- Ook voor de gemeentelijke bevoegdheden Inhoud: op vlak cultuur, jeugd, sport, milieu - doelstelling beleid 2020

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- Ook voor de gemeentelijke bevoegdheden Inhoud: op vlak cultuur, jeugd, sport, milieu - doelstelling beleid 2020"

Transcriptie

1 1. Bestuursakkoord De gemeenteraad neemt kennis van het hiernavolgend bestuursakkoord : OCMW-personeel taken van Overeenkomst tussen gemeentepersoneel uitvoeren en vice-versa, gezamenlijke aankoopdienst ANDERS Wachtebeke gemeente/ocmw, Samenwerking met andere OCMW s waar het kan en Open VLD - doorlichting van de gemeentelijke uitgaven en inkomsten op zoek optimalisaties Wachtebeke - Ook voor de gemeentelijke bevoegdheden Inhoud: onderzoeken op welke domeinen we nauwer kunnen samenwerken met buurgemeenten bv - basisovereenkomst op vlak cultuur, jeugd, sport, milieu - doelstelling beleid Jaarlijks een evenwichtig en sluitende begroting opstellen - Een grondige evaluatie van alle bestaande 1. BASISOVEROVEREENKOMST belastingen, de schuldenlast en de overdrachten onder controle houden. - Het uitputten van alle mogelijke vormen van ANDERS Wachtebeke en Open subsidies VLD Wachtebeke - De belastingsdruk zo laag mogelijk houden, er Zijn als volgt overeengekomen: zal steeds geopteerd worden voor sociale en gezinsvriendelijke corrigerende maatregelen Open VLD en ANDERS Wachtebeke sluiten - Masterplan opstellen om de leefbaarheid samen een akkoord af voor het samen van de dorpskern te bevorderen besturen van de gemeente Wachtebeke voor Een open bestuur met maximale de periode communicatie naar de inwoners toe Lokaal woonoverleg : een goede samenwerking Beide partijen komen overeen dat ze samen tussen de gemeente en de sociale Wachtebeke zullen besturen in de legislatuur huisvestingsmaatschappij is cruciaal om het aanbod betaalbare woningen te verhogen. Na de ontvoogding van onze gemeente snel werk maken van diverse RUP s om maximale kansen te geven aan onze kmo s, om de tewerkstelling te laten groeien. We willen in de nieuwe legislatuurperiode onze gemeente goed besturen op financieel, sociaal, ecologisch vlak en op het vlak van mobiliteit en communicatie. Onze gemeente op de kaart zetten, met onze belangrijke troeven: landelijk, groen, natuurgebieden, dicht bij tewerkstellingsregio Gentse kanaalzone. Met een sterk verenigingsleven en grote verkeersveiligheid. Financiën: - financieel orde op zaken stellen van het ocmw en rusthuis door oordeelkundige toepassing van de audit resultaten. Ook samenwerking gemeente/ocmw intensifiëren o.a.: kan Investeringen - Een aantal projecten zoals containerpark en kmo zone, dorpskernvernieuwing, gescheiden rioleringsstelsel, waarmaken in die legislatuur. Het uitvoeren van verdere projecten is afhankelijk van de financiële marge die we creëren. 2. BELEIDSDOELSTELLINGEN : WACHTEBEKE 2020 MISSIE 1

2 Wachtebeke, een creatieve, enthousiaste en bruisende gemeenschap waar het bestuur samen met alle inwoners streeft naar de ontwikkeling van een duurzame, solidaire en open samenleving. Met een minimale kost voor de inwoners. A. GEMEENTE In functie van onze samenwerking willen wij de volgende strategische doelstellingen realiseren: I. Een performant financieel beleid Op basis van een goed ontwikkeld strategisch beleidsplan willen wij een sterk financieel beleid voeren. Dit betekent dat wij de beschikbare middelen in functie van de doelstellingen efficiënt en effectief willen inzetten. Elk beleidsvoorstel zal op basis van deze twee criteria beoordeeld worden aan de hand van een open boek vergelijking waarbij visie en informatie maximaal worden uitgewisseld en de uiteindelijke beslissing wordt verantwoord. De belangrijkste prioriteiten binnen ons financieel beleid zijn: Een sterk strategisch beleidsplan met een langetermijnvisie uitbouwen en realiseren. Budgettaire doelstellingen uitbouwen en de realisatie ervan tenminste jaarlijks evalueren en bijsturen Jaarlijks een financieel evenwicht bekomen Geen extra belastingsdruk creëren voor de inwoners Het aanboren van nieuwe inkomsten (geen belastingen ) Andere prioriteiten zijn: Het onder controle houden of terugdringen van overdrachten Maximaal subsidies bij hogere instanties benutten. Hierbij moeten we steeds afwegen of de geïnvesteerde tijd aan werkuren opweegt tegen de werkelijke opbrengst van de subsidie (efficiëntie) II. Openbare werken en verkeersveiligheid Het departement openbare werken wil via verschillende projecten een veilige (snelheidsafremmende maatregelen), mobiele (goede lokale wegen en fietspaden), esthetisch verantwoorde (groen, netjes, mooi, kindvriendelijk..) en leefbare gemeente realiseren. Bij elk nieuw project zal rekening gehouden worden met deze aspecten. Het belang en de noden van de zwakke weggebruikers zullen hierbij voorop staan. De belangrijkste prioriteiten inzake openbare werken zijn: Het afwerken van de dorpskern Het rioleringsprogramma verder zetten De realisatie van het fietspad N449 Het herstellen van voetpaden op basis van een objectieve beoordeling (eerste de slechtste voetpaden aanpakken). Prioriteit voor dorpskern en omgeving openbare gebouwen. Bij het uitstippelen van het parkeerbeleid zal erover gewaakt worden dat een evenwicht gevonden wordt tussen de redelijke verlangens en belangen van eenieder. Andere prioriteiten zijn: Wegen, fietspaden, veilige voetpaden en groenzones onderhouden en aanleggen op basis van een vastgelegde planning (draaiboek) Van nabij opvolgen van projecten in buurgemeenten, naburige zones, provincie, die een impact kunnen hebben op de verkeersdensiteit, woonkwaliteit en veiligheid in Wachtebeke. 2

3 Opvolgen en ondersteunen van externe projecten die een gunstige invloed kunnen hebben op de bereikbaarheid en mobiliteit van Wachtebeke en de Wachtebeekse bevolking. De belangrijkste prioriteiten inzake verkeersveiligheid zijn: Prioriteit voor de zwakke weggebruiker bij aanleg/vernieuwing van wegen Doorgaande vrachtwagenproblematiek oplossen De implementatie van snelheidsafremmende maatregen waar nodig (en bij nieuwe projecten) De realisatie van een snelverbinding tussen Gent-Wachtebeke en Antwerpen-Wachtebeke Onderzoek naar verdere uitbreiding van de dienstverlening door lijnbussen,belbussen (eventueel marktbus) en betere reizigersinformatie van de Lijn. De spoorwegbedding omzetten in een fietspad (toerisme, veilig fietsen) III. Jeugd, sport en cultuur Het departement jeugd, sport en cultuur wil in nauwe samenwerking met alle actoren binnen de gemeente een creatieve, actieve en gezellige gemeente realiseren waar elkeen zijn gading kan vinden. Een belangrijke inspanning zal geleverd worden om de niet georganiseerde jeugd beter te bereiken. De belangrijkste prioriteiten inzake cultuur zijn: De realisatie van een wijkgerichte werking waarbinnen aandacht is voor: 1. De reactivering van lokale verenigingen en kermissen 2. Lokale initiatieven van bewoners (straatfeest, speelstraat, barbecue op de nationale feestdag, ) Een betere cultuurspreiding binnen het programma van de cultuurdienst (cultuur toegankelijk voor iedereen), meer logistieke en/of materiële steun aan de verenigingen (eventueel in ruil voor minder subsidies) Het uitbouwen van het CCW als een congres-en vergadercentrum voor organisaties en ondernemingen uit de wijde omgeving (leegstand tijdens daguren) ), met een transparante kostenstructuur en duidelijke beleidsdoelstellingen. Een betere, kosten-efficiënte benuttiging van het CCW dient nagestreefd te worden, waarbij het CCW in de eerste plaats ter beschikking staat en ten goede komt van alle Wachtebekenaren. De belangrijkste prioriteiten inzake sport zijn: De uitbreiding van de sportterreinen in De Bergen, waarbij zo veel mogelijk tegemoet gekomen wordt aan de legitieme wensen van alle (huidige en toekomstige) sportbeoefenaars en sportverenigingen. Een intensere samenwerking met de provincie inzake het afhuren van sportterreinen. Nieuwe afspraken vastleggen met de provincie over het provinciaal domein. Dit beperkt zich niet tot sportbeleving, maar ook recreatie, bereikbaarheid, complementariteit in dienstverlening, faciliteiten voor kleinhandel, Stimuleren en ondersteunen van vrijetijdssporten met als doel alle inwoners een mogelijkheid te bieden tot ontspanning, ontplooiing en ontmoeting. De belangrijkste prioriteiten inzake jeugd zijn: 3

4 Het opwaarderen van het jeugdhuis zodat dit een laagdrempelige ontmoetingsplaats wordt voor alle Wachtebeekse jongeren. Het voeren van een onderzoek naar de noden inzake kinderopvang. In functie van de resultaten van dit onderzoek kan er eventueel een samenwerking aangegaan worden met publieke/private partners om de bestaande en toekomstige noden te lenigen. Dit dient voorafgegaan te worden door een grondige analyse van de bestaande toestand en het nu reeds toepassen van mogelijke verbeteringsacties. Ervoor zorgen dat alle jeugdbewegingen behoorlijk gehuisvest zijn in samenspraak met elkaar en de omwonenden. Initiatieven nemen die de niet georganiseerde jeugd bereiken om hen te laten participeren in onze gemeenschap IV. Bestuurlijke vernieuwing V. Via bestuurlijke vernieuwing wensen wij de waarden klantvriendelijkheid, betrokkenheid en kwaliteit te integreren in de werking van alle gemeentelijke instellingen op ons grondgebied. Respect voor iedere inwoner is de leidraad, iedereen krijgt een eerlijke, gelijke behandeling, geen vriendjespolitiek De verdere ontwikkeling van het E-loket waarbij de gebruiker centraal staat. Via nieuwe technologieën wordt er naar gestreefd om zoveel als mogelijk te laten gebeuren door de gebruiker zelf. Dmv informatie-avonden werken aan een duurzame dialoog tussen burger en bestuur. Een betere communicatie naar de bewoners (interactief communicatieplan) De herwaardering van adviesraden zodat een echt participatieproces op gang komt. Het ontwikkelen van een wijkgerichte basis werking De realisatie van klantvriendelijke openingsuren voor het gemeentehuis, OCMW en het containerpark (vooral dan s avonds). Het opzetten van een performante gemeentelijk structuur (Gemeente en OCMW) waar aandacht is voor een modern management (competentieprofielen, evaluatie, personeelsbehoeftenplan, efficiënte procedures, goede interne communicatie, opleiding ) in functie van de noden van onze inwoners De samenwerking/samensmelting (in fasen) van gemeenschappelijke diensten van het OCMW/gemeente realiseren De samenwerking met andere publieke en/of private partners om onze beleidsdoelstellingen maximaal te realiseren Via gemeenteraadscommissies zal getracht worden alle fracties in de gemeenteraad te betrekken bij de beleidsvoorbereiding en efficiëntere raadsvergaderingen te realiseren. Na vastleggen van de doelstellingen wordt een beleidsplan uitgewerkt waarvan de belangrijkste beslissingsmomenten door een projectgroep worden opgevolgd en waarbij de voortgang systematisch wordt besproken binnen CBS. VI. Milieu 4

5 Wachtebeke wil haar inwoners een gezonde en kwaliteitsvolle leefomgeving bieden. Het departement milieu wil de inwoners helpen om de milieuschade die zij veroorzaken zoveel mogelijk te vermijden of te compenseren. Het groene karakter van onze gemeente bestendigen en versterken waar mogelijk (aanplant van groen stimuleren op braakliggende gronden, maar ook langs wegen, parkings, ) De verdere realisatie van het containerpark Het principe de vervuiler betaalt wordt onverwijld ingevoerd bij voorkeur in samenspraak met de andere gemeenten binnen de IDM-zone. In nauwe samenwerking met de dienst openbare werken het rioleringsprogramma en de realisatie van kleinschalige waterzuiveringseenheden realiseren Duurzaamheid als beleidscriterium invoeren Andere prioriteiten zijn: Het implementeren van een isolatiepremie voor oudere woningen, groene daken, lage energie woningen De aanleg van nieuwe grachten en het heropenen van gedempte grachten Het onderhoud van de bestaande grachten controleren. Private eigenaars via een GAS beboeten wanneer zij dit nalaten Het in gebruik nemen van een netwerk van trage wegen faciliteren en door gerichte acties ondersteunen. VII. Ruimtelijke ordening en woningbouw De voornaamste doelstelling van het departement Ruimtelijke ordening bestaat eruit het groene, landelijke en open karakter van onze gemeente te waarborgen. Het groene en landelijke karakter vrijwaren via het gemeentelijk structuurplan (RUP s en bouwverordeningen) In samenwerking met het departement openbare werken willen we het zware verkeer uit onze dorpskern weren en steevast aandacht schenken aan de zwakke weggebruiker bij het ontwikkelen van nieuwe projecten BPA De Bergen volledig realiseren Onderzoek welke (bouw)projecten nog kunnen gerealiseerd worden (bvb. nieuwe woonuitbreidingsgebieden) Snelle RUP s voor zonevreemde woningen en bedrijven Duidelijke regeling voor weekendverblijven, waarbij het uitdoofbeleid van de provincie richtinggevend is, Ijveren om in nieuwe verkavelingen betaalbare huur en koopwoningen te realiseren voor eigen inwoners Opstarten van een lokaal woonoverleg en uitwerken van een woonplan. Het opstellen van doelmatige bouwvoorschriften om het landelijk karakter van Wachtebeke te vrijwaren, 5

6 Het voeren van een actieve politiek om de betaalbaarheid van koop- en huurwoningen te bevorderen: invoeren en uitoefenen van voorkooprecht, doelmatig bestrijden van leegstand en verkrotting, VIII. Toerisme en middenstand Het departement toerisme wil de beschikbare troeven binnen onze gemeente volop promoten (groen, open en rustig). In aanvulling op deze ambitie wensen we specifieke bedrijvigheden die een meerwaarde vormen voor de inwoners, toeristen en andere bezoekers. Een nauwe samenwerking aangaan met de provincie om de vele wandelpaden en fietsroutes binnen onze gemeente te promoten, eventueel zelf de missing links aanleggen. De realisatie van een wandel-en fietskaart In functie van de samenwerking met de provincie landbouwers, lokale bewoners, aanmoedigen om in te zetten op hoevetoerisme, hoeveproducten, biologische teelt, opstarten B&B ) Het ontwikkelen van een masterplan waarbinnen een actieplan wordt opgezet om specifieke bedrijvigheden naar onze gemeente aan te trekken Het ontwikkelen van een reeks instrumenten die starters moeten ondersteunen bij het opzetten van hun ondernemingen. Speciale aandacht wordt besteed aan buurtwinkels die een bijzondere sociale en economische functie kunnen vervullen in een dorpsgemeenschap. De realisatie van een KMO-zone Wekelijkse markt aantrekkelijker maken door diversifiering gamma en een betere inplanting en het inleggen van een marktbus. B. OCMW MISSIE Wij willen een gemeente zijn waarin elke inwoner toegang heeft tot alles wat onze gemeenschap te bieden heeft. Iedereen moet in de mogelijkheid gesteld worden zijn/haar talenten te ontplooien en een kwaliteitsvol leven te leiden.om dit doel te bereiken worden er veel verwacht van de mandatarissen inzake inzet, motivatie en daadkracht. In functie hiervan willen wij de volgende strategische doelstellingen realiseren: IX. Een performant financieel beleid Op basis van een goed ontwikkeld strategisch beleidsplan willen wij een sterk financieel beleid voeren. Dit betekent dat wij de beschikbare middelen in functie van de doelstellingen efficiënt en effectief willen inzetten. Elk beleidsvoorstel zal op basis van deze twee criteria beoordeeld worden. De belangrijkste prioriteiten binnen ons financieel beleid zijn: Een sterk strategisch beleidsplan met een langetermijnvisie uitbouwen en realiseren. Jaarlijks evalueren en, door gepaste maatregelen, bijsturen, De overdrachten van de gemeente onder controle houden door aan een efficiënt en effectief beleid te werken. Opleggen van een budgettaire ruimte waarbinnen de overdrachten zich dienen te bevinden, 6

7 Het aanboren van nieuwe inkomsten (betere inning RIZIV, terugvorderingen opvolgen, ) en realiseren van besparingen door enerzijds efficiënter te werken en anderzijds door een nauwe samenwerking aan te gaan met externe publieke en private partners. Hierbij moet de kwaliteit van de dienstverlening optimaal blijven. Een toelatingsbeleid voor het rustoord op basis van de Katzschaal, een gemeenschappelijk aankoopbeleid met andere openbare of privé rustoorden, zijn noodzakelijke ingrepen. Andere prioriteiten zijn: Maximaal subsidies bij hogere instanties benutten. Hierbij moeten we steeds afwegen of de geïnvesteerde tijd aan werkuren opweegt tegen de werkelijke opbrengst van de subsidie (efficiëntie) Actief extern op zoek gaan naar na-te-volgen voorbeelden. X. Bestuurlijke vernieuwing De administratie en het personeel motiveren en actief betrekken in het veranderingsproces dat het OCMW noodgedwongen dient te ondergaan, via uitbouwen van structureel overleg In nauwe samenwerking met de gemeente een duidelijke communicatiestrategie uitwerken naar de inwoners Infoavonden omtrent belangrijke projecten Meewerken aan een wijkgerichte werking (socio-cultureel en zitdagen) De realisatie van klantvriendelijke openingsuren voor het OCMW met een laagdrempelige loketfunctie waarbij de bezoeker op een duidelijke manier, effectief geholpen wordt, Het opzetten van een performante structuur (Gemeente en OCMW) waar aandacht is voor een modern management (competentieprofielen, evaluatie, personeelsbehoeftenplan, efficiënte procedures, goede interne communicatie, opleiding ) in functie van de noden van onze inwoners. In deze materie opteren we ervoor om de voorstellen van het studiebureau voor zover daar een akkoord over is uit te voeren. Ervoor zorgen dat we voldoen aan wettelijke opgelegde bepalingen De samenwerking/samensmelting (in fasen) van gemeenschappelijke diensten van het OCMW/gemeente realiseren De samenwerking met andere publieke en/of private partners om onze beleidsdoelstellingen maximaal te realiseren, als onze eigen middelen aantoonbaar tekort schieten, XI. Sociale dienstverlening Via ons beleid willen we ervoor zorgen dat de meest kwetsbare personen alle kansen krijgen om hun potentieel te benutten. Werken aan een toegankelijke dienst-en hulpverlening (sociaal huis) waarbij een éénloketfunctie voor alle publiekdiensten van OCMW en gemeente wordt aangeboden via een centrale onthaalbalie. Onze sociale dienst zodanig organiseren dat zij inspelen op de verschillende aspecten van de meest kwetsbare groepen. Hierbij gaat in het bijzonder de aandacht naar het begeleiden 7

8 naar werk, het leren omgaan met geld en de integratie in onze maatschappij op sociocultureel vlak. Kansarme kinderen moeten binnen ons beleid extra aandacht krijgen op het vlak van onderwijs en socio-culturele participatie In functie van de bovenstaande doelstellingen wensen wij strategische partnerschappen af te sluiten met diverse publieke en private initiatieven. Op vele vlakken zullen we dus vooral onze rol van regisseur en coördinator opnemen (link tussen aanbieder en cliënt). maar zelf moeten ingrijpen als dit nodig blijkt. Meer algemeen moet gewerkt worden aan een omvattend globaal plan voor de uitbouw van een extern sociale dienstverlening in Wachtebeke. De sociale dienstverlening is te lang beperkt gebleven tot de OCMW-campus. XII. Ouderenbeleid Via ons beleid willen we ons richten tot de actieve en niet-actieve (thuis of in een thuisvervangend milieu wonende) ouderen. Wij willen hen de kans bieden om zoveel als mogelijk te kunnen participeren aan het maatschappelijk gebeuren. In nauwe samenwerking met de seniorenraad een beleid uitwerken dat zich richt tot actieve en niet-actieve ouderen die in een thuissituatie vertoeven De reorganisatie van de sociale dienst waardoor er één maatschappelijk werker zich specifiek kan richten op deze doelgroep. Bezoek 80 jarigen aan huis door maatschappelijk werker. In nauwe samenwerking met private en publieke actoren een zorgnet oprichten (maaltijddiensten, poetsdiensten, thuiszorg, advies voor aanpassingen aan eigen woning op het vlak van toegankelijkheid, veiligheid en comfort,... ) dat het mogelijk maakt dat ouderen zo lang als mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen verblijven. Het OCMW zal in dit zorgnet een belangrijke rol op zich nemen. Bij aanvang als initiatiefnemer, later wanneer de actoren hun taak op zich hebben genomen zal het ocmw de rol van regisseur opnemen. In nauwe samenwerking met private en publieke actoren de kwaliteitsgarantie binnen ons woonzorgcentrum garanderen. XIII ontwikkelingsamenwerking De gemeente zal financiële en materiële steun verlenen aan kleinschalige projecten in het zuiden, door middel van projectsteun aan locale mensen die actief zijn in de derde wereld. De verenigingen die locaal actief zijn rond de derde en ook de vierde wereld worden ondersteund. XIV Veiligheid - De wijkagent wordt daadwerkelijk ingeschakeld om aan preventie te doen door actief aanwezig te zijn in de wijken. - De G.A.S. worden maximaal gebruikt om vandalisme en andere kleine criminaliteit tegen te gaan en te beteugelen. - Constante aandacht en gerichte acties voor gemeentelijke prioriteiten in het zonaal veiligheidsplan XV Interne kwaliteitsopvolging 8

9 Om ons doel te bereiken steunen we in de eerste plaats op de inzet van doelbewuste, competente en gemotiveerde mandatarissen die de nodige tijd vrijmaken om met een grondige dossierkennis de problemen en projecten planmatig en gestructureerd aan te pakken.de besluitvorming steunt op een grondige analyse van de mogelijke opties en onderbouwd zijn door een degelijke informatieronde, waarbij ook getracht wordt goede voorbeelden en ideeën te vinden buiten Wachtebeke. WAARDEN De inzet en prestaties van de mandatarissen worden permanent opgevolgd binnen het College, en respectieve partijbesturen en minstens jaarlijks grondig geëvalueerd. Indien nodig wordt bijgestuurd. Grote waarde wordt verder gehecht aan de integriteit van de mandatarissen. Er zal ook erover gewaakt worden dat eigenbelang of onredelijke belangen van deelgroepen geen rol kunnen spelen in de besluitvorming. Het ligt in de bedoeling de bevolking van Wachtebeke maximaal te betrekken in de besluitvorming. O.a. adviezen van de gemeentelijke adviesraden, buurtcomités, hoorzittingen en door belangrijke dossiers in werkgroepen van gemeente-en/of ocmw raadsleden te laten adviseren. 9

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 BBC Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 Algemene diensten Een professionele, open organisatie Een professionele, open organisatie Beleidsdoelstelling 1: Laagdrempelige, klantvriendelijke

Nadere informatie

Beleidsplan legislatuur 2007-2012

Beleidsplan legislatuur 2007-2012 Beleidsplan legislatuur 2007-2012 1. Verkeer mobiliteit Herinrichting Schanslaan Verkeerssituatie watertoren: herinrichting met als doel de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en bijkomend

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk 08/05/2009 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder : 1 algemeen

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Meerjarenplan Zutendaal 2014-2019 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Meerjarenplan Zutendaal 2014-2019 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen Meerjarenplan Zutendaal 2014-2019 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen BD = beleidsdoelstelling AP = actieplan Vet = prioritaire doelstelling Gewone opmaak = overig beleid De beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken 1. Missie / visie van het OCMW Sint-Truiden Het OCMW Sint-Truiden heeft als opdracht het

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

Functiebeschrijving Projectmedewerker Planning en stadsvernieuwing

Functiebeschrijving Projectmedewerker Planning en stadsvernieuwing Functiebeschrijving Projectmedewerker Planning en stadsvernieuwing Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Projectmedewerker Planning en

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de stad Sint- Niklaas. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden uitgewerkt,

Nadere informatie

Goed wonen en bouwen in Wevelgem

Goed wonen en bouwen in Wevelgem Goed wonen en bouwen in Wevelgem Contactmoment Woonmarkt Gemeente als regisseur van het woonbeleid 5 jaar ontvoogding Leefbaar en betaalbaar wonen Woonprogrammatie Woonmarkt Goed wonen en bouwen in Wevelgem

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie

Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie Mijnheer de burgemeester, Collega s, Het is niet de eerste keer dat we het nieuwe mobiliteitsplan voor onze stad hier in deze raad bespreken.

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40 Doelstellingennota Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40 Gemeentebestuur Kaprijke (NIS 43007) Veld 1-9970 Kaprijke

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas 10 puntenplan Inleiding. Sint-Gillis-Waas is een goede gemeente om in te wonen. De typische elementen die onze gemeente kenmerken, namelijk de rust, de goede

Nadere informatie

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN RUP Peerlaarstraat en RUP Eertberglei gemeente Bonheiden, informatieavond 10 februari 2015 13004_PT_006_informatieavond relevante begrippen gewestplan, plan van

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides 1 Governance principes De ondernemers hebben hun bedrijf nog niet in een vennootschapsstructuur ondergebracht. De ondernemers activeren een raad van

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Werken bij lokale besturen in Leuven

Werken bij lokale besturen in Leuven Werken bij lokale besturen in Leuven Stad Leuven Saskia De Beucker, afdelingshoofd Personeelsbeleid OCMW Leuven Sabrina Roosen, deskundige HRM 26 maart 2015 Korte kennismaking Stad Leuven 1194 personeelsleden

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project. De visie en missie van Buro Project over MVO Buro Project streeft via haar MVO-charter een strategie voorop te stellen waarbij iedere stakeholder

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Ambitie 1: Een wervende regio

Ambitie 1: Een wervende regio Ambitie 1: Een wervende regio Doelstelling 1: Transformeren naar een kennisgedreven economie Het idee om het streekimago op te hangen aan valley of creation valt in goede aarde. Er spelen zich veel goede

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Persbriefing. College van 3 juli 2015

Persbriefing. College van 3 juli 2015 Persbriefing College van 3 juli 2015 Stad Antwerpen creëert ruimte voor industrie en logistiek en pakt kantoorleegstand aan... 2 Antwerpen brengt stille stukjes stad onder de aandacht... 5 Persbriefing

Nadere informatie

Sociale huur in kleine kernen Westhoek Leader Westhoek - 18/11/2013 1 5. en dus geen sociale koopwoningen of doelgroepwoningen van het OCMW/gemeente.

Sociale huur in kleine kernen Westhoek Leader Westhoek - 18/11/2013 1 5. en dus geen sociale koopwoningen of doelgroepwoningen van het OCMW/gemeente. Sociale huur in kleine kernen Westhoek 10 aanbevelingen ifv inplanting en concept sociale huur Leader Westhoek - 18/11/2013 I. Aanbevelingen voor het lokaal woonbeleid a) Bewust kiezen voor een onderbouwde

Nadere informatie

Ouderenbeleidsplan 2010 2014

Ouderenbeleidsplan 2010 2014 Ouderenbeleidsplan 2011 2014 Voorwoord Ons Ouderenbeleidsplan 2011-2014 als voorbeeld van directe democratie in Kampenhout. Het gemeentebestuur van Kampenhout streeft er in haar beleid naar het welzijn

Nadere informatie

Realisatie masterplan/beleidsvisie Houthalen-Helchteren

Realisatie masterplan/beleidsvisie Houthalen-Helchteren Realisatie masterplan/beleidsvisie Houthalen-Helchteren Nood aan citymarketing Houthalen-Helchteren had nood aan citymarketing omwille van ondermeer de volgende zaken Relatief hoge werkloosheid en lage

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

Klimaatplan Maldegem

Klimaatplan Maldegem Klimaatplan Maldegem Klimaatplan Maldegem Inleiding Proces Nulmeting Actieplan Inleiding Burgemeestersconvenant Doelstellingen 2020 20% minder energie verbruik 20% minder CO2 uitstoot 20% hernieuwbare

Nadere informatie

Laag Energie Gebouw Aanpak en Visie

Laag Energie Gebouw Aanpak en Visie Laag Energie Gebouw Aanpak en Visie Benny Reviers Schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, milieu en dorpskernvernieuwing 20 oktober 2015 Kengetallen 3717 ha Assent, Bekkevoort, Molenbeek-Wersbeek 6093

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Beleids- en BeheersCyclus Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Inhoud cursus Rode draad 1.2 Inleiding 1.3 Definities 1.4 Model strategisch 1.5 Belang strategisch 1.6 Belang

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Reglement Stadsmarketingfonds

Reglement Stadsmarketingfonds Reglement Stadsmarketingfonds Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 mei 2009 Bekendgemaakt op 28 mei 2009 Artikel 1: Voorwerp Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op het budget van de

Nadere informatie

Opmaak van een strategisch meerjarenplan?

Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Hypothetisch voorbeeld opgemaakt door medewerkers van de VVSG - zomer 2013 De VVSG helpt u graag op weg bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning. Naast

Nadere informatie

Fietsen, het spreekt van zelf, of niet?

Fietsen, het spreekt van zelf, of niet? Fietsen, het spreekt van zelf, of niet? Ook bij minder weer Wat cijfers Gent = 250,000 inwoners UGent + Hoge scholen = > 65,000 students Gemiddeld 2,6 fietsen per huishouden > 200,000 fietsbewegingen per

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Consulent lokale economie 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE De consulent lokale economie is het aanspreekpunt voor handelaars en ondernemers en stimuleert, behartigt en

Nadere informatie

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Inleiding en situering Arrest nr. 145/2013 van het Grondwettelijk

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke De Passant

Teamverantwoordelijke De Passant Functie- en competentieprofiel Teamverantwoordelijke De Passant Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking De Passant Plaats in de organisatie Teamverantwoordelijke Situering van de dienst

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE EVALUATIE VAN HET FIETSPLAN 2010-2015 VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Etienne Holef R&D verantwoordelijke

TUSSENTIJDSE EVALUATIE VAN HET FIETSPLAN 2010-2015 VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Etienne Holef R&D verantwoordelijke TUSSENTIJDSE EVALUATIE VAN HET FIETSPLAN 2010-2015 VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Etienne Holef R&D verantwoordelijke - Context - Doelstelling - Methodologie - Resultaat - Conclusie 2 Fietsplan

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN 1 ZORGBEDRIJF ANTWERPEN Hoe inpikken op een snel veranderende samenleving? Visie,strategie,organisatie en mensen tony jossa 25.03.2010 WAAROM Toenemende vergrijzing en verwitting Veranderende behoeften,

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 Memo Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden. In functie

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR?

LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR? LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR? WAT? Cijfers Aandachtspunten Wat kan je doen als lokaal bestuur? Regelgeving en initiatieven Project lokaal ouderenbeleid Cijfers Aantal 60-plussers

Nadere informatie

Actieprogramma ABC. Werkdomein Ruimtelijk beleid. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Budget Prioriteit Initiatiefnemer Partners Timing

Actieprogramma ABC. Werkdomein Ruimtelijk beleid. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Budget Prioriteit Initiatiefnemer Partners Timing Actieprogramma ABC Werkdomein Ruimtelijk beleid A.1: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Uitvoering Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 0,00 Gemeente A.2: ruimtelijke uitvoeringsplannen BPA De Bergen

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel: Afdelingshoofd personen Hoofddoel: Leiden en coördineren van de afdeling personen waaronder: Dienst Sociale Zaken En op termijn: Dienst Burgerzaken Dienst Vrije Tijd &

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie vergadering van Besluit van de Deputatie aanwezig, kenmerk betreft verslaggever 1. Feitelijke en juridische gronden, dossiernummer: zittingnummer: termijn: Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 57.

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Overheden

Hoofdstuk 1. Overheden INTERNE ANALYSE 7 Hoofdstuk 1. Overheden 1. Vlaamse overheid Het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed is één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het bestaat

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Project portfolio. SeniorenRaadBest. van. September 2013. SRB Project portfolio 20130922 / 26-9-13 / blz. 1 van 7

Project portfolio. SeniorenRaadBest. van. September 2013. SRB Project portfolio 20130922 / 26-9-13 / blz. 1 van 7 SRB Project portfolio 20130922 / 26-9-13 / blz. 1 van 7 Project portfolio van SeniorenRaadBest September 2013 SRB Project portfolio 20130922 / 26-9-13 / blz. 2 van 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Digitaal

Nadere informatie

10 juni 2005. Aanwezig: Elke Janssens Lieven De Clercq, Pips Luppens, Roger Dewaegenaere, Evelyne Maes, Jan-Hein Weijers, Bewoners (lijst in bijlage)

10 juni 2005. Aanwezig: Elke Janssens Lieven De Clercq, Pips Luppens, Roger Dewaegenaere, Evelyne Maes, Jan-Hein Weijers, Bewoners (lijst in bijlage) Verslag open vergadering van 10 juni 2005 Vergaderplaats: DE BOSUIL, Witherendreef 1, 3090 OVERIJSE om 20.30u Aanwezig: Elke Janssens Lieven De Clercq, Pips Luppens, Roger Dewaegenaere, Evelyne Maes, Jan-Hein

Nadere informatie

Inhoudsopgaven I. Voorwoord II. Drijfveer III. Geschiedenis -doelstelling - missie - visie - werkgebieden - middelen

Inhoudsopgaven I. Voorwoord II. Drijfveer III. Geschiedenis -doelstelling - missie - visie - werkgebieden - middelen Inhoudsopgaven I. Voorwoord II. Drijfveer III. Geschiedenis doelstelling missie visie werkgebieden middelen IV. Locatie V. Doelgroep VI. Activiteiten VII. Financiën VIII. Planning 20122013 1 Stichting

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WAT? Voor u ligt een kijkwijzer om het beleidsvoerend vermogen van uw school in kaart te brengen. De

Nadere informatie

De gemeente Wingene wil een voldoende en betaalbaar aanbod voor iedereen realiseren.

De gemeente Wingene wil een voldoende en betaalbaar aanbod voor iedereen realiseren. Actieplan - > 2013 Woonbeleidskader 2013-2019 Het gemeentebestuur van Wingene wenst zich de komende jaren verder inzetten om hun regisseursrol inzake lokaal woonbeleid met voldoende slagkracht in te vullen.

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking in de Antwerpse strategische cyclus

Ontwikkelingssamenwerking in de Antwerpse strategische cyclus Ontwikkelingssamenwerking in de Antwerpse strategische cyclus Inleiding - De Antwerpse dienst ontwikkelingssamenwerking - Stad Antwerpen / stadsbedrijf Samen Leven / afdeling Ontmoeting - Stad Antwerpen

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Adams Bart Financieel beheerder Janssens Manu Interne organisatie en burgerzaken Rijkevorsel wil

Nadere informatie

Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing

Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing Cijfers en feiten 2011: 1,86 miljoen 65 plussers 2020: 2,22 miljoen De volgende 10 jaar groeit de groep van 80-plussers tot bijna 577.000,

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie