[Inhoudsopgave wordt geplaatst op de eerste pagina studiehandleiding rechterkant] Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[Inhoudsopgave wordt geplaatst op de eerste pagina studiehandleiding rechterkant] Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Format Studiehandleidingen FHKW - International Bachelor Communication and Media - Master Media en Journalistiek / Media and Journalism - Research Master Sociology of Culture, Media and the Arts TOELICHTING Het vervaardigen van een duidelijke studiehandleiding is de eerste keer veel werk, maar levert op den duur tijdsbesparing op omdat alles al in kaart is gebracht en er de daarop volgende jaren alleen sprake is van bijstellingen. Belangrijke voordelen voor studenten: ze weten exact wat er van hen verwacht wordt ze kunnen een goede tijdsplanning maken voor de opdrachten Docenten worden geacht om hun studiehandleiding uiterlijk 10 dagen voor aanvang van het eerste college op Blackboard te zetten en tegelijkertijd de tekst aan te leveren bij Bureau Onderwijs Germike Fleuren en Marian Lefeber verzorgen de lay out van het voorblad en laten kopieën maken die tijdens het eerste college door de docent worden uitgedeeld. Er gaat ook een exemplaar van de studiehandleiding naar het afdelingshoofd, de onderwijsdirecteur, de medewerker kwaliteitszorg, de voorlichter en eventuele anderen voor wie de informatie van nut is. Hieronder volgen de standaardindeling en richtlijnen voor de studiehandleidingen van de International Bachelor Communication and Media (IBCoM) Master Media en Journalistiek/Media and Journalism (M&J) Research Master Sociology of Culture, Media and the Arts (RM SCMA) Titelblad (wordt door Bureau Onderwijs verzorgd) - Naam van het vak - Cursuscode - Naam van de opleiding - Blok - Studiejaar - Coördinator en overige docenten [Inhoudsopgave wordt geplaatst op de eerste pagina studiehandleiding rechterkant] Inhoudsopgave 1. Praktische gegevens pag Programmaoverzicht pag Oriëntatie op het vak pag 4. Doelstellingen cursus pag 5. Organisatie en werkwijze cursus pag 6. Beoordeling en toetsing pag 7. Algemene eisen voor alle schriftelijke opdrachten pag 8. Beschrijving college-inhoud en opdrachten per week pag 9. Overzicht verplichte en aanbevolen literatuur pag 1

2 1. Praktische gegevens - Naam van het vak - Cursuscode - Namen docenten met spreekuurtijden, tel.nr. en adres - Plaats in het curriculum en onderwijsperiode (blok) - Omvang vak in studiepunten (ECTS) - Gebruikte onderwijsvormen - Verplichte literatuur - Wijze van toetsing en toetsdata - Voor het actuele rooster: zie vakkenoverzicht op SIN-Online (http://fhk.sin-online.nl/studiegids/index.html) - Samenstelling van de studentbelastingsuren naar onderstaand voorbeeld (cf bijlage 1) Voorbeeld verdeling studentbelastinguren ( Master seminar 5 ECTS = 140 uur) Bijwonen collegebijeenkomsten (3 uur per week) Bestuderen van (opgegeven) literatuur (392 blz. à 7 blz. per uur, cf. Bijlage 1): Maken van tussentijdse opdrachten bij colleges Eindopdracht 24 uur 56 uur 2. Programmaoverzicht Geef in een overzicht - als het kan één A-4 - de data van álle collegebijeenkomsten. Vermeld daarbij ook kort de onderwerpen of thema s per week, data én deadlines van de opdrachten. 3. Oriëntatie op het vak - Beschrijf het onderwerp in grote lijnen. - Beschrijf plaats en functie van de cursus in de opleiding. - Geef samenhang aan met eerder gevolgde of nog te volgen andere vakken - Indien van toepassing: vereiste/gewenste voorkennis en/of ingangseisen. 4. Doelstellingen van het vak - Algemeen doel (geef dezelfde tekst weer als in de vakbeschrijving) met een eventuele toelichting. - Specifieke leerdoelen per hoofdonderwerp (kennis, inzicht, toepassing) - Specifieke leerdoelen op het gebied van academische vaardigheden 5. Organisatie en werkwijze - Beschrijving functie van collegebijeenkomsten. - Toepassing en gebruik van Blackboard en andere media. - Organisatie en werkwijze rond opdrachten (groepsindeling, groepswerk, waar in te leveren etc.). - Regels m.b.t. aanwezigheid. Hier svp verwijzen naar onderstaande facultaire regeling die ook in de Onderwijs- en Examenregelingen is opgenomen. 2

3 Regels m.b.t. aanwezigheid onderwijs FHKW Voor de bachelorfase geldt dat aanwezigheid bij alle werkgroepbijeenkomsten, seminars, onderzoekscolleges en practica verplicht is. De enige uitzondering vormen de hoorcolleges in het eerste jaar; hier staan op afwezigheid geen expliciete sancties, maar uiteraard wordt het bijwonen ervan dringend aangeraden. Voor mastervakken geldt dat studenten alle bijeenkomsten dienen bij te wonen. Natuurlijk kan het voorkomen dat een student door overmacht zoals ziekte of andersoortige calamiteiten een keer niet aanwezig kan zijn. Hij of zij dient dit vooraf met opgaaf van redenen aan de docent te laten weten. Eventuele gemiste opdrachten moeten worden ingehaald. De docent heeft het recht om een vervangende opdracht te verstrekken die met voldoende resultaat gemaakt moet zijn voordat de student het vak kan afronden en studiepunten kunnen worden toegekend. In principe kan een student niet vaker dan twee keer met (vooraf gemelde) geldige redenen afwezig zijn, waarbij gemiste opdrachten moeten worden ingehaald. Drie keer afwezig betekent uitsluiting van de cursus. - Materialen: handboek, CD-rom, reader etc.: waar verkrijgbaar? 6. Beoordeling en toetsing - Criteria die gebruikt worden bij de beoordeling van opdrachten en toetsing. Geef ook de weging van beoordeelde opdrachten aan. Voorbeeld: de vier schriftelijke opdrachten tellen voor 40% mee in het totale eindcijfer. - Geef aan op welke manier feedback wordt gegeven aan studenten. 7. Algemene eisen voor alle schriftelijke opdrachten Het duidelijk aangeven en naleven van deze eisen voor schriftelijke opdrachten vanaf het begin vergroot de kans dat studenten op den duur preciezer gaan werken. Voorbeeld 1. Noteer bij elke opdracht je naam, studentnummer, datum en naam van het vak op de voorpagina van het document. 2. Verwerk in de tekst van je opdracht duidelijk en precies de opgegeven literatuur en (indien meegegeven) de bronnen. 3. Volg bij het citeren en het verwijzen naar bronnen en literatuur de annotatieregels van de schrijfwijzer Cultuur & Media (zie 4. Citeer niet te veel; het is beter om te parafraseren, d.w.z. in je eigen woorden te beschrijven wat een auteur beweert en die bewering een logische plaats in je betoog geven. Bij een opdracht waar primaire bronnen een centrale rol spelen, is het zaak dat je de citaten goed weet in te passen in je eigen betoog. 5. Schriftelijke opdrachten waarvan de annotatie en het Nederlands c.q. Engels (spelling en grammatica) onvoldoende zijn, worden niet nagekeken en beschouwd als onvoldoende. 8. Beschrijving collegestof en opdrachten per week Concrete beschrijving per week van de collegestof en de opdrachten die studenten moeten uitvoeren. Neem voor elke nieuwe bijeenkomst een nieuwe pagina in de studiehandleiding. - Beschrijf elke bijeenkomst en geef bij elke bijeenkomst aan: - de datum - het specifieke deelonderwerp of de thematiek die aan de orde komt - eventuele specifieke leerdoelen - de literatuur die bij de bijeenkomst hoort 3

4 - de schriftelijke opdrachten die studenten voor zichzelf moeten noteren en/of moeten inleveren bij de docent voor een cijfer met de deadline - eventueel de mondelinge opdrachten (voorbereiding op discussie; referaat etc.) Fictief voorbeeld ontleend aan Studiehandleiding Geschiedenis Bijeenkomst De leesrevolutie in de achttiende eeuw Leerdoelen: studenten kunnen de begrippen historisch besef en de leesrevolutie uitleggen; zij kunnen de elementen van de leesrevolutie herkennen in een bronfragment; zij kunnen uitleggen op welke manier de nieuwe media (fotografie en nieuwe technieken) gerelateerd zijn aan de leesrevolutie. Opdrachten bij bijeenkomst-1 Lees eerst de secundaire literatuur grondig door: Baggerman en Dekker, 17-30; Lejeune Bestudeer vervolgens het bronfragment van Rousseau. Noteer voor jezelf opdracht a, b, c en d. Opdracht 1e is een schriftelijke opdracht die je bij je docent inlevert. a. Omschrijf aan de hand van de secundaire literatuur kort en duidelijk voor jezelf de drie begrippen: X, Y en Z. Geef argumenten op basis van de secundaire literatuur. b. Geef een voorbeeld uit het bronfragment van Rousseau waaruit de groeiende aandacht voor het... blijkt. Geef daarbij ook de pagina's en regels aan. c. Waar kun je in deze bron ook de sporen van een... benadering ontdekken? d. Leg aan de hand van de tekst van Baggerman en Dekker uit wat de consequenties zijn van de globalisering van het tijdregime. Betrek daarbij ook politieke en culturele factoren voor de leesrevolutie. e. Schriftelijke opdracht: schrijf een essay van maximaal 800 woorden over het onderwerp de nadruk op het 'zelf' en de leesrevolutie. Verwerk in je essay de drie begrippen X.Y en Z en geef een duidelijke periodisering van de ontwikkeling aan. Andere voorbeelden van opdrachten: Op 30 oktober gaan we naar de KB waar een tentoonstelling is georganiseerd over publiekstijdschrfiten in de 20 e eeuw. Bekijk de toonstelling kritisch vanuit de kennis die je in de bijeenkomsten hebt opgedaan en het handboek hoofdstuk 1-4. Schrijf een verslag van deze tentoonstelling in circa 700 woorden. Verwerk in je verslag de concepten die behandeld zijn:, xx..., yy... en zz. Verwijs daarbij ook naar de behandelde literatuur, met duidelijke voetnoten. Stuur je verslag in uiterlijk donderdag... Zoek in twee internationale wetenschappelijk tijdschriften vier artikelen op over overheidsbemoeienis met de krantensector. Schrijf nu een betoog van 500 woorden over dat verschijnsel waarin je zowel argumenten pro als contra geeft. Noteer daarbij ook de auteurs en de tijdschriften volgens de annotatieregels. Stuur je opdracht op naar je docent. Deadline is... Zoek op internet naar en noteer voor jezelf de bevindingen. Bereid je voor op een groepsdiscussie over de volgende stelling: 'De rol van mediawetenschappers wordt in de 21 e eeuw steeds belangrijker.' a. Bedenk één voorbeeld waarmee de stelling bevestigd wordt. b. Bedenk nu één voorbeeld waarmee de stelling ontkracht wordt. Formuleer dan je eigen mening. Betrek bij je argumentatie ook de rol en functie van het commerciële marktonderzoek! 9. Overzicht verplichte en aanbevolen literatuur - Geef eerst een compleet overzicht van alle verplichte literatuur (volgens huisregels geannoteerd) die de studenten in het kader van het vak moeten bestuderen. - Geef vervolgens een overzicht van de aanbevolen literatuur. 4

5 BIJLAGE 1. Berekening studielast cursussen Binnen de media en communicatieopleidingen van de FHKW bestaan studieonderdelen uit: 5 ECTS regulier vak = 140 uur 10 ECTS groot vak; onderzoekscollege; bachelor traineeship; bachelor thesis = 280 uur 15 ECTS research traineeship Research Master SCMA = 520 uur 20 ECTS master thesis = 560 uur 25 ECTS research master thesis = 600 uur 1 ECTS = 28 uur Elementen van cursussen: contactmomenten: bijwonen van collegebijeenkomsten en toetsing individuele studieactiviteit: literatuurtentamen; klein werkstuk in BA-1; bachelor werkstuk in BA-3; master thesis; opdrachten en essays in de master M&J etc. literatuur leren: facultaire norm= circa 5 p. per uur 1e jaars literatuur lezen: facultaire norm=circa 6 p. per uur 1 e -3 e jaars; masterstudenten circa 7 pagina s per uur diverse opdrachten in kader van seminars en research workshops, o.m. o voorbereiden van presentatie/referaat; o voorbereiden/organiseren van discussie/debat; o schrijven van essays, papers, onderzoeksvoorstellen en onderzoeksverslagen; o verzamelen en analyseren van onderzoeksgegevens, etc. Een actieve verwerking van de stof door studenten is een van de belangrijkste bijdragen aan een duurzaam beklijven van kennis en inzichten. Het ontwerpen van deze opdrachten en het nakijken kost voor docenten behoorlijk wat tijd; dat geldt ook voor de studenten die de opdrachten moeten maken. De berekening van de studielast voor elk vak afzonderlijk wordt uiteengezet in de studiehandleiding van het betreffende vak. Deze studiehandleiding wordt twee weken van tevoren op Blackboard geplaatst; een geprinte versie wordt tijdens het eerste college uitgedeeld. Voorbeeld verdeling studentbelastinguren ( Seminar 5 ECTS = 140 uur) Bijwonen collegebijeenkomsten (3 uur per week) Bestuderen van (opgegeven) literatuur (392 blz. à 7 blz. per uur): Maken van tussentijdse opdrachten bij colleges Eindopdracht 24 uur 56 uur 5

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Professionele master ICT

Professionele master ICT Professionele master ICT! Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 11 1.1 Algemene inleiding 11 1.2 Organisatie van de faculteit 12 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit en waardenproject 12 1.2.2 Faculteitsbestuur

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 FEB

Studiegids 2007-2008 FEB Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adresgegevens Bezoekadressen: WSN-gebouw Landleven 5 Zernikecomplex Paddepoel DRS-gebouw Dierenriemstraat 100 Postadres: Postbus 800 9700

Nadere informatie

Wát je zegt en hóe je het zegt

Wát je zegt en hóe je het zegt Wát je zegt en hóe je het zegt Academische vaardigheden in Wijsbegeerte herziene versie 24 mei 2011 Bert van den Brink Dascha Düring Henk van Gils Jan Hastrich Menno Lievers Janneke van Lith Ernst-Otto

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Profielwerkstuk 2014-2015

Profielwerkstuk 2014-2015 Profielwerkstuk 2014-2015 informatie en beoordelingsformulieren (bewaar dit exemplaar zorgvuldig en neem het steeds mee naar de contactmomenten met je begeleider) Naam:.... Klas:. Begeleider: mw./hr.....

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 ! "#$ $% Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Schrijfwijzer werkstuk of verslag

Schrijfwijzer werkstuk of verslag Schrijfwijzer werkstuk of verslag Inhoudsopgave 1 Onderdelen van een verslag 1.1 Voorkaft en achterkaft 1.2 Omslag en titelpagina 1.3 Voorwoord 1.4 Samenvatting 1.5 Inhoudsopgave 1.6 Inleiding 1.7 Bespreking

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving

Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving (Bachelor of Theology) Academiejaar 2011-2012, vestiging Kampen Vastgesteld door het College van Bestuur te Kampen d.d

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015 Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 2 Inhoud Regels & Richtlijnen... 1 1. Toepassingsgebied... 4 2. Algemeen... 4 3. Samenstelling

Nadere informatie

Handleiding bij het schrijven van een bachelorwerkstuk

Handleiding bij het schrijven van een bachelorwerkstuk Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal Recht 010-4088813 ja Opleiding Fiscaal Recht Handleiding bij het schrijven van een bachelorwerkstuk Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie

8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben afgerond. De

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - B Franse Taal en Cultuur - 2010-2011

Franse Taal en Cultuur (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - B Franse Taal en Cultuur - 2010-2011 Franse Taal en Cultuur (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - B Franse Taal en Cultuur - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - B Franse Taal en Cultuur - 2010-2011 I De der

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME BACHELOR EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober 2004) ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME B A C H E L O R EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober

Nadere informatie

Projectmanagement Studiehandleiding 2014-2015 Opleiding Bedrijfskunde MER (BKM) Deeltijd

Projectmanagement Studiehandleiding 2014-2015 Opleiding Bedrijfskunde MER (BKM) Deeltijd Projectmanagement Studiehandleiding 2014-2015 Opleiding Bedrijfskunde MER (BKM) Deeltijd, Economie en Recht (MER) Semester Projectmanagement Bedrijfskunde MER Deeltijd 2011/2012 ... Studiehandleiding...

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren" (vd Veen, de Boer & Collis)

Didactiek voor Web-leeromgevingen: Actief leren (vd Veen, de Boer & Collis) Veen, J. van der, Boer, W.F. de, & Collis, B. A. (2000). Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren". Notitie in het kader van het SURF TeleTOPAB project,(deelproject T9). Dinkel Instituut, UT, Enschede

Nadere informatie