesteding aan een erkend extern selectiebureau] [1] [1] [geschrapt bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] Artikel 15 De selectieprocedures toetsen de bekwaamheid of geschiktheid van de kandidaten en resulteren in een opsomming van de geslaagde of geschikt bevonden kandidaten. De meest geschikte kandidaat wordt gekozen op basis van een volledige vergelijking van de titels en verdiensten van alle kandidaten en een uitdrukkelijke motivering in overeenstemming met de bepalingen van de Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen van 29 juli Artikel 16 1 Elke selectie wordt afgesloten met een grondig sollicitatiegesprek of mondelinge proef. Deze selectietechniek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd.

14 2 Bovenop de selectietechniek bepaald in 1, geldt het volgende: 1 voor de graad van gemeentesecretaris wordt elke selectie aangevuld met ten minste twee selectietechnieken en een test die managements- en leiderschapscapaciteiten van de kandidaten toetst; 2 voor de graad van financieel beheerder wordt elke selectie aangevuld met ten minste twee selectietechnieken en een test die het financieel-economisch inzicht van de kandidaten toetst; 3 voor functies van niveau A, B en C wordt elke selectie aangevuld met ten minste twee selectietechnieken; 4 voor functies van niveau D en E wordt elke selectie aangevuld met ten minste één selectietechniek. 3 De selectietechnieken zoals bedoeld in 2 zijn: 1 een competentieproef: de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst of afdeling) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De kandidaat tracht een oplossing uit te werken, waarbij de competenties vereist voor de functie op basis van de functiebeschrijving en het competentieprofiel worden getoetst; 2 een gevalstudie: omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of praktijkgevallen die verband houden met de dienst, en waarover de gegevens tijdens het examen aan de kandidaat worden bezorgd. De wetgeving of specifieke kennis m.b.t. de functie kan hierin worden verwerkt; 3 een test die de managements- en leiderschapscapaciteiten van de kandidaten toetst (verplicht voor de functie van secretaris); 4 een proef die het financieel-economisch inzicht van de kandidaten toetst (verplicht voor de functie van financieel beheerder); 5 een praktische proef: de kandidaten moeten één of meer proeven doen in overeenstemming met de opdrachten zoals omschreven in de functiebeschrijving. Aan de kandidaat kan worden gevraagd tijdens de uitvoering van de praktische proef mondelinge toelichting te geven over de werkwijze, gebruikte technieken, werktuigen, toepassing veiligheidsvoorschriften en persoonlijke beschermingsmiddelen; 6 een rollenspel; 7 een groepsinterview. 4 De selectie kan aangevuld worden met psychotechnische onderzoeken, die plaatsvinden voor het grondig sollicitatiegesprek of mondelinge proef. Onder psychotechnische onderzoeken wordt verstaan: 1 een assessment center: de kandidaat wordt beoordeeld door twee verschillende assessoren die daarvoor een geïntegreerde set van technieken gebruiken. Dit capacitair onderzoek op niveau van de functie beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes. Er wordt een uitspraak gedaan naar de geschiktheid van de kandidaat [(geschikt,

15 niet-geschikt)] [1]. [De waarde van de uitspraak wordt als adviserend beschouwd ten behoeve van de selectiecommissie en de aanstellende overheid] [2]; [1] [geschrapt bij GR 29 april 2010] [2] [toegevoegd bij GR 29 april 2010] 2 een psychotechnische screening: bestaat uit een op de functie en werkomgeving gerichte persoonlijkheidsvragenlijst, en psychotechnische testen afgestemd op het niveau en de aard van de functie(groep). Er wordt een uitspraak gedaan naar de geschiktheid van de kandidaat (De waarde van de uitspraak wordt als adviserend beschouwd ten behoeve van de selectiecommissie en de aanstellende overheid). [Artikel 16bis In geval van een gezamenlijke selectieprocedure zoals bepaald volgens artikel 4, 3 installeren de aanstellende overheden een gemeenschappelijke selectiecommissie volgens de bepalingen van artikel 12 en artikel 14 en bepalen de aanstellende overheden éénzelfde selectieprogramma volgens de bepaling van artikel 16] [1] [1] [toegevoegd bij GR van 27 september 2012 datum van inwerkingtreding: 1 oktober 2012] Afdeling II: Het verloop van de selectie Artikel 17 (tot en met 30 juni 2011) 1 De aanstellende overheid stelt de concrete selectieprocedure vast binnen de grenzen van de algemene regels die de raad heeft vastgesteld. De aanstellende overheid bepaalt bij de vacantverklaring [van een betrekking] [1]: [1] [geschrapt bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] 1 de wijze waarop de vacante betrekking begeven wordt, binnen de mogelijkheid van artikel 4; 2 [de wijze van externe bekendmaking binnen de mogelijkheden van artikel 7:] [1] [of een wervingsreserve wordt aangelegd en de geldigheidsduur ervan;] [2] [1] [geschrapt bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] [2] [toegevoegd bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] 3 [de keuze en de weging van de selectietechniek(en) in functie van de selectiecriteria binnen de mogelijkheden van artikel 16;] [1] [of laatstejaarsstudenten toegelaten worden tot de selectie, zoals bepaald in artikel 10 2] [2] [1] [geschrapt bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] [2] [toegevoegd bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] [De aanstellende overheid bepaalt voor de aanvang van de selectie:] [1] [1] [toegevoegd bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] [4] [1] [1] [2] het verloop van de selectie [en de selectiecriteria] [3], met inbegrip van de timing, rekening houdend met artikel 18;

16 [1] [geschrapt bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] [2] [toegevoegd bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] [3] [toegevoegd bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] [5 of een wervingsreserve wordt aangelegd en de geldigheidsduur ervan.] [1] [2 de samenstelling en de werking van de selectiecommissie, binnen de mogelijkheden van artikel 12,13 en 14;] [2] [1] [geschrapt bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] [2] [toegevoegd bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] [3 de keuze en de weging van de selectietechnieken in functie van de selectiecriteria binnen de mogelijkheden van artikel 16] [1] [1] [toegevoegd bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] [4 het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure, en in voorkomend geval, het minimale resultaat om toegelaten te worden tot een volgende stap in de selectieprocedure, zoals bepaald in 2 van dit artikel;] [1] [2] [1] [toegevoegd bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] [2] [geschrapt bij GR van 30 juni 2011 datum van inwerkingtreding: 1 juli 2011] [Daarnaast bepaald de aanstellende overheid de samenstelling van de selectiecommissie, binnen de mogelijkheden van artikel 12, 13 en 14.] [1] [De aanstellende overheid bepaalt na de vacantverklaring de wijze van externe bekendmaking binnen de mogelijkheden van artikel 7] [2] [1] [geschrapt bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] [2] [toegevoegd bij GR van 27 mei 2009 en GR van 24 september 2009] 2 Om als geslaagd te worden beschouwd dienen de kandidaten minstens 50% te behalen op elke selectietechniek en 60% op het geheel van de selectieprocedure. [Voor de psychotechnische onderzoeken zoals bepaald in artikel 16 par. 4 moet men minstens geschikt bevonden worden.] [1] [1] [geschrapt bij GR 29 april 2010] 3 Als de aanstellende overheid kiest voor een combinatie van de aanwervingsprocedure en de bevorderingsprocedure en de gelijktijdige toepassing daarvan, worden de externe en de interne kandidaten onderworpen aan dezelfde selectieproeven. Eventuele schriftelijke kennisproeven met dezelfde inhoud worden op hetzelfde tijdstip afgenomen.

17 Artikel 17 (vanaf 1 juli 2011) 1 De aanstellende overheid bepaalt bij de vacantverklaring: 1 de wijze waarop de vacante betrekking begeven wordt, binnen de mogelijkheid van artikel 4; 2 of een wervingsreserve wordt aangelegd en de geldigheidsduur ervan; 3 of laatstejaarsstudenten toegelaten worden tot de selectie, zoals bepaald in artikel De aanstellende overheid bepaalt na de vacantverklaring de wijze van externe bekendmaking binnen de mogelijkheden van artikel 7 3 De aanstellende overheid stelt de concrete selectieprocedure vast binnen de grenzen van de algemene regels die de raad heeft vastgesteld. 4 De aanstellende overheid bepaalt voor de aanvang van de selectie: 1 het verloop van de selectie en de selectiecriteria, met inbegrip van de timing, rekening houdend met artikel 18; 2 de samenstelling en de werking van de selectiecommissie, binnen de mogelijkheden van artikel 12,13 en 14; 3 de keuze en de weging van de selectietechnieken in functie van de selectiecriteria binnen de mogelijkheden van artikel 16. Artikel 17 bis (vanaf 1 juli 2011) [ 1] [1] Om als geslaagd te worden beschouwd dienen de kandidaten minstens 50% te behalen op elke selectietechniek en 60% op het geheel van de selectieprocedure. [ 2 Voor de psychotechnische onderzoeken zoals bepaald in artikel 16 4 moet men minstens geschikt bevonden worden] [1] [1] [geschrapt bij GR van 22 december 2011 datum van inwerkingtreding: 1 juli 2011] Artikel 17 tris (vanaf 1 juli 2011) Als de aanstellende overheid kiest voor een combinatie van de aanwervingsprocedure en de bevorderingsprocedure en de gelijktijdige toepassing daarvan, worden de externe en de interne kandidaten onderworpen aan dezelfde selectieproeven. Eventuele schriftelijke kennisproeven met dezelfde inhoud worden op hetzelfde tijdstip afgenomen. Artikel 18 De kandidaten worden van het verloop van de selectieprocedure op de hoogte gebracht. De kandidaten worden ten minste tien kalenderdagen op voorhand geïnformeerd over de plaats waar en dag en uur waarop de eerste selectieproef wordt afgenomen. Die mededeling gebeurt met behulp van brief of , volgens de keuze van het communicatiemiddel die de kandidaat vooraf heeft meegedeeld. Artikel 19 De selectiecommissie maakt voor elke selectietechniek een verslag op. Het verslag vermeldt per kandidaat het resultaat. De selectiecommissie maakt bij de afsluiting van de

18 selectieprocedure een eindverslag op met vermelding van de deelresultaten van de kandidaten en van hun eindresultaat. Artikel 20 De kandidaten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectie. Kandidaten hebben op hun verzoek toegang tot de selectieresultaten in overeenstemming met de bepalingen van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. Afdeling III: Wervingsreserves Artikel 21 De aanstellende overheid beslist bij de vacantverklaring van een betrekking of voor toekomstige vacatures of een wervingsreserve wordt aangelegd en bepaalt de geldigheidsduur ervan. Deze is maximum vastgesteld op drie jaar. De geldigheidsduur van de reserve vangt aan op de eerste dag van de maand volgend op de datum van het eindrapport van de selectie. Alle geslaagde of geschikt bevonden kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in de wervingsreserve opgenomen. Artikel 22 [De aanstellende overheid kan geen nieuwe wervingsreserve aanspreken zolang er voor dezelfde functie of graad nog kandidaten opgenomen zijn in een daarvoor nog geldige wervingsreserve.] [1] [De aanstellende overheid kan geen nieuwe aanwervingsprocedure organiseren zolang er voor dezelfde functie of graad nog kandidaten opgenomen zijn in een daarvoor nog geldige wervingsreserve.] [2] [1] [geschrapt bij GR 25 februari 2010] [2] [toegevoegd bij GR 25 februari 2010] Artikel 23 Alle geslaagde of geschikt bevonden kandidaten worden geraadpleegd om de vacature te vervullen. Onder de kandidaten die binnen de vooraf vastgestelde termijn te kennen geven dat ze de betrekking willen aanvaarden, wordt een kandidaat gekozen op basis van een vergelijking van de titels en verdiensten voor die betrekking. Kandidaten die niet gekozen worden, blijven opgenomen in de wervingsreserve voor de volledige duur ervan, tenzij ze zelf te kennen geven van elke aanstelling af te zien. [Artikel 23bis 1 Indien de aanstellende overheden overgaan tot een gezamenlijke wervingsreserve geldt de maximumduur zoals bepaald in artikel 21, tweede lid en gelden de regels volgens welke de kandidaten hun opname in de gemeenschappelijke wervingsreserves behouden of verliezen zoals bepaald in artikel De aanstellende overheden kunnen elk voor zich een beroep doen op de kandidaten die opgenomen zijn in de gemeenschappelijke wervingsreserve.] [1] [1] [toegevoegd bij GR van 27 september 2012 datum van inwerkingtreding: 1 oktober 2012]

19 Afdeling IV: Specifieke bepalingen voor de aanwerving van de gemeentesecretaris en de financieel beheerder van de gemeente Artikel 24 De gemeenteraad stelt de functiebeschrijving vast voor de functies van gemeentesecretaris en financieel beheerder van de gemeente. Artikel 25 Als de functie van de gemeentesecretaris of financieel beheerder door aanwerving vervuld wordt, moet de kandidaat houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A. Artikel 26 De selectie voor de aanwerving in de functies van gemeentesecretaris en financieel beheerder [wordt uitbesteed] [1] [kan geheel of gedeeltelijk uitbesteed worden] [2] aan een erkend extern selectiebureau. [1] [geschrapt bij GR van 30 juni 2011 datum van inwerkingtreding: 1 juli 2011] [2] [toegevoegd bij GR van 30 juni 2011 datum van inwerkingtreding: 1 juli 2011] De selectie wordt uitgevoerd op basis van de selectiecriteria en met behulp van verschillende selectietechnieken. De selectiecriteria en selectietechnieken zijn afgestemd op de functiebeschrijving. Artikel 27 De selectietechnieken voor de functie van gemeentesecretaris bevatten in elk geval een test die de managements- en leiderschapscapaciteiten van de kandidaten toetst. De selectietechnieken voor de functie van financieel beheerder bevatten in elk geval een proef die het financieel-economisch inzicht van de kandidaten toetst. [Deze test wordt door een erkend extern selectiebureau uitgevoerd.] [1] [1] [toegevoegd bij GR van 30 juni 2011 datum van inwerkingtreding: 1 juli 2011]

20 Hoofdstuk IV: Specifieke bepalingen voor de aanwerving in de betrekkingen die ingesteld werden ter uitvoering van werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheid en in sommige tijdelijke betrekkingen Afdeling I: De aanwervingsprocedure en de selectieprocedure voor aanwerving in sommige betrekkingen die ingesteld worden ter uitvoering van werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden Artikel 28 Voor de aanwerving in contractuele betrekkingen die ingesteld worden ter uitvoering van werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden geldt het volgende: De aanstellende overheid doet een oproep tot kandidaten voor de vacatures voor die betrekkingen op minstens één van volgende manieren: 1 via bekendmaking in één of meer van de kanalen zoals opgesomd in artikel 7 van deze rechtspositieregeling. In dit geval bevat het vacaturebericht de algemene en specifieke voorwaarden en het functieprofiel, en dienen de kandidaturen ingediend te worden binnen de door de aanstellende overheid bepaalde termijn; 2 via contact met de VDAB of andere organisaties voor de begeleiding van werkzoekenden (opvragen van een lijst van beschikbare kandidaten die aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen en aan het functieprofiel beantwoorden); 3 via raadpleging van [het vrijwillig sollicitantenbestand] [1] [de vrijwillige sollicitanten van de laatste drie jaar waarbij rekening wordt gehouden met de postdatum van de sollicitatiebrief] [2]. [1] [geschrapt bij GR van 30 juni 2011 datum van inwerkingtreding: 1 juli 2011] [2] [toegevoegd bij GR van 30 juni 2011 datum van inwerkingtreding: 1 juli 2011] De aanstellende overheid nodigt de kandidaten uit die in aanmerking komen voor deelname aan de selectieprocedure. De selectie toetst de bekwaamheid van de kandidaten voor de functie. Ze wordt uitgevoerd door een selectiecommissie, die samengesteld is conform artikel 12 1 van deze rechtspositieregeling, met uitzondering van 2 en 3. De selectie bestaat uit: 1 een proef (interview of test) die de motivatie, de belangstelling en de inzetbaarheid bij de overheid van de kandidaten peilt; 2 eventueel, een gevalstudie of competentieproef zoals gedefinieerd in artikel 16 van deze rechtspositieregeling; 3 eventueel, een proef die de technische vaardigheden en de communicatievaardigheden toetst op het niveau van de functie. Na de selectie leveren de geschikt bevonden kandidaten de bewijsstukken dat ze voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en zo nodig, aan de specifieke voorwaarden. De aanstellende overheid kiest een kandidaat uit de geschikt bevonden kandidaten die de gevraagde bewijsstukken bezorgd hebben, en dit volgens de principes van artikel 15.

21 Afdeling II: De aanwervingsprocedure en de selectieprocedure voor vervangers Artikel 29 1 Voor de tijdelijke vervanging van afwezige personeelsleden als vermeld in artikel 104, 2, 2, GD, kan de aanstellende overheid indien er binnen het bestuur personeelsleden aangesteld werden in een vervangingsovereenkomst, de personeelsleden wiens overeenkomst op korte termijn afloopt of recent afgelopen is, een nieuwe overeenkomst aanbieden, op voorwaarde dat de taakinhoud en het profiel van beide functies overeenstemmen of het personeelslid verondersteld wordt geschikt te zijn voor de nieuwe functie. Stagiairs die het afgelopen jaar werkzaam zijn geweest binnen het bestuur, komen eveneens in aanmerking. 2 Indien 1 niet van toepassing is, en er een lopende wervingsreserve voor de functie bestaat, kan de aanstellende overheid uit deze wervingsreserve putten. De kandidaten worden voor de vervanging geraadpleegd volgens de principes van artikel 15 en tegen de voorwaarde dat ze op korte termijn beschikbaar zijn. 3 Indien er geen wervingsreserve bestaat of de aanstellende overheid hier niet uit put, geldt de procedure zoals voorzien in artikel 28 van deze rechtspositieregeling. Afdeling III: De aanwervingsprocedure en de selectieprocedure voor de aanwerving in contractuele betrekkingen, al dan niet in een tewerkstellingsmaatregel van de hogere overheid, waarvan de tewerkstellingsduur tot maximaal twee jaar beperkt is Artikel 30 1 Indien er een lopende wervingsreserve voor de functie bestaat, kan de aanstellende overheid uit deze wervingsreserve putten. 2 Indien er geen lopende wervingsreserve voor de functie bestaat of de aanstellende overheid hier niet uit put, geldt de procedure zoals voorzien in artikel 28 van deze rechtspositieregeling.

22 Hoofdstuk V: De aanwerving van personen met een arbeidshandicap Artikel 31 Ten minste 2% van het totaal aantal betrekkingen binnen het bestuur wordt vervuld door personen met een arbeidshandicap die aan één van de volgende voorwaarden voldoen: 1 ze zijn ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voorheen het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap; 2 ze zijn erkend door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding als personen met een handicap; 3 ze komen in aanmerking voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming, die verstrekt wordt aan personen met een handicap op basis van de wet van 27 februari 1987 houdende tegemoetkomingen aan personen met een handicap; 4 ze zijn in het bezit van een attest dat uitgereikt is door de algemene directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fiscale voordelen; 5 ze zijn slachtoffer van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte en kunnen een bewijs voorleggen van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%, uitgereikt door het Fonds voor Arbeidsongevallen, door het Fonds voor Beroepsziekten of door Medex in het kader van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector; 6 ze hebben hun hoogste getuigschrift of diploma behaald in het buitengewoon secundair onderwijs. Het aantal functies zal bepaald worden bij de vaststelling van de personeelsformatie. Artikel 32 De kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de aanwervingsvoorwaarden bepaald in artikel 5 en 6 evenals aan de eventuele specifieke voorwaarden. Bij de toepassing van de selectieproeven worden de hinderpalen die verbonden zijn met een handicap, door redelijke aanpassingen verholpen.

23 Hoofdstuk VI: De indiensttreding Artikel 33 De aanstellende overheid bepaalt de datum van indiensttreding van het geselecteerde personeelslid. De aanstellende overheid kan de concrete datum van indiensttreding bepalen in onderling akkoord met het personeelslid, als het geselecteerde personeelslid wegens een opzeggingstermijn bij een andere werkgever of wegens een andere geldige reden niet onmiddellijk in dienst kan treden. Behalve in geval van overmacht, wordt een kandidaat die niet in dienst treedt op de overeengekomen datum, geacht definitief aan zijn aanstelling te verzaken. Artikel 34 In overeenstemming met artikel 77 van het GD leggen de gemeentesecretaris en de financieel beheerder voor ze hun ambt opnemen tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad de volgende eed in handen van de voorzitter: Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen. (GD, art. 77). De weigering tot eedaflegging staat gelijk met verzaking van de aanstelling. Artikel 35 Het personeelslid legt bij zijn indiensttreding de volgende eed af in handen van de [gemeentesecretaris] [1] [burgemeester] [2]: Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen. De weigering tot eedaflegging staat gelijk met verzaking van de aanstelling. (GD, art. 106, laatste lid) [1] [geschrapt bij GR van 30 juni 2011 datum van inwerkingtreding: 1 juli 2011] [2] [toegevoegd bij GR van 30 juni 2011 datum van inwerkingtreding: 1 juli 2011]

24 Hoofdstuk VII: De proeftijd met het oog op vaste aanstelling in statutair verband Afdeling I: Algemene bepalingen Artikel 36 De proeftijd beoogt de integratie van het statutaire personeelslid op proef in het gemeentebestuur en de inwerking in zijn functie en stelt de aanstellende overheid in staat de geschiktheid van het personeelslid voor de functie te verifiëren. De leidinggevende van het op proef aangestelde personeelslid maakt onder de eindverantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris de concrete afspraken voor de actieve inwerking van het personeelslid in zijn functie en zijn integratie in de gemeentelijke diensten. Hij duidt een collega-personeelslid aan als coach die het vast aangestelde personeelslid op proef begeleidt tijdens de proeftijd. De coach zorgt ervoor dat het personeelslid op proef alle informatie en documentatie of materieel ontvangt dat nodig is voor de uitoefening van de functie. Hij informeert het personeelslid op proef over de dagelijkse werking van de dienst en over de geldende regels en procedures. De coach is beschikbaar voor vragen over het werk en helpt het personeelslid op proef bij de uitoefening van de functie. Artikel 37 Het statutaire personeelslid op proef krijgt de informatie en de vorming die nodig is voor de uitoefening van de functie waarin het is aangesteld. Deze afspraken, evenals de vorming die nodig is voor de uitoefening van de functie en de evaluatiecriteria die van toepassing zijn voor de beoordeling van de proeftijd, worden uiterlijk binnen een termijn van 14 kalenderdagen geconcretiseerd in een gesprek met het statutaire personeelslid op proef. Indien de leidinggevende niet de evaluator van het betrokken personeelslid is, gebeurt het gesprek in het bijzijn van de evaluator. Van dit gesprek wordt een verslag opgemaakt, dat ondertekend wordt door zowel de leidinggevende als het personeelslid. Afdeling II: De duur van de proeftijd en de evaluatie tijdens de proeftijd Artikel 38 1 De duur van de proeftijd is: 1 voor functie van niveau E: zes maanden; 2 voor functie van niveau D: zes maanden; 3 voor functie van niveau C: twaalf maanden; 4 voor functie van niveau B: twaalf maanden; 5 voor functie van niveau A: twaalf maanden. De duur van de proeftijd voor de gemeentesecretaris en de financieel beheerder is twaalf maanden.

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT De gemeente Sint-Martens-Latem organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving in de afdeling Welzijn, Burger en Vrije Tijd van een Vrijetijdsconsulent (m/v),

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Directeur Dienstenchequebedrijf. Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds

INFORMATIEBERICHT. Directeur Dienstenchequebedrijf. Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds INFORMATIEBERICHT Directeur Dienstenchequebedrijf Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds Het dienstenchequebedrijf PWA Maasmechelen gaat over tot de aanwerving van een (m/v) directeur,

Nadere informatie

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR B1-B3

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR B1-B3 INFORMATIEBERICHT STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR B1-B3 Het gemeentebestuur van de gemeente Sint-Martens-Latem organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving in de dienst Grondgebiedzaken van een stedenbouwkundig

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Maatschappelijk werker

INFORMATIEBERICHT Maatschappelijk werker INFORMATIEBERICHT Maatschappelijk werker 1 voltijdse statutaire functie graad B1 B3 Het OCMW van Houthulst gaat over tot de aanwerving van een (m/v) maatschappelijk werker, een voltijdse, statutaire functie

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER C1-C3

INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER C1-C3 INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER C1-C3 Aanleg van een wervingsreserve voor de verschillende diensten contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds Het gemeentebestuur van de gemeente

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER FINANCIËN C4-C5. statutaire tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds

INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER FINANCIËN C4-C5. statutaire tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER FINANCIËN C4-C5 statutaire tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds Het gemeentebestuur van de gemeente Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van een

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT TECHNISCH ASSISTENT OPENBARE WERKEN/GROEN. contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds

INFORMATIEBERICHT TECHNISCH ASSISTENT OPENBARE WERKEN/GROEN. contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds INFORMATIEBERICHT TECHNISCH ASSISTENT OPENBARE WERKEN/GROEN D1-D3 contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds Het gemeentebestuur van de gemeente Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT BIBLIOTHEEKASSISTENT NIVEAU C GRAAD C1-C3

INFORMATIEBERICHT BIBLIOTHEEKASSISTENT NIVEAU C GRAAD C1-C3 INFORMATIEBERICHT BIBLIOTHEEKASSISTENT NIVEAU C GRAAD C1-C3 Het gemeentebestuur van de gemeente Houthulst gaat over tot de aanwerving van een (m/v) bibliotheekassistent, halftijdse contractuele functie

Nadere informatie

1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling

1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling 1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling Artikel 5 Paragraaf 1 Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten: 1.

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL GEMEENTE KAPRIJKE

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL GEMEENTE KAPRIJKE RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL GEMEENTE KAPRIJKE gecoördineerd op 1 juli 2011 Titel I: Toepassingsgebied en algemene bepalingen Afdeling I: Toepassingsgebied Artikel 1 Deze rechtspositieregeling

Nadere informatie

Informatiebericht Maatschappelijk werker

Informatiebericht Maatschappelijk werker Informatiebericht Maatschappelijk werker Het OCMW van Wielsbeke gaat over tot de aanleg van een wervingsreserve voor de functie van (m/v) maatschappelijk werker; deeltijdse/ voltijdse functie in contractueel

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 Het stadsbestuur van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) hoofdanimator graad C1-C3 voltijdse contractuele functie met een wervingsreserve van

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel Graad C1 C2

INFORMATIEBERICHT. Begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel Graad C1 C2 INFORMATIEBERICHT Begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel Graad C1 C2 Het gemeentebestuur van Tremelo gaat over tot de aanwerving van een (m/v) begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Toeristisch ambtenaar Graad B1 B3

INFORMATIEBERICHT. Toeristisch ambtenaar Graad B1 B3 INFORMATIEBERICHT Toeristisch ambtenaar Graad B1 B3 Het gemeentebestuur van Tremelo gaat over tot de aanwerving van een (m/v) toeristisch ambtenaar - voltijdse contractuele functie - onbepaalde duur -

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT ZORGKUNDIGE

INFORMATIEBERICHT ZORGKUNDIGE INFORMATIEBERICHT ZORGKUNDIGE Het OCMW van Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van een (m/v) zorgkundige; voltijdse functie in contractueel verband van onbepaalde duur (38/38u) met een wervingsreserve

Nadere informatie

DEEL 2 TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN

DEEL 2 TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN DEEL 2 TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN TITEL I - DE INDELING VAN DE GRADEN EN DE PROCEDURES VOOR DE VERVULLING VAN DE BETREKKINGEN Artikel 3 De graden worden ingedeeld in vijf niveaus. De niveaus stemmen,

Nadere informatie

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Voltijdse statutaire functie (A1 A3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Je coördineert en leidt de afdeling maatschappelijke

Nadere informatie

AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties

AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties Artikel 13 1. Elke selectie wordt uitgevoerd op basis van selectiecriteria en met behulp van een of meer selectietechnieken. De selectiecriteria en de selectietechnieken

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Stafmedewerker/jurist Graad A1a-A3a

INFORMATIEBERICHT. Stafmedewerker/jurist Graad A1a-A3a INFORMATIEBERICHT Stafmedewerker/jurist Graad A1a-A3a Het OCMW en de gemeente Tremelo gaan over tot de aanwerving van een (m/v) stafmedewerker/jurist - voltijdse contractuele functie - onbepaalde duur

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Hulpkok

INFORMATIEBERICHT Hulpkok INFORMATIEBERICHT Hulpkok 1 voltijdse statutaire functie graad D1-D3 Het OCMW van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) hulpkok, een voltijdse functie in statutair verband van onbepaalde duur

Nadere informatie

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Voltijdse contractuele functie (B1 B3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Als projectwerker lokaal cultuurbeleid werk je mee aan de doelstellingen

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Bibliotheekassistent Graad C1 C3

INFORMATIEBERICHT Bibliotheekassistent Graad C1 C3 INFORMATIEBERICHT Bibliotheekassistent Graad C1 C3 Het gemeentebestuur van Ichtegem gaat over tot de aanwerving van een bibliotheekassistent - graad C1-C3 deeltijdse (19/38) contractuele functie van bepaalde

Nadere informatie

SELECTIEPROCEDURE BIJ AANWERVING... 2 AFDELING I. DE ALGEMENE TOELATINGSVOORWAARDEN EN DE ALGEMENE ...

SELECTIEPROCEDURE BIJ AANWERVING... 2 AFDELING I. DE ALGEMENE TOELATINGSVOORWAARDEN EN DE ALGEMENE ... Selectieprocedure Uittreksel uit de Rechtspositieregeling Stadsbestuur Harelbeke SELECTIEPROCEDURE BIJ AANWERVING... 2 AFDELING I. DE ALGEMENE TOELATINGSVOORWAARDEN EN DE ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Coördinator Huis van het Kind

INFORMATIEBERICHT Coördinator Huis van het Kind INFORMATIEBERICHT Coördinator Huis van het Kind 1 halftijdse contractuele functie graad A1a-A2a-A3a Het OCMW van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) coördinator Huis van het Kind, een halftijdse

Nadere informatie

Uittreksel uit de RPR

Uittreksel uit de RPR Uittreksel uit de RPR Afdeling 1 Algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden artikel 7 1. Om toegang te hebben tot een functie bij het gemeentebestuur, moeten de kandidaten: 1. een gedrag vertonen dat

Nadere informatie

Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van de gemeente Wachtebeke

Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van de gemeente Wachtebeke Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van de gemeente Wachtebeke Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen Afdeling I. Toepassingsgebied Artikel 1. Deze rechtspositieregeling is van

Nadere informatie

rechtspositieregeling

rechtspositieregeling Gemeente Melle Provincie OOST- VLAANDEREN Arrondissement GENT rechtspositieregeling Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen afdeling 1. Toepassingsgebied Artikel 1. 1. Deze rechtspositieregeling

Nadere informatie

Algemene info aangaande de functie

Algemene info aangaande de functie Algemene info aangaande de functie Functie Verantwoordelijke opvanggezinnen Statuut statutair Aantal voltijds equivalenten 0,5 Prestatieverhoudingen halftijds Loopbaanonderbreking / Duur wervingsreserve

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Onthaaldeskundige

INFORMATIEBERICHT Onthaaldeskundige INFORMATIEBERICHT Onthaaldeskundige 1 voltijdse statutaire functie graad B1-B3 Het OCMW van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) onthaaldeskundige sociale dienst, een voltijdse functie in

Nadere informatie

Hoofdstuk I. De indeling van de graden en de procedures voor de vervulling van de betrekkingen

Hoofdstuk I. De indeling van de graden en de procedures voor de vervulling van de betrekkingen Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen Hoofdstuk I. Toepassingsgebied Artikel 1. 1. Deze rechtspositieregeling is van toepassing op: 1 het administratief en technisch personeel van de gemeente,

Nadere informatie

Rechtspositieregeling

Rechtspositieregeling Rechtspositieregeling Gemeenteraad 1 april 2009 Gewijzigd door gemeenteraad 9 september 2009 Gewijzigd door gemeenteraad 24 juni 2010 Inhoudstafel Inhoudstafel Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen

Nadere informatie

De kandidaten worden persoonlijk gecontacteerd i.v.m. het verdere verloop van de procedure.

De kandidaten worden persoonlijk gecontacteerd i.v.m. het verdere verloop van de procedure. Vacature Functie: Selectieprocedure voor de functie van contractueel poetshulp De komende maanden zal de gemeente Berlare enkele poetshulpen (E1/E3) aanwerven. Het bestuur organiseert daarom een selectieprocedure.

Nadere informatie

Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van As

Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van As 1 Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van As GOEDGEKEURD DOOR GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 25 JUNI 2009 EN AANGEPAST DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 10 SEPTEMBER 2009 (ingevolge bemerkingen

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Ergotherapeut

INFORMATIEBERICHT Ergotherapeut INFORMATIEBERICHT Ergotherapeut 1 voltijdse statutaire functie graad BV1-BV2-BV3 Het OCMW van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) ergotherapeut, een voltijdse functie in statutair verband

Nadere informatie

AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE

AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE INFORMATIEBROCHURE AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE functie: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER FINANCIËLE DIENST NIVEAU C1-C3 prestaties 38/38 Het gemeentebestuur van Melle zet zich in om gelijke kansen en

Nadere informatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE JEUGDCENTRUMCOÖRDINATOR Functiebeschrijving 1. Functiebenaming Administratief deskundige jeugdcentrumcoördinator Niveau B (B1-B2-B3) 2. Relaties Intern: Extern: Rapporteert

Nadere informatie

GEMEENTE HOUTHULST RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL GEWIJZIGD GR 21/04/2009 GEWIJZIGD GR 21/06/2011 GEWIJZIGD GR 15/09/2015

GEMEENTE HOUTHULST RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL GEWIJZIGD GR 21/04/2009 GEWIJZIGD GR 21/06/2011 GEWIJZIGD GR 15/09/2015 GEMEENTE HOUTHULST RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL GEWIJZIGD GR 21/04/2009 GEWIJZIGD GR 21/06/2011 GEWIJZIGD GR 15/09/2015 GEWIJZIGD GR 19/04/2016 INHOUD INHOUD... 2 TITEL 1. TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel: de aanwerving

De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel: de aanwerving De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel: de aanwerving In de reeks De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel worden verschillende elementen van de positie waarin de rechten en plichten

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Secretaris Decretale graad klasse 5

INFORMATIEBERICHT. Secretaris Decretale graad klasse 5 INFORMATIEBERICHT Secretaris Decretale graad klasse 5 Het gemeentebestuur van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een stadssecretaris (decretale graad voltijdse statutaire functie) (m/v), met aanleg

Nadere informatie

GEMEENTE AVELGEM RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL

GEMEENTE AVELGEM RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL GEMEENTE AVELGEM RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 03.11.2008 Gewijzigd door de gemeenteraad dd. 27.04.2009 Gewijzigd door de gemeenteraad dd. 26.11.2011

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL GEMEENTE KAMPENHOUT RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL Goedgekeurd GR 12/02/2009 Gewijzigd GR 17/12/2009 INHOUD INHOUD... 2 TITEL 1. TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE BEPALINGEN... 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

De kandidaten worden schriftelijk gecontacteerd i.v.m. het verdere verloop van de procedure. Selectieprogramma

De kandidaten worden schriftelijk gecontacteerd i.v.m. het verdere verloop van de procedure. Selectieprogramma Vacature Functie: Selectieprocedure voor de functie van begeleider buitenschoolse kinderopvang Na het vertrek & pensioen van enkele van onze begeleiders gaat de gemeente Berlare opnieuw op zoek naar enkele

Nadere informatie

Bijkomende info. Voorwaarden: Voorwaarden via aanwerving:

Bijkomende info. Voorwaarden: Voorwaarden via aanwerving: Bijkomende info Voorwaarden: Voorwaarden via aanwerving: 1. Je hebt een diploma dat voldoet aan de voorwaarden voor het uitoefenen van het beschermd beroep van boekhouder, overeenkomstig artikel 50, 2

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL INHOUD Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen... 6 Afdeling I. Toepassingsgebied... 6 Afdeling II. Algemene bepalingen... 6 Titel II. De loopbaan...

Nadere informatie

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium.

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium. INFORMATIEBROCHURE VACATURE TECHNISCH ASSISTENT KLUSJESMAN Functiebeschrijving Functiebenaming Technisch assistent klusjesman Niveau D (D1-D2-D3) Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Teamleider Wegen & Water

INFORMATIEBERICHT Teamleider Wegen & Water INFORMATIEBERICHT Teamleider Wegen & Water 1 voltijdse contractuele functie graad D4-D5 De gemeente Houthulst gaat over tot de aanwerving van een (m/v) teamleider Wegen & Water, een voltijdse, contractuele

Nadere informatie

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard. 2016/6 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure in combinatie met een procedure voor interne mobiliteit, in het Nederlands, voor de aanwerving van

Nadere informatie

- Deskundige ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut ( PTI), Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk

- Deskundige ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut ( PTI), Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk 2016/15 De Provincie West-Vlaanderen gaat, in het Nederlands, over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure voor de aanleg van een werfreserve deskundige budgetbeheerder/multimedia coördinator

Nadere informatie

GEMEENTE MEULEBEKE RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL

GEMEENTE MEULEBEKE RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL GEMEENTE MEULEBEKE RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL Gemeenteraad van 21 oktober 2009 Aangepast door Gemeenteraad van 10 maart 2010 Gemeenteraad van 27 april 2011 Gemeenteraad van 16 mei

Nadere informatie

AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE

AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE INFORMATIEBROCHURE AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE functie: CONTRACTUELE BOEKHOUDER FINANCIËLE DIENST NIVEAU B4 prestaties 19/38 vervangingsovereenkomst Het gemeentebestuur van Melle zet zich in om

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op (datum);

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op (datum); Versie vergadering comité C1 van 28 juni 2010 Bijlage bij protocol 2010/1 van 19 juli 2010 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Samenstelling van een WERVINGSRESERVE van contractuele deeltijdse en voltijdse ADMINISTRATIEVE MEDEWERK(ST)ERS (C1-C3)

INFORMATIEBROCHURE. Samenstelling van een WERVINGSRESERVE van contractuele deeltijdse en voltijdse ADMINISTRATIEVE MEDEWERK(ST)ERS (C1-C3) INFORMATIEBROCHURE Samenstelling van een WERVINGSRESERVE van contractuele deeltijdse en voltijdse ADMINISTRATIEVE MEDEWERK(ST)ERS (C1-C3) De raad voor maatschappelijk welzijn en het college van burgemeester

Nadere informatie

Rapporteert aan de zwembadcoördinator Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan de zwembadcoördinator Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE REDDER Functiebeschrijving Functiebenaming Technisch assistent redder Niveau D (D1-D2-D3) Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan de zwembadcoördinator Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER SELECTIEPROCEDURE OCMW MERELBEKE

INSCHRIJVINGSFORMULIER SELECTIEPROCEDURE OCMW MERELBEKE INSCHRIJVINGSFORMULIER SELECTIEPROCEDURE OCMW MERELBEKE Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de selectieprocedure

Nadere informatie

Afdeling II. De voorwaarden en de procedures voor de interne personeelsmobiliteit 56 TITEL III. DE WAARNEMING VAN EEN HOGERE FUNCTIE...

Afdeling II. De voorwaarden en de procedures voor de interne personeelsmobiliteit 56 TITEL III. DE WAARNEMING VAN EEN HOGERE FUNCTIE... GEMEENTE SINT-LAUREINS RECHTSPOSITIEREGELING TITEL I. TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE BEPALINGEN... 4 HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSGEBIED... 4 HOOFDSTUK II. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 TITEL II. DE LOOPBAAN... 6

Nadere informatie

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 10 september 2015 waarbij de laatste wijzigingen

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 10 september 2015 waarbij de laatste wijzigingen GR20151126 Punt 21. Personeel - aanleg aanwervings- en bevorderingsreserve functie van sectorcoördinator ondersteunende diensten en burgerzaken (A4a-A4b) en sectorcoördinator technische uitvoering en ondersteuning

Nadere informatie

De kandidaat (of kandidate) is houder van een diploma secundair onderwijs (cfr. algemene voorwaarden).

De kandidaat (of kandidate) is houder van een diploma secundair onderwijs (cfr. algemene voorwaarden). Vacature Functie: Aanwervingsprocedure voor de functie van administratief medewerker Bijna 15.000 inwoners kijken reikhalzend naar je uit. Want iedereen haalt zijn voordeel uit een administratief talent.

Nadere informatie

Eindverslag nr. 2011/1

Eindverslag nr. 2011/1 Samenwerkingsovereenkomst van 29 februari 2008 tussen de Vlaamse regering, de vertegenwoordigers van de lokale overheden als werkgevers en de representatieve vakorganisaties, art.10 en Huishoudelijk reglement,

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Administratief medewerker openbaar domein

INFORMATIEBERICHT Administratief medewerker openbaar domein INFORMATIEBERICHT Administratief medewerker openbaar domein 1 deeltijdse contractuele functie graad C1 C3 De gemeente Houthulst gaat over tot de aanwerving van een (m/v) administratief medewerker openbaar

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET STADSPERSONEEL

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET STADSPERSONEEL STAD ZOTTEGEM RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET STADSPERSONEEL Goedgekeurd door de raad d.d. 21 juni 2010 Gewijzigd door de raad d.d. 27 december 2010, 26 april 2011, 20 juni 2011, 19 september 2011, 27 december

Nadere informatie

GEMEENTE OPWIJK RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL

GEMEENTE OPWIJK RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL GEMEENTE OPWIJK RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL Initiële goedkeuring: GR 18/12/2008 Wijziging: GR 26/03/2009 Wijziging: GR 27/05/2010 Wijziging: GR 23/09/2010 Wijziging: GR 25/11/2010

Nadere informatie

Uittreksel uit de Rechtspositieregeling voor het Gemeentepersoneel

Uittreksel uit de Rechtspositieregeling voor het Gemeentepersoneel Uittreksel uit de Rechtspositieregeling voor het Gemeentepersoneel Bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden Voor de graad van beleidsmedewerker (A1a-A3a) Aanwervingsvoorwaarden : 1. houder zijn

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET OCMWPERSONEEL (art 104 2 specifiek personeel) (art 104 6 personeel bijzondere diensten)

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET OCMWPERSONEEL (art 104 2 specifiek personeel) (art 104 6 personeel bijzondere diensten) Legende: zwarte tekst: geldt altijd voor 2 en 6 Groene tekst : enkel van toepassing voor 2 Paarse tekst: enkel van toepassing voor 6 In rood: wijzigingen ten opzichte van de bestaande rechtspositieregeling.

Nadere informatie

Er zijn geen diplomavoorwaarden of andere rekruteringsvoorwaarden. Uiteraard zijn attesten, diploma s en ervaring altijd een voordeel.

Er zijn geen diplomavoorwaarden of andere rekruteringsvoorwaarden. Uiteraard zijn attesten, diploma s en ervaring altijd een voordeel. Vacature Functie: Aanwervingsprocedure voor technisch beambte (zaalwachter) Bijna 15.000 inwoners kijken reikhalzend naar je uit. Want iedereen haalt zijn voordeel uit een goede zaalwachter in het Cultureel

Nadere informatie

Rapporteert aan de administratief medewerker PR Geeft leiding aan de hostesses Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan de administratief medewerker PR Geeft leiding aan de hostesses Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE VERANTWOORDELIJKE CATERING Functiebeschrijving 1. Functiebenaming Administratief assistent catering Niveau D (D1-D2-D3) 2. Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan de administratief

Nadere informatie

De gemeente Berlare gaat op zoek naar een voltijds contractueel systeembeheerder (C4-C5).

De gemeente Berlare gaat op zoek naar een voltijds contractueel systeembeheerder (C4-C5). Vacature Functie: Aanwervingsprocedure voor de functie van contractueel systeembeheerder 14.800 inwoners kijken reikhalzend naar je uit. Want iedereen haalt zijn voordeel uit een talent dat een uitstekende

Nadere informatie

Inschrijvingsbundel technisch medewerker redder. (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur)

Inschrijvingsbundel technisch medewerker redder. (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur) (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur) 1 1 Functieomschrijving en bijzondere rekruteringsvoorwaarden Gemeentebestuur Brakel Sportdienst Gemeentesecretaris Sportdienst 1 FE sportfunctionaris B1

Nadere informatie

TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE BEPALINGEN TOEPASSINGSGEBIED HOOFDSTUK 1.1. AFDELING ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1.2. AFDELING

TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE BEPALINGEN TOEPASSINGSGEBIED HOOFDSTUK 1.1. AFDELING ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1.2. AFDELING DEEL 1. HOOFDSTUK 1.1. TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE BEPALINGEN TOEPASSINGSGEBIED AFDELING 1.1.1. Artikel 1.1.1.1.1. Deze rechtspositieregeling is van toepassing op het personeel van het dienstenchequebedrijf

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTE ZELZATE RECHTSPOSITIEREGELING Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 28 april 2009, gewijzigd bij gemeenteraadbesluit van 31 mei 2012 gewijzigd bij gemeenteraadbesluit van 20 juni 2012 Gemeente

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING PERSONEEL STAD EEKLO

RECHTSPOSITIEREGELING PERSONEEL STAD EEKLO RECHTSPOSITIEREGELING PERSONEEL STAD EEKLO INHOUDSTAFEL Titel I: Toepassingsgebied en algemene bepalingen Artikel Pagina Afdeling I: Toepassingsgebied 1 8 Afdeling II: Algemene bepalingen 2 8 Titel II:

Nadere informatie

5 schepen J. Vanhooren

5 schepen J. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen J. Vanhooren Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier 9 Onderwerp Personeelsdienst. Openverklaring van de betrekking

Nadere informatie

uittreksel uit het notulenboek van de raad voor maatschappelijk welzijn

uittreksel uit het notulenboek van de raad voor maatschappelijk welzijn uittreksel uit het notulenboek van de raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 17 oktober 2017 Aanwezig: Carine Geldhof, voorzitter Carol Eeckhout, Willy Wambeke, Ivette Viaene, Koen Castelein, Frank

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET OCMW-PERSONEEL

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET OCMW-PERSONEEL OCMW AARSCHOT RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET OCMW-PERSONEEL ALGEMEEN EN SPECIFIEK PERSONEEL DECRETALE GRADEN OCMW AARSCHOT Statiestraat 3 3200 AARSCHOT Tel.: 016-55 07 00 Fax: 016-56 79 25 24/07/2014 rechtspositieregeling

Nadere informatie

Gemeente Destelbergen INFORMATIEBERICHT AFDELINGSHOOFD TECHNISCHE ZAKEN

Gemeente Destelbergen INFORMATIEBERICHT AFDELINGSHOOFD TECHNISCHE ZAKEN INFORMATIEBERICHT AFDELINGSHOOFD TECHNISCHE ZAKEN De gemeente Destelbergen organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving in de afdeling Technische zaken van een afdelingshoofd (m/v), statutair,

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET OCMW-PERSONEEL

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET OCMW-PERSONEEL OCMW KAMPENHOUT RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET OCMW-PERSONEEL Goedgekeurd OCMW-raad 25-06-2010 Met ingang van 01-01-2009 INHOUD INHOUD... 2 TITEL 1. TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE BEPALINGEN... 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

RECHTSPOSITIE administratief en technisch personeel (ATP)

RECHTSPOSITIE administratief en technisch personeel (ATP) vastgesteld bij beslissing van de gemeenteraad in zitting op datum van 22 september 2009 RECHTSPOSITIE administratief en technisch personeel (ATP) dienst personeelsbeheer gemeentehuis » Inhoud Titel

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------------- Vaca wagenpark verantw - nieuwe oproep (3e) SC 2010 06 07.

----------------------------------------------------------------------------------- Vaca wagenpark verantw - nieuwe oproep (3e) SC 2010 06 07. Derde oproep: Het Gemeentebestuur Lubbeek werft aan voor een spoedige en tijdelijke vervanging van de VERANTWOORDELIJKE VOOR HET ONDERHOUD VAN HET MACHINE- EN WAGENPARK (M/V) niveau D Vacaturenr.: SC 06072010

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEBESTUUR BOECHOUT

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEBESTUUR BOECHOUT Interne zaken en interne communicatie Personeel Heuvelstraat 91 2530 Boechout Telefoon 03 460 06 11 Fax 03 460 06 97 personeel@boechout.be RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEBESTUUR BOECHOUT Titel I Toepassingsgebied

Nadere informatie

OCMW HULDENBERG RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET PERSONEEL VAN HET OCMW. Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn d.d.

OCMW HULDENBERG RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET PERSONEEL VAN HET OCMW. Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. OCMW HULDENBERG RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET PERSONEEL VAN HET OCMW Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 30/06/2011 Gewijzigd door de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 18/06/2013

Nadere informatie

OCMW KORTENBERG RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET OCMW-PERSONEEL

OCMW KORTENBERG RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET OCMW-PERSONEEL OCMW KORTENBERG RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET OCMW-PERSONEEL Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn 20/06/2011 Gewijzigd door de raad voor maatschappelijk welzijn 23/01/2012 Gewijzigd door

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. FINANCIEEL-ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER Deeltijdse contractuele functie graad C1-C3

INFORMATIEBERICHT. FINANCIEEL-ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER Deeltijdse contractuele functie graad C1-C3 INFORMATIEBERICHT FINANCIEEL-ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER Deeltijdse contractuele functie graad C1-C3 Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Psilon gaat over tot de aanwerving van een financieeladministratief

Nadere informatie

AANWERVINGSPROCEDURE CONTRACT BEPAALDE TIJD (6 MAANDEN) GEMEENTE MELLE

AANWERVINGSPROCEDURE CONTRACT BEPAALDE TIJD (6 MAANDEN) GEMEENTE MELLE INFORMATIEBROCHURE AANWERVINGSPROCEDURE CONTRACT BEPAALDE TIJD (6 MAANDEN) GEMEENTE MELLE functie: CONTRACTUELE WERKMAN - NIVEAU E1-E3 Het gemeentebestuur van Melle zet zich in om gelijke kansen en diversiteit

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE FUNCTIE: CONTRACTUELE BOEKHOUDER FINANCIËLE DIENST (NIVEAU B4)

INFORMATIEBROCHURE AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE FUNCTIE: CONTRACTUELE BOEKHOUDER FINANCIËLE DIENST (NIVEAU B4) INFORMATIEBROCHURE AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE FUNCTIE: CONTRACTUELE BOEKHOUDER FINANCIËLE DIENST (NIVEAU B4) MET PRESTATIES 19/38 VERVANGINGSOVEREENKOMST (5 JAAR) ER WORDT EEN WERVINGSRESERVE

Nadere informatie

INFOBROCHURE Administratief medewerker

INFOBROCHURE Administratief medewerker INFOBROCHURE Administratief medewerker Inschrijvingsformulier selectieprocedure Administratief medewerker (aanleggen van een wervingsreserve van 2 jaar). Gemeente Zele Naam / voornamen: Straat / nummer:

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Ter verduidelijking vindt u op de hierna volgende pagina s de functieomschrijving, het selectieprogramma en een uittreksel uit de rechtspositieregeling van het

Nadere informatie

Uittreksel uit de Rechtspositieregeling voor het Gemeentepersoneel

Uittreksel uit de Rechtspositieregeling voor het Gemeentepersoneel Uittreksel uit de Rechtspositieregeling voor het Gemeentepersoneel Bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden Voor de graad van beleidsmedewerker (A1a-A3a) Aanwervingsvoorwaarden : 1. houder zijn

Nadere informatie

OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN

OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN BESTUURSSECRETARIS ICT - dienst informatica m/v SELECTIEPROCEDURE AANWERVING EN BEVORDERING VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:...

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de selectieprocedure

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL REF: RPR.2008 (18) (18): GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 22.12.2008 (RPR.2008 (1)) GEWIJZIGD BIJ GEMEENTERAADSBESLUIT VAN 27.04.2009 (RPR.2008 (2))

Nadere informatie

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard. 2015/16 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure in combinatie met een bevorderingsprocedure en procedure voor interne mobiliteit, in het Nederlands,

Nadere informatie

Aanleggen van een contractuele reserve. Schoonma(a)k(st)er (E1-E3) m/v. 1. Inhoud

Aanleggen van een contractuele reserve. Schoonma(a)k(st)er (E1-E3) m/v. 1. Inhoud Aanleggen van een contractuele reserve Schoonma(a)k(st)er (E1-E3) m/v INLICHTINGENBROCHURE Het stadsbestuur Eeklo legt een reserve aan voor de functie van schoonma(a)k(st)er (E1- E3). Op korte termijn

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL DESKUNDIGE MAATSCHAPPELIJK WERKER

INFORMATIEBUNDEL DESKUNDIGE MAATSCHAPPELIJK WERKER INFORMATIEBUNDEL DESKUNDIGE MAATSCHAPPELIJK WERKER Ter verduidelijking vindt u op de hierna volgende pagina s de functieomschrijving, het selectieprogramma en een uittreksel uit de rechtspositieregeling

Nadere informatie

Oproep tot kandidaten voor de functie van technisch beambte / poetshulp

Oproep tot kandidaten voor de functie van technisch beambte / poetshulp VACATURE Oproep tot kandidaten voor de functie van technisch beambte / poetshulp De hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant is een recent opgestarte openbare organisatie die 7 gemeentelijke brandweerdiensten

Nadere informatie

Deskundige secretariaat

Deskundige secretariaat Informatiefiche Deskundige secretariaat Juli 2017 Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be Inhoud 1. De algemene toelatingsvoorwaarden en algemene aanwervingsvoorwaarden

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:...

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de examens van:

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING PERSONEEL STAD EEKLO

RECHTSPOSITIEREGELING PERSONEEL STAD EEKLO RECHTSPOSITIEREGELING PERSONEEL STAD EEKLO INHOUDSTAFEL Titel I: Toepassingsgebied en algemene bepalingen Artikel Pagina Afdeling I: Toepassingsgebied 1 8 Afdeling II: Algemene bepalingen 2 8 Titel II:

Nadere informatie

Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL. C1-C3 voltijds (38/38)

Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL. C1-C3 voltijds (38/38) Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL C1-C3 voltijds (38/38) VOORWAARDEN & INLICHTINGEN Contact: Bram Vandendriessche personeelsdienst, 051 48 00 65, bram.vandendriessche@zonnebeke.be

Nadere informatie

1. Schriftelijk gedeelte... 24/40

1. Schriftelijk gedeelte... 24/40 2017/6 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure via de procedure van aanwerving, bevordering, externe of interne personeelsmobiliteit, in het Nederlands,

Nadere informatie

Coördineren van de dagelijkse werken binnen de ploeg teneinde de medewerkers vlot en accuraat hun werk te laten uitvoeren.

Coördineren van de dagelijkse werken binnen de ploeg teneinde de medewerkers vlot en accuraat hun werk te laten uitvoeren. INFORMATIEBROCHURE VACATURE PLOEGBAAS MEEWERKENDE CHEF Functiebeschrijving 1. Functiebenaming Ploegbaas meewerkend chef Niveau Dx (D4-D5) 2. Relaties Intern: Rapporteert aan de leidinggevende Geeft leiding

Nadere informatie

RECHTSPOSITIE- REGELING SPECIFIEK OCMW-PERSONEEL + DECRETALE GRADEN

RECHTSPOSITIE- REGELING SPECIFIEK OCMW-PERSONEEL + DECRETALE GRADEN RECHTSPOSITIE- REGELING SPECIFIEK OCMW-PERSONEEL + DECRETALE GRADEN 1 DEEL 1: GEMEENSCHAPPELIJKE DEFINITIES... 4 DEEL 2: BEPALINGEN OVER DE PERSONEELSFORMATIE, HET MANDATENSTELSEL EN DE AANWERVING VAN

Nadere informatie