- Ook voor de gemeentelijke bevoegdheden Inhoud: op vlak cultuur, jeugd, sport, milieu - doelstelling beleid 2020

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- Ook voor de gemeentelijke bevoegdheden Inhoud: op vlak cultuur, jeugd, sport, milieu - doelstelling beleid 2020"

Transcriptie

1 1. Bestuursakkoord De gemeenteraad neemt kennis van het hiernavolgend bestuursakkoord : OCMW-personeel taken van Overeenkomst tussen gemeentepersoneel uitvoeren en vice-versa, gezamenlijke aankoopdienst ANDERS Wachtebeke gemeente/ocmw, Samenwerking met andere OCMW s waar het kan en Open VLD - doorlichting van de gemeentelijke uitgaven en inkomsten op zoek optimalisaties Wachtebeke - Ook voor de gemeentelijke bevoegdheden Inhoud: onderzoeken op welke domeinen we nauwer kunnen samenwerken met buurgemeenten bv - basisovereenkomst op vlak cultuur, jeugd, sport, milieu - doelstelling beleid Jaarlijks een evenwichtig en sluitende begroting opstellen - Een grondige evaluatie van alle bestaande 1. BASISOVEROVEREENKOMST belastingen, de schuldenlast en de overdrachten onder controle houden. - Het uitputten van alle mogelijke vormen van ANDERS Wachtebeke en Open subsidies VLD Wachtebeke - De belastingsdruk zo laag mogelijk houden, er Zijn als volgt overeengekomen: zal steeds geopteerd worden voor sociale en gezinsvriendelijke corrigerende maatregelen Open VLD en ANDERS Wachtebeke sluiten - Masterplan opstellen om de leefbaarheid samen een akkoord af voor het samen van de dorpskern te bevorderen besturen van de gemeente Wachtebeke voor Een open bestuur met maximale de periode communicatie naar de inwoners toe Lokaal woonoverleg : een goede samenwerking Beide partijen komen overeen dat ze samen tussen de gemeente en de sociale Wachtebeke zullen besturen in de legislatuur huisvestingsmaatschappij is cruciaal om het aanbod betaalbare woningen te verhogen. Na de ontvoogding van onze gemeente snel werk maken van diverse RUP s om maximale kansen te geven aan onze kmo s, om de tewerkstelling te laten groeien. We willen in de nieuwe legislatuurperiode onze gemeente goed besturen op financieel, sociaal, ecologisch vlak en op het vlak van mobiliteit en communicatie. Onze gemeente op de kaart zetten, met onze belangrijke troeven: landelijk, groen, natuurgebieden, dicht bij tewerkstellingsregio Gentse kanaalzone. Met een sterk verenigingsleven en grote verkeersveiligheid. Financiën: - financieel orde op zaken stellen van het ocmw en rusthuis door oordeelkundige toepassing van de audit resultaten. Ook samenwerking gemeente/ocmw intensifiëren o.a.: kan Investeringen - Een aantal projecten zoals containerpark en kmo zone, dorpskernvernieuwing, gescheiden rioleringsstelsel, waarmaken in die legislatuur. Het uitvoeren van verdere projecten is afhankelijk van de financiële marge die we creëren. 2. BELEIDSDOELSTELLINGEN : WACHTEBEKE 2020 MISSIE 1

2 Wachtebeke, een creatieve, enthousiaste en bruisende gemeenschap waar het bestuur samen met alle inwoners streeft naar de ontwikkeling van een duurzame, solidaire en open samenleving. Met een minimale kost voor de inwoners. A. GEMEENTE In functie van onze samenwerking willen wij de volgende strategische doelstellingen realiseren: I. Een performant financieel beleid Op basis van een goed ontwikkeld strategisch beleidsplan willen wij een sterk financieel beleid voeren. Dit betekent dat wij de beschikbare middelen in functie van de doelstellingen efficiënt en effectief willen inzetten. Elk beleidsvoorstel zal op basis van deze twee criteria beoordeeld worden aan de hand van een open boek vergelijking waarbij visie en informatie maximaal worden uitgewisseld en de uiteindelijke beslissing wordt verantwoord. De belangrijkste prioriteiten binnen ons financieel beleid zijn: Een sterk strategisch beleidsplan met een langetermijnvisie uitbouwen en realiseren. Budgettaire doelstellingen uitbouwen en de realisatie ervan tenminste jaarlijks evalueren en bijsturen Jaarlijks een financieel evenwicht bekomen Geen extra belastingsdruk creëren voor de inwoners Het aanboren van nieuwe inkomsten (geen belastingen ) Andere prioriteiten zijn: Het onder controle houden of terugdringen van overdrachten Maximaal subsidies bij hogere instanties benutten. Hierbij moeten we steeds afwegen of de geïnvesteerde tijd aan werkuren opweegt tegen de werkelijke opbrengst van de subsidie (efficiëntie) II. Openbare werken en verkeersveiligheid Het departement openbare werken wil via verschillende projecten een veilige (snelheidsafremmende maatregelen), mobiele (goede lokale wegen en fietspaden), esthetisch verantwoorde (groen, netjes, mooi, kindvriendelijk..) en leefbare gemeente realiseren. Bij elk nieuw project zal rekening gehouden worden met deze aspecten. Het belang en de noden van de zwakke weggebruikers zullen hierbij voorop staan. De belangrijkste prioriteiten inzake openbare werken zijn: Het afwerken van de dorpskern Het rioleringsprogramma verder zetten De realisatie van het fietspad N449 Het herstellen van voetpaden op basis van een objectieve beoordeling (eerste de slechtste voetpaden aanpakken). Prioriteit voor dorpskern en omgeving openbare gebouwen. Bij het uitstippelen van het parkeerbeleid zal erover gewaakt worden dat een evenwicht gevonden wordt tussen de redelijke verlangens en belangen van eenieder. Andere prioriteiten zijn: Wegen, fietspaden, veilige voetpaden en groenzones onderhouden en aanleggen op basis van een vastgelegde planning (draaiboek) Van nabij opvolgen van projecten in buurgemeenten, naburige zones, provincie, die een impact kunnen hebben op de verkeersdensiteit, woonkwaliteit en veiligheid in Wachtebeke. 2

3 Opvolgen en ondersteunen van externe projecten die een gunstige invloed kunnen hebben op de bereikbaarheid en mobiliteit van Wachtebeke en de Wachtebeekse bevolking. De belangrijkste prioriteiten inzake verkeersveiligheid zijn: Prioriteit voor de zwakke weggebruiker bij aanleg/vernieuwing van wegen Doorgaande vrachtwagenproblematiek oplossen De implementatie van snelheidsafremmende maatregen waar nodig (en bij nieuwe projecten) De realisatie van een snelverbinding tussen Gent-Wachtebeke en Antwerpen-Wachtebeke Onderzoek naar verdere uitbreiding van de dienstverlening door lijnbussen,belbussen (eventueel marktbus) en betere reizigersinformatie van de Lijn. De spoorwegbedding omzetten in een fietspad (toerisme, veilig fietsen) III. Jeugd, sport en cultuur Het departement jeugd, sport en cultuur wil in nauwe samenwerking met alle actoren binnen de gemeente een creatieve, actieve en gezellige gemeente realiseren waar elkeen zijn gading kan vinden. Een belangrijke inspanning zal geleverd worden om de niet georganiseerde jeugd beter te bereiken. De belangrijkste prioriteiten inzake cultuur zijn: De realisatie van een wijkgerichte werking waarbinnen aandacht is voor: 1. De reactivering van lokale verenigingen en kermissen 2. Lokale initiatieven van bewoners (straatfeest, speelstraat, barbecue op de nationale feestdag, ) Een betere cultuurspreiding binnen het programma van de cultuurdienst (cultuur toegankelijk voor iedereen), meer logistieke en/of materiële steun aan de verenigingen (eventueel in ruil voor minder subsidies) Het uitbouwen van het CCW als een congres-en vergadercentrum voor organisaties en ondernemingen uit de wijde omgeving (leegstand tijdens daguren) ), met een transparante kostenstructuur en duidelijke beleidsdoelstellingen. Een betere, kosten-efficiënte benuttiging van het CCW dient nagestreefd te worden, waarbij het CCW in de eerste plaats ter beschikking staat en ten goede komt van alle Wachtebekenaren. De belangrijkste prioriteiten inzake sport zijn: De uitbreiding van de sportterreinen in De Bergen, waarbij zo veel mogelijk tegemoet gekomen wordt aan de legitieme wensen van alle (huidige en toekomstige) sportbeoefenaars en sportverenigingen. Een intensere samenwerking met de provincie inzake het afhuren van sportterreinen. Nieuwe afspraken vastleggen met de provincie over het provinciaal domein. Dit beperkt zich niet tot sportbeleving, maar ook recreatie, bereikbaarheid, complementariteit in dienstverlening, faciliteiten voor kleinhandel, Stimuleren en ondersteunen van vrijetijdssporten met als doel alle inwoners een mogelijkheid te bieden tot ontspanning, ontplooiing en ontmoeting. De belangrijkste prioriteiten inzake jeugd zijn: 3

4 Het opwaarderen van het jeugdhuis zodat dit een laagdrempelige ontmoetingsplaats wordt voor alle Wachtebeekse jongeren. Het voeren van een onderzoek naar de noden inzake kinderopvang. In functie van de resultaten van dit onderzoek kan er eventueel een samenwerking aangegaan worden met publieke/private partners om de bestaande en toekomstige noden te lenigen. Dit dient voorafgegaan te worden door een grondige analyse van de bestaande toestand en het nu reeds toepassen van mogelijke verbeteringsacties. Ervoor zorgen dat alle jeugdbewegingen behoorlijk gehuisvest zijn in samenspraak met elkaar en de omwonenden. Initiatieven nemen die de niet georganiseerde jeugd bereiken om hen te laten participeren in onze gemeenschap IV. Bestuurlijke vernieuwing V. Via bestuurlijke vernieuwing wensen wij de waarden klantvriendelijkheid, betrokkenheid en kwaliteit te integreren in de werking van alle gemeentelijke instellingen op ons grondgebied. Respect voor iedere inwoner is de leidraad, iedereen krijgt een eerlijke, gelijke behandeling, geen vriendjespolitiek De verdere ontwikkeling van het E-loket waarbij de gebruiker centraal staat. Via nieuwe technologieën wordt er naar gestreefd om zoveel als mogelijk te laten gebeuren door de gebruiker zelf. Dmv informatie-avonden werken aan een duurzame dialoog tussen burger en bestuur. Een betere communicatie naar de bewoners (interactief communicatieplan) De herwaardering van adviesraden zodat een echt participatieproces op gang komt. Het ontwikkelen van een wijkgerichte basis werking De realisatie van klantvriendelijke openingsuren voor het gemeentehuis, OCMW en het containerpark (vooral dan s avonds). Het opzetten van een performante gemeentelijk structuur (Gemeente en OCMW) waar aandacht is voor een modern management (competentieprofielen, evaluatie, personeelsbehoeftenplan, efficiënte procedures, goede interne communicatie, opleiding ) in functie van de noden van onze inwoners De samenwerking/samensmelting (in fasen) van gemeenschappelijke diensten van het OCMW/gemeente realiseren De samenwerking met andere publieke en/of private partners om onze beleidsdoelstellingen maximaal te realiseren Via gemeenteraadscommissies zal getracht worden alle fracties in de gemeenteraad te betrekken bij de beleidsvoorbereiding en efficiëntere raadsvergaderingen te realiseren. Na vastleggen van de doelstellingen wordt een beleidsplan uitgewerkt waarvan de belangrijkste beslissingsmomenten door een projectgroep worden opgevolgd en waarbij de voortgang systematisch wordt besproken binnen CBS. VI. Milieu 4

5 Wachtebeke wil haar inwoners een gezonde en kwaliteitsvolle leefomgeving bieden. Het departement milieu wil de inwoners helpen om de milieuschade die zij veroorzaken zoveel mogelijk te vermijden of te compenseren. Het groene karakter van onze gemeente bestendigen en versterken waar mogelijk (aanplant van groen stimuleren op braakliggende gronden, maar ook langs wegen, parkings, ) De verdere realisatie van het containerpark Het principe de vervuiler betaalt wordt onverwijld ingevoerd bij voorkeur in samenspraak met de andere gemeenten binnen de IDM-zone. In nauwe samenwerking met de dienst openbare werken het rioleringsprogramma en de realisatie van kleinschalige waterzuiveringseenheden realiseren Duurzaamheid als beleidscriterium invoeren Andere prioriteiten zijn: Het implementeren van een isolatiepremie voor oudere woningen, groene daken, lage energie woningen De aanleg van nieuwe grachten en het heropenen van gedempte grachten Het onderhoud van de bestaande grachten controleren. Private eigenaars via een GAS beboeten wanneer zij dit nalaten Het in gebruik nemen van een netwerk van trage wegen faciliteren en door gerichte acties ondersteunen. VII. Ruimtelijke ordening en woningbouw De voornaamste doelstelling van het departement Ruimtelijke ordening bestaat eruit het groene, landelijke en open karakter van onze gemeente te waarborgen. Het groene en landelijke karakter vrijwaren via het gemeentelijk structuurplan (RUP s en bouwverordeningen) In samenwerking met het departement openbare werken willen we het zware verkeer uit onze dorpskern weren en steevast aandacht schenken aan de zwakke weggebruiker bij het ontwikkelen van nieuwe projecten BPA De Bergen volledig realiseren Onderzoek welke (bouw)projecten nog kunnen gerealiseerd worden (bvb. nieuwe woonuitbreidingsgebieden) Snelle RUP s voor zonevreemde woningen en bedrijven Duidelijke regeling voor weekendverblijven, waarbij het uitdoofbeleid van de provincie richtinggevend is, Ijveren om in nieuwe verkavelingen betaalbare huur en koopwoningen te realiseren voor eigen inwoners Opstarten van een lokaal woonoverleg en uitwerken van een woonplan. Het opstellen van doelmatige bouwvoorschriften om het landelijk karakter van Wachtebeke te vrijwaren, 5

6 Het voeren van een actieve politiek om de betaalbaarheid van koop- en huurwoningen te bevorderen: invoeren en uitoefenen van voorkooprecht, doelmatig bestrijden van leegstand en verkrotting, VIII. Toerisme en middenstand Het departement toerisme wil de beschikbare troeven binnen onze gemeente volop promoten (groen, open en rustig). In aanvulling op deze ambitie wensen we specifieke bedrijvigheden die een meerwaarde vormen voor de inwoners, toeristen en andere bezoekers. Een nauwe samenwerking aangaan met de provincie om de vele wandelpaden en fietsroutes binnen onze gemeente te promoten, eventueel zelf de missing links aanleggen. De realisatie van een wandel-en fietskaart In functie van de samenwerking met de provincie landbouwers, lokale bewoners, aanmoedigen om in te zetten op hoevetoerisme, hoeveproducten, biologische teelt, opstarten B&B ) Het ontwikkelen van een masterplan waarbinnen een actieplan wordt opgezet om specifieke bedrijvigheden naar onze gemeente aan te trekken Het ontwikkelen van een reeks instrumenten die starters moeten ondersteunen bij het opzetten van hun ondernemingen. Speciale aandacht wordt besteed aan buurtwinkels die een bijzondere sociale en economische functie kunnen vervullen in een dorpsgemeenschap. De realisatie van een KMO-zone Wekelijkse markt aantrekkelijker maken door diversifiering gamma en een betere inplanting en het inleggen van een marktbus. B. OCMW MISSIE Wij willen een gemeente zijn waarin elke inwoner toegang heeft tot alles wat onze gemeenschap te bieden heeft. Iedereen moet in de mogelijkheid gesteld worden zijn/haar talenten te ontplooien en een kwaliteitsvol leven te leiden.om dit doel te bereiken worden er veel verwacht van de mandatarissen inzake inzet, motivatie en daadkracht. In functie hiervan willen wij de volgende strategische doelstellingen realiseren: IX. Een performant financieel beleid Op basis van een goed ontwikkeld strategisch beleidsplan willen wij een sterk financieel beleid voeren. Dit betekent dat wij de beschikbare middelen in functie van de doelstellingen efficiënt en effectief willen inzetten. Elk beleidsvoorstel zal op basis van deze twee criteria beoordeeld worden. De belangrijkste prioriteiten binnen ons financieel beleid zijn: Een sterk strategisch beleidsplan met een langetermijnvisie uitbouwen en realiseren. Jaarlijks evalueren en, door gepaste maatregelen, bijsturen, De overdrachten van de gemeente onder controle houden door aan een efficiënt en effectief beleid te werken. Opleggen van een budgettaire ruimte waarbinnen de overdrachten zich dienen te bevinden, 6

7 Het aanboren van nieuwe inkomsten (betere inning RIZIV, terugvorderingen opvolgen, ) en realiseren van besparingen door enerzijds efficiënter te werken en anderzijds door een nauwe samenwerking aan te gaan met externe publieke en private partners. Hierbij moet de kwaliteit van de dienstverlening optimaal blijven. Een toelatingsbeleid voor het rustoord op basis van de Katzschaal, een gemeenschappelijk aankoopbeleid met andere openbare of privé rustoorden, zijn noodzakelijke ingrepen. Andere prioriteiten zijn: Maximaal subsidies bij hogere instanties benutten. Hierbij moeten we steeds afwegen of de geïnvesteerde tijd aan werkuren opweegt tegen de werkelijke opbrengst van de subsidie (efficiëntie) Actief extern op zoek gaan naar na-te-volgen voorbeelden. X. Bestuurlijke vernieuwing De administratie en het personeel motiveren en actief betrekken in het veranderingsproces dat het OCMW noodgedwongen dient te ondergaan, via uitbouwen van structureel overleg In nauwe samenwerking met de gemeente een duidelijke communicatiestrategie uitwerken naar de inwoners Infoavonden omtrent belangrijke projecten Meewerken aan een wijkgerichte werking (socio-cultureel en zitdagen) De realisatie van klantvriendelijke openingsuren voor het OCMW met een laagdrempelige loketfunctie waarbij de bezoeker op een duidelijke manier, effectief geholpen wordt, Het opzetten van een performante structuur (Gemeente en OCMW) waar aandacht is voor een modern management (competentieprofielen, evaluatie, personeelsbehoeftenplan, efficiënte procedures, goede interne communicatie, opleiding ) in functie van de noden van onze inwoners. In deze materie opteren we ervoor om de voorstellen van het studiebureau voor zover daar een akkoord over is uit te voeren. Ervoor zorgen dat we voldoen aan wettelijke opgelegde bepalingen De samenwerking/samensmelting (in fasen) van gemeenschappelijke diensten van het OCMW/gemeente realiseren De samenwerking met andere publieke en/of private partners om onze beleidsdoelstellingen maximaal te realiseren, als onze eigen middelen aantoonbaar tekort schieten, XI. Sociale dienstverlening Via ons beleid willen we ervoor zorgen dat de meest kwetsbare personen alle kansen krijgen om hun potentieel te benutten. Werken aan een toegankelijke dienst-en hulpverlening (sociaal huis) waarbij een éénloketfunctie voor alle publiekdiensten van OCMW en gemeente wordt aangeboden via een centrale onthaalbalie. Onze sociale dienst zodanig organiseren dat zij inspelen op de verschillende aspecten van de meest kwetsbare groepen. Hierbij gaat in het bijzonder de aandacht naar het begeleiden 7

8 naar werk, het leren omgaan met geld en de integratie in onze maatschappij op sociocultureel vlak. Kansarme kinderen moeten binnen ons beleid extra aandacht krijgen op het vlak van onderwijs en socio-culturele participatie In functie van de bovenstaande doelstellingen wensen wij strategische partnerschappen af te sluiten met diverse publieke en private initiatieven. Op vele vlakken zullen we dus vooral onze rol van regisseur en coördinator opnemen (link tussen aanbieder en cliënt). maar zelf moeten ingrijpen als dit nodig blijkt. Meer algemeen moet gewerkt worden aan een omvattend globaal plan voor de uitbouw van een extern sociale dienstverlening in Wachtebeke. De sociale dienstverlening is te lang beperkt gebleven tot de OCMW-campus. XII. Ouderenbeleid Via ons beleid willen we ons richten tot de actieve en niet-actieve (thuis of in een thuisvervangend milieu wonende) ouderen. Wij willen hen de kans bieden om zoveel als mogelijk te kunnen participeren aan het maatschappelijk gebeuren. In nauwe samenwerking met de seniorenraad een beleid uitwerken dat zich richt tot actieve en niet-actieve ouderen die in een thuissituatie vertoeven De reorganisatie van de sociale dienst waardoor er één maatschappelijk werker zich specifiek kan richten op deze doelgroep. Bezoek 80 jarigen aan huis door maatschappelijk werker. In nauwe samenwerking met private en publieke actoren een zorgnet oprichten (maaltijddiensten, poetsdiensten, thuiszorg, advies voor aanpassingen aan eigen woning op het vlak van toegankelijkheid, veiligheid en comfort,... ) dat het mogelijk maakt dat ouderen zo lang als mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen verblijven. Het OCMW zal in dit zorgnet een belangrijke rol op zich nemen. Bij aanvang als initiatiefnemer, later wanneer de actoren hun taak op zich hebben genomen zal het ocmw de rol van regisseur opnemen. In nauwe samenwerking met private en publieke actoren de kwaliteitsgarantie binnen ons woonzorgcentrum garanderen. XIII ontwikkelingsamenwerking De gemeente zal financiële en materiële steun verlenen aan kleinschalige projecten in het zuiden, door middel van projectsteun aan locale mensen die actief zijn in de derde wereld. De verenigingen die locaal actief zijn rond de derde en ook de vierde wereld worden ondersteund. XIV Veiligheid - De wijkagent wordt daadwerkelijk ingeschakeld om aan preventie te doen door actief aanwezig te zijn in de wijken. - De G.A.S. worden maximaal gebruikt om vandalisme en andere kleine criminaliteit tegen te gaan en te beteugelen. - Constante aandacht en gerichte acties voor gemeentelijke prioriteiten in het zonaal veiligheidsplan XV Interne kwaliteitsopvolging 8

9 Om ons doel te bereiken steunen we in de eerste plaats op de inzet van doelbewuste, competente en gemotiveerde mandatarissen die de nodige tijd vrijmaken om met een grondige dossierkennis de problemen en projecten planmatig en gestructureerd aan te pakken.de besluitvorming steunt op een grondige analyse van de mogelijke opties en onderbouwd zijn door een degelijke informatieronde, waarbij ook getracht wordt goede voorbeelden en ideeën te vinden buiten Wachtebeke. WAARDEN De inzet en prestaties van de mandatarissen worden permanent opgevolgd binnen het College, en respectieve partijbesturen en minstens jaarlijks grondig geëvalueerd. Indien nodig wordt bijgestuurd. Grote waarde wordt verder gehecht aan de integriteit van de mandatarissen. Er zal ook erover gewaakt worden dat eigenbelang of onredelijke belangen van deelgroepen geen rol kunnen spelen in de besluitvorming. Het ligt in de bedoeling de bevolking van Wachtebeke maximaal te betrekken in de besluitvorming. O.a. adviezen van de gemeentelijke adviesraden, buurtcomités, hoorzittingen en door belangrijke dossiers in werkgroepen van gemeente-en/of ocmw raadsleden te laten adviseren. 9

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

meerjarenplan 2014-2019

meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplan 2014-2019 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief Meerjarenplan 2014-2019 I. Strategische nota II. Financiële nota Financieel

Nadere informatie

2014 Jaarrekening Deel 2

2014 Jaarrekening Deel 2 2014 arrekening Deel 2 Beleidsnota - Doelstellingenrealisatie arrekening 2014 HVD arrekening 2014 HVD Doestellingenrealisatie. B.1.1. Doelstellingenrealisatie De doelstellingenrealisatie evalueert het

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) Inhoud Armoedebeleid: elke Breeënaar telt... 1 Bree Centrum... 2 Dienstbetoon.... 3 Duurzaamheid... 3 Financiën...

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel Gemeente Langemark- (NIS 33040) Budget Dienstjaar 2015 Kasteelstraat 1 8920 Langemark- Secretaris: Sabine De Wandel Financieel beheerder: Mireille Cappelle Deel 1 : beleidsnota Inhoudstafel AP-19: Verbeteringswerken

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

KWALITEIT VOOR IEDEREEN

KWALITEIT VOOR IEDEREEN KWALITEIT VOOR IEDEREEN COALITIEAKKOORD DIEMEN 2006-2010 Partij van de Arbeid VVD GroenLinks 12 mei 2006 Vooraf Voor u ligt Kwaliteit voor iedereen; het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de fracties

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING LOKAAL MILIEU-, NATUUR- EN ENERGIEBELEID IN DE GEMEENTE BEVEREN: IDEEËN, BELEIDSVOORSTELLEN EN -PRIORITEITEN VANWEGE DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR LEEFMILIEU EN NATUUR VOOR DE PERIODE 2013-2018 GROENBOEK

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel. Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis

VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel. Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis INHOUDSTAFEL VLAANDEREN I. IN DE ACHTERUITKIJKSPIEGEL 4 II. STERKER VLAANDEREN, MINDER CRISIS

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Inleiding Brussel. Een stad gedroomd. Gedroomde stad? 1) Brussel is uniek en fascineert Van oorsprong is Brussel een Vlaamse stad; nu is

Nadere informatie

GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1

GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1 GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1 Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard De Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK ) is een lokale politiek partij die opkomt voor de inwoners

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k COALITIEAKKOORD 2014-2018 Mer k toch hoe Ster k Coalitieakkoord 2014-2018 INLEIDING De komende vier jaar werkt het gemeentebestuur aan het versterken van de welvaart en het welzijn van alle inwoners van

Nadere informatie

DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S

DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S ARMOEDEBESTRIJDING ALS TOPPRIORITEIT VOOR DE VOLGENDE LOKALE LEGISLATUUR EEN GEMEENSCHAPPELIJK MEMORANDUM VOOR DE LOKALE VERKIEZINGEN VAN: DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW,

Nadere informatie

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Twaalf keer gelijke kansen 1. Alle mensen verdienen een toekomst. Voor ons is het dat wat telt. Wij willen voor iedereen dezelfde kansen op een goede

Nadere informatie