SAMENVATTING UITSPRAAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING UITSPRAAK"

Transcriptie

1 SAMENVATTING / Beroep tegen ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid en tegen schorsing; De werknemer is ontslagen omdat hij onvoldoende geschikt zou zijn voor zijn functie van Onderwijsassistent. De werkgever meent dat de beheersing van de Nederlandse taal door de werknemer onvoldoende is en dat hij te weinig assertief is. Hij heeft dit echter onvoldoende weten aan te tonen zodat hij onvoldoende heeft weten te onderbouwen dat het ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid gerechtvaardigd is. Van inspanningen om de werknemer te helpen zich te verbeteren of om de werknemer een andere passende functie aan te bieden, is niet gebleken. Beroep tegen ontslag gegrond. De schorsing vond plaats in verband met het voornemen het dienstverband met de werknemer op te zeggen. Omdat de werkgever het dienstverband daadwerkelijk heeft opgezegd, heeft hij de werknemer in redelijkheid kunnen schorsen voor de duur van de procedure tot beëindiging van het dienstverband. Beroep tegen schorsing ongegrond. in het geding tussen: UITSPRAAK de heer A, wonende te B, appellant, hierna te noemen A gemachtigde: mevrouw mr. C en het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. F 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE Bij beroepschrift met bijlagen van 5 oktober 2012, ingekomen op 9 oktober 2012, heeft A beroep ingesteld tegen de beslissing van de werkgever d.d. 29 augustus 2012 om het dienstverband met hem op te zeggen per 1 december 2012 op grond van artikel H-50 juncto H-57 sub b CAO wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid voor de functie van Onderwijsassistent (zaaknummer ) en om hem op grond van artikel H-40 sub c CAO met ingang van 1 september 2012, hangende de procedure met betrekking tot de opzegging van het dienstverband, te schorsen (zaaknummer ). De werkgever heeft een verweerschrift met bijlagen ingediend, ingekomen op 5 november 2012 en aangevuld op 11 december De beroepen zijn gevoegd mondeling behandeld op 17 december 2012 te Utrecht. A verscheen in persoon en werd bijgestaan door zijn gemachtigde. De werkgever werd vertegenwoordigd door de heer G, hoofd HRM, de heer H, unit directeur, en mevrouw I, loopbaanadviseur, daartoe bijgestaan door de gemachtigde. Pagina 1 van 6

2 2. DE FEITEN A, is sinds 29 oktober 1999 werkzaam bij het ROC D, laatstelijk in een vast dienstverband met een betrekkingsomvang van 1 fte. Op de arbeidsverhouding is van toepassing de CAO. A is in dienst getreden als beheerder Open Leercentrum (OLC). Nadien is zijn functie gewijzigd in medewerker Opleiding specifieke leeromgeving (OSLO). Met ingang van schooljaar vervult A de functie van Onderwijsassistent in schaal 5. De feitelijke werkzaamheden van A gedurende het dienstverband zijn grotendeels hetzelfde gebleven. Op 19 december 2005 heeft A een functioneringsgesprek gehad met zijn leidinggevende, tevens locatiemanager, waarvan d.d. 19 mei 2006 het verslag is vastgesteld. Blijkens het verslag functioneert A naar tevredenheid. Daarnaast adviseert de locatiemanager aan A om zowel in woord als geschrift te werken aan zijn Nederlandse taalvaardigheid, als hij zich vakinhoudelijk verder wil ontwikkelen en serieus genomen wil worden. In de periode september 2007 tot november 2007 is A begeleid door een coach omdat A volgens de werkgever onvoldoende mondelinge uitdrukkingsvaardigheid van het Nederlands had en vanwege zijn gebrek aan assertiviteit naar leerlingen. A heeft vijf gesprekken gehad met zijn coach en er heeft één observatie op de werkplek plaatsgevonden. In de tussentijdse verklaring d.d. 9 november 2007 concludeert de coach dat A zich in zijn werk assertief opstelt, maar dat hij slecht is te verstaan en dat hij hiervoor een verwijzing van de huisarts voor logopedie heeft ontvangen. Van oktober tot en met december 2009 heeft bureau J, een expertisebureau op het gebied van arbeid en gezondheid, in opdracht van de werkgever een Persoonlijke Functie Scan (PFS) afgenomen bij A. In de rapportage van deze PFS d.d. 19 januari 2010 concludeert J onder meer: A functioneert op een zeer goed begaafd niveau, vergelijkbaar met universitair niveau. Zijn denkniveau met taal is van MBO-niveau 4. In zijn spreekvaardigheid heeft A met name moeite met uitspraak, waardoor hij soms wat lastiger te volgen is. ( ) Dit betekent dat hij anderen zal aanspreken wanneer zij zich niet aan de regels houden. Dit doet hij op vriendelijke, doch duidelijke wijze. Hij neemt gemakkelijk initiatief tot aanspreken en heeft weinig aanmoediging nodig in zijn handelen. De algemene conclusie is dat A voldoende geschikt is voor zijn eigen functie. Wel gelden er aandachtspunten: geadviseerd is daarom het functioneren en de aandachtspunten in het bijzonder regelmatig te evalueren, en deze evaluaties vast te leggen. Indien na deze geadviseerde langere periode met regelmatige en vastgelegde evaluatiemomenten de aandachtspunten onverhoopt niet voldoende zijn weggenomen, wordt geadviseerd bemiddeling naar een andere passende functie intern in overweging te nemen. Op 31 maart 2009 heeft A een gesprek gevoerd met de unitdirecteur en de adviseur HR over de mogelijkheden voor hem binnen de organisatie, gezien de sluiting van de werklocatie waar A werkzaam was. Op 6 juni 2011 heeft er een functioneringsgesprek plaatsgevonden. In het verslag d.d. 9 juni 2011 is onder meer opgenomen: A is geen goede OSLO medewerker. Hij is slecht te verstaan en heeft ook niet een lichaamshouding en attitude die voor rust en orde zorgt. ( ) A mist de competenties die voor OSLO medewerker nodig zijn. Die competenties liggen vooral op het vlak van communicatie en sociale vaardigheden. Op 14 juli 2011 heeft er een beoordelingsgesprek plaatsgevonden over de periode 2009 tot 6 juni 2011, waarvan het verslag d.d. 8 september 2011 is opgesteld. Hierin is geconcludeerd dat het functioneren van A onvoldoende is. Voorts is opgenomen: Met de loopbaanadviseur wordt bekeken op welk vlak [A] zijn sociale en communicatieve vaardigheden kan ontwikkelen. Er zal een duidelijk tijdpad met evaluatiemomenten worden afgesproken. Aan het eind van dit pad, in het gesprek is 1 januari als datum genoemd, zal bekeken worden of [A] functioneert op het niveau van Onderwijsassistent schaal 5. ( ) Kennis en kunde zullen voor een volgend gesprek door middel van een 360 graden evaluatie worden getoetst. De eisen aan de werksfeer en de eisen aan het functioneren van Onderwijsassistent schaal 5 in verband met het OSLO zullen voor [A] expliciet worden gemaakt. Op 6 oktober 2011 vindt er een gesprek plaats tussen A en de loopbaanadviseur om de ontwikkelpunten vanuit het beoordelingsgesprek te bespreken. Pagina 2 van 6

3 Op 6 december 2011 heeft A een toets Nederlands schrijven, luisteren en spreken afgelegd bij bureau ICE, gespecialiseerd in toetsen en examens. Op basis van deze toets wordt het Nederlands van A op niveau A2 vastgesteld. Voor de functie van onderwijsassistent is echter het hogere niveau B2 vereist. In een gesprek op 31 januari 2012 tussen A, zijn leidinggevende en de loopbaanadviseur is het onvoldoende resultaat van de toets besproken en heeft de werkgever voorgesteld om met elkaar de mogelijkheden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst te bespreken. Op 29 juni 2012 heeft de werkgever A het voornemen meegedeeld om de arbeidsovereenkomst met hem op te zeggen op grond van artikel H-50 juncto H-57 sub b CAO wegens ongeschiktheid/onbekwaamheid voor de functie, alsmede om hem in het belang van de instelling te schorsen op grond van artikel H-40 sub c CAO. A heeft hiertegen bij brief van 23 juli 2012 verweer gevoerd. Bij beslissing van 29 augustus 2012 heeft de werkgever A meegedeeld het dienstverband met hem op te zeggen en hem te schorsen op de in de brief van 29 juni 2012 genoemde gronden. Tegen beide beslissingen is het beroep gericht. 3. STANDPUNTEN VAN PARTIJEN Standpunt A A stelt dat de werkgever niet heeft aangetoond dat hij onvoldoende zou functioneren. Hij heeft pas eind 2005 voor het eerst een functioneringsgesprek gehad. In al die jaren dat A bij het ROC werkt heeft hij slechts twee functioneringsgesprekken en één beoordelingsgesprek gehad. Wanneer A inderdaad zo slecht zou functioneren, dan had hij (vaker) op zijn functioneren moeten zijn aangesproken, zodat hij in de gelegenheid zou zijn geweest om zijn functioneren te verbeteren. A heeft nooit klachten of opmerkingen ontvangen van collega s en/of cursisten over zijn vermeende slechte verstaanbaarheid. A heeft anders dan het kortlopende coachingstraject in 2007 geen begeleiding gekregen. Bovendien heeft de betreffende coach geconstateerd dat zijn taalniveau en assertiviteit ten opzichte van de leerlingen voldoende waren. Ook uit de PFS van bureau J bleek dat A assertief genoeg is en dat zijn taalniveau goed genoeg is voor de functie die hij vervult. Aan de taaltoets van bureau ICE kan dan ook niet de conclusie worden verbonden dat zijn beheersing van de Nederlandse taal onvoldoende is, nu dit een momentopname betrof en er bovendien sprake was van geluidsoverlast bij het afleggen van de test, waardoor hij zich onvoldoende kon concentreren. A heeft zich overigens in 2006 na het functioneringsgesprek aangemeld voor een cursus Nederlands, maar hij kreeg toen te horen dat zijn Nederlands daarvoor te goed was. Daarnaast heeft A logopedie gekregen waardoor zijn uitspraak is verbeterd, zoals ook de unitdirecteur in het gesprek op 31 maart 2009 heeft aangegeven. A heeft verschillende keren te kennen gegeven dat hij zich verder wilde ontwikkelen binnen het ROC. In plaats van een verdieping van zijn functie heeft de werkgever hem de functie van conciërge aangeboden. A heeft deze functie niet aanvaard omdat hij zich daarvoor, mede vanwege zijn gezondheid, minder geschikt acht. Naar aanleiding van het beoordelingsgesprek op 14 juli 2011 was afgesproken dat er een scholingstraject zou komen. Er is toen niet gesproken over een taaltoets. Uiteindelijk is alleen een taaltoets afgenomen, maar heeft de werkgever hem geen enkele scholing aangeboden. Omdat er geen grond is voor ontslag had de werkgever ook niet tot schorsing over mogen gaan. Standpunt werkgever De werkgever heeft al in 2005 in het functioneringsgesprek aangegeven dat A zijn Nederlands in zowel woord als geschrift diende te verbeteren. Ook is toen aan de orde geweest dat A meer initiatief moest nemen richting de cursisten. Tijdens het verbetertraject in 2007 stonden ook weer zijn taalprobleem en zijn assertiviteit centraal. Ondanks het verbetertraject en de door de werkgever bekostigde logopedist, werd in 2009 in het Pagina 3 van 6

4 kader van het loopbaanbegeleidingstraject wederom het taalprobleem aan de orde gesteld, zowel door de leidinggevende als door bureau J. Ook uit het gespreksverslag van 31 maart 2009 blijkt dat er veelvuldig signalen waren binnengekomen over zijn slechte verstaanbaarheid. Na het gesprek op 14 juli 2011 is afgesproken een nieuw verbetertraject in te gaan waarna in januari 2012 beoordeeld zou worden of A functioneerde op het niveau dat van een Onderwijsassistent niveau 5 mag worden verwacht. Onderdeel van dit traject was onder meer het afleggen van een taaltoets bij bureau ICE. Uit deze toets kwam dat A niet het vereiste taalniveau heeft. Weliswaar heeft A achteraf aangegeven dat hij zich wegens geluidsoverlast onvoldoende kon concentreren, maar dit heeft de werkgever in het terugluisteren van de bandopnamen niet kunnen constateren. Echter, indien er daadwerkelijk sprake zou zijn geweest van geluidsoverlast, dan had A op dat moment assertief genoeg moeten zijn om hier ten tijde van de toets iets aan te doen. Het verbetertraject was gericht op zowel de verbetering van de Nederlandse taal als de assertiviteit ten opzichte van cursisten. Nu de taaltoets onvoldoende was en er naar het oordeel van de werkgever onvoldoende vooruitgang was geboekt en er ook geen verdere verbetering viel te verwachten, heeft de werkgever besloten om de arbeidsovereenkomst met A wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid op te zeggen. Als gevolg van de onvoldoende vaardigheden is A niet plaatsbaar in een andere functie binnen het ROC. Omdat de werkgever het niet wenselijk achtte dat A hangende de procedure tot opzegging van zijn dienstverband zijn werkzaamheden zou verrichten, heeft de werkgever hem met ingang van 1 september 2012 geschorst. 4. OVERWEGINGEN VAN DE COMMISSIE De bevoegdheid en de ontvankelijkheid Aangezien de instelling is aangesloten bij deze Commissie en het beroep is gericht tegen één van de beslissingen, genoemd in artikel Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), en binnen de daartoe geldende termijn is ingesteld, is de Commissie bevoegd van het beroep kennis te nemen en is het beroep ontvankelijk. Het ontslag De Commissie constateert allereerst dat de werkgever de voornemenprocedure van artikel H-45 CAO heeft gevolgd. De werkgever heeft de opzegging gebaseerd op artikel H-57 sub b CAO, zijnde onbekwaamheid of ongeschiktheid van de werknemer voor de door hem uitgeoefende functie anders dan ten gevolge van ziels- of lichaamsgebreken. De werkgever heeft als motivering van de ontslagbeslissing aangegeven dat A over onvoldoende vaardigheden beschikt om de functie van Onderwijsassistent niveau 5 te vervullen wegens onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal en gebrek aan assertiviteit tegenover cursisten. De werkgever verwacht ook niet dat A zich op de genoemde punten zal verbeteren. Ten aanzien van de door de werkgever gestelde onbekwaamheid of ongeschiktheid van A voor de door hem uitgeoefende functie van docent, overweegt de Commissie dat A al ruim dertien jaar in dienst is bij de werkgever. De Commissie acht het zeker in een geval als dit, waarbij sprake is van een langdurig dienstverband, noodzakelijk dat de werkgever helder en overtuigend aantoont dat sprake is van zodanig disfunctioneren dat voortzetting van het dienstverband in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden, alsook dat de werkgever zich maximaal inspant om A in een vast te stellen verbetertraject te begeleiden. Pagina 4 van 6

5 De Commissie merkt in dat kader op dat beoordelingscriteria in de loop der tijd kunnen worden aangescherpt, bijvoorbeeld als gevolg van wettelijke veranderingen of beleidskeuzes van de werkgever. In die zin kan het voorkomen dat zaken die voorheen niet of minder zwaar werden meegewogen bij een beoordeling, op zeker moment zwaarder gaan meetellen. Dit neemt echter niet weg dat het gestelde disfunctioneren onder meer voldoende dient te blijken uit verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken en andere stukken. De Commissie stelt op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting vast dat de beheersing van de Nederlandse taal van A weliswaar aan de orde is geweest in het functioneringsgesprek in december 2005, maar dat dit blijkens het verslag - in het kader van ontwikkelmogelijkheden - in adviserende zin is geweest. Aan deze constatering heeft de werkgever blijkens het functioneringsverslag verder geen consequenties verbonden. Voorts is het de Commissie niet gebleken, dat A tot het coachingstraject in 2007 tussentijds is aangesproken op zijn taalbeheersing. De visie van de werkgever dat sprake zou zijn van onvoldoende taalbeheersing en van onvoldoende assertiviteit, aanleiding voor het coachingstraject, wordt door de coach niet (volledig) onderschreven, zo blijkt uit het tussentijds verslag van de coach. Vervolgens in de periode tussen het beëindigen van het coachingstraject en de start van het traject bij bureau J in oktober 2009 is A niet aangesproken op zijn taalbeheersing en assertiviteit. Bureau J concludeert in zijn rapport dat A voldoende geschikt is voor zijn functie, maar dat er wel enkele aandachtspunten zijn. Niet gebleken is dat de werkgever de betreffende aandachtspunten actief heeft opgepakt. Pas in september 2011 is met A een nieuw verbetertraject gestart, waarvan de einddatum begin januari 2012 was. In dit traject heeft de werkgever enkel een taaltoets laten afnemen, maar geen inspanningen verricht ter ondersteuning van A. Nadat de uitslag van de taaltoets onvoldoende was, heeft de werkgever het traject stopgezet. Van de werkgever had echter verwacht mogen worden, omdat de uitslag van de taaltoets afweek van de conclusie van bureau J aangaande het taalniveau van A, dat hij het verbetertraject niet zonder meer zou stoppen, maar het traject zou gebruiken om aandacht te besteden aan en inzicht te krijgen in het taalniveau van A. Het is de Commissie voorts niet gebleken dat de werkgever voldoende inspanningen heeft verricht om A een andere passende functie binnen het ROC aan te bieden. De werkgever heeft A weliswaar de functie van conciërge aangeboden, maar de Commissie ziet niet in hoe het aanbieden van de functie van conciërge zich verhoudt tot het ongeschikt achten van A voor de functie Onderwijsassistent niveau 5 met betrekking tot taalbeheersing en assertiviteit. Immers, ook van een conciërge mag worden verwacht dat hij goed verstaanbaar is vanwege het veelvuldig contact met cursisten, collega s en andere bezoekers van het ROC. Ook dient een conciërge assertief te zijn in het aanspreken van cursisten en anderen. Op grond van het voorgaande oordeelt de Commissie dan ook dat de werkgever onvoldoende heeft onderbouwd, dat het ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid gerechtvaardigd is en er geen andere passende functie voorhanden is. Dientengevolge zal de Commissie het beroep gegrond verklaren. De schorsing De werkgever heeft A bij brief van 29 juni 2012 meegedeeld voornemens te zijn hem te schorsen op grond van artikel H-40 sub c CAO. Deze schorsing kan worden opgelegd wanneer sprake is van een voornemen tot onvrijwillige beëindiging op grond van de dienstbetrekking op grond van onder meer onbekwaamheid of ongeschiktheid, anders dan op grond van ziels- of lichaamsgebreken. Indien een dergelijk voornemen niet binnen zes weken wordt gevolgd door een ontslagbesluit van de werkgever, vervalt de schorsing. A heeft bij brief van 23 juli 2012 bezwaar gemaakt tegen het voornemen tot ontslag en schorsing. Bij brief van 29 augustus 2012 heeft de werkgever het definitieve ontslagbesluit aan A meegedeeld. Hiermee is het voornemen binnen zes weken gevolgd door een ontslagbesluit, zodat de schorsing niet is komen te vervallen. De werkgever heeft eveneens bij brief van 29 augustus 2012 de definitieve schorsingsbeslissing genomen. Middels deze beslissing is A voor Pagina 5 van 6

6 de resterende duur van het dienstverband geschorst op grond van artikel H-40 sub c CAO. Nu de werkgever het dienstverband met A daadwerkelijk heeft opgezegd, heeft hij A bij beslissing van 29 augustus 2012 in redelijkheid kunnen schorsen voor de periode tot beëindiging van het dienstverband. Dat de Commissie, zoals hierboven overwogen, het beroep tegen de ontslagbeslissing gegrond acht, doet daaraan niet af. De Commissie constateert dat de werkgever de voornemenprocedure correct heeft gevolgd. Dientengevolge zal de Commissie het beroep tegen de schorsingsbeslissing ongegrond verklaren. 5. OORDEEL Op grond van bovenstaande overwegingen verklaart de Commissie het beroep tegen de ontslagbeslissing gegrond en het beroep tegen de schorsingsbeslissing ongegrond. Aldus gedaan te Utrecht op 11 februari 2013 door mr. L.C.J. Sprengers, voorzitter, mr. E.M.W.P. Hermans, mr. C.H. Kemp-Randewijk, drs. P. Koppe en mr. K.P. Piena, leden, in aanwezigheid van mr. O.A.B. Luiken, secretaris. mr. L.C.J. Sprengers voorzitter mr. O.A.B. Luiken secretaris Pagina 6 van 6

het College van Bestuur van C, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. dr. J.H. van Gelderen

het College van Bestuur van C, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. dr. J.H. van Gelderen 104967 - Beroep tegen ontslag wegens arbeidsongeschiktheid; De werknemer is 50% arbeidsongeschikt en de werkgever ontslaat hem voor 0,5 fte. De werkgever heeft ter zitting gesteld dat de ontslagbeslissing

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK SAMENVATTING 106285/106286/106287 Beroepen (3) tegen ontslag wegens opheffing van de betrekking;. Werkneemster is ontslagen op grond van opheffing van de betrekking als bedoeld in artikel 3.8 lid 3 cao

Nadere informatie

SAMENVATTING Beroep tegen ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid, subsidiair wegens gewichtige redenen; BVE

SAMENVATTING Beroep tegen ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid, subsidiair wegens gewichtige redenen; BVE SAMENVATTING 105569 - Beroep tegen ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid, subsidiair wegens gewichtige redenen; Onvoldoende is vast komen te staan dat werkneemster disfunctioneerde of als ongeschikt

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105940 - Beroep tegen ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid en wegens gewichtige redenen; BVE

SAMENVATTING. 105940 - Beroep tegen ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid en wegens gewichtige redenen; BVE SAMENVATTING 105940 - Beroep tegen ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid en wegens gewichtige redenen; De werknemer, hoofd PZ, is ontslagen wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid voor zijn functie en

Nadere informatie

105753 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens gewichtige reden; hbo

105753 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens gewichtige reden; hbo 105753 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens gewichtige reden; De werknemer is geschorst vanwege het opnemen van gesprekken met leidinggevenden en het delen van deze opnamen.

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. A.

UITSPRAAK. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. A. 106562 - Ontslag wegens gewichtige omstandigheden (verstoorde arbeidsrelatie) dan wel ongeschiktheid niet toegestaan omdat deze onvoldoende zijn gebleken. Beroep tegen de schorsing houdt evenmin stand

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van Stichting C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. J.A.

UITSPRAAK. het College van Bestuur van Stichting C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. J.A. 107540 - De berisping wegens het niet naleven van het programma van toetsing en afsluiting is terecht; het beroep tegen schorsing is niet-ontvankelijk. in het geding tussen: UITSPRAAK mevrouw A, wonende

Nadere informatie

Commissie van Beroep HBO

Commissie van Beroep HBO 106043 - Beroep tegen ontslag wegens ongeschiktheid/onbekwaamheid dan wel gewichtige reden; SAMENVATTING De werknemer is docent en is ontslagen omdat hij stelselmatig interne afspraken en regels niet heeft

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK SAMENVATTING 105659 - Beroep tegen ontslag wegens opheffing betrekking/gewichtige reden; De werknemer kan na een periode van detachering niet terugkeren in zijn oude functie van manager bedrijfsvoering.

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105871/105939 - Beroep (2) tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging schorsing; BVE

SAMENVATTING. 105871/105939 - Beroep (2) tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging schorsing; BVE SAMENVATTING 105871/105939 - Beroep (2) tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging schorsing; Gelet op de mogelijke onregelmatigheden in leerlingdossiers bestond er op zichzelf voldoende reden voor

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr.

SAMENVATTING. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. SAMENVATTING 105584 - Beroep tegen ontslag wegens opheffing betrekking; Het dienstverband met de werknemer, werkzaam als Projectmanager B, is opgezegd wegens opheffing van de betrekking als gevolg van

Nadere informatie

SAMENVATTING. 104280 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid; BVE

SAMENVATTING. 104280 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid; BVE SAMENVATTING 104280 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid; De werknemer is ontslagen omdat hij de eigenschappen, mentaliteit en instelling zou

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105493 - Beroep tegen ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid/gewichtige redenen; HBO

SAMENVATTING. 105493 - Beroep tegen ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid/gewichtige redenen; HBO SAMENVATTING 105493 - Beroep tegen ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid/gewichtige redenen; De werkgever heeft het dienstverband met de werknemer beëindigd, primair wegens ongeschiktheid voor de

Nadere informatie

Commissie van Beroep VO

Commissie van Beroep VO 105601 SAMENVATTING Werknemer heeft Niet Aangeboren Hersenletsel en er dient op advies van de bedrijfsarts een goede werkbalans te zijn. De werknemer wordt verweten dat zich een aantal incidenten hebben

Nadere informatie

Commissie van Beroep PO

Commissie van Beroep PO 106226 - Beroepen tegen vermindering betrekkingsomvang; SAMENVATTING Werknemers zijn bij de werkgever in vaste dienst met een betrekkingsomvang boven de normbetrekking van 1 wtf. Omdat de werkgever vele

Nadere informatie

Beroep tegen ontslag wegens plichtsverzuim en onvoldoende functioneren: BVE SAMENVATTING

Beroep tegen ontslag wegens plichtsverzuim en onvoldoende functioneren: BVE SAMENVATTING 106172 - Beroep tegen ontslag wegens plichtsverzuim en onvoldoende functioneren: SAMENVATTING De opzegging kan niet worden gegrond op plichtsverzuim omdat dit plichtsverzuim in de bestreden beslissing

Nadere informatie

SAMENVATTING. 106233 - Beroep ontslag wegens arbeidsongeschiktheid, subsidiair wegens gewichtige redenen; BVE

SAMENVATTING. 106233 - Beroep ontslag wegens arbeidsongeschiktheid, subsidiair wegens gewichtige redenen; BVE SAMENVATTING 106233 - Beroep ontslag wegens arbeidsongeschiktheid, subsidiair wegens gewichtige redenen; De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst wegens blijvende arbeidsongeschiktheid opgezegd op het

Nadere informatie

Commissie van Beroep BVE

Commissie van Beroep BVE 105933 - Beroep tegen ontslag wegens dringende reden, subsidiair wegens andere redenen van gewichtige aard; SAMENVATTING De werkgever kocht stageplaatsen in bij de fietsenwinkel van werknemer, die de bij

Nadere informatie

het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. B.J. van Hees

het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. B.J. van Hees 106796 - Beroep tegen ontslag wegens opheffing van de betrekking gegrond omdat de werkgever een onjuiste afvloeiingssystematiek hanteert; BVE in het geding tussen: UITSPRAAK de heer A, wonende te B, appellant,

Nadere informatie

UITSPRAAK in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: mevrouw mr. J.G.T.M. Bekkers-Van Heumen

UITSPRAAK in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: mevrouw mr. J.G.T.M. Bekkers-Van Heumen 107336 UITSPRAAK in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: mevrouw mr. J.G.T.M. Bekkers-Van Heumen en het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder,

Nadere informatie

SAMENVATTING. 106049/106052 - Beroep tegen ontslag wegens gewichtige reden en tegen vrijstelling van werkzaamheden; HBO

SAMENVATTING. 106049/106052 - Beroep tegen ontslag wegens gewichtige reden en tegen vrijstelling van werkzaamheden; HBO SAMENVATTING 106049/106052 - Beroep tegen ontslag wegens gewichtige reden en tegen vrijstelling van werkzaamheden; De aan het ontslag ten grondslag gelegde gewichtige reden houdt verband met het functioneren

Nadere informatie

106593 - Docente terecht op staande voet ontslagen omdat zij stagebezoeken heeft gefingeerd en hiervoor reiskostendeclaraties heeft ingediend.

106593 - Docente terecht op staande voet ontslagen omdat zij stagebezoeken heeft gefingeerd en hiervoor reiskostendeclaraties heeft ingediend. 106593 - Docente terecht op staande voet ontslagen omdat zij stagebezoeken heeft gefingeerd en hiervoor reiskostendeclaraties heeft ingediend. in het geding tussen: UITSPRAAK mevrouw A, wonende te B, appellante,

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. drs. C.A.H.

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. drs. C.A.H. 104900 SAMENVATTING Ontslag is primair gebaseerd op plichtsverzuim, subsidiair op onbekwaamheid of ongeschiktheid en meer subsidiair op grond van andere redenen van gewichtige aard, zijnde een vertrouwensbreuk.

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van het E, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr.

SAMENVATTING. het College van Bestuur van het E, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. SAMENVATTING 105464 - Beroep tegen beëindiging verlengd tijdelijk dienstverband; De werknemer heeft bij de werkgever vier tijdelijke dienstverbanden gehad. Tussen het tweede en derde dienstverband zat

Nadere informatie

SAMENVATTING U I T S P R A AK

SAMENVATTING U I T S P R A AK SAMENVATTING 105044 - Beroep tegen ontslag wegens arbeidsongeschiktheid; De arbeidsongeschiktheid van werkneemster heeft langer dan twee jaar geduurd en herstel binnen zes maanden is niet te verwachten.

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw F

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw F SAMENVATTING 106011 - Beroep tegen ontslag primair wegens plichtsverzuim, subsidiair wegens ongeschiktheid voor de functie en meer subsidiair om andere redenen van gewichtige aard, te weten verlies van

Nadere informatie

106099 - Beroep tegen ontslag wegens gewichtige reden/plichtsverzuim/onbekwaamheid; BVE

106099 - Beroep tegen ontslag wegens gewichtige reden/plichtsverzuim/onbekwaamheid; BVE 106099 - Beroep tegen ontslag wegens gewichtige reden/plichtsverzuim/onbekwaamheid; SAMENVATTING De werknemer is docent en is primair ontslagen wegens gewichtige reden, bestaande uit een verlies aan vertrouwen,

Nadere informatie

De werkgever heeft de werknemer nogmaals mogen schorsen om nader onderzoek te doen naar zijn mogelijk onrechtmatig handelen.

De werkgever heeft de werknemer nogmaals mogen schorsen om nader onderzoek te doen naar zijn mogelijk onrechtmatig handelen. 107674 - De werkgever heeft de werknemer nogmaals mogen schorsen om nader onderzoek te doen naar zijn mogelijk onrechtmatig handelen. in het geding tussen: UITSPRAAK de heer A, wonende te B, appellant,

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. P.T.M.

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. P.T.M. 106809 - Ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid houdt geen stand omdat de ongeschiktheid onvoldoende is onderbouwd en een duidelijk verbetertraject ontbreekt. Ontslag wegens vertrouwensbreuk als gewichtige

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van het ROC B te C, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. G

SAMENVATTING. het College van Bestuur van het ROC B te C, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. G SAMENVATTING 106442 - Verzoek voorlopige voorziening ontslag op staande voet; De werkgever heeft de werknemer op staande voet ontslagen vanwege het plegen van valsheid in geschrifte. Hij zou twee documenten,

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105658 - Beroep tegen ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid/gewichtige redenen; HBO

SAMENVATTING. 105658 - Beroep tegen ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid/gewichtige redenen; HBO SAMENVATTING 105658 - Beroep tegen ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid/gewichtige redenen; De werkgever heeft het dienstverband met de werknemer beëindigd, primair wegens ongeschiktheid voor de

Nadere informatie

het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever Samenvatting 02073 Commissie voor geschillen Geschil omtrent inschaling van de functie. De werknemer treedt in tijdelijke dienst van de werkgever en ontvangt eerst een salarisstrook met vermelding van

Nadere informatie

SAMENVATTING U I T S P R A AK

SAMENVATTING U I T S P R A AK SAMENVATTING 105014 - Beroep tegen ontslag wegens dringende reden; Werknemer, docent, is wegens een dringende reden ontslagen op grond van fraude bij de schoolexamens. De aan het ontslag ten grondslag

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. F.J.

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. F.J. 107289 UITSPRAAK in het geding tussen: A, wonende te B, verzoeker, hierna te noemen A gemachtigde: de heer mr. S.L. Knols en het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen

Nadere informatie

SAMENVATTING U I T S P R A AK

SAMENVATTING U I T S P R A AK SAMENVATTING 104265 - Geschil over de toepassing van artikel I-12b lid 2 De werkgever kent de werkneemster geen bindingstoelage toe omdat zij niet op alle beoordelingscriteria van de functie positief beoordeeld

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr.

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. SAMENVATTING 105421 - Beroep tegen beëindiging dienstverband; De werkgever stelt dat geen sprake is van ontslag maar van het van rechtswege eindigen van een verlengd tijdelijk dienstverband wegens onbevoegdheid.

Nadere informatie

Commissie van Beroep BVE

Commissie van Beroep BVE SAMENVATTING 105083 De werknemer is op staande voet ontslagen omdat hij zich niet op correcte wijze had ziek gemeld, omdat hij ondanks deze ziekmelding en zonder toestemming op studiereis naar Londen is

Nadere informatie

Commissie van Beroep HBO

Commissie van Beroep HBO 105956 - Beroep tegen ontslag wegens opheffing betrekking; SAMENVATTING De werkneemster wordt in verband met reorganisatie ontslagen. Een eerder ontslag is ingetrokken vanwege formele gebreken. Partijen

Nadere informatie

SAMENVATTING U I T S P R A AK

SAMENVATTING U I T S P R A AK SAMENVATTING 103720/103727 Twee Beroepen tegen ontslag wegens reorganisatie BVE Het dienstverband is opgezegd tijdens ziekte van de werknemer. De Commissie overweegt dat de werkgever ingevolge artikel

Nadere informatie

Commissie van Beroep PO

Commissie van Beroep PO 106228 - Beroep tegen vermindering betrekkingsomvang; SAMENVATTING De werkgever heeft vele werknemers in dienst die, om verschillende redenen, een betrekkingsomvang van meer dan 1,0 wtf hebben. De werkgever

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105800 - Bezwaar tegen de waardering als Docent B, schaal 10; HBO

SAMENVATTING. 105800 - Bezwaar tegen de waardering als Docent B, schaal 10; HBO SAMENVATTING 105800 - Bezwaar tegen de waardering als Docent B, schaal 10; HBO Partijen zijn verdeeld over: A. De aard van de werkzaamheden van bezwaarde op de resultaatgebieden: 1. Optreden als expert/inhoudsdeskundige,

Nadere informatie

UITSPRAAK. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, appellante, hierna te noemen A

UITSPRAAK. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, appellante, hierna te noemen A 107607 - De overplaatsing als gevolg van boventalligheid houdt geen stand omdat de werkgever de regels die hij hiervoor heeft opgesteld niet juist heeft toegepast. in het geding tussen: UITSPRAAK mevrouw

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. F

SAMENVATTING. het College van Bestuur van D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. F 105369 - Beroep tegen overplaatsing; SAMENVATTING De werknemer is overgeplaatst om drie redenen, namelijk een conflictsituatie, het advies van de bedrijfsarts en andere zwaarwichtige omstandigheden, zoals

Nadere informatie

Commissie van Beroep VO

Commissie van Beroep VO 105924 - Beroep tegen schriftelijke berisping; SAMENVATTING De gymleraar heeft bezittingen van leerlingen in bewaring genomen. Na de les ontbreekt een ipod. De werkgever stelt dat de werknemer in strijd

Nadere informatie

Commissie van Beroep BVE SAMENVATTING

Commissie van Beroep BVE SAMENVATTING SAMENVATTING 105700 - Beroep tegen ontslag wegens opheffing betrekking; De functie van de werknemer is vanwege een formatiereductie komen te vervallen. Hij is daarom boventallig verklaard en uiteindelijk

Nadere informatie

UITSPRAAK. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: de heer F. Verschuren

UITSPRAAK. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: de heer F. Verschuren 107364 - Het bezwaar tegen de beschrijving en waardering van de functie van accountmanager schaal 10 is ongegrond omdat de opgedragen werkzaamheden voldoende in overeenstemming zijn met de functiebeschrijving

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK SAMENVATTING 105600 - Ontslag op staande voet wegens werkweigering; Naast haar functie bij de werkgever is werkneemster werkzaam in haar eigen agrarisch bedrijf. In verband met oogstwerkzaamheden heeft

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. J.M. Frons

SAMENVATTING. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. J.M. Frons SAMENVATTING Beroep tegen ontslag wegens andere redenen van gewichtige aard; De reden van gewichtige aard is het niet meewerken aan re-integratie als gevolg waarvan het vertrouwen in een verdere samenwerking

Nadere informatie

Verzoek voorlopige voorziening tot wedertewerkstelling, vacant houden functie en loondoorbetaling; HBO SAMENVATTING

Verzoek voorlopige voorziening tot wedertewerkstelling, vacant houden functie en loondoorbetaling; HBO SAMENVATTING 106426 - Verzoek voorlopige voorziening tot wedertewerkstelling, vacant houden functie en loondoorbetaling; SAMENVATTING De werkgever heeft de werknemer meegedeeld dat de (verlengde) arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van het D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr.

SAMENVATTING. het College van Bestuur van het D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. SAMENVATTING 105492 - Beroep tegen ontslag op staande voet; De werknemer, docent, is op staande voet ontslagen wegens fraude bij het centraal examen. Hij zou in de examens wijzigingen hebben aangebracht

Nadere informatie

SAMENVATTING. 103768/103769 Beroep tegen opschorting bezoldiging, berisping en ontslag op staande voet PO.

SAMENVATTING. 103768/103769 Beroep tegen opschorting bezoldiging, berisping en ontslag op staande voet PO. SAMENVATTING 103768/103769 Beroep tegen opschorting bezoldiging, berisping en ontslag op staande voet PO. De werknemer meldt zich herhaaldelijk ziek. Naar aanleiding van de laatste ziekmelding gaat de

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK. A, B, C, D, E, F, G, werknemers van ROC H, gevestigd te I, verzoekers, hierna te noemen de werknemers gemachtigde: de heer J

SAMENVATTING UITSPRAAK. A, B, C, D, E, F, G, werknemers van ROC H, gevestigd te I, verzoekers, hierna te noemen de werknemers gemachtigde: de heer J SAMENVATTING 106262 - Geschil over toepassing vakantieregeling werkgever; BVE Het geschil is in goed overleg tussen partijen aan de Commissie voorgelegd (N-7 cao bve). De werkgever heeft gaandeweg het

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. drs. M.

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. drs. M. 107486 - De ontheffing uit de taken wordt gelijkgesteld aan een schorsing. Omdat de voorgeschreven verweerprocedure niet is gevolgd, houdt deze schorsing geen stand. in het geding tussen: UITSPRAAK de

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK SAMENVATTING 105976 - Beroep tegen een ontslag wegens reorganisatie; Werknemer, projectleider, betwist de noodzaak tot ontslag niet, maar stelt dat de door hem verrichte werkzaamheden als accountmanager

Nadere informatie

Het verzoek is niet-ontvankelijk omdat er (nog) geen sprake is van een situatie die op één lijn is te stellen met verwijdering.

Het verzoek is niet-ontvankelijk omdat er (nog) geen sprake is van een situatie die op één lijn is te stellen met verwijdering. 107678 - Het verzoek is niet-ontvankelijk omdat er (nog) geen sprake is van een situatie die op één lijn is te stellen met verwijdering. in het geding tussen: ADVIES de heer en mevrouw A, wonende te B,

Nadere informatie

SAMENVATTING / Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en ontslag wegens gewichtige redenen; VO

SAMENVATTING / Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en ontslag wegens gewichtige redenen; VO SAMENVATTING 105229/105230 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en ontslag wegens gewichtige redenen; Werkneemster is uitgevallen als gevolg van een arbeidsconflict. Het re-integratieproces verloopt

Nadere informatie

Commissie van Beroep PO

Commissie van Beroep PO 106405 - Bij de overplaatsing van de leerkracht heeft de werkgever een juiste belangenafweging gemaakt en zich voldoende ingespannen voor het vinden van een juiste functie. UITSPRAAK in het geding tussen:

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK SAMENVATTING 105625 - Beroep tegen ontslag op staande voet; De werknemer is op staande voet ontslagen omdat hij zonder opgave van reden op 30 en 31 oktober niet op het ROC aanwezig was. Tegen de achtergrond

Nadere informatie

het College van Bestuur van C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. S.A. van Lammeren

het College van Bestuur van C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. S.A. van Lammeren SAMENVATTING 104767 Werkneemster is wegens plichtsverzuim ontslagen omdat zij weigerde in gesprek te gaan over de aard van haar problemen, over mediation, over werkhervatting en over de aangeboden passende

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. J.A.

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. J.A. 107669 - De terugplaatsing in de oude LB-functie komt neer op de onthouden van promotie. Terugplaatsing mocht omdat de werkneemster niet voldeed aan de functievereisten docent LD. in het geding tussen:

Nadere informatie

SAMENVATTING. 104944/104968 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging daarvan; VO

SAMENVATTING. 104944/104968 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging daarvan; VO SAMENVATTING 104944/104968 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging daarvan; Werkgever heeft werkneemster bij wijze van ordemaatregel geschorst voor de duur van 4 weken omdat hij een onderzoek

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr.

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. 106128 - Beroep tegen een berisping: SAMENVATTING Werknemer heeft ernstige fouten bij het opstellen van de roosters gemaakt en de werkgever stelt dat sprake is van disfunctioneren. De werknemer vertoont

Nadere informatie

Commissie van Beroep PO

Commissie van Beroep PO 106978 - De plaatsing van de schoonmaker-functie in het rddf is juist omdat de functiegroep schoonmaak vanwege formatietekort wordt opgeheven. in het geding tussen: UITSPRAAK mevrouw A, wonende te E, appellante,

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer F

SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer F SAMENVATTING 105474 - Geschil over toepassing van art. H-60 CAO BVE Werknemer heeft jarenlang gewerkt als docent maar is, na een periode van arbeidsongeschiktheid, werkzaam als onderwijsassistent. De werkgever

Nadere informatie

SAMENVATTING. 104206 - Beroep tegen mededeling beëindiging verlengd tijdelijk dienstverband; HBO

SAMENVATTING. 104206 - Beroep tegen mededeling beëindiging verlengd tijdelijk dienstverband; HBO SAMENVATTING 104206 - Beroep tegen mededeling beëindiging verlengd tijdelijk dienstverband; Werknemer voert aan dat er sprake is geweest van een doorlopend dienstverband waardoor er na 36 maanden een dienstverband

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. A.L.W.G.

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. A.L.W.G. 107524 - Het bezwaar tegen de beschrijving en waardering van de functie van psychodiagnostisch assistent is ongegrond omdat de opgedragen werkzaamheden passen binnen de toegekende functie en de kenmerkscores

Nadere informatie

SAMENVATTING U I T S P R A AK. het College van Bestuur van het ROC C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

SAMENVATTING U I T S P R A AK. het College van Bestuur van het ROC C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever SAMENVATTING 104000 Geschil toepassing FPU-suppletieregeling BVE De werkneemster maakt aanspraak op de FPU-suppletieregeling op basis van het Sociaal Plan van de instelling. Werkneemster was werkzaam in

Nadere informatie

Commissie van beroep vo

Commissie van beroep vo 107458 - Een zij-instromer die per eerste schooldag ná 1-8-2014 is benoemd en het hele schooljaar les gaf, heeft redelijkerwijze recht op het entreerecht. in het geding tussen: UITSPRAAK de heer A, wonende

Nadere informatie

106706 - Ontslag wegens reorganisatie houdt stand omdat de functie van werkneemster is vervallen en er geen andere passende functie voor haar is.

106706 - Ontslag wegens reorganisatie houdt stand omdat de functie van werkneemster is vervallen en er geen andere passende functie voor haar is. 106706 - Ontslag wegens reorganisatie houdt stand omdat de functie van werkneemster is vervallen en er geen andere passende functie voor haar is. in het geding tussen: UITSPRAAK mevrouw A, wonende te B,

Nadere informatie

Commissie van Beroep VO SAMENVATTING

Commissie van Beroep VO SAMENVATTING SAMENVATTING 106377 - Beroep tegen onthouden promotie (entreerecht); Het beroep is gericht tegen de beslissing van de werkgever met betrekking tot de urenverdeling voor het schooljaar 2014-2015 waaruit

Nadere informatie

105077 - Beroep tegen ontslag op staande voet, subsidiair ontslag wegens gewichtige redenen; VO

105077 - Beroep tegen ontslag op staande voet, subsidiair ontslag wegens gewichtige redenen; VO 105077 - Beroep tegen ontslag op staande voet, subsidiair ontslag wegens gewichtige redenen; Werknemer is op staande voet ontslagen omdat hij een langdurige vertrouwelijke relatie met een minderjarige

Nadere informatie

SAMENVATTING U I T S P R A AK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

SAMENVATTING U I T S P R A AK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever SAMENVATTING 104467 - Beroep tegen een ontslag wegens arbeidsongeschiktheid; Werkneemster is sedert 2002 arbeidsongeschikt en ontvangt een WAO-uitkering naar een arbeidsongeschiktheidspercentage van 45-55%.

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK SAMENVATTING 105309 - Geschil met betrekking tot de toepassing van artikel F-5 CAO BVE De werkgever kent een uitvoeringsregeling voor de werkverdeling 2011-2012 en heeft conform de daarin opgenomen procedure

Nadere informatie

Ontslag wegens reorganisatie houdt stand omdat de werkgever het Sociaal Plan correct heeft toegepast; HBO

Ontslag wegens reorganisatie houdt stand omdat de werkgever het Sociaal Plan correct heeft toegepast; HBO 106522 - Ontslag wegens reorganisatie houdt stand omdat de werkgever het Sociaal Plan correct heeft toegepast; in het geding tussen: UITSPRAAK de heer A, wonende te B, appellant, hierna te noemen A gemachtigde:

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK. het bestuur van de Stichting C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

SAMENVATTING UITSPRAAK. het bestuur van de Stichting C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever SAMENVATTING 104274 - Beroep tegen ontslag wegens opheffing betrekking; PO Werkneemster is als onderwijsassistente werkzaam op basis van de zgn. regeling Voor- en Vroegschoolse Educatie. De subsidie daarvoor

Nadere informatie

het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. W. Brussee

het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. W. Brussee 103469 S AMENV ATTING Bezwaar tegen de waardering als programmacoördinator/docent 10 BVE Werknemer is in het kader van de invoering van FUWA-BVE benoemd als programmacoördinator/docent schaal 10 opleiding

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:759

ECLI:NL:CRVB:2014:759 ECLI:NL:CRVB:2014:759 Instantie Datum uitspraak 06-03-2014 Datum publicatie 10-03-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 12-332 AW

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever SAMENVATTING 105250 - Geschil over toepassing artikel H-60 De werknemer is op grond van artikel H-60 CAO BVE (herplaatsing in lagere functie vanwege disfunctioneren) vanuit een schaal 14-functie zonder

Nadere informatie

het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. M.J.A. de Bruijn

het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. M.J.A. de Bruijn 103376 S AMENV ATTING Bezwaar tegen indeling in profiel Docent 3 schaal 10 HBO De bezwaren tegen de gevolgde procedure kunnen naar het oordeel van de Commissie niet leiden tot gegrondheid van het bezwaar.

Nadere informatie

Bij de beoordeling van het beroep zal worden uitgegaan van de volgende vaststaande feiten.

Bij de beoordeling van het beroep zal worden uitgegaan van de volgende vaststaande feiten. UITSPRAAK van de Commissie van Beroep voor het gereformeerd onderwijs (hierna: de Commissie), ingesteld op grond van artikel 60 van de Wet op het Primair Onderwijs, inzake: S., appellant, gemachtigde:

Nadere informatie

Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (mr. B.K. Olivier, D. van As, mr.drs. F.H.J.G. Brekelmans)

Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (mr. B.K. Olivier, D. van As, mr.drs. F.H.J.G. Brekelmans) Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (mr. B.K. Olivier, D. van As, mr.drs. F.H.J.G. Brekelmans) LBS 08.001 Advies inzake het geschil tussen de heer A (bezwaarde) -ende stichting B(bevoegd

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van bestuur van de C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever

SAMENVATTING. het College van bestuur van de C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever 103346 SAMENVATTING Bezwaar tegen indeling in profiel van Docent C schaal 11 HBO Werknemer wenst indeling in profiel Docent D en stelt een aantal kernactiviteiten van dat profiel uit te voeren. De werknemer

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van het ROC C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

SAMENVATTING. het College van Bestuur van het ROC C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever SAMENVATTING 105696 - Beroep tegen disciplinaire overplaatsing; De werkgever heeft werknemer bij wijze van disciplinaire maatregel overgeplaatst wegens plichtsverzuim, bestaande uit onder meer het zich

Nadere informatie

Geen voorlopige voorziening in het kader van schorsing als ordemaatregel; PO

Geen voorlopige voorziening in het kader van schorsing als ordemaatregel; PO 106792 - Geen voorlopige voorziening in het kader van schorsing als ordemaatregel; in het geding tussen: UITSPRAAK IN VOORLOPIGE VOORZIENING mevrouw A, wonende te B, appellante, hierna te noemen A gemachtigde:

Nadere informatie

Beroep tegen ontslag wegens plichtsverzuim/gewichtige omstandigheden en tegen schorsing als ordemaatregel; PO

Beroep tegen ontslag wegens plichtsverzuim/gewichtige omstandigheden en tegen schorsing als ordemaatregel; PO 106238- Beroep tegen ontslag wegens plichtsverzuim/gewichtige omstandigheden en tegen schorsing als ordemaatregel; SAMENVATTING Het dienstverband is primair opgezegd wegens plichtsverzuim, kortweg bestaande

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK SAMENVATTING 105540 - Beroep tegen beëindiging verlengd tijdelijk dienstverband; De werknemer is sinds indiensttreding werkzaam op basis van een (verlengde) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, wegens

Nadere informatie

Samenvatting Centrale Raad van Beroep Meervoudige kamer U I T S P R A A K

Samenvatting Centrale Raad van Beroep Meervoudige kamer U I T S P R A A K 11/6156 AW SamenvattingOntslag, primair wegens ongeschiktheid anders dan op grond van ziekten of gebreken en subsidiair wegens gebrek aan vertrouwen. Gedrag en houding van appellant zijn grotendeels begrijpelijk

Nadere informatie

Ontslag en schorsing 1. Ontstaan en loop van het geding 2. De feiten

Ontslag en schorsing 1. Ontstaan en loop van het geding 2. De feiten Ontslag en schorsing 1. Ontstaan en loop van het geding Bij beroepschrift, per fax ingekomen op 19 juli 2010 en per post op 20 juli 2010, is appellant in beroep gekomen tegen de beslissingen van verweerster

Nadere informatie

Commissie van Beroep HBO

Commissie van Beroep HBO 104942 SAMENVATTING Werknemer is op staande voet ontslagen wegens diefstal van geld. De werkgever heeft deze conclusie gebaseerd op camerabeelden en op verklaringen van andere werknemers. De aan het ontslag

Nadere informatie

Commissie van Beroep VO

Commissie van Beroep VO 106114 - Beroep tegen inhouding loon als disciplinaire maatregel; SAMENVATTING Het plichtsverzuim dat de werknemer wordt verweten bestaat uit het (onrechtmatig) in bezit hebben van een screenprint uit

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Hogeschool van B, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de hogeschool of de werkgever

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Hogeschool van B, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de hogeschool of de werkgever SAMENVATTING 106058 - Beroep tegen disciplinaire schorsing; De schorsing is door de werkgever opgelegd omdat werknemer, opleidingsmanager, zich niet heeft gehouden aan de afspraken om de afstudeerprocedure

Nadere informatie

Ontslag uit vast dienstverband wegens onbevoegdheid. Beroep gegrond

Ontslag uit vast dienstverband wegens onbevoegdheid. Beroep gegrond COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS EN HOGER BEROEPSONDERWIJS UITSPRAAK CvB.VO/HBO.2013.124-167 U. 2013.13 13 oktober 2013 Ontslag uit vast dienstverband wegens onbevoegdheid.

Nadere informatie

SAMENVATTING. inzake de klacht van: mevrouw A te D, moeder van B, oud-leerling van basisschool C te D, klaagster gemachtigde: mevrouw mr. E.

SAMENVATTING. inzake de klacht van: mevrouw A te D, moeder van B, oud-leerling van basisschool C te D, klaagster gemachtigde: mevrouw mr. E. SAMENVATTING 105585 - Klacht over informatieverstrekking en opvragen van informatie, een AMK-melding en het stopzetten van de ambulante begeleiding; PO Klaagster klaagt erover dat de school aan derden

Nadere informatie

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS- SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS- SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS- SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Beroep tegen ontslag. Beroep richt zich niet op de onrechtmatigheid van het ontslag, maar tegen de opzegtermijn.

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever 104275 SAMENVATTING Landelijke De hoofdlocatie van de school bezit een mediatheek. De vestiging waar bezwaarde werkzaam is heeft een open leercentrum. Het scoreprofiel van de Coördinator Mediatheek wijkt

Nadere informatie

Commissie van Beroep VO

Commissie van Beroep VO 107363 - Terugplaatsing in functie docent LB is onthouding van promotie; terugplaatsing is niet redelijk omdat niet gebleken is dat niet voldaan is aan de functievereisten docent LD in het geding tussen:

Nadere informatie

Ontslag op grond van onbekwaamheid/ongeschiktheid voor de functie van leerkracht anders dan op grond van ziels- of lichaamsgebreken

Ontslag op grond van onbekwaamheid/ongeschiktheid voor de functie van leerkracht anders dan op grond van ziels- of lichaamsgebreken Ontslag op grond van onbekwaamheid/ongeschiktheid voor de functie van leerkracht anders dan op grond van ziels- of lichaamsgebreken I. Ontstaan en loop van het geding Appellant heeft een benoeming voor

Nadere informatie

SAMENVATTING. 106382 - Beroep tegen mededeling einde tijdelijk dienstverband van rechtswege; PO

SAMENVATTING. 106382 - Beroep tegen mededeling einde tijdelijk dienstverband van rechtswege; PO SAMENVATTING 106382 - Beroep tegen mededeling einde tijdelijk dienstverband van rechtswege; De werkgever heeft de werknemer meegedeeld dat het verlengd tijdelijk dienstverband van rechtswege eindigt. Er

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:16283

ECLI:NL:RBDHA:2015:16283 ECLI:NL:RBDHA:2015:16283 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 24-12-2015 Datum publicatie 21-06-2017 Zaaknummer 4557837 RP VERZ 15-15-50697 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:8134

ECLI:NL:RBDHA:2017:8134 ECLI:NL:RBDHA:2017:8134 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 18-07-2017 Datum publicatie 01-08-2017 Zaaknummer AWB - 17 _ 293 Rechtsgebieden Ambtenarenrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg -

Nadere informatie