Gemeente Twenterand. Waterhuishouding en riolering bedrijventerrein Garstelanden IV Westerhaar. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Twenterand. Waterhuishouding en riolering bedrijventerrein Garstelanden IV Westerhaar. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2."

Transcriptie

1 Gemeente Twenterand Waterhuishouding en riolering bedrijventerrein Garstelanden IV Westerhaar van Twickelostraat 2 postbus AE Deventer telefoon telefax

2

3 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING Aanleiding Doel en leeswijzer 1 2. GEBIEDSBESCHRIJVING Bodemopbouw en geohydrologie Maaiveldverloop Bodemopbouw Grondwaterstanden Oppervlaktewater Bestaande waterhuishouding en riolering 6 3. TOEKOMSTIGE WATERHUISHOUDING Uitgangspunten Peilen Waterstructuur Waterkwaliteit Beheer en onderhoud Fasering RIOLERING Gegevens en uitgangspunten Eisen waterschap Regge en Dinkel Maaiveldhoogtes en bouwpeilen Aansluiten op bestaand stelsel Garstelanden Rioleringsplan Gehanteerde ontwerpcriteria Regenwaterriool Vuilwaterriool Samenvatting CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Waterhuishouding Riolering REFERENTIES 15 laatste bladzijde 15 bijlagen aantal bladzijden I Grondboringen 1 II Overzichtstekening waterhuishouding en riolering 1 III Overzichtstekening riolering 1 IV Hydraulische berekening rioleringsstelsel 4

4 1. INLEIDING 1.1. Aanleiding De gemeente Twenterand is enkele jaren geleden gestart met de aanleg van het bedrijventerrein Garstelanden (I en II) in de kern Westerhaar. heeft hiervoor in september 2000 een rioleringsplan opgesteld, waarbij de riolering voor Garstelanden I en II van het bedrijventerrein is uitgewerkt. Bij de uitwerking van Garstelanden I en II is nog niet uitgebreid naar de waterhuishouding in het plangebied gekeken. Het bruto oppervlak van het bestaande bedrijventerrein is 6,3 ha 1. De gemeente Twenterand wil nu een gebied van circa 9,8 ha ontwikkelen: Garstelanden IV. stelt hier een waterhuishouding en rioleringsplan voor op. Afbeelding 1.1. geeft de locatie van het plangebied weer. Afbeelding 1.1. Locatie plangebied Garstweg bestaand bedrijventerrein uitbreiding Garstelanden 4 Leidijk Oost 1.2. Doel en leeswijzer Het waterhuishouding en rioleringsplan beschrijft de toekomstige waterhuishouding en riolering in het plangebied. Het waterschap is betrokken bij het opstellen van het waterhuishouding en rioleringsplan. In het tweede hoofdstuk is een gebiedsbeschrijving gegeven. Deze gebiedsbeschrijving vormt de basis voor het opstellen van de toekomstige waterhuishouding en riolering zoals deze in het derde hoofdstuk is weergegeven. In het vierde hoofdstuk is de riolering uitgewerkt. In het vijfde hoofdstuk volgen de conclusies en aanbevelingen. 1 De bosrand, zoals deze in eerdere plannen is opgenomen, vervalt, waardoor het oppervlak van het bedrijventerrein 6,3 ha is in plaats van de eerder gehanteerde 5,7 ha. 1

5 2. GEBIEDSBESCHRIJVING In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de bodemopbouw, grondwaterstanden en waterhuishouding van het plangebied. De kenmerken van het gebied stellen eisen aan de uitwerking van de toekomstige waterhuishouding, zoals deze in het hoofdstuk 3 is uitgewerkt. In paragraaf 2.1. wordt ingegaan op de bodemopbouw en geohydrologie, in paragraaf 2.2. op het oppervlaktewater Bodemopbouw en geohydrologie Maaiveldverloop Het maaiveld in het plangebied ligt gemiddeld op NAP +11,50 m en varieert tussen circa NAP +11,30 m en NAP +11,60 m. Aan de noordzijde ligt het maaiveld plaatselijk iets hoger: NAP +12,50 m [ref.1]. Tabel 2.1. geeft de maaiveldhoogten weer die zijn ingemeten tijdens het plaatsen van de peilbuizen in het plangebied. In afbeelding 2.3. zijn de locaties van de peilbuizen weergegeven. Tabel 2.1. Peilbuizen peilbuis maaiveldhoogte X Y 1 12, , , , Bodemopbouw bodemopbouw De deklaag van het plangebied bestaat uit moerige gronden (gronden met een hoog organische stofgehalte). Het noordelijkste deel bestaat uit veengrond. Het gebied valt in grondwatertrap VI (met een GHG tussen 40 tot 80 cm onder het maaiveld en een GLG van meer dan 120 cm onder het maaiveld). Het uiterste noorden van het gebied valt in grondwatertrap VIII (met een GHG van meer dan 140 cm onder het maaiveld en een GLG van meer dan 160 cm onder het maaiveld) [ref. 2]. Tabel 2.2. geeft de bodemopbouw in het plangebied weer. De gegevens zijn afkomstig uit de grondwaterkaart van Nederland [ref. 3]. Tabel 2.2. Bodemopbouw bedrijventerrein Garstelanden diepte (m-mv) pakket materiaal formatie e watervoerend pakket 35 slecht doorlatende basis matig grof tot en met matig fijn zand met veenlaagjes de doorlatendheid is circa 10 m/dag sterk slibhoudende fijne tertiaire zanden formatie van Zuidlaren formatie van Drenthe grondboringen In het gebied zijn vier peilbuizen geplaatst. Hierbij zijn tevens grondboringen uitgevoerd. Uit de grondboringen blijkt dat de bodem lokaal uit matig tot zwaksiltig zand bestaat, met lokaal veenlaagjes. De doorlatendheid (k-waarde) varieert van 3,3 tot 6,4 m/dag, hiermee is de grond goed doorlatend. Vanuit het waterschap is aangegeven dat het midden van het peilgebied waarschijnlijk deels uit veengrond bestaat, hier zijn geen boringen uitgevoerd. 2

6 Grondwaterstanden DINO-loket In de omgeving van het plangebied zijn een aantal peilbuizen aanwezig die zijn gemeten of worden gemeten in de database van het DINO-loket [ref. 4]. Afbeelding 2.1. geeft de locaties van deze peilbuizen weer. In de afbeelding is de globale locatie van het plangebied weergegeven met de zwarte cirkel. Afbeelding 2.1. Locatie peilbuizen DINO-loket 187 plangebied Afbeelding 2.2. geeft de gemeten grondwaterstanden in de peilbuizen van het DINO-loket weer. Afbeelding 2.2. Grondwaterstanden peilbuizen DINO-loket Grondwaterstanden peilbuizen DINO loket grondwaterstand (m t.o.v. NAP) datum 3

7 De peilbuis 187 ligt vlakbij het plangebied. Op basis van deze peilbuizen wordt de GHG ingeschat op circa NAP +10,7 m en de GLG op circa NAP +9,9 m. De stromingsrichting van het grondwater is waarschijnlijk zuidelijk. gemeten grondwaterstanden Afbeelding 2.3. Locatie geplaatste peilbuizen Garstweg 1 3 bestaand bedrijventerrein uitbreiding Garstelanden Leidijk Oost De rode punten in de tekening geven de locaties van de peilbuizen weer. Afbeelding 2.4. geeft de grondwaterstanden weer die zijn gemeten in de peilbuizen met behulp van divers. 4

8 Afbeelding 2.4. Grondwaterstanden divers diverdata Garstelanden grondwaterstand (m+nap) datum peilbuis1 peilbuis2 peilbuis3 peilbuis4 De metingen aan de grondwaterstanden vallen binnen de range van grondwaterstanden zoals bij peilbuis 187 van het DINO-loket. De GHG wordt daarom ingeschat op NAP +10,7 m en de GLG op NAP +9,9 m. Afbeelding 2.5. geeft de neerslag in het plangebied gedurende de meetperiode weer. Afbeelding 2.5. Neerslag [ref. 5] Neerslag op meetstation Almelo neerslag (mm) datum 5

9 Januari is een erg natte maand geweest; er is in deze maand circa 106 mm neerslag gevallen tegen 72 mm gemiddeld op meetstation Almelo. Met name het middelste deel van de maand was erg nat (16 januari tot en met 22 januari). Februari was een erg droge maand met circa 25 mm neerslag tegen 48 mm gemiddeld op meetstation Almelo. Maart was een natte maand, met name het middelste deel van de maand (11 tot en met 20 maart) was nat met 49,5 mm neerslag tegen 20,8 gemiddeld. inschatting grondwaterstanden in het plangebied Op basis van de metingen aan de grondwaterstanden en de data van het DINO-loket wordt de GHG ingeschat op circa NAP +10,7 m en de GLG op circa NAP +9,9 m Oppervlaktewater In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de bestaande waterhuishouding en riolering in het plangebied Bestaande waterhuishouding en riolering In het plangebied zijn momenteel geen watergangen aanwezig die onder het beheer van het waterschap vallen. Langs de Garstweg en de Leidijk Oost is een wegsloot aanwezig. Het hemelwaterstelsel (verbeterd gescheiden) van het bestaande bedrijventerrein loost op deze wegsloot. De sloot sluit aan op de watergang , deze watergang valt onder het beheer van het waterschap. De watergang heeft een bodembreedte van 0,7 m, een talud van 1:1,5 en een bodemhoogte van NAP +9,73 m. Het waterpeil in de watergang varieert van droogstaand tot NAP +10,20 m (bij heftige neerslag). De watergang is in de huidige situatie onvoldoende groot om het water van het bestaande bedrijventerrein af te kunnen voeren. Garstelanden I en II bestaan bruto uit 6,3 ha oppervlak, waarvan circa 85 % verhard is 2. In het stelsel wordt 140 m 3 water geborgen, 20 m 3 /75 minuten wordt afgevoerd naar de zuivering. Dit betekent dat m 3 /75 minuten of 0,44 m 3 /s wordt afgevoerd richting watergang (bij heftige neerslag). Uitgaande van een maximale stroomsnelheid van 20 cm/s moet de natte doorsnede van de watergang minimaal 2,2 m 2 bedragen. De natte doorsnede (bij heftige neerslag) is 0,66 m 2. In het concept waterhuishoudingsplan zijn daarom twee scenario s uitgewerkt: een scenario waarbij al het water van het bestaande bedrijventerrein wordt afgevoerd en een scenario waarbij het water van het bestaande bedrijventerrein wordt geborgen op het toekomstige bedrijventerrein. Na overleg met de gemeente en waterschap is ervoor gekozen het water van het bestaande bedrijventerrein ook in het nieuwe bedrijventerrein te bergen, om zo te voorkomen dat er in de toekomst knelpunten ontstaan. 2 In het rioleringsplan voor het bestaande bedrijventerrein [referentie 7] is uitgegaan van 70 % verharding. In de praktijk is de verharding echter circa 85 %. 6

10 3. TOEKOMSTIGE WATERHUISHOUDING 3.1. Uitgangspunten In tabel 3.1. staan de uitgangspunten voor het ontwerp opgesomd. Deze uitgangspunten volgen uit het overleg dat is gevoerd met het waterschap Regge en Dinkel, de standaard uitgangspunten van het waterschap en gebiedsspecifieke kenmerken. Tabel 3.1. Uitgangspunten onderwerp uitgangspunt vanuit rioleringssysteem verbeterd gescheiden stelsel 1 waterschap waterberging 40 mm in 75 minuten waterschap afvoer vanuit het gebied maximaal 2,4 l/s/ha waterschap beheer Het waterschap is momenteel bezig te inventariseren waterschap welke retentievijvers in haar beheersgebied in het beheer van het waterschap zullen worden opgenomen. De retentievijver op het bedrijventerrein valt in eerste in- inrichting (eventuele) retentievijver afkoppelen VGS peilen 1 stantie onder het beheer van de gemeente. Bij inrichting wordt rekening gehouden met de eisen vanuit het onderhoud (door waterschap), omdat de retentie in de toekomst mogelijk wordt overgenomen door het waterschap. Tevens is bij beheer en onderhoud van de gemeente óók een onderhoudspad en dergelijke nodig. Alleen dakoppervlak mag rechtstreeks op het oppervlaktewater / eventueel IT-riool worden aangesloten. Overig verhard mag niet worden geïnfiltreerd / rechtstreeks op oppervlaktewater aangesloten. Wanneer een aangepast VGS++ stelsel wordt aangelegd moet het stelsel worden leeggepompt via een wadi / bodempassage 1. De drooglegging ter plaatse van de wegen is minimaal 0,7 m, de drooglegging ter plaatse van de woningen / bedrijven minimaal 0,9 m. Het waterpeil sluit aan op het peil in de omgeving. De peilstijging is maximaal 40 cm in een T=10 situatie en maximaal tot aan het maaiveld in een T=100 situatie. waterschap waterschap waterschap algemene eisen drooglegging [referentie 6] In het plangebied wordt een normaal verbeterd gescheiden stelsel toegepast. Er wordt géén gebruik gemaakt van infiltratievoorzieningen zoals een infiltratieriool: de grond is wel goed doorlatend, maar het gebied is vrij nat. Bovendien moet er voor een vrij klein oppervlak een apart infiltratieriool worden aangelegd, omdat de afwatering van wegen wel op het verbeterd gescheiden stelsel moet worden aangesloten vanwege het risico op vervuiling Peilen De GHG in het plangebied is ingeschat op NAP +10,7 m, de GLG op NAP +9,9 m. Dit betekent dat het wegpeil minimaal NAP +11,4 m moet zijn en het woningpeil minimaal NAP +11,6 m. Ter plaatse van groen is een peil van NAP +11,2 m voldoende. Dit betekent dat er vooral in het zuidelijk deel van het gebied licht zal moeten worden opgehoogd. Bij het uitgraven van de waterpartijen in het gebied zal veel grond vrijkomen. De gemeente hoogt alleen de wegen in het plangebied op, wat betekent dat er een groot grondoverschot zal zijn. Naar verwachting komt er circa m 3 grond vrij bij het uitgraven van de waterpartij in het gebied. Circa m 3 kan worden hergebruikt voor de wegcunetten. Het grondoverschot kan mogelijk worden 7

11 benut om het gebied integraal op te hogen, kan op de kavels worden gestort of kan worden afgevoerd uit het gebied. Het waterpeil in de watergang varieert van droogstaand tot NAP +10,2 m (bij extreme neerslag). Voorgesteld wordt het waterpeil in het plangebied in te stellen op NAP +10,2 m. Tussen de waterpartijen in het plangebied wordt een knijpstuw geplaatst, waarmee tevens de afvoer uit het gebied wordt gereguleerd. De ontwateringsdiepte is dan minimaal 1 m (ten opzichte van het groen) Waterstructuur Afbeelding 3.1. geeft de aangepaste waterhuishouding weer. De nummers in de afbeelding corresponderen met de toelichting onder de afbeelding. Een overzichtstekening van de waterhuishouding (op schaal) is opgenomen in bijlage II. Afbeelding 3.1. Waterstructuur 1 bestaand bedrijventerein particulier terrein beschikbaar voor retentievijver (fase 1) beschikbaar voor retentievijver (fase 2) toekomstig bedrijventerein (fase 1) toekomstig bedrijventerrein (fase 2) aansluiting VGS nummering toelichting 1 I + II 2 3 IV Afvoer van het bestaande bedrijventerrein Vanuit het bestaande bedrijventerrein (gezien vanuit de nieuwe situatie) wordt m 3 of 0,44 m 3 /s water afgevoerd in 75 minuten (bij heftige neerslag). Het water wordt middels een overstort afgevoerd op de watergang (2). Hiermee wordt het water niet afgevoerd op de watergang ten oosten van de Garstweg, die vrij klein is ten opzichte van de hoeveelheid water die er momenteel op wordt afgevoerd. 8

12 2 Watergang in de groenstrook ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein wordt een watergang aangelegd. Deze watergang dient om het water uit het bestaande bedrijventerrein af te voeren op de retentievijver. Langs één zijde van de watergang wordt 4 m ruimte vrij gehouden ten behoeve van een onderhoudspad, de watergang is voldoende smal om vanaf een oever onderhouden te kunnen worden. In afbeelding 3.2. wordt een schets gegeven van het profiel van de watergang. In bijlage II is een dwarsprofiel op schaal opgenomen. Afbeelding 3.2. Schets minimaal profiel watergang (2) waterbreedte 3,0 m, NAP +10,2 m onderhoudspad; 4 m breed maaiveld circa NAP +11,4 breedte op insteek 5,4 m talud 1:1 beide zijden bodembreedte 0,3 m, NAP +8,95 m De watergang heeft een natte doorsnede van 2,23 m 2 en is daarmee voldoende groot om het water van het bestaande bedrijventerrein af te voeren naar de retentievijver. 3 Afvoer toekomstige bedrijventerrein Het toekomstige bedrijventerrein wordt in twee fasen aangelegd. Bij de berekeningen voor de afvoer is gerekend met het oppervlak van beide fasen gezamenlijk. Bedrijventerrein Garstelanden IV is circa 9,8 ha groot (bruto oppervlak). Circa 1,3 ha wordt benut als groenstrook rondom het bedrijventerrein. De overgebleven 8,5 ha wordt voor circa 85 % verhard. Dit betekent dat er m 3 water van het bedrijventerrein wordt afgevoerd bij een bui van 40 mm in 75 minuten. 268 m 3 wordt geborgen in het stelsel (3,7 mm) en 27 m 3 wordt afgevoerd naar de zuivering (0,3 mm/uur). Dit betekent dat er m 3 moet worden geborgen in de retentievoorziening. 4 Retentievoorziening Op de retentievoorziening wordt m 3 afgevoerd. Van m 3 mag 173,9 m 3 worden afgevoerd op de watergang van het waterschap (2,4 l/s/ha). Dit betekent dat er m 3 moet worden geborgen in de retentievoorziening. Bij een peilstijging van 40 cm betekent dit dat er 1,1007 ha oppervlaktewater moet worden aangelegd. Dit kan in de retentievoorziening en in de watergang in de groenstrook. In de overzichtstekening van de waterhuishouding in bijlage II is de retentievijver ingetekend en is een dwarsprofiel op schaal opgenomen. De toekomstige situatie is tevens doorgerekend met een T=10 en een T=100 bui [ref. 8] waarbij rekening is gehouden met klimaatsverandering. In de retentievoorziening treedt een peilstijging op van 49 cm in een T=10 situatie en 85 cm in een T=100 situatie (NAP +10,69 m en NAP +11,05 m). In geen enkele situatie stijgt het water tot boven het maaiveld. Er is geen rekening gehouden met waterberging op de oevers, in de praktijk zal de peilstijging daarom iets minder groot zijn. 5 Afvoer door een knijpstuw Het water wordt uit de retentievijver afgevoerd richting de watergang van het waterschap De afvoer wordt gereguleerd op 2,4 l/s/ha. Dit komt overeen met 173,9 m 3 /75 minuten of 0,0386 m 3 /s. De stuw heeft een ronde buis, waarbij de uitstroomzijde op streefpeil ligt en de instroomzijde onder het 9

13 waterpeil. Ook wordt er een rooster vóór de instroomzijde van de duiker aangelegd. Zo wordt het risico op verstoppingen verminderd. De stuw heeft een kruinhoogte van NAP +11,05 m. Zo wordt voorkomen dat bij calamiteiten geen water meer kan worden afgevoerd. De benodigde diameter voor de buis is 130 mm 3. 6 Watergang Watergang moet 0,039 m 3 /s kunnen afvoeren. De benodigde natte doorsnede is 0,2 m 2. Hier voldoet de watergang ruimschoots aan. Ook aanwezige duikers in de watergang leveren geen knelpunt op Waterkwaliteit Ten behoeve van de ecologische waterkwaliteit wordt één zijde van de oever aangelegd met een talud van 1:3. Het maaibeleid van deze oever kan hierop worden aangepast. Omdat er wordt gewerkt met een VGS stelsel waarbij voldoende water wordt afgevoerd naar de zuivering zal het water dat op de watergang terecht komt van goede kwaliteit zijn. Aandachtspunten voor de waterkwaliteit zijn: - het toepassen van uitloogbare materialen (zink en dergelijke) in dakmateriaal en straatmeubilair; - het gebruik van bestrijdingsmiddelen (groenvoorzieningen) en strooizout in het plangebied. In de retentievijver kunnen diepere zones worden aangelegd ten behoeve van de overleving van vis in de winter en het voorkomen van een te grote temperatuurstijging in de zomer Beheer en onderhoud Het beheer en onderhoud van de waterpartijen ligt in eerste instantie in handen van de gemeente. Mogelijk neemt het waterschap later het beheer en onderhoud van de retentievijver over, daarom wordt bij de inrichting van de waterpartij reeds rekening gehouden met de eisen van het waterschap ten behoeve van beheer en onderhoud. Langs de watergang tussen de retentievijver en de Garstweg wordt éénzijdig een onderhoudspad toegepast. De watergang is smal genoeg om het onderhoud vanaf één zijde te laten plaatsvinden. Rondom de retentievijver wordt in het geheel een onderhoudspad aangelegd. De afstand tussen de Leidijk Oost en de waterpartij is circa 6 m. Tevens wordt semi-verhard deel in de oever van de waterpartij aangelegd (talud 1:6) om een maaiboot in te kunnen laten. Tussen de Leidijk Oost en het verharde deel in de oever wordt semi-verharding toegepast, zodat de retentievijver goed bereikbaar is Fasering Het bedrijventerrein wordt in 2 fasen aangelegd. Ook de retentievijver wordt in twee gedeelten aangelegd. In de eerste fase van het project wordt circa 5,83 ha ontwikkeld en wordt de retentievijver circa 0,15 ha kleiner. In de tweede fase wordt het bedrijventerrein nog circa 2,67 ha groter. De retentievijver is in de eerste fase voldoende groot om het water uit de eerste fase van het bedrijventerrein te kunnen bergen. Deze fasering levert daarom geen problemen op voor de waterhuishouding. De knijpstuw wordt aangelegd vóór de duiker die de retentievijver met watergang verbindt. Tijdens de eerste fase van de aanleg van het bedrijventerrein kan het water worden afgevoerd via de bestaande wegsloot van de Leidijk Oost. Door de duiker en de knijpstuw tijdens de eerste fase vast te plaatsen wordt voorkomen dat tijdens deze fase teveel water wordt afgevoerd. 3 1 Q = * A* 2g * H ξ tot tot, ξ tot = 0, 8 10

14 4. RIOLERING 4.1. Gegevens en uitgangspunten Eisen waterschap Regge en Dinkel Voorafgaand aan het opstellen van dit rapport heeft overleg plaatsgevonden met het Waterschap Regge en Dinkel. Uitgegaan dient te worden van een verbeterd gescheiden rioolstelsel (VGS). Dit is een verbeterd gescheiden rioolstelsel met een berging en pompovercapaciteit van 4 mm en 0,3 mm/uur Maaiveldhoogtes en bouwpeilen De bestaande maaiveldhoogtes in het plangebied liggen op NAP +12,50 m aan de noordkant aflopend naar NAP +11,50 m aan de zuidkant. Voorgesteld wordt om een toekomstig maaiveld van minimaal NAP +11,50 m (straatpeil) te hanteren. Er wordt dan voldaan aan de droogleggingseis en deze maaiveldhoogte sluit aan bij de hoogte van de omliggende bebouwing. De bouwpeilen (vloerpeil) liggen minimaal 0,20 m boven het straatpeil Aansluiten op bestaand stelsel Garstelanden Bij aanleg van de eerste fase van Garstelanden is geen rekening gehouden met deze uitbreiding. Gezien de hoogteligging van de buizen, het maaiveld en de diameters van de buizen is aansluiten onder vrij verval niet mogelijk. Er zal in deze nieuwe fase van het bedrijventerrein dus een apart rioolgemaal moeten komen voor het verpompen van DWA en pompovercapaciteit RWA. Dit rioolgemaal kan via een te leggen persleiding worden aangesloten op de persleiding van het bestaande gemaal Garstelanden. Op deze persleiding zit ook drukriolering aangesloten. Geadviseerd wordt om deze drukriolering in het gemaal Garstelanden te laten injecteren, zodat de drukrioleringspompen niet worden weggedrukt tijdens regen. Bij aanpassing van het rioolgemaal Garstelanden zijn in 2005 twee pompen van elk 32 m³/uur geplaatst, die elkaars reserve zijn. De bestaande regenwateroverstort aan de Garstweg stort nu over in een ondiepe watergang. De overstortleiding dient te worden verlegd naar de nieuwe watergang, zodat ook deze overstort eerst in de retentievijver uitkomt Rioleringsplan Gehanteerde ontwerpcriteria Bij het ontwerpen van het rioolstelsel zijn de volgende ontwerpcriteria gehanteerd: - aanleg van een verbeterd gescheiden rioolstelsel (VGS); - minimale diameter RWA-riool Ø 300 mm; - minimale diameter DWA-riool Ø 200 mm; - aanleg RWA-riool in grijs pvc en beton; - aanleg DWA-riool in bruin pvc; - een gemiddeld buisverhang voor het RWA-stelsel van 1:600; - een gemiddeld buisverhang voor het DWA-stelsel van 1:300 (eindstrengen) tot 1:500 (meer watervoerende strengen); - minimale dekking op de buizen 1,10 m; - minimale afstand tussen kruisende leidingen 0,10 m; - een minimaal straatpeil op NAP +11,50 m; - centraal gelegen een rioolgemaal voor zowel afvoer van de DWA als voor de RWA (poc 0,30 mm/uur); - een overstortdrempel voor het RWA-stelsel op NAP +10,75 m; - berging in het RWA-stelsel van 4 mm; - een terugslagklep bij de uitmonding van de overstortleiding. 11

15 Regenwaterriool Het plangebied heeft een bruto oppervlak van circa 9,8 ha. 1,3 ha hiervan is bedoeld als groene rand rondom het plan. Er is circa 8,5 ha terrein. Uitgaande van een verhardingspercentage van 85 % wordt het toekomstige verharde oppervlak ingeschat op 7,25 ha. Dit wordt volledig aangesloten op het RWAstelsel. Het ontworpen regenwaterstelsel is doorgerekend met een stationaire bui van 60 l/s/ha, waarbij nergens water-op-straat mag worden berekend. In het ontworpen RWA-stelsel is één overstortput geprojecteerd: bij knoop 15 een overstort met een breedte van 6,00 m. De overstortdrempel heeft een hoogte van NAP +10,75 m. Centraal in het plan is een rioolgemaal gepland voor de afvoer van het eventueel verontreinigde hemelwater en eventuele verkeerde aansluitingen. Het RWA-gemaal krijgt een capaciteit van 22 m³/uur (pompovercapaciteit 0,3 mm over 7,25 ha). Voor het RWA-rioolstelsel zijn de volgende diameters toegepast: Ø 200 mm (pvc) bij een beginstreng tot en met Ø mm (beton) richting de overstorten. In het RWA-stelsel is 253 m³ berging aanwezig (in de buizen), wat overeenkomt met 3,5 mm gerekend over het afvoerend verhard oppervlak. De verwachting is dat er in de putten nog circa 15 m³ berging aanwezig is, zodat het totaal op ongeveer 3,7 mm uitkomt Vuilwaterriool Uitgaande van 8,5 ha bruto oppervlak en een vuilwaterproductie van gemiddeld 0,5 m³/ha/uur dient rekening gehouden te worden met een maximale afvalwaterstroom van circa 4,25 m³/uur. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van het type bedrijven dat zich hier gaat vestigen. Indien er naar alle redelijkheid verwacht mag worden dat er bedrijven komen waarvan een grotere afvalwaterstroom verwacht mag worden, dienen de gemaalcapaciteiten hierop te worden aangepast. Het DWA- en RWA-gemaal kunnen gecombineerd worden tot een gezamenlijk gemaal met een capaciteit van circa 26 m³/uur. Voor het DWA-stelsel is uitgegaan van kleinere diameters dan het RWA-stelsel, namelijk Ø 200 mm, Ø 250 mm en Ø 315 mm Samenvatting In tabel 4.1. zijn de stelselkenmerken nogmaals samengevat met een samenvatting van de eerste fase en van het totaal. De kenmerken van de eerste fase zijn op basis van het bruto verhard oppervlak opnieuw ingeschat. Tabel 4.1. Stelselkenmerken rioolstelsel kenmerk fase 1-3 fase 4 totaal (afgerond) eenheid bruto oppervlak (exclusief retentievijver) 6,3 8,5 16,1 ha verhard oppervlak (85 %) 5,4 7,25 13,7 ha maximale droogweerafvoer 3,15 4,25 7,4 m³/uur pomp(over)capaciteit (0,30 mm/uur) 16,2 21,8 38 m³/uur gemaalcapaciteit benodigd 19, ,5 m³/uur drempelhoogte RWA-overstort + 10,80 +10,75 m t.o.v. NAP drempelbreedte overstort 1,50 6,00 m¹ berging in RWA-stelsel m³ berging 2,6 3,7 mm 12

16 Vanaf het nieuwe rioolgemaal wordt een persleiding gelegd richting het bestaande rioolgemaal van Garstelanden I. Dat gemaal heeft een capaciteit van circa 32 m³/uur, hetgeen onvoldoende is voor het totale plan. Wanneer de persleiding van het nieuwe gemaal injecteert in de bestaande persleiding, zal de capaciteit bij samenloop afnemen. Voor fase 1-3 en voor fase 4 is dat geen probleem, fase 1-3 heeft voldoende aan circa 20 m³/uur, fase 4 heeft circa 26 m³/uur nodig. Dat is goed mogelijk op de bestaande persleiding. Voor de drukriolering van Leidijk Oost die rechtstreeks op deze persleiding is aangesloten kon dat echter wel eens problemen gaan geven tijdens neerslag. Geadviseerd wordt om de persleiding van het drukriool door te trekken naar het bestaande gemaal van Garstelanden I III en op de pompput te injecteren. De injectie dient dan nog bij de benodigde capaciteit te worden opgeteld. 13

17 5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 5.1. Waterhuishouding In bijlage II is een overzichtstekening van de waterhuishouding opgenomen. In het gebied wordt een verbeterd gescheiden rioolstelsel aangelegd. De verharde oppervlakken in het plangebied worden aangesloten op het hemelwaterriool. In het gebied wordt een retentievoorziening aangelegd om voldoende water te bergen. De retentievoorziening wordt aangelegd voor de uitbreiding van het bedrijventerrein (Garstelanden IV) én het bestaande bedrijventerrein (Garstelanden I en II), waarbij in het verleden nog niet uitgebreid rekening is gehouden met waterberging. De retentievoorziening heeft aan één zijde een natuurvriendelijke oever met een talud van 1:3 en wordt omringd door een onderhoudspad van 4 m breed. Het water wordt middels een knijpstuw afgevoerd. De maximale afvoer uit het gebied is 2,4 l/s/ha. Het water wordt afgevoerd op waterschapswatergang Deze watergang is voldoende groot om het water af te kunnen voeren. Voor het aanleggen van een waterpartij is (mogelijk) een ontgrondingsvergunning nodig. Voor het graven van de waterpartij en de aansluiting op de waterschapswatergang is geen keurvergunning nodig Riolering Er wordt een verbeterd gescheiden rioolstelsel aangelegd met een kleine 4 mm berging en een pompovercapaciteit van 0,3 mm/uur. Er kan niet onder vrijverval op het bestaande stelsel worden aangesloten, er dient een nieuw rioolgemaal te worden geplaatst. Deze krijgt een capaciteit van circa 26 m³/uur en de persleiding kan op de bestaande persleiding worden aangesloten. De drukriolering van Leidijk Oost die nu ook op deze persleiding is aangesloten dient dan echter te gaan lozen op het rioolgemaal. De tegendrukken worden te hoog voor drukriolering. Dat betekent dat de persleiding van de drukriolering circa 350 m¹ doorgetrokken dient te worden naar het rioolgemaal. 14

18 6. REFERENTIES 1. Hoogtekaart plangebied (gemeente). 2. Waterdocumenten waterschap Regge en Dinkel, geraadpleegd 28 januari Grondwaterkaart van Nederland, dienst Grondwaterverkenning TNO. 4. DINO-loket, geraadpleegd 4 februari Maandoverzicht neerslag en verdamping, KNMI, januari, februari en maart Ontwatering in stedelijk gebied, beter bouw- en woonrijp maken, SBR, mei Rioleringsplan bedrijventerrein Garstweg te Westerhaar,, september Nieuwe neerslagstatistieken voor waterbeheerders, STOWA,

19 BIJLAGE I Grondboringen

20 1 2 0,00 0,50 1,00 0,00-0,40-0,80 Veen, sterk zandig, donkerbruin Zand, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, zwak roesthoudend, bruin Zand, matig fijn, zwak siltig, beigewit 0,00 0,50 1,00 0,00-0,20-0,30-0,40 Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin Veen, zwak zandig, donkerbruin Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin 1,50 1,50-1,90 2,00-2,00 Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, lichtgrijs 2,00 Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, lichtgrijs 2,50 2,50 3,00 3,00-3,30 3,50 Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindig, lichtgrijs, en enkele stenen 3,50-3,70 Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs 4,00-4,00 4,00-4, ,00 0,00 Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin 0,00 0,00 Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, geroerde grond tot1.1m-mv 0,50-0,50 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruin 0,50 1,00 1,00-1,10-1,30 Zand, matig fijn, matig siltig, bruin 1,50 Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig 1,50-1,60 Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, enkele stenen 2,00-2,10 Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk grindig, lichtgrijs, enkele stenen 2,00 2,50 2,50-2,70 Zand, matig grof, zwak siltig, lichtgrijs 3,00 3,00-3,00 Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs 3,50 3,50 4,00-4,00 4,00-4,00 Boorprofielen Opdrachtgever: Projectnaam: Projectcode: TWR19-1-1

21 BIJLAGE II Overzichtstekening waterhuishouding en riolering

22 BIJLAGE III Overzichtstekening riolering

23 BIJLAGE IV Hydraulische berekening rioleringsstelsel

24 Programma: OPWRIO versie 6.20e Bladno.: 1 Datum : Tijd : 1:37 Invoer omschrijving : RWA STELSEL GARSTELANDEN WESTERHAAR TWR ** 01:36 Programma: OPWRIO versie 6.20e Bladno.: 2 Datum : Tijd : 1:37 Invoer omschrijving : RWA STELSEL GARSTELANDEN WESTERHAAR TWR ** 01:36 Berekening rioolstelsel en/of stelsel van open waterlopen (stationaire, ongelijkvormige stroming): geheel- en/of gedeeltelijk gevulde leidingen: Knooppunten : 26 Regenintensiteit (opp.belast.) : m3/sec/ha Strengen (totaal)....: 26 Algemene wandruwheid (K-waarde) : m waarvan: rond....: 26 Algemene Manningfactor.... : 25.0 m1/3/sec rechthoekig..: 0 Totaal oppervlak (BRUTO)... : ha trapeziumvorm.: 0 " " (NETTO)... : ha norm. ei-profiel: 0 Gemiddelde afvoercoefficient..: Overstortpunten (EXTERN) : 2 Totale waterbelasting......: m3/sec Gemalen.... (EXTERN) : 2 Waking : n.v.t. m Overstortpunten (INTERN) : 0 Gemalen.... (INTERN) : 0 Manningf. variabel met vulhoogte: nee Strengen met ronde doorsnede: Streng Beginknoop B.O.K. Eindknoop B.O.K. Lengte Diameter Wandruwheid Verliezen no. (K-waarde) Instr Uitstr m nap m nap m m m (-) (-) ============================================================================================

25 Programma: OPWRIO versie 6.20e Bladno.: 3 Datum : Tijd : 1:37 Invoer omschrijving : RWA STELSEL GARSTELANDEN WESTERHAAR TWR ** 01:36 Overstortpunten (EXTERN): Knoop Drempelbreedte MUU Drempelpeil Overstortpeil Straal Afvoer m - m nap m nap m m3/sec ========================================================================== ========================================================================== Overstortpunten totaal: Gemalen... (EXTERN): Knoop Pomppeil Berekend peil Capaciteit... Afvoer m nap m nap m3/sec m3/sec ================================================================== ================================================================== Gemalen totaal: Afvoer uit het stelsel totaal: Programma: OPWRIO versie 6.20e Bladno.: 4 Datum : Tijd : 1:37 Invoer omschrijving : RWA STELSEL GARSTELANDEN WESTERHAAR TWR ** 01:36 Knoop Soort Waterpeil Maai Vers. -- DWA of / RWA Waterlast VH-opp VH-opp Afvoer / type berekend -veld injektie totaal bruto netto -coef. m nap m nap m m3/sec m3/sec m3 /sec ha ha - ==================================================================================================== POMP OVST

26 OVST POMP Strengen met ronde doorsnede: Streng Beginknoop B.O.K. Water Stroom Eindknoop B.O.K. Water Stroom Spiegel Debiet no. diepte snelheid diepte snelheid helling m nap m m/sec m nap m m/sec 1:N m3/s ====================================================================================================== Programma: OPWRIO versie 6.20e Bladno.: 5 Datum : Tijd : 1:37 Invoer omschrijving : RWA STELSEL GARSTELANDEN WESTERHAAR TWR ** 01:36 Strengen met ronde doorsnede: Streng Beginknoop B.O.K. Water Stroom Eindknoop B.O.K. Water Stroom Spiegel Debiet no. diepte snelheid diepte snelheid helling m nap m m/sec m nap m m/sec 1:N m3/s ======================================================================================================

27 Programma: OPWRIO versie 6.20e Bladno.: 6 Datum : Tijd : 1:37 Invoer omschrijving : RWA STELSEL GARSTELANDEN WESTERHAAR TWR ** 01:36 Bergingsberekeningen voor deelgebied no. = 1 Netto oppervlakte = m2 Overzicht van de tot dat deelgebied behorende strengen: Strengnummers: (Totaal aantal= 14 ) ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== Deelgebied berging tov. peil berging berging netto opp. no. m nap m3 mm ========== ================= ========= ================== Bij berekend stromingsbeeld = Bij e.v. volledige vulling = Bergingsberekeningen voor deelgebied no. = 2 Netto oppervlakte = m2 Overzicht van de tot dat deelgebied behorende strengen: Strengnummers: (Totaal aantal= 12 ) ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== Deelgebied berging tov. peil berging berging netto opp. no. m nap m3 mm ========== ================= ========= ================== Bij berekend stromingsbeeld = Bij e.v. volledige vulling = Totalisatie per profiel: ======================== Strengen met ronde doorsnede Diameter aantal totale lengte Diameter aantal totale lengte =================================== ===================================

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER GEMEENTE HAAKSBERGEN 27 augustus 2007 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 2 Technische randvoorwaarden]

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland bv Zwolle, 29 november 2005 @ Grontmij 11/99014943, rev. d1 Verantwoording Titel : Bergingsberekeningen

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf SAB Arnhem december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf dossier : C4866.01.001 registratienummer : ON-D20090543

Nadere informatie

Rioleringsadvies. Stadspark s-heerenberg. 20 juli 2012. Definitief

Rioleringsadvies. Stadspark s-heerenberg. 20 juli 2012. Definitief Stadspark s-heerenberg 20 juli 2012 Definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Aanleiding... 1 1.2 Doel... 2 1.3 Leeswijzer... 2 2 Ontwerp... 3 2.1 Huidige situatie... 3 3 Uitgangspunten... 5 3.1 Algemene

Nadere informatie

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg Notitie Contactpersoon Johannes Weemstra Datum 21 november 2012 Kenmerk N003-1210450WEJ-rrt-V01-NL Geohydrologische situatie Burg. Slompweg 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heeft

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

Apeldoornsestraat te Voorthuizen

Apeldoornsestraat te Voorthuizen Apeldoornsestraat te Voorthuizen Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf Woningstichting Barneveld januari 2013 Wijziging t.o.v. versie 29-10-2010: inrichtingsplan, verhard oppervlakte en wateropgave

Nadere informatie

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld Notitie Contactpersoon Inkie Goijer Datum 1 augustus 2008 Kenmerk N002-4579913IGO-evp-V03-NL 1.1 Inleiding De watertoets De watertoets is een instrument dat ruimtelijke plannen toetst op de mate waarin

Nadere informatie

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V.

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Rioleringsplan Plan Mölnbekke te Ootmarsum Projectnummer: 2653 Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Postbus 66 7630 AB Ootmarsum Status Concept Opgesteld door: Dhr. H.

Nadere informatie

Rioleringsplan Zuiderhoeven

Rioleringsplan Zuiderhoeven Rioleringsplan Zuiderhoeven AM Sweco Nederland B.V. Alkmaar, 6 juli 2016 Verantwoording Titel : Rioleringsplan Zuiderhoeven Subtitel : Projectnummer : 348902 Referentienummer : Revisie : Datum : 6 juli

Nadere informatie

Team stedelijk water B01035.700604

Team stedelijk water B01035.700604 WATERPARAGRAAF Onderwerp: Centrumplan Vroomshoop 's-hertogenbosch, 31 maart 2009 Van: M.J.C. Kerkhof Jonkman ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a Postbus 673 7300 AR Apeldoorn Tel 055 5815 999 Fax 055

Nadere informatie

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Gemeente Deventer Opdrachtgever ORB H.J. Laing Datum paraaf Projectleider ORB J.J. van der Woude Datum paraaf Gemeente

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie Memo nummer Water-01 aan BAM Woningbouw Martijn Stabel Oranjewoud van Arjan van Beek Oranjewoud datum 24 mei 2011 project Valkenswaard, opstellen bestemmingsplan en uitvoeren onderzoeken locatie Geenhovensedreef

Nadere informatie

Controleberekening riolering (DEFINITIEF)

Controleberekening riolering (DEFINITIEF) Titel: Omschrijving: Projectnr: Rapportnr: Datum: Controleberekening riolering (DEFINITIEF) Boschkens-west Goirle 09JV10090 09-10486-JV 08-12-09 RAPPORT Grotestraat 143 5141 JP Waalwijk tel: 0416-560381

Nadere informatie

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree)

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Gegevens opdrachtgever: Kellerberg Bosgoed B.V. Helenaveenseweg 45 5985 NL Grashoek 0493-536068 Contactpersoon: De heer

Nadere informatie

Gemeente Hengelo Stedelijk Beheer en Ontwikkeling. Waterhuishouding Gezondheidspark Hengelo. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2.

Gemeente Hengelo Stedelijk Beheer en Ontwikkeling. Waterhuishouding Gezondheidspark Hengelo. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. Gemeente Hengelo Stedelijk Beheer en Ontwikkeling Waterhuishouding Gezondheidspark Hengelo van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Kloosterstraat. Loon op Zand. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB. juli 2009 concept

Kloosterstraat. Loon op Zand. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB. juli 2009 concept Kloosterstraat Loon op Zand Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB juli 2009 concept Kloosterstraat Loon op Zand Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf dossier : C6592.01.001 registratienummer

Nadere informatie

BRIEF. BK Infra & Leisure t.a.v. W. Elias Postbus 240 5480 AE Schijndel. Onderwerp: Projectnr: Kenmerk: Datum:

BRIEF. BK Infra & Leisure t.a.v. W. Elias Postbus 240 5480 AE Schijndel. Onderwerp: Projectnr: Kenmerk: Datum: BRIEF BK Infra & Leisure t.a.v. W. Elias Postbus 240 5480 AE Schijndel Onderwerp: Projectnr: Kenmerk: Datum: Rioleringsplan De Ligt II fase 3 en De Ligt III 11JV10100 12-10015-JV 17 februari 2012 Geachte

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3 Datum 17 juli 2008 Kenmerk 1608039 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Beschrijving plangebied 4 2.1 Situering 4 2.2 Topografie 5 2.3 Waterstaatkundige situatie 5 2.4 Bodemopbouw 5 2.4.1 Lokale

Nadere informatie

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Woningstichting Barneveld : Wolter Tijssen : Wouter Woortman : B4699-03-004 : Watertoets : Voorontwerp waterhuishouding Ons kenmerk : WA-LW20090339 Datum :

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen. : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie. Datum : 13 januari 2012

MEMO DHV B.V. Logo. : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen. : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie. Datum : 13 januari 2012 DHV B.V. Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen : BA94-5- : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie Ons kenmerk : LW-DE227 Datum : 3 januari 22 Classificatie

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Project : Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Projectnummer : NC8110503 Versie : definitief Datum : 15 juli 2008 Aanleiding Het terrein van de Tivolikerk en het naastgelegen Zusterhuis aan de Heezerweg

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

1 Inleiding en projectinformatie

1 Inleiding en projectinformatie Project: Groenhorst College te Velp Onderwerp: hemelwater infiltratieonderzoek Datum: 9 november 2011 Referentie: 25.515/61341/LH 1 Inleiding en projectinformatie Het Groenhorst College, gelegen aan de

Nadere informatie

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Briefrapport betreffende MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Opdrachtnummer: 1109-0036-001 Veurse Achterweg 10, Postbus 63, 2260 AB, Leidschendam, Tel: 070-3111333.,

Nadere informatie

Rioolnotitie Bouw en woonrijpmaken Woningbouwlocatie Brinkersweide te Rhenen

Rioolnotitie Bouw en woonrijpmaken Woningbouwlocatie Brinkersweide te Rhenen Rioolnotitie Rioolnotitie Kenmerk : RL14IV673 Datum : 10 augustus 2015 Versie : Definitief Auteur : A. van der Stelt Controle : F. Hazen 2 Rioolnotitie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Notitie waterhuishouding Panoven IJsselstein Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 26 juli 2013

Notitie waterhuishouding Panoven IJsselstein Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 26 juli 2013 Notitie waterhuishouding Panoven IJsselstein Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 26 juli 2013 Inleiding Op 6 mei 2013 heeft het waterschap een plankaart ontvangen voor een ontwikkeling aan

Nadere informatie

Van : ing. G. Spruijt Paraaf :

Van : ing. G. Spruijt Paraaf : Memo Datum : 29-10-2013 Bestemd voor : BRO Boxtel Van : ing. G. Spruijt Paraaf : Projectnummer : 20120469 Betreft : Bergingsberekening Intratuin Deventer te Deventer Aanleiding Op d.d. 25 maart 2013 is

Nadere informatie

Bedrijventerrein Rollepaal Oost

Bedrijventerrein Rollepaal Oost Bedrijventerrein Rollepaal Oost Dedemsvaart Waterhuishoudings- en rioleringsplan SAB Arnhem februari definitief Bedrijventerrein Rollepaal Oost Dedemsvaart Waterhuishoudings- en rioleringsplan dossier

Nadere informatie

Richtlijn versus maatwerkberekening

Richtlijn versus maatwerkberekening Memo DM 1063841 Aan: Peter Van Hoof [peter@vanhoof-watermanagement.nl] Van: HDSR Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Notitie maatwerkberekening Vierde Kwadrant Kockengen In deze memo heeft het waterschap een

Nadere informatie

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1.

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1. Notitie Datum: 17 juni 2015 Betreft: Afkoppelen nieuwbouw Handelstraat, Apeldoorn Kenmerk: BP30, NOT20150617 Bestemd voor: Bun Projectontwikkeling BV Ter attentie van: de heer J. Spriensma Opgesteld door:

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A ONDERWERP Aangepaste leggerwijziging Tradeportsloot DATUM 14-4-2016 PROJECTNUMMER C01031.000363.0900 ONZE REFERENTIE 078903199 A VAN Joost Veltmaat AAN Waterschap Peel en Maasvallei Inleiding Klaver 6a

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek en globale waterstructuur RBT Achterhoek

Geohydrologisch onderzoek en globale waterstructuur RBT Achterhoek Geohydrologisch onderzoek en globale waterstructuur RBT Achterhoek 24 juli 2008 Geohydrologisch onderzoek en globale waterstructuur RBT Achterhoek Verantwoording Titel Geohydrologisch onderzoek en globale

Nadere informatie

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN INTERNE NOTITIE voor: Gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas van: Erik van Grunsven telefoon: afdeling: Ruimtelijk Beheer onderwerp: hemelwater de Valuwe datum: 22-december-2011herzien

Nadere informatie

Onderzoek naar afkoppelmogelijkheden voor de

Onderzoek naar afkoppelmogelijkheden voor de Titel: Onderzoek naar afkoppelmogelijkheden voor de kernen Zeeland en t Oventje Projectnr: Rapportnr: Datum: 06JM05776 Eindrapportage 07-10068-GV 10 september 2008 RAPPORT Grotestraat 143 5141 JP Waalwijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3 Datum 11 maart 2011 Kenmerk 1408019 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Beschrijving plangebied 4 2.1 Situering 4 2.2 Topografie 5 2.3 Waterstaatkundige situatie 5 2.4 Riolering 5 2.5 Bodemopbouw

Nadere informatie

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen.

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen. NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Dibema Montfort B.V. Projectnummer : RDL-007-01 Projectomschrijving : Wonen Aan de Kasteeltuinen Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum

Nadere informatie

De Marke II. Marienberg. Waterstructuurplan. SAB Arnhem/ Gemeente Hardenberg. mei 2010 definitief

De Marke II. Marienberg. Waterstructuurplan. SAB Arnhem/ Gemeente Hardenberg. mei 2010 definitief De Marke II Marienberg Waterstructuurplan SAB Arnhem/ Gemeente Hardenberg mei 2010 definitief De Marke II Marienberg Waterstructuurplan dossier : D1491.01.001 registratienummer : ON-D20100490 versie :

Nadere informatie

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Opdrachtnummer : 1220128 Opdrachtgever : Wooncorporatie ProWonen Postbus 18 7270 AA BORCULO Coördinaten: X = 218.040 Y = 457.210 Datum : 14 december

Nadere informatie

Rapport Watertoets. Bestemmingsplanwijziging + bijbehorende onderzoeken. Opstellen watertoets Demmersdwarsweg 8 te Mariaparochie R-MVV/6

Rapport Watertoets. Bestemmingsplanwijziging + bijbehorende onderzoeken. Opstellen watertoets Demmersdwarsweg 8 te Mariaparochie R-MVV/6 Rapport Watertoets Bestemmingsplanwijziging + bijbehorende onderzoeken Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 postbus 202 postcode 7460 AE Rijssen telefoon (+31) (0)548 51 52 00 telefax (+31) (0)548

Nadere informatie

Brede school. Didam. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2010 definitief

Brede school. Didam. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2010 definitief Brede school Didam Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB Arnhem december 21 definitief Brede school Didam Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf dossier : D1311.1.1 registratienummer : LW-DE2172

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING HOORNBRUG RIJSWIJK ONDERDEEL WATER

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING HOORNBRUG RIJSWIJK ONDERDEEL WATER RUIMTELIJKE ONDERBOUWING HOORNBRUG RIJSWIJK ONDERDEEL WATER GEMEENTE RIJSWIJK 23 augustus 2013 077182073:A - Definitief D01021.000165.0100 Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doelstelling...

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Watertoets Heelweg. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer. telefoon

Gemeente Doetinchem. Watertoets Heelweg. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer. telefoon Gemeente Doetinchem Watertoets Heelweg van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 Gemeente Doetinchem Watertoets Heelweg referentie projectcode status

Nadere informatie

Rioleringsplan uitbreiding Houtakker II

Rioleringsplan uitbreiding Houtakker II Rioleringsplan uitbreiding Houtakker II Definitief 10-08-2009 In opdracht van Gemeente Lingewaard Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer W08A0262 Documentnaam S:\Data\Project\Water08\W08A0262\w08a0262.r06.doc

Nadere informatie

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam MEMO Onderwerp Geohydrologisch vooronderzoek Amsterdam, WTC 5C, 2 oktober 2013 Van mw. M. Duineveld MSc. Afdeling IBZ Aan ZuidasDok Projectnummer D03011.000284. Opgesteld door mw. M. Duineveld MSc. Ons

Nadere informatie

Ten aanzien van deze watersaspecten is contact geweest, overlegd en advies gevraagd aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Ten aanzien van deze watersaspecten is contact geweest, overlegd en advies gevraagd aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0152812 3 december 2015 336542 Betreft Watertoets De Ontbrekende Schakel (D02) 1 Inleiding De gemeente Schagen is van plan om een verbindingsweg aan te leggen

Nadere informatie

DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL

DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Regio Oost Briefrapport betreffende DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL Opdrachtnummer: 6010-0391-000 Kermisland 110, Postbus 5251, 6802 EG, Arnhem, Tel: 026-3698444., Fax: 026-3629961

Nadere informatie

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo Keizer Karel V Singel 45 5654 NM Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com www.tebodin.nl Opdrachtgever: Crematorium Haarlo

Nadere informatie

Waterhuishoudingsplan

Waterhuishoudingsplan Waterhuishoudingsplan Herinrichting N377 Waterhuishoudingsplan Provincie Overijssel juni 2013 concept Waterhuishoudingsplan Herinrichting N377 Waterhuishoudingsplan dossier : BC1618103105 registratienummer

Nadere informatie

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer Aan Gemeente Maassluis Behandeld door Richard Wilbrink T.a.v. De heer E. Zeeman E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van Richard Wilbrink MSc. T 015-7511854 Betreft Voorbereidende onderzoeken winkelcentrum

Nadere informatie

Van Hogendorpplein te Goirle

Van Hogendorpplein te Goirle VAN WANROOIJ - VAN SCHIJNDEL Van Hogendorpplein te Goirle Waterhuishouding hemelwater Projectnummer: 0551 17 maart 2009 Colofon Opdrachtgever: Project: Van Wanrooij - Van Schijndel Van Hogendorpplein te

Nadere informatie

In opdracht van Vastbouw Vastgoedontwikkeling BV is ons bureau civieltechnisch betrokken bij de voorbereiding van plan Lawickse Allee te Wageningen.

In opdracht van Vastbouw Vastgoedontwikkeling BV is ons bureau civieltechnisch betrokken bij de voorbereiding van plan Lawickse Allee te Wageningen. NOTITIE NUMMER P10-0494 ONDERWERP Advies waterhuishouding DATUM 24 augustus 2011 PLAATS Elst OPGESTELD DOOR H. Nieuwhof-Langeveld 1 Algemeen In opdracht van Vastbouw Vastgoedontwikkeling BV is ons bureau

Nadere informatie

Afbeelding 2.2. Berekende maximale WOS uitgangssituatie 80 % afkoppelen bui 09

Afbeelding 2.2. Berekende maximale WOS uitgangssituatie 80 % afkoppelen bui 09 Afbeelding 2.1. Locatie bedrijventerrein Nijverheidsweg 2.2. Uitgangspunten BRP De wijziging op de uitgangspunten zoals toegepast in het BRP betreft het percentage afgekoppeld oppervlak wegverharding.

Nadere informatie

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming NOTITIE Onderwerp Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming Project Grensmaas Opdrachtgever Projectbureau Consortium Grensmaas Projectcode HEEL14-29 Status Definitief Datum 18 mei 2016 Referentie

Nadere informatie

Verantwoording. Titel : Watertoets. Subtitel : Waterhuishoudkundig onderzoek Kerkdriel-Noord. Projectnummer : 271484. Referentienummer : 99051189

Verantwoording. Titel : Watertoets. Subtitel : Waterhuishoudkundig onderzoek Kerkdriel-Noord. Projectnummer : 271484. Referentienummer : 99051189 5 Water 99051678 Verantwoording Titel : Watertoets Subtitel : Waterhuishoudkundig onderzoek Kerkdriel-Noord Projectnummer : 271484 Referentienummer : 99051189 Revisie : D1 Datum : 27 november 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel Waterparagraaf Groenstraat 2, Sprundel projectnr. 166718 revisie 00 20 oktober 2006 Opdrachtgever De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring

Nadere informatie

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water WATERPARAGRAAF Onderwerp: Rentray Rekken Apeldoorn, Projectnummer: 2 november 2009 C01031.200803 Opgesteld door: M.J.C. Kerkhof Jonkman Gecontroleerd door: M. Swenne ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a

Nadere informatie

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 25 oktober 2011 Kenmerk N001-4817394TER-mfv-V01-NL Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 1 Inleiding Autobedrijf Van den

Nadere informatie

MEMO. 1. Aanleiding. Datum: 22-oktober Aan: Joep de Koning (WSK) Van: Martijn Tilma en Mia Süss (B&O-WH)

MEMO. 1. Aanleiding. Datum: 22-oktober Aan: Joep de Koning (WSK) Van: Martijn Tilma en Mia Süss (B&O-WH) MEMO Aan: Joep de Koning (WSK) Van: Martijn Tilma en Mia Süss (B&O-WH) Datum: 22-oktober 2015 Onderwerp: Capaciteit duikers Wilhelminapark, Plaspoel- en Schaapweipolder 1. Aanleiding Het Wilhelminapark

Nadere informatie

Bijlage 14-1: Stedelijke wateropgave Kern Emmen

Bijlage 14-1: Stedelijke wateropgave Kern Emmen Bijlage 14-1: Stedelijke wateropgave Kern Emmen Situatie Kern Emmen Kern Emmen omvat het centrumgebied van Emmen en de wijken Emmermeer, Hoge Loo en Spoorzijde. Het bestaat overwegend uit dicht bebouwd

Nadere informatie

Herziening waterstructuurplan Zwartebroek - Dwarsakker

Herziening waterstructuurplan Zwartebroek - Dwarsakker Herziening waterstructuurplan Zwartebroek - Dwarsakker definitief In opdracht van Opgesteld door Projectnummer Gemeente Barneveld MWH B.V. M13A0343 Documentnaam \\nldft1s01\data\data\project\m13\m13a0343\2

Nadere informatie

HWA parkeerterrein KL Efteling

HWA parkeerterrein KL Efteling HWA parkeerterrein KL Efteling Opdrachtgever : Efteling Projectnaam : HWA parkeerterrein KL Referentienummer : 10-036 Documentnummer : 10-036/hwo/rev05 Version Date Author Change description Rev. 03 16/11/2010

Nadere informatie

Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland

Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland Gemeente Binnenmaas Watertoets SAB Eindhoven juli 22 eindrapportage Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland Gemeente Binnenmaas Watertoets dossier : BA33-8- registratienummer

Nadere informatie

- de gevolgen van overstroming en droogte te beperken.

- de gevolgen van overstroming en droogte te beperken. - de gevolgen van overstroming en droogte te beperken. Nationaal Op nationaal niveau is er het Nationaal Bestuurakkoord Water (NBW) uit 2003 en de geactualiseerde versie van het akkoord (NBW-actueel) uit

Nadere informatie

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlage 1 Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlagel Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bodemopbouw en Geohydrologie Inleiding In deze bijlage wordt

Nadere informatie

BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN

BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN i BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN-EIND RESULTATEN VELDWERK EN INFILTRATIEBEREKENINGEN Uitgebracht aan:

Nadere informatie

Bedrijventerrein Vredemaker, fase IV

Bedrijventerrein Vredemaker, fase IV Bedrijventerrein Vredemaker, fase IV Watertoets Definitief De Peyler Projektontwikkeling bv Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 4 maart 2009 Verantwoording Titel : Bedrijventerrein Vredemaker, fase IV Subtitel

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Gemeente Nederweert Projectnummer : NDW-041-01 Projectomschrijving : Carpoolplaats Nederweert Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum : 13 juli

Nadere informatie

Gemeente Deventer. Waterhuishouding Spijkvoorderenk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11

Gemeente Deventer. Waterhuishouding Spijkvoorderenk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11 Gemeente Deventer Waterhuishouding Spijkvoorderenk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 Gemeente Deventer Waterhuishouding Spijkvoorderenk referentie

Nadere informatie

: BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) : Evert de Lange : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes)

: BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) : Evert de Lange : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes) Logo MEMO Aan : BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) Van : Evert de Lange Kopie : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes) Dossier : BA6227-100-100 Project : Zuiderzeestraatweg

Nadere informatie

Watertoets. Watertoets Kamelenspoor te Maarssen. Project Kamelenspoor te Maarssen R-LBN/3. Gemeente Maarssen. 3600 AA Maarssen. Mevrouw S.

Watertoets. Watertoets Kamelenspoor te Maarssen. Project Kamelenspoor te Maarssen R-LBN/3. Gemeente Maarssen. 3600 AA Maarssen. Mevrouw S. Watertoets Watertoets Kamelenspoor te Maarssen Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 postbus 202 postcode 7460 AE Rijssen telefoon (+31) (0)548 51 52 00 telefax (+31) (0)548 51 85 65 e-mail info@avecodebondt.nl

Nadere informatie

Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding

Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding Bijlage Afwatering terreinverharding D1 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 11 augustus 2014 153681 Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding

Nadere informatie

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier.

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier. MEMO Aan: Koos verbeek Van: J. den Dulk Datum: 23 mei 2007 Onderwerp: Stand van zaken maatregelen ter voorkoming wateroverlast Oranjebuurt, De Lier Bijlagen: Functioneel programma van eisen voor de verbetering

Nadere informatie

Waterhuishoudingsplan

Waterhuishoudingsplan Waterhuishoudingsplan Plan 'Molenblok' te Varik Definitief gemeente Neerijnen Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 2 mei 2011 Inhoudsopgave 1 1.1 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 1.3 Leeswijzer...

Nadere informatie

2. KORTE TOELICHTING EERDERE ONDERZOEKEN

2. KORTE TOELICHTING EERDERE ONDERZOEKEN leeswijzer In deze onderbouwing wordt achtereen volgens ingegaan op: - een beknopt overzicht van uitgevoerde waterhuishoudkundige onderzoeken en de wijze waarop rekening is gehouden met de natuurgebieden;

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

Waterparagraaf bestemmingsplan Oostindie

Waterparagraaf bestemmingsplan Oostindie 1. Aanleiding Waterparagraaf bestemmingsplan Oostindie Op basis van een stedenbouwkundig masterplan uit 2003 is in 2005 gestart met de aanleg van de woonwijk Oostindie. Hiervoor zijn diverse bestemmingsplannen

Nadere informatie

Betreft: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw (bureaustudie) ter plaatse van de Landgoed Huize Winfried te Wapenveld (gemeente Heerde).

Betreft: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw (bureaustudie) ter plaatse van de Landgoed Huize Winfried te Wapenveld (gemeente Heerde). Projectnummer 2013-11-002: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw Landgoed Huize Winfried Natuurbegraven Nederland T.a.v. de heer W. Peters Postbus 29 5201 AA s-hertogenbosch Betreft: Variatie in

Nadere informatie

Waterhuishoudingsplan

Waterhuishoudingsplan Waterhuishoudingsplan Bedrijventerrein De Enk en nieuwbouw gemeentehuis Definitief Gemeente Olst-Wijhe Postbus 16 8120 AA Olst Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 25 juni 2010 Verantwoording Titel : Waterhuishoudingsplan

Nadere informatie

Inpassingsplan Busbaan Wageningen Campus

Inpassingsplan Busbaan Wageningen Campus Inpassingsplan Busbaan Wageningen Campus Onderdeel Watertoets/waterstructuur Definitief Provincie Gelderland Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 juni 2010 Verantwoording Titel : Inpassingsplan Busbaan Wageningen

Nadere informatie

Toelichting Watertoets

Toelichting Watertoets Toelichting Watertoets Zorgboerderij Schoolstraat te Dongen projectnr. 203471 revisie 00 21 januari 2010 Opdrachtgever Vieya T.a.v. de heer J.W. Revet Postbus 134 5100 AC Dongen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Rapport Watertoets. Zandvoort 23 te Gendt. Uitvoeren watertoets tbv opstellen waterparagraaf R-MVV/83. De heer Huisman BD Doornenburg

Rapport Watertoets. Zandvoort 23 te Gendt. Uitvoeren watertoets tbv opstellen waterparagraaf R-MVV/83. De heer Huisman BD Doornenburg Rapport Watertoets Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 postbus 202 Zandvoort 23 te Gendt postcode 7460 AE Rijssen telefoon (+31) (0)548 51 52 00 telefax (+31) (0)548 51 85 65 e-mail info@avecodebondt.nl

Nadere informatie

Gemaal van de toekomst

Gemaal van de toekomst Gemaal van de toekomst Onderzoek besparingspotentieel bij niet gelijktijdig leegpompen rioolstelsels Van S.P.A. Duinmeijer Datum 30 augustus 2013 Opdrachtgever Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam Contactpersoon

Nadere informatie

Het bergingsmoeras bestaat uit watergangen met laag gelegen percelen tussen kades. De afmetingen van het bergingsmoeras staan in onderstaande tabel.

Het bergingsmoeras bestaat uit watergangen met laag gelegen percelen tussen kades. De afmetingen van het bergingsmoeras staan in onderstaande tabel. Afbeelding 2.1. Schets watersysteem bergingsmoeras Het bergingsmoeras bestaat uit watergangen met laag gelegen percelen tussen kades. De afmetingen van het bergingsmoeras staan in onderstaande tabel. Tabel

Nadere informatie

DOORLATENDHEID BARTOK TE ARNHEM

DOORLATENDHEID BARTOK TE ARNHEM FUGRO GEOSERVICES B.V. Geo-Advies Oost-Nederland Briefrapport betreffende DOORLATENDHEID BARTOK TE ARNHEM Opdrachtnummer: 6014-0266-000 Opgesteld door : M. van Dijk adviseur Projectleider : drs. O. Duizendstra

Nadere informatie

Ontwikkeling terrein de Hogt

Ontwikkeling terrein de Hogt Tuindorpstraat 61 Gebouw C01 7555 CS Hengelo Ov. T 074 250 09 96 F 074 250 55 16 algemeen@incite-projects.nl www.incite-projects.nl IBAN: NL62 RABO 0111 3675 49 BTW nr.: NL815104868B01 KVK nr.: 08140475

Nadere informatie

BODEMONDERZOEK GROEI- LOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN

BODEMONDERZOEK GROEI- LOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN Bijlage 2 bij de toelichting BODEMONDERZOEK GROEI- LOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN i BODEMONDERZOEK GROEILOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN In opdracht van: Tuinbouw Ontikkelings Maatschappij

Nadere informatie

Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord

Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord Situatie Nieuw-Amsterdam Veenoord Nieuw-Amsterdam Veenoord ligt in het zuiden van de gemeente Emmen, ten westen van Erica. Het dorp wordt door

Nadere informatie

projectnr.11585-196472

projectnr.11585-196472 projectnr.11585-196472 25mei2010,revisie1.0 Bijlage6: GemeenteHaaksbergen ExploitatieplanHaaksbergen-Dorp,UitbreidingslocatieDeVeldmaatteHaaksbergen Waterhuishoudings-enrioleringsplan blad26van27 Vastgoed,Economie&Legal

Nadere informatie

Memo waterplan De Kievit

Memo waterplan De Kievit Memo waterplan De Kievit Datum Documentnummer Relatie Onderwerp 17 januari 2017 T140020.002.001/HVE De Kievit Onroerend Goed BV Memo waterplan Waterplan De Kievit In het kader van de ontwikkeling van glastuinbouwgebied

Nadere informatie

Nieuwbouw BMV aan het Nassauplein te Grathem, gem. Leudal Betreft Geohydrologisch onderzoek Opdrachtnummer Document Opdrachtgever VH-5775-B VH-5775-B-01 Gemeente Leudal Postbus 3008 36093 ZG Leudal Contactbedrijf

Nadere informatie

Bouwfonds Ontwikkeling Sagrex. Afmetingen watergangen Deest-Zuid. Witteveen+Bos. Willemstraat 28. postbus DL Breda. telefoon

Bouwfonds Ontwikkeling Sagrex. Afmetingen watergangen Deest-Zuid. Witteveen+Bos. Willemstraat 28. postbus DL Breda. telefoon Bouwfonds Ontwikkeling Sagrex Afmetingen watergangen Deest-Zuid Willemstraat 28 postbus 3465 4800 DL Breda telefoon 076 523 33 33 telefax 076 514 44 42 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Achtergrond

Nadere informatie