Brede maatschappelijke waarde van de Wet WOZ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brede maatschappelijke waarde van de Wet WOZ"

Transcriptie

1 Brede maatschappelijke waarde van de Wet WOZ Een eerste verkenning juli 2003 werkgroep Vastgoedinformatie

2 Inhoud 1 Maatschappelijke waarde van de WOZ Inleiding 3 2 Financiële en fiscale toepassingen Fiscale toepassingen Vaststellen vermogensposities Hypotheken en verzekeringen 6 3 Handhaving, ruimtelijke ordening en communicatie Planschades Bouwleges Basis Gebouwenregister Optimale communicatie met de burger 9 4 Samenvatting voordelen gebruik WOZ-informatie 10 5 Huidige WOZ-kosten Kosten uitbestede WOZ-werkzaamheden Verantwoording opgave ONRI 12 6 Aanbevelingen 13

3 pagina Maatschappelijke waarde van de WOZ Inleiding De waarde van vastgoed is van cruciaal belang voor een breed scala aan maatschappelijke, fiscale en financiële processen. Zonder kennis over het eigendom (en de waarde daarvan), het gebruik en de aard en omvang van onroerende zaken is zakelijk en economisch verkeer tussen partijen vrijwel uitgesloten. Niet voor niets dat kadasters zijn ontstaan en dat op dit moment in de Derde Wereld en het voormalige Oostblok veel energie wordt gestoken in het opzetten van betrouwbare eigendommenregistraties en vastgoedwaarderingssystemen. Het Nederlandse model wordt daarbij vaak als voorbeeld gebruikt, vanwege de optimale werking ervan. Op grond van de Wet WOZ zijn tegen redelijke kosten namelijk uitermate betrouwbare registraties ontstaan. In onderhavige rapportage wil de werkgroep Vastgoedinformatie van ONRI (hierna ONRI) een bijdrage leveren aan de discussie over de waarde van de WOZ. Naar de mening van ONRI beperkt deze waarde zich namelijk niet uitsluitend tot de heffing van belastingen. Het gegeven dat alle onroerende zaken in Nederland op een eenduidige wijze gewaardeerd zijn levert een grote maatschappelijke waarde op. In deze rapportage wil ONRI een eerste aanzet geven tot de kwantificering van deze maatschappelijke waarde. Eerst worden maatschappelijke processen genoemd waar de Wet WOZ momenteel al meerwaarde biedt of op korte termijn zou kunnen bieden. Naast een korte uitleg over de toepassingen en de vereiste randvoorwaarden is een financiële vertaalslag gemaakt naar de te realiseren besparing door gebruik van WOZ-informatie (voorbeeld: particulieren kunnen besparen door voor hypotheekverstrekking de WOZwaarde te mogen gebruiken). Deze besparingen worden vermeld onder de noemer voordeel gebruik WOZ en vormen in hun totaliteit de aanvullende meerwaarde van de Wet WOZ. Bepaalde toepassingen zijn concreet te maken (hypotheektaxaties, gebouwenregister). Andere effecten (ondersteuning beleidsvorming ruimtelijke ordening, recht van de burger op juiste informatie) zijn meer van algemeen nut en zijn daardoor minder eenvoudig financieel te vertalen. Deze toepassingen dragen overigens duidelijk bij aan een hogere graad van maatschappelijke ontwikkeling en betere controle op de uitvoering van regelgeving. Het verstrekken van WOZ-informatie voor diverse doeleinden kan tot extra kosten leiden. Ter compensatie van deze kosten kan worden gedacht aan een systeem van legesheffing door gemeenten bij het verstrekken van actuele gegevens op basis van een jaarlijkse herwaardering, naast de vierjaarlijkse beschikking. Vanzelfsprekend kan ook aan een andere vorm van het verhalen van de kosten worden gedacht. Wellicht zijn er daarnaast afnemers binnen de publieke sector bereid een extra bijdrage te leveren voor aanvullend gebruik. In deze rapportage beperkt ONRI zich vooralsnog tot het in beeld brengen van de voordelen van breed gebruik van WOZ-informatie. Als aanvulling op de beschouwingen over mogelijke brede toepassing van WOZ-waarden en de achterliggende informatie, zijn op hoofdlijnen de WOZ-kosten in de periode 2003 tot en met 2006 in beeld gebracht. Dit op basis van onderzoek dat vanuit ONRI is verricht naar opdrachten van de aangesloten bedrijven die actief zijn in de WOZ (Arcadis, Grontmij, Oranjewoud, Taxon). Deze informatie kan een bijdrage leveren aan het beoordelen van de huidige WOZ-kosten en het zoeken naar maatregelen die gericht zijn op het verder optimaliseren van de uitvoering van de Wet WOZ.

4 pagina 4-16 ONRI wil een bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie over de brede toegevoegde waarde van de Wet WOZ. Dit rapport betreft een eerste verkenning. Wellicht dat deze eerste verkenning een zodanige interesse opwekt dat nader onderzoek gerechtvaardigd is.

5 pagina Financiële en fiscale toepassingen Fiscale toepassingen Binnen diverse fiscale processen speelt de waarde van onroerende zaken een belangrijke rol. Naast de bekende belastingen en heffingen waaraan de Wet WOZ direct is gelieerd, valt daarbij te denken aan situaties bij overlijden, overdracht van onroerende zaken en schenking. In tabel 1 is weergegeven welke besparingen mogelijk het gevolg kunnen zijn van het gebruik van WOZ-waarden. Aangaande het successierecht kan worden vastgesteld dat er in 2002, personen zijn overleden (bron: CBS). Daarvan bezat 22% één of meerdere onroerende zaken (bron: CBS). De kosten voor het waarderen van deze bezittingen (exclusief controle van deze opgave) bedragen naar schatting (ONRI) per situatie gemiddeld 305 euro per nalatenschap (bron NVM; vergelijking is door ONRI gemaakt met de gemiddelde kosten van een hypotheektaxatie). Totaal komen de geschatte kosten hiermee op circa 10 miljoen euro per jaar. Indien de WOZ-waarde als basis voor het innen van of de controle op het successierecht kan worden gebruikt, zijn besparingen denkbaar tot 80% (8 miljoen euro). Voorwaarde hierbij is wel dat de WOZ-waarde actueel is; met andere woorden jaarlijks wordt vastgesteld. Gezien de huidige stand van de techniek (modelmatige waardebepaling) is jaarlijks herwaarderen op korte termijn in te richten en heeft dit naar de mening van ONRI niet tot gevolg dat de WOZ-kosten zullen stijgen ten opzichte van de huidige WOZ-kosten. De volgende stelling geldt hierbij als achterliggende gedachte: gewaarborgde actualiteit van bestanden leidt tot een zodanig efficiencyvoordeel dat extra kosten van jaarlijks modelleren worden gecompenseerd. Nader onderzoek zal deze stelling nog kunnen onderbouwen. De WOZ-waarde kan naar de mening van ONRI ook uitstekend dienst doen bij de controle op de overdrachtsbelasting. Een objectieve maatstaf, naast individueel tot stand gekomen opgaven en taxaties, leidt ongetwijfeld tot een effectieve controle. Jaarlijks vinden tenslotte circa transacties plaats (bron: Kadaster). Ook bij deze toepassing is het uiteraard van belang dat de WOZ-waarde actueel is. De maatschappelijke waarde van deze toepassing is moeilijk in te schatten vanwege gebrek aan inzicht van ONRI in de interne controleprocessen van de Belastingdienst. Bij de controle op schenkingen kan de WOZ-waarde uiteraard ook als objectief toetsingsmiddel worden gehanteerd. Inzicht in het aantal schenkingen waarbij onroerende zaken zijn betrokken ontbreekt. Voorwaarde zal ook hier zijn dat de WOZ-waarde actueel is. Tabel 1: Fiscale toepassingen Toepassing Voordeel gebruik WOZ-informatie (in miljoenen euro per jaar) Successierecht 8 Overdrachtsbelasting pm Schenkingsrecht pm Totale voordeel Vaststellen vermogensposities De waarde van onroerende zaken is bij diverse bedrijven en instellingen een belangrijke component in de vermogensopbouw. Inzicht in de vermogenspositie van beursgenoteerde bedrijven is sinds de ENRON-affaire een hot item. Vanaf 2005 zijn in Nederland beursgenoteerde bedrijven dan ook verplicht de economische waarde van de in hun bezit zijnde onroerende zaken in de boeken op te nemen (bron: NIVRA).

6 pagina 6-16 Ter verkrijging van inzicht in de mogelijke effecten van het gebruik van WOZ-waarden in het bepalen van de vermogenspositie van grooteigenaren is een berekening gemaakt voor beleggingsfondsen, pensioenfondsen en verzekeraars. Beleggingsfondsen hebben in totaal circa 30 miljard euro belegd in vastgoed. Voor pensioenfondsen en verzekeraars is de totale belegging in vastgoed circa 80 miljard euro (Bron: CBS, niet bekend hoeveel daarvan in c.q. buiten Nederland is belegd; schatting ONRI: 30%). Stel dat de kosten voor de waardebepaling 0,03% van de belegde waarde zijn (bron: NVM), dan bedragen de totale waarderingskosten 6 miljoen respectievelijk 17 miljoen euro. Bij gebruik van de WOZ-waarde zijn de kosten beperkt en de informatie is op uniforme, gecontroleerde wijze tot stand gekomen. Stel dat slechts 20% van de kosten resteert (leges aan gemeenten voor het leveren van actuele waardes en interne verwerkingskosten), betekent dit een maatschappelijk voordeel van circa 5 respectievelijk 14 miljoen euro (totaal 19 miljoen euro). Op grond van inschatting van effecten bij beleggingsmaatschappijen en pensioenfondsen wordt verondersteld dat bij de jaarlijkse waardebepaling van het vastgoed van beursgenoteerde bedrijven (146 NV s aan de beurs genoteerd; bron: CBS) een besparing van ongeveer 10 miljoen haalbaar kan zijn. Ook binnen de wereld van de woningbouwverenigingen speelt op dit moment de discussie over een juiste waardering van de objecten (bron: Aedes). Men (ondermeer het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting: CFV) is op zoek naar een objectieve maatstaf die leidt tot een betrouwbaar beeld van de vermogenspositie van woningbouwverenigingen. Dit betekent dat het gezamenlijke bezit van 2,4 miljoen huurwoningen (bron: Aedes) jaarlijks moet worden gewaardeerd. Stel dat dit gemiddeld 25 euro per woning kost (inschatting ONRI) dan zijn de totale waarderingskosten 60 miljoen euro. Bij gebruik van de WOZ-waarde zijn de kosten beperkt tot het overnemen van deze waarden in de gegevensbestanden en mogelijk een bedrag aan leges aan de gemeenten voor het jaarlijks verstrekken van actuele gegevens; stel: totaal 20% van de waarderingskosten. Voor de woningbouwverenigingen betekent dit een besparing van 48 miljoen euro. In tabel 2 wordt een beeld geschetst van het totale maatschappelijke voordeel van het gebruik van WOZ-waarden bij het vaststellen van de vermogenspositie van grooteigenaren. Dit voordeel is niet onaanzienlijk; van groot belang is wel dat gebruikers van WOZ-waarden over actueel materiaal kunnen beschikken. Tabel 2: Waardering portefeuilles voor jaarrekeningen Toepassing Voordeel gebruik WOZ-informatie (in miljoenen euro per jaar) Woningbouwverenigingen 48 Beleggingsfondsen 5 Overige financiële instellingen 14 Overige beursgenoteerde ondernemingen 10 Totale voordeel Hypotheken en verzekeringen Hypothecaire leningen en opstalverzekeringen zijn volledig geënt op de waarde van onroerende zaken. De WOZ-waarde is vanwege de objectiviteit ervan een uitstekend hulpmiddel in het vaststellen van de juiste waardegrondslag. De maatschappelijke meerwaarde van het gebruik van WOZ-waarden wordt geïllustreerd aan de hand van het aantal afgesloten hypotheken in 2001 en De vaststelling van de herbouwwaarde ten behoeve van de opstalverzekering wordt veelal gecombineerd met de hypotheektaxatie. Bij brandpolissen op basis van artikel 275 Wetboek van Koophandel is overigens in de polisvoorwaarden vastgelegd,

7 pagina 7-16 dat iedere twee jaar hertaxatie moet plaatsvinden. In onderstaande berekening wordt dit fenomeen buiten beschouwing gelaten. Dit neemt niet weg dat hier kansen voor het gebruik van actuele WOZ-informatie zijn aan te duiden. Gemiddeld zijn in 2001 en 2002 jaarlijks hypotheken afgesloten, inclusief de tweede hypotheken (bron: Kadaster). De taxatiekosten zijn gebaseerd op een gemiddelde transactieprijs van euro (bron: NVM) van een woning, vermenigvuldigd met een gangbaar honorarium van 1,5% (totale kosten: afgerond 150 miljoen euro). Een reductie hiervan met 70% (aanname ONRI) door het gebruik van WOZ-informatie leidt tot een maatschappelijk voordeel van 105 miljoen euro. Voorwaarde voor het gebruik van WOZ-waarden bij hypotheken en verzekeringen is, dat naast een actuele waarde de gebouwengegevens actueel en betrouwbaar zijn, inclusief een opgave van de bouwkosten. Extra kosten die hiermee gepaard gaan zijn deels onderdeel van de investering in een gebouwenregister (zie paragraaf 3.3) en deels te financieren uit het systeem van legesheffing op het verstrekken van actuele gegevens. Tabel 3: Hypotheken en verzekeringen Toepassing Voordeel gebruik WOZ-informatie (in miljoenen euro per jaar) Hypotheken en opstalverzekeringen 105 Totale voordeel 105

8 pagina Handhaving, ruimtelijke ordening en communicatie Planschades Een concrete toepassing van WOZ-waarden in ruimtelijke ordeningsprocessen is denkbaar bij het vaststellen van planschades. Op dit moment wordt voor dit doel afzonderlijk gewaardeerd. Uitgaande van 20 zaken per gemeente per jaar (bron: ONRI) vermenigvuldigd met de aangenomen gemiddelde kosten van een planschade-afhandeling van euro, leidt dit tot een totale kostenpost voor gemeenten van bijna 50 miljoen euro. Experts binnen ONRI-bedrijven geven aan dat het gebruik van WOZ-waarden (mits actueel en betrouwbaar) kan leiden tot een kostenreductie van circa 30%. De taxatiekosten maken namelijk ongeveer 50% uit van de totale kosten. Per saldo treedt een voordeel op van 15 miljoen euro. Bouwleges Een toepassing die relatief eenvoudig te implementeren is en een grote toegevoegde waarde oplevert is de combinatie van het uitvoeren van een controle op bouwvergunningen (inclusief leges) met de WOZ-taxatie. Op basis van informatie van verschillende gemeenten is het gemiddelde tarief ingeschat op 2,65% van de bouwsom. Aanpassing van het Bouwbesluit per 1 januari jl. resulteert in een lager aantal te controleren bouwvergunningen. Voorheen ging het om 5% van het aantal WOZ-objecten (totaal circa 7,9 miljoen). Wij schatten nu in dat het zal afnemen tot 2% aangezien een groot aantal bouwmutaties niet langer inzichtelijk zal zijn. De gemiddelde bouwsom stijgt hierdoor wel naar euro (inschatting ONRI). Precieze cijfers ontbreken op dit moment vanwege de recente wijziging van de regelgeving. Overeenkomstig deze uitgangspunten bedragen de totale inkomsten uit bouwleges per jaar circa 520 miljoen euro. Het voordeel van de combinatie van de WOZtaxatie met de controle van de bouw en de legesopgave wordt geschat op 10% hiervan (het feitelijke controlewerk op locatie), ofwel 52 miljoen euro. Bij deze inschatting is er rekening mee gehouden dat controle van een aantal bouwkundige zaken niet direct een relatie heeft met de WOZ-waardering en dus extra tijd kosten. Gezien de impact van deze toepassing is aanvullend onderzoek uiterst interessant. Tabel 4: Ruimtelijke ordening en bouwen Toepassing Voordeel gebruik WOZ-informatie (in miljoenen euro per jaar) Planschades 15 Handhaving bouwvergunningen 52 Totale voordeel Basis Gebouwenregister De constatering dat de kwaliteit van de verschillende gegevensregistraties binnen de overheid onder het gewenste niveau blijft, heeft minister Remkes onlangs doen besluiten het traject van de authentieke registraties hoge prioriteit te geven (bron: BZK en VI-matrix). Bij de opzet van de beoogde authentieke registraties kan uitstekend gebruik worden gemaakt van reeds beschikbare objectgegevens uit de WOZ-registratie van gemeenten. Dit geldt met name voor het Basis Gebouwenregister (BGR). Een eerste uitwerking van de inhoud van het BGR vertoont een overlap met de WOZ-gegevens: type/aard van het object, functie, inhoud gebouw, vloeroppervlak, perceeloppervlak.

9 pagina 9-16 Aangezien de inhoud van de BGR nog volop in onderzoek is maken we een voorzichtige schatting van de kostenbesparing door gebruik van de WOZ-gegevens: de totale kosten voor opbouw van de BGR zijn door de Ravi ingeschat op miljoen euro en de bijhoudingskosten op miljoen euro per jaar stel dat 25% wordt bespaard op de laagst ingeschatte kosten, dan betekent dit een eenmalige besparing van 36 miljoen euro en een jaarlijkse besparing van 9 miljoen euro; de nominale besparing bedraagt de komende 5 jaar dan 72 miljoen euro (gemiddeld per jaar 14 miljoen euro) Vanuit het BGR is er spin-off van het gebruik van de WOZ-data omdat de gebouwgegevens gebruikt worden voor o.a. vergunningen, handhaving en veiligheid. De waarde hiervan is op dit moment onvoldoende helder te kwantificeren en niet meegenomen in het overzicht. Tabel 5: Authentieke registraties Toepassing Voordeel gebruik WOZ-informatie (in miljoenen euro per jaar) Basis Gebouwenregister 14 Totale voordeel Optimale communicatie met de burger Bij de uitvoering van WOZ-waardingsprocessen is het van groot belang snel en eenvoudig inzicht te hebben in bestemmingsplannen, bodemverontreinigingslocaties, locaties met geluids- of stankoverlast, ruimtelijke plannen, luchtfoto s, cyclorama s (360 graden foto s), etc. Aangezien dergelijke informatie niet op objectniveau beschikbaar was, zijn WOZ-registraties hiermee aangevuld en gecompleteerd. En wat blijkt nu: de burger ontdekt dat de WOZ-registratie veel informatie bevat over zijn of haar leefomgeving. De WOZ-Infodesk van de gemeente Den Haag (een internetmodule voor het raadplegen van WOZ-informatie) wordt niet voor niets ettelijke tienduizenden keren per jaar geraadpleegd. De OZB en in het verlengde daarvan de WOZ, houdt mensen scherp. De WOZ-informatie, mits betrouwbaar en op een toegankelijke wijze gepresenteerd, vormt dan ook vaak een belangrijke spil in de communicatie tussen overheid en burger. Uitbouw van een WOZ-Infodesk naar een gemeentelijke infodesk biedt ruimschoots kansen deze communicatie te optimaliseren en verder uit te bouwen. Verplichtingen uit de WOZ en initiatieven als OL2000 kunnen samen leiden tot een hoogwaardige dialoog. Het ontsluiten van de verschillende bestanden in één digitaal loket (zoals in WOZ-registraties), in plaats van het inrichten van onderdelen van sites per gemeentelijke afdeling, leidt ongetwijfeld tot aanzienlijke besparingen. Uitgaande van de gemiddelde kosten van een goed functionerend onderdeel van een website van euro (inclusief backoffice; ingeschat door ONRI op basis van verrichte opdrachten door participerende bedrijven), betekent een reductie van 50% van deze kosten bij 30% van de gemeenten, landelijk een besparing van bijna 8 miljoen euro. De efficiëncyverhoging die optreedt door de inzet van moderne communicatiemiddelen in het voorkomen van ergernis bij de burger lijkt duidelijk aanwezig maar is in dit kader niet gekwantificeerd. Tabel 6: burgerrecht op juiste informatie Toepassing Voordeel gebruik WOZ-informatie (in miljoenen euro per jaar) Optimale communicatie met de burger 8 Totale voordeel 8

10 pagina Samenvatting voordelen gebruik WOZ-informatie Uit een eerste verkenning die ONRI heeft uitgevoerd naar breed maatschappelijk gebruik van WOZ-waarden blijkt dat op diverse fronten voordelen te realiseren zijn. De toepassingen variëren in het gebruik voor het objectief vaststellen van de vermogenspositie voor beursgenoteerde bedrijven tot het inrichten van gebouwenregisters. De voordelen zijn vertaald naar de maatschappelijke waarde van de beschreven toepassingen. Deze waarde uit zich met name in besparingen die optreden bij potentiële gebruikers van WOZ-informatie. Een treffend voorbeeld is, dat bij het gebruik van WOZ-taxaties voor controle op bouwvergunningen de gemeenten 52 miljoen euro kunnen besparen op de uitvoeringskosten die daarmee gepaard gaan. Het totale voordeel is weergegeven in onderstaande tabel en is indicatief vastgesteld op 279 miljoen euro. Tabel 7: samenvatting totale voordeel Toepassing Voordeel gebruik Begunstigde WOZ-informatie (in miljoenen euro per jaar) Fiscale toepassingen 8 RBD en de burger Vaststellen vermogensposities 77 Grooteigenaren Hypotheken en verzekeringen 105 De burger Planschades en 67 Gemeenten handhaving bouwvergunningen Basis Gebouwenregister 14 Gemeenten Optimale communicatie met 8 Gemeenten de burger Totaal 279 De maatschappij Uit de verschillende analyses blijken twee belangrijke voorwaarden voor breed gebruik van WOZ-informatie: Goede kwaliteit van vastgoedgegevens (minstens op het huidige niveau) Een waarde die jaarlijks op basis van het dan geldende marktniveau wordt vastgesteld (in plaats van de huidige situatie waarbij eens per vier jaar de waarde wordt vastgesteld) Aan de inkomstenkant zijn ook enkele voorbeelden benoemd: Gemeenten kunnen een systeem van legesheffing instellen voor het verstrekken van actuele informatie aan belanghebbenden. Het proces van jaarlijks herwaarderen genereert in deze optiek automatisch extra inkomsten Aansluiting bij de WOZ-registraties kan tot efficiëncyvoordeel leiden (eenmalige gegevensopslag, eenduidige communicatie met de burger, etc.) Werken met betrouwbare gegevens in de handhavingssfeer leidt tot objectievere maatstaven en mogelijk tot extra inkomsten De brede maatschappelijke waarde van de Wet WOZ biedt uitgesproken kansen tot optimalisering van financiële, fiscale, handhavings-, communicatie- en ruimtelijkeordeningsprocessen.

11 pagina Huidige WOZ-kosten Kosten uitbestede WOZ-werkzaamheden In dit hoofdstuk geven wij een inschatting van de uitvoeringskosten van de Wet WOZ voor de periode 2003 t/m 2006, voor wat betreft de uitbestede werkzaamheden. De kostenraming is gebaseerd op circa 240 opdrachten van de bij ONRI aangesloten bedrijven die actief zijn in de WOZ (Grontmij, Kafi, Oranjewoud en Taxon). De raming geeft een beeld van de gemeenten die de WOZ-werkzaamheden in belangrijke mate uitbesteden. Dit betreft circa 430 van de 489 Nederlandse gemeenten met circa 4,3 miljoen van de circa 7,9 miljoen WOZ-objecten. Naar schatting 60 gemeenten, met circa 3,6 miljoen WOZ-objecten, voeren de WOZ-werkzaamheden geheel of grotendeels in eigen beheer uit. De informatie in dit hoofdstuk is op deze laatste groep niet van toepassing. De opdrachten van de bij ONRI aangesloten bedrijven variëren in het aandeel van de totale WOZ-werkzaamheden dat gemeenten hebben uitbesteed. Hierbij wordt onder uitbesteding ook verstaan de inhuur van medewerkers voor de ondersteuning bij de uitvoering van werkzaamheden. De raming van de kosten wordt behalve door de prijs per eenheid bepaald door de feitelijke aantallen van de betreffende activiteiten. In de kostenraming zijn wij van de volgende gegevens uitgegaan: percentage mutaties (na nieuw Bouwbesluit) 2% per jaar percentage marktgegevens 5% per jaar percentage bezwaarschriften 5% in vier jaar percentage beroepsprocedures 1,5 in vier jaar Bij de raming van de kosten is aansluiting gezocht bij de rubriekindeling die door de Waarderingskamer is gehanteerd bij de Benchmark kosten uitvoering Wet WOZ 1999 en 2000, te weten: 5. gegevensverzameling, procesmatige bestandsbijhouding 6. waardebepaling (zowel 4-jaarlijkse herwaardering als procesmatige werkzaamheden) 7. waardevaststelling 8. bezwaar en beroep 9. overige kosten (automatisering, communicatie, opleiding en interne organisatie) De werkzaamheden die op dit moment door gemeenten zijn uitbesteed betreffen met name de rubrieken 1 en 2 en in mindere mate rubriek 4. De kosten van de rubrieken 3 en 5 worden overwegend in de gemeentelijke organisatie zelf gemaakt en vallen buiten dit onderzoek. De geraamde kosten zijn globaal toegedeeld naar de meest waarschijnlijke uitvoeringsperiode in de jaren 2003 t/m 2005 en samengevat in de onderstaande tabel: Tabel 8: Kostenraming uitbestede WOZ-werkzaamheden Activiteit Gemiddeld Rubriek (kosten in euro per object per jaar) 1 Beheer Vastgoedinformatie 4,5 4,5 3,5 3,5 4,0 2a Herwaardering ,0 2b Marktanalyse (5%) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2c Mutaties (2%) 0,9 0, Bezwaar/Beroep (5 /1,5 ) 0,1 0, Totaal ,5 Indien de gegevens uit de bovenstaande tabel worden vertaald naar de totale 7,9 miljoen WOZ-objecten in Nederland, dan blijkt dat gemiddeld over een periode van 4 jaar een

12 pagina bedrag van 75 miljoen euro per jaar zou worden uitbesteed aan de bovenstaande werkzaamheden. Dit bedrag zal in werkelijkheid lager zijn, omdat de gegevens van de circa 65 gemeenten met 3,4 miljoen WOZ-objecten die de uitvoering van de Wet WOZ in eigen beheer doen geen deel uitmaken van dit onderzoek. Deze gemeenten zijn gemiddeld aanzienlijk groter en meer verstedelijkt dan de uitbestedings -gemeenten. Derhalve mag aangenomen worden dat de gemiddelde uitvoeringskosten over heel Nederland aanzienlijk lager zullen zijn dan de in de tabel genoemde bedragen. De kosten die door het gemeentelijk apparaat worden gemaakt zijn niet in de kostenraming meegenomen. Zoals eerder aangegeven betreft het hier met name de rubrieken 3, 4 (deels) en 5. De kosten voor waardebepaling (rubrieken 2a t/m 2c) maken met 35 miljoen euro bijna 50% van dit bedrag uit. De tweede grote kostenpost betreft het beheer van de vastgoedinformatie, met name de objectkenmerken. Deze post bedraagt gemiddeld 32 miljoen euro per jaar. In dit bedrag zijn ook de kosten berekend van controle en onderhoud van objectgegevens die worden gemaakt in samenhang met de overige WOZ-werkzaamheden en die vaak ten onrechte aan de kosten van die overige werkzaamheden worden toegerekend. Vanwege het ontbreken van betrouwbare gegevens, is in dit onderzoek geen vergelijking gemaakt met de kosten van de uitbestede WOZ-werkzaamheden in de voorgaande WOZronde ( ). Bij de aangesloten bedrijven bestaat echter de stellige indruk dat de gemiddelde kosten per object aanmerkelijk zijn gedaald. Dit kan worden verklaard door toename van de procesmatige bestandsbijhouding en het gebruik van waarderingsmodellen. 5.2 Verantwoording opgave ONRI Het bewerken van de informatie uit de diverse opdrachten van de aangesloten bedrijven tot een samenvattende kostenraming is complex, omdat naast de diversiteit aan gemeenten en objectsoorten ook de afbakening en inhoud van de werkzaamheden divers is. Uit overwegingen betreffende concurrentie en marktwerkingen zijn voor de kostenraming alleen geaggregeerde data van de aangesloten bureaus gebruikt en bestaat er bij ONRI geen gedetailleerd inzicht in de opbouw van de kosten. De verzamelde gegevens kunnen derhalve alleen als indicatie worden gebruikt.

13 pagina Aanbevelingen Zoals eerder gesteld, betreft dit rapport een eerste verkenning van de brede maatschappelijke waarde van de Wet WOZ. De perspectieven die lijken te bestaan zijn zeker interessant. Aanvullend onderzoek en overleg tussen betrokken partijen is nodig. Zoals eerder is aangegeven, is ONRI graag bereid hierin initiatief te ontplooien. Het verdient aanbeveling, het onderzoek en overleg in eerste instantie te richten op: Belangstelling bij potentiële doelgroepen voor het gebruik van WOZ-informatie en verificatie van de aannames en uitgangspunten in dit rapport Inrichting van een systematiek waarbij jaarlijks wordt gewaardeerd (zo ontstaan betrouwbare en actuele bestanden) De vraag of jaarlijks herwaarderen ook automatisch moet leiden tot het jaarlijks verzenden van beschikkingen en tot jaarlijkse bezwaarmogelijkheden Haalbaarheid van het genereren van inkomsten uit het verstrekken van actuele informatie los van de vierjaarlijkse beschikking; dit ter financiering van het op peil houden van de vereiste kwaliteit van de WOZ-bestanden De vereiste kwaliteit van de WOZ-bestanden en de relatie met de ontwikkelingen op het gebied van de authentieke registraties De totale kosten van de uit te besteden WOZ-werkzaamheden over de periode Op basis van een analyse binnen ONRI worden deze ingeschat op gemiddeld 9,5 euro per object per jaar. Ongeveer de helft van dit bedrag wordt besteed aan de waardering (totaal van periodieke herwaardering, marktanalyse en procesmatige bijhouding). Iets minder dan de helft van het genoemde bedrag wordt besteed aan het beheer van vastgoedinformatie.

14

15 Colofon ONRI De Nederlandse brancheorganisatie van advies- en ingenieursbureaus ONRI is in 1917 opgericht als Orde van Nederlandse Raadgevend Ingenieurs. Met een kleine 250 bureaus, zowel groot als klein, en hun medewerkers in binnen- en buitenland vormt ONRI een krachtig netwerk dat ontwikkelingen binnen de branche initieert, inspeelt op marktontwikkelingen en actief lobbyt in de politiek voor de belangen van haar leden. Een kwart van de omzet wordt in het buitenland gerealiseerd. Doel rapport Met dit rapport wil ONRI een bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie over de brede toegevoegde waarde van de Wet WOZ. Initiatief ONRI Werkgroep Vastgoedinformatie Redactie en coördinatie M. van Miert (Oranjewoud) Inhoudelijke bijdragen J. van de Beek (Arcadis) M. van Miert (Oranjewoud) J. Temme (Grontmij) L. de Wolf (Taxon) Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ONRI Postbus 30442, 2500 GK Den Haag. Telefoon: , Fax: , Aangezien dit rapport een eerste verkenning betreft is het niet toegestaan hieruit zonder vooraf verkregen toestemming te publiceren. Den Haag juli 2003

16

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002. Datum: 19 november 2003 Bijlage(n):

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002. Datum: 19 november 2003 Bijlage(n): WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002 Datum: 19 november 2003 Bijlage(n): Doel van de benchmark WOZ-kosten De afgelopen jaren heeft de Waarderingskamer

Nadere informatie

: Verantwoording hertaxtie Wet WOZ en kostenverrekening ten behoeve van WOZ-periode 1 januari 2001 tot en met 31 december 2004

: Verantwoording hertaxtie Wet WOZ en kostenverrekening ten behoeve van WOZ-periode 1 januari 2001 tot en met 31 december 2004 Commissie : ABZ 2 juni 2003 Agendanr. : 7 Doc.nr : B200306212 Afdeling: : Financiën COMMISSIEVOORSTEL Onderwerp : Verantwoording hertaxtie Wet WOZ en kostenverrekening ten behoeve van WOZ-periode 1 januari

Nadere informatie

BENCHMARK WOZ-KOSTEN

BENCHMARK WOZ-KOSTEN BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2007 - Inleiding In 1999 is de Waarderingskamer begonnen met het organiseren van een benchmark over de kosten voor de uitvoering van de Wet WOZ. Eind 2003 heeft dit geleid tot een

Nadere informatie

BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2012-2013

BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2012-2013 pagina 1 van 9 1211214 WAARDERINGSKAMER BENCHMARK WOZKOSTEN 212213 Het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid in cijfers Dit rapport laat diverse gegevens over de uitvoering van de

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Onderstaand vindt u de beantwoording van de individuele vragen, waarbij vraag 3 en 5 samengevoegd zijn.

GEMEENTE HOOGEVEEN. Onderstaand vindt u de beantwoording van de individuele vragen, waarbij vraag 3 en 5 samengevoegd zijn. GEMEENTE HOOGEVEEN College B&W Gemeentebelangen Hoogeveen t.a.v. dhr. J. Steenbergen Datum: Onderwerp: vragen inzake de WOZ Ons nummer: Geachte heer J. Steenbergen Graag willen wij uw vragen inzakede WOZ

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013 Datum rapport: 21 augustus 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Gemeentelijk WOZ-rapport

Gemeentelijk WOZ-rapport Gemeentelijk WOZ-rapport Adres Adres 8 en woonplaats KLEISTAD Gemeente Wijk Centrum Vogelenbuurt Bouwkundig Objectstatus Object in gebruik Bouwjaar(klasse) 1978 Inhoud (m3) 340 bruto Gebruiksoppervlak

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ.

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ. Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen over de WOZ. 1. Wat is de Wet WOZ? 2. Wat is een WOZ-beschikking? 3. Hoe is de waarde op de beschikking tot stand gekomen? 4. Hoe worden de grenzen van mijn object

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014 Datum rapport: 14 oktober 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 mei 2014.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 mei 2014. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 mei 2014 Datum rapport: 23 mei 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Communicatie WOZ-beschikking 2010 ons kenmerk ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 datum 5

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Utrechtse Heuvelrug Datum: 28 mei en 16 juli 2009 Datum rapport: 3 augustus 2009 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de inspectie

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september 2015 Datum rapport: 9 november 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni 2013 Datum rapport: 25 juni 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ Datum rapport: 3 oktober 2016

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ Datum rapport: 3 oktober 2016 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september 2016 Datum rapport: 3 oktober 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Communicatie WOZ-beschikking 2010 ons kenmerk ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 datum 5

Nadere informatie

22 september 2016 (definitief)

22 september 2016 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Geldrop-Mierlo/Dienst Dommelvallei uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 augustus 2016 Datum rapport: 28 augustus 2016 (concept) 22 september 2016 (definitief) 1.

Nadere informatie

bijlage(n) 1 Onlangs hebben wij onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in uw gemeente.

bijlage(n) 1 Onlangs hebben wij onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in uw gemeente. WAARDERINGSKAMER Gemeente Heerhugowaard T.a.v. mevrouw J. Dijkstra Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAARD *B201213314* ONTVANGEN 1 1 SEP 2Q12 ons kenmerk 12.2665 IL bijlage(n) 1 betreft: Voortgang uitvoering

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 mei Datum rapport: 22 juni 2016

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 mei Datum rapport: 22 juni 2016 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Zoetermeer Datum: 25 mei 2016 Datum rapport: 22 juni 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013 Datum rapport: 15 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Fractie Heusden Één. Rekening houden met bezwaren van het voorgaand jaar

Fractie Heusden Één. Rekening houden met bezwaren van het voorgaand jaar Fractie Heusden Één Ons kenmerk: Uw brief van: 7 april 2008 Behandeld door: Dhr. E.F. Roosenboom Doorkiesnummer: (073) 513 17 89 E-mailadres: info@heusden.nl Onderwerp: OZB-aanslagen/WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Model Taxatieverslag Woningen

Model Taxatieverslag Woningen Model Taxatieverslag Woningen Locatie woning Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats * 1 Foto getaxeerde woning WOZ-objectnummer Waardepeildatum 1 januari 20.. Toestandspeildatum 1 januari 20.. Vastgestelde

Nadere informatie

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling. Artikel Het in bijlage 4 van de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken opgenomen Model taxatieverslag woningen wordt vervangen door het Model taxatieverslag woningen

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ Datum rapport: 11 juli 2014

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ Datum rapport: 11 juli 2014 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli 2014 Datum rapport: 11 juli 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar

Nadere informatie

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK Wat is uw huis waard? BELASTING 2005 DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK inleiding Als eigenaar of gebruiker van een woning of een bedrijfspand betaalt u onroerende zaakbelasting, kortweg OZB. De hoogte van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli 2012 Datum rapport: 13 augustus 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd

WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd De voorschriften voor het bepalen van de WOZwaarden van landgoederen die gerangschikt zijn onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW) zijn gewijzigd. Dit valt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Belasting- en tariefvoorstellen Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Belasting- en tariefvoorstellen Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Belasting- en tariefvoorstellen 2017 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. de belasting- en tariefvoorstellen 2017 en de belastingverordeningen

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Nijmegen Datum: 3 september 2008 Datum rapport: 8 september 2008 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de ter plaatse die de Waarderingskamer

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli 2012 Datum rapport: 27 juli 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli 2012 Datum rapport: 13 augustus 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari 2016 Datum rapport: 22 februari 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ Datum rapport: 21 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ Datum rapport: 21 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april 2013 Datum rapport: 21 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Beoordelingsprotocol objectkenmerken

Beoordelingsprotocol objectkenmerken WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Beoordelingsprotocol objectkenmerken Datum: 7 februari 2014 Bijlage(n): - BEOORDELINGSPROTOCOL OBJECTKENMERKEN Inleiding De juiste registratie van alle gegevens over een

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012 Datum rapport: 19 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Informatiedocument De Erfpachter BV

Informatiedocument De Erfpachter BV Informatiedocument De Erfpachter BV U staat op het punt om een woning te kopen. De Erfpachter BV. wil u via dit Informatieboek informeren over De Erfpachter BV. Hieronder zetten we graag voor u uiteen

Nadere informatie

Enkele veel gestelde vragen over Gevolgen concept regeerakkoord voor uitvoering Wet WOZ. Verwachting van het secretariaat van de Waarderingskamer

Enkele veel gestelde vragen over Gevolgen concept regeerakkoord voor uitvoering Wet WOZ. Verwachting van het secretariaat van de Waarderingskamer Enkele veel gestelde vragen over Gevolgen concept regeerakkoord voor uitvoering Wet WOZ Verwachting van het secretariaat van de Waarderingskamer d.d. 5 juli 2002 1. Wat staat er precies in het regeerakkoord

Nadere informatie

Ons kenmerk N260/ Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk N260/ Aantal bijlagen 1 Aan de Raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 3292424 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum Datum

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie Datum: Versie 25 mei 2009 Bijlage(n): 1. Inleiding De kredietcrisis

Nadere informatie

Antwoorden. Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering Onroerende Zaken(WOZ) en Onroerend Zaken Belasting(OZB)

Antwoorden. Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering Onroerende Zaken(WOZ) en Onroerend Zaken Belasting(OZB) Vragen van de raad Raadsvragen 19 van 2011 Antwoorden Datum 05-04-2011 Registratienummer Rs11.00335 Portefeuillehouder R. Vennik Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

ons kenmerk bijlage(n) datum NH 1 31 mei 2013

ons kenmerk bijlage(n) datum NH 1 31 mei 2013 WAARDERINGSKAMER Gemeente Oegstgeest p/a Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland T.a.v. mevrouw drs. E.T.M. van Kesteren Postbus 1141 2302 BC LEIDEN ons kenmerk bijlage(n) datum 13.1673 NH 1 31 mei 2013 betreft:

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Procentueel aandeel per belastingsoort op totale belastingopbrengsten 2006 Burgerzaken 3% Parkeren 11% Rioolrecht 14% Havengelden 6% Bouwleges 4% Begraaf- en crematierechten 4% Overige baten 2% OZB 33%

Nadere informatie

Extra huurruimte door boven-inflatoire- en inkomensafhankelijke huurverhoging in de commerciële huursector

Extra huurruimte door boven-inflatoire- en inkomensafhankelijke huurverhoging in de commerciële huursector Vastgoed Belang Extra huurruimte door boven-inflatoire- en inkomensafhankelijke huurverhoging in de commerciële huursector 2 december 2013 DATUM 2 december 2013 TITEL Extra huurruimte door boven-inflatoire-

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Kwaliteitsbeheersing WOZ. Mijn gemeente

Plan van Aanpak. Kwaliteitsbeheersing WOZ. Mijn gemeente Kwaliteitsbeheersing WOZ Mijn gemeente Plan van Aanpak Om de kwaliteit van objectkenmerken te bewaken zou jaarlijks circa 20% van de woningen nader beoordeeld moeten worden. Hierbij zijn met name de secundaire

Nadere informatie

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008 Raadsvoorstel Inleiding:Voor het jaar 2008 dienen de tarieven voor heffing van de onroerende-zaakbelastingen (ozb) te worden vastgesteld vóór de aanvang van het belastingjaar. De ozb wordt geheven op basis

Nadere informatie

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge GESCAND OP Gemeente Wormerland ill 2 7 KART 2013 Gomeente Wormeriand Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland Datum : 21 maart 2013 Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer : 13-003839 Behandeld

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

De burger aan de knoppen

De burger aan de knoppen De burger aan de knoppen WOZ-administratie: uitgangspunten en eisen Welke rollen kan de burger hebben? Lessons learned Ruud Kathmann Waarderingskamer 18 juni 2015 Dataland WOZ WAARDERINGSKAMER Waarderingsinstructie

Nadere informatie

Uit de beleidsvisie maakt de AFM op dat vier modellen voor de inrichting van de corporatie te onderscheiden zijn. Dit zijn:

Uit de beleidsvisie maakt de AFM op dat vier modellen voor de inrichting van de corporatie te onderscheiden zijn. Dit zijn: Ministerie van VROM t.a.v. dr. P. Winsemius Postbus 20951 2500 EZ DEN HAAG Datum 22 januari 2007 Uw kenmerk DB02006310723 Betreft Advies inzake (financieel) toezicht op activiteiten met en zonder staatssteun

Nadere informatie

Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen

Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen 2 TAX Onze organisatie is inmiddels een decennium geleden begonnen met het ontwikkelen van geautomatiseerde hulpmiddelen in het kader van

Nadere informatie

BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2010-2011

BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2010-2011 BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2010-2011 WAARDERINGSKAMER Inleiding Dit rapport laat diverse gegevens over de uitvoering van de Wet WOZ op landelijk niveau zien. Hierbij zijn de gegevens over 2011 vergeleken met

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed no-cure-no-pay-bezwaren op uitvoering Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT Betreft: Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ Datum: 1 februari 2012 1 1. Inleiding De Waarderingskamer heeft in opdracht van de staatssecretaris van

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (voorts COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van de lokale lasten, een overzicht van de

Nadere informatie

HET RENDEMENT. De aankoopprijs en huurinkomsten geven een Bruto Aanvangsrendement (BAR = huuropbrengst/totale aankoopprijs) van 5.42%.

HET RENDEMENT. De aankoopprijs en huurinkomsten geven een Bruto Aanvangsrendement (BAR = huuropbrengst/totale aankoopprijs) van 5.42%. HET RENDEMENT 23-5-2015 www.hetrendement.be Bart@hetrendement.be 0476/941477 BTW-BE 0598.805.645 IBAN BE77 1430 9238 6642 Ezelstraat 71, 8000 Brugge De woning staat te koop voor 630.000 bij vastgoed Acasa,

Nadere informatie

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen:

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen: WOZ-informatieavond Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Waardebepaling Waarderingskamer Bestandsoptimalisatie Bezwaar/Beroep Contact De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Nadere informatie

Reactie op het ontwerp Besluit proceskosten WOZ

Reactie op het ontwerp Besluit proceskosten WOZ Reactie op het ontwerp Besluit proceskosten WOZ Wie niet bekend is met de praktijk van de proceskostenvergoeding in WOZ-zaken en de artikelen 7:15, 7:28 en 8:75 Awb en de artikelen 1 en 3 Bpb leest, krijgt

Nadere informatie

1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten:

1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten: Nummer Toelichting Waarderingsinstructie 1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten: Inclusief - geblokkeerde objecten;

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER Krimpen aan den IJssel

WAARDERINGSKAMER Krimpen aan den IJssel WAARDERINGSKAMER Krimpen aan den IJssel ZKE Gemeente Krimpen aan den IJssel T.a.v. de heer B. Karman Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ons kenmerk bijlage(n) datum 16.1804 IL 10 juni 2016 betreft:

Nadere informatie

ACTUALISATIE MKBA ASBESTDAKEN

ACTUALISATIE MKBA ASBESTDAKEN ACTUALISATIE MKBA ASBESTDAKEN Datum: 28januari 2015 Onze ref. NL221-30019 Deze rapportage geeft de resultaten weer van de actualisatie van de maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) daken en gevelpanelen,

Nadere informatie

Taxatieverslag Woningen

Taxatieverslag Woningen Locatie woning Da Costastraat 94 H 1053 ZS Taxatieverslag Woningen WOZ-objectnummer 036300072828 Dagtekening taxatieverslag 03-09-2015 Waardepeildatum 01-01-2015 Toestandspeildatum 01-01-2015 Vastgestelde

Nadere informatie

2003. Nr. : Dnst. : ID. Instellen van een egalisatievoorziening in het kader van het herwaarderingstraject prijspeil 2003.

2003. Nr. : Dnst. : ID. Instellen van een egalisatievoorziening in het kader van het herwaarderingstraject prijspeil 2003. Nr. : 03.0100. Dnst. : ID Instellen van een egalisatievoorziening in het kader van het herwaarderingstraject prijspeil 2003. Leiden, 9 september 2003. 2003. Herwaardering prijspeil 2003 De gemeente Leiden

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Inhoud. Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot

Inhoud. Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot Onderzoek naar potentiële besparingen van innovatieve complexe wondzorg September 2014 Transform to the power of digital Inhoud Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot

Nadere informatie

Uitgangspunten en adviessamenvatting

Uitgangspunten en adviessamenvatting Uitgangspunten en adviessamenvatting Amsterdam, 24 april 2015 Geachte heer de Groot en mevrouw de Groot, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

: Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012

: Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012 AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp Indiener agendapunt : Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012 : College van burgemeester en wethouders (portefeuillehouder(s) H.L.M. Nijskens)

Nadere informatie

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 Telefoonnummer: Emailadres: In deze voortgangsinventarisatie wordt gevraagd naar de gemeentelijke situatie op 15 april 2015. Algemeen deel Deel waardepeildatum 1 januari

Nadere informatie

Hermes-model in beeld

Hermes-model in beeld Hermes-model in beeld INLEIDING Informatie over woningen, zoals de herbouwwaarde en andere bouwkundige kenmerken, wordt door verzekeraars, volmachten en intermediairs veelvuldig gebruikt. Toepassingen

Nadere informatie

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum 1. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd De Primos huishoudensprognose (2011) voor de periode 2010-2040 schetst het volgend beeld:

Nadere informatie

Uitgangspunten en adviessamenvatting

Uitgangspunten en adviessamenvatting Uitgangspunten en adviessamenvatting Amsterdam, 24 april 2015 Geachte heer de Groot en mevrouw de Groot, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn

Nadere informatie

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23).

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23). > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Kosten koper Onderzoek naar de verdeling van de kosten van diverse partijen bij de koop en levering van een bestaande woning

Kosten koper Onderzoek naar de verdeling van de kosten van diverse partijen bij de koop en levering van een bestaande woning Kosten koper Onderzoek naar de verdeling van de kosten van diverse partijen bij de koop en levering van een bestaande woning Den Haag, 20 augustus 2012 - 2 - Aanleiding In het kader van de evaluatie Wet

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Q&A Handboek Marktwaardering

Q&A Handboek Marktwaardering Q&A Handboek Marktwaardering Jaarrekening... 1 Oppervlakte... 1 Complex... 2 Splitsing daeb/niet daeb... 2 Model BOG/MOG... 2 Model parkeren... 2 Objectgegevens... 3 Mutatiekans... 3 Eindwaarde... 4 Contante

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 Gaasterzijl vergeleken met gemeenten in de regio COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 Gaasterzijl vergeleken met

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Stuf-TAX versie 4 Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de definitie van het uitwisselingsformaat

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 3 november 2015 Nummer voorstel: 2015/97

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 3 november 2015 Nummer voorstel: 2015/97 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 november 2015 Nummer voorstel: 2015/97 Voor raadsvergadering d.d.: 08-12-2015 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

PRESENTATIE WOZ KAART

PRESENTATIE WOZ KAART PRESENTATIE WOZ KAART 1) Ontwikkeling Vanaf 1 juli 2011 moet de BAG-gegevens opslag in de WOZ administratie worden gebruikt. De WOZ-objecten worden afgeleid van het BAG-adres. In de toekomst worden de

Nadere informatie

Informatieavond Oegstgeest

Informatieavond Oegstgeest Informatieavond Oegstgeest Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Aanslag en beschikking Waardebepaling en aanverwante zaken Waarderingskamer Oegstgeest cijfers Waarderingskamer 2015

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23. Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23. Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23 Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2 1. Inleiding In het Gegevenswoordenboek WOZ zijn in het domein van het gegevensnummer

Nadere informatie

Wethouder van Financiën en Stadsbeheer

Wethouder van Financiën en Stadsbeheer Wethouder van Financiën en Stadsbeheer Sander Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Bestuur De voorzitter van de Commissie Ruimte Uw brief

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Handreiking interne beheersingsmaatregelen WOZ

WAARDERINGSKAMER. Handreiking interne beheersingsmaatregelen WOZ WAARDERINGSKAMER Handreiking interne beheersingsmaatregelen WOZ Tekst vastgesteld op: 27 augustus 2009 2 HANDREIKING INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN WOZ 1. Inleiding De Waarderingskamer bevordert het vertrouwen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie