Offertenummer: 0414GPR4374 Onderzoekslocatie: Tunnel Broek in Waterland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Offertenummer: 0414GPR4374 Onderzoekslocatie: Tunnel Broek in Waterland"

Transcriptie

1 Offertenummer: 0414GPR4374 Onderzoekslocatie: Tunnel Broek in Waterland

2 Offerte Offertenummer: 0414GPR4374 Datum: Betreft: Historisch vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Eplosieven ter plaatse van een aan te leggen tunnel in Broek in Waterland, gemeente Waterland Opdrachtgever: W3 Architecten en Ingenieurs B.V. T.a.v. de heer R. Wadman Wagengouw EG Broek in Waterland Tel: Website: Voor akkoord: Adviseur T&A Survey: Drs. J. Palma Tel: T&A Survey Pagina 2 van 16

3 Onderzoek W3 Architecten en Ingenieurs B.V. gevestigd te Broek in Waterland, hierna te noemen opdrachtgever, heeft T&A Survey BV, hierna te noemen T&A, verzocht een offerte uit te brengen betreffende een historisch vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Eplosieven (verder eplosieven ) ter plaatse van een aan te leggen tunnel in Broek in Waterland, gemeente Waterland. Achtergrond Verstrekte informatie door opdrachtgever d.d. 8 april 2014 Geplande werkzaamheden Ter plaatse van de Broekervaart zal een verkeerstunnel worden aangelegd. Er zullen bij de aanleg hiervan aanzienlijke afgravingen plaats vinden. Tevens zullen er funderingspalen en damwanden worden aangebracht. Aangezien eventueel aanwezige eplosieven een risico vormen voor de uit te voeren werkzaamheden, is het van belang dat het onderzoeksgebied op de aanwezigheid van eplosieven en andere risicovolle oorlogsrelicten onderzocht wordt. Op basis hiervan kan de voortgang en veiligheid van de werkzaamheden worden gewaarborgd. Een gedetailleerd uitgevoerd historisch vooronderzoek voorkomt het maken van onnodige kosten voor detectie- of benaderwerkzaamheden door het nauwkeurig driedimensionaal afbakenen van het verdachte gebied. Deze offerte behandelt achtereenvolgens de achtergrond van eplosievenonderzoek, het onderzoeksdoel, de onderzoekslocatie, de onderzoeksmethode, de investering in en de projectvoorwaarden van het onderzoek. Algemene informatie eplosievenonderzoek Zie bijlage 1 voor informatie over eplosievenonderzoek en de wetgeving die van toepassing is. Over wetgeving en kwaliteit T&A Survey Alle onderzoeken die T&A uitvoert, voldoen aan de vigerende wetgeving. Zie bijlage 2 en 3 voor meer informatie. Op de website staat een referentielijst van door T&A Survey uitgevoerde geofysische en eplosieven projecten. Op verzoek kunnen referentiebrieven worden toegezonden. Doel van het onderzoek Doel van deze bureaustudie is het om te beoordelen of er indicaties zijn dat binnen het onderzoeksgebied eplosieven aanwezig zijn, en zo ja, om het verdachte gebied in horizontale en verticale dimensie af te bakenen. Het vooronderzoek bestaat zowel uit het inventariseren (verzamelen) als beoordelen (analyseren) van het bronnenmateriaal. Eindresultaat is een rapportage en een bijbehorende bodembelastingkaart (verdacht of onverdacht met indicatie diepte en soort eplosieven). T&A Survey Pagina 3 van 16

4 Onderzoeksgebied Geografische ligging en grootte De onderzoekslocatie betreft de locatie van de toekomstige verkeerstunnel in Broek in Wtaerland. Het tracé heeft een lengte van circa 750 meter. Als onderzoekslocatie is een gebied in een straal van 10 meter rondom het tracé gedefinieerd. De onderzoekslocatie valt binnen de volgende gemeente(s): Waterland Opzet van het historisch vooronderzoek Zie bijlage 5. Uitvoerende personen De uitvoering van dit onderzoek vindt plaats door ervaren onderzoekers met een relevante, HBO of universitaire opleiding. Het onderzoek wordt gecontroleerd en geaccordeerd door een senior OCE-deskundige en een bevoegd lid van het management. Rapportage vooronderzoek De resultaten van het vooronderzoek worden verwerkt in een rapportage inclusief bodembelastingkaart. Meer specifiek is opgenomen in de rapportage: 1) aanleiding van het vooronderzoek; 2) omschrijving en doelstelling van opdracht; 3) begrenzing van het onderzoeksgebied; 4) beschrijving uitvoering onderzoek (inclusief betrokken personen); 5) verantwoording bronnenmateriaal (inclusief bronverwijzing); T&A Survey Pagina 4 van 16

5 6) resultaten van de beoordeling van het bronnenmateriaal: conclusie (verdacht / onverdacht). 7) beschrijving leemten in kennis De rapportage wordt digitaal aangeleverd zowel in pdf formaat (tekst) als in GIS (bijlagen) formaat aangeleverd. Op verzoek wordt een versie van het rapport per post nagezonden. Tijdschema Opdrachtverlening (schriftelijk) week 0 Literatuuronderzoek en voorbereiding week 1 Archiefonderzoek week 2 4 Luchtfoto interpretatie week 4 5 Rapportage week 6 Dit tijdschema is een indicatie. In overleg kan bij opdrachtverlening een ander tijdschema worden opgesteld. Na ontvangst van een schriftelijke opdrachtbevestiging zal T&A het project in de planning opnemen. Het opvragen van luchtfoto s kan in specifieke gevallen vele weken vergen. In het geval de afgesproken levertijd daardoor overschreden dreigt te worden, wordt in overleg met de opdrachtgever besloten of er een conceptrapport wordt verstrekt, of de levering later plaatsvindt. Investering T&A kan u de beschreven werkzaamheden voor het historisch vooronderzoek aanbieden voor de totale somma van 4.952,00 (zegge: vier-duizend-negen-honderd-twee-en-vijftig euro) eclusief BTW. Eterne overleguren zijn niet in deze kostenraming opgenomen. Indien de inventarisatie geen feiten oplevert die wijzen op oorlogshandelingen ter plaatse van of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie, is het uitvoeren van de uitgebreide analyse niet noodzakelijk. In dat geval wordt 1.091,00 (zegge: duizend-een-en-negentig euro) eclusief BTW minder in rekening gebracht. Optionele aanvullende kosten luchtfoto s en buitenlandse archieven De vermelde investering is in principe een all-in bedrag. Hierbij is rekening gehouden met vlakdekkende luchtfoto analyse, afkomstig uit Nederlandse en buitenlandse archieven en een incidenteel onderzoek naar flight reports in buitenlandse archieven. Indien meer luchtfoto s of informatie uit buitenlandse archieven noodzakelijk of door de opdrachtgever gewenst is, zullen deze tegen werkelijke kosten voor aanschaf en analyse, na toestemming, in rekening worden gebracht. Zie bijlage 6 voor een kostenspecificatie. Betalingscondities 50% bij opdrachtverlening, binnen 21 dagen na factuurdatum 50% bij rapportage, binnen 21 dagen na factuurdatum T&A Survey Pagina 5 van 16

6 Projectvoorwaarden Voor dit project gelden de volgende voorwaarden: 1. Opdrachtgever stelt bij opdrachtverlening ter beschikking aan T&A: a. een digitale topografische kaart met RD-coördinaten (Autocad, dwg of df formaat) waarop het onderzoeksgebied staat aangegeven; b. indien beschikbaar: aanwezige informatie over de bodemgesteldheid; c. indien beschikbaar: aanwezige informatie over naoorlogse werkzaamheden binnen het onderzoeksgebied; d. indien beschikbaar: reeds uitgevoerde historische vooronderzoeken betreffende het onderzoeksgebied of de directe omgeving; e. indien beschikbaar: aanwezige informatie over de uit te voeren werkzaamheden, met name soort werkzaamheden, specifieke locatie en diepte; 2. Tarieven geldig tot 1 januari. Hierna zullen de tarieven worden geïndeeerd op basis van het CBS inflatiecijfer; 3. Alle orders worden geaccepteerd en uitgevoerd volgens De Nieuwe Regeling (DNR) 2005 (rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur). 4. De genoemde voorwaarde(n) wordt/worden bekend verondersteld. De voorwaarden kunnen worden bekeken op onze website (www.ta-survey.nl - Handelsvoorwaarden) of kosteloos worden toegezonden. 5. In overleg met de opdrachtgever kan bij opdrachtverlening worden bepaald of in tegenstelling tot bovenstaande de voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing kunnen worden verklaard. Deze offerte heeft een geldigheidsduur van zestig dagen. Als u akkoord gaat met deze aanbieding, verzoek ik u vriendelijk dit schriftelijk te bevestigen. Dit kan door het voorblad van deze offerte te ondertekenen of een schriftelijke opdrachtbevestiging op te stellen en naar ons toe te sturen. Ik vertrouw erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan. Met dank voor uw aanvraag en met vriendelijke groet, T&A Survey BV Jorick Palma T&A Survey Pagina 6 van 16

7 Bijlage 1: Algemene informatie eplosievenonderzoek Op veelplaatsen in de Nederlandse ondergrond en waterbodem bevinden zich nog eplosieven uit de Tweede Wereldoorlog, zoals niet ontplofte vliegtuigbommen (blindgangers), raketten, mijnen, granaten en munitie. Met eplosievenonderzoek brengt T&A de risico s en aanwezigheid van eplosieven in kaart. De gevonden eplosieven worden overgedragen aan de EODD. Fasering eplosievenonderzoek Een onderzoek naar de aanwezigheid van eplosieven bestaat uit drie hoofdfasen: Fase 1a Bureaustudie: Historisch vooronderzoek Met behulp van verzameld en beoordeeld (historisch) feitenmateriaal worden de risico s op de aanwezigheid van eplosieven in het onderzoeksgebied (land en water) vastgesteld. Eindresultaat is een bodembelastingkaart, waarop de (on-)verdachte gebieden met coördinaten staan weergegeven. In een bijbehorende tabel staat per gebied vermeld op welke soort eplosieven het verdacht is en tot welke diepte deze te verwachten zijn. Fase 1b Aanvullende bureaustudie: Projectgebonden Risico Analyse In een Projectgebonden Risico Analyse(PRA) worden de projectspecifieke risico s van de mogelijke aanwezige eplosieven in kaart gebracht om inzicht te krijgen op welke wijze de geplande werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. Een PRA is geen verplichte tussenstap tussen bureau- en veldonderzoek. In de volgende gevallen kan een PRA echter wel zinvol zijn en tot tijd- en kostenbesparing leiden: Tijdens het historisch vooronderzoek hebben de verticale afbakening van verdachte gebieden en het in kaart brengen van naoorlogse werkzaamheden nog niet (gedetailleerd) plaatsgevonden. De geplande werkzaamheden zijn divers en veelomvattend en het eplosievenonderzoek is (mogelijk) kostbaar en ligt op een kritisch tijdpad. Fase 2 Veldonderzoek: Detectie Als de bureaustudie hiertoe aanleiding geeft, wordt de ligplaats (, y en z-coördinaat) van verdachte objecten (mogelijke eplosieven, blindgangers) in het opsporingsgebied vastgesteld met behulp van geofysische meettechnieken. Eindresultaat is een Proces Verbaal van Oplevering. Die bevat een overzicht van de vrijgegeven gebieden in horizontale en verticale richting. Indien van toepassing maken een lijst met verdachte objecten (met indicatie van diepte en objectgrootte) en verstoorde gebieden onderdeel uit van het Proces Verbaal. Alle resultaten zijn gekoppeld aan RD-coördinaten. Fase 3 Veldonderzoek: Benadering Als het detectieonderzoek hiertoe aanleiding geeft, worden de verdachte objecten blootgelegd en geïdentificeerd en de verstoorde gebieden gecontroleerd ontgraven. Aangetroffen eplosieven worden tijdelijk veilig gesteld in afwachting van ruiming door de Eplosieven Opruimings Dienst Defensie (EODD). Eindresultaat is een Proces Verbaal T&A Survey Pagina 7 van 16

8 van Oplevering van de onderzochte gebieden tot de onderzoeksdiepte (Verklaring Vrij van Eplosieven). T&A Survey Pagina 8 van 16

9 Bijlage 2: Over wetgeving en kwaliteit T&A Survey Algemeen T&A Survey is een ervaren, onafhankelijk en technisch vooruitstrevend bodemonderzoeksbureau. T&A is opgericht in 1992 door geoloog Robert van Ingen en hield zich oorspronkelijk bezig met projectleiding van milieukundig bodemonderzoek. Inmiddels is T&A uitgegroeid tot een dynamisch bedrijf met circa 40 medewerkers. In de loop der jaren zijn de activiteiten uitgebreid met geofysisch, eplosieven en (gecombineerd) archeologisch bodemonderzoek en met (onderzoek naar) ondergrondse duurzame energie (geothermie). T&A beschikt over een multidisciplinair team, bestaande uit geologen, geofysici, fysisch geografen, archeologen, eplosieven deskundigen, militair historici, project managers en installatie-adviseurs. Daarnaast heeft T&A de nieuwste geofysische meettechnieken in huis en ontwikkelt T&A nieuwe technieken. Hierdoor is T&A in staat bodemonderzoeken deskundig, efficiënt en veilig uit te voeren, waarbij het belang van de opdrachtgever centraal staat. T&A streeft naar een optimale prijs-kwaliteit verhouding, een continue werkrelatie en een maimale klanttevredenheid. T&A is gecertificeerd volgens de normen ISO9001, VCA** (inclusief Rail) en WSCS-OCE. en bezit een ontheffing zoals bedoeld in artikel 4 van de Wet Wapens en Munitie voor het voorhanden hebben van munitie uit de Tweede Wereldoorlog. T&A is lid van de brancheverenigingen voor eplosievenonderzoek (VEO). De veldspecialisten van T&A zijn allen medisch gekeurd voor werkzaamheden in verontreinigde grond en beschikken over een Digitaal Veiligheid Paspoort (DVP) voor werken langs het spoor. T&A heeft vaste medewerkers die bevoegd zijn om een combinatie van archeologische, milieukundig en eplosievenonderzoek uit te voeren. Voor werkzaamheden waarbij civieltechnische ondersteuning tijdens het eplosievenonderzoek noodzakelijk is, heeft T&A een samenwerkingsovereenkomst met Van Heteren uit Wierden. Van Heteren heeft een WSCS OCE-certificaat voor civieltechnische ondersteuning (deelgebied B) en beschikt over het BRL 7000 certificaat voor werken in verontreinigde grond. Voor werkzaamheden waarbij een archeologische opgravingsvergunning noodzakelijk is werkt de T&A s senior KNA archeoloog samen met organisaties die hierover beschikken. T&A Survey Pagina 9 van 16

10 Kostenvermindering T&A's aanpak van het eplosievenonderzoek resulteert in de meeste gevallen in een flinke reductie van kosten en tijd: Kwalitatief hoogstaand historisch vooronderzoek verkleint het oppervlak van het onderzoeksgebied. T&A heeft een groot aantal innovatieve geofysische detectietechnieken in huis. Objecten kunnen goed in beeld gebracht worden, waardoor het aantal te benaderen voorwerpen verminderd. T&A is onafhankelijk. Tijdens de benaderingsfase gebruikt T&A eterne civieltechnische ondersteuning, waardoor we geen belang hebben bij onnodig uitgebreide graafwerkzaamheden; T&A heeft eplosieven deskundigen, historici, geofysici, milieukundigen en archeologen onder één dak, waardoor een eplosievenonderzoek gecombineerd kan worden met geofysisch, milieukundig of archeologisch bodemonderzoek. T&A heeft een eigen team van OCE duikers en is ook sterk in het water! T&A Survey Pagina 10 van 16

11 Bijlage 3: Subsidie eplosieven opsporing en ruiming Gemeentes kunnen vanuit het gemeentefonds een bijdrage voor het opsporen en ruimen van eplosieven ontvangen. Kosten voor vooronderzoek, opsporing, preventieve maatregelen, noodzakelijke spoedvoorzieningen en grondwerkzaamheden komen wel in aanmerking voor subsidie. BTW komt hiervoor niet in aanmerking. De wijze van bijdrage verschilt per gemeente. Gemeentes die een jaarlijkse vaste bijdrage ontvangen: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam Gemeentes die jaarlijks bijdrage ontvangen van (ruim) per nieuwbouwwoning: Aalburg, Aalsmeer, Alphen-Chaam, Apeldoorn, Arnhem, Beverwijk, Bloemendaal, Eindhoven, Gouda, Groesbeek, Hengelo, Houten, Lansingerland, Lingewaard, Loon op Zand, Neder-Betuwe,Nijmegen, Noorderveld, Overbetuwe, Pijnacker-Nootdorp, Rijssen- Holten, Oosterhout, Roermond, Schijndel, s-hertogenbosch, Sluis, Tiel, Tilburg, Veere, Veldhoven, Venray, Vlissingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Winterswijk, Woensdrecht en Zwolle. Overige gemeentes: De overige gemeentenkunnen 70% van de kosten voor het opsporen van eplosieven vergoed krijgen via een suppletie-uitkering. Hiervoor volstaat de toezending van een gemeenteraadsbesluit met daarin opgenomen de gemaakte/te maken totale kosten. In het geval van meerjarige projecten wordt gevraagd het totale bedrag over de betreffende jaren uit te spreiden. Er behoeft geen verdere onderbouwing overlegd te worden. De gemaakte kosten kunnen inzichtelijk worden gemaakt in IV3 via lastenfunctie 160 opsporingen ruiming van conventionele eplosieven. Verzoeken die voor 1 maart zijn ingediend, worden in het betreffende jaar toegekend. Voor vragen of nadere informatie: Toezending van het verzoek vindt plaats aan: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties T.a.v. FEZ/FAR/R Postbus EA Den Haag T&A Survey Pagina 11 van 16

12 Bijlage 4: Certificaat WSCS Opsporen Conventionele Eplosieven T&A Survey Pagina 12 van 16

13 Bijlage 5: Opzet van het historisch vooronderzoek Het vooronderzoek is conform de WSCS-OCE onder te verdelen in twee fasen: Fase 1: Inventariseren (verzamelen van informatiebronnen) Fase 2: Beoordelen (analyseren van aangetroffen bronnen) Voor fase 2 kan hierbij nog onderscheid worden gemaakt in een verkorte en uitgebreide analyse. Optioneel kunnen eveneens een projectgebonden risico analyse en daar uit voortvloeiende aanbevelingen tot het vooronderzoek behoren. Hieronder wordt het verloop van het historisch vooronderzoek uitgeschreven. Fase 1 Inventariseren Het bronnenonderzoek vindt plaats op basis van een inventarisatie van: Gebeurtenis/informatie die een aanwijzing vormt dat het onderzoeksgebied, of een gedeelte daarvan, verdacht is op de aanwezigheid van eplosieven (indicaties) Gebeurtenis/informatie die een aanwijzing vormt dat het verdachte gebied, of een gedeelte daarvan, als onverdacht kan worden beschouwd is op de aanwezigheid van eplosieven (contra-indicaties) Literatuuronderzoek Doel Overzichtslijst van alle oorlogshandelingen op datum op basis van literatuur Archiefonderzoek documenten Doel Het bevestigd krijgen van de feiten zoals tijdens het literatuur onderzoek is vastgesteld Het completeren van de overzichtslijst van oorlogshandelingen op basis van overig archiefonderzoek Het verkrijgen van contra-indicaties: informatie die een aanwijzing vormt dat het verdachte gebied, of een gedeelte daarvan, als onverdacht kan worden beschouwd. Archiefonderzoek luchtfoto s Doel Het bevestigd krijgen van de feiten zoals tijdens het literatuur onderzoek is vastgesteld, voor zover dit door aanvullend archief onderzoek nog niet heeft plaatsgevonden; Een vlakdekkende luchtfoto analyse uitvoeren met foto s aan het einde van WOII teneinde een zo compleet mogelijk beeld van de oorlogshandelingen te verkrijgen; Aanvullende luchtfoto analyse op basis van etra foto s eerder in de oorlog indien het literatuur- en archief onderzoek daar aanleiding toe geeft en voor zover de aangetroffen feiten nog niet door een tweede bron bevestigd zijn en voldoende zijn om het verdachte gebied af te bakenen; Het verkrijgen van contra-indicaties: informatie die een aanwijzing vormt dat het verdachte gebied, of een gedeelte daarvan, als onverdacht kan worden beschouwd. Toelichting Op luchtfoto s kunnen inslagen van eplosieven zichtbaar zijn. Door middel van luchtfoto interpretatie in combinatie met de gegevens uit het archiefonderzoek, worden de inslagen van eplosieven binnen het onderzoeksgebied geanalyseerd. Tevens kunnen op luchtfoto s andere oorlogsrelicten zoals bunkers, tankgrachten en schuttersputten zichtbaar zijn, die kunnen wijzen op de aanwezigheid van eplosieven. T&A Survey Pagina 13 van 16

14 In onderstaande tabel staat welke bronnen in welk onderzoekstadium aan de orde komen Onderzoek Bronnen Literatuur Archief* Luchtfoto T&A archief Reeds eerder uitgevoerde historische vooronderzoeken (indien beschikbaar) Koninklijk Bibliotheek (KB) Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) Relevante websites Regionale-/ gemeente-/ stadsarchieven (luchtbeschermingsdienst, politie, brandweer, gemeentewerken etc.) Nationaal Archief te Den Haag Nederland Instituut voor Militaire Historie (NIMH) Semi-statisch archief van het Ministerie van Defensie Archief van het Eplosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) NS archief en Spoorwegmuseum (indien onderzoeksgebied bij spoor) Luchtfoto archief van het Kadaster Luchtfoto archief van Wageningen UR Optionele bronnen Bibliotheek Nederlandse Defensie Academie (NLDA) Getuigen ** National Archives te Londen National Archives (College Park, VS) Luchtfoto archief van het Bundesarchiv- Militärarchiv (Freiburg, Duitsland) The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland (RCAHMS)/ Aerial Reconnaissance Archives (Edinburgh, GB) * Indicaties en contra-indicaties Het onderzoek richt zich op indicaties en contra-indicaties. Indicaties en contra-indicaties uit WOII zullen zo volledig mogelijk worden geïnventariseerd. Het onderzoek voor contraindicaties van na WOII zullen zich richten op naoorlogs uitgevoerde opsporingswerkzaamheden en grootschalig grondverzet en ophogingen, met name op basis van vergelijking van luchtfoto s en op basis van en door de opdrachtgever aangeleverde (specifieke) informatie. ** Interviews getuigen Ooggetuigen of nabestaanden kunnen informatie hebben over neergestorte vliegtuigen, afgeworpen bommen en gevechtshandelingen die binnen het gebied hebben plaatsgevonden. Voor het oproepen van getuigen wordt een oproep geplaatst in een plaatselijke krant. Interviews worden altijd in overleg met de opdrachtgever gehouden en alleen als het onderzoek aanleiding hiertoe geeft. Ervaring leert dat de meerwaarde van ooggetuigenverklaringen meer dan vijfenzestig jaar na dato meestal beperkt is. T&A Survey Pagina 14 van 16

15 Fase 2 Beoordelen De indicaties en contra-indicaties uit het bronnenmateriaal worden beoordeeld en op basis daarvan wordt gemotiveerd vastgesteld: Of er sprake is van een verdacht gebied en zo ja, de (sub)soort, kaliber/gewicht, nationaliteit en verschijningsvorm van de vermoedelijke eplosieven horizontale en verticale afbakening van het verdachte gebied Verkorte analyse Op basis van de inventarisatie wordt vastgesteld of er feiten zijn aangetroffen die de aanwezigheid van eplosieven doen vermoeden. Als er een vermoeden bestaat op de aanwezigheid van eplosieven, wordt het onderzoeksgebied mogelijk als (deels) verdacht beschouwd en wordt de uitgebreide analyse uitgevoerd. Als er geen feiten zijn aangetroffen die op de aanwezigheid van eplosieven wijzen, wordt de conclusie onverdacht getrokken. Het uitvoeren van een uitgebreide analyse is daarmee niet noodzakelijk. De rapportage zal bestaan uit de inventarisatie en de verkorte analyse, waarmee het historisch vooronderzoek is afgerond. Uitgebreide analyse De relevante feitelijke gegevens uit de archieven met betrekking tot het voorkomen van eplosieven en andere oorlogsrelicten worden tijdens deze fase geanalyseerd. Tevens worden locatie specifieke omstandigheden geïnventariseerd en geanalyseerd en wordt een risico analyse uitgevoerd. Op basis hiervan wordt vastgesteld (indien van toepassing) het verdachte gebied afgebakend in horizontale en verticale richting, gebruik makend van RD-coördinaten. Tevens wordt dan de hoofdsoort, het kaliber/gewicht, de nationaliteit en verschijningsvorm van de te verwachten eplosieven bepaald. Indien de hoofdsoort afwerpmunitie betreft, wordt bovendien het subsoort, het aantal en het type ontsteker(s) bepaald. Projectgebonden risico analyse en advies Op basis van de resultaten zal een advies gegeven worden over het vervolgtraject, waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstige werkzaamheden. Een detectie onderzoek kan deel uitmaken van dit advies. Dit is een veldonderzoek waarbij aanwezige verdachte objecten, mogelijke eplosieven, kunnen worden opgespoord. Een goede analyse en aanbevelingen met betrekking tot de toekomstige werkzaamheden zijn van groot belang. Ook binnen verdachte gebieden kan bijvoorbeeld sprake zijn van gebieden met een achtergrondrisico, waardoor vervolgonderzoek niet noodzakelijk is. In de volgende gevallen wordt in de regel gesproken van achtergrondrisico: Naoorlogs aangebrachte ophooglagen. De grond onder vooroorlogse bebouwing, waarbij deze en de directe omgeving niet beschadigd zijn tijdens de oorlog en er geen sprake is geweest van luchtbombardementen. Geroerde grond, waarbij het aannemelijk is dat aanwezige eplosieven tijdens eerdere werkzaamheden zouden zijn waargenomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de grond boven naoorlogs aangelegde kabels. T&A Survey Pagina 15 van 16

16 Bijlage 6: Kostenspecificatie Kostenspecificatie probleeminventarisatie inclusief beknopte probleemanalyse Activiteit Eenheid Aantal Tarief Totaal Onderzoek Uren ,204 Rapportage Uren Tekenwerk en administratie Uren Projectleiding Uren Specialist/supervisie Senior OCE-deskundige Uren Reis- en verblijfskosten Stuks Subtotaal 3,861 Algemene kosten, Winst & Risico, verzekering % 0% - 0 Subtotaal 3,861 Spoedtoeslag % 0% - 0 Totaal 3,861 Kostenspecificatie volledige probleemanalyse Activiteit Eenheid Aantal Tarief Totaal Opstellen analyse Uren Rapportage Uren Tekenwerk en administratie Uren Projectleiding Uren Specialist/supervisie Senior OCE-deskundige Uren Subtotaal 1,091 Algemene kosten, Winst & Risico, verzekering % 0% - 0 Subtotaal 1,091 Spoedtoeslag % 0% - 0 Totaal 1,091 Totaal historisch vooronderzoek 4,952 T&A Survey Pagina 16 van 16

Overzichtskaart onderzoeksgebied Overzicht EODD vondsten in de omgeving van het onderzoeksgebied. T&A Survey BV 0211GPR2431 1

Overzichtskaart onderzoeksgebied Overzicht EODD vondsten in de omgeving van het onderzoeksgebied. T&A Survey BV 0211GPR2431 1 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding en onderzoeksdoel... 2 2.1 Algemeen... 3 2.2 Onderzoeksgebied... 3 2.3 Literatuur- en archiefonderzoek... 3 2.4 Historisch overzicht... 3 2.4.1 Historisch overzicht onderzoeksgebied...

Nadere informatie

Projectnummer: 1211GPR2855.1

Projectnummer: 1211GPR2855.1 Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven ten behoeve van een te realiseren hoge druk gasleiding van Donkerbroek naar Ureterp Deeltracé 1 Projectnummer: 1211GPR2855.1 In opdracht

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Verbindingszone te Westerbroek, Groningen

Onderzoekslocatie: Verbindingszone te Westerbroek, Groningen Projectnummer: GPR5155 Onderzoekslocatie: Verbindingszone te Westerbroek, Groningen Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Ommen Oost, Gemeente Ommen

Onderzoekslocatie: Ommen Oost, Gemeente Ommen Projectnummer: 0214GPR4026.1 Onderzoekslocatie: Ommen Oost, Gemeente Ommen Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht gebruiken

Nadere informatie

Lijst van bijlagen... 2. 5 Betrouwbaarheid... 11

Lijst van bijlagen... 2. 5 Betrouwbaarheid... 11 Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 2 1 Inleiding en onderzoeksdoel... 3 2 Probleeminventarisatie...4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Onderzoekslocatie... 4 2.3 Literatuur- en archiefonderzoek... 4 2.4 Historisch

Nadere informatie

Projectnummer: 1112GPR3388 Onderzoekslocatie: Blauwe As te Assen

Projectnummer: 1112GPR3388 Onderzoekslocatie: Blauwe As te Assen Projectnummer: 1112GPR3388 Onderzoekslocatie: Blauwe As te Assen Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht gebruiken rapportage...

Nadere informatie

gemeentefonds bekendmaking van beleid en het geven van informatie

gemeentefonds bekendmaking van beleid en het geven van informatie de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W OBD BFV Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Algemeen: Y. Drese

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Meteren, 11 maart 2015 Rijksstraatweg 69 4194 SK METEREN Postbus

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: project Waterberging sportpark Fijnaart

Onderzoekslocatie: project Waterberging sportpark Fijnaart Projectnummer: 0214GPR4293 Onderzoekslocatie: project Waterberging sportpark Fijnaart Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht

Nadere informatie

Inventarisatie Niet Gesprongen Conventionele Explosieven

Inventarisatie Niet Gesprongen Conventionele Explosieven Inventarisatie Niet Gesprongen Conventionele Explosieven Datum : 14 november 2014 Projectnaam : Spooruitbreiding Utrecht Centraal Leische Rijn Projectnummer : GJZ-B-227105.01.01 Steller : Herman Punte

Nadere informatie

Rapportage. Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven ter plaatse van twee delen van een leiding tracé te Ede

Rapportage. Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven ter plaatse van twee delen van een leiding tracé te Ede Rapportage Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven ter plaatse van twee delen van een leiding tracé te Ede Projectnummer: 1011GPR2724 In opdracht van: Ingenieursbureau Oranjewoud

Nadere informatie

Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert

Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Probleemstelling 1 1.3 Doelstelling 1 1.4 Opdracht 1 1.5 Verantwoording

Nadere informatie

Onderwerp Onderzoek, opsporing en ruiming explosieven bij gebiedsontwikkeling

Onderwerp Onderzoek, opsporing en ruiming explosieven bij gebiedsontwikkeling Collegevoorstel Inleiding Uit rapporten uit of na de Tweede Wereldoorlog blijkt dat op verschillende plaatsen in de Nederlandse bodem mogelijk nog een aanzienlijke hoeveelheid explosieven (de zogenaamde

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Project Hooghkamer, gemeente Teylingen

Onderzoekslocatie: Project Hooghkamer, gemeente Teylingen Projectnummer: GPR5331.1 Onderzoekslocatie: Project Hooghkamer, gemeente Teylingen Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Houtribdijk

Onderzoekslocatie: Houtribdijk Projectnummer: 0814GPR4586 Onderzoekslocatie: Houtribdijk Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 5 1.3 Praktijkgericht gebruiken rapportage...

Nadere informatie

Inleiding. Termen en definities en reikwijdte van de PRA

Inleiding. Termen en definities en reikwijdte van de PRA Notitie : 3VEO-VOO.06301.N Voor : werkveld OCE Datum : 16 juli 2013 Betreft : concept methode Projectgebonden Risicoanalyse (PRA) Status : concept ter consultatie, reacties uiterlijk indienen op 30 augustus

Nadere informatie

Hieronder is uiteengezet wat de meest relevante feiten zijn voor het onderzoeksgebied wat betreft de mogelijke aanwezigheid van CE.

Hieronder is uiteengezet wat de meest relevante feiten zijn voor het onderzoeksgebied wat betreft de mogelijke aanwezigheid van CE. Briefrapportage Saricon bv Aan: Havenbedrijf Rotterdam N.V. Van: Saricon: E.R. Beute, M. van Riel, MA, Datum : 27 augustus 2015 Betreft:, Theemswegtracé Rotterdam Inleiding Sinds 2012 werkt Saricon in

Nadere informatie

3921 Opsporen van conventionele explosieven 1 INLEIDING 2 CE PROBLEMATIEK: EEN KORTE TERUGBLIK. Arjan D. Hol 1

3921 Opsporen van conventionele explosieven 1 INLEIDING 2 CE PROBLEMATIEK: EEN KORTE TERUGBLIK. Arjan D. Hol 1 Opnemen onder: 3920 Explosieven Arjan D. Hol 1 3921 Opsporen van conventionele explosieven 1 INLEIDING Regelmatig bericht de media over bommen uit de Tweede Wereldoorlog die geruimd worden door de Explosieven

Nadere informatie

Probleeminventarisatie Conventionele Explosieven Cyclamenweg Bleiswijk

Probleeminventarisatie Conventionele Explosieven Cyclamenweg Bleiswijk Probleeminventarisatie Conventionele Explosieven Cyclamenweg Bleiswijk documentcode: aantal pagina's: 10S062-PI-01 18 pag. (incl. bijlagen) Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 16 augustus 2010

Nadere informatie

Quickscan Conventionele Explosieven. OWN A15 aansluiting Huissen Bemmel N839. Onderzoekslocatie anno 1944 (bron:

Quickscan Conventionele Explosieven. OWN A15 aansluiting Huissen Bemmel N839. Onderzoekslocatie anno 1944 (bron: Quickscan Conventionele Explosieven OWN A15 aansluiting Huissen Bemmel N839 Onderzoekslocatie anno 1944 (bron: www.topotijdreis.nl) ONDERDEEL VAN ORTAGEO GROEP WWW.ORTAGEO.NL ExploVision B.V. info@explovision.nl

Nadere informatie

Projectnummer: 0912GPR3248.1 Onderzoekslocatie: de Where en Purmerringvaart in de gemeente Purmerend

Projectnummer: 0912GPR3248.1 Onderzoekslocatie: de Where en Purmerringvaart in de gemeente Purmerend Projectnummer: 0912GPR3248.1 Onderzoekslocatie: de Where en Purmerringvaart in de gemeente Purmerend Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel...

Nadere informatie

Bestemmingsplan de Bredius te Muiden

Bestemmingsplan de Bredius te Muiden Projectnummer: Projectgebied: 0115GPR4909 Bestemmingsplan de Bredius te Muiden Rapportage Projectnummer: 0115GPR4909 Datum: 12-02-2015 Betreft: Projectgebonden risicoanalyse Conventionele Explosieven ter

Nadere informatie

2 Algemene informatie en voorlichting Algemene informatie explosieven Voorlichting voor aanvang werkzaamheden...

2 Algemene informatie en voorlichting Algemene informatie explosieven Voorlichting voor aanvang werkzaamheden... Inhoudsopgave 1 Inleiding en doelstellingen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Historisch vooronderzoek... 3 1.3 Doelstellingen werkprotocol... 4 1.4 Onderzoekslocatie... 4 2 Algemene informatie en voorlichting...

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Dijkversterkingsproject te Vianen

Onderzoekslocatie: Dijkversterkingsproject te Vianen Projectnummer: 0114GPR4178 Onderzoekslocatie: Dijkversterkingsproject te Vianen Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht

Nadere informatie

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Hilversum Monnikenberg

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Hilversum Monnikenberg Vooronderzoek Hilversum Monnikenberg Figuur 1: Uitsnede overzichtskaart: verdedigingslinie om Hilversum (bron: PAT, 457). Opsporen Conventionele Explosieven Riel Explosive Advice & Services Europe B.V.

Nadere informatie

Lijst van bijlagen Het onderzoek Achtergrond Projectdoel Praktijkgericht gebruiken rapportage...

Lijst van bijlagen Het onderzoek Achtergrond Projectdoel Praktijkgericht gebruiken rapportage... Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 5 1.3 Praktijkgericht gebruiken rapportage... 6 2 Het onderzoeksgebied... 7 2.1 Gegevens onderzoekslocatie...

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Projectgebonden Risicoanalyse naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied "N320 te Culemborg".

Projectgebonden Risicoanalyse naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied N320 te Culemborg. Projectgebonden Risicoanalyse naar het risico op het aantreffen van conventionele eplosieven in het onderzoeksgebied "N320 te Culemborg". 27 juli 2012 285-012-PRA-01 Pagina 2 van 21 Distributielijst: -

Nadere informatie

Saricon bv Safety & Risk Consultancy

Saricon bv Safety & Risk Consultancy Probleeminventarisatie Conventionele Explosieven Pascalkwartier te Rotterdam documentcode: aantal pagina's: 72259-VO-01 18 incl. bijlagen Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 23 mei 2006 Herzien

Nadere informatie

CEES VAN DEN AKKER ADVIES

CEES VAN DEN AKKER ADVIES CEES VAN DEN AKKER ADVIES Vooronderzoek Conventionele Explosieven Opdrachtgever : Dienst Landelijk Gebied Project : Inrichtingswerken Natuur Winterswijk Oost Nr : PWE 526901-801H Gemeente : Winterswijk

Nadere informatie

MEMO. Inleiding. Datum : 21 december 2010 (definitief) Aan : Marcel van Hout. Van : Arjan Matser tel. 026-377 4430

MEMO. Inleiding. Datum : 21 december 2010 (definitief) Aan : Marcel van Hout. Van : Arjan Matser tel. 026-377 4430 Datum : 21 december 2010 (definitief) Aan : Marcel van Hout Van : Arjan Matser tel. 026-377 4430 Betreft : Historisch en na oorlogsonderzoek conventionele explosieven (CE) inclusief werkadvies voor projectlocatie

Nadere informatie

Projectgebonden Risico Analyse. Arnhemseweg (Zevenaar)

Projectgebonden Risico Analyse. Arnhemseweg (Zevenaar) Projectgebonden Risico Analyse Arnhemseweg (Zevenaar) ONDERDEEL VAN ORTAGEO GROEP WWW.ORTAGEO.NL ExploVision B.V. info@explovision.nl www.explovision.nl Einsteinstraat 12a 7601 PR ALMELO IBAN NL12 RABO

Nadere informatie

Projectgebonden Risico Analyse Achterweg 3-5 in Ellecom Gemeente Rheden

Projectgebonden Risico Analyse Achterweg 3-5 in Ellecom Gemeente Rheden Projectgebonden Risico Analyse Achterweg 3-5 in Ellecom Gemeente Rheden ONDERDEEL VAN ORTAGEO GROEP WWW.ORTAGEO.NL ExploVision B.V. info@explovision.nl www.explovision.nl Einsteinstraat 12a 7601 PR ALMELO

Nadere informatie

Lijst van bijlagen... 3. 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 5

Lijst van bijlagen... 3. 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 5 Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 5 2 Het onderzoeksgebied... 6 2.1 Gegevens onderzoekslocatie... 6 2.2 Informatie van opdrachtgever...

Nadere informatie

CHECKLIST. 1. Het IVO-verkennend (voorzover booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt over een opgravingsvergunning

CHECKLIST. 1. Het IVO-verkennend (voorzover booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt over een opgravingsvergunning ARCHEOLOGIE CHECKLIST Beoordeling standaard rapport IVO-verkennend Algemene vragen 1. Het IVO-verkennend (voorzover booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt over een opgravingsvergunning

Nadere informatie

Vooronderzoek. Barneveld-Noord Station. Opsporen Conventionele Explosieven

Vooronderzoek. Barneveld-Noord Station. Opsporen Conventionele Explosieven Vooronderzoek Barneveld-Noord Station Opsporen Conventionele Explosieven Vooronderzoek Barneveld-Noord Station Projectnummer : 71099 Locatie Opdracht Opdrachtgever : Barneveld-Noord Station : Vooronderzoek

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Lansingerland A12

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Lansingerland A12 Vooronderzoek Conventionele Explosieven Lansingerland A12 documentcode: aantal pagina's: 10S078-VO-01 33 incl. bijlagen Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 6 december 2010 Herzien 22 oktober

Nadere informatie

BIJLAGE VII EXPLOSIEVENONDERZOEK

BIJLAGE VII EXPLOSIEVENONDERZOEK BIJLAGE VII EXPLOSIEVENONDERZOEK Witteveen+Bos, bijlage VII behorende bij rapport RIS432-13/14-021.124 d.d. 10 november 2014 Witteveen+Bos, bijlage VII behorende bij rapport RIS432-13/14-021.124 d.d. 10

Nadere informatie

Aanvullende notitie. Projectnummer: 1014GPR Projectgebied: Verlegging van een leidingtracé langs de A1 tussen Bunschoten en Amersfoort

Aanvullende notitie. Projectnummer: 1014GPR Projectgebied: Verlegging van een leidingtracé langs de A1 tussen Bunschoten en Amersfoort Aanvullende notitie Projectnummer: 1014GPR4708.1 Projectgebied: Verlegging van een leidingtracé langs de A1 tussen Bunschoten en Amersfoort Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond...

Nadere informatie

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage:

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage: RAPPORT C11-091-H Historisch bodemonderzoek Driemanssteeweg achter nr. 60, Rotterdam (perceel C 3119). Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011 Opdrachtgever: HD Projectrealisatie B.V. T.a.v. de heer L. Buteijn

Nadere informatie

RAPPORT. Onderzoek niet-gesprongen explosieven. Behorend bij: Trajectbenadering N244a-N246. Voor: Provincie Noord-Holland

RAPPORT. Onderzoek niet-gesprongen explosieven. Behorend bij: Trajectbenadering N244a-N246. Voor: Provincie Noord-Holland RAPPORT Onderzoek niet-gesprongen explosieven Behorend bij: Trajectbenadering N244a-N246 Voor: Provincie Noord-Holland Uitgebracht aan: Uitgebracht door: Goedgekeurd door: Kwaliteitscontrole: DOSSNUMMER:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. T&A Survey BV 0409-GPR1722.2-1 -

Inhoudsopgave. T&A Survey BV 0409-GPR1722.2-1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding en onderzoeksdoel... 3 2 Probleeminventarisatie... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Onderzoekslocatie en voorgenomen werkzaamheden... 4 2.3 Literatuur- en archiefonderzoek... 4 2.4 Historisch

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Hoge Boezem van de Overwaard en Achterwaterschap Gemeente Molenwaard

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Hoge Boezem van de Overwaard en Achterwaterschap Gemeente Molenwaard Vooronderzoek Conventionele Explosieven Hoge Boezem van de Overwaard en Achterwaterschap Gemeente Molenwaard Datum: 5 oktober 2015 Kenmerk: 15P038 definitief rapport 15P038 VO Hoge Boezem van de Overwaard

Nadere informatie

Versie : 1 : J. Bellemans / W. Wisselink. : Dhr. F. Schreiner : Postbus 149 : 2215 ZJ Voorhout

Versie : 1 : J. Bellemans / W. Wisselink. : Dhr. F. Schreiner : Postbus 149 : 2215 ZJ Voorhout DETECTIERAPPORT Hooghkamer UW6 Voorhout in de gemeente Teylingen Datum : 4 oktober 2016 Kenmerk : 15110367/WWI/rap2 Status : definitief Versie : 1 Auteur : J. Bellemans / W. Wisselink Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Proces verbaal van oplevering

Proces verbaal van oplevering 2011 Proces verbaal van oplevering Proces verbaal van oplevering Explosievenonderzoek Koningsven Ottersum Projectnummer Leemans S2011.033 Documentnummer S2011.033-01 Opdrachtgever Teunesen Zand en Grint

Nadere informatie

Historisch vooronderzoek explosieven toegangsweg N2 installatie Zuidbroek (A-439) (definitief)

Historisch vooronderzoek explosieven toegangsweg N2 installatie Zuidbroek (A-439) (definitief) AFZENDER: LievenseCSO Milieu B.V. / Postbus 422 / 8901 BE Leeuwarden N.V. Nederlandse Gasunie T.a.v. de heer K. Hoiting Postbus 19 9700 MA GRONINGEN DATUM 15 december 2015 UW KENMERK I.012900.01 ONS KENMERK

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. gemeente Nieuwkoop

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. gemeente Nieuwkoop Plan van Aanpak Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Opdrachtgever: Van Wengerden en Visser B.V. Plangebied: Dorpsstraat 63 / Vijverhofpad 4 in Nieuwkoop, gemeente Nieuwkoop

Nadere informatie

8. Vooronderzoek Conventionele explosieven bedrijventerrein Lingewaarden Bodac B.V. 28-03-2011

8. Vooronderzoek Conventionele explosieven bedrijventerrein Lingewaarden Bodac B.V. 28-03-2011 8. Vooronderzoek Conventionele explosieven bedrijventerrein Lingewaarden Bodac B.V. 28-03-2011 Vooronderzoek Conventionele Explosieven Bedrijventerrein Lingewaarden te Geldermalsen INHOUDSOPGAVE pagina

Nadere informatie

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Papendrecht aansluiting A15-N3

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Papendrecht aansluiting A15-N3 Vooronderzoek Papendrecht aansluiting A15-N3 Figuur 1: Aansluiting N3-A15 (bron: www.google.nl/maps - streetview). Opsporen Conventionele Explosieven Riel Explosive Advice & Services Europe B.V. Alphenseweg

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN

BEOORDELINGSRICHTLIJN Pagina : 1 van 58 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het Procescertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (OCE) Toelichting: de voorliggende versie van de BRL-OCE is vastgesteld door het VCvD-OCE d.d. 8 februari

Nadere informatie

Certificatieschema voor het. Procescertificaat Vooronderzoek CE en Risicoanalyse Conventionele Explosieven

Certificatieschema voor het. Procescertificaat Vooronderzoek CE en Risicoanalyse Conventionele Explosieven Certificatieschema voor het Procescertificaat Vooronderzoek CE en Risicoanalyse Conventionele Explosieven Vaststelling door : Centraal College van Deskundigen OCE Vaststellingsdatum : DATUM Goedkeuring

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek

Historisch bodemonderzoek Historisch bodemonderzoek Vooronderzoek conform NEN 5725 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Locatiebezoek: Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Dhr. R. van Meurs Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Opdrachtgever:

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Rembrandtlaan, Bilthoven

Onderzoekslocatie: Rembrandtlaan, Bilthoven Projectnummer: 0813GPR3860 Onderzoekslocatie: Rembrandtlaan, Bilthoven Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht gebruiken

Nadere informatie

Proces verbaal van. probleeminventarisatie naar conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog te Gameren in de gemeente Zaltbommel.

Proces verbaal van. probleeminventarisatie naar conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog te Gameren in de gemeente Zaltbommel. 2011 RAPPORT VAN VOORONDERZOEK Proces verbaal van Vooronderzoek bestaande uit een oplevering probleeminventarisatie naar conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog te Gameren in de gemeente Zaltbommel.

Nadere informatie

Quickscan Conventionele Explosieven. Arnhemseweg (Zevenaar) Onderzoekslocatie anno 1944 (bron:

Quickscan Conventionele Explosieven. Arnhemseweg (Zevenaar) Onderzoekslocatie anno 1944 (bron: Quickscan Conventionele Explosieven Arnhemseweg (Zevenaar) Onderzoekslocatie anno 1944 (bron: www.topotijdreis.nl) ONDERDEEL VAN ORTAGEO GROEP WWW.ORTAGEO.NL ExploVision B.V. info@explovision.nl www.explovision.nl

Nadere informatie

Proces Verbaal van Oplevering

Proces Verbaal van Oplevering Proces Verbaal van Oplevering CE-bodemonderzoek Barneveld waterberging overgangszone Esvelderbeek Opdrachtgever: Gemeente Barneveld OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN Riel Explosive Advice & Services Europe

Nadere informatie

Notitie RWZI Gemaalweg Gemeente s-hertogenbosch. W. van den Brandhof, MA 4 juni 2012

Notitie RWZI Gemaalweg Gemeente s-hertogenbosch. W. van den Brandhof, MA 4 juni 2012 Notitie RWZI Gemaalweg Gemeente s-hertogenbosch W. van den Brandhof, MA 4 juni 2012 1 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING... 4 1.1. AANLEIDING... 4 1.2. DOELSTELLING... 4 1.3. UITVOERING... 4 1.4. OVERZICHT RELEVANTE

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Explosievenonderzoek Stationsomgeving Winterswijk Deelproject Driemark

Plan van Aanpak. Explosievenonderzoek Stationsomgeving Winterswijk Deelproject Driemark Plan van Aanpak Explosievenonderzoek Stationsomgeving Winterswijk Deelproject Driemark Opdrachtgever: Gemeente Winterswijk Afdeling Landschap en Ruimte Koekkoek taxatie & advies Auteur: G. Koekkoek Haaksbergen

Nadere informatie

: Aanvraag Rijksbijdrage in de kosten voor de opsporing van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog : RVB Datum voorstel

: Aanvraag Rijksbijdrage in de kosten voor de opsporing van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog : RVB Datum voorstel RVB16-77 I Voorlegger Nummer voorstel : Aanvraag Rijksbijdrage in de kosten voor de opsporing van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog : RVB16-77 Datum voorstel : 15 januari 217 Onderwerp

Nadere informatie

Archeologietoets. locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle

Archeologietoets. locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle Archeologietoets locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle Archeologietoets Locatie Kerkstraat 57, Riel projectleider: B. van Spréw Datum: 13 oktober 2006 Uitgevoerd in opdracht van SAB Eindhoven contactpersoon:

Nadere informatie

CHECKLIST. Beoordeling standaard rapport IVO-waarderend

CHECKLIST. Beoordeling standaard rapport IVO-waarderend ARCHEOLOGIE CHECKLIST Beoordeling standaard rapport IVO-waarderend Algemene punten 1. Het IVO-waarderend (voorzover proefsleuven- of booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt

Nadere informatie

OCE NETWERKBIJEENKOMST 8 OKTOBER 2014 De archeologische waarde van Modern Oorlogserfgoed en de samenloop tussen archeologie en opsporen

OCE NETWERKBIJEENKOMST 8 OKTOBER 2014 De archeologische waarde van Modern Oorlogserfgoed en de samenloop tussen archeologie en opsporen OCE NETWERKBIJEENKOMST 8 OKTOBER 2014 De archeologische waarde van Modern Oorlogserfgoed en de samenloop tussen archeologie en opsporen Esther Wieringa Korte introductie SIKB is een netwerkorganisatie

Nadere informatie

H. Kloosterboer (senior OCE-deskundige)

H. Kloosterboer (senior OCE-deskundige) Aanvullende luchtfotoanalyse t.b.v. het vaststellen van het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Rijksweg Swalmen. Februari 2010 Copyright 2010. Niets uit deze

Nadere informatie

Notitie. Betreft : Leiden, Vondellaan 47 Historische informatie bodemkwaliteit

Notitie. Betreft : Leiden, Vondellaan 47 Historische informatie bodemkwaliteit Notitie Aan : Vondellaan 47 Leiden B.V. Van : Royal Haskoning: ing. E.K. de Baat en drs. L.P.J.M. Jansen Datum : 1 mei 2012 Kopie : Archief Onze referentie : 9X1094.A0/N00001/402545/Nijm HASKONING NEDERLAND

Nadere informatie

Pagina 2 van 32 12S041-VO-01

Pagina 2 van 32 12S041-VO-01 Foto omslag: De Afdeling Delft in stelling met een Oerlikon-vuurmond 2 tl. nr. 1. In het onderzoeksgebied stonden drie stukken opgesteld (bron: C.A. de Bruijn en A.C. Verschoor, Gedenkboek voor de vrijwillige

Nadere informatie

Projectgebonden Risicoanalyse (PRA)

Projectgebonden Risicoanalyse (PRA) Toelichting concept methode Projectgebonden Risicoanalyse (PRA) Antoon Meijers lid Commissie Vooronderzoek & risicoanalyse VEO Huidige Toestand: Naar aanleiding van een vooronderzoek (cf. WSCS-OCE) is

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 3 juli 2014 Status definitief

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 3 juli 2014 Status definitief Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie Datum 3 juli 2014 Status definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat ICG Informatie Contractenbuffet RWS, N.Landsman Telefoon 088 7972502 Email contractenbuffet@rws.nl

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad

Adviesnota voor de raad Adviesnota voor de raad Onderwerp Verzoek suppletie Gemeentefonds opsporen en ruimen conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog Datum collegebesluit dinsdag 6 november 2012 Datum raadsvergadering donderdag

Nadere informatie

Proces verbaal van oplevering

Proces verbaal van oplevering 2013 Proces verbaal van oplevering Onderzoek naar explosieven uit WOII Kruising Meerweg / Hoofweg Paterswolde Proces verbaal van oplevering Opdrachtgever: Gemeente Tynaarlo Kenmerk opdrachtgever: 2013/16325

Nadere informatie

Historisch Vooronderzoek

Historisch Vooronderzoek Historisch Vooronderzoek Gilze en Rijen Hultens End Opsporen Conventionele Explosieven Riel Explosive Advice & Services Europe B.V. Alphenseweg 4a, 5133 NE Riel, Nederland Postbus 21, 5133 ZG Riel, Nederland

Nadere informatie

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1.

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1. Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). (Steekproef 2006-03/18, ISSN 1871-269X) Inleiding Voor De Lange, Bureau voor Stedebouw

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Hessenweg 145 te Leusden.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Hessenweg 145 te Leusden. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Hessenweg 145 te Leusden. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: Hessenweg 145 te Leusden BOOT organiserend

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Gemeente Loppersum T.a.v. de heer M. Postema Postbus 25 9919 ZG Loppersum Uw referte : Afspraak 27 maart 2015 Onze referte : 72138/UO-151089 Onderwerp : Offerte Historisch Vooronderzoek-Niet Gesprongen

Nadere informatie

Croonen Adviseurs B.V. T.a.v. de heer ing. P. Geerts Postbus AK ROSMALEN

Croonen Adviseurs B.V. T.a.v. de heer ing. P. Geerts Postbus AK ROSMALEN VAN VOORDENPARK 16 POSTBUS 2225 5300 CE ZALTBOMMEL TEL. 0418-572060 FAX 0418-515722 WWW.VERHOEVENMILIEU.NL INFO@VERHOEVENMILIEU.NL BANK: RABOBANK REK.NR: 31 03 20 224 K.V.K. TIEL 11028756 BTW: 80.34.57.583.B01

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Plangebied Rhenen.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Plangebied Rhenen. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Plangebied Rhenen. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 ALGEMEEN... 5 1.2 AANLEIDING... 5 1.3 DOEL VAN

Nadere informatie

Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders in Den Hoorn

Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders in Den Hoorn Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders in Den Hoorn Offerte Datum 16 mei 2008 MDD021/Rta/0097 Kenmerk Naar aanleiding van ons overleg d.d. 21 april jongstleden, brengen wij hiermee

Nadere informatie

Quickscan Bilthoven Leijenseweg

Quickscan Bilthoven Leijenseweg Quickscan Bilthoven Leijenseweg Bodem en NGCE Datum: 12 april 2012 EDMS: 3081203 Status: definitief 1 Projectnaam: Projectleider GJZ: Projectnummer: Bilthoven Leijenseweg Bart de Moor R-342000.20.10.01.04

Nadere informatie

Foto omslag: Bevrijding op de Wilhelminabrug te Leiden op 7 mei 1945 (bron: www.brugwachters.nl).

Foto omslag: Bevrijding op de Wilhelminabrug te Leiden op 7 mei 1945 (bron: www.brugwachters.nl). Foto omslag: Bevrijding op de Wilhelminabrug te Leiden op 7 mei 1945 (bron: www.brugwachters.nl). Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN

BEOORDELINGSRICHTLIJN Pagina : 1 van 53 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het Procescertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (OCE) Pagina : 2 van 53 VOORWOORD Onderwerp van deze beoordelingsrichtlijn is het opsporen van conventionele

Nadere informatie

Opleiding vooronderzoek conventionele explosieven

Opleiding vooronderzoek conventionele explosieven Opleiding vooronderzoek conventionele explosieven Van uitvoering tot beoordeling in samenwerking met luchtaanval door de Royal Air Force, lente 1944 Veel opdrachtgevers worstelen met het beoordelen van

Nadere informatie

Datum: 9 april 2015 Projectnr.: 150024 Kenmerk: 15p015 Status: definitief

Datum: 9 april 2015 Projectnr.: 150024 Kenmerk: 15p015 Status: definitief Vooronderzoek Conventionele Explosieven Oosterhoutse Golf Club Gemeente Oosterhout Datum: 9 april 2015 Projectnr.: 150024 Kenmerk: 15p015 Status: definitief Copyright 2015. Niets uit dit projectplan mag

Nadere informatie

Projectnummer: 0413GPR3666 Onderzoekslocatie: Project Albano 4. Gemeente Halderberge

Projectnummer: 0413GPR3666 Onderzoekslocatie: Project Albano 4. Gemeente Halderberge Projectnummer: 0413GPR3666 Onderzoekslocatie: Project Albano 4. Gemeente Halderberge Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Keersluis te Limmel.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Keersluis te Limmel. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Keersluis te Limmel. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 ALGEMEEN... 5 1.2 AANLEIDING... 5 1.3 DOEL

Nadere informatie

VOORONDERZOEK NHW Batterij-Poederoijen

VOORONDERZOEK NHW Batterij-Poederoijen VOORONDERZOEK NHW Batterij-Poederoijen AVG Explosieven Opsporing Nederland Vestiging Heijen Vestiging Waalwijk Postadres De Grens 7 Professor Asserweg 24 Postbus 160 6598 DK Heijen 5144 NC Waalwijk 6590

Nadere informatie

Twee calamiteiten bogen in Beverwijk en Velsen

Twee calamiteiten bogen in Beverwijk en Velsen Projectnummer: Onderzoekslocatie: 0213GPR3529 Twee calamiteiten bogen in Beverwijk en Velsen Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht

Nadere informatie

~ : Gemeente Barneveld : Explosive Clearance Group BV : Baron van Nagelstraat : 396-014 : 27-11-2014 : 396-014-ER-01 : Definitief

~ : Gemeente Barneveld : Explosive Clearance Group BV : Baron van Nagelstraat : 396-014 : 27-11-2014 : 396-014-ER-01 : Definitief EXPLOSIVE CLEARAHC.B GROUP Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek 'Baron van Nagelstraat 172', gemeente Barneveld. Opdrachtgever Opdrachtnemer Projectnaam ECG Projectnummer ECG Datum rapport Documentcode

Nadere informatie

Notitie. Een update van het vooronderzoek was daarom niet nodig. Referentienummer Datum Kenmerk GM-0163023 16 juni 2015 315112. Betreft NGE-onderzoek

Notitie. Een update van het vooronderzoek was daarom niet nodig. Referentienummer Datum Kenmerk GM-0163023 16 juni 2015 315112. Betreft NGE-onderzoek Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0163023 16 juni 2015 315112 Betreft NGE-onderzoek Onderhavige rapportage omvat het in 2012 uitgevoerde vooronderzoek over niet gesprongen explosieven. Het vooronderzoek

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Ontwikkelingsgebied Banningstraat Soesterberg.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Ontwikkelingsgebied Banningstraat Soesterberg. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Ontwikkelingsgebied Banningstraat Soesterberg. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 6 1.1 ALGEMEEN... 6 1.2

Nadere informatie

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013 NAW plan: Plan: Opp plangebied: RO-procedure: Opsteller: Aanvrager: Inrichting openbare ruimte plangebied Pantarhei aanleg ontsluitingsweg, parkeergelegenheid, openbaar groen ca. 5000 m² (locatie Pantarhei);

Nadere informatie

Archeologische MonumentenZorg

Archeologische MonumentenZorg Provincie NoordBrabant Archeologische MonumentenZorg 1. EINDOORDEEL ADVIES Onderwerp Waalwijk, Sprang, Plangebied Aansluiting Bevrijdingsweg, N261 locatie B te Sprang, N261 archeologisch onderzoek. Aan

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Hoge Wei Oosterhout (GLD)

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Hoge Wei Oosterhout (GLD) Vooronderzoek Conventionele Explosieven Hoge Wei Oosterhout (GLD) documentcode: aantal pagina's: 11S125-VO-02 45 (incl. bijlagen) Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 19 september 2011 Herzien

Nadere informatie

Ontwikkelingslocatie Koningsven, gemeente Gennep

Ontwikkelingslocatie Koningsven, gemeente Gennep M Ontwikkelingslocatie Koningsven, gemeente Gennep Een probleemanalyse naar de aanwezigheid van Conventionele Explosieven Rapportnummer: V814/AVG/analyse Projectnummer: V10-1899 ISSN: 1573-9406 Status

Nadere informatie

AMENDEERBARE TEKST IN CONSULTATIEFASE T/M 31 OKTOBER

AMENDEERBARE TEKST IN CONSULTATIEFASE T/M 31 OKTOBER Van Aan Notitie Betreft : Centraal College van Deskundigen OCE : Werkveld, certificaathouders : 6SCVE-BRL.10417b.N : voorstel Deskundigheidseisen Personeel t.b.v. Ontwerp Schema Vooronderzoek en Risicoanalyse

Nadere informatie

Tracébesluit. N50 Ens-Emmeloord. Conventionele Explosieven (CE n) Datum 20 maart 2014

Tracébesluit. N50 Ens-Emmeloord. Conventionele Explosieven (CE n) Datum 20 maart 2014 Tracébesluit N50 Ens-Emmeloord Conventionele Explosieven (CE n) Datum Status definitief Colofon Referentienummer RW1929-28/14-005-909 Uitgegeven door Rijkswaterstaat Midden-Nederland Informatie Telefoon

Nadere informatie

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp Opdrachtgever : Bart Boon Barneveld BV Adres : Barnseweg 124 Postcode, plaats : 3771 RP Barneveld Contactpersoon : Dhr. H. van Grootheest Telefoonnummer

Nadere informatie

Specialistisch Onderzoek

Specialistisch Onderzoek Protocol 4006 isch Onderzoek Dit protocol maakt onderdeel uit van de Kwaliteitsnorm Nederlandse archeologie. Deze Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.3), is op 09-12-2013 vastgesteld

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Parkeergarages Lammermarkt & Garenmarkt te Leiden

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Parkeergarages Lammermarkt & Garenmarkt te Leiden Vooronderzoek Conventionele Explosieven Parkeergarages Lammermarkt & Garenmarkt te Leiden INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Probleemstelling 1 1.3 Doelstelling 1 1.4 Werkwijze 1

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Soesterberg-Noord.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Soesterberg-Noord. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Soesterberg-Noord. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: Soesterberg-Noord Gemeente Soest DATUM: 18 december

Nadere informatie

Aanvullend Vooronderzoek Conventionele Explosieven Leiden Ringweg Oost

Aanvullend Vooronderzoek Conventionele Explosieven Leiden Ringweg Oost Aanvullend Vooronderzoek Conventionele Explosieven Leiden Ringweg Oost Documentcode: Aantal pagina's: 13S093-VO-02 54 blz. (incl. bijlagen) Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 16 september

Nadere informatie

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst OCE Vathorst I Voorwoord Natuurlijk Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal een woord met veel inhoud voor BODAC, onderdeel van de Den Ouden

Nadere informatie