Bijlage 3 Analysetechnieken Doel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 3 Analysetechnieken Doel"

Transcriptie

1 1 Bijlage 3 Analysetechnieken In de focus- en analysefase begint het echte speurwerk naar de huidige situatie binnen een organisatie, naar mogelijke knelpunten en verbeterpunten en de aard van deze knelpunten en verbetermogelijkheden. Afhankelijk van de in de focusfase gestelde productnormen kan een analyse zich richten op efficiency, service of andere prestatieindicatoren die door de organisatie zijn bepaald. Voor het analyseren van organisatie of delen daarvan staat de onderzoeker/analist een gevarieerd aanbod aan technieken en hulpmiddelen ter beschikking. Doel Het doel van een analyse is het in kaart brengen van (mogelijke) knelpunten en verbetermogelijkheden binnen de bestaande, informatie- en communicatietechnologie, besturing en beheersing en structuren en processen. Deze knelpunten zijn die (deel)gebieden waarop verbeteringen wenselijk worden geacht. Een noodzakelijke voorwaarde voor het kunnen verrichten van een analyse is dat de bestaande situatie bekend en (bij voorkeur) ook vastgelegd en beschreven is. Tabel 3.1 geeft per mogelijk verbeteraspect een overzicht van beschikbare technieken. De vetgedrukte analysetechnieken zijn in hoofdstuk 7 aan bod gekomen en zullen hier niet worden behandeld.

2 2 Bijlage 3 Analysetechnieken Tabel 3.1 Analysetechnieken Algemeen Efficiency Betrouwbaarheid Doorlooptijd Flexibiliteit Service Innovativiteit Per kwaliteitseis Organisatieprestatie scan (gestructureerde vragenlijst, zie bijlage 2) Personeels(profiel)analyse ICT-applicatieanalyse Kostenanalyse Analyse tijdsbesteding Multi-momentopname Risicoanalyse Analyse foutenregistratie Inventarisatie procesbeheersing Inventarisatie regelkringen Doorlooptijdanalyse Volume analyse/werkstroomanalyse Piekenanalyse bij volumeflexibiliteit Kennis/capaciteitsanalyse bij productflexibiliteit Doorlichting ICT op toekomstrobuustheid (zie figuur 7.10) Klachtenregistratie en klachtenanalyse Bereikbaarheidsanalyse Time to market-analyse Organisatiedoorlichting op innovatieve aspecten In het vervolg van deze paragraaf worden de overige in bovenstaande tabel genoemde analysetechnieken nader besproken. 3.1 Personeelsanalyse Doel Inzichtelijk maken van de belangrijkste kenmerken (en het niveau) van het personeel binnen de geanalyseerde doelgroep (eenheid/afdeling/...). In de ontwerpfase kan met behulp van deze informatie een inschatting worden gemaakt van de impact van de verandering voor de medewerkers en de opleidingsbehoefte. Werkwijze Aan de hand van gegevens uit het personeelssysteem, waar nodig aangevuld met interviews, verzamelen van de benodigde gegevens.

3 3.1 Personeelsanalyse 3 Registratieformulier Personeelsprofiel AFDELING DATUM Initiaal Geboorte Dienst Beroeps Opleidingen Persoonlijke vaardigheden Vaktechnische vaardigheden Sleuteljaar jaren jaren Middelbaar Beroeps Toegepast Communic. Planning Motivatie Product Product Product positie (J/N) Doel van dit schema is een overall-beeld van het niveau van de personele bezetting te krijgen. De kolom 'initiaal' is facultatief. Registratieformulier Personeelsanalyse

4 4 Bijlage 3 Analysetechnieken 3.2 ICT-applicatieanalyse Achtergrond en doel Om snel een globaal inzicht te krijgen in de belangrijkste applicaties, hun kenmerken, hun toegevoegde waarden en problemen (knelpunten in het huidige gebruik), is een applicatieanalyse een waardevol instrument. De applicatieanalyse geeft een beeld van de gebruikte applicaties in de huidige situatie. De applicatieanalyse kan individueel, door een afdeling en door verschillende afdelingen uitgevoerd worden. De mate van overeenkomst in inzichten geven dan een indicatie van de uniformiteit in analyse (let wel: dit zegt niets over de validiteit of urgentie). De uitkomst van de applicatieanalyse is te gebruiken voor efficiencyvraagstukken van primaire en ondersteunende processen. Omschrijving Afhankelijk van de gekozen doelgroepen (verspreidingsgraad van de registratieformulieren) kan deze analyse verschillende inzichten opleveren. Bij het verspreiden van de registratieformulieren is het van belang aan te geven waarop de nadruk ligt voor de desbetreffende doelgroep. Uit de ingevulde fomulieren blijkt enerzijds een opsomming van de wijze van gebruik (mensen kennen verschillende functies toe), de waarde (mensen beoordelen verschillend) en de ervaren problemen (let op de verschillende invalshoeken). Anderzijds kan de analyse leiden tot aanpassing in de communicatie, opleiding en besturing/organisatie rond de applicatie. Werkwijze 1 Bepaal de te onderzoeken applicaties. 2 Bepaal de te benaderen doelgroepen/afdelingen. 3 Vul het registratieformulier in. 4 Analyseer de uitkomsten (zie uitleg bij beschrijving en achtergrond). 5 Koppel de bevindingen terug naar organisatie en definieer de focusgebieden.

5 3.2 ICT-applicatieanalyse 5 Registratieformulier ICT-applicatieanalyse Afdeling: Ingevuld door: Applicatie: Datum: Functie: Bouwjaar.. Platform: Bouwkosten C Taal: Jaar Filestructuur: Operationeel (C) Batch/On-line: Onderhoud (C) Beoordeling: Rapportcijfers 1-10 Strategische waarde Functionele kwaliteit Technische kwaliteit Problemen: 1. Beschrijf de drie grootste problemen: Toelichting: Registratieformulier ICT-applicatieanalyse

6 6 Bijlage 3 Analysetechnieken Registratieformulier tevredenheid ICT Afdeling: Applicatie: nr.: Processtap Noodzakelijke ondersteuning door IT Ingevuld door: Datum: OK? Probleem Gewenste ondersteuning door IT Registratieformulier Tevredenheid ICT

7 3.3 Analyse tijdsbesteding Analyse tijdsbesteding Doel Inzichtelijk maken van de tijdsbesteding van medewerkers per activiteit op detailniveau, gerelateerd aan het proces om op die manier de tijdsbesteding en uiteindelijk kosten van het proces te bepalen. Werkwijze 1 Organisatiespecifiek maken van het tijdregistratieformulier. De codes tezamen met de organisatie opstellen. Hierbij onderscheid maken tussen aan het proces gerelateerde activiteiten en niet aan het proces gerelateerde activiteiten (zie het formulier analyse tijdsbesteding) 2 Vooraf instrueren en toesturen van het formulier aan een geselecteerde groep medewerkers (zelfde type functionaris op verschillende afdelingen) die 100% actief zijn in het te analyseren proces. De medewerkers wordt gevraagd om gedurende een aantal dagen (niet aaneensluitend) het formulier bij te houden. 3 Verzamelen en verwerken van de terugontvangen gegevens. 4 In een workshop tezamen met de invullers bespreken van de resultaten. Vooral de verschillen en de oorzaken van de verschillen zijn interessant. 5 Vaststellen van de resultaten en doorrekenen van de tijdsbesteding naar kosten om op die manier de kostprijs van het product te bepalen. Formulier Tijdregistratie Naam: Datum: tijdstip code opmerkingen tijdstip code opmerkingen

8 8 Bijlage 3 Analysetechnieken

9 3.3 Analyse tijdsbesteding 9 Analyse Tijdsbesteding Afdeling: Datum: Product/proces: Analist: Activiteit Aan proces Niet aan proces gerelateerd Tijdsbesteding Storingen gerelateerd voorb. bew. contr. transp. pers. telf. (in) telef. klacht fout overig meer duur Aard verz. (uit) herst. min. min. min. min. min. min. Totaal tijdsbeste ding Totaal Opmerkingen: Registratieformulier Analyse Tijdsbesteding

10 10 Bijlage 3 Analysetechnieken 3.4 Multi-momentopname Deze analysetechniek kent vrijwel dezelfde aanpak als de analyse tijdsbesteding. Er is één belangrijk verschil. Bij de multi-momentopname wordt het onderzoek uit gevoerd door een onafhankelijke deskundige die op bepaalde momenten, zonder dat de betreffende medewerker hiervan op de hoogte wordt gesteld, vaak gebruik makend van een stopwatch de tijdsbesteding inventariseert. Hij voert deze analyse op meerdere momenten (korte perioden) bij meerdere medewerkers uit. Deze analysetechniek wordt relatief weinig toegepast binnen Nederlandse organisaties. In het verleden werd zij wel veel toegepast in productieomgevingen (lopendebandwerkzaamheden).

11 3.4 Multi-momentopname 11 Formulier Multi-momentopname Afdeling: Datum : Proces : Activiteit: Tijdseenheid Tijdstip Type activiteit Uitvoerder Duur van activiteit Totaal der activiteiten Totale duur van act. Registratieformulier Multi-momentopname

12 12 Bijlage 3 Analysetechnieken 3.5 Piekenanalyse Door het bepalen van de volumes over de afdelingen of over samenhangende processen heen, ontstaat inzicht in de volume- of werkstromen. Door deze analyse gedurende langere tijd uit te voeren zijn patronen te achterhalen en kan statistisch onderzocht worden waar, wanneer en welke volumes te verwachten zijn en waar voorraden en achterstanden ontstaan. Op basis van dit inzicht kunnen preventieve, corrigerende of voorbereidende besluiten genomen worden. Doelstelling Inzicht verkrijgen in bestaande volumes en de werkstroom per afdeling of per proces en de pieken en dalen in deze werkstromen. Uiteindelijk kunnen we met deze informatie bepalen op welke wijze capaciteit en werkaanbod op elkaar worden afgestemd (op dagbasis, op jaarbasis). Er zijn grofweg drie mogelijkheden: 1 De capaciteit ligt vast en het werkaanbod varieert. In een drukke periode zal er werk blijven liggen (doorlooptijdsnorm kan niet worden gegarandeerd). Deze oplossing wordt gekozen als de organisatie vooral stuurt op efficiency of kosten. 2 De capaciteit is flexibel, of er wordt bewust overcapaciteit aangehouden. Bij toename in het werkaanbod wordt er extra capaciteit ingeschakeld (bijvoorbeeld overwerk of uitzendkrachten). 3 De procesinrichting wordt flexibel. Er wordt gestuurd op het binnenhalen van werk. In drukke periodes wordt niet actief werk binnengehaald, in rustige periodes juist wel. In drukke periodes worden bepaalde controlehandelingen of ondersteunende activiteiten niét uitgevoerd, de vrijgekomen capaciteit wordt ingezet om het werkaanbod binnen de doorlooptijdsnorm te verwerken. In rustige periodes wordt achteraf gecontroleerd op uitgevoerde werkzaamheden. Afhankelijk van de gekozen detailleringsgraad en tijdspanne wordt bijgehouden welke aantallen van het product door processtromen of bij een afdeling binnen komen, aanwezig zijn en uitstromen. De aantallen zijn te splitsten in te voorziene aantallen (aangemeld/reguliere stroom uit ander proces) en aantallen die niet te voorzien zijn (dit gaat dus om niet direct te beïnvloeden stromen). Door deze gegevens over langere tijd bij te houden, kan statistisch onderzocht worden in hoeverre patronen te onderkennen zijn. Noodzakelijke input is een overzicht van de processen, de betrokkenen afdelin - gen en de reguliere en niet-reguliere stromen waarvoor de volumeanalyse wordt gemaakt. De uitkomst van de volumeanalyse is te gebruiken voor piekanalyse, werkvoorraadanalyse en analyse van het primaire proces. Alle uitkomsten zijn erop gericht flexibiliteit van processen te onderzoeken. Werkwijze 1 Bepaal de te onderzoeken bedrijfsprocessen of afdelingen. 2 Bepaal de te benaderen doelgroepen. 3 Bepaal de eenheden waarop gemeten gaat worden (dossier, deeldossier,...). 4 Registreer de aantallen (gedurende de afgesproken periode). 5 Analyseer de huidige volumes. 6 Analyseer patronen in volumes gedurende langere tijd.

13 3.5 Piekenanalyse 13 Registratieformulier Volume- en piekenanalyse Afdeling: Ingevuld door: Datum: Product/proces: Datum Tijdstip input Aantal voorzien Aantal onvoorzien Tijdstip output Norm tijd Werk voorraad Achterstand Opmerkingen Totaal: Totaal: Totaal: Totaal: Totaal: Opmerkingen: Registratieformulier Piekenanalyse dagverwerking

14 14 Bijlage 3 Analysetechnieken Registratieformulier Piekenanalyse Proces: Activiteit: Afdeling: Geïnterviewde: Aantallen gepland Aantallen werkelijk nr. Activiteit aantal eenheid aantal eenheid 1 Proces nummer 1: input minimaal: x1000 p/j x1000 p/j gemiddeld: p/m p/m maximaal: p/w p/w 2 Proces nummer 1: output minimaal: etc. etc. gemiddeld: maximaal: 3 Proces nummer 1: productietijd a) voorbereiding uur p/j uur p/j b) inventarisatie p/m p/m c) etc. etc. etc. p/w p/w 4 Proces nummer 1: doorlooptijd a) voorbereiding etc. etc. b) inventarisatie c) etc. etc. etc. 5 Proces nummer 1: etc. etc. etc. Opmerkingen: Interviewformulier Piekenanalyse jaarpatronen

15 3.6 Kennis/capaciteitsanalyse bij productflexibiliteit 15 Voorbeeld piekenanalyse bij volumeflexibiliteit Aanbod Aanbod Vaste capaciteit Figuur 3.1 Tijd Voorbeeld piekenanalyse 3.6 Kennis/capaciteitsanalyse bij productflexibiliteit Deze analysetechniek is vooral van belang om vast te stellen of een organisatie beschikt over voldoende deskundigheid bij medewerkers voor de gewenste situatie. Deze analysetechniek bouwt voort op de personeels(profiel)analyse. Doel Het doel van deze analysetechniek is om voor de sleutelfunctionarissen (een selecte groep medewerkers die absoluut onmisbaar is in de gewenste situatie) in beeld te krijgen hoe zij aankijken tegen de veranderingen. Deze analyse wordt normaal gesproken uitgevoerd door een ervaren arbeidspsycholoog of organisatiepsycholoog. Vaak zijn hier meerdere interviews voor nodig om voor de organisatie en de medewerker scherp te krijgen wat de ambitie is van de medewerker en hoe die ambitie past in de nieuwe organisatie.

16 16 Bijlage 3 Analysetechnieken 3.7 Klachtenanalyse Klachten van binnen en van buiten de organisatie worden normaal gesproken altijd al verzameld en op een zorgvuldige manier afgehandeld. Nadat de klacht is afgehandeld, wordt de klacht tezamen met de afhandelwijze gearchiveerd. Doel Inzichtelijk maken van de klachten (aantallen, categorieën, aard van de klachten, urgentie, ondernomen acties, et cetera) binnen een gekozen proces, afdeling of tijdsduur. Werkwijze 1 Verzamelen van alle (reeds vastgelegde en afgehandelde) klachten. 2 Categoriseren van klachten en de daarop genomen acties. 3 Komen tot een patroon van klachten (regelmatig terugkerende klachten over bepaalde onderdelen van de organisatie).

17 3.7 Klachtenanalyse 17 Formulier Klachtenregistratie Afdeling : Datum : Proces : Activiteit : Datum Tijd Aard van de klacht Bron/klager Actie genomen Opmerkingen:

18 18 Bijlage 3 Analysetechnieken Klachtenanalyse Afdeling: Datum: Product/proces: Analist: Klacht Aantal Bron/klager Analyse Acties Consequenties terecht deels terecht onterecht ad 1 ad 2 ad 3 Opmerkingen: Registratieformulier Klachtenanalyse

19 3.8 Bereikbaarheidsanalyse Bereikbaarheidsanalyse Dit is een regelmatig terugkerende analyse waarbij organisaties worden getoetst op hun fysieke of telefonische bereikbaarheid. Vooral telefonische bereikbaarheid wordt regelmatig getoetst. De bereikbaarheid van een receptie of van medewerkers in een organisatie is een belangrijke indicator voor de klantgerichtheid van een organisatie. Vaak wordt niet alleen de telefonische bereikbaarheid getoetst, maar ook de snelheid waarmee de medewerker die gebeld wordt de juiste klantgegevens beschikbaar heeft, of het aantal keren dat een telefoontje intern wordt doorverbonden. Een variant hierop is een analyse van de snelheid waarmee s en brieven worden beantwoord. Voor al deze vormen van bereikbaarheid zijn door organisaties strikte normen gesteld en wordt hierop ook gemeten: 3 keer overgaan, 2 keer doorverbonden of binnen 2 weken reactie. Echter deze normen leiden niet tot verbetering als ook in de procesinrichting en aansturing hier geen aandacht aan wordt besteed. Als bereikbaarheidsmetingen en -analyses over een langere periode onder de norm scoren, is dit een belangrijk focusgebied voor de ontwerpfase. 3.9 Time to market-analyse De time to market is een belangrijke indicator voor de innovativiteit van een organisatie. Immers de snelheid waarmee een nieuw product of nieuwe technologie kan worden toegepast in de organisatie en kan worden aangeboden aan de klanten van de organisatie, bepalen haar voorsprong ten opzichte van de concurrenten. Doel Het doel van deze analyse is het vaststellen of de organisatie ten opzichte van concurrenten of branchegenoten sneller of langzamer is bij het introduceren van nieuwe producten. Deze analyse is lastig te maken, omdat er vele verschillen zijn bij het inventariseren en vergelijken van time to market-tijden. We noemen er een paar: 1 Wat is het startmoment? Is dit het moment dat de organisatie een nieuwe ontwikkeling waarneemt, of is dit het moment dat deze ontwikkeling bij de snelste concurrent wordt opgepakt? 2 Zijn het nieuwe ontwikkelingen die naadloos inpasbaar zijn in de bestaande bedrijfsvoering, of moet de organisatie ingrijpend worden aangepast? 3 Wat is het risicoprofiel van de organisatie? Met andere woorden: hoeveel risico is de organisatie bereid te nemen? 4 Wat is de organisatiebesturing? Bijvoorbeeld, de Postbank is vrij centraal georganiseerd, gevolg nieuwe ontwikkelingen worden centraal voor de gehele organisatie bedacht en daarna uitgerold. Deze organisatie loopt niet voorop, maar haar oplossingen zijn wel solide. De Rabobank daarentegen heeft een decentrale structuur. Nieuwe ontwikkelingen worden in de regio opgepakt en snel als nieuw product in de markt gezet, maar de uniformiteit en de robuustheid van het product laat in de beginfase nog wel eens te wensen over.

20 20 Bijlage 3 Analysetechnieken Werkwijze 1 Inventariseer vijf innovaties uit de afgelopen jaren. 2 Stel per innovatie vast wat de time to market was. 3 Analyseer wat de knelpunten en verbeterpunten per innovatie zijn. 4 Gebruik in de analyse best in class- en branchevoorbeelden om vast te stellen of deze organisatie een korte dan wel langzame time to market heeft. 5 Koppel de bevindingen terug en definieer eventueel focusgebieden.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

Klachtenprocedure. Daarna komt het proces van 5. analyseren 6. leren 7. doorvoeren van verbeteringen binnen de organisatie

Klachtenprocedure. Daarna komt het proces van 5. analyseren 6. leren 7. doorvoeren van verbeteringen binnen de organisatie Klachtenprocedure Klachten worden door de Academie voor WellnessCoaching gezien als leermomenten en kansen ter verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsprocessen. Daarnaast biedt klachtenmanagement

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

4.1 Simulatie in de analysefase

4.1 Simulatie in de analysefase 1 Bijlage 4 Simulatietechnieken Simulatie is een toetstechniek waarmee door middel van het nabootsen van een bepaalde situatie (bijvoorbeeld een herontworpen bedrijfsproces) in een afgeschermde omgeving

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

Klachtenbehandeling 2015

Klachtenbehandeling 2015 Klachtenbehandeling 05 Ria Kruiper INLEIDING Alle kinderopvang voorzieningen / welzijnsorganisaties in Nederland dienen in gevolge de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector te beschikken over een klachtenreglement

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Theorie en aantekeningen Naam:

Theorie en aantekeningen Naam: Het Voortdurend Verbeterboekje Theorie en aantekeningen Naam: Versie: maart 2013 Ter introductie Inleiding Voor u ligt het Voortdurend Verbeterboekje. Het geeft een overzicht op hoofdlijnen van de achtergronden,

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Versie 1.3 Datum 26 mei 2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT 2008

SERVICE LEVEL AGREEMENT 2008 SERVICE LEVEL AGREEMENT 2008 TEN BEHOEVE VAN PREFERRED SUPPLIERS 1 HOOFSTUK 1 ALGEMEEN Preferred Supplier Ter aanvulling op het technische contract met bijbehorende Algemene Voorwaarden Weller komen ondergetekenden

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Hoe processen beschrijven Algra Consult Datum: juli 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ORGANISATIE VAN PROCESMANAGEMENT... 3 3. ASPECTEN BIJ HET INRICHTEN VAN PROCESMANAGEMENT...

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Toolkit ehealth. Hoofdstuk 3: ehealth strategie

Toolkit ehealth. Hoofdstuk 3: ehealth strategie Toolkit ehealth Hoofdstuk 3: ehealth strategie 1 Inhoud 3.1 Inventarisatie... 3 3.2 Koppeling met visie en kerntaken organisatie... 6 3.3 Resources... 7 3.4 Raadpleging achterban... 9 3.5 Aan de slag...

Nadere informatie

verbeteren omzet & winst: 10 praktische tips

verbeteren omzet & winst: 10 praktische tips verbeteren omzet & winst: 10 praktische tips Hoe kun je op een snelle manier je financiële resultaten aanzienlijk verbeteren? Welke ingangen kun je daarvoor zoal gebruiken? financiële eindcijfers op zich

Nadere informatie

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces ICT Management Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement SOLUTIONS THAT MATTER 1 Kortere terugverdientijd door

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2 Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2 Soort: Werksituatie: Eindproduct: Niveau: 3 Training Muzisch-creatieve activiteiten kunnen op allerlei plaatsen in

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Evaluatie dienstverlening

Evaluatie dienstverlening V Evaluatie dienstverlening 2 Omdat ieder project anders is SOLUTION MANAGER Waarom evalueren Evalueren heeft als doel om te leren van opgedane ervaringen die gebruikt kunnen worden bij toekomstige projecten.

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

ACTIES. OndernemingScan. Een objectieve kijk. voor groei. vanuit de Ervaringsgerichte Groei Methode. de methode om toegevoegde waarde te genereren

ACTIES. OndernemingScan. Een objectieve kijk. voor groei. vanuit de Ervaringsgerichte Groei Methode. de methode om toegevoegde waarde te genereren OndernemingScan Een objectieve kijk vanuit de Ervaringsgerichte Groei Methode de methode om toegevoegde waarde te genereren ACTIES voor groei 1 De OndernemingScan, onderdeel van de Ervaringsgerichte Groei

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit Is uw klantervaring consistent? De kanalen waarlangs klanten en organisaties met elkaar in verbinding staan ontwikkelen zich snel en worden steeds diverser. lenen zich in toenemende mate voor gebruik in

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Bewustwording (Klik hier) Structureren en borgen (Klik hier) Aanscherping en maatwerk (Klik hier) Continu verbeteren (Klik hier) Solviteers

Nadere informatie

Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur

Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur ISBN 978 90 72446 17 6 2010 Uitgeverij Het Glazen Oog Over de uitgave van dit document 2 Deze uitgave Dit document is een digitale versie van een hoofdstuk

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

De meerwaarde van een productencatalogus voor een overheidsorganisatie

De meerwaarde van een productencatalogus voor een overheidsorganisatie De meerwaarde van een productencatalogus voor een overheidsorganisatie Geert Brandt, Partner Covista geert.brandt@covista.be 1. Situering De relatie tussen het woord product en een overheidsorganisatie

Nadere informatie

Geef handen en voeten aan performance management

Geef handen en voeten aan performance management Geef handen en voeten aan performance management De laatste jaren is het maken van concrete afspraken over de ICT-serviceverlening steeds belangrijker geworden. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden.

Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden. Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden. Nr. Werving/eerste contact/aanmelding 1. Op de doelgroep gerichte publiciteit

Nadere informatie

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten,

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten, Mededeling Datum 21 maart 2013 Aan Provinciale en Gedeputeerde Staten Afdeling CC Van drs. G. de Vos Doorkiesnummer 759 Betreft Uitwerking fase 2 Doorontwikkeling begroting (SMART) Registratienummer: 1475555

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Een van de uitgangspunten van de fusie was dat onze klanten er geen hinder van mochten onder vinden. Na de fusie moest onze dienstverlening op hetzelfde niveau of

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196)

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) instructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) pi.clo12.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

CONCEPT.. ( datum) Versie:. ( nummer )

CONCEPT.. ( datum) Versie:. ( nummer ) Persoonlijke Balanced Scorecard van.( naam ) Pagina 1 2. Inhoud Titel Pagina 1. Voorblad 1 2. Inhoud 2 3. Aanleiding 3 4. Missie 4 5. Doelstellingen 5 6. Kritieke succesfactoren 6 7. Overzicht prestatie-indicatoren

Nadere informatie

Facilitair inkopen. Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen

Facilitair inkopen. Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen Facilitair inkopen Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen Inhoud Voorwoord Eeuwige spagaat bij duurzaam inkopen Outsourcing: integraal uitbesteden van facilitaire diensten

Nadere informatie

De Staat en het Kwaliteitsmodel voor Overheidsorganisaties Jan Kerkhof en Helga Witjes Gemeente Nunspeet Bestuursacademie Nederland d 30 november

De Staat en het Kwaliteitsmodel voor Overheidsorganisaties Jan Kerkhof en Helga Witjes Gemeente Nunspeet Bestuursacademie Nederland d 30 november De Staat en het Kwaliteitsmodel voor Overheidsorganisaties Jan Kerkhof en Helga Witjes Gemeente Nunspeet Bestuursacademie Nederland d 30 november 2006 1 Programma Workshop Inventariseren van vragen Toelichting

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bibliotheekmedewerker niveau 4

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bibliotheekmedewerker niveau 4 Voorbeeld Praktijkopdracht Bibliotheekmedewerker niveau 4 Betreft: Dagelijkse werkzaamheden coördineren Kwalificatiedossier Medewerker informatiedienstverlening 2011-2012 Kwalificatie Bibliotheekmedewerker

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Sneller ritsen met internet applicaties?

Sneller ritsen met internet applicaties? VERRICHTEN INRICHTEN RICHTEN Sneller ritsen met internet applicaties? BESTURING PRODUCTEN PROCESSEN ORGANISATIE APPLICATIES GEGEVENS van de bedrijfsvoering van de bedrijfsvoering Door : Rimko van den Bergh

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Procestool; sleutel tot succes?

Procestool; sleutel tot succes? Procestool; sleutel tot succes? Gerard Hebenaar Gerard Hebenaar Adviesgilde 1 Even voorstellen.. Gerard Hebenaar Bedrijfskunde Adviesvaardigheden 15 jaar ervaring in de consultancy Verkoop en advies van

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Conflicthantering Soort: Training Werksituatie Verschillende situaties Eindproduct Rollenspel Niveau: 3 KD: Maatschappelijke zorg 2012-2013 Kerntaak

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9 Competentiescan blz. 1 van 5 Vragen competentiescan POP Leidinggevenden Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

DE CAPABILITEIT VAN HET KWALITEITSSYSTEEM

DE CAPABILITEIT VAN HET KWALITEITSSYSTEEM Kwaliteit in Bedrijf oktober 0 Tweede deel van tweeluik over de toenemende rol van kwaliteit DE CAPABILITEIT VAN HET KWALITEITSSYSTEEM Om de gewenste kwaliteit te kunnen realiseren investeren organisaties

Nadere informatie

Taakgebied Bepalen huidige bedrijfsprocessen

Taakgebied Bepalen huidige bedrijfsprocessen Weten wat je doet, maar ook hoe je het doet, is de basis voor elke toekomst. Hoofdstuk 22 Taakgebied Bepalen huidige bedrijfsprocessen V1.1 / 01 september 2015 MCTL v1.1 Hoofdstuk 22... 3 Plaats in het

Nadere informatie

Inleiding. Formuleren van visie. Oriënteren: SWOT-analyse. Formuleren doelstellingen. Actieplannen

Inleiding. Formuleren van visie. Oriënteren: SWOT-analyse. Formuleren doelstellingen. Actieplannen Stap 1 Inleiding Introduceer uw praktijk. Beschrijf kort de ontstaansgeschiedenis en geef een situatiebeschrijving van de huidige praktijk: waar is de praktijk gesitueerd; het aantal patiënten, de werkzame

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Volmacht Overig. Bijlage E10 ----------------------

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Volmacht Overig. Bijlage E10 ---------------------- TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN Volmacht Overig Bijlage E10 ---------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juni 2013, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a

Nadere informatie

Checklist / stappenplan zwerfafvalaanpak. Handreiking voor het doorlichten en structureren van de zwerfafvalaanpak

Checklist / stappenplan zwerfafvalaanpak. Handreiking voor het doorlichten en structureren van de zwerfafvalaanpak Checklist / stappenplan zwerfafvalaanpak Handreiking voor het doorlichten en structureren van de zwerfafvalaanpak Checklist / stappenplan zwerfafvalaanpak Helpt gemeenten bij het structureren/ optimaliseren

Nadere informatie

TO BUILD UP. BROCHURE Huisvestingsadvies

TO BUILD UP. BROCHURE Huisvestingsadvies TO BUILD UP BROCHURE Huisvestingsadvies Tobuildup Tobuildup begeleidt organisaties bij de build-up van vastgoedvraagstukken. Door jarenlange ervaring en expertise in de vastgoedmarkt kunnen we voor elk

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Voorbeeld visualisatie rapportage

Voorbeeld visualisatie rapportage Voorbeeld visualisatie rapportage Van dms Jeffrey Slort 1 e Barendrechtseweg 108 j.slort@vandms.nl 2992 XC BARENDRECHT 0620146404 IBAN: NL97INGB0004527010 KvK Nr. 530112321 www.vandms.nl BIC: INGBNL2A

Nadere informatie

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 2

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 2 DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT COMPETENTIEOPDRACHT TOEZICHTHOUDER 1. INLEIDING Een belangrijk werkveld in de zwembadsector is het werken als lifeguard in een zwembad. Dit kan zowel in publiek zwembad, een

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

EXIT-VRAGENLIJST Jeugd & Opvoedhulp Handleiding

EXIT-VRAGENLIJST Jeugd & Opvoedhulp Handleiding EXIT-VRAGENLIJST Jeugd & Opvoedhulp Handleiding Inleiding Voor het programma Prestatie-indicatoren Jeugdzorg 1 worden verschillende instrumenten uitgewerkt om inzicht te krijgen in de effectiviteit van

Nadere informatie

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Onderzoeksopzet autolease.tevreden.nl. Versie 1. 120201. pagina 1 van 9

Onderzoeksopzet autolease.tevreden.nl. Versie 1. 120201. pagina 1 van 9 Onderzoeksopzet autolease.tevreden.nl Versie 1. 120201 pagina 1 van 9 Welke onderwerpen komt u in deze onderzoeksopzet tegen: 1. Doelstelling(en) onderzoek 2. Opzet onderzoek 3. Noodzaak tot zorgvuldige

Nadere informatie

Competentie-opdrachten

Competentie-opdrachten Competentie-opdrachten Deel 1 B: Toezichthouder Onderdeel van de eenheid Lifeguard van de beroepsopleiding Allround zwembadmedewerker (Aqua & Leisure Host) Opdracht 1: Toezichthouden in je eigen zwembad.

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Effectief verkopen in het buitenland

Effectief verkopen in het buitenland Effectief verkopen in het buitenland Evenementen Center Beekse Bergen 24 november 2011 Anton van Wezel Grenzeloos Innoveren Effectief verkopen in het buitenland Innovatie commercieel - Verkoop - Noodzaak

Nadere informatie

VIA/001C. MANAGEMENTSYSTEEM Uw gedocumenteerde managementsysteem is geen Wetboek van Bedrijfsstrafrecht VIA/003C. Strategische aspecten VIA/004

VIA/001C. MANAGEMENTSYSTEEM Uw gedocumenteerde managementsysteem is geen Wetboek van Bedrijfsstrafrecht VIA/003C. Strategische aspecten VIA/004 VERBETEREN DOOR INTERNE AUDITS Peter H. de Dreu 19 januari 01 EEN MENS IS NOOIT TE OUD OM TE LEREN, TENZIJ MEN JONG GENOEG GELEERD HEEFT OM NOOIT MEER IETS TE LEREN Bron: Havank - 474 VIA/001/19 VIA/001C

Nadere informatie

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0 Augustus 2009 pagina 0 CRM in Nederland augustus 2009 a teasing summary Augustus 2009 pagina 1 Introductie Onlangs hebben ruim 1.000 managers meegewerkt aan een grootschalig onderzoek uitgevoerd door MarketCap

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

plan van aanpak opschaling e- health

plan van aanpak opschaling e- health plan van aanpak opschaling e- health Matthijs Jantzen Projectleider E-health GGz Centraal even voorstellen Historicus Informatiemanager Webmaster Stafmedewerker historie e-health GGz Centraal 2008 eerste

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen A-GARDEN.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het energiemanagement

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN MAART 2000

STAND VAN ZAKEN MAART 2000 KLANTTEVREDENHEIDMONITOR RAILNED CAPACITEITSTOEDELING STAND VAN ZAKEN MAART 2000 TERUGBLIK In 1998 heeft LIGTERMOET + LOUWERSE BV voor de afdelingen Capaciteitsplanning, Innovatie en Capaciteitstoedeling

Nadere informatie

Innofun Klachtenprocedure

Innofun Klachtenprocedure Klachtenprocedure Innofun B.V. Datum in werking treding: 1 september 2011 Versie: 1 Deze regeling wordt openbaar gemaakt door plaatsing op de website van Innofun Innofun Klachtenprocedure Doel van de procedure:

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Fuseren parochies in de Navision administratie

Fuseren parochies in de Navision administratie Fuseren parochies in de Navision administratie Algemene informatie Relatie IPAL Datum 31-07-2013 Bestandsnaam Communicatie parochiefusie 20130731 Status/versie Definitief - 1.10 Auteur Michaël Bongers

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting)

Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting) Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting) Uitstromen: Calculator/onderhoudsspecialist (niveau 4) Uitvoerder (niveau 4) Ondernemer (niveau 4) Kleur- en interieuradviseur

Nadere informatie

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Cursus PW peuterspeelzaal, kinderdagverblijf BSO 4 t/m 8 jaar

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 in samenwerking met: dinsdag 11 december 2007 Passionned 2003-2007 1 Uitleg De diapresentatie toont de meest opmerkelijke

Nadere informatie