Management samenvatting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Management samenvatting"

Transcriptie

1 Achtergrond De keten van containerbinnenvaart van/naar/binnen de Rotterdamse haven moet worden verbeterd om de huidige inefficiënties te reduceren en om groei te faciliteren en stimuleren. Sinds april 2011 werken ketenpartijen aan gezamenlijke verbeteringen binnen het Nextlogic project (voorheen KoCoBiVa - ketenoptimalisatie containerbinnenvaart). Hierbij wordt primair gekeken naar: Het verbeteren van de (integrale) planning van terminal en depot slots Het realiseren van efficiënte bundeling van stromen (call optimalisatie) Het meten van de performance Effectieve informatie-uitwisseling Dit document beschrijft de functionele requirements (FR) zoals deze zijn opgesteld door de Nextlogic subwerkgroep TD-slots. Deze subwerkgroep heeft zich primair bezig gehouden met de allocatie van timeslots voor de afhandeling van binnenvaartcalls bij terminals en depots. Het FR beschrijft het Nextlogic proces voor een centrale, neutrale & integrale planning van de containerbinnenvaart afhandeling in de Rotterdamse haven. Functionele requirements Functional requirements is een Engelstalig begrip. In het Nederlands betekent dit de documentatie van de vereisten voor een toekomstig systeem in de vorm van een formeel document. Dit document wordt gebruikt als input in het ontwerpstadium van de ontwikkeling en is leidend bij het opstellen van een functioneel ontwerp en een technisch ontwerp, daar het de elementen en functies beschrijft welke in het te realiseren systeem benodigd zullen zijn. Gevolgd proces Gedurende de periode januari 2012 augustus 2013 is de subwerkgroep TD-slots met daarin vertegenwoordiging vanuit depots, zeehaventerminals en de verschillende segmenten binnen de binnenvaart (specifiek: Rijnvaart, Rotterdam-Antwerpen vaart, binnenlandse vaart en het Vletwerk) gemiddeld drie wekelijks bij elkaar gekomen: een totaal van 26 keer. In deze sessies, welke doorgaans een dagdeel (soms langer) duurden is gezamenlijk gewerkt aan de definitie van het (nieuwe) Nextlogic proces. De subwerkgroep is hierin begeleid door de Nextlogic programma manager en een analist vanuit de Nextlogic projectgroep. Eerdere versies van dit document zijn besproken in de Nextlogic werkgroep en teruggekoppeld aan de stuurgroep. Voor een volledig overzicht van zij die meegeschreven hebben aan deze requirements wordt verwezen naar de tabel op de tweede pagina van dit document. Alle ontwerpbeslissingen zoals genomen gedurende dit traject zijn gedocumenteerd in een apart werkbestand met de naam Nextlogic - slidepack swg TD-slots - yyyy_mm_dd.pptx. Parallel aan het opstellen van deze functionele requirements is de volgende projectfase voorbereid. Leveranciers zijn geselecteerd voor de realisatie van BREIN en PLATFORM, waarvoor deze requirements leidend zijn. BREIN is de beoogde optimalisatiemodule welke de planning van calls binnen de Rotterdamse haven voor haar rekening gaat nemen en mogelijk in de toekomst ook gaat ondersteunen bij het bundelen van containerstromen. Quintiq, een Nederlandse leverancier van advanced planning systems, is hiervoor als leverancier geselecteerd. Deze selectie volgde op een Europees aanbestedingstraject geïnitieerd door Connekt/ IDVV, waarbij een aantal leden vanuit de subwerkgroep TD-slots en de werkgroep intensief betrokken waren. BREIN zal gevoed gaan worden door het PLATFORM; het informatieplatform waarvan besloten is dat dit door Portbase ontwikkeld zal gaan worden. De realisatie van het PLATFORM zal voor een belangrijk deel gestoeld zijn op de requirements die hier voor liggen, in combinatie met de project start architectuur (PSA) zoals deze uitgewerkt wordt door de subwerkgroep Informatie Uitwisseling & Architectuur. 1 1

2 Dit FR document beschrijft tevens op hoofdlijnen de behoeften zoals geïdentificeerd door de subwerkgroepen Performance Meten en Call Optimalisatie (voorheen bundelen). Deze beschrijvingen dienen op punten nog nader uitgewerkt te worden maar zijn desondanks opgenomen zodat één functionele requirements document ontstaat ter start van de ontwikkelfase. Hieronder een korte samenvatting van de verschillende hoofdstukken in dit document. Waarom, wat en hoe De hoofdstukken 2 t/m 4 van dit requirements document richten zich op het waarom, het wat en het hoe. Hoofdstuk 2 beschrijft de aanleiding en achtergrond van Nextlogic. Wat is de situatie in de containerbinnenvaartsector en welke ambitie leeft er, waarbij de complicaties besproken worden die een gezamenlijke verbeteraanpak noodzakelijk maken. Tevens worden kort de direct en indirect betrokken (en daarmee belanghebbende) partijen aangestipt en wordt inzicht gegeven in het containervolume waar we überhaupt over spreken. In Hoofdstuk 3 worden de functies en doelstellingen van BREIN uit de doeken gedaan. Planning via BREIN moet neutraal en integraal gaan lopen. Neutraal betekent dat alle deelnemende partijen gelijk behandeld worden, en integraal betekent dat er gekeken wordt naar de bargeafhandelingsprocessen in het gehele Rotterdamse haven industrie complex (HIC), dit in tegenstelling tot de huidige bilaterale afstemming tussen partijen. De Nextlogic stuurgroep heeft op 20 december 2012 besloten hierop een drietal uitzonderingen toe te staan; te weten: 1. Het fixed window barges (FWB) product van APMT blijft toegestaan en wordt gefaciliteerd door en binnen Nextlogic. 2. Het EGS (European Gateway Services) product van ECT zal buiten Nextlogic blijven. 3. Prio-barges (waarbij commerciële afspraken tot prioriteitstelling in de bargeafhandeling leiden) gaan in principe niet meer voorkomen. Er zal geëvalueerd worden of dit niet tot problemen leidt. In dit laatste het geval zal Nextlogic ook prio-barges moeten faciliteren. Het hoofdstuk vervolgt met een beschrijving wat verstaan wordt onder informatie eigenaarschap, tijdigheid en kwaliteit. Vervolgens beschrijft het de functie zoals BREIN deze zal gaan hebben; het toewijzen van timeslots voor calls van binnenvaart aan terminals en depots. In de toekomst zal BREIN mogelijk ook het faciliteren van call optimalisatie initiatieven gaan ondersteunen, maar deze functionaliteit zal niet in de eerste versie opgenomen zijn. Het hoofdstuk vervolgt met de beschrijving van de doelstellingsfunctie van BREIN het raamwerk op basis waarvan BREIN haar optimalisaties zal gaan maken. Deze laat zich als volgt samenvatten: voor terminals & depots realiseert BREIN een optimale benutting van de beschikbaar gestelde capaciteit (in kaderuimte en beschikbare kranen). Voor de binnenvaart realiseert BREIN een minimale, maar realiseerbare, havenverblijftijd. Het bovenliggende doel voor de sector is het aantrekkelijker maken van de containerbinnenvaartpropositie. Afgesloten wordt met een overzicht van voorziene baten. Hoofdstuk 4 bespreekt het Nextlogic proces en haar toekomstige organisatie. Besproken wordt hoe het (toekomstige) Nextlogic proces, het BREIN en het PLATFORM te plaatsen zijn in de organisationele context van barge operators en terminal- /depotoperators, hun mensen, staande organisatie en systemen. Vier cruciale veranderingen in de werkwijze worden er uitgelicht: 1. BREIN is gedelegeerd verantwoordelijk voor de planning van de calls 2. BREIN geeft de terminals en depots inzicht in verwachte capaciteitsbehoefte 3. BREIN optimaliseert op basis van (eerder) beschikbare rijkere containerinformatie 4. Nextlogic geeft inzicht in de performance van zowel de keten als van individuele partijen Een overzicht van de informatiestromen van zowel de barge operators als de terminal-/depotoperators naar en van Nextlogic (PLATFORM en BREIN) is te zien in Figuur 1.1. In het kort komt het er op neer dat het PLATFORM alle informatie zal verzamelen en BREIN hiermee zal plannen. 2 2

3 De informatie die verzameld wordt valt te splitsen in inzicht in vraag & aanbod, het verzamelen van informatie over containers en vervolgens het bijhouden van (real-time) status informatie en events van zowel de binnenvaart als van de terminals & depots. Het Nextlogic proces zal alleen maar kunnen gaan werken als partijen ook daadwerkelijk deze informatie gaan leveren. De gedelegeerde verantwoordelijkheid en de rol van menselijke planners wordt nog nader besproken, om af te sluiten met een set high-level userstories. Een userstory beschrijft in enkele zinnen in een business verwoording de functionele wens zoals deze bestaat: wat wil je, hoe wil je dat, en waarom wil je dat. Userstories zullen in latere hoofdstukken gebruikt worden voor detail-beschrijvingen van functionele wensen van barge operators, terminal-/depotoperators en BREIN. Barge Operator(s) Nextlogic Terminal & Depot Operator(s) verzamelen vraag & aanbod calls rotaties beschikbare capaciteit verzamelen container informatie container info los/laadlijst container informatie bijhouden real-time status locatie updates barge (AIS/GPS) meldingen business events status voortgang operaties meldingen business events plannen operatie ingeplande calls verschaffen inzicht real-time inzicht periodieke rapportage Figuur Nextlogic informatiestromen (gelijk Figuur 4.2) Nieuw proces in detail De hoofdstukken 5,6 en 7 beschrijven de ontwerpuitgangspunten voor de te faciliteren processen voor barge operators, terminal-/depotoperators en het te realiseren BREIN optimalisatiesysteem. Hoofdstuk 5 bespreekt een set voorziene usecases voor barge operators binnen het Nextlogic proces en werkt deze uit. Usecases zijn een gebruikelijke techniek binnen de informatica om systemen te beschrijven vanuit het gebruikersperspectief. Het beschrijft de actor, de initiator van de interactie en het systeem zelf als een opeenvolging van eenvoudige stappen. Met andere woorden, de usecase beschrijft "wie" met het betreffende systeem "wat" kan doen, en splitst dat op. Usecases zijn daarmee meer schematisch van aard en specifieker gestructureerd als toekomstige systeem-bouwblokken dan dat userstories dat zijn. De twee modelleringstechnieken vullen elkaar goed aan. Barge operators zullen met Nextlogic een aantal zaken anders moeten gaan doen. In plaats van bilateraal (1-op-1) afgestemde calls met terminals en depots gaan rotatieverzoeken en (in geval van vletwerk) sets calls aangekondigd worden inclusief bijbehorende instructies. BREIN gebruikt deze input, rekening houdend met restricties en prioriteitstelling, om een rotatie samen te stellen en calls te schedulen bij terminals en/of depots. Daarnaast wordt in een vroegtijdig stadium informatie over te vervoeren containers gedeeld als ook voortgangsinformatie over de bewegingen van het binnenvaartschip. In het hoofdstuk worden naast deze uitgewerkte usecases ook een aantal andere aspecten besproken. Deze zijn: de karakteristieken van de verschillende containerbinnenvaart sectoren, zelfvarende (duw)bakken, slowsteaming, de inzet van twee kranen voor het afhandelen van een call, de wens om productieschema's op te kunnen nemen, invulling van het prio-barge principe, en de omgang met structurele en incidentele rusttijden. Daarnaast worden een tweetal platform gerelateerde aspecten besproken: het beheer van referentie data en de behoefte qua te ontsluiten informatie voor barge operators vanuit het PLATFORM. 3 3

4 Afgesloten wordt met een korte tekst ter introductie op de userstories voor de barge operator welke in Bijlage A te vinden zijn. Het volgende hoofdstuk (6) schetst het terminal en depot perspectief aan de hand van de voorziene usecases binnen het Nextlogic proces. Ook voor terminal-/depotoperators zal de invoering van Nextlogic procesveranderingen met zich meebrengen. In plaats van bilateraal afgestemde calls met barge operators gaan terminals en depots de voor bargeafhandeling beschikbare capaciteit met BREIN delen. BREIN geeft daarbij de terminals en depots inzicht in verwachte capaciteitsbehoefte. BREIN gebruikt de beschikbare capaciteit om voor barges rotaties samen te stellen en calls te schedulen. Daarnaast gaan ook terminals en depots eerder informatie over import en export containers delen (onder andere met betrekking tot stackposities) en zal voortgangsinformatie over de voortgang van operaties gedeeld worden. Het hoofdstuk bespreekt daarnaast een aantal andere aspecten, waaronder: De informatie vergaring vanuit het platform Der verantwoordelijkheid referentie data up-to-date te houden De inzet van overloopcapaciteit terminals Het zogenaamde hoppen Het niet meer opschonen van los/laadlijsten De inpassing van het Fixed Windows (FW) product Regels rond de openingstijden depots Afsluitend worden de userstories voor de terminal-/depotoperator geïntroduceerd welke in Bijlage B te vinden zijn. BREIN zal het optimalisatietool zijn dat het nieuwe Nextlogic proces mogelijk gaat maken. Hoofdstuk 7 detailleert een viertal usecases voor BREIN in haar planningsrol binnen het Nextlogic proces. Daarnaast worden diverse ontwerpuitgangspunten voor BREIN uitgelicht en besproken. Meer specifiek: de eisen zoals ze er liggen qua iteratieve planning en bijsturing, het blackbox karakter van het systeem, het respecteren van tijdsafhankelijkheden en het efficiënt plannen van kademeters en kranen. Daarna wordt een belangrijk regelmechanisme besproken om onderscheid tussen rotaties te kunnen maken: het zogenaamde slackopslag percentage. Het slackopslag mechanisme wijst slack toe aan rotaties op basis van een mechanisme waarbij rotaties welke complexer of meer restrictief zijn relatief meer slack krijgen toegekend. Het hoofdstuk vervolgd met een drietal secties rond prestatie meting en verrekening, waarbij is besloten om een door een accountant vast te stellen kostenverdeling te hanteren in planbeslissingen van BREIN. BREIN gebruikt deze verdeling in afwegingen en prioritering. Afgesloten wordt met de behoefte aan simulatiefaciliteiten en ook in dit hoofdstuk een korte tekst ter introductie op de userstories zoals deze voor BREIN opgesteld zijn (zie Bijlage C). Te realiseren ondersteunende systemen Met de realisatie van alleen het BREIN zijn we er niet. BREIN kan alleen functioneren als ook het PLATFORM op een juiste wijze wordt ingericht zodat de juiste informatie op het juiste moment tussen partijen gedeeld kan worden. Een andere essentiële component is een juist functionerende KPI (key performance indicators) / BI (business intelligence) omgeving waarmee voorgedefinieerde KPI s gemeten kunnen worden voor zowel de gehele keten als voor individuele actoren en tevens ad-hoc analyses gedaan kunnen worden op het juist functioneren van het nieuwe proces. Dit wordt in respectievelijk Hoofdstuk 8 en 9 besproken. Hoofdstuk 8 beschrijft het PLATFORM: het informatieuitwisselplatform dat het nieuwe Nextlogic proces mogelijk gaat maken. Een serie ontwerpuitgangspunteisen voor het PLATFORM wordt besproken. De architectuur wordt kort geschetst, het belang van een nieuw onafhankelijk platform naast het aanwezige Portbase PCS (het port community system) wordt besproken, en gekeken wordt naar de technische invulling middels een drietal operationele datastores en een datastore met 4 4

5 referentiedata. We spreken hier expliciet over datastores en niet over databases omdat een database een implementatie keuze impliceert; deze is echter nog nader te maken. De operationale datastores betreffen: CALL TDO_CAPACITEIT CONTAINER Alle betrokken partijen zullen aan het PLATFORM koppelen om deze datastores van informatie te voorzien zowel verwachte informatie als ook real-time status updates en om er informatie op te halen. Het hoofdstuk bespreekt vervolgens verschillende gebruikseisen, zoals daar zijn: de nadrukkelijke wens het PLATFORM nieuw te ontwerpen en niet slechts als een extensie bovenop het huidige BargePlanning 3.0 product, ondersteuning bieden voor nietdeelnemen scenario's (wordt nader uitgewerkt in Hoofdstuk 11), en het immer bieden van up-to-date inzicht, de manieren van koppelen die daarbij horen, het herbruik principe van bestaande functionaliteit en de generieke apps zoals Nextlogic die wil gaat bieden. Afsluitend worden twee additionele functionaliteiten voor het PLATFORM expliciet besproken: informatie validatie en performancemeting en -rapportage. Deze laatste functionaliteit is een opmaat naar Hoofdstuk 9, waarin kort het belang van performance measurement uitgewerkt wordt, de tooling welke daarvoor nodig is en de manier waarop Nextlogic dit gerealiseerd wil zien. Belangrijke uitgangspunten zijn dat alle mutaties op de invoerdata gelogd zullen worden en dat een prestatiemeter in plaats van een schandpaal gehanteerd zal worden. Performance measurement van vooraf gedefinieerde KPI s zal zowel achteraf (ex-post) als tijdens het proces (ex-ante) ingezet worden. Daarnaast dient de omgeving geschikt te zijn voor ad-hoc analyses door een Nextlogic analist. Het ontwikkeltraject De laatste vier hoofdstukken (10,11,12 en 13) geven extra materiaal ter invulling van het toekomstige ontwikkeltraject. Hoofdstuk 10 geeft een overzicht van (uitzonderings-) scenario s welke voorzien zijn en waarop BREIN en PLATFORM voorbereid dienen te worden: de zogenaamde unhappy flows. Deze lijst zal als startpunt dienen in de ontwikkeling. De lijst is echter nog niet compleet en aanvulling is benodigd. De scenario s zijn verdeeld in: weersomstandigheden, technisch falen, externe factoren, afhandeltijd op terminal/depot en significante wijzigingen in vraag & aanbod binnen laatste uren Nextlogic planning. Het hoofdstuk over niet-deelnemers (Hoofdstuk 11) beschrijft twee scenario s voor niet-deelname binnen Nextlogic; waarbij ofwel de barge operator ofwel de terminal-/depotoperator niet-nextlogic deelnemer is. Belangrijk uitgangspunt is dat Nextlogic deelnemers zo min mogelijk hinder zullen hebben van niet-deelnemers en niet twee losse processen vorm hebben te geven. Voor barge operators die te maken hebben met niet-deelnemende terminals of depots zullen door BREIN geadviseerd worden over af te spreken timeslots bij de niet deelnemende terminal-/depotoperators. Hoofdstuk 12 bespreekt de verschillende aspecten waarmee rekening te houden in het te starten ontwikkeltraject van BREIN en PLATFORM. Een definitie van zowel schaduwdraaien als de grootschalige praktijkproef worden gegeven, de tijdslijn voor ontwikkeling wordt geschetst en de uitgangspunten qua omgang met leveranciers en de (belangrijke) gezamenlijke ontwikkeling van het PLATFORM. Voorts wordt ingegaan hoe de Nextlogic projectorganisatie voornemens is om te gaan met testen, communicatie, opleiding, documentatie en het betrekken van keyusers vanuit de marktpartijen. Ten slotte worden systeem acceptatie criteria benoemd. Het laatste hoofdstuk (Hoofdstuk 13) schetst een longlist van mogelijke toekomstige functionaliteit voor Nextlogic s BREIN en PLATFORM. Hier wordt nog geen uitspraak gedaan over termijn waarop deze specifieke functionaliteiten ontwikkeld 5 5

6 dienen te worden, anders dan dat dit staat te gebeuren na in productie name van de systemen na een succesvol verlopen grootschalige praktijkproef. Bijlagen Het FR bevat voorts een serie bijlagen. De eerste drie bijlagen detailleren de userstories voor de barge operators (Bijlage A), de terminals & depots (Bijlage B), en het te realiseren BREIN (Bijlage C). In Bijlage D is een sequence diagram opgenomen dat de toekomstige berichtenstroom visualiseert, in Bijlage E staat een aantal cases voor optimalisatie zoals aan de potentiële leveranciers is voorgelegd in de BREIN leveranciersselectie, en Bijlage F geeft een voorzet qua benodigde berichten voor de informatie-uitwisseling. Bijlage G geeft een beknopte beschrijving van de havenzijdige bundel initiatieven (Hup & Hop) zoals deze worden uitgewerkt door de subwerkgroep call optimalisatie. Bijlage H ten slotte bevat een drietal tabellen die inzicht geven in gebruikte referenties, afkortingen en definities. 6 6

BOEK 0: OVERZICHT BOEKEN NEXTLOGIC

BOEK 0: OVERZICHT BOEKEN NEXTLOGIC BOEK 0: OVERZICHT BOEKEN NEXTLOGIC Versie historie Datum Versie Status Auteur 29-06-2016 1.0 Pub Definitieve versie Nextlogic Auteurs en betrokkenen Naam Organisatie Sub wg lid Opmerking Distributielijst

Nadere informatie

Ketenoptimalisatie Containerbinnenvaart

Ketenoptimalisatie Containerbinnenvaart Ketenoptimalisatie Containerbinnenvaart Integrale toewijzing van terminal slots Achtergrondinformatie optimaliseringsysteem september 2012 Achtergrond 1. Op initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam zijn

Nadere informatie

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012 Port of Ports and Hinterland congres 2012 Emile Hoogsteden Directeur Containers, Breakbulk & Logistics 1 2 1 Port of Agenda Havenvisie 2030 Containeroverslag (t/s en achterlandvolume) Modal split Marktaandeel

Nadere informatie

bedrijfsprocessen en vormt daarmee de kapstok voor de producten van andere disciplines. Het PAM is geen RUP concept.

bedrijfsprocessen en vormt daarmee de kapstok voor de producten van andere disciplines. Het PAM is geen RUP concept. 1. 1.1. Inleiding Doel De Requirementdiscipline richt zich op het vaststellen en vastleggen van de eisen en wensen die aan een oplossing worden gesteld: de requirements. Rollen De keyrol binnen deze discipline

Nadere informatie

Voorjaar 2015 nextlogic.nl. Nextlogic waar staan we en wat brengt 2015? Voortgangsbijeenkomst Nextlogic

Voorjaar 2015 nextlogic.nl. Nextlogic waar staan we en wat brengt 2015? Voortgangsbijeenkomst Nextlogic Voorjaar 2015 Nextlogic waar staan we en wat brengt 2015? Voortgangsbijeenkomst Nextlogic Inhoud 1 Waarom Terugblik 2014: 2 Hoe Vooruitblik 2015: resultaat aanpak 3 Wat Vragen vanuit de markt, ketenbrede

Nadere informatie

1. Context en doel. 1.1 Voorbeelden belemmeringen per deelgebied 1.1.1 Governance en juridische belemmering

1. Context en doel. 1.1 Voorbeelden belemmeringen per deelgebied 1.1.1 Governance en juridische belemmering 1. Context en doel Het NLIP heeft tot doel om de elektronische informatie-uitwisseling in de Logistieke Sector in Nederland te verbeteren. En dan niet alleen de informatie-uitwisseling tussen specifieke

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Brandweer Hollands Midden. Achtergrond In het kader van inowit wordt hiermee door BHM een innovatievoorstel ingediend en als projectplan uitgewerkt.

Brandweer Hollands Midden. Achtergrond In het kader van inowit wordt hiermee door BHM een innovatievoorstel ingediend en als projectplan uitgewerkt. Memo Datum 30 augustus 2013 Contactpersoon Marijn Riemens Brandweer Hollands Midden Projectplan Innovatievoorstel Brandveiligheid [in]zicht Achtergrond In het kader van inowit wordt hiermee door BHM een

Nadere informatie

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Cor Franke Gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP Agenda plenaire sessie afnemers 1. Welkom 2. Waar staan we nu? 3. Wat hebben we nog te doen? 4. Aansluitstrategie

Nadere informatie

Port of Amsterdam en DMS. Congres SharePoint

Port of Amsterdam en DMS. Congres SharePoint Port of Amsterdam en DMS Congres SharePoint Port of partnerships Utrecht, 23 september 2014 Overzicht Havens Amsterdam (NZKG) 2 Haven Amsterdam Algemene informatie Zeehaven nr. 4 in Europa Cacaohaven nr.

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. Movares symposium 29 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Portbase Terminal Selector

Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Rotterdam is de nr. 1 containerhaven van Europa. Vanaf de Noordzee tot 48 kilometer landinwaarts bieden meerdere containerterminals u een op maat gesneden

Nadere informatie

Portbase Terminal en Depot Selector

Portbase Terminal en Depot Selector Portbase Terminal en Depot Selector Services Portbase verbindt alle partijen in de logistieke ketens van de Nederlandse havens. Via het Port Community System faciliteert Portbase datadeling tussen bedrijven

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Portbase Terminal Selector

Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Rotterdam is de nr. 1 containerhaven van Europa. Vanaf de Noordzee tot 48 kilometer landinwaarts bieden meerdere containerterminals u een op maat gesneden

Nadere informatie

NEUTRALE OPLOSSING, GEMEENSCHAPPELIJK VOORDEEL

NEUTRALE OPLOSSING, GEMEENSCHAPPELIJK VOORDEEL NEUTRALE OPLOSSING, GEMEENSCHAPPELIJK VOORDEEL BARGE SERVICE CENTER HAALBAAR, BETAALBAAR EN STARTKLAAR VAN DRIE NAAR VIJF CONTAINERTERMINALS In 2014 versnippert de containerstroom in de Rotterdamse haven

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011 Rotterdam en de kracht van het achterland Oss, 6 april 2011 Inhoud Containerontwikkeling Rotterdam Achterlandstrategie Logistiek knooppunten 2 Ontwikkeling overslagvolume 30 2008 2009 2010 25 20 15 10

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

perspectivisch calculeren

perspectivisch calculeren perspectivisch calculeren waar is dat voor nodig? Waar is dat voor nodig? dia 1 problematiek voor de calculatie enkelstuks, kleinserie en projectmatige productie: slechts een globale specificatie offertecalculatie

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Optimale informatiestroom zorgt voor maximale doorstroming. Op Maasvlakte 2 gaat informatie altijd de containers vooruit

Optimale informatiestroom zorgt voor maximale doorstroming. Op Maasvlakte 2 gaat informatie altijd de containers vooruit Optimale informatiestroom zorgt voor maximale doorstroming Op Maasvlakte 2 gaat informatie altijd de containers vooruit Rianne Groffen Directeur Marketing & Sales Nils Minor Sales Manager Achterland services

Nadere informatie

TARGET2 nieuwsbrief. Inhoud. De TARGET2 nieuwsbrief. Projectplanning TARGET2

TARGET2 nieuwsbrief. Inhoud. De TARGET2 nieuwsbrief. Projectplanning TARGET2 TARGET2 nieuwsbrief Informatie over de migratie van TOP naar TARGET2 januari 2006, nr 2 Inhoud De TARGET2 nieuwsbrief Projectplanning TARGET2 1 1 Migratie naar TARGET2 Het testprogramma 3 3 De meest recente

Nadere informatie

Operatie BRP Wat hebben we nog te doen?

Operatie BRP Wat hebben we nog te doen? Operatie BRP Wat hebben we nog te doen? Cor Franke Gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP Agenda plenaire sessie gemeenten 1. Welkom 2. Waar staan we nu? 3. Kijkje in de keuken van de PoC Bijhouden 4.

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen Testen en BASEL II Dennis Janssen Test Research Centre LogicaCMG 1 Agenda Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen BASEL II als hulpmiddel om positie testen te versterken Samenvatting 2 1 Basel

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

Your view on business On your favorite device

Your view on business On your favorite device ANY2INFO OVER ONS Your view on business On your favorite device Any2info is een ICT-onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling van standaard software waarmee mobiele bedrijfsapps kunnen worden gebouwd

Nadere informatie

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Het CO2 reductie beleid van ons bedrijf... 3 2.1 ENERGIESTROMEN... 3 2.2 DOELSTELLINGEN SCOPE 1 EN 2... 3 2.3 MAATREGELEN OM

Nadere informatie

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs De driedaagse Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 in samenwerking met: dinsdag 11 december 2007 Passionned 2003-2007 1 Uitleg De diapresentatie toont de meest opmerkelijke

Nadere informatie

De informatie adapter vormt de basis voor uitwisseling van digitale informatie in projecten waarbij de volgende uitgangspunten gekozen worden:

De informatie adapter vormt de basis voor uitwisseling van digitale informatie in projecten waarbij de volgende uitgangspunten gekozen worden: Op het vlak van informatie uitwisseling tussen bedrijven valt veel te verbeteren. Veel van die verbeteringen vinden hun oorzaak in het niet goed op elkaar aansluiten van de verschillende softwaretoepassingen

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

Methodiek. Versie: 16/05/2012 13:42:35

Methodiek. Versie: 16/05/2012 13:42:35 Methodiek Versie: 16/05/2012 13:42:35 Inhoudsopgave Methodiek... 2 Onze visie op het functioneel ontwerp... 2 Stappen in het ontwerpproces... 3 Methodiek Inleiding In dit deel van de encyclopedie wordt

Nadere informatie

Ontwikkeling informatiesysteem

Ontwikkeling informatiesysteem Ontwikkeling informatiesysteem Voorletters en naam: xxx Studentnummer: xxx Datum: 23 december 2013 Onderwijsinstelling: NCOI Opleidingsgroep Naam opleiding: Bachelor Bedrijfskundige Informatica Naam module:

Nadere informatie

TRAIN SERVICE & SHUNTING PLANNER

TRAIN SERVICE & SHUNTING PLANNER TRAIN SERVICE & SHUNTING PLANNER BOB HUISMAN Dit projectplan is het startpunt voor de student om 1) een voorkeur voor een project uit te spreken en 2) te gebruiken als start informatie bij begin project.

Nadere informatie

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case Inhoud Inhoud beschrijving Emissiescan Logistiek Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Toepassing Aanvullende informatie 2

Nadere informatie

Instructiedocument Samenwerkingsovereenkomst

Instructiedocument Samenwerkingsovereenkomst Instructiedocument Samenwerkingsovereenkomst Samengesteld op basis van verkenningen binnen het programma Sggv, 2009-2012. Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons

Nadere informatie

Checklist Slimme vragenlijst regievoering

Checklist Slimme vragenlijst regievoering Checklist Slimme vragenlijst regievoering versie 2.0 Slimme vragenlijst Leveranciersselectie Hoe stel ik vast dat dit beste leverancier is? Welke criteria hanteer ik daarbij? Wat als het selectieproces

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Voor en nadelen (spatieel) gedistribueerd

Voor en nadelen (spatieel) gedistribueerd Voor en nadelen (spatieel) gedistribueerd Centraal Dynamische regelbaarheid Gedistribueerd Communicatie hogere systeemlagen Communicatie lagere systeemlagen Fouttolerantie Faalgedrag Schaalbaarheid Complex

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Geachte heer, mevrouw, Gemeente Amersfoort is in 2010 gestart met het project AmersfoortBreed.

Nadere informatie

notitie Systems Engineering Lesplan Requirements Engineering (RE) Werkgroep opleidingen Definitief; vastgesteld Stuurgroep 4P

notitie Systems Engineering Lesplan Requirements Engineering (RE) Werkgroep opleidingen Definitief; vastgesteld Stuurgroep 4P notitie Van project onderwerp opgemaakt door Systems Engineering Lesplan Requirements Engineering (RE) Werkgroep opleidingen status datum opmaak 20-7-2012 bijlagen Definitief; vastgesteld Stuurgroep 4P

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Premium SLA. Versie 1.0

Dienstbeschrijving. Premium SLA. Versie 1.0 Dienstbeschrijving Premium SLA Versie 1.0 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Definities... 3 3 Premium SLA... 3 3.1 Ordering & Levering... 3 3.1.1 Orderscenario 15: Premium Service Order... 3 3.1.2 KPI 1: reactiesnelheid...

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 1 augustus 2013 DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 Versiebeheer

Nadere informatie

4orange Connect. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

4orange Connect. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 4orange Connect 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Inhoud... 2 1. Achtergrond... 3 2) Browsen... 4 3) Scheduler... 4 4) Frequenties en kruistabellen... 4 5)

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Barge operators 23 april 2015

Informatiebijeenkomst Barge operators 23 april 2015 Informatiebijeenkomst Barge operators 23 april 2015 PROGRAMMA 14.45 uur Welkom (Niels Dekker) Presentatie RWG algemeen (Niels Dekker) Presentatie RWG achterlandstrategie (Grant Pinkney) Presentatie operationeel

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf?

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? Plannen gemaakt? Met hulp van de standaardaanpak ImpactAnalyse in de Zorg kom je verder! Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? IMPACT? de ZORG? STANDAARD AANPAK 1 Inpassen

Nadere informatie

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Abstract Modelleren op basis van de open standard ArchiMate is een goed uitgangspunt voor

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016 Service Guarantee, version 1.2 Versie 1.2 Service Garantie November 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Service Garantie 1.2 Begrippen en definities 1.3 Service 1.3.1 Service Support Service Desk Incidenten

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Cor Franke Gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP Agenda plenaire sessie gemeenten 1. Welkom 2. Waar staan we nu? 3. Kijkje in de keuken van de PoC Bijhouden

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

De kracht van BI & Architectuur

De kracht van BI & Architectuur Samen boeken we succes De kracht van BI & Architectuur in de praktijk Business Intelligence Symposium 2009 Emiel van Bockel BI Awards 2009 2 Voorstellen Emiel van Bockel - Manager Information Services

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

5 oktober Voor de digitale economie

5 oktober Voor de digitale economie 5 oktober 2017 Voor de digitale economie Op donderdag 5 oktober 2017 organiseert Nederland ICT voor het Expertisecentrum Organisatie & Personeel een ICT Markttoets over de vernieuwing van de Carrière Sites

Nadere informatie

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld.

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld. 1. 1.1. Inleiding Doel In de discipline vindt de validatie van datgene wat binnen het project is gerealiseerd plaats. Dit bestrijkt het gebied van unittest tot en met acceptatie door gebruikers en beheerorganisatie.

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

5 Programmastructuur

5 Programmastructuur 5 Programmastructuur Om het informatieplan en de daarin beschreven componenten is het aan te raden een programma- en projectenorganisatie in te richten. Volgend schema geeft de verschillende actoren en

Nadere informatie

De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen

De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen Rotterdam, 13 april 2017 Carlo Zwinkels Van decentraal naar centraal Van fysiek naar digitaal Van handmatig

Nadere informatie

INLEIDING GEORISICOSCAN 2.0 VOOR TE TOETSEN PROJECTEN

INLEIDING GEORISICOSCAN 2.0 VOOR TE TOETSEN PROJECTEN INLEIDING GEORISICOSCAN 2.0 VOOR TE TOETSEN PROJECTEN Wat is de GeoRisicoScan (GRS) 2.0? De GRS 2.0 is een instrument om de kwaliteit van de toepassing van GeoRM in een project te toetsen. Wat is het doel

Nadere informatie

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan Eti BV Auteur: John Nannings Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 Inhoud 1 INLEIDING... 3

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Management Samenvatting

Management Samenvatting / werldo Management Samenvatting Inleiding en belangrijkste hoofdconclusies In deze studie naar de strategische toegevoegde waarde van het Port Community Systeem (PCS) van Portbase wordt inzicht gegeven

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

In september 2015 vonden de zeven Sanctiewet Solution Seminars plaats

In september 2015 vonden de zeven Sanctiewet Solution Seminars plaats In september 2015 vonden de zeven Sanctiewet Solution Seminars plaats De Sanctiewet Solution Seminars zijn gehouden op: Data van de seminars Datum Locatie 31 augustus: Rotterdam 1 september: Breukelen

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen WI1: Het opstarten van het project Milestone 1 WI2: Ontwikkel een Vison WI3: Modelleer het Business Domain WI4: Creëer een Glossary WI7: Beheer wijzigingen

Nadere informatie

Auditen van Agile projecten

Auditen van Agile projecten Auditen van Agile projecten Platform voor Informatiebeveiliging 10 december 2013 Merijn van der Zalm & Marcel Trijssenaar Agenda Belang van assurance op agile ontwikkelen Agile versus Waterval Perspectief

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Mark Timmermans Versie 1.0 1. Inleiding De Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) is het bevoegd gezag van een

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

LIPSS LIPSS LIPSS LIPSS 21-9-2011. Inhoud van de presentaties. Inhoud van de presentaties. De sprekers. DOEL & RESULTAAT voor U

LIPSS LIPSS LIPSS LIPSS 21-9-2011. Inhoud van de presentaties. Inhoud van de presentaties. De sprekers. DOEL & RESULTAAT voor U Open ICT ketenplatform voor naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem van de groothandelaar in bloemen en planten. De sprekers Kenlog : de bedrijfskunde Coena : de IT technologie DOEL &

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

B48 Regelscenario s Corridor A15 en Ruit Rotterdam

B48 Regelscenario s Corridor A15 en Ruit Rotterdam B48 Regelscenario s Corridor A15 en Ruit Rotterdam Gerben Quirijns (ARCADIS Nederland BV) In opdracht van Stadsregio Rotterdam Samenvatting Netwerkorganisatie Bereik! is in het kader van DVM Zuidvleugel

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie