Aan : Algemeen Bestuur Stadsregio Rotterdam Datum : 25 februari 2015 Betreft : Subsidieaanvraag Laadeilanden elektrisch vervoer A.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan : Algemeen Bestuur Stadsregio Rotterdam Datum : 25 februari 2015 Betreft : Subsidieaanvraag Laadeilanden elektrisch vervoer A."

Transcriptie

1 Aan : Algemeen Bestuur Stadsregio Rotterdam Datum : 25 februari 205 Betreft : Subsidieaanvraag Laadeilanden elektrisch vervoer A. CONTACTGEGEVENS Projecttitel: Laadeilanden elektrisch vervoer (SR) Organisatie: Gemeente Rotterdam Projectleider: Quirijn Oudshoorn Tel: Contact SR: Hugo de Bruijn Tel: B. PROJECTINHOUD. Aanleiding De afgelopen jaren zijn er in de Stadsregio en gemeente Rotterdam een groot aantal openbare oplaadpunten geplaatst. Op dit moment zijn er al meer dan 200 laadpunten gerealiseerd en dit aantal neemt nog steeds toe. Daarmee is de regio een van de koplopers op het gebied van openbaar laden wereldwijd. Hoewel de business case van openbare laadpunten is verbeterd, is deze nog steeds niet sluitend. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat in de huidige situatie er een tekort van is (zie figuur ). Figuur : business case openbaar oplaadpunt Bron: TU Einhoven, 203

2 Het verbeteren van het commerciële gedeelte van de business case loopt tegen zijn grenzen. Het gereguleerde gedeelte (aansluitcategorie, vastrecht, capaciteitstarief, systeemdiensten) van de netbeheerder daarentegen biedt nog ruimte voor verbetering. Dit gedeelte richt zich met name op de exploitatiekosten die gemoeid zijn met de netaansluiting Op korte termijn is geen zicht op structurele verandering vanwege het feit dat hier wetswijzigingen voor nodig zijn. Om toch de business case te blijven verbeteren voor alle betrokken partijen (gebruiker, gemeente, netbeheerder, laadpuntexploitant) zijn innovatieve oplossingen nodig met de huidig beschikbare middelen. Door het groeiende aantal laadpunten neemt ook de druk op de openbare ruimte toe. Door op zoek te gaan naar innovatie oplossingen als clustering van laadpunten en het creëren van zogenaamde laadeilanden wordt dit verminderd. Dit kan tevens de acceptatie van omwonenden verhogen gezien er duidelijk plaatsingsbeleid ontstaat. Ten slotte kan dit leiden tot een verlaging van de prijs aan de paal voor de consument. 2. Doelstelling Het doel van deze proef is het realiseren en ervaring opdoen met een innovatieve laadoplossing: meerdere openbare laadpunten achter één netaansluiting i.c.m. dynamische beprijzing. Hierbij is het streven de volgende aspecten in kaart te brengen:. Effecten op business case - lagere kosten infra door verbeteren business case openbare laadinfra (voor zowel gemeente, markt als eindgebruiker) 2. Effecten op gebruikersprijs - mogelijk lagere kosten stroom voor gebruikers door dynamische beprijzing. 3. Effecten op net - lagere kosten (minder investeringen) netbeheerder door peak shaving 4. Effecten op verdienpotentieel nieuwe verdienmodellen voor marktpartijen 5. Effecten op gedrag door variabele prijzen aan te bieden het laadgedrag van gebruikers beïnvloeden Bovenstaande lange termijn-doelen zijn alleen haalbaar als er na de proeffase een grootschalige uitrol plaatsvindt. Het is daarom van belang om tijdens de proef zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Doel is om 2 laadeilanden (3 laadobjecten, 6 laadpunten per laadeiland) in te richten in Rotterdam. 3. Doel (SMART) Specifiek: Eerste focus ligt op technische realisatie van het laadeiland en onderzoek naar laadgedrag van e-rijders. Meetbaar: Laadgedrag wordt inzichtelijk gemaakt door gebruik slimme meters gekoppeld aan specifieke laadpas van e-rijder. Acceptabel: De betalings bereidheid van e-rijders is belangrijke schakel in waardeketen van openbare laden en daardoor belangrijk om deze meer inzichtelijk te maken. Realistisch: Doelstelling is realistisch, d.m.v. jaar lang testen samen met universiteiten en andere stakeholders kan een realistisch beeld worden geschapen. Tijdsgebonden: De voorbereiding van het project duurt 4-5 maanden, de daadwerkelijke pilot duurt tot eind Aanpak en planning De kracht van dit project zit hem in feit dat alle stakeholders in de waardeketen van openbaar opladen zijn betrokken. Zie onderstaande tabel voor de organisatie: 2

3 Rol Organisatie Taak Opdrachtgever/ projectmanagement Netbeheerder (Stedin/E- Laad) Aansluiting, onderzoek verrekening aan de achterkant (bijv. peak sheaving, meten & beheersen, financieringsmechanisme uitdenken, technische elementen sturing IT en hardware, prijsstelling en doorvoering naar marktpartijen) Gemeente/Stadsregio Rotterdam Communicatie gebruikers, locatiekeuze, strategie toekomstige uitrol laadinfra, voordelen business case uitwerken Projectleider Proces- /projectbegeleiding, inhoudelijke aansturing, projectbewaking Projectteam Samenwerkingspartner laadinfra (Cofely) Realisatie en exploitatie laadpunt, infra management systeem, variabele stroomprijzen aanbieden Laaddienstverlener (Evbox) CRM systeem, communicatie richting de klant Backoffice/IT partner (Evbox) Sturing op volumes, load balancing, variabele prijzen mogelijk Doelgroep Geselecteerde gebruikersgroep (nog te definieren) Acceptatie om langdurig aan pilot deel te nemen Kennispartner Erasmus universiteit/vrije Universiteit Onderzoeker/afstudeerder (bijv. onderzoek kwantitatief en kwalitatief effecten op gedrag of data- analyse en effect op business case) Onderstaand (figuur 2) is de organisatie in een organogram weergegeven. ORGANOGRAMPROJECTLAADEILAND Projectmanagement/ opdrachtgever Stadsregio+ Gemeente+ Stedin/Elaad+ Projectmanager+ ProjecCeam Samenwerkingspartner+ laadinfra+ Backoffice/IT+partner+++ + Kennispartner Erasmus+universiteit+ ELaad++ + Doelgroep Gebruikers+ Figuur 2: Organogram project laadeilanden Rotterdam 3

4 Planning: De planning is op te delen in vier onderdelen: Fase : Voorbereiding (maart juni 205) In fase is het projectplan vastgesteld door het projectteam en kan de voorbereiding van de pilot beginnen. Fase bestaat o.a. uit: - Definiëren gebruikersgroep - Benaderen gebruikersgroep - Communicatie campagne - Vaststellen locatie - Voorbereiden verkeersbesluit - Voorbereiden monitoringsopzet Fase 2: Realisatie (maart juli 204) Fase 2 bestaat uit de daadwerkelijke realisatie van het fysieke laadeiland. Hierin zijn o.a. de volgende activiteiten voorzien: - Plaatsing laadinfra en realisatie netaansluiting - Realisatie slimme meters - Inrichten laadvakken - Inrichting en testen IT/App/Backoffice Fase 3: Testperiode (juli 205 december 205) Fase 3 bestaat uit testperiode van de opstelling. Hierin zijn o.a. de volgende activiteiten voorzien: - Onderzoek naar gedrag, business case, netbelasting (kwalitatief en kwantitatief) - Tussenrapportage - Communicatie en voorlichting Fase 4: Rapportage en verspreiding uitkomsten (december 205) Fase 4 bestaat uit het maken van de eindrapportage en het verspreiden hiervan in lokale, regionale, nationale en internationale (wetenschappelijke) media. 5. Effect Technische hypotheses: Laadplein en variabele beprijzing technisch mogelijk Het aanleggen/aansluiten/onderhouden van de laadpleinen is technisch mogelijk Variabele beprijzing toepassen (en factureren) is technisch mogelijk Communicatie van gebruiker via app naar laadpaal (en vice versa) is technisch mogelijk Financiele hypothese: Business case verbetering voor alle partijen Business case wordt beter voor zowel gebruiker (lagere laaddienstprijs) als laadpuntexploitant (laadeiland en koppeling APX), als gemeente (lagere bijdrage of verdwijnt zelfs helemaal) als netbeheerder (voorkomen investeringen infrastructuur door slim laden) Gebruikers passen hun laadgedrag aan door de variabele beprijzing 6. Neveneffecten De volgende neveneffecten van de laadeilanden worden verwacht: Uitkomsten pilot meenemen toekomstige aanbestedingen, waardevolle output niet alleen voor gemeente en Stadsregio, maar voor heel Nederland Laadeilanden zorgen voor duidelijke clustering van laadpalen, waardoor wildgroei door de stad kan worden voorkomen Laadeilanden zorgen voor acceptatie omwonenden Laadeilanden zorgen voor innovaties op het gebied van hardware (kleiner, eenvoudiger, goedkoper laadpunt) 4

5 7. Monitoring Voor het project is het van belang dat er een vaste gebruikersgroep is die gebruik maakt van de laadpunten. Om gebruiksgegevens geldig te kunnen verwerken in het onderzoek moeten gebruikers van te voren geïdentificeerd en geïnformeerd worden. Niet iedere elektrisch rijder is geschikt voor deelname aan het project. Om maximaal resultaat te behalen moeten de gebruikers voldoen aan de volgende eisen: Gebruikers wonen of werken in een straal van maximaal 300 meter van de testlocatie. Gebruikers laden minimaal keer per dag op een doordeweekse dag (idealiter spreiding en idealiter ook in het weekend Gebruikers hebben een volledig elektrische actieradius van minimaal 40 kilometer Gebruikers beschikken over verschillende soorten voertuigen, zowel volledig elektrisch als plug-in. Idealiter zijn er ook of meerdere Tesla s bij betrokken, gezien de grootte van de accu. In het project gaat het om twee laadeilanden met ieder 3 oplaadobjecten met in totaal 6 aansluitingen. Het aantal deelnemers van de pilot wordt in overleg met deelnemende universiteiten (VU/Erasmus) vastgesteld. De monitoring vindt plaats door Stedin, E-Laad, universiteiten en het projectmanagement door middel van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Het benaderen van de gebruikersdoelgroep vindt plaats op basis van aangevraagde laadpunten in de gemeente Rotterdam. Idealiter hebben de aanvragers een pas van een van de projectpartners. De gemeente beschikt over contactgegevens van deze aanvragers. Aanvragers worden telefonisch/mail/brief geïnformeerd of ze interesse hebben mee te doen aan het project. Indien dit niet het geval is kan via andere laaddienstverleners contact worden gezocht met de potentiele testgroep. De testgroep ontvangt een speciale laadpas voor de duur van de pilot, zodat daadwerkelijk gebruik gemaakt kan worden van de variabele prijzen zoals in de pilot vastgesteld en geen rekening gehouden hoeft te worden met tariefstructuren van overige laaddienstverleners. Middels een schriftelijke verklaring wordt vastgelegd dat gebruikers zich gedurende de testperiode zich committeren aan (de voorwaarden van) het project. De monitoringsperiode duurt in eerste instantie 6 maanden. Er wordt informatie verzameld over o.a. tijdstip en tijdsduur van laden, variatie gedurende seizoenen, onderscheid patronen man/vrouw, etc. 8. Vaststellingsrapportage In de week na december 205 zal een vaststellingsrapportage opgesteld worden die uiterlijk 5 december opgestuurd zal worden naar het algemeen bestuur van de Stadsregio ( in liquidatie ). In de rapportage worden tenminste de volgende componenten opgenomen: algemene beschrijving uitvoering project; resultaten de technische realisatie, het effect op het laadgedrag en business case; specificatie van de projectkosten. D. PROJECTMANAGEMENT 9. Begindatum: maart Einddatum: voor de voorbereiding juni 205: voor de testperiode december 205 en voor de evaluatie 30 december

6 . Kosten Voorbereiding Begroot Definieren criteria gebruikersgroep.600,00 Zoeken naar gebruikers 2.480,00 Communicatie strategie bepalen 3.300,00 Communicatiecampagne gebruikersgroep 8.00,00 Uitgfite laadpassen 250,00 Vasstellen locatie.200,00 Verkeersbesluit nemen 800,00 Monitoringsopzet (gedrag, business case, netbelasting) 3.560,00 Projectmanagement - budget, planning, voortgang 2.800,00 Projectgroepbijeenkomsten 6.000,00 Realisatie Netbeheerder, aansluitingen wijzigen en jaarlijkse kosten 3.920,00 Tekeningen, hardware, realisatie, (net)aansluiting, doorlussen laadpunt 2.300,00 Realisatie ondergrondse aansluitkast 7.000,00 Realisatie slimme meters 0.000,00 Inrichting laadvakken.000,00 Investering IT/App/Backoffice 3.000,00 Testperiode Abbonementskosten laadpassen 3.600,00 Verrekening CIR/Eviolin 3.600,00 Communicatie en voorlichting 5.700,00 Onderzoek - gedrag, business case, netbelasting ,00 Rapportage uitkomsten 9.300,00 Projectgroepbijeenkomsten 2.760,00 Projectmanagement- budget, planning, voortgang ,00 TOTAAL 2.590,00 TOTAAL INCL. 0% ONVOORZIEN ,00 PARTIJEN Totale kosten Bijdrage aan project (o.a. In kind) Resterende kosten Totale financieringsaanvraag (incl. 0% onvoorziene kosten Stadsregio Rotterdam 6.400, ,00 - Stedin , ,00 - Gemeente Rotterdam , ,00 - ElaadNL , ,00 - Cofely , , ,00 EVBox 2.850, ,00 Universiteit 9.300, ,00 Projectmanagement , , ,00 Communicatiekantoor 0.000, ,00 TOTAAL 2.590, , , ,00 6

7 2. Risico s en beheersing daarvan Mogelijkheid (technisch, juridisch) van variabele beprijzing voor exploitant Gebruikersacceptatie om mee te doen aan de pilot Acceptatie omwonenden/buurt van een laadeiland Zijn auto s voldoende in staat om met wisselende vermogen om te gaan, niet piepen bij te laag vermogen Strenge handhaving op locatie zodat palen altijd vrij zijn voor e-rijders en er geen conventionele auto s geparkeerd staan. DRAAGVLAK EN COMMUNICATIE 3. Deelnemers Het project wordt breed gedragen door zowel overheid, semi-overheid, bedrijfsleven als universiteit die allen investeren in het project. Dit maakt het een zeer krachtig consortium. Zie voor organisatie hoofdstuk 4 organisatie en planning. 4. Communicatie Communicatie is een essentieel onderdeel van de pilot. In de pilot zijn grofweg de volgende twee doelgroepen voor communicatie: Intern: Deelnemers van de pilot. Deze moeten worden benaderd en geïnformeerd via een vooraf bepaalde communicatiestrategie. Via de pasnummers worden de gebruikers geïdentificeerd (in samenwerking met EVBox/overige laaddienstverleners). Door middel van bijvoorbeeld een brief/flyer/leaflet worden potentiele gebruikers benaderd. Daarnaast is het mogelijk om toelichting op de pilot te verschaffen bijvoorbeeld tijdens bewonersavonden/buurtcommissies. Wanneer de testgroep akkoord, kan de pilot van start. Gedurende de pilotfase vinden er met regelmaat updates plaats (bijv. 4x per jaar) over de voortgang en eerste uitkomsten van de pilot. Dit heeft als doel gebruikers te informeren en de acceptatie van de pilot te waarborgen. Tevens moet worden vastgesteld welke methodes en criteria worden gehanteerd om de deelname te monitoren (bijv. acceptatie, tevredenheid, eenvoud, etc.) Extern: Buurtgenoten/omwonenden. Om de acceptatie van de buurt/omwonenden te waarborgen is het zaak deze te informeren. Zo moet er bijvoorbeeld helder worden gemaakt waarom een laadplein noodzakelijk is en wat dit betekent voor de parkeerdruk in de buurt. Communicatie verloopt bijv. via social media, stadskrantjes, etc. Pers (lokaal, regionaal, nationaal): de uitkomsten van de pilot worden gedeeld met de media. Het innovatieve karakter en de samenwerking tussen markt en overheid worden hierin benadrukt. NKL: het Nationaal Kenniscentrum Laafinfrastructuur wordt benaderd over de uitkomsten van de pilot. Wetenschap: eventueel kan een wetenschappelijke publicatie worden geschreven (in samenwerking met VU/Erasmus) die kan worden gepresenteerd op de toonaangevende jaarlijkse Electric Vehicle Summit (EVS) Samen met een extern communicatiebureau wordt de strategie vastgesteld en uitgevoerd. OVERIG 5. Opmerkingen 7

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Elektrische auto op 1!

Elektrische auto op 1! Green Elektrische auto op 1! Onderzoek ervaringen berijders elektrische auto s in Nederland Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding en methodiek 4 Berijdersprofiel 6 De keuze voor de elektrische auto 10 Reiskeuze

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

FIETSPARKEREN BIJ STATIONS. Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong

FIETSPARKEREN BIJ STATIONS. Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong FIETSPARKEREN BIJ STATIONS Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong 3 Fietsparkeren bij stations Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong Monique Geerdink Rolf Schooleman Bastiaan Staffhorst Holmer

Nadere informatie

Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch

Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Visie Duurzame Brandstoffenmix Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Definitieve versie Opdrachtgever: Energieakkoord Opgesteld door: De Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Datum: 1 juli 2014

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Monitor Energiebesparing Slimme Meter Kleinschalige Uitrol

Monitor Energiebesparing Slimme Meter Kleinschalige Uitrol Monitor Energiebesparing Slimme Meter Kleinschalige Uitrol Datum november 2012 Status Tussenrapport definitieve versie Pagina 1 van 1 1 Inleiding 4 1.1 Kleinschalige Uitrol 5 1.2 Monitoring tijdens Kleinschalige

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Tensor Energy B.V. Eindhoven, januari 2011 Pagina 1 van 29 Achtergronddocument voor het Programma van eisen Duurzame-EnergieBedrijf

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven

Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven Welke aspecten zijn van belang bij het ontwikkelen en realiseren van intelligente netwerken en welke ervaringen zijn hiermee al opgedaan?

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

STORMPOLDER 2014-2016

STORMPOLDER 2014-2016 GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL PROJECTPLAN STORMPOLDER 2014-2016 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens 3 2. Projectbeschrijving 4 2.1 Aanleiding 4 2.2 Doelstelling 8 2.3 Resultaat 10 2.5 Samenhang met andere

Nadere informatie

Business case PreventieConsult CMR

Business case PreventieConsult CMR Business case PreventieConsult CMR Business case PreventieConsult CMR In opdracht van de partners van het PreventieConsult Ede, april 2013 Contact VitaValley / Vital Innovators Zonneoordlaan 17 6718 TK

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie Roadmap Power to Gas 13 maart 2014 Definitieve versie Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) 1 Voorwoord De veranderende manier waarop energie wordt opgewekt en geconsumeerd

Nadere informatie

Verkenning en scope voor Smart Retail City

Verkenning en scope voor Smart Retail City Verkenning en scope voor Smart Retail City Verslag van de verkenningscommissie Roosendaal Smart Retail City Roosendaal, februari 2014 Eindrapport Verkenningen Roosendaal Smart Retail City v1.22 1 Inleidende

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERKENNING

PLAN VAN AANPAK VERKENNING PLAN VAN AANPAK VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIALE DOMEIN (VISD) Organiseren en innoveren van de informatievoorziening sociaal domein 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging Distributie: 0.1 0.2 3

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 2018. Samen meer voor de Waddenzee

Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 2018. Samen meer voor de Waddenzee Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 2018 Samen meer voor de Waddenzee December 2013 Colofon Dit actieplan is een gezamenlijk plan van de betrokken overheden, natuurorganisaties (vertegenwoordigd in

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4

1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4 INHOUDSOPGAVE 1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3 Kern van nieuw subsidiebeleid... 3 De Kaderbrief van de Provincie... 4 IPO takenpakket bibliotheekondersteuning / nieuwe bibliotheekwet...

Nadere informatie