Patiënten als partners

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Patiënten als partners"

Transcriptie

1 Conferentie Patiënten als partners in gezondheidszorg en gezondheidsbeleid 30 september 2011 De Factorij, Brussel 35 inspirerende praktijkprojecten Een lerend netwerk van partners die patiëntenparticipatie concreet willen vormgeven

2

3 Nieuwe werkvormen Nieuwe werkvormen ontwikkelen Ontwikkelen en implementeren van nieuwe werkvormen die zijn gebaseerd op het gedachtegoed van herstel en empowerment: opstarten van denk- en werkgroepen bestaande uit hulpverleners, cliënten en ervaringsdeskundigen om bij te dragen tot een vernieuwende deskundigheid in de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Ontstaan CGG Ahasverus verleent gespecialiseerde hulp aan mensen met ernstige psychosociale en/of psychiatrische problemen. In het klassieke aanbod van de diensten geestelijke gezondheidszorg ligt het accent op symptoomreductie en komt het patiëntenperspectief minder aan bod. Doelstellingen Ontwikkelen van nieuwe werkvormen, buddy-projecten, modules psycho-educatie, groepsgericht aanbod, gebruikersraden, die steunen op empowerment, het werken met ervaringsdeskundigen en de maximale betrokkenheid van de cliënt bij zijn eigen herstelproces. Aanknopingspunten en achterliggende ideeën De tegenstelling tussen een expertgedreven cultuur van de zorgverlening versus de waarde van de ervaringsdeskundigheid van de patiënten blijft een moeilijk punt. Vandaar de vraag hoe het patiëntenperspectief kan worden versterkt. De werkgroepen werken volgens het 'public decision'-model: de gebruikers praten mee over het beleid en de aanpak en zoeken mee naar mogelijke aanpak: op niveau van behandeling tot beleidsniveau. Resultaten (proces en output) Ontwikkelen van modules psychologische educatie rond zelfzorg, gegeven door ervaringsdeskundigen en ontwikkeld door hulpverleners, cliënten en ervaringsdeskundigen. Ontwikkelen van een overzichtelijke folder/website met het aanbod inzake dagactivering. Ontwikkelen van een overzichtelijke folder/website met het aanbod inzake groepsmodules. De eerste modules zijn ontwikkeld, samen met ervaringsdeskundigen; ze werden reeds een 1ste maal gegeven door betrokkenen en worden nu opnieuw gescreend op gebruiksvriendelijkheid, taal etc.(verbeterprocedure). Ontwikkelen folder dagactivering: proces is bezig, website ontwerpers zitten in het najaar samen met de gebruikersraad om de website aan te passen aan wat mensen zelf inbrengen (al of niet gebruiksvriendelijk, taal etc.). Folder, website groepsmodules: nog niet uitgevoerd. Wat opleiden en coachen van ervaringsdeskundigen betreft, is er een vast draaiboek ontwikkeld: screenen, peterschap, stappenplan van inwerking, met evolutie in verantwoordelijkheid en opdrachtenpakket en duidelijkheid waar ze plaats hebben binnen het team. Toekomstperspectief De werk/denkgroepen blijven operationeel in het centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Ze geven feedback, evalueren en doen voorstellen rond de verbetering van het uitgewerkte aanbod.

4 Troeven Kleinschalig Betrokkenheid van hulpverleners, cliënten en ervaringsdeskundigen Ervaring in het werken met vrijwilligers Ervaring met doorgroeien van patienten naar vrijwilliger Beleid van de vzw staat hier heel erg achter!! Dwz we mogen/ kunnen werktijd besteden, mogen dit als deel van onze opdracht beschouwen. Uitdagingen Ervaringsdeskundigheid ten volle benutten Zoeken hoe ook in de strikt therapeutische settings (1 op 1 therapie) ervaringsdeskundigheid ingeschakeld kan worden Realiseren dat elke beslissing, verandering, nieuwe werkvorm samen wordt opgebouwd, en wordt voorgelegd aan gebruikersraad. Projectpartners > > Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Ahasverus besteedt bijzondere aandacht aan maatschappelijk kwetsbare mensen (sociaal en financieel zwakkere personen) voor wie bestaande gezondheidsdiensten soms moeilijk toegankelijk zijn. > > Gebruikers/ patiënten > > Vrijwilligers/ ervaringsdeskundigen > > Toekomst: vormingsinstelling Archeduc (samen ontwikkelen van vormingsmodules voor ervaringsdeskundigen/vrijwilligers rond vergadertechnieken etc.). Contact: Ria Fastenaekels Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Ahasverus Muurveld Asse Tel Website:

5 praat erover HIV/AIDS van Marokko tot België, praat erover! Organiseren van een intercultureel vormingsprogramma rond hiv en aids. Context De vereniging AWSA-Be engageert zich tot het organiseren van een intercultureel vormings-, sensibiliserings-, informatie- en solidariteitsprogramma te organiseren rond gezondheidskwesties en meer bepaald rond hiv, omwille van het taboe rond hiv en aids in de Arabische gemeenschappen. Het project loopt in partnerschap met verenigingen voor permanente educatie en de vereniging Annahar (organisatie van seropositieve patiënten in Marokko). Doelstellingen Voorkomen, voorlichten, sensibiliseren rond gezondheidskwesties en in het bijzonder rond hiv. Creëren van interculturele bruggen en uitwisselingen van het Zuiden naar het Noorden door Amina, een van de verantwoordelijken van de Marokkaanse vereniging Annahar (De Dag), te laten overkomen naar België. Doorbreken van vooroordelen en stereotypen die verteld worden over seropositieve patiënten van Arabische herkomst, zowel in de gemeenschap van herkomst als in hun gastland. De actoren aanmoedigen om een netwerk te creëren dat de patiënten uit hun isolement haalt en dat hen informatie en adressen verschaft. Aanknopingspunten en achterliggende ideeën De vereniging nodigt de Marokkaanse Amina Elarabi uit om naar Brussel te komen. Amina, seropositief, is voorzitster van een vereniging in Marokko die werd opgericht voor seropositieve patiënten. Ze krijgt, als ervaringsdeskundige, de gelegenheid om een uiteenzetting te geven over de problematiek, om te laten zien dat ook de Arabische bevolking wordt geconfronteerd met de ziekte en dat er ook daar acties moeten worden ondernomen om te vermijden dat seropositieven alleen blijven en uitgesloten worden. Het gaat dus om het verspreiden van een andere kijk op seropositieven, en ook om de risico s aanzienlijk te verminderen en het voorkomen van nieuwe besmettingen. Resultaten Voltooien van een pedagogische koffer rond gezondheidsvragen van migrantenvrouwen en in het bijzonder rond hiv/aids. Voortrekkersopleiding voor de vrijwilligersleden van AWSA-Be. Opleiding voor medewerkers om de koffer te leren gebruiken. Samen met Amina in Brussel organisaties bezoeken waar aan preventie rond seksueel overdraagbare aandoeningen wordt gedaan, in het bijzonder in het kader van ateliers. Interview van Amina door AWSA-Be om haar getuigenis op een duurzame manier vast te leggen en een gesprek met Amina op de Belgisch-Maghrebijnse radio Al Manar. Solidariteits- en fondsenwervingsavond ten voordele van de Marokkaanse vereniging Annahar.

6 Toekomstperspectief Belgische seropositieve vrouwen gaan op bezoek bij verschillende verenigingen in België, naar het voorbeeld van wat gebeurt in Marokko. Ze zouden de klemtoon kunnen leggen op wat vrouwen van verschillende culturen verbindt. Andere ideeën: een filmvoorstelling gevolgd door een debat met een gevarieerd publiek, humoristische lezingen over de hiv/aidsproblematiek. Netwerking van verenigingen van personen met hiv en andere verenigingen die werken met gemeenschappen met een migratieachtergrond. Inspelen op de vraag van patiënten door het organiseren van praatgroepen (bv. over seksualiteit en hiv, de kinderwens...). Na een evaluatie op lange termijn de koffer vervolledigen met specifieke informatie over de gezondheid van migrantenvrouwen. Advocacy voor een betere erkenning van de specifieke kenmerken van gemeenschappen met een migratieachtergrond. Troeven Het directe contact met de patiënten: de medewerkers komen uit de Arabische wereld of zijn erg vertrouwd met de Arabische cultuur; bestaande partnerschappen met alfabetiseringsverenigingen zijn betrokken bij dit project. Uitdagingen De Maghrebgemeenschap in België staat niet echt open voor de hiv/aidsproblematiek. Ze beschouwt hiv/ aids als een ziekte om beschaamd over te zijn en voelt zich geen betrokken partij. De familie is beschaamd en de patiënt raakt geïsoleerd. Dat verklaart ook de weerstand bij sommige verantwoordelijken van verenigingen die denken dat hun publiek niet geïnteresseerd zal zijn. Er is ook een beleidsprobleem: de sensibiliseringsacties en de ateliers over hiv/aids worden niet erkend als permanente vorming. In het algemeen wordt er bij deze problematiek overigens weinig rekening gehouden met personen uit de Maghreb. Dat vereist lobbywerk. Projectpartners > > De vereniging AWSA-Be (Arab Women Solidarity Association Belgium): zet zich in voor de bevordering van de rechten en de verbetering van de levensomstandigheden van vrouwen die afkomstig zijn uit alle landen van de Arabische wereld, via ateliers, pedagogische koffers, ontmoetingen, conferenties enz. > > De vereniging Annahar, in Marokko de eerste organisatie van seropositieve patiënten. > > Het referentiecentrum AIDS van het UMC Sint-Pieter (Brussel), Khadija Ounchif, arts, medewerkster en lid van AWSA-Be. > > De verenigingen La Voix des Femmes, Le Piment en Infor-Femmes, radio Al Manar enz. Contact: Alicia Arbid Coordinatrice de l asbl Arab Women's Solidarity Association Belgium Avenue de l'eternité 6, 1070 Anderlecht

7 patiënten bevragen De behandeling van CVS: een evaluatie vanuit patiëntenperspectief Bevraging van CVS-patiënten over hun behandeling, al dan niet in de erkende referentiecentra om te komen tot een gedegen evaluatie vanuit patiëntenperspectief. Ontstaan Sinds 2002 zijn er in België vijf erkende referentiecentra die moeten instaan voor de diagnose en de behandeling van het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). Zowel de referentiecentra als hun visie op diagnose en behandeling roepen vragen op. De stem van de patiënt komt in dit verhaal te weinig aan bod. In hun contacten met mensen met chronische pijn horen de Vlaamse Pijnliga en de CVS-contactgroep steeds meer vragen en verzuchtingen over de behandeling van CVS. Dit project biedt de Liga de kans deze verzuchtingen van naderbij te onderzoeken en de stem van de CVS-patiënt luider te laten klinken. Doelstellingen In kaart brengen van het patiëntenperspectief inzake de diagnose en behandeling van CVS. De stem van de patiënt een meer prominente plaats geven in het maatschappelijk debat rond diagnose en behandeling van CVS. Aanknopingspunten en achterliggende ideeën Werkgroep, bestaande uit bestuursleden van de Vlaamse Pijnliga en CVS-ervaringsdeskundigen, staat in voor de inhoudelijke en praktische opvolging van het project; CVS-ervaringsdeskundigen werken mee aan de uitwerking van het onderzoeksconcept. Resultaten (proces en output) Bevraging bij minstens 200 CVS-patiënten via een gestandaardiseerde vragenlijst. Via deze bevraging worden zowel een aantal objectieve gegevens ivm de behandeling van cvs-patiënten verzameld (bv. tijd tot diagnose, aard van de behandeling), als informatie rond de subjectieve beleving van deze behandeling (tevredenheid, gevoel dat behandeling effectief is, mate van pijnreductie / controle over pijn zoals beleefd door patiënten). Kwalitatieve analyse in focusgroepen (5 samenkomsten; 1 per provincie). Eindrapport met de visie van de patiënt op de behandeling van CVS in België. Toekomstperspectief Een sterker gewicht van het patiëntenperspectief in het maatschappelijk debat over CVS. Een betere levenskwaliteit voor CVS-patiënten.

8 Troeven Inbreng van ervaringsdeskundigen Uitgave witboek als aanzet voor het debat. Uitdagingen Sensibiliseren betrokkenen, overheid en het grote publiek. Projectpartners > > Vlaamse Pijnliga (VPL) ijvert voor een betere levenskwaliteit van patiënten met chronische pijn in Vlaanderen. > > CVS-Contactgroep vzw, stichtend lid van de Vlaamse Pijnliga. Neemt deel aan de werkgroep die het project inhoudelijk en praktisch opvolgt. Contact: Pieter Herwege Stafmedewerker Vlaamse Pijnliga Haachtsesteenweg 579 PB Schaarbeek Tel Website:

9 Theater Actieve participatie via een theaterproject Alternatieve vorm van participatie via theater met patiënten als acteurs. Patiënten eigenen zich een bestaand theaterstuk toe met verwijzingen naar reële, denkbeeldige en gevreesde ervaringen bij een medische behandeling: «Knock, ou le Triomphe de la médecine» van Jules Romains. Context De Conseil de Côté Cour, een comité van participerende gebruikers van de geestelijke gezondheidzorg, organiseert met een team professionele kunstenaars allerlei creatieve en kunstzinnige projecten via diverse disciplines zoals schilderen, theater, schrijven, fotografie, muziek, dans, verhalen vertellen enz. In dit kader besloot de Conseil om een humoristisch muziektheater op te zetten met gebruikers van de geestelijke gezondheidszorg. Er werd gekozen voor het stuk Knock ou le Triomphe de la médecine van Jules Romains (1923) dat, op een grappige en nog steeds actuele manier, het licht laat schijnen op de vele angsten die de gebruikers van de gezondheidszorg doorstaan. Doelstellingen Aanvaarden van kwetsbare personen via hun eigen verhaal, en hun potentieel inzake creatieve expressie ontwikkelen. Vertrouwd maken met artistieke technieken ter bevordering van eigenwaarde en expressie. Delen en valoriseren van ervaringen, angsten en vragen rond gezondheid en geneeskunde, maar ook rond kwakzalvers, manipulatie, psychische druk en de consumptiemaatschappij. Al die vragen met enige afstand bekijken via spel en toneelplezier, muziek, zang en dans, toneelschmink, kostuums en samen lachen enz. Versterken van de solidaire banden tussen de deelnemers en deelname aan het sociale en culturele leven. Ruimte creëren voor uitwisselingen tussen deelnemers, kunstenaars en een publiek van vrienden, gezondheidsprofessionelen en onbekenden. Aanknopingspunten en achterliggende ideeën Het komt eropaan licht en kleur te geven aan de gebruikers van de geestelijke gezondheidszorg en om hun ervaringen, kennis, vragen en standpunten inzake gezondheid te delen en te waarderen. Dat moet hen in staat stellen om door zichzelf en door anderen anders bekeken te worden. De kijk van de professionelen moet wijken voor de gezelligheid, het spel en het plezier, en ook voor de fijngevoeligheid en de reflectie. De deelnemers zijn geïntegreerd in alle fasen van het project: themakeuze, rolverdeling, muziek en decorontwerp, promotie en communicatie van het stuk. Resultaten De ontplooiing en betrokkenheid van de deelnemers in het proces en in het eindresultaat. Voorstellingen in juli 2011 die zich richt tot patiënten, familie en vrienden, gezondheidsprofessionelen en ook het grote publiek, in een erkend theater, namelijk de Espace Senghor te 1040 Brussel. De versterking van het standpunt van de patiënten, nieuwe reflecties over hun «ervaringsdeskundigheid» en nieuwe lessen voor hen en het publiek. N.a.v. het stuk werd er in bepaalde voorzieningen stevig gediscussieerd. De continuïteit van de banden, de oprichting van een toneelgroep met het label La Compagnie Côté Cour, en het verlangen om het stuk elders (te laten) op te voeren. De bewoners van het Brusselse nazorgcentrum zegden na de opvoering van het stuk dat ze graag zouden willen meedoen. Op weg naar een partnerschap?

10 Toekomstperspectief Ontwikkelen van nieuwe projecten, toneelvoorstellingen, tentoonstellingen en een ruimere verspreiding van de gerealiseerde werkstukken. Laten opborrelen van nieuwe ideeën en nieuwe uitwisselingen op andere plekken. Samenstellen stellen van een dvd over de projectervaring, het stuk en getuigenissen. Debatten met het grote publiek, professionelen en de politieke wereld. De financiële middelen vinden om nieuwe ideeën van de participantenraad te kunnen blijven begeleiden, door er meer tijd te kunnen voor uittrekken. Uitdagingen Rekening houdend met hun psychische problemen kwamen de deelnemers niet altijd allemaal opdagen, hoewel de begeleidende kunstenaars verwachtten dat iedereen zich tot het einde toe engageerde, zich persoonlijk inspande en gedisciplineerd werkte. Dat vereist dus een soepele structuur, respect voor het ritme van elkeen en tegelijk een maximale betrokkenheid. Een andere uitdaging: vinden van financiële middelen via partnerschappen met andere verenigingen bijvoorbeeld, om de begeleidingskwaliteit te behouden en vooral om de kosten voor de deelnemers zo laag mogelijk te houden. Projectpartners > > Atelier Côté Cour asbl (Etterbeek) organiseert opvang en creatieve ateliers voor gebruikers van de ambulante geestelijke gezondheidszorg. De Conseil de Côté Cour verenigt deelnemers die willen meehelpen bij het organiseren van de activiteiten van de vzw. > > Les Cliniques de l Europe, site Saint-Michel, in Brussel stond in voor de contacten met de patiënten en de begeleidende gezondheidsprofessionelen. > > Addictions asbl zorgde voor logistieke en administratieve ondersteuning. De Espace Senghor voor het lenen van de zaal. Contact: Viviane Wansart Coordinatrice, comédienne Atelier Côté Cour asbl Rue L. de Lantsheere 50, 1040 Etterbeek

11 Mondig Een beetje anders, én mondig Ervaringsdeskundige ex-patiënten samen met nieuwe herstellende mensen opleiden om nadien als vrijwilliger de globale werking cliëntenparticipatie te ondersteunen. Empowerment van patiënten/gebruikers die in staat zijn om te participeren aan de optimalisering van het zorgaanbod van het OPZ-Geel en aan de vernieuwende GGZprojecten waaraan OPZ-Geel meewerkt. Ontstaan Binnen OPZ-Geel loopt er al sinds 2008 een intern inspraak- en participatieproject dat mikt op het empoweren van de gebruikers. Elke leefeenheid heeft een bewonersraad en vanuit elk team is er een referentiepersoon cliëntenparticipatie (antennefiguur). Doelstellingen Empowerment van patiënten/gebruikers om te kunnen participeren binnen de bestaande stuurgroep cliëntenparticipatie (en de diverse initiatieven ervan) en binnen de overkoepelende cliëntenraad die het OPZ Geel vanaf 2012 zal oprichten. Empowerment van patiënten/gebruikers vanuit de participatie aan dialoogsamenkomsten (onder het motto Stem geven en krijgen in verbinding ) waaraan cliënten, zorgprofessionals, managers van de instelling en vertegenwoordigers van de locale overheden en hogescholen deelnemen. Versterken van de werking van de plaatselijke UilenSpiegel-patiëntenvereniging door vorming en empowerment van ervaringsdeskundige (ex)psychiatrische patiënten. Dat moet henzelf en hun lotgenoten in staat stellen om op te komen voor hun rechten en om te participeren binnen voorzieningen die voor hen opgericht zijn, en ook binnen de bredere maatschappelijke context. Het uitoefenen van de klankbordadviesfunctie in het lokale vernieuwende project in het kader van Art. 107, met name in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen, door deelname aan de werkgroepen van de teams-in-oprichting en door overlegmomenten met de netwerkcoördinatoren. Aanknopingspunten en achterliggende ideeën Creëren van een brede dialoog door de verbinding met sleutelpersonen uit de sociale, culturele, gezondheids- en politieke middens. Concretiseren van doelstellingen door diverse vormen van overleg (zoals vergaderingen stuurgroep, dialoog- en brainstormsamenkomsten, overleg met het management van de instelling). Creëren van een structurele dialoog die beleidsmensen en patiënten samenbrengt. Dagelijkse ondersteuning van leden en sympathisanten, eventueel via een professionele training. Resultaten (proces en output) Opleiding van gebruikers tot volwaardige patiëntenvertegenwoordigers, door middel van actieve deelname aan de werking van de stuurgroep patiëntenparticipatie, aan de werking van de patiëntenraad binnen de Geelse Gezinsverpleging, aan de organisatie van dialoogsamenkomsten, en aan de uitwerking van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen.

12 Toekomstperspectief Vorming van de gebruikers moet uiteindelijk leiden tot een democratische, volwaardige patiëntenvertegenwoordiging binnen de globale werking van cliëntenparticipatie op alle niveaus in het OPZ Geel (bestaande bewonersraden in alle leefeenheden, de stuurgroep patiëntenparticipatie, de overkoepelende cliëntenraad, met mogelijkheid van deelname in de toekomst van cliënten uit andere GGZ-voorzieningen in het arrondissement Turnhout). Troeven De enkele ervaringsdeskundigen die er nu al zijn, worden door hun lotgenoten goed aanvaard als hun vertegenwoordigers. De samenwerking met goed gevormde vrijwilligers verhoogt de efficiëntie. Een stuurgroep zorgt voor de continuïteit. Er is via de inbreng in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen reeds effectieve beleidsimpact. Uitdagingen Ervaringsdeskundigen permanent en structureel betrekken bij de organen die beslissingen nemen over mensen met een psychische beperking. Vergroten van de zichtbaarheid van cliëntenparticipatie in de verschillende geledingen van de zorginstelling. Participatie op basis van vrijwilligheid. Projectpartners > > Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (Geel) zorgt voor ziekenhuisopvang en behandeling van mensen met een psychische stoornis en rehabilitatie van mensen met een psychische handicap. > > UilenSpiegel vzw is een patiëntenorganisatie die de geestelijke gezondheidszorg en de samenleving in het algemeen kwalitatief wil verbeteren via o.a. het bevorderen van participatie en het organiseren van lotgenotencontact. Contact: Walter Krikilion Stafmedewerker Patiëntenzorg Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (Geel) Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel Tel Website:

13 geïntegreerd onderwijs Geïntegreerd onderwijs voor kinderen met een auditieve beperking: wensen en uitdagingen in een GON-setting Veel kinderen met een ingeplant elektronisch hoorapparaat integreren zich al vrij vroeg in het gewoon onderwijs. Aanpassing en begeleiding blijven echter een noodzaak, op maat én voor IEDER kind. De vereniging Vlaamse Ouders van Kinderen met Cochleaire Inplant brengt de verschillende partijen bij elkaar. Ontstaan Het huidige onderscheid tussen doven en slechthorenden zorgt voor een verschil in de GON-begeleiding. De vereniging Vlaamse Ouders van Kinderen met Cochleaire Inplant vindt dat onrechtvaardig: de nood aan GON is kindafhankelijk en niet gehoorverliesafhankelijk. Doelstellingen Voorbereiding van een symposium en een charter over GON-begeleiding voor kinderen met een cochleair implantaat. Een charter uitwerken dat alle betrokkenen onderschrijven: het project ijvert voor een meer individuele, kindgerichte regelgeving betreffende de begeleiding van volledig dove en van slechthorende kinderen in het gewoon onderwijs. Het project wil de overheid ertoe bewegen om de GON-begeleiding financieel beter te ondersteunen. Bij het begin van het schooljaar in de integratiescholen ondersteuning bieden aan alle betrokkenen: ouders, kind, leerkrachten. Aanknopingspunten en achterliggende ideeën Op het symposium vertolken professionelen uit de zorgsector hun visie en/of praktijkervaring met geïntegreerd onderwijs. Getuigen en ervaringsdeskundigen brengen hun persoonlijk verhaal. Tolken gebarentaal en schrijftolken zorgen ervoor dat het symposium toegankelijk is voor dove en slechthorende aanwezigen. Resultaten (proces en output) Er werden via de GON diensten van de dovenscholen uit heel Vlaanderen folders/uitnodigingen van het symposium verspreid en ook alle contacten van VLOK-CI kregen deze folder/uitnodiging via de post thuisbezorgd. Al de gastsprekers hebben hun medewerking toegezegd en op de verschillende ontmoetingen met de GON diensten werden reeds wederzijdse vragen en bezorgdheden besproken. Na het symposium wordt een charter opgesteld met alle betrokkenen in het GON-onderwijs voor kinderen met een auditieve beperking. Toekomstperspectief Blijven aansporen van de GON-diensten tot een goede samenwerking en uitwisseling van ervaringen. Het charter gebruiken als een visietekst om de overheid te blijven aanspreken.

14 Troeven Het symposium is een goede basis om gesprekken te voeren met professionelen. Uitdagingen Ouderverenigingen willen gehoord worden, maar willen door de GON-diensten niet worden beschouwd als pottenkijkers. Evaluatie Deelnemers aan het symposium worden actief aangesproken om een evaluatieformulier in te vullen; de opmerkingen die hieruit voortkomen, worden meegenomen in het overleg met organisaties en overheid, GON diensten enz. Daarnaast zal er na het symposium ook via om feedback gevraagd worden. Deze commentaren worden intern besproken en eventueel opgenomen in het charter. Projectpartners > > Vlaamse Ouders van Kinderen met Cochleaire Inplant vzw (VLOK-CI) is een vereniging van en voor ouders van dove en slechthorende kinderen in Vlaanderen. De vereniging werkt samen met professionelen uit de zorgsector en uit de bedrijfswereld, en met andere relevante instanties en verenigingen. > > De GON-diensten. Contact: David Luys Bestuurslid Vlaamse Ouders van Kinderen met Cochleaire Inplant vzw (VLOK-CI) Moerheide Hamme Tel

15 privacy Hoe omgaan met privacy en vertrouwelijke informatie tijdens het patiëntenparticipatieproces Opstellen en organiseren van vormingstrajecten voor zelfzorginitiatieven over omgaan met privacy en vertrouwelijke informatie. Het vormingspakket richt zich tot zelfzorginitiatieven in Oost-Vlaanderen. Ontstaan Zelfzorg en zelfzorgorganisaties nemen een steeds prominentere rol in bij welzijns- en gezondheidsoverleg. In de voorbije tien jaar werd vooral geïnvesteerd in infosessies voor zelfhulpgroepen, minder in patiëntenparticipatie. Vanuit onze doelgroep vingen wij de specifieke vraag op om iets te doen rond privacy en vertrouwelijke informatie tijdens het patiëntenparticipatie. Daarom besloot Plazzo een vormingspakket rond dit thema op te starten. Doelstellingen Een kader bieden: Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven helpen omgaan met vertrouwelijke informatie en het garanderen van de privacy wanneer ze als patiëntenvertegenwoordiger meewerken aan patiëntenparticipatie binnen gezondheidszorg en gezondheidsbeleid. Deskundigheidsbevordering: het patiëntenperspectief vergroten/verstevigen door de kwaliteit van patiëntenparticipatie te helpen verbeteren via een vormingspakket voor de zelfzorginitiatieven en patiëntenverenigingen. Ervaringsuitwisseling tussen de vrijwilligers uit zelfzorginitiatieven. Maken van een verslagboek met informatie over het theoretisch materiaal en de expertise van de deelnemers als houvast om verder actief te blijven participeren. Ook interessant voor de vrijwilligers die niet deelnamen aan het traject. Een klankbordgroep vormen bestaande uit zelfzorginitiatieven, VPP en drie SEL s binnen drie zorgregio s in Oost-Vlaanderen. Aanknopingspunten en achterliggende ideeën Leren om patiënten te vertegenwoordigen op macroniveau, niet op casusniveau. De nadruk moet liggen op het vormen van de vertegenwoordigers en op een goede sturing. Professionelen en gebruikers betrekken via het organisatiebeheer en instrumenten zoals de klankbordgroep. Patiënten moeten gevormd zijn om hun stem te laten horen bij de professionelen. Resultaten (proces en output) Vrijwilligers van zelfzorginitiatieven en mantelzorgverenigingen zijn als patiëntenvertegenwoordiger beter gewapend om de privacy van de patiënten te garanderen. Resultaat: Meer vertegenwoordigers uit zelfzorginitiatieven participeren als gebruiker actief aan de diverse lokale, regionale en provinciale overlegorganen. De vertegenwoordigers uit de zelfzorgorganisaties hebben een beter zicht op hun positie tussen enerzijds het overlegorgaan en anderzijds de leden van hun eigen zelfzorgorganisaties. De vertegenwoordigers uit de zelfzorgorganisaties zijn zicht bewust van de grenzen van de privacy binnen hun vertegenwoordigersrol en kunnen de expertise van de gebruiker inbrengen in het overlegplatform zonder dat de grenzen van de privacy overschreden worden. Bevordert het langdurig karakter van de participatie.

16 Toekomstperspectief De vormingstrajecten dragen bij tot een duurzame patiëntenparticipatie. Troeven Verrijkend voor de deelnemers Methodieken verlagen drempels om deel te nemen aan overlegstructuren Uitdagingen Weerstand van professionelen overwinnen. Evaluatieaanpak Is dit vormingspakket overdraagbaar naar andere regio s? meer succes als het ergens aan gekoppeld is? (zoals tijdens klankbordgroep gezondheidsbeurs) of meer succes als losstaande sessie? (zoals in Aalst/Oudenaarde) Bevraging deelnemers over de inhoud: evaluatieformulier na sessie bevraging over gebruik verslagboek Bevraging van professionelen over kwaliteit van de patiëntenparticipatie. Projectpartner > > Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) bevordert de deskundigheid van zelfzorginitiatieven en stimuleert ze tot actieve participatie binnen lokale, regionale en provinciale netwerken. Contact: Tine Vandelacluze Stafmedewerker Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) Martelaarslaan 204B Gent Tel Website:

17 HOOP HOOP: via communicatie naar een Holistisch Onderhandelingsplan Via communicatie naar participatie in het dagelijkse leven van een woonzorgcentrum: HOOP doet leven! Ontstaan Het project is ontstaan vanuit de vraag van medewerkers om binnen de bestaande organisatie toch meer aandacht te kunnen bieden aan de individuele noden van de cliënt, met name de bewoner van het woonzorgcentrum. Doelstellingen HOOP wil de kwaliteit van de zorgverlening optimaliseren via communicatie en participatie. Doorbreken van het routinematig bezig zijn met de bewoners van een woonzorgcentrum (WZC) door hun participatie in het dagelijks leven te verbeteren: De mens zien achter de bejaarde bewoners. Door te vertrekken van een HOlistische zorg en een OnderhandelingsPlan (HOOP) mikt het project zowel op een betere waardering van de hulpverleners als op de integratie van het bestaande sociaal netwerk van de bewoners in het dagelijkse leven in het WZC. Het sociaal netwerk kan voldoen aan noden van de bewoners, die het WZC niet kan invullen. Aanknopingspunten en achterliggende ideeën Het project introduceert aandachtspersonen : medewerkers die erg dicht staan bij een beperkt aantal bewoners. Deze medewerkers krijgen een communicatieopleiding die de klemtoon legt op het geven van ik-boodschappen, actief leren luisteren, aandacht voor verbale en niet-verbale signalen. Dat voorkomt dat ze repressief moeten optreden. Alle medewerkers worden betrokken bij het project: van dagelijks verantwoordelijke tot onderhoudsmedewerker. Gericht op medewerkers, bewoners, familie, huisarts, en het ruimer sociaal netwerk van de bewoner. Resultaten (proces en output) Medewerkers treden op als aandachtspersonen en schenken bijzondere aandacht aan een beperkte groep bewoners. Door de communicatieopleiding kunnen de participanten ik-boodschappen geven, actief luisteren en aandacht geven aan verbale en non-verbale signalen. Hulpverleners voelen zich beter gewaardeerd en het bestaande sociaal netwerk van de bewoners wordt geïntegreerd in het dagelijkse leven van het woonzorgcentrum o.a. via een uitgebreide vrijwilligerswerking. Medewerkers worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid: de aandachtspersoon voert mee controle op de uitvoering van de beleidsafspraken: waar nodig kan hij extra inspanningen vragen van de verantwoordelijke taak-uitvoerder, ongeacht de hiërarchische functie die de taak-uitvoerder vervult (van dagelijks verantwoordelijke tot onderhoudsmedewerker). Op deze wijze doorbreken we via open communicatie hiërarchische muren.

18 Toekomstperspectief Integratie van HOOP in de werking van het woonzorgcentrum Quietas vzw en vervolgens ook binnen de andere woonzorgcentra van de groep Soprimat. Troeven Dankzij de steun van de KBS krijgen aandachtspersonen de tijd om zich in te werken. We vragen een extra inspanning van onze medewerkers, maar ze krijgen er veel voor terug. Louter het verzorgende is afstompend, biedt te weinig meerwaarde of arbeidsvreugde. Wij mikken op meer betrokkenheid via het aanbieden van kansen op verdere zelfontplooiing. Evaluatie Via tussentijdse evaluaties van alle betrokken partijen (bewoners, familieleden, medewerkers, externe zorgvertrekkers) wensen wij, op basis van deze reflecties, verder actiepunten te bepalen om alzo onze visie op zorg te kunnen blijven optimaliseren. Open staan voor opbouwende kritiek geeft de mogelijkheid aan mensen om ideeën kenbaar te maken, een bron om als organisatie verder uit te kunnen putten. Uitdagingen Vanuit dit project trachten wij de zoektocht naar het gezonde evenwicht tussen vraag en aanbod verder te zetten, met aandacht voor de individuele noden van de bewoner. De uitdaging is om als zorgverstrekker de mens achter de zorgvrager te kunnen ontdekken, voor zorgvragers is het doel de mens achter de zorgverstrekker te leren kennen, waardoor in een kader van wederzijds respect doorgedreven geïndividualiseerde zorg mogelijk wordt gemaakt. Projectpartners > > Soprimat nv, eigenaar van woonzorgcentra > > Alle medewerkers van WZC Quietas > > Bewoners > > Familieleden > > Huisartsen > > Kennissen en vrienden van bewoners Contact: Kris De Leener Dagelijks verantwoordelijke WZC Quietas/Soprimat nv Bezenberg Dilbeek Tel

19 bemiddeling Bemiddeling organiseren Creëren van een participatieve ombuds- of bemiddelingspraktijk in de sector van de wijkgezondheidscentra. Context De contacten tussen patiënten en gezondheidsprofessionelen leiden vaak tot conflictsituaties en wederzijds onbegrip. In sterk georganiseerde systemen zoals wijkgezondheidscentra, sluiten de administratieve normen, zorgverplichtingen en -beperkingen niet noodzakelijk aan bij de verwachtingen van de gebruikers. In deze context kozen de wijkgezondheidscentra, die ijveren voor een respectvolle dialoog, in 2008 voor het oprichten van een ombudsfunctie. Doelstellingen De Intergroupe liégeois des maisons médicales (IGL) zet een participatief traject uit om te komen tot een gedragen ombudsfunctie waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn en die rekening houdt met hun uiteenlopende verwachtingen en noden. Aanknopingspunten en achterliggende ideeën Het participatief traject omvat verschillende fases. Verscheidene focusgroepen (waaronder verschillende patiëntengroepen en een groep professionelen) vestigden als aanzet de aandacht op allerlei situaties en moeilijkheden in de relatie tussen patiënt en (werknemer van het) wijkgezondheidscentrum. Na de analyse en synthese van deze situaties, dachten twee subgroepen na over sporen om de ontstane conflicten op te lossen. Parallel werden er contacten gelegd om de voorstellen uit de werkgroepen te toetsen aan bestaande experimenten. Resultaten Het traject van het IGL leverde na de vermelde fasen een voorstel voor een concrete praktijk op die in de loop van 2011 wordt ingevoerd bij IGL. Er zijn middelen vrijgemaakt om de ombudsfunctie operationeel te maken en het bestaan ervan is bekend gemaakt via een voorlichtingscampagne. Toekomstperspectief De ombudsfunctie kan ondersteuning bieden bij de behandeling van klachten, inspelen op informatienoden die blijken uit ingediende klachten, kennis en kunde inbrengen over hoe conflicten tussen patiënten/ (werknemers van een) wijkgezondheidscentrum kunnen worden aangepakt en eventueel voorstellen aanreiken om de globale werking van de wijkgezondheidscentra te verbeteren. De Fédération des maisons médicales en de verschillende intergroupes van wijkgezondheidscentra zijn geschikte kanalen om met soortgelijke initiatieven te beginnen in andere regio s en om de ombudspraktijk ruimer te verspreiden.

20 Troeven Via de taktiek van vele kleine stapjes kan iedereen, vertrekkende van haalbare, goed afgebakende aandachtspunten, het nut en de doeltreffendheid van een dialoog uittesten. Remmende factor Het feit dat de participatie ondanks de financiële middelen niet onmiddellijk concrete effecten oplevert, dat het veel tijd vraagt en dat het moeilijk is om de gezondheidsprofessionelen warm te maken voor een proces op lange termijn. Projectpartners > > De Intergroupe liégeois des maisons médicales asbl (IGL) is een vereniging die steun biedt inzake voortgezette opleiding, gezondheidspromotie en permanente educatie aan de teams van 19 wijkgezondheidscentra in de regio van Luik waarvoor IGL de promotie verzorgt en de ontwikkeling verzekert. > > L'Impatient asbl (Liège) wil de gebruikers van het wijkgezondheidscentrum La Passerelle mobiliseren om actor te worden van hun eigen gezondheid, via een informatieblad, ontmoetings- en uitwisselingsmomenten, solidariteitsacties. > > Het Centre de Dynamique des Groupes et Analyse Institutionnelle asbl (Seraing) is een vereniging voor permanente educatie die instaat voor de begeleiding van organismen/cliënten in de planning en invoering van relevante, duurzame veranderingen. Contact: Ingrid Muller Animator Inter Groupe liégeois des maisons médicales Rue du Laveu Liège

1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)? 4.

1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)? 4. Klankbordgroep eerste lijn Gent 18 januari 2011 i.s.m. PLAZZO 1 Programma 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

Op zaterdag 21 mei organiseerde Plazzo een Trefdag Zelfzorg rond het thema vernieuwen en verjongen van je vereniging.

Op zaterdag 21 mei organiseerde Plazzo een Trefdag Zelfzorg rond het thema vernieuwen en verjongen van je vereniging. PLAZZO VANDAAG Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) is een samenwerkingsverband dat werkt rond zelfzorg en gebruikersparticipatie in Oost-Vlaanderen. Plazzo versterkt zelfzorggroepen, valoriseert

Nadere informatie

Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen

Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen Patiëntenparticipatie als meerwaarde voor... Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen Ilse Weeghmans,VPP vzw Symposium

Nadere informatie

En hoe nu verder? Kiezen in een context van langdurige zorg

En hoe nu verder? Kiezen in een context van langdurige zorg En hoe nu verder? Kiezen in een context van langdurige zorg Jeroen Knaeps Prof. dr. Chantal Van Audenhove SAMEN KIEZEN Naar een evidence based overleg tussen zorgverstrekker en patiënt MICRO MICRO Evoluties

Nadere informatie

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart?

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart? Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal

Nadere informatie

TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Fed. Project Participatie patiënten- & familievertegenwoordiging Similes Francophone asbl - Similes Vlaanderen vzw UilenSpiegel vzw - Psytoyens

Nadere informatie

Sterk in verbondenheid

Sterk in verbondenheid Similes verenigt de families met een psychisch ziek gezinslid Similes verenigt gezinnen met een psychisch ziek familielid Sterk in verbondenheid presentatie Jef Geldof 17 januari 2012 ouders, broers en

Nadere informatie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie Ilse Weeghmans Vlaams Patiëntenplatform vzw B.A.A.S. Congres 27 februari 2015 Neder-over-Heembeek Inhoud 1. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Wat is een

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Aanbod suïcidepreventiewerking voor scholen vanuit Cgg Largo

Aanbod suïcidepreventiewerking voor scholen vanuit Cgg Largo Inleiding Geconfronteerd worden met geestelijke gezondheidsproblemen is niet gemakkelijk. Erover praten is vaak al even moeilijk. Het taboe dat rust op psychische aandoeningen is nog lang de wereld niet

Nadere informatie

12/10/2016. Nieuwe NAH LIGA vzw Vlaams Hersenletselplan Beni Kerkhofs Voorzitter NAH LIGA vzw Directeur zorg Pulderbos vzw

12/10/2016. Nieuwe NAH LIGA vzw Vlaams Hersenletselplan Beni Kerkhofs Voorzitter NAH LIGA vzw Directeur zorg Pulderbos vzw Nieuwe NAH LIGA vzw Beni Kerkhofs Voorzitter NAH LIGA vzw Directeur zorg Pulderbos vzw Nieuwe NAH LIGA vzw Beni Kerkhofs Voorzitter NAH LIGA vzw Directeur zorg Pulderbos vzw 1 Historiek SEN RSWV SIG Rond

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

3. Inspraak - Participatie aan het beleid

3. Inspraak - Participatie aan het beleid kwaad berokkenen. Vaak is de zorgverlener zich dus niet bewust van de gevolgen van zijn handelingen (vandaar de be tussen haakjes). Voor Vlaanderen bestaat er een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Nadere informatie

The Missing Link: het verhogen van sociale inclusie door de inschakeling van Opgeleide Ervaringsdeskundigen (OED)

The Missing Link: het verhogen van sociale inclusie door de inschakeling van Opgeleide Ervaringsdeskundigen (OED) The Missing Link: het verhogen van sociale inclusie door de inschakeling van Opgeleide Ervaringsdeskundigen (OED) Lut Goossens - Els Van den Berghe Vzw De Link www.de-link.net Introductie Samenvatting

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Inleiding. Beste familielid, Hierbij de programmafolder voor familieleden van onze Herstelweek 2015.

Inleiding. Beste familielid, Hierbij de programmafolder voor familieleden van onze Herstelweek 2015. Inleiding Beste familielid, Hierbij de programmafolder voor familieleden van onze Herstelweek 2015. Dit is intussen onze derde editie. Met deze Herstelweken willen we cliënten en hulpverleners samen gedurende

Nadere informatie

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG bewoners De vzw Beschut Wonen De Overweg richt zich tot volwassenen die omwille van hun psychiatrische problematiek en/of psychosociale

Nadere informatie

Geachte Dames en Heren,

Geachte Dames en Heren, Trefdag 'Patiënt en professional, samen sterker' UZ Gent 1 december 2016 19u Bijdrage gedeputeerde Couckuyt, met als titel: Vermaatschappelijking van zorg: het belang van zelfzorg en gebruikersparticipatie

Nadere informatie

Praatkaffee voor familieleden van mensen met psychische kwetsbaarheid. 11 mei 2017 door Geert Gardin, PZ Onzelievevrouw

Praatkaffee voor familieleden van mensen met psychische kwetsbaarheid. 11 mei 2017 door Geert Gardin, PZ Onzelievevrouw Praatkaffee voor familieleden van mensen met psychische kwetsbaarheid 11 mei 2017 door Geert Gardin, PZ Onzelievevrouw Inleiding Binnen de vermaatschappelijking van zorg: belang van ondersteuning van familie

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

COMPLEMENTAIRE ZORG EN STEUN DOOR PATIENTENVERENIGINGEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN

COMPLEMENTAIRE ZORG EN STEUN DOOR PATIENTENVERENIGINGEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN COMPLEMENTAIRE ZORG EN STEUN DOOR PATIENTENVERENIGINGEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN S T U D I E N A M I D D A G P A T I E N T E N E D U C A T I E B I N N E N C H R O N I S C H E Z O R G L E U V E N 1 1 / 0 9

Nadere informatie

Regionale zelfzorgbijeenkomst regio Gent Thema public relations en bekendmaking verslag dd. 9 juni mei 2005

Regionale zelfzorgbijeenkomst regio Gent Thema public relations en bekendmaking verslag dd. 9 juni mei 2005 Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Regionale zelfzorgbijeenkomst regio Gent Thema public

Nadere informatie

PROJECT PATIËNTGERICHTHEID BIJ ZORGINNOVATIE

PROJECT PATIËNTGERICHTHEID BIJ ZORGINNOVATIE Samenvatting PROJECT PATIËNTGERICHTHEID BIJ ZORGINNOVATIE Innovatie is een actueel thema binnen de zorg- en welzijnssector. Via zorginnovatie wil men o.a. de kwaliteit van zorg verbeteren. Patiëntgerichtheid

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van ICURO - Symposium Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg 19 oktober 2012 - Hasselt Beste deelnemers, Als Werkgroep

Nadere informatie

Inleiding. Johan Van der Heyden

Inleiding. Johan Van der Heyden Inleiding Johan Van der Heyden Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 26 E-mail : johan.vanderheyden@iph.fgov.be

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

5/22/2017 Expertisecentrum dementie Memo

5/22/2017 Expertisecentrum dementie Memo Van droom tot realiteit Start: ECD Memo ruim 10 jaar ervaring met JD Eerste zaadje: voorjaar 2015 Lancering ZC op 14/06/2016 N.a.v. Vele noodkreten van families met JD Weinig aangepaste zorgverlening voor

Nadere informatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Voorstel tot aanbevelingen van VIVAS I. Inleiding...2 II. Het erkenningsbesluit en bewonersparticipatie...2 1 Prestatiebeoordeling

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2016

Kwaliteitsplanning 2016 Kwaliteitsplanning 2016 Lokale dienstencentra OCMW Brugge Ganzenstraat 33-8000 Brugge Lokale dienstencentra Ganzenstraat 33 8000 BRUGGE Van toepassing op de lokale dienstencentra van het OCMW Brugge KWALITEITSPLANNING

Nadere informatie

De missie van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde

De missie van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Doel Conform het kwaliteitsdecreet beschrijft dit document het kwaliteitsbeleid van het MFC Sint- Jozef. Het omschrijft de missie, visie en waarden ten aanzien van de hulp- en dienstverlening en het beschrijft

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Mechelen PrOS-project

Mechelen PrOS-project www.besafe.be Mechelen PrOS-project Mechelen PrOS-project FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid 2014 Mechelen PrOS-project I. Projectbeschrijving

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven DIVERSITEIT IN het onderwijs Ondersteuning op maat van onderwijs initiatieven Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid

Nadere informatie

De patiënt, partner in gezondheidszorg en gezondheidsbeleid

De patiënt, partner in gezondheidszorg en gezondheidsbeleid De patiënt, partner in gezondheidszorg en gezondheidsbeleid Kennissessie Voka HC Tinne Vandensande Mechelen 27/04/2015 Gezondheidszorg is beter mét een actieve betrokken patiënt evidence based experience

Nadere informatie

Project Preventie van Depressie

Project Preventie van Depressie Project Preventie van Depressie Studiedag Weerbaarheid bij ouderen Anja Michiels en Inès De Meyer-Ghekiere WZC Zoniënrust, Tervuren Kirsten van Son CGG VBO Inhoud 2 Depressie in WZC Cijfers Risico en beschermende

Nadere informatie

Wolkm. Over de Drempel- 15 januari 2015 Lucille Lamaker Koor&Stem

Wolkm. Over de Drempel- 15 januari 2015 Lucille Lamaker Koor&Stem Wolkm Over de Drempel- 15 januari 2015 Lucille Lamaker Koor&Stem Missie Samen zingen gebruiken als een nieuwe vorm van communicatie voor mensen met dementie en hun omgeving Ontstaan en partners Principes

Nadere informatie

1. Verwelkoming en situering. 2. Doel zelfzorgbijeenkomst. 3. Vragen en tips

1. Verwelkoming en situering. 2. Doel zelfzorgbijeenkomst. 3. Vragen en tips Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 info@plazzo.be www.plazzo.be Zelfzorgbijeenkomst Toegankelijkheid van het internet. Wie komt naar mijn

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap Het Vlaams Parlement, gelet op 1 artikel 13 van de geconsolideerde versie van het Verdrag tot oprichting van

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Pilootproject Waasland. Geïntegreerde Zorg voor Chronisch Zieken

Pilootproject Waasland. Geïntegreerde Zorg voor Chronisch Zieken Pilootproject Waasland Geïntegreerde Zorg voor Chronisch Zieken De context Oproep vanuit de overheid voor opzetten van pilootprojecten gezamenlijke inspanning Federale overheid Vlaamse overheid Waalse

Nadere informatie

Samenwerken over sectoren heen

Samenwerken over sectoren heen Samenwerken over sectoren heen Inhoud In deze workshop wordt de betekenis en de meerwaarde van samenwerken tussen verschillende organisaties uitgewerkt. We schetsen hoe zo n samenwerking kan evolueren,

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid, herstel en herstel ondersteuning staan op de agenda s van veel ggz-instellingen Wij willen graag onze ervaringen rond de

Ervaringsdeskundigheid, herstel en herstel ondersteuning staan op de agenda s van veel ggz-instellingen Wij willen graag onze ervaringen rond de Ervaringsdeskundigheid, herstel en herstel ondersteuning staan op de agenda s van veel ggz-instellingen Wij willen graag onze ervaringen rond de uitbouw van ervaringswerk met jullie delen Wie zijn wij?

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol, STIP OP DE HORIZON 2021 Provinciehuis Flevoland te Lelystad, 14 september 2017 1 Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Ondertekenaars Partijen

Nadere informatie

De Onderwijsraad heeft in deze zes kerndoelen geformuleerd waar het primair onderwijs aan moet voldoen inzake Actief Burgerschap:

De Onderwijsraad heeft in deze zes kerndoelen geformuleerd waar het primair onderwijs aan moet voldoen inzake Actief Burgerschap: Actief Burgerschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Actief Burgerschap: een nadere kennismaking 3 3. Actief Burgerschap: een doel en een middel 4 4. Actief Burgerschap: Hoe leren we dit aan? 5 5. Actief

Nadere informatie

BASECAMPvzw 2011. De missie van Basecamp vzw

BASECAMPvzw 2011. De missie van Basecamp vzw BASECAMPvzw 2011 De missie van Basecamp vzw 1 Doel Basecamp vzw groeide vanuit een kerngroep van begeleiders met elk een eigen theoretische, technische en sociale achtergrond. Omwille van deze achtergronden

Nadere informatie

ABBEYFIELD. Zelfstandig wonen en toch niet alleen. Kabinet Minister M. Keulen. Brussel, 10 april 2009

ABBEYFIELD. Zelfstandig wonen en toch niet alleen. Kabinet Minister M. Keulen. Brussel, 10 april 2009 ABBEYFIELD Zelfstandig wonen en toch niet alleen Kabinet Minister M. Keulen Brussel, 10 april 2009 De Europese context van de veroudering Aantal 60+ stijgt We leven langer en veel langer (ook zonder handicap).

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op brugfiguren Jouw organisatie wil een brugfiguur inzetten. Met welke factoren moet je rekening houden? Hier vind je vijf essentiële voorwaarden

Nadere informatie

Familiewerking CAT Gent

Familiewerking CAT Gent Familiewerking CAT Gent deelwerking CCG ECLIPS Congres Geestelijke Gezondheidszorg Gent, 15 september 2010 Tomas Van Reybrouck Speerpunten werking CAT: Ambulante werking voor mensen met verslavingsproblematiek

Nadere informatie

Brussel in Dialoog oktober Voornaam & naam lokale coördinator: Organisatie: Adres: Telefoonnummer: Website:

Brussel in Dialoog oktober Voornaam & naam lokale coördinator: Organisatie: Adres: Telefoonnummer:   Website: Brussel in Dialoog 16 22 oktober 2017 Brussel, (datum) Voornaam & naam lokale coördinator: Organisatie: Adres: Telefoonnummer: E-mail: Website: Stelt op /10/2017 om uur een tafel voor op volgende locatie

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0291 26-01-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: Interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog bij jongeren

Nadere informatie

Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag 24-28/11/05

Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag 24-28/11/05 Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag

Nadere informatie

Vlaams Patiëntenplatform vzw. Ups en downs 12 februari 2012

Vlaams Patiëntenplatform vzw. Ups en downs 12 februari 2012 Je rechten als patiënt Vlaams Patiëntenplatform vzw Ups en downs 12 februari 2012 1 Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Een paar vaststellingen 3. Wet op de patiëntenrechten en verpleegkundigen

Nadere informatie

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Pantone 430C Pantone 7426C Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Eenheid voor Zelfmoordonderzoek Locoregionale Uitvoering Vlaams Actieplan Suïcidepreventie Oost-Vlaanderen Hoe blijf jij fit in je hoofd?

Nadere informatie

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Convenant 2014-2016 tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Tussen de stad Lier vertegenwoordigd door de OCMW-raad voor wie optreden Marleen Vanderpoorten, voorzitter en Katleen Janssens,

Nadere informatie

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid Inleiding Pi-groep is opgericht op 17 maart 2004. De visie die ten grondslag ligt aan het ontstaan van Pi-groep is in dit document vastgelegd. Met het vastleggen van de visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen Vlaams Patiëntenplatform vzw Symposium NVKVV 20 maart 2012 1 Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Een paar

Nadere informatie

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012 4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg DAGG vzw, Guffenslaan 22-3500 Hasselt Adelberg 31-3920 LOMMEL Tel. 011 54 72 43 - Fax. 011 54 72 44 e-mail: administratie@dagg-cgg.be

Nadere informatie

3 FASEN MODEL. Inhoud: - Introductie - Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Verbeteren Zelfmanagement

3 FASEN MODEL. Inhoud: - Introductie - Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Verbeteren Zelfmanagement 3 FASEN MODEL Inhoud: - Introductie - Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Verbeteren Zelfmanagement INTRODUCTIE Het aanmoedigen van chronisch zieke patiënten door zorgverleners in het nemen van dagelijkse beslissingen,

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

Suïcidepreventie op de werkvloer

Suïcidepreventie op de werkvloer Suïcidepreventie op de werkvloer Gezonde marktplaats - Logo Antwerpen - 25/11/2015 Ine Vermeersch Coördinator Suïcidepreventiewerking CGG Oost-Vlaanderen Inhoud 1. Inleiding 2. Suïcidepreventie op de werkvloer:

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie AZ Sint-Maarten Mechelen April, 2006 1 Inleiding Sinds 1997

Nadere informatie

WELZIJNSSCHAKELS, SAMEN DELEN WE......EEN MISSIE

WELZIJNSSCHAKELS, SAMEN DELEN WE......EEN MISSIE WELZIJNSSCHAKELS, SAMEN DELEN WE......EEN MISSIE Beste Welzijnsschakel, Jullie lokaal engagement is erg betekenisvol. Het geeft erkenning aan mensen en schept kansen op betere leefomstandigheden. Jullie

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

Maatschappelijke kwetsbaarheid. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenschappelijke problemen

Maatschappelijke kwetsbaarheid. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenschappelijke problemen M I S S I E 'Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.' Mensen hebben recht op werk, sociale bescherming, behoorlijke huisvesting, een gezond leefmilieu, op culturele en maatschappelijke ontplooiing.

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 590 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 7 OKTOBER 2015 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 7 oktober 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan

Nadere informatie

Actieve Patiëntenparticipatie. Jan Delvaux Gent

Actieve Patiëntenparticipatie. Jan Delvaux Gent Actieve Patiëntenparticipatie Jan Delvaux Gent Participatie start vanuit een stevige basis Poco Loco WED OXOt UilenSpiegel Art. 107 PsyGent Wisselwerkingen Aanloophuis Poco Loco Voor mensen met een psychosociale

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg.

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be - www.osbj.be Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Deel 2: aandachtspunten voor organisaties Naar aanleiding van het

Nadere informatie

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK Bij het begin van de jaren 70 zoeken enkele ouders een dagcentrum voor hun volwassen gehandicapt kind. Voordien was het bijna evident

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015 2019 Stichting Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen Beleidsplan2015-2019 KADERSTELLING Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende

Nadere informatie

Vroegtijdige zorgplanning VZP. WZC Sint Anna vzw Behoort tot GVO vzw (Gast Vrij Omgeven)

Vroegtijdige zorgplanning VZP. WZC Sint Anna vzw Behoort tot GVO vzw (Gast Vrij Omgeven) Vroegtijdige zorgplanning VZP WZC Sint Anna vzw Behoort tot GVO vzw (Gast Vrij Omgeven) Inleiding Gast Vrij Omgeven Ethiek binnen de dagelijkse zorg Stimul (bespreekbaar maken) Ethisch overleg Ieder zijn

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

Gebruikersparticipatie in Oost-Vlaanderen: actueel portret

Gebruikersparticipatie in Oost-Vlaanderen: actueel portret Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Gebruikersparticipatie in Oost-Vlaanderen: actueel

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Zelfhulpgroepen en verslavingen

Zelfhulpgroepen en verslavingen 2011 1 Zelfhulpgroepen en verslavingen 2011 2 deel I: Zelfhulpgroepen in Nederland Wat gebeurt er in een zelfhulpgroep? belang van samenwerking tussen zelfhulp en de professionele zorg. deel II: Dubbel

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie