Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Financiële positie 14

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14"

Transcriptie

1 Jaarrekening september december 2013 Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Verslag Raad van Toezicht 1 Directieverslag 4 Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Financiële positie 14 Algemene toelichting 15 Accountantsverklaring 18

2 1. VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT Algemeen De voorliggende jaarrekening betreft het verlengde boekjaar september 2012 tot en met december Na vele jaren kon de gewenste verandering naar een financieel boekjaar op kalenderbasis worden doorgevoerd. Dit maakt dat ons verslag een periode van 16 maanden beslaat. In deze periode maakte de organisatie veel veranderingen door. Het huisorkest Holland Symfonia speelde zijn laatste producties in onze theaters en nam afscheid. Diverse innovatiemaatregelen werden ontwikkeld en uitgevoerd, waaronder de verbouwing van de Grote Zaal van de Philharmonie. Aan het einde van de verslagperiode slaagde de organisatie erin om voor de tweede keer een buitengewoon succesvolle editie van de kerstproductie Scrooge neer te zetten. De achtbaan waarin de culturele sector in Nederland zich op dit moment bevindt, heeft onze organisatie aan den lijve ervaren. In het publicatieverslag van de stichting leest u hierover meer. Door de directie van Stadschouwburg en Philharmonie is een koers uitgezet naar de toekomst waarin gekozen wordt voor een aanvalsstrategie die de Raad van Toezicht van harte ondersteunt. In zijn diverse innovatieprojecten uitgevoerd die hun impact moeten hebben op de verbreding van de inkomstenstromen in de toekomst. De drie belangrijkste onderdelen van dit plan zijn de verbouwing van de Grote Zaal, het ontwikkelen van een Customer Relations Management systeem en een vernieuwde fondsenwervingsstrategie. In het afgelopen jaar heeft de directie de Raad van Toezicht uitvoerig betrokken bij de besluitvorming rondom deze veranderingen. De exploitatie van het verlengde boekjaar was een uitdaging, zoals te verwachten viel. Voor het eerst drukten bezuinigingen en het verlies van de huurinkomsten van het huisorkest op het resultaat. Het vullen van dat gat in een krimpende economie bleek een moeilijke opgave: zowel op het gebied van de commerciële verhuur als bij de kaartverkoop hield de klant de hand op de knip. Tegelijkertijd maakte de organisatie plannen om te investeren om juist meer inkomsten uit de gebouwen en activiteiten te genereren. Dankzij de inzet van een bestemmingsreserve is het financieel eindsaldo uiteindelijk nog net positief. Voor de komende jaren zullen de genomen investeringen hun vruchten moeten afwerpen, wil de organisatie de (tot 2017 oplopende) bezuinigingen opvangen. Aan de opbouw van het minimaal noodzakelijke weerstandsvermogen van de stichting kon op deze wijze geen bijdrage worden geleverd, het tegenovergestelde is het geval. De Raad van Toezicht acht deze situatie zorgelijk, maar heeft geconstateerd dat er momenteel geen acute dreiging bestaat. De Raad van Toezicht heeft bij de directie aangedrongen op maatregelen en hen verzocht in 2014 een plan van aanpak op te stellen hoe het eigen vermogen verder versterkt kan worden. Raad van Toezicht Gedurende het verslagjaar bestond de Raad van Toezicht uit: Adriaan Helmig (voorzitter tot 24 september 2013) Robert Bloemers (per 8 juli 2013, voorzitter vanaf 24 september 2013)

3 2. Garance Reus (vice-voorzitter per 12 december 2013) Ruth van Andel Jeroen Preijde Wilco Wolfers (tot 24 september 2013) Matti Emondts (per 24 september 2013) Sinds het seizoen werkt de stichting met een Raad van Toezicht-structuur. Aftredend aan het begin van het seizoen waren RvT-lid Wilco Wolfers en voorzitter Adriaan Helmig. De scheidend voorzitter werd geridderd door de Koning voor onder andere zijn grote inspanningen voor de stichting. In de maanden hieraan voorafgaand werden hun opvolgers geselecteerd: Robert Bloemers werd benoemd tot voorzitter per seizoen , en Matti Emondts trad eveneens toe tot de Raad van Toezicht. Aan het einde van 2013 werd ook een vice-voorzitter benoemd in de persoon van Garance Reus. Voor de selectie van nieuwe leden hanteert de Raad van Toezicht een selectieprocedure waarbij via advertentie of via de diverse netwerken kandidaten worden geselecteerd waarmee selectiegesprekken worden gevoerd. Op basis van het van tevoren bepaalde profiel wordt de meest geschikte kandidaat gekozen. De directie adviseert in deze. De Raad van Toezicht kwam in dit verlengde verslagjaar zeven keer in een reguliere vergadering bijeen en een keer in een specifieke bijeenkomst ter bespreking van de begroting De Raad van Toezicht hield ook een heidagsessie samen met de directie ter bespreking van het meerjarenperspectief van de organisatie. Belangrijkste punten op de agenda waren * evaluatie eigen functioneren Raad van Toezicht * samenstelling Raad van Toezicht en opvolging * strategische aanpak van de toekomst van de stichting in het licht van bezuinigingen * specifieke voornemens in dat kader: - afronding overdracht eigenarenonderhoud van de Gemeente aan de Haarlemse podia - investeringsplannen ten aanzien van koeling in de Philharmonie en de verbouwing van de Grote Zaal met name financiering van de definitieve uitvoering * artistieke visie en programmering * investeringen in de gebouwen gefinancierd door het gemeentelijke IP * meerjarenbegroting tot en met 2017 * concept ondernemingsplan * samenwerking Haarlemse podia (rapport samenwerking kassa) * fondsenwerving en customer relations management (CRM) * de jaarrekening * de begroting 2014 en het voorstel van de directie om (begin 2014) een herziene begroting op te stellen * kennismaking met nieuwe wethouder Cultuur * de periodieke directie- en management/budgetrapportages * verslagen van de auditcommissie * functioneringsgesprekken directie Tevens voerde de Raad van Toezicht een keer overleg met het managementteam. De auditcommissie, die op haar taakgebied onderwerpen voorbereidde voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht, kwam in het verslagjaar zes keer in een reguliere vergadering en een keer in een specifieke bijeenkomst ter bespreking van de begroting 2014 bijeen. Daarnaast werden drie keer telefonische conferenties gehouden ten behoeve van specifieke advisering

4 3. aan de Raad van Toezicht, voornamelijk in het kader van de verbouwing van de Grote Zaal. Bij het taakgebied horen onder andere de bespreking van de kwartaalrapportages, begroting en meerjarenbegroting, liquiditeitsplanning, financierings- en vermogensbeleid en ad hoc onderwerpen. Als contactpersoon binnen de RvT voor de ondernemingsraad is aangewezen mevrouw van Andel. Zij voerde één gesprek met de ondernemingsraad. Directie De directie bleef in handen van Jaap Lampe (algemeen directeur, portefeuille programmering, marketing, fondsenwerving) en Maria Hansen (zakelijk directeur, portefeuille financiën, personeel, sales, evenementen en horeca, techniek, gebouwen). Er is sprake van eenheid van directie/bestuur. Een uitgebreid verslag van de directiewerkzaamheden is te vinden vanaf pagina 5. Governance De organisatie werkt met het Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht volgt de Governance Code Cultuur. Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse functioneringsgesprekken met de directieleden, de jaarlijkse zelf-evaluatie van de Raad van Toezicht, het werken met profielen voor de Raad van Toezicht, selectieprocedure nieuwe leden Raad van Toezicht en het werken met reglementen voor de Raad van Toezicht zelf, en voor de auditcommissie in het bijzonder. Eventuele nevenfuncties die zouden kunnen conflicteren met de functie binnen de Raad van Toezicht worden expliciet benoemd. Op dit moment zijn er geen conflicten op dit terrein. De in 2013 nieuw verschenen Governance Code Cultuur en de hierin opgenomen negen principes voor goed bestuur en toezicht zullen in 2014 door de Raad van Toezicht in detail behandeld worden. Tenslotte In het jaar is door directie en medewerkers een grote hoeveelheid activiteiten ondernomen die tot doel hebben de toekomst van de organisatie te bestendigen. De Raad van Toezicht heeft alle vertrouwen in de toekomststrategie voor de Stadsschouwburg en Philharmonie. Onze dank geldt alle medewerkers voor hun toewijding aan de organisatie in het afgelopen jaar. R.H. Bloemers Voorzitter Raad van Toezicht Namens de leden van de Raad van Toezicht : Adriaan Helmig Ruth van Andel Matti Emondts Garance Reus Jeroen Preijde Wilco Wolfers Haarlem, 20 mei 2014

5 4. DIRECTIEVERSLAG Algemeen De Stadsschouwburg en de Philharmonie zijn de twee grootste culturele podia van de stad Haarlem en presenteren een hoogwaardig Nederlands aanbod aan theater en muziek voor een breed publiek uit Haarlem en omstreken. De theaters bieden een gastvrij podium aan creatieve initiatieven van binnen en buiten de stad. De podia zijn daarmee belangrijke ontmoetingsplekken in de stad, waar het publiek gastvrij wordt ontvangen en het zich laat inspireren, uitdagen en vermaken. Daarnaast verwelkomen wij zakelijke evenementen op topniveau en dragen daarmee niet alleen bij aan de eigen gezonde exploitatie, maar ook aan de economische bedrijvigheid en levendigheid van Haarlem. Het boekjaar beslaat zestien maanden (september 2012 december 2013). Een uitzonderlijke en eenmalige situatie die wordt veroorzaakt door de overgang van het financiële jaar van seizoen (1 september 31 augustus) naar een kalenderjaar (1 januari 31 december). De gemeente Haarlem die zelf volgens de kalenderjaarmethodiek werkt heeft eenmalig vier maanden exploitatiesubsidie gesuppleerd om deze overgang zonder financieel gat in de subsidie te laten verlopen. Om tot deze jaarrekening te komen heeft de Stichting de begroting voor seizoen aangevuld met een viermaanden-begroting voor september-december 2013 om op die wijze tot een begroting voor zestien maanden te komen. De rekening betreft twaalf maanden en kan in dat verband niet zonder meer als vergelijking gehanteerd worden. In de verslagperiode kwamen ruim bezoekers naar de openbare activiteiten (eigen programmering, culturele-, amateur- en commerciële verhuur) in beide gebouwen. In het seizoen (september t/m augustus) waren dit er meer dan , in het kalenderjaar Seizoen Kalenderjaar 2013 Verslagperiode Philharmonie Stadsschouwburg Totaal De stichting publiceert sinds het seizoen een uitgebreid publicatieverslag. Om die reden is het verslag dat onderdeel uitmaakt van de jaarrekening beperkter dan in het verleden het geval is geweest. Het publicatieverslag over het verlengde boekjaar verschijnt in het voorjaar van Scrooge 2013 Na de eerste editie in 2011 van Scrooge, de familie kerstproductie van Haarlem, is in 2013 een tweede versie uitgebracht. Een tweejaarlijks terugkerende productie, waarbij professionele acteurs aangevuld met een groot aantal amateurs uit Haarlem en omgeving steeds een nieuwe invulling geven aan de Christmas Carol Scrooge. De productie die deels uit eigen middelen en deels uit fondsen, sponsors en donateurs wordt bekostigd, was ook deze editie succesvol met meer dan bezoekers en financieel sluitend. De lasten en de baten die voortvloeien uit deze productie zijn proportioneel voor het gedeelte dat in december plaatsvond (dertien van de negentien voorstellingen) in dit verslag verwerkt. Voor de editie in 2015 worden al plannen ontwikkeld en is al een reservering gemaakt voor een eigen bijdrage via de bestemmingsreserve.

6 5. Samenwerking bij gebouwbeheer en onderhoud Op 11 april 2013 heeft de raad van de gemeente Haarlem ingestemd met het besluit van het College van B&W om het eigenarenonderhoud van de Haarlemse podia over te dragen aan de Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem, de Stichting De Toneelschuur en Stichting Patronaat. Met ingang van 2013 worden derhalve de budgetten voor dagelijks- en planmatig onderhoud, beheerskosten alsmede de servicekosten aan de podia overgedragen. Onderdeel van de overdracht is tevens het overdragen van de door de gemeente in de afgelopen jaren opgebouwde bestemmingsreserves onderhoud podia. Gezamenlijk hebben de podia daarmee de verantwoordelijkheid en de coördinatie van het onderhoud van de gebouwen voor zowel het huurders- als het eigenaarsdeel op zich genomen. Per 1 mei is een projectleider gebouwbeheer cultuurpodia aangesteld die voor de vier podia het gebouwbeheer en het onderhoud coördineert en aanstuurt. Verbouwing Grote Zaal In de zomermaanden van 2013 is de Grote Zaal van de Philharmonie op eigen initiatief van de stichting verbouwd. De zaal is hierdoor multifunctioneel geworden: de stoelen kunnen voortaan worden verwijderd en de schuine vloer kan worden verlaagd, zodat een vlakke vloer ontstaat waarop ook andersoortige activiteiten kunnen worden ontplooid. Daarbij valt te denken aan staconcerten, congressen, dansfeesten en concertopstellingen waarbij de artiesten in het midden van het publiek spelen. De verbouwing is onder de regie van de stichting uitgevoerd en deels extern gefinancierd. De gemeente Haarlem verleende een garantie voor de externe lening. In het najaar van 2013 is de verbouwde zaal met succes in gebruik genomen. In de komende jaren verwacht de organisatie stijgende omzet vanuit dit bedrijfsonderdeel. Daarmee is deze aanpassing een cruciaal onderdeel van de toekomststrategie van de stichting. Customer Relationship Management (CRM) Jarenlang is in de theatersector voornamelijk gedacht vanuit het aanbod (de voorstelling of het concert). Voorstelling zoekt doelgroep. Dat is in een uitdijende vrijetijdsmarkt niet langer houdbaar. De komende jaren zal de organisatie de aandacht nog meer dan wij al doen, verleggen naar de vraagzijde, de klant. Hoe zorgen wij ervoor dat theater- en concertbezoek nadrukkelijk op de agenda staat bij onze (potentiële) bezoekers? Doelgroep zoekt voorstelling. Om dat te bereiken stellen wij de komende jaren de klant in ons denken en doen centraal. De organisatie implementeert om deze reden een bedrijfsbrede CRM-strategie. CRM staat voor Customer Relationship Management oftewel Klant Relatie Beheer (in dit stuk verder CRM). Dit is een bedrijfsstrategie die gebaseerd is op klantinzicht. CRM richt zich op basis van dat inzicht op het realiseren van duurzame relaties met klanten door middel van het creëren van waarde voor de klant. Door goed in te spelen op de wensen en behoeften van klanten, kunnen we de klanttevredenheid vergroten. Tevreden klanten blijven ons langer trouw en nemen vaker producten en diensten van ons af, zij worden ambassadeurs van onze theaters. Dat leidt uiteindelijk tot meer tevreden bezoekers, meer omzet, meer verdiensten en meer continuïteit en stabiliteit voor onze onderneming. Onze klanten zijn niet alleen de bezoekers van onze culturele voorstellingen, maar ook onze huurders, bespelers, Founders, Bondgenoten en sponsors. CRM is dan ook niet alleen een beleid van de afdeling Marketing & Communicatie louter gericht op kaartverkoop, maar het is een bedrijfsbrede strategie, waar alle medewerkers bij betrokken moeten worden en die bij al onze beslissingen en handelingen voortdurend leidend moet zijn. Voor de uitvoering van een succesvolle CRM-strategie zijn goede CRM-systemen onontbeerlijk. In 2014 lanceren wij een geheel vernieuwde website gekoppeld aan een online verkoopsysteem en een uitgebreide CRM-database, waarmee wij de bewegingen van onze klanten beter leren kennen en hen daardoor meer op maat kunnen bedienen.

7 6. De implementatie en het gebruik van deze systemen vraagt een stevige investering. In de voor het CRM-beleid opgestelde business case worden de investeringen terugverdiend door hogere aantallen bezoekers (5% groei per jaar) en stijgende particuliere fondsenwerving (oplopend van 3.5% groei in 2014 tot 10% groei in 2017). Uiteindelijk zorgt de veel betere communicatie met ons publiek voor voordelen op de langere termijn. De investeringen in CRM zijn in de jaarrekening verantwoord. Voor dit langlopende traject, dat al in van start ging, wordt overigens ten tijde van de publicatie van de jaarrekening een herschikking van projectleveranciers onderzocht. Personeel Per 31 december 2013 bedroeg het aantal formatieplaatsen in totaal 47,5, ingevuld door 54 medewerkers. Ruim een kwart van deze formatie is flexibel ingevuld met contracten met een tijdelijk karakter. De stijging ten opzichte van vorig boekjaar lijkt heeft verschillende oorzaken. Zo was er sprake van vervanging van langdurig zieke medewerkers, detachering van de projectleider gebouwbeheer en zijn in deze formatie ook de medewerkers gebouwbeheer en onderhoud begrepen. Nieuw in de formatie zijn een CRM-coördinator en ondersteuning op het gebied van online-fondsenwerving. Voor de programmering is in samenwerking met Theater het Park in Hoorn een freelance programmeur aangetrokken ter ondersteuning van de directie. Daarnaast heeft de Stichting overeenkomsten met 61 oproepmedewerkers, die ingezet worden bij de dienstverlening aan het publiek en genodigden bij concerten, voorstellingen en evenementen. In het boekjaar is de voorziening, gevormd voor de kosten voor vervanging van tijdelijk arbeidsongeschikte werknemers, geheel vrijgevallen. SROI In het kader van Social Return on Investment, een door de gemeente Haarlem aan instellingen met een subsidiebeschikking groter dan opgelegde spelregel waarbij het de doelstelling is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dichterbij werk te brengen en/of te voorkomen dat mensen zonder werk komen te zitten, heeft de Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem de volgende activiteiten ontplooid. Tijdens de zelfgeproduceerde kerstproductie Scrooge is achter de schermen op verschillende onderdelen gewerkt met vrijwilligers, scholieren en/of stagiaires. Uiteraard was er de vrijwillige participatie van de amateurspelers en zangers (± 75 mensen). Daarnaast zijn er vrijwilligers ingezet bij het maken van kostuums en decor en om tijdens de voorstellingen achter de schermen acteurs te helpen met pruik- en kostuumwisselingen (5 vrijwilligers). Stagiaires waren actief bij het maken van de kostuums, de techniek, de productie en de maatschappelijke stages. Twee stagiaires waren afkomstig van de ROC Modevakschool Amsterdam (maken kostuums, 11 weken van 40 uur), één stagiaire was afkomstig van HBO opleiding Media en Entertainment van InHolland (MAS en productie, 1 maand 1 dag per week en 1,5 maand fulltime) en twee stagiaires waren afkomstig van het Mediacollege Amsterdam (techniek, 6 maanden). Ook werden er maatschappelijke stages georganiseerd tijdens deze productie in samenwerking met het Haarlem College (VMBO). Zowel de 3e als de 4e klas die zich richten op media, theater en geluid waren hierbij betrokken. Beide klassen bestonden uit plusminus 25 kinderen en iedere klas liep twee dagen mee in de Stadsschouwburg en in de Philharmonie. In totaal hebben 50 leerlingen deelgenomen aan de maatschappelijke stage. Naast de inzet bij deze productie biedt de Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem jaarlijks plaats aan gemiddeld 5 stagiaires op de afdelingen techniek, marketing, financiën en verhuur. Ook worden studenten begeleid bij het opstellen van eindscripties en afstudeeronderzoeken. In samenwerking met Hogeschool Inholland verzorgen directie, marketing, programmering, financiën en techniek jaarlijks presentaties voor leerlingen in het kader van hun opleiding MEM.

8 7. In het verslagjaar is een medewerker aangenomen die een WAJONG-uitkering ontving. Door deze aanstelling hoeft hier geen beroep meer op gedaan te worden. Ook is een medewerker vanuit een uitkeringssituatie naar een betaald-werk situatie begeleid. Een arbeidsongeschikte medewerker is succesvol begeleid naar een nieuwe werkkring. Daarnaast zet Stadsschouwburg en Philharmonie zich regelmatig belangeloos in voor vele initiatieven binnen de stad, waarbij onze expertise helpt om deze projecten van de grond te krijgen. FINANCIEEL VERSLAG Algemeen Vanwege de overgang van een theater-seizoengebonden naar een kalender-gebonden jaarrekening zijn de cijfers van de rekening samengesteld uit de resultaten van het theaterseizoen en de eerste vier maanden van theaterseizoen De begroting is op eenzelfde manier aangepast, zodat de cijfers van rekening en begroting goed te vergelijken zijn. Een vergelijking met voorgaande jaren is echter moeilijk te maken, mede omdat de maanden september-december niet als een derde deel van een totaal jaar te zien zijn, maar relatief meer activiteit laten zien dan b.v. een periode van vier maanden tussen mei-augustus van een jaar. Activa Gedurende het boekjaar heeft een verbouwing van de grote Zaal in de Philharmonie plaatsgevonden, zoals hierboven vermeld. De financiering van deze investering van circa 1 miljoen is voor de helft met vreemd vermogen een bancaire lening met gemeentegarantie van en voor de helft met een substantiële eigen bijdrage en enkele kleinere bijdragen van fondsen en donateurs gerealiseerd. Daarnaast is het koelingssysteem in de Philharmonie geheel vernieuwd in het afgelopen jaar. Naast deze investeringen heeft de stichting dit boekjaar een subsidie van de gemeente Haarlem ontvangen voor vervangingsinvesteringen in de Stadsschouwburg op het gebied van communicatie-, geluids- en lichtapparatuur en bouwkundige aanpassingen. De materiële activa stijgen al met al met ruim 1 miljoen. De vlottende activa zijn als gevolg van de tijd van het jaar midden in een lopend seizoen iets toegenomen ten opzichte van vorig boekjaar. De liquide middelen zijn als gevolg van de eigen inbreng in de verbouwing van de grote Zaal aanzienlijk afgenomen. Passiva Met het gerealiseerde resultaat van is ook het eigen vermogen (kapitaal, bestemmingsfonds en egalisatiereserve) gedaald. Het sinds vorig boekjaar gevormde bestemmingsfonds conform art. 4:72 AWB, zoals omschreven in de subsidiebeschikking van de Gemeente Haarlem, is aangewend ten behoeve van prestaties die in de subsidiebeschikking zijn opgenomen. De bestemmingsreserve ten behoeve van het verder ontwikkelen van een nieuwe website en een CRM-systeem is vrijgevallen terwijl de bestemmingsreserve voor de tweejaarlijkse Scrooge-productie wordt gehandhaafd. Het eigen vermogen daalt hiermee tot Op een bescheiden voorziening voor personeelsuitkeringen na betreffen de voorzieningen het meerjarig onderhoud van de Philharmonie en de Stadsschouwburg. Naast de overdracht van de reeds door de gemeente Haarlem in voorgaande jaren opgebouwde reserve van het eigenaarsonderhoud à bedraagt de totale dotatie onderhoud voor beide gebouwen samen ruim De langlopende schulden zijn gestegen als gevolg van het aangaan van een nieuwe lening, terwijl de bestaande leningen verder zijn afgelost. Per saldo stijgen de langlopende schulden

9 8. met een kleine De kortlopende schulden zijn ten opzichte van vorig boekjaar stabiel gebleven. Exploitatiesaldo De jaarrekening sluit met een tekort van De oorzaken die ten grondslag liggen aan dit resultaat worden hieronder uiteengezet. Na vrijval van de bestemmingsreserves is het jaarresultaat neutraal. Dit resultaat is tot stand gekomen op basis van onderstaande baten en lasten (afgerond op 1000 euro). Baten Rekening Begroting Entreegelden Zaalhuur Horeca Subsidiebaten Overige baten Lasten Programmering en marketing Horeca Personeel Huisvesting- en exploitatiekosten Huur, onderhoud en servicekosten Overige lasten Financiële baten en lasten 9-17 Saldo baten en lasten voor resultaatbestemming Bestemmingsfonds 18 Bestemmingsreserve CRM 80 0 Saldo 0 70 Baten Entreegelden De baten uit de voorstellingen komen iets (1,5%) hoger uit dan begroot. Nadat een begroting wordt vastgesteld treden er voorafgaand aan en in de loop van het boekjaar nog wijzigingen op in de programmering: verschillende concerten en voorstellingen worden toegevoegd dan wel komen te vervallen. Dit verklaart de afwijking tussen rekening en begroting. De entreegelden zijn daarnaast mede wat hoger uitgevallen door het succes van de kerstproductie Scrooge die met de december-voorstellingen meer recettes opbracht dan begroot. Zaalhuur De krimpende economie en het vertrek van huisorkest Holland Symfonia deden zich gelden op het gebied van de (commerciële) zaalverhuur. De inkomsten uit zaalhuur bleven daardoor ruimschoots achter op voorgaande jaren en op de begroting. De aan de zaalhuur gekoppelde

10 9. inkomsten zoals opbrengsten uit verhuur van technische middelen, technisch en horecapersoneel lieten dientengevolge ook een daling zien. Horeca De horeca-opbrengsten zijn gekoppeld aan de resultaten die door Programmering en Zaalhuur behaald worden. Analoog aan de geschetste ontwikkelingen bij Zaalhuur komen deze opbrengsten aanzienlijk lager uit dan begroot. Dit effect wordt echter enigszins afgeremd door de hogere opbrengsten vanuit de programmering en de vele amateurvoorstellingen. Subsidiebaten Op de exploitatiesubsidie van de Gemeente Haarlem zijn de jaarlijkse afschrijvingen renovatie Concertgebouw (Philharmonie) ad in mindering gebracht (deze loopt per 2044 af). Daarnaast ontvangt de Stichting van de Gemeente Haarlem subsidie ten behoeve van de huur, het meerjarig onderhoud en de servicekosten voor de Philharmonie en de Stadsschouwburg. De hoogte van de subsidie voor onderhoud is gebaseerd op een 40-jarig onderhoudsplan dat onderdeel vormt van de huurcontracten. De subsidie wordt gedoteerd aan de voorziening onderhoud, waaraan de uitgaven ten behoeve van het onderhoud worden onttrokken. In 2013 is hier de subsidie voor het eigenarenonderhoud bijgekomen. De afwijking van de gerealiseerde cijfers ten opzichte van de begroting zijn het gevolg van de indexatie van de huurbedragen (eenzelfde afwijking is terug te vinden onder het kopje Huur en servicekosten) en de niet begrote overdracht van het eigenarenonderhoud. Met ingang van 2013 is de programmasubsidie voor het organiseren van de Stadsorgelconcerten verwerkt in de exploitatiesubsidie en wordt deze niet meer apart meegenomen zoals in 2012 nog wel het geval was. Overige baten De liquide middelen zijn als gevolg van de achterblijvende inkomsten en de grote uitgaven ten behoeve van de investering in de verbouwing van de Grote Zaal van de Philharmonie lager dan in het voorgaande boekjaar. De financiële baten houden daar tred mee. De overige baten blijven in lijn met de begroting, mede dankzij de hogere inkomsten uit de vergoeding voor garderobe en de sponsor- en fondsenbijdragen aan Scrooge. Lasten Programmering en marketing Terwijl de baten uit Entreegelden hoger eindigden dan begroot, blijven de kosten onder begroting. Dit wordt mede veroorzaakt door de scherpere afspraken die met de uitvoerenden zijn gemaakt, waardoor een lagere recette in veel gevallen ook lagere kosten met zich meebrengt. In de kosten programmering zijn tevens de kosten van de Stadsorgelconcerten (zie ook Subsidiebaten) begrepen. De uitgaven voor marketing zijn als gevolg van de kosten voor het CRM systeem hoger geëindigd dan begroot. Dit verwachte verschil wordt echter gedekt vanuit de eerder daarvoor gevormde bestemmingsreserve à Horeca De kosten horeca zijn in navolging van de lagere opbrengst gedaald ten opzichte van de begroting. Behalve de kostprijs van de verkopen vallen onder deze posten ook de overige horecakosten, zoals inhuur materialen buffet en bedrijfskleding. De brutomarge van de omzet is verbeterd ten opzichte van voorgaand boekjaar en komt uit op circa 69%. Personeel De reguliere personeelskosten zijn ruim onder begroting geëindigd. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat met ingang van dit boekjaar de kosten voor de medewerkers gebouwbeheer en

11 10. dagelijks onderhoud ten laste van de budgetten voor onderhoud komen. Daarnaast is de voorziening die gevormd was ter dekking van de vervanging van langdurig zieke medewerkers volledig vrijgevallen ten gunste van de personeelskosten en is onbegroot een bijdrage voor de detachering van een medewerker gerealiseerd. Als gevolg van het lagere activiteitenniveau bij zaalhuur zijn ook de variabele personeelskosten lager uitgevallen. Huisvesting en exploitatie De reguliere kosten zijn nagenoeg conform begroting geëindigd. De post belastingen (Onroerend zaak belasting) kwam iets hoger uit, maar deze post wordt volledig vergoed via de Overige subsidies. De gebouw-gerelateerde kosten betreffen voornamelijk schoonmaak en energie. De exploitatiekosten onder deze post bestaan uit de kosten techniek, sponsoring (o.a. online fondsenwerving) en automatisering. Huur en servicekosten De lasten voor huur en servicekosten worden in zijn geheel door de Gemeente gesubsidieerd. De afwijking tussen rekening en begroting wordt zoals al eerder aangegeven veroorzaakt door de aanpassing van de huurkosten voor beide podia en de overdracht van het eigenarenonderhoud (zie ook Subsidiebaten). Overige lasten De overige lasten, bestaande uit de afschrijvingen, de algemene kosten en de financiële lasten komen een fractie hoger uit dan begroot. De kosten verhuur vallen als gevolg van de versterkte inzet op acquisitie en de organisatie van eigen evenementen hoger uit dan begroot. Daar tegenover staan onderschrijdingen op het gebied van kantoorkosten, rentekosten en de kapitaalslasten. Vooruitblik Het verlengde boekjaar was voor Stadsschouwburg en Philharmonie een jaar waarin nieuwe wegen zijn ingeslagen. De organisatie investeerde in maatregelen gericht op het opvangen van de talrijke bezuinigingen en een economisch stabiele toekomst. Samenwerking en innovatie zullen ook de komende jaren een cruciale rol spelen in de stabilisering van onze (bedrijfseconomische) positie. In het afgelopen jaar heeft onze organisatie naast alle innovatie en investeringen ook gewerkt aan een meerjarenvisie tot en met het jaar Dat heeft geresulteerd in een ondernemingsplan voor de periode 2014 tot en met 2017 ontstaan, dat in maart 2014 gepresenteerd zal worden. Voor het eerst in vele jaren beschikt onze organisatie weer over een uitgeschreven toekomstvisie een zinvol instrument zowel voor ons eigen team als voor onze vele stakeholders. De woorden inspireren en verbinden staan daarbij centraal. Voor meer details verwijzen wij de lezer graag naar dit document. Begroting 2014 en het meerjarenperspectief Grootste onzekerheden in het komende budgetjaar blijven de onvoorspelbare effecten van de economische crisis, de stand van zaken op de markt voor commerciële verhuur en mogelijk nieuwe bezuinigingen opgelegd door de Gemeente Haarlem. Op het gebied van kaartverkoop en verhuur zijn strategieën ontwikkeld om de markt beter te kunnen bereiken. De organisatie streeft er de komende jaren naar een minimaal noodzakelijk geacht weerstandsvermogen op te bouwen van circa 1 miljoen, om waar nodig tegenslagen op te kunnen vangen.

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Kansen zien in crisistijden:

Kansen zien in crisistijden: Kansen zien in crisistijden: Een onderzoek naar de manier waarop de P60 businessclub het beste opgezet kan worden. Afstudeerscriptie HBO Bachelor Vrijetijdsmanagement Naam: Danielle Alkema Studentnummer:

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring Nationaal Restauratiefonds JAARVERSLAG 2008 rente baten lasten kerncijfers liquide middelen revolving fund totaal-financieringen balans bestuur & organisatie voorzieningen verplichtingen laagrentende leningen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1

Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1 VvAA jaarverslag 2013 Kerncijfers 2013 2012 2011 2010 2009 Omzet Premie-inkomen schadeverzekeringen 1) 97,2 91,8 85,3 86,7 83,8 Premie-inkomen levensverzekeringen 1) 20,3 21,7 41,6 45,8 61,2 Opbrengst

Nadere informatie

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo. Jaarverslag 2012 06 mei 2013 Jaarverslag 2012 Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie