- Ook voor de gemeentelijke bevoegdheden Inhoud: op vlak cultuur, jeugd, sport, milieu - doelstelling beleid 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- Ook voor de gemeentelijke bevoegdheden Inhoud: op vlak cultuur, jeugd, sport, milieu - doelstelling beleid 2020"

Transcriptie

1 1. Bestuursakkoord De gemeenteraad neemt kennis van het hiernavolgend bestuursakkoord : OCMW-personeel taken van Overeenkomst tussen gemeentepersoneel uitvoeren en vice-versa, gezamenlijke aankoopdienst ANDERS Wachtebeke gemeente/ocmw, Samenwerking met andere OCMW s waar het kan en Open VLD - doorlichting van de gemeentelijke uitgaven en inkomsten op zoek optimalisaties Wachtebeke - Ook voor de gemeentelijke bevoegdheden Inhoud: onderzoeken op welke domeinen we nauwer kunnen samenwerken met buurgemeenten bv - basisovereenkomst op vlak cultuur, jeugd, sport, milieu - doelstelling beleid Jaarlijks een evenwichtig en sluitende begroting opstellen - Een grondige evaluatie van alle bestaande 1. BASISOVEROVEREENKOMST belastingen, de schuldenlast en de overdrachten onder controle houden. - Het uitputten van alle mogelijke vormen van ANDERS Wachtebeke en Open subsidies VLD Wachtebeke - De belastingsdruk zo laag mogelijk houden, er Zijn als volgt overeengekomen: zal steeds geopteerd worden voor sociale en gezinsvriendelijke corrigerende maatregelen Open VLD en ANDERS Wachtebeke sluiten - Masterplan opstellen om de leefbaarheid samen een akkoord af voor het samen van de dorpskern te bevorderen besturen van de gemeente Wachtebeke voor Een open bestuur met maximale de periode communicatie naar de inwoners toe Lokaal woonoverleg : een goede samenwerking Beide partijen komen overeen dat ze samen tussen de gemeente en de sociale Wachtebeke zullen besturen in de legislatuur huisvestingsmaatschappij is cruciaal om het aanbod betaalbare woningen te verhogen. Na de ontvoogding van onze gemeente snel werk maken van diverse RUP s om maximale kansen te geven aan onze kmo s, om de tewerkstelling te laten groeien. We willen in de nieuwe legislatuurperiode onze gemeente goed besturen op financieel, sociaal, ecologisch vlak en op het vlak van mobiliteit en communicatie. Onze gemeente op de kaart zetten, met onze belangrijke troeven: landelijk, groen, natuurgebieden, dicht bij tewerkstellingsregio Gentse kanaalzone. Met een sterk verenigingsleven en grote verkeersveiligheid. Financiën: - financieel orde op zaken stellen van het ocmw en rusthuis door oordeelkundige toepassing van de audit resultaten. Ook samenwerking gemeente/ocmw intensifiëren o.a.: kan Investeringen - Een aantal projecten zoals containerpark en kmo zone, dorpskernvernieuwing, gescheiden rioleringsstelsel, waarmaken in die legislatuur. Het uitvoeren van verdere projecten is afhankelijk van de financiële marge die we creëren. 2. BELEIDSDOELSTELLINGEN : WACHTEBEKE 2020 MISSIE 1

2 Wachtebeke, een creatieve, enthousiaste en bruisende gemeenschap waar het bestuur samen met alle inwoners streeft naar de ontwikkeling van een duurzame, solidaire en open samenleving. Met een minimale kost voor de inwoners. A. GEMEENTE In functie van onze samenwerking willen wij de volgende strategische doelstellingen realiseren: I. Een performant financieel beleid Op basis van een goed ontwikkeld strategisch beleidsplan willen wij een sterk financieel beleid voeren. Dit betekent dat wij de beschikbare middelen in functie van de doelstellingen efficiënt en effectief willen inzetten. Elk beleidsvoorstel zal op basis van deze twee criteria beoordeeld worden aan de hand van een open boek vergelijking waarbij visie en informatie maximaal worden uitgewisseld en de uiteindelijke beslissing wordt verantwoord. De belangrijkste prioriteiten binnen ons financieel beleid zijn: Een sterk strategisch beleidsplan met een langetermijnvisie uitbouwen en realiseren. Budgettaire doelstellingen uitbouwen en de realisatie ervan tenminste jaarlijks evalueren en bijsturen Jaarlijks een financieel evenwicht bekomen Geen extra belastingsdruk creëren voor de inwoners Het aanboren van nieuwe inkomsten (geen belastingen ) Andere prioriteiten zijn: Het onder controle houden of terugdringen van overdrachten Maximaal subsidies bij hogere instanties benutten. Hierbij moeten we steeds afwegen of de geïnvesteerde tijd aan werkuren opweegt tegen de werkelijke opbrengst van de subsidie (efficiëntie) II. Openbare werken en verkeersveiligheid Het departement openbare werken wil via verschillende projecten een veilige (snelheidsafremmende maatregelen), mobiele (goede lokale wegen en fietspaden), esthetisch verantwoorde (groen, netjes, mooi, kindvriendelijk..) en leefbare gemeente realiseren. Bij elk nieuw project zal rekening gehouden worden met deze aspecten. Het belang en de noden van de zwakke weggebruikers zullen hierbij voorop staan. De belangrijkste prioriteiten inzake openbare werken zijn: Het afwerken van de dorpskern Het rioleringsprogramma verder zetten De realisatie van het fietspad N449 Het herstellen van voetpaden op basis van een objectieve beoordeling (eerste de slechtste voetpaden aanpakken). Prioriteit voor dorpskern en omgeving openbare gebouwen. Bij het uitstippelen van het parkeerbeleid zal erover gewaakt worden dat een evenwicht gevonden wordt tussen de redelijke verlangens en belangen van eenieder. Andere prioriteiten zijn: Wegen, fietspaden, veilige voetpaden en groenzones onderhouden en aanleggen op basis van een vastgelegde planning (draaiboek) Van nabij opvolgen van projecten in buurgemeenten, naburige zones, provincie, die een impact kunnen hebben op de verkeersdensiteit, woonkwaliteit en veiligheid in Wachtebeke. 2

3 Opvolgen en ondersteunen van externe projecten die een gunstige invloed kunnen hebben op de bereikbaarheid en mobiliteit van Wachtebeke en de Wachtebeekse bevolking. De belangrijkste prioriteiten inzake verkeersveiligheid zijn: Prioriteit voor de zwakke weggebruiker bij aanleg/vernieuwing van wegen Doorgaande vrachtwagenproblematiek oplossen De implementatie van snelheidsafremmende maatregen waar nodig (en bij nieuwe projecten) De realisatie van een snelverbinding tussen Gent-Wachtebeke en Antwerpen-Wachtebeke Onderzoek naar verdere uitbreiding van de dienstverlening door lijnbussen,belbussen (eventueel marktbus) en betere reizigersinformatie van de Lijn. De spoorwegbedding omzetten in een fietspad (toerisme, veilig fietsen) III. Jeugd, sport en cultuur Het departement jeugd, sport en cultuur wil in nauwe samenwerking met alle actoren binnen de gemeente een creatieve, actieve en gezellige gemeente realiseren waar elkeen zijn gading kan vinden. Een belangrijke inspanning zal geleverd worden om de niet georganiseerde jeugd beter te bereiken. De belangrijkste prioriteiten inzake cultuur zijn: De realisatie van een wijkgerichte werking waarbinnen aandacht is voor: 1. De reactivering van lokale verenigingen en kermissen 2. Lokale initiatieven van bewoners (straatfeest, speelstraat, barbecue op de nationale feestdag, ) Een betere cultuurspreiding binnen het programma van de cultuurdienst (cultuur toegankelijk voor iedereen), meer logistieke en/of materiële steun aan de verenigingen (eventueel in ruil voor minder subsidies) Het uitbouwen van het CCW als een congres-en vergadercentrum voor organisaties en ondernemingen uit de wijde omgeving (leegstand tijdens daguren) ), met een transparante kostenstructuur en duidelijke beleidsdoelstellingen. Een betere, kosten-efficiënte benuttiging van het CCW dient nagestreefd te worden, waarbij het CCW in de eerste plaats ter beschikking staat en ten goede komt van alle Wachtebekenaren. De belangrijkste prioriteiten inzake sport zijn: De uitbreiding van de sportterreinen in De Bergen, waarbij zo veel mogelijk tegemoet gekomen wordt aan de legitieme wensen van alle (huidige en toekomstige) sportbeoefenaars en sportverenigingen. Een intensere samenwerking met de provincie inzake het afhuren van sportterreinen. Nieuwe afspraken vastleggen met de provincie over het provinciaal domein. Dit beperkt zich niet tot sportbeleving, maar ook recreatie, bereikbaarheid, complementariteit in dienstverlening, faciliteiten voor kleinhandel, Stimuleren en ondersteunen van vrijetijdssporten met als doel alle inwoners een mogelijkheid te bieden tot ontspanning, ontplooiing en ontmoeting. De belangrijkste prioriteiten inzake jeugd zijn: 3

4 Het opwaarderen van het jeugdhuis zodat dit een laagdrempelige ontmoetingsplaats wordt voor alle Wachtebeekse jongeren. Het voeren van een onderzoek naar de noden inzake kinderopvang. In functie van de resultaten van dit onderzoek kan er eventueel een samenwerking aangegaan worden met publieke/private partners om de bestaande en toekomstige noden te lenigen. Dit dient voorafgegaan te worden door een grondige analyse van de bestaande toestand en het nu reeds toepassen van mogelijke verbeteringsacties. Ervoor zorgen dat alle jeugdbewegingen behoorlijk gehuisvest zijn in samenspraak met elkaar en de omwonenden. Initiatieven nemen die de niet georganiseerde jeugd bereiken om hen te laten participeren in onze gemeenschap IV. Bestuurlijke vernieuwing V. Via bestuurlijke vernieuwing wensen wij de waarden klantvriendelijkheid, betrokkenheid en kwaliteit te integreren in de werking van alle gemeentelijke instellingen op ons grondgebied. Respect voor iedere inwoner is de leidraad, iedereen krijgt een eerlijke, gelijke behandeling, geen vriendjespolitiek De verdere ontwikkeling van het E-loket waarbij de gebruiker centraal staat. Via nieuwe technologieën wordt er naar gestreefd om zoveel als mogelijk te laten gebeuren door de gebruiker zelf. Dmv informatie-avonden werken aan een duurzame dialoog tussen burger en bestuur. Een betere communicatie naar de bewoners (interactief communicatieplan) De herwaardering van adviesraden zodat een echt participatieproces op gang komt. Het ontwikkelen van een wijkgerichte basis werking De realisatie van klantvriendelijke openingsuren voor het gemeentehuis, OCMW en het containerpark (vooral dan s avonds). Het opzetten van een performante gemeentelijk structuur (Gemeente en OCMW) waar aandacht is voor een modern management (competentieprofielen, evaluatie, personeelsbehoeftenplan, efficiënte procedures, goede interne communicatie, opleiding ) in functie van de noden van onze inwoners De samenwerking/samensmelting (in fasen) van gemeenschappelijke diensten van het OCMW/gemeente realiseren De samenwerking met andere publieke en/of private partners om onze beleidsdoelstellingen maximaal te realiseren Via gemeenteraadscommissies zal getracht worden alle fracties in de gemeenteraad te betrekken bij de beleidsvoorbereiding en efficiëntere raadsvergaderingen te realiseren. Na vastleggen van de doelstellingen wordt een beleidsplan uitgewerkt waarvan de belangrijkste beslissingsmomenten door een projectgroep worden opgevolgd en waarbij de voortgang systematisch wordt besproken binnen CBS. VI. Milieu 4

5 Wachtebeke wil haar inwoners een gezonde en kwaliteitsvolle leefomgeving bieden. Het departement milieu wil de inwoners helpen om de milieuschade die zij veroorzaken zoveel mogelijk te vermijden of te compenseren. Het groene karakter van onze gemeente bestendigen en versterken waar mogelijk (aanplant van groen stimuleren op braakliggende gronden, maar ook langs wegen, parkings, ) De verdere realisatie van het containerpark Het principe de vervuiler betaalt wordt onverwijld ingevoerd bij voorkeur in samenspraak met de andere gemeenten binnen de IDM-zone. In nauwe samenwerking met de dienst openbare werken het rioleringsprogramma en de realisatie van kleinschalige waterzuiveringseenheden realiseren Duurzaamheid als beleidscriterium invoeren Andere prioriteiten zijn: Het implementeren van een isolatiepremie voor oudere woningen, groene daken, lage energie woningen De aanleg van nieuwe grachten en het heropenen van gedempte grachten Het onderhoud van de bestaande grachten controleren. Private eigenaars via een GAS beboeten wanneer zij dit nalaten Het in gebruik nemen van een netwerk van trage wegen faciliteren en door gerichte acties ondersteunen. VII. Ruimtelijke ordening en woningbouw De voornaamste doelstelling van het departement Ruimtelijke ordening bestaat eruit het groene, landelijke en open karakter van onze gemeente te waarborgen. Het groene en landelijke karakter vrijwaren via het gemeentelijk structuurplan (RUP s en bouwverordeningen) In samenwerking met het departement openbare werken willen we het zware verkeer uit onze dorpskern weren en steevast aandacht schenken aan de zwakke weggebruiker bij het ontwikkelen van nieuwe projecten BPA De Bergen volledig realiseren Onderzoek welke (bouw)projecten nog kunnen gerealiseerd worden (bvb. nieuwe woonuitbreidingsgebieden) Snelle RUP s voor zonevreemde woningen en bedrijven Duidelijke regeling voor weekendverblijven, waarbij het uitdoofbeleid van de provincie richtinggevend is, Ijveren om in nieuwe verkavelingen betaalbare huur en koopwoningen te realiseren voor eigen inwoners Opstarten van een lokaal woonoverleg en uitwerken van een woonplan. Het opstellen van doelmatige bouwvoorschriften om het landelijk karakter van Wachtebeke te vrijwaren, 5

6 Het voeren van een actieve politiek om de betaalbaarheid van koop- en huurwoningen te bevorderen: invoeren en uitoefenen van voorkooprecht, doelmatig bestrijden van leegstand en verkrotting, VIII. Toerisme en middenstand Het departement toerisme wil de beschikbare troeven binnen onze gemeente volop promoten (groen, open en rustig). In aanvulling op deze ambitie wensen we specifieke bedrijvigheden die een meerwaarde vormen voor de inwoners, toeristen en andere bezoekers. Een nauwe samenwerking aangaan met de provincie om de vele wandelpaden en fietsroutes binnen onze gemeente te promoten, eventueel zelf de missing links aanleggen. De realisatie van een wandel-en fietskaart In functie van de samenwerking met de provincie landbouwers, lokale bewoners, aanmoedigen om in te zetten op hoevetoerisme, hoeveproducten, biologische teelt, opstarten B&B ) Het ontwikkelen van een masterplan waarbinnen een actieplan wordt opgezet om specifieke bedrijvigheden naar onze gemeente aan te trekken Het ontwikkelen van een reeks instrumenten die starters moeten ondersteunen bij het opzetten van hun ondernemingen. Speciale aandacht wordt besteed aan buurtwinkels die een bijzondere sociale en economische functie kunnen vervullen in een dorpsgemeenschap. De realisatie van een KMO-zone Wekelijkse markt aantrekkelijker maken door diversifiering gamma en een betere inplanting en het inleggen van een marktbus. B. OCMW MISSIE Wij willen een gemeente zijn waarin elke inwoner toegang heeft tot alles wat onze gemeenschap te bieden heeft. Iedereen moet in de mogelijkheid gesteld worden zijn/haar talenten te ontplooien en een kwaliteitsvol leven te leiden.om dit doel te bereiken worden er veel verwacht van de mandatarissen inzake inzet, motivatie en daadkracht. In functie hiervan willen wij de volgende strategische doelstellingen realiseren: IX. Een performant financieel beleid Op basis van een goed ontwikkeld strategisch beleidsplan willen wij een sterk financieel beleid voeren. Dit betekent dat wij de beschikbare middelen in functie van de doelstellingen efficiënt en effectief willen inzetten. Elk beleidsvoorstel zal op basis van deze twee criteria beoordeeld worden. De belangrijkste prioriteiten binnen ons financieel beleid zijn: Een sterk strategisch beleidsplan met een langetermijnvisie uitbouwen en realiseren. Jaarlijks evalueren en, door gepaste maatregelen, bijsturen, De overdrachten van de gemeente onder controle houden door aan een efficiënt en effectief beleid te werken. Opleggen van een budgettaire ruimte waarbinnen de overdrachten zich dienen te bevinden, 6

7 Het aanboren van nieuwe inkomsten (betere inning RIZIV, terugvorderingen opvolgen, ) en realiseren van besparingen door enerzijds efficiënter te werken en anderzijds door een nauwe samenwerking aan te gaan met externe publieke en private partners. Hierbij moet de kwaliteit van de dienstverlening optimaal blijven. Een toelatingsbeleid voor het rustoord op basis van de Katzschaal, een gemeenschappelijk aankoopbeleid met andere openbare of privé rustoorden, zijn noodzakelijke ingrepen. Andere prioriteiten zijn: Maximaal subsidies bij hogere instanties benutten. Hierbij moeten we steeds afwegen of de geïnvesteerde tijd aan werkuren opweegt tegen de werkelijke opbrengst van de subsidie (efficiëntie) Actief extern op zoek gaan naar na-te-volgen voorbeelden. X. Bestuurlijke vernieuwing De administratie en het personeel motiveren en actief betrekken in het veranderingsproces dat het OCMW noodgedwongen dient te ondergaan, via uitbouwen van structureel overleg In nauwe samenwerking met de gemeente een duidelijke communicatiestrategie uitwerken naar de inwoners Infoavonden omtrent belangrijke projecten Meewerken aan een wijkgerichte werking (socio-cultureel en zitdagen) De realisatie van klantvriendelijke openingsuren voor het OCMW met een laagdrempelige loketfunctie waarbij de bezoeker op een duidelijke manier, effectief geholpen wordt, Het opzetten van een performante structuur (Gemeente en OCMW) waar aandacht is voor een modern management (competentieprofielen, evaluatie, personeelsbehoeftenplan, efficiënte procedures, goede interne communicatie, opleiding ) in functie van de noden van onze inwoners. In deze materie opteren we ervoor om de voorstellen van het studiebureau voor zover daar een akkoord over is uit te voeren. Ervoor zorgen dat we voldoen aan wettelijke opgelegde bepalingen De samenwerking/samensmelting (in fasen) van gemeenschappelijke diensten van het OCMW/gemeente realiseren De samenwerking met andere publieke en/of private partners om onze beleidsdoelstellingen maximaal te realiseren, als onze eigen middelen aantoonbaar tekort schieten, XI. Sociale dienstverlening Via ons beleid willen we ervoor zorgen dat de meest kwetsbare personen alle kansen krijgen om hun potentieel te benutten. Werken aan een toegankelijke dienst-en hulpverlening (sociaal huis) waarbij een éénloketfunctie voor alle publiekdiensten van OCMW en gemeente wordt aangeboden via een centrale onthaalbalie. Onze sociale dienst zodanig organiseren dat zij inspelen op de verschillende aspecten van de meest kwetsbare groepen. Hierbij gaat in het bijzonder de aandacht naar het begeleiden 7

8 naar werk, het leren omgaan met geld en de integratie in onze maatschappij op sociocultureel vlak. Kansarme kinderen moeten binnen ons beleid extra aandacht krijgen op het vlak van onderwijs en socio-culturele participatie In functie van de bovenstaande doelstellingen wensen wij strategische partnerschappen af te sluiten met diverse publieke en private initiatieven. Op vele vlakken zullen we dus vooral onze rol van regisseur en coördinator opnemen (link tussen aanbieder en cliënt). maar zelf moeten ingrijpen als dit nodig blijkt. Meer algemeen moet gewerkt worden aan een omvattend globaal plan voor de uitbouw van een extern sociale dienstverlening in Wachtebeke. De sociale dienstverlening is te lang beperkt gebleven tot de OCMW-campus. XII. Ouderenbeleid Via ons beleid willen we ons richten tot de actieve en niet-actieve (thuis of in een thuisvervangend milieu wonende) ouderen. Wij willen hen de kans bieden om zoveel als mogelijk te kunnen participeren aan het maatschappelijk gebeuren. In nauwe samenwerking met de seniorenraad een beleid uitwerken dat zich richt tot actieve en niet-actieve ouderen die in een thuissituatie vertoeven De reorganisatie van de sociale dienst waardoor er één maatschappelijk werker zich specifiek kan richten op deze doelgroep. Bezoek 80 jarigen aan huis door maatschappelijk werker. In nauwe samenwerking met private en publieke actoren een zorgnet oprichten (maaltijddiensten, poetsdiensten, thuiszorg, advies voor aanpassingen aan eigen woning op het vlak van toegankelijkheid, veiligheid en comfort,... ) dat het mogelijk maakt dat ouderen zo lang als mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen verblijven. Het OCMW zal in dit zorgnet een belangrijke rol op zich nemen. Bij aanvang als initiatiefnemer, later wanneer de actoren hun taak op zich hebben genomen zal het ocmw de rol van regisseur opnemen. In nauwe samenwerking met private en publieke actoren de kwaliteitsgarantie binnen ons woonzorgcentrum garanderen. XIII ontwikkelingsamenwerking De gemeente zal financiële en materiële steun verlenen aan kleinschalige projecten in het zuiden, door middel van projectsteun aan locale mensen die actief zijn in de derde wereld. De verenigingen die locaal actief zijn rond de derde en ook de vierde wereld worden ondersteund. XIV Veiligheid - De wijkagent wordt daadwerkelijk ingeschakeld om aan preventie te doen door actief aanwezig te zijn in de wijken. - De G.A.S. worden maximaal gebruikt om vandalisme en andere kleine criminaliteit tegen te gaan en te beteugelen. - Constante aandacht en gerichte acties voor gemeentelijke prioriteiten in het zonaal veiligheidsplan XV Interne kwaliteitsopvolging 8

9 Om ons doel te bereiken steunen we in de eerste plaats op de inzet van doelbewuste, competente en gemotiveerde mandatarissen die de nodige tijd vrijmaken om met een grondige dossierkennis de problemen en projecten planmatig en gestructureerd aan te pakken.de besluitvorming steunt op een grondige analyse van de mogelijke opties en onderbouwd zijn door een degelijke informatieronde, waarbij ook getracht wordt goede voorbeelden en ideeën te vinden buiten Wachtebeke. WAARDEN De inzet en prestaties van de mandatarissen worden permanent opgevolgd binnen het College, en respectieve partijbesturen en minstens jaarlijks grondig geëvalueerd. Indien nodig wordt bijgestuurd. Grote waarde wordt verder gehecht aan de integriteit van de mandatarissen. Er zal ook erover gewaakt worden dat eigenbelang of onredelijke belangen van deelgroepen geen rol kunnen spelen in de besluitvorming. Het ligt in de bedoeling de bevolking van Wachtebeke maximaal te betrekken in de besluitvorming. O.a. adviezen van de gemeentelijke adviesraden, buurtcomités, hoorzittingen en door belangrijke dossiers in werkgroepen van gemeente-en/of ocmw raadsleden te laten adviseren. 9

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 BBC Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 Algemene diensten Een professionele, open organisatie Een professionele, open organisatie Beleidsdoelstelling 1: Laagdrempelige, klantvriendelijke

Nadere informatie

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften Dorpsraad Kermt Visietekst 1. Situering Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

Beleidsplan legislatuur 2007-2012

Beleidsplan legislatuur 2007-2012 Beleidsplan legislatuur 2007-2012 1. Verkeer mobiliteit Herinrichting Schanslaan Verkeerssituatie watertoren: herinrichting met als doel de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en bijkomend

Nadere informatie

Strategische nota. 15 december 2014

Strategische nota. 15 december 2014 Strategische nota 15 december 2014 De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode van het meerjarenplan. Enkel de prioritaire

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

COMMUNICATIE Transparant beleid met in- en uitspraak.

COMMUNICATIE Transparant beleid met in- en uitspraak. Pagina 1/15 COMMUNICATIE Transparant beleid met in- en uitspraak. De website van de Gemeente Zandhoven dient toegankelijk te zijn en te worden voor alle Zandhovenaren met volledige informatie van en over

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Beste ondernemer, Unizo steunt mensen die zich actief inzetten in het beleid van onze gemeente en. Maak uw keuze met kennis van zake!

Beste ondernemer, Unizo steunt mensen die zich actief inzetten in het beleid van onze gemeente en. Maak uw keuze met kennis van zake! Heist-op-den-Berg Beste ondernemer, Wij vroegen de lijsttrekkers van de partijen (*) naar hun top 5 ondernemersprioriteiten voor 2012-2018 en de top 5 lange termijnprioriteiten. Unizo steunt mensen die

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Subsidie voor jeugdhuizen

Subsidie voor jeugdhuizen Subsidie voor jeugdhuizen Art. 1 De gemeente Pittem verleent binnen de perken van het terzake goedgekeurde begrotingskrediet een subsidie voor jeugdhuizen die voldoen aan de onder artikel 2 omschreven

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk 08/05/2009 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder : 1 algemeen

Nadere informatie

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond Actieplan Oostende 1. Achtergrond Filip De Rynck (Hogeschool Gent) en Jim Baeten (tri.zone) begeleiden dit project. Gwenny Cooman is de interne coördinator voor Oostende. 2. Wat bedoelen we met participatiebeleid?

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen BIJLAGE 2 Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Dit decreet wil onder meer de ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities BIJLAGE 3 Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) Het Lokaal Sociaal Beleid heeft als doel de sociale grondrechten voor iedereen te realiseren. Via de opmaak

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Meerjarenplan Zutendaal 2014-2019 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Meerjarenplan Zutendaal 2014-2019 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen Meerjarenplan Zutendaal 2014-2019 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen BD = beleidsdoelstelling AP = actieplan Vet = prioritaire doelstelling Gewone opmaak = overig beleid De beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme een aantrekkelijker een veiliger een Vlaamser Hamme Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme 1. Het imago van Hamme als sterk verouderde gemeente moet omgezet worden naar een landelijke gemeente met leefbare

Nadere informatie

Project Biblioservicebus Zwevegem

Project Biblioservicebus Zwevegem Project Biblioservicebus Zwevegem Mia Allaert - projectcoördinator De Samenkomst Leiedal 26 november 2009 Biblioservicebus Zwevegem 1. Van nood naar doelstelling en actieplan 2. Van beleidsplan en idee

Nadere informatie

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou Structuurplan "De Watounaar" Bewonersplatform Watou. Ruimtelijke Ordening Watou. De diverse planinstrumenten van toepassing op het grondgebied van Poperinge. Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken 1. Missie / visie van het OCMW Sint-Truiden Het OCMW Sint-Truiden heeft als opdracht het

Nadere informatie

Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie

Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie Mijnheer de burgemeester, Collega s, Het is niet de eerste keer dat we het nieuwe mobiliteitsplan voor onze stad hier in deze raad bespreken.

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Groene gemeente Trefdag Lokale besturen Sien Cromphout & Rani Bracke

Groene gemeente Trefdag Lokale besturen Sien Cromphout & Rani Bracke Groene gemeente 24-11-16 Trefdag Lokale besturen Sien Cromphout & Rani Bracke Ecologisch Educatief Groene gemeente Economisch Recreatief Gezondheid Groen speelweefsel Wat? Waarom? Waar en hoe? Ideeën en

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE

INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE REFERENTIEKADER Waarover gaat het? De gemeente Wingene Feiten & cijfers 2 hoofddorpen + bloeiende woonkernen

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS. ONTWERP GRS Bindende bepalingen

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS. ONTWERP GRS Bindende bepalingen GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS ONTWERP GRS Bindende bepalingen Identificatienummer : 00287314/kja Datum Status/beschrijving revisie Paraaf 15.11.2002 Voorontwerp GRS 2002 10.02.2004

Nadere informatie

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides 1 Governance principes De ondernemers hebben hun bedrijf nog niet in een vennootschapsstructuur ondergebracht. De ondernemers activeren een raad van

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM De Raad voor Maatschappelijk Welzijn maakt met de OCMW-secretaris mede namens het managementteam de hiernavolgende afspraken over de onderlinge samenwerking

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de dienst. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundigen

Functiekaart. Functie. Doel van de dienst. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundigen Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige omgeving Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: grondgebiedzaken Dienst: omgeving Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundigen Doel van de

Nadere informatie

T.a.v. Dhr. Eddy Heirwegh, voorzitter van de gemeenteraad Wachtebeke T.a.v. Mevr. Bénédicte Buylen, (waarnemend) gemeentesecretaris

T.a.v. Dhr. Eddy Heirwegh, voorzitter van de gemeenteraad Wachtebeke T.a.v. Mevr. Bénédicte Buylen, (waarnemend) gemeentesecretaris T.a.v. Dhr. Eddy Heirwegh, voorzitter van de gemeenteraad Wachtebeke T.a.v. Mevr. Bénédicte Buylen, (waarnemend) gemeentesecretaris C.C. Dhr. Rudy Van Cronenburg, burgemeester C.C. Mevr. Nathalie De Vos,

Nadere informatie

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING Algemeen Als regio komt het er op aan zich te onderscheiden. Het aantrekken en vasthouden van de juiste bedrijven, bezoekers en bewoners

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40 Doelstellingennota Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40 Gemeentebestuur Kaprijke (NIS 43007) Veld 1-9970 Kaprijke

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

Functiekaart. Na de overdracht naar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dient hier gelezen te worden:

Functiekaart. Na de overdracht naar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dient hier gelezen te worden: Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: coördinator BKO Functiefamilie: teamleiders Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Dienst: kinderopvang Subdienst: Code: Doel van de entiteit In afwachting van

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Ter attentie van de Voorzitter van het OCMW van Puurs Palingstraat 48 2870 Puurs Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW / W65B /2014 1 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Goed wonen en bouwen in Wevelgem

Goed wonen en bouwen in Wevelgem Goed wonen en bouwen in Wevelgem Contactmoment Woonmarkt Gemeente als regisseur van het woonbeleid 5 jaar ontvoogding Leefbaar en betaalbaar wonen Woonprogrammatie Woonmarkt Goed wonen en bouwen in Wevelgem

Nadere informatie

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris Sint-Amands Aantal inwoners: 8.300 Oppervlakte: 1.555 ha 3 deelgemeentes Landelijk

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017

Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017 Bijlage Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden.

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent

Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent De Stad Gent plant als hoofdaandeelhouder van sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent een bijkomende investering

Nadere informatie

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN RUP Peerlaarstraat en RUP Eertberglei gemeente Bonheiden, informatieavond 10 februari 2015 13004_PT_006_informatieavond relevante begrippen gewestplan, plan van

Nadere informatie

Voorstel raad. 28 juni juni Onderwerp Vluchtelingenvraagstuk

Voorstel raad. 28 juni juni Onderwerp Vluchtelingenvraagstuk Nummer Contact en vragen via 5 Technischevragen@hollandskroon.nl Portefeuillehouder J.R.A. Nawijn Datum raadsvergadering Datum B&W-besluit 28 juni 2016 6 juni 2016 Onderwerp Vluchtelingenvraagstuk Voorgesteld

Nadere informatie

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Waarom we allen een rol spelen Brugge, 13 oktober 2016 Ashley Hennekam, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG Vereniging van Vlaamse

Nadere informatie

Participatie binnen het gemeentelijk mobiliteitsbeleid Specialisatiecursus VSV 28ǀ02ǀ2013. Samenvatting en conclusies

Participatie binnen het gemeentelijk mobiliteitsbeleid Specialisatiecursus VSV 28ǀ02ǀ2013. Samenvatting en conclusies Participatie binnen het gemeentelijk mobiliteitsbeleid Specialisatiecursus VSV 28ǀ02ǀ2013 Samenvatting en conclusies Bart Meert Projectmanager Verkeer en Mobiliteit Imagine the result Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

Functiebeschrijving Projectmedewerker Planning en stadsvernieuwing

Functiebeschrijving Projectmedewerker Planning en stadsvernieuwing Functiebeschrijving Projectmedewerker Planning en stadsvernieuwing Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Projectmedewerker Planning en

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de stad Sint- Niklaas. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden uitgewerkt,

Nadere informatie

VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS

VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS Respons per geslacht Respons per leeftijd ruimtelijke ordening wonen - milieu HELDERGEM: MOOI DORP natuur - aangenaam om wonen ruimtelijke

Nadere informatie

DEEL 3: BINDEND GEDEELTE

DEEL 3: BINDEND GEDEELTE DEEL 3: BINDEND GEDEELTE GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN MEISE Deel 3: Bindend gedeelte Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Meise 1 september 2006 167 Deel 3: Bindend gedeelte Ontwerp Gemeentelijk

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? De UNIZO afdelingen Zonnebeke en Passendale hebben zich, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

marc.vandaele@zwijndrecht.be Op het menu Aperitiefhapje Het lokaal sociaal beleidsplan en het sociaal huis Voorgerecht Doelstelling van het sociaal huis Hoofdgerecht Productencatalogus Tussengerecht Samenwerking

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas 10 puntenplan Inleiding. Sint-Gillis-Waas is een goede gemeente om in te wonen. De typische elementen die onze gemeente kenmerken, namelijk de rust, de goede

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na Hoorzitting Vlaams parlement 12 mei 2015 Mark Suykens, Piet Van Schuylenbergh Inhoud 1. VVSG neemt akte van Vlaamse keuzes 2.

Nadere informatie

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis Verslag OCMW-raad 15/11/2017 1. Goedkeuring verslag vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte goed te keuren. Goedgekeurd

Nadere informatie

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen.

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen. Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen www.gezondegemeente.be Lokale acties integraal aanpakken De gezondheidsmatrix ken je al? Dit is een variant ervan. Het helpt je op weg naar een meer integrale

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Wind en zon bij het station: Demonstratie van de nieuwste hernieuwbare-energie-opwekking voor steden

Wind en zon bij het station: Demonstratie van de nieuwste hernieuwbare-energie-opwekking voor steden Wind en zon bij het station: Demonstratie van de nieuwste hernieuwbare-energie-opwekking voor steden Motivatie Vermits energie een van de grote uitdagingen wordt in de toekomst, op wereldschaal maar evengoed

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project. De visie en missie van Buro Project over MVO Buro Project streeft via haar MVO-charter een strategie voorop te stellen waarbij iedere stakeholder

Nadere informatie

Werken bij lokale besturen in Leuven

Werken bij lokale besturen in Leuven Werken bij lokale besturen in Leuven Stad Leuven Saskia De Beucker, afdelingshoofd Personeelsbeleid OCMW Leuven Sabrina Roosen, deskundige HRM 26 maart 2015 Korte kennismaking Stad Leuven 1194 personeelsleden

Nadere informatie

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK studiedag Een klantgerichte dienstverlening en toch besparen: een haalbare kaart? Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK INSTITUTE vzw Studiedag Een klantgerichte dienstverlening

Nadere informatie

Subsidiereglement Internationale Solidariteit

Subsidiereglement Internationale Solidariteit Subsidiereglement Internationale Solidariteit Artikel 1 Algemeen Het bedrag voorzien in het gemeentelijk budget voor subsidies internationale solidariteit wordt als volgt verdeeld: 1. Werkingstoelage leden

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Toelichting meerjarenplan

Toelichting meerjarenplan Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -

Nadere informatie

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo Titel Visie beleidsplan Wmo 2011-2014 Nummer 10/55 Datum 29 september 2010 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan

Nadere informatie