Voorlichten...voor de zorg van morgen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorlichten...voor de zorg van morgen"

Transcriptie

1 Voorlichten......voor de zorg van morgen Op weg van de Vereniging Patiënten Voorlichting VPV Naar: 'Een beroepsvereniging en kenniscentrum voor werkers in de patiënten- en cliëntencommunicatie' De beleidsvoornemens oktober 2002

2 2 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 1. Huidige situatie van de vereniging en de patiëntenvoorlichting De VPV, onmisbaar voor een professie in ontwikkeling Huidige situatie van de patiëntenvoorlichting 5 2. Gesignaleerde ontwikkelingen Van aanbodsturing naar vraagsturing Zelfmanagement van patiënten/cliënten Transmuralisering van gezondheidszorgorganisaties Meten van resultaat Van voorlichting naar communicatie 7 3. Keuzes voor de toekomst De vereniging en samenwerking Van patiëntenvoorlichting naar patiëntencommunicatie Opleiding- en kenniscentrum voor het vakgebied Positie van patiëntenvoorlichting in de organisatie 9 Nawoord 9 Noten 9

3 3 Voorwoord De wereld verandert snel. Als communicators in de zorg merken patiënten- en cliëntenvoorlichters dat nadrukkelijk. Wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen dwingen tot bezinning op de inhoud van het werk, de plaats en functie in het zorgproces en op de vorm waarin de instelling zich ontwikkelt. Welke veranderingen zullen in de komende jaren onvermijdelijk in het vakgebied plaatsvinden en hoe wil de Vereniging Patiënten Voorlichting (VPV) hierop inspelen? Wat is de visie op de toekomst van het vakgebied en op de richting die de vereniging dient te kiezen. De VPV heeft het afgelopen jaar uitvoerig over voornoemde onderwerpen gediscussieerd. Deze discussies werden geleid door mr. J.M. Buiting, arts, senior adviseur bij het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO en president van de European Society for Quality in Healthcare. Hij heeft een aantal maatschappelijke ontwikkelingen geschetst die toekomstige ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg gaan bepalen. Vanuit deze verwachte ontwikkelingen hebben wij de betekenis en de gevolgen ervan voor het vakgebied patiënten- en cliëntenvoorlichting gedistilleerd om van daaruit een visie te kunnen ontwikkelen. De discussies zijn eerst in het bestuur gevoerd. Vervolgens met een groep deskundigen uit eigen gelederen en verwante organisaties, en daarna met de leden in de regio's. Dit beleidsplan vormt de uitkomst van de discussies en de daarop volgende beleidsrondes. In dit plan zijn de belangrijkste punten voor de vereniging beschreven. 'Voor de zorg van morgen ' is het motto van dit beleidsplan. De VPV is een organisatie die, net als het vakgebied dat ze vertegenwoordigt, in beweging is. Gezien de stormachtige ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en het vakgebied patiëntenvoorlichting heeft de VPV haar blik op de toekomst gericht. Rotterdam, oktober 2002 Bestuur VPV

4 4 Inleiding De Vereniging Patiënten Voorlichting (VPV) is een beroepsvereniging voor beroepsbeoefenaren binnen de patiënten- en cliëntenvoorlichting. Zij stelt professionals in staat de steeds verdergaande ontwikkeling in de patiëntencommunicatie op de voet te volgen. Hierbij staat kwaliteitsbevordering van patiëntenvoorlichting centraal. De VPV biedt onderdak aan mensen die beroepsmatig werkzaam zijn in het patiëntenvoorlichtingsvak en ondersteunt hen in hun professionele ontwikkeling. In het begin waren het vooral patiëntenvoorlichters uit de algemene ziekenhuizen die deel uitmaakten van het ledenbestand van de vereniging. In de loop van de jaren toonden ook patiënten/cliëntenvoorlichters werkzaam binnen de academische ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, de Sociaal Pedagogische Diensten en revalidatiecentra belangstelling voor de vereniging. Goede communicatie vormt een belangrijk onderdeel van de medische behandeling en begeleiding van patiënten. Daarom heeft de overheid het recht op voorlichting vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). Ook klanten van gezondheidszorginstellingen laten steeds duidelijker blijken dat zij goed voorgelicht willen worden. Bovendien stellen die instellingen zelf kwaliteitseisen aan de communicatie. Verzekeraars hebben richtlijnen opgesteld voor patiëntenvoorlichting en er zijn landelijke kwaliteitsnormen ontwikkeld. Daarnaast heeft het vakgebied patiëntenvoorlichting een leerstoel aan de Universiteit van Maastricht. In dit beleidsplan geven we aan met welke beleidsvoornemens we de doelstellingen van de vereniging willen doen slagen. De beleidsvoornemens gelden voor de periode Ze lopen in de pas met voorbije ontwikkelingen en in het verleden gevoerd beleid. Geen zigzagkoers dus, maar een doorgaande lijn die verleden, heden en toekomst met elkaar verbindt: 'voor de zorg van morgen'.

5 5 1. Huidige situatie van de vereniging en de patiëntenvoorlichting 1.1 De VPV, onmisbaar voor een professie in ontwikkeling De VPV heeft op dit moment 200 leden (september 2002). De vereniging bestaat nu tien jaar en heeft gedurende deze tijd een vrij constant ledenbestand gehad. De uitstroom hield evenwicht met de instroom van nieuwe leden. In deze tien jaren is met succes gewerkt aan de ontwikkeling van het vakgebied en het (bij)scholen van patiëntenvoorlichters. De VPV heeft de nodige ambities. In de afgelopen jaren zijn vele leden actief betrokken geweest bij het ontwikkelen van ideeën en het opstellen van beleidsnotities. Activiteiten van de vereniging zijn deskundigheidsbevordering van de leden, ondersteuning van kwaliteitsbevordering van patiëntenvoorlichting in ziekenhuizen en andere instellingen voor de gezondheidszorg, profilering van het vakgebied patiëntenvoorlichting en het functioneren als beroepsvereniging. Bij de discussies gaven de leden aan behoefte te hebben aan een kenniscentrum. Expertise en kennis zijn belangrijke programmapunten die leden zoeken bij de vereniging. Jaarlijks organiseert de VPV minimaal één bijscholingsdag voor de leden. De VPV richt zich actief op samenwerking met andere groeperingen in de gezondheidszorg: zij hoopt hieruit lering te kunnen trekken voor de richting die zij op moet gaan. De VPV neemt deel aan de opzet van een leernetwerk patiënten-cliëntenzelfmanagement samen met NVKZ, NIZW, CBO, NPCF. De bedoeling is dat gezamenlijk producten worden ontwikkeld rond dit onderwerp. De communicatie verloopt via het internet. De vereniging is lid van de Nederlandse Public Health Federatie, die ijvert voor meer aandacht van de politiek en de regering voor preventie en gezondheidsbevordering. Ook de curatieve zorg heeft een taak hierin. Het bestuur van de vereniging voert besprekingen met de NVPG over overeenkomsten van beide verenigingen en eventuele samenwerking in de toekomst. 1.2 Huidige situatie van de patiëntenvoorlichting Het vakgebied patiëntenvoorlichting bevindt zich momenteel in veel gevallen in de volgende situaties: 1. Een adviesfunctie patiëntenvoorlichting en -communicatie, die zich richt op het management en hulpverleners. Met deskundige ondersteuning en professionele middelen moeten hulpverleners in staat worden gesteld om de daadwerkelijke voorlichting aan patiënten op een systematische, planmatige en gestructureerde wijze te kunnen laten plaatsvinden; 2. Een functie patiënteninformatie (patiëntenservice), die zich richt op interne en externe doelgroepen, zoals patiënten, bezoekers en hulpverleners. i Vandaag de dag heeft de patiënt door grotere toegankelijkheid van nieuwe media de mogelijkheid om zelf kennis en informatie te verzamelen. 3. Er zijn geen gerichte opleidingen tot patiënten/cliëntenvoorlichter. De achtergronden van de functionarissen en de opleidingen vertonen grote verschillen. De werkgroep deskundigheidsbevordering van de VPV heeft communicatieopleidingen geïnventariseerd. Hieruit bleek dat er veel opleidingen zijn op communicatiegebied, echter geen opleidingen die opleiden tot een specifieke functie (met uitzondering van de cursus patiëntenvoorlichting van de NIGZ). Een probleem in de praktijk blijkt te zijn: hoe krijg je gekwalificeerde mensen voor de verschillende functies binnen de patiëntencommunicatie.

6 6 2. Gesignaleerde ontwikkelingen Uitgangspunt voor de gewenste situatie van de VPV vormen de gesignaleerde ontwikkelingen in de gezondheidszorg die naar verwachting de toekomst van het vak in belangrijke mate gaan bepalen (J.M.Buiting). 2.1 Van aanbodsturing naar vraagsturing Bestaande situatie: de samenleving is hiërarchisch. In de gezondheidszorg zijn het vooral de hulpverleners die bepalen hoe de zorg er uit ziet (aanbodsturing). Ontwikkeling: de invloed van de patiënt/cliënt wordt groter. De informatiesnelweg heeft een enorm potentieel om de afhankelijkheid van de patiënt ten opzichte van zijn arts te verminderen (Bergkamp 1996) ii. Volgens Cohen iii wil de patiënt zelf ook meer informatie over de zorg om een meer zelfstandige rol te kunnen spelen. De RVZ iv duidt aan dat door internet de positie van de patiënt zal veranderen en dat de hulpverlener meer als adviseur zal optreden (vraagsturing). ' Vraaggerichte zorgverlening wordt gefaciliteerd door vraagsturing. Vraagsturing is het mogelijk maken dat binnen de structuur en de financiering van de gezondheidszorg en de daaraan gerelateerde beleidsterreinen beter ingespeeld wordt op wat patiënten willen en belangrijk vinden.' v 2.2 Zelfmanagement van patiënten/cliënten Bestaande situatie: de verantwoordelijkheid en de zorg worden nu vaak van de patiënt/cliënt overgenomen. De zorg is aanbodgericht, centraal georganiseerd in grote instellingen met veel dure apparatuur. Ontwikkeling: De patiënt/cliënt wordt zelf manager van zijn eigen situatie en krijgt veel meer verantwoordelijkheid. Dit vereist meer aandacht voor het begeleiden van de patiënt bij het omgaan met het zorgproces en het ondersteunen van de patiënt/cliënt bij zelfmanagement. Wat functionarissen patiëntenvoorlichting niet uit het oog moeten verliezen is dat niet alle patiënten/cliënten mondig zijn en niet iedereen is toegerust om zelfmanagement toe te passen. De patiëntenvoorlichter zal dus meer tijd moeten steken in het begeleiden van de hulpverlener bij het omgaan met een mondige patiënt/cliënt en het omgaan met het zelfmanagement van zorgvragers. 2.3 Transmuralisering van gezondheidszorgorganisaties Bestaande situatie: er is een verticale denkwijze in de gezondheidszorg en daarom een laag rendement. Deze denkwijze vraagt veel coördinatie en overleg en levert veel fouten op. Ontwikkeling: horizontaal denken, fusies binnen de keten (ongelijke fusies), transmuralisering, procesbeschrijving en kanteling van organisaties. Ook in de voorlichting wordt, zowel binnen als buiten de instelling, gezocht naar horizontale samenwerkingsverbanden die worden verankerd in de organisatiestructuur, bijvoorbeeld met: cliëntenraden, de regio, leernetwerken, onderzoeksinstituten, wetenschappelijke verenigingen, met consumenten- en patiënten/cliëntenorganisaties. 2.4 Meten van resultaat Bestaande situatie: binnen de gezondheidszorg wordt het resultaat weinig gemeten. Men is gericht op vaardigheden maar niet op prestatie. Ontwikkeling: meten van het resultaat, het effect, en op basis daarvan veranderen. Onderzoek naar de effecten en resultaten van communicatie- en voorlichtingsinterventies op het gedrag en de tevredenheid van patiënten wordt steeds belangrijker. Dit geldt des te meer bij de neiging naar marktwerking in de gezondheidszorg (VWS nota patiëntenbeleid 2001). 2.5 Van voorlichting naar communicatie Bestaande situatie: in hoofdstuk 1.2 is beschreven dat functionarissen patiëntenvoorlichting over het algemeen op twee niveaus werkzaam zijn. Vaak ook zijn deze taken gecombineerd met de

7 7 functie van klachten-, pr- en/of kwaliteitsfunctionaris. De benaming het schaap met de vijf poten is dan ook vaak van toepassing. Ontwikkeling: de tijd dat voorlichten betekende: 'het licht voor iemand uitdragen, opdat hij kan zien waar hij gaat', ligt achter ons. Voorlichten is een tweezijdig proces, waarbij informatie wordt uitgewisseld. Verder heeft een ontwikkeling plaatsgevonden van kennisoverdracht naar overdracht van methodieken om deze kennis zelf toe te kunnen passen. De patiëntenvoorlichter speelt gericht in op de vraag. Patiëntencommunicatie is het proces waarbij de communicatie met, voor en over patiënten een integraal onderdeel uitmaakt van het zorgproces vi (J.van Bennekom mei 2001). Op steeds meer plaatsen ontstaat een afdeling patiëntencommunicatie waarin meerdere functies bestaan binnen de patiëntenvoorlichting. 3. Keuzes voor de toekomst In het beleidsplan wil het bestuur inspelen op gesignaleerde ontwikkelingen en via voorgestelde keuzes oplossingen bieden voor problemen in de huidige situatie. Verder wil het VPV bestuur op basis van dit strategisch plan, samen met de leden, jaarlijks prioriteiten stellen met het oog op de geschetste ontwikkelingen. 3.1 De vereniging en samenwerking In de gesignaleerde ontwikkelen constateren we dat ook in de voorlichting wordt gezocht naar samenwerkingsverbanden (2.3). Ook de VPV wil zich in de komende jaren actief gaan richten op samenwerking met andere groeperingen in de gezondheidszorg. Een vereniging als de VPV is te klein om invloed uit te kunnen oefenen op politiek, brancheorganisaties, opleidingen etc. Samenwerking met anderen is hierbij van levensbelang. De VPV wil de bestaande samenwerkingsrelaties verder ontwikkelen en verdiepen. Verder wil zij graag samenwerken met andere organisaties (CBO), wat al gebeurt in projectvorm met een aantal organisaties zoals Medirisk (onderzoek). Er zijn op het moment van dit schrijven (eind 2002) geen geformaliseerde samenwerkingsovereenkomsten. Wel wordt er ad hoc in projectvorm samengewerkt met een aantal verenigingen en organisaties, zoals CBO, NVKZ, NIZW, NPCF, Medirisk. De samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Preventie en Gezondheidsbevordering (NVPG) zal nadrukkelijk in de komende jaren geïntensiveerd worden. Een voorstel hiertoe wordt door beide besturen voorbereid. De VPV wil binnen de beleidstermijn structureel contact hebben gerealiseerd met een wetenschappelijke vereniging, de cliëntenorganisatie (NPCF) en een universiteit. Er bestaat nu nauwelijks samenwerking tussen de VPV en verenigingen van artsen, specialisten en andere professionals. Zij zijn voor de beroepsgroep en de VPV echter van belang. De verwachting is dat schaalvergroting en de beoogde samenwerking zijn weerslag hebben op de haalbaarheid van de ambities van de vereniging. 3.2 Van patiëntenvoorlichting naar patiëntencommunicatie De naam patiëntenvoorlichting dekt de lading niet meer. Geconstateerd wordt (2.5) dat binnen het vakgebied een ontwikkeling heeft plaatsgevonden van overdracht van kennis naar overdracht van methodieken. De patiëntenvoorlichter speelt gericht in op de vraag van de hulpvrager. Het bestuur wil dan ook de conclusies en aanbevelingen over het gebruik van de naam patiëntencommunicatie van J. van Bennekom overnemen en de naam patiëntenvoorlichting van de vereniging vervangen door die van patiënten- en cliëntencommunicatie (zie bijlage 2: conclusies en aanbevelingen 'patiëntenvoorlichting of patiëntencommunicatie') vii 3.3 Opleiding- en kenniscentrum voor het vakgebied Binnen de gezondheidszorg is men meer gericht op vaardigheden dan op prestatie (2.4). Expertise en kennis zijn belangrijke programmapunten die leden zoeken bij de vereniging. Kwaliteit staat daarbij centraal: door leden mogelijkheden te bieden ervaringen en inzichten uit te wisselen, hen instrumenten te leveren om in het patiëntencommunicatievak te blijven leren, door

8 8 het certificeren van particuliere communicatieopleidingen en het opstellen van beroepsniveauprofielen. Opleiding Vanuit de vraagstelling welke kennis en vaardigheden voor de verschillende functies binnen de patiëntenvoorlichting noodzakelijk zijn, worden specifieke opleidingen, bijscholing of deskundigheidsbevordering geïnventariseerd en ontwikkeld. Jaarlijks wordt er door de VPV één bijscholingsdag georganiseerd. Door differentiatie van functies in het vakgebied en verdergaande specialisatie is een aanbod aan opleidingen op verschillende functiegebieden noodzakelijk. De VPV wil het opzetten van een basisopleiding, vervolgopleidingen en specialisaties stimuleren en realiseren in samenwerking met opleidingsinstituten zoals hoge scholen, universiteiten, NIGZ en NSPH. Alvorens echter scholing te ontwikkelen is het noodzaak om een behoefteonderzoek binnen de leden van de vereniging af te ronden. Hiervoor zal het geplande onderzoek in samenwerking met Medirisk (2003) een functie kunnen vervullen. Kenniscentrum In eerder onderzoek gaven leden aan behoefte te hebben aan een kenniscentrum. Kennis, door ervaringen in en kennis over het communicatievak te ordenen, kennislacunes op te sporen en (vernieuwend) onderzoek te stimuleren. De gewenste situatie is dan ook dat er een kenniscentrum komt, waar een ieder de mogelijkheid heeft zijn/haar deskundigheid, kennis en vaardigheden op peil te houden en kennis en ervaringen uit te wisselen. Binnen de vereniging is er sprake van uitwisseling van materiaal en methodieken, via de op te zetten internetsite van de VPV, de digitale nieuwsbrief INFORM.nl en de jaarlijkse ledendag. Onderzocht wordt of en zo ja hoe de VPV kan aansluiten bij een kenniscentrum van een andere organisatie. Prijs Eén van de regelmatig terugkerende activiteiten van de vereniging (eventueel in samenwerking met een andere organisatie) zal het instellen van de voorlichtingsprijs zijn. Deze (jaarlijkse of tweejaarlijkse) prijs wordt beschikbaar gesteld voor het beste Nederlandse project op patiëntenen cliëntencommunicatiegebied. Meedingen naar deze prijs staat open voor in Nederland werkende beroepsbeoefenaren in de patiënten- cliëntenvoorlichting. Met deze jaarlijkse prijs wil de Beroepsvereniging het belang van vernieuwende projecten onderstrepen en daarmee bijdragen aan de professionalisering van het vakgebied. Profilering Tot slot is het van belang voor een beroepsvereniging zich te profileren, door in media en netwerken pro-actief op te treden en zich daar te positioneren waar dat van communicatiedeskundigen mag worden verwacht.

9 9 i ii 3.4 Positie van patiëntenvoorlichting in de organisatie Zoals duidelijk werd in: gesignaleerde ontwikkelingen: van aanbodsturing naar vraagsturing (2.1), wordt de invloed van het individu, dus ook de invloed van de patiënt/cliënt, in de maatschappij groter. Deze ontwikkeling heeft invloed op de taakinhoud van de patiëntenvoorlichter. Van coördinator naar adviseur betekent het begeleiden van de hulpverlener bij het omgaan met een mondige patiënt/cliënt en het begeleiden van hulpverleners bij het omgaan met het zelfmanagement van de zorgvragers. De voorlichter richt zich daarbij niet alleen op de patiënt en de hulpverlener, maar zoekt aansluiting bij andere partijen in de organisatie, zoals management, beleidsmedewerkers, kwaliteitsfunctionaris(sen) en public relations. De voorlichter maakt naar alle partijen, ook extern zoals relaties met cliënten- en familieorganisaties, duidelijk wat zijn rol is. Hierin onderscheidt hij zich van andere functionarissen die voorlichting geven. De positie van de voorlichter in een organisatie verandert van functionaris naar functie. Er zijn binnen het vakgebied vier taakgebieden (zie nota FWG 3.0) viii te herkennen: a) Het managen van de patiëntencommunicatie (beleid, budget) b) Het adviseren over communicatie met de patiënt of cliënt (projecten) c) Het ontwikkelen en/of beheren van voorlichtingsmiddelen (middelenmanagement) d) Het informeren van de patiënt of cliënt (publieksvoorlichting) Vaak zijn verschillende van deze taken gecombineerd in één functie. De verwachting is dat deze combinatie steeds meer gaat verdwijnen; de patiëntenvoorlichter gaat zich meer specialiseren. De VPV wil stimuleren dat: alle taakgebieden in elke instelling voor gezondheidszorg aanwezig zijn; de patiëntenorganisaties, Medirisk, en de consumentenbond (en andere kwaliteit metende organisaties binnen de gezondheidszorg), de aanwezigheid van alle taakgebieden in instellingen als aspect van kwaliteit in kwaliteitsmetingen opnemen; de taakgebieden worden opgenomen in de NIAZ-kwaliteitsnormen voor de gezondheidszorg Nawoord In dit beleidsplan wordt een schets gegeven van belangrijke ontwikkelingen in het vak en op basis daarvan de beleidskaders die in de komende vijf jaar zullen worden uitgezet. Dit beleidsplan zal dan ook jaarlijks als invoer dienen voor het activiteitenplan. Belangrijk is om niet uit het oog te verliezen dat de communicatie moet bijdragen aan de kwaliteit van zorg voor de patiënten en cliënten. Het is dan ook van een zeer groot belang om de kern van het vakgebied in de gaten te houden. De essentie van het vak: adviseur van hulpverleners bij het geven van voorlichting en communicatieondersteuning moet niet worden losgelaten. Noten J. Van Bennekom, patiëntenvoorlichting of patiëntencommunicatie;what's in a name, Breda 2001; L. Bergkamp De informatiesnelweg en informed consent. In: Medisch Contact. (vol.51, nr.20; ) iii In Van Rijen, O. 2000A. Betrouwbare informatie op internet; veld en overheid met elkaar verzoenen. In: Medisch contact. (vol.55, nr.47; ). iv Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. 2000B. De rollen verdeeld. Zoetermeer:RVZ. v Uit Vraaggericht en Vraaggestuurd van Drs. W.G.M. van der Kraan, Erasmus Universiteit Rotterdam 2001; vi vii viii J. Van Bennekom, patiëntenvoorlichting of patiëntencommunicatie;what's in a name, Breda 2001; J. Van Bennekom, patiëntenvoorlichting of patiëntencommunicatie;what's in a name, Breda 2001; Nota FWG bouwstenen, VPV.

Positionering van de specialist ouderen geneeskunde

Positionering van de specialist ouderen geneeskunde Positionering van de specialist ouderen geneeskunde Samenwerking tussen professional en bestuur/management Specialist ouderen genees kunde: betrokken professional en gesprekspartner Bestuurders of management

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf... XIII

Inhoud. Woord vooraf... XIII V Woord vooraf... XIII 1 Mondzorg en de samenleving... 1 1.1 Zorg in een veranderende wereld... 2 1.2 Werken in een systeem... 2 1.3 Ontwikkeling van de relatie patiënt-zorgverlener... 3 1.4 Professionals

Nadere informatie

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling.

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Rapport Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Auteurs: F.J.M. van Leerdam 1 K. Kooijman 2 F. Öry 1 M. Landweer 3 1: TNO Preventie en Gezondheid Postbus

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

UWV/SMZ & Academische Werkplaatsen

UWV/SMZ & Academische Werkplaatsen UWV/SMZ & Academische Werkplaatsen Bouwen met beperkte middelen Achtereenvolgens Context Academisering Verzekeringsgeneeskunde KCVG 2 e fase: consolidatie Concept Academische werkplaatsen AWP UWV concreet

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 1 3

Inhoud. Woord vooraf 1 3 Inhoud Woord vooraf 1 3 1 Mondzorg en de samenleving 1 5 1.1 Inleiding 1 5 1.1.1 De wereld verandert 1 5 1.1.2 Professionals in de mondzorg 1 6 1.2 Professionele autonomie 1 7 1.2.1 Autonomie en vertrouwen

Nadere informatie

E-health en het effect op opleiden. Mireille Jansen, manager Maasstad Academie, Maasstad ziekenhuis

E-health en het effect op opleiden. Mireille Jansen, manager Maasstad Academie, Maasstad ziekenhuis 1 E-health en het effect op opleiden. Mireille Jansen, manager Maasstad Academie, Maasstad ziekenhuis 2 Vraagstelling E-health is meer dan het toepassen van technologie. Goede implementatie is een organisatieverandering

Nadere informatie

Bijlage Beroepscompetenties Fysiotherapeuten

Bijlage Beroepscompetenties Fysiotherapeuten Let op! Dit formulier kunt u het beste downloaden en digitaal invullen. Daarna uitprinten, ondertekenen en retour sturen. Bijlage Beroepscompetenties Fysiotherapeuten Deze bijlage is een verplicht onderdeel

Nadere informatie

Model cliëntendossier

Model cliëntendossier Model cliëntendossier Modelproduct van OKAB, Ondersteuning Kwaliteitszorg Alternatieve Behandelwijzen Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO INLEIDING In het kader van het project Ondersteuning

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 Inhoud Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 1 Waar gaat het om in de verpleging? 15 1.1 Oriëntatie op het beroep van mbo-verpleegkundige 15 1.1.1 Inhoud van het beroep 16 1.1.2

Nadere informatie

Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011

Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011 Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011 Inleiding Door het toenemende belang van echoscopisch onderzoek in de zwangerschap en de invoering van prenatale screening in Nederland, wordt het

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Inhoud. Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld. Deel II Methodisch werken

Inhoud. Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld. Deel II Methodisch werken IX I Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld 1 Waar gaat het om in de verpleging?.............................................. 3 1.1 Oriëntatie op het beroep van mbo-verpleegkundige..................................

Nadere informatie

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR Research Derks & Derks adviseurs in human talent Werving

Nadere informatie

Eigen regie in de palliatieve fase

Eigen regie in de palliatieve fase Verwante begrippen Eigen regie in de palliatieve fase zelfmanagement Hanke Timmermans Opdracht film ZM Er volgt zo meteen een korte film van ca. 6 minuten, waarin zes mensen met een chronische ziekte aan

Nadere informatie

Eigen Regie Maakt Zorg Beter

Eigen Regie Maakt Zorg Beter Eigen Regie Maakt Zorg Beter 31 maart 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Termen Zelfmanagement Eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Deelnemer in plaats van afnemer Verbindende schakel

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Stichting. Beleidsvoornemens 2014-2016

Stichting. Beleidsvoornemens 2014-2016 Stichting Beleidsvoornemens 2014-2016 Stichting Door & Voor Beleidsvoornemens 2014-2016 De ontwikkelingen 3 Voor de komende jaren staan enkele thema s centraal: meegaan in ontwikkeling van de Geestelijke

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 Inhoudsopgave 1. Inleidining blz. 2 2. Missie blz. 2 3. Beleid blz. 2 4. Beleidsuitvoering blz. 5 5. Meetpunten blz. 7 6. Verantwoording blz.

Nadere informatie

» 1 Inhoud. 2 Inleiding Over KIGZ Wie is KIGZ 3.2 Voor wie is KIGZ 3.3 Wat doet KIGZ. 4 KIGZ faciliteert beroepsorganisaties...

» 1 Inhoud. 2 Inleiding Over KIGZ Wie is KIGZ 3.2 Voor wie is KIGZ 3.3 Wat doet KIGZ. 4 KIGZ faciliteert beroepsorganisaties... » 1 Inhoud 2 Inleiding... 5 3 Over KIGZ... 7 3.1 Wie is KIGZ 3.2 Voor wie is KIGZ 3.3 Wat doet KIGZ 4 KIGZ faciliteert beroepsorganisaties... 9 5 Verantwoorde zorg... 10 5.1 Benoemen van kwaliteit 6 Hoe

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

Raamplan Artsopleiding 2009

Raamplan Artsopleiding 2009 Raamplan Artsopleiding 2009 Prof. dr. Roland Laan UMC St Radboud Nijmegen Onderwerpen - Historie en Doel - Student wordt Arts; wordt Specialist - Rollen en competenties - Kennis, vaardigheden en attitudes

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Zorg om de zorg. Menselijke maat in de gezondheidszorg

Zorg om de zorg. Menselijke maat in de gezondheidszorg Zorg om de zorg Menselijke maat in de gezondheidszorg Prof.dr. Chris Gastmans Prof.dr. Gerrit Glas Prof.dr. Annelies van Heijst Prof.dr. Eduard Kimman sj Dr. Carlo Leget Prof.dr. Ruud ter Meulen (red.)

Nadere informatie

Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD

Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD 10 april 2014 Nationaal Congres Volksgezondheid Aris van Veldhuisen Partner AEF Drie stellingen vooraf GGD s hebben de decentralisatieboot gemist. (Maar: het

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden

Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden Enquête 2013 Verspreiding: Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden Periode: 30 januari 2013 tot 15 februari 2013

Nadere informatie

INDIVIDUELE PROFILERING

INDIVIDUELE PROFILERING INDIVIDUELE PROFILERING EN ACTUELE THEMA S IN DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDING Op weg naar de specialist van de toekomst Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 Gezondheidszorg in verandering 4 1.2 Vakoverstijgende

Nadere informatie

Nicolien van Halem Sjaak Groot. Planmatig zorg verlenen

Nicolien van Halem Sjaak Groot. Planmatig zorg verlenen Nicolien van Halem Sjaak Groot Planmatig zorg verlenen Nicolien van Halem Sjaak Groot Planmatig zorg verlenen Houten 2014 ISBN 978-90-368-0587-2 2014 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

NOTITIE.

NOTITIE. aan Tamara Pultrum, Petra Tjalma en Krijnie Schotel organisatie ForCA van I.L. Bongers, M.C.P. Peeters & Ch. van Nieuwenhuizen organisatie GGzE datum 30 juni 2016 onderwerp ForCA QuickScan Jongerenparticipatie;

Nadere informatie

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur)

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) Informatie en adviespunt arbeidsintegratie Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) In het gezamenlijke advies van LCR, UWV, CWI en Divosa over de werkherkansingsadviseur

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Samenwerking Communicatie met patiënt Maatschappelijk handelen Kennis en wetenschap Organisatie Project SO 2020 Project SO 2020 De ouderenzorg is in

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 14 januari 2000 Onderwerp: Beleidsvisie landelijk kennis/behandelcentrum eetstoornissen Hierbij doe ik u een mijn «beleidsvisie voor

Nadere informatie

KNMG-visie Zorg die werkt. René Héman 8 juni 2017

KNMG-visie Zorg die werkt. René Héman 8 juni 2017 KNMG-visie Zorg die werkt René Héman 8 juni 2017 Uitgangspunten en doelen Ontwikkeld voor en door artsen (NVAB, NVVG, GAV, Federatie Medisch Specialisten, LHV, NHG en KAMG) Arbeidsgerelateerde medische

Nadere informatie

Zelfmanagement. bij zeldzame aandoeningen. juni 2012. Generiek zorgthema ten behoeve van zorgstandaarden voor zeldzame aandoeningen

Zelfmanagement. bij zeldzame aandoeningen. juni 2012. Generiek zorgthema ten behoeve van zorgstandaarden voor zeldzame aandoeningen bij zeldzame aandoeningen juni 2012 Generiek zorgthema ten behoeve van zorgstandaarden voor zeldzame aandoeningen Auteur: Drs. A.E.R.M. Speijer, VSOP Accordering door: Drs. J. Havers Senior Adviseur Landelijk

Nadere informatie

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT:

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Op weg naar een Kamer Mondzorg Josef Bruers LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Quality for the future 4 oktober 2013 Kamer Mondzorg Werktitel voor een initiatief om in Nederland te komen

Nadere informatie

Geadresseerde: Victor Stöcker, projectleider masterplan Dutch Clinical Trial Foundation Gedetacheerd door VWS Email: v.stocker@minvws.

Geadresseerde: Victor Stöcker, projectleider masterplan Dutch Clinical Trial Foundation Gedetacheerd door VWS Email: v.stocker@minvws. Geadresseerde: Victor Stöcker, projectleider masterplan Dutch Clinical Trial Foundation Gedetacheerd door VWS Email: v.stocker@minvws.nl 10 september 2014 Onderwerp: erkenning van het beroep researchverpleegkundige/clinical

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

Algemene profielschets voor voorzitters van de Raden van de Federatie Medisch Specialisten.

Algemene profielschets voor voorzitters van de Raden van de Federatie Medisch Specialisten. Algemene profielschets voor voorzitters van de Raden van de Federatie Medisch Specialisten. Doelstellingen van de Federatie De Federatie Medisch Specialisten is de beroepsvereniging voor en door medisch

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

ciz (Centrum Indicatiestelling Zorg) Centraal Informatiepunt awbz-zorg (lokaal tarief)

ciz (Centrum Indicatiestelling Zorg) Centraal Informatiepunt awbz-zorg (lokaal tarief) Over de auteur Dr. Joost Naafs is directeur van ViaZorg: een organisatie werkzaam voor de Zeeuwse zorg- en welzijnsinstellingen, op de terreinen Personeel, Arbeid en Organisatie. Hij heeft gedurende een

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Schouders eronder. 2.1 Lerende organisaties. Innovatie en onderzoek realiseren. Kennis opdoen, delen en ontwikkelen. Scholing realiseren

Schouders eronder. 2.1 Lerende organisaties. Innovatie en onderzoek realiseren. Kennis opdoen, delen en ontwikkelen. Scholing realiseren Schouders eronder 1 Waarom dit programma? 2 Koers richting vernieuwing, verbinding en vakmanschap 2.1 Lerende organisaties 2.2 2.3 2.4 Innovatie en onderzoek realiseren Kennis opdoen, delen en ontwikkelen

Nadere informatie

NOREA Visie 2020. - Brigitte Beugelaar. 14 september 2015

NOREA Visie 2020. - Brigitte Beugelaar. 14 september 2015 NOREA Visie 2020 - Brigitte Beugelaar 14 september 2015 NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors Opgericht in 1992 1635 registerleden 253 aspirant-leden, d.w.z. in opleiding 123 geassocieerde leden,

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Draaiboek voor de te visiteren vakgroep

Draaiboek voor de te visiteren vakgroep Draaiboek voor de te visiteren vakgroep Ten behoeve van de kwaliteitsvisitatie van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen Laatst gewijzigd: februari 2014 1. Inleiding De kwaliteitsvisitatie richt

Nadere informatie

Samenvatting. Aanleiding en adviesvraag

Samenvatting. Aanleiding en adviesvraag Samenvatting Aanleiding en adviesvraag In de afgelopen jaren is een begin gemaakt met de overheveling van overheidstaken in het sociale domein van het rijk naar de gemeenten. Met ingang van 2015 zullen

Nadere informatie

Samenwerken. kwaliteit

Samenwerken. kwaliteit Beter voorkomen Kwaliteitsprogramma preventie Samenwerken Doe mee met aan het landelijke kwaliteitsprogramma kwaliteit Samenwerken aan kwaliteit Het kwaliteitsprogramma Beter voorkomen heeft tot doel de

Nadere informatie

Inhoud Deel I Wat is sociologie? Sociologie, een eerste omschrijving Sociologie als wetenschap Weerstanden tegen sociologie

Inhoud Deel I Wat is sociologie? Sociologie, een eerste omschrijving Sociologie als wetenschap Weerstanden tegen sociologie Inhoud I Deel I 1 Wat is sociologie?.... 3 1.1 Sociologie, een eerste omschrijving.... 4 1.2 Sociologie als wetenschap... 6 1.3 Weerstanden tegen sociologie.... 8 1.4 Sociologie en verpleegkunde... 9 1.5

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT?

STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT? STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN I WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT? * Inleiding Sedert 1990 zetten de advocaten Symone Gaasbeek-Wielinga en Hans Gaasbeek zich in voor bedreigde

Nadere informatie

Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger

Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger Betreft Voorstel cliëntenparticipatie 113Online Aan Raad van bestuur Van Chantal Laurent, Age Niels Holstein, Jan Mokkenstorm Agendapunt 7 Datum 2 september 2014

Nadere informatie

EADV, de partner in diabeteszorg

EADV, de partner in diabeteszorg Beleidsplan EADV 2014-2017 EADV, de partner in diabeteszorg Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Missie en visie van EADV... 3 2. Ontwikkelingen in de diabeteszorg... 4 3. Strategische keuzes en doelstellingen

Nadere informatie

Ruth Mangroe,MSc 20 maart 2013

Ruth Mangroe,MSc 20 maart 2013 Ruth Mangroe,MSc 20 maart 2013 Ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg hebben direct invloed op de wijze waarop men verwacht dat de praktische dienstverlening zal worden uitgevoerd of geboden. Dat de

Nadere informatie

Opdrachtomschrijving Werkervaringsplek

Opdrachtomschrijving Werkervaringsplek Opdrachtomschrijving Werkervaringsplek Gegevens organisatie Branche Gezondheidszorg Overige gegevens WEP Korte titel functie/wep Onderzoeker/projectleider Overdracht Vestigingsplaats WEP Groningen Ervaring

Nadere informatie

Specialisten of generalisten? Bachelor of Master?

Specialisten of generalisten? Bachelor of Master? Presentatie, 9 december 2004 Specialisten of generalisten? Bachelor of Master? Dr. Marieke Schuurmans Zij studeerde Gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting erplegingswetenschap, aan de Universiteit

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Corporate governance. (werktitel) Startconferentie RVZ 7 februari 2013

Corporate governance. (werktitel) Startconferentie RVZ 7 februari 2013 Corporate governance (werktitel) Startconferentie RVZ 7 februari 2013 Voorstel om de adviesaanvraag in twee delen te splitsen: 1. Governancescan zorginstellingen 2. Governance van zorgverzekeraars February

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

JAARPLAN 2008 2010 VLF-JAARPLAN

JAARPLAN 2008 2010 VLF-JAARPLAN JAARPLAN 2008 2010 VLF-JAARPLAN 2008 2010 (VLF-08-300L) pagina: 1 van 6 1. INLEIDING Voor u ligt het meerjarenplan van de VLF. In dit jaarplan worden de doelstellingen geformuleerd en worden de activiteiten

Nadere informatie

Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening

Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening Helen I. de Graaf-Waar Herma T. Speksnijder Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening Houten 2014 Helen I.

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan BGN

Strategisch Beleidsplan BGN Strategisch Beleidsplan BGN 2017-2025 Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) info@gewichtsconsulenten.nl www.gewichtsconsulenten.nl Inhoud 1. Introductie en achtergrond... 3 2. Missie en

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting 1

Kenneth Smit Consulting 1 Competences Assessment is een effectieve manier om kwaliteiten en ontwikkelbaar potentieel van (nieuwe) medewerkers zeer betrouwbaar en objectief in kaart te brengen middels de inzet van professionele

Nadere informatie

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland In het hart van de regio 1 Inhoudsopgave 1 RGF Zuidwest Nederland in het hart van de regio... 3 2 De highlights voor 2013... 3 2.1 Weet wat er leeft... 3 2.2 Goed geïnformeerd

Nadere informatie

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Gezonde School Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Programma Workshop Wat is Gezonde School? Gezonde School Fryslân Handleiding Centrum Gezond Leven Gezonde School in het

Nadere informatie

Regio Haaglanden Functiebeschrijving Casemanager dementie regio Haaglanden augustus 2012

Regio Haaglanden Functiebeschrijving Casemanager dementie regio Haaglanden augustus 2012 Regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan, maar ook over de organisatie van zorg en over

Nadere informatie

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT Werkgroep Provinciaal Toezicht Inhoud Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Verschil toezicht op rechtmatigheid

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 1 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Najaarscongres VMP/VHMZ. Nijkerk, 19 november 2015 Dr. Wilma van der Scheer

Najaarscongres VMP/VHMZ. Nijkerk, 19 november 2015 Dr. Wilma van der Scheer Najaarscongres VMP/VHMZ Nijkerk, 19 november 2015 Dr. Wilma van der Scheer Thema s 1. Setting of the scene: veranderende visie op zorg enzo... 2. Consequenties voor beroepsbeoefenaren (vier trends) 3.

Nadere informatie

BELEIDSPLA VPO 2011-2013. I. Inleiding - Missie - Visie - Organisatiestructuur

BELEIDSPLA VPO 2011-2013. I. Inleiding - Missie - Visie - Organisatiestructuur BELEIDSPLA VPO 2011-2013 I. Inleiding - Missie - Visie - Organisatiestructuur II. Terugblik beleidsperiode 2005-2010 - De NVPO en het NPK - Realisatie NVPO beleid m.b.t. de organisatie III. Vooruitblik

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Aanvragen van accreditatie bij het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) of bij de beroepsvereniging?

Aanvragen van accreditatie bij het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) of bij de beroepsvereniging? Aanvragen van accreditatie bij het Accreditatie Bureau Cluster 1 () of bij de beroepsvereniging? Cluster 1 wordt gevormd door de: Huisartsen; Specialisten ouderengeneeskunde; Artsen Verstandelijk Gehandicapten.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Op 14 maart jl. hebben ROB en Utrechtzorg, in het kader van de aftrap van de Week van Zorg en Welzijn, een thema bijeenkomst georganiseerd over

Nadere informatie

Informatieblad Ondernemingsplan

Informatieblad Ondernemingsplan Informatieblad Ondernemingsplan 1. Inleiding Verloskundigen met een eigen praktijk zijn ondernemers. Door de toenemende concurrentie wordt er echter een groot beroep gedaan op het ondernemerschap zodat

Nadere informatie

De facilitator begeleidt het horizontale beraad conform vastgestelde stappen:

De facilitator begeleidt het horizontale beraad conform vastgestelde stappen: Dialoog met externe belanghebbenden Stichting Zuidwester is een maatschappelijke organisatie die de dialoog met belanghebbenden een zodanige invulling geeft dat deze het mogelijk maakt om de ondersteuningsbehoefte

Nadere informatie

Zorgacademie Midden Brabant: Toekomst bestendig zorgonderwijs

Zorgacademie Midden Brabant: Toekomst bestendig zorgonderwijs Zorgacademie Midden Brabant: Toekomst bestendig zorgonderwijs Uitdagingen zorg Sterke vergrijzing Toename zorgvraag: chronisch zieken Arbeidsmarkt: zorgvraag overtreft aanbod Veranderende sociale en culturele

Nadere informatie

Verbeteren patiëntveiligheid

Verbeteren patiëntveiligheid Verbeteren patiëntveiligheid Welke rol kan een adviseur zorgcommunicatie vervullen? Breda, juli 2009 Miron van Soest Elly Fontein Astrid van Roijen Karin van der Haar 1 Verbeteren patiëntveiligheid Welke

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

De Toetsing Getoetst in definities

De Toetsing Getoetst in definities De Toetsing Getoetst in definities Kenniscentrum Kwaliteit van Leren Tamara van Schilt-Mol 2016 Extra definities Kwaliteitscriteria Bij het vaststellen van kwaliteitscriteria gaat over de vraag welke visie

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Ons kenmerk SV/AL/06/ Datum 30 maart 2006

Ons kenmerk SV/AL/06/ Datum 30 maart 2006 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Transparantie Public Affairs is een vak dat volgens de beroepsvereniging in alle openheid bedreven wordt.

Transparantie Public Affairs is een vak dat volgens de beroepsvereniging in alle openheid bedreven wordt. HANDVEST 1. Inleiding Wat kunnen en mogen politici, ambtenaren en journalisten verwachten van leden van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) die het vak van Public Affairs uitoefenen? En waarop

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015 Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief De stand van zaken medio 2015 AVI-toolkit 22 April 2015 Inhoudsopgave Onafhankelijke cliëntondersteuning... 3 1. Het belang van onafhankelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie