Uitbesteden Belastingwerkzaamheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitbesteden Belastingwerkzaamheden"

Transcriptie

1 Uitbesteden Belastingwerkzaamheden Zorgeloze dienstverlening voor een scherpe prijs De visie en werkwijze van nader belicht

2 Inhoud Hoofdstuk 1 Uitbesteden als nieuwe trend Blz. 03 Hoofdstuk 2 Doelgericht werken Blz. 04 Hoofdstuk 3 Onze basisdienstverlening in een overzicht Blz. 06 Hoofdstuk 4 Optimale samenwerking is een juiste balans tussen besturen en zelfsturen Blz. 08 Hoofdstuk 5 Het stokje overdragen is teamwork Blz. 11 Hoofdstuk 6 Een geïntegreerd systeem voor alle processen Blz. 13 Hoofdstuk 7 U bent verzekerd van deskundige ondersteuning Blz. 18 Hoofdstuk 8 De belangrijkste zaken op een rijtje Blz. 20 Hoofdstuk 9 Contact Blz

3 Hoofdstuk 1 Uitbesteden als nieuwe trend heeft besloten om haar kennis te bundelen en ook als dienstverlener in de uitvoering van gemeentelijke belastingprocessen op te treden. Wij maken hiermee een duurzame keuze, want wij zijn ervan overtuigd dat wij toegevoegde waarde kunnen leveren: een zorgeloze dienstverlening voor een scherpe prijs. Wij realiseren ons terdege dat aan de beslissing om de uitvoering van gemeentelijke taken uit te besteden vele overwegingen ten grondslag liggen binnen de politieke, bestuurlijke en bedrijfseconomische context van de gemeentelijke organisatie. De beslissing om uit te besteden betekent feitelijk een belangrijke stap in een veranderingsproces, een andere manier van werken en van besturen. Een kans op vernieuwing. En vernieuwing is nodig om in te spelen op de complexere eisen, de veranderende arbeidsmarkt en de noodzaak om de kosten beperkt te houden. Op het terrein van gemeentebelastingen krijgt u te maken met de mondige burger die in toenemende mate digitaal informatie met u wil uitwisselen, de economische recessie die ombuigingen noodzakelijk maakt, strakkere wet- en regelgeving die u steeds weer moet vertalen naar uitvoering, vergrijzing binnen uw organisatie, technologische ontwikkelingen die u moet bijbenen. En voor u als gemeentebestuur blijft de opdracht om de regie te blijven voeren. kan u hierin ondersteunen. Wij kunnen een zorgeloze dienstverlening leveren, zodat u zich kunt richten op uw kerntaken. Wij werken zo veel mogelijk onafhankelijk, op basis van contractuele afspraken en een proactieve aanpak. Het uiteindelijke succes is volgens ons gelegen in het besef en het vertrouwen dat we samen meer bereiken dan alleen. Vanuit deze gedachte is dit document geschreven. Het is een verdieping van onze visie, aanpak en werkwijze vanuit een bestuurlijk, bedrijfskundig en veranderkundig perspectief. Hopelijk helpt het u bij uw afwegingen om tot een gefundeerde keuze te komen. 03

4 Hoofdstuk 2 Doelgericht werken Wanneer u als gemeente overweegt om de uitvoering van belastingprocessen uit te besteden is het belangrijk om vast te stellen welk doel u met de uitbesteding wenst te bereiken. Is uw belangrijkste doel verlaging van de totale kosten? Wenst u verbetering van kwaliteit met betrekking tot de volledigheid, juistheid, tijdigheid en rechtmatigheid van de aanslagoplegging en heffing? Wilt u de personeelsbezetting optimaliseren? Wilt u de doorlooptijd voor de registratie en afhandeling van bezwaar- en beroepschriften verkorten om te kunnen voldoen aan de wettelijk opgelegde termijnen? Of wilt u geen omkijken meer hebben naar de voortdurende wijzigingen die nodig zijn om uw belastingsysteem up-to-date te houden? Of streeft u een combinatie van verbeteringen na? Het zijn allemaal prima doelstellingen, waarbij we u kunnen helpen. gaat graag in gesprek met u over het doel dat u voor ogen hebt. Of de doelen. Deze moeten zo concreet mogelijk geformuleerd worden. Want alleen wanneer dat helder is kunnen we gaan praten over de belangrijkste acties en de aanpak die nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Daarbij is het ook van belang om inzicht te hebben in de huidige prestaties (nulmeting) binnen uw eigen organisatie of binnen de samenwerking waaraan u deelneemt of gemeenschappelijke regeling. De nulmeting stelt ons in staat om de voortgang op weg naar de te behalen doelen bij te houden, zichtbaar te maken en te bespreken, zodat we weten of onze inspanningen de juiste richting hebben. Voorbeelden van een nulmeting zijn meetbare kengetallen, zoals: het aantal opgelegde beschikkingen per datum ten opzichte van de productieplanning; het aantal geblokkeerde WOZ-objecten op 1 januari als percentage van het totale aantal WOZ-objecten; het percentage opgelegde belastingopbrengst bij de eerste aanslagregeling voor een belastingjaar ten opzichte van de totale geraamde belastingopbrengst; het in totaal opgelegde aanslagbedrag per belastingsoort in vergelijking met de in de begroting opgenomen raming; het aantal bezwaarschriften dat binnen de geldende wettelijke termijn wordt afgehandeld ten opzichte van het totale aantal bezwaarschriften; het oninbare bedrag na x aantal maanden ten opzichte van het totaalbedrag van de aanslagoplegging voor dat jaar onder aftrek van kwijtgescholden, vernietigde of verminderde aanslagen. 04

5 Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Het gaat erom dat vervolgens de te behalen doelen helder geformuleerd kunnen worden voor de toekomst. Wanneer we dit scherp hebben, kunnen we de door ons te behalen resultaten net zo scherp definiëren, deze vertalen naar duidelijke prestatiecriteria in de tijd en vastleggen in het contract of servicelevelagreement. Om ze vervolgens periodiek aan u te rapporteren, zodat u zicht hebt op de voortgang. Bijvoorbeeld: De totale ingevorderde belastingopbrengst twaalf maanden na dagtekening van de aanslagregeling dient minimaal 98% te zijn van het totaalbedrag van de betreffende aanslagregeling. Dit resultaat dient vanaf het tweede contractjaar te worden behaald. Doelgericht werken is dus actie- en toekomstgericht. 05

6 Hoofdstuk 3 Onze basisdienstverlening in een overzicht Conversie Het converteren van gegevens en stamwaarden uit het huidige bronsysteem naar het systeem van : eerste proefconversie, tweede proefconversie en definitieve conversie inclusief het testen van de conversie en het uitvoeren van controles op volledigheid en juistheid. In ieder geval vanaf het lopende belastingjaar, meenemen van historische gegevens in overleg ook mogelijk. Gegevensbeheer Het tijdig, juist en volledig verwerken van mutaties op basis van door de gemeente aangeleverde gegevens (GBA/BAG/WOZ). Tevens het bijhouden en muteren van gegevens op basis van dagtot-daggebeurtenissen zoals het verwerken van binnengekomen betalingen op belastingaanslagen. Het uitwisselen van gegevens met externe instanties op basis van een abonnement of een wettelijke verplichting. WOZ Het taxeren van de WOZ-waarde conform de wettelijke WOZ-bepalingen en het voldoen aan de kwaliteitseisen van de Waarderingskamer rondom de uitvoering van de Wet WOZ. Het versturen van de beschikkingen aan de belastingplichtige. Het tijdige rapporteren en uitwisselen van gegevens met externe instanties. Het verzorgen van mailingen, zoals het verzenden van inlichtingenformulieren. Heffingsvoorbereiding Het kennisnemen van de geldende verordeningen van de gemeente voor de betreffende belastingsoorten. Het verwerken van de tarieven en heffingsgrondslagen van de gemeente voor het komende belastingjaar in ons systeem. Heffen Het maken van een productieplanning in overleg met de gemeente en het volgens deze planning verzorgen van de aanslagen voor de in het contract opgenomen belastingsoorten: aanmaken van de kohieren, printen, afwerken en verzenden van de aanslagen inclusief bijbehorende mailingen en informatie van de gemeente. Kwijtschelding Het tijdig, volledig en juist verwerken en afhandelen van automatische kwijtschelding op basis van het beleid van de gemeente. Het correct verwerken van kwijtscheldingen op verzoek van de gemeente via uitspraak op beroep. Inning Het tijdig, volledig en juist verwerken en afhandelen van automatische kwijtschelding op basis van het beleid van de gemeente. Het correct verwerken van kwijtscheldingen op verzoek van de gemeente via uitspraak op beroep. Fiscale bezwaarprocedure Het juist, tijdig en volledig registreren, behandelen en afhandelen van ingediende bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen en/of opgelegde belastingaanslagen volgens de wettelijke afhandelingstermijnen en conform eventuele beleidsregels van de gemeente. 06

7 Fiscale beroepsprocedure Het juist, volledig en tijdig registreren, behandelen en afhandelen van de Belastingkamer van de Rechtbank met betrekking tot ingekomen beroepschriften. Het volledig en tijdig aanleveren van procesdossiers bij de Rechtbank en het namens de gemeente voeren van verweer. (dwang) invordering Het volgens de Invorderingswet, de leidraad Invordering gemeentelijke belastingen invorderen van de openstaande belastingschulden met behulp van de beschikbare instrumenten. Het versturen van herinneringsbrieven en aanmaningen volgens de afgesproken vervaltermijnen. Het in overleg met de gemeente opleggen van dwangbevelen. Financiële verslaglegging Het verstrekken van journaalposten op maandelijkse basis om te voorzien de financiële behoefte van de gemeente. Het periodiek leveren van financiële gegevens in het afgesproken format om de aansluiting mogelijk te maken met de gemeentelijke administratie. Managementrapportage Het tijdig, juist en volledig verstrekken van een periodieke rapportage volgens een afgesproken format waarin de door geleverde prestaties tijdens de beoordelingsperiode staan vermeld inclusief een toelichting. Het voeren van overleg met de gemeente volgens het afgesproken overlegschema. Financiële verantwoording Het tijdig, juist en volledig aanleveren van een accountants- en internecontrole rapport ten behoeve van controledoeleinden en het opstellen van de jaarrekening van de gemeente. Helpdesk Het instrueren van de heffingsambtenaar en frontofficemedewerkers van de gemeente over het gebruik van het belastingsysteem. Het ondersteunen van ambtenaren van de gemeente bij vragen of problemen van burgers of bij vragen in relatie tot de gegevensadministratie of het gegevensbeheer. Het extra ondersteunen van de frontoffice medewerkers na het versturen van de belastingaanslagen. Klachtenafhandeling Het registreren, behandelen en afhandelen van door burgers ingediende klachten over de kwaliteit van de dienstverlening volgens een opgestelde klachtenprocedure. 07

8 Hoofdstuk 4 Optimale samenwerking is een juiste balans tussen besturen en zelf sturen Bij uitbesteden is er altijd sprake van samenwerking en wederzijdse afhankelijkheid. Wij zullen de activiteiten overnemen en uitvoeren op basis van een gemandateerd besluit en op basis van heldere contractuele afspraken. Wij starten vervolgens met het realiseren van de doelstellingen uit hoofdstuk 2 en het realiseren van een zodanige tevredenheid bij u als klant dat u ons maximale zelfsturing toevertrouwt en minimaal hoeft bij te sturen. Wederzijdse afhankelijkheid betekent dus bovenal het hebben van onderling vertrouwen. Hoe behoudt u de regie? In de eerste plaats doordat u als gemeente zelf het beleid bepaalt met betrekking tot het belastingproces: van de verordening, de tarieven en de grondslagen voor de belastingsoorten tot en met het kwijtscheldingsbeleid, de herinneringsbrieven, de beslissing tot dwanginvordering en het format van allerlei rapportages. Hiermee reikt u ons de kaders aan waarbinnen het afgegeven mandaat uitgevoerd mag worden. De nadere afspraken hierover maken we samen en leggen we vast in een Dossier Afspraken en Procedures (DAP). Feitelijk leggen we vast hoe we met elkaar omgaan op zodanige wijze dat we een gezamenlijk succes kunnen behalen. In principe willen we maximaal zelfsturend zijn als het erom gaat hoe wij de belastingprocessen namens u uitvoeren. Uiteraard binnen de afspraken uit het contract, het DAP en gericht op de door u geformuleerde doelstellingen. Wij zullen onze betrouwbaarheid aantonen door middel van activiteiten gericht op verantwoording en toezicht. Het instrumentarium dat ter beschikking staat bestaat uit een aantal elementen, zoals: de periodieke managementrapportages (proces managementrapportage); de periodieke financiële rapportages (proces financiële rapportage en financiële verantwoording); de periodieke overlegstructuren; de periodieke rapportages naar belanghebbende instanties zoals de Belastingdienst en het Kadaster; de rapportages door belanghebbende instanties zoals de Waarderingskamer; eventueel in onderling overleg te houden jaarlijkse audits; 08

9 Maar met deze formele sturingsmechanismen zijn we er nog niet als het gaat om de mogelijke behoefte aan bijsturing door de gemeente. De tweede belangrijke dimensie daarin is proactief handelen: de mate waarin wij (autonoom) signalen oppakken en daar actief en adequaat op reageren (door aanpassingen) in onze organisatie en processen. Ook voor dit informele sturingsmechanisme hebben wij een aantal instrumenten voorhanden: interne kwaliteitscontroles op steekproefbasis (juistheid, tijdigheid, volledigheid); ons kwaliteitsmanagementsysteem ( is gecertificeerd volgens de standaard ISO 9001:2008); onze eigen klachtenafhandelingsprocedure, waarin een klacht gezien wordt als een mogelijkheid tot verbetering; toegang tot de kennis en expertise van belastingdeskundigen binnen op het terrein van wet- en regelgeving, financiële bedrijfsvoering, privacywetgeving, BAG, informatiebeveiliging, juridische aspecten, beleidsondersteuning en advies; rapportages en checklijsten uit het belastingsoftwarepakket dat we gebruiken voor de dienstverlening; ontwikkelingen op het gebied van wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld voor de Wet WOZ/ OZB) en ontwikkelingen op het gebied van geautomatiseerde (informatie)systemen die verband houden met de dienstverlening worden door op adequate wijze behandeld en verwerkt. 09

10 Onze insteek is dat wij maximaal zelfsturend mogen zijn en u minimaal bijsturend hoeft te zijn wanneer er een goede balans bestaat tussen de genoemde elementen van betrouwbaarheid en proactief handelen. Om dit te kunnen beoordelen zijn wij transparant naar u over de uitkomsten van het gebruik van het genoemde formele en informele instrumentarium. Dit neemt niet weg dat wij begrijpen dat u wilt bijsturen als er vraagstukken van hogere orde spelen. Deze vraagstukken zijn met name: afstemming en coördinatie op bestuurlijk niveau, audit en control, innovatie en het vaststellen of aanpassen van door u (eerder) vastgestelde doelen. Hoewel we tot nu toe vooral hebben gehad over (bij)sturing, hebben we het feitelijk tegelijkertijd gehad over principes van kwaliteit. De genoemde instrumenten zijn ook kwaliteitsinstrumenten die uiteindelijk bepalend zijn voor het vertrouwen in de positieve formulering van onze samenwerking op basis van wederzijdse afhankelijkheid. 10

11 Hoofdstuk 5 Het stokje overdragen is teamwork Bij het overdrachtsmoment zou het zo moeten gaan als bij een goedlopend estafetteteam. In een goed estafetteteam lopen de teamleden een stukje met elkaar op. Op die manier blijft de snelheid in het spel en is er een duidelijk overdrachtsmoment. Deze korte metafoor geeft op treffende wijze aan hoe omgaat met de overdracht van de belastingwerkzaamheden van de gemeente naar ons. Daar komt veel bij kijken en het dient te gebeuren met veel zorgvuldigheid. Op geen enkele manier mag de continuïteit van de processen worden onderbroken. Hoe zorgvuldiger de voorbereiding, des te kleiner het risico op verstoringen. In dit hoofdstuk leggen we uit hoe wij dat samen met u aanpakken. Daarbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor onze ICT-partner, GouwIT. De volgende fasen worden onderscheiden: 1. Voorbereiding 2. Eerste proefconversie 3. Tweede proefconversie 4. Inrichting en testen 5. Definitieve conversie 6. Inproductiename 7. Nazorg Niet alle overdrachtstrajecten zijn aan elkaar gelijk. Het is dan ook lastig om aan te geven hoeveel tijd hier normaliter mee gemoeid is. Dat hangt af van meerdere factoren, zoals: het belastingsysteem dat u nu gebruikt, de hoeveelheid historische gegevens die moet worden meegenomen, uitval tijdens de conversie en koppelingen die gerealiseerd moeten worden met andere systemen. Rekent u als vuistregel op een periode tussen twee en vier maanden. 11

12 Nadat deze zeven fasen zijn doorlopen is de overdracht van de gegevens en bestanden vanuit de gemeente of een huidige dienstverlener van de gemeente afgerond. heeft het stokje overgenomen en zal de uitvoering van de belastingprocessen voor u ter hand gaan nemen. Het besturingsmodel en de overlegstructuur treden in werking en de uitbesteding is een feit geworden. De uitvoering zal gericht zijn op het realiseren van de afgesproken doelenstellingen en resultaten. Samen verder naar beter! Afspraken over lopende zaken zal ten tijde van de conversie met de gemeente om de tafel gaan zitten om duidelijke afspraken te maken over lopende zaken. Denkt u bijvoorbeeld aan: de afwikkeling van lopende bezwaren en aanmaningen uit voorgaande belastingjaren; de dwanginvordering van lopende belastingschulden door de partij die de gemeente inhuurt voor deze dienstverlening; het tijdig, juist en volledig laten aanleveren van gegevens door externe partijen die voor de uitvoering door van belang zijn (bijvoorbeeld de herwaarderingsgegevens voor het komende belastingjaar door een taxatiebureau); lopende projecten die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de dienstverlening door (bijvoorbeeld het realiseren van koppelingen BAG-WOZ-GBA); 12

13 Hoofdstuk 6 Een geïntegreerd systeem voor alle processen biedt een zorgeloze dienstverlening voor een scherpe prijs. Wat we met zorgeloos bedoelen hebben we eerder duidelijk gemaakt in de hoofdstukken met betrekking tot de besturing en de overdracht. Nu nog die scherpe prijs. Die kunnen wij bieden omdat wij onze werkprocessen hebben ingericht op een gestandaardiseerde, uniforme en geïntegreerde wijze waardoor schaalvoordelen en kostenvoordelen kunnen ontstaan. Voor het procesontwerp hebben we ons laten leiden door onze kennis van belastingprocessen. Deze kennis komt voort uit onze project- en advieservaring op dit terrein. Wij hebben: opdrachten gedaan op het gebied van heffen en invorderen; efficiencyonderzoeken uitgevoerd en bestpractice-normen verzameld; interim-management geleverd van gemeentelijke belastingafdelingen; kwaliteitscontroles uitgevoerd; informatiestromen geanalyseerd, gestructureerd en verbeterd; software ingericht voor modelmatige waardebepaling (WOZ); permanente marktanalyse gedaan (WOZ); bezwaar- en beroepszaken afgehandeld voor gemeentelijke belastingprocessen; projectleiding geleverd voor BAG-projecten; ondersteuning en advies geleverd op het gebied van informatiebeveiliging ten behoeve van GBA. Deze ervaringen hebben we gebundeld en verwerkt in de processen en de dienstverlening die wij aanbieden. Vervolgens hebben we gekeken naar een ICT-systeem dat ons procesontwerp optimaal ondersteunt. Dat heeft geleid tot de keuze voor een belastingsysteem dat zich bewezen heeft bij meer dan tachtig gemeenten in Nederland: GouwBelastingen van GouwIT. GouwIT is een gespecialiseerde leverancier van belastingsoftware voor gemeenten, samenwerkingsverbanden en waterschappen. Met GouwBelastingen hebben we de beschikking over een moderne, innovatieve en geïntegreerde omgeving waarmee alle belastingprocessen worden ondersteund. Doorslaggevend bij de keuze voor GouwIT als partner waren voor ons de heldere visie, de pragmatische aanpak en de flexibiliteit in het snel en adequaat kunnen doorvoeren van veranderingen in de software (inclusief koppelingen) wanneer ontwikkelingen in wet- en regelgeving op nationaal of lokaal gebied daarom vragen. 13

14 Op die manier blijven wij verzekerd van een systeemomgeving die tijdig is voorbereid op wijzigingen, zodat de continuïteit in de uitvoering van onze dienstverlening voor u gegarandeerd is. GouwIT maakt dus op gelijke wijze als de gemeente deel uit van onze keten van wederzijdse afhankelijkheid gericht op het behalen van gezamenlijk succes. GouwIT zal vanuit haar ervaring adviseren en bijdragen aan de inrichting van de software en de conversie tijdens de implementatie en helpt mee aan een zorgvuldige overdracht. Tevens heeft GouwIT een opleidingsomgeving waar alle gebruikers getraind kunnen worden in het gebruik van de relevante modules van GouwIT. Het basisgebruik van GouwIT, bijvoorbeeld voor uw frontofficemedewerkers, vraagt een beperkte opleiding van een dagdeel. Om u een idee te geven van de verschillende modules waarmee uw belastingzaken zal administreren en uitvoeren, ziet u de belangrijkste modules in het volgende schema: Basisregistratie BAG koppelvlakken e-gouw Gouw heffen Journaalposten Financieel systeem WOZ datacenter Tbv TIOX taxatie Basisregistratie GBA en GBA-V portal Gouw Gouw innen Zoekhuis en Cyclorama Tbv taxatie Basisregistratie KvK / NHR Gouw Kadaster Gouw Taxatie Gouw WOZ Gemeente Regie via -portal Gemeente Burgers via e-gouw Basisregistratie Kadaster LV-WOZ, Belastingen en Waterschappen via StUF-WOZ De verschillende modules worden hieronder toegelicht: Algemeen In de eerste plaats zullen we ervoor zorgen dat er een goede gegevensuitwisseling kan plaatsvinden met uw gemeente voor het doorgeven van GBA-, BAG- en WOZ-mutaties. Daarnaast wisselen wij gegevens uit met bijvoorbeeld taxatiebureaus en landelijke voorzieningen. GouwBelastingen beschikt over een zogenoemde gegevensmakelaar die de uitwisseling regelt, zowel zenden als ontvangen. De gegevensmakelaar zorgt er verder voor dat de ontvangen gegevens worden doorgezet naar de juiste module binnen het GouwBelastingen-systeem. Voor de uitwisseling van gegevens kunnen verschillende berichtenstandaarden worden gebruikt. 14

15 Koppelingen De gemeente en zullen voor de uitvoering van de dienstverlening gegevens met elkaar gaan uitwisselen. Bij voorkeur doen we dit volledig digitaal, omdat dit de minste kans op fouten geeft en het meest efficiënt is. De gemeente heeft systemen voor de basisregistraties GBA, GBA-V en BAG. GouwIT heeft ervaring met koppelingen met een groot aantal van deze systemen. Ofwel direct via een zogenoemd koppelvlak, ofwel indirect via de tussenkomst van een gegevensmakelaar bij de gemeente die alle inkomende en uitgaande gegevens op de juiste wijze routeert. Op soortgelijke wijze zal gegevens uitwisselen met externe instanties, zoals het Kadaster, de Kamer van Koophandel en de Landelijke Voorziening WOZ (vanaf 2013). WOZ-proces Voor het WOZ-proces wordt een drietal modules gebruikt: GouwWOZ-module ten behoeve van de registratie van (WOZ-)objecten; Gouwkadaster module voor het voeren van een kadastrale administratie en het raadplegen van kadastrale gegevens; GouwTaxatie-module voor de jaarlijkse modelmatige herwaardering van (WOZ) objecten. Om de taxatie te ondersteunen wordt tevens gebruikgemaakt van de koppelingen met TIOX, Zoekhuis en Cyclorama. Deze koppelingen verlopen buiten de opdrachtgever om. Na de realisatie van de BAG-WOZ-koppeling kan ook het BAG-ID worden opgenomen in het taxatieverslag conform de eisen van de Waarderingskamer. Heffingsvoorbereiding en Heffen GouwHeffen voor het opstellen van de heffingen. Deze module biedt de mogelijkheid voor meerdere heffingstechnieken, gecombineerde aanslagen en geautomatiseerde vermeerderingen of verminderingen. Hiermee kunnen alle gemeentelijke heffingen worden ingericht. Inning en (Dwang)Invordering GouwInnen voor het innen van opgelegde heffingen met behulp van aanmaningen, dwangbevelen, betekeningen per post en eventueel beslaglegging. De processen Afhandeling fiscale bezwaarprocedure, Afhandeling fiscale beroepsprocedure, Kwijtschelding, Gegevensbeheer en Helpdesk worden ondersteund door alle modules. 15

16 rapportage Voor de verschillende rapportages beschikt GouwBelastingen over een aparte module die een grote diversiteit aan rapportages kan produceren. Allereerst voor de financiële verslaglegging. Het aanleveren van de maandelijkse journaalposten kan gebeuren door de betreffende bestanden rechtstreeks te exporteren volgens de door de gemeente aangeleverde grootboekrekeningen. Dit geldt ook voor een overzicht Ook kunnen wij rapportages genereren met betrekking tot de kwantitatieve ontwikkelingen in relatie tot de aanslagoplegging en invordering, debiteurenstanden, WOZ-waardeontwikkeling, afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures et cetera. Digitale dienstverlening/webportaal Burgers wensen in toenemende mate op digitale wijze informatie uit te wisselen of op te vragen. Hiervoor beschikken wij over de e-gouw-module. Deze module maakt belastingproducten toegankelijk via internet en voldoet aan de wettelijke eisen. De module kan worden ontsloten via de gemeentelijke website van uw gemeente. Om gegevens te kunnen uitwisselen of inzien vindt authenticatie plaats via DigiD. Burgers kunnen daarna bijvoorbeeld: een taxatieverslag raadplegen; betalingen op een aanslagbiljet of openstaande posten raadplegen; een aanslag/beschikking raadplegen; bezwaar maken op een aanslag; een hond aan- en afmelden; automatische incasso aan- en afmelden; een rekeningnummer wijzigen. Zoals u ziet biedt het elektronische portaal ruime en gebruiksvriendelijke mogelijkheden en versterkt het hiermee de klantgerichtheid van uw gemeente. Een bijkomend voordeel is dat aanbod en verwerking van poststromen voor de gemeente afneemt, omdat burgers deels hun eigen mutaties doorvoeren. Wijzigingen worden direct verwerkt in de geautomatiseerde omgeving van zonder tussenkomst van de gemeente. 16

17 -portaal Het -portaal kunt u het beste zien als een digitale bestandsfolder waar u toegang toe krijgt. Deze folder wordt gebruikt om informatie uit te wisselen tussen uw gemeentelijke organisatie en die niet via de gegevensmakelaar van GouwBelastingen loopt. Een voorbeeld hiervan zijn de financiële en de managementrapportage. Zodra er een nieuw bestand is toegevoegd, ontvangen de door de gemeente geautoriseerde gebruikers een mailbericht en kunnen zij de informatie raadplegen of downloaden. Met het gebruik van GouwBelastingen komen wij ook uw financiële afdeling en controlerend accountant tegemoet: het pakket is gecertificeerd door een gerenommeerd accountantsbureau en deze certificering wordt jaarlijks in samenspraak met het bureau onderhouden. 17

18 Hoofdstuk 7 U bent verzekerd van deskundige ondersteuning biedt u deskundige ondersteuning. Want ook al zijn onze processen doordacht en worden ze ondersteund door een geïntegreerde en geautomatiseerde ICT-omgeving, zonder deskundig en betrokken personeel kunnen wij de dienstverlening niet leveren. De medewerkers die wij inzetten voor de uitvoering van gemeentelijke belastingwerkzaamheden hebben zonder uitzondering ruime ervaring met belastingprocessen. Vanuit de praktijk wel te verstaan. Ze hebben gewerkt bij gemeentelijke belastingafdelingen, als taxateur, als behandelaar van bezwaar en beroepszaken, als expert op het gebied van regelgeving of als heffingsambtenaar. Alle expertise en ervaring is bijeengebracht, zodat we die zorgeloze dienstverlening ook echt kunnen bieden. Vanuit het oogpunt van informatiebeveiliging en privacybescherming worden alle medewerkers bovendien vooraf onderworpen aan een zogenoemde pre-employmentscreening. Ook dat hoort bij onze kwaliteitsbenadering. Sommige processen vragen om specialistische kennis of kunde die niet in huis heeft. In die gevallen maken we gebruik van een partner. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met GouwIT. Die komt van pas bij de inrichting, de conversie, de overdracht, opleiding, gebruikersondersteuning en vernieuwing. Op het gebied van taxatie zullen we waar nodig gebruikmaken van specialistische (lokale) kennis voor bijvoorbeeld het taxeren en waarderen van moeilijke objecten. Op het gebied van heffen maken we gebruik van een print- en distributiepartner die grote volumes aanslagen kan afhandelen en zijn leverbetrouwbaarheid in de praktijk heeft bewezen. En op het gebied van dwanginvordering maken we gebruik van een partij die op rechtmatige wijze nog openstaande belastingschulden voor ons en dus voor u kan innen. De toon en werkwijze van dit bureau passen bij de wijze waarop wij de dienstverlening voor u willen uitvoeren: zakelijk professioneel gericht op resultaat (betaling van de nog openstaande belastingschuld) maar met een menselijke benadering. 18

19 Op deze plaats willen wij ook uw eigen frontoffice noemen als samenwerkingspartner. De balie- of frontofficemedewerkers binnen uw organisatie staan dagelijks in contact met uw burgers om informatie te verstrekken, vragen te beantwoorden of andere diensten te leveren. Het is uw keuze of uw frontofficemedewerkers ook vragen over belastingen kunnen beantwoorden of dat zij doorverwijzen naar onze medewerkers, Wij kunnen regelen dat op het gebied van belastingen uw medewerkers toegang hebben tot actuele gegevens en bijgewerkte dossiers. Wij zullen ervoor zorgen dat zij beschikken over de informatie die ze nodig hebben. Dat ze alle gegevens kunnen raadplegen die relevant zijn voor de uitoefening van hun werk. En dat ze geholpen worden wanneer ze tegen problemen aanlopen of zelf vragen hebben. Dat kan telefonisch, maar als het moet komen we ook gewoon langs. We zullen er alles aan doen om uw medewerkers het gevoel te geven dat we als team werken en dicht in de buurt zijn. Onze medewerkers denken in oplossingen en niet in beperkingen. Zo levert de kern van de dienstverlening maar hebben we tegelijkertijd de ondersteuning van een netwerk van partners. Al die deskundigheid komt niet alleen uw gemeente, maar ook uw burgersten goede. 19

20 Hoofdstuk 8 De belangrijkste zaken op een rijtje Hopelijk heeft deze brochure u een beter beeld kunnen geven van onze dienstverlening op het gebied van de uitvoering van belastingprocessen. heeft een duurzame keuze gemaakt om hierin te stappen. Onze visie is dat wij als onafhankelijke marktpartij toegevoegde waarde kunnen leveren om de huidige en verwachte toekomstige ontwikkelingen waar u als gemeente mee te maken hebt/krijgt op het gebied van uw belastingtaak, het hoofd te kunnen bieden. De keuze om een deel van de activiteiten uit te besteden, is niet zomaar gemaakt. Wij hebben geprobeerd om een aantal elementen te benoemen die van belang zijn: doelgericht werken; bepalen van de processen die in aanmerking komen voor uitbesteding; het inrichten van de besturing op zodanige wijze dat u de regie kunt behouden; het zorgvuldig overdragen van de activiteiten en gegevens om de continuïteit zeker te stellen; het voordeel van een geïntegreerde ICT-omgeving om de kwaliteit van de gegevens te waarborgen en een soepele procesgang te bevorderen; de zekerheid van een deskundige ondersteuning door in samenwerking met betrouwbare partners. En wat zijn nu de concrete voordelen die u zult behalen met uitbesteding? Dat hangt natuurlijk af van uw huidige situatie, organisatie, proces- en systeeminrichting. Op basis van een korte scan kunnen wij al een indicatie geven. In algemene zin kunt u denken aan een kostenvoordeel van tientallen procenten door schaalvoordelen, gestandaardiseerde en uniforme processen; een duidelijke prijs per jaar zonder verrassingen; een kwaliteitsimpuls van de belastingprestaties; continuïteit op het gebied van het inpassen van nieuwe wet- en regelgeving, technologie en deskundig personeel; meer tijd voor uw beleidsbepalende kerntaken; een zuivere en zakelijke contractrelatie met heldere prestatieafspraken; meetbare resultaten en zicht op de voortgang in relatie tot de gedefinieerde doelen; een lage toetredings- en uittredingsdrempel; toegang tot de deskundigheid van een bedrijf () dat in brede zin gespecialiseerd is op het gebied van vraagstukken van openbaar bestuur en uw markt kent en begrijpt. 20

Uitbesteden Financiële administratie

Uitbesteden Financiële administratie Uitbesteden Financiële administratie Zorgeloze dienstverlening voor een scherpe prijs De visie en werkwijze van nader belicht Inhoud Hoofdstuk 1 Uitbesteden als nieuwe trend Blz. 03 Hoofdstuk 2 Doelgericht

Nadere informatie

Heffing & Invordering 10. H&I

Heffing & Invordering 10. H&I Heffing & Invordering 10. H&I Eindterm 10.01. Algemeen De examenkandidaat kan de plaats van de gemeentelijke heffingen omschrijven binnen de inkomstenbronnen van de gemeente en kent de bestedingen door

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus 2012 Datum rapport: 6 september 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ Datum rapport: 3 oktober 2016

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ Datum rapport: 3 oktober 2016 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september 2016 Datum rapport: 3 oktober 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Inspectie uitgevoerd door: Datum: 4 oktober 2012

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Inspectie uitgevoerd door: Datum: 4 oktober 2012 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Inspectie uitgevoerd door: Zoetermeer Ivo Lechner Datum: 4 oktober 2012 Datum rapport: 2 november 2012 Gesprek gevoerd met: Naam: A. de

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012 Datum rapport: 22 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september 2015 Datum rapport: 22 september 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli 2012 Datum rapport: 13 augustus 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge GESCAND OP Gemeente Wormerland ill 2 7 KART 2013 Gomeente Wormeriand Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland Datum : 21 maart 2013 Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer : 13-003839 Behandeld

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012 Datum rapport: 22 september 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september 2015 Datum rapport: 9 november 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Oisterwijk/Tilburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Oisterwijk/Tilburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Oisterwijk/Tilburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli 2012 Datum rapport: 16 juli 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013 Datum rapport: 21 augustus 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli 2012 Datum rapport: 27 juli 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september 2015 Datum rapport: 9 november 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemert-Bakel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 oktober Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemert-Bakel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 oktober Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Gemert-Bakel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 oktober 2012 Datum rapport: 31 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

bijlage(n) 1 Onlangs hebben wij onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in uw gemeente.

bijlage(n) 1 Onlangs hebben wij onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in uw gemeente. WAARDERINGSKAMER Gemeente Heerhugowaard T.a.v. mevrouw J. Dijkstra Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAARD *B201213314* ONTVANGEN 1 1 SEP 2Q12 ons kenmerk 12.2665 IL bijlage(n) 1 betreft: Voortgang uitvoering

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013 Datum rapport: 15 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli 2012 Datum rapport: 13 augustus 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012 Datum rapport: 19 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 Telefoonnummer: Emailadres: In deze voortgangsinventarisatie wordt gevraagd naar de gemeentelijke situatie op 15 april 2015. Algemeen deel Deel waardepeildatum 1 januari

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 mei Datum rapport: 22 juni 2016

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 mei Datum rapport: 22 juni 2016 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Zoetermeer Datum: 25 mei 2016 Datum rapport: 22 juni 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014 Datum rapport: 14 oktober 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen

Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen 2 TAX Onze organisatie is inmiddels een decennium geleden begonnen met het ontwikkelen van geautomatiseerde hulpmiddelen in het kader van

Nadere informatie

Dienstverleningshandvest GBLT

Dienstverleningshandvest GBLT Dienstverleningshandvest GBLT Wij willen u graag van dienst zijn GBLT streeft er naar de afhandelingstermijnen zo kort mogelijk te houden. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de maximale afhandelingstermijnen

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli 2013 Datum rapport: 23 september 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Bernheze uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Bernheze uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Bernheze uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juli 2015 Datum rapport: 14 september 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april 2012 Datum rapport: 25 april 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari 2016 Datum rapport: 22 februari 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ Datum rapport: 11 juli 2014

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ Datum rapport: 11 juli 2014 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli 2014 Datum rapport: 11 juli 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar

Nadere informatie

22 september 2016 (definitief)

22 september 2016 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Geldrop-Mierlo/Dienst Dommelvallei uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 augustus 2016 Datum rapport: 28 augustus 2016 (concept) 22 september 2016 (definitief) 1.

Nadere informatie

25 april 2017 (definitief)

25 april 2017 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Arnhem uitvoeringsorganisatie: Datum: 23 maart 2017 Datum rapport: 5 april 2017 (concept) 25 april 2017 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is

Nadere informatie

7 november 2016 (definitief)

7 november 2016 (definitief) RAPPORT VAN EN Gemeente/ Apeldoorn/Tribuut uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 september 2016 Datum rapport: 3 oktober 2016 (concept) 7 november 2016 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Epe/Gemeente Apeldoorn uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 december 2014.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Epe/Gemeente Apeldoorn uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 december 2014. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Epe/Gemeente Apeldoorn uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 december 2014 Datum rapport: 2 februari 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave

Nadere informatie

2 mei 2016 (definitief)

2 mei 2016 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Almere uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april 2016 Datum rapport: 11 april 2016 (concept) 2 mei 2016 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ Datum rapport: 21 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ Datum rapport: 21 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april 2013 Datum rapport: 21 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Afspraken over de levering van diensten tussen de Gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn en de daarin deelnemende waterschappen Documentnaam

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem. Datum: 25 april 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem. Datum: 25 april 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem Datum: 25 april 2013 Datum rapport: 1 juli 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 mei 2014.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 mei 2014. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 mei 2014 Datum rapport: 23 mei 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 27 september 2016 Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert Datum rapport: 7 oktober 2016 1. Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni 2013 Datum rapport: 25 juni 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april 2017 Datum rapport: 12 april 2017 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven.

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven. De begroting bevat een lijst met succesbepalende factoren en daarbij behorende (kritische) prestatie-indicatoren met daarbij behorende normen die van belang zijn met het oog op (de kwaliteit van) de bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) CONCEPTZIENSWIJZEN GR-BEGROTINGEN 2016 Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) 1. Wat heeft de GR gedaan met de zienswijze bij de vorige begroting?

Nadere informatie

Even voorstellen.. Sjef Leenen. Overeenkomsten:

Even voorstellen.. Sjef Leenen. Overeenkomsten: Even voorstellen.. Sjef Leenen - thans directeur / secretaris Het Gegevenshuis - voorheen algemeen manager Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst Parkstad Limburg - daarvoor facility manager

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002. Datum: 19 november 2003 Bijlage(n):

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002. Datum: 19 november 2003 Bijlage(n): WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002 Datum: 19 november 2003 Bijlage(n): Doel van de benchmark WOZ-kosten De afgelopen jaren heeft de Waarderingskamer

Nadere informatie

1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten:

1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten: Nummer Toelichting Waarderingsinstructie 1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten: Inclusief - geblokkeerde objecten;

Nadere informatie

Beoordelingsprotocol objectkenmerken

Beoordelingsprotocol objectkenmerken WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Beoordelingsprotocol objectkenmerken Datum: 7 februari 2014 Bijlage(n): - BEOORDELINGSPROTOCOL OBJECTKENMERKEN Inleiding De juiste registratie van alle gegevens over een

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 29 maart Steller adres Onderwerp

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 29 maart Steller  adres Onderwerp Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Raadsinformatiebrief B&W vergadering 29 maart 2016 Steller E-mailadres Onderwerp : A.F.M.E. Marinus : adrie.marinus@heuvelrug.nl

Nadere informatie

GBLT Toonaangevend in belastingen

GBLT Toonaangevend in belastingen GBLT Toonaangevend in belastingen Het gebied waarvoor GBLT heft en int, inclusief de gemeenten waarvoor ook de WOZ waardering wordt uitgevoerd. Reest en Wieden Zwolle Groot Salland Dronten Zuiderzeeland

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Doesburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 mei Gemeente/ Datum rapport: 2 mei 2014

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Doesburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 mei Gemeente/ Datum rapport: 2 mei 2014 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Doesburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 mei 2014 Datum rapport: 2 mei 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar de

Nadere informatie

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015.

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. TOELICHTING BIJ DE WOZ-BESCHIKKING EN/OF DE AANSLAGEN GEMEENTELIJKE HEFFINGEN Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. WOZ-BESCHIKKING Welk

Nadere informatie

Dashboard GBKZ Haarlemmerliede

Dashboard GBKZ Haarlemmerliede Dashboard GBKZ Haarlemmerliede I. Aantallen Activiteit Onderwerp 2008 2009 2010 % Norm/doel Toelichting/conclusie Heffen Biljetten Bezwaren Invordering Dwanginvordering Kwijtschelding Aantal biljetten

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Nijmegen Datum: 3 september 2008 Datum rapport: 8 september 2008 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de ter plaatse die de Waarderingskamer

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ.

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ. Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen over de WOZ. 1. Wat is de Wet WOZ? 2. Wat is een WOZ-beschikking? 3. Hoe is de waarde op de beschikking tot stand gekomen? 4. Hoe worden de grenzen van mijn object

Nadere informatie

Deelplan IC Belastingen 2015. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Belastingen 2015. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Belastingen 2015 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Onroerende-zaakbelastingen (OZB) De WOZ-beschikking De WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond zoals u die op uw aanslagbiljet vindt, geldt voor het jaar 2016. De waarde is vastgesteld op het prijspeil van 1 januari 2015. Wanneer

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Utrechtse Heuvelrug Datum: 28 mei en 16 juli 2009 Datum rapport: 3 augustus 2009 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de inspectie

Nadere informatie

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel MID10/011 EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID Korte inhoud voorstel In opdracht van de stuurgroep is door het bureau Haute Equipe een evaluatierapport opgesteld, over het functioneren van het

Nadere informatie

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING DEZE BROCHURE BIEDT EEN TOELICHTING OP HET AANSLAGBILJET GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2016. HIERIN VINDT U INFORMATIE OVER DE AANSLAGEN (ON)ROERENDE ZAAKBELASTING, RIOOLHEF - FING, AFVALSTOFFENHEFFING EN

Nadere informatie

Welkom op de Themamiddag Modernisering WOZ en voormeldingen dinsdag 26 juni 2012

Welkom op de Themamiddag Modernisering WOZ en voormeldingen dinsdag 26 juni 2012 Welkom op de Themamiddag Modernisering WOZ en voormeldingen dinsdag 26 juni 2012 Programma 13.00-13.15 uur Opening en inleiding 13.15-14.00 uur Ervaringen met voormeldingen WOZ gemeenten Borne en Tilburg

Nadere informatie

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen:

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen: WOZ-informatieavond Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Waardebepaling Waarderingskamer Bestandsoptimalisatie Bezwaar/Beroep Contact De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

TOETREDING VIJF GEMEENTEN TOT DE BGHU rapport Schoon door de Poort M.R. (Michiel) Vunderink. ANG, Montfoort, 11 februari 2015 Kenmerk: ANG015-0XXXXX

TOETREDING VIJF GEMEENTEN TOT DE BGHU rapport Schoon door de Poort M.R. (Michiel) Vunderink. ANG, Montfoort, 11 februari 2015 Kenmerk: ANG015-0XXXXX TOETREDING VIJF GEMEENTEN TOT DE BGHU rapport Schoon door de Poort M.R. (Michiel) Vunderink ANG, Montfoort, 11 februari 2015 Kenmerk: ANG015-0XXXXX Inhoudsopgave RAPPORTAGE SCHOON DOOR DE POORT BGHU 1

Nadere informatie

Informatieavond Oegstgeest

Informatieavond Oegstgeest Informatieavond Oegstgeest Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Aanslag en beschikking Waardebepaling en aanverwante zaken Waarderingskamer Oegstgeest cijfers Waarderingskamer 2015

Nadere informatie

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen Belastinggids 2014 Informatieblad over gemeentelijke belastingen 1 Inhoud Algemeen 3 Wet waardering onroerende zaak belasting 5 Afvalstoffenheffing 7 Rioolheffing 8 Liggeld voor woonschepen 9 Reclamebelasting

Nadere informatie

ons kenmerk bijlage(n) datum NH 1 31 mei 2013

ons kenmerk bijlage(n) datum NH 1 31 mei 2013 WAARDERINGSKAMER Gemeente Oegstgeest p/a Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland T.a.v. mevrouw drs. E.T.M. van Kesteren Postbus 1141 2302 BC LEIDEN ons kenmerk bijlage(n) datum 13.1673 NH 1 31 mei 2013 betreft:

Nadere informatie

1

1 1 http://rekenkamer.rotterdam.nl/onderzoeken/onderzoeksopzet-dienstverlening-en-personele-krimp/ 1 2 2 Leidraad Invordering 2008, behorend bij het uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990. 3 4 5 3 Voor

Nadere informatie

De burger aan de knoppen

De burger aan de knoppen De burger aan de knoppen WOZ-administratie: uitgangspunten en eisen Welke rollen kan de burger hebben? Lessons learned Ruud Kathmann Waarderingskamer 18 juni 2015 Dataland WOZ WAARDERINGSKAMER Waarderingsinstructie

Nadere informatie

Resultaten WOZbezwaarfase

Resultaten WOZbezwaarfase Resultaten WOZfase 2013 1 1. Inleiding De jaarlijkse verzending van de belastingaanslagen en WOZ-beschikkingen kan worden gezien als één van de grootste communicatiemomenten van onze gemeente met de burgers.

Nadere informatie

: Verantwoording hertaxtie Wet WOZ en kostenverrekening ten behoeve van WOZ-periode 1 januari 2001 tot en met 31 december 2004

: Verantwoording hertaxtie Wet WOZ en kostenverrekening ten behoeve van WOZ-periode 1 januari 2001 tot en met 31 december 2004 Commissie : ABZ 2 juni 2003 Agendanr. : 7 Doc.nr : B200306212 Afdeling: : Financiën COMMISSIEVOORSTEL Onderwerp : Verantwoording hertaxtie Wet WOZ en kostenverrekening ten behoeve van WOZ-periode 1 januari

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân 1. Inleiding In deze rapportage leest u de voortgang van de heffing en inning van de belastingen voor uw waterschap, over het tweede kwartaal van 2016. De

Nadere informatie

Deelplan IC Belastingen 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Belastingen 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Belastingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten

WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten Belastingen WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten In deze toelichting staat belangrijke informatie over de WOZ-beschikking en de aanslagen gemeentelijke belastingen. De WOZ-beschikking

Nadere informatie

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 Gemeente Den Haag Ons kenmerk PBS/2011.240 RIS 181986 VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: met ingang van

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013 VERGADERDATUM AFDELING -7-213 Projectbureau STUKDATUM NAAM STELLERS 18-6-213 Bert Olieman Tom van t Zand ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Onderzoek gecombineerd en gespreid aanslag opleggen. PARAAF

Nadere informatie

Nadere kennismaking met de BghU. 9 mei 2016, Arnold Geytenbeek

Nadere kennismaking met de BghU. 9 mei 2016, Arnold Geytenbeek Nadere kennismaking met de BghU 9 mei 2016, Arnold Geytenbeek Pagina Agenda - Korte introductie BghU - Kengetallen BghU - Contacten met burgers, klachten etc. - Bestuurlijke sturing - Bedrijfsvoering BghU

Nadere informatie

TOEZICHT WAARDERINGSKAMER RAPPORT ONDERZOEK INTERNE BEHEERSING WET WOZ. 4 april 2016 (definitief)

TOEZICHT WAARDERINGSKAMER RAPPORT ONDERZOEK INTERNE BEHEERSING WET WOZ. 4 april 2016 (definitief) TOEZICHT WAARDERINGSKAMER RAPPORT ONDERZOEK INTERNE BEHEERSING WET WOZ Samenwerkingsverband: Gemeentebelastingen Amstelland Datum: Datum rapport: 4 september 2015 (startgesprek) 10 december 2015 (onderzoeksdag)

Nadere informatie

opzet onderzoek aanbestedingen

opzet onderzoek aanbestedingen opzet onderzoek aanbestedingen 1 inleiding aanleiding In het onderzoeksplan 2014 van de Rekenkamer Barendrecht is aangekondigd dat in 2014 een onderzoek zal worden uitgevoerd naar aanbestedingen van de

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer LV WOZ en andere ontwikkelingen Caspar Remmers Waarderingskamer 1 Vier ontwikkelingen WAARDERINGSKAMER? 2 Hoe werkt de WOZ? WAARDERINGSKAMER Beschikking/ taxatieverslag BAG Kadaster Bezwaren WOZ Terugmelding

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER Krimpen aan den IJssel

WAARDERINGSKAMER Krimpen aan den IJssel WAARDERINGSKAMER Krimpen aan den IJssel ZKE Gemeente Krimpen aan den IJssel T.a.v. de heer B. Karman Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ons kenmerk bijlage(n) datum 16.1804 IL 10 juni 2016 betreft:

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 13 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding BIJLAGE 1. adviesscenario Inleiding Het adviesscenario bestaat uit een onderdeel A, een onderdeel B en als laatste een onderdeel C. In onderdeel A is onderzoek gedaan naar de effecten die betrekking hebben

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Fractie Heusden Één. Rekening houden met bezwaren van het voorgaand jaar

Fractie Heusden Één. Rekening houden met bezwaren van het voorgaand jaar Fractie Heusden Één Ons kenmerk: Uw brief van: 7 april 2008 Behandeld door: Dhr. E.F. Roosenboom Doorkiesnummer: (073) 513 17 89 E-mailadres: info@heusden.nl Onderwerp: OZB-aanslagen/WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed no-cure-no-pay-bezwaren op uitvoering Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT Betreft: Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ Datum: 1 februari 2012 1 1. Inleiding De Waarderingskamer heeft in opdracht van de staatssecretaris van

Nadere informatie

Jaarrapportage 2012 Borsele

Jaarrapportage 2012 Borsele 0 Jaarrapportage 2012 Borsele Inleiding Voor u ligt de jaarrapportage 2012 van de gemeenschappelijke regeling SaBeWa waarin wordt gerapporteerd over de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot

Nadere informatie

Aantal respondenten per keten. Vraag 7. Voor welke keten vult u deze vragenlijst in?

Aantal respondenten per keten. Vraag 7. Voor welke keten vult u deze vragenlijst in? Aantal respondenten per keten Vraag 7. Voor welke keten vult u deze vragenlijst in? Klanttevredenheid prestaties organisatie Vraag 13. Hoe tevreden zijn de klanten naar uw mening over de volgende aspecten

Nadere informatie

BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2012-2013

BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2012-2013 pagina 1 van 9 1211214 WAARDERINGSKAMER BENCHMARK WOZKOSTEN 212213 Het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid in cijfers Dit rapport laat diverse gegevens over de uitvoering van de

Nadere informatie

VVD vragen n.a.v. AD/UN artikel van 15 februari 2016: Grote chaos met WOZ in UH

VVD vragen n.a.v. AD/UN artikel van 15 februari 2016: Grote chaos met WOZ in UH VVD vragen n.a.v. AD/UN artikel van 15 februari 2016: Grote chaos met WOZ in UH Afgelopen maandag 15 februari publiceerde het AD/UN een artikel onder de kop: Grote chaos met WOZ in UH. Dit artikel is gebaseerd

Nadere informatie

REGLEMENT AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. ALGEMEEN.

REGLEMENT AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. ALGEMEEN. REGLEMENT AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. ALGEMEEN. In een aantal belastingverordeningen wordt de mogelijkheid geboden om in afwijking van de hoofdregel (betaling in twee termijnen) het

Nadere informatie

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar.

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. Rapportage 2013 HEA 1. Algemeen Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. In de tabellen worden de netto belastingopbrengsten

Nadere informatie

WOZ. wijzer. Inhoudsopgave. Informatie voor raadsleden WAARDERINGSKAMER. Inleiding. Wat is de Wet WOZ?

WOZ. wijzer. Inhoudsopgave. Informatie voor raadsleden WAARDERINGSKAMER. Inleiding. Wat is de Wet WOZ? WOZ wijzer Inhoudsopgave 5 Inleiding Informatie voor raadsleden 7 9 Wat is de Wet WOZ? Hoe komt de WOZ-waarde van een woning tot stand? Hoe komt de WOZ-waarde van een niet-woning tot stand? 11 Wat is het

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Onderstaand vindt u de beantwoording van de individuele vragen, waarbij vraag 3 en 5 samengevoegd zijn.

GEMEENTE HOOGEVEEN. Onderstaand vindt u de beantwoording van de individuele vragen, waarbij vraag 3 en 5 samengevoegd zijn. GEMEENTE HOOGEVEEN College B&W Gemeentebelangen Hoogeveen t.a.v. dhr. J. Steenbergen Datum: Onderwerp: vragen inzake de WOZ Ons nummer: Geachte heer J. Steenbergen Graag willen wij uw vragen inzakede WOZ

Nadere informatie