Conceptnotulen Actieve Leden Vergadering NeSECC 24 april 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conceptnotulen Actieve Leden Vergadering NeSECC 24 april 2014"

Transcriptie

1 Conceptnotulen Actieve Leden Vergadering NeSECC 24 april 2014 Aanwezige bestuursleden: Peter van den Barselaar (PvdB), voorzitter Roel Hendrickx (RH), vicevoorzitter Vincent Gijsen (VG), 1 e secretaris Gijs Bastianen (GB), penningmeester Harry Vermeer (HV), 2 e secretaris Aanwezige actieve leden: F. van den Berg, C. Maas, H. Zegers, F. Waanders, J. van den Goor, L. den Boer, JF. Heida, K. Wierda, A. de Bruin, N. Ben Ayad, K. van Heekeren, M. van den IJssel. Afgemelde actieve leden : J. van Hees, R. de Vroege, A. Bogaarts, C. Visser. 1.Opening en mededelingen: De voorzitter heet eenieder van harte welkom om 19:15 uur. PvdB : Het beroepsprofiel Klinisch Perfusionist is vastgesteld, met dank aan de ad hoc commissie bestaande uit J. van Hees, JF. Heida, M. Wijers, M. van den IJssel en C. Visser. De document zal toegezonden worden aan de Raden van Bestuur van de Nederlandse hartcentra, de IGZ, NVT en NVA. PvdB : Ten gevolge van de hogere eisen (De IGZ focust op dit moment op de hartcentra) en de wens tot verdere professionalisering van de NeSECC, wil het bestuur een aantal dingen veranderen binnen de NeSECC. - De drang tot registratie wordt steeds groter : in eerste instantie worden niet-erkende Nederlandse perfusionisten getoetst, in tweede instantie de buitenlandse perfusionisten. - Wat zijn onze richtlijnen? Die bestaan nog niet. - Het opzetten van visitaties van klinieken. - De opleiding : richting academische studie? Mede naar aanleiding van de steeds herhaalde roep vanuit onze beroepsgroep om een verbetering van de opleiding. De drie TU s hebben opleidingen voor klinisch technologen (KT), met als werkterrein het snijvlak van medisch en technisch handelen. Dit overlapt met ons werkterrein : ECLS, HIPEC, en dergelijke. De kans is aanwezig dat de academisch opgeleide KTers de Klinische Perfusie gaan overnemen. Opgemerkt wordt dat in Duitsland 2 TU s opleiden tot Klinisch Technoloog, maar dat daar de uitstroom van de opleiding voornamelijk richting het bedrijfsleven is. PvdB : De verwachte uitstroom in Nederland is rond de 100 KTers/jaar, dat is teveel voor de opleiding tot Klinisch Perfusionist. De toelating tot de opleiding tot Klinisch Perfusionist moet dus gereguleerd worden. Uiteindelijk moet onderzoek een belangrijk deel van ons takenpakket worden, en daarvoor zijn academisch geschoolde mensen nodig. Het LUMC levert nu de gehele opleiding tot Klinisch Perfusionist, op dit moment is onze visie dat de TU Delft de medische en technische vakken (met behulp van veel simulatieonderwijs) doceert, en het LUMC de perfusietechnische vakken, ook op academisch niveau. In juni is een volgend gesprek met de TU Delft en het LUMC gepland. - Heb je als ziekenhuis / afdeling nog inspraak in wie je aanneemt, of krijg je iemand die al kant en klaar is? PvdB : Er komt zeker een moment waarop wij zelf, als afdeling, beslissen of iemand het traject ingaat.

2 - Kiest er wel iemand voor Klinisch Perfusionist na de TU? PvdB : Natuurlijk zullen er wel mensen naar bijvoorbeeld de industrie vertrekken, maar hoeveel kunnen we niet inschatten. - Worden er ook andere TU s betrokken in deze plannen? PvdB : Er is al een nauwe samenwerking tussen de TU Delft en het LUMC, deze combinatie ligt dan ook het meest voor het hand. In totaal zullen er landelijk ongeveer 300 KT per jaar afstuderen, waarbij uiteindelijk alle afgestudeerden zullen kunnen solliciteren op de Master Klinische Perfusie, met zo n 15 plaatsen per jaar. Het curriculum van de Master moet nog geschreven worden, maar het is denkbaar dat er nog een jaar beroepsspecifieke theorie gegeven zal worden. - Uit de groep van 300 afgestudeerden zullen dus zo n 15 mensen de Master Klinische Perfusie volgen, is dat niet heel veel? PvdB : Te verwachten is dat ons werkterrein verschuift richting o.a. oncologie, platelet gel / fibrin glue, en organisatorische zaken zoals veiligheid. Uiteindelijk zullen die 15 mensen per jaar wel nodig zijn. Fred van den Berg : De huidige uitval van de opleiding tot klinisch perfusionist ligt rond de 20%; dan zou je 12 van de 15 mensen overhouden. - Zijn er dan wel voldoende stageplaatsen? PvdB : De stages zullen een stuk korter worden. - Is er wel geld beschikbaar voor dit academisch traject? PvdB : Als de NVT, NVA en IGZ de ziekenhuizen dwingen tot betere kwaliteit en inbedding, is er wel financiële ruimte. PvdB : Om de NeSECC te professionaliseren is een omslag nodig : meer betrokkenheid van de leden, en de NeSECC dient een flexibeler organisatie te worden, met meer efficiency, en meer dynamisch. Om dit te bereiken wil het bestuur een platform structuur opzetten. Drie organisatorische platforms (Kwaliteit, Onderwijs, Communicatie), en professionele platforms. De opzet wordt officieel gepresenteerd op de wetenschappelijke dag van 17 mei Wordt iedereen toegelaten in zo n platform. PvdB : Ik zou graag veel jonge perfusionisten in deze platforms zien. Op die manier groeit niet alleen de ervaring met perfusie gerelateerde zaken, maar groeit ook de bestuurs- en organisatie ervaring. Er is geen limiet aan het aantal deelnemers in een platform. - welke structuur hebben de platforms? PvdB : De organisatorische platforms hebben een bestuurslid als voorzitter, de professionele platforms (te denken valt aan een platform ECLS, kinderen, etc.) zijn zelfbesturend. Veel zal worden vergaderd via internet-based overleg. - Dus een platform kan uit 3 personen bestaan of 10? PvdB : Ja. Tot nu toe is er nog niemand gevonden die niet één onderwerp leuk vindt om aan te werken. - Opgemerkt wordt dat bij het CZO ook gekeken wordt naar het uitvoeren van visitaties. Hoe verhoudt dit zich tot de voorgenomen NeSECC visitaties? PvdB : Zolang er helemaal geen visitaties zijn, gaan we door op de ingeslagen weg. Het heeft geen zin om te wachten tot iemand anders actie onderneemt.

3 2. Notulen algemene ledenvergadering 20 april 2013 De notulen worden ongecorrigeerd gearresteerd. 3. en 4. Financieel jaarverslag 2013 en begroting 2014; Verslag kascommissie en verkiezing commissieleden Bij het doornemen van het jaarverslag wordt door de leden opgemerkt dat secretariële lasten toenemen met , en een uitleg wordt gevraagd. PvdB : Een professionalisering van de NeSECC is noodzakelijk, zeker ook voor het secretariaat met verantwoordelijkheden als ledenadministratie, WAR en KAR, en (her)registraties. Een secretaresse blijkt veel te duur, een goedkoper alternatief is de aanschaf van een softwaresysteem. VG : Het ledenbestand is tot nu toe een Access databestand, wat uitgewisseld wordt tussen secretaris en penningmeester. Veel efficiënter is een CRM (customer relation management) systeem in the cloud, voor het registreren van WAR en KAR, het doen van mailingen, etc.. Uiteindelijk is het bestuur, voor de ontwikkeling hiervan, bij Stb Houten terechtgekomen. het basissysteem is klaar, en de Access data is getransporteerd. op 17 mei wordt een uitgebreidere presentatie gehouden, hopelijk is het ledenportaal dan al beschikbaar. PvdB : De uitgave van is eenmalig voor constructie en opbouw. Hierna wordt de kostenpost zo n per jaar voor onderhoud. GB : Zie het exploitatiesaldo van 2014 : De accountant BK consultancy is akkoord, de Kascontrolecommissie heeft het kasboek gecontroleerd en goedgekeurd. Met als enige opmerking dat er enkele kosten waren geboekt onder Studiecommissie, die geboekt hadden moet worden onder wetenschappelijke vergadering. - Zeker met de nieuwe platformstructuur moeten de geldstromen goed gedocumenteerd worden. PvdB : De nieuwe Kascontrolecommissie : Antoinette de Bruin wordt min of meer vrijwillig commissielid, Kees van Heekeren blijft het volgend jaar nog commissielid, Monique van den IJssel treedt statutair af. 5. Jaarverslag NeSECC 2013: De jaarverslagen van de commissies zijn in te zien op de website. - Studiecommissie. Jan-Folkert Heida wordt bedankt voor zijn inzet. - Commissie Behoud Registratie Erkend Klinisch Perfusionist. - Kan de uitslag van de KAR in de toekomst eerder bekend gemaakt worden aan de betrokkenen? PvdB : Deze vraag komt te liggen bij het Platform Opleiding. - Commissie European Board of Cardiovascular Perfusion. Jenny van den Goor wordt bedankt voor haar inzet. - Perfusionisten In Opleiding Nederland. Najib Ben Ayad wordt bedankt voor zijn inzet. 6. Bestuursverkiezingen: Statutair aftredende bestuursleden: Roel Hendrickx, Vicevoorzitter. De heer Hendrickx stelt zich herkiesbaar. Gijs Bastianen, Penningmeester. De heer Bastianen stelt zich herkiesbaar. Harry Vermeer, Tweede secretaris, De heer Vermeer stelt zich herkiesbaar.

4 Alle bestuursleden worden herkozen. Het bestuur wijst de vergadering erop dat volgend jaar de positie van tweede secretaris vacant komt, en dat belangstellenden van harte welkom zijn om verdere informatie te vragen. 7. Contributie 2014 PvdB : er ontstaat, door de opstartkosten van het CRM systeem (zie punt 3 en 4), eenmalig een gat van , dit kan worden opgevangen door de financiële reserve van de vereniging. Maar het structurele tekort zal gaan bedragen. Er zijn geen mogelijkheden om zo n bedrag te minderen op de bestaande commissiebudgetten, vandaar dat het bestuur toch wil voorstellen alle lidmaatschapsgelden voor het eerst sinds 2004 te verhogen. Dit zou betekenen dat de lidmaatschapsgelden met 30% verhoogd worden, toevallig een vergelijkbare verhoging als de inflatiecorrectie tussen 2004 en nu (± 29%). De facilitaire leden zijn bereid gevonden deze verhoging te accorderen, maar deze toezegging is ontoereikend als de actieve leden een verhoging op hun lidmaatschapsgeld niet goedkeuren. Er zijn geen bezwaren / tegenstemmen : voorstel is aangenomen. 8. Procedure aanvraag registratie buitenlandse perfusionisten PvdB : De IGZ vindt het vreemd dat er niet-getoetste (buitenlandse) klinisch perfusionisten werkzaam zijn. Vandaar dat het bestuur wil voorstellen dat iedere buitenlandse perfusionist een entree toets, evt. in het Engels, ondergaat. Indien niet voldoende: einde traject. Indien net niet voldoende: bijscholing (uit modules) aan het LUMC, en herhaling toets. Indien voldoende: 3 maanden onder praktijkbegeleiding, afgesloten met een beoordeling door thoraxchirurg, cardioanesthesist en praktijkbegeleider, en een praktijktoets/proeve van bekwaamheid afgenomen door een externe beoordelingscommissie. Indien dit voldoende : voorlopige erkenning door de NeSECC. Binnen twee jaar dient de NT2 Nederlandse toets behaald te zijn, waarna definitieve erkenning. - De CZO regeling was goed, maar liep vaak stuk bij de ziekenhuizen zelf. PvdB : Dit pakket is neergelegd bij de IGZ, die ziekenhuizen kan dwingen. In dit stadium wil het CZO bij ons aanhaken. Het huishoudelijk reglement van de externe beoordelingcommissie is vastgesteld, en de commissie, bestaande uit Hanna Golab, Jan-Folkert Heida, Leida den Boer, Han Feron en Carla Megens- Bastiaanse, is geïnstalleerd. - Geldt dit voor alle perfusionisten die niet EKP zijn, en om hoeveel mensen gaat het? PvdB : Ja, dit geldt voor alle perfusionisten die niet getoetst zijn. Dit wil niet zeggen dat ze niet bekwaam zijn. We schatten dat het om 6-10 perfusionisten gaat. - En buitenlandse perfusionisten met EBCP-diploma? PvdB : Ook die zijn niet getoetst, en zullen dit traject moeten doorlopen. - En de NT2 vereiste binnen twee jaar, wie regelt dat? - Ziekenhuizen zullen snel deze eis laten zitten. PvdB: Daarom hebben we dit ook bij de IGZ neergelegd. We vinden dat alle perfusionisten in Nederland EKP moeten zijn, dat maakt het ook mogelijk herregistratie universeel af te dwingen. De sluiproutes zijn hiermee afgesloten. Ook voor ziekenhuizen zal dit beter acceptabel zijn: binnen 4 maanden kan een buitenlandse perfusionist al zelfstandig werken. We hopen binnen anderhalf jaar iedereen getoetst/erkend te hebben. - Complimenten met de visie voor de komende jaren.

5 9. Rondvraag - De BIG registratie met voorbehouden handelingen voor de klinisch perfusionist, loopt dit ook nog? PvdB : Dit is een traject dat ook nog loopt, we wachten op een reactie van de Minister van WVS. - De bereikbaarheid met het OV van deze locatie is slecht. - Hoe zit het met de continuïteit van de lopende zaken nu er platforms opgericht gaan worden? PvdB : Er is eigenlijk geen gat; de commissies gaan door totdat de platforms geïnstalleerd worden. De huidige commissieleden zijn in het algemeen enthousiast over het overstappen in de platforms. 10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur Harry Vermeer Tweede secretaris

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Datum 27 juni 2013 Plaats en tijdstip 20 uur aan de Zuiderlaan Verslag Elly van Otterloo Afgemeld Mieke Hofman, Jeroen van Beek, Norbert Schilder, Marco Stol,

Nadere informatie

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Locatie: EC t Sparrenbosonderbouw, voormalige B.S. de Vlek, om 19:30 uur. Aanwezigen vanuit de TEikhoeven: Charley Anderson, voorzitter Wim

Nadere informatie

Donderdag 19 juni 2014, aanvang 16.00 uur, in de Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43 te Ermelo, ontvangst en inschrijving vanaf 15.

Donderdag 19 juni 2014, aanvang 16.00 uur, in de Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43 te Ermelo, ontvangst en inschrijving vanaf 15. Aan: - de (gast)leden - Vereniging VSE - Landelijke adviesgroep WAP (NGK) - Vereniging van Predikanten bij de Gereformeerde Kerken - Deputaten Financiën & Beheer en art. 11 KO - Provinciale Zendingsdeputaten

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met

19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met 19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met ernstige beperkingen. Jessica, Marijke e.a. werkplaatsleider

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering In The Trafalgar Pub te Eindhoven is op vrijdag 28 november 2014 de Algemene Ledenvergadering van 2014 gehouden. Het aantal aanwezige leden tijdens de vergadering varieert

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Concept Verslag Algemene Vergadering (AV) MenS, te Driebergen op 13-04-2014 (notulist: Jos Gulikers)

Concept Verslag Algemene Vergadering (AV) MenS, te Driebergen op 13-04-2014 (notulist: Jos Gulikers) Concept Verslag Algemene Vergadering (AV) MenS, te Driebergen op 13-04-2014 (notulist: Jos Gulikers) Er zijn 33 leden aanwezig (voor deelnemers en afmeldingen zie blz.6). 1. Opening en vaststelling agenda

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Onderhandelaars bereiken akkoord over CAO

Onderhandelaars bereiken akkoord over CAO 5 VU-compas opnieuw op koers 6 Patiëntenlogistiek 7 is hip Wetenschap en onderwijs in balans 18 maart 2004 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Zoekt een nieuw bestuur

Zoekt een nieuw bestuur Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig 40.000 Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie