DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2"

Transcriptie

1 NATIONALE BANK VAN BELGIË DIENST NATIONALE/REGIONALE REKENINGEN EN CONJONCTUUR met de medewerking van de DESKUNDIGENGROEP VAN DE ALGEMENE GEGEVENSBANK DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2 Stand van zaken op Zijn niet opgenomen de budgettaire fondsen en de organieke fondsen. Deze fondsen worden opgenomen in de sectoren S.1311 of S.1312 en hun boekhouding moet geconsolideerd worden met de begroting van de instellingen waarvan zij afhangen. Anderzijds worden bepaalde diensten die behoren tot ministeriële departementen afzonderlijk opgenomen uit precisie-overwegingen. 2 Lijst gebruikt door het Instituut voor de nationale rekeningen in het kader van de afbakening van de overheidssector.

2 CLASSIFICATIE VAN INSTITUTIONELE SECTOREN (S) S.1 Totale economie S.11 Niet-financiële vennootschappen S Niet-financiële vennootschappen in handen van de overheid S Niet-financiële vennootschappen in handen van de particuliere sector S Niet-financiële vennootschappen in handen van het buitenland S.12 Financiële instellingen S.121 Centrale bank S.122 Overige monetaire financiële instellingen S In handen van de overheid S In handen van de particuliere sector S In handen van het buitenland S.123 Overige financiële intermediairs m.u.v. verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen S In handen van de overheid S In handen van de particuliere sector S In handen van het buitenland S.124 Financiële hulpbedrijven S In handen van de overheid S In handen van de particuliere sector S In handen van het buitenland S.125 Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen S In handen van de overheid S In handen van de particuliere sector S In handen van het buitenland S.13 Overheid S.1311 Centrale overheid S.1312 Deelstaatoverheid S.1313 Lagere overheid S.1314 Wettelijke-sociale-verzekeringsinstellingen S.14 Huishoudens S S.142 Huishoudens met inkomen uit zelfstandige bedrijfsuitoefening S.143 Huishoudens met looninkomen S.1441 Huishoudens met inkomen uit vermogen S.1442 Huishoudens met pensioeninkomen S.1443 Huishoudens met overige inkomensoverdrachten S.145 Overige S.15 Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens S.2 Buitenland S.21 Europese Unie S.211 Lid-Staten van de EU S.212 Instellingen van de EU S.22 Derde landen en internationale organisaties

3 DEFINITIE EN TOEPASSINGSGEBIED VAN DE SECTOR OVERHEID De sector overheid (S.13) omvat alle institutionele eenheden die tot de "overige nietmarktproducenten" behoren en waarvan de output bestemd is voor individueel of collectief verbruik en die voornamelijk gefinancierd wordt uit verplichte betalingen van eenheden die tot andere sectoren behoren en/of alle institutionele eenheden die zich in hoofdzaak bezighouden met de herverdeling van het nationale inkomen en vermogen (ESR95, 2.68). Tot sector S.13 behoren de volgende institutionele eenheden: - overheidsinstellingen die een geheel van activiteiten, hoofdzakelijk bestaande uit de levering van niet-marktgoederen en -diensten, ten behoeve van de samenleving beheren en financieren; - instellingen zonder winstoogmerk met eigen rechtspersoonlijkheid die tot de "overige nietmarktproducenten" behoren en onder toezicht staan van en voornamelijk gefinancierd worden door de overheid; - zelfstandige pensioenfondsen waaraan bepaalde bevolkingsgroepen krachtens wettelijke bepalingen verplicht deelnemen of premies betalen en waarvoor de overheid verantwoordelijk is voor de vaststelling of goedkeuring van de premies en uitkeringen, ongeacht haar rol als toezichthouder of werkgever. Deze definitie bevat enkele preciseringen die de logische indeling van de institutionele eenheden in de sector van de overheid begrijpelijker zouden moeten maken. Om de indeling van een eenheid in de sector overheid te bepalen, moet men achtereenvolgens de volgende vragen stellen en ze telkens bevestigend beantwoorden: - is de eenheid waarvan sprake een institutionele eenheid 3? - is de eenheid in handen van de overheid 4? - is de eenheid een niet-marktproducent? Als algemene regel geldt dat een eenheid een niet-marktproducent is indien de opbrengst van de verkopen minder dan 50% van de productiekosten dekt. De termen verkopen en productiekosten berusten uiteraard op de definitie die het ESR95 eraan geeft, en hebben niet hun gewone wettelijke of administratieve betekenis. 3 Een eenheid wordt beschouwd als een institutionele eenheid wanneer zij bij de uitoefening van haar hoofdfunctie zelfstandig kan beslissen en wanneer zij over een volledige boekhouding beschikt of, als dat vanuit een economisch en juridisch oogpunt mogelijk en zinvol is, op verzoek een volledige boekhouding kan opstellen. Indien de betrokken eenheid geen institutionele eenheid is, moet ze worden ingedeeld bij de institutionele eenheid waarvan ze afhangt. 4 Volgens het ESR95 is een vennootschap in handen van de overheid indien deze laatste meer dan de helft van de stemgerechtigde aandelen bezit of op een andere manier zeggenschap heeft over meer dan de helft van de aan de aandeelhouders toegekende stemmen. Een overheid kan bovendien toezicht uitoefenen op een vennootschap op grond van wetteksten die haar de bevoegdheid verlenen het beleid van die vennootschap te bepalen of de bestuurders ervan aan te stellen. Naar analogie daarvan geldt deze redenering mutatis mutandis ook voor de instellingen zonder winstoogmerk.

4 Om aan een eenheid in het ESR95 een sectorcode toe te kennen, is het dus noodzakelijk om voor verschillende opeenvolgende jaren te beschikken over haar jaarrekeningen (of over andere boekhoudkundige documenten). Voor nieuw gecreëerde eenheden, waarvoor de jaarrekeningen nog niet konden gepubliceerd worden, werd besloten een voorlopige sectorcode toe te kennen op basis van de beschikbare informatie (zoals legale oprichtingsaktes en/of begrotingsvooruitzichten), en dit in afwachting van nader onderzoek van de eerste jaarrekeningen van de betreffende eenheid. Wanneer deze beschikbaar zijn, zal het 50% criterium toegepast worden, en zal de eenheid retroactief (vanaf de datum van oprichting) de juiste sectorcode toegewezen krijgen. De nieuwe eenheden waaraan een voorlopige sectorcode toegekend is, worden aangeduid met een asterisk (*) voor hun naam.

5 ESA95 COFOG Num Re 1998 ber mar ks Benaming Afkorting Conventionele tekens xxxx niet-eenduidig #### zonder voorwerp FEDERALE OVERHEID S.1311 Civiele lijst Kabinet van het Staatshoofd Wetgevende lichamen S.1311 Senaat S.1311 Kamer van Volksvertegenwoordigers S.1311 Rekenhof S.1311 Grondwettelijk Hof van België Ministeries S.1311 Landsverdediging Federale Overheidsdiensten S.1311 FOD Kanselarij van de Eerste Minister S.1311 FOD Personeel en Organisatie S.1311 FOD Informatie- en Communicatietechnologie FOD Justitie S Belgisch Staatsblad S behalve Belgisch Staatsblad S.1311 FOD Binnenlandse Zaken S.1311 FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking S.1311 FOD Financiën S.1311 FOD Budget en Beheerscontrole S.1311 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg S.1311 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu S.1311 FOD Sociale Zekerheid S.1311 FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie S.1311 FOD Mobiliteit en Vervoer Programmatorische Overheidsdiensten S.1311 POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie S.1311 POD Duurzame Ontwikkeling S.1311 POD Wetenschapsbeleid S.1311 POD Consumentenzaken S.1311 POD Activabeheer S.1311 POD Telecommunicatie Wetenschappelijke en culturele instellingen S.1311 Koninklijke Academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België (5 tweetalige nationale commissies) S.1311 Koninklijke Academie voor overzeese wetenschappen S.1311 Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel (Bibliotheek) S.1311 Centrum voor Onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie CODA S.1311 Nationale plantentuin van België S.1311 Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid - Louis Pasteur WIV S.1311 Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

6 Instellingen van openbaar nut (categorie A) S.1311 Regie der Gebouwen RG S.1311 Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie BIPT S.1311 Federaal Planbureau FPB S.1311 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAVV S.1311 Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers Fedasil S.1311 Pensioendienst voor de Overheidssector PDOS S.1311 Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten FAGG Instellingen van openbaar nut (categorie B) S.1311 Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders IV-NIOOO en Oorlogsslachtoffers Belgische Interventie- en Restitutiebureau BIRB S verdeling van subsidies S ####. beheer van de interventie voorraden S.1311 Nationaal Orkest van België NOB S.1311 Koninklijke Muntschouwburg KMS S #### Centrale dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van CDSCA de Militaire Gemeenschap S.1311 Nationaal Geografisch Instituut NGI S.1311 Zilverfonds S.1314 Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg KCE S.1311 Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen S.1311 Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten Agentschap 112 S.1314 Fonds voor de medische ongevallen Instellingen van openbaar nut (categorie C) Nationale Delcrederedienst NDD S ####. eigen beheer S verrichtingen voor rekeningen van de Staat S.1314 Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van CDZ Ziekenfondsen S.1311 Federaal Agentschap voor de nucleaire controle FANC S #### Participatiefonds S #### Bureau voor Normalisatie NBN Instellingen van openbaar nut (categorie D) S.1314 Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart S.1314 Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebruikt door de Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations Openbare instellingen van sociale zekerheid S.1314 Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid DOSZ S.1314 Fonds voor Arbeidsongevallen FAO S.1314 Fonds voor Beroepsziekten FBZ S.1314 Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden HVK S.1314 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers RKW S.1314 Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen HVW S.1314 Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering HZIV S.1314 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid KBSZ S.1314 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening RVA S.1314 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid RSZ S.1314 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke RSZPPO S.1314 Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen RSVZ Rijksdienst voor Pensioenen RVP S wettelijke pensioenen voor werknemers en voor zelfstandigen S.125 ####. buitenwettelijke voordelen S.1314 Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering RIZIV S.1314 Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS Holding S.1311 Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie RJV S.1314 ehealth-platform

7 Autonome openbare bedrijven S #### De Post S #### Belgacom S #### NMBS-Holding S #### Infrabel S #### NMBS S #### Belgocontrol Staatsbedrijven S #### Koninklijke Munt van België Niet geklasseerd in de wet van 16 maart 1954 S.1311 Rentefonds S #### Nationale instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen NIRAS S #### Proefbank voor Vuurwapens S.1311 Studiecentrum voor Kernenergie SCK S.1311 VZW Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening S.1311 Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk FB S #### Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten FSMA S #### Nationale Kamer der Gerechtsdeurwaarders S #### Tuchtkamer voor notarissen S #### Comité voor nazicht van de effecten S #### Koninklijke Schenking S.1314 Nationale Hulpkas voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen S.1314 Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen FSO Ontslagen Werknemers S #### Centraal bureau voor verrekening van de saldi der afrekeningen onder spoorwegen S.1314 VZW Vrije kinderbijslagfondsen S.1314 VZW Sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen S.1311 Koninklijk Gesticht van Mesen te Lede S.1311 Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding CGKR S.1311 Koninklijk Filmarchief van België S.1311 Instituut voor de Nationale Rekeningen INR S #### Startersfonds S.15 Bijzondere vakantiefondsen (bouwbedrijf, diamantnijverheid, textielnijverheid, metaalbouw, zeehavens, enz.) S.15 VZW Compensatiedienst voor betaald verlof der zeelieden CDBVZ S.1311 Militair hospitaal S #### VZW Pensioenskas voor Volksvertegenwoordigers S #### VZW Pensioenskas voor Senatoren S #### Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten FIF S #### Instituut voor Radio-Elementen IRE S.1314 Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten FCUD S.1311 Overleg- en controlecomité voor de petroleum S.1311 Commissie voor de regulering van de elektriciteit en gas CREG S.1311 Agentschap voor Buitenlandse Handel S.1311 VZW Sociaal verwarmingsfonds Stookolie, Lamppetroleum en Propaan in bulk Verwarmingsf onds S.1311 Instituut voor gerechtelijke opleiding S.1314 VZW Sociale individuele Gegevens - Données individuelles Sociales SIGeDIS S.1314 VZW Compte individuel Multisectoriel - Multisectoriële individuele rekening CIMIRe S.1311 VZW Egov

8 Diensten met boekhoudkundige autonomie S.1311 Muntfonds S.1311 Deposito- en Consignatiekas S.1311 Nationale Kas voor Rampenschade S.1311 Nationale Kas voor Oorlogspensioenen S #### Zelfstandige landbouwexploitaties S #### Regie van de gevangenisarbeid S.1311 Restaurants en refters S.1311 Restauratie- en Hoteldienst van Defensie Stichting Helena et Isabella Goldtschalck S ####. Gesticht voor oude zeelieden te Oostende (Zeemanshuis) S andere dan Gesticht voor oude zeelieden te Oostende (Zeemanshuis) S.1311 Koninklijke Bibliotheek Albert I S.1311 Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën S.1311 Koninklijke Sterrenwacht van België S.1311 Koninklijk Meteorologisch Instituut van België S.1311 Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie S.1311 Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen S.1311 Koninklijk Museum voor Midden-Afrika S.1311 Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis S.1311 Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België S.1311 Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium S Hypotheekbewaarders S.1311 Dienst voor wetenschappelijke en technische Informatie DWTI S.1311 Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie S.1311 Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk BELNET S.1311 Internationaal Perscentrum S.1311 SELOR S.1311 FED + S.1311 Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij" S.1311 Staatsdienst met afzonderlijk beheer voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister S.1311 Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de paspoorten, visa, identiteitskaarten voor Belgen in het buitenland en legalisaties S.1311 Staatsdienst met afzonderlijk beheer BE - Health S.1311 Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II - Egmontpaleis S.1311 Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid S.1311 FEDOREST S.1311 Centrale dienst voor Duitse vertaling S.1311 Poolsecretariaat S.1311 Vermogen van de Koninklijke Militaire School Bedrijfsorden S #### Orde der advocaten S #### Orde der geneesheren S #### Orde der apothekers S #### Orde der dierenartsen S #### Orde der architecten S #### Instituut der Bedrijfsrevisoren S #### Instituut der Accountants S #### Instituut voor bedrijfsjuristen Economische en sociale raadgevende instellingen S.1311 Centrale Raad voor het Bedrijfsleven CRB S.1311 Hoge Raad voor Financiën HRF S.1311 Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote HRZKMO Ondernemingen S.1311 Nationale Arbeidsraad NAR S.1311 Hoge Raad voor Werkgelegenheid S.1311 Hoge Raad voor Justitie HRJ

9 Universitaire instellingen S.1311 Koninklijke Militaire School Bijzondere korpsen S.1311 Burgerlijke rechtbanken S.1311 Raad van State S.1311 Krijgsmacht S.1311 Federale politie S.15 Bedienaren van de Erediensten Andere instellingen n.e.g. S #### NV Belgoprocess S.1311 NV Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij FPIM S.1311 NV Sopima S.1311 NV Credibe S #### NV ASTRID S.1311 NV Belgische Technische Coöperatie BTC S #### NV Zephir-Fin S.1311 NV Paleis voor Schone Kunsten PSK S #### NV Nationale Loterij S.1311 NV Kringloopfonds S #### NV Congrespaleis S #### NV Belgische investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden BIO S #### NV Belgische Maatschappij voor Internationale Investeringen BMI S #### NV Delcredere S.1311 NV Fonds ter reductie van de globale energiekost S.1311 NV Fedesco S #### NV APETRA S #### NV Fedimmo S.123 #### NV Royal Park Investments RPI S.1311 NV Fonds voor Spoorweginfrastructuur FSI

10 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Wetgevende lichamen S.1312 Brussels Hoofdstedelijk Parlement Ministeries S.1312 Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Instellingen van openbaar nut (categorie A) S.1312 Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest CIBG S.1312 Brussels Instituut voor Milieubeheer BIM S.1312 Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid S.1312 Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende DBDMH Medische Hulpverlening S.1312 Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën S.1312 Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid S.1312 Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie IWOIB van Brussel S.1312 Reservefonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Instellingen van openbaar nut (categorie B) S.1312 Actiris (voorheen BGDA) S #### Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij BGHM S #### NV Haven van Brussel Niet geklasseerd in de wet van 16 maart 1954 S #### Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel GIMB S.1312 Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) MIVB S.1312 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest S.1312 Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk GOMB Gewest S #### Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest S #### VZW Pensioenkas van de Leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement S.1312 Brussels Waarborgfonds S.1312 VZW Brussels Agentschap voor de Onderneming BAO S #### Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer BMWB Andere instellingen n.e.g. S #### NV Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed MVV S.1312 SA Citeo S.1312 VZW IRISteam

11 FRANSE GEMEENSCHAP Wetgevende lichamen S Parlement de la Communauté française Ministeries S.1312 Ministère de la Communauté française Wetenschappelijke inrichtingen S Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique S Académie royale de médecine de Belgique S Académie royale de langue et de littérature françaises Instellingen van openbaar nut (categorie A) S.1312 xxxx Fonds pour l'égalisation des budgets et pour le désendettement de la Communauté française Instellingen van openbaar nut (categorie B) S Office de la naissance et de l'enfance ONE S #### Centre Hospitalier Universitaire de Liège S Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'information et de la ETNIC Communication de la Communauté française S Institut de formation en cours de carrière S.1312 xxxx Fonds Ecureuil Niet geklasseerd in de wet van 16 maart 1954 S ASBL la médiathèque de la Communauté française de Belgique S Radio-télévision belge de la Communauté française RTBF S.1312 Conseil interuniversitaire de la Communauté française CIUF S.1312 Conseil supérieur de l'audiovisuel Universitaire instellingen (met inbegrip van hun eigen patrimonium) en hoge scholen - Universiteiten van de Franse Gemeenschap S Université de Liège ULG S Université de Mons-Hainaut UMH S Faculté des sciences agronomiques de la Communauté française à Gembloux - Vrije Universiteiten S Université libre de Bruxelles ULB S Université catholique de Louvain UCL S Facultés universitaires Notre-Dame de la paix Namur FUNDP S Faculté universitaire catholique de Mons FUCAM S Faculté polytechnique de Mons FPM S Facultés universitaires Saint-Louis Bruxelles FUSL S Faculté de Théologie Protestante de Bruxelles FUTP S Fondation universitaire luxembourgeoise FUL - Universitaire academie S Académie Universitaire Wallonie-Bruxelles S Académie Universitaire Louvain S Académie Universitaire Wallonie-Europe - Hoge scholen S.1312 Hoge scholen

12 Diensten met boekhoudkundige autonomie S Conservatoire royal de musique de Liège S Conservatoire royal de musique de Mons S Conservatoire royal de musique de Bruxelles S Centre du cinéma et de l audiovisuel S Services de la Communauté à gestion séparée de l'enseignement de la Communauté S Services de la Communauté à gestion séparée pour les services de promotion de la santé à l'école S Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté S Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné S Fonds de garantie des bâtiments scolaires S Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française à Frameries S Centre d'autoformation et de formation continuée à Tihange S.1312 Agence fonds social européen S Observatoire des politiques culturelles S Centre des technologies agronomiques de la Communauté française à Strée S Centre de technique horticole de la Communauté française à Gembloux S Centre de l'aide à la presse écrite S Musée royal de Mariemont S.1312 Ecole d'administration publique S.1312 Agence francophone pour l'éducation à la formation tout au long de la vie S.1312 Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française S.1312 Service francophone des métiers et des qualifications SFMQ

13 WAALS GEWEST Wetgevende lichamen S.1312 Parlement wallon S Conseil économique et social de la Région wallonne CESRW S Services du Médiateur Ministeries S.1312 Service public de Wallonie Instellingen van openbaar nut (categorie A) S Institut scientifique de service public ISSEP S Centre régional d aide aux Communes CRAC S Institut du Patrimoine wallon IPW S Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne S Fonds piscicole de Wallonie S Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité APAQ-W S Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique IWEPS S Centre wallon de recherches agronomiques CRA-W S Commissariat général au Tourisme CGT S Wallonie-Bruxelles International WBI Instellingen van openbaar nut (categorie B) S Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi FOREM S Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées AWIPH S #### Société wallonne de l'eau SWE S #### Société wallonne du Logement SWL S #### Port autonome de Liège PAL S #### Port autonome de Charleroi PAC S #### Port autonome de Namur PAN S #### Port autonome du Centre et de l'ouest PACO S Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites IFAPME et moyennes entreprises S Agence wallonne à l'exportation et aux Investissements étrangers AWEX S Agence wallonne des télécommunications AWT S #### Hôpital psychiatrique de Mons Chêne aux Haies S #### Hôpital psychiatrique de Tournai Les Marronniers Niet geklasseerd in de wet van 16 maart 1954 S #### Société régionale d'investissement de wallonie SRIW S ASBL Office de promotion du tourisme de wallonie et de Bruxelles OPT S #### Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie FLFNW S Comités subrégionaux de l'emploi et de la formation S Commission wallonne pour l'énergie CWAPE S #### Société wallonne de crédit social SWCS Gewestelijke Ondernemingen S Office wallon des déchets OWD S Société régionale wallonne du transport SRWT S Société de transport en commun du Brabant wallon TEC Brabant wallon S Société de transport en commun de Namur-Luxembourg TEC Namur- Luxembourg S Société de transport en commun du Hainaut TEC Hainaut S Société de transport en commun de Charleroi TEC Charleroi S Société de transport en commun de Liège-Verviers TEC Liège- Verviers

14 Diensten met boekhoudkundige autonomie S Agence wallonne de l'air et du climat AWAC Andere instellingen n.e.g. S #### Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures SOFICO S #### SA Société wallonne de gestion et de participations SOGEPA S #### Société publique d'aide à la qualité de l'environnement SPAQUE S #### SA Société publique de gestion de l'eau SPGE S #### SA Société d'assainissement et de rénovation des sites industriels dans l'ouest du Brabant wallon S #### Société wallonne des aéroports SOWAER S #### Société wallonne de Financement et de garantie des petites et moyennes SOWALFIN entreprises S #### Caisse d'investissement de Wallonie CIW S #### Agence de stimulation économique S #### Agence de stimulation technologique Filialen van de SRIW S #### SRIW IMMOBILIER SA S #### Société wallonne de location-financement SOFIBAIL S #### Société d'investissement agricole de Wallonie SIAW S #### Compagnie de développement des technologies de l'information et des communications S #### Centre de coordination de la SRIW S #### ECOTECH FINANCE SA S #### SRIW TECHNO SA S #### Société wallonne de l'aéronautique et de l'espace SOWASPACE S #### Société wallonne pour le financement des infrastructures des pôles de SOFIPOLE compétitivité S #### Société wallonne de financement alternatif SOWAFINAL S #### B.E. Fin SA S.1312 FIWAPAC S #### Société d'économie sociale SOWECSOM

15 VLAAMSE GEMEENSCHAP Wetgevende lichamen S.1312 Vlaams Parlement beleidsdomeinen Binnen de vlaamse overheid zijn er 13 beleidsdomeinen, te weten: 1. diensten voor het algemeen regeringsbeleid 2. bestuurszaken 3. financien en begroting 4. internationaal vlaanderen 5. economie, wetenschap en innovatie 6. onderwijs en vorming 7. welzijn, volksgezondheid en gezin 8. cultuur, jeugd, sport en media 9. werk en sociale economie 10. landbouw en visserij 11. leefmilieu, natuur en energie 12. mobiliteit en openbare werken 13. ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed Elk beleidsdomein bestaat uit een MINISTERIE en intern en extern verzelfstandigde AGENTSCHAPPEN met rechtspersoonlijkheid alsook STRATEGISCHE ADVIESRADEN Elk Ministerie bestaat uit een departement en de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid van het beleidsdomein BELEIDSDOMEIN DIENSTEN VOOR ALGEMEEN REGERINGSBELEID vlaams ministerie voor het algemeen regeringsbeleid S.1312 departement DAR S.1312 iva interne audit vlaamse administratie IAVA S.1312 iva studiedienst van de vlaamse regering SVR S.1312 EVA De Rand v.z.w. S.1312 EVA Agentschap voor geografische informatie Vlaanderen AGIV S.1312 Sociaal- economische raad van Vlaanderen SERV BELEIDSDOMEIN BESTUURSZAKEN vlaams ministerie voor bestuurszaken S.1312 departement S.1312 iva agentschap facilitair management AFM S.1312 iva agentschap overheidspersoneel AGO S.1312 iva agentschap voor binnenlands bestuur ABB S #### EVA Vlaams agentschap voor recrutering en selectie (Jobpunt Vlaanderen) S.1312 Vlaamse Adviesraad Bestuurszaken VLABEST BELEIDSDOMEIN FINANCIEN EN BEGROTING vlaams ministerie van financiën en begroting S.1312 departement S.1312 iva vlaamse belastingdienst VLABEL S.1312 iva centrale accounting S.1312 iva Vlaams Toekomstfonds S.1312 Vlaams Fonds voor Lastendelging VFLD S.1312 Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige investeringsuitgaven FFEU BELEIDSDOMEIN INTERNATIONAAL VLAANDEREN vlaams ministerie van buitenlands beleid, buitenlandse handel, internationale samenwerking en toerisme S.1312 departement S.1312 iva vlaams agentschap voor internationale samenwerking VAIS S.1312 IVA Toerisme Vlaanderen TV S.1312 EVA Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen FIT S.1312 Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen SAR IV S.1312 VZW Vlaams Europees Verbindingsagentschap VLEVA

16 BELEIDSDOMEIN ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE vlaams ministerie van economie, wetenschap en innovatie S.1312 departement S.1312 IVA Agentschap Ondernemen AO S #### EVA Limburgse Reconversiemaatschappij LRM S #### (*) EVA Participatiemaatschappij Vlaanderen PMV S #### EVA Vlaamse Participatiemaatschappij VPM S.1312 Vlaamse raad voor Wetenschap en Innovatie VRWI S.1312 EVA Herculesstichting S.1312 EVA Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie IWT BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING vlaams ministerie van onderwijs en vorming S.1312 departement S.1312 iva Agentschap voor onderwijsdiensten AgoDi S.1312 iva Agentschap hoger onderwijs, volwassenenonderwijs en studietoelagen AHOVOS S.1312 iva Agentschap voor onderwijscommunicatie AOC S.1312 iva Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming AKOV S.1312 IVA Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs AGIOn S.1312 Vlaamse Interuniversitaire Raad VLIR S.1312 Vlaamse Hogescholenraad VLHORA BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN vlaams ministerie van welzijn, volksgezondheid en gezin S.1312 departement S.1312 iva zorg en gezondheid Z&G S.1312 iva jongerenwelzijn JWZ S.1312 iva inspectie welzijn en volksgezondheid S.1312 IVA Kind en Gezin KG S.1312 IVA Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap VAPH S #### EVA Psychiatrisch Zorgcentrum Geel S #### EVA Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem S.1312 IVA Fonds Jongerenwelzijn FJW S IVA Vlaams Zorgfonds VZ S.1312 IVA Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden VIPA S.1312 Strategische adviesraad voor het Vlaams welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid SAR WGG BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA vlaams ministerie van cultuur, jeugd, sport en media S.1312 departement S.1312 iva kunsten en erfgoed K&E S.1312 iva sociaal-cultureel werk voor jeugd en volwassenen SCWJV S.1312 IVA Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport BLOSO en Openluchtrecreatie S.1312 EVA Vlaamse Regulator voor de Media VRM S.1312 Strategische Adviesraad Cultuur Jeugd Sport en Media SAR CJSM BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE vlaams ministerie van werk en sociale economie S.1312 departement S.1312 iva vlaams subsidieagentschap voor werk en sociale economie VSAWSE S.1312 EVA Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddelling en Beroepsopleiding VDAB S.1312 EVA Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen S.1312 EVA ESF - Agentschap Vlaanderen S.1312 Strategische Adviesraad Werk en Sociale Economie SAR WSE BELEIDSDOMEIN LANDBOUW EN VISSERIJ vlaams ministerie van landbouw en visserij S.1312 departement S.1312 iva instituut landbouw- en visserijonderzoek ILVO S.1312 iva agentschap voor landbouw en visserij ALV S.1312 EVA Vlaams Centrum voor Agro - en Visserijmarketing VLAM S.1312 Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij SALV S.1312 VZW Vlaams Infocentrum over Land- en Tuinbouw VILT S.1312 Vlaamse Land- en Tuinbouwraad VLTR S.1312 VZW Vlaams Instituut voor de Zee VLIZ

17 BELEIDSDOMEIN LEEFMILIEU NATUUR EN ENERGIE vlaams ministerie van leefmilieu, natuur en energie S.1312 departement S.1312 iva vlaams energieagentschap VEA S.1312 iva agentschap natuur en bos ANB S.1312 iva instituut natuur-en bosonderzoek INBO S.1312 IVA Vlaamse Milieumaatschappij VMM S.1312 IVA Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM S.1312 EVA Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt VREG S.1312 EVA Vlaamse Landmaatschappij VLM S.1312 Mina raad - Milieu en Natuurraad Vlaanderen BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN vlaams ministerie van mobiliteit en openbare werken S.1312 departement S.1312 iva agentschap wegen en verkeer AWV S.1312 iva agentschap maritieme dienstverlening en kust MDK S.1312 EVA Waterwegen en Zeekanaal W&Z S.1312 EVA De Scheepvaart DS S.1312 EVA Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn VVM - De Lijn S.1312 IVA Fonds Stationsomgevingen S.1312 Mobiliteitsraad Vlaanderen MORA BELEIDSDOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING, WOONBELEID EN ONROEREND ERFGOED vlaams ministerie van ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed S.1312 departement S.1312 iva agentschap ro vlaanderen S.1312 iva agentschap wonen vlaanderen S.1312 iva vlaams instituut voor het onroerend erfgoed VIOE S.1312 iva agentschap inspectie rwo S #### EVA Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW S.1312 Vlaamse Woonraad SAR Wonen S.1312 Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed SARO Wetenschappelijke inrichtingen S.1312 Koninklijk Muziekconservatorium te Gent S.1312 Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen S.1312 Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel S.1312 Koninklijke academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België S.1312 Koninklijke academie voor geneeskunde van België S.1312 Koninklijke academie voor Nederlandse taal- en letterkunde Wetenschappelijke inrichtingen (eigen vermogen ) S #### Eigen Vermogen Agentschap Natuur en Bos EV-ANB S #### Eigen Vermogen Instituut Natuur-en Bosonderzoek EV-INBO S.1312 Eigen Vermogen Instituut Landbouw- en Visserijonderzoek EV-ILVO S #### Eigen Vermogen Flanders Hydraulics EV-FH Instellingen van openbaar nut (categorie A) S.1312 Fonds Flankerend Economisch Beleid S.1312 Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid in Vlaams-Brabant VLABINVEST S.1312 Vlaams Landbouwinvesteringsfonds VLIF S.1312 Grindfonds S Financieringsinstrument voor investeringen in de Vlaamse Visserij en FIVA Aquicultuursector S Fonds Culturele Infrastructuur FoCI S.1312 Vlaams Brusselfonds VB S.1312 Rubiconfonds S.1312 Garantiefonds Huisvesting S.1312 Topstukkenfonds S.1312 Pendelfonds

18 Instellingen van openbaar nut (categorie B) S #### Vlaamse maatschappij voor watervoorziening VMW S #### Universitair Ziekenhuis Gent UZG Niet geklasseerd in de wet van 16 maart 1954 S Het Gemeenschapsonderwijs GO S.1312 Vlaamse Radio en Televisie VRT S Vlaamse onderwijsraad VLOR S NV Vlaamse Instelling voor technologisch onderzoek VITO S.1312 VZW Egalisatiefonds voor de Responsabiliseringsbijdrage van de Vlaamse Gemeenschap (Vlaams pensioenfonds) S #### VZW Pensioenfonds van het Vlaams Parlement S #### Pensioenfonds De Lijn v.z.w. S.1312 Pensioenfonds voor de rust- en overlevingspensioenen van het statutair personeel van de NV publiek recht VRT S #### Pensioenfonds contractuelen VRT-E-VRT S.1312 VZW EPON S.1312 Vlaams Fonds voor de Letteren VFL S.1314 Vlaamse Zorgkas v.z.w. S.1312 VZW Vlaams Audiovisueel Fonds VAF S.1312 VZW Vlaams Interuniversitair Instituut voor de Biotechnologie VIB S.1312 VZW desingel S.1312 VZW Muhka S #### VZW Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme S.1312 VZW Vlaamse Opera VLOPERA S #### T -INTERIM N.V. S.1312 Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen FWO Diensten met boekhoudkundige autonomie S.1312 Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur MINA S Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen KMSKA S Kasteel van Gaasbeek S Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed VIOE S #### Luchthaven Oostende S #### Luchthaven Antwerpen (Deurne) S.1312 Vlaams Infrastructuurfonds VIF S Landscommanderij Alden Biesen S Schoonmaak S Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting USH S Centrum voor Informatie, Communicatie, Opleiding en Vorming in de CICOV welzijnssector S Catering S Grondfonds S Loodswezen S.1312 Vloot S.1312 Waarborgfonds Microfinanciering S.1312 Herstelfonds S.1312 Ict S.1312 Overheidspersoneel S.1312 Fonds Inschrijvingsgelden Centra Volwassenonderwijs S.1312 Uitleendienst kampeermateriaal voor de Jeugd

19 S.1312 Universiteit Gent S.1312 Universiteit Antwerpen S.1312 Uhasselt Universitaire instellingen (met inbegrip van hun eigen patrimonium) en hogescholen - Universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap - Vrije Universiteiten S.1312 Vrije universiteit Brussel VUB S.1312 Katholieke universiteit te Leuven KUL S.1312 Katholieke universiteit te Brussel KUB S.1312 Universitaire Faculteit van Protestantse Godgeleerdheid te Brussel UFPG S.1312 Evangelische theologische faculteit S.1312 Instituut voor Tropische Geneeskunde ITG - Associaties van universiteiten en hogescholen S.1312 VZW Associatie K.U.Leuven S.1312 VZW Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen S.1312 VZW Associatie Universiteit Gent S.1312 VZW Associatie Universiteit - Hogescholen Limburg S.1312 VZW Universitaire Associatie Brussel - Hogescholen S Instellingen van autonoom onderwijs (netoverschrijdende samenwerkingsverbanden of fusies) S.1312 VZW's "Sociale Voorzieningen" van instellingen van autonoom onderwijs Andere instellingen n.e.g. S.1312 NV Waarborgbeheer S #### NV Vlaamse Milieuholding S #### NV Aquafin S #### NV Limburgse investeringsmaatschappij S #### NV Domus Flandria S #### NV Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied S.1312 NV Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel BAM S #### NV Bedrijvencentrum Waasland S #### NV Biotech Fonds Vlaanderen S #### NV Blairon S #### NV Flanders Expo S #### NV Technopolis S #### NV VETC S #### (*) Via Invest S #### Nautinvest S #### Trivident cvba S #### NV Demico ( in vereffening ) S #### VZW Modenatie S.1312 NV Lijninvest S #### NV Vlaams Innovatiefonds (VINNOF) S #### NV Tunnel Liefkenshoek S.1312 NV GIGARANT

20 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP Wetgevende lichamen S Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft Ministeries S.1312 Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Instellingen van openbaar nut (categorie B) S Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft S Dienststelle für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge S Institut fur Aus- und Weiterbildung im Mittelstand sowie in kleinen und mittleren Unternehmen S Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft BRF Niet geklasseerd in de wet van 16 maart 1954 S #### VoE Pensionskasse der Mitglieder des Parlament der Deutschsprachigen gemeinschaft S.1312 Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens WSR Diensten met boekhoudkundige autonomie S Autonome Dienste des Gemeinschaftsunterrichtswesens S Dienst mit getrennter Geschäftsführung Gemeinschaftszentrum S Dienst mit getrennter Geschäftsführung Medienzentrum Universitaire instellingen (met inbegrip van hun eigen patrimonium) en hoge scholen - Hogescholen S Autonome Hochschule der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Bijlage G: Gedetailleerde beschrijving van de doelgroep van de Aankoopcentrale

Bijlage G: Gedetailleerde beschrijving van de doelgroep van de Aankoopcentrale Bijlage G: Gedetailleerde beschrijving van de doelgroep van de Aankoopcentrale Algemene opmerking: Hierna volgt een beschrijving van de doelgroepen. Belangrijk hierbij te vermelden is dat de in geel aangeduide

Nadere informatie

Lijst van de organisaties die wettelijk klant zijn van het OFO

Lijst van de organisaties die wettelijk klant zijn van het OFO Lijst van de organisaties die wettelijk klant zijn van het OFO Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de Provinciën Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie Belgisch Instituut voor

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. houdende diverse financiële bepalingen

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. houdende diverse financiële bepalingen ingediend op 541 (2015-2016) Nr. 3 17 december 2015 (2015-2016) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende diverse financiële bepalingen Documenten in het dossier:

Nadere informatie

Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform

Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform versie 20160623 Entiteit Financieel systeem KBO-nummer / GLN-nummer Startdatum elektronisch

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR BIJLAGE OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR PERIODE: 1 JULI 2015 TOT 30 JUNI 2016 1) Vlaamse overheid: 12 beleidsdomeinen A) Kanselarij en Bestuur Departement Kanselarij en

Nadere informatie

Koninklijk Besluit van 24.01.1969 is van toepassing op:

Koninklijk Besluit van 24.01.1969 is van toepassing op: Koninklijk Besluit van 24.01.1969 is van toepassing op: De federale en programmatorische overheidsdiensten Rijksdiensten, inclusief de rechterlijke macht Raad van State Besturen en diensten van de Regeringen

Nadere informatie

De Voorzitter Correspondent Onze referte Uw referte Datum EV/ev 03/02/2016

De Voorzitter Correspondent Onze referte Uw referte Datum EV/ev 03/02/2016 OMZENDBRIEF 1 2016/01 VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter Correspondent Onze referte Uw referte Datum jur@ibr-ire.be EV/ev 03/02/2016 Geachte Confrater, Betreft: Wijzigingen van het

Nadere informatie

OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST BIJLAGE 3 OMZENDBRIEF OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST I ENTITEITEN BBB STRUCTUUR 1.1. Tussenoverlegcomités (= beleidsdomeinoverlegcomité BDOC),

Nadere informatie

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Eerste minister Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing

Nadere informatie

Overzicht. Toepassingsgebied Archiefdecreet. Page 1

Overzicht. Toepassingsgebied Archiefdecreet. Page 1 Toepassingsgebied Archiefdecreet Overzicht Artikel Categorie zorgdragers Aantal 4, administratieve rechtscolleges 3 diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van 4, 2 de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Type KBO-nr Benaming Betreft hier in hoofdzaak werkgevers naar privaat recht (natuurlijke personen, vzw's) die een offiële opdracht uitoefenen 04

Type KBO-nr Benaming Betreft hier in hoofdzaak werkgevers naar privaat recht (natuurlijke personen, vzw's) die een offiële opdracht uitoefenen 04 Betreft hier in hoofdzaak werkgevers naar privaat recht (natuurlijke personen, vzw's) die een offiële opdracht uitoefenen 04 Bijzondere gevallen Meerdere Nrs Inrichtende machten vrij onderwijs Inrichtende

Nadere informatie

VERDELING VAN DE MINISTERIËLE BEVOEGDHEDEN. Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing van de wetgeving in het ganse land

VERDELING VAN DE MINISTERIËLE BEVOEGDHEDEN. Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing van de wetgeving in het ganse land FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER WETSTRAAT 16 1000 BRUSSEL TEL. 02 501 02 11 4 september 2009 VERDELING VAN DE MINISTERIËLE BEVOEGDHEDEN EERSTE MINISTER Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-469- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag nr. 70

Nadere informatie

08 Bijzondere gevallen Parlementsleden Meerdere Nrs

08 Bijzondere gevallen Parlementsleden Meerdere Nrs Betreft hier in hoofdzaak werkgevers naar privaat recht (natuurlijke personen, vzw's) die een offiële opdracht uitoefenen 04 Bijzondere gevallen Inrichtende machten vrij onderwijs 08 Bijzondere gevallen

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 4 juni 2014 Algemene administratie van de THESAURIE Betalingen Wedden Afz: Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht voor de Federale-, Programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht voor de Federale-, Programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van Monitoring - Overheids Gebruik van de e-procurement-toepassingen door de diensten van de federale Staat juli 2013 september 2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht

Nadere informatie

DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2

DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2 NATIONALE BANK VAN BELGIË DIENST NATIONALE/REGIONALE REKENINGEN EN CONJONCTUUR met de medewerking van de DESKUNDIGENGROEP VAN DE ALGEMENE GEGEVENSBANK DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2 Stand van zaken

Nadere informatie

Overzicht sectoren. Omschrijving. verkorte naam. Lijst_sectoren.xls 1/5. Sector code type

Overzicht sectoren. Omschrijving. verkorte naam. Lijst_sectoren.xls 1/5. Sector code type Lijst_sectoren.xls 1/5 Overzicht sectoren 0 0 RR Rijksregister 1 0 FAO Fonds voor Arbeidsongevallen 1 FAO Fondsen voor arbeidsongevallen 2 0 NPM Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers 3 1 RIZIV_SAM RIZIV_SAM

Nadere informatie

De ministerraad keurt de verdeling van de bevoegdheden van de regeringsleden goed.

De ministerraad keurt de verdeling van de bevoegdheden van de regeringsleden goed. Ministerraad van 23 oktober 2014 BEVOEGDHEDEN VAN DE REGERINGSLEDEN De ministerraad keurt de verdeling van de bevoegdheden van de regeringsleden goed. Eerste minister Charles Michel Hoofdbevoegdheid: FOD

Nadere informatie

In Het Algemeen Belang. Filip De Rynck

In Het Algemeen Belang. Filip De Rynck In Het Algemeen Belang Filip De Rynck Context gemeenschappelijk Discussie over de rol van de overheid: gemeenschappelijk belang Besparingen: gemeenschappelijke druk; kan samenwerking deel van het antwoord

Nadere informatie

uw u kenmerk ons kenmerk Bijlage(n) de premie Dit Excelbestand als bijlage een Excelbestand. vermeld. uw bericht van

uw u kenmerk ons kenmerk Bijlage(n) de premie Dit Excelbestand als bijlage een Excelbestand. vermeld. uw bericht van Brussel, 1 juni 2017 Afz.: Handelsstraat 96, 1040 Brussel Nota aan de Ordodnnateurs uw bericht van uw u kenmerk ons kenmerk Bijlage(n) Premie voor competentieontwikkeling 2017 Waarderingstoelage 2017 (VSSE)

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 3 juni 2015 Algemene administratie van de THESAURIE Betalingen Wedden Afz: Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

1. Federale overheidsdiensten (FOD s) en programmatorische overheidsdiensten (POD s)

1. Federale overheidsdiensten (FOD s) en programmatorische overheidsdiensten (POD s) 1. Federale overheidsdiensten (FOD s) en programmatorische overheidsdiensten (POD s) Organisatie Afkorting Tewerkstellingsgraad 2012 Tewerkstellingsgraad 2013 Acties en inspanningen FOD Kanselarij van

Nadere informatie

Type KBO-nr Benaming Betreft hier in hoofdzaak werkgevers naar privaat recht (natuurlijke personen, vzw's) die een offiële opdracht uitoefenen 04

Type KBO-nr Benaming Betreft hier in hoofdzaak werkgevers naar privaat recht (natuurlijke personen, vzw's) die een offiële opdracht uitoefenen 04 Betreft hier in hoofdzaak werkgevers naar privaat recht (natuurlijke personen, vzw's) die een offiële opdracht uitoefenen 04 Bijzondere gevallen Meerdere Nrs Inrichtende machten vrij onderwijs Inrichtende

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ZITTING OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD ZITTING OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET Stuk 19 (BZ 1995) Nr. 4 Bijlagen VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 27 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1995

Nadere informatie

45984 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

45984 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 45984 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2373 VLAAMSE OVERHEID 7 JULI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORT MEI 2017/ GEBOUWEN Vlaams overheidsvastgoed in cijfers/ Vlaamse overheid

MANAGEMENTRAPPORT MEI 2017/ GEBOUWEN Vlaams overheidsvastgoed in cijfers/ Vlaamse overheid MANAGEMENTRAPPORT MEI 2017/ GEBOUWEN Vlaams overheidsvastgoed in cijfers/ Vlaamse overheid Een grondige inventaris van de met gegevens over s, eigendoms- en gebruiksrechten,... is essentieel voor een goed

Nadere informatie

Dossier. De banendiefstal bij de federale overheid

Dossier. De banendiefstal bij de federale overheid Dossier De banendiefstal bij de federale overheid Auteur: Vlaams Belang Datum: 15.08.2005 De banendiefstal bij de federale overheid Inleiding Er bestaan in dit land vele tientallen, misschien wel honderden

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 ingediend op 19-A (-2015) Nr. 1 24 april 2015 (-2015) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 Deel 3 van een stuk

Nadere informatie

Bevoegdheden regeringsleden

Bevoegdheden regeringsleden Bevoegdheden regeringsleden Persbericht van de Ministerraad van 7 december 2011 Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael Gepubliceerd op 18/06/2012 Verdeling van de bevoegdheden van de regeringsleden

Nadere informatie

PERSTEKST. Het ziekteverzuim in de federale overheidsdiensten: Een zoveelste communautair vraagstuk

PERSTEKST. Het ziekteverzuim in de federale overheidsdiensten: Een zoveelste communautair vraagstuk NATIONAAL SECRETARIAAT - PERSDIENST PERSTEKST Het ziekteverzuim in de federale overheidsdiensten: Een zoveelste communautair vraagstuk I. Inleiding Deze perstekst en het onderzoek dat eraan ten grondslag

Nadere informatie

V-A-2. Personeel in de overheidssector, uitsluitend onderworpen aan de verzekering geneeskundige verzorging (30 juni)

V-A-2. Personeel in de overheidssector, uitsluitend onderworpen aan de verzekering geneeskundige verzorging (30 juni) 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Staat, Gemeenschappen en Gewesten 216.011 222.206 237.562 241.163 256.294 264.001 283.245 291.480 297.042 300.327 Leger (1) 42.632 43.879 41.521 39.929

Nadere informatie

VR MED.0495/2

VR MED.0495/2 VR 2016 1612 MED.0495/2 BIJLAGE A: VLAAMSE TOPAMBTENAREN EVALUATIE 2016 Opmerking 1: De koppeling die in deze excel werd gemaakt, is gebaseerd op: - de bevoegdheidsverdeling, zoals deze werd vastgelegd

Nadere informatie

VR MED.0495/3

VR MED.0495/3 VR 2016 1612 MED.0495/3 BIJLAGE B: VLAAMSE TOPAMBTENAREN PLANNING 2017 Opmerking 1: De koppeling die in deze excel werd gemaakt, is gebaseerd op: - de bevoegdheidsverdeling, zoals deze werd vastgelegd

Nadere informatie

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven)

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Ondernemingen- natuurlijk persoon Oprichter van de onderneming- natuurlijk persoon Wettelijke vertegenwoordiger van de oprichter

Nadere informatie

Ondernemingen-natuurlijk persoon

Ondernemingen-natuurlijk persoon Lijst van de functies die de machtiging verlenen om de onderneming te vertegenwoordigen en die toegang geven tot My Enterprise (raadplegen, wijzigen, doorhalen, verbetering aanvragen en volmacht toekenen)

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen Datum 01/06/2012 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

2706 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

2706 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 2706 MONITEUR BELGE 23.01.2007 BELGISCH STAATSBLAD FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER [C 2006/21361] 16 JANVIER 2006. - Omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2005-2006 14 juni 2006 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Norbert De Batselier houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen

Nadere informatie

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976 VLAAMSE OVERHEID 23 JUNI 2006. - Decreet houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen en gewesten (1) Het Vlaams Parlement heeft

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschap KSZ gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale Min SZ

Vlaamse Gemeenschap KSZ gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale Min SZ 01/01 06/02 Machtigingsaanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Algemen Zaken en Financiën, Administratie Budgettering, Accounting en Financieel management, voor de mededeling

Nadere informatie

17 De specifieke stelsels van loobaanonderbreking toegekend met toepassing van het bericht nr. 28 HR/2003 van de NMBS Holding van 14 april 2003 ;

17 De specifieke stelsels van loobaanonderbreking toegekend met toepassing van het bericht nr. 28 HR/2003 van de NMBS Holding van 14 april 2003 ; Lijst van de disponibiliteiten of vergelijkbare situaties die aanleiding geven tot de toepassing van artikel 88, derde en vierde lid van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen : 1 De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG V A N D E

JAARVERSLAG V A N D E JAARVERSLAG V A N D E V A S T E C O M M I S S I E V O O R T A A L T O E Z I C H T V O O R H E T J A A R 2013 B E K N O P T E T E K S T Het voorliggende activiteitenverslag, dat de Vaste Commissie voor

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND,

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND, Vlaamse Re&ehg Ministerieel besluit tot invoering van de maaltijdcheque in elektronische vorm en tot vaststelling van de personeelscategorieën en diensten van de Vlaamse overheid die voor de berekening

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

pagina 2 van 9 4 het beleidsveld beheer en bescherming onroerend erfgoed. Hij draagt de titel «Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,

pagina 2 van 9 4 het beleidsveld beheer en bescherming onroerend erfgoed. Hij draagt de titel «Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, pagina 1 van 9 Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering Datum 13/07/2009 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de het bijzonder decreet van

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN COLLECTIEVE TOETREDINGSPOLIS"REISPOLIS

BIJZONDERE VOORWAARDEN COLLECTIEVE TOETREDINGSPOLISREISPOLIS BIJZONDERE VOORWAARDEN COLLECTIEVE TOETREDINGSPOLIS"REISPOLIS Polisnummer GBC9733 : Verzekeraar: De Europese Goederen en Reisbagage Verzekeringsmaatschappij N.V. Tweekerkenstraat 14 1000 Brussel (onderneming

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : Numéro tél. gratuit : N. 360 SOMMAIRE INHOUD. 74 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : Numéro tél. gratuit : N. 360 SOMMAIRE INHOUD. 74 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Thematische uitwerking

Thematische uitwerking IV Thematische uitwerking Inhoud A 10 A 20 A 25 A 30 B 5 B 10 B 20 B 30 B 40 B 50 C 10 D 10 E 10 E 20 E 25 E 30 G 20 I 10 L 10 L 20 L 30 L 40 L 50 L 60 Aangelegenheden onderworpen aan onderhandeling en

Nadere informatie

Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties Kunststeden Toeristische industrie Lokale congresbureaus (MICE)

Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties Kunststeden Toeristische industrie Lokale congresbureaus (MICE) Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties 1 VVP 2 Toerisme Provincie Antwerpen 3 Toerisme Limburg 4 Toerisme Oost-Vlaanderen 5 Toerisme Vlaams-Brabant 6 Westtoer Kunststeden

Nadere informatie

houdende diverse financiële bepalingen

houdende diverse financiële bepalingen ingediend op 541 (2015-2016) Nr. 1 23 oktober 2015 (2015-2016) Ontwerp van decreet houdende diverse financiële bepalingen verzendcode: FIN 2 541 (2015-2016) Nr. 1 INHOUD Memorie van toelichting... 3 Voorontwerp

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

Ok Overdr Ok Vorige Jaren

Ok Overdr Ok Vorige Jaren BZ Agentschap voor Binnenlands Bestuur WEDDEN EN TOELAGEN VOOR VERVANGERS VAN GEDETACHEERDEN IVA BINNENLANDS BESTUUR 0,00 83.773,12 0,00 205.429,18 289.202,30 127.695,27 161.507,03 Totaal 0,00 83.773,12

Nadere informatie

JAARVERSLAG V A N D E

JAARVERSLAG V A N D E JAARVERSLAG V A N D E V A S T E C O M M I S S I E V O O R T A A L T O E Z I C H T V O O R H E T J A A R 2012 B E K N O P T E T E K S T Het voorliggende activiteitenverslag, dat de Vaste Commissie voor

Nadere informatie

Raad van State 1. M a t e r i e s

Raad van State 1. M a t e r i e s Raad van State 1 M a t e r i e s 1 Ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu en aanverwante aangelegenheden 1.1 Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Reglementen 1.2 Plannen van aanleg 1.3 Milieu bescherming

Nadere informatie

KOPPELING DIPLOMA - ADMINISTRATIEF NIVEAU

KOPPELING DIPLOMA - ADMINISTRATIEF NIVEAU BIJLAGE 1-1.- KOPPELING DIPLOMA - ADMINISTRATIEF NIVEAU 1. De volgende diploma's en getuigschriften worden, naar gelang van het administratieve niveau, in aanmerking genomen voor aanwerving bij de diensten

Nadere informatie

6 de staatshervorming

6 de staatshervorming MOVI-NETWERKSESSIE 6 de staatshervorming Vastgoed & Facilitair Management 17/03/2014 Gert Potoms Agentschap voor Facilitair Management INLEIDING Tijdslijn Algemeen 6 de staatshervorming (behoeften FM &

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen, artikel

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED en DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft:

Nadere informatie

wie het personeelslid gehuwd is of een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd de pleegvoogd is vermeld in artikel 475ter tot en met

wie het personeelslid gehuwd is of een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd de pleegvoogd is vermeld in artikel 475ter tot en met 22 SEPTEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor

Nadere informatie

1. Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 (B.S ) 2. Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 (B.S

1. Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 (B.S ) 2. Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 (B.S BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 9 MAART 2007 TOT REGELING VAN DE VERGOEDINGEN VAN DE BESTUURDERS VAN DE PUBLIEKRECHTELIJK VORMGEGEVEN EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding,

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding, EWI CJSM Kunsten & Erfgoed Sociaal-cultureel Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) Intermediairen Kunstenloket Vti BAM Muziekcentrum Vlaanderen (MCV) Vlaams Architectuurinstituut (Vai) oko VOBK NICC

Nadere informatie

SINGLE AUDIT modelverslagen: Boekhoudkundige en controletechnische

SINGLE AUDIT modelverslagen: Boekhoudkundige en controletechnische SINGLE AUDIT modelverslagen: Boekhoudkundige en controletechnische aandachtspunten Prof. dr. Johan Christiaens 20 2 2014 1 1/ Inleiding AGENDA 20 2 2014 2/ Toepassingsgebied 3/ Verplichte bepalingen Rekendecreet

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELS VAN DE CONCESSIEOVEREENKOMSTEN

UITVOERINGSREGELS VAN DE CONCESSIEOVEREENKOMSTEN BIJLAGE 1 BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN BETREFFENDE DE PLAATSING EN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE CONCESSIEOVEREENKOMSTEN A. Niet-exhaustieve lijst van de publiekrechtelijke organismen bedoeld

Nadere informatie

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen;

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen; PPS Decreet 18 JULI 2003. - Decreet betreffende Publiek-Private Samenwerking. Publicatie : 19-09-2003 Inwerkingtreding : 29-09-2003 Inhoudstafel HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1-2 HOOFDSTUK II.

Nadere informatie

Hervorming vrijwillige vierdagenweek en halftijdse vervroegde uittreding

Hervorming vrijwillige vierdagenweek en halftijdse vervroegde uittreding Hervorming vrijwillige vierdagenweek en halftijdse vervroegde uittreding This information is provided via our website and is explicitly subject to the websitedisclaimer: 1. Situering In 1995 heeft de wetgever

Nadere informatie

Enquête bij de federale overheidsdiensten, partners van het Rijksarchief (2010)

Enquête bij de federale overheidsdiensten, partners van het Rijksarchief (2010) Enquête bij de federale overheidsdiensten, partners van het Rijksarchief (2010) RAPPORT januari 2011 Toezicht, advisering en coördinatie van verwerving en selectie/ PublieksObservatorium van de Federale

Nadere informatie

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad d.d. 15-10-2007 VLAAMSE OVERHEID

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad d.d. 15-10-2007 VLAAMSE OVERHEID N. 2007 4122 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/36772] 10 OKTOBER 2007. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van

Nadere informatie

DE BEVOEGDHEDEN VAN DE OVERHEDEN DIE IN BELGIË VOOR HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VERANTWOORDELIJK ZIJN...p.2

DE BEVOEGDHEDEN VAN DE OVERHEDEN DIE IN BELGIË VOOR HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VERANTWOORDELIJK ZIJN...p.2 1 INHOUDSOPGAVE...p.1 DE BEVOEGDHEDEN VAN DE OVERHEDEN DIE IN BELGIË VOOR HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VERANTWOORDELIJK ZIJN...p.2 I. ALGEMEEN II. III. IV. DE OVERLEGORGANEN TUSSEN DE FEDERALE OVERHEID,

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Dinsdag 14 oktober 2014 1 Rekeningen Vlaamse Gemeenschap Algemene

Nadere informatie

houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 19-A (211-212) Nr. 2 2 mei 212 (211-212) Ontwerp van decreet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 212 Amendementen

Nadere informatie

rechthebben- Uitkeringen aan gehandicapten, aan nabestaanden van gehandicapten

rechthebben- Uitkeringen aan gehandicapten, aan nabestaanden van gehandicapten 99/98 01/02 Voorwaarden en criterie voor de mededeling door het RIZIV van sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot zorgverstrekkers RIZIV RIZIV, aanvragers buiten het netwerk 00/01 01/02

Nadere informatie

Aan de dames en heren Ministers en Staatssecretarissen. Omzendbrief met maatregelen aangaande de federale personeelsmonitoring

Aan de dames en heren Ministers en Staatssecretarissen. Omzendbrief met maatregelen aangaande de federale personeelsmonitoring Brussel, Dienst begeleiding begroting Directie Planning en Selectie Aan de dames en heren Ministers en Staatssecretarissen BETREFT : Omzendbrief met maatregelen aangaande de federale personeelsmonitoring

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 68032 MONITEUR BELGE 16.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

JAARVERSLAG V A N D E

JAARVERSLAG V A N D E JAARVERSLAG V A N D E V A S T E C O M M I S S I E V O O R T A A L T O E Z I C H T V O O R H E T J A A R 2014 B E K N O P T E T E K S T 2 Het voorliggende activiteitenverslag, dat de Vaste Commissie voor

Nadere informatie

Bijlage bij het antwoord op de parlementaire vraag nr. 157 van 6 mei 2008 van Johan Sauwens "Provinciegouverneurs - Bijkomende mandaten"

Bijlage bij het antwoord op de parlementaire vraag nr. 157 van 6 mei 2008 van Johan Sauwens Provinciegouverneurs - Bijkomende mandaten Cathy BERX Gouverneur Provincie Antwerpen Paul Breyne Gouverneur Provincie West-Vlaanderen gouverneur van de provincie Antwerpen Raad van Bestuur PIBA vzw (Provinciaal Instituut voor Brandweer en Ambulanciersopleiding)

Nadere informatie

Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. COORDINATIE OPGAVE DER WIJZIGENDE WETTEN 1. Wet van 19.3.1954 (B.S. van 25.4.1954) en K.B. van

Nadere informatie

BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR

BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR JAARVERSLAG 2013-20 2014 1) Algemeen 1.1. Krachtens artikel 27 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur dient de beroepsinstantie

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

OFFICIEUZE COORDINATIE COORDINATION OFFICIEUSE

OFFICIEUZE COORDINATIE COORDINATION OFFICIEUSE 1 KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 JUNI 1970 BETREFFENDE DE SCHADEVERGOEDING, TEN GUNSTE VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, VAN DE PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN VAN DE AUTONOME

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_991206.doc - 2000-02-07 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Dienst Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 6 december 1999 houdende

Nadere informatie

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER Publicaties In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. Parlementaire stukken: KAMER 53 2538/001 (KAMER) 5-1875/1 (SENAAT) VAN 4 DECEMBER 2012 Verslag betreffende de gedachtewisseling

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST. 25 FEBRUARI Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken (1)

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST. 25 FEBRUARI Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken (1) MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST 25 FEBRUARI 1999. - Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken (1) De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen

Nadere informatie

Berekening van de belasting

Berekening van de belasting Berekening van de belasting Gewoon stelsel van aanslag Afzonderlijke aanslagen Berekening van de belasting HOOFDSTUK III : BEREKENING VAN DE BELASTING Art. 215-219bis Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 9472 BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2014 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

Inhoud 3 De sleutel tot het Politiek zakboekje Instellingen 19 Referentiewerken 23. De statuten van de instellingen

Inhoud 3 De sleutel tot het Politiek zakboekje Instellingen 19 Referentiewerken 23. De statuten van de instellingen Inhoud Inhoud 3 De sleutel tot het Politiek zakboekje Instellingen 19 Referentiewerken 23 Deel I De statuten van de instellingen 1. Drie grondwettelijke machten 27 2. Centralisatie, decentralisatie en

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS 1

RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS 1 RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS 1 VERSLAG BIJ DE REKENINGEN 2012 Trierstraat 70 1000 BRUSSEL 1 Vanaf 1 juli 2014: FAMIFED VERSLAG BIJ DE REKENINGEN 2012 INHOUDSTAFEL PAGINA INLEIDING 1

Nadere informatie

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be België, een federale staat bestaande uit 3 gewesten. Vlaanderen België Wallonië België = 3 gewesten, nl. Vlaanderen

Nadere informatie

VR DOC.0332/2BIS

VR DOC.0332/2BIS VR 2017 3103 DOC.0332/2BIS Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/109 BERAADSLAGING NR 98/60 VAN 13 OKTOBER 1998, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2010, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 15.02.2005 BELGISCH STAATSBLAD 5095 Art. 7. Dans l article 24 de l annexe au même arrêté royal, les mots «les lois coordonnées sur les sociétés commerciales» sont remplacés par les mots

Nadere informatie

over de toepassing van het decreet Deugdelijk Bestuur van 22 november 2013

over de toepassing van het decreet Deugdelijk Bestuur van 22 november 2013 ingediend op 65 (2016-2017) Nr. 1 10 april 2017 (2016-2017) Verslag van de Vlaamse Regering over de toepassing van het decreet Deugdelijk Bestuur van 22 november 2013 Stand van zaken 2017 verzendcode:

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

39540 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

39540 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 39540 MONITEUR BELGE 02.06.2009 BELGISCH STAATSBLAD 5 o pour le gaz naturel : prélèvement mesuré se rapportant à l année calendaire précédente.». Art. 4. Al article 4 du même arrêté, modifié par l arrêté

Nadere informatie