Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Financiële positie 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14"

Transcriptie

1 Jaarrekening september december 2013 Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Verslag Raad van Toezicht 1 Directieverslag 4 Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Financiële positie 14 Algemene toelichting 15 Accountantsverklaring 18

2 1. VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT Algemeen De voorliggende jaarrekening betreft het verlengde boekjaar september 2012 tot en met december Na vele jaren kon de gewenste verandering naar een financieel boekjaar op kalenderbasis worden doorgevoerd. Dit maakt dat ons verslag een periode van 16 maanden beslaat. In deze periode maakte de organisatie veel veranderingen door. Het huisorkest Holland Symfonia speelde zijn laatste producties in onze theaters en nam afscheid. Diverse innovatiemaatregelen werden ontwikkeld en uitgevoerd, waaronder de verbouwing van de Grote Zaal van de Philharmonie. Aan het einde van de verslagperiode slaagde de organisatie erin om voor de tweede keer een buitengewoon succesvolle editie van de kerstproductie Scrooge neer te zetten. De achtbaan waarin de culturele sector in Nederland zich op dit moment bevindt, heeft onze organisatie aan den lijve ervaren. In het publicatieverslag van de stichting leest u hierover meer. Door de directie van Stadschouwburg en Philharmonie is een koers uitgezet naar de toekomst waarin gekozen wordt voor een aanvalsstrategie die de Raad van Toezicht van harte ondersteunt. In zijn diverse innovatieprojecten uitgevoerd die hun impact moeten hebben op de verbreding van de inkomstenstromen in de toekomst. De drie belangrijkste onderdelen van dit plan zijn de verbouwing van de Grote Zaal, het ontwikkelen van een Customer Relations Management systeem en een vernieuwde fondsenwervingsstrategie. In het afgelopen jaar heeft de directie de Raad van Toezicht uitvoerig betrokken bij de besluitvorming rondom deze veranderingen. De exploitatie van het verlengde boekjaar was een uitdaging, zoals te verwachten viel. Voor het eerst drukten bezuinigingen en het verlies van de huurinkomsten van het huisorkest op het resultaat. Het vullen van dat gat in een krimpende economie bleek een moeilijke opgave: zowel op het gebied van de commerciële verhuur als bij de kaartverkoop hield de klant de hand op de knip. Tegelijkertijd maakte de organisatie plannen om te investeren om juist meer inkomsten uit de gebouwen en activiteiten te genereren. Dankzij de inzet van een bestemmingsreserve is het financieel eindsaldo uiteindelijk nog net positief. Voor de komende jaren zullen de genomen investeringen hun vruchten moeten afwerpen, wil de organisatie de (tot 2017 oplopende) bezuinigingen opvangen. Aan de opbouw van het minimaal noodzakelijke weerstandsvermogen van de stichting kon op deze wijze geen bijdrage worden geleverd, het tegenovergestelde is het geval. De Raad van Toezicht acht deze situatie zorgelijk, maar heeft geconstateerd dat er momenteel geen acute dreiging bestaat. De Raad van Toezicht heeft bij de directie aangedrongen op maatregelen en hen verzocht in 2014 een plan van aanpak op te stellen hoe het eigen vermogen verder versterkt kan worden. Raad van Toezicht Gedurende het verslagjaar bestond de Raad van Toezicht uit: Adriaan Helmig (voorzitter tot 24 september 2013) Robert Bloemers (per 8 juli 2013, voorzitter vanaf 24 september 2013)

3 2. Garance Reus (vice-voorzitter per 12 december 2013) Ruth van Andel Jeroen Preijde Wilco Wolfers (tot 24 september 2013) Matti Emondts (per 24 september 2013) Sinds het seizoen werkt de stichting met een Raad van Toezicht-structuur. Aftredend aan het begin van het seizoen waren RvT-lid Wilco Wolfers en voorzitter Adriaan Helmig. De scheidend voorzitter werd geridderd door de Koning voor onder andere zijn grote inspanningen voor de stichting. In de maanden hieraan voorafgaand werden hun opvolgers geselecteerd: Robert Bloemers werd benoemd tot voorzitter per seizoen , en Matti Emondts trad eveneens toe tot de Raad van Toezicht. Aan het einde van 2013 werd ook een vice-voorzitter benoemd in de persoon van Garance Reus. Voor de selectie van nieuwe leden hanteert de Raad van Toezicht een selectieprocedure waarbij via advertentie of via de diverse netwerken kandidaten worden geselecteerd waarmee selectiegesprekken worden gevoerd. Op basis van het van tevoren bepaalde profiel wordt de meest geschikte kandidaat gekozen. De directie adviseert in deze. De Raad van Toezicht kwam in dit verlengde verslagjaar zeven keer in een reguliere vergadering bijeen en een keer in een specifieke bijeenkomst ter bespreking van de begroting De Raad van Toezicht hield ook een heidagsessie samen met de directie ter bespreking van het meerjarenperspectief van de organisatie. Belangrijkste punten op de agenda waren * evaluatie eigen functioneren Raad van Toezicht * samenstelling Raad van Toezicht en opvolging * strategische aanpak van de toekomst van de stichting in het licht van bezuinigingen * specifieke voornemens in dat kader: - afronding overdracht eigenarenonderhoud van de Gemeente aan de Haarlemse podia - investeringsplannen ten aanzien van koeling in de Philharmonie en de verbouwing van de Grote Zaal met name financiering van de definitieve uitvoering * artistieke visie en programmering * investeringen in de gebouwen gefinancierd door het gemeentelijke IP * meerjarenbegroting tot en met 2017 * concept ondernemingsplan * samenwerking Haarlemse podia (rapport samenwerking kassa) * fondsenwerving en customer relations management (CRM) * de jaarrekening * de begroting 2014 en het voorstel van de directie om (begin 2014) een herziene begroting op te stellen * kennismaking met nieuwe wethouder Cultuur * de periodieke directie- en management/budgetrapportages * verslagen van de auditcommissie * functioneringsgesprekken directie Tevens voerde de Raad van Toezicht een keer overleg met het managementteam. De auditcommissie, die op haar taakgebied onderwerpen voorbereidde voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht, kwam in het verslagjaar zes keer in een reguliere vergadering en een keer in een specifieke bijeenkomst ter bespreking van de begroting 2014 bijeen. Daarnaast werden drie keer telefonische conferenties gehouden ten behoeve van specifieke advisering

4 3. aan de Raad van Toezicht, voornamelijk in het kader van de verbouwing van de Grote Zaal. Bij het taakgebied horen onder andere de bespreking van de kwartaalrapportages, begroting en meerjarenbegroting, liquiditeitsplanning, financierings- en vermogensbeleid en ad hoc onderwerpen. Als contactpersoon binnen de RvT voor de ondernemingsraad is aangewezen mevrouw van Andel. Zij voerde één gesprek met de ondernemingsraad. Directie De directie bleef in handen van Jaap Lampe (algemeen directeur, portefeuille programmering, marketing, fondsenwerving) en Maria Hansen (zakelijk directeur, portefeuille financiën, personeel, sales, evenementen en horeca, techniek, gebouwen). Er is sprake van eenheid van directie/bestuur. Een uitgebreid verslag van de directiewerkzaamheden is te vinden vanaf pagina 5. Governance De organisatie werkt met het Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht volgt de Governance Code Cultuur. Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse functioneringsgesprekken met de directieleden, de jaarlijkse zelf-evaluatie van de Raad van Toezicht, het werken met profielen voor de Raad van Toezicht, selectieprocedure nieuwe leden Raad van Toezicht en het werken met reglementen voor de Raad van Toezicht zelf, en voor de auditcommissie in het bijzonder. Eventuele nevenfuncties die zouden kunnen conflicteren met de functie binnen de Raad van Toezicht worden expliciet benoemd. Op dit moment zijn er geen conflicten op dit terrein. De in 2013 nieuw verschenen Governance Code Cultuur en de hierin opgenomen negen principes voor goed bestuur en toezicht zullen in 2014 door de Raad van Toezicht in detail behandeld worden. Tenslotte In het jaar is door directie en medewerkers een grote hoeveelheid activiteiten ondernomen die tot doel hebben de toekomst van de organisatie te bestendigen. De Raad van Toezicht heeft alle vertrouwen in de toekomststrategie voor de Stadsschouwburg en Philharmonie. Onze dank geldt alle medewerkers voor hun toewijding aan de organisatie in het afgelopen jaar. R.H. Bloemers Voorzitter Raad van Toezicht Namens de leden van de Raad van Toezicht : Adriaan Helmig Ruth van Andel Matti Emondts Garance Reus Jeroen Preijde Wilco Wolfers Haarlem, 20 mei 2014

5 4. DIRECTIEVERSLAG Algemeen De Stadsschouwburg en de Philharmonie zijn de twee grootste culturele podia van de stad Haarlem en presenteren een hoogwaardig Nederlands aanbod aan theater en muziek voor een breed publiek uit Haarlem en omstreken. De theaters bieden een gastvrij podium aan creatieve initiatieven van binnen en buiten de stad. De podia zijn daarmee belangrijke ontmoetingsplekken in de stad, waar het publiek gastvrij wordt ontvangen en het zich laat inspireren, uitdagen en vermaken. Daarnaast verwelkomen wij zakelijke evenementen op topniveau en dragen daarmee niet alleen bij aan de eigen gezonde exploitatie, maar ook aan de economische bedrijvigheid en levendigheid van Haarlem. Het boekjaar beslaat zestien maanden (september 2012 december 2013). Een uitzonderlijke en eenmalige situatie die wordt veroorzaakt door de overgang van het financiële jaar van seizoen (1 september 31 augustus) naar een kalenderjaar (1 januari 31 december). De gemeente Haarlem die zelf volgens de kalenderjaarmethodiek werkt heeft eenmalig vier maanden exploitatiesubsidie gesuppleerd om deze overgang zonder financieel gat in de subsidie te laten verlopen. Om tot deze jaarrekening te komen heeft de Stichting de begroting voor seizoen aangevuld met een viermaanden-begroting voor september-december 2013 om op die wijze tot een begroting voor zestien maanden te komen. De rekening betreft twaalf maanden en kan in dat verband niet zonder meer als vergelijking gehanteerd worden. In de verslagperiode kwamen ruim bezoekers naar de openbare activiteiten (eigen programmering, culturele-, amateur- en commerciële verhuur) in beide gebouwen. In het seizoen (september t/m augustus) waren dit er meer dan , in het kalenderjaar Seizoen Kalenderjaar 2013 Verslagperiode Philharmonie Stadsschouwburg Totaal De stichting publiceert sinds het seizoen een uitgebreid publicatieverslag. Om die reden is het verslag dat onderdeel uitmaakt van de jaarrekening beperkter dan in het verleden het geval is geweest. Het publicatieverslag over het verlengde boekjaar verschijnt in het voorjaar van Scrooge 2013 Na de eerste editie in 2011 van Scrooge, de familie kerstproductie van Haarlem, is in 2013 een tweede versie uitgebracht. Een tweejaarlijks terugkerende productie, waarbij professionele acteurs aangevuld met een groot aantal amateurs uit Haarlem en omgeving steeds een nieuwe invulling geven aan de Christmas Carol Scrooge. De productie die deels uit eigen middelen en deels uit fondsen, sponsors en donateurs wordt bekostigd, was ook deze editie succesvol met meer dan bezoekers en financieel sluitend. De lasten en de baten die voortvloeien uit deze productie zijn proportioneel voor het gedeelte dat in december plaatsvond (dertien van de negentien voorstellingen) in dit verslag verwerkt. Voor de editie in 2015 worden al plannen ontwikkeld en is al een reservering gemaakt voor een eigen bijdrage via de bestemmingsreserve.

6 5. Samenwerking bij gebouwbeheer en onderhoud Op 11 april 2013 heeft de raad van de gemeente Haarlem ingestemd met het besluit van het College van B&W om het eigenarenonderhoud van de Haarlemse podia over te dragen aan de Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem, de Stichting De Toneelschuur en Stichting Patronaat. Met ingang van 2013 worden derhalve de budgetten voor dagelijks- en planmatig onderhoud, beheerskosten alsmede de servicekosten aan de podia overgedragen. Onderdeel van de overdracht is tevens het overdragen van de door de gemeente in de afgelopen jaren opgebouwde bestemmingsreserves onderhoud podia. Gezamenlijk hebben de podia daarmee de verantwoordelijkheid en de coördinatie van het onderhoud van de gebouwen voor zowel het huurders- als het eigenaarsdeel op zich genomen. Per 1 mei is een projectleider gebouwbeheer cultuurpodia aangesteld die voor de vier podia het gebouwbeheer en het onderhoud coördineert en aanstuurt. Verbouwing Grote Zaal In de zomermaanden van 2013 is de Grote Zaal van de Philharmonie op eigen initiatief van de stichting verbouwd. De zaal is hierdoor multifunctioneel geworden: de stoelen kunnen voortaan worden verwijderd en de schuine vloer kan worden verlaagd, zodat een vlakke vloer ontstaat waarop ook andersoortige activiteiten kunnen worden ontplooid. Daarbij valt te denken aan staconcerten, congressen, dansfeesten en concertopstellingen waarbij de artiesten in het midden van het publiek spelen. De verbouwing is onder de regie van de stichting uitgevoerd en deels extern gefinancierd. De gemeente Haarlem verleende een garantie voor de externe lening. In het najaar van 2013 is de verbouwde zaal met succes in gebruik genomen. In de komende jaren verwacht de organisatie stijgende omzet vanuit dit bedrijfsonderdeel. Daarmee is deze aanpassing een cruciaal onderdeel van de toekomststrategie van de stichting. Customer Relationship Management (CRM) Jarenlang is in de theatersector voornamelijk gedacht vanuit het aanbod (de voorstelling of het concert). Voorstelling zoekt doelgroep. Dat is in een uitdijende vrijetijdsmarkt niet langer houdbaar. De komende jaren zal de organisatie de aandacht nog meer dan wij al doen, verleggen naar de vraagzijde, de klant. Hoe zorgen wij ervoor dat theater- en concertbezoek nadrukkelijk op de agenda staat bij onze (potentiële) bezoekers? Doelgroep zoekt voorstelling. Om dat te bereiken stellen wij de komende jaren de klant in ons denken en doen centraal. De organisatie implementeert om deze reden een bedrijfsbrede CRM-strategie. CRM staat voor Customer Relationship Management oftewel Klant Relatie Beheer (in dit stuk verder CRM). Dit is een bedrijfsstrategie die gebaseerd is op klantinzicht. CRM richt zich op basis van dat inzicht op het realiseren van duurzame relaties met klanten door middel van het creëren van waarde voor de klant. Door goed in te spelen op de wensen en behoeften van klanten, kunnen we de klanttevredenheid vergroten. Tevreden klanten blijven ons langer trouw en nemen vaker producten en diensten van ons af, zij worden ambassadeurs van onze theaters. Dat leidt uiteindelijk tot meer tevreden bezoekers, meer omzet, meer verdiensten en meer continuïteit en stabiliteit voor onze onderneming. Onze klanten zijn niet alleen de bezoekers van onze culturele voorstellingen, maar ook onze huurders, bespelers, Founders, Bondgenoten en sponsors. CRM is dan ook niet alleen een beleid van de afdeling Marketing & Communicatie louter gericht op kaartverkoop, maar het is een bedrijfsbrede strategie, waar alle medewerkers bij betrokken moeten worden en die bij al onze beslissingen en handelingen voortdurend leidend moet zijn. Voor de uitvoering van een succesvolle CRM-strategie zijn goede CRM-systemen onontbeerlijk. In 2014 lanceren wij een geheel vernieuwde website gekoppeld aan een online verkoopsysteem en een uitgebreide CRM-database, waarmee wij de bewegingen van onze klanten beter leren kennen en hen daardoor meer op maat kunnen bedienen.

7 6. De implementatie en het gebruik van deze systemen vraagt een stevige investering. In de voor het CRM-beleid opgestelde business case worden de investeringen terugverdiend door hogere aantallen bezoekers (5% groei per jaar) en stijgende particuliere fondsenwerving (oplopend van 3.5% groei in 2014 tot 10% groei in 2017). Uiteindelijk zorgt de veel betere communicatie met ons publiek voor voordelen op de langere termijn. De investeringen in CRM zijn in de jaarrekening verantwoord. Voor dit langlopende traject, dat al in van start ging, wordt overigens ten tijde van de publicatie van de jaarrekening een herschikking van projectleveranciers onderzocht. Personeel Per 31 december 2013 bedroeg het aantal formatieplaatsen in totaal 47,5, ingevuld door 54 medewerkers. Ruim een kwart van deze formatie is flexibel ingevuld met contracten met een tijdelijk karakter. De stijging ten opzichte van vorig boekjaar lijkt heeft verschillende oorzaken. Zo was er sprake van vervanging van langdurig zieke medewerkers, detachering van de projectleider gebouwbeheer en zijn in deze formatie ook de medewerkers gebouwbeheer en onderhoud begrepen. Nieuw in de formatie zijn een CRM-coördinator en ondersteuning op het gebied van online-fondsenwerving. Voor de programmering is in samenwerking met Theater het Park in Hoorn een freelance programmeur aangetrokken ter ondersteuning van de directie. Daarnaast heeft de Stichting overeenkomsten met 61 oproepmedewerkers, die ingezet worden bij de dienstverlening aan het publiek en genodigden bij concerten, voorstellingen en evenementen. In het boekjaar is de voorziening, gevormd voor de kosten voor vervanging van tijdelijk arbeidsongeschikte werknemers, geheel vrijgevallen. SROI In het kader van Social Return on Investment, een door de gemeente Haarlem aan instellingen met een subsidiebeschikking groter dan opgelegde spelregel waarbij het de doelstelling is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dichterbij werk te brengen en/of te voorkomen dat mensen zonder werk komen te zitten, heeft de Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem de volgende activiteiten ontplooid. Tijdens de zelfgeproduceerde kerstproductie Scrooge is achter de schermen op verschillende onderdelen gewerkt met vrijwilligers, scholieren en/of stagiaires. Uiteraard was er de vrijwillige participatie van de amateurspelers en zangers (± 75 mensen). Daarnaast zijn er vrijwilligers ingezet bij het maken van kostuums en decor en om tijdens de voorstellingen achter de schermen acteurs te helpen met pruik- en kostuumwisselingen (5 vrijwilligers). Stagiaires waren actief bij het maken van de kostuums, de techniek, de productie en de maatschappelijke stages. Twee stagiaires waren afkomstig van de ROC Modevakschool Amsterdam (maken kostuums, 11 weken van 40 uur), één stagiaire was afkomstig van HBO opleiding Media en Entertainment van InHolland (MAS en productie, 1 maand 1 dag per week en 1,5 maand fulltime) en twee stagiaires waren afkomstig van het Mediacollege Amsterdam (techniek, 6 maanden). Ook werden er maatschappelijke stages georganiseerd tijdens deze productie in samenwerking met het Haarlem College (VMBO). Zowel de 3e als de 4e klas die zich richten op media, theater en geluid waren hierbij betrokken. Beide klassen bestonden uit plusminus 25 kinderen en iedere klas liep twee dagen mee in de Stadsschouwburg en in de Philharmonie. In totaal hebben 50 leerlingen deelgenomen aan de maatschappelijke stage. Naast de inzet bij deze productie biedt de Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem jaarlijks plaats aan gemiddeld 5 stagiaires op de afdelingen techniek, marketing, financiën en verhuur. Ook worden studenten begeleid bij het opstellen van eindscripties en afstudeeronderzoeken. In samenwerking met Hogeschool Inholland verzorgen directie, marketing, programmering, financiën en techniek jaarlijks presentaties voor leerlingen in het kader van hun opleiding MEM.

8 7. In het verslagjaar is een medewerker aangenomen die een WAJONG-uitkering ontving. Door deze aanstelling hoeft hier geen beroep meer op gedaan te worden. Ook is een medewerker vanuit een uitkeringssituatie naar een betaald-werk situatie begeleid. Een arbeidsongeschikte medewerker is succesvol begeleid naar een nieuwe werkkring. Daarnaast zet Stadsschouwburg en Philharmonie zich regelmatig belangeloos in voor vele initiatieven binnen de stad, waarbij onze expertise helpt om deze projecten van de grond te krijgen. FINANCIEEL VERSLAG Algemeen Vanwege de overgang van een theater-seizoengebonden naar een kalender-gebonden jaarrekening zijn de cijfers van de rekening samengesteld uit de resultaten van het theaterseizoen en de eerste vier maanden van theaterseizoen De begroting is op eenzelfde manier aangepast, zodat de cijfers van rekening en begroting goed te vergelijken zijn. Een vergelijking met voorgaande jaren is echter moeilijk te maken, mede omdat de maanden september-december niet als een derde deel van een totaal jaar te zien zijn, maar relatief meer activiteit laten zien dan b.v. een periode van vier maanden tussen mei-augustus van een jaar. Activa Gedurende het boekjaar heeft een verbouwing van de grote Zaal in de Philharmonie plaatsgevonden, zoals hierboven vermeld. De financiering van deze investering van circa 1 miljoen is voor de helft met vreemd vermogen een bancaire lening met gemeentegarantie van en voor de helft met een substantiële eigen bijdrage en enkele kleinere bijdragen van fondsen en donateurs gerealiseerd. Daarnaast is het koelingssysteem in de Philharmonie geheel vernieuwd in het afgelopen jaar. Naast deze investeringen heeft de stichting dit boekjaar een subsidie van de gemeente Haarlem ontvangen voor vervangingsinvesteringen in de Stadsschouwburg op het gebied van communicatie-, geluids- en lichtapparatuur en bouwkundige aanpassingen. De materiële activa stijgen al met al met ruim 1 miljoen. De vlottende activa zijn als gevolg van de tijd van het jaar midden in een lopend seizoen iets toegenomen ten opzichte van vorig boekjaar. De liquide middelen zijn als gevolg van de eigen inbreng in de verbouwing van de grote Zaal aanzienlijk afgenomen. Passiva Met het gerealiseerde resultaat van is ook het eigen vermogen (kapitaal, bestemmingsfonds en egalisatiereserve) gedaald. Het sinds vorig boekjaar gevormde bestemmingsfonds conform art. 4:72 AWB, zoals omschreven in de subsidiebeschikking van de Gemeente Haarlem, is aangewend ten behoeve van prestaties die in de subsidiebeschikking zijn opgenomen. De bestemmingsreserve ten behoeve van het verder ontwikkelen van een nieuwe website en een CRM-systeem is vrijgevallen terwijl de bestemmingsreserve voor de tweejaarlijkse Scrooge-productie wordt gehandhaafd. Het eigen vermogen daalt hiermee tot Op een bescheiden voorziening voor personeelsuitkeringen na betreffen de voorzieningen het meerjarig onderhoud van de Philharmonie en de Stadsschouwburg. Naast de overdracht van de reeds door de gemeente Haarlem in voorgaande jaren opgebouwde reserve van het eigenaarsonderhoud à bedraagt de totale dotatie onderhoud voor beide gebouwen samen ruim De langlopende schulden zijn gestegen als gevolg van het aangaan van een nieuwe lening, terwijl de bestaande leningen verder zijn afgelost. Per saldo stijgen de langlopende schulden

9 8. met een kleine De kortlopende schulden zijn ten opzichte van vorig boekjaar stabiel gebleven. Exploitatiesaldo De jaarrekening sluit met een tekort van De oorzaken die ten grondslag liggen aan dit resultaat worden hieronder uiteengezet. Na vrijval van de bestemmingsreserves is het jaarresultaat neutraal. Dit resultaat is tot stand gekomen op basis van onderstaande baten en lasten (afgerond op 1000 euro). Baten Rekening Begroting Entreegelden Zaalhuur Horeca Subsidiebaten Overige baten Lasten Programmering en marketing Horeca Personeel Huisvesting- en exploitatiekosten Huur, onderhoud en servicekosten Overige lasten Financiële baten en lasten 9-17 Saldo baten en lasten voor resultaatbestemming Bestemmingsfonds 18 Bestemmingsreserve CRM 80 0 Saldo 0 70 Baten Entreegelden De baten uit de voorstellingen komen iets (1,5%) hoger uit dan begroot. Nadat een begroting wordt vastgesteld treden er voorafgaand aan en in de loop van het boekjaar nog wijzigingen op in de programmering: verschillende concerten en voorstellingen worden toegevoegd dan wel komen te vervallen. Dit verklaart de afwijking tussen rekening en begroting. De entreegelden zijn daarnaast mede wat hoger uitgevallen door het succes van de kerstproductie Scrooge die met de december-voorstellingen meer recettes opbracht dan begroot. Zaalhuur De krimpende economie en het vertrek van huisorkest Holland Symfonia deden zich gelden op het gebied van de (commerciële) zaalverhuur. De inkomsten uit zaalhuur bleven daardoor ruimschoots achter op voorgaande jaren en op de begroting. De aan de zaalhuur gekoppelde

10 9. inkomsten zoals opbrengsten uit verhuur van technische middelen, technisch en horecapersoneel lieten dientengevolge ook een daling zien. Horeca De horeca-opbrengsten zijn gekoppeld aan de resultaten die door Programmering en Zaalhuur behaald worden. Analoog aan de geschetste ontwikkelingen bij Zaalhuur komen deze opbrengsten aanzienlijk lager uit dan begroot. Dit effect wordt echter enigszins afgeremd door de hogere opbrengsten vanuit de programmering en de vele amateurvoorstellingen. Subsidiebaten Op de exploitatiesubsidie van de Gemeente Haarlem zijn de jaarlijkse afschrijvingen renovatie Concertgebouw (Philharmonie) ad in mindering gebracht (deze loopt per 2044 af). Daarnaast ontvangt de Stichting van de Gemeente Haarlem subsidie ten behoeve van de huur, het meerjarig onderhoud en de servicekosten voor de Philharmonie en de Stadsschouwburg. De hoogte van de subsidie voor onderhoud is gebaseerd op een 40-jarig onderhoudsplan dat onderdeel vormt van de huurcontracten. De subsidie wordt gedoteerd aan de voorziening onderhoud, waaraan de uitgaven ten behoeve van het onderhoud worden onttrokken. In 2013 is hier de subsidie voor het eigenarenonderhoud bijgekomen. De afwijking van de gerealiseerde cijfers ten opzichte van de begroting zijn het gevolg van de indexatie van de huurbedragen (eenzelfde afwijking is terug te vinden onder het kopje Huur en servicekosten) en de niet begrote overdracht van het eigenarenonderhoud. Met ingang van 2013 is de programmasubsidie voor het organiseren van de Stadsorgelconcerten verwerkt in de exploitatiesubsidie en wordt deze niet meer apart meegenomen zoals in 2012 nog wel het geval was. Overige baten De liquide middelen zijn als gevolg van de achterblijvende inkomsten en de grote uitgaven ten behoeve van de investering in de verbouwing van de Grote Zaal van de Philharmonie lager dan in het voorgaande boekjaar. De financiële baten houden daar tred mee. De overige baten blijven in lijn met de begroting, mede dankzij de hogere inkomsten uit de vergoeding voor garderobe en de sponsor- en fondsenbijdragen aan Scrooge. Lasten Programmering en marketing Terwijl de baten uit Entreegelden hoger eindigden dan begroot, blijven de kosten onder begroting. Dit wordt mede veroorzaakt door de scherpere afspraken die met de uitvoerenden zijn gemaakt, waardoor een lagere recette in veel gevallen ook lagere kosten met zich meebrengt. In de kosten programmering zijn tevens de kosten van de Stadsorgelconcerten (zie ook Subsidiebaten) begrepen. De uitgaven voor marketing zijn als gevolg van de kosten voor het CRM systeem hoger geëindigd dan begroot. Dit verwachte verschil wordt echter gedekt vanuit de eerder daarvoor gevormde bestemmingsreserve à Horeca De kosten horeca zijn in navolging van de lagere opbrengst gedaald ten opzichte van de begroting. Behalve de kostprijs van de verkopen vallen onder deze posten ook de overige horecakosten, zoals inhuur materialen buffet en bedrijfskleding. De brutomarge van de omzet is verbeterd ten opzichte van voorgaand boekjaar en komt uit op circa 69%. Personeel De reguliere personeelskosten zijn ruim onder begroting geëindigd. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat met ingang van dit boekjaar de kosten voor de medewerkers gebouwbeheer en

11 10. dagelijks onderhoud ten laste van de budgetten voor onderhoud komen. Daarnaast is de voorziening die gevormd was ter dekking van de vervanging van langdurig zieke medewerkers volledig vrijgevallen ten gunste van de personeelskosten en is onbegroot een bijdrage voor de detachering van een medewerker gerealiseerd. Als gevolg van het lagere activiteitenniveau bij zaalhuur zijn ook de variabele personeelskosten lager uitgevallen. Huisvesting en exploitatie De reguliere kosten zijn nagenoeg conform begroting geëindigd. De post belastingen (Onroerend zaak belasting) kwam iets hoger uit, maar deze post wordt volledig vergoed via de Overige subsidies. De gebouw-gerelateerde kosten betreffen voornamelijk schoonmaak en energie. De exploitatiekosten onder deze post bestaan uit de kosten techniek, sponsoring (o.a. online fondsenwerving) en automatisering. Huur en servicekosten De lasten voor huur en servicekosten worden in zijn geheel door de Gemeente gesubsidieerd. De afwijking tussen rekening en begroting wordt zoals al eerder aangegeven veroorzaakt door de aanpassing van de huurkosten voor beide podia en de overdracht van het eigenarenonderhoud (zie ook Subsidiebaten). Overige lasten De overige lasten, bestaande uit de afschrijvingen, de algemene kosten en de financiële lasten komen een fractie hoger uit dan begroot. De kosten verhuur vallen als gevolg van de versterkte inzet op acquisitie en de organisatie van eigen evenementen hoger uit dan begroot. Daar tegenover staan onderschrijdingen op het gebied van kantoorkosten, rentekosten en de kapitaalslasten. Vooruitblik Het verlengde boekjaar was voor Stadsschouwburg en Philharmonie een jaar waarin nieuwe wegen zijn ingeslagen. De organisatie investeerde in maatregelen gericht op het opvangen van de talrijke bezuinigingen en een economisch stabiele toekomst. Samenwerking en innovatie zullen ook de komende jaren een cruciale rol spelen in de stabilisering van onze (bedrijfseconomische) positie. In het afgelopen jaar heeft onze organisatie naast alle innovatie en investeringen ook gewerkt aan een meerjarenvisie tot en met het jaar Dat heeft geresulteerd in een ondernemingsplan voor de periode 2014 tot en met 2017 ontstaan, dat in maart 2014 gepresenteerd zal worden. Voor het eerst in vele jaren beschikt onze organisatie weer over een uitgeschreven toekomstvisie een zinvol instrument zowel voor ons eigen team als voor onze vele stakeholders. De woorden inspireren en verbinden staan daarbij centraal. Voor meer details verwijzen wij de lezer graag naar dit document. Begroting 2014 en het meerjarenperspectief Grootste onzekerheden in het komende budgetjaar blijven de onvoorspelbare effecten van de economische crisis, de stand van zaken op de markt voor commerciële verhuur en mogelijk nieuwe bezuinigingen opgelegd door de Gemeente Haarlem. Op het gebied van kaartverkoop en verhuur zijn strategieën ontwikkeld om de markt beter te kunnen bereiken. De organisatie streeft er de komende jaren naar een minimaal noodzakelijk geacht weerstandsvermogen op te bouwen van circa 1 miljoen, om waar nodig tegenslagen op te kunnen vangen.

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2014 9. Staat van baten en lasten over 2014 10. Financiële positie 11

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2014 9. Staat van baten en lasten over 2014 10. Financiële positie 11 Jaarrekening 2014 Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Verslag Raad van Toezicht 1 Directieverslag 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 9 Staat van baten

Nadere informatie

Verslag Raad van Toezicht 1 Directieverslag 4

Verslag Raad van Toezicht 1 Directieverslag 4 Jaarrekening 2011-2012 Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem Haarlem INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Verslag Raad van Toezicht 1 Directieverslag 4 Jaarrekening Balans per 31 augustus 2012

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.804 2.041

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2015 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2015 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 31 december 2014 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.674 1.804 TOTAAL

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

rapport Jaarrekening 2016

rapport Jaarrekening 2016 rapport Jaarrekening 2016 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele,

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam

Financieel verslag 2012. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam Financieel verslag 2012 Stichting Malumba NU Theater Rotterdam Inhoud Jaarverslag van het bestuur Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de balans en

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Stichting Nederlands Debat Instituut Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Inhoudsopgave Pagina Financieel verslag Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 4 Jaarrekening

Nadere informatie

Samenvatting. Jaarrekening 2016 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar t/m

Samenvatting. Jaarrekening 2016 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar t/m Samenvatting Boekjaar 01-01-2016 t/m 31-12-2016 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2016... 3 2. Rekening van baten en lasten 2016... 4 3. Grondslagen voor de financiële verslaggeving... 5 3.1 Waarderingsgrondslagen...

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest

Financieel jaarverslag 2013. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest Financieel jaarverslag 2013 Stichting Openluchttheater Cabrio Soest Jubileumjaar Theater 1938-2013 1. Werkzaamheden 2. Inleiding 3. Jaarrekening Balans per 31 december 2013 en Staat van Inkomsten en Lasten

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1. inrichting / inventaris 102.194 119.047 1.2.

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Financiële informatie 2016 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag Balans op 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 Vlottende activa Vorderingen 1 33.410

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden Balans per 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Gebouwen 4 1.342.900 1.476.200 Inventaris 4 1.254.500

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2012

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2012 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2012 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2012 2012 2011 ACTIVA Vaste activa Museumcollectie p.m. p.m. Inrichting en inventaris p.m. p.m. Totaal vaste activa p.m. p.m. Vlottende activa Voorraden

Nadere informatie

Classic Young Masters. Jaarrekening 2015

Classic Young Masters. Jaarrekening 2015 Classic Young Masters Jaarrekening 2015 Rotterdam, 4 maart 2016 Inleiding Op 23 mei 2012 is de Stichting Classic Young Masters (CYM) opgericht met als doel het scouten en begeleiden van jonge, zeer talentvolle

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Rabo Foundation Klantenfonds

Rabo Foundation Klantenfonds Rabo Foundation Klantenfonds Jaarverslag 2014 Inhoud Samen met klanten Rabobank Foundation biedt klanten van de Rabobank de mogelijkheid om door middel van een schenking te participeren in haar projecten.

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, april 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting het Nijsinghhuis. Eelde

Jaarrekening 2014. Stichting het Nijsinghhuis. Eelde Jaarrekening 2014 Stichting het Nijsinghhuis Eelde Inhoud Jaarverslag 2014 2 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2014 6 Exploitatierekening 2014 7 Toelichting op de balans en exploitatierekening 8 Overige

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) (bedragen x 1.000) 2016 2015 2016 2015 ACTIVA PASSIVA Vaste activa Groepsvermogen 4.096 3.898 Immateriële vaste activa 240 102 Materiële

Nadere informatie

Stichting Historisch Museum Haarlem gevestigd te Haarlem. Jaarrekening 2015

Stichting Historisch Museum Haarlem gevestigd te Haarlem. Jaarrekening 2015 Stichting Historisch Museum Haarlem gevestigd te Haarlem Jaarrekening 2015 Samenstellingsverklaring d.d. 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 2 Resultaten 3 Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting behorende bij concept jaarrekening 2015 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten

Nadere informatie

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Stichting Introdans Vijfzinnenstraat 82 6811 LN Arnhem Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA 31.12.14 31.12.13 I Materiële vaste activa 332.076

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda JAARREKENING 2013 Vastgesteld d.d. 4 september 2014 Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda Postbus 1135 4801 BC Breda Kamer van Koophandel Breda nr. 20128984 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 1. Balans per 31 december 2015 2. Winst- en verliesrekening over 2015 3. Specificatie exploitatiekosten 2015 4. Toelichting jaarrekening 2015 5. Notulen vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland. Gouda. Jaarrekening 2014

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland. Gouda. Jaarrekening 2014 Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland Gouda Jaarrekening 2014 23 maart 2015 Inhoudsopgave Algemeen Oprichting Statutaire doelstelling Aard van de stichting Jaarrekening 2014

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum Jaarrekening 2011 publieksversie Inhoudsopgave Verslag Raad van Toezicht 3 Bestuursverslag 4 Beleidsverantwoording 5 Balans per 31 december 2011 12 Staat van baten

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Stichting Groots en Meeslepend gevestigd te Haarlem. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Groots en Meeslepend gevestigd te Haarlem. Rapport inzake de jaarrekening 2014 gevestigd te Haarlem Rapport inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Opdracht 3 Algemene gegevens 4 Verslag van het bestuur 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 7 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

ADMARE B.V. administraties en belastingen JAARVERSLAG 2012. Stichting Nomade Amsterdam

ADMARE B.V. administraties en belastingen JAARVERSLAG 2012. Stichting Nomade Amsterdam ADMARE B.V. administraties en belastingen JAARVERSLAG 2012 Stichting Nomade Amsterdam 1. Rapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Werkzaamheden 2 1.3 Bevestiging 2 1.4 Algemeen 3 1.5 Terugblik en verwachtingen 3 1.6

Nadere informatie

Financieel verslag 2011. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam

Financieel verslag 2011. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam Financieel verslag 2011 Stichting Malumba NU Theater Rotterdam Inhoud Jaarverslag van het bestuur Jaarrekening Balans per 31 december 2011 Staat van baten en lasten over 2011 Toelichting op de balans en

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag Stichting Podium Victorie Alkmaar Verkorte jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Rapport A. Algemeen B. Financieel verslag 1. Grondslagen van financiële verslaggeving 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Opera Theater Amsterdam

JAARREKENING Stichting Opera Theater Amsterdam JAARREKENING 2016 Stichting Opera Theater Amsterdam Aan bestuur en directie van Stichting Opera Theater Amsterdam Amsterdam, 8 februari 2017 Geacht bestuur, beste directie, Ingevolge uw opdracht hebben

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Stichting Behoud GAS!Fabriek

Stichting Behoud GAS!Fabriek Stichting Behoud GAS!Fabriek Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Bestuursverslag Algemene informatie 2 Visie, missie en doelstelling 2 Beleid en strategie 2 Activiteiten 2 Financiën 3 Vooruitblik 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Ref. Vlottende activa Voorraden

Ref. Vlottende activa Voorraden Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2015 31 december 2014 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Gebouwen 4 1.476.200 1.609.500 Inventaris 4 1.392.800

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht - 1 Jaarverslag - Stichting Rotterdamse Museumnacht - 2 1. Bestuursverslag Zie bijgaande activiteitenverslag 1.1. Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm Rechtsvorm: Stichting Statutaire naam:

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943 Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2016 Materiële vaste activa 4.943 Financiële vaste activa 78.907 Vorderingen 153.650 Overlopende

Nadere informatie

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Stichting Introdans Vijfzinnenstraat 82 6811 LN Arnhem Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA 31.12.15 31.12.14 I Materiële vaste activa 362.603

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

Jaarrapport 2013 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2014

Jaarrapport 2013 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2014 Jaarrapport 2013 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen Januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Jaarverslag van het bestuur 4 3. Jaarrekening Stichting Missionair Diaconaal Centrum 7

Nadere informatie

Stichting Wereldfoundation. Assen. Jaarverslag 2012

Stichting Wereldfoundation. Assen. Jaarverslag 2012 Stichting Wereldfoundation Assen Jaarverslag 2012 ## JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE 2. JAARREKENING 2012 Balans per 31 december 2012 3. Resultatenrekening over 2012 5. Toelichting

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2013 Versie: openbaar Vastgesteld: 23 april 2014 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen jaarverslag 2013 voorwoord Met enige trots biedt de Stichting Vrienden van Rosa Manus hierbij haar jaarverslag 2013 aan. Een jaar waarin we in staat waren om nieuwe vrienden te werven, waarin we een aantal

Nadere informatie

Meerjarenafspraken Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem en gemeente Haarlem

Meerjarenafspraken Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem en gemeente Haarlem Meerjarenafspraken 2017-2020 Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem en gemeente Haarlem Voor de periode 2017-2020 maakt de gemeente Haarlem meerjarenafspraken met de gesubsidieerde organisaties

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE ANBI-STATUS MUSEON ALGEMEEN: De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN: 806472510 Adres: Stadhouderslaan 37, 2517 HV, Den Haag Postadres:

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING ROTTERDAM FESTIVALS VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2016

STICHTING ROTTERDAM FESTIVALS VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2016 STICHTING ROTTERDAM FESTIVALS VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Jaarrekening 1. Waarderingsgrondslagen 1 2. Balans per 31 december 2016 1 3. Staat van Baten en Lasten 2016 Rotterdam

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Publicatiejaarrekening 2014

Publicatiejaarrekening 2014 Publicatiejaarrekening 2014 KvK-nummer: 41046120 RSIN: 004155324 Stichting Figulus Welzijn Aalten -Dinxperlo Postbus 83 7090 AB DINXPERLO INHOUD BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

Stichting Regionaal Centrum voor Sociaal-Cultureel Werk en Basiseducatie De Skûle Franekeradeel

Stichting Regionaal Centrum voor Sociaal-Cultureel Werk en Basiseducatie De Skûle Franekeradeel Stichting Regionaal Centrum voor Sociaal-Cultureel Werk en Basiseducatie De Skûle Godsacker 35 8801 LM FRANEKER Financiële verantwoording 2015-1 - Inhoudsopgave Pagina Jaarstukken 2015 Bestuursverslag

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2014 Jaarrapport Het verslagjaar 2014 is met een positief resultaat van 31.809, - afgesloten. (2013: 24.968, -) Wanneer wij dit vergelijken met 2013 hebben zo wel de opbrengsten als de

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Heiloo, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

STICHTING SPONSORFONDS ROTTERDAMSE SCHOUWBURG

STICHTING SPONSORFONDS ROTTERDAMSE SCHOUWBURG STICHTING SPONSORFONDS ROTTERDAMSE SCHOUWBURG INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 1 Bestuursverslag 3 Rapport 1 Algemene opmerkingen 5 2 Goedkeuring jaarrekening voorgaand boekjaar 5 3 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie