DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2"

Transcriptie

1 NATIONALE BANK VAN BELGIË DIENST NATIONALE/REGIONALE REKENINGEN EN CONJONCTUUR met de medewerking van de DESKUNDIGENGROEP VAN DE ALGEMENE GEGEVENSBANK DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2 Stand van zaken op Zijn niet opgenomen de budgettaire fondsen en de organieke fondsen. Deze fondsen worden opgenomen in de sectoren S.1311 of S.1312 en hun boekhouding moet geconsolideerd worden met de begroting van de instellingen waarvan zij afhangen. Anderzijds worden bepaalde diensten die behoren tot ministeriële departementen afzonderlijk opgenomen uit precisie-overwegingen. 2 Lijst gebruikt door het Instituut voor de nationale rekeningen in het kader van de afbakening van de overheidssector.

2 CLASSIFICATIE VAN INSTITUTIONELE SECTOREN (S) S.1 Totale economie S.11 Niet-financiële vennootschappen S Niet-financiële vennootschappen in handen van de overheid S Niet-financiële vennootschappen in handen van de particuliere sector S Niet-financiële vennootschappen in handen van het buitenland S.12 Financiële instellingen S.121 Centrale bank S.122 Overige monetaire financiële instellingen S In handen van de overheid S In handen van de particuliere sector S In handen van het buitenland S.123 Overige financiële intermediairs m.u.v. verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen S In handen van de overheid S In handen van de particuliere sector S In handen van het buitenland S.124 Financiële hulpbedrijven S In handen van de overheid S In handen van de particuliere sector S In handen van het buitenland S.125 Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen S In handen van de overheid S In handen van de particuliere sector S In handen van het buitenland S.13 Overheid S.1311 Centrale overheid S.1312 Deelstaatoverheid S.1313 Lagere overheid S.1314 Wettelijke-sociale-verzekeringsinstellingen S.14 Huishoudens S S.142 Huishoudens met inkomen uit zelfstandige bedrijfsuitoefening S.143 Huishoudens met looninkomen S.1441 Huishoudens met inkomen uit vermogen S.1442 Huishoudens met pensioeninkomen S.1443 Huishoudens met overige inkomensoverdrachten S.145 Overige S.15 Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens S.2 Buitenland S.21 Europese Unie S.211 Lid-Staten van de EU S.212 Instellingen van de EU S.22 Derde landen en internationale organisaties

3 DEFINITIE EN TOEPASSINGSGEBIED VAN DE SECTOR OVERHEID De sector overheid (S.13) omvat alle institutionele eenheden die tot de "overige nietmarktproducenten" behoren en waarvan de output bestemd is voor individueel of collectief verbruik en die voornamelijk gefinancierd wordt uit verplichte betalingen van eenheden die tot andere sectoren behoren en/of alle institutionele eenheden die zich in hoofdzaak bezighouden met de herverdeling van het nationale inkomen en vermogen (ESR95, 2.68). Tot sector S.13 behoren de volgende institutionele eenheden: - overheidsinstellingen die een geheel van activiteiten, hoofdzakelijk bestaande uit de levering van niet-marktgoederen en -diensten, ten behoeve van de samenleving beheren en financieren; - instellingen zonder winstoogmerk met eigen rechtspersoonlijkheid die tot de "overige nietmarktproducenten" behoren en onder toezicht staan van en voornamelijk gefinancierd worden door de overheid; - zelfstandige pensioenfondsen waaraan bepaalde bevolkingsgroepen krachtens wettelijke bepalingen verplicht deelnemen of premies betalen en waarvoor de overheid verantwoordelijk is voor de vaststelling of goedkeuring van de premies en uitkeringen, ongeacht haar rol als toezichthouder of werkgever. Deze definitie bevat enkele preciseringen die de logische indeling van de institutionele eenheden in de sector van de overheid begrijpelijker zouden moeten maken. Om de indeling van een eenheid in de sector overheid te bepalen, moet men achtereenvolgens de volgende vragen stellen en ze telkens bevestigend beantwoorden: - is de eenheid waarvan sprake een institutionele eenheid 3? - is de eenheid in handen van de overheid 4? - is de eenheid een niet-marktproducent? Als algemene regel geldt dat een eenheid een niet-marktproducent is indien de opbrengst van de verkopen minder dan 50% van de productiekosten dekt. De termen verkopen en productiekosten berusten uiteraard op de definitie die het ESR95 eraan geeft, en hebben niet hun gewone wettelijke of administratieve betekenis. 3 Een eenheid wordt beschouwd als een institutionele eenheid wanneer zij bij de uitoefening van haar hoofdfunctie zelfstandig kan beslissen en wanneer zij over een volledige boekhouding beschikt of, als dat vanuit een economisch en juridisch oogpunt mogelijk en zinvol is, op verzoek een volledige boekhouding kan opstellen. Indien de betrokken eenheid geen institutionele eenheid is, moet ze worden ingedeeld bij de institutionele eenheid waarvan ze afhangt. 4 Volgens het ESR95 is een vennootschap in handen van de overheid indien deze laatste meer dan de helft van de stemgerechtigde aandelen bezit of op een andere manier zeggenschap heeft over meer dan de helft van de aan de aandeelhouders toegekende stemmen. Een overheid kan bovendien toezicht uitoefenen op een vennootschap op grond van wetteksten die haar de bevoegdheid verlenen het beleid van die vennootschap te bepalen of de bestuurders ervan aan te stellen. Naar analogie daarvan geldt deze redenering mutatis mutandis ook voor de instellingen zonder winstoogmerk.

4 Om aan een eenheid in het ESR95 een sectorcode toe te kennen, is het dus noodzakelijk om voor verschillende opeenvolgende jaren te beschikken over haar jaarrekeningen (of over andere boekhoudkundige documenten). Voor nieuw gecreëerde eenheden, waarvoor de jaarrekeningen nog niet konden gepubliceerd worden, werd besloten een voorlopige sectorcode toe te kennen op basis van de beschikbare informatie (zoals legale oprichtingsaktes en/of begrotingsvooruitzichten), en dit in afwachting van nader onderzoek van de eerste jaarrekeningen van de betreffende eenheid. Wanneer deze beschikbaar zijn, zal het 50% criterium toegepast worden, en zal de eenheid retroactief (vanaf de datum van oprichting) de juiste sectorcode toegewezen krijgen. De nieuwe eenheden waaraan een voorlopige sectorcode toegekend is, worden aangeduid met een asterisk (*) voor hun naam.

5 ESA95 COFOG Num Re 1998 ber mar ks Benaming Afkorting Conventionele tekens xxxx niet-eenduidig #### zonder voorwerp FEDERALE OVERHEID S.1311 Civiele lijst Kabinet van het Staatshoofd Wetgevende lichamen S.1311 Senaat S.1311 Kamer van Volksvertegenwoordigers S.1311 Rekenhof S.1311 Grondwettelijk Hof van België Ministeries S.1311 Landsverdediging Federale Overheidsdiensten S.1311 FOD Kanselarij van de Eerste Minister S.1311 FOD Personeel en Organisatie S.1311 FOD Informatie- en Communicatietechnologie FOD Justitie S Belgisch Staatsblad S behalve Belgisch Staatsblad S.1311 FOD Binnenlandse Zaken S.1311 FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking S.1311 FOD Financiën S.1311 FOD Budget en Beheerscontrole S.1311 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg S.1311 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu S.1311 FOD Sociale Zekerheid S.1311 FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie S.1311 FOD Mobiliteit en Vervoer Programmatorische Overheidsdiensten S.1311 POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie S.1311 POD Duurzame Ontwikkeling S.1311 POD Wetenschapsbeleid S.1311 POD Consumentenzaken S.1311 POD Activabeheer S.1311 POD Telecommunicatie Wetenschappelijke en culturele instellingen S.1311 Koninklijke Academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België (5 tweetalige nationale commissies) S.1311 Koninklijke Academie voor overzeese wetenschappen S.1311 Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel (Bibliotheek) S.1311 Centrum voor Onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie CODA S.1311 Nationale plantentuin van België S.1311 Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid - Louis Pasteur WIV S.1311 Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

6 Instellingen van openbaar nut (categorie A) S.1311 Regie der Gebouwen RG S.1311 Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie BIPT S.1311 Federaal Planbureau FPB S.1311 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAVV S.1311 Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers Fedasil S.1311 Pensioendienst voor de Overheidssector PDOS S.1311 Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten FAGG Instellingen van openbaar nut (categorie B) S.1311 Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders IV-NIOOO en Oorlogsslachtoffers Belgische Interventie- en Restitutiebureau BIRB S verdeling van subsidies S ####. beheer van de interventie voorraden S.1311 Nationaal Orkest van België NOB S.1311 Koninklijke Muntschouwburg KMS S #### Centrale dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van CDSCA de Militaire Gemeenschap S.1311 Nationaal Geografisch Instituut NGI S.1311 Zilverfonds S.1314 Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg KCE S.1311 Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen S.1311 Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten Agentschap 112 S.1314 Fonds voor de medische ongevallen Instellingen van openbaar nut (categorie C) Nationale Delcrederedienst NDD S ####. eigen beheer S verrichtingen voor rekeningen van de Staat S.1314 Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Nationale Landsbonden van CDZ Ziekenfondsen S.1311 Federaal Agentschap voor de nucleaire controle FANC S #### Participatiefonds S #### Bureau voor Normalisatie NBN Instellingen van openbaar nut (categorie D) S.1314 Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart S.1314 Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebruikt door de Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations Openbare instellingen van sociale zekerheid S.1314 Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid DOSZ S.1314 Fonds voor Arbeidsongevallen FAO S.1314 Fonds voor Beroepsziekten FBZ S.1314 Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden HVK S.1314 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers RKW S.1314 Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen HVW S.1314 Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering HZIV S.1314 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid KBSZ S.1314 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening RVA S.1314 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid RSZ S.1314 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke RSZPPO S.1314 Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen RSVZ Rijksdienst voor Pensioenen RVP S wettelijke pensioenen voor werknemers en voor zelfstandigen S.125 ####. buitenwettelijke voordelen S.1314 Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering RIZIV S.1314 Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS Holding S.1311 Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie RJV S.1314 ehealth-platform

7 Autonome openbare bedrijven S #### De Post S #### Belgacom S #### NMBS-Holding S #### Infrabel S #### NMBS S #### Belgocontrol Staatsbedrijven S #### Koninklijke Munt van België Niet geklasseerd in de wet van 16 maart 1954 S.1311 Rentefonds S #### Nationale instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen NIRAS S #### Proefbank voor Vuurwapens S.1311 Studiecentrum voor Kernenergie SCK S.1311 VZW Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening S.1311 Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk FB S #### Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten FSMA S #### Nationale Kamer der Gerechtsdeurwaarders S #### Tuchtkamer voor notarissen S #### Comité voor nazicht van de effecten S #### Koninklijke Schenking S.1314 Nationale Hulpkas voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen S.1314 Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen FSO Ontslagen Werknemers S #### Centraal bureau voor verrekening van de saldi der afrekeningen onder spoorwegen S.1314 VZW Vrije kinderbijslagfondsen S.1314 VZW Sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen S.1311 Koninklijk Gesticht van Mesen te Lede S.1311 Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding CGKR S.1311 Koninklijk Filmarchief van België S.1311 Instituut voor de Nationale Rekeningen INR S #### Startersfonds S.15 Bijzondere vakantiefondsen (bouwbedrijf, diamantnijverheid, textielnijverheid, metaalbouw, zeehavens, enz.) S.15 VZW Compensatiedienst voor betaald verlof der zeelieden CDBVZ S.1311 Militair hospitaal S #### VZW Pensioenskas voor Volksvertegenwoordigers S #### VZW Pensioenskas voor Senatoren S #### Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten FIF S #### Instituut voor Radio-Elementen IRE S.1314 Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten FCUD S.1311 Overleg- en controlecomité voor de petroleum S.1311 Commissie voor de regulering van de elektriciteit en gas CREG S.1311 Agentschap voor Buitenlandse Handel S.1311 VZW Sociaal verwarmingsfonds Stookolie, Lamppetroleum en Propaan in bulk Verwarmingsf onds S.1311 Instituut voor gerechtelijke opleiding S.1314 VZW Sociale individuele Gegevens - Données individuelles Sociales SIGeDIS S.1314 VZW Compte individuel Multisectoriel - Multisectoriële individuele rekening CIMIRe S.1311 VZW Egov

8 Diensten met boekhoudkundige autonomie S.1311 Muntfonds S.1311 Deposito- en Consignatiekas S.1311 Nationale Kas voor Rampenschade S.1311 Nationale Kas voor Oorlogspensioenen S #### Zelfstandige landbouwexploitaties S #### Regie van de gevangenisarbeid S.1311 Restaurants en refters S.1311 Restauratie- en Hoteldienst van Defensie Stichting Helena et Isabella Goldtschalck S ####. Gesticht voor oude zeelieden te Oostende (Zeemanshuis) S andere dan Gesticht voor oude zeelieden te Oostende (Zeemanshuis) S.1311 Koninklijke Bibliotheek Albert I S.1311 Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën S.1311 Koninklijke Sterrenwacht van België S.1311 Koninklijk Meteorologisch Instituut van België S.1311 Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie S.1311 Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen S.1311 Koninklijk Museum voor Midden-Afrika S.1311 Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis S.1311 Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België S.1311 Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium S Hypotheekbewaarders S.1311 Dienst voor wetenschappelijke en technische Informatie DWTI S.1311 Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie S.1311 Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk BELNET S.1311 Internationaal Perscentrum S.1311 SELOR S.1311 FED + S.1311 Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij" S.1311 Staatsdienst met afzonderlijk beheer voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister S.1311 Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de paspoorten, visa, identiteitskaarten voor Belgen in het buitenland en legalisaties S.1311 Staatsdienst met afzonderlijk beheer BE - Health S.1311 Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II - Egmontpaleis S.1311 Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid S.1311 FEDOREST S.1311 Centrale dienst voor Duitse vertaling S.1311 Poolsecretariaat S.1311 Vermogen van de Koninklijke Militaire School Bedrijfsorden S #### Orde der advocaten S #### Orde der geneesheren S #### Orde der apothekers S #### Orde der dierenartsen S #### Orde der architecten S #### Instituut der Bedrijfsrevisoren S #### Instituut der Accountants S #### Instituut voor bedrijfsjuristen Economische en sociale raadgevende instellingen S.1311 Centrale Raad voor het Bedrijfsleven CRB S.1311 Hoge Raad voor Financiën HRF S.1311 Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote HRZKMO Ondernemingen S.1311 Nationale Arbeidsraad NAR S.1311 Hoge Raad voor Werkgelegenheid S.1311 Hoge Raad voor Justitie HRJ

9 Universitaire instellingen S.1311 Koninklijke Militaire School Bijzondere korpsen S.1311 Burgerlijke rechtbanken S.1311 Raad van State S.1311 Krijgsmacht S.1311 Federale politie S.15 Bedienaren van de Erediensten Andere instellingen n.e.g. S #### NV Belgoprocess S.1311 NV Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij FPIM S.1311 NV Sopima S.1311 NV Credibe S #### NV ASTRID S.1311 NV Belgische Technische Coöperatie BTC S #### NV Zephir-Fin S.1311 NV Paleis voor Schone Kunsten PSK S #### NV Nationale Loterij S.1311 NV Kringloopfonds S #### NV Congrespaleis S #### NV Belgische investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden BIO S #### NV Belgische Maatschappij voor Internationale Investeringen BMI S #### NV Delcredere S.1311 NV Fonds ter reductie van de globale energiekost S.1311 NV Fedesco S #### NV APETRA S #### NV Fedimmo S.123 #### NV Royal Park Investments RPI S.1311 NV Fonds voor Spoorweginfrastructuur FSI

10 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Wetgevende lichamen S.1312 Brussels Hoofdstedelijk Parlement Ministeries S.1312 Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Instellingen van openbaar nut (categorie A) S.1312 Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest CIBG S.1312 Brussels Instituut voor Milieubeheer BIM S.1312 Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid S.1312 Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende DBDMH Medische Hulpverlening S.1312 Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën S.1312 Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid S.1312 Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie IWOIB van Brussel S.1312 Reservefonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Instellingen van openbaar nut (categorie B) S.1312 Actiris (voorheen BGDA) S #### Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij BGHM S #### NV Haven van Brussel Niet geklasseerd in de wet van 16 maart 1954 S #### Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel GIMB S.1312 Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) MIVB S.1312 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest S.1312 Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk GOMB Gewest S #### Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest S #### VZW Pensioenkas van de Leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement S.1312 Brussels Waarborgfonds S.1312 VZW Brussels Agentschap voor de Onderneming BAO S #### Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer BMWB Andere instellingen n.e.g. S #### NV Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed MVV S.1312 SA Citeo S.1312 VZW IRISteam

11 FRANSE GEMEENSCHAP Wetgevende lichamen S Parlement de la Communauté française Ministeries S.1312 Ministère de la Communauté française Wetenschappelijke inrichtingen S Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique S Académie royale de médecine de Belgique S Académie royale de langue et de littérature françaises Instellingen van openbaar nut (categorie A) S.1312 xxxx Fonds pour l'égalisation des budgets et pour le désendettement de la Communauté française Instellingen van openbaar nut (categorie B) S Office de la naissance et de l'enfance ONE S #### Centre Hospitalier Universitaire de Liège S Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'information et de la ETNIC Communication de la Communauté française S Institut de formation en cours de carrière S.1312 xxxx Fonds Ecureuil Niet geklasseerd in de wet van 16 maart 1954 S ASBL la médiathèque de la Communauté française de Belgique S Radio-télévision belge de la Communauté française RTBF S.1312 Conseil interuniversitaire de la Communauté française CIUF S.1312 Conseil supérieur de l'audiovisuel Universitaire instellingen (met inbegrip van hun eigen patrimonium) en hoge scholen - Universiteiten van de Franse Gemeenschap S Université de Liège ULG S Université de Mons-Hainaut UMH S Faculté des sciences agronomiques de la Communauté française à Gembloux - Vrije Universiteiten S Université libre de Bruxelles ULB S Université catholique de Louvain UCL S Facultés universitaires Notre-Dame de la paix Namur FUNDP S Faculté universitaire catholique de Mons FUCAM S Faculté polytechnique de Mons FPM S Facultés universitaires Saint-Louis Bruxelles FUSL S Faculté de Théologie Protestante de Bruxelles FUTP S Fondation universitaire luxembourgeoise FUL - Universitaire academie S Académie Universitaire Wallonie-Bruxelles S Académie Universitaire Louvain S Académie Universitaire Wallonie-Europe - Hoge scholen S.1312 Hoge scholen

12 Diensten met boekhoudkundige autonomie S Conservatoire royal de musique de Liège S Conservatoire royal de musique de Mons S Conservatoire royal de musique de Bruxelles S Centre du cinéma et de l audiovisuel S Services de la Communauté à gestion séparée de l'enseignement de la Communauté S Services de la Communauté à gestion séparée pour les services de promotion de la santé à l'école S Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté S Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné S Fonds de garantie des bâtiments scolaires S Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française à Frameries S Centre d'autoformation et de formation continuée à Tihange S.1312 Agence fonds social européen S Observatoire des politiques culturelles S Centre des technologies agronomiques de la Communauté française à Strée S Centre de technique horticole de la Communauté française à Gembloux S Centre de l'aide à la presse écrite S Musée royal de Mariemont S.1312 Ecole d'administration publique S.1312 Agence francophone pour l'éducation à la formation tout au long de la vie S.1312 Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française S.1312 Service francophone des métiers et des qualifications SFMQ

13 WAALS GEWEST Wetgevende lichamen S.1312 Parlement wallon S Conseil économique et social de la Région wallonne CESRW S Services du Médiateur Ministeries S.1312 Service public de Wallonie Instellingen van openbaar nut (categorie A) S Institut scientifique de service public ISSEP S Centre régional d aide aux Communes CRAC S Institut du Patrimoine wallon IPW S Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne S Fonds piscicole de Wallonie S Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité APAQ-W S Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique IWEPS S Centre wallon de recherches agronomiques CRA-W S Commissariat général au Tourisme CGT S Wallonie-Bruxelles International WBI Instellingen van openbaar nut (categorie B) S Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi FOREM S Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées AWIPH S #### Société wallonne de l'eau SWE S #### Société wallonne du Logement SWL S #### Port autonome de Liège PAL S #### Port autonome de Charleroi PAC S #### Port autonome de Namur PAN S #### Port autonome du Centre et de l'ouest PACO S Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites IFAPME et moyennes entreprises S Agence wallonne à l'exportation et aux Investissements étrangers AWEX S Agence wallonne des télécommunications AWT S #### Hôpital psychiatrique de Mons Chêne aux Haies S #### Hôpital psychiatrique de Tournai Les Marronniers Niet geklasseerd in de wet van 16 maart 1954 S #### Société régionale d'investissement de wallonie SRIW S ASBL Office de promotion du tourisme de wallonie et de Bruxelles OPT S #### Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie FLFNW S Comités subrégionaux de l'emploi et de la formation S Commission wallonne pour l'énergie CWAPE S #### Société wallonne de crédit social SWCS Gewestelijke Ondernemingen S Office wallon des déchets OWD S Société régionale wallonne du transport SRWT S Société de transport en commun du Brabant wallon TEC Brabant wallon S Société de transport en commun de Namur-Luxembourg TEC Namur- Luxembourg S Société de transport en commun du Hainaut TEC Hainaut S Société de transport en commun de Charleroi TEC Charleroi S Société de transport en commun de Liège-Verviers TEC Liège- Verviers

14 Diensten met boekhoudkundige autonomie S Agence wallonne de l'air et du climat AWAC Andere instellingen n.e.g. S #### Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures SOFICO S #### SA Société wallonne de gestion et de participations SOGEPA S #### Société publique d'aide à la qualité de l'environnement SPAQUE S #### SA Société publique de gestion de l'eau SPGE S #### SA Société d'assainissement et de rénovation des sites industriels dans l'ouest du Brabant wallon S #### Société wallonne des aéroports SOWAER S #### Société wallonne de Financement et de garantie des petites et moyennes SOWALFIN entreprises S #### Caisse d'investissement de Wallonie CIW S #### Agence de stimulation économique S #### Agence de stimulation technologique Filialen van de SRIW S #### SRIW IMMOBILIER SA S #### Société wallonne de location-financement SOFIBAIL S #### Société d'investissement agricole de Wallonie SIAW S #### Compagnie de développement des technologies de l'information et des communications S #### Centre de coordination de la SRIW S #### ECOTECH FINANCE SA S #### SRIW TECHNO SA S #### Société wallonne de l'aéronautique et de l'espace SOWASPACE S #### Société wallonne pour le financement des infrastructures des pôles de SOFIPOLE compétitivité S #### Société wallonne de financement alternatif SOWAFINAL S #### B.E. Fin SA S.1312 FIWAPAC S #### Société d'économie sociale SOWECSOM

15 VLAAMSE GEMEENSCHAP Wetgevende lichamen S.1312 Vlaams Parlement beleidsdomeinen Binnen de vlaamse overheid zijn er 13 beleidsdomeinen, te weten: 1. diensten voor het algemeen regeringsbeleid 2. bestuurszaken 3. financien en begroting 4. internationaal vlaanderen 5. economie, wetenschap en innovatie 6. onderwijs en vorming 7. welzijn, volksgezondheid en gezin 8. cultuur, jeugd, sport en media 9. werk en sociale economie 10. landbouw en visserij 11. leefmilieu, natuur en energie 12. mobiliteit en openbare werken 13. ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed Elk beleidsdomein bestaat uit een MINISTERIE en intern en extern verzelfstandigde AGENTSCHAPPEN met rechtspersoonlijkheid alsook STRATEGISCHE ADVIESRADEN Elk Ministerie bestaat uit een departement en de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid van het beleidsdomein BELEIDSDOMEIN DIENSTEN VOOR ALGEMEEN REGERINGSBELEID vlaams ministerie voor het algemeen regeringsbeleid S.1312 departement DAR S.1312 iva interne audit vlaamse administratie IAVA S.1312 iva studiedienst van de vlaamse regering SVR S.1312 EVA De Rand v.z.w. S.1312 EVA Agentschap voor geografische informatie Vlaanderen AGIV S.1312 Sociaal- economische raad van Vlaanderen SERV BELEIDSDOMEIN BESTUURSZAKEN vlaams ministerie voor bestuurszaken S.1312 departement S.1312 iva agentschap facilitair management AFM S.1312 iva agentschap overheidspersoneel AGO S.1312 iva agentschap voor binnenlands bestuur ABB S #### EVA Vlaams agentschap voor recrutering en selectie (Jobpunt Vlaanderen) S.1312 Vlaamse Adviesraad Bestuurszaken VLABEST BELEIDSDOMEIN FINANCIEN EN BEGROTING vlaams ministerie van financiën en begroting S.1312 departement S.1312 iva vlaamse belastingdienst VLABEL S.1312 iva centrale accounting S.1312 iva Vlaams Toekomstfonds S.1312 Vlaams Fonds voor Lastendelging VFLD S.1312 Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige investeringsuitgaven FFEU BELEIDSDOMEIN INTERNATIONAAL VLAANDEREN vlaams ministerie van buitenlands beleid, buitenlandse handel, internationale samenwerking en toerisme S.1312 departement S.1312 iva vlaams agentschap voor internationale samenwerking VAIS S.1312 IVA Toerisme Vlaanderen TV S.1312 EVA Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen FIT S.1312 Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen SAR IV S.1312 VZW Vlaams Europees Verbindingsagentschap VLEVA

16 BELEIDSDOMEIN ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE vlaams ministerie van economie, wetenschap en innovatie S.1312 departement S.1312 IVA Agentschap Ondernemen AO S #### EVA Limburgse Reconversiemaatschappij LRM S #### (*) EVA Participatiemaatschappij Vlaanderen PMV S #### EVA Vlaamse Participatiemaatschappij VPM S.1312 Vlaamse raad voor Wetenschap en Innovatie VRWI S.1312 EVA Herculesstichting S.1312 EVA Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie IWT BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING vlaams ministerie van onderwijs en vorming S.1312 departement S.1312 iva Agentschap voor onderwijsdiensten AgoDi S.1312 iva Agentschap hoger onderwijs, volwassenenonderwijs en studietoelagen AHOVOS S.1312 iva Agentschap voor onderwijscommunicatie AOC S.1312 iva Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming AKOV S.1312 IVA Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs AGIOn S.1312 Vlaamse Interuniversitaire Raad VLIR S.1312 Vlaamse Hogescholenraad VLHORA BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN vlaams ministerie van welzijn, volksgezondheid en gezin S.1312 departement S.1312 iva zorg en gezondheid Z&G S.1312 iva jongerenwelzijn JWZ S.1312 iva inspectie welzijn en volksgezondheid S.1312 IVA Kind en Gezin KG S.1312 IVA Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap VAPH S #### EVA Psychiatrisch Zorgcentrum Geel S #### EVA Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem S.1312 IVA Fonds Jongerenwelzijn FJW S IVA Vlaams Zorgfonds VZ S.1312 IVA Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden VIPA S.1312 Strategische adviesraad voor het Vlaams welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid SAR WGG BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA vlaams ministerie van cultuur, jeugd, sport en media S.1312 departement S.1312 iva kunsten en erfgoed K&E S.1312 iva sociaal-cultureel werk voor jeugd en volwassenen SCWJV S.1312 IVA Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport BLOSO en Openluchtrecreatie S.1312 EVA Vlaamse Regulator voor de Media VRM S.1312 Strategische Adviesraad Cultuur Jeugd Sport en Media SAR CJSM BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE vlaams ministerie van werk en sociale economie S.1312 departement S.1312 iva vlaams subsidieagentschap voor werk en sociale economie VSAWSE S.1312 EVA Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddelling en Beroepsopleiding VDAB S.1312 EVA Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen S.1312 EVA ESF - Agentschap Vlaanderen S.1312 Strategische Adviesraad Werk en Sociale Economie SAR WSE BELEIDSDOMEIN LANDBOUW EN VISSERIJ vlaams ministerie van landbouw en visserij S.1312 departement S.1312 iva instituut landbouw- en visserijonderzoek ILVO S.1312 iva agentschap voor landbouw en visserij ALV S.1312 EVA Vlaams Centrum voor Agro - en Visserijmarketing VLAM S.1312 Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij SALV S.1312 VZW Vlaams Infocentrum over Land- en Tuinbouw VILT S.1312 Vlaamse Land- en Tuinbouwraad VLTR S.1312 VZW Vlaams Instituut voor de Zee VLIZ

17 BELEIDSDOMEIN LEEFMILIEU NATUUR EN ENERGIE vlaams ministerie van leefmilieu, natuur en energie S.1312 departement S.1312 iva vlaams energieagentschap VEA S.1312 iva agentschap natuur en bos ANB S.1312 iva instituut natuur-en bosonderzoek INBO S.1312 IVA Vlaamse Milieumaatschappij VMM S.1312 IVA Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM S.1312 EVA Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt VREG S.1312 EVA Vlaamse Landmaatschappij VLM S.1312 Mina raad - Milieu en Natuurraad Vlaanderen BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN vlaams ministerie van mobiliteit en openbare werken S.1312 departement S.1312 iva agentschap wegen en verkeer AWV S.1312 iva agentschap maritieme dienstverlening en kust MDK S.1312 EVA Waterwegen en Zeekanaal W&Z S.1312 EVA De Scheepvaart DS S.1312 EVA Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn VVM - De Lijn S.1312 IVA Fonds Stationsomgevingen S.1312 Mobiliteitsraad Vlaanderen MORA BELEIDSDOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING, WOONBELEID EN ONROEREND ERFGOED vlaams ministerie van ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed S.1312 departement S.1312 iva agentschap ro vlaanderen S.1312 iva agentschap wonen vlaanderen S.1312 iva vlaams instituut voor het onroerend erfgoed VIOE S.1312 iva agentschap inspectie rwo S #### EVA Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW S.1312 Vlaamse Woonraad SAR Wonen S.1312 Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed SARO Wetenschappelijke inrichtingen S.1312 Koninklijk Muziekconservatorium te Gent S.1312 Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen S.1312 Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel S.1312 Koninklijke academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België S.1312 Koninklijke academie voor geneeskunde van België S.1312 Koninklijke academie voor Nederlandse taal- en letterkunde Wetenschappelijke inrichtingen (eigen vermogen ) S #### Eigen Vermogen Agentschap Natuur en Bos EV-ANB S #### Eigen Vermogen Instituut Natuur-en Bosonderzoek EV-INBO S.1312 Eigen Vermogen Instituut Landbouw- en Visserijonderzoek EV-ILVO S #### Eigen Vermogen Flanders Hydraulics EV-FH Instellingen van openbaar nut (categorie A) S.1312 Fonds Flankerend Economisch Beleid S.1312 Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid in Vlaams-Brabant VLABINVEST S.1312 Vlaams Landbouwinvesteringsfonds VLIF S.1312 Grindfonds S Financieringsinstrument voor investeringen in de Vlaamse Visserij en FIVA Aquicultuursector S Fonds Culturele Infrastructuur FoCI S.1312 Vlaams Brusselfonds VB S.1312 Rubiconfonds S.1312 Garantiefonds Huisvesting S.1312 Topstukkenfonds S.1312 Pendelfonds

18 Instellingen van openbaar nut (categorie B) S #### Vlaamse maatschappij voor watervoorziening VMW S #### Universitair Ziekenhuis Gent UZG Niet geklasseerd in de wet van 16 maart 1954 S Het Gemeenschapsonderwijs GO S.1312 Vlaamse Radio en Televisie VRT S Vlaamse onderwijsraad VLOR S NV Vlaamse Instelling voor technologisch onderzoek VITO S.1312 VZW Egalisatiefonds voor de Responsabiliseringsbijdrage van de Vlaamse Gemeenschap (Vlaams pensioenfonds) S #### VZW Pensioenfonds van het Vlaams Parlement S #### Pensioenfonds De Lijn v.z.w. S.1312 Pensioenfonds voor de rust- en overlevingspensioenen van het statutair personeel van de NV publiek recht VRT S #### Pensioenfonds contractuelen VRT-E-VRT S.1312 VZW EPON S.1312 Vlaams Fonds voor de Letteren VFL S.1314 Vlaamse Zorgkas v.z.w. S.1312 VZW Vlaams Audiovisueel Fonds VAF S.1312 VZW Vlaams Interuniversitair Instituut voor de Biotechnologie VIB S.1312 VZW desingel S.1312 VZW Muhka S #### VZW Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme S.1312 VZW Vlaamse Opera VLOPERA S #### T -INTERIM N.V. S.1312 Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen FWO Diensten met boekhoudkundige autonomie S.1312 Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur MINA S Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen KMSKA S Kasteel van Gaasbeek S Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed VIOE S #### Luchthaven Oostende S #### Luchthaven Antwerpen (Deurne) S.1312 Vlaams Infrastructuurfonds VIF S Landscommanderij Alden Biesen S Schoonmaak S Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting USH S Centrum voor Informatie, Communicatie, Opleiding en Vorming in de CICOV welzijnssector S Catering S Grondfonds S Loodswezen S.1312 Vloot S.1312 Waarborgfonds Microfinanciering S.1312 Herstelfonds S.1312 Ict S.1312 Overheidspersoneel S.1312 Fonds Inschrijvingsgelden Centra Volwassenonderwijs S.1312 Uitleendienst kampeermateriaal voor de Jeugd

19 S.1312 Universiteit Gent S.1312 Universiteit Antwerpen S.1312 Uhasselt Universitaire instellingen (met inbegrip van hun eigen patrimonium) en hogescholen - Universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap - Vrije Universiteiten S.1312 Vrije universiteit Brussel VUB S.1312 Katholieke universiteit te Leuven KUL S.1312 Katholieke universiteit te Brussel KUB S.1312 Universitaire Faculteit van Protestantse Godgeleerdheid te Brussel UFPG S.1312 Evangelische theologische faculteit S.1312 Instituut voor Tropische Geneeskunde ITG - Associaties van universiteiten en hogescholen S.1312 VZW Associatie K.U.Leuven S.1312 VZW Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen S.1312 VZW Associatie Universiteit Gent S.1312 VZW Associatie Universiteit - Hogescholen Limburg S.1312 VZW Universitaire Associatie Brussel - Hogescholen S Instellingen van autonoom onderwijs (netoverschrijdende samenwerkingsverbanden of fusies) S.1312 VZW's "Sociale Voorzieningen" van instellingen van autonoom onderwijs Andere instellingen n.e.g. S.1312 NV Waarborgbeheer S #### NV Vlaamse Milieuholding S #### NV Aquafin S #### NV Limburgse investeringsmaatschappij S #### NV Domus Flandria S #### NV Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied S.1312 NV Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel BAM S #### NV Bedrijvencentrum Waasland S #### NV Biotech Fonds Vlaanderen S #### NV Blairon S #### NV Flanders Expo S #### NV Technopolis S #### NV VETC S #### (*) Via Invest S #### Nautinvest S #### Trivident cvba S #### NV Demico ( in vereffening ) S #### VZW Modenatie S.1312 NV Lijninvest S #### NV Vlaams Innovatiefonds (VINNOF) S #### NV Tunnel Liefkenshoek S.1312 NV GIGARANT

20 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP Wetgevende lichamen S Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft Ministeries S.1312 Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Instellingen van openbaar nut (categorie B) S Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft S Dienststelle für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge S Institut fur Aus- und Weiterbildung im Mittelstand sowie in kleinen und mittleren Unternehmen S Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft BRF Niet geklasseerd in de wet van 16 maart 1954 S #### VoE Pensionskasse der Mitglieder des Parlament der Deutschsprachigen gemeinschaft S.1312 Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens WSR Diensten met boekhoudkundige autonomie S Autonome Dienste des Gemeinschaftsunterrichtswesens S Dienst mit getrennter Geschäftsführung Gemeinschaftszentrum S Dienst mit getrennter Geschäftsführung Medienzentrum Universitaire instellingen (met inbegrip van hun eigen patrimonium) en hoge scholen - Hogescholen S Autonome Hochschule der Deutschsprachigen Gemeinschaft

DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2

DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2 NATIONALE BANK VAN BELGIË DIENST NATIONALE/REGIONALE REKENINGEN EN CONJUNCTUUR met de medewerking van de DESKUNDIGENGROEP VAN DE ALGEMENE GEGEVENSBANK DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2 Stand van zaken

Nadere informatie

LES UNITES DU SECTEUR PUBLIC 1 2

LES UNITES DU SECTEUR PUBLIC 1 2 BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE SERVICE COMPTES NATIONAUX/REGIONAUX ET CONJONCTURE avec la collaboration du GROUPE D EXPERTS DE LA BASE DOCUMENTAIRE GENERALE LES UNITES DU SECTEUR PUBLIC 1 2 Mise à jour au

Nadere informatie

Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. COORDINATIE OPGAVE DER WIJZIGENDE WETTEN 1. Wet van 19.3.1954 (B.S. van 25.4.1954) en K.B. van

Nadere informatie

DE BEVOEGDHEDEN VAN DE OVERHEDEN DIE IN BELGIË VOOR HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VERANTWOORDELIJK ZIJN...p.2

DE BEVOEGDHEDEN VAN DE OVERHEDEN DIE IN BELGIË VOOR HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VERANTWOORDELIJK ZIJN...p.2 1 INHOUDSOPGAVE...p.1 DE BEVOEGDHEDEN VAN DE OVERHEDEN DIE IN BELGIË VOOR HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VERANTWOORDELIJK ZIJN...p.2 I. ALGEMEEN II. III. IV. DE OVERLEGORGANEN TUSSEN DE FEDERALE OVERHEID,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Avis. Bericht. Déménagement des Services du Moniteur belge. Verhuis Diensten van het Belgisch Staatsblad

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Avis. Bericht. Déménagement des Services du Moniteur belge. Verhuis Diensten van het Belgisch Staatsblad BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Koninklijk besluit met betrekking tot gereglementeerde vastgoedvennootschappen Datum 13 juli 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie actieplan stage-werkervaringsplaatsen bij publieke werkgevers

Tussentijdse evaluatie actieplan stage-werkervaringsplaatsen bij publieke werkgevers 1 Tussentijdse evaluatie actieplan stage-werkervaringsplaatsen bij publieke werkgevers 1. Situering tussentijdse evaluatie Met de verklaring van Lissabon (2000) en het pact van Vilvoorde (2001) werd het

Nadere informatie

Rekeningenboek over 2008

Rekeningenboek over 2008 stuk ingediend op 36-A (2009-2010) Nr. 1 17 juni 2010 (2009-2010) Verslag van het Rekenhof Rekeningenboek over 2008 verzendcode: REK R E K E N H O F Rekeningenboek over 2008 Ver slag van het Re ken hof

Nadere informatie

De instellingen van gewesten en gemeenschappen (1)

De instellingen van gewesten en gemeenschappen (1) Hoofdstuk 7 De instellingen van gewesten en gemeenschappen (1) Guy Vanthemsche 1. Bibliografie Om evidente redenen bestaan er slechts weinig historische werken over de recente staatshervorming. De meeste

Nadere informatie

Afkortingenlijst. (2.737 afkortingen)

Afkortingenlijst. (2.737 afkortingen) Afkortingenlijst (2.737 afkortingen) In deze lijst vindt u de afkortingen en letterwoorden die bij de Vlaamse overheid gangbaar zijn en in de ruimere context van de Vlaamse overheid voorkomen. Afkortingen

Nadere informatie

KONINKRIJK VAN BELGIE BELGISCH NATIONAAL PROFIEL VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK. Versie 2015 02 20

KONINKRIJK VAN BELGIE BELGISCH NATIONAAL PROFIEL VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK. Versie 2015 02 20 KONINKRIJK VAN BELGIE BELGISCH NATIONAAL PROFIEL VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK Versie 2015 02 20 1 Inhoud Afkortingen... 5 Voorwoord... 8 A. Nationaal regelgevingskader: wet- en regelgeving...

Nadere informatie

Aanontwikkelingssamenwerking doen

Aanontwikkelingssamenwerking doen Aanontwikkelingssamenwerking doen Inhoudsopgave Inleiding I. Wat is ontwikkelingssamenwerking? 1. Definities en doelstellingen 2. De Belgische wetgeving II. Institutionele ontwikkelingssamenwerking 1.

Nadere informatie

België. België. Leven in. Leven in. Gids voor nieuwkomers in Brussel en Wallonië. Basisrechten. België. Diensten. Werken. Wonen. Gezondheid.

België. België. Leven in. Leven in. Gids voor nieuwkomers in Brussel en Wallonië. Basisrechten. België. Diensten. Werken. Wonen. Gezondheid. Leven in België Basisrechten België Wonen Gezondheid Onderwijs Familie Samen leven Geld Informatie en advies Deze brochure kan je aanvragen bij de volgende diensten: Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Nadere informatie

2 HET ESR95 ALS SYSTEEM

2 HET ESR95 ALS SYSTEEM Integrale versie 2 HET ESR95 ALS SYSTEEM 2.1 INLEIDING Nationale rekeningen hebben tot doel een coherent raamwerk te bieden dat bruikbaar is voor macro-economische analyses. Sinds het ontstaan van de nationale

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2011 Gedecentraliseerde

Nadere informatie

Voorwoord (3) Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

Voorwoord (3) Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport FinancieringsFonds voor schuldafbouw en Eénmalige investeringsuitgaven Jaarverslag 2009-2010 Voorwoord Vlaanderen kampt met heel wat noden. En vaak komen die noden pas relatief laat bovendrijven. Om kort

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 156. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 268 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 156. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 268 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN INGRID LIETEN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN,

Nadere informatie

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem België Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van België. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N T I P S WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 390 INHOUD SOMMAIRE. 122 bladzijden/pages MAANDAG 8 NOVEMBER 2004 LUNDI 8 NOVEMBRE 2004

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 390 INHOUD SOMMAIRE. 122 bladzijden/pages MAANDAG 8 NOVEMBER 2004 LUNDI 8 NOVEMBRE 2004 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2002. Dit Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 177. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 177. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Financierings- Fonds voor schuldafbouw en Eénmalige investerings- Uitgaven

Financierings- Fonds voor schuldafbouw en Eénmalige investerings- Uitgaven Financierings- Fonds voor schuldafbouw en Eénmalige investerings- Uitgaven Voorwoord Brussel, 30 maart 2005 Het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU) is nu aan zijn

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Deel II Vennootschapsbelasting 1460 Bibliografie Naast de algemene bibliografie over inkomstenbelasting, verwijzen wij voor een diepgaande studie van deze stof naar de volgende werken: CENTRE D ETUDES

Nadere informatie

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012 Pensioenhervorming verdiept know-how Jaarverslag 2012 1 Johan Janssens, Administrateur-generaal Als er één thema in aanmerking komt als leidraad voor het jaarverslag 2012 dan is dat ongetwijfeld de voorbije.

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 359. Le Moniteur belge du 7 octobre 2004 comporte deux éditions, qui portent les numéros 357 et 358.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 359. Le Moniteur belge du 7 octobre 2004 comporte deux éditions, qui portent les numéros 357 et 358. BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2002. Dit Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. De ondernemingen. Chantal Vancoppenolle, Joachim Derwael en Dirk Luyten

Hoofdstuk 21. De ondernemingen. Chantal Vancoppenolle, Joachim Derwael en Dirk Luyten Hoofdstuk 21 De ondernemingen Chantal Vancoppenolle, Joachim Derwael en Dirk Luyten 1. Opsporen van bedrijven Vooraleer de soorten ondernemingen en de bronnen afkomstig van bedrijven te behandelen, vestigen

Nadere informatie

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans VOORUITGANGSTRAAT 323 BUS 1 1030 BRUSSEL T 02/205 00 50 F 02/205 00 60 INFO@VMC.BE WWW.VMC.BE DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP Een handleiding Update: september 2007 Dirk Beersmans

Nadere informatie