Uitbesteden Belastingwerkzaamheden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitbesteden Belastingwerkzaamheden"

Transcriptie

1 Uitbesteden Belastingwerkzaamheden Zorgeloze dienstverlening voor een scherpe prijs De visie en werkwijze van nader belicht

2 Inhoud Hoofdstuk 1 Uitbesteden als nieuwe trend Blz. 03 Hoofdstuk 2 Doelgericht werken Blz. 04 Hoofdstuk 3 Onze basisdienstverlening in een overzicht Blz. 06 Hoofdstuk 4 Optimale samenwerking is een juiste balans tussen besturen en zelfsturen Blz. 08 Hoofdstuk 5 Het stokje overdragen is teamwork Blz. 11 Hoofdstuk 6 Een geïntegreerd systeem voor alle processen Blz. 13 Hoofdstuk 7 U bent verzekerd van deskundige ondersteuning Blz. 18 Hoofdstuk 8 De belangrijkste zaken op een rijtje Blz. 20 Hoofdstuk 9 Contact Blz

3 Hoofdstuk 1 Uitbesteden als nieuwe trend heeft besloten om haar kennis te bundelen en ook als dienstverlener in de uitvoering van gemeentelijke belastingprocessen op te treden. Wij maken hiermee een duurzame keuze, want wij zijn ervan overtuigd dat wij toegevoegde waarde kunnen leveren: een zorgeloze dienstverlening voor een scherpe prijs. Wij realiseren ons terdege dat aan de beslissing om de uitvoering van gemeentelijke taken uit te besteden vele overwegingen ten grondslag liggen binnen de politieke, bestuurlijke en bedrijfseconomische context van de gemeentelijke organisatie. De beslissing om uit te besteden betekent feitelijk een belangrijke stap in een veranderingsproces, een andere manier van werken en van besturen. Een kans op vernieuwing. En vernieuwing is nodig om in te spelen op de complexere eisen, de veranderende arbeidsmarkt en de noodzaak om de kosten beperkt te houden. Op het terrein van gemeentebelastingen krijgt u te maken met de mondige burger die in toenemende mate digitaal informatie met u wil uitwisselen, de economische recessie die ombuigingen noodzakelijk maakt, strakkere wet- en regelgeving die u steeds weer moet vertalen naar uitvoering, vergrijzing binnen uw organisatie, technologische ontwikkelingen die u moet bijbenen. En voor u als gemeentebestuur blijft de opdracht om de regie te blijven voeren. kan u hierin ondersteunen. Wij kunnen een zorgeloze dienstverlening leveren, zodat u zich kunt richten op uw kerntaken. Wij werken zo veel mogelijk onafhankelijk, op basis van contractuele afspraken en een proactieve aanpak. Het uiteindelijke succes is volgens ons gelegen in het besef en het vertrouwen dat we samen meer bereiken dan alleen. Vanuit deze gedachte is dit document geschreven. Het is een verdieping van onze visie, aanpak en werkwijze vanuit een bestuurlijk, bedrijfskundig en veranderkundig perspectief. Hopelijk helpt het u bij uw afwegingen om tot een gefundeerde keuze te komen. 03

4 Hoofdstuk 2 Doelgericht werken Wanneer u als gemeente overweegt om de uitvoering van belastingprocessen uit te besteden is het belangrijk om vast te stellen welk doel u met de uitbesteding wenst te bereiken. Is uw belangrijkste doel verlaging van de totale kosten? Wenst u verbetering van kwaliteit met betrekking tot de volledigheid, juistheid, tijdigheid en rechtmatigheid van de aanslagoplegging en heffing? Wilt u de personeelsbezetting optimaliseren? Wilt u de doorlooptijd voor de registratie en afhandeling van bezwaar- en beroepschriften verkorten om te kunnen voldoen aan de wettelijk opgelegde termijnen? Of wilt u geen omkijken meer hebben naar de voortdurende wijzigingen die nodig zijn om uw belastingsysteem up-to-date te houden? Of streeft u een combinatie van verbeteringen na? Het zijn allemaal prima doelstellingen, waarbij we u kunnen helpen. gaat graag in gesprek met u over het doel dat u voor ogen hebt. Of de doelen. Deze moeten zo concreet mogelijk geformuleerd worden. Want alleen wanneer dat helder is kunnen we gaan praten over de belangrijkste acties en de aanpak die nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Daarbij is het ook van belang om inzicht te hebben in de huidige prestaties (nulmeting) binnen uw eigen organisatie of binnen de samenwerking waaraan u deelneemt of gemeenschappelijke regeling. De nulmeting stelt ons in staat om de voortgang op weg naar de te behalen doelen bij te houden, zichtbaar te maken en te bespreken, zodat we weten of onze inspanningen de juiste richting hebben. Voorbeelden van een nulmeting zijn meetbare kengetallen, zoals: het aantal opgelegde beschikkingen per datum ten opzichte van de productieplanning; het aantal geblokkeerde WOZ-objecten op 1 januari als percentage van het totale aantal WOZ-objecten; het percentage opgelegde belastingopbrengst bij de eerste aanslagregeling voor een belastingjaar ten opzichte van de totale geraamde belastingopbrengst; het in totaal opgelegde aanslagbedrag per belastingsoort in vergelijking met de in de begroting opgenomen raming; het aantal bezwaarschriften dat binnen de geldende wettelijke termijn wordt afgehandeld ten opzichte van het totale aantal bezwaarschriften; het oninbare bedrag na x aantal maanden ten opzichte van het totaalbedrag van de aanslagoplegging voor dat jaar onder aftrek van kwijtgescholden, vernietigde of verminderde aanslagen. 04

5 Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Het gaat erom dat vervolgens de te behalen doelen helder geformuleerd kunnen worden voor de toekomst. Wanneer we dit scherp hebben, kunnen we de door ons te behalen resultaten net zo scherp definiëren, deze vertalen naar duidelijke prestatiecriteria in de tijd en vastleggen in het contract of servicelevelagreement. Om ze vervolgens periodiek aan u te rapporteren, zodat u zicht hebt op de voortgang. Bijvoorbeeld: De totale ingevorderde belastingopbrengst twaalf maanden na dagtekening van de aanslagregeling dient minimaal 98% te zijn van het totaalbedrag van de betreffende aanslagregeling. Dit resultaat dient vanaf het tweede contractjaar te worden behaald. Doelgericht werken is dus actie- en toekomstgericht. 05

6 Hoofdstuk 3 Onze basisdienstverlening in een overzicht Conversie Het converteren van gegevens en stamwaarden uit het huidige bronsysteem naar het systeem van : eerste proefconversie, tweede proefconversie en definitieve conversie inclusief het testen van de conversie en het uitvoeren van controles op volledigheid en juistheid. In ieder geval vanaf het lopende belastingjaar, meenemen van historische gegevens in overleg ook mogelijk. Gegevensbeheer Het tijdig, juist en volledig verwerken van mutaties op basis van door de gemeente aangeleverde gegevens (GBA/BAG/WOZ). Tevens het bijhouden en muteren van gegevens op basis van dagtot-daggebeurtenissen zoals het verwerken van binnengekomen betalingen op belastingaanslagen. Het uitwisselen van gegevens met externe instanties op basis van een abonnement of een wettelijke verplichting. WOZ Het taxeren van de WOZ-waarde conform de wettelijke WOZ-bepalingen en het voldoen aan de kwaliteitseisen van de Waarderingskamer rondom de uitvoering van de Wet WOZ. Het versturen van de beschikkingen aan de belastingplichtige. Het tijdige rapporteren en uitwisselen van gegevens met externe instanties. Het verzorgen van mailingen, zoals het verzenden van inlichtingenformulieren. Heffingsvoorbereiding Het kennisnemen van de geldende verordeningen van de gemeente voor de betreffende belastingsoorten. Het verwerken van de tarieven en heffingsgrondslagen van de gemeente voor het komende belastingjaar in ons systeem. Heffen Het maken van een productieplanning in overleg met de gemeente en het volgens deze planning verzorgen van de aanslagen voor de in het contract opgenomen belastingsoorten: aanmaken van de kohieren, printen, afwerken en verzenden van de aanslagen inclusief bijbehorende mailingen en informatie van de gemeente. Kwijtschelding Het tijdig, volledig en juist verwerken en afhandelen van automatische kwijtschelding op basis van het beleid van de gemeente. Het correct verwerken van kwijtscheldingen op verzoek van de gemeente via uitspraak op beroep. Inning Het tijdig, volledig en juist verwerken en afhandelen van automatische kwijtschelding op basis van het beleid van de gemeente. Het correct verwerken van kwijtscheldingen op verzoek van de gemeente via uitspraak op beroep. Fiscale bezwaarprocedure Het juist, tijdig en volledig registreren, behandelen en afhandelen van ingediende bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen en/of opgelegde belastingaanslagen volgens de wettelijke afhandelingstermijnen en conform eventuele beleidsregels van de gemeente. 06

7 Fiscale beroepsprocedure Het juist, volledig en tijdig registreren, behandelen en afhandelen van de Belastingkamer van de Rechtbank met betrekking tot ingekomen beroepschriften. Het volledig en tijdig aanleveren van procesdossiers bij de Rechtbank en het namens de gemeente voeren van verweer. (dwang) invordering Het volgens de Invorderingswet, de leidraad Invordering gemeentelijke belastingen invorderen van de openstaande belastingschulden met behulp van de beschikbare instrumenten. Het versturen van herinneringsbrieven en aanmaningen volgens de afgesproken vervaltermijnen. Het in overleg met de gemeente opleggen van dwangbevelen. Financiële verslaglegging Het verstrekken van journaalposten op maandelijkse basis om te voorzien de financiële behoefte van de gemeente. Het periodiek leveren van financiële gegevens in het afgesproken format om de aansluiting mogelijk te maken met de gemeentelijke administratie. Managementrapportage Het tijdig, juist en volledig verstrekken van een periodieke rapportage volgens een afgesproken format waarin de door geleverde prestaties tijdens de beoordelingsperiode staan vermeld inclusief een toelichting. Het voeren van overleg met de gemeente volgens het afgesproken overlegschema. Financiële verantwoording Het tijdig, juist en volledig aanleveren van een accountants- en internecontrole rapport ten behoeve van controledoeleinden en het opstellen van de jaarrekening van de gemeente. Helpdesk Het instrueren van de heffingsambtenaar en frontofficemedewerkers van de gemeente over het gebruik van het belastingsysteem. Het ondersteunen van ambtenaren van de gemeente bij vragen of problemen van burgers of bij vragen in relatie tot de gegevensadministratie of het gegevensbeheer. Het extra ondersteunen van de frontoffice medewerkers na het versturen van de belastingaanslagen. Klachtenafhandeling Het registreren, behandelen en afhandelen van door burgers ingediende klachten over de kwaliteit van de dienstverlening volgens een opgestelde klachtenprocedure. 07

8 Hoofdstuk 4 Optimale samenwerking is een juiste balans tussen besturen en zelf sturen Bij uitbesteden is er altijd sprake van samenwerking en wederzijdse afhankelijkheid. Wij zullen de activiteiten overnemen en uitvoeren op basis van een gemandateerd besluit en op basis van heldere contractuele afspraken. Wij starten vervolgens met het realiseren van de doelstellingen uit hoofdstuk 2 en het realiseren van een zodanige tevredenheid bij u als klant dat u ons maximale zelfsturing toevertrouwt en minimaal hoeft bij te sturen. Wederzijdse afhankelijkheid betekent dus bovenal het hebben van onderling vertrouwen. Hoe behoudt u de regie? In de eerste plaats doordat u als gemeente zelf het beleid bepaalt met betrekking tot het belastingproces: van de verordening, de tarieven en de grondslagen voor de belastingsoorten tot en met het kwijtscheldingsbeleid, de herinneringsbrieven, de beslissing tot dwanginvordering en het format van allerlei rapportages. Hiermee reikt u ons de kaders aan waarbinnen het afgegeven mandaat uitgevoerd mag worden. De nadere afspraken hierover maken we samen en leggen we vast in een Dossier Afspraken en Procedures (DAP). Feitelijk leggen we vast hoe we met elkaar omgaan op zodanige wijze dat we een gezamenlijk succes kunnen behalen. In principe willen we maximaal zelfsturend zijn als het erom gaat hoe wij de belastingprocessen namens u uitvoeren. Uiteraard binnen de afspraken uit het contract, het DAP en gericht op de door u geformuleerde doelstellingen. Wij zullen onze betrouwbaarheid aantonen door middel van activiteiten gericht op verantwoording en toezicht. Het instrumentarium dat ter beschikking staat bestaat uit een aantal elementen, zoals: de periodieke managementrapportages (proces managementrapportage); de periodieke financiële rapportages (proces financiële rapportage en financiële verantwoording); de periodieke overlegstructuren; de periodieke rapportages naar belanghebbende instanties zoals de Belastingdienst en het Kadaster; de rapportages door belanghebbende instanties zoals de Waarderingskamer; eventueel in onderling overleg te houden jaarlijkse audits; 08

9 Maar met deze formele sturingsmechanismen zijn we er nog niet als het gaat om de mogelijke behoefte aan bijsturing door de gemeente. De tweede belangrijke dimensie daarin is proactief handelen: de mate waarin wij (autonoom) signalen oppakken en daar actief en adequaat op reageren (door aanpassingen) in onze organisatie en processen. Ook voor dit informele sturingsmechanisme hebben wij een aantal instrumenten voorhanden: interne kwaliteitscontroles op steekproefbasis (juistheid, tijdigheid, volledigheid); ons kwaliteitsmanagementsysteem ( is gecertificeerd volgens de standaard ISO 9001:2008); onze eigen klachtenafhandelingsprocedure, waarin een klacht gezien wordt als een mogelijkheid tot verbetering; toegang tot de kennis en expertise van belastingdeskundigen binnen op het terrein van wet- en regelgeving, financiële bedrijfsvoering, privacywetgeving, BAG, informatiebeveiliging, juridische aspecten, beleidsondersteuning en advies; rapportages en checklijsten uit het belastingsoftwarepakket dat we gebruiken voor de dienstverlening; ontwikkelingen op het gebied van wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld voor de Wet WOZ/ OZB) en ontwikkelingen op het gebied van geautomatiseerde (informatie)systemen die verband houden met de dienstverlening worden door op adequate wijze behandeld en verwerkt. 09

10 Onze insteek is dat wij maximaal zelfsturend mogen zijn en u minimaal bijsturend hoeft te zijn wanneer er een goede balans bestaat tussen de genoemde elementen van betrouwbaarheid en proactief handelen. Om dit te kunnen beoordelen zijn wij transparant naar u over de uitkomsten van het gebruik van het genoemde formele en informele instrumentarium. Dit neemt niet weg dat wij begrijpen dat u wilt bijsturen als er vraagstukken van hogere orde spelen. Deze vraagstukken zijn met name: afstemming en coördinatie op bestuurlijk niveau, audit en control, innovatie en het vaststellen of aanpassen van door u (eerder) vastgestelde doelen. Hoewel we tot nu toe vooral hebben gehad over (bij)sturing, hebben we het feitelijk tegelijkertijd gehad over principes van kwaliteit. De genoemde instrumenten zijn ook kwaliteitsinstrumenten die uiteindelijk bepalend zijn voor het vertrouwen in de positieve formulering van onze samenwerking op basis van wederzijdse afhankelijkheid. 10

11 Hoofdstuk 5 Het stokje overdragen is teamwork Bij het overdrachtsmoment zou het zo moeten gaan als bij een goedlopend estafetteteam. In een goed estafetteteam lopen de teamleden een stukje met elkaar op. Op die manier blijft de snelheid in het spel en is er een duidelijk overdrachtsmoment. Deze korte metafoor geeft op treffende wijze aan hoe omgaat met de overdracht van de belastingwerkzaamheden van de gemeente naar ons. Daar komt veel bij kijken en het dient te gebeuren met veel zorgvuldigheid. Op geen enkele manier mag de continuïteit van de processen worden onderbroken. Hoe zorgvuldiger de voorbereiding, des te kleiner het risico op verstoringen. In dit hoofdstuk leggen we uit hoe wij dat samen met u aanpakken. Daarbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor onze ICT-partner, GouwIT. De volgende fasen worden onderscheiden: 1. Voorbereiding 2. Eerste proefconversie 3. Tweede proefconversie 4. Inrichting en testen 5. Definitieve conversie 6. Inproductiename 7. Nazorg Niet alle overdrachtstrajecten zijn aan elkaar gelijk. Het is dan ook lastig om aan te geven hoeveel tijd hier normaliter mee gemoeid is. Dat hangt af van meerdere factoren, zoals: het belastingsysteem dat u nu gebruikt, de hoeveelheid historische gegevens die moet worden meegenomen, uitval tijdens de conversie en koppelingen die gerealiseerd moeten worden met andere systemen. Rekent u als vuistregel op een periode tussen twee en vier maanden. 11

12 Nadat deze zeven fasen zijn doorlopen is de overdracht van de gegevens en bestanden vanuit de gemeente of een huidige dienstverlener van de gemeente afgerond. heeft het stokje overgenomen en zal de uitvoering van de belastingprocessen voor u ter hand gaan nemen. Het besturingsmodel en de overlegstructuur treden in werking en de uitbesteding is een feit geworden. De uitvoering zal gericht zijn op het realiseren van de afgesproken doelenstellingen en resultaten. Samen verder naar beter! Afspraken over lopende zaken zal ten tijde van de conversie met de gemeente om de tafel gaan zitten om duidelijke afspraken te maken over lopende zaken. Denkt u bijvoorbeeld aan: de afwikkeling van lopende bezwaren en aanmaningen uit voorgaande belastingjaren; de dwanginvordering van lopende belastingschulden door de partij die de gemeente inhuurt voor deze dienstverlening; het tijdig, juist en volledig laten aanleveren van gegevens door externe partijen die voor de uitvoering door van belang zijn (bijvoorbeeld de herwaarderingsgegevens voor het komende belastingjaar door een taxatiebureau); lopende projecten die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de dienstverlening door (bijvoorbeeld het realiseren van koppelingen BAG-WOZ-GBA); 12

13 Hoofdstuk 6 Een geïntegreerd systeem voor alle processen biedt een zorgeloze dienstverlening voor een scherpe prijs. Wat we met zorgeloos bedoelen hebben we eerder duidelijk gemaakt in de hoofdstukken met betrekking tot de besturing en de overdracht. Nu nog die scherpe prijs. Die kunnen wij bieden omdat wij onze werkprocessen hebben ingericht op een gestandaardiseerde, uniforme en geïntegreerde wijze waardoor schaalvoordelen en kostenvoordelen kunnen ontstaan. Voor het procesontwerp hebben we ons laten leiden door onze kennis van belastingprocessen. Deze kennis komt voort uit onze project- en advieservaring op dit terrein. Wij hebben: opdrachten gedaan op het gebied van heffen en invorderen; efficiencyonderzoeken uitgevoerd en bestpractice-normen verzameld; interim-management geleverd van gemeentelijke belastingafdelingen; kwaliteitscontroles uitgevoerd; informatiestromen geanalyseerd, gestructureerd en verbeterd; software ingericht voor modelmatige waardebepaling (WOZ); permanente marktanalyse gedaan (WOZ); bezwaar- en beroepszaken afgehandeld voor gemeentelijke belastingprocessen; projectleiding geleverd voor BAG-projecten; ondersteuning en advies geleverd op het gebied van informatiebeveiliging ten behoeve van GBA. Deze ervaringen hebben we gebundeld en verwerkt in de processen en de dienstverlening die wij aanbieden. Vervolgens hebben we gekeken naar een ICT-systeem dat ons procesontwerp optimaal ondersteunt. Dat heeft geleid tot de keuze voor een belastingsysteem dat zich bewezen heeft bij meer dan tachtig gemeenten in Nederland: GouwBelastingen van GouwIT. GouwIT is een gespecialiseerde leverancier van belastingsoftware voor gemeenten, samenwerkingsverbanden en waterschappen. Met GouwBelastingen hebben we de beschikking over een moderne, innovatieve en geïntegreerde omgeving waarmee alle belastingprocessen worden ondersteund. Doorslaggevend bij de keuze voor GouwIT als partner waren voor ons de heldere visie, de pragmatische aanpak en de flexibiliteit in het snel en adequaat kunnen doorvoeren van veranderingen in de software (inclusief koppelingen) wanneer ontwikkelingen in wet- en regelgeving op nationaal of lokaal gebied daarom vragen. 13

14 Op die manier blijven wij verzekerd van een systeemomgeving die tijdig is voorbereid op wijzigingen, zodat de continuïteit in de uitvoering van onze dienstverlening voor u gegarandeerd is. GouwIT maakt dus op gelijke wijze als de gemeente deel uit van onze keten van wederzijdse afhankelijkheid gericht op het behalen van gezamenlijk succes. GouwIT zal vanuit haar ervaring adviseren en bijdragen aan de inrichting van de software en de conversie tijdens de implementatie en helpt mee aan een zorgvuldige overdracht. Tevens heeft GouwIT een opleidingsomgeving waar alle gebruikers getraind kunnen worden in het gebruik van de relevante modules van GouwIT. Het basisgebruik van GouwIT, bijvoorbeeld voor uw frontofficemedewerkers, vraagt een beperkte opleiding van een dagdeel. Om u een idee te geven van de verschillende modules waarmee uw belastingzaken zal administreren en uitvoeren, ziet u de belangrijkste modules in het volgende schema: Basisregistratie BAG koppelvlakken e-gouw Gouw heffen Journaalposten Financieel systeem WOZ datacenter Tbv TIOX taxatie Basisregistratie GBA en GBA-V portal Gouw Gouw innen Zoekhuis en Cyclorama Tbv taxatie Basisregistratie KvK / NHR Gouw Kadaster Gouw Taxatie Gouw WOZ Gemeente Regie via -portal Gemeente Burgers via e-gouw Basisregistratie Kadaster LV-WOZ, Belastingen en Waterschappen via StUF-WOZ De verschillende modules worden hieronder toegelicht: Algemeen In de eerste plaats zullen we ervoor zorgen dat er een goede gegevensuitwisseling kan plaatsvinden met uw gemeente voor het doorgeven van GBA-, BAG- en WOZ-mutaties. Daarnaast wisselen wij gegevens uit met bijvoorbeeld taxatiebureaus en landelijke voorzieningen. GouwBelastingen beschikt over een zogenoemde gegevensmakelaar die de uitwisseling regelt, zowel zenden als ontvangen. De gegevensmakelaar zorgt er verder voor dat de ontvangen gegevens worden doorgezet naar de juiste module binnen het GouwBelastingen-systeem. Voor de uitwisseling van gegevens kunnen verschillende berichtenstandaarden worden gebruikt. 14

15 Koppelingen De gemeente en zullen voor de uitvoering van de dienstverlening gegevens met elkaar gaan uitwisselen. Bij voorkeur doen we dit volledig digitaal, omdat dit de minste kans op fouten geeft en het meest efficiënt is. De gemeente heeft systemen voor de basisregistraties GBA, GBA-V en BAG. GouwIT heeft ervaring met koppelingen met een groot aantal van deze systemen. Ofwel direct via een zogenoemd koppelvlak, ofwel indirect via de tussenkomst van een gegevensmakelaar bij de gemeente die alle inkomende en uitgaande gegevens op de juiste wijze routeert. Op soortgelijke wijze zal gegevens uitwisselen met externe instanties, zoals het Kadaster, de Kamer van Koophandel en de Landelijke Voorziening WOZ (vanaf 2013). WOZ-proces Voor het WOZ-proces wordt een drietal modules gebruikt: GouwWOZ-module ten behoeve van de registratie van (WOZ-)objecten; Gouwkadaster module voor het voeren van een kadastrale administratie en het raadplegen van kadastrale gegevens; GouwTaxatie-module voor de jaarlijkse modelmatige herwaardering van (WOZ) objecten. Om de taxatie te ondersteunen wordt tevens gebruikgemaakt van de koppelingen met TIOX, Zoekhuis en Cyclorama. Deze koppelingen verlopen buiten de opdrachtgever om. Na de realisatie van de BAG-WOZ-koppeling kan ook het BAG-ID worden opgenomen in het taxatieverslag conform de eisen van de Waarderingskamer. Heffingsvoorbereiding en Heffen GouwHeffen voor het opstellen van de heffingen. Deze module biedt de mogelijkheid voor meerdere heffingstechnieken, gecombineerde aanslagen en geautomatiseerde vermeerderingen of verminderingen. Hiermee kunnen alle gemeentelijke heffingen worden ingericht. Inning en (Dwang)Invordering GouwInnen voor het innen van opgelegde heffingen met behulp van aanmaningen, dwangbevelen, betekeningen per post en eventueel beslaglegging. De processen Afhandeling fiscale bezwaarprocedure, Afhandeling fiscale beroepsprocedure, Kwijtschelding, Gegevensbeheer en Helpdesk worden ondersteund door alle modules. 15

16 rapportage Voor de verschillende rapportages beschikt GouwBelastingen over een aparte module die een grote diversiteit aan rapportages kan produceren. Allereerst voor de financiële verslaglegging. Het aanleveren van de maandelijkse journaalposten kan gebeuren door de betreffende bestanden rechtstreeks te exporteren volgens de door de gemeente aangeleverde grootboekrekeningen. Dit geldt ook voor een overzicht Ook kunnen wij rapportages genereren met betrekking tot de kwantitatieve ontwikkelingen in relatie tot de aanslagoplegging en invordering, debiteurenstanden, WOZ-waardeontwikkeling, afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures et cetera. Digitale dienstverlening/webportaal Burgers wensen in toenemende mate op digitale wijze informatie uit te wisselen of op te vragen. Hiervoor beschikken wij over de e-gouw-module. Deze module maakt belastingproducten toegankelijk via internet en voldoet aan de wettelijke eisen. De module kan worden ontsloten via de gemeentelijke website van uw gemeente. Om gegevens te kunnen uitwisselen of inzien vindt authenticatie plaats via DigiD. Burgers kunnen daarna bijvoorbeeld: een taxatieverslag raadplegen; betalingen op een aanslagbiljet of openstaande posten raadplegen; een aanslag/beschikking raadplegen; bezwaar maken op een aanslag; een hond aan- en afmelden; automatische incasso aan- en afmelden; een rekeningnummer wijzigen. Zoals u ziet biedt het elektronische portaal ruime en gebruiksvriendelijke mogelijkheden en versterkt het hiermee de klantgerichtheid van uw gemeente. Een bijkomend voordeel is dat aanbod en verwerking van poststromen voor de gemeente afneemt, omdat burgers deels hun eigen mutaties doorvoeren. Wijzigingen worden direct verwerkt in de geautomatiseerde omgeving van zonder tussenkomst van de gemeente. 16

17 -portaal Het -portaal kunt u het beste zien als een digitale bestandsfolder waar u toegang toe krijgt. Deze folder wordt gebruikt om informatie uit te wisselen tussen uw gemeentelijke organisatie en die niet via de gegevensmakelaar van GouwBelastingen loopt. Een voorbeeld hiervan zijn de financiële en de managementrapportage. Zodra er een nieuw bestand is toegevoegd, ontvangen de door de gemeente geautoriseerde gebruikers een mailbericht en kunnen zij de informatie raadplegen of downloaden. Met het gebruik van GouwBelastingen komen wij ook uw financiële afdeling en controlerend accountant tegemoet: het pakket is gecertificeerd door een gerenommeerd accountantsbureau en deze certificering wordt jaarlijks in samenspraak met het bureau onderhouden. 17

18 Hoofdstuk 7 U bent verzekerd van deskundige ondersteuning biedt u deskundige ondersteuning. Want ook al zijn onze processen doordacht en worden ze ondersteund door een geïntegreerde en geautomatiseerde ICT-omgeving, zonder deskundig en betrokken personeel kunnen wij de dienstverlening niet leveren. De medewerkers die wij inzetten voor de uitvoering van gemeentelijke belastingwerkzaamheden hebben zonder uitzondering ruime ervaring met belastingprocessen. Vanuit de praktijk wel te verstaan. Ze hebben gewerkt bij gemeentelijke belastingafdelingen, als taxateur, als behandelaar van bezwaar en beroepszaken, als expert op het gebied van regelgeving of als heffingsambtenaar. Alle expertise en ervaring is bijeengebracht, zodat we die zorgeloze dienstverlening ook echt kunnen bieden. Vanuit het oogpunt van informatiebeveiliging en privacybescherming worden alle medewerkers bovendien vooraf onderworpen aan een zogenoemde pre-employmentscreening. Ook dat hoort bij onze kwaliteitsbenadering. Sommige processen vragen om specialistische kennis of kunde die niet in huis heeft. In die gevallen maken we gebruik van een partner. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met GouwIT. Die komt van pas bij de inrichting, de conversie, de overdracht, opleiding, gebruikersondersteuning en vernieuwing. Op het gebied van taxatie zullen we waar nodig gebruikmaken van specialistische (lokale) kennis voor bijvoorbeeld het taxeren en waarderen van moeilijke objecten. Op het gebied van heffen maken we gebruik van een print- en distributiepartner die grote volumes aanslagen kan afhandelen en zijn leverbetrouwbaarheid in de praktijk heeft bewezen. En op het gebied van dwanginvordering maken we gebruik van een partij die op rechtmatige wijze nog openstaande belastingschulden voor ons en dus voor u kan innen. De toon en werkwijze van dit bureau passen bij de wijze waarop wij de dienstverlening voor u willen uitvoeren: zakelijk professioneel gericht op resultaat (betaling van de nog openstaande belastingschuld) maar met een menselijke benadering. 18

19 Op deze plaats willen wij ook uw eigen frontoffice noemen als samenwerkingspartner. De balie- of frontofficemedewerkers binnen uw organisatie staan dagelijks in contact met uw burgers om informatie te verstrekken, vragen te beantwoorden of andere diensten te leveren. Het is uw keuze of uw frontofficemedewerkers ook vragen over belastingen kunnen beantwoorden of dat zij doorverwijzen naar onze medewerkers, Wij kunnen regelen dat op het gebied van belastingen uw medewerkers toegang hebben tot actuele gegevens en bijgewerkte dossiers. Wij zullen ervoor zorgen dat zij beschikken over de informatie die ze nodig hebben. Dat ze alle gegevens kunnen raadplegen die relevant zijn voor de uitoefening van hun werk. En dat ze geholpen worden wanneer ze tegen problemen aanlopen of zelf vragen hebben. Dat kan telefonisch, maar als het moet komen we ook gewoon langs. We zullen er alles aan doen om uw medewerkers het gevoel te geven dat we als team werken en dicht in de buurt zijn. Onze medewerkers denken in oplossingen en niet in beperkingen. Zo levert de kern van de dienstverlening maar hebben we tegelijkertijd de ondersteuning van een netwerk van partners. Al die deskundigheid komt niet alleen uw gemeente, maar ook uw burgersten goede. 19

20 Hoofdstuk 8 De belangrijkste zaken op een rijtje Hopelijk heeft deze brochure u een beter beeld kunnen geven van onze dienstverlening op het gebied van de uitvoering van belastingprocessen. heeft een duurzame keuze gemaakt om hierin te stappen. Onze visie is dat wij als onafhankelijke marktpartij toegevoegde waarde kunnen leveren om de huidige en verwachte toekomstige ontwikkelingen waar u als gemeente mee te maken hebt/krijgt op het gebied van uw belastingtaak, het hoofd te kunnen bieden. De keuze om een deel van de activiteiten uit te besteden, is niet zomaar gemaakt. Wij hebben geprobeerd om een aantal elementen te benoemen die van belang zijn: doelgericht werken; bepalen van de processen die in aanmerking komen voor uitbesteding; het inrichten van de besturing op zodanige wijze dat u de regie kunt behouden; het zorgvuldig overdragen van de activiteiten en gegevens om de continuïteit zeker te stellen; het voordeel van een geïntegreerde ICT-omgeving om de kwaliteit van de gegevens te waarborgen en een soepele procesgang te bevorderen; de zekerheid van een deskundige ondersteuning door in samenwerking met betrouwbare partners. En wat zijn nu de concrete voordelen die u zult behalen met uitbesteding? Dat hangt natuurlijk af van uw huidige situatie, organisatie, proces- en systeeminrichting. Op basis van een korte scan kunnen wij al een indicatie geven. In algemene zin kunt u denken aan een kostenvoordeel van tientallen procenten door schaalvoordelen, gestandaardiseerde en uniforme processen; een duidelijke prijs per jaar zonder verrassingen; een kwaliteitsimpuls van de belastingprestaties; continuïteit op het gebied van het inpassen van nieuwe wet- en regelgeving, technologie en deskundig personeel; meer tijd voor uw beleidsbepalende kerntaken; een zuivere en zakelijke contractrelatie met heldere prestatieafspraken; meetbare resultaten en zicht op de voortgang in relatie tot de gedefinieerde doelen; een lage toetredings- en uittredingsdrempel; toegang tot de deskundigheid van een bedrijf () dat in brede zin gespecialiseerd is op het gebied van vraagstukken van openbaar bestuur en uw markt kent en begrijpt. 20

Bijlagen bij het bedrijfsplan. Tribuut. belastingsamenwerking. Gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen

Bijlagen bij het bedrijfsplan. Tribuut. belastingsamenwerking. Gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen Definitief Bijlagen bij het bedrijfsplan Tribuut belastingsamenwerking Gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen Bijlagen bij het bedrijfsplan Tribuut belastingsamenwerking Versie 1.0 9-3-2015-1

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Handreiking interne beheersingsmaatregelen WOZ

WAARDERINGSKAMER. Handreiking interne beheersingsmaatregelen WOZ WAARDERINGSKAMER Handreiking interne beheersingsmaatregelen WOZ Tekst vastgesteld op: 27 augustus 2009 2 HANDREIKING INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN WOZ 1. Inleiding De Waarderingskamer bevordert het vertrouwen

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Begrotingswijzer 2011 2012 Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Verbindt de overheid 1 Ontwikkelingen e-overheid 4 Basisregistraties Basisregistratie Gebouwen (BAG) 8 GBA als basisregistratie

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Versie: 1.0 definitief

Versie: 1.0 definitief Jaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2003 Titel: Jaarverslag BKWI 2003 Auteur: BKWI Datum: 10-03-2004 Versie: 1.0 definitief 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...4 2. INLEIDING EN ALGEMEEN

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie